Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019"

Transkript

1 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, Štefánikova 7/826, Nový Jičín. Autor na originále závěrečné práce stvrdil svým podpisem prohlášení, že tento materiál vypracoval samostatně a to včetně grafických a zvukových příloh, a dílo splňuje podmínky uvedené v 31 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. (CC BY-NC-ND 3.0) Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko

2 ÚVODNÍ SLOVO Mgr. Blanka Kozáková Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ , financovaný z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, probíhal v období let Tento projekt byl vyústěním dlouhodobé a systematické metodické podpory pedagogickým pracovníkům, kteří se zaměřují na rozvoj ICT ve školách Moravskoslezského kraje, poskytované Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací. Významnou vzdělávací aktivitu projektu tvořilo dlouhodobé vzdělávání ICT lídrů. Jedním z výstupů procesu zvyšování jejich digitální gramotnosti byla závěrečná práce, která postihovala oblast, které se v ICT detailněji věnovali. Její úvodní část vždy popsala teoretická východiska a v další části se pak autoři zaměřili na praktické aspekty problému ve školské praxi. Protože se jednalo o práce rozsáhlejšího charakteru, které měly vazbu na současný stav využívání ICT ve školách Moravskoslezského kraje, shrnuli jsme tyto výstupy do motivačního sborníku zajímavých řešení, návodů, postupů a dáváme je tímto k dispozici pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Vlastní příprava závěrečných prací byla řízena v Learning Management System Moodle. Díky tomuto nástroji jsme mohli sledovat postup při zpracování, a to jak u autora práce, tak i u jeho vedoucího. Pro tento účel měli oba v prostředí LMS připraveny komunikační nástroje (fórum, chat) a termínované odevzdávání jednotlivých verzí závěrečné práce. V konečné fázi zpracování dostal do prostředí LMS přístup také oponent práce pro zpracování a vložení svého posudku. Všichni zúčastnění tak měli přehled o aktuálním stavu komunikace a zpracovaného materiálu a mohli neprodleně reagovat, pokud si to situace vyžádala. Děkujeme touto cestou všem pedagogickým pracovníkům, kteří se nechají uváděnými příklady inspirovat ke své další pedagogické práci podpořené využitím ICT ve své škole. Poděkování za vedení přípravy závěrečných prací patří celému realizačnímu týmu projektu Perspektiva 2010.

3 GOOGLE SITES VE VÝUCE DĚJEPISU NA ZŠ Bc. Rostislav Bála

4 Obsah Úvod... 3 Teoretická charakteristika prostředí Google Sites... 4 Obecná charakteristika Google Sites... 4 Přístup ke stránkám... 5 Rozhraní... 5 Teoretická charakteristika komponent, moţné vyuţití ve výuce a doplňkové aplikace... 6 Stránky obecně... 6 Webová stránka... 7 Oznámení... 8 Úloţiště souborů... 8 Seznam... 8 Skupiny... 8 Dokumenty... 9 Fotogalerie... 9 Wiki projekt Formulář Kalendář Blog Výhody a nevýhody tvorby Google Sites Webové stránky pro podporu výuky dějepisu na základní škole Úvodní představení a umístění Rozsah stránek Vyuţitelnost online prostředí ve výuce a konkrétních hodinách Evaluace stránek Evaluace stránek učitelem dějepisu Evaluace ţáků - zpětná vazba Závěrečné shrnutí Seznam odkazů pro nahlédnutí a inspiraci Seznam literatury Poznámka k obrázkům

5 Úvod Informační technika stále více proniká do výuky ţáků i na základní škole. Tímto se pozitivně prohlubuje moţnost být informován, moţnost pracovat s touto technikou v rámci běţné výuky a zvětšuje se pole pro aktivní a atraktivní spolupráci učitele nejen s ţáky, ale také s jejich rodiči. Všichni zúčastnění totiţ okamţitě mohou vidět svou práci, její výsledky a také chyby. Smyslem této práce je ukázat zájemci nebo uţivateli aplikací Google Sites jednu z moţností, jak je pouţívat a jak s nimi pracovat. Toto je v této práci omezeno na výuku dějepisu, protoţe stránky byly testovány učitelem dějepisu a skupinou vybraných ţáků. Není však řečeno, a autor práce v to alespoň doufá, ţe v ní nelze nalézt inspiraci a nápad pro výuku jiných předmětů, případně realizaci dalších projektů, nebo způsob pouţití nastíněný touto prací dále rozšiřovat. Tuto práci je nutno chápat jako impuls pro ty, kdo rádi zkoumají a objevují, protoţe kdybychom měli vše zpracovat stylem návodu, určitě by daný rozsah nestačil. Snaţíme se dát podnět pro záţitkovou výuku v duchu rčení chytrému napověz a co si zkusíš sám, to většinou nezapomeneš. Práce je zdůrazněním moţnosti zaloţit, vytvořit a ovládat dále uvedené části Google Sites i souvisejících aplikací. První část práce je teoretická, je zde popsáno, jak se ke stránkám uţivatel dostane a jaké sluţby jednotlivé části poskytují. Není zde pochopitelně kompletní výčet všech moţností, toto není ani smyslem této práce, ale pouze ty moţnosti, které inspirovaly autora práce k vyuţití ve výukovém procesu. Teoretická část má být také podnětem pro ty, kdo zatím s Google Sites nepracovali, aby si vše zkusili, protoţe ovládání je opravdu jednoduché. V druhé části jsou pak praktické poznatky a reflexe a také nástin moţného pouţití. 3

6 Teoretická charakteristika prostředí Google Sites Obecná charakteristika Google Sites Google Sites jsou jednoduchým, podle názoru autora ale dostačujícím nástrojem pro tvorbu stránek pro ţákovské projekty nebo jako prostředí, v němţ se setkává učitel se svými ţáky a tímto svou výuku dále podporuje i v jiném prostředí, neţ v klasické třídě. Učitel si pro své potřeby vytvoří stránky pro jednotlivé předměty, projekty nebo další společné aktivity. Pro účely pouţívání stránek je vhodné vytvořit předem také skupinu (viz popis skupiny dále), která je se stránkami spojená a můţe je pouţívat a pracovat s nimi, měnit obsah, přidávat dokumenty apod. Jako další alternativa existuje vyuţití nabídky Google Apps pro školy, kdy odpadá zakládání skupin, protoţe v tomto prostředí je celá škola (tedy ţáci nebo studenti i učitelé) jednou skupinou, kde kaţdý má svůj účet a můţe tedy komplexně vyuţívat nabídky Google. Těchto účtů můţe být aţ pět set a mohou být provozovány i na vlastní doméně školy. Popisovat Google Apps komplexně není ovšem úkolem této práce. Zde popisujeme pouze zjednodušené moţnosti práce s Google Sites, které jsou vhodné pro to, aby se uţivatel seznámil s prostředím. Skupina pak můţe vyuţívat společných moţností ve prospěch spolupráce, komunikace, přenosu informací v komponentách webu - vlastní stránky mohou slouţit jako: - meeting point a prezentace práce skupiny, - úloţiště souborů - např. prezentací s výstupy práce, - schránka na dokumenty - do společného prostoru lze vkládat soubory dokumentů, na nichţ můţe současně online pracovat více členů skupiny, - fotogalerie - pomocí jednoduchého rozhraní lze vytvořit fotoalba k jednotlivým fázím společné práce, - wiki projekt - lze vytvořit jednoduchý slovník, mini encyklopedii, úloţnu referátů apod., - kalendář - kalendář lze vyuţít pro společné plánování termínů - odevzdávání referátů, prací apod. nebo pro vytvoření obsahu kalendáře spojeného s vlastní prací skupiny - významná data, výročí, jednoduchou časovou osu pro události z dějin apod., - formulář - vhodný pro tvorbu zpětné vazby, testy a další podobné výstupy, formulář lze jednoduše rozeslat členům skupiny a všem, kdo mají účet Google, - blog - je moţné zřídit jako méně oficiální část společného pracovního prostředí - ţáci si mohou sdělovat vlastní zkušenosti nebo psát názory ke zpracovávaným tématům, učitel zde najde zpětnou vazbu. 4

7 Obr. 1 - příklad, jak můţe vypadat nově vytvořená, ještě prázdná stránka (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/home) Přístup ke stránkám Přístup ke stránkám a jejich tvorbě má kaţdý, kdo si zřídí účet na stránkách případně lze pouţít českou mutaci Po najetí stránky v okně prohlíţeče je třeba kliknout na menu přihlásit se a pokud ještě nemáte účet, kliknete na menu vytvořte si svůj účet nyní, které se objeví pod přihlašovacím formulářem. Postup zřízení účtu je běţný, stejný jako v případě, ţe zřizujete na jakémkoli běţném serveru. Po zřízení účtu se přihlašujete v přihlašovacím okně, které se objeví po kliknutí na přihlásit se. Je výhodné pokud má kaţdý ţák svůj vlastní účet u Google, toto je třeba se ţáky zařídit před zahájením práce nebo projektu. Univerzální účet pro všechny ţáky se neosvědčuje, protoţe není moţné dokonale zjistit, kdo a kdy přidal nějaký soubor nebo jinak modifikoval společnou práci skupiny. Nevystopovatelný je u této varianty přístupu případný sabotér, který by práci skupiny ničil nebo měnil. Rozhraní Rozhraní pro vstup do administrační sekce je velmi jednoduché a intuitivně uspořádané. Jde o přístup srovnatelný např. s běţnými redakčními systémy webových stránek (content management system). Je nutné, aby existoval jeden administrátor (supervizor, doporučen učitel), který bude určovat přístupová práva jednotlivým členům. Učitel si zároveň řídí, která část bude přístupná veřejnosti a kdo bude mít přístup ze skupiny. Po zadání uţivatelského jména a hesla má uţivatel přístup ke svým webům, dokumentům, blogu a dalším aplikacím z Google Sites. 5

8 Obr. 2 - stránka google po přihlášení, pro tvorbu nového webu je nutno kliknout na weby - na obrázku modře (http://www.google.com) Teoretická charakteristika komponent, možné využití ve výuce a doplňkové aplikace Stránky obecně Po přihlášení se do svého účtu kliknete na menu vlevo nahoře další (viz obr. 2 výše) a zvolíte moţnost weby. Dalším klikem na menu vytvořit nový web vstupujete do vlastní administrace webu. Zvolíte šablonu webu, jeho vzhled (můţete si vybrat z více moţností, autor doporučuje prázdnou šablonu, protoţe strukturu webu si vytvoříte zcela podle svých potřeb) a zadáte název. Název je nutno vyzkoušet, ne vţdy se povede najít takový, který Google akceptuje (jednoduše proto, ţe uţ ho někdo pouţívá). Adresa vašich nových stránek se generuje automaticky a objeví se také v jednom z oken na stránce, kde právě tvoříte svůj web. Ocitáte se na první stránce svého nového webu v reţimu úprav - viz menu vpravo nahoře (obr. 3). Klikněte na menu vytvořit stránku. Vyberete šablonu tvořené stránky - webová stránka, oznámení, úloţiště souborů nebo seznam, stránku nazvete, určíte její umístění (úroveň) v rámci webu a nezapomenete uloţit (menu vpravo nahoře). Pro editaci hotových stránek ve stejném menu kliknete na upravit stránku nebo další akce a nezapomenete provedené změny uloţit. V následující sekci popíšeme jednotlivé šablony tvořených stránek. Doporučujeme zkoušet přímo na webu. 6

9 Obr. 3 - vstupní stránka - novou stránku vytvoříte kliknutím na menu vytvořit stránku vpravo nahoře (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/) Obr. 4 - moţné šablony při tvorbě nových stránek webu (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/system/app/pages/createpage?source=/home) Webová stránka Klasická moţnost pro zveřejnění obsahu s textem, práce se velmi podobá práci v textovém editoru nebo například nástroji Texy, který se běţně pouţívá u redakčních systémů webů. Vloţíte nadpis, vlastní text, můţete přidat soubor nebo komentář. Pomocí menu vložit můţete například vloţit obrázek, odkaz, kalendář, dokument, prezentaci, video atd. Nutno na konci úprav vţdy uloţit! 7

10 Oznámení Vhodné pro krátká sdělení související s prací skupiny. Vypisují se v časovém sledu - od nejstaršího po nejmladší. Pro práci je vyuţíváno stejného okna a menu jako v případě webové stránky. Odběr zpráv je moţno objednat přes rss. Změny vţdy uloţte! Úložiště souborů Vhodné pro koncentraci jakýchkoli souborů vhodných nebo nutných pro práci - zadání, úkoly, jednotlivé výstupy práce apod. Soubor lze přidat přímo do úloţiště nebo lze také (přes menu) úloţiště strukturovat a vytvářet sloţky a soubory pak přesunovat do nich. Úloţiště má několik základních moţností - soubor lze nahrát, smazat, přesunout do sloţky nebo je moţné přihlásit si odběr informací o změnách v úloţišti (automaticky do vašeho mailu v účtu Google). Seznam Na této stránce si můţete vytvořit jakýkoli seznam jevů z předdefinovaných šablon nebo vytvořit svůj vlastní. Ke kaţdému seznamu lze přidat přílohy a komentáře. Skupiny Po přihlášení se ke svému účtu je moţné vytvořit přes ( další a skupiny ) svou vlastní skupinu. Autor práce toto doporučuje provést co nejdříve, aby učitel mohl vytvořit pracovní skupinu sloţenou z ţáků. Skupiny se vyuţívají k diskuzi online nebo pomocí u a při tvorbě vlastních stránek s vlastním obsahem. Skupinu vytvoříte následovně - vpravo v sekci mé skupiny kliknete na políčko vytvořit. Zadáte název skupiny a přístupovou úroveň. Poté kliknete na vytvořit. V dalším kroku přidáte členy skupiny a můţete zaslat i pozvánku. Skupina funguje nezávisle, má své členy, svou adresu, je moţné vytvořit diskuze k tématům (vhodné například pro zadání úkolů skupinových prací a jejich řešení ) a lze přidat také soubory. Vhodná jako jednoduchá pracovní platforma i pro ţáky na ZŠ. Správa a nastavení je podobná práci s Google Sites. Podrobné popsání všech funkcí a moţností skupiny ale není předmětem této práce, proto je třeba, aby zájemce hledal jiné zdroje informací nebo zkusil práci se skupinou sám. 8

11 Obr. 5 - příklad domovské stránky skupiny (https://groups.google.com/group/balova-zkuebni-skupina?hl=cs) Dokumenty Google dokumenty jsou online aplikací, která je kdykoliv dostupná všem uţivatelům, kteří jsou buď majiteli, nebo mají povoleno dokument sdílet. Jsou vhodné pro týmovou práci, kdy všichni, kdo jsou momentálně online, vidí hned změny, na dokumentu můţe pracovat více uţivatelů najednou. Do dokumentů se dostanete po přihlášení přes horní menu dokumenty. Kliknutím na horní menu vytvořit nový lze vytvořit textový dokument, prezentaci, tabulku, formulář, kresbu, dotazník apod. Lze také vytvářet sloţky a do nich dokumenty organizovat. Je moţné pouţít šablonu nebo dokument nahrát z vlastního počítače. Fotogalerie Google Sites umoţňují také vytvořit si vlastní fotoalba a sdílet je s ostatními. Ve výuce připadají v úvahu spíše jako alba prezentující činnost a práci na projektu, ve výuce nebo pro zdokumentování jednotlivých fází realizace projektu nebo výukového tématu. 9

12 Obr. 6 - příklad úvodní stránky s dokumenty, které uţivatel vlastní, případně také sdílí (https://docs.google.com/?tab=3o&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0b0xbzrd4enkuywq1mzziytctywexny00otlllwe0mzetzdll ZWFlOTFlMGI4) K fotogalerii se dostanete po přihlášení přes menu další a následně fotografie. Kliknete na poloţku nahrát a v otevřeném okně zadáte vytvořit nové album. Vymyslíte název alba, napíšete krátký popis, nastavíte sdílení a po kliknutí na vytvořit album se dostanete přímo do vlastního alba, kde po kliknutí na přidat fotografie naplníte album známým způsobem pomocí tlačítka procházet. Fotografie lze hromadně označit a nahrát najednou. Výhodou také je, ţe lze nahrávat přímo fotografie z aplikace Picasa (organizér fotografií do vašeho PC), kterou nabízí Google ke staţení zdarma. Fotografie pak můţete sdílet se členy skupiny nebo nastavit práva tak, aby je mohl zobrazit kdokoli. Obr. 7 - příklad vstupní stránky s galeriemi - pro účely např. propagace projektu stačí při tvorbě galerie nastavit, ţe je veřejná (https://picasaweb.google.com/home) - odkaz funguje kaţdému jinak, je třeba se přihlásit ke svému účtu, uvedený obrázek je autorův soukromý 10

13 Wiki projekt Wiki projekt je jednou z moţností, jak oţivit Google Sites. Při tvorbě předchozí stránky Google Sites jsme pouţili při vytváření webu moţnost prázdná šablona (viz obr. 8 níţe, vlevo). Pro wiki projekt je třeba pouţít šablonu, která je na obr. 8 označena modře - projekt wiki. Stránky wiki vzniknou na nové, samostatné adrese a je moţné je pouţít např. pro skupinové práce delšího charakteru. Wiki projekt je ale náročnější při vytvoření struktury stránek, vkládání dokumentů apod., takţe je vhodnější jej volit pro práci s nejstaršími dětmi nebo gymnazisty, kteří jiţ mají určité vhodné kvantum znalostí o práci s tímto prostředím nebo se o něj z vlastního zájmu více zajímají, protoţe i kdyţ je velmi intuitivní, k jeho zvládnutí je nutno mít i základní znalosti angličtiny z dané oblasti. Má také specifické součásti, které je nutno nejdříve vyzkoušet a pak teprve rozhodnout, jak je prakticky v projektu nebo výuce vyuţijeme. Z těchto důvodů jsme rozhodli, ţe se touto moţností rozšíření Google Sites nebudeme v praktické části dále zabývat. Obr. 8 - náhled první strany při tvorbě wiki projektu (https://sites.google.com/site/sites/system/app/pages/meta/dashboard/create-new-site) 11

14 Obr. 9 - příklad první strany právě vytvořeného projektu - hlavičku, moduly a další části obsahu stránky lze v administraci měnit (https://sites.google.com/site/projectwikitemplate_en/) Formulář Formulář je často vyuţívanou aplikací, která se hodí například pro průzkum názorů, evaluaci a zpětnou vazbu, testy apod. Formulář lze jednoduše rozeslat také mailem všem účastníkům a ti ho mohou přímo v těle mailu vyplnit a jednoduchým kliknutím odeslat. Vyhodnocení formuláře probíhá automaticky a uţivatel si pak můţe nechat zobrazit výsledky např. v podobě tabulky nebo grafického výstupu. Tvorba formuláře začíná v sekci google dokumenty - viz obr a tam je také moţné s ním dále pracovat. Otázky formuláře mohou být vytvořeny ve volitelné podobě, například odpovědí můţe být pouze text, odpověď můţeme zaškrtnout nebo vybrat z více moţností či ze seznamu (náhled viz obr. 11). Pro hodnocení spokojenosti nebo určité míry vlastnosti je moţné pouţít škálu s více stupni od například nespokojenosti vyjádřené číslem 1 po spokojenost vyjádřenou číslem 5 apod. Kalendář Kalendář je vhodným doplňkem pro práci s Google Sites a dalšími aplikacemi, protoţe je moţné zde zadat důleţitá data jako například termíny odevzdání práce nebo úkolů. Kaţdý z členů skupiny zde můţe přidat událost a kaţdý také obdrţí upozornění na přidání nové události do svého mailu a nově také do mobilního telefonu. Celou aplikaci je moţné také mít offline ve svém počítači - pomocí software, který je moţné bezplatně stáhnout. Kalendář je 12

15 moţné zaloţit po přihlášení a kliknutí na horní menu další a pak na ikonku kalendář - viz obr. 13. Dále jiţ postupujete podle pokynů na obrazovce. Obr prostředí, z něhoţ lze vytvořit v části google dokumenty nový formulář - označen v menu modře (https://docs.google.com/?tab=3o&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0b0xbzrd4enkuywq1mzziytctywexny00otlllwe0mzetzdll ZWFlOTFlMGI4 ) Obr náhled nově vytvořeného zkušebního formuláře (tento formulář v reálu neexistuje, obrázek byl sejmut z neuloţeného tvaru formuláře - pouze pro ilustraci, konkrétní formulář můţe uţivatel vytvořit po přihlášení se ke svému účtu Google) 13

16 Obr vytvořené formuláře se zobrazují v přehledu dokumentů, zde je také po kliknutí moţné sledovat výstup (https://docs.google.com/?tab=3o&authuser=0&pli=1#folders/folder.0.0b0xbzrd4enkuywq1mzziytctywexny00otlllwe0mzetzdll ZWFlOTFlMGI4 ) Obr. 13- náhled stránky po přihlášení - kliknutím na menu kalendář (modře) můţete rychle vytvořit svůj vlastní kalendář, tento lze sdílet s dalšími uţivateli, kteří mají účet google (http://www.google.com) Blog Kaţdý z členů skupiny můţe také zaloţit a sdílet blog, který můţe slouţit buď jako prostředí k zadávání úkolů nebo jako fórum, kde bude moţné si přečíst reflexe nebo dotazy, podělit se o zkušenosti nebo prostě jenom podávat zprávy o realizované práci. Do blogu lze implementovat také výše uvedené aplikace, takţe dojde k dokonalému propojení všech součástí pracovního prostředí skupiny ţáků, kteří pracují na daném úkolu. 14

17 Obr náhled moţného zobrazení kalendáře se zadanou událostí (https://www.google.com/calendar/render?tab=3c&pli=1) Blog vytvoříte snadno - po přihlášení kliknete na další a pak níţe na dále také (viz obr. 15 a 16), poté rolujete myší dolů (nabídkou všech moţných aplikací Google) aţ objevíte ikonku blogger. Po jejích rozkliknutí se otevře řídící panel, kde snadno najdete ikonku vytvořit blog a dále pokračujete podle instrukcí na obrazovce. Zvolíte šablonu vzhledu, uspořádání blogu apod. Úspěšně vytvořený blog se zobrazí v přehledu vašich blogů - viz obr řídící panel pro správu blogu. Poté si můţete blog zobrazit - ikonka zobrazit blog a dále blog spravovat pomocí kliknutí na grafickou ikonku tužka pod textem příspěvku nebo vpravo nahoře na ikonku nový záznam. Obr pro přihlášení je nutno pro vytvoření blogu kliknout na ikonku další a pak dále také (http://www.google.com) 15

18 Obr pokračujete kliknutím na ikonku blogger (http://www.google.cz/intl/cs/about/products/index.html) Existující blog můţete také editovat - měnit vzhled, přidávat miniaplikace apod. Pro přidání uţitečných miniaplikací (vyhledávání, kalendář, archív apod.) musíte v řídícím panelu rozkliknout v horním menu ikonku návrh (viz obrázek 18). Do blogu můţete samozřejmě také obvyklým způsobem vloţit obrázky, odkazy na fotogalerie nebo video. Obr řídící panel pro správu blogu (http://www.blogger.com/home?pli=1) 16

19 Obr řídící panel menu návrh, kdy je moţné vkládat miniaplikace, pozice miniaplikací se mění přetaţením myší (tato stránka se zobrazuje kaţdému uţivateli po přihlášení ke svému účtu Google, je pouze dočasná při zakládání konkrétního blogu) Výhody a nevýhody tvorby Google Sites Ţádné řešení nevyhovuje stoprocentně všem uţivatelům. Jinak to nebude také v případě Google Sites. Máme-li však posoudit z hlediska učitele jejich přínos, pak tento bude určitě převaţovat nad nevýhodami. Běţný uţivatel hledá praktickou, lehce ovladatelnou vyuţitelnou aplikaci, kterou bude kaţdý den pouţívat v práci, a proto mu nevadí, ţe stránky mají předdefinovaný, omezený počet vzhledů. Běţný uţivatel neovládá a ani nepotřebuje ovládat html kód. Nevadí mu, ţe musí vybírat z omezeného počtu miniaplikací, protoţe je stejně všechny nevyuţije, tudíţ je ani nebude všechny potřebovat. Ocení jednoduché, intuitivní ovládání a moţnost korigovat si obsah, určovat práva přístupu nebo zcela zakázat zveřejnění Google Sites. Uvítá také dosaţitelnost svých aplikací, dokumentů a stránek kdekoliv, kde je připojen k síti a navíc je můţe pouţívat zdarma. Google Sites a doprovodná nabídka je ryze funkční a to pro kaţdodenní práci naprosto stačí. Webové stránky pro podporu výuky dějepisu na základní škole Úvodní představení a umístění Modelové stránky, na kterých si ţáci zkoušeli vlastní práci, a které měl také k dispozici učitel dějepisu na naší škole, naleznete na adrese: https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/. Stránky byly pouţívány pro testové účely, které měly za cíl zjistit, jak jsou se stránkami schopny pracovat dvě ze dvou zúčastněných stran - ţáci a učitel dějepisu. V současné době jsou stránky upraveny ve zjednodušené formě, pouze se základními údaji. Důvodem je snaha 17

20 co nejvíce zpřehlednit návštěvníkovi stránek (čtenáři této práce), který zatím prostředí Google Sites nezná, jejich obecné členění, být mu inspirací a nepřehltit ho mnoha informacemi napoprvé, protoţe to můţe být v mnoha případech kontraproduktivní. Cílem autora práce je naopak inspirovat co nejvíce kolegů k pouţívání Google Sites. Rozsah stránek Rozsah Google Sites nebyl velký. Důvodem bylo zachování přehlednosti pro ţáky. Stránky měly svou domovskou stránku, kde bylo krátce vysvětleno, o co zde jde. Ke stránkám byl také přidruţen kalendář, kde ţáci mohli nalézt termíny odevzdání svých referátů. Součástí byl také seznam probraných témat - automaticky bylo předpokládáno, ţe téma, které je uvedeno v seznamu, je probráno a bude testováno v rámci písemných prací a zkoušení. Sekce oznámení byla pouţívána jako místo, kde vyučující umisťuje svá upozornění (například na novinku nebo nový úkol či informaci na stránkách) nebo kde ţáci upozorňují ostatní na něco nového (například, ţe umístili svůj referát apod.). Klasické webové stránky byly vyuţívány pro zveřejnění plánu výuky pro danou hodinu - základní body hodiny a úkoly, včetně odkazů na učebnici nebo internet. Materiál slouţil jako osnova pro zápis z hodiny a také jako osnova toho, co mají ţáci znát. Poslední část, úloţiště souborů, bylo přejmenováno na úloţiště referátů a pouţito k tomuto účelu. Obr příklad společného kalendáře - ţáci zde naleznou termín odevzdání svého referátu (https://www.google.com/calendar/render?tab=3c&pli=1) 18

21 Obr příklad vyuţití úloţiště pro odevzdání referátů, ţáci zde mohou nahrát své soubory s prací (https://sites.google.com/site/baluavzkusebni/uloziste) Využitelnost online prostředí ve výuce a konkrétních hodinách Pokud jde o vyuţívání Google Sites ve výuce, ta probíhala téměř výhradně v učebně s projektorem a interaktivní tabulí, takţe bylo dobře moţné promítnout texty, referáty a pouţít i prostředí online k přímým proklikům z odkazů v referátech na internetové stránky. Mezi příklady konkrétního vyuţití stránek učitelem i ţáky patří interaktivnější zápisy a zdroje informací online - hned je moţné vidět, najít, určit význam pojmu atd. Ţáci také vyuţili moţnost vkládat fotografie nebo galerie. Kdyţ ţáci vytvářeli materiál o Janu Husovi, součástí materiálu bylo také do stránek vloţené video z - sekvence upálení Jana Husa ze známého filmu, coţ danou hodinu rozhodně zatraktivnilo. Video a další interaktivní materiály mají pak samozřejmě všichni k dispozici na jednom místě, v daném kontextu a bez zdlouhavého vyhledávání. Mezi další zpestření patřila galerie husitských zbraní nebo fotografie husitského oblečení. Stránky byly také vyuţívány pro skupinovou práci v týmu - ţáci mohli upravovat kolektivní práci a přidávat do ní další informace i doma nebo po vyučování v PC učebně školy. 19

22 Evaluace stránek Evaluace stránek učitelem dějepisu Prostředí Google Sites bylo nabídnuto učiteli dějepisu, který měl moţnost si stránky projít a prozkoumat z hlediska jejich pouţitelnosti pro praktickou výuku. Daný učitel byl běţný uţivatel PC a internetu s pozitivním přístupem k pro něj novému prostředí (nikdy předtím tuto moţnost nevyuţíval). Prostředí Google Sites bylo připraveno autorem stránek a učitel dějepisu byl s ním seznámen a měl moţnost s ním samostatně pracovat a konzultovat s autorem práce dotazy a nejasnosti. Pro hodnocení byly zaznamenány a vyhodnoceny jeho poznámky a reflexe, které během práce a zkoušení aplikace vyplynuly z jeho práce a z diskuzí o pouţití systému. V obecném hodnocení bylo jasně pozitivně přistupováno ke Google Sites jako k novému a vhodnému, s prvky pro doplnění výuky a vůbec práce v předmětu. Toto lze chápat obecně jako doporučení nejen pro dějepis, ale i pro ostatní předměty. Hodnocení určilo několik základních pozitivních bodů, které jasné hovoří pro pouţití Google Sites:. - jasně dané, jednotné prostředí pro práci a předávání pokynů a dokumentů ( co je na webové stránce je jasné a lze to chápat závazně jako probrané učivo, podklady pro zkoušení nebo testy, materiál pro další dotazy a diskuzi) - flexibilní prostředí pro práci - ţáci mohou kdekoliv, kde je internet a v libovolném čase vidět, co bylo probráno, na čem se pracuje a v případě absence ţáka i rozsah látky, kterou je nutno dohnat - prostředí je a priori určeno k tomu, aby vytvářelo a posilovalo mezipředmětové vazby (informatika, uţívání ICT, jazyková stránka projevů, zodpovědnost za své texty apod.) - prostředí posiluje moţnost soutěţe a srovnávání výkonů ţáků (referáty, samostatné nebo týmové práce) nebo je také inspirací pro práci ţáků, kteří vidí, jak pracují jiní Hodnocení konkrétních aplikací vycházelo z vlastní práce učitele s jednotlivými prvky a můţe být tedy poněkud subjektivně zabarveno, proto následující odstavec lze chápat jako názor, inspiraci nebo podnět k vlastní práci čtenáře s Google Sites. Po diskuzi autora s učitelem vzniklo následující hodnocení: - přístup ke stránkám, rozhraní, vizáţ stránek obecně - pro běţného uţivatele bezproblémové, zvládnuto poměrně rychle, protoţe je přehledné, intuitivní, rychlé a umoţňuje spojit řízení všech aplikací pod jedním účtem - webová stránka - hodnocena pozitivně jako styčné prostředí pro ţáky a rodiče s učitelem nebo s jinými ţáky - společná platforma, kdykoli dosaţitelná, 20

23 s obsahem všech materiálů a pokynů (i výstupů prací) potřebných pro výuku v daném předmětu - oznámení - praktik ocenil tuto moţnost pro umístění pokynů, zadání domácích úkolů nebo rychlých zpráv, případně termínů prověrek - s poznámkou, ţe ţáky je třeba pokyny nepřehltit a stejně tak je nutné je především naučit ţáky na stránku chodit, nejlépe před kaţdou vyučovací hodinou a stejně tak v určitém časovém odstupu po ní, aby zde učitel mohl umístit aktuální materiály a ţák je tak mohl najít v rozumném časovém odstupu - tato poznámka je platná komplexně pro práci s Google Sites - úloţiště souborů - praktické umístění zadání nebo úkolů a stejně tak i odevzdání souborů se samostatnými pracemi nebo referáty - seznam - tuto část praktik nejprve nepouţil, protoţe se mu zdála nevhodná pro jeho práci, později ji však vyuţil pro seznam probraných témat (podklad pro zkoušení a testy) - skupiny - učitel došel k názoru, ţe skupiny jsou velmi praktické, pro pouţívání Google Sites je dobré určit jako jednu skupinu celou třídu a určit její přístupová práva na stránky, při dokonalejším zaţití práce s Google Sites si praktik ve shodě s autorem dovede představit i detailněji členěné a menší skupiny, například čtyřčlenné týmy pracující na jednom úkolu - dokumenty - vyuţití dokumentů viděl praktik téměř výhradně v tom, ţe do této sekce stránek lze umístit materiály, které jsou závazné pro výuku a pochopení a zvládnutí rozsahu učiva - velmi pozitivně zde byla hodnocena moţnost umístění zápisů z hodin (např. pro ţáky nemocné nebo ţáky s poruchami psaní, čtení apod., ale nejen pro ty), doplňujících materiálů, obrazového materiálu, souborů s odkazy k učivu (konkrétně v případě dějepisu například na stránky, věnující se dějepisu jako celku nebo určitému období z historie, odkazy na videa nebo archivní materiály k prohlédnutí) - formulář - tuto část sekce dokumenty hodnotil praktik jako uţitečnou pro rychlé online testy znalostí (s okamţitým vyhodnocením) nebo pro zpětnou vazbu, která je nutná do ţákovských portfolií nebo jako podklad pro sebehodnocení učitele v rámci autoevaluace školy - fotogalerie - výrazně pozitivně hodnocená aplikace - po umístění fotografií mohou ţáci, rodiče i škola získat obrazový materiál, který mapuje školní práci touto 21

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Administrační systém

Administrační systém Administrační systém MANUÁL verze 1.80 OBSAH PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU UŢIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADMINISTRACE AKTUALITY ADMINISTRACE REFERENCE PRÁCE S FOTOGRAFIEMI PRÁCE S RICHTEXT EDITOREM PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list)

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-02 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Změna hesla... 2. 4. Úprava registrovaných informací... 3. 5. Sdílené informace... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Změna hesla... 2 4. Úprava registrovaných informací... 3 5. Sdílené informace... 4 6. Domovská stránka služeb... 5 Windows Live Ve službách Windows Live.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach Žilina 2. 5. júla 2009 LMS MOODLE JAKO NÁSTROJ PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KOZÁKOVÁ, Blanka, (ČR) 1 Úvod Ve vzdělávací instituci

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje

ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje Klíč ke vzdělání a vědění na dosah www.klickevzdelani.cz Richard Tichý administrátor portálu Krajský úřad Pardubického kraje ŠKOLSKÝ PORTÁL Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka

Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka Osobní stránky zaměstnanců ČZU - uţivatelská příručka Úvodní informace o projektu OSZ Osobní stránky zaměstnanců ČZU (OSZ) umoţňují zaměstnancům ČZU vytvořit osobní prezentaci na internetu. Stránky OSZ

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu

Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Stručný manuál práce s e-shopem fiktivnifirmy.cz: vložení zboží do e-shopu Obsah Přihlášení k administraci... 1 Nová kategorie... 2 Nové zboží... 3 Záložka Zboží... 3 Záložka Kategorie... 4 Záložka Parametry

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz IČO: 61386898

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE Dobrý den, tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka -

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Online Collaboration SYLABUS 1.0 (M14) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu Online Collaboration 1.0 je publikovaná

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více