POČÁTKY ODBOROVÝCH REKREACÍ V ČESKOSLOVENSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÁTKY ODBOROVÝCH REKREACÍ V ČESKOSLOVENSKU"

Transkript

1 65 POČÁTKY ODBOROVÝCH REKREACÍ V ČESKOSLOVENSKU Uvedla jsem příklady rekreační péče v nacistickém režimu, které byly jistě i nedlouho po skončení druhé světové války pro řadu československých obyvatel čerstvým zážitkem. Je ale třeba připomenout, že starost o to, aby mohli pracující trávit kvalitně zaslouženou dovolenou, se rozvinula už v Sovětském svazu nedlouho po jeho vzniku. Není bez zajímavosti, že ačkoliv se minulý režim v Československu rád odvolával při všech příležitostech na sovětské vzory, při organizování rekreační péče jsem nikde podobné odkazy nenašla. Přitom péči o dělníkův odpočinek v SSSR zdůrazňovali komunističtí funkcionáři už od sklonku dvacátých let 20. století. Rekreace organizované odbory spolu se sociálním zabezpečením se jevila téměř jako nedostižný vzor. Antonín Zápotocký napsal v roce 1937, že v Sovětském svazu je nejcennějším statkem člověk a této premise se měla podřizovat veškerá státní politika. V rámci sociálního pojištění

2 66 náleželo důležité místo také budování odborových domů odpočinku, sanatorií a lázní. Zvláštní důraz byl podle sovětských zdrojů kladen i na turistiku a horolezectví. Podle oficiálních statistik měly výdaje na zajištění dělnického odpočinku mezi lety vzrůst devětkrát. 88 Zda se jednalo o skutečný růst sociální péče, nebo jen o propagandistická hesla, je těžké rozhodnout. Pravděpodobnější se zdá být druhá možnost. Podobné teze hlásající všeobecný rozvoj neustálé péče o pracující i v době odpočinku přináší i třeba článek Konstantina Isajeva z poloviny šedesátých let 20. století. Společným faktorem prací propagujících u nás sovětské vymoženosti je bezobsažná tezovitost a apriorní konstatování úspěchů bez odkazů na prokazatelná fakta. Nejen v předválečné době, ale i v časech pozdějších byli sovětští autoři, jak se zdá, fascinováni lázněmi. Ve starším období se zdůrazňovaly balneologické ústavy proslavené už za carského Ruska: na Kavkaze a Krymu, později přibyla i střediska v Karpatech, Pobaltí, či na Sibiři. 89 Počátky odborově kolektivně trávené dovolené v Československu jsou spjaty s obdobím bezprostředně po skončení druhé světové války, kdy se vedoucím odborovým orgánem stala Ústřední rada odborů (ÚRO). Ta byla 6. května 1945 pověřena Českou národní radou k převzetí všech starších odborových svazů a spolků v českých zemích. Mezi lety byly odbory velice důležitou silou, která bojovala za práva pracujících, zvláště když tyto zájmy směřovaly k oslabení moci kapitalistů a jiných vykořisťovatelů. Odbory a jejich předáci usilovali o znárodnění nejen 88 Zápotocký, A.: Sociální pojištění v Sovětském svazu. In: 20 let SSSR. (Odbory v zemi socialismu). Ústředna průmyslových svazů odborových. Praha 1937, s O odborech v SSSR viz též Hájek, R.: Sovětský svaz organisace práce: Odbory, ekonomika práce, pracovní právo, kádry, sociální pojištění, zdravotnictví, bytová otázka. Nakladatelství P. Prokop, Praha Isajev, K.: Sovětské odbory dnes. Práce, Praha 1965, s

3 DOVOLENÁ S POUKAZEM velkých, ale i menších továren a podniků. Po roce 1948 se však podpora odborů za skutečná práva pracujících stala nežádoucím jevem, tehdy totiž nastoupila snaha plnění plánů podle vládních a stranických příkazů a odborové organizace v závodech ztrácely bývalé kompetence. 90 Vraťme se ale do roku 1945, tehdy ještě nemůžeme hovořit o masově organizované rekreaci, po skončení druhé světové války, v prvním svobodném létě odjížděli na prázdninový pobyt první lidé. Jednalo se o ty, kteří potřebovali načerpání nových sil nejnaléhavěji, tedy bývalé vězně z koncentračních táborů a nacistických věznic. V letních měsících roku 1945 využilo nabídku ÚRO asi odborářů 91, rekreujících se v prozatím pronajatých objektech. 92 Vhodné budovy pro zotavenou odbory již tehdy vyhledávaly v turisticky zajímavých oblastech, například v Krkonoších, na Šumavě nebo v Jeseníkách. Přirozeně se jednalo o bývalé německé hotely či objekty po zrádcích a kolaborantech, do rukou se mnohým dostaly i chalupy, které po odsunu německého obyvatelstva zely prázdnotou. Pak je bylo možné zakoupit jen za pár stokorun; ve svých původních obydlích mohl zůstat jen nepatrný zlomek starousedlých Němců. 93 Hotely noví majitelé získávali většinou s celým vnitřním vybavením (pokud je někdo nestačil rozkrást), včetně 67 Na rekreaci patří jen nejlepší a nejzasloužilejší zaměstnanci domácí výběrové rekreace 90 Čornejová, A.: Odborové rekreace. In: Volný čas v komunistickém Československu., s let rekreace ROH. Ústřední správa rekreační péče ROH. Praha 1975, s V roce 1946 dosáhl počet rekreantů již asi , zejména díky dalšímu získávání objektů vhodných pro rekreaci. Semínová, H.: Odborová rekreace v Československu. Práce, Praha 1987, s V daném kontextu je zajímavý osud Helmuta Bergera, jehož předkové po řadu desetiletí žili v Krkonoších na Richtrových boudách. Jemu bylo umožněno zůstat, navštěvoval české školy, pak se vyučil kuchařem a nalezl uplatnění v některé (blíže neurčené) zotavovně ROH. Srov. k tomu Klimeš, P.: Zapomenuti na Richtrovkách. In: Krkonoše Jizerské hory, č. 4/2011. Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí, s. 50.

4 68 kancelářského inventáře, o čemž svědčí např. úřední písemnosti, uchované v archivu Plzeňského Prazdroje. Jedná se zejména o list ze Špindlerovy boudy v Krkonoších, odeslaný Měšťanskému pivovaru v Plzni dne 19. června Zmíněný dokument je psán na papíře s původní německou hlavičkou, s přípiskem německý text neplatný, do textu byla rukou dodatečně doplněna diakritická znaménka, což svědčí o tom, že pisatel nejspíše využili původní německý psací stroj. 94 Záhy po převzetí hotelů a penzionů docházelo ke změně jejich názvů. Uvedu alespoň jeden zajímavý doklad: pověřený národní správce Bolek napsal dne 19. září 1945 tehdejšímu předsedovi ÚRO Antonínu Zápotockému. Obrátil se na něj s dotazem, zda může přejmenovat hotely v Lázních Jeseníku (tehdy ještě Gräfenbergu). I tento dopis je psán na papíře s původní německou hlavičkou, tentokrát ovšem s doložkou: Šetříme papír republice. Bolek v dopise mimo jiné navrhuje, zda by mohl bývalý hotel Gräfenberger Hof přejmenovat na pension Zápotocký, hotel Exner na hotel Marx a vilu Zuzi na vilu Anežka. Odvolává se přitom na směrnice národních správců, podle nichž měly být podniky přejmenovány. Antonín Zápotocký na dopis odpověděl, ovšem nepřál si, aby hotel nesl jeho jméno, což odůvodnil následujícími slovy: Pomník, vážený soudruhu, máme stavěti podle mého soudu až mrtvým, když opravdu se o to celým svým životem zasloužili. Já ale ještě žiji a chci ještě žít a pracovat. Já mám ještě povinnost svůj pomník sám si budovat, a to vlastními činy a vlastní prací [...] Byl jsem potěšen Vaším uznáním, znovu však prosím, abyste mé jméno podniku nedával, když, tedy až po mé smrti a na to je, doufám, času dost Archiv Plzeňského Prazdroje, fond ZO ROH Plzeň, č. kartonu 10, inv. j. VB7d. 95 VOA ČMKOS, fond Antonín Zápotocký, č. kartonu 1, inv. j. 23.

5 DOVOLENÁ S POUKAZEM Organizování rekreací se kvalitativně i kvantitativně změnilo po únoru 1948, do tohoto data probíhala rekreace převážně ve smluvních podnicích, po převratu přešly zotavovny a další zařízení do správy ROH. Velký počet objektů potřeboval rekonstrukci, na což odbory přispěly ze svých prostředků. Bylo zřízeno Ústřední rekreační oddělení ROH, později Ústřední správa rekreační péče ROH, která měla na starosti všechno, co se týkalo pobytů pro pracující. Od roku 1948 lze tedy hovořit o organizovaném řízení odborových rekreací v masovém měřítku. Na rekreaci tehdy vyjelo asi lidí, kteří mohli odpočívat v 215 zotavovnách rozmístěných po celé republice (v roce 1945 bylo k dispozici zotavoven 14). 96 Ústřední rekreační komisi tvořilo ještě několik podkomisí, které měly mezi sebou přesně rozdělené kompetence. Finanční komise měla na starosti úkony spojené především s náklady na pobyt a úhradou poplatků, komise hospodářská obstarávala vše, co se týkalo zotavoven, tedy zásobování, nákupy zařízení apod. O tom, kolik bude poskytnuto míst ubytování, v jakém termínu a v jaké zotavovně, informovala Komise pro jednání se závodními radami podniků. Cestovní komise obstarávala buď sama, nebo později i ve spolupráci s cestovními kancelářemi vše, co bylo třeba pro dopravu osob a zavazadel do místa dovolené; případné stížnosti rekreantů a průběh rekreace kontrolovala Revizní komise. Nezanedbatelnou roli hrála Kulturní komise, mající na starosti propagaci, o jejích kvalitách a zaměření podávají svědectví mimo jiné i dochované plakáty. Tato komise kromě toho vybavovala zotavovny potřebným studijním materiálem, knihami, gramofonovými deskami a společenskými hrami. 97 Plenární schůze ÚRO rozhodla v roce 1948, že hotelové konfiskáty budou přiděleny rekreační akci ROH, což 69 Na rekreaci patří jen nejlepší a nejzasloužilejší zaměstnanci domácí výběrové rekreace let rekreace ROH, s Organizační plán rekreačního oddělení ÚRO. VOA ČMKOS, fond ÚRO Kulturní oddělení, č. kartonu 24, inv. j. 56.

6 70 následně schválilo i usnesení vlády. ÚRO vypracovala podrobný plán, jak se získanými hotely a penziony naložit. Bylo zapotřebí prohlédnout objekty jak po stránce stavební a technické, tak zjistit ubytovací a stravovací možnosti, tedy zda je objekt vhodným zařízením hotelového typu. Dále bylo třeba vypracovat seznam nákladů a inventárních potřeb, zaměstnat vhodný personál či právní cestou ošetřit převedení objektů do majetku ROH. 98 Člen ZV ROH podniku Radlické mlékárny František Hubáček, jenž měl na starosti vyhledávání objektů vhodných k rekreaci, vzpomínal na období kolem roku 1948 následovně: V Kvildě nás přivítali představitelé MNV i pohraničníci. V předtuše příjemných návštěv pražských rekreantů nám velmi ochotně nabízeli dvě poměrně velké poschoďové vily, vystavené v tyrolském horském stylu, které dosud obývali, ale které pro nás chtěli vyklidit. Podobně nám nabízeli i některé objekty členové MNV v Nových Hutích [...] Vše mluvilo pro nynější budovu MNV v Nových Hutích [...] Pro značnou nadmořskou výšku (1032 m. n. m.) a pak i proto, že Nové Hutě byly mimo zakázané pohraniční pásmo [...] Smlouva pak byla schválena i na tehdejším ONV ve Vimperku, kde byl předsedou pozdější ministr školství ČSR s. Vondruška. S kupní smlouvou rekreačního střediska byla dohodnuta i širší a všestrannější politicko-kulturní spolupráce mezi rekreanty a pohraničními osídlenci [...] Notářství ve Vimperku připomínalo c. k. úřad z dob Klostermannových románů i s aktuárem; ten byl naším požadavkem velmi překvapen a nedovedl pochopit, proč a k čemu chceme dělat z bývalé vily nějakého ředitele rekreační středisko. Na dalších stránkách Hubáček popisuje, jak probíhalo zařizování vnitřních prostor budoucího rekreačního střediska i příjezdy prvních rekreantů. Nezapomněl zmínit ani vzrušující zážitky, jež se snažili utajit ještě před příjezdem rekreantů. Jednalo se 98 Plán zotavené pracujících na rok VOA ČMKOS, fond ÚRO Kulturní oddělení, č. kartonu 56, inv. j. 57, s. 15.

7 DOVOLENÁ S POUKAZEM totiž o boje mezi pohraničníky a tzv. kopečkáři (Hubáček je přirozeně označuje jako diverzanty), pokoušejícími se s pomocí převaděčů (zpravidla místních obyvatel) přejít hranice do západních znepřátelených zemí, a uniknout tak ze stále více se svírajících kleští komunistického režimu. Stávalo se, že ještě druhého dne našli naši lidé někde ležící, sténající diverzanty. Dokonce i při houbaření, tradiční české vášni, nacházeli hubchtiví jedinci ve křoví kulomet nebo motorku, pozůstatek po nepřátelích režimu. 99 V šumavských hvozdech docházelo k podobným scénám, které jsou zachyceny ve slavném Kachyňově filmu Král Šumavy. 71 Na rekreaci patří jen nejlepší a nejzasloužilejší zaměstnanci domácí výběrové rekreace 99 Hubáček, F.: Začátky rekreační péče. In: Léta práce a budování. Odboráři z Prahy vzpomínají. Edd. O. Konětopský a J. Setikovský. Práce, Praha 1985, s

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO

LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce LETNÍ TÁBORY TOTALITY A DNEŠKA Z POHLEDU VEDOUCÍHO Vedoucí práce: Mgr. Richard Macků Autor práce: Aneta

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století. Helena Staufčíková

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická. Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století. Helena Staufčíková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Věznice v Uherském Hradišti v procesech 50. let minulého století Helena Staufčíková Bakalářská práce 2015 1 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2000 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A VÝVOJE KLATOVSKÉHO KNIHOVNICTVÍ VYDALA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY 2000 Často myslívám na bývalou Městskou knihovnu v Klatovech. Ze svého tehdejšího

Více

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století

Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století VYDÁVÁ INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VS ČR 3/2010 Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století Roman John Vězeňská škola ve 20. létech 20. století (foto: Věznice Valdice) OTEVŘÍT

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951

Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951 studie a články Chorvatská akce Vysídlení chorvatských rodin z jižní Moravy do vnitrozemí v letech 1947 1951 MILAN BÁRTA Po druhé světové válce došlo k nucenému vystěhování československých občanů chorvatské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno

Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno Kapitoly z dějin Diecézní katolické charity Brno K 90. výročí založení a k 20. výročí obnovení činnosti Charity v brněnské diecézi Zpracovala: Barbora Valešová Korekturu zpracovala: Věra Okénková Graficky

Více

PRAVDA ZLEVA. L ž i... MINUTA TICHA

PRAVDA ZLEVA. L ž i... MINUTA TICHA PRAVDA ZLEVA ČÍSLO 5 LEDEN 2012 INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE P Ř E Č T I A P Ř E D E J D Á L MINUTA TICHA Bývá dobrým zvykem, že se při slavnostních shromážděních uctí minutou ticha památka těch, kteří

Více

Právo azylu. studie a články. Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 MILAN BÁRTA

Právo azylu. studie a články. Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 MILAN BÁRTA Právo azylu Vznik politické emigrace v Československu po roce 1948 MILAN BÁRTA Vítězství komunistů v únoru 1948 vyvolalo vlnu odchodu desetitisíců uprchlíků z Československa směrem na západ. Na druhé straně

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE V ČESKOSLOVENSKU 1919 1951 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek,

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Jana ANDRESOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Kulturní život v Liberci po druhé světové válce Bc. Jana Andresová Diplomová práce

Více

doc. ing. Miloslav Chroust, CSc. 1

doc. ing. Miloslav Chroust, CSc. 1 Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského a lesnického školství v Praze Petr Blažek Michal Kubálek Komunistická

Více

Ve jménu zákona otevřete klauzuru

Ve jménu zákona otevřete klauzuru studie a články Ve jménu zákona otevřete klauzuru Pronásledování Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v 50. letech 20. století Anna Macourková Brzy ráno 15. srpna 1952 přijela na dvůr Nemocnice Pod

Více

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost David Řepa Bakalářská práce 2005 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce pojednává o školství realizovaném

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 19.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 19. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (96.) 19. Mariánské Lázně 20. října 1980 Pozvánka na pracovní schůzku kroužku Dne 29. října 1980 v 19: 30 hod., koná

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více