ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ČERVENÁ ŘEČICE k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Letohradská 3/369 PELHŘIMOV 17 Praha 7 Odbor výstavby, oddělení územního plánu Solní ulice č.p Datum : Pelhřimov 1

2 SEZNAM DOKUMENTACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1. Identifikační údaje 4 2. Hlavní cíle územního plánu 5 3. Vymezení řešeného území 5 strana I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část a) Vymezení zastavěného území 7 b) Koncepce rozvoje území města, ochrana a rozvoj jeho hodnot 7 1. Základní charakteristika a hodnoty řešeného území 7 2. Koncepce rozvoje území města 8 3. Demografie, předpoklady rozvoje města 9 4. Ochrana kulturních hodnot 1 5. Ochrana přírodních hodnot Ochrana ovzduší 11 c) Urbanistická koncepce 12 včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně, zastavitelné plochy, kde změny prověří územní studie a plochy ve výhledu 1. Koncepce rozvoje a obnovy města, rozvojové plochy Zastavitelné plochy 1.2 Plochy přestaveb 1.3 Plochy změn v krajině 2. Koncepce sídelní zeleně Zastavitelné plochy, kde změny prověří územní studie Územní rezervy - zastavitelné plochy ve výhledu Etapizace zástavby 16 d) Koncepce veřejné infrastruktury 17 včetně podmínek pro její umísťování 1. Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Odpadové hospodářství Veřejná prostranství Občanské vybavení veřejné infrastruktury Ochrana obyvatel Civilní ochrana 6.2 Požární ochrana 6.3 Obrana státu 2

3 e) Koncepce uspořádání krajiny 27 včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, prostupnost krajiny, územní systém ekologické stability, vodní toky, záplavová území a ochrana před povodněmi, zemědělský a lesní půdní fond v krajině 1. Krajina a příroda Územní systém ekologické stability - ÚSES Vodní toky, záplavová území a ochrana před povodněmi Zemědělský a lesní půdní fond 43 f) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 44 s určením převažujícího účelu využití ( hlavního využití ), přípustného využití, nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 1. Členění území Členění území z hlediska rozdílného způsobu využití ploch 1.2 Členění území podle časového horizontu 1.3 Členění území z hlediska stavební činnosti 2. Uspořádání a základní podmínky využití ploch Plochy zástavby - v zastavěném území a zastavitelných plochách 2.2 Plochy sídelní zeleně - v zastavěném území a zastavitelných plochách 2.3 Plochy v krajině - mimo zastavěné území a zastavitelné plochy 3. Podmínky využití jednotlivých ploch zástavby 5 v zastavěném území a na zastavitelných plochách g) Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření 64 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 1. Veřejně prospěšné stavby - VPS Veřejně prospěšná opatření - VPO 68 h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a opatření 71 vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 74 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části Grafická část Výkresy územního plánu : A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ 1 : 5 B URBANISTICKÝ NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES 1 : 5 C VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 1 : 5 3

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Město Červená Řečice nemá v současné době pro své území zpracovaný územní plán města ( ÚPO ) nebo územní plán sídelního útvaru ( ÚPnSÚ ) z dřívější doby. Město Červená Řečice má ale pro hlavní sídlo Červená Řečice zpracovaný platný regulační plán ( dále RPn ), který územní plán v současné době nahrazuje, neboť obsahuje náležitosti plánu územního. Pro části města Červená Řečice a okolí sídla Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ), t.j. pro celé správní území města Červená Řečice nebyla dosud zpracována žádná územně plánovací dokumentace. Územní plán Červená Řečice je zpracován podle zákona 183/26 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) a v souladu s prováděcími předpisy, t.j. s vyhláškou č. 5/26 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 51/26 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ÚPD : ( ÚPD - územně plánovací dokumentace ) Druh ÚPD : Územní plán ( ÚP ) Stupeň ÚPD : Návrh Řešené správní území : k.ú. Červená Řečice k.ú. Milotičky k.ú. Popelištná k.ú. Těchoraz k.ú. Zmišovice ČERVENÁ ŘEČICE - ÚZEMNÍ PLÁN Pořizovatel : Městský úřad Pelhřimov ( úřad územního plánování ) Pražská 127 Odbor výstavby, oddělení územního plánu Solní ulice č.p Pelhřimov Objednavatel : Město Červená Řečice ( obec, která ÚP schvaluje a vydává ) IČO : Červená Řečice č.p Červená Řečice Zpracovatel ÚP : Ing. arch. Milič Maryška IČ : Číslo autorizace : 41 Letohradská 3 / Praha 7 Číslo zakázky / Datum : 6-28 / 21 4

5 2. HLAVNÍ CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán ( dále ÚP ) Červená Řečice stanoví základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán Červená Řečice je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který bude koordinovat a usměrňovat rozvoj a obnovu obce, celého území města Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) v předem promyšlených postupných krocích. Tím lze zamezit v současnosti nekoncepčním rozhodnutím, která se mohou časem projevit jako zábrana harmonického rozvoje města. Územní plán Červená Řečice vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Zvláštní zřetel kromě zabezpečení rozvoje sídla je přitom brán na péči o životní prostředí, ochranu přírody a vodních zdrojů. 3. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Územní plán Červená Řečice je zpracován pro správní území města Červená Řečice, které zahrnuje pět katastrálních území, k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice. V grafické části ÚP Červená Řečice ( výkresy A, B, C ) je přehledně vyznačena a) Hranice řešeného území ( hranice území města Červená Řečice ) b) Hranice katastrálních území ( hranice mezi k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) Celková výměra území města Červená Řečice je 2 646, 1395 ha. Z toho výměra pro jednotlivá katastrální území činí : k.ú. Červená Řečice , 325 ha k.ú. Milotičky - 18, 4342 ha k.ú. Popelištná - 314, 5499 ha k.ú. Těchoraz - 561, 6348 ha k.ú. Zmišovice - 315, 1971 ha ( údaje o výměrách k.ú. byly převzaty z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu v Pelhřimově dne ). Město Červená Řečice leží na Českomoravské vrchovině, v západní části kraje Vysočina ( hl.m. Jihlava ). Příslušnou obcí s rozšířenou působností ( tzv. III. stupeň správy ) je město Pelhřimov vzdálené cca 1 km jižně od města Červená Řečice. 5

6 Ve správním území města Červená Řečice leží pět sídel, hlavní sídlo Červená Řečice a části města, sídla Milotičky, Popelištná, Těchoraz a Zmišovice, každé s vlastním příslušným katastrálním územím ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ). Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice ) V katastrálním území Červená Řečice leží hlavní sídlo město Červená Řečice a ve volné krajině tři samoty, na severním okraji území při vodním toku Trnava Červený Mlýn ( č.p.18 ) a v jihozápadní části území dvě hájovny, Bělá ( č.p.27 ) a Zádolí ( č.p.52 ). U vodní nádrže Trnávka na východním okraji k.ú. Červená Řečice je u silnice situováno koupaliště a několik rekreačních chat a o něco jižněji jedna větší chatová kolonie. V severozápadní části k.ú. Červená Řečice při toku Trnava je situován areál autokempinku. Jihozápadně od města u silnice směrem na Milotičky leží areál zemědělské výroby a v severní části území u silnice II / 112 směrem na Křelovice areál průmyslové výroby. Milotičky ( k.ú. Milotičky ) V katastrálním území Milotičky leží sídlo Milotičky a ve volné krajině severně od sídla jedna samota, usedlost č.p.5. Popelištná ( k.ú. Popelištná ) V katastrálním území Popelištná leží sídlo Popelištná a severně od vlastního sídla ve volné krajině směrem k vodní nádrži Trnávka dvě kompaktní chatové kolonie. Těchoraz ( k.ú. Těchoraz ) V katastrálním území Těchoraz leží sídlo Těchoraz, čtyři samoty, t.j. usedlost U Kaňků ( č.p.25 ), zemědělský statek Těchorázek ( č.p.22 ), usedlost U Jeřábků - Pohodný ( č.p.21 ) a hájovna ( č.p.23 ). Ve volné krajině zejména podél nivy vodního toku Hejlovka je pak rozptýleno několik rekreačních chat. Zmišovice ( k.ú. Zmišovice ) V katastrálním území Zmišovice leží sídlo Zmišovice, při hlavní silnici II / 112 samota Tři Králové se třemi usedlosti ( čp.15, č.p.17 a č.p.19 ) a v nejsevernější části území ve volné krajině u vodní nádrže Trnávka jedna kompaktní chatová kolonie. Město Červená Řečice ( správní území města Červená Řečice ) Město Červená Řečice sousedí svým územím, které zahrnuje pět katastrálních území ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) se správním územím devíti obcí, t.j. s městem Pelhřimov ( k.ú. Hodějovice, k.ú. Pobistrýce, k.ú. Bitětice ) a obcemi Křelovice ( k.ú. Křelovice ), Rovná ( k.ú. Rovná ), Hořepník ( k.ú. Mašovice u Hořepníku ), Útěchovice ( k.ú. Útěchovice ), Bácovice ( k.ú. Bácovice ), Krasíkovice ( k.ú. Krasíkovice ), Svépravice ( k.ú. Svépravice ) a Želiv ( k.ú. Želiv, k.ú. Brtná ). 6

7 I. ÚZEMNÍ PLÁN a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V Územním plánu Červená Řečice se vymezuje zastavěné území ke dni Zastavěné území s hranicí zastavěného území je vymezeno na výkresech : A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 ). ( zastavěné území je vyznačeno plošně modrou barvou ) B URBANISTICKÝ NÁVRH - HLAVNÍ VÝKRES ( v měřítku 1 : 5 ). ( hranice zastavěného území je vyznačena plnou modrou čárou ) Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu jednotlivých sídel. Patří mezi ně zejména zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství, a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANA A ROZVOJ JEHO HODNOT 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOTY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Město Červená Řečice je součástí venkovského osídlení této části vrchoviny, oblasti s malým počtem a nízkou hustotou obyvatel a převahou přírodních porostů. Malá sídla obklopují pole, louky, pastviny a rozsáhlé lesní porosty. Atraktivita území spočívá právě ve své členitosti.v řešeném území převažují mírné svahy, které ve svém zakončení u vodních toků spadají do údolí. Z krajinářského hlediska se jedná o krajinu harmonickou, kultivovanou, přírodě blízkou a zemědělsky intenzívně využívanou. Přitažlivost území města Červená Řečice spočívá hlavně v krásné přírodě, která je typická pro celou Českomoravskou vysočinu. Jedná se o oblast s velkým množstvím lesů a vodních ploch, které jsou vhodné pro pasivní i aktivní odpočinek. Celé řešené území disponuje výrazným rekreačním potenciálem, zejména pak v okolí vodní nádrže Trnávka na řece Trnavě. Terén na území města Červená Řečice a také v jeho širším okolí je vhodný v létě pro cyklistiku a v zimě pro běh na lyžích. Město Červená Řečice poměrně dobrou dopravní dostupnost, neboť správním územím města Červená Řečice prochází silnice II. třídy č. 112 ( II/112 ) důležitý komunikační tah v úseku mezi městy Benešov, Vlašim a Pelhřimov. 7

8 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA Územní plán Červená Řečice vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu, ochraně a rozvoji všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom se zasazuje o ochranu krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základu jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Územní plán Červená Řečice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj celého území města, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel na území města Červená Řečice. Územní plán vytváří v maximální možné míře předpoklady k uspokojení potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Územní plán Červená Řečice vytváří předpoklady k zajištění udržitelného rozvoje území svým komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje celého města. V Územním plánu Červená Řečice jsou přiměřeně navrženy plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury, veřejných prostranství, veřejné zeleně a ploch dopravní a technické infrastruktury. Zároveň strukturou navržených ploch vytváří územní plán Červená Řečice prostor pro plné uplatnění soukromých záměrů v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit. Územní plán Červená Řečice se zasazuje především o zachování, obnovu a rozvoj současné urbanistické struktury všech sídel na území města, kompozičních, krajinářských a estetických hodnot a to bez radikálních zásahů do prostorového členění a popření některé vývojové etapy. Územní plán Červená Řečice neobsahuje žádné podstatné asanační zásahy. I pro případné změny využívání ploch se v podmínkách využití ploch zasazuje se o zachování charakteru zástavby, která nese historickou stopu a je dokladem kulturního dědictví a dokladem kontinuity vývoje osídlení v krajině. Nové stavby umístěné na vymezených zastavitelných plochách a na plochách přestaveb musí respektovat kontext okolní zástavby a zejména v ch částech kontext původní venkovské zástavby. Navržené zastavitelné plochy přímo navazují na současně zastavěné území jednotlivých sídel ve správním území města Červená Řečice ( Červená Řečice, Milotičky, Popelištná, Těchoraz, Zmišovice ) a jsou vymezeny vždy s ohledem na potenciál rozvoje a míru využití zastavěného území jednotlivých sídel V Územním plánu Červená Řečice je v rámci řešeného území navržen rozvoj všech sídlotvorných složek, zahrnující zejména rozvoj bydlení, občanského vybavení, rekreace, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury. Návrh rozvojových, zejména pak zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji sídel. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá vždy velikosti a významu sídla v řešeném území a v širším okolí s tím, že největší rozsah a těžiště všech rozvojových ploch připadá přirozeně na největší hlavní sídlo město Červená Řečice. Rozložení rozlohou větších i menších rozvojových zastavitelných ploch do několika lokalit přiléhajících vždy současně zastavěnému území vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému a harmonickému rozvoji kompaktních sídel v krajině se zástavbou soustředěnou okolo historického jádra. 8

9 3. DEMOGRAFIE, PŘEDPOKLADY ROZVOJE MĚSTA Město Červená Řečice má v současné době celkem cca 1 trvale bydlících obyvatel v celém svém správním území ( 969 obyvatel dle údaje městské databáze z ). Počet trvale bydlících obyvatel na území města nepatrně kolísá, příliš nenarůstá a v posledních letech v důsledku migračního pohybu lidí trvale bydlících obyvatel spíše stagnuje nebo narůstá nepatrně. Část ekonomicky aktivních vyjíždí za prací mimo město. Bez výrazné stavební činnosti se obyvatelstvo udrží přibližně na stejné úrovni. Geografická poloha města Červená Řečice v této malebné části Českomoravské vrchoviny, výrazný vzrůst mobility obyvatel a zejména přírodní, kulturní a estetické hodnoty pravděpodobně vyvolají trvalý zájem o trvalé bydlení v tomto městě a mohou vyvolat také zvýšený zájem o rozvoj podnikatelských aktivit. V blízké budoucnosti nelze vyloučit zvýšenou migraci, další vzrůst individuální mobility obyvatelstva a nárůst zájmu o bydlení na venkově. Město Červená Řečice navíc díky své velikosti a historickému významu nabízí kompletní veřejnou infrastrukturu. Obyvatelé při rozhodování o místě svého trvalého pobytu začnou značně upřednostňovat aspekty životního prostředí. Dosud výrazněji nenarušené životní prostředí včetně malebné krajiny vysočinného charakteru s poměrně dochovanou zástavbou původních menších sídel bude nesporně velmi atraktivní pro dnešní obyvatele měst. S tím souvisí i předpokládaný ústup od chalupaření, chataření a zahrádkaření v periferních zahrádkářských koloniích. Zájem obyvatel zůstat v menších obcích a na venkově nebo sem přesídlit z typicky městského prostředí, masívnost a tempo stěhování obyvatel z betonových sídlišť na okrajích měst na venkov bude záviset hlavně na stavu ekonomiky a tím i zvýšenému zájmu podnikat i v menších sídlech. To se v dnešní době nedá seriózně odhadnout, proto jsou rozvojové plochy dimenzovány tak, aby byly dostačující i případě optimističtější varianty budoucího vývoje. Návrh rozvojových ploch je nutno je chápat zejména jako nabídku možností, která může zároveň působit proti nadměrnému růstu cen stavebních pozemků. Územní plán dává předpoklady rozvoje ve zkapacitnění zástavby v zastavěném území, v prolukách stávající zástavby a na volných nezastavěných zahradách přiléhajících stávající zástavbě a vymezuje nabídku rozvojových zastavitelných ploch mimo zastavěné území. Úplným naplněním všech rozvojových nových zastavitelných ploch a přípustných intenzifikačních zásahů ve stabilizovaných plochách zastavěného území se v územní plánu předpokládá nárůst obyvatelstva cca o 3 % což představuje zhruba 3 až 35 obyvatel. Z toho nejvíce připadá na hlavní sídlo Červená Řečice, kde může činit nárůst až 25 trvale bydlících obyvatel. Územní plán Červená Řečice ve své konečné podobě realizace předpokládá počet zhruba kolem 125 až 135 obyvatel v celém správním území v dlouhodobém časovém horizontu. Potenciál obyvatelstva je odvozen z rozlohy navrhovaných obytných zastavitelných ploch a vychází z předpokladu jejich naplnění. Rozvojové zastavitelné plochy jsou dimenzovány tak, aby byly dostačující i případě zvýšeného zájmu o bydlení v městě, návrh je nutno je chápat zejména také jako nabídku možností. Do bilance předpokládaného demografického rozvoje je zahrnut i předpoklad budoucího trvalého obydlení rekreačních chalup v zastavěném území sídel. 9

10 4. OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT Na území města Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) musí být respektována ochrana kulturního dědictví. 4.1 Ochrana kulturních památek Doklad kulturního dědictví představují především evidované státem chráněné nemovité kulturní památky, t.j. památky zanesené v ÚSKP ( Ústřední seznam kulturních památek ). Na území města Červená Řečice je vyhlášena městská památková zóna ( MPZ ), jejíž zásady ochrany musí být celé této zóně respektovány a dodržovány. Na území města Červená Řečice jsou evidovány také památky ho významu, památky venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenné stavby a soubory. Ty jsou rovněž důležitým dokladem kulturního dědictví. Jejich ochrana musí být zajištěna. Jedná se především o památky ho významu : Červená Řečice - radnice, stavení čp. 11, stavení čp. 18, stavení čp. 13 Milotičky - kaplička, usedlost čp. 1 Popelištná - kaplička Zmišovice - kaplička Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození státem chráněných nemovitých kulturních památek a jejich bezprostředního okolí a také kulturních památek ho významu a jejich bezprostředního okolí je nepřípustná. Seznam památkově chráněných objektů se průběžně doplňuje a i některé další objekty na území města Červená Řečice se mohou do seznamu památek dostat. Jedná se hlavně o objekty nesoucí doklad kulturního dědictví. Příkladem můžou být některé další objekty lidové architektury, původní zemědělské usedlosti, kapličky a křížky na křižovatkách cest. 4.2 Ochrana dochované urbanistické struktury sídel Mezi kulturní dědictví je třeba zahrnout i původní urbanistickou strukturu sídel na území města Červená Řečice, a to nejen ve městě Červená Řečice, kde je vyhlášena MPZ, ale i v ch částech, tj. v sídlech Milotičky, Popelištná, Těchoraz a Zmišovice, kde ve větší či menší míře původní urbanistická struktura dochovala. Ochrana musí být soustředěna zejména na dochovanou a vždy pro dané konkrétní místo charakteristickou půdorysnou strukturu, výškovou hladinu původní zástavby, měřítko a dochovaný historicky cenný architektonický výraz staveb. Ve městě Červená Řečice se jedná především o zástavbu v městské památkové zóně, která zahrnuje historické jádro města se zámkem Červená Řečice, zástavbou okolo náměstí, ale i zástavbou v širším okolí, zejména pak venkovskou zástavbou východně od náměstí podél nivy Řečického potoka. V ch částech ( Milotičky, Popelištná, Těchoraz a Zmišovice ), kde zástavba sídel zahrnuje většinou původní zemědělské statky orientované okolo centrálních prostorů návsí, musí být zachován především venkovský charakter, tj. veškeré nové stavby v území musí kontext původní venkovské zástavby respektovat. Jedná se zejména o půdorysnou strukturu a výškovou hladinu zástavby, ochranu staveb s dochovaným architektonickým výrazem a ochranu památek lidové architektury. 1

11 4.3 Archeologické památky Celé správní území města Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) je v Územním plánu Červená Řečice posuzováno jako území s archeologickými nálezy U všech zásahů do terénu je třeba provést archeologický průzkum a stavbu ohlásit příslušnému orgánu památkové péče. 5. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT Na území města Červená Řečice musí být chráněna krajina, která bude dále rozvíjena. V území budou vytvářeny předpoklady zejména k posílení ekologické stability prostřednictvím konkrétního vymezení ÚSES ( územního systému ekologické stability ), například v rámci pozemkových úprav. Cílem bude zajistit předpoklady pro obnovu přírodních zdrojů a založit v území strategii tzv. trvale udržitelného rozvoje, tedy takového rozvoje, který zajišťuje dostatečnou prosperitu ekonomickým aktivitám v území, ale současně s tím zabezpečuje trvalé obnovování těch zdrojů, které jsou pro vývoj využívány. Na území města Červená Řečice musí být ve zvýšené míře chráněny místa krajinného rázu ( vymezená v ÚAP ). Zvláštní ochranu si vyžadují vyhlášené přírodní hodnoty, vyhlášená evropsky významná lokalita CZ Trnava v soustavě Natura 2, vyhlášené lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem a vyhlášené památné stromy. Veškerá činnost, která by mohla vést k poškození krajinného rázu, ekologické stability a všech přírodních hodnot v území a jejich okolí je nepřípustná. 6. OCHRANA OVZDUŠÍ Koncentrace znečisťujících látek ( SO2, NO, prach ) v ovzduší je velmi nízká, monitorování ovzduší nebylo na území města Červená Řečice prováděno. Největšími znečišťovateli, a to zejména v ch částech města, kde není zaveden plyn, jsou lokální topení domů. V hlavním sídle Červená Řečice je zásobování objektů teplem v současné době zajištěno částečně již z kotelen na zemní plyn. V celém území města nesmí být umístěny nové výrobní a jiné činnosti, které by svým vlivem negativně ovlivnily čistotu ovzduší. Pro vytápění domů v ch částech, kde se nelze napojit na centrální zdroj tepla, je třeba postupně hledat alternativní zdroje ( např. elektrifikace, tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na dřevní hmoty a biomasy, apod. ). Jakost tuhých a kapalných paliv dodávaných obyvatelstvu pro spalování v malých zdrojích znečisťování musí odpovídat platným předpisům. 11

12 c) URBANISTICKÁ KONCEPCE včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby systému sídelní zeleně 1. KONCEPCE ROZVOJE A OBNOVY MĚSTA, ROZVOJOVÉ PLOCHY Geografická poloha města Červená Řečice v této malebné části Českomoravské vrchoviny, výrazný vzrůst mobility obyvatel a zejména přírodní, kulturní a estetické hodnoty pravděpodobně vyvolají trvalý zájem o trvalé bydlení v této lokalitě a mohou vyvolat také zvýšený zájem o rozvoj podnikatelských aktivit. Ty mohou být příčinou nárůstu potenciálu, ale současně mohou být v rozporu s dlouhodobými zájmy obnovy a rozvoje města Červená Řečice. Územní plán Červená Řečice čelí této hrozbě vytvořením předpokladů pro harmonický rozvoj všech sídlotvorných složek. Rozsah a velikost rozvojových zastavitelných ploch odpovídá významu města Červená Řečice v širším regionu a v ch částech města vždy velikosti sídla na území města Červená Řečice. Těžiště všech rozvojových ploch, zejména pak ploch určených pro občanské vybavení, připadá přirozeně na největší hlavní sídlo Červená Řečice. Hlavním cílem řešení Územního plánu Červená Řečice je nejen harmonické zapojení nové výstavby ( rozvojových zastavitelných ploch ) do krajinného rázu, urbanistického i architektonicko stavebního kontextu sídel, ale i jeho obohacení o nové urbanistické a architektonické kvality. Poloha rozvojových lokalit poskytuje potenciál kvalitního bydlení na pomezí urbanizovaného území a přírodního prostředí. Vzhledem k jejich pohledově exponované poloze na okraji zastavěného území je nezbytně nutné věnovat v dalších stupních náležitou pozornost architektonickému ztvárnění jednotlivých konkrétních staveb. Územní plán Červená Řečice vytváří také předpoklady pro rekreační využiti území. Celé řešené území disponuje výrazným rekreačním potenciálem, zejména pak v okolí vodní nádrže Trnávka na řece Trnavě. Malebná krajina s rovnoměrným zastoupením lesů a trvalých travních porostů a obdělávané půdy poskytuje předpoklady zejména pro nenáročnou rekreaci spojenou s turistikou a cykloturistikou. Vybavení města v oblasti rekreace a sportu je třeba podporovat a plnohodnotně ho využívat. Rekreace je možná i v rámci ploch venkovského bydlení, kde část původních stavení převzala funkci rekreace. V Územním plánu Červená Řečice jsou navrženy tři druhy rozvojových ploch : ZASTAVITELNÉ PLOCHY PLOCHY PŘESTAVEB PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ s označením Z1 až Z74 s označením P1 až P17 s označením K1 až K1 ( jednotlivé řady nemusí být obsazeny úplně ) 1.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY Zastavitelné plochy jsou v Územním plánu Červená Řečice situovány vždy mimo zastavěné území, převážně v přímé návaznosti na zastavěné území jednotlivých sídel. Je nutné čelit snahám o paprskovitý rozvoj sídel podél komunikací, jedině tak lze uchovat typický charakter a obraz sídel zasazených do krajiny na území města Červená Řečice. Nezbytně důležitým předpokladem pro dobře fungující život v obci ( ve všech sídlech ) je průchodnost zastavěného území a zastavitelných ploch a snadná přístupnost všech částí. Členění a uspořádání jednotlivých zastavitelných ploch je v ÚP Červená Řečice řešeno takovým způsobem, aby zastavitelné rozvojové plochy organicky srostly se zastavěným územím a aby byly vhodně a dostatečně se zastavěným územím komunikačně propojeny. 12

13 V blízké budoucnosti pravděpodobně nedojde k úplnému naplnění všech rozvojových zastavitelných ploch, nelze však v dohledném časovém horizontu vyloučit zájem o bydlení v městě tohoto typu, této velikosti a v této lokalitě. Návrh zastavitelných ploch je nutno je chápat zejména jako nabídku možností, která může zároveň působit proti nadměrnému růstu cen stavebních pozemků. Navržená velikost a kapacita jsou úměrné pro revitalizaci občanské pospolitosti a vyhledávaných předností života na venkově v urbanizované krajině. Rozvojové plochy jsou v ÚP Červená Řečice dimenzovány tak, aby byly dostačující v případě nejoptimističtější varianty budoucího vývoje města Červená Řečice. V Územním plánu Červená Řečice jsou vymezeny zastavitelné plochy pro všechny hlavní sídlotvorné složky, t.j. zejména pro bydlení, občanské vybavení, rekreaci, veřejná prostranství, výrobu a skladování, technickou a dopravní infrastrukturu a sídelní zeleň. Těžiště všech rozvojových ploch připadá přirozeně na největší sídlo Červená Řečice. V Územním plánu Červená Řečice jsou vymezeny zastavitelné plochy : Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice ) - 32 ploch ( Z1 až Z32 ) Milotičky ( k.ú. Milotičky ) - 7 ploch ( Z68 až Z74 ) Popelištná ( k.ú. Popelištná ) - 9 ploch ( Z46 až Z54 ) Těchoraz ( k.ú. Těchoraz ) - 12 ploch ( Z55 až Z66 ) Zmišovice ( k.ú. Zmišovice ) - 11 ploch ( Z35 až Z45 ) Některé v ÚP Červená Řečice vymezené zastavitelné plochy zahrnují kromě hlavní funkce ( např. bydlení ) i obslužné komunikace, které nejsou samostatně vyčleněny, protože jejich přesné vymezení bude předmětem řešení v dalších stupních v detailu. Návrh zastavitelných ploch vytváří předpoklady k přiměřenému komplexnímu rozvoji jednotlivých sídel. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá vždy velikosti a významu sídla v širším okolí. Rozložení zastavitelných ploch do několika rozlohou menších lokalit po obvodu současně zastavěného území vytváří předpoklady k budoucímu rovnoměrnému rozvoji kompaktních sídel v krajině, soustředěných vždy okolo historického jádra sídla. 1.2 PLOCHY PŘESTAVEB Navržené plochy přestaveb jsou situovány vždy v zastavěném území. Vyskytují se buď v prolukách současné zástavby nebo v místech, kde původní využití ploch je z hlediska celkového uspořádání funkčních složek sídla nevhodné nebo kde již u těchto ploch pozbyla účelnost stanovení jejich původního využití i v budoucnosti. V Územním plánu Červená Řečice jsou vymezeny plochy přestaveb : Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice ) - 3 plochy ( P1 až P3 ) Milotičky ( k.ú. Milotičky ) - 1 plocha ( P17 ) Popelištná ( k.ú. Popelištná ) - 7 ploch ( P8 až P14 ) Těchoraz ( k.ú. Těchoraz ) - 2 plochy ( P15 až P16 ) Zmišovice ( k.ú. Zmišovice ) - 2 plochy ( P5 až P7 ) 13

14 1.3 PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ Navržené plochy změn v krajině jsou situovány vždy mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Jsou navrženy převážně za účelem založení prvků územního systému ekologické stability, ke zvýšení podílu zeleně a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny. Plochy změn v krajině zahrnují také rozvojové plochy pro umístění dopravních staveb, které jsou situovány mimo zastavěné území a zastavitelné plochy. Mezi tyto plochy změn patří zejména plochy veřejných prostranství vymezené pro umístění ch komunikací. V Územním plánu Červená Řečice jsou vymezeny plochy změn v krajině : Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice ) - 3 plochy ( K1 až K3 ) Milotičky ( k.ú. Milotičky ) - 2 plochy ( K9 až K1 ) Popelištná ( k.ú. Popelištná ) - 1 plocha ( K5 ) Těchoraz ( k.ú. Těchoraz ) - 3 plochy ( K6 až K8 ) Zmišovice ( k.ú. Zmišovice ) - 1 plocha ( K4 ) 2 KONCEPCE SÍDELNÍ ZELENĚ V Územním plánu Červená Řečice jsou v zastavěném území a na zastavitelných plochách vymezeny tři druhy ploch sídelní zeleně : PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ v zastavěném území a zastavitelných plochách ZV PLOCHY ZELENĚ zeleň na veřejných prostranstvích ZS PLOCHY ZELENĚ zeleň soukromá a vyhrazená - sady a zahrady ZO PLOCHY ZELENĚ zeleň ochranná a izolační Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV jsou navrženy přiměřeně vždy s ohledem na velikost jednotlivých sídel a na hustotu jejich zástavby. Soustřeďují především na atraktivní místa v centrálních částech sídel a ve vlastním městě Červená Řečice jsou pak pro zeleň na veřejných prostranstvích vymezeny nové zastavitelné plochy ( Z17 až Z17 ), zejména v návaznosti na zastavitelné plochy vymezené pro bydlení a občanské vybavení. Zastavěné území sídel bude i v budoucnu tvořeno převážně plochami obytné zástavby, kde postačí doplnit pásy doprovodné zeleně podél komunikací, neboť se zde předpokládá vysoký podíl zeleně soukromých sadů a zahrad ZS - ploch zeleně soukromé a vyhrazené. Zastavěné území bude sídlech propojeno se stávajícími ekosystémy krajiny formou zelených pásů a alejí. Zastavitelné plochy obytné zástavby budou odděleny od stávajících celků vysokou zelení, popřípadě kombinovanou zelení izolační. Na okrajích sídel je v některých partiích vymezena samostatně zeleň ochranná a izolační ZO, a to zejména za účelem pohledového krytí zástavby. 14

15 3. ZASTAVITELNÉ PLOCHY, KDE ZMĚNY PROVĚŘÍ ÚZEMNÍ STUDIE V Územní plánu Červená Řečice se nevymezují zastavitelné plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejích využití územní studií. Zastavitelné plochy, kde změny využití prověří územní studie je vyznačeno na výkresu : A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 ). ( zastavitelné plochy s podmínkou prověření územní studií jsou vyznačeny šrafou ) Jedná se o rozvojové zastavitelné plochy Z1, Z3, Z5, Z6 v sídle Červená Řečice a zastavitelnou plochu Z35 v sídle Zmišovice. Územní studie musí řešit některé plochy které spolu komunikačně souvisí současně.. Ostatní zastavitelné plochy nejsou tak velkého rozsahu, že by prověření změn jejích využití vyžadovalo. Zastavitelné plochy přímo navazují na zastavitelné území a jejich předpokládaná parcelace je navrženým uspořádáním ploch do jisté míry jasně předurčena. Navržené zastavitelné plochy, ve které je uloženo prověření změn jejích využití územní studií ( Z1, Z3, Z5, Z6 a Z35 ) v jsou svou rozlohou převážně větší, a někdy pohledově exponované lokality. Zástavba na těchto plochách se může uplatňovat v panorámatu sídel. Proto musí být urbanistické kompozici a prostorovému uspořádání celého území a poté i jednotlivých staveb věnována odpovídající pozornost. Novou výstavbu je nutné v územních studiích řešit komplexně. Hlavním cílem stanovených regulačních zásad v územních studiích musí být nejen harmonické zapojení nové výstavby do krajinného, urbanistického i architektonického kontextu sídla, ale i jeho obohacení o nové urbanistické a architektonické kvality. 4. ÚZEMNÍ REZERVY zastavitelné plochy ve výhledu V Územním plánu Červená Řečice se vymezují plochy rezervy ( R1, R2, R3 ), které se stanovují jako zastavitelné plochy ve výhledu. Územní rezervy, zastavitelné plochy ve výhledu jsou vymezeno na výkresu : A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 ). ( hranice územních rezerv je vyznačena plnou čárou v barvě výhledové funkce ) Územní rezervy, zastavitelné plochy ve výhledu jsou v územním plánu stanoveny jako území nezastavěné a nezastavitelné. Jedná se pouze o dlouhodobější územní rezervy. Územní rezervy lze postupně zařazovat do zastavitelných ploch pouze změnami územního plánu. Změny ÚP musí být projednána podle ustanovení stavebního zákona. 15

16 5. ETAPIZACE ZÁSTAVBY V Územním plánu Červená Řečice jsou rozvojové zastavitelné plochy stanovené pro bydlení ( BI - čisté v rodinných domech ) a zastavitelné plochy stanovené pro občanské vybavení ( OK - komerční zařízení ) rozděleny do dvou etap. Etapizace zástavby je vyznačena na výkresu : A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ( v měřítku 1 : 5 ). ( II. etapa obytné zástavby je vyznačena římskou číslicí II ) Etapizace zastavitelných ploch znamená, že plochy zařazené do II. etapy zástavby mohou být realizovány až po vyčerpání ( odnětí ZPF ) 7 % rozlohy vhodnějších ploch navazujících na zastavěné území a zařazených do I. etapy rozvoje. Do druhé etapy rozvoje je zařazena : a) Plocha Z3 - BI - Plochy bydlení - bydlení čisté v rodinných domech Zastavitelná plocha Z3 může být realizována až po vyčerpání ( odnětí ZPF ) min. 7 % rozlohy zastavitelné plochy Z1 zařazené do I. etapy rozvoje. b) Plocha Z4 - BI - Plochy bydlení - bydlení čisté v rodinných domech Zastavitelná plocha Z4 může být realizována až po vyčerpání ( odnětí ZPF ) min. 7 % rozlohy součtu zastavitelných ploch Z5 a Z6 zařazených do I. etapy rozvoje. d) Plocha Z15 - OK - Plochy občanského vybavení - komerční zařízení Zastavitelná plocha Z15 může být realizována až po vyčerpání ( odnětí ZPF ) min. 7 % sousední zastavitelné plochy Z14 zařazené do I. etapy rozvoje. Touto etapizací se předpokládá zajištění účelného postupného odnětí zemědělského půdního fondu ( ZPF ) bez narušení jeho organizace a zároveň splnění požadavku, který předpokládá v dlouhodobém časovém horizontu nárůst obyvatelstva města a rozvoj obslužné sféry komerčních zařízení v návaznosti na letiště. 16

17 d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY včetně podmínek pro její umísťování 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE Silnice Územím města Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) prochází jedna silnice II. třídy č. 112 ( II / 112 ), šest silnic III. třídy, č ( III / ), č ( III / ), č ( III / ), č ( III / ), č ( III / ), č ( III / ) a síť ch zpevněných komunikací v krajině propojující město Červená Řečice se sousedními sídly. Město Červená Řečice poměrně dobrou dopravní dostupnost, neboť správním územím města Červená Řečice prochází silnice II. třídy č. 112 ( II/112 ) důležitý komunikační tah v úseku mezi městy Benešov, Vlašim a Pelhřimov. V územním plánu Červená Řečice je podle požadavku ZÚR kraje Vysočina zapracován v seznamu veřejně prospěšných staveb koridor o šíři 8 m pro homogenizaci stávajícího tahu. Silnice III. třídy mají pouze význam, propojují jednotlivá sídla na území města Červená Řečice mezi sebou a do sousedních sídel. V krajině se často klikatí nahoru a dolů v historické stopě původních cest. V průchodu sídly mají někde i nenormové parametry a extravilánovou úpravu ( vozovka s příkopy a bez chodníků ). V grafické části ÚP Červená Řečice jsou vyznačena čísla silnic. V místech, kde prochází silnice III. třídy zastavěným územím města plní funkci sběrných komunikací. Návrh řešení územního plánu města Červená Řečice nemá zásadní vliv na silniční síť, ponechává silnice ve stávajících trasách. Na celém území města Červená Řečice jsou přípustné postupné úpravy silnic spojené především s odstraňováním dopravních závad a postupná rekonstrukce silnic do normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové a šířkové uspořádání stávající zástavby Místní komunikace Zástavba v zastavěném území jednotlivých sídel na území města Červená Řečice je obsluhována ze sítě obslužných ch komunikací. Ve volné krajině pak komunikace propojují město Červená Řečice a jeho části se sousedními sídly. V řešeném území navrhujeme postupnou rekonstrukci stávajících ch komunikací do normovaných kategorií, pokud to umožní prostorové a šířkové uspořádání zástavby v sídle a konfigurace terénu v krajině. Nové komunikace v zastavitelných plochách musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně ( pouze pokud jsou nezbytně nutné ). Při budování nových ch komunikací je nezbytně nutné dodržet všechny související ČSN. Minimální šířka jízdního pruhu na nově budovaných komunikacích bude 3 m ( výjimečně 2, 75 m ). Na případných vzniklých slepých komunikacích ( v ÚP se nevyskytují ) je nutno zajistit možnost otočení nákladních vozidel ( svoz odpadu, hasiči, zimní údržba komunikace, apod. ). 17

18 Místní komunikace ve stávající i nově navržené zástavbě jsou koncipovány jako obslužné komunikace funkčních tříd C2, C3 základní kategorie MO 8 s oboustranným chodníkem, v případě jednosměrných komunikací ( budou navrženy pouze vynímečně ) kategorie MO 7 i MO 5. Současně tento návrh dává možnost případného vytvoření zklidněných komunikací funkční třídy D1 v obytných zónách nové zástavby. Některé stávající obslužné komunikace jsou neveřejné, nejsou ve správě města a vedou přes soukromé pozemky. Návrh obsahuje postupnou úpravu komunikací tak, aby ke každému objektu byl zajištěn přístup z veřejné komunikace. V návrhu jsou vytvořeny předpoklady, aby mohly být splněny podmínky příslušného zákona o pozemních komunikacích v jeho platném znění Doprava v klidu Na území města Červená Řečice převládá parkování v jízdním pruhu ch komunikací, na náměstí v Červené Řečici a na pozemcích jednotlivých objektů. V územním plánu jsou vymezena na několika místech veřejná prostranství, kde lze umístit parkoviště ( například u hřbitova, u plochy hromadné rekreace ve východní části sídla nebo v severní části v návaznosti na zastavitelné plochy komerčních zařízení ). V ch částech výraznější potřeby na rozšiřování stávajících možností parkování a odstavování vozidel na veřejných pozemcích ani podél komunikací se nevyskytují. U stávající i nově navržené obytné zástavby bude parkování uskutečněno v jednotlivých garážích, pro návštěvy bude umožněno parkování na vozovce. Parkování a odstavování vozidel zemědělské techniky se musí realizovat v rámci vlastních areálů Hromadná autobusová doprava Přes území města Červená Řečice vedou pravidelné autobusové linky. Hromadná doprava bude nadále podporována a vytvářeny předpoklady pro její rozvoj, který území plán Červená Řečice umožňuje, ač speciální rozvojové dopravní plochy nevymezuje Pěší a cyklistický provoz Ve stávající a nové zástavbě bude pěší provoz realizován na stávajících a nově navržených chodnících. Přes území města vedou turistické a cykloturistické stezky. K rozšíření možnosti pěšího a cyklistického provozu v rámci řešeného území a ke zlepšení komunikačního propojení s okolními sídly budou sloužit pěší a cyklistické stezky s hlinitopísčitým krytem. K jejich vytvoření bude převážně využito původních polních cest. 1.3 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Řešeným územím ( k.ú. Červená Řečice, k.ú. Milotičky, k.ú. Popelištná, k.ú. Těchoraz a k.ú. Zmišovice ) není vedena žádná železniční trať. V územním plánu Červená Řečice se nepředpokládá potřebu výstavby nové železniční trati v řešeném území. 1.4 LETECKÁ DOPRAVA V řešeném území není provozována. 18

19 2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Přes území Červená Řečice jsou vedeny inženýrské sítě. Veškerá ochranná a bezpečnostní pásma stávajících sítí ( vodovody, kanalizace, elektrická vedení, plynovody, sdělovací kabely, apod. ) musí být respektovány a chráněny, jejich funkce nesmí být bez souhlasu správce nebo majitele narušena. V případě potřeby je přípustné se souhlasem správce nebo majitele inženýrské sítě vedoucí přes řešená území přeložit nebo zrušit. 2.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KANALIZACE Kanalizace splašková a ČOV ( čistírna odpadních vod ) Červená Řečice, Popelištná V sídle Červená Řečice je vybudována splašková kanalizace zakončená mechanicko biologickou ČOV ( čistírnou odpadních vod ) situovanou jihovýchodně od sídla Červená Řečice. V sídle Popelištná je vybudována splašková kanalizace zakončená kořenovou ČOV situovanou na západním okraji sídla Popelištná. Na vymezených zastavitelných plochách musí být zajištěna nezávadná likvidace odpadních vod podle platných předpisů, v souladu s již založenou koncepcí likvidace odpadních vod města Červená Řečice a s platným PRVK ( plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ) kraje Vysočina. Kapacita stávající ČOV je vyhovující i pro navrhovaný rozvoj města Červená Řečice. Kanalizační síť se bude v sídle Červená Řečice postupně doplňovat, rozšiřovat a obnovovat. V případě rozšíření nebo rekonstrukce ČOV musí technologie odpovídat požadavkům na dosažení imisních standardů pro lososové vody Veškerá nová výstavba ( zejména stavby určené pro bydlení a občanskou vybavenost ) na zastavitelných plochách a případné modernizace a adaptace stávajících objektů musí být napojeny na systém veřejné kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod ( ČOV ). Na veřejnou kanalizaci a ČOV musí být napojena také zastavitelná plocha Z16 situovaná jihovýchodně od sídla Červená Řečice ( k.ú. Červená Řečice ) v blízkosti významného vodního toku Trnava (VD Trnávka ) určená pro RH - rekreaci hromadnou. Těchoraz, Zmišovice, Milotičky V sídlech Milotičky, Těchoraz, Zmišovice není vybudována splašková kanalizace a ČOV, odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení ( Milotičky, část objektů v sídlech Těchoraz a Zmišovice ) nebo jsou objekty vybaveny septiky s odtokem do jednotné kanalizační sítě ( část objektů v sídlech Těchoraz a Zmišovice ). V sídlech Milotičky, Těchoraz, Zmišovice musí být zajištěna nezávadná likvidace odpadních vod podle platných předpisů a v souladu s platným PRVK ( plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ) kraje Vysočina. V sídlech Těchoraz a Zmišovice PRVK kraje Vysočina předpokládá výstavbu oddílné kanalizace ( splašková a dešťová ) zakončené ČOV ( čistírnou odpadních vod ). Za tím účelem jsou v Územním plánu Červená Řečice v obou těchto sídlech vymezeny zastavitelné plochy pro nové centrální ČOV. 19

20 V sídle Milotičky PRVK kraje Vysočina předpokládá zachování likvidace odpadních vod v bezodtokových jímkách na vyvážení. V územním plánu je alternativně ( pro případ stavebního a demografického rozvoje, aktualizace PRVK nebo změny platných právních předpisů v oblasti ochrany vod a odvádění a čištění vod ) i v tomto sídle navržena veřejná kanalizace. Za tím účelem je v územním plánu vymezena zastavitelná plocha pro ČOV na východním okraji sídla. Předpokládáme, že v budoucnu po naplnění všech zastavitelných ploch může nastat požadavek výstavby centrální ČOV, i když se v současné době, zejména vhledem k současnému k počtu obyvatel podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina s centrálními ČOV nepočítá a předpokládá se dosavadní systém likvidace splaškových odpadních vod, případně výstavba domovních čistíren odpadních vod. V případě, že bude výstavba centrálních ČOV v ch částech města Červená Řečice, v sídlech Milotičky, Těchoraz, Zmišovice realizována, musí být všechny nové stavby na zastavitelných plochách napojeny a stávající stavby v zastavěném území po vyřazení jímek z provozu přepojeny na stokovou síť veřejné kanalizace a obecní ČOV. Konkrétní typ čistírny bude vybrán vždy v době realizace ČOV a stokové sítě. Typ čistírny ČOV a celkové řešení likvidace splaškových odpadních vod je nutno přizpůsobit vodnatosti daného recipientu a zejména tomu, že navrhované ČOV lze vzhledem ke konfiguraci terénu umístit pouze pod sídly. V případě výstavby ČOV musí technologie vždy odpovídat požadavkům na dosažení imisních standardům pro lososové vody. Celé území města Červená Řečice Na samotách ve volné krajině a v rekreačních chatových oblastech, kde nejsou vymezeny zastavitelné plochy a kde se tak nepředpokládá stavební rozvoj budou akumulovány odpadní splaškové vody i nadále v bezodtokových jímkách na vyvážení, nebo bude likvidace odpadních vod řešena výstavbou domovních čistíren odpadních vod. U všech účelových staveb zemědělské výroby a u všech staveb stávající a navržené průmyslové výroby bude likvidace odpadů řešena podle platných předpisů a vždy podle daného konkrétního případu. U stávajících malochovů zemědělské výroby bude likvidace tekutých odpadů řešena svodem do bezodtokových jímek na vyvážení. Kanalizace dešťová V zastavěném území města, zejména v sídlech Červená Řečice, Milotičky, Popelištná, Těchoraz a Zmišovice a na všech vymezených zastavitelných plochách musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Přebytečné vody musí být odváděny redukovaně nejlépe přes akumulaci se vsakem, bez ovlivnění sousedních pozemků. Na pozemcích, kde celková zastavěnost včetně zpevněných ploch přesáhne 25% celkové plochy pozemku musí být likvidace dešťových vod vsakem na místě prokázána kladným hydrogeologickým posouzením. Pokud nebude toto posouzení kladné musí být dešťová voda akumulována v jímkách nebo retencích a zbytek odváděn dešťovou kanalizací. 2

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST KÁMEN k.ú. Kámen u Pacova, k.ú. Nízká Lhota ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb.

NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE. PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011 1 NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ KVĚTNICE PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ dle zákona č.183/2006 Sb. Pořizovatel: OÚ KVĚTNICE NÁVRH ZMĚNY Č. 7 ÚPSÚ KVĚTNICE září 2011

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice

Návrh ZADÁNÍ. Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice Návrh ZADÁNÍ Změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Chabařovice 10/2011 podle 47 zákona 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a přílohy č.6 vyhlášky o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

N Á V R H SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY N Á V R H ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a ČERVEN 2011-1 - OBJEDNATEL: Město Odolena Voda zastoupené

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAZICE Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, podle přílohy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU AKTE s.r.o. OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č. 27 - NÁVRH ÚPN SÚ OTROKOVICE A) TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : AKTE s.r.o. 1 Akce: ZMĚNA Č. 27 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ OTROKOVICE - návrh Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více