POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání."

Transkript

1 Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn, květen 2007

2

3

4 Jmén a příjmení autra: Lucie Řeháčkvá Název bakalářské práce: Pjištění v turismu Název práce v angličtině: Insurance in turism Katedra: Financí Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk Nečas Rk bhajby: 2007 Antace Bakalářská práce Pjištění v turismu je zaměřena na prblematiku cestvníh pjištění tedy na tu část pjištění v turismu, která je určena pr sby cestující mim míst svéh bydliště. V první části práce jsu charakterizvány jedntlivé prdukty cestvníh pjištění. Druhá část práce zachycuje situaci na českém trhu cestvníh pjištění a sučasné trendy v tét blasti. V praktické části jsu analyzvány prdukty vybraných tuzemských pjišťven a pté na mdelvých příkladech prvnána jejich výhdnst. Anntatin The bachelr thesis Insurance in turism deals with the issues f travel insurance. It is fcused n the insurance targeted t the peple traveling ut f their dmicile. The first part f this bachelr thesis describes each prduct f travel insurance. The secnd part cntains the situatin f travel insurance market in the Czech Republic and the current trends in this area. In the practical part there are evaluated prducts f Czech insurance cmpanies and in reference examples are examined and cmpared fr their advantages and disadvantages. Klíčvá slva cestvní pjištění, turismus, pjištění, pjišťvnictví, pjistný trh Keywrds travel insurance, turism, insurance, insurance industry, insurance market

5 Prhlášení Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci na téma Pjištění v turismu vypracvala samstatně pd vedením Ing. Svatpluka Nečase a uvedla v seznamu literatury všechny pužité literární a dbrné zdrje. V Brně dne 15. května 2007 vlastnruční pdpis autra

6 Pděkvání Na tmt místě bych ráda pděkvala Ing. Svatpluku Nečasvi za dbrné vedení a cenné rady a připmínky, kterými přispěl k vypracvání tét bakalářské práce.

7 OBSAH ÚVOD POJIŠTĚNÍ A TURISMUS TURISMUS Typlgie cestvníh ruchu Splečenský a hspdářský význam turismu POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Definice cestvníh pjištění Vznik pjištění Asistenční služby Klasifikace cestvníh pjištění POJISTNÉ PRODUKTY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Pjištění léčebných výlh Úrazvé pjištění Pjištění zavazadel Pjištění dpvědnsti za škdu Pjištění zrušení cesty (strna zájezdu) Pjištění přerušení cesty Pjištění nevyužité dvlené Pjištění zpždění a zmeškání djezdu (dletu) Pjištění únsu Pjištění výlh suvisejících s vzidlem Pjištění spluúčasti při dpravní nehdě Pjištění pbytu v nemcnici Pjištění dplňkvých asistenčních služeb Připjištění rizikvých sprtů SITUACE NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU V OBLASTI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VÝVOJ TRHU S CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM TRENDY V CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Mžnsti sjednání cestvníh pjištění Asistenční služby Prduktvé invace v cestvním pjištění CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN A JEJICH PRODUKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A. S KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A. S EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, A. S MODELOVÉ PŘÍKLADY Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Závěrečné srvnání...43 ZÁVĚR...44 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...47 SEZNAM PŘÍLOH...50

8 ÚVOD Cestvní ruch patří mezi nejdynamičtěji se rzvíjející dvětví eknmiky. Rzmach cestvníh ruchu úzce suvisí s růstem živtní úrvně byvatel, ptažm s eknmickým růstem, s rstucím fndem vlnéh času a se stále větším zájmem sptřebitelů sebe sama. Hlavním mtivem cestvání je záměrná změna prstředí a s tím suvisející uspkjení ptřeby dpčinku, seberealizace, pznání, kulturních a estetických zážitků či navázání nvých sciálních kntaktů. Cestvní ruch však nepředstavuje jen výraznu slžku sptřeby byvatelstva, ale v psledních desetiletích se stal jedním z nejvýznamnějších pilířů eknmickéh rzvje. Cestvní ruch s sebu přináší pdnikatelské příležitsti a zárveň se stává faktrem rzvje jedntlivých reginů i nárdních a světvých eknmik. Na cestvní ruch tedy můžeme nahlížet ze dvu stránek jak na způsb uspkjvání ptřeb byvatelstva spjených s reprdukcí pracvních sil a s rzvjem sbnsti, neb jak na blast pdnikatelských příležitstí a významnu sučást eknmiky. Cestvání neprvází jen příjemné zážitky, ale i různá nebezpečí. Ohržen je přitm jak samtný živt a zdraví cestujícíh, tak jeh majetek. Jedním z dvětví, které s cestvním ruchem suvisí, je prt i pjišťvnictví. Pjištění pmáhá řešit (neb alespň zmírnit) následky negativních nahdilých událstí, čímž přispívá ke stabilizaci eknmické situace jak jedntlivců, tak pdnikatelských subjektů v případě realizace rizika. Celá myšlenka pjištění spčívá na principu vzájemnsti, kdy jedntlivci vytvářejí svými příspěvky splečné rezervy, z kterých je pak tmu, kh pstihla pjistná událst, vyplacen dpvídající pjistné plnění, které má pkrýt finanční dpady tét mimřádné událsti. Ztráty jedntlivců jsu tedy rzlženy na všechny pjištěné. Pjištění lze prt pvažvat za nejefektivnější nástrj řízení rizik. Oblastí, kde se turismus a pjištění setkávají, je tedy cestvní pjištění (dříve též nazýván pjištění pr cesty a pbyt). Cestvní pjištění má chránit sby cestující mim míst svéh bydliště ať d zahraničí neb v tuzemsku před negativními finančními dpady prblémů, které by mhly během cesty vzniknut. Při cestách mhu člvěka ptkat různá nebezpečí, tudíž i cestvní pjištění zahrnuje něklik rzličných prduktů. Jeh základ pr cesty d zahraničí tvří pjištění léčebných výlh, včetně základních asistenčních služeb. Dalšími, dnes již běžnými prdukty tht pjištění, pak jsu úrazvé pjištění, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel či pjištění pr případ zrušení neb přerušení cesty (pbytu) aj. Cílem bakalářské práce bude definvat pjistné prdukty v blasti turismu a zaměřit se na jejich nabídku u vybraných českých pjišťven. Dalším cílem bude analýza těcht prduktů a psuzení jejich výhdnsti, a t na mdelvých příkladech. Tat práce bude zaměřena na cestvní pjištění, ačkli s turismem suvisejí i další pjistné prdukty, například pjištění záruky pr případ úpadku cestvní kanceláře, majetkvá a dpvědnstní pjištění hteliérů, dpravců a dalších prvzvatelů služeb suvisejících s cestvním ruchem. Vzhledem k rzsahu se jim však tat práce nemůže věnvat. Práce bude rzčleněna d tří kapitl. V první kapitle bude tereticky vymezena zkumaná blast. Nejprve bude věnvána pzrnst turismu jak samstatnému dvětví a jeh významu pr nárdní eknmiky. V další části bude stručně rzebrána úlha a principy pjištění. Jádr kapitly pak bude tvřit charakteristika cestvníh pjištění. Těžištěm bude pslední část kapitly, která bude věnvána ppisu jedntlivých pjistných prduktů v blasti cestvníh pjištění. 8

9 Druhá kapitla se bude zabývat situací na českém pjistném trhu v blasti cestvníh pjištění. První část bude zaměřena na histrické suvislsti a na ukazatele úrvně pjistnéh trhu. Druhá část bude věnvána sučasným trendům, a t v mžnstech sjednání cestvníh pjištění, pskytvaných asistenčních službách a prduktvých invacích. Třetí kapitla bude zaměřena na praktické aspekty cestvníh pjištění. Na mdelvých příkladech bude analyzvána výhdnst prduktů knkrétních subjektů českéh pjistnéh trhu. V závěru kapitly bude pté prveden celkvé prvnání a zhdncení prduktů nabízených vybranými pjišťvnami. Při zpracvání práce budu pužity metdy deskripce, analýzy a kmparace. Vlastní názry autrky budu d statníh textu dlišeny kurzívu. Cílem těcht kmentářů nebude pdat vyčerpávající infrmace, ale shrnut či zhdntit výše uvedené skutečnsti a vyjádřit sbní pstj k dané prblematice. 9

10 1 POJIŠTĚNÍ A TURISMUS Pjištění i turismus neddiskutvatelně patří k mderní splečnsti. Turismus je jednu z nejblíbenějších frem trávení vlnéh času a rekreace. Zárveň služí ke kultivaci lidskéh ptenciálu, pznávání nvých krajin a dlišných kultur. Pjištění zase subjektům přináší určitu jisttu, že v případě nepříznivé živtní situace nezůstanu bez pmci a že finanční plnění z pjištění pmůže překlenut eknmické dpady pjistné událsti. Pjištění tak přispívá ke stabilizaci eknmické situace subjektů. Pjištění i turismus jsu významnými slžkami nárdních eknmik a zárveň hrají důležitu rli v živtě každéh jedntlivce. K jejich vzájemnému prlínání pak dchází v blasti cestvníh pjištění. 1.1 Turismus Turismus je alternativní výraz pr cestvní ruch (dále též CR) dvzený z anglickéh slva turism. V dbrné literatuře je tent pjem definván různě, prtže dvětví cestvníh ruchu je značně širké a prlíná se d mnha dalších brů. Turismus zahrnuje cestvání, rekreaci a trávení vlnéh času, ale ne každé cestvání, rekreace či veškerý vlný čas je cestvním ruchem. 1 Za nejvýstižnější a zárveň nejčastěji citvanu definici cestvníh ruchu lze pvažvat definici Světvé rganizace cestvníh ruchu (Wrld Turism Organizatin - WTO), která charakterizuje cestvní ruch jak činnsti lidí, spčívající v cestvání a pbytu v místech mim jejich bvyklé bydliště a t na dbu kratší než jeden rk 2 za účelem využití vlnéh času, bchdu a jinými účely. 3 Z definice vyplývá, že z cestvníh ruchu jsu vylučeny cesty v rámci trvaléh bydliště, pravidelné cesty d zahraničí, dčasné přestěhvání za prací a dluhdbé migrace. Odvětví cestvníh ruchu však můžeme chápat i v širším slva smyslu a nahlížet na něj z pačné strany, a t jak na specifické hspdářské dvětví, které zahrnuje dpravní, ubytvací a stravvací služby, služby cestvních kanceláří, průvdců a dalších subjektů. Páskvá a Zelenka ve svém výkladvém slvníku cestvníh ruchu jdu ještě dál a phlížejí na cestvní ruch jak na kmplexní splečenský jev, který zahrnuje nejen turisty, ale také pskytvatele služeb a destinace, v nichž je cestvní ruch realizván. Cestvní ruch je vnímán jak suhrn aktivit účastníků cestvníh ruchu, suhrn prcesů budvání a prvzvání zařízení se službami pr účastníky cestvníh ruchu včetně suhrnu aktivit sb, které tyt služby nabízejí a zajišťují, aktivit spjených s využíváním, rzvjem a chranu zdrjů pr cestvní ruch, suhrn plitických a veřejně-správních aktivit (plitika CR, prpagace CR, regulace CR, mezinárdní splupráce apd.) a reakce místní kmunity a eksystémů na uvedené aktivity Typlgie cestvníh ruchu V dbrné literatuře se lze setkat s nejrůznějším členěním cestvníh ruchu v závislsti na tm, jak se prjevuje v reálné knkrétní pdbě. Tmu dpvídá i vlba kritérií, pr něž je typická relativnst a vzájemné prlínání. Cestvní ruch lze třídit na jedntlivé druhy a frmy. Členění na druhy zhledňuje především jevvý průběh cestvníh ruchu a způsb realizace. 1 Zpracván na bázi [10] 2 Limit jednh rku platí u mezinárdníh cestvníh ruchu, u dmácíh cestvníh ruchu je t 6 měsíců. 3 Pramen: [2] 10

11 Druhy cestvníh ruchu pdle jedntlivých kritérií: délka trvání krátkdbý, dluhdbý; rzlžení během rku sezónní, celrční; míst realizace dmácí, zahraniční; vztah k platební bilanci státu příjezdvý (aktivní), výjezdvý (pasivní), tranzitní (aktivní); rganizvanst návštěvníků rganizvaný, nerganizvaný; hrmadnst hrmadný, individuální; využívání zdrjů masvě knzumní, alternativní; vliv na živtní prstředí měkký, tvrdý; převažující prstředí pbytu městský, venkvský, lázeňský, ve střediscích CR. Pdle mtivace návštěvníků a zaměření aktivit rzlišujeme následující frmy cestvníh ruchu: rekreační frma cestvníh ruchu; kulturně-pznávací frma cestvníh ruchu; lázeňsk-rekreační frma cestvníh ruchu; sprtvně-turistická frma cestvníh ruchu; frmy cestvníh ruchu spjené s prfesními a vzdělávacími mtivy; venkvská turistika, agrturistika, ekturistika; cestvní ruch s nábžensku rientací; senirská frma cestvníh ruchu; mládežnická frma cestvníh ruchu aj Splečenský a hspdářský význam turismu Cestvní ruch patří mezi nejvýznamnější dvětví světvé eknmiky. Velikstí příjmů z mezinárdníh cestvníh ruchu se řadí na přední míst a je významným činitelem v platební bilanci mnha zemí. Pr řadu (i rzvjvých) zemí představuje mezinárdní a dmácí cestvní ruch důležitý pilíř jejich eknmik. Pdle dhadu Světvé rady cestvání a cestvníh ruchu (Wrd Travel & Turism Cuncil - WTTC) se cestvní ruch v rce 1998 pdílel na tvrbě hrubéh dmácíh prduktu ve světě téměř 11 %, ve státech EU v průměru 13,5 % a v zemích střední a výchdní Evrpy 7-8 % (ČR %). Ačkli má turismus dluhu tradici (pčátky turismu spadají d bdbí renesance), ve své masvější pdbě se bjevuje až p druhé světvé válce a jeh skutečný bm přichází s přelmem tisíciletí. 5 V psledních desetiletích patří cestvní ruch mezi nejdynamičtěji se rzvíjející dvětví s průměrným rčním růstem kl 5 %. Pdle údajů Světvé rganizace cestvníh ruchu dsáhly v rce 2005 příjmy z cestvníh ruchu 682,7 mld. USD. WTO dhaduje buducí pčty příjezdů, resp. pčty turistů v mezinárdním cestvním ruchu v rce 2010 na cca 1 mld., resp. 1,6 mld. v rce Tabulka č. 1 Mezinárdní turistické příjezdy (mil.) a příjmy (mld. USD) v letech Ukazatel/rk Příjezdy 25,3 69,3 112,9 165,8 222,3 278,1 320,1 439,5 540,6 687,0 806,8 Příjmy 2,1 6,9 11,6 17,9 40,7 104,4 119,1 270,2 410,7 481,6 682,7 Pramen: Wrld Turism Organizatin [23], [24] 4 Zpracván na bázi [2], [10] 5 V nedávné histrii se však bjevil i něklik negativně půsbících událstí, které s sebu přinesly pkles tempa růstu příjmů z mezinárdníh turismu, například SARS, lkální terristické útky, vlny tsunami v Indnésii. 11

12 Pdle údajů WTTC je cestvní ruch největším zaměstnavatelem na světě. Zpráva za rk 2006 hvří 234 mil. pracvních míst, cž přestavuje 8,7 % eknmicky aktivníh byvatelstva světa. V rce 2016 by pdle prgnóz měl pčet pracvních míst v cestvním ruchu dsáhnut 279 mil., tj. 9,0 % všech pracujících byvatel. Pdstatnu skutečnstí je, že cestvní ruch vytváří pdnikatelské příležitsti a nvá pracvní místa i v eknmicky méně rzvinutých blastech, v reginech strukturálně pstižených a v blastech jinak těžk eknmicky využitelných. Cestvní ruch tak de fact eknmicky zhdncuje přírdní či kulturně-histrický ptenciál daných míst, který by jinak zůstával nevyužitý, a pmáhá stabilizvat situaci v dané blasti. Význam cestvníh ruchu spčívá i v tm, že druhtně vlivňuje řadu dalších dvětví nárdníh hspdářství a brů lidské činnsti, které svými výkny přispívají k rzvji cestvníh ruchu, například bchd, pjišťvnictví, kultura, sprt aj. Nepřím jsu pak pzitivně vlivňvána i dvětví, která vytvářejí pdmínky pr rzvj cestvníh ruchu jak například dprava, stavebnictví, zemědělství, infrastruktura a řada dvětví průmyslu vyrábějící zařízení a vybavení pr pskytvatele služeb cestvníh ruchu Pjištění Pjišťvnictví představuje důležité, dynamicky se rzvíjející dvětví každé tržní eknmiky. Svým psláním a charakterem své činnsti zasahuje d všech dvětví nárdníh (i světvéh) hspdářství i d běžnéh živta byvatel. Pjištění pmáhá stabilizvat eknmicku situaci pdniků a živtní úrveň byvatelstva a zárveň psiluje dpvědnst každéh jedntlivce za t, jak se pstaví k rizikům, kterým denně čelí. Pjišťvnictví je sučasně i jedním z nejdůležitějších segmentů finančníh trhu. Díky brvskému kapitálu, kterým dispnuje, představuje významnéh institucinálníh investra. Z th důvdu patří mezi nejregulvanější dvětví eknmiky vůbec. Prtže jakákli lidská činnst je hržvána různými riziky, která představují mžnst ztráty, jak majetkvé, tak pškzení zdraví a ztrátu živta, a prtže ne vždy lze těmt rizikům zcela zabránit, představuje pjištění jednu z mžnstí, jak se s takvým rizikem vyrvnat. Základním účelem pjištění je zmírnit nepříznivé eknmické dpady nahdilých událstí, a t finančním plněním z rezerv vytvřených z příspěvků účastníků pjištění. Z předešléh lze jasně vyvdit princip, na kterém pjištění d svých pčátků stjí, princip vzájemnsti a slidarity. Pjištění spčívá v přenesení rizika na pjišťvnu. Cenu za pskytvanu pjistnu chranu je pjistné. Za tut úplatu na sebe pjišťvna přebírá závazek, že pjištěnému uhradí újmu, která mu vznikla realizací pjištěnéh rizika. Z právníh hlediska je pjištění závazkvým právním vztahem, v němž mají účastníci rvné pstavení. Pjistný vztah vzniká na základě pjistné smluvy, ppř. přím ze zákna. Z eknmickéh hlediska je mžné pjištění definvat jak efektivní způsb tvrby a rzdělvání peněžních rezerv k úhradě ptřeb, jež vznikají z nahdilých událstí. 7 V sučasné dbě pjišťvny nabízejí řadu různých pjistných prduktů. Jejich klasifikace a třídění usnadňují rientaci mezi jedntlivými pjištěními. Názry dbrníků z terie i praxe však nejsu v tmt hledu jedntné a čast se diametrálně rzcházejí. Nejčastěji se vyskytují členění: 6 Zpracván na bázi [5] 7 Zpracván na bázi [1] 12

13 pdle frmy vzniku pjištění: smluvní pjištění, které vzniká na základě pjistné smluvy. Smluvní pjištění dále můžeme dělit na dbrvlné a pvinné (pvinnst uzavřít pjištění vyplývá ze zákna); záknné pjištění v tmt případě se neuzavírá pjistná smluva, pjistný vztah vzniká na základě zákna; 8 pdle způsbu tvrby rezerv: rizikvé pjištění; rezervtvrné pjištění; pdle knstrukce (frmy) pjistných plnění: škdvé pjištění; bnsvé pjištění; pdle druhu krytých rizik: živtní pjištění; neživtní pjištění; pdle předmětu pjištění: pjištění majetku; pjištění dpvědnsti za škdu; pjištění sb; pdle délky trvání: krátkdbé pjištění; dluhdbé pjištění; pdle klientskéh přístupu: pjištění byvatel; pjištění průmyslu a pdnikatelů. 1.3 Cestvní pjištění Cestvání je tradiční a velmi rzšířená frma trávení vlnéh času byvatel. Jak však byl v předešlé pdkapitle uveden, dprvází každu lidsku činnst rizik a nejinak je tmu při rekreaci a cestvání vůbec. Cestvní pjištění sice nikh nechrání před realizací rizik, ale umžní člvěku vycestvat d zahraničí s vědmím, že je zabezpečen pr případ nemcnění, úrazu, ztráty zavazadel neb jiných nesnází a že se v případě ptřeby může brátit na asistenční splečnst s žádstí pmc. Pdbně jak byly v pdkapitle věnvané turismu zmíněny dva diametrálně dlišné phledy na cestvní ruch (jednak jak frmu trávení vlnéh času byvatel, jednak jak významné dvětví eknmiky), lze i v blasti pjištění v turismu vysledvat dva dlišné typy pjistných prduktů. Předmětem dalšíh zájmu bude cestvní pjištění, které je určené pr turisty - účastníky cestvníh ruchu. Mezi další pjistné prdukty, které s turismem suvisí, avšak nebudu v práci dále více rzebírány, patří pjištění záruky pr případ úpadku cestvní kanceláře 9, majetkvá a dpvědnstní pjištění hteliérů, dpravců a dalších prvzvatelů služeb suvisejících s cestvním ruchem. 8 Z jinéh úhlu nahlíží na tt dělení Ducháčkvá [4], když pjištění člení z hlediska právníh na pjištění dbrvlné a pvinné (a t dále na pvinné smluvní a záknné). 9 Jedná se smluvní pvinné pjištění pdle zákna 159/1999 Sb., jehž účelem je chrana klientů cestvních kanceláří pr případ úpadku cestvní kanceláře a neschpnsti dstát svým závazkům. 13

14 1.3.1 Definice cestvníh pjištění Cestvní pjištění můžeme becně definvat jak službu, která chrání účastníky cestvníh ruchu před následky pjistných událstí definvaných v pjistné smluvě. 10 Přestže má cestvní pjištění dluhu tradici, setkáváme se samtným pjmem cestvní pjištění až v rce 1993, kdy h uvedla Evrpská Cestvní Pjišťvna, a. s. jak název svéh prduktu. D té dby u nás existval tzv. sdružené pjištění pr cesty a pbyt, které prvzvala Česká státní pjišťvna. 11 Prblematika cestvníh pjištění prlíná řadu dvětví sukrméh pjištění a částečně též zasahuje d veřejnéh zdravtníh pjištění. Přestže některá pjištění platí v plném rzsahu i v zahraničí, neznamená t vždy, že zabezpečení těmit pjištěními je dstatečné. T se týká především zdravtníh pjištění a pjištění dpvědnsti za škdy. A prt přichází kmerční pjišťvny se svu pestru nabídku cestvníh pjištění. 12 Cestvní pjištění se skládá z něklika prduktů. Základem je pjištění léčebných výlh v zahraničí, z něhž pjišťvna hradí případné náklady na šetření, hspitalizaci, pdávané léky či převz na specializvané pracviště. Dalšími sučástmi jsu pak bvykle i pjištění úrazu, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel a pjištění strna zájezdu. Sučástí cestvníh pjištění bývá zpravidla také pjištění základních asistenčních služeb. Cestvní pjištění patří mezi smluvní dbrvlná pjištění, kde pjistný vztah vzniká dbrvlně na základě uzavření pjistné smluvy. Z hlediska tvrby rezerv se řadí mezi pjištění rizikvá. Pdle frmy pjistnéh plnění dpvídá cestvní pjištění pjištěním škdvým, výjimku tvří úrazvé pjištění, které je pjištěním bnsvým. Z méně častých prduktů cestvníh pjištění patří mezi bnsvá pjištění též pjištění djezdu, pjištění nevyužité dvlené, pjištění únsu letadla. Z hlediska předmětu pjištění zasahuje cestvní pjištění d všech tří pjistných dvětví, t znamená, že v rámci cestvníh pjištění lze sjednat pjištění sb, majetku i dpvědnstní pjištění. Pr cestvní pjištění platí i něklik zvláštnstí (specifik). V rámci jedné pjistné smluvy je mžné pjistit více druhů nebezpečí spjených s cestváním becně se takvé pjištění značuje termínem sdružené pjištění. Zárveň lze pjistit i více sb, cž dpvídá charakteristice skupinvéh pjištění Vznik pjištění Cestvní pjištění se sjednává před zahájením cesty, pr určitu blast a na určitý pčet dní (pkud se jedná krátkdbé pjištění). Pjistné, jehž výše dráží velikst pjišťvanéh rizika, je stanven denní sazbu a jeh výše závisí především na účelu cesty, věku pjištěnéh, blasti pbytu a délce trvání. Většina pjišťven nabízí řadu slev, například při sjednání n-line, pr rdiny s dětmi, skupiny sb, pr zákazníky cestvních kanceláří apd. Napak sprtvci a seniři zaplatí vyšší pjistné. Většina pjišťven má zárveň stanvenu věkvu hranici, d které seniry nepjišťuje (bvykle 70 neb 80 let věku). Platnst zpravidla pjištění nabývá zaplacením pjistnéh. Pjistný vztah vzniká mezi pjištěným a pjišťvnu na základě písemné pjistné smluvy 13, kteru s pjistitelem uzavírá pjistník (tat sba může být dlišná d sby pjištěnéh). Pjistná smluva bsahuje: identifikaci pjistitele a pjištěnéh, pjištěné sby, předmět pjištění, územní rzsah pjištění, pjistnu částku, pjistné, dbu trvání pjistnéh vztahu, vznik a zánik pjištění, určení 10 Pramen: [2] 11 Pramen: [22] 12 Pramen: [12] 13 Zákn 37/2004 Sb., pjistné smluvě umžňuje i jinu než písemnu frmu sjednání pjistné smluvy, pkud 14

15 pjistné událsti a výluk z pjištění, pdmínky pskytnutí pjistnéh plnění a základní práva a pvinnsti pjištěnéh a pjistitele. 14 Sučástí pjistné smluvy bývají všebecné (ppř. i zvláštní) pjistné pdmínky, ve kterých jsu specifikvána výše uvedená ustanvení pjistné smluvy, prt by se s nimi měl pjištěný seznámit ještě před pdpisem pjistné smluvy. Zvláštní pzrnst je třeba též věnvat výši pjistných limitů pr jedntlivá pjišťvaná rizika. Mezi becné výluky z pjištění, kdy pjišťvna nepskytuje plnění, patří škdy způsbené: válečnými událstmi, vzpurami, pvstáními neb jinými hrmadnými násilnými nepkji, stávku, výluku a terristickými akty, 15 půsbením jaderné energie; zásahy státní mci neb veřejné správy; úmyslným jednání pjištěnéh neb jiné sby z jeh pdnětu; výtržnstmi, které pjištěný vyvlal, neb v suvislsti s trestnu činnstí, kteru spáchal; jednáním pjištěnéh pd vlivem alkhlu, narktik a jiných mamných látek; při účasti na prvzvání extrémních sprtů, na výpravách d míst s extrémními klimatickými neb přírdními pdmínkami 16 a při výknu činnstí s vyským rizikem (např. práce s výbušninami, práce ve výškách nad 10 m, práce s vyským rizikem akutních trav a ppálenin, záchranné a havarijní práce). Další výluky budu uvedeny u jedntlivých prduktů v dalších kapitlách Asistenční služby Při cestvání se lidé mhu dstat d těžk řešitelných situací a jazykvá bariéra, stejně jak neznalst místníh právníh prstředí jejich prblémy čast ještě prhlubí. A v takvých situacích se právě asistenční služba stává nenahraditelným pmcníkem. Základním úklem asistenčních služeb je zajištění rychlé a kvalitní pmci klientům při pjistné událsti. Asistenční služby jsu dnes nedílnu sučástí pjištění léčebných výlh, ppřípadě dalších pjistných prduktů, ale ve své nadstandardní frmě mhu být též sjednány samstatně jak dplňkvé připjištění asistenčních služeb. Na asistenční službu se mhu klienti zpravidla brátit kdykli a dkudkli. Služba funguje nepřetržitě 24 hdin denně a kmunikace prbíhá v rdném jazyce. Prvlanu částku, je-li technicky dlžitelná, zpětně uhradí pjišťvna, ppřípadě je mžné vlat na účet vlanéh. Další hvry bvykle iniciuje sama asistenční služba. Asistenční služba pjištěnému pradí, jak pstupvat v případě úrazu neb nemcnění, dpručí zdravtnické zařízení, zajistí hspitalizaci, pskytne platební garanci, pmůže jak tlumčník třeba při jednání s lékaři neb státními rgány, bstará léky, zabezpečí kntakt nemcnéh s rdinu, zajistí přivlání patrvníka z dmva, zrganizuje dpravu nezletilých dětí dmů d ČR, v případě kradení zajistí zaslání ptřebné finanční částky a pmůže s vyřízením náhradních cestvních dkladů. Šíře pskytvaných asistenčních služeb se však u jedntlivých pjišťven i pjistných prduktů výrazně liší. se jedná krátkdbé pjištění, tj. pjištění s pjistnu dbu kratší než jeden rk. 14 Zpracván na bázi [2] 15 Některé pjišťvny dnes nabízejí prdukty kryjící škdy vzniklé terristickým útkem, ale tt pjištění zpravidla kryje puze léčebné výlhy v zahraničí. 16 Pkud pjištěný ptřebuje vycestvat d takvýcht míst, umžňují některé pjišťvny uzavření individuálně nastavenéh cestvníh pjištění. 15

16 1.3.4 Klasifikace cestvníh pjištění 17 Cestvní pjištění představuje blast pjištění, kde dchází ke kmbinvání pjistných prduktů různéh typu. Pr snazší rientaci mezi jedntlivými prdukty lze cestvní pjištění členit na základě něklika kritérií, např. dle pjišťvanéh rizika, typu cesty, délky pjištění. Pdle pjišťvanéh cestvníh rizika hvříme : pjištění léčebných výlh a základních asistenčních služeb; úrazvém pjištění; pjištění zavazadel; pjištění dpvědnsti za škdu (na zdraví, na věci a jiných finančních hdntách); pjištění strna zájezdu (zrušení cesty); pjištění přerušení cesty; pjištění zmeškání neb zpždění djezdu (resp. dletu); pjištění nevyužité dvlené; pjištění únsu dpravníh prstředku; pjištění výlh suvisejících s vzidlem; pjištění náhradní dpravy; pjištění spluúčasti při dpravní nehdě; pjištění pbytu v nemcnici; pjištění dplňkvých asistenčních služeb; připjištění rizikvých sprtů. Pdle typu cesty rzlišujeme: pjištění turistických cest (běžné rekreační a pznávací cesty neb pbyty, ddechvé a necílené prvzvání rekreační činnsti a studijní pbyty); pjištění pracvních cest (cesty a pbyty za účelem výknu práce zaměstnance neb pdnikatele, charitativní a dbrvlná činnst, au-pair, stáže); pjištění sprtvních cest (cílené prvzvání sprtu a phybvé činnsti v rámci aktivníh dpčinku, prvzvání sprtu při rganizvaných sutěžích amatérských či prfesinálních sprtvců a veškerá příprava k tét činnsti). 18 Z hlediska délky pjištění rzlišujeme: pjištění krátkdbé (většinu d 1 dne d 90 dní); pjištění dluhdbých pbytů (bvykle na dbu dní); pjištění pakvaných výjezdů (mžnst něklika časvě mezených výjezdů během jednh rku). Pdle místa cesty a pbytu rzlišujeme: tuzemské pjištění může bsahvat všechny slžky cestvníh pjištění, krmě pjištění léčebných výlh, nebť ty jsu hrazeny ze zdravtníh pjištění; zahraniční pjištění bvykle se rzlišují 3 gegrafické zóny Evrpa, svět bez USA 19, celý svět. 17 Zpracván na základě materiálů pjišťven. 18 Přitm je důležité rzlišvání sprtů na standardní a rizikvé (každá pjišťvna má hranici stanvenu jinak). Některé sprty jsu zcela nepjistitelné. 19 Lékařská péče v USA je natlik drahá, že zahrnutí tét jediné země má na cenu pjištění pdstatný vliv. 16

17 Pdle typu pjištěnce lze pjištění rzdělit na pjištění: jedntlivců; rdin; skupiny sb (bvykle nad 15 sb); pracvníků firem; klientů cestvních kanceláří; prfesinálních sprtvců; zahraničních turistů přijíždějících na krátkdbé pbyty d ČR. Pdle th, prstřednictvím kh vznikl pjistný vztah, dělíme pjištění na: přímé individuální (zákazník pdepsal smluvu přím s pjišťvnu); zprstředkvané (pjištění zprstředkvává cestvní kancelář a t jak fakultativní službu neb jak sučást zájezdu, kdy je cena pjištění již zakalkulvaná d ceny zájezdu). 1.4 Pjistné prdukty cestvníh pjištění Obecně se za základ každéh pjištění pr zahraniční cesty pvažuje pjištění léčebných výlh (někdy je tt pjištění neprávem zttžňván se samtným cestvním pjištěním). Za další již tradiční sučást cestvníh pjištění lze pvažvat úrazvé pjištění, pjištění zavazadel, pjištění dpvědnsti za škdy a v psledních letech stále blíbenější pjištění strna zájezdu. Tyt prdukty nabízí většina pjišťven pskytujících cestvní pjištění. Mezi méně bvyklé prdukty ptm patří pjištění přerušení cesty, pjištění zmeškání neb zpždění djezdu, pjištění nevyužité dvlené, pjištění únsu, pjištění výlh suvisejících s vzidlem, pjištění náhradní dpravy, pjištění spluúčasti při dpravní nehdě, pjištění pbytu v nemcnici a pjištění dplňkvých asistenčních služeb. K většině prduktů se váží i základní asistenční služby, které pmáhají pjištěným řešit vzniklý prblém. Následující pdkapitly se budu pstupně věnvat výše jmenvaným prduktům cestvníh pjištění s důrazem na účel a předmět pjištění, specifikaci pjistných nebezpečí, bsah pjistnéh plnění, nejčastější výluky a v nepslední řadě také na asistenční služby k pjištění pskytvané. Cílem tedy nebude detailně pisvat pjistné pdmínky, cž by ani nebyl dst dbře mžné, nebť se většina pjištění více či méně liší, ale pdat přehled základních znacích jedntlivých pjistných prduktů Pjištění léčebných výlh Mezi nejčastější a také nejzávažnější rizika zahraničních cest patří rizik úrazu a rizik náhléh nemcnění. Jelikž lékařská péče je v zahraničí velmi drahá, mhl by případný úraz neb nemc nejen pkazit dvlenu, ale způsbit značné finanční zatížení. Prt by základ každéh cestvníh pjištění při cestách d zahraničí měl tvřit pjištění léčebných výlh. Na tmt místě je třeba se zmínit Evrpském průkazu zdravtníh pjištění. Se vstupem České republiky d Evrpské unie získali naši bčané stejné práv na lékařsky nezbytnu zdravtní péči za stejných pdmínek jak místní bčané. T však také znamená, že musí zaplatit i stejnu spluúčast, tzn. uhradit část nákladů na šetření či hspitalizaci a na léky. Jak tat spluúčast může být vyská ukazuje tabulka v přílze č. 4. Zárveň platí, že k šetření musí využít veřejných zdravtnických zařízení (při šetření v sukrmých zařízeních by museli uhradit péči sami, bez nárku na refundaci d pjišťvny). S pjištěním léčebných výlh se klient vyhne nejen těmt pplatkům a kmplikvané administrativě s celým systémem spjené, ale získá i další výhdy, na které veřejné zdravtní pjištění nepamatuje, a t 17

18 krytí nákladů na repatriaci a nn-stp asistenční službu. 20 Předmětem pjištění je zdraví pjištěnéh. Pjistnu událstí pak v návaznsti na t chápeme vynalžení nezbytných a účelně vynalžených nákladů na lékařské šetření neb léčení akutníh nemcnění či úrazu pjištěnéh v zahraničí, která jsu z lékařskéh hlediska nezbytná, a dále také náklady vzniklé smrtí pjištěnéh. Tent prdukt patří mezi pjištění škdvá. Pjistitel plní puze d výše skutečně vynalžených nákladů, nejvýše však d výše limitu sjednanéh za jednu pjistnu událst. Pjistné plnění pskytuje pjistitel sbě, jež příslušné náklady čividně vynalžila (např. lékaři, zdravtnickému zařízení). Pjistné plnění zahrnuje především náklady za: lékařské šetření či peraci; léky a bvazvý materiál předepsaný lékařem; léčebné prstředky pužité lékařem a nákup neb prnájem zdravtních pmůcek (dýchací přístrje, pdpůrné prstředky při chůzi, pjízdná křesla); labratrní rzbry a rentgenvé snímky; lékařem stanvenu fyzikální léčbu; šetření zubním lékařem k dstranění akutní blesti; dpravu d zdravtnickéh zařízení nejbližšíh místu pbytu; pbyt v nemcnici p dbu nezbytně nutnu, a t ve standardním pkji včetně stravvání; ubytvání jedné sby, která dprvází pjištěnéh p dbu hspitalizace; přepravu pjištěnéh zpět d České republiky, jakmile t dvlí jeh zdravtní stav a pkud není ze zdravtních důvdů mžné pužít půvdní prstředek dpravy, včetně přepravy jedné dprvázející sby; přepravu tělesných statků pjištěnéh z místa ulžení d rakve až d phřebníh ústavu v Česku v místě, kde měl dtyčný trvalý resp. přechdný pbyt, neb náklady na phřeb ve státě, kde pjištěný zemřel, a na dpravu a ubytvání jednmu členu rdiny, jenž se zúčastní phřbu pjištěnéh. Nedjde-li k přímému vyrvnání, je pjištěný pvinen vyžádat si lékařský nález své diagnóze, prvedených výknech a předepsaných medikamentech a bez zbytečnéh dkladu uplatnit náhradu nákladů léčení u pjistitele. Přitm se prkazuje lékařským nálezem splečně s riginály účtů či faktur a lékařských předpisů, které uvádějí výši nárků. Pkud pjistná událst nastala v suvislsti s dpravní nehdu, předlží i plicejní prtkl. Pjistitel nehradí náklady vynalžené: v suvislsti s úrazem neb nemcí, které nastaly neb jejichž příznaky se prjevily před djezdem d zahraničí; na lékařsku péči v suvislsti s chrnickým nemcněním; za léčení, které nebyl z lékařskéh hlediska nezbytně nutné a nedkladné (preventivní prhlídky, vyšetření); v suvislsti s újmu na zdraví v důsledku pžití alkhlu neb aplikace mamných a psychtrpních látek; v suvislsti s újmu na zdraví způsbenu sebepškzením pjištěnéh, sebevraždu neb pkusem ni; za dstraňvání tělesných vad a anmálií, za ksmetické úkny, za čkvání; 20 Zpracván na bázi [18] 18

19 na rehabilitace, lázeňsku léčbu, chirpraktické výkny, hmepaticku léčbu, rgánvé transplantace, léčení hemfilie; za zhtvení zubních náhrad a krunek; za brýle, kntaktní ččky, nasluchací přístrje a za zhtvení a pravy rtpedických prtéz; v suvislsti s těhtenstvím, ptratem, prdem a jejich kmplikacemi; v suvislsti s duševní chrbu neb pruchu chvání, nemcněním AIDS, infekcí HIV a phlavními chrbami; na nárčná vyšetření indikvaná dbrným lékařem (pčítačvá tmgrafie, ultrazvukvá vyšetření, endskpie), pkud úhrada nákladů na tat vyšetření nebyla předem dsuhlasena pjistitelem neb asistenční službu pjistitele; na šetření v důsledku prvzvání nebezpečných druhů sprtu a nepjistitelných činnstí a účasti na rganizvaných sprtvních sutěžích. Dále pjišťvna zrganizuje a uskuteční prstřednictvím asistenční služby následující druhy pjistné chrany s pužitím prstředků a služeb, které jsu nejlépe přizpůsbeny fyzickému stavu pjištěnéh. Léčebný převz, přelžení a přeprava Jestliže během zahraniční cesty pjištěný nemcní či utrpí úraz, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zabezpečí a uhradí přiměřené výlhy na: převz d nejbližšíh vhdnéh místa léčby, přelžení d nemcnice ve vlasti z lékařských a jiných důvdů, pvěřený lékařský dprvd, jeh ubytvání, stravvání, přepravu a hnráře, přepravu p sknčení léčby zpět d vlasti, byl-li plánvaný průběh cesty časvě narušen a v cestě není mžné pkračvat, ubytvání a stravvání v htelu, schváleném asistenční službu, nelze-li přepravu zajistit bezprstředně p sknčení léčby. Repatriace tělesných statků Djde-li během zahraniční cesty k úmrtí pjištěnéh následkem nemcnění neb úrazu, pjistitel zabezpečí a uhradí kremaci v zahraničí neb repatriaci tělesných statků d phřebníh ústavu d místa trvaléh bydliště pjištěnéh. Zaslání nezbytnéh léku V případě ptřeby pjistitel prstřednictvím asistenční služby vyhledá nezbytné léky, které nejsu v místě k dispzici, a c nejrychleji je pšle pjištěnému, a t v rámci záknných mezení země, kde se právě pjištěný nachází. Zprstředkvání naléhavých zpráv V případě náhlé zdravtní příhdy pjištěnéh pjistitel prstřednictvím asistenční služby přijme a předá dále naléhavé zprávy p dbu 24 hdin denně přímým rdinným příslušníkům pjištěnéh neb jiným určeným sbám. Dprvázející patrvník Bude-li pjištěný během zahraniční cesty z rzhdnutí šetřujícíh lékaře upután na lůžk či hspitalizván pr vážné nemcnění či úraz, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby nahradí jím vybrané sbě, která zůstane s pjištěným během léčení, přiměřené mimřádné výlhy na přepravu, ubytvání, stravvání až d výše sjednanéh limitu. 19

20 Přivlaný patrvník Bude-li pjištěný během zahraniční cesty hspitalizván pr vážné nemcnění neb úraz a šetřující lékař ptvrdí, že hspitalizace v místě ptrvá nejméně pčet dní stanvený v pjistné smluvě, a pkud zdravtní stav pjištěnéh nedvlí jeh návrat d vlasti a pkud s ním na cestě nebude splucestující zletilá sba, která může být dprvázejícím patrvníkem, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zajistí a nahradí jím vybrané sbě, která za pjištěným přicestuje z vlasti, zůstane s ním během léčení a dprvdí h při přelžení či přepravě d vlasti, přiměřené výlhy na přepravu, ubytvání, stravvání a cestvní pjištění až d výše sjednanéh limitu. Dprvd nezletilých dětí zpět d vlasti Bude-li pjištěný během zahraniční cesty hspitalizván a dprvází-li h nezletilé dítě, a nedprvází-li pjištěnéh žádná jiná zletilá sba, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zrganizuje a zaplatí zpáteční letenku neb jízdenku přímému rdinnému příslušníkvi neb nejbližšímu příbuznému, aby se pstaral nezletilé děti a dprvdil je dmů. Vyslání náhradníh pracvníka Nebude-li pjištěný během zahraniční cesty schpen vyknávat práci, kvůli které vycestval (např. účastnit se kngresů, veletrhů, seminářů neb šklení) pr vážné nemcnění, úraz, hspitalizaci či úmrtí, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby uhradí přiměřené výlhy na přepravu, ubytvání a cestvní pjištění spjené s vysláním náhradníh pracvníka Úrazvé pjištění Z tht pjištění je hrazen finanční dškdnění pkud djde k úrazu, a t za trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu a jak denní dškdné p dbu nezbytnéh léčení úrazu. Cestvní úrazvé pjištění může být sjednán i pr tuzemské cesty. Někdy bývá úrazvé pjištění zaměňván za pjištění léčebných výlh v zahraničí. Z pjištění léčebných výlh jsu však hrazeny puze náklady na léčbu úrazu neb nemci, kdežt úrazvé pjištění má řešit následky p úraze, například snížení příjmů v důsledku dluhéh léčení neb v důsledku vzniku trvaléh tělesnéh pškzení, v nejhrším případě má pmci pzůstalým uhradit náklady na phřeb. Pjistnu událstí v úrazvém pjištění je úraz pjištěnéh, ke kterému dšl v dbě trvání pjištění a pjištěnému způsbil pškzení na zdraví, trvalé následky neb smrt (a t i tehdy, pkud se tyt následky prjevily až p sknčení pjištění). Úrazem se rzumí nečekávané a náhlé půsbení zevních sil neb vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pjištěnéh, kterým byl pjištěnému způsben pškzení zdraví neb smrt. Mezi nejčastější úrazy patří zlmeniny, vymknutí klubu neb přetržení svalů, šlach, vazů neb puzder a tržné a řezné rány. Pjistná chrana zahrnuje také úrazy vzniklé půsbením vyských neb nízkých vnějších teplt, plynů, par a jedů. Za úraz se též pvažuje tnutí a utnutí. V případě úrazu musí pjištěný bez zbytečnéh dkladu vyhledat lékařské šetření, řídit se dle pkynů lékaře a ddržvat stanvený léčebný režim. Pjištěný je též pvinen pskytvat pjistiteli sučinnst při kntrle průběhu léčebnéh prcesu a pjistitel je přitm právněn pracvat s citlivými údaji ppisujícími zdravtní stav pjištěnéh. Pjištění pr případ úrazu je typické bnsvé pjištění. Výše pjistnéh plnění přitm závisí na sjednané pjistné částce a určuje se z ní jak prcentní pdíl dle ceňvacích (kmpenzačních) tabulek. Při trvalých následcích úrazu vyplatí pjišťvna pdle druhu a rzsahu tělesnéh pškzení příslušný 20

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE

www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE www.thunva.cz Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více