POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání."

Transkript

1 Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn, květen 2007

2

3

4 Jmén a příjmení autra: Lucie Řeháčkvá Název bakalářské práce: Pjištění v turismu Název práce v angličtině: Insurance in turism Katedra: Financí Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk Nečas Rk bhajby: 2007 Antace Bakalářská práce Pjištění v turismu je zaměřena na prblematiku cestvníh pjištění tedy na tu část pjištění v turismu, která je určena pr sby cestující mim míst svéh bydliště. V první části práce jsu charakterizvány jedntlivé prdukty cestvníh pjištění. Druhá část práce zachycuje situaci na českém trhu cestvníh pjištění a sučasné trendy v tét blasti. V praktické části jsu analyzvány prdukty vybraných tuzemských pjišťven a pté na mdelvých příkladech prvnána jejich výhdnst. Anntatin The bachelr thesis Insurance in turism deals with the issues f travel insurance. It is fcused n the insurance targeted t the peple traveling ut f their dmicile. The first part f this bachelr thesis describes each prduct f travel insurance. The secnd part cntains the situatin f travel insurance market in the Czech Republic and the current trends in this area. In the practical part there are evaluated prducts f Czech insurance cmpanies and in reference examples are examined and cmpared fr their advantages and disadvantages. Klíčvá slva cestvní pjištění, turismus, pjištění, pjišťvnictví, pjistný trh Keywrds travel insurance, turism, insurance, insurance industry, insurance market

5 Prhlášení Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci na téma Pjištění v turismu vypracvala samstatně pd vedením Ing. Svatpluka Nečase a uvedla v seznamu literatury všechny pužité literární a dbrné zdrje. V Brně dne 15. května 2007 vlastnruční pdpis autra

6 Pděkvání Na tmt místě bych ráda pděkvala Ing. Svatpluku Nečasvi za dbrné vedení a cenné rady a připmínky, kterými přispěl k vypracvání tét bakalářské práce.

7 OBSAH ÚVOD POJIŠTĚNÍ A TURISMUS TURISMUS Typlgie cestvníh ruchu Splečenský a hspdářský význam turismu POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Definice cestvníh pjištění Vznik pjištění Asistenční služby Klasifikace cestvníh pjištění POJISTNÉ PRODUKTY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ Pjištění léčebných výlh Úrazvé pjištění Pjištění zavazadel Pjištění dpvědnsti za škdu Pjištění zrušení cesty (strna zájezdu) Pjištění přerušení cesty Pjištění nevyužité dvlené Pjištění zpždění a zmeškání djezdu (dletu) Pjištění únsu Pjištění výlh suvisejících s vzidlem Pjištění spluúčasti při dpravní nehdě Pjištění pbytu v nemcnici Pjištění dplňkvých asistenčních služeb Připjištění rizikvých sprtů SITUACE NA ČESKÉM POJISTNÉM TRHU V OBLASTI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VÝVOJ TRHU S CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM TRENDY V CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ Mžnsti sjednání cestvníh pjištění Asistenční služby Prduktvé invace v cestvním pjištění CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN A JEJICH PRODUKTŮ V OBLASTI CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A. S KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A. S EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, A. S MODELOVÉ PŘÍKLADY Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Mdelvý příklad č Závěrečné srvnání...43 ZÁVĚR...44 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...47 SEZNAM PŘÍLOH...50

8 ÚVOD Cestvní ruch patří mezi nejdynamičtěji se rzvíjející dvětví eknmiky. Rzmach cestvníh ruchu úzce suvisí s růstem živtní úrvně byvatel, ptažm s eknmickým růstem, s rstucím fndem vlnéh času a se stále větším zájmem sptřebitelů sebe sama. Hlavním mtivem cestvání je záměrná změna prstředí a s tím suvisející uspkjení ptřeby dpčinku, seberealizace, pznání, kulturních a estetických zážitků či navázání nvých sciálních kntaktů. Cestvní ruch však nepředstavuje jen výraznu slžku sptřeby byvatelstva, ale v psledních desetiletích se stal jedním z nejvýznamnějších pilířů eknmickéh rzvje. Cestvní ruch s sebu přináší pdnikatelské příležitsti a zárveň se stává faktrem rzvje jedntlivých reginů i nárdních a světvých eknmik. Na cestvní ruch tedy můžeme nahlížet ze dvu stránek jak na způsb uspkjvání ptřeb byvatelstva spjených s reprdukcí pracvních sil a s rzvjem sbnsti, neb jak na blast pdnikatelských příležitstí a významnu sučást eknmiky. Cestvání neprvází jen příjemné zážitky, ale i různá nebezpečí. Ohržen je přitm jak samtný živt a zdraví cestujícíh, tak jeh majetek. Jedním z dvětví, které s cestvním ruchem suvisí, je prt i pjišťvnictví. Pjištění pmáhá řešit (neb alespň zmírnit) následky negativních nahdilých událstí, čímž přispívá ke stabilizaci eknmické situace jak jedntlivců, tak pdnikatelských subjektů v případě realizace rizika. Celá myšlenka pjištění spčívá na principu vzájemnsti, kdy jedntlivci vytvářejí svými příspěvky splečné rezervy, z kterých je pak tmu, kh pstihla pjistná událst, vyplacen dpvídající pjistné plnění, které má pkrýt finanční dpady tét mimřádné událsti. Ztráty jedntlivců jsu tedy rzlženy na všechny pjištěné. Pjištění lze prt pvažvat za nejefektivnější nástrj řízení rizik. Oblastí, kde se turismus a pjištění setkávají, je tedy cestvní pjištění (dříve též nazýván pjištění pr cesty a pbyt). Cestvní pjištění má chránit sby cestující mim míst svéh bydliště ať d zahraničí neb v tuzemsku před negativními finančními dpady prblémů, které by mhly během cesty vzniknut. Při cestách mhu člvěka ptkat různá nebezpečí, tudíž i cestvní pjištění zahrnuje něklik rzličných prduktů. Jeh základ pr cesty d zahraničí tvří pjištění léčebných výlh, včetně základních asistenčních služeb. Dalšími, dnes již běžnými prdukty tht pjištění, pak jsu úrazvé pjištění, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel či pjištění pr případ zrušení neb přerušení cesty (pbytu) aj. Cílem bakalářské práce bude definvat pjistné prdukty v blasti turismu a zaměřit se na jejich nabídku u vybraných českých pjišťven. Dalším cílem bude analýza těcht prduktů a psuzení jejich výhdnsti, a t na mdelvých příkladech. Tat práce bude zaměřena na cestvní pjištění, ačkli s turismem suvisejí i další pjistné prdukty, například pjištění záruky pr případ úpadku cestvní kanceláře, majetkvá a dpvědnstní pjištění hteliérů, dpravců a dalších prvzvatelů služeb suvisejících s cestvním ruchem. Vzhledem k rzsahu se jim však tat práce nemůže věnvat. Práce bude rzčleněna d tří kapitl. V první kapitle bude tereticky vymezena zkumaná blast. Nejprve bude věnvána pzrnst turismu jak samstatnému dvětví a jeh významu pr nárdní eknmiky. V další části bude stručně rzebrána úlha a principy pjištění. Jádr kapitly pak bude tvřit charakteristika cestvníh pjištění. Těžištěm bude pslední část kapitly, která bude věnvána ppisu jedntlivých pjistných prduktů v blasti cestvníh pjištění. 8

9 Druhá kapitla se bude zabývat situací na českém pjistném trhu v blasti cestvníh pjištění. První část bude zaměřena na histrické suvislsti a na ukazatele úrvně pjistnéh trhu. Druhá část bude věnvána sučasným trendům, a t v mžnstech sjednání cestvníh pjištění, pskytvaných asistenčních službách a prduktvých invacích. Třetí kapitla bude zaměřena na praktické aspekty cestvníh pjištění. Na mdelvých příkladech bude analyzvána výhdnst prduktů knkrétních subjektů českéh pjistnéh trhu. V závěru kapitly bude pté prveden celkvé prvnání a zhdncení prduktů nabízených vybranými pjišťvnami. Při zpracvání práce budu pužity metdy deskripce, analýzy a kmparace. Vlastní názry autrky budu d statníh textu dlišeny kurzívu. Cílem těcht kmentářů nebude pdat vyčerpávající infrmace, ale shrnut či zhdntit výše uvedené skutečnsti a vyjádřit sbní pstj k dané prblematice. 9

10 1 POJIŠTĚNÍ A TURISMUS Pjištění i turismus neddiskutvatelně patří k mderní splečnsti. Turismus je jednu z nejblíbenějších frem trávení vlnéh času a rekreace. Zárveň služí ke kultivaci lidskéh ptenciálu, pznávání nvých krajin a dlišných kultur. Pjištění zase subjektům přináší určitu jisttu, že v případě nepříznivé živtní situace nezůstanu bez pmci a že finanční plnění z pjištění pmůže překlenut eknmické dpady pjistné událsti. Pjištění tak přispívá ke stabilizaci eknmické situace subjektů. Pjištění i turismus jsu významnými slžkami nárdních eknmik a zárveň hrají důležitu rli v živtě každéh jedntlivce. K jejich vzájemnému prlínání pak dchází v blasti cestvníh pjištění. 1.1 Turismus Turismus je alternativní výraz pr cestvní ruch (dále též CR) dvzený z anglickéh slva turism. V dbrné literatuře je tent pjem definván různě, prtže dvětví cestvníh ruchu je značně širké a prlíná se d mnha dalších brů. Turismus zahrnuje cestvání, rekreaci a trávení vlnéh času, ale ne každé cestvání, rekreace či veškerý vlný čas je cestvním ruchem. 1 Za nejvýstižnější a zárveň nejčastěji citvanu definici cestvníh ruchu lze pvažvat definici Světvé rganizace cestvníh ruchu (Wrld Turism Organizatin - WTO), která charakterizuje cestvní ruch jak činnsti lidí, spčívající v cestvání a pbytu v místech mim jejich bvyklé bydliště a t na dbu kratší než jeden rk 2 za účelem využití vlnéh času, bchdu a jinými účely. 3 Z definice vyplývá, že z cestvníh ruchu jsu vylučeny cesty v rámci trvaléh bydliště, pravidelné cesty d zahraničí, dčasné přestěhvání za prací a dluhdbé migrace. Odvětví cestvníh ruchu však můžeme chápat i v širším slva smyslu a nahlížet na něj z pačné strany, a t jak na specifické hspdářské dvětví, které zahrnuje dpravní, ubytvací a stravvací služby, služby cestvních kanceláří, průvdců a dalších subjektů. Páskvá a Zelenka ve svém výkladvém slvníku cestvníh ruchu jdu ještě dál a phlížejí na cestvní ruch jak na kmplexní splečenský jev, který zahrnuje nejen turisty, ale také pskytvatele služeb a destinace, v nichž je cestvní ruch realizván. Cestvní ruch je vnímán jak suhrn aktivit účastníků cestvníh ruchu, suhrn prcesů budvání a prvzvání zařízení se službami pr účastníky cestvníh ruchu včetně suhrnu aktivit sb, které tyt služby nabízejí a zajišťují, aktivit spjených s využíváním, rzvjem a chranu zdrjů pr cestvní ruch, suhrn plitických a veřejně-správních aktivit (plitika CR, prpagace CR, regulace CR, mezinárdní splupráce apd.) a reakce místní kmunity a eksystémů na uvedené aktivity Typlgie cestvníh ruchu V dbrné literatuře se lze setkat s nejrůznějším členěním cestvníh ruchu v závislsti na tm, jak se prjevuje v reálné knkrétní pdbě. Tmu dpvídá i vlba kritérií, pr něž je typická relativnst a vzájemné prlínání. Cestvní ruch lze třídit na jedntlivé druhy a frmy. Členění na druhy zhledňuje především jevvý průběh cestvníh ruchu a způsb realizace. 1 Zpracván na bázi [10] 2 Limit jednh rku platí u mezinárdníh cestvníh ruchu, u dmácíh cestvníh ruchu je t 6 měsíců. 3 Pramen: [2] 10

11 Druhy cestvníh ruchu pdle jedntlivých kritérií: délka trvání krátkdbý, dluhdbý; rzlžení během rku sezónní, celrční; míst realizace dmácí, zahraniční; vztah k platební bilanci státu příjezdvý (aktivní), výjezdvý (pasivní), tranzitní (aktivní); rganizvanst návštěvníků rganizvaný, nerganizvaný; hrmadnst hrmadný, individuální; využívání zdrjů masvě knzumní, alternativní; vliv na živtní prstředí měkký, tvrdý; převažující prstředí pbytu městský, venkvský, lázeňský, ve střediscích CR. Pdle mtivace návštěvníků a zaměření aktivit rzlišujeme následující frmy cestvníh ruchu: rekreační frma cestvníh ruchu; kulturně-pznávací frma cestvníh ruchu; lázeňsk-rekreační frma cestvníh ruchu; sprtvně-turistická frma cestvníh ruchu; frmy cestvníh ruchu spjené s prfesními a vzdělávacími mtivy; venkvská turistika, agrturistika, ekturistika; cestvní ruch s nábžensku rientací; senirská frma cestvníh ruchu; mládežnická frma cestvníh ruchu aj Splečenský a hspdářský význam turismu Cestvní ruch patří mezi nejvýznamnější dvětví světvé eknmiky. Velikstí příjmů z mezinárdníh cestvníh ruchu se řadí na přední míst a je významným činitelem v platební bilanci mnha zemí. Pr řadu (i rzvjvých) zemí představuje mezinárdní a dmácí cestvní ruch důležitý pilíř jejich eknmik. Pdle dhadu Světvé rady cestvání a cestvníh ruchu (Wrd Travel & Turism Cuncil - WTTC) se cestvní ruch v rce 1998 pdílel na tvrbě hrubéh dmácíh prduktu ve světě téměř 11 %, ve státech EU v průměru 13,5 % a v zemích střední a výchdní Evrpy 7-8 % (ČR %). Ačkli má turismus dluhu tradici (pčátky turismu spadají d bdbí renesance), ve své masvější pdbě se bjevuje až p druhé světvé válce a jeh skutečný bm přichází s přelmem tisíciletí. 5 V psledních desetiletích patří cestvní ruch mezi nejdynamičtěji se rzvíjející dvětví s průměrným rčním růstem kl 5 %. Pdle údajů Světvé rganizace cestvníh ruchu dsáhly v rce 2005 příjmy z cestvníh ruchu 682,7 mld. USD. WTO dhaduje buducí pčty příjezdů, resp. pčty turistů v mezinárdním cestvním ruchu v rce 2010 na cca 1 mld., resp. 1,6 mld. v rce Tabulka č. 1 Mezinárdní turistické příjezdy (mil.) a příjmy (mld. USD) v letech Ukazatel/rk Příjezdy 25,3 69,3 112,9 165,8 222,3 278,1 320,1 439,5 540,6 687,0 806,8 Příjmy 2,1 6,9 11,6 17,9 40,7 104,4 119,1 270,2 410,7 481,6 682,7 Pramen: Wrld Turism Organizatin [23], [24] 4 Zpracván na bázi [2], [10] 5 V nedávné histrii se však bjevil i něklik negativně půsbících událstí, které s sebu přinesly pkles tempa růstu příjmů z mezinárdníh turismu, například SARS, lkální terristické útky, vlny tsunami v Indnésii. 11

12 Pdle údajů WTTC je cestvní ruch největším zaměstnavatelem na světě. Zpráva za rk 2006 hvří 234 mil. pracvních míst, cž přestavuje 8,7 % eknmicky aktivníh byvatelstva světa. V rce 2016 by pdle prgnóz měl pčet pracvních míst v cestvním ruchu dsáhnut 279 mil., tj. 9,0 % všech pracujících byvatel. Pdstatnu skutečnstí je, že cestvní ruch vytváří pdnikatelské příležitsti a nvá pracvní místa i v eknmicky méně rzvinutých blastech, v reginech strukturálně pstižených a v blastech jinak těžk eknmicky využitelných. Cestvní ruch tak de fact eknmicky zhdncuje přírdní či kulturně-histrický ptenciál daných míst, který by jinak zůstával nevyužitý, a pmáhá stabilizvat situaci v dané blasti. Význam cestvníh ruchu spčívá i v tm, že druhtně vlivňuje řadu dalších dvětví nárdníh hspdářství a brů lidské činnsti, které svými výkny přispívají k rzvji cestvníh ruchu, například bchd, pjišťvnictví, kultura, sprt aj. Nepřím jsu pak pzitivně vlivňvána i dvětví, která vytvářejí pdmínky pr rzvj cestvníh ruchu jak například dprava, stavebnictví, zemědělství, infrastruktura a řada dvětví průmyslu vyrábějící zařízení a vybavení pr pskytvatele služeb cestvníh ruchu Pjištění Pjišťvnictví představuje důležité, dynamicky se rzvíjející dvětví každé tržní eknmiky. Svým psláním a charakterem své činnsti zasahuje d všech dvětví nárdníh (i světvéh) hspdářství i d běžnéh živta byvatel. Pjištění pmáhá stabilizvat eknmicku situaci pdniků a živtní úrveň byvatelstva a zárveň psiluje dpvědnst každéh jedntlivce za t, jak se pstaví k rizikům, kterým denně čelí. Pjišťvnictví je sučasně i jedním z nejdůležitějších segmentů finančníh trhu. Díky brvskému kapitálu, kterým dispnuje, představuje významnéh institucinálníh investra. Z th důvdu patří mezi nejregulvanější dvětví eknmiky vůbec. Prtže jakákli lidská činnst je hržvána různými riziky, která představují mžnst ztráty, jak majetkvé, tak pškzení zdraví a ztrátu živta, a prtže ne vždy lze těmt rizikům zcela zabránit, představuje pjištění jednu z mžnstí, jak se s takvým rizikem vyrvnat. Základním účelem pjištění je zmírnit nepříznivé eknmické dpady nahdilých událstí, a t finančním plněním z rezerv vytvřených z příspěvků účastníků pjištění. Z předešléh lze jasně vyvdit princip, na kterém pjištění d svých pčátků stjí, princip vzájemnsti a slidarity. Pjištění spčívá v přenesení rizika na pjišťvnu. Cenu za pskytvanu pjistnu chranu je pjistné. Za tut úplatu na sebe pjišťvna přebírá závazek, že pjištěnému uhradí újmu, která mu vznikla realizací pjištěnéh rizika. Z právníh hlediska je pjištění závazkvým právním vztahem, v němž mají účastníci rvné pstavení. Pjistný vztah vzniká na základě pjistné smluvy, ppř. přím ze zákna. Z eknmickéh hlediska je mžné pjištění definvat jak efektivní způsb tvrby a rzdělvání peněžních rezerv k úhradě ptřeb, jež vznikají z nahdilých událstí. 7 V sučasné dbě pjišťvny nabízejí řadu různých pjistných prduktů. Jejich klasifikace a třídění usnadňují rientaci mezi jedntlivými pjištěními. Názry dbrníků z terie i praxe však nejsu v tmt hledu jedntné a čast se diametrálně rzcházejí. Nejčastěji se vyskytují členění: 6 Zpracván na bázi [5] 7 Zpracván na bázi [1] 12

13 pdle frmy vzniku pjištění: smluvní pjištění, které vzniká na základě pjistné smluvy. Smluvní pjištění dále můžeme dělit na dbrvlné a pvinné (pvinnst uzavřít pjištění vyplývá ze zákna); záknné pjištění v tmt případě se neuzavírá pjistná smluva, pjistný vztah vzniká na základě zákna; 8 pdle způsbu tvrby rezerv: rizikvé pjištění; rezervtvrné pjištění; pdle knstrukce (frmy) pjistných plnění: škdvé pjištění; bnsvé pjištění; pdle druhu krytých rizik: živtní pjištění; neživtní pjištění; pdle předmětu pjištění: pjištění majetku; pjištění dpvědnsti za škdu; pjištění sb; pdle délky trvání: krátkdbé pjištění; dluhdbé pjištění; pdle klientskéh přístupu: pjištění byvatel; pjištění průmyslu a pdnikatelů. 1.3 Cestvní pjištění Cestvání je tradiční a velmi rzšířená frma trávení vlnéh času byvatel. Jak však byl v předešlé pdkapitle uveden, dprvází každu lidsku činnst rizik a nejinak je tmu při rekreaci a cestvání vůbec. Cestvní pjištění sice nikh nechrání před realizací rizik, ale umžní člvěku vycestvat d zahraničí s vědmím, že je zabezpečen pr případ nemcnění, úrazu, ztráty zavazadel neb jiných nesnází a že se v případě ptřeby může brátit na asistenční splečnst s žádstí pmc. Pdbně jak byly v pdkapitle věnvané turismu zmíněny dva diametrálně dlišné phledy na cestvní ruch (jednak jak frmu trávení vlnéh času byvatel, jednak jak významné dvětví eknmiky), lze i v blasti pjištění v turismu vysledvat dva dlišné typy pjistných prduktů. Předmětem dalšíh zájmu bude cestvní pjištění, které je určené pr turisty - účastníky cestvníh ruchu. Mezi další pjistné prdukty, které s turismem suvisí, avšak nebudu v práci dále více rzebírány, patří pjištění záruky pr případ úpadku cestvní kanceláře 9, majetkvá a dpvědnstní pjištění hteliérů, dpravců a dalších prvzvatelů služeb suvisejících s cestvním ruchem. 8 Z jinéh úhlu nahlíží na tt dělení Ducháčkvá [4], když pjištění člení z hlediska právníh na pjištění dbrvlné a pvinné (a t dále na pvinné smluvní a záknné). 9 Jedná se smluvní pvinné pjištění pdle zákna 159/1999 Sb., jehž účelem je chrana klientů cestvních kanceláří pr případ úpadku cestvní kanceláře a neschpnsti dstát svým závazkům. 13

14 1.3.1 Definice cestvníh pjištění Cestvní pjištění můžeme becně definvat jak službu, která chrání účastníky cestvníh ruchu před následky pjistných událstí definvaných v pjistné smluvě. 10 Přestže má cestvní pjištění dluhu tradici, setkáváme se samtným pjmem cestvní pjištění až v rce 1993, kdy h uvedla Evrpská Cestvní Pjišťvna, a. s. jak název svéh prduktu. D té dby u nás existval tzv. sdružené pjištění pr cesty a pbyt, které prvzvala Česká státní pjišťvna. 11 Prblematika cestvníh pjištění prlíná řadu dvětví sukrméh pjištění a částečně též zasahuje d veřejnéh zdravtníh pjištění. Přestže některá pjištění platí v plném rzsahu i v zahraničí, neznamená t vždy, že zabezpečení těmit pjištěními je dstatečné. T se týká především zdravtníh pjištění a pjištění dpvědnsti za škdy. A prt přichází kmerční pjišťvny se svu pestru nabídku cestvníh pjištění. 12 Cestvní pjištění se skládá z něklika prduktů. Základem je pjištění léčebných výlh v zahraničí, z něhž pjišťvna hradí případné náklady na šetření, hspitalizaci, pdávané léky či převz na specializvané pracviště. Dalšími sučástmi jsu pak bvykle i pjištění úrazu, pjištění dpvědnsti za škdu, pjištění zavazadel a pjištění strna zájezdu. Sučástí cestvníh pjištění bývá zpravidla také pjištění základních asistenčních služeb. Cestvní pjištění patří mezi smluvní dbrvlná pjištění, kde pjistný vztah vzniká dbrvlně na základě uzavření pjistné smluvy. Z hlediska tvrby rezerv se řadí mezi pjištění rizikvá. Pdle frmy pjistnéh plnění dpvídá cestvní pjištění pjištěním škdvým, výjimku tvří úrazvé pjištění, které je pjištěním bnsvým. Z méně častých prduktů cestvníh pjištění patří mezi bnsvá pjištění též pjištění djezdu, pjištění nevyužité dvlené, pjištění únsu letadla. Z hlediska předmětu pjištění zasahuje cestvní pjištění d všech tří pjistných dvětví, t znamená, že v rámci cestvníh pjištění lze sjednat pjištění sb, majetku i dpvědnstní pjištění. Pr cestvní pjištění platí i něklik zvláštnstí (specifik). V rámci jedné pjistné smluvy je mžné pjistit více druhů nebezpečí spjených s cestváním becně se takvé pjištění značuje termínem sdružené pjištění. Zárveň lze pjistit i více sb, cž dpvídá charakteristice skupinvéh pjištění Vznik pjištění Cestvní pjištění se sjednává před zahájením cesty, pr určitu blast a na určitý pčet dní (pkud se jedná krátkdbé pjištění). Pjistné, jehž výše dráží velikst pjišťvanéh rizika, je stanven denní sazbu a jeh výše závisí především na účelu cesty, věku pjištěnéh, blasti pbytu a délce trvání. Většina pjišťven nabízí řadu slev, například při sjednání n-line, pr rdiny s dětmi, skupiny sb, pr zákazníky cestvních kanceláří apd. Napak sprtvci a seniři zaplatí vyšší pjistné. Většina pjišťven má zárveň stanvenu věkvu hranici, d které seniry nepjišťuje (bvykle 70 neb 80 let věku). Platnst zpravidla pjištění nabývá zaplacením pjistnéh. Pjistný vztah vzniká mezi pjištěným a pjišťvnu na základě písemné pjistné smluvy 13, kteru s pjistitelem uzavírá pjistník (tat sba může být dlišná d sby pjištěnéh). Pjistná smluva bsahuje: identifikaci pjistitele a pjištěnéh, pjištěné sby, předmět pjištění, územní rzsah pjištění, pjistnu částku, pjistné, dbu trvání pjistnéh vztahu, vznik a zánik pjištění, určení 10 Pramen: [2] 11 Pramen: [22] 12 Pramen: [12] 13 Zákn 37/2004 Sb., pjistné smluvě umžňuje i jinu než písemnu frmu sjednání pjistné smluvy, pkud 14

15 pjistné událsti a výluk z pjištění, pdmínky pskytnutí pjistnéh plnění a základní práva a pvinnsti pjištěnéh a pjistitele. 14 Sučástí pjistné smluvy bývají všebecné (ppř. i zvláštní) pjistné pdmínky, ve kterých jsu specifikvána výše uvedená ustanvení pjistné smluvy, prt by se s nimi měl pjištěný seznámit ještě před pdpisem pjistné smluvy. Zvláštní pzrnst je třeba též věnvat výši pjistných limitů pr jedntlivá pjišťvaná rizika. Mezi becné výluky z pjištění, kdy pjišťvna nepskytuje plnění, patří škdy způsbené: válečnými událstmi, vzpurami, pvstáními neb jinými hrmadnými násilnými nepkji, stávku, výluku a terristickými akty, 15 půsbením jaderné energie; zásahy státní mci neb veřejné správy; úmyslným jednání pjištěnéh neb jiné sby z jeh pdnětu; výtržnstmi, které pjištěný vyvlal, neb v suvislsti s trestnu činnstí, kteru spáchal; jednáním pjištěnéh pd vlivem alkhlu, narktik a jiných mamných látek; při účasti na prvzvání extrémních sprtů, na výpravách d míst s extrémními klimatickými neb přírdními pdmínkami 16 a při výknu činnstí s vyským rizikem (např. práce s výbušninami, práce ve výškách nad 10 m, práce s vyským rizikem akutních trav a ppálenin, záchranné a havarijní práce). Další výluky budu uvedeny u jedntlivých prduktů v dalších kapitlách Asistenční služby Při cestvání se lidé mhu dstat d těžk řešitelných situací a jazykvá bariéra, stejně jak neznalst místníh právníh prstředí jejich prblémy čast ještě prhlubí. A v takvých situacích se právě asistenční služba stává nenahraditelným pmcníkem. Základním úklem asistenčních služeb je zajištění rychlé a kvalitní pmci klientům při pjistné událsti. Asistenční služby jsu dnes nedílnu sučástí pjištění léčebných výlh, ppřípadě dalších pjistných prduktů, ale ve své nadstandardní frmě mhu být též sjednány samstatně jak dplňkvé připjištění asistenčních služeb. Na asistenční službu se mhu klienti zpravidla brátit kdykli a dkudkli. Služba funguje nepřetržitě 24 hdin denně a kmunikace prbíhá v rdném jazyce. Prvlanu částku, je-li technicky dlžitelná, zpětně uhradí pjišťvna, ppřípadě je mžné vlat na účet vlanéh. Další hvry bvykle iniciuje sama asistenční služba. Asistenční služba pjištěnému pradí, jak pstupvat v případě úrazu neb nemcnění, dpručí zdravtnické zařízení, zajistí hspitalizaci, pskytne platební garanci, pmůže jak tlumčník třeba při jednání s lékaři neb státními rgány, bstará léky, zabezpečí kntakt nemcnéh s rdinu, zajistí přivlání patrvníka z dmva, zrganizuje dpravu nezletilých dětí dmů d ČR, v případě kradení zajistí zaslání ptřebné finanční částky a pmůže s vyřízením náhradních cestvních dkladů. Šíře pskytvaných asistenčních služeb se však u jedntlivých pjišťven i pjistných prduktů výrazně liší. se jedná krátkdbé pjištění, tj. pjištění s pjistnu dbu kratší než jeden rk. 14 Zpracván na bázi [2] 15 Některé pjišťvny dnes nabízejí prdukty kryjící škdy vzniklé terristickým útkem, ale tt pjištění zpravidla kryje puze léčebné výlhy v zahraničí. 16 Pkud pjištěný ptřebuje vycestvat d takvýcht míst, umžňují některé pjišťvny uzavření individuálně nastavenéh cestvníh pjištění. 15

16 1.3.4 Klasifikace cestvníh pjištění 17 Cestvní pjištění představuje blast pjištění, kde dchází ke kmbinvání pjistných prduktů různéh typu. Pr snazší rientaci mezi jedntlivými prdukty lze cestvní pjištění členit na základě něklika kritérií, např. dle pjišťvanéh rizika, typu cesty, délky pjištění. Pdle pjišťvanéh cestvníh rizika hvříme : pjištění léčebných výlh a základních asistenčních služeb; úrazvém pjištění; pjištění zavazadel; pjištění dpvědnsti za škdu (na zdraví, na věci a jiných finančních hdntách); pjištění strna zájezdu (zrušení cesty); pjištění přerušení cesty; pjištění zmeškání neb zpždění djezdu (resp. dletu); pjištění nevyužité dvlené; pjištění únsu dpravníh prstředku; pjištění výlh suvisejících s vzidlem; pjištění náhradní dpravy; pjištění spluúčasti při dpravní nehdě; pjištění pbytu v nemcnici; pjištění dplňkvých asistenčních služeb; připjištění rizikvých sprtů. Pdle typu cesty rzlišujeme: pjištění turistických cest (běžné rekreační a pznávací cesty neb pbyty, ddechvé a necílené prvzvání rekreační činnsti a studijní pbyty); pjištění pracvních cest (cesty a pbyty za účelem výknu práce zaměstnance neb pdnikatele, charitativní a dbrvlná činnst, au-pair, stáže); pjištění sprtvních cest (cílené prvzvání sprtu a phybvé činnsti v rámci aktivníh dpčinku, prvzvání sprtu při rganizvaných sutěžích amatérských či prfesinálních sprtvců a veškerá příprava k tét činnsti). 18 Z hlediska délky pjištění rzlišujeme: pjištění krátkdbé (většinu d 1 dne d 90 dní); pjištění dluhdbých pbytů (bvykle na dbu dní); pjištění pakvaných výjezdů (mžnst něklika časvě mezených výjezdů během jednh rku). Pdle místa cesty a pbytu rzlišujeme: tuzemské pjištění může bsahvat všechny slžky cestvníh pjištění, krmě pjištění léčebných výlh, nebť ty jsu hrazeny ze zdravtníh pjištění; zahraniční pjištění bvykle se rzlišují 3 gegrafické zóny Evrpa, svět bez USA 19, celý svět. 17 Zpracván na základě materiálů pjišťven. 18 Přitm je důležité rzlišvání sprtů na standardní a rizikvé (každá pjišťvna má hranici stanvenu jinak). Některé sprty jsu zcela nepjistitelné. 19 Lékařská péče v USA je natlik drahá, že zahrnutí tét jediné země má na cenu pjištění pdstatný vliv. 16

17 Pdle typu pjištěnce lze pjištění rzdělit na pjištění: jedntlivců; rdin; skupiny sb (bvykle nad 15 sb); pracvníků firem; klientů cestvních kanceláří; prfesinálních sprtvců; zahraničních turistů přijíždějících na krátkdbé pbyty d ČR. Pdle th, prstřednictvím kh vznikl pjistný vztah, dělíme pjištění na: přímé individuální (zákazník pdepsal smluvu přím s pjišťvnu); zprstředkvané (pjištění zprstředkvává cestvní kancelář a t jak fakultativní službu neb jak sučást zájezdu, kdy je cena pjištění již zakalkulvaná d ceny zájezdu). 1.4 Pjistné prdukty cestvníh pjištění Obecně se za základ každéh pjištění pr zahraniční cesty pvažuje pjištění léčebných výlh (někdy je tt pjištění neprávem zttžňván se samtným cestvním pjištěním). Za další již tradiční sučást cestvníh pjištění lze pvažvat úrazvé pjištění, pjištění zavazadel, pjištění dpvědnsti za škdy a v psledních letech stále blíbenější pjištění strna zájezdu. Tyt prdukty nabízí většina pjišťven pskytujících cestvní pjištění. Mezi méně bvyklé prdukty ptm patří pjištění přerušení cesty, pjištění zmeškání neb zpždění djezdu, pjištění nevyužité dvlené, pjištění únsu, pjištění výlh suvisejících s vzidlem, pjištění náhradní dpravy, pjištění spluúčasti při dpravní nehdě, pjištění pbytu v nemcnici a pjištění dplňkvých asistenčních služeb. K většině prduktů se váží i základní asistenční služby, které pmáhají pjištěným řešit vzniklý prblém. Následující pdkapitly se budu pstupně věnvat výše jmenvaným prduktům cestvníh pjištění s důrazem na účel a předmět pjištění, specifikaci pjistných nebezpečí, bsah pjistnéh plnění, nejčastější výluky a v nepslední řadě také na asistenční služby k pjištění pskytvané. Cílem tedy nebude detailně pisvat pjistné pdmínky, cž by ani nebyl dst dbře mžné, nebť se většina pjištění více či méně liší, ale pdat přehled základních znacích jedntlivých pjistných prduktů Pjištění léčebných výlh Mezi nejčastější a také nejzávažnější rizika zahraničních cest patří rizik úrazu a rizik náhléh nemcnění. Jelikž lékařská péče je v zahraničí velmi drahá, mhl by případný úraz neb nemc nejen pkazit dvlenu, ale způsbit značné finanční zatížení. Prt by základ každéh cestvníh pjištění při cestách d zahraničí měl tvřit pjištění léčebných výlh. Na tmt místě je třeba se zmínit Evrpském průkazu zdravtníh pjištění. Se vstupem České republiky d Evrpské unie získali naši bčané stejné práv na lékařsky nezbytnu zdravtní péči za stejných pdmínek jak místní bčané. T však také znamená, že musí zaplatit i stejnu spluúčast, tzn. uhradit část nákladů na šetření či hspitalizaci a na léky. Jak tat spluúčast může být vyská ukazuje tabulka v přílze č. 4. Zárveň platí, že k šetření musí využít veřejných zdravtnických zařízení (při šetření v sukrmých zařízeních by museli uhradit péči sami, bez nárku na refundaci d pjišťvny). S pjištěním léčebných výlh se klient vyhne nejen těmt pplatkům a kmplikvané administrativě s celým systémem spjené, ale získá i další výhdy, na které veřejné zdravtní pjištění nepamatuje, a t 17

18 krytí nákladů na repatriaci a nn-stp asistenční službu. 20 Předmětem pjištění je zdraví pjištěnéh. Pjistnu událstí pak v návaznsti na t chápeme vynalžení nezbytných a účelně vynalžených nákladů na lékařské šetření neb léčení akutníh nemcnění či úrazu pjištěnéh v zahraničí, která jsu z lékařskéh hlediska nezbytná, a dále také náklady vzniklé smrtí pjištěnéh. Tent prdukt patří mezi pjištění škdvá. Pjistitel plní puze d výše skutečně vynalžených nákladů, nejvýše však d výše limitu sjednanéh za jednu pjistnu událst. Pjistné plnění pskytuje pjistitel sbě, jež příslušné náklady čividně vynalžila (např. lékaři, zdravtnickému zařízení). Pjistné plnění zahrnuje především náklady za: lékařské šetření či peraci; léky a bvazvý materiál předepsaný lékařem; léčebné prstředky pužité lékařem a nákup neb prnájem zdravtních pmůcek (dýchací přístrje, pdpůrné prstředky při chůzi, pjízdná křesla); labratrní rzbry a rentgenvé snímky; lékařem stanvenu fyzikální léčbu; šetření zubním lékařem k dstranění akutní blesti; dpravu d zdravtnickéh zařízení nejbližšíh místu pbytu; pbyt v nemcnici p dbu nezbytně nutnu, a t ve standardním pkji včetně stravvání; ubytvání jedné sby, která dprvází pjištěnéh p dbu hspitalizace; přepravu pjištěnéh zpět d České republiky, jakmile t dvlí jeh zdravtní stav a pkud není ze zdravtních důvdů mžné pužít půvdní prstředek dpravy, včetně přepravy jedné dprvázející sby; přepravu tělesných statků pjištěnéh z místa ulžení d rakve až d phřebníh ústavu v Česku v místě, kde měl dtyčný trvalý resp. přechdný pbyt, neb náklady na phřeb ve státě, kde pjištěný zemřel, a na dpravu a ubytvání jednmu členu rdiny, jenž se zúčastní phřbu pjištěnéh. Nedjde-li k přímému vyrvnání, je pjištěný pvinen vyžádat si lékařský nález své diagnóze, prvedených výknech a předepsaných medikamentech a bez zbytečnéh dkladu uplatnit náhradu nákladů léčení u pjistitele. Přitm se prkazuje lékařským nálezem splečně s riginály účtů či faktur a lékařských předpisů, které uvádějí výši nárků. Pkud pjistná událst nastala v suvislsti s dpravní nehdu, předlží i plicejní prtkl. Pjistitel nehradí náklady vynalžené: v suvislsti s úrazem neb nemcí, které nastaly neb jejichž příznaky se prjevily před djezdem d zahraničí; na lékařsku péči v suvislsti s chrnickým nemcněním; za léčení, které nebyl z lékařskéh hlediska nezbytně nutné a nedkladné (preventivní prhlídky, vyšetření); v suvislsti s újmu na zdraví v důsledku pžití alkhlu neb aplikace mamných a psychtrpních látek; v suvislsti s újmu na zdraví způsbenu sebepškzením pjištěnéh, sebevraždu neb pkusem ni; za dstraňvání tělesných vad a anmálií, za ksmetické úkny, za čkvání; 20 Zpracván na bázi [18] 18

19 na rehabilitace, lázeňsku léčbu, chirpraktické výkny, hmepaticku léčbu, rgánvé transplantace, léčení hemfilie; za zhtvení zubních náhrad a krunek; za brýle, kntaktní ččky, nasluchací přístrje a za zhtvení a pravy rtpedických prtéz; v suvislsti s těhtenstvím, ptratem, prdem a jejich kmplikacemi; v suvislsti s duševní chrbu neb pruchu chvání, nemcněním AIDS, infekcí HIV a phlavními chrbami; na nárčná vyšetření indikvaná dbrným lékařem (pčítačvá tmgrafie, ultrazvukvá vyšetření, endskpie), pkud úhrada nákladů na tat vyšetření nebyla předem dsuhlasena pjistitelem neb asistenční službu pjistitele; na šetření v důsledku prvzvání nebezpečných druhů sprtu a nepjistitelných činnstí a účasti na rganizvaných sprtvních sutěžích. Dále pjišťvna zrganizuje a uskuteční prstřednictvím asistenční služby následující druhy pjistné chrany s pužitím prstředků a služeb, které jsu nejlépe přizpůsbeny fyzickému stavu pjištěnéh. Léčebný převz, přelžení a přeprava Jestliže během zahraniční cesty pjištěný nemcní či utrpí úraz, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zabezpečí a uhradí přiměřené výlhy na: převz d nejbližšíh vhdnéh místa léčby, přelžení d nemcnice ve vlasti z lékařských a jiných důvdů, pvěřený lékařský dprvd, jeh ubytvání, stravvání, přepravu a hnráře, přepravu p sknčení léčby zpět d vlasti, byl-li plánvaný průběh cesty časvě narušen a v cestě není mžné pkračvat, ubytvání a stravvání v htelu, schváleném asistenční službu, nelze-li přepravu zajistit bezprstředně p sknčení léčby. Repatriace tělesných statků Djde-li během zahraniční cesty k úmrtí pjištěnéh následkem nemcnění neb úrazu, pjistitel zabezpečí a uhradí kremaci v zahraničí neb repatriaci tělesných statků d phřebníh ústavu d místa trvaléh bydliště pjištěnéh. Zaslání nezbytnéh léku V případě ptřeby pjistitel prstřednictvím asistenční služby vyhledá nezbytné léky, které nejsu v místě k dispzici, a c nejrychleji je pšle pjištěnému, a t v rámci záknných mezení země, kde se právě pjištěný nachází. Zprstředkvání naléhavých zpráv V případě náhlé zdravtní příhdy pjištěnéh pjistitel prstřednictvím asistenční služby přijme a předá dále naléhavé zprávy p dbu 24 hdin denně přímým rdinným příslušníkům pjištěnéh neb jiným určeným sbám. Dprvázející patrvník Bude-li pjištěný během zahraniční cesty z rzhdnutí šetřujícíh lékaře upután na lůžk či hspitalizván pr vážné nemcnění či úraz, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby nahradí jím vybrané sbě, která zůstane s pjištěným během léčení, přiměřené mimřádné výlhy na přepravu, ubytvání, stravvání až d výše sjednanéh limitu. 19

20 Přivlaný patrvník Bude-li pjištěný během zahraniční cesty hspitalizván pr vážné nemcnění neb úraz a šetřující lékař ptvrdí, že hspitalizace v místě ptrvá nejméně pčet dní stanvený v pjistné smluvě, a pkud zdravtní stav pjištěnéh nedvlí jeh návrat d vlasti a pkud s ním na cestě nebude splucestující zletilá sba, která může být dprvázejícím patrvníkem, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zajistí a nahradí jím vybrané sbě, která za pjištěným přicestuje z vlasti, zůstane s ním během léčení a dprvdí h při přelžení či přepravě d vlasti, přiměřené výlhy na přepravu, ubytvání, stravvání a cestvní pjištění až d výše sjednanéh limitu. Dprvd nezletilých dětí zpět d vlasti Bude-li pjištěný během zahraniční cesty hspitalizván a dprvází-li h nezletilé dítě, a nedprvází-li pjištěnéh žádná jiná zletilá sba, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby zrganizuje a zaplatí zpáteční letenku neb jízdenku přímému rdinnému příslušníkvi neb nejbližšímu příbuznému, aby se pstaral nezletilé děti a dprvdil je dmů. Vyslání náhradníh pracvníka Nebude-li pjištěný během zahraniční cesty schpen vyknávat práci, kvůli které vycestval (např. účastnit se kngresů, veletrhů, seminářů neb šklení) pr vážné nemcnění, úraz, hspitalizaci či úmrtí, pjišťvna prstřednictvím asistenční služby uhradí přiměřené výlhy na přepravu, ubytvání a cestvní pjištění spjené s vysláním náhradníh pracvníka Úrazvé pjištění Z tht pjištění je hrazen finanční dškdnění pkud djde k úrazu, a t za trvalé následky úrazu, smrt následkem úrazu a jak denní dškdné p dbu nezbytnéh léčení úrazu. Cestvní úrazvé pjištění může být sjednán i pr tuzemské cesty. Někdy bývá úrazvé pjištění zaměňván za pjištění léčebných výlh v zahraničí. Z pjištění léčebných výlh jsu však hrazeny puze náklady na léčbu úrazu neb nemci, kdežt úrazvé pjištění má řešit následky p úraze, například snížení příjmů v důsledku dluhéh léčení neb v důsledku vzniku trvaléh tělesnéh pškzení, v nejhrším případě má pmci pzůstalým uhradit náklady na phřeb. Pjistnu událstí v úrazvém pjištění je úraz pjištěnéh, ke kterému dšl v dbě trvání pjištění a pjištěnému způsbil pškzení na zdraví, trvalé následky neb smrt (a t i tehdy, pkud se tyt následky prjevily až p sknčení pjištění). Úrazem se rzumí nečekávané a náhlé půsbení zevních sil neb vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pjištěnéh, kterým byl pjištěnému způsben pškzení zdraví neb smrt. Mezi nejčastější úrazy patří zlmeniny, vymknutí klubu neb přetržení svalů, šlach, vazů neb puzder a tržné a řezné rány. Pjistná chrana zahrnuje také úrazy vzniklé půsbením vyských neb nízkých vnějších teplt, plynů, par a jedů. Za úraz se též pvažuje tnutí a utnutí. V případě úrazu musí pjištěný bez zbytečnéh dkladu vyhledat lékařské šetření, řídit se dle pkynů lékaře a ddržvat stanvený léčebný režim. Pjištěný je též pvinen pskytvat pjistiteli sučinnst při kntrle průběhu léčebnéh prcesu a pjistitel je přitm právněn pracvat s citlivými údaji ppisujícími zdravtní stav pjištěnéh. Pjištění pr případ úrazu je typické bnsvé pjištění. Výše pjistnéh plnění přitm závisí na sjednané pjistné částce a určuje se z ní jak prcentní pdíl dle ceňvacích (kmpenzačních) tabulek. Při trvalých následcích úrazu vyplatí pjišťvna pdle druhu a rzsahu tělesnéh pškzení příslušný 20

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více