Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá

2

3 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PERSONÁLNÍ ÚDAJE ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE APROBOVANOST VÝUKY PŘEHLED PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY POČET DĚLENÝCH HODIN POČTY ŽÁKŮ POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ŽÁCI CIZINCI HODNOCENÍ ŽÁKŮ OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VÝCHOZÍ STAV STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE SAMOSTUDIUM ICT POČET ŽÁKŮ, VYUČUJÍCÍCH, PSYCHOLOGŮ A ASISTENTŮ ZPRÁVA O DOSAŽENÝCH CÍLECH STANOVENÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů Nejdůležitější úkoly ve výuce CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY NA VYBAVENÍ DT VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ STAV ICT STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU A WEBHOSTING VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI ICT Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů Nejdůležitější úkoly ve výuce AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZÁVĚR...25 SEZNAM PŘÍLOH:

4 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Adresa školy Školní 1803, Roudnice nad Labem IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Město Roudnice nad Labem Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Neliba Ekonom: Petra Cutychová Účetní: Ing. Blanka Křepínská Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Příspěvková organizace vykonává podle zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších změn (O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) tyto činnosti: 1. základní škola / kapacita zařízení školního stravování školní jídelna / kapacita školská zařízení pro zájmové vzdělávání školní družina / kapacita školská účelová zařízení školní knihovna 5. mateřská škola / kapacita 48, výjimka školní jídelna - výdejna Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky v komplexu školských zařízení. Školní budova je stará 36 let, skládá se z 6 pavilonů. Do přízemí pavilonu A byl od září 2009 přestěhován DDM Trend. Do přízemí pavilonu přístavba byla v létě 2012 vestavěna mateřská škola. Ve školním roce 2012/2013 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne Dnes pracuje ve složení: zástupci učitelů paní Mgr. Kateřina Hodková a paní Bc. Petra Kordová, zástupci rodičů paní Lenka Zapletalová a paní Radka Šulcová, zástupci zřizovatele paní Mgr. Alena Machová a paní ThDr. Lenka Selčanová. Dále škola spolupracovala s Roudnickou trojkou občanským sdružením rodičů a přátel školy. 2

5 Na začátku školního roku měla škola 387 žáků 204 chlapců a 183 dívek. Na konci 384 žáků 203 chlapců a 181 dívek. Na vzdělávání žáků se podílelo 30 pedagogů, 26 žen a 4 muži. Z toho 2 výchovní poradci. Na prvním stupni ve třídě II. a působila asistentka pedagoga. V přípravné třídě se vzdělávalo 15 žáků 10 chlapců a 5 dívek pod vedením 1 pedagožky. V mateřské škole, která získala výjimku pro školní rok, bylo celodenně přihlášeno 56 dětí 32 chlapců a 24 dívek. Provoz v mateřské škole byl zajišťován od 6, 30 do 16, 30 hod. Provoz ve školní družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve třech odděleních, které navštěvovalo 113 dětí, z toho 90 s pravidelnou docházkou a 23 s nepravidelnou. O děti se staraly celkem 3 vychovatelky. Dispozice školní budovy, v níž je družina umístěna, a systém rozprostření odpoledních aktivit pro žáky I. stupně v kroužcích zajišťuje, že není překročena kapacita pro bezpečnost práce s dětmi v oddělení. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 374 strávníků. Z toho bylo 281 žáků, 42 dospělých v rámci závodního stravování a 51 strávníků v doplňkové činnosti. Od letošního roku pracuje naše školní kuchyně i jako výdejna stravy a to pro naši MŠ 56 dětí a 4 pedagogové, ZŠ Libotenice 30 a MŠ Libotenice 10 a zaměstnance tohoto zařízení 6. Při zápisu bylo do prvních tříd zapisováno celkem 58 žáků, přijato 50 žáků, 8 jich dostalo odklad nebo doporučení k nástupu do přípravného ročníku. Do prvních tříd po dalších kolech přijímacího řízení nastoupilo 65 žáků. Ve školním roce byli žáci vyučováni v 18 třídách (10 na I. stupni a 8 na II. stupni). Škola má dvě tělocvičny, které byly v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám ve městě. Dále jsme pronajímali sklepní prostory DDM Trendu jeho klubu Merkur. Spolupracovali jsme s centrem Matýsek v rámci komunitního plánování, navštěvovali jsme též některé jeho aktivity. Ve svých prostorách máme DDM Trend, s nímž jsme také spolupracovali na některých jeho projektech, dále pak zejména v oblasti práce školního parlamentu a mimoškolních aktivit. V souvislosti s jeho existencí u nás je enormně zatěžováno parkoviště ve dvoře, které svým technickým stavem působí potíže při údržbě (zejména v zimě), ohrožuje bezpečnost klientů DDM Trend (hrozí vyvrknutí nohy) a technický stav vozidel rodičů i vyučujících školy, kteří parkoviště během roku používají. Škola svépomocí nechala opravit alespoň příjezdovou cestu. Vedení města bylo se situací na parkovišti seznámeno, škola již 5x zahrnula opravu prostranství do svých požadavků na rozpočet v následujícím roce. Je nezbytně nutné toto místo ve spolupráci se zřizovatelem v blízké době opravit. Stejně problematické se jeví i prostranství před školou, kde se propadá dlažba. I tato oprava je již léta předkládána zřizovateli. Naše škola pracovala v tomto školním roce ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Učební plány a pedagogické zabezpečení procesu jsou připraveny. Etická výchova a finanční gramotnost jsou zapracovány do všech vzdělávacích oblastí RVP pro ZV. Školním metodikem prevence byla Mgr. Ivana Nováková a paní Eva Richtrová. Obě pracovaly pod metodickým vedením PPP Litoměřice, dále spolupracovali s PPP Roudnice nad Labem, MěÚ Roudnice nad Labem, Policií ČR Roudnice nad Labem, Policie ČR Litoměřice. Průběžná situace ve škole byla sledována v součinnosti s vedením školy, výchovnými poradci a školním psychologem. Pracovali jsme podle minimálního preventivního programu, v němž je mimo jiné zpracován postup pro včasné podchycení ohrožených dětí a program proti šikanování. Preventisté a výchovní poradci měli ve svém rozvrhu dvě hodiny týdně vyčleněny pro konzultační hodiny, jinak se žáci s nimi mohli dohodnout dle potřeby. Ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je vyučován samostatný předmět v VI.-IX. ročníku výchova ke zdraví. Dále je preventivní výchova zahrnuta v občanské výchově přírodopisu a chemii. Na I. stupni byla tato problematika zapracována do prvouky a přírodovědy. Mezi aktivity související s prevencí 3

6 patologických jevů patřily cykly přednášek o vztazích ve třídě, v rodině, o slušném chování, o náhradní rodinné péči, návštěva a praktické ukázky dentistky, ukázky resuscitace, přednáška o rakovině děložního čípku, práce psychologa z Bethelu, programy o nebezpečí kyberšikany a další aktivity, které jsou součástí tabulky akce školy (viz dále). Žáci byli ve výchovně-vzdělávacím procesu vedeni k odpovědnosti za vlastní chování a za způsob života v míře přiměřené jejich věku. Škola řešila během tohoto roku 8 kázeňských problémů mezi něž patřilo: záškoláctví, ubližování spolužáků, manipulace s omamnou látkou ve třídě, natáčení na telefon. Úmyslně poškozený školní majetek museli žáci vlastnoručně opravit nebo nápravu zaplatili rodiče. Třídní učitelé i vedení školy dbali na bezpečnost žáků žáci byli včas a pravidelně poučováni. Všichni se snažili dodržovat školní řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému prostředí ve třídách i na chodbách. V hodinách Tv bylo zaznamenáno 20 úrazů, v ostatních vyučovacích předmětech jich bylo 7, na výletech a lyžařském kurzu po 1 a o přestávkách 11, ve školní družině 3, celkem bylo v knize úrazů preventivně učiněno 43 záznamů, jako úraz byly odeslány pouze 3. Na škole působili dva výchovní poradci. Starali se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky s výchovnými problémy, žáky nadané a pomáhali s kariérním výběrem budoucího studia. Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme měli celkem 20. Z toho 2 děti s mentálním postižením, 1 s vadami řeči, 1 tělesně postižené, 16 s vývojovými poruchami. Všichni pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu, tělesně postižený byl vzděláván skupinově. Žáci se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním byli vzděláváni skupinově. Oba výchovní poradci splňují svým vzděláním požadavky pro výkon funkce. Škola se přihlásila do Programu bezplatné výuky českého jazyka přizpůsobené žákům cizincům z tzv. třetích zemí, č. j. 27/ tento projekt v kalendářním roce 2013 realizujeme. Od července 2009 máme na škole vlastní školní psycholožku Mgr. Johanu Elisovou. Jsme zapojeni v projektu třetího pokračování projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. RAMPS VIP III. Školní psycholožka pracuje s dětmi, učiteli a rodiči individuálně, s žáky ve třídách skupinově, pořádá besedy. V průběhu celého roku probíhala individuální terapeutická vedení žáků se zaměřením na podporu v učení a chování, podporu emoční stability a dále práce na vztazích s vrstevníky a v rodině. Žáci využívali individuálních jednorázových konzultací v rámci krizové intervence, žáci 8. a 9. tříd měli zájem o možnost kariérového poradenství. V rámci práce s třídními kolektivy navštívila psycholožka postupně všechny třídy na škole a podle potřeby se do nich pravidelně vracela. Využívala metody sociometrie, které pomohly zmapovat vztahy v jednotlivých třídách. Do činnosti psycholožky spadala i spolupráce se školním parlamentem. Do pracovní náplně školního psychologa samozřejmě patřily také služby učitelům a rodičům ve formě konzultací, rehabilitačních meditací a práce s OSPODEM. Žáci naší školy byli zapojeni do programu environmentálního vzdělávání. Koordinátorkami této činnosti byly Mgr. Milena Hoření a paní Lenka Jelínková. Problematika environmentálního 4

7 vzdělávání byla zapracována do ŠVP v předmětech prvouka, přírodověda, na I. stupni, na II. stupni zeměpis, dějepis, přírodopis, VKZ, v rámci šablon došlo k inovaci ve Fy a CH, prezentace, exkurze a projektové vyučování v oblasti EV probíhají na obou stupních. Vzdělávání a výchova ve školní družině byla též zaměřena tímto směrem. Využívali jsme nabídek centra ekologické výchovy Sever Litoměřice a spolupracovali jsme s nevládní organizací Tereza. Jsme zaevidováni v programu MRKEV, odebíráme časopis Bedrník. Zapojením do programu Třídíme odpad a Recyklohraní jsme se snažili o ekologizaci provozu školy. Tematicky jsme v tomto směru pracovali s dětmi školního parlamentu a v projektovém vyučování. Mezi povinně volitelné předměty, které jsme vyučovali na naší škole, patřil další cizí jazyk: němčina, ruština, a rukodělná praktika v VII. IX. ročníku. Předmět informatika s poměrně velkou časovou dotací od VI. IX. ročníku byl u nás vyučován ve dvou počítačových učebnách. Tradičně se tomuto oboru věnujeme s velkou pozorností. Dovednosti našich žáků v této oblasti vystupují do popředí při jejich samostatných veřejných prezentacích na konci projektové výuky. Jediným nepovinným předmětem, který byl u nás již tradičně vyučován, byl sborový zpěv. Reprezentovaly ho dvě přípravná oddělení na I. stupni Srdíčka a Sluníčka a hlavní oddělení Roudnického dětského sboru. Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 75 dětí a 3 sbormistři. Roudnický dětský sbor pořádal Vánoční a Jarní koncert v KZM Roudnice nad Labem, účastnil se vystoupení pro KIWANIS, pořádal koncert pro MŠ. Hlavní oddělení sboru se účastnilo přehlídkového sborového festivalu Krásná Lípa. Na škole pracoval na I. stupni kroužek zobcových fléten, výtvarný kroužek, sportovní hry a aerobik. Škola zajišťuje dyslektickou a logopedickou poradnu. 43 žáků navštěvovalo 3 oddělení logopedické poradny, která pracovala i pro 15 žáků přípravné třídy a 18 dětí navštěvovalo 3 dyslektické poradny. Také letos byla plně využita keramická pec při práci předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně oceňovány na vánoční výstavě, používány pro reprezentační účely školy a především předávány jako upomínkové předměty při slavnostním vyřazování absolventů školy za přítomnosti vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a zástupců Města Roudnice nad Labem. Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží pořádaných DDM Rozmarýn, DDM Trend, sportovních akcí pořádaných ASŠK, Mc Donald s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky a přehled účasti jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. Během tohoto roku škola realizovala projektové činnosti, které jsou doloženy v třídních knihách a které rozvíjely kompetence žáků a zahrnovaly v sobě průřezová témata. Zajímavé byly projekty realizované díky novým digitálním technologiím v rámci šablon a práce s nimi. Většina projektů je zdokumentována na našich stránkách V letošním roce se do testování ČŠI NIQES zapojili žáci pátých a devátých ročníků. Testů se účastnili všichni, tedy i žáci s SPU. Hodnota úspěšnosti našich žáků V. ročníku matematika mírně nadprůměrná, český jazyk průměrná, anglický jazyk průměrná. IX. ročník matematika mírně podprůměrná český jazyk nadprůměrná, anglický jazyk průměrná. Naše škola disponuje rozsáhlými a kvalitními prostorovými možnostmi pro vzdělávání žáků. Vedle svých kmenových tříd se žáci vzdělávají ve 2 jazykových učebnách, odborných učebnách chemie a fyziky, 2 učebnách hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebnách výpočetní techniky, dále se pak učí v multimediální učebně a odborných učebnách dílenských, pěstitelských, keramických činností, 5

8 ve cvičné kuchyňce, na školním pozemku. Podařilo se během léta 2013 realizovat výstavbu školního hřiště pro MŠ, které bude moci v odpoledních hodinách využívat i družina. Školní družina je umístěna ve vlastním pavilonu, má vyčleněny 4 třídy, 3 zařízené jako herny s dostatečným materiálním vybavením a PC k dispozici dětem, 1 pro sledování videa. V letošním roce škola vstoupila do 2. roku realizace projektu EU - peníze do škol. Zvolili jsme 19 šablon individualizací v oblastech čtenářská, jazyková, ICT, matematická a přírodovědná gramotnost, 6 inovací v oblasti jazykové, ICT, matematické, 2 přírodovědné gramotnosti a 5 šablon jazykového školení. Z finanční dotace získané v tomto roce projektu jsme interaktivitou vybavili 4 kmenové třídy na I. stupni, prezentační digitální technologie doplnila odbornou učebnu Ch a Fy a učebna digitálních technologií byla vybavena navigacemi GPS a fotoaparátem. Podrobný technický popis je obsažen v ICT plánu. Vyučující pracovali na DUMech a VUMech. Nejstarší nábytek z roku 2000 jeví znaky opotřebovanosti a poškození, takže bude nutné uvažovat o výměně. Vše záleží na zřizovateli, který je však v současné době v tíživé finanční situaci. Veškeré nové vybavení školy se nám podařilo dosáhnout díky zapojení do projektu EU-peníze do škol a zisku v doplňkové činnosti školy. Vyměnili jsme 10 zastaralých oken za nová plastová. Pravidelné informace byly rodičům předávány na třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a III. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výběrem povolání a po předem dohodnutých konzultačních hodinách s konkrétními vyučujícími. Tradičně realizujeme předzápisová setkání s budoucími prvňáčky: Vánoční zpívání pro předškoláky v prosinci, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky v lednu a Setkání se zapsanými žáky naší školy v červnu. Od druhého pololetí realizujeme elektronické žákovské knížky. Na škole již čtrnáctým rokem pracoval pod vedením Mgr. Dany Horákové Školní žákovský parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením školy a Roudnickou trojkou, o. s. řadu akcí během roku. Patřily sem: Mikulášská, Den učitelů, Velikonoční zajíček, Den dětí s netradičními ekosoutěžemi. Zástupci našeho parlamentu tvořili nejaktivnější skupinu i městském parlamentu dětí a mládeže v Roudnici nad Labem. 6

9 2. Personální údaje 2. 1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 35 let let - 45 let let - 55 let let - důch. věk důchodci celkem % 100 x 2. 2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního ,72 stupně ZŠ učitel druhého ,00 stupně ZŠ vychovatel ,57 asistent pedagoga , Aprobovanost výuky a) 1. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova ,0 100,0 89,6 71,4 100,0 100,0 100,0 100,0

10 Informatika ,0 Praktické činnosti ,0 Tělesná výchova ,0 b) 2. stupeň předmět celkem aprobovaně % Český jazyk ,0 Cizí jazyk ,0 Matematika ,0 Chemie ,0 Fyzika ,0 Přírodopis ,0 Zeměpis ,0 Dějepis ,0 Občanská ,0 výchova Hudební výchova ,0 Výtvarná výchova ,3 Praktické činnosti ,0 Výchova ke ,5 zdraví Digitální ,0 technologie Tělesná výchova , Přehled pracovníků podle aprobovanosti jméno a příjmení PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ Mgr. Ilona Křížová, VP aprobace Č - Hv učitelství SZŠ učí ve školním roce Hv, Sborový zpěv 1. B Mgr. Miroslav Novák, VP Mgr. Jiří Neliba, ZŘŠ, ŠVP koordinátor Mgr. Milena Hoření Mgr. Alena Kormaníková Č - Hv Č, Hv, D M - Fy M, Fy, Info 1. stupeň 3. A 1. stupeň 3. B 8

11 Mgr. Ivana 1. stupeň 4. B Nováková Mgr. Helena 1. stupeň 5. B Bartůňková Mgr. Božena 1. stupeň 2. A, Aj II. Suková Lenka Jelínková SPgŠ 2. B Mgr. Jitka Vyoralová Mgr. Jana Volfová Mgr. Dana Horáková R - Ov - Info Ov, Info, Rj, M, sp. ped. Z - R Tv, Pč, VkZ, Př, Prv, Ov Rj, Z, Vv, Tv, Vkz Mgr. Gabriela Ch - Tech. v. CH, F, Př, Pč, Vkz Veltruská Petra SPgŠ F, Vv, Pč, Vkz Herrmannová Mgr. Jan Putna Z - Tv Z, Tv, Pč Mgr. Martina 1. stupeň 1. A Ševčíková Mgr. Pavla Nj - D Čj, M, F, D, Tv Mikolášová Mgr. Kateřina 1. stupeň 5. A, Aj II Hodková Eva Richtrová gymnázium Aj II, Př Mgr. Jitka Liscová Mgr. Michaela Řeháková Mgr. David Mikoláš Mgr. Lenka Ekrtová 1. stupeň 4. A Čj - Nj Čj, Nj, D, Pg D, Pč, Info M-D-Z M 2. 5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a počet odchody nástupy 1 odchody 1 9

12 3. Vzdělávací program školy 3. 1 Vzdělávací program vzdělávací program RVP pro ZV zařazené třídy Všechny třídy Učební plány školy Viz příloha č. 1 název nepovinného předmětu počet zařazených žáků sborový zpěv I. stupně 60 sborový zpěv II. stupně 15 název kroužku počet zařazených žáků flétny I. stupeň 5 výtvarný 8 keramika 8 taneční kroužek 9 Aj 13 sportovní hry I. stupně 13 Nj Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin

13 4. Počty žáků 4. 1 Počty žáků školy Viz příloha č Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků ročník počet žáků Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 5 střední školy 32 SOŠ a SOU 11 konzervatoř Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků celkem

14 5. Hodnocení žáků Viz příloha č Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 1. A 1 3. A 1 5. A 1 6. B 1 8. A 2 9. A 3 žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9. r. po splnění povinné školní docházky celkem

15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6. 1 Výchozí stav Prioritou vzdělávání pedagogů školy je studium jazyků, studium ICT, prevence patologických jevů Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd - 0 b) Studium pedagogiky - 0 c) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pracovníky - 0 b) Studium pro výchovné poradce - 0 c) Specializovaná činnost ICT viz plán ICT d) Specializovaná činnost ŠVP Studium k prohlubování odborné kvalifikace Druh studia a) Pedagogika a psychologie: Zr - RAMPS VIP III, Praha b) Oborová školení: Zr právní úpravy Lt, konference KÚ ÚL, Ri seminář Aj, Praha c) ICT: Mik konference Praha d) Prevence patologických jevů: NoI školení Lt e) Další: Cut školení o DPH, ICU 6. 5 Samostudium V době školních vedlejších prázdnin pedagogové zpracovávali předmětovou náplň školního vzdělávacího programu kontrola dle standardů, školili se a připravovali na tvorbu DUM a VUM. Seznamovali s problematikou vyplňování elektronických třídnic. 13

16 7. ICT 7.1 Počet žáků, vyučujících, psychologů a asistentů Školní rok 2012/2013 Počet žáků 387 Počet vyučujících 27* Počet psychologů 1 Počet asistentů 1 Celkem 416 * včetně vedení a MŠ Pozn.: Data platná k 26. srpnu Zpráva o dosažených cílech stanovených ve školním roce 2012/ Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura výměna dosluhujících počítačů starších 6 let - SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ V co nejbližším časovém horizontu je třeba vyměnit již jen 2 počítače v kabinetech a 1 server. pořízení softwaru pro střih digitálního videa (Pinnacle Studio 16 CZ) - NESPLNĚNO Kvalitní software pro editaci digitálního videa bychom uvítali jak při výuce digitálních technologií zejména v 9. ročníku, tak i při účasti na tematických soutěžích či projektech. přechod na elektronickou třídnici a žákovskou knížku (Etřídnice) - SPLNĚNO Od února školní roku 2012/2013 jsme úspěšně přešli na elektronickou třídnici a žákovskou knížku Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů zajistit seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem SPLNĚNO Se školním výukovým softwarem (novým i stávajícím) pravidelně seznamuje pedagogy ICT koordinátor. proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky SPLNĚNO V obsluze školní matriky průběžně proškoluje zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Neliba společně s kolegyní Mgr. Jitkou Vyoralovou. proškolovat pedagogy v obsluze interaktivní tabule - SPLNĚNO V obsluze interaktivní tabule proškoluje pedagogy ICT koordinátor (2. stupeň ZŠ) a paní učitelka Lenka Jelínková (1. stupeň ZŠ). 14

17 7.2.3 Nejdůležitější úkoly ve výuce pokračovat v individualizované výuce digitálních technologií SPLNĚNO V září 2011 se za podpory projektu EU peníze školám rozběhl dvouletý mezipředmětový seminář Šumné Podřipsko a Litoměřicko, jehož výuka byla realizována především na bázi digitálních technologií. Seminář úspěšně absolvovalo 18 žáků z původních Celkové finanční náklady na vybavení DT ve školním roce 2012/2013 Označení Umístění Datum pořízení Pořizovací cena Specifikace HP Pro 3500 MT Kancelář MŠ 31. srpen ,00 Kč Intel Pentium DC 3,0 GHz, Win 7 Pro 64 bit + elektroodpad LED monitor Kancelář MŠ 31. srpen ,40 Kč Samsung SyncMaster LED 21.6" S22B300B Xerox multifunkce Kancelář MŠ 31. srpen ,60 Kč Xerox Work Centre 3220MFP + prodl. záruka + popl. LED monitor Ředitelna 31. srpen ,00 Kč Philips 24" LED 247E3LPHSU + elektroodpad + HDMI kabel LED monitor Zástupce 31. srpen ,00 Kč Philips 24" LED 247E3LPHSU + elektroodpad + HDMI kabel Elektronické pero Kabinet ICT 17. listopad ,00 Kč Náhradní pero k ebeamu Záložní zdroj Kancelář jídelny 8. prosinec ,00 Kč APC Power Saving Back-UPS Pro ks kabel propoj. Sharp multifunkce Sborovna 19. prosinec ,00 Kč Sharp MX-M260 HP Pro 3500 MT Zástupce 14. leden ,00 Kč Intel Pentium DC 3,0 GHz, Win 7 Pro 64 bit + elektroodpad Dálkový ovladač Počítačová učebna únor ,00 Kč k projektoru Hawlett Packard vp63xx LED monitor Kabinet č duben ,00 Kč Philips 22" LED 227E4QHAD + elektroodpad + HDMI kabel Projektor NEC Počítačová učebna květen ,00 Kč NEC M311X Držák stropní Počítačová učebna květen ,00 Kč Projektor EPSON Počítačová učebna červen ,00 Kč Epson EH-TW480 LED monitor Počítačová učebna červen ,00 Kč Philips 22" 226W3LSB25 LED monitor Počítačová učebna červen ,00 Kč Philips 22" 226W3LSB26 HP Pro 3500 MT Ředitelna 4. červenec ,70 Kč G2020, Win 7 Pro + elektroodpad 15

18 HP Pro 3500 MT Kabinet č červenec ,50 Kč G2020, Win 7 Pro + elektroodpad LED monitor Kabinet č červenec ,30 Kč Samsung 21,6" LED S22B300BS + elektroodpad LED monitor Kabinet č červenec ,30 Kč Samsung 21,6" LED S22B300BS + elektroodpad - - Celkem ,80 Kč - 16

19 7.4 Stav ICT Cílem vedení školy je postupná modernizace stávajícího vybavení a navyšování počtu odborných učeben přizpůsobených pro interaktivní výuku. Škola disponuje 2 učebnami digitálních technologií s projektorem NEC a Epson, 1 odbornou učebnou dějepisu a přírodopisu s interaktivní tabulí Promethean, 1 odbornou učebnou fyziky a chemie s projektorem Vivitek, dále 1 kmenová třída je osazena interaktivním systémem ebeam a 4 kmenové třídy interaktivním projektorem Panasonic. Ve všech kabinetech včetně sborovny se nachází počítač s připojením na Internet a kancelářským balíkem MS Office. Učitelům slouží 1 laserová tiskárna v učebně PC1 v přístavbě a 1 tiskárna kombinovaná s kopírkou ve sborovně. V provozu jsou 3 servery: hlavní, záložní a mailový. Učitelé mají přístup do školní sítě přes vzdálenou plochu z domova. Prostřednictvím firewallu Kerio Control a Kerio Web Filtru je blokován přístup ze školní sítě na nevhodné webové stránky a služby internetu, které škola určí. Další informace jsou zaznamenány v tabulce níže. Místnost Počet PC Operační systém Kancelářský balík Učebna PC1 25 Win 7 Pro 64-bit a Win XP Pro MS Office 2010 Učebna PC2 13 Win Vista Bu MS Office 32-bit 2007 Učebna D+Př 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office 2007 Učebna Fy+Ch 2 Win 7 Pro 64-bit MS Office 2007 a 2010 Třída 1.B 1 Win 7 Pro 32-bit MS Office 2007 Třída 2.A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office 2007 Třída 3.A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office 2007 Třída 4.B 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office 2007 Třída 5.A 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office 2007 Třída 6.A 1 Win XP Pro MS Office 2003 Třída 6.B 1 Win XP Pro MS Office 2003 Antivir Nod Eset Firewall Kerio Control, Web Filter, Sophos Projektor Server Připojení na Internet Tiskárna Další vybavení ozvučení projekční plátno, ozvučení Promethean, ozvučení, TV, DVD přehrávač, tablet Vivitek, tabule ebeam, ozvučení Panasonic, tabule Panasonic, tabule Panasonic, tabule Panasonic, tabule

20 Třída 7.A 1 Win XP Pro MS Office Třída 7.B 1 Win XP Pro MS Office Třída 8.A 1 Win XP Pro MS Office Třída 8.B 1 Win XP Pro MS Office Třída 9.A 1 Win XP Pro MS Office Třída 9.B 1 Win XP Pro MS Office Rozhlas 1 Win Server Ředitelna 2 Win XP Pro a Win 7 Pro 64-bit MS Office 2003 a druhým počítačem je notebook; digitální fotoaparát, tiskárna Zástupce 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office tiskárna 2010 Sborovna 1 Win XP Pro MS Office kopírka, scanner 2010 Kancelář MŠ 1 Win 7 Pro 64-bit MS Office multifunkce 2010 Hospodářka 1 Win 7 Pro 32-bit MS Office fax, tiskárna laserová + jehličková 2010 Ekonomka 1 Win XP Pro MS Office Družina 3 Win XP Pro MS Office Jídelna 1 Win Vista Bu 32-bit MS Office tiskárna laserová + jehličková 2007 Kab. č Win XP Pro MS Office Kab. č Win 7 Pro 64-bit MS Office Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office Kab. č Win XP Pro MS Office

21 Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office Kab. č Win Vista Bu 64-bit MS Office Kab. č Win XP Pro MS Office záložní projektor, reproduktory 2010 Kab. č Win XP Pro a Win MS Office Vista Bu 64-bit 2003 a 2007 Kab. č Win XP Pro MS Office reproduktory 2010 Kabinet ICT 2 Win Server 2003 a MS Office tiskárna Win Server a 2010 Celkem Pozn.: Data platná k 26. srpnu

22 7.5 Standardní pracovní prostředí Software Pedagog Žák Operační systém Windows XP Pro/7 Pro Windows Vista Bu/7 Pro Textový editor MS Office Word 2003/2010 MS Office Word 2007/2010 Tabulkový kalkulátor MS Office Excel 2003/2010 MS Office Excel 2007/2010 Prezentace MS Office PowerPoint 2003/2010 MS Office PowerPoint 2007/2010 Webový prohlížeč MS IE, Firefox, Google Chrome MS IE, Firefox, Google Chrome Grafický editor Malování Malování, Zoner 11 Pro, Zoner Callisto 5 Klient elektronické pošty Kerio Connect - Poštovní schránka Školní ve tvaru - Editor webových stránek PS Pad PS Pad Ukládání dat USB, CD a DVD USB 7.6 Připojení k Internetu a webhosting Webové stránky jsou umístěny na vlastním serveru školy, doména je předplacena u firmy Ignum. Konektivitu dodává optickým kabelem společnost RETE internet, s.r.o., poskytovaná rychlost je 64 Mbit obousměrně. Škola je kompletně zasíťována pomocí kabelu. 7.7 Vzdělávání učitelů Z PO PV1 PV2 S Multimédia ve škole (OSSU) ECDL start ECDL komplet Počet k r Počet k r Počet k r Celkem Pozn.: Data platná k 26. srpnu ECDL ztížený ECDL tester 20

23 7.8 Hlavní cíle v oblasti ICT Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura výměna dosluhujících počítačů starších 6 let a 1 serveru pořízení softwaru pro střih digitálního videa (Pinnacle Studio 16 CZ) Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů zajistit průběžné seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky (dm software) a Etřídnice proškolovat pedagogy v obsluze interaktivních tabulí (Promethean, ebeam) a interaktivních projektorů (Panasonic) Nejdůležitější úkoly ve výuce účastnit se soutěží cílících na využití digitálních technologií Vypracoval: Mgr. David Mikoláš 21

24 8. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení) Středa, 17. říjen 2012 Škola 2012 Pátek, 19. říjen 2012 Návštěva SOŠ a SOU Pátek, 2. listopad 2012 Antika Pondělí, 5. listopad 2012 Dějepisná olympiáda, Geologický ústav Středa, 7. listopad 2012 Divadlo rozmanitostí Pondělí, 12. listopad 2012 Náhradní rodinná péče, Návštěva IPS Úřadu práce v Roudnici n. L. Čtvrtek, 15. listopad 2012 Beseda rodičů se zástupci SŠ, Baroko je když..., Třídní schůzky Středa, 21. listopad 2012 Příběhy bezpráví, Den otevřených dveří Pondělí, 26. listopad 2012 Florbalový turnaj Úterý, 27. listopad 2012 Sluha dvou pánů Středa, 28. listopad 2012 Adventní tvořivá dílna v MŠ Neděle, 2. prosinec 2012 Rozsvěcení vánočního stromu - RDS Úterý, 4. prosinec 2012 Návštěva Gymnázia v Roudnici nad Labem, Vánoč. dílna 2. A, B Středa, 5. prosinec 2012 Návštěva Soukromé podřipské SOŠ a SOU, Mikulášská nadílka Čtvrtek, 6. prosinec 2012 Vánoční dílna, 3. A Pátek, 7. prosinec 2012 Okresní finále Orion florbal cup, Workshop, 3. B, Vánoční dílna, 1. A a 1. B Neděle, 9. prosinec 2012 Vánoční kapřík KIWANIS Pondělí, 10. prosinec 2012 Pavel Hrabě, koncert, Návštěva vánoční výstavy 1. A, 1. B Úterý, 11. prosinec 2012 Okresní finále Orion florbal cup Čtvrtek, 13. prosinec 2012 Vánoční koncert RDS a jeho oddělení Pátek, 14. prosinec 2012 ZUŠ připraví koncert pro 2. a 3. ročníky ve velké hudebně Středa, 19. prosinec 2012 Anglické divadlo, Vánoční zpívání Čtvrtek, 20. prosinec 2012 Olympiáda v ruštině - školní kolo, Vánoční besídka v MŠ Pátek, 11. leden 2013 Popletená zimní pohádka - divadélko Koloběžka v MŠ Středa, 16. leden 2013 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce Sobota, 19. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Neděle, 20. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Pondělí, 21. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Úterý, 22. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Středa, 23. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše, Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky Čtvrtek, 24. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Pátek, 25. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Sobota, 26. leden 2013 LVZ, Hříběcí Boudy, Krkonoše Pondělí, 28. leden 2013 Divadlo Ve 3, přípravná třída, 1. až -9. ročníky Čtvrtek, 31. leden 2013 Divadlo Most, 4. ročník Pondělí, 4. únor 2013 Krajské kolo soutěže v ruštině Úterý, 5. únor 2013 GYMLOVO 4U finále soutěže Středa, 6. únor 2013 Zápis do prvního ročníku Čtvrtek, 7. únor 2013 Olympiáda v českém jazyce, okresní kolo, Zápis do prvního ročníku Úterý, 12. únor 2013 Návštěva městské knihovny 1. A Středa, 13. únor 2013 Okr. kolo olympiády v AJ, představení "Cesta kolem světa" MŠ, Lidské zdraví Pondělí, 18. únor 2013 Jarní prázdniny, MŠ v provozu Úterý, 19. únor 2013 Jarní prázdniny, MŠ v provozu Středa, 20. únor 2013 Jarní prázdniny, MŠ v provozu Čtvrtek, 21. únor 2013 Jarní prázdniny, MŠ v provozu 22

25 Pátek, 22. únor 2013 Jarní prázdniny, MŠ v provozu Pondělí, 25. únor 2013 Jak se dělá písnička Masky Středa, 27. únor 2013 Lidské zdraví Pondělí, 4. březen 2013 Beseda se spisovatelkou 1. A a 1. B v městské knihovně Středa, 6. březen 2013 Tajemný svět Ekvádoru a Galapág Čtvrtek, 7. březen 2013 Exkurze - Geosvět Pátek, 8. březen 2013 Čtení sluší každému Pondělí, 11. březen 2013 Faber Středa, 13. březen 2013 Lidské zdraví Pátek, 15. březen 2013 Beseda o orientačním běhu Úterý, 19. březen 2013 Zápis do MŠ, učitelky MŠ, Schůzka s rodiči ŠVP v Jiřetíně pod Jedlovou Středa, 20. březen 2013 Zápis do MŠ Čtvrtek, 21. březen 2013 Beseda s olympijským vítězem Pátek, 22. březen 2013 Školní olympiáda OVOV, Návštěva muzea 1. B Pondělí, 25. březen 2013 Velik. výstava v knihovně 1. A, B, Tradice Velikonoc, Vystoupení RDS na výročí 100 let ZŠ Jeřábka Úterý, 26. březen 2013 Velikonoční výstava 4. A, 4. B, Velikonoční dílna třída 2. B Středa, 27. březen 2013 Lidské zdraví Úterý, 2. duben 2013 Školní kolo literární soutěže, Jak se žilo v gotice a Erby, Školní kolo recitační soutěže Čtvrtek, 4. duben 2013 Exkurze do ZOO Praha, Vybíjená - Preventan cup Úterý, 9. duben 2013 Divadlo - Most 1. A, 1. B. Středa, 10. duben 2013 Lidské zdraví Čtvrtek, 11. duben 2013 Den s orienťákem, Schůzka výboru R3 - sborovna školy, Třídní schůzky Středa, 17. duben 2013 Divadlo ABC Čtvrtek, 18. duben 2013 Klavírní koncert Zory Křičkové, Recitační soutěž v knihovně Pátek, 19. duben 2013 McDonald - fotbal - školní kolo Úterý, 23. duben 2013 Divadélko v MŠ: představení "O Smolíčkovi" Středa, 24. duben 2013 Lidské zdraví Pátek, 26. duben 2013 Hazmburk a Libochovice, McDonald - fotbal - okrskové kolo Čtvrtek, 2. květen 2013 Koněpruské jeskyně, Zlatý kůň - naučná stezka Pondělí, 6. květen 2013 Seminární exkurze Úterý, 7. květen 2013 Bublinková show Čtvrtek, 9. květen 2013 Minifotbal žáků tříd Pátek, 10. květen 2013 Divadélko v MŠ "Námořnická pohádka" Úterý, 14. květen 2013 Pohár rozhlasu - mladší žáci Středa, 15. květen 2013 Pohár rozhlasu - starší žáci Zayferus - dravci Čtvrtek, 16. květen 2013 Projektový den v MŠ "Rostlinky bylinky" Divadlo Ústí n. L., Orientační běh, Vyhodnocení soutěže Šel malíř chudě do světa Pátek, 17. květen 2013 Dopravní hřiště 4. A a 4. B, Galerijní den a noc Sobota, 18. květen 2013 Festival dětských sborů v Krásné Lípě spojený s poznávací akcí Neděle, 19. květen 2013 Festival dětských sborů v Krásné Lípě spojený s poznávací akcí Pondělí, 20. květen 2013 Poslední seminární exkurze Úterý, 21. květen 2013 Okresní finále OVOV Úterý, 28. květen 2013 Soutěž: Mladý záchranář 2013, Školní výlet Praha, policejní muzeum Středa, 29. květen 2013 Atletické závody pro 1. Stupeň, Jarní koncert Srdíček, Sluníček a RDS Čtvrtek, 30. květen 2013 Šablony MŠMT přírodopis - exkurze do lomu Kozákov, Školní výlet 7. B, Kozákov Pasování prvňáčků v městské knihovně, 23

26 Dětský den v ŠD Pátek, 31. květen 2013 Škola v přírodě Varvažov Dětský den Sobota, 1. Červen Škola v přírodě Varvažov Neděle, 2. Červen Škola v přírodě Varvažov Pondělí, 3. Červen Škola v přírodě Varvažov Úterý, 4. Červen Škola v přírodě Varvažov Středa, 5. Červen Škola v přírodě Varvažov Čtvrtek, 6. červen Škola v přírodě Varvažov Pátek, 7. Červen Škola v přírodě Varvažov Sobota, 8. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou Neděle, 9. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou Pondělí, 10. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou Úterý, 11. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou, Prezentace projektu "Středověký kronikář" Středa, 12. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou, Z Kokořína na Říp Čtvrtek, 13. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou Pátek, 14. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou, Šablony MŠMT přírodopis - ZOO Chomutov, Prezentace závěrečných prací Sobota, 15. Červen Škola v přírodě Jiřetín pod Jedlovou Pondělí, 17. červen Výlet do Zoo Ústí n. L. 1. A a 1. B Úterý, 18. červen Výlet do ZOO Praha, ZOO Ústí nad Labem - v rámci Př, ročník, výlet přípravka. Středa, 19. Červen Schůzka s budoucími žáky 1. ročníku a jejich rodiči Pátek, 21. červen Jarmark Pondělí, 24. Červen Požární poplach a následné cvičení ochrany člověka za mimořádných situací Čtvrtek, 27. červen Školní výlet 7. A Pátek, 28. Červen Vysvědčení, slavnostní rozloučení s 9. ročníkem 8. 1 Soutěže a olympiády Viz příloha 5 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI. 10. Základní údaje o hospodaření Údaje o čerpání státního rozpočtu byly za rok 2012 předány zřizovateli a jsou přílohou Výroční zprávy za rok 2012/2013. Interní audit za rok 2012 proběhl. Za rok 2013 budou údaje předány zřizovateli k a kopie bude přílohou této zprávy. 24

27 11. Závěr Vedení školy postupovalo podle Strategie rozvoje školy , dále dle Ročního plánu školy konkretizovaného v měsíčních plánech. Svými opatřeními se snažilo naplňovat hlavní cíle vzdělávání, odstraňovat nedostatky, sledovalo evaluaci školy v oblastech vytyčených ŠVP pro ZV. Školní rok 2012/2013 byl pro pracovníky školy i vedení náročný a úspěšný. Realizovali jsme druhý rok projektu EU peníze školám, zrealizovali jsme společně se zřizovatelem výstavbu a otevření dětského hřiště u mateřské školy, a dále pak všechny plánované akce. Pokračujeme s autoevaluačními portfolii žáků ve všech ročnících, účastníme se testování NIQES. Portfolia jsou dokladem dosažené úrovně ve vzdělávání žáků a jsou rodičům k dispozici kdykoliv, zejména pak v době třídních schůzek. Odkrývají úspěšnost žáka, jeho sebehodnocení a hodnocení učitelem, prezentují tak odpovědnost za jeho výsledky ve vzdělávání. Pokles zájmu učit se, částečné zhoršování kázně žáků, nesoustředěnost a hlučnost, agresivita již u mladších dětí jsou včas analyzovány a řešeny se školní psycholožkou a rodiči. Každoročně se snižuje zájem o vzdělávání a plnění školních povinností, zejména v jarních měsících a po přijetí na střední školy (žáci jsou si vědomi toho, že budou přijati na střední školy z důvodu nedostatku uchazečů). Vyučující realizovali a zhodnotili svůj ŠVP, provedli kontrolu, zapracovali povinné změny od září Naše úsilí o změnu image školy bylo korunováno úspěchem. Po zápisu do prvních tříd jsme otevřeli v září třetí první třídu. Obě oddělení MŠ jsou naplněná a opět jsme žádali o výjimku. Získali jsme podpůrné granty, které realizujeme. Všichni vyučující prokázali nevšední pracovní nasazení (zejména v souvislosti s výše jmenovanými akcemi) a ochotu pomáhat při řešení obtížných situací ve výchově i vzdělávání. Dobrovolně pracovali při zajišťování zájmových akcí žáků a při prezentaci školy ve městě. S radostí mohu konstatovat, že většina úkolů daných plánem práce na školní rok 2011/2012 byla splněna. V Roudnici nad Labem, dne PaedDr. Zuzana Zrzavá ředitelka školy 25

28 Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni: 26

29 Seznam příloh: 1) RVP PRO ZV, č. j / (I. A II. stupeň) 2) Přehled klasifikace školy, výchovných opatření, snížené známky z chování, neomluvená absence 3) Výchovná opatření pochvaly, napomenutí třídního učitele, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, dvojka a trojka z chování 4) Opravné zkoušky 5) Soutěže 27

30 1) Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č. j / Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 1. stupeň oblast obor předmět Celkem 38 Jazyk Český jazyk Český jazyk (35+3) a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika Informační a komunikační Informatika Informatika technologie Člověk Prvouka Prvouka (9 + 1) 22 (20+2) 2 (1+1) 7 (6+1) a jeho Vlastivěda Vlastivěda svět Přírodověda Přírodověda (2+1) Výtvarná Výtvarná Umění výchova výchova a kultura Hudební výchova Hudební výchova Člověk Tělesná výchova Tělesná výchova a zdraví Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Disponibilní časová dotace (Čj) (Čj) (Čj) (M) (M) 5 5 Celková povinná časová dotace Z toho DČD

31 Učební plán vzdělávacího programu RVP PRO ZV, č. j / Učební plán - 2. stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací 2. stupeň oblast obor předmět Celkem Z toho DČD 16 Jazyk Český jazyk Český jazyk (15+1) 1 a jazyková a literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk nebo Německý jazyk Matematika Matematika Matematika (15+1) Informační 5 a komunikační Informatika Informatika (1+4) technologie 8 Člověk Dějepis Dějepis (7+1) Občanská a společnost Výchova výchova k občanství 8 Fyzika Fyzika Člověk Chemie Chemie a příroda Přírodopis Přírodopis Umění a kultura Zeměpis Zeměpis Výtvarná výchova (6+2) 4 (3+1) 8 (6+2) 8 (6+2) Výtvarná výchova Hudební výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke Výchova ke 4 zdraví zdraví (2+2) 4 Člověk Pracovní činnosti Pracovní činnosti a svět práce Volitelný Volitelný Anglický jazyk nebo (3+1)

32 Německý jazyk nebo Ruský jazyk obsah obsah nebo vzdělávání vzdělávání Konverzace v Aj nebo (0+6) Rukodělná praktika 6 1 Disponibilní časová dotace (Inf/Pč) 1 1 Celková povinná časová dotace

33 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 2) PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Martina Ševčíková , ,32 37,32 I.B Mgr. Ilona Křížová , ,16 41,16 II.A Mgr. Božena Suková , ,73 19,73 II.B Lenka Jelínková , ,75 45,75 III.A Mgr. Milena Hoření , ,67 20,67 III.B Mgr. Alena Kormaníková , ,43 30,43 IV.A Mgr. Jitka Liscová , ,52 30,52 IV.B Mgr. Ivana Nováková , ,05 40,05 V.A Mgr. Kateřina Hodková , ,42 42,42 V.B Mgr. Helena Bartůňková , ,59 37,59 VI.A Mgr. Dana Horáková , ,68 43,68 VI.B Mgr. Jana Volfová , ,10 44,10 VII.A Mgr. David Mikoláš , ,90 55,85 0,05 VII.B Petra Herrmannová , ,80 65,80 VIII.A Mgr. Gabriela Veltruská , ,37 78,95 0,42 VIII.B Mgr. Michaela Řeháková , ,26 100,26 IX.A Mgr. Jan Putna , ,89 42,89 IX.B Mgr. Jitka Vyoralová , ,80 81,30 0,50 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,48 46,43 0,05 Zpracováno programem dm Vysvědčení 31

34 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Martina Ševčíková , ,58 52,58 I.B Mgr. Ilona Křížová , ,63 42,63 II.A Mgr. Božena Suková , ,08 32,08 II.B Lenka Jelínková , ,83 49,83 III.A Mgr. Milena Hoření , ,58 30,58 III.B Mgr. Alena Kormaníková , ,87 31,87 IV.A Mgr. Jitka Liscová , ,52 50,52 IV.B Mgr. Ivana Nováková , ,45 60,45 V.A Mgr. Kateřina Hodková , ,13 50,13 V.B Mgr. Helena Bartůňková , ,64 41,64 VI.A Mgr. Dana Horáková , ,36 60,36 VI.B Mgr. Jana Volfová , ,76 52,76 VII.A Mgr. David Mikoláš , ,15 54,85 0,30 VII.B Petra Herrmannová , ,65 89,85 7,80 VIII.A Mgr. Gabriela Veltruská , ,84 106,05 5,79 VIII.B Mgr. Michaela Řeháková , ,05 130,05 IX.A Mgr. Jan Putna , ,42 82,42 IX.B Mgr. Jitka Vyoralová , ,80 120,70 0,10 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v 99 1 x x x PRŮMĚR , ,2 61,49 0,71 Zpracováno programem dm Vysvědčení 32

35 3) 33

36 34

37 35

38 36

39 4) 37

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem Adresa: Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem Zřizovatel: Město Roudnice nad Labem

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.

ICT plán školy. Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan. ICT plán školy Název školy: Základní škola Ulice: Pionýrů 1102 PSČ, Místo: 432 01, Kadaň tel: 474 316 430 email: skola@2zskadan.cz Součástí Základní školy Kadaň, ul. Pionýrů 1102, okr. Chomutov je moderně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav:

ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ. na období do konce šk. roku 2011/12. Výchozí stav: ICT PLÁN ZŠ STRÁŽ na období do konce šk. roku 2011/12 Výchozí stav: V současné době navštěvuje školu 114 žáků. Ve škole pracuje 10 učitelů, 5 asistentek pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny. Popis pracovního

Více