POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání."

Transkript

1 Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn, květen 2007

2

3

4 Jmén a příjmení autra: Lucie Řeháčkvá Název bakalářské práce: Pjištění v turismu Název práce v angličtině: Insurance in turism Katedra: Financí Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk Nečas Rk bhajby: 2007 Antace Bakalářská práce Pjištění v turismu je zaměřena na prblematiku cestvníh pjištění tedy na tu část pjištění v turismu, která je určena pr sby cestující mim míst svéh bydliště. V první části práce jsu charakterizvány jedntlivé prdukty cestvníh pjištění. Druhá část práce zachycuje situaci na českém trhu cestvníh pjištění a sučasné trendy v tét blasti. V praktické části jsu analyzvány prdukty vybraných tuzemských pjišťven a pté na mdelvých příkladech prvnána jejich výhdnst. Anntatin The bachelr thesis Insurance in turism deals with the issues f travel insurance. It is fcused n the insurance targeted t the peple traveling ut f their dmicile. The first part f this bachelr thesis describes each prduct f travel insurance. The secnd part cntains the situatin f travel insurance market in the Czech Republic and the current trends in this area. In the practical part there are evaluated prducts f Czech insurance cmpanies and in reference examples are examined and cmpared fr their advantages and disadvantages. Klíčvá slva cestvní pjištění, turismus, pjištění, pjišťvnictví, pjistný trh Keywrds travel insurance, turism, insurance, insurance industry, insurance market

5 Prhlášení Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci na téma Pjištění v turismu vypracvala samstatně pd vedením Ing. Svatpluka Nečase a uvedla v seznamu literatury všechny pužité literární a dbrné zdrje. V Brně dne 15. května 2007 vlastnruční pdpis autra

6 Pděkvání Na tmt místě bych ráda pděkvala Ing. Svatpluku Nečasvi za dbrné vedení a cenné rady a připmínky, kterými přispěl k vypracvání tét bakalářské práce.

7 OBSAH ÚVOD POJIŠTĚNÍ A TURISMUS TURISMUS Typlgie cestvníh ruchu Splečenský a hspdářský význam turismu POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Definice cestvníh pjištění Vznik pjištění Asistenční služby Klasifikace cestvníh pjištění POJISTNÉ PRODUKTY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Pjištění léčebných výlh Úrazvé pjištění Pjištění zavazadel Pjištění dpvědnsti za škdu Pjištění zrušení cesty (strna zájezdu) Pjištění přerušení cesty Pjištění nevyužité dvlené Pjištění zpždění a zmeškání djezdu (dletu) Pjištění únsu Pjištění výlh suvisejících s vzidlem Pjištění spluúčasti při dpravní nehdě Pjištění pbytu v nemcnici Pjištění dplňkvých asistenčních služeb Připjištění rizikvých sprtů SITUACE NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU V OBLASTI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VÝVOJ TRHU S CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM TRENDY V CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Mžnsti sjednání cestvníh pjištění Asistenční služby Prduktvé invace v cestvním pjištění CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN A JEJICH PRODUKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A. S KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A. S EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, A. S MODELOVÉ PŘÍKLADY Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Závěrečné srvnání...43 ZÁVĚR...44 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...47 SEZNAM PŘÍLOH...50

8 ÚVOD Cestvní ruch patří mezi nejdynamičtěji se rzvíjející dvětví eknmiky. Rzmach cestvníh ruchu úzce suvisí s růstem živtní úrvně byvatel, ptažm s eknmickým růstem, s rstucím fndem vlnéh času a se stále větším zájmem sptřebitelů sebe sama. Hlavním mtivem cestvání je záměrná změna prstředí a s tím suvisející uspkjení ptřeby dpčinku, seberealizace, pznání, kulturních a estetických zážitků či navázání nvých sciálních kntaktů. Cestvní ruch však nepředstavuje jen výraznu slžku sptřeby byvatelstva, ale v psledních desetiletích se stal jedním z nejvýznamnějších pilířů eknmickéh rzvje. Cestvní ruch s sebu přináší pdnikatelské příležitsti a zárveň se stává faktrem rzvje jedntlivých reginů i nárdních a světvých eknmik. Na cestvní ruch tedy můžeme nahlížet ze dvu stránek jak na způsb uspkjvání ptřeb byvatelstva spjených s reprdukcí pracvních sil a s rzvjem sbnsti, neb jak na blast pdnikatelských příležitstí a významnu sučást eknmiky. Cestvání neprvází jen příjemné zážitky, ale i různá nebezpečí. Ohržen je přitm jak samtný živt a zdraví cestujícíh, tak jeh majetek. Jedním z dvětví, které s cestvním ruchem suvisí, je prt i pjišťvnictví. Pjištění pmáhá řešit (neb alespň zmírnit) následky negativních nahdilých událstí, čímž přispívá ke stabilizaci eknmické situace jak jedntlivců, tak pdnikatelských subjektů v případě realizace rizika. Celá myšlenka pjištění spčívá na principu vzájemnsti, kdy jedntlivci vytvářejí svými příspěvky splečné rezervy, z kterých je pak tmu, kh pstihla pjistná událst, vyplacen dpvídající pjistné plnění, které má pkrýt finanční dpady tét mimřádné událsti. Ztráty jedntlivců jsu tedy rzlženy na všechny pjištěné. Pjištění lze prt pvažvat za nejefektivnější nástrj řízení rizik. Oblastí, kde se turismus a pjištění setkávají, je tedy cestvní pjištění (dříve též nazýván pjištění pr cesty a pbyt). Cestvní pjištění má chránit sby cestující mim míst svéh bydliště ať d zahraničí neb v tuzemsku před negativními finančními dpady prblémů, které by mhly během cesty vzniknut. Při cestách mhu člvěka ptkat různá nebezpečí, tudíž i cestvní pjištění zahrnuje něklik rzličných prduktů. Jeh základ pr cesty d zahraničí tvří pjištění léčebných výlh, včetně základních asistenčních služeb. Dalšími, dnes již běžnými prdukty tht pjištění, pak jsu úrazvé pjištění, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel či pjištění pr případ zrušení neb přerušení cesty (pbytu) aj. Cílem bakalářské práce bude definvat pjistné prdukty v blasti turismu a zaměřit se na jejich nabídku u vybraných českých pjišťven. Dalším cílem bude analýza těcht prduktů a psuzení jejich výhdnsti, a t na mdelvých příkladech. Tat práce bude zaměřena na cestvní pjištění, ačkli s turismem suvisejí i další pjistné prdukty, například pjištění záruky pr případ úpadku cestvní kanceláře, majetkvá a dpvědnstní pjištění hteliérů, dpravců a dalších prvzvatelů služeb suvisejících s cestvním ruchem. Vzhledem k rzsahu se jim však tat práce nemůže věnvat. Práce bude rzčleněna d tří kapitl. V první kapitle bude tereticky vymezena zkumaná blast. Nejprve bude věnvána pzrnst turismu jak samstatnému dvětví a jeh významu pr nárdní eknmiky. V další části bude stručně rzebrána úlha a principy pjištění. Jádr kapitly pak bude tvřit charakteristika cestvníh pjištění. Těžištěm bude pslední část kapitly, která bude věnvána ppisu jedntlivých pjistných prduktů v blasti cestvníh pjištění. 8

9 Druhá kapitla se bude zabývat situací na českém pjistném trhu v blasti cestvníh pjištění. První část bude zaměřena na histrické suvislsti a na ukazatele úrvně pjistnéh trhu. Druhá část bude věnvána sučasným trendům, a t v mžnstech sjednání cestvníh pjištění, pskytvaných asistenčních službách a prduktvých invacích. Třetí kapitla bude zaměřena na praktické aspekty cestvníh pjištění. Na mdelvých příkladech bude analyzvána výhdnst prduktů knkrétních subjektů českéh pjistnéh trhu. V závěru kapitly bude pté prveden celkvé prvnání a zhdncení prduktů nabízených vybranými pjišťvnami. Při zpracvání práce budu pužity metdy deskripce, analýzy a kmparace. Vlastní názry autrky budu d statníh textu dlišeny kurzívu. Cílem těcht kmentářů nebude pdat vyčerpávající infrmace, ale shrnut či zhdntit výše uvedené skutečnsti a vyjádřit sbní pstj k dané prblematice. 9

10 1 POJIŠTĚNÍ A TURISMUS Pjištění i turismus neddiskutvatelně patří k mderní splečnsti. Turismus je jednu z nejblíbenějších frem trávení vlnéh času a rekreace. Zárveň služí ke kultivaci lidskéh ptenciálu, pznávání nvých krajin a dlišných kultur. Pjištění zase subjektům přináší určitu jisttu, že v případě nepříznivé živtní situace nezůstanu bez pmci a že finanční plnění z pjištění pmůže překlenut eknmické dpady pjistné událsti. Pjištění tak přispívá ke stabilizaci eknmické situace subjektů. Pjištění i turismus jsu významnými slžkami nárdních eknmik a zárveň hrají důležitu rli v živtě každéh jedntlivce. K jejich vzájemnému prlínání pak dchází v blasti cestvníh pjištění. 1.1 Turismus Turismus je alternativní výraz pr cestvní ruch (dále též CR) dvzený z anglickéh slva turism. V dbrné literatuře je tent pjem definván různě, prtže dvětví cestvníh ruchu je značně širké a prlíná se d mnha dalších brů. Turismus zahrnuje cestvání, rekreaci a trávení vlnéh času, ale ne každé cestvání, rekreace či veškerý vlný čas je cestvním ruchem. 1 Za nejvýstižnější a zárveň nejčastěji citvanu definici cestvníh ruchu lze pvažvat definici Světvé rganizace cestvníh ruchu (Wrld Turism Organizatin - WTO), která charakterizuje cestvní ruch jak činnsti lidí, spčívající v cestvání a pbytu v místech mim jejich bvyklé bydliště a t na dbu kratší než jeden rk 2 za účelem využití vlnéh času, bchdu a jinými účely. 3 Z definice vyplývá, že z cestvníh ruchu jsu vylučeny cesty v rámci trvaléh bydliště, pravidelné cesty d zahraničí, dčasné přestěhvání za prací a dluhdbé migrace. Odvětví cestvníh ruchu však můžeme chápat i v širším slva smyslu a nahlížet na něj z pačné strany, a t jak na specifické hspdářské dvětví, které zahrnuje dpravní, ubytvací a stravvací služby, služby cestvních kanceláří, průvdců a dalších subjektů. Páskvá a Zelenka ve svém výkladvém slvníku cestvníh ruchu jdu ještě dál a phlížejí na cestvní ruch jak na kmplexní splečenský jev, který zahrnuje nejen turisty, ale také pskytvatele služeb a destinace, v nichž je cestvní ruch realizván. Cestvní ruch je vnímán jak suhrn aktivit účastníků cestvníh ruchu, suhrn prcesů budvání a prvzvání zařízení se službami pr účastníky cestvníh ruchu včetně suhrnu aktivit sb, které tyt služby nabízejí a zajišťují, aktivit spjených s využíváním, rzvjem a chranu zdrjů pr cestvní ruch, suhrn plitických a veřejně-správních aktivit (plitika CR, prpagace CR, regulace CR, mezinárdní splupráce apd.) a reakce místní kmunity a eksystémů na uvedené aktivity Typlgie cestvníh ruchu V dbrné literatuře se lze setkat s nejrůznějším členěním cestvníh ruchu v závislsti na tm, jak se prjevuje v reálné knkrétní pdbě. Tmu dpvídá i vlba kritérií, pr něž je typická relativnst a vzájemné prlínání. Cestvní ruch lze třídit na jedntlivé druhy a frmy. Členění na druhy zhledňuje především jevvý průběh cestvníh ruchu a způsb realizace. 1 Zpracván na bázi [10] 2 Limit jednh rku platí u mezinárdníh cestvníh ruchu, u dmácíh cestvníh ruchu je t 6 měsíců. 3 Pramen: [2] 10

11 Druhy cestvníh ruchu pdle jedntlivých kritérií: délka trvání krátkdbý, dluhdbý; rzlžení během rku sezónní, celrční; míst realizace dmácí, zahraniční; vztah k platební bilanci státu příjezdvý (aktivní), výjezdvý (pasivní), tranzitní (aktivní); rganizvanst návštěvníků rganizvaný, nerganizvaný; hrmadnst hrmadný, individuální; využívání zdrjů masvě knzumní, alternativní; vliv na živtní prstředí měkký, tvrdý; převažující prstředí pbytu městský, venkvský, lázeňský, ve střediscích CR. Pdle mtivace návštěvníků a zaměření aktivit rzlišujeme následující frmy cestvníh ruchu: rekreační frma cestvníh ruchu; kulturně-pznávací frma cestvníh ruchu; lázeňsk-rekreační frma cestvníh ruchu; sprtvně-turistická frma cestvníh ruchu; frmy cestvníh ruchu spjené s prfesními a vzdělávacími mtivy; venkvská turistika, agrturistika, ekturistika; cestvní ruch s nábžensku rientací; senirská frma cestvníh ruchu; mládežnická frma cestvníh ruchu aj Splečenský a hspdářský význam turismu Cestvní ruch patří mezi nejvýznamnější dvětví světvé eknmiky. Velikstí příjmů z mezinárdníh cestvníh ruchu se řadí na přední míst a je významným činitelem v platební bilanci mnha zemí. Pr řadu (i rzvjvých) zemí představuje mezinárdní a dmácí cestvní ruch důležitý pilíř jejich eknmik. Pdle dhadu Světvé rady cestvání a cestvníh ruchu (Wrd Travel & Turism Cuncil - WTTC) se cestvní ruch v rce 1998 pdílel na tvrbě hrubéh dmácíh prduktu ve světě téměř 11 %, ve státech EU v průměru 13,5 % a v zemích střední a výchdní Evrpy 7-8 % (ČR %). Ačkli má turismus dluhu tradici (pčátky turismu spadají d bdbí renesance), ve své masvější pdbě se bjevuje až p druhé světvé válce a jeh skutečný bm přichází s přelmem tisíciletí. 5 V psledních desetiletích patří cestvní ruch mezi nejdynamičtěji se rzvíjející dvětví s průměrným rčním růstem kl 5 %. Pdle údajů Světvé rganizace cestvníh ruchu dsáhly v rce 2005 příjmy z cestvníh ruchu 682,7 mld. USD. WTO dhaduje buducí pčty příjezdů, resp. pčty turistů v mezinárdním cestvním ruchu v rce 2010 na cca 1 mld., resp. 1,6 mld. v rce Tabulka č. 1 Mezinárdní turistické příjezdy (mil.) a příjmy (mld. USD) v letech Ukazatel/rk Příjezdy 25,3 69,3 112,9 165,8 222,3 278,1 320,1 439,5 540,6 687,0 806,8 Příjmy 2,1 6,9 11,6 17,9 40,7 104,4 119,1 270,2 410,7 481,6 682,7 Pramen: Wrld Turism Organizatin [23], [24] 4 Zpracván na bázi [2], [10] 5 V nedávné histrii se však bjevil i něklik negativně půsbících událstí, které s sebu přinesly pkles tempa růstu příjmů z mezinárdníh turismu, například SARS, lkální terristické útky, vlny tsunami v Indnésii. 11

12 Pdle údajů WTTC je cestvní ruch největším zaměstnavatelem na světě. Zpráva za rk 2006 hvří 234 mil. pracvních míst, cž přestavuje 8,7 % eknmicky aktivníh byvatelstva světa. V rce 2016 by pdle prgnóz měl pčet pracvních míst v cestvním ruchu dsáhnut 279 mil., tj. 9,0 % všech pracujících byvatel. Pdstatnu skutečnstí je, že cestvní ruch vytváří pdnikatelské příležitsti a nvá pracvní místa i v eknmicky méně rzvinutých blastech, v reginech strukturálně pstižených a v blastech jinak těžk eknmicky využitelných. Cestvní ruch tak de fact eknmicky zhdncuje přírdní či kulturně-histrický ptenciál daných míst, který by jinak zůstával nevyužitý, a pmáhá stabilizvat situaci v dané blasti. Význam cestvníh ruchu spčívá i v tm, že druhtně vlivňuje řadu dalších dvětví nárdníh hspdářství a brů lidské činnsti, které svými výkny přispívají k rzvji cestvníh ruchu, například bchd, pjišťvnictví, kultura, sprt aj. Nepřím jsu pak pzitivně vlivňvána i dvětví, která vytvářejí pdmínky pr rzvj cestvníh ruchu jak například dprava, stavebnictví, zemědělství, infrastruktura a řada dvětví průmyslu vyrábějící zařízení a vybavení pr pskytvatele služeb cestvníh ruchu Pjištění Pjišťvnictví představuje důležité, dynamicky se rzvíjející dvětví každé tržní eknmiky. Svým psláním a charakterem své činnsti zasahuje d všech dvětví nárdníh (i světvéh) hspdářství i d běžnéh živta byvatel. Pjištění pmáhá stabilizvat eknmicku situaci pdniků a živtní úrveň byvatelstva a zárveň psiluje dpvědnst každéh jedntlivce za t, jak se pstaví k rizikům, kterým denně čelí. Pjišťvnictví je sučasně i jedním z nejdůležitějších segmentů finančníh trhu. Díky brvskému kapitálu, kterým dispnuje, představuje významnéh institucinálníh investra. Z th důvdu patří mezi nejregulvanější dvětví eknmiky vůbec. Prtže jakákli lidská činnst je hržvána různými riziky, která představují mžnst ztráty, jak majetkvé, tak pškzení zdraví a ztrátu živta, a prtže ne vždy lze těmt rizikům zcela zabránit, představuje pjištění jednu z mžnstí, jak se s takvým rizikem vyrvnat. Základním účelem pjištění je zmírnit nepříznivé eknmické dpady nahdilých událstí, a t finančním plněním z rezerv vytvřených z příspěvků účastníků pjištění. Z předešléh lze jasně vyvdit princip, na kterém pjištění d svých pčátků stjí, princip vzájemnsti a slidarity. Pjištění spčívá v přenesení rizika na pjišťvnu. Cenu za pskytvanu pjistnu chranu je pjistné. Za tut úplatu na sebe pjišťvna přebírá závazek, že pjištěnému uhradí újmu, která mu vznikla realizací pjištěnéh rizika. Z právníh hlediska je pjištění závazkvým právním vztahem, v němž mají účastníci rvné pstavení. Pjistný vztah vzniká na základě pjistné smluvy, ppř. přím ze zákna. Z eknmickéh hlediska je mžné pjištění definvat jak efektivní způsb tvrby a rzdělvání peněžních rezerv k úhradě ptřeb, jež vznikají z nahdilých událstí. 7 V sučasné dbě pjišťvny nabízejí řadu různých pjistných prduktů. Jejich klasifikace a třídění usnadňují rientaci mezi jedntlivými pjištěními. Názry dbrníků z terie i praxe však nejsu v tmt hledu jedntné a čast se diametrálně rzcházejí. Nejčastěji se vyskytují členění: 6 Zpracván na bázi [5] 7 Zpracván na bázi [1] 12

13 pdle frmy vzniku pjištění: smluvní pjištění, které vzniká na základě pjistné smluvy. Smluvní pjištění dále můžeme dělit na dbrvlné a pvinné (pvinnst uzavřít pjištění vyplývá ze zákna); záknné pjištění v tmt případě se neuzavírá pjistná smluva, pjistný vztah vzniká na základě zákna; 8 pdle způsbu tvrby rezerv: rizikvé pjištění; rezervtvrné pjištění; pdle knstrukce (frmy) pjistných plnění: škdvé pjištění; bnsvé pjištění; pdle druhu krytých rizik: živtní pjištění; neživtní pjištění; pdle předmětu pjištění: pjištění majetku; pjištění dpvědnsti za škdu; pjištění sb; pdle délky trvání: krátkdbé pjištění; dluhdbé pjištění; pdle klientskéh přístupu: pjištění byvatel; pjištění průmyslu a pdnikatelů. 1.3 Cestvní pjištění Cestvání je tradiční a velmi rzšířená frma trávení vlnéh času byvatel. Jak však byl v předešlé pdkapitle uveden, dprvází každu lidsku činnst rizik a nejinak je tmu při rekreaci a cestvání vůbec. Cestvní pjištění sice nikh nechrání před realizací rizik, ale umžní člvěku vycestvat d zahraničí s vědmím, že je zabezpečen pr případ nemcnění, úrazu, ztráty zavazadel neb jiných nesnází a že se v případě ptřeby může brátit na asistenční splečnst s žádstí pmc. Pdbně jak byly v pdkapitle věnvané turismu zmíněny dva diametrálně dlišné phledy na cestvní ruch (jednak jak frmu trávení vlnéh času byvatel, jednak jak významné dvětví eknmiky), lze i v blasti pjištění v turismu vysledvat dva dlišné typy pjistných prduktů. Předmětem dalšíh zájmu bude cestvní pjištění, které je určené pr turisty - účastníky cestvníh ruchu. Mezi další pjistné prdukty, které s turismem suvisí, avšak nebudu v práci dále více rzebírány, patří pjištění záruky pr případ úpadku cestvní kanceláře 9, majetkvá a dpvědnstní pjištění hteliérů, dpravců a dalších prvzvatelů služeb suvisejících s cestvním ruchem. 8 Z jinéh úhlu nahlíží na tt dělení Ducháčkvá [4], když pjištění člení z hlediska právníh na pjištění dbrvlné a pvinné (a t dále na pvinné smluvní a záknné). 9 Jedná se smluvní pvinné pjištění pdle zákna 159/1999 Sb., jehž účelem je chrana klientů cestvních kanceláří pr případ úpadku cestvní kanceláře a neschpnsti dstát svým závazkům. 13

14 1.3.1 Definice cestvníh pjištění Cestvní pjištění můžeme becně definvat jak službu, která chrání účastníky cestvníh ruchu před následky pjistných událstí definvaných v pjistné smluvě. 10 Přestže má cestvní pjištění dluhu tradici, setkáváme se samtným pjmem cestvní pjištění až v rce 1993, kdy h uvedla Evrpská Cestvní Pjišťvna, a. s. jak název svéh prduktu. D té dby u nás existval tzv. sdružené pjištění pr cesty a pbyt, které prvzvala Česká státní pjišťvna. 11 Prblematika cestvníh pjištění prlíná řadu dvětví sukrméh pjištění a částečně též zasahuje d veřejnéh zdravtníh pjištění. Přestže některá pjištění platí v plném rzsahu i v zahraničí, neznamená t vždy, že zabezpečení těmit pjištěními je dstatečné. T se týká především zdravtníh pjištění a pjištění dpvědnsti za škdy. A prt přichází kmerční pjišťvny se svu pestru nabídku cestvníh pjištění. 12 Cestvní pjištění se skládá z něklika prduktů. Základem je pjištění léčebných výlh v zahraničí, z něhž pjišťvna hradí případné náklady na šetření, hspitalizaci, pdávané léky či převz na specializvané pracviště. Dalšími sučástmi jsu pak bvykle i pjištění úrazu, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel a pjištění strna zájezdu. Sučástí cestvníh pjištění bývá zpravidla také pjištění základních asistenčních služeb. Cestvní pjištění patří mezi smluvní dbrvlná pjištění, kde pjistný vztah vzniká dbrvlně na základě uzavření pjistné smluvy. Z hlediska tvrby rezerv se řadí mezi pjištění rizikvá. Pdle frmy pjistnéh plnění dpvídá cestvní pjištění pjištěním škdvým, výjimku tvří úrazvé pjištění, které je pjištěním bnsvým. Z méně častých prduktů cestvníh pjištění patří mezi bnsvá pjištění též pjištění djezdu, pjištění nevyužité dvlené, pjištění únsu letadla. Z hlediska předmětu pjištění zasahuje cestvní pjištění d všech tří pjistných dvětví, t znamená, že v rámci cestvníh pjištění lze sjednat pjištění sb, majetku i dpvědnstní pjištění. Pr cestvní pjištění platí i něklik zvláštnstí (specifik). V rámci jedné pjistné smluvy je mžné pjistit více druhů nebezpečí spjených s cestváním becně se takvé pjištění značuje termínem sdružené pjištění. Zárveň lze pjistit i více sb, cž dpvídá charakteristice skupinvéh pjištění Vznik pjištění Cestvní pjištění se sjednává před zahájením cesty, pr určitu blast a na určitý pčet dní (pkud se jedná krátkdbé pjištění). Pjistné, jehž výše dráží velikst pjišťvanéh rizika, je stanven denní sazbu a jeh výše závisí především na účelu cesty, věku pjištěnéh, blasti pbytu a délce trvání. Většina pjišťven nabízí řadu slev, například při sjednání n-line, pr rdiny s dětmi, skupiny sb, pr zákazníky cestvních kanceláří apd. Napak sprtvci a seniři zaplatí vyšší pjistné. Většina pjišťven má zárveň stanvenu věkvu hranici, d které seniry nepjišťuje (bvykle 70 neb 80 let věku). Platnst zpravidla pjištění nabývá zaplacením pjistnéh. Pjistný vztah vzniká mezi pjištěným a pjišťvnu na základě písemné pjistné smluvy 13, kteru s pjistitelem uzavírá pjistník (tat sba může být dlišná d sby pjištěnéh). Pjistná smluva bsahuje: identifikaci pjistitele a pjištěnéh, pjištěné sby, předmět pjištění, územní rzsah pjištění, pjistnu částku, pjistné, dbu trvání pjistnéh vztahu, vznik a zánik pjištění, určení 10 Pramen: [2] 11 Pramen: [22] 12 Pramen: [12] 13 Zákn 37/2004 Sb., pjistné smluvě umžňuje i jinu než písemnu frmu sjednání pjistné smluvy, pkud 14

15 pjistné událsti a výluk z pjištění, pdmínky pskytnutí pjistnéh plnění a základní práva a pvinnsti pjištěnéh a pjistitele. 14 Sučástí pjistné smluvy bývají všebecné (ppř. i zvláštní) pjistné pdmínky, ve kterých jsu specifikvána výše uvedená ustanvení pjistné smluvy, prt by se s nimi měl pjištěný seznámit ještě před pdpisem pjistné smluvy. Zvláštní pzrnst je třeba též věnvat výši pjistných limitů pr jedntlivá pjišťvaná rizika. Mezi becné výluky z pjištění, kdy pjišťvna nepskytuje plnění, patří škdy způsbené: válečnými událstmi, vzpurami, pvstáními neb jinými hrmadnými násilnými nepkji, stávku, výluku a terristickými akty, 15 půsbením jaderné energie; zásahy státní mci neb veřejné správy; úmyslným jednání pjištěnéh neb jiné sby z jeh pdnětu; výtržnstmi, které pjištěný vyvlal, neb v suvislsti s trestnu činnstí, kteru spáchal; jednáním pjištěnéh pd vlivem alkhlu, narktik a jiných mamných látek; při účasti na prvzvání extrémních sprtů, na výpravách d míst s extrémními klimatickými neb přírdními pdmínkami 16 a při výknu činnstí s vyským rizikem (např. práce s výbušninami, práce ve výškách nad 10 m, práce s vyským rizikem akutních trav a ppálenin, záchranné a havarijní práce). Další výluky budu uvedeny u jedntlivých prduktů v dalších kapitlách Asistenční služby Při cestvání se lidé mhu dstat d těžk řešitelných situací a jazykvá bariéra, stejně jak neznalst místníh právníh prstředí jejich prblémy čast ještě prhlubí. A v takvých situacích se právě asistenční služba stává nenahraditelným pmcníkem. Základním úklem asistenčních služeb je zajištění rychlé a kvalitní pmci klientům při pjistné událsti. Asistenční služby jsu dnes nedílnu sučástí pjištění léčebných výlh, ppřípadě dalších pjistných prduktů, ale ve své nadstandardní frmě mhu být též sjednány samstatně jak dplňkvé připjištění asistenčních služeb. Na asistenční službu se mhu klienti zpravidla brátit kdykli a dkudkli. Služba funguje nepřetržitě 24 hdin denně a kmunikace prbíhá v rdném jazyce. Prvlanu částku, je-li technicky dlžitelná, zpětně uhradí pjišťvna, ppřípadě je mžné vlat na účet vlanéh. Další hvry bvykle iniciuje sama asistenční služba. Asistenční služba pjištěnému pradí, jak pstupvat v případě úrazu neb nemcnění, dpručí zdravtnické zařízení, zajistí hspitalizaci, pskytne platební garanci, pmůže jak tlumčník třeba při jednání s lékaři neb státními rgány, bstará léky, zabezpečí kntakt nemcnéh s rdinu, zajistí přivlání patrvníka z dmva, zrganizuje dpravu nezletilých dětí dmů d ČR, v případě kradení zajistí zaslání ptřebné finanční částky a pmůže s vyřízením náhradních cestvních dkladů. Šíře pskytvaných asistenčních služeb se však u jedntlivých pjišťven i pjistných prduktů výrazně liší. se jedná krátkdbé pjištění, tj. pjištění s pjistnu dbu kratší než jeden rk. 14 Zpracván na bázi [2] 15 Některé pjišťvny dnes nabízejí prdukty kryjící škdy vzniklé terristickým útkem, ale tt pjištění zpravidla kryje puze léčebné výlhy v zahraničí. 16 Pkud pjištěný ptřebuje vycestvat d takvýcht míst, umžňují některé pjišťvny uzavření individuálně nastavenéh cestvníh pjištění. 15

16 1.3.4 Klasifikace cestvníh pjištění 17 Cestvní pjištění představuje blast pjištění, kde dchází ke kmbinvání pjistných prduktů různéh typu. Pr snazší rientaci mezi jedntlivými prdukty lze cestvní pjištění členit na základě něklika kritérií, např. dle pjišťvanéh rizika, typu cesty, délky pjištění. Pdle pjišťvanéh cestvníh rizika hvříme : pjištění léčebných výlh a základních asistenčních služeb; úrazvém pjištění; pjištění zavazadel; pjištění dpvědnsti za škdu (na zdraví, na věci a jiných finančních hdntách); pjištění strna zájezdu (zrušení cesty); pjištění přerušení cesty; pjištění zmeškání neb zpždění djezdu (resp. dletu); pjištění nevyužité dvlené; pjištění únsu dpravníh prstředku; pjištění výlh suvisejících s vzidlem; pjištění náhradní dpravy; pjištění spluúčasti při dpravní nehdě; pjištění pbytu v nemcnici; pjištění dplňkvých asistenčních služeb; připjištění rizikvých sprtů. Pdle typu cesty rzlišujeme: pjištění turistických cest (běžné rekreační a pznávací cesty neb pbyty, ddechvé a necílené prvzvání rekreační činnsti a studijní pbyty); pjištění pracvních cest (cesty a pbyty za účelem výknu práce zaměstnance neb pdnikatele, charitativní a dbrvlná činnst, au-pair, stáže); pjištění sprtvních cest (cílené prvzvání sprtu a phybvé činnsti v rámci aktivníh dpčinku, prvzvání sprtu při rganizvaných sutěžích amatérských či prfesinálních sprtvců a veškerá příprava k tét činnsti). 18 Z hlediska délky pjištění rzlišujeme: pjištění krátkdbé (většinu d 1 dne d 90 dní); pjištění dluhdbých pbytů (bvykle na dbu dní); pjištění pakvaných výjezdů (mžnst něklika časvě mezených výjezdů během jednh rku). Pdle místa cesty a pbytu rzlišujeme: tuzemské pjištění může bsahvat všechny slžky cestvníh pjištění, krmě pjištění léčebných výlh, nebť ty jsu hrazeny ze zdravtníh pjištění; zahraniční pjištění bvykle se rzlišují 3 gegrafické zóny Evrpa, svět bez USA 19, celý svět. 17 Zpracván na základě materiálů pjišťven. 18 Přitm je důležité rzlišvání sprtů na standardní a rizikvé (každá pjišťvna má hranici stanvenu jinak). Některé sprty jsu zcela nepjistitelné. 19 Lékařská péče v USA je natlik drahá, že zahrnutí tét jediné země má na cenu pjištění pdstatný vliv. 16

17 Pdle typu pjištěnce lze pjištění rzdělit na pjištění: jedntlivců; rdin; skupiny sb (bvykle nad 15 sb); pracvníků firem; klientů cestvních kanceláří; prfesinálních sprtvců; zahraničních turistů přijíždějících na krátkdbé pbyty d ČR. Pdle th, prstřednictvím kh vznikl pjistný vztah, dělíme pjištění na: přímé individuální (zákazník pdepsal smluvu přím s pjišťvnu); zprstředkvané (pjištění zprstředkvává cestvní kancelář a t jak fakultativní službu neb jak sučást zájezdu, kdy je cena pjištění již zakalkulvaná d ceny zájezdu). 1.4 Pjistné prdukty cestvníh pjištění Obecně se za základ každéh pjištění pr zahraniční cesty pvažuje pjištění léčebných výlh (někdy je tt pjištění neprávem zttžňván se samtným cestvním pjištěním). Za další již tradiční sučást cestvníh pjištění lze pvažvat úrazvé pjištění, pjištění zavazadel, pjištění dpvědnsti za škdy a v psledních letech stále blíbenější pjištění strna zájezdu. Tyt prdukty nabízí většina pjišťven pskytujících cestvní pjištění. Mezi méně bvyklé prdukty ptm patří pjištění přerušení cesty, pjištění zmeškání neb zpždění djezdu, pjištění nevyužité dvlené, pjištění únsu, pjištění výlh suvisejících s vzidlem, pjištění náhradní dpravy, pjištění spluúčasti při dpravní nehdě, pjištění pbytu v nemcnici a pjištění dplňkvých asistenčních služeb. K většině prduktů se váží i základní asistenční služby, které pmáhají pjištěným řešit vzniklý prblém. Následující pdkapitly se budu pstupně věnvat výše jmenvaným prduktům cestvníh pjištění s důrazem na účel a předmět pjištění, specifikaci pjistných nebezpečí, bsah pjistnéh plnění, nejčastější výluky a v nepslední řadě také na asistenční služby k pjištění pskytvané. Cílem tedy nebude detailně pisvat pjistné pdmínky, cž by ani nebyl dst dbře mžné, nebť se většina pjištění více či méně liší, ale pdat přehled základních znacích jedntlivých pjistných prduktů Pjištění léčebných výlh Mezi nejčastější a také nejzávažnější rizika zahraničních cest patří rizik úrazu a rizik náhléh nemcnění. Jelikž lékařská péče je v zahraničí velmi drahá, mhl by případný úraz neb nemc nejen pkazit dvlenu, ale způsbit značné finanční zatížení. Prt by základ každéh cestvníh pjištění při cestách d zahraničí měl tvřit pjištění léčebných výlh. Na tmt místě je třeba se zmínit Evrpském průkazu zdravtníh pjištění. Se vstupem České republiky d Evrpské unie získali naši bčané stejné práv na lékařsky nezbytnu zdravtní péči za stejných pdmínek jak místní bčané. T však také znamená, že musí zaplatit i stejnu spluúčast, tzn. uhradit část nákladů na šetření či hspitalizaci a na léky. Jak tat spluúčast může být vyská ukazuje tabulka v přílze č. 4. Zárveň platí, že k šetření musí využít veřejných zdravtnických zařízení (při šetření v sukrmých zařízeních by museli uhradit péči sami, bez nárku na refundaci d pjišťvny). S pjištěním léčebných výlh se klient vyhne nejen těmt pplatkům a kmplikvané administrativě s celým systémem spjené, ale získá i další výhdy, na které veřejné zdravtní pjištění nepamatuje, a t 17

18 krytí nákladů na repatriaci a nn-stp asistenční službu. 20 Předmětem pjištění je zdraví pjištěnéh. Pjistnu událstí pak v návaznsti na t chápeme vynalžení nezbytných a účelně vynalžených nákladů na lékařské šetření neb léčení akutníh nemcnění či úrazu pjištěnéh v zahraničí, která jsu z lékařskéh hlediska nezbytná, a dále také náklady vzniklé smrtí pjištěnéh. Tent prdukt patří mezi pjištění škdvá. Pjistitel plní puze d výše skutečně vynalžených nákladů, nejvýše však d výše limitu sjednanéh za jednu pjistnu událst. Pjistné plnění pskytuje pjistitel sbě, jež příslušné náklady čividně vynalžila (např. lékaři, zdravtnickému zařízení). Pjistné plnění zahrnuje především náklady za: lékařské šetření či peraci; léky a bvazvý materiál předepsaný lékařem; léčebné prstředky pužité lékařem a nákup neb prnájem zdravtních pmůcek (dýchací přístrje, pdpůrné prstředky při chůzi, pjízdná křesla); labratrní rzbry a rentgenvé snímky; lékařem stanvenu fyzikální léčbu; šetření zubním lékařem k dstranění akutní blesti; dpravu d zdravtnickéh zařízení nejbližšíh místu pbytu; pbyt v nemcnici p dbu nezbytně nutnu, a t ve standardním pkji včetně stravvání; ubytvání jedné sby, která dprvází pjištěnéh p dbu hspitalizace; přepravu pjištěnéh zpět d České republiky, jakmile t dvlí jeh zdravtní stav a pkud není ze zdravtních důvdů mžné pužít půvdní prstředek dpravy, včetně přepravy jedné dprvázející sby; přepravu tělesných statků pjištěnéh z místa ulžení d rakve až d phřebníh ústavu v Česku v místě, kde měl dtyčný trvalý resp. přechdný pbyt, neb náklady na phřeb ve státě, kde pjištěný zemřel, a na dpravu a ubytvání jednmu členu rdiny, jenž se zúčastní phřbu pjištěnéh. Nedjde-li k přímému vyrvnání, je pjištěný pvinen vyžádat si lékařský nález své diagnóze, prvedených výknech a předepsaných medikamentech a bez zbytečnéh dkladu uplatnit náhradu nákladů léčení u pjistitele. Přitm se prkazuje lékařským nálezem splečně s riginály účtů či faktur a lékařských předpisů, které uvádějí výši nárků. Pkud pjistná událst nastala v suvislsti s dpravní nehdu, předlží i plicejní prtkl. Pjistitel nehradí náklady vynalžené: v suvislsti s úrazem neb nemcí, které nastaly neb jejichž příznaky se prjevily před djezdem d zahraničí; na lékařsku péči v suvislsti s chrnickým nemcněním; za léčení, které nebyl z lékařskéh hlediska nezbytně nutné a nedkladné (preventivní prhlídky, vyšetření); v suvislsti s újmu na zdraví v důsledku pžití alkhlu neb aplikace mamných a psychtrpních látek; v suvislsti s újmu na zdraví způsbenu sebepškzením pjištěnéh, sebevraždu neb pkusem ni; za dstraňvání tělesných vad a anmálií, za ksmetické úkny, za čkvání; 20 Zpracván na bázi [18] 18

19 na rehabilitace, lázeňsku léčbu, chirpraktické výkny, hmepaticku léčbu, rgánvé transplantace, léčení hemfilie; za zhtvení zubních náhrad a krunek; za brýle, kntaktní ččky, nasluchací přístrje a za zhtvení a pravy rtpedických prtéz; v suvislsti s těhtenstvím, ptratem, prdem a jejich kmplikacemi; v suvislsti s duševní chrbu neb pruchu chvání, nemcněním AIDS, infekcí HIV a phlavními chrbami; na nárčná vyšetření indikvaná dbrným lékařem (pčítačvá tmgrafie, ultrazvukvá vyšetření, endskpie), pkud úhrada nákladů na tat vyšetření nebyla předem dsuhlasena pjistitelem neb asistenční službu pjistitele; na šetření v důsledku prvzvání nebezpečných druhů sprtu a nepjistitelných činnstí a účasti na rganizvaných sprtvních sutěžích. Dále pjišťvna zrganizuje a uskuteční prstřednictvím asistenční služby následující druhy pjistné chrany s pužitím prstředků a služeb, které jsu nejlépe přizpůsbeny fyzickému stavu pjištěnéh. Léčebný převz, přelžení a přeprava Jestliže během zahraniční cesty pjištěný nemcní či utrpí úraz, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zabezpečí a uhradí přiměřené výlhy na: převz d nejbližšíh vhdnéh místa léčby, přelžení d nemcnice ve vlasti z lékařských a jiných důvdů, pvěřený lékařský dprvd, jeh ubytvání, stravvání, přepravu a hnráře, přepravu p sknčení léčby zpět d vlasti, byl-li plánvaný průběh cesty časvě narušen a v cestě není mžné pkračvat, ubytvání a stravvání v htelu, schváleném asistenční službu, nelze-li přepravu zajistit bezprstředně p sknčení léčby. Repatriace tělesných statků Djde-li během zahraniční cesty k úmrtí pjištěnéh následkem nemcnění neb úrazu, pjistitel zabezpečí a uhradí kremaci v zahraničí neb repatriaci tělesných statků d phřebníh ústavu d místa trvaléh bydliště pjištěnéh. Zaslání nezbytnéh léku V případě ptřeby pjistitel prstřednictvím asistenční služby vyhledá nezbytné léky, které nejsu v místě k dispzici, a c nejrychleji je pšle pjištěnému, a t v rámci záknných mezení země, kde se právě pjištěný nachází. Zprstředkvání naléhavých zpráv V případě náhlé zdravtní příhdy pjištěnéh pjistitel prstřednictvím asistenční služby přijme a předá dále naléhavé zprávy p dbu 24 hdin denně přímým rdinným příslušníkům pjištěnéh neb jiným určeným sbám. Dprvázející patrvník Bude-li pjištěný během zahraniční cesty z rzhdnutí šetřujícíh lékaře upután na lůžk či hspitalizván pr vážné nemcnění či úraz, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby nahradí jím vybrané sbě, která zůstane s pjištěným během léčení, přiměřené mimřádné výlhy na přepravu, ubytvání, stravvání až d výše sjednanéh limitu. 19

20 Přivlaný patrvník Bude-li pjištěný během zahraniční cesty hspitalizván pr vážné nemcnění neb úraz a šetřující lékař ptvrdí, že hspitalizace v místě ptrvá nejméně pčet dní stanvený v pjistné smluvě, a pkud zdravtní stav pjištěnéh nedvlí jeh návrat d vlasti a pkud s ním na cestě nebude splucestující zletilá sba, která může být dprvázejícím patrvníkem, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zajistí a nahradí jím vybrané sbě, která za pjištěným přicestuje z vlasti, zůstane s ním během léčení a dprvdí h při přelžení či přepravě d vlasti, přiměřené výlhy na přepravu, ubytvání, stravvání a cestvní pjištění až d výše sjednanéh limitu. Dprvd nezletilých dětí zpět d vlasti Bude-li pjištěný během zahraniční cesty hspitalizván a dprvází-li h nezletilé dítě, a nedprvází-li pjištěnéh žádná jiná zletilá sba, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zrganizuje a zaplatí zpáteční letenku neb jízdenku přímému rdinnému příslušníkvi neb nejbližšímu příbuznému, aby se pstaral nezletilé děti a dprvdil je dmů. Vyslání náhradníh pracvníka Nebude-li pjištěný během zahraniční cesty schpen vyknávat práci, kvůli které vycestval (např. účastnit se kngresů, veletrhů, seminářů neb šklení) pr vážné nemcnění, úraz, hspitalizaci či úmrtí, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby uhradí přiměřené výlhy na přepravu, ubytvání a cestvní pjištění spjené s vysláním náhradníh pracvníka Úrazvé pjištění Z tht pjištění je hrazen finanční dškdnění pkud djde k úrazu, a t za trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu a jak denní dškdné p dbu nezbytnéh léčení úrazu. Cestvní úrazvé pjištění může být sjednán i pr tuzemské cesty. Někdy bývá úrazvé pjištění zaměňván za pjištění léčebných výlh v zahraničí. Z pjištění léčebných výlh jsu však hrazeny puze náklady na léčbu úrazu neb nemci, kdežt úrazvé pjištění má řešit následky p úraze, například snížení příjmů v důsledku dluhéh léčení neb v důsledku vzniku trvaléh tělesnéh pškzení, v nejhrším případě má pmci pzůstalým uhradit náklady na phřeb. Pjistnu událstí v úrazvém pjištění je úraz pjištěnéh, ke kterému dšl v dbě trvání pjištění a pjištěnému způsbil pškzení na zdraví, trvalé následky neb smrt (a t i tehdy, pkud se tyt následky prjevily až p sknčení pjištění). Úrazem se rzumí nečekávané a náhlé půsbení zevních sil neb vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pjištěnéh, kterým byl pjištěnému způsben pškzení zdraví neb smrt. Mezi nejčastější úrazy patří zlmeniny, vymknutí klubu neb přetržení svalů, šlach, vazů neb puzder a tržné a řezné rány. Pjistná chrana zahrnuje také úrazy vzniklé půsbením vyských neb nízkých vnějších teplt, plynů, par a jedů. Za úraz se též pvažuje tnutí a utnutí. V případě úrazu musí pjištěný bez zbytečnéh dkladu vyhledat lékařské šetření, řídit se dle pkynů lékaře a ddržvat stanvený léčebný režim. Pjištěný je též pvinen pskytvat pjistiteli sučinnst při kntrle průběhu léčebnéh prcesu a pjistitel je přitm právněn pracvat s citlivými údaji ppisujícími zdravtní stav pjištěnéh. Pjištění pr případ úrazu je typické bnsvé pjištění. Výše pjistnéh plnění přitm závisí na sjednané pjistné částce a určuje se z ní jak prcentní pdíl dle ceňvacích (kmpenzačních) tabulek. Při trvalých následcích úrazu vyplatí pjišťvna pdle druhu a rzsahu tělesnéh pškzení příslušný 20

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více