VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí Poskytovatel: Ing. Lukáš Jelínek Jakubská 3, Kutná Hora IČ Obecná ustanovení: 1.1. Tyto všeobecné podmínky pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí (dále jen podmínky, VP ) se vztahují na všechny služby poskytované poskytovatelem jako obsahové komunikační služby (OKS) Podmínky vstupují v účinnost dne uvedeným v podmínkách. Jejich účinnost končí v okamžiku, kdy vstoupí v účinnost podmínky nové Pokud se v rámci jediné smlouvy poskytují i jiné služby než OKS, tyto smluvní podmínky se na ně nevztahují. Nevztahují se též na služby poskytované třetí osobou, u kterých poskytovatel zajišťuje pouze zadavatelské činnosti, a na služby spadající do kategorie služeb elektronických komunikací podle zákona 127/2005 Sb Tyto smluvní podmínky se rovněž nevztahují na služby poskytované samostatně (bez vztahu k jiným službám) zdarma nebo na základě sponzorské nebo darovací smlouvy, a dále na veřejný i neveřejný zkušební provoz a podobné situace Obě smluvní strany ručí za to, že údaje uvedené ve smlouvě jsou úplné, přesné a pravdivé. Změnu kontaktní adresy nebo jiných podstatných údajů je nutno druhé smluvní straně oznámit do 14 dnů. 2. Označení osob: 2.1. Poskytovatelem se rozumí osoba uvedená v těchto podmínkách jako poskytovatel Navrhovatelem se rozumí osoba, která hodlá využívat jednu nebo více služeb poskytovatele a učinila jeden či více kroků směřujících k uzavření smlouvy s poskytovatelem Uživatelem je osoba, která má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu o poskytování obsahových komunikačních služeb. 3. Základní podmínky: 3.1. Poskytovatel poskytuje OKS každému, kdo s ním uzavře smlouvu o poskytování služeb Navrhovatel projevuje svou vůli uzavřít s poskytovatelem smlouvu přijetím návrhu smlouvy, volbou služeb a jejich parametrů. Poskytovatel s tímto navrhovatelem uzavře smlouvu Na uzavření smlouvy není právní nárok. Poskytovatel může odmítnout s navrhovatelem uzavřít smlouvu i bez udání důvodu Odmítnutí poskytovatele uzavřít s navrhovatelem smlouvu nemá vliv na již uzavřené smlouvy s touto osobou, ani na případné pozdější návrhy na uzavření smlouvy Při stanovení ceny za jednotlivé služby se použije platný ceník poskytovatele. Není-li v ceníku stanovena přímo cena za službu, kterou uživatel požaduje, poskytovatel cenu vypočítá a uvede v návrhu smlouvy Při výpočtu ceny (podle předchozího odstavce) se vychází z obecných cen uvedených v ceníku. Nejsou-li takové ceny k dispozici, určí poskytovatel cenu na základě nákladů na službu a přiměřeného zisku Smlouva nemusí mít písemnou formu. K jejímu uzavření postačují úkony, z nichž

2 jednoznačně vyplývá na jedné straně vážně míněná vůle navrhovatele uzavřít smlouvu a souhlas s návrhem smlouvy (a se smluvními podmínkami a ceníkem), a na straně druhé potvrzení poskytovatele, že je na základě toho připraven poskytovat služby. Zejména se to vztahuje na úkony učiněné formou elektronické komunikace Smlouvu lze měnit dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Pro formu dodatků se vztahují stejná pravidla jako pro smlouvu samotnou. Strany se mohou předem dohodnout na konkrétní formě dodatků. 4. Poskytování služeb: 4.1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb od okamžiku uvedeného ve smlouvě. Pokud tento okamžik ve smlouvě uveden není, zahájí poskytovatel poskytování služeb co nejdříve, v závislosti na svých technických a organizačních podmínkách Uživatel je povinen vytvořit podmínky k zahájení poskytování služeb, pokud je vytvoření takových podmínek nezbytné. Nevytvoří-li uživatel potřebné podmínky, nemusí poskytovatel až jejich vytvoření příslušné služby poskytovat Poskytovatel poskytuje služby po celou dobu trvání smluvního vztahu, pokud nebylo dohodnuto jinak. VP uvádí případy a situace, kdy poskytovatel není povinen tyto služby poskytovat Za řádné poskytování služeb se považuje i stav, kdy poskytovatel nemůže poskytovat služby z důvodů ležících na straně uživatele Služby může poskytovatel poskytovat jak přímo, tak i přeprodejem služeb třetí osoby. V takovém případě platí pro poskytování služeb stejné podmínky, jako by šlo o služby poskytované přímo. 5. Specifikace služeb: 5.1. Poskytovatel poskytuje obsahové služby přenosu dat, kam patří zejména služby: a) publikování dat (webhosting) b) elektronické pošty ( ) c) datových úložišť a přístupu k nim d) vzdáleného přístupu e) přenosu rychlých zpráv (instant messaging) f) distribuovaných výpočtů g) proudového přenosu dat (streaming) h) virtuálních privátních sítí (VPN) i) adresářů a vyhledávacích systémů j) týmové práce v reálném čase k) jiné obsahové služby 5.2. V rámci jedné smlouvy lze poskytovat i více různých OKS, a to jak samostatných, tak kombinovaných Parametry poskytovaných služeb a jejich kvalita jsou uvedeny ve specifikaci konkrétních služeb nebo v ceníku. Parametry a kvalita mohou být též dohodnuty jinak, ale musí být vždy uvedeny ve smlouvě nejsou-li uvedeny, platí to, co je uvedeno ve specifikaci odpovídající služby Není-li určeno jinak, fyzické cesty přenosu dat volí poskytovatel nebo provozovatelé datových sítí, na kterých jsou služby poskytovány. Snahou poskytovatele je vždy zvolit optimální cestu z hlediska sledovaných kvalitativních hledisek konkrétní služby Pokud není služba specifikována jako isochronní, nezaručuje poskytovatel maximální dobu přenosu jednotkového množství dat od zdroje k cíli Poskytovatel může některé služby označit za služby se ztrátou dat. U takových služeb není zaručen přenos všech jednotkových množství dat. Konkrétní míru ztrátovosti uvádí specifikace dané služby.

3 6. Služby publikování dat: 6.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor pro uložení dat o dohodnuté velikosti, dálkový přístup k těmto datům prostřednictvím datových sítí a související služby Velikost poskytnutého prostoru, parametry přístupu (datové toky, přenosové limity apod.), rozsah souvisejících služeb a úroveň kvality jsou uvedeny ve specifikaci konkrétní služby Za související služby se považují zejména služba technické podpory, databázové služby, poskytování softwaru, autentizace a autorizace, elektronického podpisu atd Poskytovatel neodpovídá za data uložená uživatelem na technických prostředcích poskytovatele. 7. Služby elektronické pošty: 7.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor pro uložení příchozích zpráv elektronické pošty, přístup k těmto zprávám a související služby Za související služby se považují zejména služba technické podpory, databázové služby, poskytování softwaru, autentizace a autorizace, elektronického podpisu atd. 8. Služby datových úložišť a přístupu k nim: 8.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor v datovém úložišti, přístup k tomuto úložišti a související služby Data mohou být uložena formou datových souborů, databáze nebo jiným způsobem Za související služby se považuje zejména provádění manipulačních operací nad daty, zpracování dat, vyhledávání v datech, poskytování softwaru, autentizace a autorizace atd. 9. Služby vzdáleného přístupu: 9.1. Poskytovatel uživateli zajišťuje prostřednictvím datových sítí vzdálený přístup k počítačům nebo jiným technickým zařízením připojeným přímo nebo nepřímo k těmto sítím Vzdáleným přístupem se rozumí možnost uživatele na dálku ovládat příslušná zařízení a sledovat v reálném čase jejich činnost Poskytovatel neručí za to, jakým způsobem uživatel tyto služby využívá. Pokud se však dozví, že se uživatel pokoušel opakovaně neoprávněně přistupovat k cizím zařízením, je oprávněn uživateli v této činnosti zabránit. 10. Služby přenosu rychlých zpráv: Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos krátkých rychlých zpráv prostřednictvím datových sítí Součástí služeb může být i signalizace stavu připojení uživatele ke službě, zajištění výměny různých informací poskytnutých jednotlivými uživateli apod Uživatel může v rámci technických možností konkrétní služby přenášet i jiná data. 11. Služby distribuovaných výpočtů: Poskytovatel zajišťuje pro uživatele přenos dat mezi počítači nebo skupinami počítačů ( výpočetní uzly ) prostřednictvím datových sítí Může poskytovat též úložný prostor pro data a různé související služby (monitoring, směrování, analýzy apod.). 12. Služby proudového přenosu dat: Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos dat v neohraničeném proudu (nemusí být určen začátek a konec přenosu). Může poskytovat i související služby, např. vyvažování

4 zátěže, monitoring, analýzy apod Poskytovatel neručí za obsah dat přenášených proudovým způsobem Není-li specifikováno jinak, jsou služby proudového přenosu dat považovány za služby se ztrátou dat (bez záruky přenesení všech dat). 13. Služby virtuálních privátních sítí: Poskytovatel zajišťuje pro uživatele přenos dat formou virtuální privátní sítě Virtuální privátní sítí (VPN) se rozumí takový přenos dat mezi počítači (a obdobnými zařízeními), který se pro tyto počítače tváří jako přenos v rámci místní sítě, avšak probíhá prostřednictvím datových sítí (včetně veřejných) s podmínkou zajištění důvěrnosti přenášených dat Poskytovatel zajišťuje bezpečnost přenosu dat (šifrování, autentizace, autorizace) na specifikované úrovni a poskytuje záruku na dodržení této úrovně. Není však odpovědný za škody vzniklé úspěšným útokem hrubou silou nebo zanedbáním zásad bezpečné práce s VPN na straně uživatele Poskytovatel neručí za využití VPN a není oprávněn sledovat komunikaci v této síti, s výjimkou měření průtoku dat a dalších obdobných technických parametrů. 14. Služby adresářů a vyhledávacích systémů: Poskytovatel poskytuje uživateli přístup do adresářů různého druhu, s možností ukládat a měnit informace a vyhledávat v nich. Mohou být poskytovány i související služby Za adresáře se zde považují zejména adresáře osob, počítačů (včetně DNS, DHCP a podobných služeb), informačních zdrojů, autorských děl apod. 15. Služby týmové práce v reálném čase Poskytovatel poskytuje uživateli prostředky k současné práci více uživatelů nad stejnými daty, synchronizaci nad těmito daty, řešení kolizí, sledování změn atd Součástí služeb může být i poskytnutí úložného prostoru pro data, prostředků pro autentizaci a autorizaci, šifrování dat, zálohování apod. 16. Zakázaná užití služeb a ochranná opatření: Uživatel nesmí služby využívat k úmyslnému šíření nevyžádaných obchodních sdělení nebo nebezpečného softwaru. Je také povinen činit přiměřená preventivní opatření proti neúmyslnému šíření takových dat Uživatel nesmí využívat služby ke zveřejňování informací, které jsou v rozporu s platným právním řádem České republiky Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených zpráv a není oprávněn ho kontrolovat; taktéž neodpovídá ani za informace, které uživatel prostřednictvím služeb zveřejňuje V rámci ochrany proti zakázanému užití služeb a proti ohrožení uživatelů a datové sítě, je poskytovatel oprávněn provádět technickou analýzu přenášených zpráv nebo jiných dat. Při zjištění, že se jedná o zakázané užití služby nebo o nebezpečná data, je poskytovatel oprávněn tato data značkovat, odstraňovat nebo odmítat jejich přijetí. Technická analýza se provádí programovými prostředky a není při tom narušena důvěrnost dat Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, který, byť neúmyslně, šíří prostřednictvím služby nevyžádaná obchodní sdělení nebo nebezpečný software, do doby, než uživatel uvede své technické a programové prostředky do stavu, ve kterém je této činnosti zamezeno O pozastavení služeb poskytovatel uživatele uvědomí nejméně 24 hodin předem. To neplatí v případě, kdy činnost uživatele vážně ohrožuje fungování technických zařízení poskytovatele nebo datové sítě.

5 17. Záruky poskytovatele: Není-li ve smlouvě nebo VP uvedeno jinak, ručí poskytovatel za to, že služby podle smlouvy budou poskytovány v dohodnuté kvalitě. Neodpovídá však za škody, které uživateli vzniknou nedodržením kvality nebo nefunkčností služeb Poskytovatel neručí za snížení kvality nebo výpadky ve fungování služeb, které jsou způsobeny příčinami na straně uživatele, poruchami v datových sítích (pokud se nejedná o poruchy v síti nebo části sítě, kterou provozuje poskytovatel nebo třetí osoba výhradně pro potřeby poskytovatele), vlivem přírodních sil (zemětřesení, povodeň, sopečná činnost apod.), teroristickou činností, válečným stavem nebo jinou příčinou, kterou poskytovatel nemůže ovlivnit Z hlediska hodnocení stavu datové sítě není rozhodující výsledek testování obecným diagnostickým nástrojem (ping, traceroute apod.) ani aktuální kvalita jiných služeb poskytovaných na téže síti a/nebo tomtéž zařízení či programu Poskytovatel může zajišťovat monitoring stavu a funkce služeb třetí osobou. Pokud poskytovatel neurčí jinak, nejsou výsledky tohoto monitoringu rozhodující pro hodnocení kvality služeb. 18. Způsob určení splnění kvality: Z hlediska určení časového plnění sledovaných kvalitativních ukazatelů je rozhodující, po jakou dobu byla v rozhodném období poskytována příslušná služba ve smluvené kvalitě. Časové úseky v rozhodném období, kdy služba poskytována nebyla nebo jen ve snížené kvalitě, se označují jako výpadky Není-li určeno jinak, výpadky kratší než 5 minut, pokud celkem netvoří více než 1 % délky rozhodného období, se do celkové doby výpadků nezapočítávají Mezi výpadky se nezapočítávají též plánované servisní výluky, pokud probíhají v souladu s VP. 19. Náhrady za nesplnění kvality: Pokud délka poskytování služeb v rozhodném období po odečtení výpadků nedosáhne smluvené úrovně, má uživatel právo na snížení ceny za služby Není-li určeno jinak, snižuje se cena za každé započaté procento nedodržené délky o 5 % z ceny za rozhodné období; při nedodržení délky o 10 a více procent je služba v daném období zdarma Náhrady se poskytují na základě reklamace podané v souladu s těmito VP. 20. Plánované servisní výluky: Poskytovatel může přerušit poskytování služeb po dobu servisní výluky Servisní výluka nesmí být delší než 4 hodiny, probíhá přednostně v nepracovní dny nebo v době od 22 do 6 hodin. Mezi jednotlivými servisními výlukami nesmí uběhnout kratší doba než 14 dnů Výluka musí být uživateli oznámena s předstihem nejméně 7 dnů. Pokud jde o řešení havarijního stavu, nebo pokud je příčina výluky mimo poskytovatele (např. v datové síti), lze tuto lhůtu zkrátit až na 24 hodin Specifikace služby nebo smlouva může podrobnosti servisních výluk upravit odlišně Výluka nesplňující uvedené podmínky se považuje za výpadek služby. 21. Způsobilost uživatele: Uživatel smí k využití služeb používat pouze technická zařízení splňující podmínky uložené právním řádem České republiky. Poskytovatel má právo odepřít poskytnutí služby v případě, že by uživatel používal zařízení nesplňující tyto podmínky Uživatel smí k využití služeb používat pouze technické a programové prostředky splňující podmínky specifikované v dokumentech řady RFC Request For Comments

6 (vydávaných organizací IETF) označených jako Standard nebo Internet Standard. Poskytovatel neručí za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu svých služeb v případě, že uživatel používá programy a zařízení nesplňující tyto podmínky Pro služby nestandardizované IETF lze dohodnout jiné podmínky; nestane-li se tak, použijí se podmínky určené v ostatních dokumentech řady RFC, lze-li je použít Uživatel je povinen při využití služeb dodržovat licenční podmínky softwaru, jehož prostřednictvím služby využívá. Nezáleží přitom, zda se jedná o programy dodané poskytovatelem či získané jinou cestou. Poskytovatel neručí za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu svých služeb v případě, že uživatel používá programy v rozporu s licenčními podmínkami. 22. Důvěrnost komunikace, záznam provozních a lokalizačních dat: Přenášená data jsou považována za důvěrná a poskytovatel se zavazuje neposkytnout třetí osobě přístup k těmto datům, s výjimkou případů určených zákonem Uživatel bere na vědomí, že při nešifrovaných přenosech ve veřejných datových sítích nelze zajistit důvěrnost komunikace, identitu odesílatele ani originalita dat, protože data jsou přenášena v otevřeném tvaru a poskytovatel nemá možnost zajistit důvěrnost, ověření totožnosti odesílatele ani ochranu proti pozměnění dat. Při požadavcích na zajištění těchto požadavků nabídne poskytovatel uživateli obdobnou službu, která požadavky splňuje, nebo mu doporučí postup, jakým je lze zajistit beze změny služby U služeb, v jejichž specifikaci je uvedeno zajištění důvěrnosti dat, totožnosti odesílatele a ochrany dat proti cizímu zásahu, poskytovatel za tyto skutečnosti ručí. Není však odpovědný za škody způsobené tzv. útokem hrubou silou nebo porušením povinností uživatele Poskytovatel smí zaznamenávat a uchovávat provozní a lokalizační data jen pro: a) účely určené zákonem b) technické zajištění přenosu c) technickou analýzu provozu, ochranu sítí a služeb d) udržení a zvyšování technické kvality e) fakturační a reklamační účely f) účely marketingové analýzy g) statistické účely Provozní a lokalizační data smějí být uchovávána jen po dobu nezbytně nutnou pro daný účel Anonymizovaná data (bez vazby na jednotlivé uživatele) může poskytovatel uchovávat a zpracovávat po libovolnou dobu Data pro účely marketingové analýzy jsou uchovávána a zpracovávána se souhlasem uživatele. Tento souhlas uživatel dává uzavřením smlouvy o poskytování služeb, může ho však kdykoli odvolat. Právo poskytovatele na marketingové využití anonymizovaných údajů tím zůstává nedotčeno Data pro statistické účely konkrétních uživatelů poskytovatel uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu. Může však zničit taková data v případě, že jsou starší než 1 rok. 23. Obchodní tajemství: Podrobnosti uzavřené smlouvy (všechny údaje kromě označení smluvních stran, seznamu poskytovaných služeb a délky trvání smluvního vztahu) jsou obchodním tajemstvím. Jejich šíření je podmíněno souhlasem druhé smluvní strany, s výjimkou případů vymezených zákonem Obě smluvní strany mají právo uvádět existenci smluvního vztahu, včetně označení poskytovaných služeb a délky trvání vztahu, ve svých referencích. Jiné informace však smějí uvádět jen po předchozím souhlasu druhé smluvní strany.

7 23.3. Poskytovatel je oprávněn předat identifikační údaje třetím osobám, pokud je to nezbytné k zajištění fungování služby. Zejména může předávat tyto údaje provozovatelům internetových jmenných služeb (podle RFC 1035 a dalších) a oprávněným registrátorům Smluvní strany se mohou dohodnout, že pod obchodní tajemství budou spadat i údaje, které pod něj VP jinak nezařazují. 24. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení: Poskytovatel se zavazuje udržovat v tajnosti osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb. Provádět jejich zpracování nebo je předávat třetím osobám je oprávněn (kromě případů určených zákonem), jen je-li to nezbytně nutné pro poskytnutí služeb nebo s uživatel s takovým zpracováním souhlasí. Poskytnutý souhlas se zpracováním může uživatel kdykoli odvolat Poskytovatel hlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů veškeré skutečnosti, které mu zákon v tomto ohledu ukládá Poskytovatel smí zasílat uživateli obchodní sdělení jen v případě, že s tím uživatel předem souhlasí. Uživatel může souhlas kdykoli odvolat. Poskytovatel však může uživateli zasílat sdělení technického a provozního charakteru, například informace o výlukách, změnách technických parametrů, změnách obchodních podmínek a specifikací atd. 25. Bezpečnostní podmínky: Přístupová hesla a jiné obdobné údaje, které uživatel od poskytovatele obdrží (jak přímo, tak z prostředků poskytovatele), je nutno uchovávat v tajnosti a neumožnit jejich prozrazení jiným osobám. Poskytovatel neručí za škody způsobené únikem těchto informací, pokud ho sám nezavinil Poskytovatel chrání přístupová hesla a podobné údaje jednosměrným zašifrováním (proto je nelze později poskytnout ani uživateli). Pokud to z technických důvodů není možné, zajistí srovnatelnou ochranu jiným způsobem Poskytovatel je povinen zajistit ochranu přístupových hesel a podobných údajů před neoprávněným nakládáním dalšími osobami. Toto zajistí vnitřním předpisem pro své zaměstnance, resp. smluvně pro své poskytovatele služeb Uživatel je povinen používat šifrovací mechanismy určené poskytovatelem. Poskytovatel může technicky umožnit též použití jiných mechanismů, avšak neručí za škody způsobené jejich použitím. Zejména se to týká délky šifrovacích klíčů při šifrovaných přenosech dat, kdy poskytovatel neručí za škody způsobené použitím kratšího klíče Pokud má služba nebo její součást více verzí s různou bezpečnostní kvalitou, je uživatel povinen užívat službu s kvalitou nejvyšší. Poskytovatel neručí za škody vzniklé použitím služeb s nižší bezpečnostní kvalitou Při příjmu zprávy opatřené elektronickým podpisem od smluvní strany je přijímající smluvní strana povinna tento podpis ověřit. Nesouhlasí-li podpis, uvědomí o tom ihned odesílající smluvní stranu a informace ve zprávě považuje za neplatné. 26. Placení za služby: Uživatel platí poskytovateli za jeho služby ceny vyplývající z uzavřené smlouvy, v termínech určených smlouvou. Není-li určeno jinak, platí se předem na období 1 roku Pokud je výše platby závislá na množství odebraných služeb (např. objemu přenesených dat), platí se za uzavřené období zpětně. Tím není vyloučena možnost sjednání zálohových plateb Pro každou platbu poskytovatel vystaví a doručí uživateli výzvu k platbě (fakturu). Může být doručena běžnou nebo elektronickou poštou, případně jiným dohodnutým

8 způsobem. Na žádost uživatele (nebo i z vlastního rozhodnutí poskytovatele) bude faktura zasílaná elektronickou poštou opatřena elektronickým podpisem, případně zašifrována Splatnost faktur je 21 dní ode dne vystavení (může být sjednána jiná splatnost). V den splatnosti musí být finanční prostředky k dispozici poskytovateli (připsány na účet, předány v hotovosti apod.) Ceny za služby se hradí převodem na bankovní účet, peněžní poukázkou nebo v hotovosti. Jiné formy úhrady lze použít jen tehdy, souhlasí-li s tím předem poskytovatel V případě prodlení s placením má poskytovatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení Po 30 dnech prodlení platby zašle poskytovatel uživateli upomínku. Tato upomínka se posílá doporučenou poštou a uživatel za ni zaplatí cenu určenou v ceníku Nezaplatí-li uživatel ani po 60 dnech od doručení upomínky, zahájí poskytovatel vymáhání pohledávky právní cestou. Současně je oprávněn zastavit poskytování služeb uživateli až do zaplacení dlužné částky, a to i bez vypovězení smlouvy Pokud se jedná o službu placenou předem, při nezaplacení je poskytovatel oprávněn nezahájit plnění služby, případně ukončit poskytování, pokud již započalo. Sankce pro neplacení se v takovém případě neuplatňují Náhrady za nedodržení kvality poskytovatel promítne do nejbližší vystavované výzvy k platbě. Na žádost uživatele je místo toho uživateli zašle na účet nebo kontaktní adresu. Náhrady uplatněné po skončení smluvního vztahu jsou uživateli zaslány na účet nebo kontaktní adresu Poskytovatel může některé služby poskytovat ve zkušební lhůtě zdarma. Využití takových služeb uživatele nezavazuje k dalšímu odběru těchto služeb. 27. Reklamace: Reklamace poskytovaných služeb uplatňuje uživatel u poskytovatele osobně, písemně nebo elektronickou poštou, a to ve lhůtě 4 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl skutečnosti, na nichž zakládá svou reklamaci O podané reklamaci rozhodne poskytovatel do 30 dnů. Pokud je k vyřešení reklamace nutné zvláštní technické šetření, činí lhůta 60 dnů a uživatel je o této skutečnosti vyrozuměn do 15 dnů od podání reklamace Uživatel je ve vlastním zájmu povinen poskytnout k vyřešení reklamace, zejména předložit důkazy, na nichž reklamaci zakládá Zjistí-li poskytovatel, že je reklamace oprávněná, v co nejkratší lhůtě to uživateli oznámí a sdělí mu způsob vypořádání jeho nároků (v souladu s VP) Neoprávněnou reklamaci poskytovatel zamítne a neprodleně to uživateli oznámí. Poskytovatel může (při neoprávněné reklamaci) v rámci zachování dobrých obchodních vztahů snížit pro uživatele cenu za reklamovanou službu, zejména v případech, kdy sice byla dodržena stanovená kvalita služby, ale uživatel mohl přesto pocítit újmu. 28. Výpověď smlouvy: Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuta jiná délka. Pokud jde o službu placenou předem, nevzniká uživateli nárok na vrácení části zaplacené ceny Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud již není způsobilý poskytovat služby podle této smlouvy, nebo uživatel vstoupil do likvidace nebo konkursu. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuta jiná délka. U předem placených služeb má uživatel nárok na vrácení odpovídající části zaplacené ceny Poskytovatel může vypovědět smlouvu též v případě, že uživatel poruší některé ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 kalendářních dnů a uživateli nevzniká nárok na vrácení části předem zaplacené ceny. V případě zvlášť hrubého nebo

9 opakovaného porušení smlouvy je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu s platností okamžikem doručení uživateli (bez výpovědní lhůty) Zvlášť hrubým porušením smlouvy se rozumí úmyslné poškození zařízení poskytovatele, úmyslné narušení provozu datové sítě, zveřejnění dat porušujících zákon, zneužití služeb k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení, a další činnosti s výrazným negativním dopadem na poskytovatele, datové sítě nebo jiné uživatele těchto sítí Výpovědní lhůta začíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud se výpověď poslaná na poslední známou kontaktní adresu vrátí jako nedoručitelná nebo si ji adresát nevyzvedne, začíná výpovědní lhůta dnem následujícím po posledním dni uložená zásilky na dodací poště Není-li dohodnuto jinak, poskytuje poskytovatel služby až do konce výpovědní lhůty. Po jejím skončení poskytovatel neručí za přístupnost dat uživatele uložených na zařízeních poskytovatele. 29. Platnost podmínek, ceníku a specifikace služeb: O vydání nových všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel povinen uvědomit uživatele nejméně 1 kalendářní měsíc předem Pokud uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy během doby, než začnou platit nové podmínky. Neodstoupí-li uživatel od smlouvy, má se za to, že s novými podmínkami souhlasí Pro vydání nového ceníku platí stejná pravidla jako pro smluvní podmínky. V případě, že se ceny služeb pouze snižují nebo se zvětšuje rozsah služeb nebo se přidávají služby nové, je však poskytovatel vydat nový ceník bez předchozího oznámení Pro vydání nové samostatné specifikace služby platí stejná pravidla jako pro smluvní podmínky. V případě, že se pouze zvyšuje kvalita nebo rozsah služeb nebo se přidávají služby nové, je však poskytovatel oprávněn vydat novou specifikaci i bez předchozího oznámení. Za změnu specifikace se nepovažuje změna názvu služby Jsou-li některá ustanovení smlouvy a VP v rozporu s platnými zákony, nepozbývají platnosti ustanovení ostatní ani celá smlouva Podmínky neuvedené ve smlouvě, VP, ceníku a specifikacích služeb se řeší podle právního řádu České republiky. 30. Období a lhůty, počítání času: Není-li ve specifikaci služby nebo ve smlouvě určeno jinak, platí následující časové úseky: a) rozhodné období pro posouzení kvality služby 1 kalendářní měsíc b) období pro účtování služeb 1 kalendářní měsíc c) období pro účtování služeb s pevnou výší platby 1 kalendářní rok Pro počítání času je rozhodující časový údaj poskytovatele. Poskytovatel vyvine maximální úsilí, aby se tento údaj co nejvíce blížil časovému údaji národního časového etalonu. 31. Obchodní a ochranné známky: Uživatel smí obchodní a ochranné známky poskytovatele používat bez jeho souhlasu výhradně pro účely související s označením poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Smí tak činit pouze způsobem, který nepoškozuje dobré jméno poskytovatele a nemůže vyvolat nebezpečí záměny Uživatel nesmí bez souhlasu poskytovatele použít jeho obchodní jméno a obchodní a ochranné známky v jakékoli souvislosti se službami nebo produkty uživatele. 32. Oznamování a doručování:

10 32.1. Není-li ve VP uvedeno jinak, nebo se tak nedohodnou smluvní strany, lze ke vzájemné komunikaci používat elektronickou poštu Zpráva elektronickou poštou se považuje za odeslanou v okamžiku, kdy první poštovní server na trase oznámí úspěšné převzetí zprávy. Za doručenou se považuje v okamžiku, kdy je druhé smluvní straně k dispozici na cílovém poštovním serveru Zprávy a písemnosti v elektronické formě lze posílat ve formátu prostého textu, HTML, XHTML, Portable Document Format (PDF) nebo Open Document Format (ODF). Jako kódování znaků lze použít UTF-8, ISO nebo Windows Po dohodě smluvních stran lze používat i jiné formáty nebo kódování Kontaktní adresou uživatele se rozumí poštovní adresa takto uvedená ve smlouvě nebo oznámená uživatelem. Pokud taková adresa není, pak je kontaktní adresou bydliště fyzické osoby, resp. místo podnikání fyzické osoby-podnikatele, nebo sídlo právnické osoby; rozhodující jsou údaje uvedené ve veřejně dostupných registrech. 33. Právo a rozhodování sporů: Právní vztahy neupravené smlouvou (včetně VP, ceníku, specifikací služeb a dodatků smlouvy) se řídí právním řádem České republiky. Pokud určité právní vztahy neupravuje přímo právní řád České republiky, ale upravuje je právní řád Evropských společenství, je rozhodující právo Evropských společenství Je-li navrhovatelem fyzická osoba podnikatel (hodlající využívat OKS pro účely své podnikatelské činnosti) nebo právnická osoba, uzavře se smlouva podle pravidel stanovených zákonem 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). V ostatních případech se smlouva uzavře podle pravidel stanovených zákonem 40/1964 Sb. (občanský zákoník) Případné spory vzniklé v souvislosti s poskytováním obsahových komunikačních služeb rozhodují místně příslušné soudy České republiky. 34. Přechodná opatření Nově vzniklé smluvní vztahy se řídí vždy podle těchto podmínek Smluvní vztahy vzniklé před na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zůstávají v platnosti, s tím, že se ke dni mění na vztahy podle smlouvy o poskytování obsahových komunikačních služeb, jejíž součástí jsou tyto VP, Ceník a Specifikace Nesouhlasí-li uživatel s takovou změnou smlouvy, může od smlouvy bez sankcí odstoupit. Tyto podmínky se vydávají dne s okamžitou účinností.

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Všeobecné obchodní podmínky 1. Dodavatel je společnost AIKEN s.r.o., IČO 24698440, zapsaná pod spisovou značkou C 166988 vedenou u rejstříkového

Více

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Všeobecné obchodní podmínky 1. Dodavatel je Ing. Lukáš Jelínek, IČ 712 57 489, který zde vystupuje jako fyzická osoba podnikající podle zákona

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky

obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Všeobecné obchodní podmínky 1. Dodavatel je Ing. Lukáš Jelínek, IČ 712 57 489, který zde vystupuje jako fyzická osoba podnikající podle zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET

Smlouva o poskytování služby Back Up PrivateCloud WMS-NET Poskytovatel: WMS s. r. o., IČ: 482 89 957, sídlem Most, Moskevská 14, PSČ 434 01, zapsaná o OR vedeném KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka zastoupena: Ing. Ladislavem Fartákem - jednatelem Bankovní spojení:

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY WWW.KONTROLASMLUV.CZ Tyto obchodní podmínky upravují proces kontraktace a práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy, jakož i související skutečnosti,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka

Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka Obchodní podmínky pro poskytování služby Online poštovní schránka I. Základní pojmy Pojmy uvedené velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: 1.1. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Strana 6 (celkem 12) 1. Preambule Platnost a účinnost od 1.4.2005 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, IČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69272 (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69272 (dále jen Prodávající ) Obchodní podmínky - Dropshipping společnosti Kabelmánie s.r.o. Sídlo: Čápkova 17/11, 602 00 Brno - Veveří Identifikační číslo: 29264766 DIČ: CZ29264766 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Společnost Trade Network, s.r.o., (dále jen zástupce ) je mediální zastupitelství internetových serverů. Zástupce je oprávněn poskytovat prostor pro reklamu

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ SLUŽBY PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Obsahem 1 Předmět smlouvy... 4 2 Přihlášení, uzavření smlouvy... 4 3 Služby společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Dohoda o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Uzavřená dne...... a platná do...... mezi Milan Kozák, Wellnerova 1215/3, IČ: 86992775, DIČ: CZ8204165827 jako Poskytovatel na straně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky pro registrátory

Obchodní podmínky pro registrátory Obchodní podmínky pro registrátory V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví obchodní podmínky pro registrátory 1.1.1. doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz; 1.1.2.

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ASPEKO s.r.o., IČ: 03480763, DIČ: CZ03480763, se sídlem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána

Provozní řád služby, pokud byl vydán Technická specifikace služby, pokud byla vydána Nabídka zřízení služby, pokud byla vydána Všeobecné podmínky firmy LBnet.cz - Ing.Věra Brátová, Ruprechtická 765, 460 01, Liberec, ("poskytovatel"), vydané v návaznosti na 273 odst. 1 zákona č. 513/1991Sb., v platném znění, ("obchodní zákoník"),

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky AutoCont CZ, a.s. pro poskytování služeb AC CLOUD

Všeobecné obchodní podmínky AutoCont CZ, a.s. pro poskytování služeb AC CLOUD Všeobecné obchodní podmínky AutoCont CZ, a.s. pro poskytování služeb AC CLOUD Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále Podmínky) stanovují pravidla mezi Poskytovatelem služeb AC CLOUD a Zákazníkem těchto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více