OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na adresách dovolena.outvia.cz a dovolena.centrum.cz a případně na dalších adresách (dále jen portál Outvia ) třetími osobami. 1.2 Provozovatelem portálu Outvia je společnost Outvia s.r.o., IČ: , se sídlem Loretánské nám. 109/3, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen poskytovatel ). 1.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné a platné od Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portále Outvia, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti. 1.5 Obchodní podmínky se vztahují na veškeré užití portálu Outvia třetími osobami, především na rezervace produktů a služeb prostřednictvím portálu Outvia. 1.6 Rezervací produktů a služeb na portálu Outvia uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami vztahujícími se na provedenou rezervaci, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. 1.7 Tyto obchodní podmínky jsou uživateli přístupné na portálu Outvia ve verzi pro tisk. Uživateli je doporučeno obchodní podmínky před rezervací vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek. 2. DEFINICE 2.1 Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která užívá portál Outvia a/nebo prostřednictvím portálu Outvia rezervuje produkty nebo služby partnera. 2.2 Partnerem se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí cestovní kancelář, která zveřejňuje prostřednictvím portálu Outvia nabídky svých produktů a služeb, poskytuje uživateli produkty a služby, které jsou předmětem cestovní smlouvy, a nese ve vztahu k uživatelům odpovědnost za poskytnuté produkty a služby. 2.3 Cestovní smlouvou dle 852 písm. a-e Občanského zákoníku se rozumí smlouva uzavřená mezi uživatelem a partnerem, ve které se partner zavazuje poskytnout produkty a služby cestovního ruchu a uživatel se zavazuje zaplatit za ně cenu stanovenou v cestovní smlouvě. Provozovatel portálu Outvia zprostředkovává uzavření cestovní smlouvy mezi uživatelem a partnerem. 2.4 Produkty a služby partnera se rozumí produkty a služby cestovního ruchu, které partner nabízí prostřednictvím portálu Outvia, zejména zájezdy. 3. REZERVACE PRODUKTŮ A SLUŽEB 3.1 Poskytovatel prostřednictvím portálu Outvia umožňuje uživatelům seznámit se s nabídkami partnerů týkající se produktů a služeb, nezávazně je objednat, rezervovat, uzavřít cestovní smlouvu, za produkty a služby zaplatit, získat cestovní pokyny a řešit reklamace. Uživatel bere na vědomí, že produkty a služby poskytují partneři; poskytovatel produkty a služby nezprostředkovává ani sám nezajišťuje. 3.2 Poté, co se uživatel seznámí s popisem služeb a produktů, které jsou předmětem nabídky partnera, a s obchodními podmínkami poskytovatele, a klikne na tlačítko Nezávazně objednat, nezávazně rezervuje produkty a služby partnera nabízené prostřednictvím portálu Outvia. Rezervace produktů a služeb je pro uživatele závazná okamžikem podpisu cestovní smlouvy smluvními stranami ve stanovené lhůtě a uhrazením zálohy nebo celé částky za produkty a služby dle platebních instrukcí. 3.3 Po přijetí nezávazné rezervace, provozovatel nejpozději do tří (3) dnů ověří dostupnost produktu či služby u příslušného partnera. V případě, že partner potvrdí dostupnost, poskytovatel provede časově omezenou rezervaci a zašle uživateli návrh cestovní smlouvy mezi uživatelem a partnerem, všobecné obchodní podmínky

2 partnera, doklad o pojištění partnera, platební instrukce a lhůtu, do kterých musí být cestovní smlouva uzavřena a to ve formě u zaslaného na adresu uživatele nebo zveřejněním v profilu uživatele na portálu Outvia. 3.4 Zaslání návrhu cestovní smlouvy mezi uživatelem a partnerem, všeobecných obchodních podmínek partnera, dokladu o pojištění partnera a platebních instrukcí způsobem uvedeným v předchozím článku se považuje za přijetí návrhu uživatele na uzavření cestovní smlouvy mezi uživatelem a partnerem a současně poskytnutí plnění poskytovatelem. Smluvní vztah uživatele a partnera vzniká dnem podpisu cestovní smlouvy smluvními stranami. Rozhodující den vzniku smluvního vztahu je den podpisu cestovní smlouvy smluvními stranami. 3.5 Uživatel je povinen bezodkladně po doručení návrhu cestovní smlouvy ověřit shodu cestovní smlouvy s provedenou nezávazanou rezervací a o případných zjištěných nedostatcích informovat poskytovatele. 3.6 Není-li lhůta k uzavření cestovní smlouvy uživateli oznámena, má se za to, že návrh cestovní smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení. 3.7 Uživatel je povinen podepsanou cestovní smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, zaslat na adresu poskytovatele. Zaslání jinému subjektu (např. přímo partnerovi) může vést k tomu, že produkt nebo služby nebude možné poskytnout. Platební instrukce jsou pro uživatele závazné a poskytovatel není odpovědný za následky prodlení ze strany uživatele (ze strany partnera může dojít např. ke stornu rezervace nebo produktu či služby) 3.8 Vzhledem k tomu, že návrh cestovní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky partnera, doklad o pojištění partnera a platební instrukce jsou doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě, neodpovídá poskytovatel za doručení. Poskytovatel je oprávněn dočasně přerušit distribuci návrhů cestovních smluv, všeobecných obchodních podmínek partnera, dokladu o pojištění partnera a platebních instrukcí a to zejména z technických důvodů souvisejících s provozem portálu Outvia. 4. ZMĚNA NABÍDKY A REZERVACE 4.1 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv po dobu zveřejnění nabídky na portálu Outvia a před provedením rezervace u partnera nabídku bez uvedení důvodů změnit či ukončit její zveřejňování. Poskytovatel neodpovídá uživatelům za škodu ani jinou újmu v důsledku změny nabídky. 4.2 Žádost uživatele o změnu provedené nezávazné objednávky či rezervace musí být provedena písemně a zaslána na adresu poskytovatele nebo em na adresu a je podmíněna souhlasem poskytovatele, který je oprávněn žádost o změnu rezervace odmítnout, a to i bez uvedení důvodů 4.3 Žádost uživatele o zrušení rezervace musí být provedena písemně nebo em na adresu ve lhůtě tří (3) dnů od provedení rezervace u partnera. 4.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodů nezávaznou objednávku nebo rezervaci, a to zejména v případě, kdy okolnosti provedení nezávazné objednávky nebo rezervace vzbuzují oprávněné pochybnosti o účelu jednání uživatele, a dále v případě, že uživatel provede nepřiměřené množství nezávazných objednávek nebo rezervací. 5. PLATNOST A ÚČINNOST REZERVACE 5.1 Rezervace se stává účinnou pouze v případě, že uživatel v určené lhůtě doručí podepsanou cestovní smlouvu na adresu pokytovatele a uhradí zálohu nebo celou cenu dle platebních instrukcí. 5.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytování produktů a služeb se řídí obchodními podmínkami partnera. Uživatel je povinen se s těmito obchodními podmínkami včas seznámit a dodržovat povinnosti z těchto podmínek vyplývající. 6. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY 6.1 Uživatel je oprávněn na základě cestovní smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami a po zaplacení celé ceny dle platebních instrukcí požadovat po partnerovi poskytnutí produktů a služeb uvedených v cestovní smlouvě. 2

3 6.2 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a partnerem trvá ode dne podepsání cestovní smlouvy smluvními stranami do ukončení čerpání služeb a užívání produktů, které jsou předmětem cestovní smlouvy. Tímto nejsou dotčena práva uživatele vyplývající z předpisů o ochraně spotřebitele. 6.3 Pokud uživatel doručí poskytovateli ve stanovené lhůtě cestovní smlouvu, poskytovatel ověří úplnost a správnost cestovní smlouvy do tří (3) dnů. Pokud je smlouva úplná a údaje na ní jsou správné, osoba zastupující poskytovatele cestovní smlouvu autorizuje svým podpisem. Je-li ve stanovené lhůtě provedena také úhrada zálohy nebo celé ceny dle platebních instrukcí a poskytovatel zároveň obdrží doklad o potvrzení úhrady zálohy nebo ceny, poskytovatel doručí cestovní smlouvu partnerovi poskytujícímu produkty a služby, které jsou předmětem cestovní smlouvy. Ten na základě cestovní smlouvy poskytne produkty a služby uživateli. 6.4 V případě, že uživatel uzavře cestovní smlouvu v souladu s těmito obchodními podmínkami, avšak nevyužije veškeré produkty či služby, které jsou předmětem cestovní smlouvy, nemá uživatel nárok na vrácení části ceny uhrazené uživatelem odpovídající neposkytnutým produktům či službám. 6.5 V případě, že uživatel ve stanovené lhůtě uhradí cenu, ale nepodepíše cestovní smlouvu, je uživatel oprávněn požadovat po poskytovateli vrácení zaplacené ceny pouze v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. 6.6 V případě, že uživatel v určené lhůtě zaplatil cenu, ale nepodepsal cestovní smlouvu: (a) vzniká poskytovateli proti uživateli nárok na úhradu storno poplatku ve výši 5 % z ceny uhrazené uživatelem; (b) poskytovatel na písemnou výzvu uživatele doručenou poskytovateli nejpozději do 14 dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy vrátí uživateli uhrazenou zvýhodněnou cenu sníženou o storno poplatek. 7. CENA 7.1 Nabídka produktů a služeb partnera zveřejněná na portálu Outvia obsahuje katalogovou cenu nabízených produktů a služeb, za kterou partner nabízí produkty a služby na běžném trhu, a v některých případech cenu zvýhodněnou. 7.2 Uživatel bere na vědomí, že katalogová cena je určena partnerem. 7.3 Není-li uvedeno jinak, zahrnuje cena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni provedení rezervace. 7.4 Uživatel je povinen uhradit zálohy, doplatek, celou cenu nebo zvýhodněnou cenu poskytovateli do lhůty stanovené poskytovatelem. V případě zvýhodněných cen tato lhůta může být kratší než jeden den. 7.5 Způsob provedení platby ceny, rozdělení ceny na zálohy a doplatek a další pokyny týkající se platby jsou uživateli sděleny v platebních instrukcích, které jsou zasílány společně s návrhem cestovní smlouvy. 7.6 Uživatel je povinen uhradit zálohy, doplatek nebo celou cenu poskytovateli bezhotovostním převodem. Akceptované způsoby bezhotovostní platby ceny jsou uvedeny na portále Outvia. 7.7 V některých případech je možné platbu ceny rozdělit na zálohu či více záloh a doplatek ceny. 8. ODSTOUPENÍ 8.1. V souladu s předpisy o ochraně spotřebitele je uživatel před provedením nezávazné objednávky a vznikem smluvního vztahu informován v rámci těchto obchodních podmínek o svých právech, včetně práv souvisejících s odstoupením Uživatel je oprávněn odstoupit od smluvního vztahu s partnerem. Není-li důvodem pro odstoupení uživatele porušení povinnosti příslušného partnera vyplývající z cestovní smlouvy nebo ze zákona, je uživatel povinen zaplatit příslušnému partnerovi odstupné stanovené níže: (a) Uživatel není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je 3

4 zaplacena záloha či uzavřena cestovní smlouva; (b) Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy či celkové částky za zájezd, jehož pořadatelem je partner, je uživatel povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách daného partnera. Uživatel je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany partnera z důvodů porušení povinností ze strany uživatele. 8.3 Právo na odstoupení od smluvního vztahu s partnerem uživatel uplatní písemným oznámením zaslaným na adresu sídla poskytovatele. 8.4 V případě odstoupení bude částka uhrazená uživatelem vrácena uživateli nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti odstoupení, pokud se strany nedohodnou jinak. Od částky bude případně odečteno odstupné v souladu s odstavcem 8.2 těchto obchodních podmínek. 9. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE 9.1 Cílem poskytovatele je spokojenost uživatelů. Poskytovatel však neodpovídá za: (a) (b) obsah zveřejněné nabídky ani za soulad popisu předmětu nabídky a následně poskytnutých produktů a služeb; dostupnost nabídek prostřednictvím portálu Outvia ani za dostupnost portálu Outvia jako celku; (c) úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu (d) (e) (f) případné jednání partnera v rozporu s právem na ochranu hospodářské soutěže; porušení jiných právních předpisů partnerem ani za škodu vzniklou uživateli či třetí osobě v důsledku takového porušení; za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu (g) (h) za škodu či jinou újmu způsobenou uživateli přístupem na portál Outvia nebo užíváním portálu přerušení provozu či poruchou portálu (i) škody způsobené neoprávněným přístupem k přenosům dat a datům uživatele; (j) přesměrování na webové stránky třetích subjektů kliknutím na některé odkazy na portálu Outvia. 9.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele k portálu Outvia. 9.3 Uživatel bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci objednané služby s poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. 9.4 Případné reklamace služeb poskytovatel doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem příslušného partnera nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem partnera, ubytovacím zařízením atp. Poskytovatel doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušného partnera či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici uživatelu non-stop telefonní linka parnera. 9.5 Pokud se uživatel rozhodne reklamovat poskytnutou službu až po jejím užití, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dní od užití. Bude-li reklamace namísto poskytovateli doručena partnerovi, partner o reklamaci vyrozumí poskytovatele. Poskytovatel doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo cestovní smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádajícího partnera, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet uživatele a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem partnera, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude návštěvník vyrozuměn ze strany pořádajícího partnera v souladu s reklamačním řádem partnera, a to 4

5 nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud se uživatel s pořádajícím partnerem nedohodne na delší lhůtě. 9.6 Uživatel odpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu Outvia, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 10.1 Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel za účelem provozování portálu Outvia a plnění povinností ze smluvního vztahu s uživatelem shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje uživatele, včetně zejména jména, příjmení, data narození a dalších údajů uvedených uživatelem při uzavírání cestovní smlouvy a služeb prostřednictvím portálu Outvia. Tento souhlas uživatel uděluje na dobu dvou (2) let od provedení závazné rezervace (článek 3.3). 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 11.1 Tyto obchodní podmínky se řídí českým právem Rezervace produktů a služeb a veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce Náklady spojené s provozováním portálu Outvia a souvisejících technických prostředků umožňujících rezervaci služeb partnera, stejně jako náklady související s uzavíráním cestovní smlouvyi, nese poskytovatel. *** 5

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bezva běžky CZ s.r.o., IČ 020 03 376, se sídlem Boží Dar, Boží Dar 209, PSČ 362 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY NETMAIL S.R.O. PRO PRODEJ ZBOŽÍ I. Úvodní ustanovení 1. netmail s.r.o., se sídlem Praha 1, Voršilská 5, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku Obchodní společnost AP Servis s.r.o., IČ: 16190726, se sídlem Praha 10, Francouzská 114, PSČ 100 00, společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro služby Internet Marketing 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČO: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst.soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, především měřících

Více

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister

Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister Tyto Obchodní podmínky poskytování služby EmailRegister jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a jsou určeny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky

Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Obchodní podmínky IT kurzů na Institutu informatiky Článek I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen,,vop ) upravují vztahy při poskytování služby výuky IT kurzů.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange

Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange Všeobecné podmínky společnosti MAILPlus s.r.o. pro službu MAILPlus Exchange 1. Smluvní termíny, předmět 1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek, včetně tohoto ustanovení a veškerých Smluvních vztahů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky hi-next.cz Všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Více