Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Martin Lípa Bankovní management Vedoucí práce: Ing, Helena Cetlová Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Martin Lípa 2

3 Anotace práce: Jméno a příjmení autora: Instituce: Název díla: Vedoucí práce: Martin Lípa Bankovní Institut Vysoká Škola Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Ing. Helena Cetlová Počet stran: 59 Počet bibliografických zdrojŧ: 8 Počet internetových zdrojŧ: 24 Klíčová slova: pojištění, pojistná smlouva, pojistná událost, atomizace rizika, moderní investiční pojištění, povinné ručení Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pojistného trhu v České Republice. Obsahem práce je zamyšlení nad významem pojištění jako takového, dále pak popis dosavadního vývoje českého pojistného trhu aţ do současnosti. Hlavní částí je pak zhodnocení dnešního stavu českého pojistného trhu a popis 3 největších pojišťoven, které mají v ČR dominantní postavení, a jejich produktŧ. Obsahem závěrečné části bakalářské práce je odhad trendŧ, kterými se bude české pojištění vydávat a závěrečné zhodnocení. 3

4 Obsah Úvod Dosavadní vývoj trhu pojištění v ČR Chronologicky řazené významné mezníky vývoje československého a českého pojišťovnictví Vývoj pojišťovnictví v ČR po roce Česká pojišťovna Další pojišťovny na území ČR Česká asociace pojišťoven Další dŧleţité instituce Vývoj objemu pojištění v ČR Analýza a vyhodnocení současného stavu na trhu pojištění Stav pojistného trhu v ČR Platná legislativa pro současný pojistný trh v ČR Zákony: Prováděcí předpisy: Další předpisy: Hlavní pojišťovny na trhu a jejich produkty Podíl hlavních pojišťoven ve statistice registrovaných vozidel Hlavní produkty na pojistném trhu Česká pojišťovna Profil společnosti Historie a vývoj České pojišťovny Představenstvo společnosti Dozorčí rada Produkty pojišťovny Kooperativa Profil společnosti Představenstvo společnosti Dozorčí rada Produkty Allianz Profil společnosti Představenstvo společnosti Dozorčí rada Produkty pojišťovny Porovnání hlavních pojišťoven v ČR Trendy budoucího vývoje na trhu pojištění v ČR Atomizace pojistného rizika Moderní investiční ţivotní pojištění Závěr Seznam zdrojŧ

5 Úvod V úvodu práce bych chtěl poukázat na význam pojištění, který v současné době obrovsky narŧstá. To souvisí hlavně s rŧstem rŧzných rizik současného ţivota. Lidé stále více a více bohatnou, pořizují si auta, nemovitosti a další věci vysoké hodnoty. Proto pak mají větší potřebu jistoty a ochrany svého majetku. V současnosti existuje veliké mnoţství rizik, které mohou člověka a jeho majetek ohrozit, proto je třeba se před těmito riziky chránit. A pojištění je jedním ze základních zpŧsobŧ, jak to uskutečnit. V oblasti pojištění kopíruje Česká republika dlouhodobý trend vývoje ve světě. Je přirozené, ţe některé druhy pojištění procházejí výrazně rychlejším rozvojem neţ ostatní. To se týká například aut či kapitálu. Pojištění se tedy v současné době stává velice významným záručním instrumentem. Výrazným trendem v této oblasti je také spojování pojištění s bankami, tzv. bankopojištění. Dále bych se chtěl krátce zmínit o rozdělení své práce. Ta se skládá ze čtyř základních částí. První kapitolou je zhodnocení dosavadního vývoje pojistného trhu v České republice. Druhý oddíl je věnován analýze a vyhodnocení současného stavu trhu pojištění. Třetí kapitola se zabývá trendy budoucího vývoje pojistného trhu v České republice. Poslední součástí práce je závěr, ve kterém jsou shrnuty poznatky, ke kterým jsem dospěl. V poslední části úvodu své práce bych chtěl stručně přiblíţit vznik a vývoj pojištění. Ten je svým zpŧsobem spjatý s vytvořením lidské společnosti. První formy pojištění mŧţeme vidět v rŧzných zpŧsobech spolupráce a lidské pomoci. Kdyţ například někomu shořel dŧm, ostatní členové komunity mu pomohli postavit nový. Tato nehoda se totiţ mohla stát komukoliv ze společenství a člověk si tímto zajišťoval moţnost výpomoci ze strany svých sousedŧ. Jako další příklad z historie, který nám ukazuje hlavní podstatu pojištění, mŧţeme pouţít sdruţení obchodníkŧ a vlastníkŧ lodí HANZA, které bylo zaloţeno v polovině 12. století. V této době se loď pořídila za 100 kop tolarŧ. Kaţdým rokem se ale jedna z deseti lodí ztratila. Pořízení nové lodě bylo pro jednotlivce příliš nákladné. Řešením byla dohoda kupcŧ, ţe kaţdý rok sloţí kaţdý z nich do společné pokladny 10 kop tolarŧ. Za uspořené prostředky mohli pořídit právě tu ztracenou desátou loď. Výsledkem bylo, ţe kaţdý rok si ten, který loď ztratil, pořídil novou jen za deset kop tolarŧ. O přijetí do spolku společně hlasovali, nepřijali nikoho, kdo své lodi zanedbával nebo jednal neseriozně v obchodních vztazích, čímţ předcházeli úmyslnému obohacení na úkor ostatních. To mŧţe být bráno jako prevence pojistného podvodu. 5

6 Jakýkoliv ze zpŧsobŧ spolupráce a výpomoci mezi lidmi, která vede k ochraně jejich majetku před rŧznými riziky a tím získání větší jistoty mŧţe být bráno jako první článek ve vývoji pojištění. To samozřejmě od dávných dob prošlo velkým mnoţstvím změn a výrazným rozvojem, ale základní princip zŧstává pořád stejný. A podle mého názoru je význam pojištění v ţivotě člověka pořád větší a větší a jsem si jist, ţe do budoucna ještě výrazně poroste. Lidé budou vţdy hledat záruku, ţe bude jejich majetek zajištěn a tím bude o ně i jejich blízké dobře postaráno. 6

7 1. Dosavadní vývoj trhu pojištění v ČR 1.1. Chronologicky řazené významné mezníky vývoje československého a českého pojišťovnictví Počátky pojišťovnictví v českých zemích 1699 návrh Jana Kryštova Bořka na zavedení obligatorního poţárního pojištění 1777 zaloţení Pojišťovny proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku v Brandýse nad Labem Vznik prvních pojišťoven 1827 zaloţení První české vzájemné pojišťovny v Praze 1829 zaloţení Moravsko-slezské vzájemné pojišťovny v Brně Rozvoj pojistného trhu zakládání dalších českých pojišťoven a pojišťovacích spolkŧ etapa rozvoje pojišťoven a pojišťovacích spolkŧ v období existence samostatné Československé republiky Útlum českého pojišťovnictví odchod zahraničních pojišťoven (pocházejících ze zemí, které byly ve válce s Německem Znárodnění pojišťovnictví zestátněním 1945 znárodnění celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolkŧ a zahraničních reprezentací Monopolizace 1946 vytvoření pěti pojišťoven - národních podnikŧ 1948 monopol jedné pojišťovny Státní pojištění pŧsobení jedné pojišťovny 1969 vznik České státní pojišťovny a Slovenskej štátnej poisťovne Znovuvytváření českého pojistného trhu 1991 Demonopolizace českého pojistného trhu (zák.č.185/1991 Sb. o pojišťovnictví) 2000 Od je zákonem č.168/1999 Sb. upraveno pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla jako povinně smluvní pojišťoven s licencí Ministerstva financí na českém pojistném trhu k

8 1.2. Vývoj pojišťovnictví v ČR po roce 1989 Významným dnem pro vývoj pojišťovnictví v naší republice byl 28. květen 1991, kdy nabyl účinnosti nový zákon o pojišťovnictví 185/91 Sb. Ten s konečnou platností zrušil desetiletí přetrvávající monopol České pojišťovny. Zákon současně zavedl instituci státního dozoru (přímého dozoru) nad pojišťovnami, která pŧsobí v rámci ministerstva financí. Zákon s navazujícími předpisy vymezil základní pravidla pro podnikání v odvětví pojišťovnictví. Platnost zákona byla poplatná hektické době jeho vzniku. I kdyţ v českém pojišťovnictví proběhla trţní transformace na rozdíl od ostatních finančních sektorŧ bez výrazných turbulencí, postupně se jevila potřeba legislativní rámec pro podnikání v pojišťovnictví upravit. Novela z konce roku 1993 doplnila zákon č.185/91 o novou terminologii zejména v oblasti rezerv a fondŧ pojišťoven, srovnatelnou s obdobným předpisy vyspělých evropských zemí. V roce 1992 po 44 letech došlo k faktické demonopolizaci československého pojišťovacího trhu vstupem zahraničních pojišťoven na náš trh Česká pojišťovna Ke dni vznikla schválením privatizačního projektu akciová společnost Česká pojišťovna. Ta je největší pojišťovací institucí operující na území České republiky. Spravuje více neţ 11 miliónŧ pojistných smluv a ročně vyřídí téměř 2 mil. pojistných událostí. Její podíl na trhu přesahuje 40 procent z veškerého pojistného, přijatého v tuzemsku pŧsobícími pojišťovnami. Ve srovnání s obdobím před rokem 1989, kdy byla Česká státní pojišťovna zcela monopolním pojistitelem, a rokem 1992, kdy podíl jiţ privatizované a.s. Česká pojišťovna na pojistném trhu dosahoval 92 procent, je nynější podíl podstatně slabší. Protoţe ale liberalizace celé české ekonomiky nemohla nechat stranou pojišťovnictví, kaţdý takový vývoj očekával. Navíc sníţení podílu nemusí nutně znamenat sníţení objemu obchodu. Protoţe se český trh začal velice dynamicky rozvíjet, objemy obchodŧ České pojišťovny navzdory sníţenému podílu na trhu stoupají. Objem přijatého pojistného rok od roku roste. Nejdŧleţitějším kritériem pro hodnocení kaţdé pojišťovací instituce je její schopnost dostát svým závazkŧm. Jinými slovy vytvořit si dostatečné rezervy pro pojistná plnění plynoucí ze smluv uzavíraných nyní. Česká pojišťovna je v tomto směru skutečně silným subjektem. Celková výše těchto rezerv odpovídá mezinárodním standardŧm. Celkový objem rezerv přitom

9 kaţdoročně vzrŧstá. Doplňuje se například z rozdílu mezi přijatým pojistným a vyplaceným pojistným plněním. Existence takového rozdílu přitom není ničím negativním. Naopak se tak prokazuje, ţe pojistné sazby jsou konstruovány správně, protoţe dovolují rezervy vytvářet, a dávají tak klientŧm to, co je u pojištění nejdŧleţitější, jistotu. Na mezinárodní pojistné scéně Česká pojišťovna spolupracuje s těmi nejlepšími zajistitelskými společnostmi, které jsou nepostradatelné především v případech pojišťování velkých prŧmyslových rizik. Ţádná pojišťovna si nemŧţe vzít jen na svoji vlastní odpovědnost pojištění škod, které se pohybují v desítkách či dokonce stovkách miliónŧ. Systémem zajištění si Česká pojišťovna ještě zvyšuje kapacitu, takţe je schopna pojistit mamutí firmy včetně těch, které jsou vystaveny skutečně velkým rizikŧm. Přitom i tito klienti mají absolutní záruku, ţe v případě velkých pojistných událostí se výplata uskuteční rychle, dokonce i formou záloh. Česká pojišťovna je členem České asociace pojišťoven ČAP. Na mezinárodní scéně patří do Mezinárodní unie pojistitelŧ, Mezinárodní unie leteckých pojistitelŧ, Mezinárodní unie úvěrových pojistitelŧ, Mezinárodní unie krupobitních pojistitelŧ a Rady kanceláří, v níţ jsou sdruţeny pojistitelé odpovědnosti za škody zpŧsobené provozem motorového vozidla Další pojišťovny na území ČR Kromě České pojišťovny začala na území ČR vznikat celá řada dalších pojišťoven a to jak nově vznikající instituce, tak celá řada zahraničních společností, které se chtěly prosadit na nově se rozvíjejícím českém pojišťovacím trhu. Mezi nejvýznamnější patřili např.: Allianz, Amsico, ANB, Česko-rakouská pojišťovna a.s.(nyní UNIQA,a.s.), Exportní garanční a pojišťovací společnost, Kooperativa, Otčina, National Neederlande, Ţivnostenská pojišťovna, Allianz - pojišťovna byla zaloţena Jde o stoprocentní dceřinou společnost předního pojišťovacího koncernu Allianz AG Mnichov. Na českém pojistném trhu zahájila svoji činnost k 1 lednu Jedná se o univerzální pojišťovnu. Amsico - vstoupila na český pojistný trh v roce Jde o americko-českou pojišťovnu. Nejprve se zabývala ţivotním pojištěním později pojištěním majetkovým 9

10 ANB - holandská pojišťovna zabývající se ţivotním pojištěním. Snaţila se o spojení s Hasičkou vzájemnou pojišťovnou, došlo však k rozkolu mezi těmito společnostmi a k prodeji tohoto projektu Allianz pojišťovně EGAP - Nedílnou součástí transformace čs. ekonomiky na počátku devadesátých let bylo vytvoření institucí na podporu exportu. K institucionálnímu zabezpečení proexportního programu federální vlády (usnesení vlády ČSFR č. 721/1991) byla s cílem poskytnout našim vývozcŧm podporu formou úvěrového pojištění, která je obvyklá ve vyspělých trţních ekonomikách, v únoru roku 1992 jako první instituce tohoto druhu zaloţena Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP). Po vzniku samostatné České republiky se EGAP změnil na akciovou společnost vlastněnou českým státem (usnesení vlády ČR č. 746/1993), jehoţ akcionářská práva vykonávají příslušné ústřední orgány státní správy, tj. Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo prŧmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. V období let byla zahájena činnost EGAP spojená s jeho zaloţením a krátkým pŧsobením v rámci federace. V této etapě se utvářela základní filozofie fungování EGAP ve vznikajících trţních podmínkách a základní marketingová strategie a pojistné produkty. V období let se dále rozvíjely sluţby na podporu vývozu v oblasti pojištění, mezinárodní spolupráce a vytváření potřebného legislativního rámce pro činnost EGAP. V tomto období došlo téţ k zaloţení a vzniku ČEB, jako dceřiné společnosti EGAP, pro oblast zvýhodněného financování vývozních úvěrŧ. Toto období bylo završeno přijetím zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. V současnosti význam EGAPu klesá Kooperativa - je druhou největší pojišťovnou na českém trhu a její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR činil (k ) 21,61%. Jde univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelŧ aţ po velké prŧmyslové firmy. Kooperativa, pojišťovna, a. s., vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni Vydělila se z odborníkŧ České pojišťovny. Pŧvodně existovala Česka Kooperativa a Moravská Kooperativa tyto dvě společnosti se později spojili v jednu National Neederlande - ING je globální finanční instituce holandského pŧvodu, pŧsobící v 50 zemích světa s více neţ zaměstnanci. V České republice pŧsobí 10

11 ING od roku Zastřešuje více samostatných společností, které společně nabízí pro své klienty dokonale integrované sluţby v oblastech pojišťovnictví, penzijního připojištění, bankovnictví a správy aktiv. Otčina - vznikla v roce Specializovala se na zemědělskou činnost. V roce 1996 však tuto činnost ukončila a své smlouvy předala ostatním pojišťovnám Později vznikla celá řada dalších, menších pojišťoven např. Tercia, Universal, Curich, Victoria, Moravská pojišťovna (dnes ČSOB), Union pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven (ČAP) je zájmovým sdruţením komerčních pojišťoven, registrovaným u OÚ MČ Praha 1 pod číslem 66/95. Ze 42 subjektŧ, které mají povolení k podnikání v pojišťovnictví na území České republiky, je 28 pojišťoven jejími členy. Kromě těchto pojišťoven patří mezi přidruţené členy asociace Česká sekce Mezinárodního sdruţení pro pojistné právo (AIDA) a Česká kancelář pojistitelŧ (ČKP). Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR přesahuje 99 %. Dceřinou společností ČAP je Certifikační institut ČAP, s.r.o., který se zabývá hodnocením kvality organizací a výrobkŧ v oblasti bezpečnostního prŧmyslu. Posláním asociace je zastupovat, hájit a prosazovat zájmy pojišťoven i jejich klientŧ ve vztahu k orgánŧm státní správy, dalším právním subjektŧm i ve vztahu k zahraničí a podporovat tak rozvoj pojišťovnictví a pojistného trhu v České republice. Znamená to například: zpracovávat připomínky k právním předpisŧm týkajícím se pojišťovnictví, pojištění nebo jiných zájmŧ pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy, pŧsobit při odstraňování rozporŧ mezi členy asociace, dbát na dodrţování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví, zabezpečovat zastoupení asociace v mezinárodních organizacích a jejich orgánech. Střednědobými cíli České asociace pojišťoven jsou dokončení harmonizace českého pojistného práva s legislativou Evropské unie a zabezpečování podmínek pro 11

12 uspokojení rostoucí společenské objednávky na pojišťovací sluţby, jak ze strany státu, tak ze strany klientŧ. Úkolem asociace je rovněţ rozvíjení kontaktŧ s ostatními tuzemskými sdruţeními, národními asociacemi ostatních zemí a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Je např. řádným členem Svazu prŧmyslu a dopravy. Od je řádným členem CEA (federace národních asociací pojišťoven evropských zemí). Asociace je vydavatelem odborného měsíčníku Pojistný obzor, který je členem sdruţení PIA (Mezinárodní pojišťovací tisk) a vydavatelem pojistně teoretického bulletinu Pojistné rozpravy. Vývoj počtu pojišťoven na pojistném trhu ČR: Rok Pojišťovny s licenci Zdroj: 12

13 Členy ČAP jsou: AEGON Pojišťovna, a.s. AIG EUROPE, S.A., pobočka pro Českou republiku Allianz pojišťovna, a.s. Aviva ţivotní pojišťovna, a.s. AXA ţivotní pojišťovna, a.s. Česká kancelář pojistitelŧ Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Česká pojišťovna a.s ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Generali Pojišťovna a.s. GERLING - Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost - organizační sloţka Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro ČR Komerční pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. Pojišťovna České spořitelny, a.s. Pojišťovna VZP, a.s. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s./amcico AIG Life Slavia pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna, pobočka Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. Přidružení členové: AIDA Česká kancelář pojistitelŧ 13

14 Další dŧleţité instituce, které vznikly v souvislosti s vývojem pojistného trhu v ČR: Česká asociace pojišťoven Česká kancelář pojistitelŧ Asociace českých pojišťovacích makléřŧ Česká komora samostatných likvidátorŧ pojistných událostí Asociace finančních zprostředkovatelŧ a finančních poradcŧ České republiky Mezinárodní asociace dozorčích orgánŧ v pojišťovnictví ČAP shromaţďovala a zpracovávala statistické údaje svých členŧ. Díky těmto zdrojŧm mŧţeme dnes posuzovat dynamiku desetiletého vývoje novodobého pojistného trhu v naší zemi. V některých případech jsou k dispozici údaje za celý pojistný trh ČR, ve většině případŧ za členy ČAP, kteří se dlouhodobě podíleli na celkovém předepsaném pojistném více neţ 99% Vývoj objemu pojištění v ČR Ukazatel mld. Kč Poj. 14,4 16,8 23,4 29,7 33,8 41, ,6 62,8 70,6 Celkem Životní 4,6 5,2 5,9 7,5 9,3 10,9 12,7 15,1 19,8 22,8 Neživotní 9,8 11,6 17,5 22,2 24,5 30,2 35,3 40, ,8 Ukazatel mld. Kč Poj. 80,7 90,7 105,9 112,6 117,1 122,1 132,9 Celkem Životní 28, ,1 44, ,2 54,1 Neživotní 52,5 56,6 64,8 68,4 72,1 74,9 78,8 Zdroj: Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe v ČR byl v letech větší zájem o pojištění neţivotní. Tento trend je právě opačný trendu v zemích EU, kde je větší zájem 14

15 o pojištění ţivotní (v roce 2003 tento poměr v zemích EU činil 60:40 ve prospěch ţivotního pojištění) Pojišťovnictví bylo v tomto období do značné míry ovlivněno i povodněmi v roce Snad jedinou pozitivní stránkou, které záplavy přinesly byl zvyšující se ukazatel pojištěnosti (podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu). Moravské rozvodnění řek výrazně zvýšilo zájem o pojištění, a to nejen v lokalitách nacházejících se v blízkosti větších vodních tokŧ. Rŧst byl zaznamenán především v oblasti pojištění neţivotního, zejména pojištění domácností a prŧmyslu. Pojišťovny tehdy proplatily 9,7 mld. Kč (z celkových 63 mld.), tedy 15,4 % z celkového objemu škod. Po řádění vodního ţivlu na Moravě mnoho lidí s hrŧzou zjistilo, ţe není pojištěno, popř. ţe je hrubě podpojištěno. V takových případech pak poškozený obyvatel zatopené vesnice (aţ doposud jásající nad skutečností, ţe platí mnohem menší pojistné neţ o dva domy dál bydlící soused) splakal nad výdělkem. Namísto nahlášené pŧlmilionové škody mu pojišťovna proplatila přesně podle pojistných podmínek pouze několikatisícovou náhradu. 15

16 2. Analýza a vyhodnocení současného stavu na trhu pojištění 2.1. Stav pojistného trhu v ČR V současné době lze na českém pojistném trhu sledovat velký rŧst zájmu o investiční ţivotní pojištění. Investice do kapitálového ţivotního pojištění naopak zaznamenávají výrazný pokles. Majetkové pojištění má přibliţně stejné tempo rŧstu, jakým roste hodnota majetku. Potvrzuje to anketa, která byla provedena pojišťovacími odborníky a pojišťovacími institucemi na českém trhu pojištění. Pojistný trh vzrostl v České republice od roku 1995 téměř třiapŧlkrát, coţ potvrzují statistické údaje České asociace pojišťoven. Její členské pojišťovny zaznamenávají v prŧběhu posledních 12 let téměř pětinásobný rŧst ţivotního pojištění. Výrazný rŧst lze také zaznamenat jak u povinného ručení, kde stouplo předepsané pojistné šestinásobně, tak u havarijního pojištění, kde došlo k takřka trojnásobnému navýšení. Pojištění ztrát zpŧsobených přerušením provozu vzrostlo také a to aţ pětinásobně. Mluvčí České pojišťovny Václav Bálek potvrdil, ţe jiţ několik posledních let výrazně stoupá zájem o investiční pojištění jako kombinaci pojištění a spoření. Na druhé straně klesá zájem o dŧchodové pojištění, které je postupně vytlačováno penzijním připojištěním a kapitálovým pojištěním s pevnou výplatou pojistné částky. Investiční ţivotní pojištění je aktivně nabízeno distribučními sítěmi i zástupci jednotlivých pojišťoven. S rŧstem hypotečního trhu ovšem podle odborníkŧ stoupá téţ zájem o rizikové ţivotní pojištění, které slouţí především jako zajištění k hypotéce. Potřeby a poţadavky klientŧ se vyvíjejí, takţe vznikají stále nové produkty, které je moţné kombinovat a řešit tak rŧzné ţivotní situace. Odborníci však varují před tím, ţe Češi sice platí za ţivotní pojištění více peněz, ale jsou pojistkami stále méně chráněni pro případ smrti. Lidé totiţ ukládají peníze hlavně do produktŧ investičního ţivotního pojištění, které jsou více investicemi neţ pojištěním. Spořit lze jinde, investovat se dá jinde, ale pojišťovny by měly nabízet pojistnou ochranu. 16

17 Kooperativa registruje velký rŧst u havarijního pojištění. Dŧvodem je obnova vozového parku v Česku, a to hlavně u podnikatelŧ. Povinné ručení se vyvíjí stejným tempem jako automobilový trh, tedy je tam mírně rostoucí tendence. Počet pojištěných vozidel se za posledních sedm let zvýšil bezmála o třičtvrtě milionu. Do počtu uzavřených smluv promlouvají přírodní katastrofy, kdy trojice záplav a další nepřízně počasí přinutila řadu lidí revidovat nynější, popřípadě uzavřít nové majetkové smlouvy. Zájem o určité druhy pojištění vţdy stoupá po velkých a mediálně známých katastrofických událostech nebo po nějakém přelomovém rozsudku. Z toho je však zřejmé, ţe řada firem sjednává pojištění aţ jako reakci na škodu, která se stane jim či někomu blízkému, nebo si o ní přečtou v novinách. Nefungují zde tedy dobře principy řízení rizik a odhalování moţných škod, dříve neţ se stanou. Stále více klientŧ podle dnes preferuje při uzavírání pojistných smluv rychlost a pohodlí a proto vyuţívá při sjednávání internet a telefon. Pro pojištění touto cestou jsou vhodné jen některé produkty, jako je třeba cestovní pojištění nebo pojištění automobilŧ. Nárŧst pojistného trhu v loňském roce zrychlil tempo. Pojišťovny vybraly na pojistném v roce 2007 podle předběţných údajŧ 130,3 miliardy korun, coţ byl meziroční nárŧst o 8,2 procenta. Předběţné statistiky České asociace pojišťoven dokazují, ţe rok 2007 byl pro pojistný trh velmi úspěšným rokem. První statistiky ČAP za rok 2007 z neauditovaných výsledkŧ členských pojišťoven jednoznačně potvrdily dřívější odhady. Po určitém zvolnění tempa rŧstu v období se pojistný trh odrazil směrem vzhŧru. Během celého roku 2007 přesáhl přírŧstek celkového předepsaného pojistného 8 %. Za posledních 5 let vzrostlo nejvíce nejen celkové pojistné, ale i obě jeho hlavní komponenty. Vŧbec největší pozitivní pohyb zaznamenal segment ţivotního pojištění, a to více neţ o 14 procent. V rámci ţivotního pojištění vykazovalo po celý minulý rok nejvýraznější rŧst jednorázově placené ţivotní pojištění, které vzrostlo o celých 35,1 %. I přes zlepšující se poměr mezi objemem předepsaného pojistného u ţivotního a neţivotního pojištění dávají čeští občané stále větší dŧraz na zabezpečení majetku neţ na zabezpečení osobních rizik. I proto ve srovnání s prŧměrem EU stále Česká Republika zaostává ve výši ţivotního pojistného na jednoho obyvatele. Naopak celý 17

18 segment neţivotního pojištění, který reprezentuje 18 pojistných odvětví, zaznamenal jen mírný přírŧstek: + 4,6 %. Nárŧst u povinného ručení činil například jen 3 procenta. Při srovnání podílu pojistného na hrubém domácím produktu v běţných cenách za rok 2006, který činil 3,8 % v ČR proti 8,6 % v zemích EU, je zřejmé, ţe rŧstový potenciál celého pojistného trhu není zdaleka vyčerpán. Správná rozhodnutí státu a odpovídající legislativa mohou význam pojistného sektoru výrazně přiblíţit standardu EU Platná legislativa pro současný pojistný trh v ČR Zákony: Zákon č. 377/2005 Sb. o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními druţstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonŧ (zákon o finančních konglomerátech) Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně ţivnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojišťovnictví) 18

19 Prováděcí předpisy: Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Další předpisy: Stanovisko Ministerstva financí ohledně vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Zákoník práce 2.3. Hlavní pojišťovny na trhu a jejich produkty V současné době dominují českému pojistnému trhu tři hlavní pojišťovny. Jsou to Česká pojišťovna, Kooperativa a.s. a pojišťovna Allianz. Tyto tři pojišťovny představují v současné době takřka 60% celého pojistného trhu. Podíl jednotlivých pojišťoven na trhu je znázorněn v následujícím grafu. Podíl na trhu dle předepsaného pojistného Ostatní 40% Česká pojišťovna 31% Allianz a.s. 7% Kooperativa 22% zdroj: ČAP 19

20 Všechny tři hlavní pojišťovny nabízejí řadu produktŧ z oblasti ţivotního i neţivotního pojištění. Jednotlivé produkty jsou podrobně rozebrány v kapitolách zaměřených postupně na tyto tři pojišťovny Podíl hlavních pojišťoven ve statistice registrovaných vozidel Pojištění vozidel patří k jednomu z nejvíce vyuţívaných pojistných produktŧ vŧbec. Je proto moţné pouţít statistiku registrovaných vozidel jako zajímavý porovnávací parametr. Více neţ 330 tisíc vozidel přibylo v databázi České kanceláře pojistitelŧ za rok Celkově bylo ke konci loňského roku registrováno v databázi bezmála 6 milionŧ vozidel. Za poslední 4 roky tak jejich počet vzrostl o více neţ vozidel, tj. o 16%. Statistika vozidel Pojistitel Počet registrací k Počet registrací k Změna (v %) Allianz pojišťovna ,06 Česká podnikatelská pojišťovna ,13 Česká pojišťovna ,56 ČSOB Pojišťovna ,40 Direct pojišťovna Generali pojišťovna ,01 Kooperativa Pojišťovna ,25 Triglav pojišťovna ,70 Uniqa pojišťovna ,65 Wüstenrot pojišťovna ,13 CELKEM ,83 20

21 Hlavní produkty na pojistném trhu Kaţdá z pojišťoven má nepřeberné mnoţství produktŧ, které nabízí svým klientŧm. Produkty mají u rŧzných pojišťoven rŧzné názvy a liší se také ve svém obsahu, základní rozdělení však zŧstává stejné: 1. ţivotní investiční ţivotní pojištění kapitálové ţivotní pojištění rizikové ţivotní pojištění dŧchodové ţivotní pojištění vkladové pojištění univerzální (flexibilní) pojištění pojištění ve prospěch dítěte 2. neţivotní pojištění majetku pojištění motorových vozidel U kaţdé ze tří hlavních pojišťoven je podrobnější rozpis pojištění, které nabízí. Základní dělení je takřka identické, ale skladba jednotlivých produktŧ je rŧzná Česká pojišťovna Profil společnosti Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou. Svou pojišťovací a zajišťovací činnost provádí ve všech standardních pojištěních. Realizuje jak zákonné, tak smluvní pojištění. Dále její činnost zasahuje do prŧmyslu, zemědělského pojištění, zahraničního a podnikatelského pojištění. Česká pojišťovna se zabývá také zajištěním, které vyplývá z mezinárodního obchodního styku. Kromě těchto hlavních činností provádí také činnost směnárenskou a úvěrovou, realizuje pojištění a sluţby za devizové prostředky. Její hlavní strategie vychází z potřeby nabídky pojistných produktŧ, které jsou běţné ve vyspělých a rozvinutých zemích. Transformace České pojišťovny na akciovou společnost probíhala od počátku 90. let. První etapa procesu přeměny byla ukončena 30. dubna Samotná akciová 21

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. Michaela Smejkalová

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta. Bakalářská práce. Michaela Smejkalová Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Michaela Smejkalová Pojištění dětí a mládeže Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika - ekonomie Vedoucí bakalářské

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Úvod... 7 1 VÝVOJ ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 8

Úvod... 7 1 VÝVOJ ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 8 Obsah Úvod... 7 1 VÝVOJ ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 8 1.1 ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ... 10 1.2 ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ... 11 1.2.1 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD SMRTI... 12 1.2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD DOŢITÍ... 12 1.2.3 SMÍŠENÉ ŢIVOTNÍ

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti Bakalářská práce Autor: Erika Priatková Bankovní management Bankovní manaţer specialista (komerční bankovnictví)

Více

VÝZNAM ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ...

VÝZNAM ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 1 2 3 4 OBSAH ÚVOD... 6 1 VÝZNAM ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 7 1.1 ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DŦCHODOVÝ SYSTÉM... 8 1.2 CHARAKTERISTIKA ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 9 1.3 ZÁKLADNÍ DRUHY ŢIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ... 10 1.4 STANOVENÍ

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Využití produktů společnosti Wüstenrot, a.s. k sestavení portfolia pro konkrétního klienta. Anna Němčanská

Využití produktů společnosti Wüstenrot, a.s. k sestavení portfolia pro konkrétního klienta. Anna Němčanská Využití produktů společnosti Wüstenrot, a.s. k sestavení portfolia pro konkrétního klienta Anna Němčanská Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Název bakalářské práce je Vyuţití produktŧ společnosti Wüstenrot,

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více