Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 GOOGLE SITES VE VÝUCE DĚJEPISU NA ZŠ Bc. Rostislav Bála

4 Obsah Úvod... 3 Teoretická charakteristika prostředí Google Sites... 4 Obecná charakteristika Google Sites... 4 Přístup ke stránkám... 5 Rozhraní... 5 Teoretická charakteristika komponent, moţné vyuţití ve výuce a doplňkové aplikace... 6 Stránky obecně... 6 Webová stránka... 7 Oznámení... 8 Úloţiště souborů... 8 Seznam... 8 Skupiny... 8 Dokumenty... 9 Fotogalerie... 9 Wiki projekt Formulář Kalendář Blog Výhody a nevýhody tvorby Google Sites Webové stránky pro podporu výuky dějepisu na základní škole Úvodní představení a umístění Rozsah stránek Vyuţitelnost online prostředí ve výuce a konkrétních hodinách Evaluace stránek Evaluace stránek učitelem dějepisu Evaluace ţáků - zpětná vazba Závěrečné shrnutí Seznam odkazů pro nahlédnutí a inspiraci Seznam literatury Poznámka k obrázkům

5 Úvod Informační technika stále více proniká do výuky ţáků i na základní škole. Tímto se pozitivně prohlubuje moţnost být informován, moţnost pracovat s touto technikou v rámci běţné výuky a zvětšuje se pole pro aktivní a atraktivní spolupráci učitele nejen s ţáky, ale také s jejich rodiči. Všichni zúčastnění totiţ okamţitě mohou vidět svou práci, její výsledky a také chyby. Smyslem této práce je ukázat zájemci nebo uţivateli aplikací Google Sites jednu z moţností, jak je pouţívat a jak s nimi pracovat. Toto je v této práci omezeno na výuku dějepisu, protoţe stránky byly testovány učitelem dějepisu a skupinou vybraných ţáků. Není však řečeno, a autor práce v to alespoň doufá, ţe v ní nelze nalézt inspiraci a nápad pro výuku jiných předmětů, případně realizaci dalších projektů, nebo způsob pouţití nastíněný touto prací dále rozšiřovat. Tuto práci je nutno chápat jako impuls pro ty, kdo rádi zkoumají a objevují, protoţe kdybychom měli vše zpracovat stylem návodu, určitě by daný rozsah nestačil. Snaţíme se dát podnět pro záţitkovou výuku v duchu rčení chytrému napověz a co si zkusíš sám, to většinou nezapomeneš. Práce je zdůrazněním moţnosti zaloţit, vytvořit a ovládat dále uvedené části Google Sites i souvisejících aplikací. První část práce je teoretická, je zde popsáno, jak se ke stránkám uţivatel dostane a jaké sluţby jednotlivé části poskytují. Není zde pochopitelně kompletní výčet všech moţností, toto není ani smyslem této práce, ale pouze ty moţnosti, které inspirovaly autora práce k vyuţití ve výukovém procesu. Teoretická část má být také podnětem pro ty, kdo zatím s Google Sites nepracovali, aby si vše zkusili, protoţe ovládání je opravdu jednoduché. V druhé části jsou pak praktické poznatky a reflexe a také nástin moţného pouţití. 3

6 Teoretická charakteristika prostředí Google Sites Obecná charakteristika Google Sites Google Sites jsou jednoduchým, podle názoru autora ale dostačujícím nástrojem pro tvorbu stránek pro ţákovské projekty nebo jako prostředí, v němţ se setkává učitel se svými ţáky a tímto svou výuku dále podporuje i v jiném prostředí, neţ v klasické třídě. Učitel si pro své potřeby vytvoří stránky pro jednotlivé předměty, projekty nebo další společné aktivity. Pro účely pouţívání stránek je vhodné vytvořit předem také skupinu (viz popis skupiny dále), která je se stránkami spojená a můţe je pouţívat a pracovat s nimi, měnit obsah, přidávat dokumenty apod. Jako další alternativa existuje vyuţití nabídky Google Apps pro školy, kdy odpadá zakládání skupin, protoţe v tomto prostředí je celá škola (tedy ţáci nebo studenti i učitelé) jednou skupinou, kde kaţdý má svůj účet a můţe tedy komplexně vyuţívat nabídky Google. Těchto účtů můţe být aţ pět set a mohou být provozovány i na vlastní doméně školy. Popisovat Google Apps komplexně není ovšem úkolem této práce. Zde popisujeme pouze zjednodušené moţnosti práce s Google Sites, které jsou vhodné pro to, aby se uţivatel seznámil s prostředím. Skupina pak můţe vyuţívat společných moţností ve prospěch spolupráce, komunikace, přenosu informací v komponentách webu - vlastní stránky mohou slouţit jako: - meeting point a prezentace práce skupiny, - úloţiště souborů - např. prezentací s výstupy práce, - schránka na dokumenty - do společného prostoru lze vkládat soubory dokumentů, na nichţ můţe současně online pracovat více členů skupiny, - fotogalerie - pomocí jednoduchého rozhraní lze vytvořit fotoalba k jednotlivým fázím společné práce, - wiki projekt - lze vytvořit jednoduchý slovník, mini encyklopedii, úloţnu referátů apod., - kalendář - kalendář lze vyuţít pro společné plánování termínů - odevzdávání referátů, prací apod. nebo pro vytvoření obsahu kalendáře spojeného s vlastní prací skupiny - významná data, výročí, jednoduchou časovou osu pro události z dějin apod., - formulář - vhodný pro tvorbu zpětné vazby, testy a další podobné výstupy, formulář lze jednoduše rozeslat členům skupiny a všem, kdo mají účet Google, - blog - je moţné zřídit jako méně oficiální část společného pracovního prostředí - ţáci si mohou sdělovat vlastní zkušenosti nebo psát názory ke zpracovávaným tématům, učitel zde najde zpětnou vazbu. 4

7 Obr. 1 - příklad, jak můţe vypadat nově vytvořená, ještě prázdná stránka (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/home) Přístup ke stránkám Přístup ke stránkám a jejich tvorbě má kaţdý, kdo si zřídí účet na stránkách případně lze pouţít českou mutaci Po najetí stránky v okně prohlíţeče je třeba kliknout na menu přihlásit se a pokud ještě nemáte účet, kliknete na menu vytvořte si svůj účet nyní, které se objeví pod přihlašovacím formulářem. Postup zřízení účtu je běţný, stejný jako v případě, ţe zřizujete na jakémkoli běţném serveru. Po zřízení účtu se přihlašujete v přihlašovacím okně, které se objeví po kliknutí na přihlásit se. Je výhodné pokud má kaţdý ţák svůj vlastní účet u Google, toto je třeba se ţáky zařídit před zahájením práce nebo projektu. Univerzální účet pro všechny ţáky se neosvědčuje, protoţe není moţné dokonale zjistit, kdo a kdy přidal nějaký soubor nebo jinak modifikoval společnou práci skupiny. Nevystopovatelný je u této varianty přístupu případný sabotér, který by práci skupiny ničil nebo měnil. Rozhraní Rozhraní pro vstup do administrační sekce je velmi jednoduché a intuitivně uspořádané. Jde o přístup srovnatelný např. s běţnými redakčními systémy webových stránek (content management system). Je nutné, aby existoval jeden administrátor (supervizor, doporučen učitel), který bude určovat přístupová práva jednotlivým členům. Učitel si zároveň řídí, která část bude přístupná veřejnosti a kdo bude mít přístup ze skupiny. Po zadání uţivatelského jména a hesla má uţivatel přístup ke svým webům, dokumentům, blogu a dalším aplikacím z Google Sites. 5

8 Obr. 2 - stránka google po přihlášení, pro tvorbu nového webu je nutno kliknout na weby - na obrázku modře (http://www.google.com) Teoretická charakteristika komponent, možné využití ve výuce a doplňkové aplikace Stránky obecně Po přihlášení se do svého účtu kliknete na menu vlevo nahoře další (viz obr. 2 výše) a zvolíte moţnost weby. Dalším klikem na menu vytvořit nový web vstupujete do vlastní administrace webu. Zvolíte šablonu webu, jeho vzhled (můţete si vybrat z více moţností, autor doporučuje prázdnou šablonu, protoţe strukturu webu si vytvoříte zcela podle svých potřeb) a zadáte název. Název je nutno vyzkoušet, ne vţdy se povede najít takový, který Google akceptuje (jednoduše proto, ţe uţ ho někdo pouţívá). Adresa vašich nových stránek se generuje automaticky a objeví se také v jednom z oken na stránce, kde právě tvoříte svůj web. Ocitáte se na první stránce svého nového webu v reţimu úprav - viz menu vpravo nahoře (obr. 3). Klikněte na menu vytvořit stránku. Vyberete šablonu tvořené stránky - webová stránka, oznámení, úloţiště souborů nebo seznam, stránku nazvete, určíte její umístění (úroveň) v rámci webu a nezapomenete uloţit (menu vpravo nahoře). Pro editaci hotových stránek ve stejném menu kliknete na upravit stránku nebo další akce a nezapomenete provedené změny uloţit. V následující sekci popíšeme jednotlivé šablony tvořených stránek. Doporučujeme zkoušet přímo na webu. 6

9 Obr. 3 - vstupní stránka - novou stránku vytvoříte kliknutím na menu vytvořit stránku vpravo nahoře (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/) Obr. 4 - moţné šablony při tvorbě nových stránek webu (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/system/app/pages/createpage?source=/home) Webová stránka Klasická moţnost pro zveřejnění obsahu s textem, práce se velmi podobá práci v textovém editoru nebo například nástroji Texy, který se běţně pouţívá u redakčních systémů webů. Vloţíte nadpis, vlastní text, můţete přidat soubor nebo komentář. Pomocí menu vložit můţete například vloţit obrázek, odkaz, kalendář, dokument, prezentaci, video atd. Nutno na konci úprav vţdy uloţit! 7

10 Oznámení Vhodné pro krátká sdělení související s prací skupiny. Vypisují se v časovém sledu - od nejstaršího po nejmladší. Pro práci je vyuţíváno stejného okna a menu jako v případě webové stránky. Odběr zpráv je moţno objednat přes rss. Změny vţdy uloţte! Úložiště souborů Vhodné pro koncentraci jakýchkoli souborů vhodných nebo nutných pro práci - zadání, úkoly, jednotlivé výstupy práce apod. Soubor lze přidat přímo do úloţiště nebo lze také (přes menu) úloţiště strukturovat a vytvářet sloţky a soubory pak přesunovat do nich. Úloţiště má několik základních moţností - soubor lze nahrát, smazat, přesunout do sloţky nebo je moţné přihlásit si odběr informací o změnách v úloţišti (automaticky do vašeho mailu v účtu Google). Seznam Na této stránce si můţete vytvořit jakýkoli seznam jevů z předdefinovaných šablon nebo vytvořit svůj vlastní. Ke kaţdému seznamu lze přidat přílohy a komentáře. Skupiny Po přihlášení se ke svému účtu je moţné vytvořit přes ( další a skupiny ) svou vlastní skupinu. Autor práce toto doporučuje provést co nejdříve, aby učitel mohl vytvořit pracovní skupinu sloţenou z ţáků. Skupiny se vyuţívají k diskuzi online nebo pomocí u a při tvorbě vlastních stránek s vlastním obsahem. Skupinu vytvoříte následovně - vpravo v sekci mé skupiny kliknete na políčko vytvořit. Zadáte název skupiny a přístupovou úroveň. Poté kliknete na vytvořit. V dalším kroku přidáte členy skupiny a můţete zaslat i pozvánku. Skupina funguje nezávisle, má své členy, svou adresu, je moţné vytvořit diskuze k tématům (vhodné například pro zadání úkolů skupinových prací a jejich řešení ) a lze přidat také soubory. Vhodná jako jednoduchá pracovní platforma i pro ţáky na ZŠ. Správa a nastavení je podobná práci s Google Sites. Podrobné popsání všech funkcí a moţností skupiny ale není předmětem této práce, proto je třeba, aby zájemce hledal jiné zdroje informací nebo zkusil práci se skupinou sám. 8

11 Obr. 5 - příklad domovské stránky skupiny (https://groups.google.com/group/balova-zkuebni-skupina?hl=cs) Dokumenty Google dokumenty jsou online aplikací, která je kdykoliv dostupná všem uţivatelům, kteří jsou buď majiteli, nebo mají povoleno dokument sdílet. Jsou vhodné pro týmovou práci, kdy všichni, kdo jsou momentálně online, vidí hned změny, na dokumentu můţe pracovat více uţivatelů najednou. Do dokumentů se dostanete po přihlášení přes horní menu dokumenty. Kliknutím na horní menu vytvořit nový lze vytvořit textový dokument, prezentaci, tabulku, formulář, kresbu, dotazník apod. Lze také vytvářet sloţky a do nich dokumenty organizovat. Je moţné pouţít šablonu nebo dokument nahrát z vlastního počítače. Fotogalerie Google Sites umoţňují také vytvořit si vlastní fotoalba a sdílet je s ostatními. Ve výuce připadají v úvahu spíše jako alba prezentující činnost a práci na projektu, ve výuce nebo pro zdokumentování jednotlivých fází realizace projektu nebo výukového tématu. 9

12 Obr. 6 - příklad úvodní stránky s dokumenty, které uţivatel vlastní, případně také sdílí (https://docs.google.com/?tab=3o&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0b0xbzrd4enkuywq1mzziytctywexny00otlllwe0mzetzdll ZWFlOTFlMGI4) K fotogalerii se dostanete po přihlášení přes menu další a následně fotografie. Kliknete na poloţku nahrát a v otevřeném okně zadáte vytvořit nové album. Vymyslíte název alba, napíšete krátký popis, nastavíte sdílení a po kliknutí na vytvořit album se dostanete přímo do vlastního alba, kde po kliknutí na přidat fotografie naplníte album známým způsobem pomocí tlačítka procházet. Fotografie lze hromadně označit a nahrát najednou. Výhodou také je, ţe lze nahrávat přímo fotografie z aplikace Picasa (organizér fotografií do vašeho PC), kterou nabízí Google ke staţení zdarma. Fotografie pak můţete sdílet se členy skupiny nebo nastavit práva tak, aby je mohl zobrazit kdokoli. Obr. 7 - příklad vstupní stránky s galeriemi - pro účely např. propagace projektu stačí při tvorbě galerie nastavit, ţe je veřejná (https://picasaweb.google.com/home) - odkaz funguje kaţdému jinak, je třeba se přihlásit ke svému účtu, uvedený obrázek je autorův soukromý 10

13 Wiki projekt Wiki projekt je jednou z moţností, jak oţivit Google Sites. Při tvorbě předchozí stránky Google Sites jsme pouţili při vytváření webu moţnost prázdná šablona (viz obr. 8 níţe, vlevo). Pro wiki projekt je třeba pouţít šablonu, která je na obr. 8 označena modře - projekt wiki. Stránky wiki vzniknou na nové, samostatné adrese a je moţné je pouţít např. pro skupinové práce delšího charakteru. Wiki projekt je ale náročnější při vytvoření struktury stránek, vkládání dokumentů apod., takţe je vhodnější jej volit pro práci s nejstaršími dětmi nebo gymnazisty, kteří jiţ mají určité vhodné kvantum znalostí o práci s tímto prostředím nebo se o něj z vlastního zájmu více zajímají, protoţe i kdyţ je velmi intuitivní, k jeho zvládnutí je nutno mít i základní znalosti angličtiny z dané oblasti. Má také specifické součásti, které je nutno nejdříve vyzkoušet a pak teprve rozhodnout, jak je prakticky v projektu nebo výuce vyuţijeme. Z těchto důvodů jsme rozhodli, ţe se touto moţností rozšíření Google Sites nebudeme v praktické části dále zabývat. Obr. 8 - náhled první strany při tvorbě wiki projektu (https://sites.google.com/site/sites/system/app/pages/meta/dashboard/create-new-site) 11

14 Obr. 9 - příklad první strany právě vytvořeného projektu - hlavičku, moduly a další části obsahu stránky lze v administraci měnit (https://sites.google.com/site/projectwikitemplate_en/) Formulář Formulář je často vyuţívanou aplikací, která se hodí například pro průzkum názorů, evaluaci a zpětnou vazbu, testy apod. Formulář lze jednoduše rozeslat také mailem všem účastníkům a ti ho mohou přímo v těle mailu vyplnit a jednoduchým kliknutím odeslat. Vyhodnocení formuláře probíhá automaticky a uţivatel si pak můţe nechat zobrazit výsledky např. v podobě tabulky nebo grafického výstupu. Tvorba formuláře začíná v sekci google dokumenty - viz obr a tam je také moţné s ním dále pracovat. Otázky formuláře mohou být vytvořeny ve volitelné podobě, například odpovědí můţe být pouze text, odpověď můţeme zaškrtnout nebo vybrat z více moţností či ze seznamu (náhled viz obr. 11). Pro hodnocení spokojenosti nebo určité míry vlastnosti je moţné pouţít škálu s více stupni od například nespokojenosti vyjádřené číslem 1 po spokojenost vyjádřenou číslem 5 apod. Kalendář Kalendář je vhodným doplňkem pro práci s Google Sites a dalšími aplikacemi, protoţe je moţné zde zadat důleţitá data jako například termíny odevzdání práce nebo úkolů. Kaţdý z členů skupiny zde můţe přidat událost a kaţdý také obdrţí upozornění na přidání nové události do svého mailu a nově také do mobilního telefonu. Celou aplikaci je moţné také mít offline ve svém počítači - pomocí software, který je moţné bezplatně stáhnout. Kalendář je 12

15 moţné zaloţit po přihlášení a kliknutí na horní menu další a pak na ikonku kalendář - viz obr. 13. Dále jiţ postupujete podle pokynů na obrazovce. Obr prostředí, z něhoţ lze vytvořit v části google dokumenty nový formulář - označen v menu modře (https://docs.google.com/?tab=3o&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0b0xbzrd4enkuywq1mzziytctywexny00otlllwe0mzetzdll ZWFlOTFlMGI4 ) Obr náhled nově vytvořeného zkušebního formuláře (tento formulář v reálu neexistuje, obrázek byl sejmut z neuloţeného tvaru formuláře - pouze pro ilustraci, konkrétní formulář můţe uţivatel vytvořit po přihlášení se ke svému účtu Google) 13

16 Obr vytvořené formuláře se zobrazují v přehledu dokumentů, zde je také po kliknutí moţné sledovat výstup (https://docs.google.com/?tab=3o&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0b0xbzrd4enkuywq1mzziytctywexny00otlllwe0mzetzdll ZWFlOTFlMGI4 ) Obr. 13- náhled stránky po přihlášení - kliknutím na menu kalendář (modře) můţete rychle vytvořit svůj vlastní kalendář, tento lze sdílet s dalšími uţivateli, kteří mají účet google (http://www.google.com) Blog Kaţdý z členů skupiny můţe také zaloţit a sdílet blog, který můţe slouţit buď jako prostředí k zadávání úkolů nebo jako fórum, kde bude moţné si přečíst reflexe nebo dotazy, podělit se o zkušenosti nebo prostě jenom podávat zprávy o realizované práci. Do blogu lze implementovat také výše uvedené aplikace, takţe dojde k dokonalému propojení všech součástí pracovního prostředí skupiny ţáků, kteří pracují na daném úkolu. 14

17 Obr náhled moţného zobrazení kalendáře se zadanou událostí (https://www.google.com/calendar/render?tab=3c&pli=1) Blog vytvoříte snadno - po přihlášení kliknete na další a pak níţe na dále také (viz obr. 15 a 16), poté rolujete myší dolů (nabídkou všech moţných aplikací Google) aţ objevíte ikonku blogger. Po jejích rozkliknutí se otevře řídící panel, kde snadno najdete ikonku vytvořit blog a dále pokračujete podle instrukcí na obrazovce. Zvolíte šablonu vzhledu, uspořádání blogu apod. Úspěšně vytvořený blog se zobrazí v přehledu vašich blogů - viz obr řídící panel pro správu blogu. Poté si můţete blog zobrazit - ikonka zobrazit blog a dále blog spravovat pomocí kliknutí na grafickou ikonku tužka pod textem příspěvku nebo vpravo nahoře na ikonku nový záznam. Obr pro přihlášení je nutno pro vytvoření blogu kliknout na ikonku další a pak dále také (http://www.google.com) 15

18 Obr pokračujete kliknutím na ikonku blogger (http://www.google.cz/intl/cs/about/products/index.html) Existující blog můţete také editovat - měnit vzhled, přidávat miniaplikace apod. Pro přidání uţitečných miniaplikací (vyhledávání, kalendář, archív apod.) musíte v řídícím panelu rozkliknout v horním menu ikonku návrh (viz obrázek 18). Do blogu můţete samozřejmě také obvyklým způsobem vloţit obrázky, odkazy na fotogalerie nebo video. Obr řídící panel pro správu blogu (http://www.blogger.com/home?pli=1) 16

19 Obr řídící panel menu návrh, kdy je moţné vkládat miniaplikace, pozice miniaplikací se mění přetaţením myší (tato stránka se zobrazuje kaţdému uţivateli po přihlášení ke svému účtu Google, je pouze dočasná při zakládání konkrétního blogu) Výhody a nevýhody tvorby Google Sites Ţádné řešení nevyhovuje stoprocentně všem uţivatelům. Jinak to nebude také v případě Google Sites. Máme-li však posoudit z hlediska učitele jejich přínos, pak tento bude určitě převaţovat nad nevýhodami. Běţný uţivatel hledá praktickou, lehce ovladatelnou vyuţitelnou aplikaci, kterou bude kaţdý den pouţívat v práci, a proto mu nevadí, ţe stránky mají předdefinovaný, omezený počet vzhledů. Běţný uţivatel neovládá a ani nepotřebuje ovládat html kód. Nevadí mu, ţe musí vybírat z omezeného počtu miniaplikací, protoţe je stejně všechny nevyuţije, tudíţ je ani nebude všechny potřebovat. Ocení jednoduché, intuitivní ovládání a moţnost korigovat si obsah, určovat práva přístupu nebo zcela zakázat zveřejnění Google Sites. Uvítá také dosaţitelnost svých aplikací, dokumentů a stránek kdekoliv, kde je připojen k síti a navíc je můţe pouţívat zdarma. Google Sites a doprovodná nabídka je ryze funkční a to pro kaţdodenní práci naprosto stačí. Webové stránky pro podporu výuky dějepisu na základní škole Úvodní představení a umístění Modelové stránky, na kterých si ţáci zkoušeli vlastní práci, a které měl také k dispozici učitel dějepisu na naší škole, naleznete na adrese: https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/. Stránky byly pouţívány pro testové účely, které měly za cíl zjistit, jak jsou se stránkami schopny pracovat dvě ze dvou zúčastněných stran - ţáci a učitel dějepisu. V současné době jsou stránky upraveny ve zjednodušené formě, pouze se základními údaji. Důvodem je snaha 17

20 co nejvíce zpřehlednit návštěvníkovi stránek (čtenáři této práce), který zatím prostředí Google Sites nezná, jejich obecné členění, být mu inspirací a nepřehltit ho mnoha informacemi napoprvé, protoţe to můţe být v mnoha případech kontraproduktivní. Cílem autora práce je naopak inspirovat co nejvíce kolegů k pouţívání Google Sites. Rozsah stránek Rozsah Google Sites nebyl velký. Důvodem bylo zachování přehlednosti pro ţáky. Stránky měly svou domovskou stránku, kde bylo krátce vysvětleno, o co zde jde. Ke stránkám byl také přidruţen kalendář, kde ţáci mohli nalézt termíny odevzdání svých referátů. Součástí byl také seznam probraných témat - automaticky bylo předpokládáno, ţe téma, které je uvedeno v seznamu, je probráno a bude testováno v rámci písemných prací a zkoušení. Sekce oznámení byla pouţívána jako místo, kde vyučující umisťuje svá upozornění (například na novinku nebo nový úkol či informaci na stránkách) nebo kde ţáci upozorňují ostatní na něco nového (například, ţe umístili svůj referát apod.). Klasické webové stránky byly vyuţívány pro zveřejnění plánu výuky pro danou hodinu - základní body hodiny a úkoly, včetně odkazů na učebnici nebo internet. Materiál slouţil jako osnova pro zápis z hodiny a také jako osnova toho, co mají ţáci znát. Poslední část, úloţiště souborů, bylo přejmenováno na úloţiště referátů a pouţito k tomuto účelu. Obr příklad společného kalendáře - ţáci zde naleznou termín odevzdání svého referátu (https://www.google.com/calendar/render?tab=3c&pli=1) 18

21 Obr příklad vyuţití úloţiště pro odevzdání referátů, ţáci zde mohou nahrát své soubory s prací (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/uloziste) Využitelnost online prostředí ve výuce a konkrétních hodinách Pokud jde o vyuţívání Google Sites ve výuce, ta probíhala téměř výhradně v učebně s projektorem a interaktivní tabulí, takţe bylo dobře moţné promítnout texty, referáty a pouţít i prostředí online k přímým proklikům z odkazů v referátech na internetové stránky. Mezi příklady konkrétního vyuţití stránek učitelem i ţáky patří interaktivnější zápisy a zdroje informací online - hned je moţné vidět, najít, určit význam pojmu atd. Ţáci také vyuţili moţnost vkládat fotografie nebo galerie. Kdyţ ţáci vytvářeli materiál o Janu Husovi, součástí materiálu bylo také do stránek vloţené video z - sekvence upálení Jana Husa ze známého filmu, coţ danou hodinu rozhodně zatraktivnilo. Video a další interaktivní materiály mají pak samozřejmě všichni k dispozici na jednom místě, v daném kontextu a bez zdlouhavého vyhledávání. Mezi další zpestření patřila galerie husitských zbraní nebo fotografie husitského oblečení. Stránky byly také vyuţívány pro skupinovou práci v týmu - ţáci mohli upravovat kolektivní práci a přidávat do ní další informace i doma nebo po vyučování v PC učebně školy. 19

22 Evaluace stránek Evaluace stránek učitelem dějepisu Prostředí Google Sites bylo nabídnuto učiteli dějepisu, který měl moţnost si stránky projít a prozkoumat z hlediska jejich pouţitelnosti pro praktickou výuku. Daný učitel byl běţný uţivatel PC a internetu s pozitivním přístupem k pro něj novému prostředí (nikdy předtím tuto moţnost nevyuţíval). Prostředí Google Sites bylo připraveno autorem stránek a učitel dějepisu byl s ním seznámen a měl moţnost s ním samostatně pracovat a konzultovat s autorem práce dotazy a nejasnosti. Pro hodnocení byly zaznamenány a vyhodnoceny jeho poznámky a reflexe, které během práce a zkoušení aplikace vyplynuly z jeho práce a z diskuzí o pouţití systému. V obecném hodnocení bylo jasně pozitivně přistupováno ke Google Sites jako k novému a vhodnému, s prvky pro doplnění výuky a vůbec práce v předmětu. Toto lze chápat obecně jako doporučení nejen pro dějepis, ale i pro ostatní předměty. Hodnocení určilo několik základních pozitivních bodů, které jasné hovoří pro pouţití Google Sites:. - jasně dané, jednotné prostředí pro práci a předávání pokynů a dokumentů ( co je na webové stránce je jasné a lze to chápat závazně jako probrané učivo, podklady pro zkoušení nebo testy, materiál pro další dotazy a diskuzi) - flexibilní prostředí pro práci - ţáci mohou kdekoliv, kde je internet a v libovolném čase vidět, co bylo probráno, na čem se pracuje a v případě absence ţáka i rozsah látky, kterou je nutno dohnat - prostředí je a priori určeno k tomu, aby vytvářelo a posilovalo mezipředmětové vazby (informatika, uţívání ICT, jazyková stránka projevů, zodpovědnost za své texty apod.) - prostředí posiluje moţnost soutěţe a srovnávání výkonů ţáků (referáty, samostatné nebo týmové práce) nebo je také inspirací pro práci ţáků, kteří vidí, jak pracují jiní Hodnocení konkrétních aplikací vycházelo z vlastní práce učitele s jednotlivými prvky a můţe být tedy poněkud subjektivně zabarveno, proto následující odstavec lze chápat jako názor, inspiraci nebo podnět k vlastní práci čtenáře s Google Sites. Po diskuzi autora s učitelem vzniklo následující hodnocení: - přístup ke stránkám, rozhraní, vizáţ stránek obecně - pro běţného uţivatele bezproblémové, zvládnuto poměrně rychle, protoţe je přehledné, intuitivní, rychlé a umoţňuje spojit řízení všech aplikací pod jedním účtem - webová stránka - hodnocena pozitivně jako styčné prostředí pro ţáky a rodiče s učitelem nebo s jinými ţáky - společná platforma, kdykoli dosaţitelná, 20

23 s obsahem všech materiálů a pokynů (i výstupů prací) potřebných pro výuku v daném předmětu - oznámení - praktik ocenil tuto moţnost pro umístění pokynů, zadání domácích úkolů nebo rychlých zpráv, případně termínů prověrek - s poznámkou, ţe ţáky je třeba pokyny nepřehltit a stejně tak je nutné je především naučit ţáky na stránku chodit, nejlépe před kaţdou vyučovací hodinou a stejně tak v určitém časovém odstupu po ní, aby zde učitel mohl umístit aktuální materiály a ţák je tak mohl najít v rozumném časovém odstupu - tato poznámka je platná komplexně pro práci s Google Sites - úloţiště souborů - praktické umístění zadání nebo úkolů a stejně tak i odevzdání souborů se samostatnými pracemi nebo referáty - seznam - tuto část praktik nejprve nepouţil, protoţe se mu zdála nevhodná pro jeho práci, později ji však vyuţil pro seznam probraných témat (podklad pro zkoušení a testy) - skupiny - učitel došel k názoru, ţe skupiny jsou velmi praktické, pro pouţívání Google Sites je dobré určit jako jednu skupinu celou třídu a určit její přístupová práva na stránky, při dokonalejším zaţití práce s Google Sites si praktik ve shodě s autorem dovede představit i detailněji členěné a menší skupiny, například čtyřčlenné týmy pracující na jednom úkolu - dokumenty - vyuţití dokumentů viděl praktik téměř výhradně v tom, ţe do této sekce stránek lze umístit materiály, které jsou závazné pro výuku a pochopení a zvládnutí rozsahu učiva - velmi pozitivně zde byla hodnocena moţnost umístění zápisů z hodin (např. pro ţáky nemocné nebo ţáky s poruchami psaní, čtení apod., ale nejen pro ty), doplňujících materiálů, obrazového materiálu, souborů s odkazy k učivu (konkrétně v případě dějepisu například na stránky, věnující se dějepisu jako celku nebo určitému období z historie, odkazy na videa nebo archivní materiály k prohlédnutí) - formulář - tuto část sekce dokumenty hodnotil praktik jako uţitečnou pro rychlé online testy znalostí (s okamţitým vyhodnocením) nebo pro zpětnou vazbu, která je nutná do ţákovských portfolií nebo jako podklad pro sebehodnocení učitele v rámci autoevaluace školy - fotogalerie - výrazně pozitivně hodnocená aplikace - po umístění fotografií mohou ţáci, rodiče i škola získat obrazový materiál, který mapuje školní práci touto 21

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle Vysoká škola polytechnická Jihlava pořádá konferenci E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle 7. června 2011 Sborník příspěvků z konference V rámci projektu E-learning na VŠPJ Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0317

Více

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů.

Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Využití prostředí Google Apps pro týmovou spolupráci žáků a studentů. Using Google Apps for Pupil and Student Collaboration. Bc. Jan Strouhal Diplomová práce 2012 *** nascannované zadání str. 1 *** ***

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno

Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Elektronická komunikace školy s rodiči na Integrované střední škole polygrafické, Brno Diplomová práce Autor práce:

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Začínáme ve škole s aplikacemi od Google

Výukový materiál pro projekt Elektronická školička. Začínáme ve škole s aplikacemi od Google Výukový materiál pro projekt Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/02.0041 Začínáme ve škole s aplikacemi od Google pomůcka pro učitele i žáka Ing. David Skála a Ing. Michal Martoch, červen 2012,

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II

Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testování znalostí studentů - zkouška ze statistiky na PC II Vedoucí diplomové

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více