VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí Poskytovatel: Ing. Lukáš Jelínek Jakubská 3, Kutná Hora IČ Obecná ustanovení: 1.1. Tyto všeobecné podmínky pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí (dále jen podmínky, VP ) se vztahují na všechny služby poskytované poskytovatelem jako obsahové komunikační služby (OKS) Podmínky vstupují v účinnost dne uvedeným v podmínkách. Jejich účinnost končí v okamžiku, kdy vstoupí v účinnost podmínky nové Pokud se v rámci jediné smlouvy poskytují i jiné služby než OKS, tyto smluvní podmínky se na ně nevztahují. Nevztahují se též na služby poskytované třetí osobou, u kterých poskytovatel zajišťuje pouze zadavatelské činnosti, a na služby spadající do kategorie služeb elektronických komunikací podle zákona 127/2005 Sb Tyto smluvní podmínky se rovněž nevztahují na služby poskytované samostatně (bez vztahu k jiným službám) zdarma nebo na základě sponzorské nebo darovací smlouvy, a dále na veřejný i neveřejný zkušební provoz a podobné situace Obě smluvní strany ručí za to, že údaje uvedené ve smlouvě jsou úplné, přesné a pravdivé. Změnu kontaktní adresy nebo jiných podstatných údajů je nutno druhé smluvní straně oznámit do 14 dnů. 2. Označení osob: 2.1. Poskytovatelem se rozumí osoba uvedená v těchto podmínkách jako poskytovatel Navrhovatelem se rozumí osoba, která hodlá využívat jednu nebo více služeb poskytovatele a učinila jeden či více kroků směřujících k uzavření smlouvy s poskytovatelem Uživatelem je osoba, která má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu o poskytování obsahových komunikačních služeb. 3. Základní podmínky: 3.1. Poskytovatel poskytuje OKS každému, kdo s ním uzavře smlouvu o poskytování služeb Navrhovatel projevuje svou vůli uzavřít s poskytovatelem smlouvu přijetím návrhu smlouvy, volbou služeb a jejich parametrů. Poskytovatel s tímto navrhovatelem uzavře smlouvu Na uzavření smlouvy není právní nárok. Poskytovatel může odmítnout s navrhovatelem uzavřít smlouvu i bez udání důvodu Odmítnutí poskytovatele uzavřít s navrhovatelem smlouvu nemá vliv na již uzavřené smlouvy s touto osobou, ani na případné pozdější návrhy na uzavření smlouvy Při stanovení ceny za jednotlivé služby se použije platný ceník poskytovatele. Není-li v ceníku stanovena přímo cena za službu, kterou uživatel požaduje, poskytovatel cenu vypočítá a uvede v návrhu smlouvy Při výpočtu ceny (podle předchozího odstavce) se vychází z obecných cen uvedených v ceníku. Nejsou-li takové ceny k dispozici, určí poskytovatel cenu na základě nákladů na službu a přiměřeného zisku Smlouva nemusí mít písemnou formu. K jejímu uzavření postačují úkony, z nichž

2 jednoznačně vyplývá na jedné straně vážně míněná vůle navrhovatele uzavřít smlouvu a souhlas s návrhem smlouvy (a se smluvními podmínkami a ceníkem), a na straně druhé potvrzení poskytovatele, že je na základě toho připraven poskytovat služby. Zejména se to vztahuje na úkony učiněné formou elektronické komunikace Smlouvu lze měnit dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Pro formu dodatků se vztahují stejná pravidla jako pro smlouvu samotnou. Strany se mohou předem dohodnout na konkrétní formě dodatků. 4. Poskytování služeb: 4.1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb od okamžiku uvedeného ve smlouvě. Pokud tento okamžik ve smlouvě uveden není, zahájí poskytovatel poskytování služeb co nejdříve, v závislosti na svých technických a organizačních podmínkách Uživatel je povinen vytvořit podmínky k zahájení poskytování služeb, pokud je vytvoření takových podmínek nezbytné. Nevytvoří-li uživatel potřebné podmínky, nemusí poskytovatel až jejich vytvoření příslušné služby poskytovat Poskytovatel poskytuje služby po celou dobu trvání smluvního vztahu, pokud nebylo dohodnuto jinak. VP uvádí případy a situace, kdy poskytovatel není povinen tyto služby poskytovat Za řádné poskytování služeb se považuje i stav, kdy poskytovatel nemůže poskytovat služby z důvodů ležících na straně uživatele Služby může poskytovatel poskytovat jak přímo, tak i přeprodejem služeb třetí osoby. V takovém případě platí pro poskytování služeb stejné podmínky, jako by šlo o služby poskytované přímo. 5. Specifikace služeb: 5.1. Poskytovatel poskytuje obsahové služby přenosu dat, kam patří zejména služby: a) publikování dat (webhosting) b) elektronické pošty ( ) c) datových úložišť a přístupu k nim d) vzdáleného přístupu e) přenosu rychlých zpráv (instant messaging) f) distribuovaných výpočtů g) proudového přenosu dat (streaming) h) virtuálních privátních sítí (VPN) i) adresářů a vyhledávacích systémů j) týmové práce v reálném čase k) jiné obsahové služby 5.2. V rámci jedné smlouvy lze poskytovat i více různých OKS, a to jak samostatných, tak kombinovaných Parametry poskytovaných služeb a jejich kvalita jsou uvedeny ve specifikaci konkrétních služeb nebo v ceníku. Parametry a kvalita mohou být též dohodnuty jinak, ale musí být vždy uvedeny ve smlouvě nejsou-li uvedeny, platí to, co je uvedeno ve specifikaci odpovídající služby Není-li určeno jinak, fyzické cesty přenosu dat volí poskytovatel nebo provozovatelé datových sítí, na kterých jsou služby poskytovány. Snahou poskytovatele je vždy zvolit optimální cestu z hlediska sledovaných kvalitativních hledisek konkrétní služby Pokud není služba specifikována jako isochronní, nezaručuje poskytovatel maximální dobu přenosu jednotkového množství dat od zdroje k cíli Poskytovatel může některé služby označit za služby se ztrátou dat. U takových služeb není zaručen přenos všech jednotkových množství dat. Konkrétní míru ztrátovosti uvádí specifikace dané služby.

3 6. Služby publikování dat: 6.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor pro uložení dat o dohodnuté velikosti, dálkový přístup k těmto datům prostřednictvím datových sítí a související služby Velikost poskytnutého prostoru, parametry přístupu (datové toky, přenosové limity apod.), rozsah souvisejících služeb a úroveň kvality jsou uvedeny ve specifikaci konkrétní služby Za související služby se považují zejména služba technické podpory, databázové služby, poskytování softwaru, autentizace a autorizace, elektronického podpisu atd Poskytovatel neodpovídá za data uložená uživatelem na technických prostředcích poskytovatele. 7. Služby elektronické pošty: 7.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor pro uložení příchozích zpráv elektronické pošty, přístup k těmto zprávám a související služby Za související služby se považují zejména služba technické podpory, databázové služby, poskytování softwaru, autentizace a autorizace, elektronického podpisu atd. 8. Služby datových úložišť a přístupu k nim: 8.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor v datovém úložišti, přístup k tomuto úložišti a související služby Data mohou být uložena formou datových souborů, databáze nebo jiným způsobem Za související služby se považuje zejména provádění manipulačních operací nad daty, zpracování dat, vyhledávání v datech, poskytování softwaru, autentizace a autorizace atd. 9. Služby vzdáleného přístupu: 9.1. Poskytovatel uživateli zajišťuje prostřednictvím datových sítí vzdálený přístup k počítačům nebo jiným technickým zařízením připojeným přímo nebo nepřímo k těmto sítím Vzdáleným přístupem se rozumí možnost uživatele na dálku ovládat příslušná zařízení a sledovat v reálném čase jejich činnost Poskytovatel neručí za to, jakým způsobem uživatel tyto služby využívá. Pokud se však dozví, že se uživatel pokoušel opakovaně neoprávněně přistupovat k cizím zařízením, je oprávněn uživateli v této činnosti zabránit. 10. Služby přenosu rychlých zpráv: Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos krátkých rychlých zpráv prostřednictvím datových sítí Součástí služeb může být i signalizace stavu připojení uživatele ke službě, zajištění výměny různých informací poskytnutých jednotlivými uživateli apod Uživatel může v rámci technických možností konkrétní služby přenášet i jiná data. 11. Služby distribuovaných výpočtů: Poskytovatel zajišťuje pro uživatele přenos dat mezi počítači nebo skupinami počítačů ( výpočetní uzly ) prostřednictvím datových sítí Může poskytovat též úložný prostor pro data a různé související služby (monitoring, směrování, analýzy apod.). 12. Služby proudového přenosu dat: Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos dat v neohraničeném proudu (nemusí být určen začátek a konec přenosu). Může poskytovat i související služby, např. vyvažování

4 zátěže, monitoring, analýzy apod Poskytovatel neručí za obsah dat přenášených proudovým způsobem Není-li specifikováno jinak, jsou služby proudového přenosu dat považovány za služby se ztrátou dat (bez záruky přenesení všech dat). 13. Služby virtuálních privátních sítí: Poskytovatel zajišťuje pro uživatele přenos dat formou virtuální privátní sítě Virtuální privátní sítí (VPN) se rozumí takový přenos dat mezi počítači (a obdobnými zařízeními), který se pro tyto počítače tváří jako přenos v rámci místní sítě, avšak probíhá prostřednictvím datových sítí (včetně veřejných) s podmínkou zajištění důvěrnosti přenášených dat Poskytovatel zajišťuje bezpečnost přenosu dat (šifrování, autentizace, autorizace) na specifikované úrovni a poskytuje záruku na dodržení této úrovně. Není však odpovědný za škody vzniklé úspěšným útokem hrubou silou nebo zanedbáním zásad bezpečné práce s VPN na straně uživatele Poskytovatel neručí za využití VPN a není oprávněn sledovat komunikaci v této síti, s výjimkou měření průtoku dat a dalších obdobných technických parametrů. 14. Služby adresářů a vyhledávacích systémů: Poskytovatel poskytuje uživateli přístup do adresářů různého druhu, s možností ukládat a měnit informace a vyhledávat v nich. Mohou být poskytovány i související služby Za adresáře se zde považují zejména adresáře osob, počítačů (včetně DNS, DHCP a podobných služeb), informačních zdrojů, autorských děl apod. 15. Služby týmové práce v reálném čase Poskytovatel poskytuje uživateli prostředky k současné práci více uživatelů nad stejnými daty, synchronizaci nad těmito daty, řešení kolizí, sledování změn atd Součástí služeb může být i poskytnutí úložného prostoru pro data, prostředků pro autentizaci a autorizaci, šifrování dat, zálohování apod. 16. Zakázaná užití služeb a ochranná opatření: Uživatel nesmí služby využívat k úmyslnému šíření nevyžádaných obchodních sdělení nebo nebezpečného softwaru. Je také povinen činit přiměřená preventivní opatření proti neúmyslnému šíření takových dat Uživatel nesmí využívat služby ke zveřejňování informací, které jsou v rozporu s platným právním řádem České republiky Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených zpráv a není oprávněn ho kontrolovat; taktéž neodpovídá ani za informace, které uživatel prostřednictvím služeb zveřejňuje V rámci ochrany proti zakázanému užití služeb a proti ohrožení uživatelů a datové sítě, je poskytovatel oprávněn provádět technickou analýzu přenášených zpráv nebo jiných dat. Při zjištění, že se jedná o zakázané užití služby nebo o nebezpečná data, je poskytovatel oprávněn tato data značkovat, odstraňovat nebo odmítat jejich přijetí. Technická analýza se provádí programovými prostředky a není při tom narušena důvěrnost dat Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, který, byť neúmyslně, šíří prostřednictvím služby nevyžádaná obchodní sdělení nebo nebezpečný software, do doby, než uživatel uvede své technické a programové prostředky do stavu, ve kterém je této činnosti zamezeno O pozastavení služeb poskytovatel uživatele uvědomí nejméně 24 hodin předem. To neplatí v případě, kdy činnost uživatele vážně ohrožuje fungování technických zařízení poskytovatele nebo datové sítě.

5 17. Záruky poskytovatele: Není-li ve smlouvě nebo VP uvedeno jinak, ručí poskytovatel za to, že služby podle smlouvy budou poskytovány v dohodnuté kvalitě. Neodpovídá však za škody, které uživateli vzniknou nedodržením kvality nebo nefunkčností služeb Poskytovatel neručí za snížení kvality nebo výpadky ve fungování služeb, které jsou způsobeny příčinami na straně uživatele, poruchami v datových sítích (pokud se nejedná o poruchy v síti nebo části sítě, kterou provozuje poskytovatel nebo třetí osoba výhradně pro potřeby poskytovatele), vlivem přírodních sil (zemětřesení, povodeň, sopečná činnost apod.), teroristickou činností, válečným stavem nebo jinou příčinou, kterou poskytovatel nemůže ovlivnit Z hlediska hodnocení stavu datové sítě není rozhodující výsledek testování obecným diagnostickým nástrojem (ping, traceroute apod.) ani aktuální kvalita jiných služeb poskytovaných na téže síti a/nebo tomtéž zařízení či programu Poskytovatel může zajišťovat monitoring stavu a funkce služeb třetí osobou. Pokud poskytovatel neurčí jinak, nejsou výsledky tohoto monitoringu rozhodující pro hodnocení kvality služeb. 18. Způsob určení splnění kvality: Z hlediska určení časového plnění sledovaných kvalitativních ukazatelů je rozhodující, po jakou dobu byla v rozhodném období poskytována příslušná služba ve smluvené kvalitě. Časové úseky v rozhodném období, kdy služba poskytována nebyla nebo jen ve snížené kvalitě, se označují jako výpadky Není-li určeno jinak, výpadky kratší než 5 minut, pokud celkem netvoří více než 1 % délky rozhodného období, se do celkové doby výpadků nezapočítávají Mezi výpadky se nezapočítávají též plánované servisní výluky, pokud probíhají v souladu s VP. 19. Náhrady za nesplnění kvality: Pokud délka poskytování služeb v rozhodném období po odečtení výpadků nedosáhne smluvené úrovně, má uživatel právo na snížení ceny za služby Není-li určeno jinak, snižuje se cena za každé započaté procento nedodržené délky o 5 % z ceny za rozhodné období; při nedodržení délky o 10 a více procent je služba v daném období zdarma Náhrady se poskytují na základě reklamace podané v souladu s těmito VP. 20. Plánované servisní výluky: Poskytovatel může přerušit poskytování služeb po dobu servisní výluky Servisní výluka nesmí být delší než 4 hodiny, probíhá přednostně v nepracovní dny nebo v době od 22 do 6 hodin. Mezi jednotlivými servisními výlukami nesmí uběhnout kratší doba než 14 dnů Výluka musí být uživateli oznámena s předstihem nejméně 7 dnů. Pokud jde o řešení havarijního stavu, nebo pokud je příčina výluky mimo poskytovatele (např. v datové síti), lze tuto lhůtu zkrátit až na 24 hodin Specifikace služby nebo smlouva může podrobnosti servisních výluk upravit odlišně Výluka nesplňující uvedené podmínky se považuje za výpadek služby. 21. Způsobilost uživatele: Uživatel smí k využití služeb používat pouze technická zařízení splňující podmínky uložené právním řádem České republiky. Poskytovatel má právo odepřít poskytnutí služby v případě, že by uživatel používal zařízení nesplňující tyto podmínky Uživatel smí k využití služeb používat pouze technické a programové prostředky splňující podmínky specifikované v dokumentech řady RFC Request For Comments

6 (vydávaných organizací IETF) označených jako Standard nebo Internet Standard. Poskytovatel neručí za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu svých služeb v případě, že uživatel používá programy a zařízení nesplňující tyto podmínky Pro služby nestandardizované IETF lze dohodnout jiné podmínky; nestane-li se tak, použijí se podmínky určené v ostatních dokumentech řady RFC, lze-li je použít Uživatel je povinen při využití služeb dodržovat licenční podmínky softwaru, jehož prostřednictvím služby využívá. Nezáleží přitom, zda se jedná o programy dodané poskytovatelem či získané jinou cestou. Poskytovatel neručí za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu svých služeb v případě, že uživatel používá programy v rozporu s licenčními podmínkami. 22. Důvěrnost komunikace, záznam provozních a lokalizačních dat: Přenášená data jsou považována za důvěrná a poskytovatel se zavazuje neposkytnout třetí osobě přístup k těmto datům, s výjimkou případů určených zákonem Uživatel bere na vědomí, že při nešifrovaných přenosech ve veřejných datových sítích nelze zajistit důvěrnost komunikace, identitu odesílatele ani originalita dat, protože data jsou přenášena v otevřeném tvaru a poskytovatel nemá možnost zajistit důvěrnost, ověření totožnosti odesílatele ani ochranu proti pozměnění dat. Při požadavcích na zajištění těchto požadavků nabídne poskytovatel uživateli obdobnou službu, která požadavky splňuje, nebo mu doporučí postup, jakým je lze zajistit beze změny služby U služeb, v jejichž specifikaci je uvedeno zajištění důvěrnosti dat, totožnosti odesílatele a ochrany dat proti cizímu zásahu, poskytovatel za tyto skutečnosti ručí. Není však odpovědný za škody způsobené tzv. útokem hrubou silou nebo porušením povinností uživatele Poskytovatel smí zaznamenávat a uchovávat provozní a lokalizační data jen pro: a) účely určené zákonem b) technické zajištění přenosu c) technickou analýzu provozu, ochranu sítí a služeb d) udržení a zvyšování technické kvality e) fakturační a reklamační účely f) účely marketingové analýzy g) statistické účely Provozní a lokalizační data smějí být uchovávána jen po dobu nezbytně nutnou pro daný účel Anonymizovaná data (bez vazby na jednotlivé uživatele) může poskytovatel uchovávat a zpracovávat po libovolnou dobu Data pro účely marketingové analýzy jsou uchovávána a zpracovávána se souhlasem uživatele. Tento souhlas uživatel dává uzavřením smlouvy o poskytování služeb, může ho však kdykoli odvolat. Právo poskytovatele na marketingové využití anonymizovaných údajů tím zůstává nedotčeno Data pro statistické účely konkrétních uživatelů poskytovatel uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu. Může však zničit taková data v případě, že jsou starší než 1 rok. 23. Obchodní tajemství: Podrobnosti uzavřené smlouvy (všechny údaje kromě označení smluvních stran, seznamu poskytovaných služeb a délky trvání smluvního vztahu) jsou obchodním tajemstvím. Jejich šíření je podmíněno souhlasem druhé smluvní strany, s výjimkou případů vymezených zákonem Obě smluvní strany mají právo uvádět existenci smluvního vztahu, včetně označení poskytovaných služeb a délky trvání vztahu, ve svých referencích. Jiné informace však smějí uvádět jen po předchozím souhlasu druhé smluvní strany.

7 23.3. Poskytovatel je oprávněn předat identifikační údaje třetím osobám, pokud je to nezbytné k zajištění fungování služby. Zejména může předávat tyto údaje provozovatelům internetových jmenných služeb (podle RFC 1035 a dalších) a oprávněným registrátorům Smluvní strany se mohou dohodnout, že pod obchodní tajemství budou spadat i údaje, které pod něj VP jinak nezařazují. 24. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení: Poskytovatel se zavazuje udržovat v tajnosti osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb. Provádět jejich zpracování nebo je předávat třetím osobám je oprávněn (kromě případů určených zákonem), jen je-li to nezbytně nutné pro poskytnutí služeb nebo s uživatel s takovým zpracováním souhlasí. Poskytnutý souhlas se zpracováním může uživatel kdykoli odvolat Poskytovatel hlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů veškeré skutečnosti, které mu zákon v tomto ohledu ukládá Poskytovatel smí zasílat uživateli obchodní sdělení jen v případě, že s tím uživatel předem souhlasí. Uživatel může souhlas kdykoli odvolat. Poskytovatel však může uživateli zasílat sdělení technického a provozního charakteru, například informace o výlukách, změnách technických parametrů, změnách obchodních podmínek a specifikací atd. 25. Bezpečnostní podmínky: Přístupová hesla a jiné obdobné údaje, které uživatel od poskytovatele obdrží (jak přímo, tak z prostředků poskytovatele), je nutno uchovávat v tajnosti a neumožnit jejich prozrazení jiným osobám. Poskytovatel neručí za škody způsobené únikem těchto informací, pokud ho sám nezavinil Poskytovatel chrání přístupová hesla a podobné údaje jednosměrným zašifrováním (proto je nelze později poskytnout ani uživateli). Pokud to z technických důvodů není možné, zajistí srovnatelnou ochranu jiným způsobem Poskytovatel je povinen zajistit ochranu přístupových hesel a podobných údajů před neoprávněným nakládáním dalšími osobami. Toto zajistí vnitřním předpisem pro své zaměstnance, resp. smluvně pro své poskytovatele služeb Uživatel je povinen používat šifrovací mechanismy určené poskytovatelem. Poskytovatel může technicky umožnit též použití jiných mechanismů, avšak neručí za škody způsobené jejich použitím. Zejména se to týká délky šifrovacích klíčů při šifrovaných přenosech dat, kdy poskytovatel neručí za škody způsobené použitím kratšího klíče Pokud má služba nebo její součást více verzí s různou bezpečnostní kvalitou, je uživatel povinen užívat službu s kvalitou nejvyšší. Poskytovatel neručí za škody vzniklé použitím služeb s nižší bezpečnostní kvalitou Při příjmu zprávy opatřené elektronickým podpisem od smluvní strany je přijímající smluvní strana povinna tento podpis ověřit. Nesouhlasí-li podpis, uvědomí o tom ihned odesílající smluvní stranu a informace ve zprávě považuje za neplatné. 26. Placení za služby: Uživatel platí poskytovateli za jeho služby ceny vyplývající z uzavřené smlouvy, v termínech určených smlouvou. Není-li určeno jinak, platí se předem na období 1 roku Pokud je výše platby závislá na množství odebraných služeb (např. objemu přenesených dat), platí se za uzavřené období zpětně. Tím není vyloučena možnost sjednání zálohových plateb Pro každou platbu poskytovatel vystaví a doručí uživateli výzvu k platbě (fakturu). Může být doručena běžnou nebo elektronickou poštou, případně jiným dohodnutým

8 způsobem. Na žádost uživatele (nebo i z vlastního rozhodnutí poskytovatele) bude faktura zasílaná elektronickou poštou opatřena elektronickým podpisem, případně zašifrována Splatnost faktur je 21 dní ode dne vystavení (může být sjednána jiná splatnost). V den splatnosti musí být finanční prostředky k dispozici poskytovateli (připsány na účet, předány v hotovosti apod.) Ceny za služby se hradí převodem na bankovní účet, peněžní poukázkou nebo v hotovosti. Jiné formy úhrady lze použít jen tehdy, souhlasí-li s tím předem poskytovatel V případě prodlení s placením má poskytovatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení Po 30 dnech prodlení platby zašle poskytovatel uživateli upomínku. Tato upomínka se posílá doporučenou poštou a uživatel za ni zaplatí cenu určenou v ceníku Nezaplatí-li uživatel ani po 60 dnech od doručení upomínky, zahájí poskytovatel vymáhání pohledávky právní cestou. Současně je oprávněn zastavit poskytování služeb uživateli až do zaplacení dlužné částky, a to i bez vypovězení smlouvy Pokud se jedná o službu placenou předem, při nezaplacení je poskytovatel oprávněn nezahájit plnění služby, případně ukončit poskytování, pokud již započalo. Sankce pro neplacení se v takovém případě neuplatňují Náhrady za nedodržení kvality poskytovatel promítne do nejbližší vystavované výzvy k platbě. Na žádost uživatele je místo toho uživateli zašle na účet nebo kontaktní adresu. Náhrady uplatněné po skončení smluvního vztahu jsou uživateli zaslány na účet nebo kontaktní adresu Poskytovatel může některé služby poskytovat ve zkušební lhůtě zdarma. Využití takových služeb uživatele nezavazuje k dalšímu odběru těchto služeb. 27. Reklamace: Reklamace poskytovaných služeb uplatňuje uživatel u poskytovatele osobně, písemně nebo elektronickou poštou, a to ve lhůtě 4 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl skutečnosti, na nichž zakládá svou reklamaci O podané reklamaci rozhodne poskytovatel do 30 dnů. Pokud je k vyřešení reklamace nutné zvláštní technické šetření, činí lhůta 60 dnů a uživatel je o této skutečnosti vyrozuměn do 15 dnů od podání reklamace Uživatel je ve vlastním zájmu povinen poskytnout k vyřešení reklamace, zejména předložit důkazy, na nichž reklamaci zakládá Zjistí-li poskytovatel, že je reklamace oprávněná, v co nejkratší lhůtě to uživateli oznámí a sdělí mu způsob vypořádání jeho nároků (v souladu s VP) Neoprávněnou reklamaci poskytovatel zamítne a neprodleně to uživateli oznámí. Poskytovatel může (při neoprávněné reklamaci) v rámci zachování dobrých obchodních vztahů snížit pro uživatele cenu za reklamovanou službu, zejména v případech, kdy sice byla dodržena stanovená kvalita služby, ale uživatel mohl přesto pocítit újmu. 28. Výpověď smlouvy: Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuta jiná délka. Pokud jde o službu placenou předem, nevzniká uživateli nárok na vrácení části zaplacené ceny Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud již není způsobilý poskytovat služby podle této smlouvy, nebo uživatel vstoupil do likvidace nebo konkursu. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuta jiná délka. U předem placených služeb má uživatel nárok na vrácení odpovídající části zaplacené ceny Poskytovatel může vypovědět smlouvu též v případě, že uživatel poruší některé ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 kalendářních dnů a uživateli nevzniká nárok na vrácení části předem zaplacené ceny. V případě zvlášť hrubého nebo

9 opakovaného porušení smlouvy je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu s platností okamžikem doručení uživateli (bez výpovědní lhůty) Zvlášť hrubým porušením smlouvy se rozumí úmyslné poškození zařízení poskytovatele, úmyslné narušení provozu datové sítě, zveřejnění dat porušujících zákon, zneužití služeb k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení, a další činnosti s výrazným negativním dopadem na poskytovatele, datové sítě nebo jiné uživatele těchto sítí Výpovědní lhůta začíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud se výpověď poslaná na poslední známou kontaktní adresu vrátí jako nedoručitelná nebo si ji adresát nevyzvedne, začíná výpovědní lhůta dnem následujícím po posledním dni uložená zásilky na dodací poště Není-li dohodnuto jinak, poskytuje poskytovatel služby až do konce výpovědní lhůty. Po jejím skončení poskytovatel neručí za přístupnost dat uživatele uložených na zařízeních poskytovatele. 29. Platnost podmínek, ceníku a specifikace služeb: O vydání nových všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel povinen uvědomit uživatele nejméně 1 kalendářní měsíc předem Pokud uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy během doby, než začnou platit nové podmínky. Neodstoupí-li uživatel od smlouvy, má se za to, že s novými podmínkami souhlasí Pro vydání nového ceníku platí stejná pravidla jako pro smluvní podmínky. V případě, že se ceny služeb pouze snižují nebo se zvětšuje rozsah služeb nebo se přidávají služby nové, je však poskytovatel vydat nový ceník bez předchozího oznámení Pro vydání nové samostatné specifikace služby platí stejná pravidla jako pro smluvní podmínky. V případě, že se pouze zvyšuje kvalita nebo rozsah služeb nebo se přidávají služby nové, je však poskytovatel oprávněn vydat novou specifikaci i bez předchozího oznámení. Za změnu specifikace se nepovažuje změna názvu služby Jsou-li některá ustanovení smlouvy a VP v rozporu s platnými zákony, nepozbývají platnosti ustanovení ostatní ani celá smlouva Podmínky neuvedené ve smlouvě, VP, ceníku a specifikacích služeb se řeší podle právního řádu České republiky. 30. Období a lhůty, počítání času: Není-li ve specifikaci služby nebo ve smlouvě určeno jinak, platí následující časové úseky: a) rozhodné období pro posouzení kvality služby 1 kalendářní měsíc b) období pro účtování služeb 1 kalendářní měsíc c) období pro účtování služeb s pevnou výší platby 1 kalendářní rok Pro počítání času je rozhodující časový údaj poskytovatele. Poskytovatel vyvine maximální úsilí, aby se tento údaj co nejvíce blížil časovému údaji národního časového etalonu. 31. Obchodní a ochranné známky: Uživatel smí obchodní a ochranné známky poskytovatele používat bez jeho souhlasu výhradně pro účely související s označením poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Smí tak činit pouze způsobem, který nepoškozuje dobré jméno poskytovatele a nemůže vyvolat nebezpečí záměny Uživatel nesmí bez souhlasu poskytovatele použít jeho obchodní jméno a obchodní a ochranné známky v jakékoli souvislosti se službami nebo produkty uživatele. 32. Oznamování a doručování:

10 32.1. Není-li ve VP uvedeno jinak, nebo se tak nedohodnou smluvní strany, lze ke vzájemné komunikaci používat elektronickou poštu Zpráva elektronickou poštou se považuje za odeslanou v okamžiku, kdy první poštovní server na trase oznámí úspěšné převzetí zprávy. Za doručenou se považuje v okamžiku, kdy je druhé smluvní straně k dispozici na cílovém poštovním serveru Zprávy a písemnosti v elektronické formě lze posílat ve formátu prostého textu, HTML, XHTML, Portable Document Format (PDF) nebo Open Document Format (ODF). Jako kódování znaků lze použít UTF-8, ISO nebo Windows Po dohodě smluvních stran lze používat i jiné formáty nebo kódování Kontaktní adresou uživatele se rozumí poštovní adresa takto uvedená ve smlouvě nebo oznámená uživatelem. Pokud taková adresa není, pak je kontaktní adresou bydliště fyzické osoby, resp. místo podnikání fyzické osoby-podnikatele, nebo sídlo právnické osoby; rozhodující jsou údaje uvedené ve veřejně dostupných registrech. 33. Právo a rozhodování sporů: Právní vztahy neupravené smlouvou (včetně VP, ceníku, specifikací služeb a dodatků smlouvy) se řídí právním řádem České republiky. Pokud určité právní vztahy neupravuje přímo právní řád České republiky, ale upravuje je právní řád Evropských společenství, je rozhodující právo Evropských společenství Je-li navrhovatelem fyzická osoba podnikatel (hodlající využívat OKS pro účely své podnikatelské činnosti) nebo právnická osoba, uzavře se smlouva podle pravidel stanovených zákonem 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). V ostatních případech se smlouva uzavře podle pravidel stanovených zákonem 40/1964 Sb. (občanský zákoník) Případné spory vzniklé v souvislosti s poskytováním obsahových komunikačních služeb rozhodují místně příslušné soudy České republiky. 34. Přechodná opatření Nově vzniklé smluvní vztahy se řídí vždy podle těchto podmínek Smluvní vztahy vzniklé před na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zůstávají v platnosti, s tím, že se ke dni mění na vztahy podle smlouvy o poskytování obsahových komunikačních služeb, jejíž součástí jsou tyto VP, Ceník a Specifikace Nesouhlasí-li uživatel s takovou změnou smlouvy, může od smlouvy bez sankcí odstoupit. Tyto podmínky se vydávají dne s okamžitou účinností.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle 63 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle 63 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací podle 63 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích Poskytovatel: Ing. Lukáš Jelínek Jakubská 3, 284 01 Kutná

Více

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Všeobecné obchodní podmínky 1. Dodavatel je Ing. Lukáš Jelínek, IČ 712 57 489, který zde vystupuje jako fyzická osoba podnikající podle zákona

Více

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky

smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky smluvní dokumenty všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Všeobecné obchodní podmínky 1. Dodavatel je společnost AIKEN s.r.o., IČO 24698440, zapsaná pod spisovou značkou C 166988 vedenou u rejstříkového

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky

obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky obchodní podmínky všeobecné obchodní podmínky Definice pojmů Všeobecné obchodní podmínky 1. Dodavatel je Ing. Lukáš Jelínek, IČ 712 57 489, který zde vystupuje jako fyzická osoba podnikající podle zákona

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE. se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky. identifikační číslo: 87084708

Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE. se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky. identifikační číslo: 87084708 Obchodní podmínky ORLICKÁ TELEVIZE se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky identifikační číslo: 87084708 poskytující výrobu televizních pořadů, dokumentů, reportáží, reklam a jiných audiovizuálních děl,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, kupující negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Jednotlivé dodávky budou mezi smluvními stranami realizovány na základě

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datové zprávy Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) pro poskytování služby Poštovní

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb 1.1. Tyto podmínky upravují poskytování telekomunikačních služeb firmou Jan KANDĚRA & spol. IČO 68532318 a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPIDERNET.CZ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb (dále jen Podmínky) stanovují základní podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013

Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 Všeobecné podmínky poskytování služby MAMUTNET vydané s platností a účinností od 1.4.2013 1. všeobecné podmínky 1.1. Všeobecné podmínky firmy Kubešová Miroslava (dále jen Všeobecné podmínky ) pro poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více