ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s."

Transkript

1 Pobytové zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska Poznávací a tematické zájezdy Chorvatsko Itálie Maïarsko Polsko Slovensko Rakousko Èeská republika ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

2 Zajiš ujeme pro Vás: zájezdy do Chorvatska - na Makarskou riviéru a do Itálie za skvìlé ceny: - ubytování v apartmánech, luxusních mobilhomech a chatkách - autobusem nebo vlastní dopravou - možnost zakoupení samostatných jízdenek na naší autobusové lince do Chorvatska... viz. str. 2 pobytové a poznávací zájezdy do celého svìta (vè.exotických destinací) od desítek renomovaných cestovních kanceláøí (Exim tours, Firo tour, Alexandria,...) klientské centrum INVIA.CZ Karviná a INVIA.CZ Orlová ubytování, chaty a chalupy, lázeòské pobyty v ÈR a SR zájezdy na míru pro kolektivy pronájem autobusù pøepravy našimi moderními zájezdovými autobusy až pro 49 osob kamkoliv si budete pøát... více informací na str. 33 jízdenky na mezinárodní autobusové linky po celé Evropì (Anglie, Francie, Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie,...) od renomovaných dopravcù: jízdenky na vnitrostátní autobusové linky spoleènosti Student Agency pouze na poboèce ve Frýdku-Místku a v Havíøovì jízdenky na vlakové linky spoleènosti REGIOJET - pouze na poboèce ve Frýdku-Místku a v Havíøovì letenky do celého svìta na poboèkách v Karviné a v Orlové pronájem reklamních ploch na autobusech a nemovitostech našich spoleèností vèetnì umístìní reklamních letákù do našich autobusù... více info na str. 28 vstupenky na kulturní a sportovní akce v síti Ticketportal.cz na poboèkách v Karviné a v Orlové pøijímáme poukázky SODEXO VÈASNÝ NÁKUP (k pobytovým zájezdùm do Chorvatska) Koupit zájezd vèas se u nás vyplatí!!! Odmìníme Vás výraznými slevami, posuïte sami: do do do do apartmány a chatky až 15 % až 10 % až 5 % - mobilhomy 20 % 15 % 12 % 10% ÈSAD Karviná a.s. ul.hrnèíøská Karviná-Fryštát tel fax: Navíc, ke koupi zájezdu a také k získání maximální slevy za vèasný nákup, Vám staèí složit zálohu ve výši pouhých 10 % z ceny zájezdu (min ,- Kè na osobu)! poboèka Orlová AN Okružní Orlová-Lutynì tel fax: ÈSAD Havíøov a.s. ul.tìšínská 1297/2b Havíøov-Podlesí tel fax: Slevy se poèítají ze základní tabulkové ceny ubytování bez volitelných pøíplatkù. Slevu za vèasný nákup nelze kombinovat se slevou RBP. Všechny uvedené slevy se týkají pouze nabídek uveøejnìných v tomto katalogu. poboèka Frýdek-Místek AN Na Poøíèí Frýdek-Místek tel fax: Vážení klienti, právì držíte v rukou náš nový katalog zájezdù pro rok 2012, kterým cestovní kanceláøe 3ÈSAD vstupují již do 20. roku své èinnosti. Katalog je tradiènì zamìøen pøedevším na Chorvatsko starou lásku s mladým srdcem. Specializujeme se na oblast Makarské riviéry, která nabízí nejhezèí oblázkové pláže stínìné borovicovým porostem, v pozadí s kulisou majestátného pohoøí Biokovo. Naleznete zde rušná letoviska plná života, ale také klidná zákoutí pro úplný relax a odpoèinek. Pro rok 2012 jsme pro Vás pøipravili nìkolik novinek: autobusovou dopravu budeme letos zajiš ovat luxusními zájezdovými autobusy s WC ve všech termínech, rozšíøili jsme nabídku zájezdù s možností stravování, aj. Naši partneøi investují do svých nemovitostí a tak je nabízené ubytování stále kvalitnìjší. V neposlední øadì jistì oceníte, že ceny našich zájezdù jsou i nadále velmi pøíznivé. V katalogu naleznete také osvìdèené poznávací zájezdy, jejichž nabídku jsme rovnìž obohatili. Vážení klienti, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou nám opakovanì projevujete a jíž si velmi vážíme. Jako podìkování za tuto dùvìru od nás zákazníci, kteøí si v roce 2011 zakoupili zájezd do Chorvatska od CK 3ÈSAD, obdrží spolu s novým katalogem také šek na slevu k zájezdu do Chorvatska na rok 2012, organizovaný naší cestovní kanceláøí. Vìøíme, že si z našeho nového katalogu i letos vyberete a že s námi opìt strávíte pøíjemnou a pohodovou dovolenou. Kolektiv pracovníkù CK 3ÈSAD Obsah katalogu: Úvod... 1 Letní linka z ÈR do Chorvatska... 2 Gradac, apartmány Lenka... 3 Podstrana, apartmány Nataša a Zlatko... 4 Ruskamen, kemp Daniel... 5 Brela, apartmány Tilda a Rùženka... 6 Baška Voda, apartmány Juriè... 7 Baška Voda, apartmány Paško... 8 Baško Polje, mobilhomy... 9 Makarska, apartmány Anka Igrane, apartmány Šimiè a Bakaliè Živogošèe, apartmány Ivanka Zvýhodnìné autobusové zájezdy Drvenik, studia Urliè a Buriè PTI Podaca, apartmány Nena Podaca, apartmány Šimiè a Ilja Podaca, apartmány Niko a Pjer Brist, apartmány Anka Veža a Senka Maïarsko, Zalakaros Zájezdy Mazury, Vysoké Tatry Itálie, Paestum a Lido Adriano Nabídka pronájmu reklamních ploch Školní výlety ÈR, Hrádek ve Slezsku, chata Hrádek Rakousko, Zillertal - zima 2011/ Poznávací a tematické zájezdy CK 3ÈSAD Nabídka zájezdové dopravy 3ÈSAD NOVINKA TP I TP I PTI NOVINKA NOVINKA OV NNIKA Chorvatsko patøí mezi nejoblíbenìjší turistické destinace v oblasti Støedozemního moøe. Jeho obliba je výrazná pøedevším u turistù z Èeské republiky, kterých k Jadranu každoroènì vyrazí témìø milion. Zemì je optimální destinací pro letní dovolenou u moøe díky køiš álovì èistému moøi, krásným plážím a pøíjemnému støedomoøskému klimatu. 1 Podstrana Ruskamen Brela Baška Voda Baško Polje Makarska Igrane Živogošèe Drvenik Zaostrog Podaca Brist Gradac

3 v provozu od èervna do záøí 2012 Orientaèní odjezdy do Chorvatska z ÈR vždy v pátek Nástupní místo: Karviná AN ÈSAD (st.è. 6, vedle vlak. nádr.) 12:30 hod. Orlová AN ÈSAD (nást. A, za zast.è. 3) 12:45 hod. Havíøov AN ÈSAD (vedle CK - u nást.è. 1) 13:05 hod. Ostrava park. naproti DK (ul. 28. øíjna) 13:35 hod. Frýdek-Místek AN ÈSAD, nást. è. 1 14:00 hod. Nový Jièín vlak. nádraží 14:30 hod. Hranice - motorest SPARTA 15:00 hod. Olomouc - supermarket BILLA u letadla 15:35 hod. Prostìjov - autobusové nádraží 15:55 hod. Brno - Avion Shopping Park Brno, u benzinové èerpací stanice OMV 16:55 hod. Pøíjezd do cílové destinace následující den v dopoledních hodinách. Odjezd z Chorvatska do ÈR v sobotu Nástupní místo: Gradac apartmány Lenka 19:00 hod. Gradac hotel Laguna (hl.budova u cesty) 19:05 hod. Brist magistrála, autobus. zastávka 19:10 hod. Podaca apartmány Nena, Niko, Pjer 19:15 hod. Zaostrog magistrála, autobus. zastávka 19:20 hod. Drvenik studia Urliè 19:30 hod. Živogošèe aut. zast. na magistrále (cca 100 m pøed penzionem Borovik) 19:40 hod. Igrane apartmány Bakaliè 19:45 hod. Podgora benzinová pumpa (magistrála) 19:55 hod. Tuèepi magistrála (poblíž hotelu Alga) 20:00 hod. Makarska apartmány ANKA 20:05 hod. Makarska magistrála (benz.pumpa INA) 20:10 hod. Promajna magistrála (sjezd) 20:15 hod. Baško Polje recepce kempu 20:20 hod. Baška Voda škola 20:25 hod. Brela magistrála u prvního sjezdu do Brely (restaurace Champion) 20:35 hod. Lokva hotel Skalinada (magistrála) 20:50 hod. Ruskamen rest. Ljetni San (magistrála) 20:55 hod. Omiš kemp Galeb 21:05 hod. Podstrana apartmány Zlatko&Anita, Nataša 21:15 hod. Split pøístav 21:25 hod. Pøíjezd do ÈR následující den v odpoledních hodinách. Jezdíme luxusními zájezdovými autobusy s WC!! Cena jízdenky: obousmìrné jednosmìrné dospìlý 2 390,- Kè 1 290,- Kè dítì do 12 let 1 990,- Kè 1 090,- Kè Obousmìrnou jízdenku lze zakoupit pouze pokud je datum návratu za 8 dní po odjezdu z ÈR. Pøi pozdìjším návratu je nutno zakoupit 2 jízdenky jednosmìrné. Toto neplatí, jestliže má klient zakoupeno od naší CK i ubytování. Pøedprodej jízdenek v poboèkách našich cestovních kanceláøí. Gradac je nejjižnìji položené letovisko Makarské riviéry. Zemìpisná poloha, pøíroda vhodná k rekreaci a výletùm, kultura a historie Gradacu by ve Vás mìly zanechat jedineèné zážitky. Pobøeží okolo Gradacu je velice malebné díky pestré flóøe. Malebnost pobøeží násobí èisté borové lesy a divoké olivové háje. Pobøeží je vhodné jak k pasivnímu tak k aktivnímu odpoèinku. Mnoho tenisových kurtù, petanqových høiš, cyklistických tras, možnosti vodního lyžování, sportovního potápìní, okružních výletù na vodních skútrech a malých jachtách, to vše Vám nabízí pohostinný Gradac a jeho okolí. Termín Cena za 1 osobu / 7 nocí ubytování vlastní doprava autobusem Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Pozn.: termíny zájezdù u pobytù s autobusovou dopravou zaèínají vždy o 1 den døíve a konèí o 1 den pozdìji, než termíny ubytování. 7x ubytování ve studiu, typ dopravy uvedený v cenové tabulce, lùžkoviny, spotøebu el. energie a vody, wifi pøipojení k internetu, závìreèný úklid, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Stravování (osoba/pobyt na 7 nocí): polopenze: 2.590,- Kè (dítì do 12 let: Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den dìti do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování do : 5% do : 3% do : 2% Více fotografií najdete na. NOVINKA 2012!! Apartmánový dùm Lenka se nachází v centrální èásti Gradacu ve vzdálenosti cca 350 m od pláže. Ubytování je zaøízeno ve 2 lùžkových studiích ve 2. patøe domu. Studia jsou vybavena francouzskou postelí (2 lùžko), zaøízeným kuchyòským koutem (lednièka, 2 plotýnkový el. vaøiè, varná konvice, základní nádobí), koupelnou (sprchový kout) s WC a balkonem s nádherným pøímým výhledem na moøe. Výborná domácí polopenze (snídanì kontinentální, veèeøe jednotné menu polévka, hl. jídlo, salát) je podávána na zastøešené terase v pøízemí domu. Parkování osobních automobilù u domu zdarma. U majitele objektu je možnost zakoupení pestré škály výletù jak lodních, tak autobusových. ZVÝHODNÌN Á CENA AUTOBUSOVÉ DOPRAV Y!! studia LENKA 2 3

4 apartmány NATAŠA, ZLATKO Podstrana je malebné pøímoøské mìsteèko ležící necelých 10 km jižnì od Splitu. Letovisko tak poskytuje nejen vyhledávaný klid v ústraní, ale zároveò blízkost velkomìsta. Mìsteèko se táhne v délce asi 6 km podél moøského bøehu, který oplývá pìknými plážemi z jemných oblázkù a bohatým støedomoøským porostem ponejvíce borovicemi. Podstrana poskytuje dostateèné množství nejrùznìjších možností k pobavení a sportovnímu vyžití, taneèní zábavy i diskotéky. Najdete zde také bowlingovou dráhu, halu pro míèové hry a tenisové kurty. Apartmány NATAŠA se nacházejí v èásti Sveti Martin pøímo u pláže. Všechny apartmány i pokoje jsou modernì a vkusnì zaøízeny a vybaveny. 1. patro Pokoje S1 + S2 + S4 (pro 2 osoby): dvoulùžko, koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, malý balkon s boèním výhledem na moøe (pokoj S4 pøímý výhled). Pokoj S3 (pro 2-3 osoby): dvoulùžko, možnost pøistýlky, koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, bez balkonu. Pro klienty ubytované v pokojích je k dispozici velká spoleèná kuchynì s jídelnou v pøízemí domu. 2. patro Studia A1 + A2 + A3 (pro 2-3 osoby): dvoulùžko, možnost pøistýlky, vybavený kuchyòský kout, koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, velká terasa se zahradním nábytkem pøímý výhled Apartmány A4 + A5 (pro 4-5 osob) na moøe (apartmán A3 malý balkon s boèním výhledem na moøe). 2 pokoje: ložnice s dvoulùžkem, denní místnost (vybavený kuchyòský kout, 2 rozkládácí lùžka + možnost další pøistýlky), koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, 2x malý balkon s boèním výhledem na moøe (apartmán A5 jeden balkon s pøímým výhledem na moøe). Apartmány NATAŠA Apartmány ZLATKO Termín apartmán, studio, pokoj / 7 nocí apartmán / 7 nocí ubytování A1, A2, A3 A4, A5 pokoje S1-S4 3 lùžkový 4 lùžkový 4 lùžkový (2-3 osoby) (4-5 osob) (2 osoby) s pøistýlkou Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Apartmány ZLATKO se nacházejí v èásti Mutogras pøímo u pláže. Jsou standardnì zaøízeny, souèástí všech apartmánù je koupelna s WC, vybavený kuchyòský kout, mikrovlnná trouba, SAT/TV, klimatizace, praèka. Každý z apartmánù má balkon s krásným výhledem na moøe. Parkování u domu zdarma, možnost zapùjèení lehátek na pláži zdarma. Platí pro apartmány NATAŠA a ZLATKO 7x ubytování vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, klimatizaci, lùžkoviny, pobytovou taxu, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování do : 5% do : 3% Soukromý kemp Daniel se nachází v letovisku Ruskamen, vzdáleném cca 5 km od historického mìsta Omiš. Chatky jsou situovány na terasách pod vzrostlými borovicemi. V kempu je k dispozici kafé bar. Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moøe. Na pláži se dají zapùjèit šlapadla, vodní skútry atd. Ve vzdálenosti cca 300 m od kempu se nachází restaurace a samoobsluha. Kemp se nachází v pomìrnì pøíkrém svahu, proto nedoporuèujeme pro osoby, které mají problémy s chùzí. 1x chatka typu 1/2-3 samostatná chatka se tøemi pevnými lùžky, kuchyòským koutem, terasou. 9x chatka typu 1/4 - dvouložnicová chatka, v každé ložnici jsou dvì lùžka, samostatná kuchyòka. 1x chatka typu 2x 1/2-3 velká chatka dìlená pøíèkou na dvì samostatné èásti, z nichž každá èást má jednu samostatnou ložnici se dvìma lùžky, tøetí lùžko je v prostoru kuchyòky. Každá èást chatky má svùj samostatný vchod a kuchyòku. 7 x (14x) ubytování v chatce, služby delegáta, spotøebu el. energie a vody, parkování osobního auta na horním parkovišti v autokempu, pojištìní CK proti úpadku Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 30,- Kè/1 den dìti do 15 let: 15,- Kè/1 den Stravování: - polopenze: 2.900,- Kè/dosp. osoba/pobyt, (v rest. Ljetni san ) 2.300,- Kè/dítì do 12 let. - veèeøe: 2.200,- Kè/dosp. osoba/pobyt, 1.900,- Kè/dítì do 12 let. Stravování je poskytováno formou výbìru z menu. DOPLATKY: neobsazené lùžko: do a od : 990,- Kè : 1.490,- Kè pobytová taxa: dospìlá osoba: 350,- Kè/7 nocí dítì 12 17,99 let: 175,- Kè/7 nocí dítì do 11,99 let: zdarma Dítì do 3 let v doprovodu dvou dospìlých osob pobyt zdarma (bez nároku na lùžko), platí pouze pøípadnou autobusovou dopravu. do : 15% do : 10% ve spolupráci s CK Duha Tour kemp DANIEL - chatky Termín Cena za 1 osobu / 7 nocí ubytování Dospìlá osoba Dítì do 15 let Kè 990 Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè* Kè* (* cena za 14 nocí) Vybavení chatek: chatky jsou vybaveny pevnými lùžky, které jsou povleèeny froté prostìradly a vybaveny malým polštáøkem (válendy s úložným prostorem), policemi, vìšáky, plnì vybavenou kuchyòkou (el. vaøiè, lednice, sadou nádobí, talíøi, hrníèky, pøíbory, varnou konvicí, lopatkou se smetáèkem, smetákem, kanystrem na vodu, odpadkovým košem atd.). Ložnice a kuchyòky jsou oddìleny závìsem. Každá chatka má své vnitøní i venkovní osvìtlení, zásuvku na 220 V, na terase pøed chatkou je plastový stùl s židlemi a prádelní šòùrou. Okna i vstupní dveøe do chatky jsou chránìny sítìmi proti hmyzu. Pøikrývky, saponátové a prací prostøedky, toaletní papír a utìrky nejsou souèástí vybavení chatky. Úklid není zahrnut v cenì zájezdu, proto si závìreèný úklid provádìjí klienti sami. Pro klienty s vlastní stravou je v blízkosti chatek vybudovaná navíc kuchyò s lednièkou a bojlery s teplou a studenou vodou na umývání nádobí. Sociální zaøízení a sprchy jsou od chatek vzdáleny cca 60 m, vzdálenost od pláže je cca 100 m. 4 5

5 apartmány TILDA, RÙŽENKA Brela - to je èisté moøe, slunce a neskuteènì krásné pláže s køiš álovì modrým moøem, které lemují borovicové háje. Pláže se pyšní symbolem Modrá vlajka (ocenìní nejèistších a nejkrásnìjších pláží na svìtì). Apartmány TILDA Apartmánový dùm se nachází v klidné èásti Brely jen cca 200 m od pláže. Pláž pro naturisty je vzdálena asi 500 m. Jižní strana domu nabízí úchvatný výhled na moøe, severní pak otevírá pohled na okouzlující pohoøí Biokovo. Ubytování je zajištìno ve 4 lùžkových apartmánech s vlastním sociálním zaøízením (koupelna, WC), vybaveným kuchyòským koutem, balkonem nebo terasou. Poblíž apartmánového domu je restaurace a supermarket (50m). Parkování je možno u domu zdarma. V cenì je zahrnut pronájem lehátek na pláži. Na místì možnost zakoupení lodních výletù, pronájmu vodních šlapadel aj. 7x ubytování v apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, použití lùžkovin, pobytovou taxu, závìreèný úklid, pronájem lehátek na pláži, zákonné pojištìní CK proti úpadku. dìti do 4 let (bez nároku na lùžko): zdarma dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování Apartmány RÙŽENKA Apartmán / 7 nocí Termín 4 lùžkový Termín 4 lùžkový ubytování apartmán ubytování apartmán Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Veèeøe: 15 EUR/2 osoby (platba na místì) Studio Rùženka 1 x1/2 (pøízemí) ložnice s dvoulùžkem, vybavený kuchyòský kout, koupelna s WC se samostatným vstupem, venkovní terasa s výhledem na moøe. Studio Rùženka 1 x1/3 (pøízemí) ložnice s dvoulùžkem a tøetím lùžkem, vybavený kuchyòský kout se samostatným vstupem, koupelna s WC, venkovní terasa s výhledem na moøe. Studia Rùženka 2 x 1/3 (1.patro) - ložnice s dvoulùžkem a tøetím lùžkem, vybavený kuchyòský kout, koupelna s WC, balkon s výhledem na moøe. Vzdálenost od moøe cca 60 m. Bezplatné parkování zajištìno v blízkosti domu (cca 80 m.) Jedno z nejvyhlášenìjších turistických letovisek, které se nachází ve støední Dalmácii, s nádhernými oblázkovými plážemi, lemovanými spoustou obchùdkù a restaurací. Podél pobøeží vede upravená promenáda, která spojuje Bašku Vodu s letovisky Brela a Promajna. Apartmány VILLA JURIÈ Villa JURIÈ **** se nachází nedaleko centra letoviska Baška Voda. Jedná se o nový, velice moderní apartmánový dùm o celkové kapacitì 45 lùžek. Všechny apartmány i studia jsou vybaveny moderním nábytkem, kuchyòskými linkami, sociálními zaøízeními, balkony, klimatizací, TV, SAT a WiFi pøipojením. V pøízemí domu se nalézá terasa s možností spoleèného posezení u grilu. Vzdálenost od moøe cca 150 m, bezplatné parkování zajištìno pøímo u domu. Termín Cena za pobyt osoba / 7 nocí ubytování Brela, apartmány RÙŽENKA Baška Voda, apartmány JURIÈ dospìlá osoba dítì do 15 let dospìlá osoba dítì do 15 let osoba na pøistýlce Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè apartmány JURIÈ KLIMATIZACE VCENÌ Studio Juriè è.2 1/2 (3.patro) - ložnice s dvoulùžkem, samostatná vybavená kuchynì, koupelna s WC, balkon, klimatizace, TV, WiFi, SAT, výhled na moøe. Apartmán Juriè è.3 1/4+1 (3.patro) jedna ložnice s manželským lùžkem, druhá ložnice s velkým rozkládacím gauèem a køeslem, samostatná vybavená kuchynì, koupelna s WC, klimatizace, TV, WiFi, SAT, oba pokoje mají spoleèný balkon, výhled na moøe. Apartmán Juriè è.4 1/4 (3.patro) ložnice s dvoulùžkem, plnì vybavený kuchyòský kout s obývací èásti s rozkládacím gauèem pro dvì osoby, klimatizace, TV, WiFi, SAT, WC se sprchovým koutem, balkon (nemá výhled na moøe). Tabulku s cenami a informace Cena zahrnuje", " Volitelné pøíplatky", Doplatky" a Slevy" " " " najdete na str. 7. Platí pro apartmány Rùženka a Villa Juriè DOPLATKY: Neobsazené lùžko: do 8.6. a od : 2.490,- Kè : 2.990,- Kè Dítì do 6 let v doprovodu dvou dospìlých osob pobyt zdarma (bez nároku na lùžko), platí pouze za pøípadnou autobusovou dopravu. do : 15% do : 10% ve spolupráci s CK Duha Tour 7x ubytování v AP/studiu, klimatizaci, TV, WiFi, SAT (pokud to AP dùm nabízí), použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, služby delegáta, pojištìní CK proti úpadku. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 30,- Kè/1 den dìti do 15 let: 15,- Kè/1 den Polopenze (možnost pouze v Bašce Vodì): 2.600,- Kè/dosp. osoba/pobyt, 2.100,- Kè/dítì o 12 let. 6 7

6 apartmány PAŠKO Apartmány PAŠKO Apartmánový dùm má výbornou polohu cca 60 m od pláže v jižní èásti letoviska. Parkování u domu zdarma. Pøízemí: Apartmán Aa (4+3): 2 ložnice (2 lùžko + pøistýlka-gauè), denní místnost s pøistýlkou-gauèem, zaøízeným kuchyòským koutem, SAT/TV, 3x koupelna s WC, k dispozici terasa ve dvoøe domu Apartmán Ab (4+1): 2 ložnice (2 lùžko), denní místnost s pøistýlkou - gauèem, zaøízeným kuchyòským koutem, SAT/TV, 2x koupelna s WC, terasa ve dvoøe domu 1. patro: Apartmán Ac (2+0): 1 ložnice (2 lùžko), denní místnost se zaøízeným kuchyòským koutem, SAT/TV, koupelna s WC, terasa výhled na parkovištì, klimatizace (pøíplatek na místì + 5,- EUR/1 den) Apartmán Ad (2+1): 1 ložnice (2 lùžko), denní místnost s pøistýlkou - gauèem, zaøízený kuchyòský kout, SAT/TV, 2x koupelna s WC, terasa výhled smìrem na moøe, klimatizace (pøíplatek na místì + 5,- EUR/1 den) Apartmán Ae (4+0): 2 ložnice (2 lùžko), denní místnost se SAT/TV, oddìlená kuchynì, 2x koupelna s WC, 2x terasa výhled smìrem na moøe, klimatizace (pøíplatek na místì + 5,- EUR/1 den) Apartmán ASa (2+0): 1 ložnice (2 lùžko), denní místnost se zaøízeným kuchyòským koutem, SAT/TV, koupelna s WC, terasa výhled na parkovištì, klimatizace (pøíplatek na místì + 5,- EUR/1 den) Apartmán ASb (2+0): 1 ložnice (2 lùžko), denní místnost se zaøízeným kuchyòským koutem, SAT/TV, koupelna s WC, klimatizace (pøíplatek na místì + 5,- EUR/1 den) Termín Apartmány, studia / 7 nocí Pøistýlka ubytování pro 2 osoby pro 3 osoby pro 4 osoby 7 nocí Ac, ASa, ASb Ad Aa Ab Ae Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7x ubytování v apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, pobytovou taxu, lùžkoviny, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) KLIMATIZACE 8 Kemp se nachází 1,5 km jižnì od letoviska Baška Voda, kam lze snadno dojít procházkou po chodníku podél pobøeží. V kempu jsou k dispozici obchody, restaurace, poštovní, smìnárenské a informaèní služby. Vzdálenost od oblázkové pláže s drobnými kamínky je m. Polopenze je podávána v hotelu Alem cca 200 m od ubytování. Vybavení mobilhomù: - 2 ložnice: 1. ložnice manželské dvojlùžko, 2. ložnice 2 samostatná lùžka + poschoïová pøistýlka pro dítì do 12 let - obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem a rozkládacím gauèem pro max. 2 osoby - sprcha, WC - terasa ubytování v mobilhomu na 7 nocí/1 osoba, poplatek za elektøinu, plyn, vodu a povleèení, služby stálého delegáta CK, pojištìní CK proti úpadku Dítì do 4 let zdarma Ditì do 12 let sleva 10% Senior nad 60 let sleva 5% AKCE : V termínech cena za 1 týden + 1 týden ZDARMA. mobilhomy Termín Cena za 1 osobu pøi obsazení domku ubytování 6 osobami 5 osobami 4 osobami Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè POVINNÉ PØÍPLATKY: - pobytová taxa a registraèní poplatek /osoba/ týdenní pobyt: nad 18 let 336 Kè, do 18 let 196 Kè, do 12 let 98 Kè - vratná kauce za pøípadné poškození a úklid mobilhomu 50 EUR. Vratná kauce se hradí u delegáta v místì pobytu pøi pøevzetí mobilhomu. Pøi odevzdání uklizeného a nepoškozeného mobilhomu bude vratná kauce vrácena v plné výši. Autobusová doprava: dospìlá osoba: Kè dítì do 12 let: Kè Stravování: - veèeøe: 196,- Kè/1 jídlo - polopenze: 336,- Kè/1 den (snídanì + veèeøe) do % do % do % do % Uvedené slevy se poskytují z tabulkové ceny ubytování pøi zaplacení 50 % zálohy. ve spolupráci s CK Jomatour 9

7 apartmány ANKA Mìsto Makarská je centrem stejnojmenné riviéry ve støední Dalmácii. Nabízí návštìvníkùm nejen koupání a slunìní na krásných oblázkových plážích s hrubým pískem a s pozvolným vstupem do vody, ale také spoustu sportovního a kulturního vyžití: tenis a další míèové sporty, turistika, cyklistika, paragliding, vodní sporty. Makarská je také významným zábavním centrem regionu. Je zde vícero diskoklubù a taneèních teras, mj. beach bar Twister, rockový klub Rockatansky, disco club v hotelu Biokovka a další. Vybrat si mùžete také z pestré palety výletù vèetnì lodních. Návštìvu Makarské rozhodnì doporuèujeme všem, kteøí chtìjí strávit dovolenou v rušném letovisku plném života, zábavy a sportu. Apartmány ANKA Ubytování je zaøízeno v apartmánovém domì v centrální èásti Makarské cca 300 m od moøe. Pøízemí: Studio pro 2 osoby: dvoulùžko, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, TV, klimatizace, posezení na terase, 3 lùžkový apartmán: ložnice s dvoulùžkem a 3. samost. lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem (pøistýlka), koupelna s WC, TV, klimatizace, posezení na terase Klimatizac e v cenì První patro: Studio pro 2 osoby: dvoulùžko, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, TV, klimatizace, balkon s èásteèným výhledem na moøe 4-6 lùžkový apartmán: 2 ložnice s dvoulùžkem a 3. samost. lùžkem, denní místnost s kuchyòským koutem, koupelna s WC, TV, klimatizace, terasa s èásteèným výhledem na moøe Stravování: vlastní nebo možnost dokoupení polopenze (pøípadnì pouze snídaní nebo veèeøí) za výhodné ceny v nedaleké restauraci Buža. 10 Termín Ceník ubytování apartmán / 7 nocí ubytování 2 lùžkový 3 lùžkový 4 lùžkový 5 lùžkový 6 lùžkový Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7x ubytování ve studiu/apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, klimatizaci, lùžkoviny, pobytovou taxu, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Stravování (osoba/pobyt na 7 nocí): polopenze: 2.590,- Kè; snídanì: 840,- Kè; veèeøe: 1.890,- Kè Pøistýlka pro 4. osobu (pouze u 3 lùžkového apartmánu): 2.390,- Kè/1 osoba/7 nocí ve všech termínech dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z cen ubytování (kromì pøistýlky) do : 5% do : 3% 11 M ost ožn polopenze

8 apartmány BAKALIÈ, ŠIMIÈ Další ze známých letovisek ležící asi 16 km jihovýchodnì od Makarské. Igrane je dnes turistické letovisko s èetnými hotely a apartmány, pøekrásnou pláží a také sportovními a zábavními akcemi. Podél dlouhé pláže smìrem na Živogošèe jsou pøi stezce vystavìné komfortní vily a domy, café bary, obchody a restaurace. Apartmány ŠIMIÈ se nacházejí v centru letoviska jen cca 100 m od nejbližší pláže. Parkování automobilù u domu zdarma. Apartmány 4+2 (pøízemí): 2 ložnice (francouzské 2 lùžko), koupelna s WC, prostorná denní místnost se zaøízeným kuchyòským koutem (4 plotýnkový plynový sporák) a rozkládacím gauèem (2 osoby), TV, terasa se zahradním nábytkem. Termín apartmán / 7 nocí ubytování Apartmány BAKALIÈ Apt. ŠIMIÈ 12 2 lùžkový 4 lùžkový 4 lùžkový 6 lùžkový Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè vyprodáno vyprodáno Kè Kè vyprodáno vyprodáno Kè Kè vyprodáno vyprodáno Kè Kè vyprodáno vyprodáno Kè Kè vyprodáno vyprodáno Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7x ubytování v AP/studiu, klimatizaci (kromì 2 lùžkového apartmánu), použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Apartmány BAKALIÈ se nacházejí v centrální èásti letoviska ve vzdálenosti cca 150 m od pláže. Možnost parkování u domu zdarma. 2 lùžkové studio: rozkládací gauè pro 2 osoby, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, balkon 4 lùžkové apartmány: ložnice s dvoulùžkem, denní místnost s rozkládacím gauèem pro 2 osoby, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, klimatizace, balkon. Všechny apartmány mají krásný pøímý výhled na moøe. Možnost wifi pøipojení k internetu za poplatek 1,- EUR/1den. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den dìti do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování

9 apartmány IVANKA Živogošèe, vzdálené cca 20 km na jih od mìsta Makarska, nabízí svým návštìvníkùm pøekrásné oblázkové pláže obklopené olivovým a borovicovým hájem a neuvìøitelnì èisté moøe. Najdete tu i skryté pláže s naprostým soukromím a také nudistickou pláž. Kromì koupání, relaxace a opalování se zde mùžete vìnovat vodním sportùm a atrakcím, turistice, výletùm do okolí (napø. Makarska, Medugorje (BiH), Dubrovník, ostrovy Hvar, Braè,...), cykloturistice (napojení na množství cyklostezek). Samozøejmostí je široká nabídka služeb - samoobsluhy, restaurace v obci i na pláži, pùjèovna kajakù, šlapadel, lehátek, vodních skútrù atd. Apartmány IVANKA Apartmánový dùm se nachází v èásti Porat asi 200 m od pláže. Ubytování je v novì zrekonstruovaných 2, 3 a 4-lùžkových apartmánech v 1. patøe. Dále velký apartmán pro 6-7 osob ve 2. patøe (3 ložnice + obývací pokoj + kuchyòský kout) s velkou terasou. V pøízemí apartmán pro 6 osob (2 ložnice + obývací pokoj + kuchyòský kout). Každý apartmán má vlastní kuchyòku, sociální zaøízení a terasu nebo balkón s nádherným výhledem na moøe! Na vyžádání je možno zapùjèit dìtskou postýlku. Obchod s potravinami je vzdálen pouhých 20 m. Parkování zdarma pøímo u objektu. 7x ubytování v apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, pobytovou taxu, lùžkoviny, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování 14 Ceník ubytování Termín 2-lùžkový 4-lùžkový 6-lùžkový 7-lùžkový ubytování apartmán apartmán apartmán apartmán (pøízemí) (2.patro) Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè

10 ÈSAD Havíøov a.s., ul.tìšínská 1297/2b, Havíøov-Podlesí tel , fax: poboèka Frýdek-Místek AN, Na Poøíèí 3530, Frýdek-Místek tel , fax: ÈSAD Karviná a.s., ul.hrnèíøská 65, Karviná-Fryštát tel , fax: poboèka Orlová AN, Orlová-Lutynì tel , fax: Zvýhodnìné autobusové zájezdy 2012 Cena za 1 osobu / 10 dní (7 nocí) vè. autobusové dopravy Cena za 1 osobu / 10 dní (7 nocí) vè. autobusové dopravy Termíny GRADAC MAKARSKA MAKARSKA DRVENIK DRVENIK IGRANE ŽIVOGOŠÈE PODACA BRIST BRELA ZAOSTROG ap. Lenka 1/2 ap. Anka 1/2 ap. Anka 1/3 st. Urliè 1/2 st. Buriè 1/2 ap. Bakaliè 1/2 ap. Ivanka 1/2 ap. Nena 1/2 ap. Anka Veža 1/4 ap. Tilda 1/4 ap. Šimiè 1/ Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè dopravu klimatizovaným autobusem, 7x ubytování, spotøebu vody, el. energie a plynu, použití lùžkovin, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Stravování: ceny a možnosti jsou uvedeny u jednotlivých ubytovacích kapacit za vèasný nákup: 5 % do v pøípadì spojení 2 termínù: 1.450,- Kè/1 os. dìti do 12 let na lùžku: 190,- Kè/1 os./pobyt 7 nocí ODMÌNA ZA VÌRNOST Klienti, kteøí si v roce 2011 zakoupili zájezd CK 3ÈSAD do Chorvatska, dostanou jako podìkování za dùvìru dárkový šek v hodnotì 300 Kè na nákup zájezdu do Chorvatska poøádaného CK 3ÈSAD v roce Pøijímáme POUKÁZKY SODEXO: Flexi Pass, Holiday Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass. podmínky pøijímání poukázek na Cestovní kanceláøe: 2012 / 0000 DÁRKOVÝ ŠEK 300 Kè na nákup dovolené v roce 2012 Je možné uplatnit na našich poboèkách pøi koupi pobytových zájezdù do Chorvatska poøádaných CK 3ÈSAD v sezónì ZÁJEZD JAKO DÁREK Darujte svým blízkým zájezd k narozeninám, výroèí nebo Vánocùm v libovolné výši v podobì dárkového šeku. Informujte se v našich CK3ÈSAD

11 studia URLIÈ studia BURIÈ Studia URLIÈ Studiový dùm URLIÈ se nachází v èásti Donja Vala asi 80 m od oblázkové pláže. Ubytování je zaøízeno v úèelovì vybavených 2 a 4 lùžkových studiích. Parkování u objektu zdarma. Studio 1/2: ložnice se 2 lùžky, kuchyòský kout, koupelna s WC, balkon, možnost pøistýlky Studio 1/4: ložnice se 2 lùžky, obývací èást s rozkládacím gauèem a kuchyò.koutem, koupelna s WC, balkon ubytování na 7 nocí ve studiu, spotøebu vody a energie, použití lùžkovin, závìreèný úklid, pobytovou taxu a zákonné pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku Ceník ubytování za osobu / 7 nocí Termín ubytování 1/2 studio 1/4 studio Pøistýlka Pøistýlka dítì sobota - sobota dospìlý do 12 let Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Studia BURIÈ Studiový dùm se nachází v Drveniku, èásti zvané Donja Vala, cca 100 m od køiš álovì èisté oblázkové pláže, obklopené palmami. V letovisku jsou restaurace, bary (vìtšina u pláže), supermarket, pošta, smìnárna, pizzerie apod. Ubytování je zaøízeno v úèelovì vybavených studiích a apartmánech s vlastním soc. zaøízením (sprcha + WC), kuchyòským koutem, balkonem. Možnost posezení na terase u domu vèetnì grilování. Parkování pøímo u objektu zdarma. Ceník ubytování / 7 nocí Termín ubytování 1osoba Apartmán 1/4 Pøistýlka sobota - sobota ve 1/2 studiu v 1/3 studiu Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí 26,- Kè/1 den dìti do 10 let 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: dospìlí 2.390,- Kè/ os. dìti do 12 let 1.990,- Kè/ os. Stravování polopenze 2.790,- Kè/1os. FAKULTATIVNÍ VÝLETY: Drvenik (staré místo) cca 90 HRK Drvenik-Pelješac-Hvar cca 120 HRK Drvenik-Korèula-Drvenik cca 240 HRK dìti do 4 let bez nároku na lùžko budou ubytovány zdarma dìti do 12 let 250,- Kè Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí 26,- Kè/1 den dìti do 10 let 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: dospìlí 2.390,- Kè/ os. dìti do 12 let 1.990,- Kè/ os. 7 x ubytování ve studiu, apartmánu, spotøebu vody a energie, lùžkoviny, závìreèný úklid, pobytovou taxu a zákonné pojištìní CK proti úpadku dìti do 12 let 250,- Kè 18 19

12 apartmány NENA Podaca je malé malebné letovisko na jihu Makarské riviéry. Je to pùvodní rybáøská vesnice ležící na úpatí hor Biokovo 2 km na východ od Zaostrogu ve smìru do Gradace. Dalším vìtším mìstem v okolí je Drvenik (vzdálen asi 5 km), který svou pravidelnou trajektovou dopravou nabízí øadu výletù, napø. na ostrov Hvar a Korèulu. Apartmány NENA Apartmánový dùm je vzdálen asi 70 m od moøe. Každý apartmán má vlastní koupelnu (sprcha + WC), TV (se SAT), kuchyòku a balkón. Spoleèná terasa je v pøízemí, parkování pro hosty za domem (zdarma). Nìkteré apartmány prošly v roce 2009 èásteènou rekonstrukcí. Možnost WiFi pøipojení k internetu zdarma. Ceník ubytování Termín 1 osoba / 7 nocí apartmán / 7 nocí ubytování Apartmán 1/2 Apartmán 1/3 Apartmán 1/4 Apartmán 1/5 Apartmán 1/ Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7x ubytování v apartmánu, použití lùžkovin, spotøebu vody, el. energie a plynu, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den 7x polopenze 2.690,- Kè/1os. dítì do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování Apartmány ŠIMIÈ Nový apartmánový dùm Šimiè se nachází na pomezí obcí Zaostrogu a Podaci jen cca 30 m od nejbližší pláže. Poblíž se nachází restaurace a pekárna. Centrum Zaostrogu se všemi službami a atrakcemi je vzdáleno cca 700 m. Parkování možno zdarma v zahradì domu nebo na pøilehlé místní komunikaci. Ubytování je zajištìno ve 2 lùžkových apartmánech s možností pøistýlky a ve ètyølùžkových apartmánech v pøízemí domu. Všechny apartmány jsou vybaveny zaøízeným kuchyòským koutem, koupelnou se sprchovým koutem a WC, TV/SAT, klimatizací (za pøíplatek), novým moderním nábytkem. Každý apartmán má vyhrazený prostor na terase domu s posezením. Apartmány ŠIMIÈ Apartmány ILJA Termín 1 osoba / 7 nocí 4-lùžkový 1 osoba / 7 nocí s polopenzí ubytování ve 2 lùžkovém apartmánu apartmán 2 lùžkový apartmán lùžko pøistýlka / 7nocí lùžko pøistýlka Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Apartmány Šimiè: 7x ubytování v apartmánu, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Apartmány ILJA: 7x ubytování v apartmánu, 7x polopenzi, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, klimatizaci, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. dítì do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování Apartmány ILJA se nachází v centrální èásti Podaci asi 150 m od køiš álovì èisté oblázkové pláže. K dispozici jsou 2 a 3 lùžkové apartmány. Každý apartmán má vlastní kuchyòský kout, koupelnu (sprcha + WC), balkon a klimatizaci. Všechny apartmány prošly v roce 2009 rekonstrukcí. V pøízemí domu je restaurace, kde se ubytovaným hostùm podává polopenze. Parkování osobních aut je možné zdarma pøímo u domu. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den *Snídanì: 5 EUR/1 osoba/1 den, *klimatizace: 5 EUR/AP/1 den (*pouze apartmány Šimiè - platba na místì) apartmány ŠIMIÈ, ILJA Klimatizace a polopenze v cenì 20 21

13 apartmány NIKO, PJER Apartmány NIKO se nacházejí hned za vjezdem do obce po pravé stranì od magistrály. Vzdálenost k nejbližší oblázkové pláži je asi 50 m. Pøízemí: apartmán 1/7 (4+3): ložnice se 3 samostanými lùžky, obývací pokoj s dvojlùžkem a rozkládacím gauèem pro další 2 osoby, kuchyòský kout, sprcha + WC, terasa. První patro: apartmán 1/2: dvojlùžko, sprcha+wc, kuchyòkský kout, TV, balkon s výhledem na moøe apartmán 1/3: dvojlùžko + 3. pevné lùžko, sprcha+wc, kuchyòský kout, TV, balkon s výhledem na moøe apartmán 1/3 (bez balkonu): dvojlùžko + 3. pevné lùžko, sprcha+wc, kuchyòský kout, TV, možnost posezení na malé terase u vstupu do domu v 1. patøe apartmán 1/5 (3+2): ložnice s dvojlùžkem + 3. pevným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a velkým rozkládacím gauèem pro 2 osoby, sprcha+wc, TV, balkon s výhledem na moøe Apartmán / 7 nocí Termín Apartmány NIKO Apartmány PJER ubytování apartmán apartmán 1/3 apartmán 1/5(3+2) apartmán 1/7 (4+3) apartmán apartmán 1/2 obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2-3 os. obs. 4-5 os. obs. 2-4 os. obs. 5-7 os. 1/2 1/ Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Apartmány PJER mají skvìlou polohu pøímo u vody (cca 5 m), pláž ke koupání je vzdálena asi 20 m od domu. Ubytování je zajištìno ve 2 a 3 lùžkových apartmánech s možností pøistýlky. Každý apartmán má vlastní koupelnu s WC, TV/SAT, zaøízený kuchyòský kout s lednicí. Všechny apartmány mají balkon s úžasným pøímým výhledem na moøe. Parkování osobních automobilù je možno poblíž domu na pozemku majitele zdarma. 7x ubytování v apartmánu, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den 7x polopenze: 2.690,- Kè Brist je malá obec s pøístavem ve stejnojmenné zátoce v jižní èásti Makarské riviéry pod svahy pohoøí Riliæ. Leží pøi Jadranské magistrále 2 km severozápadnì od letoviska Gradac, kde je k dispozici vše podstatné pro zábavu: diskotéky, bary, restaurace, obchùdky. Do Gradace lze dojít i pohodlnou pìší procházkou podél moøe. Apartmány ANKA VEŽA, SENKA Apartmánové domy se nacházejí jen cca 50 m od pláže. Apartmány jsou vybaveny zaøízeným kuchyòským koutem, sprchou, WC, balkonem, wifi pøipojením k internetu (zdarma), klimatizací (v cenì). Parkovat lze u domu zdarma. Na místì možnost zakoupení lodních výletù: Korèula, Hvar, Panorama denní, noèní. Pùjèovna šlapadel a skútrù se nachází jen asi 400 m od domu, obchod s potravinami cca 60 m. Termín Apartmán / 7 nocí ubytování apartmány SENKA ANKA VEŽA 2 lùžkový 3 lùžkový 4 lùžkový 4 lùžkový Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè apartmány ANKA VEŽA, SENKA 7x ubytování v apartmánu, klimatizaci, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pojištìní CK proti úpadku, pobytovou taxu. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den dítì do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování dítì do 12 let: pojištìnci RBP 5% z ubytování 200,- Kè 22 23

14 Zalakaros - láznì Apartmánové domy KAROS *** Jednopatrové apartmánové domy s pìknì udržovanými zahradami mají dvoulùžkové studia, nebo ètyø a šestilùžkové apartmány. Jsou vybaveny ústøedním topením, takže ubytování je možné celoroènì. Od termálního areálu jsou vzdálené m. UBYTOVÁNÍ: Dvoulùžková studia mají vybavený kuchyòský kout, TV, koupelnu, balkon nebo terasu. Ètyølùžkové apartmány mají dva oddìlené dvoulùžkové pokoje, obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem, TV, dvì koupelny, balkon nebo terasu. Šestilùžkové apartmány mají tøi oddìlené dvoulùžkové pokoje, dvì koupelny, obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem, TV, balkon nebo terasu. Minimální pobyt 3 noci. STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost vaøení. SLUŽBY: - možnost grilování - možnost využití zahradního nábytku - parkování v oploceném areálu Komplexní cestovní pojištìní Dopravu autobusem, 4 x ubytování v hotelu Freya*** propojeném s láznìmi tunelem, pobytovou taxu, polopenzi formou švédského stolu, neomezený vstup do léèivých a termálních lázní vèetnì zážitkové èásti a saun, vypùjèení froté županu (dosp. osoby), prùvodce mluvící èesky a maïarsky, zákonné pojištìní CK. Komplexní cestovní pojištìní 24 30,- Kè/1 os./1 den ZALAKAROS autobusem 2012 Ceník ubytování - 5 dní / 4 noci Termín dosp. dosp. os. dítì do 6 let osoba pøistýlka pøistýlka Kè Kè Kè Kè Kè Kè Ve spolupráci s Jitkou Navrátilovou - CK JINA 30,- Kè/1 os./1 den Ceník ubytování - 1 osoba / 1 noc Termín 2-lùžk. 4-lùžk. 6-lùžk. studio apartmán apartmán celoroènì 430 Kè 410 Kè 390 Kè Ve spolupráci s Jitkou Navrátilovou - CK JINA 1 x ubytování, pobytovou taxu, použití ložního prádla, vody, el.energie, závìreèný úklid, parkovné, non-stop asistenèní služby na telefonu èesky a maïarsky mluvícího zástupce CK JINA - Jitka Navrátilová, DPH. PROGRAM: 1. den: Odjezd z ÈR, cestou zastávka v Hévízu u nejvìtšího termálního jezera Svìta, zapsaného v UNESCO, pøíjezd do Zalakarose, ubytování, veèeøe den: Snídanì, celodenní relaxaèní a léèebné koupání v lázních, veèeøe, volný program 5. den: Snídanì, dopoledne relaxaèní a léèebné koupání v lázních, odpoledne odjezd do ÈR, cestou zastávka na nákupy. Jitka Navrátilová CK JINA si vyhrazuje právo zmìny ceny v pøípadì navýšení ceny za dopravu od dopravce. MAZURY, POLSKO, hotel Klub Mazury*** s polopenzí pohodov ý poznávací zájezd Krajina Tisícù jezer s okolními lesy v severovýchodním Polsku. Její èisté a zdravé prostøedí je rájem jachtaøù, milovníkù pìší turistiky i cykloturistù. Program zájezdu: každodenní program a výlety na nejkrásnìjší místa Velkých Mazurských jezer: Reszel (biskupský hrad), Kêtrzyn (staré mìsto, gotický kostel), Œwiêta Lipka (místo mariánského kultu), Gižycko-køižácký hrad, tvrz Boyen, otoèný most, vyhlídk.vìž, mìsteèko Miko³ajki (perla Mazur), kavárny, hospùdky, obchùdky, vyhlídková plavba lodí z Miko³ajek, Vlèí doupì (Wilczy szaniec - Hitlerùv hlavní stan). Skupiny nad 10 osob mají rùzné výhody - pøijedeme za vámi, urèíte si nást. místo a pod. (informujte se v CK na slevy pro skupiny). Klienti vlastní dopravou: jen mimo termíny našich autobus. zájezdù. V cenì nemají výlety a delegáta CK. Mimo sezonu sleva 100 Kè. Nástupní místa autobusu: Karviná, Havíøov, Ostrava, Frýdek-Místek, Tøinec, È.Tìšín. Mazury, Vysoké Tatry ubytování - hotel Klub Mazury*** s vlastní malou pláží, pùjèovnou lodìk, šlapadel a kol, pøímo u jednoho z Mazurských jezer, 1 km od mìsteèka Mr¹gowo - 2 lùžkové pokoje se soc.zaøízením a TV, doprava luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací bez noèních pøejezdù, vèetnì všech výletù. Polopenze (snídanì a veèeøe formou švéd.stolù a bufetu), prùvodce CK, pojištìní CK proti úpadku, 1x zábavný veèer s místní hudbou. V CENÌ NENÍ: povinné cestov. pojištìní léèebných výloh (cena v CK) a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných zdravotních dùvodù 15 Kè/os/den, místní poplatek 2 z³/os/den, obìdy, vstupné (cca 40 z³), lodní lístky 40 z³. cena za dospìlou osobu cena za dítì termín dnù / strava 2 lùžk. dosp. 1 lùžk. pokoj do 3 let 4-12 let 4-12 let nocí pokoj pøist. pokoj s balk. s dosp. na pøist. B /6 polopenze Kè Kè Kè +120 Kè Kè Kè Kè B /6 polopenze Kè Kè Kè +120 Kè Kè Kè Kè V noc polopenze 990 Kè 790 Kè Kè +20 Kè Kè 490 Kè B - autobusový zájezd V - vlastní doprava VYSOKÉ TATRY aut busový pobyt vý zájezd o o s programem a výlety Hotel SOREA Hutník se nachází v pìkném tichém prostøedí v osadì Tatranské Matliare pod úpatím Lomnického štítu necelé 2 km od Tatranské Lomnice. Vybavení hotelu: 2 bary, krytý plavecký bazén, sauna, hydromasáže, solárium, bowling, fitness, stolní tenis, biliard, minigolf, pùjèovna kol,... Program zájezdu: 1.den: cestou zastávka na Štrbském plese, lehká túra (3 hod.) na Popradské Pleso, ubytování den: výlety a turistika pro každého (program pro zdatné turisty nebo odpoèinkový program pro druhou skupinu), napø. Hrebienok, Skalnaté Pleso, lanovkou na Lomnický Štít, výlet (za pøíplatek) do Pieninského NP s plavbou na vorech kaòonem øeky Dunajec, Belianské Tatry, relax na termálním koupališti Vrbov a další. 7.den: cestou zpìt Zakopane, centrem, tržištì, lanovkou na Gubalowku a návrat okolo Oravské pøehrady na Ostravsko. Podrobný program a také program zájezdu na 4 dny najdete na našich webových stránkách. Skupiny nad 10 osob mají rùzné výhody - pøijedeme za vámi, urèíte si nást. místo a pod. (informujte se v CK na slevy pro skupiny). Klienti vlastní dopravou: jen mimo termíny našich autobus. zájezdù, min. na 3 noci. V cenì nemají výlety a delegáta CK. ubytování - hotel SOREA Hutník II. Tatranské Matliare - 1, 2 lùžkové pokoje s pøistýlkou a se soc.zaøízením a TV- SAT, doprava zájezd. autobusem s klimatizací, 3x výlet busem, polopenze (snídanì formou švédských stolù, veèeøe 3 chodová výbìrem z menu), volný vstup do hotel. bazénu, prùvodce CK, pojištìní CK proti úpadku. V CENÌ NENÍ: povinné cestov.pojištìní léèeb.výloh (cena v CK) a poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných zdravotních dùvodù 15 Kè/os/den, pojištìní na zásah horské služby 7 Kè/os/den, místní poplatek 1 /os/den (platí se na místì), lanovky, vstupné a výlet do Pieninského NP (350,- Kè i s plavbou na vorech). Nástupní místa autobusu: Karviná, Havíøov, Ostrava, Frýdek- Místek, È.Tìšín, Tøinec, Bystøice, Jablunkov. cena za dospìlou osobu cena za dítì termín dnù / strava 2 lùžk. dosp. 1 lùžk. do 3 let se 3-15 let ve 3-15 let nocí pokoj pøist. pokoj 2 dosp. 2 lùžk. pok. pøistýlka B /4 polopenze Kè Kè Kè 750 Kè Kè Kè B /6 polopenze Kè Kè Kè 900 Kè Kè Kè B /6 polopenze Kè Kè Kè 900 Kè Kè Kè B /6 polopenze Kè Kè Kè 900 Kè Kè Kè Vlastní doprava 1 noc polopenze 850 Kè 670 Kè Kè do 8 let 0 Kè! 630 Kè (8-15) 450 Kè (8-15) B - autobusový zájezd 25 Ve spolupráci s CK A-Z TOUR

15 rezidence FLORA, hotel CRISTALLO Paestum, rezidence FLORA Novì postavená rezidence se nachází v centru místní èásti Licinella, kde nechybí typické obchùdky, restaurace a pizzerie. Vzdálenost k pláži je 300 m. rezidence Flora - vlastní doprava Termín apartmán / 7 nocí ubytování Bilo Trilo Trilo pro 2-4 os. pro 5 os. pro 6 os Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Paestum, hotel CRISTALLO Rodinný hotel je umístìn v klidné èásti Paesta, obklopen krásnými vzrostlými palmami. Vzdálenost do centra mìsteèka Cappacio je cca 2 km, zóna Laura (restaurace, obchody, bankomaty) je vzdálena 100 m. Písèitá pláž s pozvolným vstupem do vody se nachází ve vzdálenosti 300 m od hotelu. Parkování je zdarma na nehlídaném parkovišti v areálu hotelu. hotel CRISTALLO - vlastní doprava Termín 1 osoba Termíny 1 osoba ubytování /7nocí ubytování /7nocí Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè UBYTOVÁNÍ: jednoduše, ale útulnì vybavené 2 lùžkové pokoje s možností až 2 pøistýlek (formou palandy), vlastní soc. zaøízení, TV, telefon, klimatizace. Vìtšina pokojù je vybavena balkonem. STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídanì kontinentální formou bufetu, veèeøe servírované). Nápoje nejsou zahrnuty v cenì. SLUŽBY: recepce, restaurace, bar s terasou, TV sál, internet (za pøíplatek) UBYTOVÁNÍ: moderní apartmány typu BILO pro 4 osoby a typu TRILO pro 5 a 6 osob, všechny s vlastním soc. zaøízením, vybaveným kuchyòským koutem, TV, balkonem a klimatizací (za pøíplatek) STRAVOVÁNÍ: vlastní v apartmánech nebo možnost využití polopenze v restauraci rezidence SLUŽBY, ZÁBAVA: recepce, bar, restaurace, parkovištì, bazén, pláž veøejná, nedaleký zábavný park pro dìti, minigolf 7x ubytování v apartmánu, spotøebu elektrické energie, plynu, vody, parkování, bazén POVINNÉ PØÍPLATKY: Vratná kauce 30 /apartmán (závìreèný úklid si klienti provádìjí sami, v pøípadì neuklizeného apartmánu nebude kauce vrácena) Povleèení a ruèníky: 8 EUR/osoba Klimatizace: 5 EUR/1 den/apartmán Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: Brno 3.180,- Kè/os. svoz z Ostravy 390,- Kè/os. (platí pøi min. 6 osobách) 7x ubytování, 7x polopenzi, centrální klimatizaci. SLEVY na 3. a 4. lùžku: dítì do 3 let bez nároku na lùžko: ZDARMA (platí polopenzi 800 Kè/osoba/týden) dìti od 3-12 let: 30% dospìlí: 10% Jednolùžkový pokoj: Kè/týden Plážový servis: 10 EUR/1 den (sluneèník+2 plážová køesla) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: Brno 3.180,- Kè/os. svoz z Ostravy 390,- Kè/os. (platí pøi min. 6 osobách) Lido Adriano Lido Adriano, ležící v oblasti Emilia Romagna je atraktivní, vìtší letovisko, bohaté na kulturní a sportovní vyžití s možností výletù do okolí - Ravenna, San Marino, Rimini, Delfinárium, Mirabilandia a další. V letovisku je spousta obchodù, restaurací, kaváren, pizzerií, cukráren. Pláže jsou písèité s pozvolným vstupem do moøe. Cena za 1 osobu / 7 nocí vè. autobusové dopravy Termín pokoj pokoj pøistýlka ubytování dvì lùžka s manžel osoba Residence menší lùžkem v apartmá Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè Belveder Kè Kè Kè Belveder Kè Kè Kè Belveder Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè Belvedere UBYTOVÁNÍ: Apartmány TRILO: 2 ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem, koupelna, balkon Apartmány BILO: 1 ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem, koupelna, balkon 7 x ubytování v apartmánu, spotøebu plynu, vody, elektøiny, parkovné, volný vstup na pláž, bazén pokud je souèástí residence Záloha pøi rezervaci pobytu ve výši 60 %, doplatek ceny 7 týdnù pøed nástupem na pobyt. Ve splupráci s CK Martinitour Lido Adriano UBYTOVÁNÍ: Apartmány TRILO An Maria, Belvedere pro 4 6 osob ( dvì ložnice, jedna s manželským lùžkem, druhá se dvìmi oddìlenými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem, sociální zaøízení, balkon, možnost 1-2 pøistýlek. Vzdálenost od pláže m. Povleèení a úklid fakultativnì. STRAVOVÁNÍ: vlastní v apartmánech nebo možnost polopenze 3 200,- Kè /os./ 7 dnù autobusovou dopravu, 7 x ubytování ve 4-6 lùžkovém apartmánu s bazénem, služby delegáta, pojištìní CK proti úpadku Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovìdnost za škodu, storno zájezdu) dospìlí dítì do 15 let 26,-Kè/ 1den 13,- Kè/1 den Cena za 1 osobu / 7 nocí - vlastní doprava Termín CLASSIC AnMARIA VILKA B.MARLIN B.MARLIN ubytování TRILO A TRILO/bazén TRILO/zahrádka BILO/bazén TRILO/bazén 250 m od moøe 150 m od moøe 400 m od moøe 200 m od moøe 200 m od moøe 5/6 lùžk. 4/6 lùžk. 4/6 lùžk. 3 lùžk. 4/6 lùžk Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè kauce-vratná 100 Euro 100 Euro 100 Euro 50 Euro 50 Euro úklid vlastní 40 / fakult. 40 / fakult. 50 / fakult. 50 / fakult. bazén není v cenì není v cenì v cenì 26 27

16 Školní výlety Vážené paní uèitelky, vážení páni uèitelé, chtìli jsme Vám ušetøit èas a práci a proto jsme pøipravili nabídku autobusových školních výletù tzv. na klíè, kdy se nemusíte o nic starat a pouze si u nás výlet objednáte. V následující tabulce je pøehlednì zobrazena nabídka tìchto výletù vè. termínù a cen na 1 žáka èi studenta. Cena vždy zahrnuje autobusovou dopravu našimi kvalitními autobusy se zkušenými øidièi, vstupné do navštívených objektù a malé obèerstvení pro každého úèastníka. Pro pedagogický doprovod je samozøejmì poèítáno s místy zdarma. V pøípadì, že dáte dohromady potøebný poèet žákù, lze dohodnout libovolný jiný termín konání školního výletu. Vìøíme, že Vás tato novinka v naší nabídce zaujme a že ji budete hojnì využívat. Zájezd termíny Cena za 1 osobu pøi odjezdu autobusu z mìsta: Karviná Orlová Bohumín Havíøov Fr. Místek Ostrava, Planetárium 15.5.; Kè 115 Kè 120 Kè 115 Kè 120 Kè Ostrava, ZOO 14.5.; Kè 120 Kè 130 Kè 130 Kè 140 Kè Ostrava, Dinopark (Doubrava) 16.5.; 23.5.; Kè 90 Kè 115 Kè 105 Kè 130 Kè Ostrava, hornické muzeum Landek 10.5.; Kè 160 Kè 160 Kè 155 Kè 155 Kè Zlín, ZOO Lešná Kè 330 Kè 330 Kè 310 Kè 300 Kè Štramberská trùba, Kopøivnice muzeum Tatra 23.5.; Kè 230 Kè 250 Kè 210 Kè 190 Kè Kouty n. Desnou, elektrárna Dlouhé Stránì Kè 500 Kè 500 Kè 480 Kè 460 Kè V.Losiny, ruèní výrobna papíru Všechny ceny jsou bez DPH. Reklamní letáky umístìné v autobuse: cena za 1ks/1 mìsíc vè. instalace/odinstalace A4 (na výšku), A5 70,- Kè A3, A4 (na šíøku) 130,- Kè Držadlo ( reklamní nosiè): 6,- Kè / 1 ks / 1 den + 6,- Kè instalace / odinstalace / 1 ks Reklama umístìná na boèních stranách a zadních sklech autobusù: ,- Kè / 1m / 1 mìsíc. 2 Úètujeme vždy min. 0,5 m. Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel. Celoplošný polep autobusu: roèní nájem ,- Kè. Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel. Cena zahrnuje: autobusovou dopravu z uvedených mìst do místa konání výletu a zpìt, vstupenku do navštívených objektù, malé obèerstvení pro každého úèastníka Volitelné pøíplatky: cestovní pojištìní: 13,- Kè/1 osoba/1 den Programy a bližší informace k jednotlivým zájezdùm naleznete na Na každých 10 dìtí jedna osoba doprovodu ZDARMA. ÈSAD Karviná a.s. ul.hrnèíøská Karviná-Fryštát tel fax: poboèka Orlová AN Okružní Orlová-Lutynì tel fax: ÈSAD Havíøov a.s. ul.tìšínská 1297/2b Havíøov-Podlesí tel fax: poboèka Frýdek-Místek AN Na Poøíèí Frýdek-Místek tel fax: Zájezdy se uskuteèní pøi minimální úèasti 38 platících osob. Pro ucelené skupiny v poètu alespoò 35 platících osob lze dohodnout libovolný termín zájezdu.

17 chata Hrádek Novì rekonstruovaná chata Hrádek ve Slezsku, dojezd autem možný až k chatì (cca 3 km od hlavní silnice). Penzion TIROL Novì zrekonstruovaný penzion se nachází v Zellbergu, centrum Zell am Ziller vzdáleno 600 m, skiareál Zillertal Arena 2,5 km, lyžaøské støedisko Hochzillertal 6 km, ledovec 25 km, Ski Zillertal 3 000/Schwendau 4 km, bazén a sauny v Mayrhofenu 5 km, bazén ve Fügenu 16 km, skibus 400 m. Popis pokojù: 2-lùžkové pokoje nebo 3 a 4-lùžkové pokoje (dvoulùžko + 3. a 4. lùžko formou pøistýlky). Každý pokoj má vlastní sprchu/wc. Pokoje s vlastním soc. zaøízením, TV a pøipojením na internet, skvìlá domácí kuchynì (polopenze, plná penze). Ceny * Dìti Dospìlí za 1 osobu / 1 noc: do 3 let 4-7 let 8-14 let Nocleh + polopenze zdarma 250,- Kè 350,- Kè 480,- Kè Nocleh + plná penze zdarma 300,- Kè 400,- Kè 550,- Kè Rekreaèní poplatek na místì (os. nad 18 let): 15 Kè / den * ceny platí pøi ubytování na 3 a více nocí, ceny za 1-2 noci na dotaz v CK Vybavení chaty: restaurace bar jídelna stylová místnost s krbem vlastní parkovištì venkovní posezení na zahrádce osvìtlený lom s ohništìm venkovní dìtský koutek sauna (pro 4 osoby) 2 lyžaøské vleky (osvìtlené) pøímo v areálu chaty tenisový kurt (volejbalové høištì) venkovní bazén (+ dìtský bazének) pùjèovna horských kol kuleèník stolní tenis ruské kuželky šipky nová dìtská herna Možnosti v okolí: bìžecké tratì sjezdovky cyklostezky turistické trasy po okolí koupalištì paragliding krásná pøíroda houbaøení... a mnoho dalšího Stravování: polopenze: èeská kuchynì, rozšíøená snídanì vèetnì nápojù, veèeøe polévka, hlavní jídlo, salátový bufet, dezert èi ovoce. Možnost dokoupení obìdového balíèku. termín noci / ski dospìlý junior dítì nelyžaø a dítì nar.po èt - po 3 / Kè Kè Kè Kè so - pá 5 / Kè Kè Kè Kè út - po 5 / Kè Kè Kè Kè ne - so 5 / Kè Kè Kè Kè * pá út* 2 / 3* Kè Kè Kè Kè po - ne 5 / Kè Kè Kè Kè so - pá 5 / Kè Kè Kè Kè pá - èt 5 / Kè Kè Kè Kè so - pá 5 / Kè Kè Kè Kè èt - út 4 / Kè Kè Kè Kè èt - po 3 / Kè Kè Kè Kè PROGRAM: Odjezd z ÈR ráno (u zájezdu s * odjezd veèer). V odjezdový den uvolnìní pokojù do event hodin, lyžování, veèeøe, odjezd do ÈR v hodin. dopravu autobusem, ubytování, polopenzi, služby prùvodce, permanentku Zillertal Superskipas, závìreèný úklid, pobytovou taxu, ložní a koupelnové prádlo. vlastní doprava 1.000,- Kè PØÍPLATKY: jednolùžkový pokoj 200,- Kè/den, neobsazený pokoj 500,- Kè/volné lùžko/pobyt, polední svaèina 70,- Kè/osoba/den. Permanentka Zillertaler Superskipas platí pro lyžaøská støediska Ski Zillertal 3000/Hintertux, Zillertal Arena, Hippach, Penken, Ahorn, Hochzillertal-Hochfügen, Ski-Optimal Kaltenbach, Spieljoch, Fügen. Ve splupráci s CK Original 30 31

18 Nabízíme Vám volné kapacity zájezdových autobusù znaèky IVECO, Renault a Karosa pro tuzemské i zahranièní zájezdy. V rámci nepravidelné osobní dopravy disponujeme 16 zájezdovými autobusy. Tyto autobusy využíváme pro pøepravní potøeby našich dlouhodobých partnerù i pro pøíležitostnou dopravu (firemní akce, oslavy, výlety, zájezdy šité na míru, apod.). Všechny provozované autobusy splòují veškeré podmínky pro provoz v mezinárodní dopravì a nabízejí vysokou míru pohodlí a spolehlivou pøepravu. Pro zahranièní zájezdy nebo pro vìtší objemy pøeprav poskytujeme zajímavé slevy. Wieliczka a Krakow Lázeòské mìsto Budapeš ,- Kè 855,- Kè Královské mìsto Krakow Adventní Budapeš 1.,8., ,- Kè 855,- Kè výstava se koná 1x za 10 let Romantická Paøíž a Versailles ,- Kè 4 490,- Kè MAGELYS HD EVADYS HD SOR LH 9,5 DOMINO HD ILIADE RTX KAROSA LC956 Slovensko - Gotickou cestou Kè Maïarsko - Eger Holandsko - Floriade svìtová zahradnická výstava Kè FLORA Olomouc 21.4.,18.8., Kè Maïarsko - Mezõkövesd 390 Kè Kè Proè využít našich služeb? l zázemí: patøíme do významné dopravní skupiny 3CSAD (1300 zamìstnancù, 350 autobusù celkem, 20 mil. najetých km roènì) l moderní a variabilní vozový park: 16 stabilních zájezdových autobusù, splòujících nároèné standardy dnešního cestování l všechny služby certifikované dle ISO 9001:2000 l vlastní autorizované servisy (pravidelné prohlídky, operativní servis v pøípadì neèekaných událostí) l profesionální a zkušení øidièi Volejte: Jarní Vídeò ,- Kè Podzimní Vídeò ,- Kè Krásy Švýcarska 645,- Kè Adventní Vídeò 1.,8., ,- Kè 5 890,- Kè ÈSAD Havíøov a.s ÈSAD Karviná a.s ÈSAD Karviná a.s. (provoz Orlová) ÈSAD Frýdek - Místek a.s ÈSAD Frýdek - Místek a.s. (provoz Hranice) Bešeòová 14.4., ,- Kè

19

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy

MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy DĚTSKÉ CENY DO 15 LET NOVINKA ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO... U O T O MAĎARSKO CESTOVÁNÍ S JIST SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA seniorské a poznávací zájezdy

Více

CHORVATSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA 55+ www.duhatour.cz. POUZE 1000,- Kč SENIORSKÉ ZÁJEZDY

CHORVATSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA 55+ www.duhatour.cz. POUZE 1000,- Kč SENIORSKÉ ZÁJEZDY DĚTSKÉ CENY DO 15 LET ANIMAČNÍ PROGRAMY PRO DĚTI SENIORSKÉ ZÁJEZDY 55+ PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO MAĎARSKO SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA dovolená u moře seniorské zájezdy lázeňské

Více

ZDARMA DO 15 LET. POUZE 1000,- Kč ČERNÁ HORA DO 7 LET CHORVATSKO - SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA. www.duhatour.cz CHORVATSKO ČERNÁ HORA

ZDARMA DO 15 LET. POUZE 1000,- Kč ČERNÁ HORA DO 7 LET CHORVATSKO - SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA. www.duhatour.cz CHORVATSKO ČERNÁ HORA DOVOLENÁ DĚTI V ČERNÉ HOŘE DO 7 LET ZDARMA CHORVATSKO ČERNÁ HORA DĚTSKÉ CENY DO 15 LET PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY ZÁLOHA POUZE 1000,- Kč CHORVATSKO - SLOVENSKO - ČESKÁ REPUBLIKA www.duhatour.cz ČERNÁ HORA CESTOVÁNÍ

Více

Katalog zájezdů 2010

Katalog zájezdů 2010 Katalog zájezdů 2010 Vážení klienti, rádi Vás seznámíme s naší nabídkou na rok 2010, kdy začínáme naši již 21. sezónu. Těší nás zájem zákazníků stálých, ale i nových, kteří se poprvé seznamují s naším

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Pošumaví, Lipno. region D:

Pošumaví, Lipno. region D: region D: Pošumaví, Lipno 22 RZ Babylon, str. 27 23 Hotel Ostrý v Železné Rudì, str. 28 24 RZ Èerná v Pošumaví, str. 29 25 Horní Planá è. 41, str. 30 26 Horní Planá - buòky, str. 31 27 Rekreaèní objekt

Více

Pobytové zájezdy poznávací zájezdy letecké eurovíkendy expo 2015 Milano. Katalog zájezdů 2015. 26. sezóna s Vámi

Pobytové zájezdy poznávací zájezdy letecké eurovíkendy expo 2015 Milano. Katalog zájezdů 2015. 26. sezóna s Vámi Pobytové zájezdy poznávací zájezdy letecké eurovíkendy expo 2015 Milano Katalog zájezdů 2015 26. sezóna s Vámi Vážení klienti, je nám potěšením letos s Vámi oslavit 25. narozeniny CK Quicktour a v podobě

Více

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden

SLEVY AŽ 30 % Pobytové a poznávací zájezdy. www.ckkalousek.cz. CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden Pobytové a poznávací zájezdy CHORVATSKO ŠPANĚLSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ZÁJEZDY PRO SKUPINY CHORVATSKO od 699,-Kč/týden 2015 NOVINKY CHORVATSKO nová nástupní místa po ČR odjezdy pátek a pondělí jízdenky do

Více

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015

chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 25. sezóna chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 POBYTOVÉ ZÁJEZDY JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY ZALOŽENO 1990 Spolehlivý průvodce na Vašich cestách www.campana.cz POJIŠTĚNÍ

Více

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy

Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy 2015 Pobytové zájezdy Španělsko, Chorvatsko Poznávací zájezdy www.ck-karavan.cz 2 Úvod Vážení a milí zákazníci, představujeme Vám novou nabídku našich pobytových a poznávacích zájezdů na rok 2015. Především

Více

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti,

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti, CHORVATSKO 2015 40.000 plus Milí klienti, díky vám všem cestovní kancelář Za sluncem s.r.o. v roce 2014 prodala přes 40.000 nocí pobytů v hotelích a penziónech po celém světě. To nás staví mezi nejprodávanější

Více

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii

Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden. Děti zdarma. Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře. Nový kemp ve střední Itálii ITÁLIE 2015 CHORVATSKO Dovolená u moře od 3.390 Kč/týden Děti zdarma Nové luxusní mobilhomy na Palmové riviéře Nový kemp ve střední Itálii Obsah 1 Všeobecné informace o zájezdech 2 4 Itálie Lignano (stany

Více

SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU

SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU SLEVY - SOUTĚŽ - DOVOLENÁ NA SPLÁTKY - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - PLATBA POUKÁZKOU Našim stálým klientům nabízíme věrnostní slevy. Ti z vás, kteří vycestovali s naší CK 3 a vícekrát, mají možnost získat slevu na

Více

DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % RODINNÉ BALÍČKY

DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % RODINNÉ BALÍČKY DÍTĚ DO 15 LET ZDARMA SLEVY AŽ 15 % Léto 2015 RODINNÉ BALÍČKY Chorvatsko Maďarsko Poznávací zájezdy 2 Vážení přátelé, děkujeme Vám všem, kteří s námi již jednadvacet let navštěvujete krásná pobytová místa

Více

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) Polička Svitavy Riegrova 52, 572 01, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz, skype: ko-tour policka info a rezervace všech zájezdů

Více

benfica.cz 20. sezóna

benfica.cz 20. sezóna benfica.cz 2011 20. sezóna Chcete na dovolené překonávat limity? My jsme začali u Vašeho pojištění. Cestovní pojištění KOLUMBUS Máte rádi aktivní dovolenou? Přibalte si kromě jisticích lan a termoprádla

Více

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství.

Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. CESTOVNÍ KANCELÁŘ w w w. zlintour trips.cz 1 S M Ě N Á R N A Pondělí 8.00 9.00 směny za střed. Všechny směny bez poplatku. Možnost devizového poradenství. Při směnách nad 50.000 CZK individuální kurzy,

Více

Chorvatsko > Itálie. 2012 Léto. Léto. Itálie Chorvatsko

Chorvatsko > Itálie. 2012 Léto. Léto. Itálie Chorvatsko > Itálie Léto 2012 Léto 2015 Itálie Úvodem «Úvodem... 2 KATALOG LÉTO 2015 ITÁLIE CHORVATSKO Kde KATALOG nás najdete? LÉTO 2012 Dámy a pánové, vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru v naši cestovní

Více

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně. 2 Bova, E II, 49 a 48 míst, lůžková úprava. 1 Berkhof, E II, 49 míst

Informace. S námi cestujete pohodlně a bezpečně. 2 Bova, E II, 49 a 48 míst, lůžková úprava. 1 Berkhof, E II, 49 míst P r o g r a m y j s o u o r i e n t a č n í 1 Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) www.kotour.cz Polička Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel: 461 723 740, e-mail:

Více

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat CHORVATSKO 2014 40.000 plus Domyšlené cestovní pojištění od odborníka na cestovní pojištění tel.: 844 11 12 11 (při volání z ČR, cena místního hovoru) 00 421 2 2081 1811 (při volání ze zahraničí) www.unionpojistovna.cz

Více

Informace. Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz Pardubice

Informace. Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz Pardubice Informace Pobočky CK KO TOUR (Ladislav Cacek, cestovní kancelář) www.kotour.cz Polička Riegrova 52, 572 01, tel./fax: 461 724 662, tel.: 461 723 740, e-mail: policka@kotour.cz Pardubice Palackého 2418,

Více

SKUPINY 2014 CHORVATSKO

SKUPINY 2014 CHORVATSKO SKUPINY 2014 CHORVATSKO UBYTOVÁNÍ V HOTELECH, APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) POREČ hotel DELFIN** s polopenzí Poreč je dnes nejnavštěvovanějším

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

kontakt sleva 10% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 8% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 6% při zakoupení zájezdu do 15.12.

kontakt sleva 10% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 8% při zakoupení zájezdu do 15.12.2009 sleva 6% při zakoupení zájezdu do 15.12. JADRAN pro kolektivy 2010 Chorvatsko Pula Fažana Medulin Rabac Pag Povljana Biograd na Moru Vodice Baška Voda Promajna Gradac Itálie Lignano Sabbiadoro Bibione Caorle Rimini Riccione Cupra Marittima Martinsicuro

Více

KOLEKTIVY. 1.960, Kč/os. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVACÍ. Nabídka 27 středisek stany, karavany, chatky, mobilhomy, apartmány a hotely

KOLEKTIVY. 1.960, Kč/os. ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVACÍ. Nabídka 27 středisek stany, karavany, chatky, mobilhomy, apartmány a hotely AKCE 10 % při objednání do 31. 12. 2013 21 let zkušeností jnižší možné ceny Odměny pro organizátory Až 8 poukazů ZDARMA Nabídka 27 středisek stany, karavany, chatky, mobilhomy, apartmány a hotely Týden

Více

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost prolíná s přítomností. Historická města ukrytá mezi kopci po pár kilometrech plynule přecházejí v turistická centra s mnoha obchody

Více

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost

Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost Itálie je zemí mnoha podob, zemí kontrastů a protikladů, kde se minulost prolíná s přítomností. Historická města ukrytá mezi kopci po pár kilometrech plynule přecházejí v turistická centra s mnoha obchody

Více

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Rodinná rekreace Školy a školky v přírodě Dětské tábory Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za projevenou důvěru, tak i Vám, kteří jste

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více