VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí Poskytovatel: Ing. Lukáš Jelínek Jakubská 3, Kutná Hora IČ Obecná ustanovení: 1.1. Tyto všeobecné podmínky pro poskytování obsahových komunikačních služeb prostřednictvím datových sítí (dále jen podmínky, VP ) se vztahují na všechny služby poskytované poskytovatelem jako obsahové komunikační služby (OKS) Podmínky vstupují v účinnost dne uvedeným v podmínkách. Jejich účinnost končí v okamžiku, kdy vstoupí v účinnost podmínky nové Pokud se v rámci jediné smlouvy poskytují i jiné služby než OKS, tyto smluvní podmínky se na ně nevztahují. Nevztahují se též na služby poskytované třetí osobou, u kterých poskytovatel zajišťuje pouze zadavatelské činnosti, a na služby spadající do kategorie služeb elektronických komunikací podle zákona 127/2005 Sb Tyto smluvní podmínky se rovněž nevztahují na služby poskytované samostatně (bez vztahu k jiným službám) zdarma nebo na základě sponzorské nebo darovací smlouvy, a dále na veřejný i neveřejný zkušební provoz a podobné situace Obě smluvní strany ručí za to, že údaje uvedené ve smlouvě jsou úplné, přesné a pravdivé. Změnu kontaktní adresy nebo jiných podstatných údajů je nutno druhé smluvní straně oznámit do 14 dnů. 2. Označení osob: 2.1. Poskytovatelem se rozumí osoba uvedená v těchto podmínkách jako poskytovatel Navrhovatelem se rozumí osoba, která hodlá využívat jednu nebo více služeb poskytovatele a učinila jeden či více kroků směřujících k uzavření smlouvy s poskytovatelem Uživatelem je osoba, která má s poskytovatelem uzavřenu smlouvu o poskytování obsahových komunikačních služeb. 3. Základní podmínky: 3.1. Poskytovatel poskytuje OKS každému, kdo s ním uzavře smlouvu o poskytování služeb Navrhovatel projevuje svou vůli uzavřít s poskytovatelem smlouvu přijetím návrhu smlouvy, volbou služeb a jejich parametrů. Poskytovatel s tímto navrhovatelem uzavře smlouvu Na uzavření smlouvy není právní nárok. Poskytovatel může odmítnout s navrhovatelem uzavřít smlouvu i bez udání důvodu Odmítnutí poskytovatele uzavřít s navrhovatelem smlouvu nemá vliv na již uzavřené smlouvy s touto osobou, ani na případné pozdější návrhy na uzavření smlouvy Při stanovení ceny za jednotlivé služby se použije platný ceník poskytovatele. Není-li v ceníku stanovena přímo cena za službu, kterou uživatel požaduje, poskytovatel cenu vypočítá a uvede v návrhu smlouvy Při výpočtu ceny (podle předchozího odstavce) se vychází z obecných cen uvedených v ceníku. Nejsou-li takové ceny k dispozici, určí poskytovatel cenu na základě nákladů na službu a přiměřeného zisku Smlouva nemusí mít písemnou formu. K jejímu uzavření postačují úkony, z nichž

2 jednoznačně vyplývá na jedné straně vážně míněná vůle navrhovatele uzavřít smlouvu a souhlas s návrhem smlouvy (a se smluvními podmínkami a ceníkem), a na straně druhé potvrzení poskytovatele, že je na základě toho připraven poskytovat služby. Zejména se to vztahuje na úkony učiněné formou elektronické komunikace Smlouvu lze měnit dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Pro formu dodatků se vztahují stejná pravidla jako pro smlouvu samotnou. Strany se mohou předem dohodnout na konkrétní formě dodatků. 4. Poskytování služeb: 4.1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování služeb od okamžiku uvedeného ve smlouvě. Pokud tento okamžik ve smlouvě uveden není, zahájí poskytovatel poskytování služeb co nejdříve, v závislosti na svých technických a organizačních podmínkách Uživatel je povinen vytvořit podmínky k zahájení poskytování služeb, pokud je vytvoření takových podmínek nezbytné. Nevytvoří-li uživatel potřebné podmínky, nemusí poskytovatel až jejich vytvoření příslušné služby poskytovat Poskytovatel poskytuje služby po celou dobu trvání smluvního vztahu, pokud nebylo dohodnuto jinak. VP uvádí případy a situace, kdy poskytovatel není povinen tyto služby poskytovat Za řádné poskytování služeb se považuje i stav, kdy poskytovatel nemůže poskytovat služby z důvodů ležících na straně uživatele Služby může poskytovatel poskytovat jak přímo, tak i přeprodejem služeb třetí osoby. V takovém případě platí pro poskytování služeb stejné podmínky, jako by šlo o služby poskytované přímo. 5. Specifikace služeb: 5.1. Poskytovatel poskytuje obsahové služby přenosu dat, kam patří zejména služby: a) publikování dat (webhosting) b) elektronické pošty ( ) c) datových úložišť a přístupu k nim d) vzdáleného přístupu e) přenosu rychlých zpráv (instant messaging) f) distribuovaných výpočtů g) proudového přenosu dat (streaming) h) virtuálních privátních sítí (VPN) i) adresářů a vyhledávacích systémů j) týmové práce v reálném čase k) jiné obsahové služby 5.2. V rámci jedné smlouvy lze poskytovat i více různých OKS, a to jak samostatných, tak kombinovaných Parametry poskytovaných služeb a jejich kvalita jsou uvedeny ve specifikaci konkrétních služeb nebo v ceníku. Parametry a kvalita mohou být též dohodnuty jinak, ale musí být vždy uvedeny ve smlouvě nejsou-li uvedeny, platí to, co je uvedeno ve specifikaci odpovídající služby Není-li určeno jinak, fyzické cesty přenosu dat volí poskytovatel nebo provozovatelé datových sítí, na kterých jsou služby poskytovány. Snahou poskytovatele je vždy zvolit optimální cestu z hlediska sledovaných kvalitativních hledisek konkrétní služby Pokud není služba specifikována jako isochronní, nezaručuje poskytovatel maximální dobu přenosu jednotkového množství dat od zdroje k cíli Poskytovatel může některé služby označit za služby se ztrátou dat. U takových služeb není zaručen přenos všech jednotkových množství dat. Konkrétní míru ztrátovosti uvádí specifikace dané služby.

3 6. Služby publikování dat: 6.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor pro uložení dat o dohodnuté velikosti, dálkový přístup k těmto datům prostřednictvím datových sítí a související služby Velikost poskytnutého prostoru, parametry přístupu (datové toky, přenosové limity apod.), rozsah souvisejících služeb a úroveň kvality jsou uvedeny ve specifikaci konkrétní služby Za související služby se považují zejména služba technické podpory, databázové služby, poskytování softwaru, autentizace a autorizace, elektronického podpisu atd Poskytovatel neodpovídá za data uložená uživatelem na technických prostředcích poskytovatele. 7. Služby elektronické pošty: 7.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor pro uložení příchozích zpráv elektronické pošty, přístup k těmto zprávám a související služby Za související služby se považují zejména služba technické podpory, databázové služby, poskytování softwaru, autentizace a autorizace, elektronického podpisu atd. 8. Služby datových úložišť a přístupu k nim: 8.1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostor v datovém úložišti, přístup k tomuto úložišti a související služby Data mohou být uložena formou datových souborů, databáze nebo jiným způsobem Za související služby se považuje zejména provádění manipulačních operací nad daty, zpracování dat, vyhledávání v datech, poskytování softwaru, autentizace a autorizace atd. 9. Služby vzdáleného přístupu: 9.1. Poskytovatel uživateli zajišťuje prostřednictvím datových sítí vzdálený přístup k počítačům nebo jiným technickým zařízením připojeným přímo nebo nepřímo k těmto sítím Vzdáleným přístupem se rozumí možnost uživatele na dálku ovládat příslušná zařízení a sledovat v reálném čase jejich činnost Poskytovatel neručí za to, jakým způsobem uživatel tyto služby využívá. Pokud se však dozví, že se uživatel pokoušel opakovaně neoprávněně přistupovat k cizím zařízením, je oprávněn uživateli v této činnosti zabránit. 10. Služby přenosu rychlých zpráv: Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos krátkých rychlých zpráv prostřednictvím datových sítí Součástí služeb může být i signalizace stavu připojení uživatele ke službě, zajištění výměny různých informací poskytnutých jednotlivými uživateli apod Uživatel může v rámci technických možností konkrétní služby přenášet i jiná data. 11. Služby distribuovaných výpočtů: Poskytovatel zajišťuje pro uživatele přenos dat mezi počítači nebo skupinami počítačů ( výpočetní uzly ) prostřednictvím datových sítí Může poskytovat též úložný prostor pro data a různé související služby (monitoring, směrování, analýzy apod.). 12. Služby proudového přenosu dat: Poskytovatel zajišťuje uživateli přenos dat v neohraničeném proudu (nemusí být určen začátek a konec přenosu). Může poskytovat i související služby, např. vyvažování

4 zátěže, monitoring, analýzy apod Poskytovatel neručí za obsah dat přenášených proudovým způsobem Není-li specifikováno jinak, jsou služby proudového přenosu dat považovány za služby se ztrátou dat (bez záruky přenesení všech dat). 13. Služby virtuálních privátních sítí: Poskytovatel zajišťuje pro uživatele přenos dat formou virtuální privátní sítě Virtuální privátní sítí (VPN) se rozumí takový přenos dat mezi počítači (a obdobnými zařízeními), který se pro tyto počítače tváří jako přenos v rámci místní sítě, avšak probíhá prostřednictvím datových sítí (včetně veřejných) s podmínkou zajištění důvěrnosti přenášených dat Poskytovatel zajišťuje bezpečnost přenosu dat (šifrování, autentizace, autorizace) na specifikované úrovni a poskytuje záruku na dodržení této úrovně. Není však odpovědný za škody vzniklé úspěšným útokem hrubou silou nebo zanedbáním zásad bezpečné práce s VPN na straně uživatele Poskytovatel neručí za využití VPN a není oprávněn sledovat komunikaci v této síti, s výjimkou měření průtoku dat a dalších obdobných technických parametrů. 14. Služby adresářů a vyhledávacích systémů: Poskytovatel poskytuje uživateli přístup do adresářů různého druhu, s možností ukládat a měnit informace a vyhledávat v nich. Mohou být poskytovány i související služby Za adresáře se zde považují zejména adresáře osob, počítačů (včetně DNS, DHCP a podobných služeb), informačních zdrojů, autorských děl apod. 15. Služby týmové práce v reálném čase Poskytovatel poskytuje uživateli prostředky k současné práci více uživatelů nad stejnými daty, synchronizaci nad těmito daty, řešení kolizí, sledování změn atd Součástí služeb může být i poskytnutí úložného prostoru pro data, prostředků pro autentizaci a autorizaci, šifrování dat, zálohování apod. 16. Zakázaná užití služeb a ochranná opatření: Uživatel nesmí služby využívat k úmyslnému šíření nevyžádaných obchodních sdělení nebo nebezpečného softwaru. Je také povinen činit přiměřená preventivní opatření proti neúmyslnému šíření takových dat Uživatel nesmí využívat služby ke zveřejňování informací, které jsou v rozporu s platným právním řádem České republiky Poskytovatel neodpovídá za obsah přenášených zpráv a není oprávněn ho kontrolovat; taktéž neodpovídá ani za informace, které uživatel prostřednictvím služeb zveřejňuje V rámci ochrany proti zakázanému užití služeb a proti ohrožení uživatelů a datové sítě, je poskytovatel oprávněn provádět technickou analýzu přenášených zpráv nebo jiných dat. Při zjištění, že se jedná o zakázané užití služby nebo o nebezpečná data, je poskytovatel oprávněn tato data značkovat, odstraňovat nebo odmítat jejich přijetí. Technická analýza se provádí programovými prostředky a není při tom narušena důvěrnost dat Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, který, byť neúmyslně, šíří prostřednictvím služby nevyžádaná obchodní sdělení nebo nebezpečný software, do doby, než uživatel uvede své technické a programové prostředky do stavu, ve kterém je této činnosti zamezeno O pozastavení služeb poskytovatel uživatele uvědomí nejméně 24 hodin předem. To neplatí v případě, kdy činnost uživatele vážně ohrožuje fungování technických zařízení poskytovatele nebo datové sítě.

5 17. Záruky poskytovatele: Není-li ve smlouvě nebo VP uvedeno jinak, ručí poskytovatel za to, že služby podle smlouvy budou poskytovány v dohodnuté kvalitě. Neodpovídá však za škody, které uživateli vzniknou nedodržením kvality nebo nefunkčností služeb Poskytovatel neručí za snížení kvality nebo výpadky ve fungování služeb, které jsou způsobeny příčinami na straně uživatele, poruchami v datových sítích (pokud se nejedná o poruchy v síti nebo části sítě, kterou provozuje poskytovatel nebo třetí osoba výhradně pro potřeby poskytovatele), vlivem přírodních sil (zemětřesení, povodeň, sopečná činnost apod.), teroristickou činností, válečným stavem nebo jinou příčinou, kterou poskytovatel nemůže ovlivnit Z hlediska hodnocení stavu datové sítě není rozhodující výsledek testování obecným diagnostickým nástrojem (ping, traceroute apod.) ani aktuální kvalita jiných služeb poskytovaných na téže síti a/nebo tomtéž zařízení či programu Poskytovatel může zajišťovat monitoring stavu a funkce služeb třetí osobou. Pokud poskytovatel neurčí jinak, nejsou výsledky tohoto monitoringu rozhodující pro hodnocení kvality služeb. 18. Způsob určení splnění kvality: Z hlediska určení časového plnění sledovaných kvalitativních ukazatelů je rozhodující, po jakou dobu byla v rozhodném období poskytována příslušná služba ve smluvené kvalitě. Časové úseky v rozhodném období, kdy služba poskytována nebyla nebo jen ve snížené kvalitě, se označují jako výpadky Není-li určeno jinak, výpadky kratší než 5 minut, pokud celkem netvoří více než 1 % délky rozhodného období, se do celkové doby výpadků nezapočítávají Mezi výpadky se nezapočítávají též plánované servisní výluky, pokud probíhají v souladu s VP. 19. Náhrady za nesplnění kvality: Pokud délka poskytování služeb v rozhodném období po odečtení výpadků nedosáhne smluvené úrovně, má uživatel právo na snížení ceny za služby Není-li určeno jinak, snižuje se cena za každé započaté procento nedodržené délky o 5 % z ceny za rozhodné období; při nedodržení délky o 10 a více procent je služba v daném období zdarma Náhrady se poskytují na základě reklamace podané v souladu s těmito VP. 20. Plánované servisní výluky: Poskytovatel může přerušit poskytování služeb po dobu servisní výluky Servisní výluka nesmí být delší než 4 hodiny, probíhá přednostně v nepracovní dny nebo v době od 22 do 6 hodin. Mezi jednotlivými servisními výlukami nesmí uběhnout kratší doba než 14 dnů Výluka musí být uživateli oznámena s předstihem nejméně 7 dnů. Pokud jde o řešení havarijního stavu, nebo pokud je příčina výluky mimo poskytovatele (např. v datové síti), lze tuto lhůtu zkrátit až na 24 hodin Specifikace služby nebo smlouva může podrobnosti servisních výluk upravit odlišně Výluka nesplňující uvedené podmínky se považuje za výpadek služby. 21. Způsobilost uživatele: Uživatel smí k využití služeb používat pouze technická zařízení splňující podmínky uložené právním řádem České republiky. Poskytovatel má právo odepřít poskytnutí služby v případě, že by uživatel používal zařízení nesplňující tyto podmínky Uživatel smí k využití služeb používat pouze technické a programové prostředky splňující podmínky specifikované v dokumentech řady RFC Request For Comments

6 (vydávaných organizací IETF) označených jako Standard nebo Internet Standard. Poskytovatel neručí za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu svých služeb v případě, že uživatel používá programy a zařízení nesplňující tyto podmínky Pro služby nestandardizované IETF lze dohodnout jiné podmínky; nestane-li se tak, použijí se podmínky určené v ostatních dokumentech řady RFC, lze-li je použít Uživatel je povinen při využití služeb dodržovat licenční podmínky softwaru, jehož prostřednictvím služby využívá. Nezáleží přitom, zda se jedná o programy dodané poskytovatelem či získané jinou cestou. Poskytovatel neručí za nefunkčnost nebo sníženou kvalitu svých služeb v případě, že uživatel používá programy v rozporu s licenčními podmínkami. 22. Důvěrnost komunikace, záznam provozních a lokalizačních dat: Přenášená data jsou považována za důvěrná a poskytovatel se zavazuje neposkytnout třetí osobě přístup k těmto datům, s výjimkou případů určených zákonem Uživatel bere na vědomí, že při nešifrovaných přenosech ve veřejných datových sítích nelze zajistit důvěrnost komunikace, identitu odesílatele ani originalita dat, protože data jsou přenášena v otevřeném tvaru a poskytovatel nemá možnost zajistit důvěrnost, ověření totožnosti odesílatele ani ochranu proti pozměnění dat. Při požadavcích na zajištění těchto požadavků nabídne poskytovatel uživateli obdobnou službu, která požadavky splňuje, nebo mu doporučí postup, jakým je lze zajistit beze změny služby U služeb, v jejichž specifikaci je uvedeno zajištění důvěrnosti dat, totožnosti odesílatele a ochrany dat proti cizímu zásahu, poskytovatel za tyto skutečnosti ručí. Není však odpovědný za škody způsobené tzv. útokem hrubou silou nebo porušením povinností uživatele Poskytovatel smí zaznamenávat a uchovávat provozní a lokalizační data jen pro: a) účely určené zákonem b) technické zajištění přenosu c) technickou analýzu provozu, ochranu sítí a služeb d) udržení a zvyšování technické kvality e) fakturační a reklamační účely f) účely marketingové analýzy g) statistické účely Provozní a lokalizační data smějí být uchovávána jen po dobu nezbytně nutnou pro daný účel Anonymizovaná data (bez vazby na jednotlivé uživatele) může poskytovatel uchovávat a zpracovávat po libovolnou dobu Data pro účely marketingové analýzy jsou uchovávána a zpracovávána se souhlasem uživatele. Tento souhlas uživatel dává uzavřením smlouvy o poskytování služeb, může ho však kdykoli odvolat. Právo poskytovatele na marketingové využití anonymizovaných údajů tím zůstává nedotčeno Data pro statistické účely konkrétních uživatelů poskytovatel uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu. Může však zničit taková data v případě, že jsou starší než 1 rok. 23. Obchodní tajemství: Podrobnosti uzavřené smlouvy (všechny údaje kromě označení smluvních stran, seznamu poskytovaných služeb a délky trvání smluvního vztahu) jsou obchodním tajemstvím. Jejich šíření je podmíněno souhlasem druhé smluvní strany, s výjimkou případů vymezených zákonem Obě smluvní strany mají právo uvádět existenci smluvního vztahu, včetně označení poskytovaných služeb a délky trvání vztahu, ve svých referencích. Jiné informace však smějí uvádět jen po předchozím souhlasu druhé smluvní strany.

7 23.3. Poskytovatel je oprávněn předat identifikační údaje třetím osobám, pokud je to nezbytné k zajištění fungování služby. Zejména může předávat tyto údaje provozovatelům internetových jmenných služeb (podle RFC 1035 a dalších) a oprávněným registrátorům Smluvní strany se mohou dohodnout, že pod obchodní tajemství budou spadat i údaje, které pod něj VP jinak nezařazují. 24. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení: Poskytovatel se zavazuje udržovat v tajnosti osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb. Provádět jejich zpracování nebo je předávat třetím osobám je oprávněn (kromě případů určených zákonem), jen je-li to nezbytně nutné pro poskytnutí služeb nebo s uživatel s takovým zpracováním souhlasí. Poskytnutý souhlas se zpracováním může uživatel kdykoli odvolat Poskytovatel hlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů veškeré skutečnosti, které mu zákon v tomto ohledu ukládá Poskytovatel smí zasílat uživateli obchodní sdělení jen v případě, že s tím uživatel předem souhlasí. Uživatel může souhlas kdykoli odvolat. Poskytovatel však může uživateli zasílat sdělení technického a provozního charakteru, například informace o výlukách, změnách technických parametrů, změnách obchodních podmínek a specifikací atd. 25. Bezpečnostní podmínky: Přístupová hesla a jiné obdobné údaje, které uživatel od poskytovatele obdrží (jak přímo, tak z prostředků poskytovatele), je nutno uchovávat v tajnosti a neumožnit jejich prozrazení jiným osobám. Poskytovatel neručí za škody způsobené únikem těchto informací, pokud ho sám nezavinil Poskytovatel chrání přístupová hesla a podobné údaje jednosměrným zašifrováním (proto je nelze později poskytnout ani uživateli). Pokud to z technických důvodů není možné, zajistí srovnatelnou ochranu jiným způsobem Poskytovatel je povinen zajistit ochranu přístupových hesel a podobných údajů před neoprávněným nakládáním dalšími osobami. Toto zajistí vnitřním předpisem pro své zaměstnance, resp. smluvně pro své poskytovatele služeb Uživatel je povinen používat šifrovací mechanismy určené poskytovatelem. Poskytovatel může technicky umožnit též použití jiných mechanismů, avšak neručí za škody způsobené jejich použitím. Zejména se to týká délky šifrovacích klíčů při šifrovaných přenosech dat, kdy poskytovatel neručí za škody způsobené použitím kratšího klíče Pokud má služba nebo její součást více verzí s různou bezpečnostní kvalitou, je uživatel povinen užívat službu s kvalitou nejvyšší. Poskytovatel neručí za škody vzniklé použitím služeb s nižší bezpečnostní kvalitou Při příjmu zprávy opatřené elektronickým podpisem od smluvní strany je přijímající smluvní strana povinna tento podpis ověřit. Nesouhlasí-li podpis, uvědomí o tom ihned odesílající smluvní stranu a informace ve zprávě považuje za neplatné. 26. Placení za služby: Uživatel platí poskytovateli za jeho služby ceny vyplývající z uzavřené smlouvy, v termínech určených smlouvou. Není-li určeno jinak, platí se předem na období 1 roku Pokud je výše platby závislá na množství odebraných služeb (např. objemu přenesených dat), platí se za uzavřené období zpětně. Tím není vyloučena možnost sjednání zálohových plateb Pro každou platbu poskytovatel vystaví a doručí uživateli výzvu k platbě (fakturu). Může být doručena běžnou nebo elektronickou poštou, případně jiným dohodnutým

8 způsobem. Na žádost uživatele (nebo i z vlastního rozhodnutí poskytovatele) bude faktura zasílaná elektronickou poštou opatřena elektronickým podpisem, případně zašifrována Splatnost faktur je 21 dní ode dne vystavení (může být sjednána jiná splatnost). V den splatnosti musí být finanční prostředky k dispozici poskytovateli (připsány na účet, předány v hotovosti apod.) Ceny za služby se hradí převodem na bankovní účet, peněžní poukázkou nebo v hotovosti. Jiné formy úhrady lze použít jen tehdy, souhlasí-li s tím předem poskytovatel V případě prodlení s placením má poskytovatel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení Po 30 dnech prodlení platby zašle poskytovatel uživateli upomínku. Tato upomínka se posílá doporučenou poštou a uživatel za ni zaplatí cenu určenou v ceníku Nezaplatí-li uživatel ani po 60 dnech od doručení upomínky, zahájí poskytovatel vymáhání pohledávky právní cestou. Současně je oprávněn zastavit poskytování služeb uživateli až do zaplacení dlužné částky, a to i bez vypovězení smlouvy Pokud se jedná o službu placenou předem, při nezaplacení je poskytovatel oprávněn nezahájit plnění služby, případně ukončit poskytování, pokud již započalo. Sankce pro neplacení se v takovém případě neuplatňují Náhrady za nedodržení kvality poskytovatel promítne do nejbližší vystavované výzvy k platbě. Na žádost uživatele je místo toho uživateli zašle na účet nebo kontaktní adresu. Náhrady uplatněné po skončení smluvního vztahu jsou uživateli zaslány na účet nebo kontaktní adresu Poskytovatel může některé služby poskytovat ve zkušební lhůtě zdarma. Využití takových služeb uživatele nezavazuje k dalšímu odběru těchto služeb. 27. Reklamace: Reklamace poskytovaných služeb uplatňuje uživatel u poskytovatele osobně, písemně nebo elektronickou poštou, a to ve lhůtě 4 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl skutečnosti, na nichž zakládá svou reklamaci O podané reklamaci rozhodne poskytovatel do 30 dnů. Pokud je k vyřešení reklamace nutné zvláštní technické šetření, činí lhůta 60 dnů a uživatel je o této skutečnosti vyrozuměn do 15 dnů od podání reklamace Uživatel je ve vlastním zájmu povinen poskytnout k vyřešení reklamace, zejména předložit důkazy, na nichž reklamaci zakládá Zjistí-li poskytovatel, že je reklamace oprávněná, v co nejkratší lhůtě to uživateli oznámí a sdělí mu způsob vypořádání jeho nároků (v souladu s VP) Neoprávněnou reklamaci poskytovatel zamítne a neprodleně to uživateli oznámí. Poskytovatel může (při neoprávněné reklamaci) v rámci zachování dobrých obchodních vztahů snížit pro uživatele cenu za reklamovanou službu, zejména v případech, kdy sice byla dodržena stanovená kvalita služby, ale uživatel mohl přesto pocítit újmu. 28. Výpověď smlouvy: Uživatel je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuta jiná délka. Pokud jde o službu placenou předem, nevzniká uživateli nárok na vrácení části zaplacené ceny Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, pokud již není způsobilý poskytovat služby podle této smlouvy, nebo uživatel vstoupil do likvidace nebo konkursu. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuta jiná délka. U předem placených služeb má uživatel nárok na vrácení odpovídající části zaplacené ceny Poskytovatel může vypovědět smlouvu též v případě, že uživatel poruší některé ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta je 30 kalendářních dnů a uživateli nevzniká nárok na vrácení části předem zaplacené ceny. V případě zvlášť hrubého nebo

9 opakovaného porušení smlouvy je poskytovatel oprávněn vypovědět smlouvu s platností okamžikem doručení uživateli (bez výpovědní lhůty) Zvlášť hrubým porušením smlouvy se rozumí úmyslné poškození zařízení poskytovatele, úmyslné narušení provozu datové sítě, zveřejnění dat porušujících zákon, zneužití služeb k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení, a další činnosti s výrazným negativním dopadem na poskytovatele, datové sítě nebo jiné uživatele těchto sítí Výpovědní lhůta začíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud se výpověď poslaná na poslední známou kontaktní adresu vrátí jako nedoručitelná nebo si ji adresát nevyzvedne, začíná výpovědní lhůta dnem následujícím po posledním dni uložená zásilky na dodací poště Není-li dohodnuto jinak, poskytuje poskytovatel služby až do konce výpovědní lhůty. Po jejím skončení poskytovatel neručí za přístupnost dat uživatele uložených na zařízeních poskytovatele. 29. Platnost podmínek, ceníku a specifikace služeb: O vydání nových všeobecných obchodních podmínek je poskytovatel povinen uvědomit uživatele nejméně 1 kalendářní měsíc předem Pokud uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy během doby, než začnou platit nové podmínky. Neodstoupí-li uživatel od smlouvy, má se za to, že s novými podmínkami souhlasí Pro vydání nového ceníku platí stejná pravidla jako pro smluvní podmínky. V případě, že se ceny služeb pouze snižují nebo se zvětšuje rozsah služeb nebo se přidávají služby nové, je však poskytovatel vydat nový ceník bez předchozího oznámení Pro vydání nové samostatné specifikace služby platí stejná pravidla jako pro smluvní podmínky. V případě, že se pouze zvyšuje kvalita nebo rozsah služeb nebo se přidávají služby nové, je však poskytovatel oprávněn vydat novou specifikaci i bez předchozího oznámení. Za změnu specifikace se nepovažuje změna názvu služby Jsou-li některá ustanovení smlouvy a VP v rozporu s platnými zákony, nepozbývají platnosti ustanovení ostatní ani celá smlouva Podmínky neuvedené ve smlouvě, VP, ceníku a specifikacích služeb se řeší podle právního řádu České republiky. 30. Období a lhůty, počítání času: Není-li ve specifikaci služby nebo ve smlouvě určeno jinak, platí následující časové úseky: a) rozhodné období pro posouzení kvality služby 1 kalendářní měsíc b) období pro účtování služeb 1 kalendářní měsíc c) období pro účtování služeb s pevnou výší platby 1 kalendářní rok Pro počítání času je rozhodující časový údaj poskytovatele. Poskytovatel vyvine maximální úsilí, aby se tento údaj co nejvíce blížil časovému údaji národního časového etalonu. 31. Obchodní a ochranné známky: Uživatel smí obchodní a ochranné známky poskytovatele používat bez jeho souhlasu výhradně pro účely související s označením poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Smí tak činit pouze způsobem, který nepoškozuje dobré jméno poskytovatele a nemůže vyvolat nebezpečí záměny Uživatel nesmí bez souhlasu poskytovatele použít jeho obchodní jméno a obchodní a ochranné známky v jakékoli souvislosti se službami nebo produkty uživatele. 32. Oznamování a doručování:

10 32.1. Není-li ve VP uvedeno jinak, nebo se tak nedohodnou smluvní strany, lze ke vzájemné komunikaci používat elektronickou poštu Zpráva elektronickou poštou se považuje za odeslanou v okamžiku, kdy první poštovní server na trase oznámí úspěšné převzetí zprávy. Za doručenou se považuje v okamžiku, kdy je druhé smluvní straně k dispozici na cílovém poštovním serveru Zprávy a písemnosti v elektronické formě lze posílat ve formátu prostého textu, HTML, XHTML, Portable Document Format (PDF) nebo Open Document Format (ODF). Jako kódování znaků lze použít UTF-8, ISO nebo Windows Po dohodě smluvních stran lze používat i jiné formáty nebo kódování Kontaktní adresou uživatele se rozumí poštovní adresa takto uvedená ve smlouvě nebo oznámená uživatelem. Pokud taková adresa není, pak je kontaktní adresou bydliště fyzické osoby, resp. místo podnikání fyzické osoby-podnikatele, nebo sídlo právnické osoby; rozhodující jsou údaje uvedené ve veřejně dostupných registrech. 33. Právo a rozhodování sporů: Právní vztahy neupravené smlouvou (včetně VP, ceníku, specifikací služeb a dodatků smlouvy) se řídí právním řádem České republiky. Pokud určité právní vztahy neupravuje přímo právní řád České republiky, ale upravuje je právní řád Evropských společenství, je rozhodující právo Evropských společenství Je-li navrhovatelem fyzická osoba podnikatel (hodlající využívat OKS pro účely své podnikatelské činnosti) nebo právnická osoba, uzavře se smlouva podle pravidel stanovených zákonem 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). V ostatních případech se smlouva uzavře podle pravidel stanovených zákonem 40/1964 Sb. (občanský zákoník) Případné spory vzniklé v souvislosti s poskytováním obsahových komunikačních služeb rozhodují místně příslušné soudy České republiky. 34. Přechodná opatření Nově vzniklé smluvní vztahy se řídí vždy podle těchto podmínek Smluvní vztahy vzniklé před na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací zůstávají v platnosti, s tím, že se ke dni mění na vztahy podle smlouvy o poskytování obsahových komunikačních služeb, jejíž součástí jsou tyto VP, Ceník a Specifikace Nesouhlasí-li uživatel s takovou změnou smlouvy, může od smlouvy bez sankcí odstoupit. Tyto podmínky se vydávají dne s okamžitou účinností.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním

Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Všeobecne obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY CPS společnosti PALMAFONE, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ) a ustanoveními 1800 a následujících

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky hi-next.cz Všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Thosting Obsah Všeobecných podmínek 1. Úvodní ustanovení 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy 2. Vznik smluvního vztahu a jeho změny, popis Služeb 2.1. Uzavření Smlouvy 2.2. Forma Smlouvy,

Více