Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Martin Lípa Bankovní management Vedoucí práce: Ing, Helena Cetlová Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Martin Lípa 2

3 Anotace práce: Jméno a příjmení autora: Instituce: Název díla: Vedoucí práce: Martin Lípa Bankovní Institut Vysoká Škola Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Ing. Helena Cetlová Počet stran: 59 Počet bibliografických zdrojŧ: 8 Počet internetových zdrojŧ: 24 Klíčová slova: pojištění, pojistná smlouva, pojistná událost, atomizace rizika, moderní investiční pojištění, povinné ručení Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pojistného trhu v České Republice. Obsahem práce je zamyšlení nad významem pojištění jako takového, dále pak popis dosavadního vývoje českého pojistného trhu aţ do současnosti. Hlavní částí je pak zhodnocení dnešního stavu českého pojistného trhu a popis 3 největších pojišťoven, které mají v ČR dominantní postavení, a jejich produktŧ. Obsahem závěrečné části bakalářské práce je odhad trendŧ, kterými se bude české pojištění vydávat a závěrečné zhodnocení. 3

4 Obsah Úvod Dosavadní vývoj trhu pojištění v ČR Chronologicky řazené významné mezníky vývoje československého a českého pojišťovnictví Vývoj pojišťovnictví v ČR po roce Česká pojišťovna Další pojišťovny na území ČR Česká asociace pojišťoven Další dŧleţité instituce Vývoj objemu pojištění v ČR Analýza a vyhodnocení současného stavu na trhu pojištění Stav pojistného trhu v ČR Platná legislativa pro současný pojistný trh v ČR Zákony: Prováděcí předpisy: Další předpisy: Hlavní pojišťovny na trhu a jejich produkty Podíl hlavních pojišťoven ve statistice registrovaných vozidel Hlavní produkty na pojistném trhu Česká pojišťovna Profil společnosti Historie a vývoj České pojišťovny Představenstvo společnosti Dozorčí rada Produkty pojišťovny Kooperativa Profil společnosti Představenstvo společnosti Dozorčí rada Produkty Allianz Profil společnosti Představenstvo společnosti Dozorčí rada Produkty pojišťovny Porovnání hlavních pojišťoven v ČR Trendy budoucího vývoje na trhu pojištění v ČR Atomizace pojistného rizika Moderní investiční ţivotní pojištění Závěr Seznam zdrojŧ

5 Úvod V úvodu práce bych chtěl poukázat na význam pojištění, který v současné době obrovsky narŧstá. To souvisí hlavně s rŧstem rŧzných rizik současného ţivota. Lidé stále více a více bohatnou, pořizují si auta, nemovitosti a další věci vysoké hodnoty. Proto pak mají větší potřebu jistoty a ochrany svého majetku. V současnosti existuje veliké mnoţství rizik, které mohou člověka a jeho majetek ohrozit, proto je třeba se před těmito riziky chránit. A pojištění je jedním ze základních zpŧsobŧ, jak to uskutečnit. V oblasti pojištění kopíruje Česká republika dlouhodobý trend vývoje ve světě. Je přirozené, ţe některé druhy pojištění procházejí výrazně rychlejším rozvojem neţ ostatní. To se týká například aut či kapitálu. Pojištění se tedy v současné době stává velice významným záručním instrumentem. Výrazným trendem v této oblasti je také spojování pojištění s bankami, tzv. bankopojištění. Dále bych se chtěl krátce zmínit o rozdělení své práce. Ta se skládá ze čtyř základních částí. První kapitolou je zhodnocení dosavadního vývoje pojistného trhu v České republice. Druhý oddíl je věnován analýze a vyhodnocení současného stavu trhu pojištění. Třetí kapitola se zabývá trendy budoucího vývoje pojistného trhu v České republice. Poslední součástí práce je závěr, ve kterém jsou shrnuty poznatky, ke kterým jsem dospěl. V poslední části úvodu své práce bych chtěl stručně přiblíţit vznik a vývoj pojištění. Ten je svým zpŧsobem spjatý s vytvořením lidské společnosti. První formy pojištění mŧţeme vidět v rŧzných zpŧsobech spolupráce a lidské pomoci. Kdyţ například někomu shořel dŧm, ostatní členové komunity mu pomohli postavit nový. Tato nehoda se totiţ mohla stát komukoliv ze společenství a člověk si tímto zajišťoval moţnost výpomoci ze strany svých sousedŧ. Jako další příklad z historie, který nám ukazuje hlavní podstatu pojištění, mŧţeme pouţít sdruţení obchodníkŧ a vlastníkŧ lodí HANZA, které bylo zaloţeno v polovině 12. století. V této době se loď pořídila za 100 kop tolarŧ. Kaţdým rokem se ale jedna z deseti lodí ztratila. Pořízení nové lodě bylo pro jednotlivce příliš nákladné. Řešením byla dohoda kupcŧ, ţe kaţdý rok sloţí kaţdý z nich do společné pokladny 10 kop tolarŧ. Za uspořené prostředky mohli pořídit právě tu ztracenou desátou loď. Výsledkem bylo, ţe kaţdý rok si ten, který loď ztratil, pořídil novou jen za deset kop tolarŧ. O přijetí do spolku společně hlasovali, nepřijali nikoho, kdo své lodi zanedbával nebo jednal neseriozně v obchodních vztazích, čímţ předcházeli úmyslnému obohacení na úkor ostatních. To mŧţe být bráno jako prevence pojistného podvodu. 5

6 Jakýkoliv ze zpŧsobŧ spolupráce a výpomoci mezi lidmi, která vede k ochraně jejich majetku před rŧznými riziky a tím získání větší jistoty mŧţe být bráno jako první článek ve vývoji pojištění. To samozřejmě od dávných dob prošlo velkým mnoţstvím změn a výrazným rozvojem, ale základní princip zŧstává pořád stejný. A podle mého názoru je význam pojištění v ţivotě člověka pořád větší a větší a jsem si jist, ţe do budoucna ještě výrazně poroste. Lidé budou vţdy hledat záruku, ţe bude jejich majetek zajištěn a tím bude o ně i jejich blízké dobře postaráno. 6

7 1. Dosavadní vývoj trhu pojištění v ČR 1.1. Chronologicky řazené významné mezníky vývoje československého a českého pojišťovnictví Počátky pojišťovnictví v českých zemích 1699 návrh Jana Kryštova Bořka na zavedení obligatorního poţárního pojištění 1777 zaloţení Pojišťovny proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku v Brandýse nad Labem Vznik prvních pojišťoven 1827 zaloţení První české vzájemné pojišťovny v Praze 1829 zaloţení Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně Rozvoj pojistného trhu zakládání dalších českých pojišťoven a pojišťovacích spolkŧ etapa rozvoje pojišťoven a pojišťovacích spolkŧ v období existence samostatné Československé republiky Útlum českého pojišťovnictví odchod zahraničních pojišťoven (pocházejících ze zemí, které byly ve válce s Německem Znárodnění pojišťovnictví zestátněním 1945 znárodnění celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolkŧ a zahraničních reprezentací Monopolizace 1946 vytvoření pěti pojišťoven - národních podnikŧ 1948 monopol jedné pojišťovny Státní pojištění pŧsobení jedné pojišťovny 1969 vznik České státní pojišťovny a Slovenskej štátnej poisťovne Znovuvytváření českého pojistného trhu 1991 Demonopolizace českého pojistného trhu (zák.č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví) 2000 Od je zákonem č.168/1999 Sb. upraveno pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla jako povinně smluvní pojišťoven s licencí Ministerstva financí na českém pojistném trhu k

8 1.2. Vývoj pojišťovnictví v ČR po roce 1989 Významným dnem pro vývoj pojišťovnictví v naší republice byl 28. květen 1991, kdy nabyl účinnosti nový zákon o pojišťovnictví 185/91 Sb. Ten s konečnou platností zrušil desetiletí přetrvávající monopol České pojišťovny. Zákon současně zavedl instituci státního dozoru (přímého dozoru) nad pojišťovnami, která pŧsobí v rámci ministerstva financí. Zákon s navazujícími předpisy vymezil základní pravidla pro podnikání v odvětví pojišťovnictví. Platnost zákona byla poplatná hektické době jeho vzniku. I kdyţ v českém pojišťovnictví proběhla trţní transformace na rozdíl od ostatních finančních sektorŧ bez výrazných turbulencí, postupně se jevila potřeba legislativní rámec pro podnikání v pojišťovnictví upravit. Novela z konce roku 1993 doplnila zákon č.185/91 o novou terminologii zejména v oblasti rezerv a fondŧ pojišťoven, srovnatelnou s obdobným předpisy vyspělých evropských zemí. V roce 1992 po 44 letech došlo k faktické demonopolizaci československého pojišťovacího trhu vstupem zahraničních pojišťoven na náš trh Česká pojišťovna Ke dni vznikla schválením privatizačního projektu akciová společnost Česká pojišťovna. Ta je největší pojišťovací institucí operující na území České republiky. Spravuje více neţ 11 miliónŧ pojistných smluv a ročně vyřídí téměř 2 mil. pojistných událostí. Její podíl na trhu přesahuje 40 procent z veškerého pojistného, přijatého v tuzemsku pŧsobícími pojišťovnami. Ve srovnání s obdobím před rokem 1989, kdy byla Česká státní pojišťovna zcela monopolním pojistitelem, a rokem 1992, kdy podíl jiţ privatizované a.s. Česká pojišťovna na pojistném trhu dosahoval 92 procent, je nynější podíl podstatně slabší. Protoţe ale liberalizace celé české ekonomiky nemohla nechat stranou pojišťovnictví, kaţdý takový vývoj očekával. Navíc sníţení podílu nemusí nutně znamenat sníţení objemu obchodu. Protoţe se český trh začal velice dynamicky rozvíjet, objemy obchodŧ České pojišťovny navzdory sníţenému podílu na trhu stoupají. Objem přijatého pojistného rok od roku roste. Nejdŧleţitějším kritériem pro hodnocení kaţdé pojišťovací instituce je její schopnost dostát svým závazkŧm. Jinými slovy vytvořit si dostatečné rezervy pro pojistná plnění plynoucí ze smluv uzavíraných nyní. Česká pojišťovna je v tomto směru skutečně silným subjektem. Celková výše těchto rezerv odpovídá mezinárodním standardŧm. Celkový objem rezerv přitom

9 kaţdoročně vzrŧstá. Doplňuje se například z rozdílu mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním. Existence takového rozdílu přitom není ničím negativním. Naopak se tak prokazuje, ţe pojistné sazby jsou konstruovány správně, protoţe dovolují rezervy vytvářet, a dávají tak klientŧm to, co je u pojištění nejdŧleţitější, jistotu. Na mezinárodní pojistné scéně Česká pojišťovna spolupracuje s těmi nejlepšími zajistitelskými společnostmi, které jsou nepostradatelné především v případech pojišťování velkých prŧmyslových rizik. Ţádná pojišťovna si nemŧţe vzít jen na svoji vlastní odpovědnost pojištění škod, které se pohybují v desítkách či dokonce stovkách miliónŧ. Systémem zajištění si Česká pojišťovna ještě zvyšuje kapacitu, takţe je schopna pojistit mamutí firmy včetně těch, které jsou vystaveny skutečně velkým rizikŧm. Přitom i tito klienti mají absolutní záruku, ţe v případě velkých pojistných událostí se výplata uskuteční rychle, dokonce i formou záloh. Česká pojišťovna je členem České asociace pojišťoven ČAP. Na mezinárodní scéně patří do Mezinárodní unie pojistitelŧ, Mezinárodní unie leteckých pojistitelŧ, Mezinárodní unie úvěrových pojistitelŧ, Mezinárodní unie krupobitních pojistitelŧ a Rady kanceláří, v níţ jsou sdruţeny pojistitelé odpovědnosti za škody zpŧsobené provozem motorového vozidla Další pojišťovny na území ČR Kromě České pojišťovny začala na území ČR vznikat celá řada dalších pojišťoven a to jak nově vznikající instituce, tak celá řada zahraničních společností, které se chtěly prosadit na nově se rozvíjejícím českém pojišťovacím trhu. Mezi nejvýznamnější patřili např.: Allianz, Amsico, ANB, Česko-rakouská pojišťovna a.s.(nyní UNIQA,a.s.), Exportní garanční a pojišťovací společnost, Kooperativa, Otčina, National Neederlande, Ţivnostenská pojišťovna, Allianz - pojišťovna byla zaloţena Jde o stoprocentní dceřinou společnost předního pojišťovacího koncernu Allianz AG Mnichov. Na českém pojistném trhu zahájila svoji činnost k 1 lednu Jedná se o univerzální pojišťovnu. Amsico - vstoupila na český pojistný trh v roce Jde o americko-českou pojišťovnu. Nejprve se zabývala ţivotním pojištěním později pojištěním majetkovým 9

10 ANB - holandská pojišťovna zabývající se ţivotním pojištěním. Snaţila se o spojení s Hasičkou vzájemnou pojišťovnou, došlo však k rozkolu mezi těmito společnostmi a k prodeji tohoto projektu Allianz pojišťovně EGAP - Nedílnou součástí transformace čs. ekonomiky na počátku devadesátých let bylo vytvoření institucí na podporu exportu. K institucionálnímu zabezpečení proexportního programu federální vlády (usnesení vlády ČSFR č. 721/1991) byla s cílem poskytnout našim vývozcŧm podporu formou úvěrového pojištění, která je obvyklá ve vyspělých trţních ekonomikách, v únoru roku 1992 jako první instituce tohoto druhu zaloţena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). Po vzniku samostatné České republiky se EGAP změnil na akciovou společnost vlastněnou českým státem (usnesení vlády ČR č. 746/1993), jehoţ akcionářská práva vykonávají příslušné ústřední orgány státní správy, tj. Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo prŧmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. V období let byla zahájena činnost EGAP spojená s jeho zaloţením a krátkým pŧsobením v rámci federace. V této etapě se utvářela základní filozofie fungování EGAP ve vznikajících trţních podmínkách a základní marketingová strategie a pojistné produkty. V období let se dále rozvíjely sluţby na podporu vývozu v oblasti pojištění, mezinárodní spolupráce a vytváření potřebného legislativního rámce pro činnost EGAP. V tomto období došlo téţ k zaloţení a vzniku ČEB, jako dceřiné společnosti EGAP, pro oblast zvýhodněného financování vývozních úvěrŧ. Toto období bylo završeno přijetím zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. V současnosti význam EGAPu klesá Kooperativa - je druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k ) 21,61%. Jde univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelŧ aţ po velké prŧmyslové firmy. Kooperativa, pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni Vydělila se z odborníkŧ České pojišťovny. Pŧvodně existovala Česka Kooperativa a Moravská Kooperativa tyto dvě společnosti se později spojili v jednu National Neederlande - ING je globální finanční instituce holandského pŧvodu, pŧsobící v 50 zemích světa s více neţ zaměstnanci. V České republice pŧsobí 10

11 ING od roku Zastřešuje více samostatných společností, které společně nabízí pro své klienty dokonale integrované sluţby v oblastech pojišťovnictví, penzijního připojištění, bankovnictví a správy aktiv. Otčina - vznikla v roce Specializovala se na zemědělskou činnost. V roce 1996 však tuto činnost ukončila a své smlouvy předala ostatním pojišťovnám Později vznikla celá řada dalších, menších pojišťoven např. Tercia, Universal, Curich, Victoria, Moravská pojišťovna (dnes ČSOB), Union pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven (ČAP) je zájmovým sdruţením komerčních pojišťoven, registrovaným u OÚ MČ Praha 1 pod číslem 66/95. Ze 42 subjektŧ, které mají povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky, je 28 pojišťoven jejími členy. Kromě těchto pojišťoven patří mezi přidruţené členy asociace Česká sekce Mezinárodního sdruţení pro pojistné právo (AIDA) a Česká kancelář pojistitelŧ (ČKP). Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR přesahuje 99 %. Dceřinou společností ČAP je Certifikační institut ČAP, s.r.o., který se zabývá hodnocením kvality organizací a výrobkŧ v oblasti bezpečnostního prŧmyslu. Posláním asociace je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientŧ ve vztahu k orgánŧm státní správy, dalším právním subjektŧm i ve vztahu k zahraničí a podporovat tak rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice. Znamená to například: zpracovávat připomínky k právním předpisŧm týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmŧ pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy, pŧsobit při odstraňování rozporŧ mezi členy asociace, dbát na dodrţování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví, zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích a jejich orgánech. Střednědobými cíli České asociace pojišťoven jsou dokončení harmonizace českého pojistného práva s legislativou Evropské unie a zabezpečování podmínek pro 11

12 uspokojení rostoucí společenské objednávky na pojišťovací sluţby, jak ze strany státu, tak ze strany klientŧ. Úkolem asociace je rovněţ rozvíjení kontaktŧ s ostatními tuzemskými sdruţeními, národními asociacemi ostatních zemí a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Je např. řádným členem Svazu prŧmyslu a dopravy. Od je řádným členem CEA (federace národních asociací pojišťoven evropských zemí). Asociace je vydavatelem odborného měsíčníku Pojistný obzor, který je členem sdruţení PIA (Mezinárodní pojišťovací tisk) a vydavatelem pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy. Vývoj počtu pojišťoven na pojistném trhu ČR: Rok Pojišťovny s licenci Zdroj: 12

13 Členy ČAP jsou: AEGON Pojišťovna, a.s. AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku Allianz pojišťovna, a.s. Aviva ţivotní pojišťovna, a.s. AXA ţivotní pojišťovna, a.s. Česká kancelář pojistitelŧ Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Česká pojišťovna a.s ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Generali Pojišťovna a.s. GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - organizační sloţka Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR Komerční pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. Pojišťovna České spořitelny, a.s. Pojišťovna VZP, a.s. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s./amcico AIG Life Slavia pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna, pobočka Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. Přidružení členové: AIDA Česká kancelář pojistitelŧ 13

14 Další dŧleţité instituce, které vznikly v souvislosti s vývojem pojistného trhu v ČR: Česká asociace pojišťoven Česká kancelář pojistitelŧ Asociace českých pojišťovacích makléřŧ Česká komora samostatných likvidátorŧ pojistných událostí Asociace finančních zprostředkovatelŧ a finančních poradcŧ České republiky Mezinárodní asociace dozorčích orgánŧ v pojišťovnictví ČAP shromaţďovala a zpracovávala statistické údaje svých členŧ. Díky těmto zdrojŧm mŧţeme dnes posuzovat dynamiku desetiletého vývoje novodobého pojistného trhu v naší zemi. V některých případech jsou k dispozici údaje za celý pojistný trh ČR, ve většině případŧ za členy ČAP, kteří se dlouhodobě podíleli na celkovém předepsaném pojistném více neţ 99% Vývoj objemu pojištění v ČR Ukazatel mld. Kč Poj. 14,4 16,8 23,4 29,7 33,8 41, ,6 62,8 70,6 Celkem Životní 4,6 5,2 5,9 7,5 9,3 10,9 12,7 15,1 19,8 22,8 Neživotní 9,8 11,6 17,5 22,2 24,5 30,2 35,3 40, ,8 Ukazatel mld. Kč Poj. 80,7 90,7 105,9 112,6 117,1 122,1 132,9 Celkem Životní 28, ,1 44, ,2 54,1 Neživotní 52,5 56,6 64,8 68,4 72,1 74,9 78,8 Zdroj: Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe v ČR byl v letech větší zájem o pojištění neţivotní. Tento trend je právě opačný trendu v zemích EU, kde je větší zájem 14

15 o pojištění ţivotní (v roce 2003 tento poměr v zemích EU činil 60:40 ve prospěch ţivotního pojištění) Pojišťovnictví bylo v tomto období do značné míry ovlivněno i povodněmi v roce Snad jedinou pozitivní stránkou, které záplavy přinesly byl zvyšující se ukazatel pojištěnosti (podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu). Moravské rozvodnění řek výrazně zvýšilo zájem o pojištění, a to nejen v lokalitách nacházejících se v blízkosti větších vodních tokŧ. Rŧst byl zaznamenán především v oblasti pojištění neţivotního, zejména pojištění domácností a prŧmyslu. Pojišťovny tehdy proplatily 9,7 mld. Kč (z celkových 63 mld.), tedy 15,4 % z celkového objemu škod. Po řádění vodního ţivlu na Moravě mnoho lidí s hrŧzou zjistilo, ţe není pojištěno, popř. ţe je hrubě podpojištěno. V takových případech pak poškozený obyvatel zatopené vesnice (aţ doposud jásající nad skutečností, ţe platí mnohem menší pojistné neţ o dva domy dál bydlící soused) splakal nad výdělkem. Namísto nahlášené pŧlmilionové škody mu pojišťovna proplatila přesně podle pojistných podmínek pouze několikatisícovou náhradu. 15

16 2. Analýza a vyhodnocení současného stavu na trhu pojištění 2.1. Stav pojistného trhu v ČR V současné době lze na českém pojistném trhu sledovat velký rŧst zájmu o investiční ţivotní pojištění. Investice do kapitálového ţivotního pojištění naopak zaznamenávají výrazný pokles. Majetkové pojištění má přibliţně stejné tempo rŧstu, jakým roste hodnota majetku. Potvrzuje to anketa, která byla provedena pojišťovacími odborníky a pojišťovacími institucemi na českém trhu pojištění. Pojistný trh vzrostl v České republice od roku 1995 téměř třiapŧlkrát, coţ potvrzují statistické údaje České asociace pojišťoven. Její členské pojišťovny zaznamenávají v prŧběhu posledních 12 let téměř pětinásobný rŧst ţivotního pojištění. Výrazný rŧst lze také zaznamenat jak u povinného ručení, kde stouplo předepsané pojistné šestinásobně, tak u havarijního pojištění, kde došlo k takřka trojnásobnému navýšení. Pojištění ztrát zpŧsobených přerušením provozu vzrostlo také a to aţ pětinásobně. Mluvčí České pojišťovny Václav Bálek potvrdil, ţe jiţ několik posledních let výrazně stoupá zájem o investiční pojištění jako kombinaci pojištění a spoření. Na druhé straně klesá zájem o dŧchodové pojištění, které je postupně vytlačováno penzijním připojištěním a kapitálovým pojištěním s pevnou výplatou pojistné částky. Investiční ţivotní pojištění je aktivně nabízeno distribučními sítěmi i zástupci jednotlivých pojišťoven. S rŧstem hypotečního trhu ovšem podle odborníkŧ stoupá téţ zájem o rizikové ţivotní pojištění, které slouţí především jako zajištění k hypotéce. Potřeby a poţadavky klientŧ se vyvíjejí, takţe vznikají stále nové produkty, které je moţné kombinovat a řešit tak rŧzné ţivotní situace. Odborníci však varují před tím, ţe Češi sice platí za ţivotní pojištění více peněz, ale jsou pojistkami stále méně chráněni pro případ smrti. Lidé totiţ ukládají peníze hlavně do produktŧ investičního ţivotního pojištění, které jsou více investicemi neţ pojištěním. Spořit lze jinde, investovat se dá jinde, ale pojišťovny by měly nabízet pojistnou ochranu. 16

17 Kooperativa registruje velký rŧst u havarijního pojištění. Dŧvodem je obnova vozového parku v Česku, a to hlavně u podnikatelŧ. Povinné ručení se vyvíjí stejným tempem jako automobilový trh, tedy je tam mírně rostoucí tendence. Počet pojištěných vozidel se za posledních sedm let zvýšil bezmála o třičtvrtě milionu. Do počtu uzavřených smluv promlouvají přírodní katastrofy, kdy trojice záplav a další nepřízně počasí přinutila řadu lidí revidovat nynější, popřípadě uzavřít nové majetkové smlouvy. Zájem o určité druhy pojištění vţdy stoupá po velkých a mediálně známých katastrofických událostech nebo po nějakém přelomovém rozsudku. Z toho je však zřejmé, ţe řada firem sjednává pojištění aţ jako reakci na škodu, která se stane jim či někomu blízkému, nebo si o ní přečtou v novinách. Nefungují zde tedy dobře principy řízení rizik a odhalování moţných škod, dříve neţ se stanou. Stále více klientŧ podle dnes preferuje při uzavírání pojistných smluv rychlost a pohodlí a proto vyuţívá při sjednávání internet a telefon. Pro pojištění touto cestou jsou vhodné jen některé produkty, jako je třeba cestovní pojištění nebo pojištění automobilŧ. Nárŧst pojistného trhu v loňském roce zrychlil tempo. Pojišťovny vybraly na pojistném v roce 2007 podle předběţných údajŧ 130,3 miliardy korun, coţ byl meziroční nárŧst o 8,2 procenta. Předběţné statistiky České asociace pojišťoven dokazují, ţe rok 2007 byl pro pojistný trh velmi úspěšným rokem. První statistiky ČAP za rok 2007 z neauditovaných výsledkŧ členských pojišťoven jednoznačně potvrdily dřívější odhady. Po určitém zvolnění tempa rŧstu v období se pojistný trh odrazil směrem vzhŧru. Během celého roku 2007 přesáhl přírŧstek celkového předepsaného pojistného 8 %. Za posledních 5 let vzrostlo nejvíce nejen celkové pojistné, ale i obě jeho hlavní komponenty. Vŧbec největší pozitivní pohyb zaznamenal segment ţivotního pojištění, a to více neţ o 14 procent. V rámci ţivotního pojištění vykazovalo po celý minulý rok nejvýraznější rŧst jednorázově placené ţivotní pojištění, které vzrostlo o celých 35,1 %. I přes zlepšující se poměr mezi objemem předepsaného pojistného u ţivotního a neţivotního pojištění dávají čeští občané stále větší dŧraz na zabezpečení majetku neţ na zabezpečení osobních rizik. I proto ve srovnání s prŧměrem EU stále Česká Republika zaostává ve výši ţivotního pojistného na jednoho obyvatele. Naopak celý 17

18 segment neţivotního pojištění, který reprezentuje 18 pojistných odvětví, zaznamenal jen mírný přírŧstek: + 4,6 %. Nárŧst u povinného ručení činil například jen 3 procenta. Při srovnání podílu pojistného na hrubém domácím produktu v běţných cenách za rok 2006, který činil 3,8 % v ČR proti 8,6 % v zemích EU, je zřejmé, ţe rŧstový potenciál celého pojistného trhu není zdaleka vyčerpán. Správná rozhodnutí státu a odpovídající legislativa mohou význam pojistného sektoru výrazně přiblíţit standardu EU Platná legislativa pro současný pojistný trh v ČR Zákony: Zákon č. 377/2005 Sb. o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními druţstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonŧ (zákon o finančních konglomerátech) Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojišťovnictví) 18

19 Prováděcí předpisy: Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Další předpisy: Stanovisko Ministerstva financí ohledně vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Zákoník práce 2.3. Hlavní pojišťovny na trhu a jejich produkty V současné době dominují českému pojistnému trhu tři hlavní pojišťovny. Jsou to Česká pojišťovna, Kooperativa a.s. a pojišťovna Allianz. Tyto tři pojišťovny představují v současné době takřka 60% celého pojistného trhu. Podíl jednotlivých pojišťoven na trhu je znázorněn v následujícím grafu. Podíl na trhu dle předepsaného pojistného Ostatní 40% Česká pojišťovna 31% Allianz a.s. 7% Kooperativa 22% zdroj: ČAP 19

20 Všechny tři hlavní pojišťovny nabízejí řadu produktŧ z oblasti ţivotního i neţivotního pojištění. Jednotlivé produkty jsou podrobně rozebrány v kapitolách zaměřených postupně na tyto tři pojišťovny Podíl hlavních pojišťoven ve statistice registrovaných vozidel Pojištění vozidel patří k jednomu z nejvíce vyuţívaných pojistných produktŧ vŧbec. Je proto moţné pouţít statistiku registrovaných vozidel jako zajímavý porovnávací parametr. Více neţ 330 tisíc vozidel přibylo v databázi České kanceláře pojistitelŧ za rok Celkově bylo ke konci loňského roku registrováno v databázi bezmála 6 milionŧ vozidel. Za poslední 4 roky tak jejich počet vzrostl o více neţ vozidel, tj. o 16%. Statistika vozidel Pojistitel Počet registrací k Počet registrací k Změna (v %) Allianz pojišťovna ,06 Česká podnikatelská pojišťovna ,13 Česká pojišťovna ,56 ČSOB Pojišťovna ,40 Direct pojišťovna Generali pojišťovna ,01 Kooperativa Pojišťovna ,25 Triglav pojišťovna ,70 Uniqa pojišťovna ,65 Wüstenrot pojišťovna ,13 CELKEM ,83 20

21 Hlavní produkty na pojistném trhu Kaţdá z pojišťoven má nepřeberné mnoţství produktŧ, které nabízí svým klientŧm. Produkty mají u rŧzných pojišťoven rŧzné názvy a liší se také ve svém obsahu, základní rozdělení však zŧstává stejné: 1. ţivotní investiční ţivotní pojištění kapitálové ţivotní pojištění rizikové ţivotní pojištění dŧchodové ţivotní pojištění vkladové pojištění univerzální (flexibilní) pojištění pojištění ve prospěch dítěte 2. neţivotní pojištění majetku pojištění motorových vozidel U kaţdé ze tří hlavních pojišťoven je podrobnější rozpis pojištění, které nabízí. Základní dělení je takřka identické, ale skladba jednotlivých produktŧ je rŧzná Česká pojišťovna Profil společnosti Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou. Svou pojišťovací a zajišťovací činnost provádí ve všech standardních pojištěních. Realizuje jak zákonné, tak smluvní pojištění. Dále její činnost zasahuje do prŧmyslu, zemědělského pojištění, zahraničního a podnikatelského pojištění. Česká pojišťovna se zabývá také zajištěním, které vyplývá z mezinárodního obchodního styku. Kromě těchto hlavních činností provádí také činnost směnárenskou a úvěrovou, realizuje pojištění a sluţby za devizové prostředky. Její hlavní strategie vychází z potřeby nabídky pojistných produktŧ, které jsou běţné ve vyspělých a rozvinutých zemích. Transformace České pojišťovny na akciovou společnost probíhala od počátku 90. let. První etapa procesu přeměny byla ukončena 30. dubna Samotná akciová 21

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a doplňkových připojištění Bakalářská práce Autor: Lucie Kratochvílová Pojistný makléř Vedoucí práce: Mgr. Petr Gruber Praha Duben

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Analýza a porovnání trhu pojištění strojů

Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza a porovnání trhu pojištění strojů Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Odborný konzultant: Eva Vrlíčková Ing.Helena

Více

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu

Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj cestovního pojištění na tuzemském pojistném trhu Bakalářská práce Iva Láhlová, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj

Více

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc.

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s Moţnosti financování a zajišťování logistického řetězce v silniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2011 Petr Baraňák 1 2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a jejich doplňkových pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Irena Haubnerová Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta

Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Komparace nabídky investičního životního pojištění a návrh pojistné ochrany prostřednictvím investičního životního pojištění pro konkrétního klienta Bc. Jana Berková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra pojišťovnictví. Online pojištění. Bakalářská práce. Nikola Neumannová. Autor: Pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Online pojištění Bakalářská práce Autor: Nikola Neumannová Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha červen, 2010 Prohlášení:

Více