UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS Autor BP: Jan Sláma Vedoucí BP: Ing. David Hartman, Ph.D Praha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V. dne.. (Jan Sláma)

5 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Davidu Hartmanovi, Ph.D. za vedení, shovívavost a odbornou pomoc při vypracování mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval panu Petru Hněvkovskému za cenné informace, o obecné osvětlení problematiky.

6 Volně dostupné nástroje řízení bezpečnosti dle ISMS Open source ISMS tools 5

7 Abstrakt Hlavním cílem této práce je najít vhodný, volně dostupný nástroj pro řízení bezpečnosti informací dle V teoretické části práce je stručně definován pojem ISMS, zběžně popsán soubor norem ISO / IEC a současně jsou vysvětleny fundamentální pojmy a principy nutné pro pochopení V následující části práce jsou představeny tři volně dostupné nástroje pro řízení bezpečnosti informací, které jsou popsány jak z hlediska funkčností, tak i podporovaných standardů, typu distribuce a osobní zkušenosti autora. V rámci provedeného hodnocení z nich je vybrán jeden nejvhodnější kandidát, který dle nastavených parametrů představuje jakési hledané optimum, a ten je také v další části práce popsán detailněji. Pomocí takto vybraného nástroje je následně provedena rámcová analýza rizik fiktivní firmy. Práce si rozhodně neklade za cíl pokrýt komplexně problematiku bezpečnosti informací ve firmě, tím méně dovést firmu k úspěšné certifikaci. Je především rámcovým nástinem, jak při zavádění ISMS postupovat při použití zvoleného nástroje. Klíčová slova: bezpečnost informací, informační aktiva, ISMS, řízení rizik, analýza rizik, Verinice, zvládání rizik 6

8 Abstract The prior aim of this thesis is to find out a suitable open source tool for information security management in accordance with The ISMS concept is briefly defined in the theoretical part of the project together with general introduction to the set of standards ISO /IEC and, an explanation of fundamental terms and principals that are necessary for ISMS understanding. Three open source tools for information security are listed in the following part of the thesis. These tools are described from the view of their functionality, supported standards, types of distribution, and personal experience of the author. Based on the particular evaluation of each of them and regarding to parameters set as an optimum, the most convenient candidate is chosen and then described in more details. Finally the general risk analysis of a virtual company is conducted by the chosen tool. Nor complete coverage of complex company information security nor successful certification of the company can be considered as targets of this project. It has to be understood mainly as a principal outline of how to proceed with the chosen tool when introducing Keywords: information security, asset, ISMS, risk management, risk analysis, Verinice, risk treatment 7

9 Obsah 1 Úvod Systém řízení bezpečnosti informací Co je ISMS a k čemu slouží Historie a vývoj normy Struktura a obsah ISO / IEC Pojmy a principy ISMS Informační aktivum CIA triáda, bezpečnostní atributy Zodpovědnost a nepopiratelnost Autentizace, autorizace a řízení přístupu Zranitelnost, hrozba, dopad, útok a riziko PDCA Fáze ISMS Ustavení ISMS Fáze zavádění a provozu ISMS Fáze monitorování a přezkoumání ISMS Fáze udržování a zlepšování ISMS a volně dostupný software ESIS Executive Security Information System Podporované standardy Popis architektury Distribuce Dokumentace Zkušenosti s použitím OSSIM Podporované standardy Popis architektury Integrované volně dostupné nástroje Distribuce Dokumentace

10 3.2.6 Zkušenosti s použitím Verinice Podporované standardy Popis architektury Distribuce Dokumentace Zkušenosti s použitím Výběr nástroje Popis produktu Verinice Funkcionality a vlastnosti Popis metody posuzování rizik ve Verinice Metriky pro posuzování a hodnocení rizik Ohodnocení informačních aktiv Standardní definice metrik ve Verinice Určení a vyhodnocení hrozeb Stanovení a posouzení zranitelnosti Určení pravděpodobnosti rizikového scénáře Stanovení míry rizika informačního aktiva Zvládání rizik Výstupy Popis uživatelského rozhraní Popis objektů modelu Objektový model ISMS ve Verinice Implementace ISMS s pomocí Verinice Popis fiktivní firmy Organizační struktura společnosti Identifikované firemní procesy Struktura sítě a používané technologie Rozhodnutí o zavedení ISMS Identifikace aktiv Postup při použití nástroje Systém sledování a vyhodnocování

11 3.6.9 Další doporučení Závěr Conclusion Seznam použitých zdrojů Slovník Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 Matice vztahů ISM modelu Příloha 2 - Příklady základních ISMS dokumentů Příloha 3 Dekompozice procesu BP Příloha 4 Inventura ICT zařízení Příloha 5 Verinice Asset Inventory Report Příloha 6 Další Verinice Inventory reporty Příloha 7 Verinice s report Příloha 8 Verinice ISM Risk Assessment report Příloha 9 Verinice ISM Statement of Applicability Příloha 10 Verinice Risk Treatment report Příloha 11 Popis vloženého CD

12 1 Úvod Bezpečnost informací je v současné době stále více v centru pozornosti současných organizací, neboť ovlivňuje ve své podstatě všechny business procesy každé organizace. Správné zavedení a řízení bezpečnosti informací přináší důležité konkurenční výhody a podporuje tak celkové obchodní cíle organizace, naproti tomu nesprávné zvyšuje celkové náklady organizace a může vést, ve svých konečných důsledcích, až k uzavření firmy. Právě z tohoto důvodu je mnoho lidmi bezpečnost informací stále vnímána jako maření podnikání, které navíc stojí velké peníze. Nicméně si nutně musíme uvědomit, že není chybou nástroje jeho špatné používání - pokud si totiž zvolíme nevhodná pravidla a postupy a stanovíme nedosažitelné cíle, bude bezpečnost jen zatěžovat firemní zdroje, aniž by přinášela jakákoli pozitiva. Na tento scénář existuje krásná anglická zkratka Garbage In, Garbage Out, která nám říká, že pokud do systému vložíme nevhodná data, nemůže z něj vystoupit nic jiného, než data chybná. Cílem informační bezpečnosti je dle [1, kap. 2.2] chránit cenné zdroje organizace, jako jsou informace, počítačový hardware a software a další aktiva. K tomuto účelu je nutno správně zvolit a vhodně používat odpovídající ochranná opatření tak, aby byla v souladu a napomáhala hlavnímu poslání organizace tím způsobem, že chrání své fyzické a finanční zdroje, případně pověst, právní postavení nebo zaměstnance a další hmotná a nehmotná aktiva. Pro podporu zavádění a řízení informační bezpečnosti existují drahé komerční nástroje a ještě dražší konzultanti, nicméně to je něco, co si většina malých organizací nemůže dovolit a přes to by řízení bezpečnosti ráda zavedla. Tato práce si klade za cíl najít vhodný volně dostupný nástroj pro řízení bezpečnosti dle ISMS nastíní jak jej použít pro řízení bezpečnosti v organizaci. 11

13 2 Systém řízení bezpečnosti informací V této kapitole bude definován pojem systému pro řízení bezpečnosti informací, neboli ISMS, zběžně popsána rodina norem ISO / IEC a její historie, dále některé důležité pojmy a principy nutné pro pochopení ISMS a detailnější popis PDCA cyklu 2.1 Co je ISMS a k čemu slouží Anglická zkratka ISMS znamená Information Security Management System, překládáno do češtiny jako Systém řízení bezpečnosti informací. ISMS je komplexní struktura požadavků, doporučení, a dalších nástrojů, které při správném dodržování vedou k zajištění informační bezpečnosti, hmotných i nehmotných aktiv a zdrojů subjektu, obecně na přijatelnou a hlavně definovanou úroveň. V současné době, kdy je možno nehmotnou informaci obdržet na obrovskou vzdálenost téměř instantně, je tyto nutno odpovídajícím způsobem ochraňovat a ISMS nám k tomu poskytuje patřičné nástroje. ISMS je velmi úzce spjat a dostal se do povědomí především ve spojení s informačními technologiemi, neboť v prvních fázích masového rozšíření výpočetní techniky a hlavně rozšíření internetového obchodování a aktivit s ním spojených, byl kladen důraz především na všeobecnou dostupnost než na zabezpečení, což občas vedlo k nevyhnutelným ztrátám. Teprve později, a to především ve velkých firmách a státních organizacích, byly nastaveny definované postupy pro činnosti nebo reakce, případně monitorovací a vyhodnocovací mechanismy pro zabezpečení informací. Musíme si ale uvědomit, že: zabezpečení informací a norma ISO / IEC se netýká jen informačních technologií, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje řízení, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Náročnými částmi systému ISMS jsou např. analýza hodnoty vlastního majetku v oblasti IT, analýza rizik ve vztahu k informacím, management informačních rizik, prohlášení o zajištění informací a další postupy [2]. 2.2 Historie a vývoj normy K pojmu ISMS se úzce váží normy z rodiny standardů ISO / IEC 27000, především tedy ISO / IEC a ISO / IEC 27002, které historicky vznikly z britského standardu BS7799. Dle [3] je tento standard založen na kodexu, který původně vydalo Britské Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby adresoval bezpečnost informací. Tento kodex byl 12

14 rozdělen na dvě části. První obsahovala především kritéria a metriky pro hodnocení bezpečnosti IT a druhá pak soupis osvědčených a doporučených postupů pro zajištění bezpečnosti informací. První část kodexu obecně vedla k vytvoření toho, co dnes známe pod pojem ITSEC, což je strukturovaný soubor kritérií pro vyhodnocení bezpečnosti počítačových systémů a produktů. Druhá pak vyústila do vytvoření dokumentu označovaného jako DISC PD003, který prošel dalším vývojem pod patronací NKC (National Computing Centre) a konsorciem uživatelských organizací. Ve [3] se dále uvádí, že PD0003 byl rozčleněn do 10 sekcí, z nichž každá popisuje dlouhou řadu cílů, způsobů řízení a kontroly. Přestože byl publikován na počátku 90. let, jeho formát a obsah je stále velmi podobný současnému ISO / standardu. Od té doby prodělával dokument PD0003 neustálý vývoj pod patronací Britského Standardizačního Úřadu BSI a v roce 1995 se z něj stává formální standard, známý jako BS7799. Další vývoj pokračoval ve dvou hlavních směrech - BSI rozvinul další standard, specifikace systému řízení bezpečnosti informací, která byla zveřejněna v roce 1998 jako BS7799-2, zatímco z BS7799-1, který přešel pod záštitu ISO, se v roce 2000 stává ISO / IEC Norma ISO / IEC byla hned po roce revidována na konferencích pracovních skupin a kontinuálně procházela změnami a revizemi až do roku 2005, kdy byla publikována nová verze normy. BS zatím následoval méně komplikovanou trajektorii. Jelikož byla norma BS již značně sladěna s přístupem jiných norem ISO, jako je například ISO 9000 pro popis procesů, byla její adaptace pro přijetí jako ISO daleko více přímočará s menším počtem připomínek a revizí, a tak byla zveřejněna v říjnu Koncem roku 2007 přišly snahy sladit systém číslování rodiny norem, a proto byla ISO / IEC přejmenována na ISO V následující tabulce je přehledně chronologicky zobrazen vývoj ISO / IEC27000 až do současnosti. 13

15 Tabulka 1: Vývoj rodiny norem ISO / IEC Rok Aktivita 1992 Britské Ministerstvo průmyslu a obchodu (DTI) zveřejnil "Kodex pro řízení bezpečnosti informací" 1995 Dokument je revidován a znovu vydán British Standards Institute (BSI) v roce 1995 jako BS Začínají se objevovat první nástroje pro podporu a dodržování BS7799 (například COBRA), první certifikovaný auditor David Lilburn Watson 1998 BSI vydává Specifikaci systému řízení bezpečnosti informací, jako BS7799-2, z původní BS7799 se stává BS První hlavní revize BS zveřejněna, akreditace a certifikace jsou zahájeny, LRQA a BSI jsou první certifikační orgány 2000 V prosinci se objevuje první ISO standard derivovaný z BS7799-1, vzniká ISO / IEC Je vypuštěna první ISO / IEC sada nástrojů 2005 Z BS se stává ISO / IEC a ISO / IEC je revidováno 2007 ISO / IEC přejmenováno na ISO / IEC a je vydáno ISO / IEC Vydány specifikace ISO / IEC a ISO / IEC Vydány specifikace ISO / IEC 27000, ISO / IEC 27003, ISO / IEC a ISO / IEC Vydány specifikace ISO / IEC Vydány specifikace ISO/IEC 27007, ISO/IEC 27008, ISO/IEC 27031, ISO/IEC a 27035, revize Vydány specifikace ISO/IEC 27010, ISO/IEC a ISO/IEC Zdroj: Vlastní zpracování Dosud jsme hovořili o ISO/IEC jako o rodině norem. Jak je patrné z tabulky, jejich počet neustále roste a je stále revidován. V návaznosti na rozhodnutí vytvořit řadu souvisejících standardů v roce 2005, výbor JTC1/SC27 inicioval rozvoj řady z nich. ISO 27000, ISO a ISO jsou neustále ve stádiu aktivního vývoje. Objevují se však nové, jako například ISO/IEC Struktura a obsah ISO / IEC Zdroj [4] definuje ISO / IEC 27001:2005 následující části: Úvod - standard používá procesní přístup. 1. Rozsah - určuje obecné požadavky ISMS vhodné pro organizace jakéhokoliv typu, 14

16 velikosti nebo druhu. 2. Normativní odkazy - pouze ISO / IEC 27002:2005 není absolutně nezbytné pro použití Termíny a definice - krátký, formální glosář, brzy bude nahrazena ISO / IEC Systém managementu bezpečnosti informací je páteří této normy, vycházející z Demingova principu Plan-Do-Check-Act cyklu, v němž Plan = definovat požadavky, hodnocení rizik, rozhodnout, které prvky jsou použitelné, Do = realizovat a provozovat ISMS; Check = sledovat a přezkoumávat ISMS, Act = udržovat a neustále zlepšovat Také specifikuje konkrétní dokumenty, které jsou nezbytné a musí být zřízeny. Dále říká, že musí být vedena dokumentace a záznamy o provozu ISMS (např. pro účely certifikačních auditů). 5. Odpovědnost managementu management musí prokázat svůj závazek k ISMS a především odsouhlasit rizika, zdroje a rozpočet projektu na provádění a provoz 6. Vnitřní audity ISMS - Organizace musí provádět pravidelné interní audity, aby ohodnotila efektivitu a význam jednotlivých nasazených ISMS protiopatření. 7. Řízení přezkoumání ISMS - vedení musí přezkoumat vhodnost, přiměřenost a účinnost ISMS nejméně jednou za rok, poté posoudí možností ke zlepšení a potřebu změn. 8. Zlepšování ISMS - organizace musí neustále zlepšovat ISMS na základě posouzení a v případě potřeby provádět změny s cílem zajistit jeho vhodnost a účinnost, dále řešit neshody (nedodržení), a pokud je to možné, řešit prevenci opakujících se problémů. Příloha A - Cíle řízení a kontroly - seznam titulů kontrolních sekcí v ISO / IEC 27002, a to až do druhé úrovně číslování (např. 9.1, 9.2), 133 celkem. Příloha B - OECD principy a tato mezinárodní norma - tabulka stručně ukazuje, které části této normy splňují 7 klíčových zásad stanovených v pokynech OECD pro bezpečnost informačních systémů a sítí. Příloha C - Vztah mezi ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a touto mezinárodní normou - standard sdílí stejnou základní strukturu norem systémů řízení, což znamená, že organizace, která realizuje jednu z výšeuvedených norem by měla být obeznámena s pojmy jako PDCA, záznamy a audity. 2.4 Pojmy a principy ISMS V následujících kapitolách si objasníme některé pojmy a principy z terminologie systému 15

17 řízení bezpečnosti informací, abychom blíže porozuměli problematice Informační aktivum Publikace [1, kap. 5.1] říká, že informační aktivum, nebo též Asset, je definovatelná část informace, která může být uchovávaná v jakékoli formě a zároveň uznávána jako "cenná" pro organizaci. Takováto informace může pocházet i z více informačních zdrojů. Může se jednat pouze o adresu nebo název souboru, ale například i o plány na vydání nového produktu, který by měl zahanbit konkurenci. Informační aktiva tedy musí splňovat alespoň některou z následujících podmínek: 1. Jsou považovány za hodnotné a přínosné pro organizaci. 2. Nejsou jednoduše nahraditelné bez nákladů na znalosti, čas, zdroje organizace nebo jejich kombinaci. 3. Váže se na ně image a pověst organizace. 4. Obsah, který nesou, je možno klasifikovat jako privátní nebo tajný. 5. Jejich ztráta negativně ovlivní výkon nebo to, jak je organizace svým okolím vnímána. Informační aktiva je výhodné dále klasifikovat dle typu. Existuje několik základních stupňů dělení, jež uvádí například [7] nebo [8], nicméně zde bude předveden ten, který je v souladu s použitím v nástroji zvoleném pro praktickou část. Informační aktiva tedy můžeme dělit například následujícím způsobem: Informace do této kategorie patří každá informace v rámci organizace. Tyto informace jsou získávány, tříděny a ukládány v různých formách. Mohou to být například databáze s informacemi o výrobě, stavu skladu nebo kontakty dodavatelů, dále ovšem také různé typy logů. Do této kategorie mohou dále patřit provozní postupy, legislativou vynucené archivované informace, nebo i krizové směrnice a kontingenční plány. Software představuje programové vybavení běžící na nějakém fyzickém zařízení. Ten lze dále dělit na aplikační software, neboli konkrétní aplikace pro podporu podnikání v organizaci a systémový software, což je základní software, většinou krabicové řešení, které slouží k poskytování základních funkčností fyzických zařízení. Fyzické - jedná se o hmotná zařízení, především tedy výpočetní techniku, jako jsou sálové počítače, servery, stolní počítače, notebooky a další klientská zařízení jako 16

18 například chytré telefony a tablety. Dále sem patří komunikační zařízení - modemy, routery, switche, ústředny a faxy. V neposlední řadě paměťová média - magnetické pásky, disky, CD, DAT, dále USB a jiná flash paměťová média, stejně jako technické vybavení, což jsou záložní zdroje, klimatizace, generátory, zabezpečovací a monitorovací systémy. Zřejmě poslední položkou je inventář, kam patří trezory, skříně a další vybavení. Služby do této kategorie patří zdroje, které organizace povětšinou outsourcuje, pro příklad uveďme: IT služby, jako je webhosting a mailhosting, cloudové služby, nebo komunikační služby, kam patří hlasová komunikace, datová komunikace, wide area network a další. Mohou sem spadat také služby prostředí, jako je klimatizace, topení, osvětlení a elektrická energie, kanalizace. Lidé do této kategorie spadají zaměstnanci a ostatní personální vybavení jako nositelé know-how. Nezařaditelné image firmy, právní status a další CIA triáda, bezpečnostní atributy ISMS definuje pro informační aktiva bezpečnostní atributy. Tyto atributy postihují určité vlastnosti, které jsou od aktiva vyžadovány, případně jsou na něm monitorovány. Základní hodnocené atributy, někdy také zvané CIA triáda, jsou dostupnost, důvěrnost a integrita. Existují ještě další hlediska a tudíž další bezpečnostní atributy. Například Parkerianova hexáda [9] definuje k předchozím třem ještě vlastnictví, autenticitu a užitečnost, nicméně pro účel této práce bude CIA triáda dostatečnou pro pokrytí problému. Prvním atributem z CIA je confidentiality, neboli důvěrnost. Ta je definována v [1, kap. 2.2] jako taková vlastnost informace, která zajišťuje, že není k dispozici nebo není sdělována nepovolaným osobám, nebo jiným subjektům, obecně procesům, které by neměly mít k informaci přístup. Dalším sledovaným atributem je integrity, česky integrita. Ta je dle [1, kap. 2.2] definována jako vlastnost zajišťující přesnost a kompletnost informačního aktiva, případně metody používané k jejímu řízení. Posledním členem triády je availability, neboli dostupnost. Dle [1, kap. 2.2] tato vlastnost zajišťuje přístupnost informačního aktiva v případě použití subjektem k tomu autorizovaným. 17

19 2.4.3 Zodpovědnost a nepopiratelnost V ISMS je také hluboce zakotven princip osobní zodpovědnosti za informační aktiva. Každé aktivum musí totiž mít definovanou osobu, která je za něj zodpovědná a ta pak přejímá zodpovědnost za jeho správu, řízení a rozvoj. S touto myšlenkou dále souvisí i princip nepopiratelnosti, který říká, že musí být stanoveny metody a postupy takové, aby bylo vždy možno dokázat, zda činnost vykonala osoba, která tvrdí, že jí vykonala. Nebo naopak, aby bylo možno dokázat, že činnost vykonala, i když tvrdí, že nikoli. Typicky, se například nepopiratelnost odkazuje na schopnost zajistit, že účastník smlouvy nemůže popřít pravost svého podpisu na dokumentu či odesílatel mailové zprávy nemůže popřít, že ji poslal on Autentizace, autorizace a řízení přístupu Například [12, str. 42] míní autentizací subjektu proces ověření jeho identity, který splňuje požadovanou úroveň. Existují tři možné typy autentizace, které se mohou dále mezi sebou kombinovat - něco mít, něco znát a něčím být. Něco mít, znamená například vlastnictví USB klíčenky s certifikátem, něco znát je například znalost kombinace jména a hesla a něčím být se většinou pojí s nějakou vlastností autentizovaného subjektu, jako například DNA, otisk prstu či oční rohovky. Autorizace dle [12, str. 42] vyjadřuje oprávnění subjektu používat nějaký objekt na základě předem definovaných pravidel. Typicky se zjišťuje po autentizaci subjektu, není to však nutně pravidlem. Řízení přístupu popisuje [1, kap. 6.1] jako mechanismus, který zabraňuje neautorizovanému subjektu v přístupu do systému a omezuje autorizovaný subjekt pouze na takové aktivity, pro které má autorizaci Zranitelnost, hrozba, dopad, útok a riziko Obecně má každé informační aktivum nějakou formu zranitelnosti. Zranitelnost informačního aktiva definuje náchylnost aktiva k tomu, aby byly kompromitovány některé, případně všechny, bezpečnostní atributy jeho a často i bezpečnostní atributy aktiv na něm závislých. Stejně jako informační aktiva můžeme zranitelnosti kategorizovat. Různá literatura nám dává různé možnosti, my se ovšem budeme držet typů, které používá nástroj zvolený 18

20 pro praktickou část práce. Ten rozděluje zranitelnosti do následujících kategorií definovaných v katalogu ISO/IEC 27005, příloha D: Hardwarové zranitelnosti HW, například nedodržování cyklů výměny, citlivost na kolísání napětí nebo nevyhovující uskladnění. Softwarové zranitelnosti SW, například problémy konkrétních verzí programů nebo protokolů, nedostatek kopií záloh nebo neexistující logování přístupů. Síťové zranitelnosti sítě, například nevyhovující architektonické řešení, špatná síťová kabeláž nebo nechráněný citlivý provoz sítě. Personální zranitelnosti vycházející především ze zaměstnanců, například jejich nedostatek, nízké povědomí zaměstnanců o bezpečnosti informací nebo nedostatek kontrolních mechanizmů. Organizační zranitelnosti vycházející z organizace a jejích procesů, případně jejich neexistenci, například neexistence formálních auditů, nevhodné SLA smlouvy s dodavateli služeb nebo nefungující či nevhodná politika mailové korespondence. Lokační zranitelnosti dané situací umístění, například poloha v zátopové oblasti, nedostatečné zajištění budov, dveří a oken nebo nestabilní elektrická síť. Hrozba není ani tak vázaná na konkrétní aktivum, jako spíše na zranitelnost tohoto aktiva. Je to v podstatě využití zranitelnosti tak aby výsledkem bylo kompromitování některého, případně všech bezpečnostních atributů jeho a často i bezpečnostní atributy aktiv na něm závislých. Hrozby můžeme například dělit do následujících kategorií: Ohrožení funkčnosti například chyby v používání nebo, popření akcí nebo zneužití oprávnění. Ohrožení informace například změna funkce SW, špehování na dálku nebo krádež vybavení. Poruchy díky radiaci například poruchy díky elektromagnetickému, infračervenému záření nebo elektromagnetickému pulsu. Ztráta základních služeb například porucha klimatizace, dodávky vody nebo proudu. Přírodní události například klimatický fenomén, záplavy nebo zemětřesení. Fyzické poškození například zničení zařízení nebo paměťového média, znečištění případně požár, mráz či koroze. Technické selhání například porucha nebo chyba na zařízení, nefunkčnost software. Nepovolené činnosti například nepovolené zpracování dat, ztráta integrity dat nebo 19

21 neautorizované použití zařízení. Úroveň kompromitování informačního aktiva, respektive ovlivnění provozu firmy kompromitováním informačního aktiva, se také někdy označuje jako dopad a je vyčíslitelná použitím specializovaných expertních metrik. Útok v ISMS vyjadřuje zneužití zranitelnosti nějakou formou hrozby a riziko je závislé na pravděpodobnosti útoku na informační aktivum a dopadu PDCA Dalším ze základních principů ISMS je tzv. Demingův princip, neboli princip PDCA Plan-Do-Check-Act, který je zcela v souladu s původní Demingovou myšlenkou metodiky řízení kvality TQM v poválečném Japonsku. Tento princip ohraničuje řízení bezpečnosti jako dlouhodobou aktivitu, která v cyklu opakuje činnosti plánování, provádění, monitorování a vyhodnocení a odpovídající reakce v závislosti na výsledku předchozího vyhodnocení. Na následujícím obrázku je zobrazen PDCA princip tak jak ho, dle [5], popisuje ISO / IEC 27001:2005. Obrázek 1: PDCA Zdroj: Vlastní zpracování 20

22 V následující tabulce jsou popsány jednotlivé fáze ISMS z obrázku 1. Tabulka 2: Fáze ISMS Plánuj (ustavení ISMS) Dělej (zavádění a provozování ISMS) Kontroluj (monitorování a přezkoumání ISMS) Jednej (udržování a zlepšování ISMS) Ustavení politiky ISMS, cílů, procesů a postupů souvisejících s managementem rizik a zlepšováním bezpečnosti informací tak, aby poskytovaly výsledky v souladu s celkovou politikou a cíli organizace. Zavedení a využívání politiky ISMS, opatření, procesů a postupů. Posouzení, kde je to možné i měření výkonu procesu vůči politice ISMS, cílům a praktickým zkušenostem a hlášení výsledků vedení organizace k přezkoumání. Přijetí opatření k nápravě a preventivních opatření, založených na výsledcích interního auditu ISMS a přezkoumání systému řízení ze strany vedení organizace tak, aby bylo dosaženo neustálého zlepšování Zdroj: Vlastní zpracování Zde je nutno dodat, důležitou informaci: PDCA nelze v žádném případě považovat za lineární proces, daleko spíše se jedná o nekonečný proud vzájemně vnořených PDCA smyček na různých úrovních detailu pohledu, které jsou realizovány v rámci jednotlivých činností a opatření každé fáze PDCA [16, str. 12]. 2.5 Fáze ISMS V předchozím textu byla přiblížena implementace Demingova principu v ISMS a jeho rozdělení do čtyř základních fází. V dalším textu budou jednotlivé fáze popsány ve větším detailu a bude vysvětleno, jak se ISMS plánuje a zavádí a budou popsány výstupy potřebné v průběhu celého PDCA cyklu Ustavení ISMS Tato fáze je první fází PDCA diagramu, v jejímž rámci probíhají přípravné aktivity. Dochází k určení rozsahu ISMS, sběru informací o aktivech společnosti, analýze rizik a dalších aktivit pro přípravu zavedení Stěžejní aktivity ustavení ISMS jsou tedy: 1. Definice rozsahu systému řízení bezpečnosti informací neboli ISMS scope stanovení a konkrétní definice rozsahu projektu ISMS z hlediska postižených aktiv a procesů a 21

23 jeho náročnosti na zdroje organizace. Patří sem cíle organizace, organizační struktura společnosti, používané technologie, rozpočet na ISMS a další. 2. Angažování vrcholového managementu do projektu ISMS - získání písemného souhlasu a podpory vedení, jak materiální tak morální. Management by se měl písemně zavázat k podpoře projektu ISMS, delegovat bezpečnostního ředitele zodpovědného za řízení projektu a alokovat zdroje a pravomoci potřebné pro projekt. 3. Definice politiky řízení bezpečnosti informací organizace stanovení hlavních cílů bezpečnostní politiky organizace v souladu se souhlasem vedení. Tento dokument by měl shrnovat základní cíle bezpečnostní politiky organizace a zohledňovat při tom obchodní cíle spolu s legislativními požadavky. 4. Definice metodiky a metrik pro hodnocení rizika a stanovení akceptačních kritérií existuje velké množství příruček a dokumentace, dokonce i volně dostupných nástrojů, které používají různé metody a definované metriky. Použité metriky a metodiky mohou být obsaženy v dokumentu bezpečnostní politiky, případně být součástí dokumentu o řízení rizik. 5. Identifikace a přidělení odpovědnosti za informační aktiva, ohodnocení informačních aktiv v rámci ISMS scope z hlediska bezpečnostních atributů. Může být součástí dokumentu rolí ISMS, případně inventáře aktiv. 6. Identifikace rizik na základě relevantních zranitelností a hrozeb vzniká na základě sběru informací od osob zodpovědných za informační aktiva společnosti, expertních odhadů, historických statistika a dalších metod. 7. Analýza a vyhodnocení rizik na základě pravděpodobnosti útoku a dopadu na organizaci. 8. Posouzení akceptovatelnosti rizik na základě stanovených metrik. 9. Stanovení metod pro zvládání rizik, nastavení odpovídajících protiopatření. Metody zvládání rizik mohou být tyto: Vyhnutí se riziku pokud jsou rizika nezvládnutelně velká, doporučuje se úplně opustit rizikovou aktivitu. Snížení rizika vhodnými protiopatřeními redukovat riziko na akceptovatelnou úroveň. Přenesení rizika přenesení odpovědnosti za rizika na externí subjekt například metodou outsourcingu a SLA. Akceptování rizika je rozhodnutí nepodnikat proti riziku žádná opatření, musí být formálně evidováno s příslušnou odpovědností. 22

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí

Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Audit outsourcingu ICT služeb v bankovním prostředí Diplomová práce Autor: Rostislav Cendelín Informační technologie

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více