POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková, Tereza Fricová, Alexandra Gjurić, PhDr. Jan Kábrt, Bc. Petr Milata, PhDr. Miloš Novák, Ing. Eva Rojková, Ing. Tomáš Síkora, Ing. Eva Svobodová, Ing. Marek Vích, Mgr. Marek Zeman Šéfredaktorka: Mgr. Eva Trojanová Adresa: Praha 1, Na Poříčí 12 Telefon: , Fax: Grafická úprava, sazba, lito: Grafické studio Weber Tisk: Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice ISSN Rozšiřuje: distribuční firma A.L.L. PRODUCTION Poděbradská 24, Praha 9. Tel.: , fax: Objednávky a předplatné na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo Předplatitelé ve Slovenské republice si mohou Pojistný obzor objednat u distribuční firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, čj. 1692/94 ze dne ; Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem, dne , j.zn.p 330/98. Evidenční číslo MK ČR E Inzerce: Veškeré informace podá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Přetisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a při zachování autorských práv. Česká asociace pojišťoven Internet: Cena: 25 Kč Číslo bylo předáno do výroby: Pojistný obzor je členem Mezinárodní organizace odborného pojišťovacího tisku. OBSAH K aktuálním otázkám k povinnému ručení aneb co zajímá každého motoristu (Rozhovor s JUDr. Václavem Hönigem, předsedou sekce pojištění motorových vozidel ČAP a ředitelem neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny, a.s.) (Eva Trojanová)...3 Pozor na cenu a kvalitu asistenčních služeb (mav)...4 Loňské crash testy ve Wildhausu dokázaly důležitost bezpečnostních pásů (Mgr. Marek Zeman)...5 Outsourcing a offshoring v pojišťovnictví (pul)...5 Řízení rizik: výzva pro pojišťovny (Roger Gascoigne, Imrich Lozsi)...6 Aktuality ze zahraničí (La)...9 Motoristické aktuality: Jaké podmínky musí splňovat dopravní značka, aby byla platná? (JUDr. Tomáš Beran)...10 Internet v pojišťovnictví (Ing. Marek Vích)...11 INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...13 Ke změnám v České asociaci pojišťoven (Rozhovor s generálním tajemníkem ČAP Ing. Tomášem Síkorou) (Eva Trojanová)...13 Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...14 Aktuality ze zahraničí (La)...15 Směrnice o trzích finančních nástrojů (JM)...15 Recenze: Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a předpisy související (Mk)...15 Zaujalo nás (Z tiskové zprávy ČP)...15 Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)...16 Telegraficky (Eva Trojanová)...17 Praxe, spory, názory, stanoviska: Zvláštní nároky odškodnění v případě poškozených mladých žen (JUDr. Vlasta Miklušáková)...18 Recenze: Antonín Korauš Bankopoisťovníctvo (Ing. Barbora Drugdová, PhD.)...18 Velké škody: Výbuch plynu na Smíchově (Josef Hrubeš)...19 CONTENTS As to actual questions concerning the motor TPL insurance What are all motorists interested in (An interview with Dr. Václav Hönig, Chairman of the ČAP Motor Insurance Section and Director of Non-life Insurance Department of Česká podnikatelská pojišťovna) (Eva Trojanová) Beware of price and quality of assistance services (mav) Crash tests done in Wildhaus last year have proved the importance of safety belts (Marek Zeman) Outsourcing and offshoring in the insurance industry (pul) Risk management: A challenge for the insurance companies (Roger Gascoigne, Imrich Lozsi) News from abroad (La) News for motorists: Conditions validating a traffic sign (Tomáš Beran) Internet in the insurance industry (Marek Vích) INFO from the European Union (Josef Čížek) As to the changes in the Czech Insurance Association (An interview with the ČAP Secretary General Mr. Tomáš Síkora) (Eva Trojanová) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Markets in Financial Instruments Directive (JM) Book review: Act on insurance intermediaries and individual loss adjusters and related provisions (MK) Drawing your attention to (From the ČP Press Release) New trends of the European non-life insurance market (Vladimír Pulchart) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Opinions, Standpoints: Interesting indemnity requirements in case of young women s injured (Vlasta Miklušáková) Book review: Antonín Korauš Bankassurance (Barbora Drugdová) Big losses: Gas explosion in Smíchov (Josef Hrubeš) UPOZORNĚNÍ Dovolujeme si Vás upozornit, že k 50. výročí vydávání pojistně teoretického bulletinu POJISTNÉ ROZPRAVY jsme pro čtenáře připravili zvlášť obsažné číslo, které vyjde během října Z jeho obsahu vybíráme: Z historie Pojistných rozprav, několik článků k problematice SOLVENCY II, Ke směrnici 2005/29/ EC/ o nekalých obchodních praktikách, Optimální využití důchodového pojištění, SDĚLENÍ KOMISE RADĚ o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství, Oceňování movitých věcí pro pojištění a další. Toto rozšířené číslo Pojistných rozprav č. 19 si můžete objednat na ové adrese: Redakce 2 POJISTNÝ OBZOR 10/2006

2 Některé pojišťovny avizují pro příští rok zdražení povinného ručení. Udávaným důvodem je narůstající počet pojistných událostí, týkajících se nejen přímých škod na automobilech, ale i na zdraví účastníků silničního provozu. A to i přes publikovaná sdělení policie, že řidiči jezdí od letošního července, kdy začal platit nový zákon č. 411/2005 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, opatrněji, a že došlo k poklesu počtu vážných nehod se smrtelnými úrazy. Proč je tedy nutné zdražovat, respektive jaké faktory jsou brány pojišťovnami v úvahu, když se stanovují sazby za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinného ručení)? Výrazný vliv na ceny pojištění tzv. povinného ručení, má nejen stále vyšší počet pojistných událostí, ale také zvyšující se ceny automobilů, náhradních dílů, ale i růst částek, které se vyplácejí za odškodnění při škodách na zdraví, což souvisí právě s rostoucím trendem průměrných výdělků v České republice v posledních letech, od nichž se odvíjejí například náhrady za ztrátu na výdělku po dobu i po skončení pracovní neschopnosti, ale i další dávky vyplácené jako pojistná plnění. Existuje ovšem mnoho dalších důvodů. Pojišťovny se jako právnické osoby dostávají do situace, kdy se budou muset podřídit novému evropskému systému dokládání solventnosti, tzv. Solvency II a s ním souvisejícímu požadavku na risk management, a dále musejí samozřejmě brát v úvahu i globální a lokální dopady. Tím nemám na mysli pouze potenciální dopady globálního oteplování, ale hlavně související problematiku zajištění. To jsou základní atributy, které způsobují zvyšování cen. Předpoklady typu, že zavedením bodového systému se může povinné ručení zlevnit, jsou poněkud zavádějící. Je skutečně nutno brát v úvahu všechny faktory, které cenu plnění za škody způsobené provozem motorového vozidla ovlivňují. Dopady ekonomických aspektů, které působí na pojišťovny jako na právnické osoby, tzn. již citovaná Solvency II, risk management, jakož i výše kapitálu, kterou pojišťovna bude muset mít, aby splnila podmínky Solvency II, ceny, které pojišťovny platí za zajištění a spousta dalších hledisek, souvisejících se vstupem ČR do EU a s K aktuálním otázkám k povinnému ručení aneb co zajímá každého motoristu Rozhovor s JUDr. Václavem Hönigem, předsedou sekce pojištění motorových vozidel ČAP a ředitelem neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny, a. s. aplikací 4. a 5. motorové směrnice EU, znamenají v součtu podle mého názoru negaci případných úvah o snížení cen povinného ručení. Jak se toto zvýšení podle vašeho názoru dotkne českých motoristů? Pokud k nějakému dojde, zasáhne je pochopitelně už z toho titulu, že jsme součástí Evropské unie. Tak, jako se jich dotkl bodový systém, tak se u nás v cenách promítnou všechna další opatření EU. Lidé někdy těžko chápou finanční dopady, protože neznají pravé příčiny a důvody, ale ty jsou většinou velmi prozaické. Přestože ČKP, ČAP i další subjekty na pojistném trhu udělaly hodně pro to, aby motoristé i poškození byli dostatečně informováni o aspektech, které stanovují cenu povinného ručení, zjišťujeme, že veřejnost o tom stále není dostatečně informována. Mám dojem, že poslední období hraje v tomto směru tak trochu pro nás, protože, když se podíváme na provoz na našich komunikacích a na následky dopravních nehod, k nimž denně dochází, je evidentní, že následky škod jsou obrovské a jdou do astronomických částek. V posledních letech jsme udělali mnoho, aby likvidace škod a následné poskytnutí pojistného plnění bylo co nejrychlejší. V každé pojišťovně jsou pracovníci, kteří se zabývají problematikou náhrady škod, každý den zpracovávají statistiky. Z těch lze celkem rychle zjistit, že z portfolia škod, kterými se zabývají procent tvoří škody do 20 tisíc Kč. Většina pojistitelů řeší likvidaci škod centralizovaným systémem, aby škody byly likvidovány co nejrychleji. Vyhovět zákonným požadavkům a požadavkům klientů na co nejrychlejší odškodnění není právě jednoduché a ani levné, ale pojišťovna musí tyto požadavky splnit. Ještě poznámka k bodovému systému. Byl sice uveden v praxi a první prázdninový měsíc ukázal respekt a disciplinu motoristů, nyní se ale nemohu zbavit dojmu, že v posledních týdnech se radikálně snížil počet řidičů, kteří jej ještě respektují (pozn. 2,5 měsíce po jeho zavedení!). A zároveň je pochopitelné, že není v silách policie a městských strážníků být na všech místech, kde by jich bylo zapotřebí. Řidičům, jak se zdá, už otrnulo a jen málo z nich dodržuje stanovená pravidla. A to si myslím, že situace na našich silnicích naopak povede ke zvýšení stresu, a tím i počtu nehod. Je možné porovnání sazeb za povinné ručení u nás a v okolních evropských zemích? Na to je celkem jednoduchá odpověď: ceny pojištění povinného ručení v naší republice jsou zatím hluboko pod cenami vyspělých evropských zemí (i v porovnání se mzdami a vším, co k tomu patří). Pokud bychom se podívali například na trh ve Velké Británii, tak tam je ohromná škála rozdílů v cenách za toto pojištění. Pro stejný typ vozidla, samozřejmě s přihlédnutím k ohodnocení kvalit řidiče podle britského systému, se rozdíl může pohybovat od 300 do 1300 liber. To samozřejmě záleží na mnoha faktorech a komplexně jde o velmi složitou problematiku. Čím konzervativnější přístup trhu a poctivější spolupráce pojistitelů s národní kanceláří pojistitelů, s pojistnými matematiky, se zajistiteli a dalšími subjekty, tím se víc dospívá k poznání, že problematika stanovení sazeb v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel je nesmírně složitá. Také poslední diskuze o 5. motorové směrnici, konkrétně o tom, jaké částky zvolit pro určení minimálního limitu krytí škody způsobené provozem vozidla na osobu nebo na událost v horizontu, zda 1 nebo 5 mil. eur, je samozřejmě velmi komplikovaná a pokud se vrátíme k Solvency II, risk managementu a zejména k dostatečnému kapitálovému vybavení pojišťoven, celkem jednoduše můžeme tuto otázku uzavřít tím, že čím konzervativnější přístup trhu a čím jsou vyšší záruky zajistitelů, tím jsou také vyšší finanční nároky na zajištění a na dostatečnou míru kapitálového vybavení pojistitele. Neuvažuje se také o radikálnější změně parametrů stanovovaných při určování ceny povinného ručení? I o tom se už dlouho diskutuje. Už v počátcích při přechodu ze zákonného pojištění na povinné se debatovalo o tom, jestli skutečně systém stanovování sazeb podle vyhlášky 492/1991 Sb. je to pravé ořechové. Nicméně na trhu už můžeme pozorovat změny. Mnozí pojistitelé přistoupili k segmentaci, kterou vyjadřují svůj přístup ke stanovení sazeb. Kromě toho existují další ideové náměty jak tuto cestu dále vymezovat a zohledňovat, a já se domnívám, že to je ještě otázka budoucnosti, protože těch POJISTNÝ OBZOR 10/2006 3

3 faktorů, kterých by se mělo použít je mnoho, a je otázka, zda pojistitelé mají dostatečné množství statistických historických údajů pro to, aby se mohli dostat k nějakých relevantním údajům. Dá se očekávat, že pojistitelé ve svém konkurenčním zájmu budou přistupovat k hodnocení jiných prvků a že se tento dopad hodnocení bodového systému v rámci typologie stanovování sazeb vozidel projeví. Jedním z problematických je například i technický stav vozidel... Novela silničního zákona upravila hranici škody, při které nemusí řidič při dopravní nehodě volat policii na výši do Kč. Jaký je váš náhled na názory, které se nedávno objevily v médiích, že většina pojišťoven a leasingové společnosti potvrzení o nehodě z policie od svých klientů účastníků nehod vyžadují, čímž zbytečně zatěžují policii a ještě řidiči zaplatí pokutu a zatíží svá konta body? Navýšení na 50 tisíc nemělo už takový dopad jako to původní na 20 tisíc Kč (změna z tisíce na 20 tis). Dokonce, když jsme tuto záležitost projednávali v sekci, tak se objevily zcela logické názory, že vlastně nedojde k zásadní změně, protože tak, jak je konstrukce paragrafu 47 odst. 5 zákona o silničním provozu nastavena, tak se vlastně týká celkem malého procenta případů. Pokud se mám konkrétně vyjádřit k názorům, uvedených v otázce, tedy, že pojišťovny a leasingové společnosti vyžadují od účastníků nehod, aby byla policie přivolána a dopravní nehoda byla šetřena, je třeba podle mého názoru vzít v úvahu následující aspekty. Za prvé na silnicích se pohybuje velké množství automobilů, u nichž není totožná osoba řidiče s osobou provozovatele, a je tedy jeho povinností oznámit nehodu policii. Druhým aspektem je stanovení hranice Kč. Pokud se podíváte na vozový park, pohybující se na našich silnicích, tak pokud dojde k tzv. plechové škodě (bez zranění), mnohdy jde o taková vozidla, kdy poškození přesahuje tuto hranici. A s tím souvisí třetí důležitý aspekt jen málokdo je schopen odhadnout, zda škoda dosáhla či nedosáhla částky Kč. Čtvrtý aspekt je důležitý z právního hlediska, a to je důkazní břemeno poškozeného, které musí unést proto, aby pojistitel škodu, kterou uplatňuje, posoudil (aby uznal, že tato škoda je pojistnou událostí) a že poškozenému náleží pojistné plnění v dané výši. Pokud tedy budeme striktně dodržovat právo, budeme se dostávat do tohoto problému a nelze se divit mnoha subjektům, ať už jsou to pojistitelé, likvidátoři nebo leasingové společnosti, ale i poškození klienti sami, že si svoje práva chtějí nechat ošetřit těmi orgány, o nichž se domnívají, že k tomuto účelu slouží. A Policie ČR je nepochybně zařazena do systému orgánů činných v trestním řízení a musí svoji práci vykonat. Neposledním aspektem, snad tím nejsložitějším, proto, aby škoda nebyla oznámena policii, je dohoda účastníků o míře účasti. Neumím si představit, že v dnešním stresovém a vypjatém provozu jsou řidiči natolik způsobilí, aby se dokázali dohodnout na vině, na výši škody a na dobrovolném nahlášení škody. To bude vyžadovat ještě nějaký čas a další řešení, ale i tak, jako v každém oboru, by vyžadovala taková situace odborné vzdělání účastníků silničního provozu. Zkrátka je to dopad mnoha prvků. O čem jsem se zatím nezmínil je otázka bonusů a malusů. Ty při takové situaci hrají také svoji nezastupitelnou roli. To jsou všechno důvody, které způsobují, že účastníci nehody policii raději přivolají. A v mnoha případech se lze likvidátorovi jen těžko divit, že i on šetření od policie vyžaduje. Během léta byl medializován fakt, že někteří policisté při nehodách často doporučovali řidičům předražené asistenční služby soukromých firem, které pak pojišťovny odmítly motoristům proplácet. Některé firmy mají informace o nehodách dokonce ihned po jejich nahlášení policii a často jsou na místě ještě před jejím příjezdem. Přitom klienti v rámci povinného ručení mají nárok na základní asistenční služby zdarma a propláceny jsou pouze asistenční služby poskytnuté smluvními partnery pojišťoven. Přestože z nejvyšších policejních míst zaznělo ujištění, že to bude prošetřeno. Chystají nějaká opatření samy pojišťovny? Řidič po nehodě často bývá v šoku a není schopen si uvědomit svůj nárok na příslušnou asistenční službu. Jsem přesvědčen, že lidé jsou ve svém jádru dobří a nekonají tak ve zlém úmyslu, a v tu chvíli vlastně chtějí pomoci někomu, kdo to potřebuje. V případě nějakých nejasností má naše sekce ČAP možnost vstoupit do jednání s příslušnými policejními orgány a věci uvést na pravou míru. Věřím, že i nová konstrukce ČAP napomůže aktivnímu a konstruktivnímu jednání s partnery po všech směrech, aby ekonomické přínosy byly co nejefektivnější. Co považujete za nejdůležitější úkol sekce pojištění motorových vozidel ČAP v nejbližším období? V sekci pojištění motorových vozidel ČAP se dlouhodobě zabý- váme otázkou, jak působit na škodní průběh, frekvenci dopravních nehod, zkrátka otázkami zda a jak následky nehod zejména škod na zdraví ovlivňovat. Zřejmě nejdůležitější bude se v naší další činnosti soustřeďovat hlavně na prevenci a vynakládat úsilí a prostředky tímto směrem. Domnívám, že to lze jedině vhodným mediálním působením na veřejnost a spoluprací s orgány státními i soukromými, které jsou k těmto aktivitám určeny a vybaveny. Začít viditelně působit na účastníky silničního provozu, aby ve vlastním zájmu respektovali pravidla a předcházeli tak sami aktivně dopravním nehodám. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Pozor na cenu a kvalitu asistenčních služeb Stali jste se účastníkem dopravní nehody. Auto je poškozené a klient přemýšlí, jak správně postupovat dále. Nejlepší rada samozřejmě je okamžitě kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u níž má klient sjednáno povinné ručení, případně pojišťovnu přímo může pojistnou událost hned nahlásit a dostane doporučení na nejbližší smluvní servis (případně je-li viníkem nehody a nemá havarijní pojištění, asistenční služba jeho vozidlo dopraví tam, kam si řekne do určitého limitu počtu kilometrů). A zde právě může vzniknout nezanedbatelný problém. Mnozí řidiči v tu chvíli často mylně považují za nejlepší řešení kontaktovat či domluvit se na místě nikoli se svojí pojišťovnou a její asistenční službou, ale s nějakým třetím subjektem, který jim ve svízelné situaci nabídne pomocnou ruku, například prostřednictvím přítomného příslušníka Policie ČR. Proto je třeba klientům stále zdůrazňovat, že využíváním jiných než oficiálních asistenčních služeb pojišťoven se řešení škody nijak neurychlí, spíše naopak. Vzhledem k tomu, že se nejedná o smluvní partnery pojišťoven (kteří jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni), může dojít i k následným problémům při proplácení dodatečných nákladů pojišťovnou. Podstatná je rovněž skutečnost, že tyto firmy, které nabízejí bezplatnou pomoc, celý systém pojištění vozidel prodražují, což má samozřejmě vliv na výši pojistného, které klienti platí. Jednoznačně nejlepším a jediným správným řešením je neprodleně kontaktovat pojišťovnu či jí pověřenou asistenční službu, a ta se postará o vše potřebné odtah vozidla do smluvního servisu, podá všechny potřebné informace a nezřídka poškozené vozidlo pro pojišťovnu rovnou fotograficky zdokumentuje. V minulých týdnech proběhlo několik televizních reportáží, které odkryly praktiky nemalého počtu policistů volat k nehodě asistenční služby svých známých či obchodních partnerů (přičemž vozidlo poté může skončit v nekvalitním neznačkovém servisu, kde oprava navíc trvá neúměrně dlouho). Vzhledem k tomu, že nešlo o ojedinělé případy, vedení Policie ČR toto konání oficiálně svým příslušníkům zakázalo a zřídilo linku , na níž mohou poškození řidiči podezřelé chování policistů ohlásit. Na přístupu pojišťoven se nic nezměnilo stále důrazně řidičům radí: Zavolejte asistenční službu vaší pojišťovny. Ta vás kvalitně, odborně a rychle obslouží (odtah, servis, případně zařízení náhradního vozidla). Pouze v takovém případě neriskujete, že nastanou problémy při likvidaci, kdy pojišťovna odmítne proplatit předražené asistenční či jiné služby. (mav) 4 POJISTNÝ OBZOR 10/2006

4 Loňské crash testy ve Wildhausu dokázaly důležitost bezpečnostních pásů Od roku 1985 se ve švýcarském Wildhausu odehrávají crash testy, které organizuje tamní největší pojišťovna Winterthur ve spolupráci s německou společností DEKRA, která se zabývá vytvářením bezpečnostních řešení pro výrobu a dopravu. To, co původně začalo jako snaha dvou firem o zajištění zdroje dat pro rekonstrukci a analýzu dopravních nehod, se vyvinulo v platformu pro setkávání odborníků z oblasti bezpečnosti automobilové dopravy. Díky odborníkům a především médiím se rok od roku neustále zvyšoval zájem veřejnosti o výsledky testování. Za dvacet let se tak testy ve Wildhausu staly ve Švýcarsku a okolních zemích známým pojmem. Od roku 2005 se provedlo již 20 kol testování, což zahrnuje více než 600 crash testů. Každý rok je věnován jednomu speciálnímu tématu podle toho, jaké jsou aktuální dopravní problémy. V posledních letech se tak crash testy tematicky věnovaly srážkám vozidel s jezdci na kolečkových bruslích (1998), motorovým skútrům (1999), srážkám offroadů s jinými vozidly (2000), bezpečnosti chodců na okrajích vozovky (2001), tzv. vanům (2002), malým autům (2003) a nehodám, v nichž figurují auta a motocykly (2004), a zatím poslední byly věnovány problematice používání bezpečnostních pásů (2005). Ze zjištění loňských testů Winterthur a DEKRA jasně vyplynulo, že cestující v motorových vozidlech, kteří se nepoutají, ohrožují nejen svůj vlastní život, ale velmi výrazně také životy dalších pasažérů. Navíc, některé moderní bezpečnostní prvky v autech jsou reálně efektivní jen tehdy, pokud jsou kombinovány společně. Typickým příkladem je airbag, jenž svou funkci bez kombinace s bezpečnostním pásem prakticky neplní. Přestože je používání bezpečnostních pásů ze zákona povinné, mnoho lidí jejich používání stále ještě nevnímá jako automatické. Ačkoli jsou Švýcaři vnímáni jako lidé dbalí zákonů, v průměru v městských oblastech pásy používají jen asi dvě třetiny pasažérů. Méně často se přitom poutají pasažéři cestující na zadních sedadlech, kde se čísla využívání pásů pohybují v průměru pod polovinou. Zajímavé přitom je, že se míra využívání pásů liší podle regionů v německy mluvících kantonech jsou používány z 86 %, přičemž toto číslo ve francouzských kantonech klesá na 73 % a v italských dokonce na 63 %. Řada řidičů se podle švýcarských průzkumů domnívá, že bezpečnostní pásy ve městě nemusí používat, protože se proti nárazu při menších rychlostech dokáží zapřít rukama a česká realita ukazuje, že v některých ohledech nemáme ke Švýcarsku až tak daleko, jak by se mohlo zdát. To je poměrně nebezpečný omyl. Při přímém nárazu do zdi už v rychlosti 14 km/h se uvolní síla o osminásobku váhy těla, komentoval tento omyl Anton Brunner, ředitel výzkumu nehod Winterthur. Takové síle samozřejmě není tělo schopné vzdorovat. Crash testy ukázaly, že největší míru ochrany dává tělu bezpečnostní pás při čelních střetech, zároveň omezuje riziko zranění nebo smrti v situaci, kdy se auto otočí na střechu. Právě při převrácení auta se u nepřipoutaných pasažérů velmi výrazně zvyšuje riziko, že je náraz vyhodí z auta ven a oni utrpí těžká zranění, případně zemřou. Maximální dostupnou bezpečnost cestujících může zajistit jen společné fungování bezpečnostních prvků v autě systém pásů a airbagů. Podle studie německé asociace pojišťoven snižuje společně působící vliv bezpečnostního pásu a airbagu riziko vážného zranění či smrti při nehodě o plných 65 %. Jak ukázaly loňské crash testy, například airbag je pro cestující prakticky zbytečný, pokud nejsou připoutáni, a dokonce při nešťastné shodě okolností může riziko představovat pak i samotný airbag. Obrovské riziko hrozí při automobilových nehodách především dětem. Loňský průzkum přitom ukázal, že asi 60 % dětí není v autech připoutáno správným způsobem a 5 až 10 % dětí není připoutáno vůbec. To je zvlášť nebezpečné především proto, že nepřipoutaným dětem hrozí při nehodě sedmkrát větší riziko vážného zranění nebo smrti než nepřipoutaným dospělým. Crash testy přímo ukázaly, že dítě je při nárazu vrženo napříč vozem, kde se zraní něko- likanásobnými údery o vnitřní části vozu, čelní sklo, palubní desku nebo i ostatní cestující. Nesprávné poutání nejčastěji souvisí s tím, že dětské sedačky nejsou dostatečně v autě upevněny nebo nemají odpovídající rozměry. Mgr. Marek Zeman, Winterthur ČR Outsourcing a offshoring v pojišťovnictví Před krátkou dobou jsme s trochou nostalgie vzpomínali na 25. výročí prvního osobního počítače. Podle názorů řady odborníků to byl právě ten okamžik, který odstartoval dramatický rozvoj informačních a komunikačních technologií a nastavil základy pro globalizaci nejen pojišťovnictví. Především v posledních letech dochází právě v této oblasti k dramatickým změnám podnikatelského prostředí, jednotlivé společnosti zavádějí nové modely řízení a segmentaci hodnotového řetězce. Konkurence se stává mnohem intenzivnější a projevuje se snaha o hledání efektivních prostředků ke snížení nákladů a zvýšení výnosů a hodnoty firmy. Pojistitelé zavádějí celou škálu strategií, ať je to nový design produktů, inovované přístupy k distribuci, reorganizace a automatizace pracovních procesů, interní restrukturalizace a zaměření na základní kompetence oboru. Řada společností proto předává některé kompetence třetím stranám, tj. nakupuje tyto služby, trhu namísto jejich zpracování vlastními silami (outsourcing). Jestliže polovina 90. let byla charakterizována poměrně vysokým stupněm vertikální integrace, v posledním desetiletí se tento přístup významně změnil. Podle rozboru pracovníků německé asociace pojišťoven, pana M. Wolgasta a paní A. Theis se začínají silně rozvíjet stále sofistikovanější metody outsourcingu s cílem úspory nákladů, zvýšení flexibility nebo redukce rizika. V minulých letech se outsourcing dotýkal spíše podpůrných operací, dnes pojistitelé do této oblasti směřují ucelené pracovní procesy či celé firemní divize. Navíc vedle outsourcingu, kde jsou činnosti rozdělovány mezi různými domácími dodavateli, dochází k rozdělení činností geograficky, přičemž jednotlivé lokality mohou být od sebe velmi vzdáleny. Příkladem může být call centrum, umístěné v kterékoliv lokalitě na světě. Typickými příklady těchto lokalit jsou Indie, Čína či střední a východní Evropa. Měřítkem je snaha o dosažení nejnižších nákladů pro tyto činnosti. Tento postup je označován jako offshoring. V současné době je spíše vidět u anglosaských pojišťoven, ale postupně se objevují aktivity i u dalších evropských firem. Oba zmíněné termíny jsou někdy používány jako synonyma, ale je třeba si uvědomit základní rozdíly mezi nimi, protože znamenají diametrálně rozdílnou aktivitu. Jinými slovy outsourcing znamená transfer činnosti dodavatelské společnosti, offshoring je spíše relokace činnosti do nízkonákladové oblasti, například i v rámci vlastní mezinárodní společnosti. Obě aktivity mohou být i kombinovány. Na tomto místě je třeba podotknout, že prozatím je formou offshoringu řešen poměrně malý podíl operací, ale v následujících letech lze očekávat značný růst tohoto podílu. Výhody jsou především podtrženy výší nákladů, vynaložených na tyto činnosti v oblastech s nízkými náklady (velmi zjednodušeně postačí porovnání průměrného platu vyspělé západní země z některou zemí východní Evropy). Na druhé straně je třeba při rozhodování o přenosu činností vzít do úvahy specifika pojišťovnictví. Celá řada činností je velmi spjatá s určitou lokalitou. Jen těžko si můžeme představit přesun činností, které vyžadují přímé jednání s klienty nebo zprostředkovateli, do výrazně jiné oblasti. Značnou roli hrají kulturní a jazykové rozdíly různých oblastí světa (a někdy dokonce i konkrétní země), a to i tam, kde komunikace probíhá prostřednictvím POJISTNÝ OBZOR 10/2006 5

5 telefonu či u. Komunikace s klientem vyžaduje často využití sofistikovaného jazyka a kulturních dovedností, které budou jen obtížně dostupné v rozvíjejících se ekonomikách. Značná část pojišťovací činnosti vyžaduje precizní znalosti dané země, jako je například právní prostředí, daňová oblast či chování zákazníků. Důležitým aspektem jsou poté skutečné celkové náklady spojené s relokací určité činnosti. Vedle značné a nepochybně velmi pozitivní úspory mezd se mohou náklady na zřízení a vyškolení offshorového centra, náklady na komunikační kanály a další, vyšplhat do nepříznivých poměrů. Důležitá jsou i rizika spojená s takovým rozhodnutím (politická stabilita dané země, skryté náklady, ztráta důvěry klientů, operační rizika a v neposlední řadě i ztráta pracovních příležitostí v domácí zemi). Uvažovaná úspora musí proto kalkulovat se všemi těmito aspekty. Offshoring bude spíše využíván pro jednodušší činnosti, které lze snadněji oddělit od celkového procesu (vývoj software, účetnictví apod.). Nepochybně přístup různých firem se bude lišit podle jejich činnosti, mezinárodní přítomnosti a existujících struktur a pracovních procesů. Velké nadnárodní společnosti mají k přenosu některých činností do úspornějšího prostředí blíže než společnosti s domácím nebo regionálním významem. S ohledem na výše zmíněné komplikace můžeme očekávat, že management pojišťoven upřednostní v nejbližších letech tradiční úsporná opatření, automatizaci a outsourcing spíše, než rozvoj offshoringových činností. (pul) Pramen: The Geneva Association Insurance Economics No. 54/July 2006 (Poznámka: The Geneva Association je mezinárodní asociace pro studium ekonomiky pojištění a risk managementu, sdružující vrcholové představitele cca 80 největších světových společností.) Řízení rizik: výzva pro pojišťovny Roger Gascoigne, Imrich Lozsi, KPMG Česká republika Řízení rizik se stalo nedílnou součástí řízení kapitálu pro většinu společností nabízejících pojištění a zajištění. Více než regulace ze strany orgánů Evropské unie či jednotlivých států společnosti motivuje pozitivní dopad řízení rizik na jejich hospodaření. České pojišťovny však za celosvětovým trendem zaostávají o možnosti řízení rizik se zatím příliš nezajímají. Lépe jsou na tom jen ty, jimž metodiku správy kapitálu a řízení rizik stanovil zahraniční vlastník. Vyplývá to z odpovědí pojišťoven na otázky v průzkumu, který mezi téměř třemi stovkami světových pojišťoven, zajišťoven a bankopojišťoven provedla KPMG International ve spolupráci s prestižním časopisem Risk Magazine. Průzkum byl zaměřen na jednotlivé druhy rizik, kterým pojiš- ťovny čelí, vztahy mezi těmito riziky a jejich vliv na hospodaření a alokaci kapitálu, upřesňuje Roger Gascoigne, partner odpovědný za služby poskytované finančním institucím ve společnosti KPMG Česká republika a za pojišťovnictví pro oblast celé střední a východní Evropy. Dále nás zajímalo, co je pro firmy určujícím podnětem k zavedení systematického řízení rizik. Jde čistě o ekonomické podněty, nebo jsou hlavním motivem nařízení ze strany regulátora? Zkoumali jsme také, jak jsou evropské pojišťovací společnosti připraveny na normu Solvency II, dodává Imrich Lozsi, manažer odpovědný za aktuárské služby v KPMG ČR. Výsledky výzkumu potvrdily rostoucí trend ve vnímání důležitosti řízení rizik a kapitálu. Téměř Graf 1 Pro jaký typ rizik vyvinula vaše instituce systémové řízení rizik? (v %) Graf 2 Jakou metodologii používáte pro agregování rizik? (v %) 70 % vedoucích pracovníků potvrdilo, že jejich společnost využívá systémy pro řízení rizik. Situace však není zdaleka ideální. Pouze polovina dotázaných institucí si zatím vytvořila nějaký funkční kapitálový model. Přesto jde o výrazný posun. Ještě před několika málo lety měli odborníci jen minimální povědomí o nutnosti komplexního řízení pojistných rizik, upozorňuje R. Gascoigne. Druhy rizik Rizik, na něž se společnosti zaměřují, je mnoho druhů a liší se i podle typu produktů, které jednotlivé společnosti nabízejí. Zajišťovny mají nejčastěji ošetřená úvěrová rizika, zatímco pojišťovny zaměřující se na životní pojištění a bankopojišťovny se více obávají rizika likvidity. Větší pozornost 6 POJISTNÝ OBZOR 10/2006

6 musí tento sektor věnovat důkladnému řízení aktiv a pasiv. Velký problém pro mnoho pojišťoven představuje operační riziko. Systém řízení operačních rizik uplatňuje 65 % dotázaných firem, ekonomický kapitál pro toto riziko však počítá pouze čtvrtina z nich. Předem odhadnout například odchod klíčových zaměstnanců či možné zhroucení systému je natolik obtížné, že se firmy spíše koncentrují na procesní a systémová rizika, která se snáze kvantifikují. Je prokázáno, že pro vytvoření funkčního modelu pro řízení operačního rizika potřebuje pojišťovna kvalitní informace, a to minimálně za posledních pět let, doplňuje R. Gascoigne. Další výzvy pro pojišťovny Další velkou výzvu pro pojišťovny představuje problematika agregace rizik, při níž se předpokládá, že pravděpodobnost současného výskytu většího počtu rizikových situací je nízká. Komplexně pojatý systém řízení rizik společnosti proto v důsledku efektu diverzifikace úspěšně snižuje celkovou kapitálovou náročnost. Ne všechny pojišťovny však tyto výhody využívají. Často jim chybí relevantní historické informace. Mezi nejoblíbenější metody uplatňované při agregaci rizik dosud patří korelační matice. Jejich základním cílem je stanovení celkového množství potřebného kapitálu pro krytí všech rizik, ovšem se současným využitím výhody plynoucí z diverzifikace. Kapitálovou potřebu tudíž dokáže výrazně snížit právě diverzifikace, která zohledňuje skutečnost, že objem potřebného kapitálu pro všechna rizika dohromady je obvykle nižší než součet kapitálu po jednotlivých individuálních rizicích. Nicméně sestavit takovou korelační matici je velmi náročný úkol, zejména proto, že společnostem často chybí historická data. Je potřeba si však uvědomit, že žádný model nedokáže předvídat pravděpodobnost výskytu rizika či objem kapitálu potřebného pro jeho eliminaci se stoprocentní přesností. Integrace řízení rizik a kapitálu je i přes tento nedostatek metodou pro dosažení lepšího pochopení rizik, jimž jednotlivé spo- Graf 3 Jaké jsou nejvážnější překážky při implementaci systémového řízení rizik a kapitálu? (v %) (Na stupnici od jedné do pěti, 1 = nevýznamné, 5 = velmi významné) Graf 4 Máte komplexní kapitálový model? Odpověď ANO (země EU, v %) Graf 5 Máte komplexní kapitálový model? Odpověď ANO (nečlenské země EU, v %) Zdroj grafů: KPMG International, červen 2006 POJISTNÝ OBZOR 10/2006 7

7 lečnosti čelí. Fakt, že všechny podstatné hrozby je možné identifikovat a pochopit, má pravděpodobně větší cenu než samotné modely, byť by byly sebepřesnější. Pro a proti zavedení komplexního řízení rizik Hlavní důvody pro zavedení systému řízení rizik vidí podle průzkumu většina firem v ekonomických přínosech a nikoli v regulatorních tlacích. Existence velkého množství pojišťovacích a zajišťovacích společností na trhu pochopitelně zvyšuje nároky na udržení konkurenceschopnosti. Investoři mají z čeho vybírat a společnost, která se zajímá o svá rizika a snaží se je minimalizovat, je pro ně často zajímavější, uvádí studie. Jasně se o tom přesvědčili představitelé společností ve Spojených státech amerických, kde po tragédiích, jakými byly 11. září 2001 či hurikán Katrina v roce 2005, zaznamenaly pojišťovny znatelný příliv nového kapitálu. S tím však přišel i zvýšený zájem investorů o to, zda jsou pojišťovny schopné udržet volatilitu svých výsledků na rozumné úrovni. Významným přínosem kvalitního modelu je také fakt, že velmi dobře napoví, jaké množství a jakých zdrojů je efektivní a zároveň dostačující pro společnost, a to i v případě nečekané pohromy. Přes uvedené skutečnosti na světových trzích působí mnoho pojišťoven a zajišťoven, které nemají řízení rizik a kapitálu dostatečně ošetřeno. Vývoj účinného systému řízení rizik je velmi náročný úkol jak s ohledem na finanční prostředky, tak s ohledem na kvalifikované odborníky a vstupní data potřebná pro nastavení modelu. Poslední dva důvody uvádějí manažeři společností jako největší překážku pro zavedení efektivních modelů. Zajímavé je zjištění, že pojišťovny si stěžují na nedostatek zkušených specialistů pro oblast řízení rizik. V bankovnictví, které není tak vzdálené, kapacity naopak plně dostačují. Banky se začaly řízením rizik zabývat mnohem dříve a oddělení řízení rizik u nich má již několikaletou tradici. Stejný úkol nyní čeká pojišťovny. Modely pro řízení kapitálu Přestože v současnosti jen méně než polovina respondentů průzkumu KPMG International využívá modely pro řízení kapitálu, budoucnost slibuje změnu. Ze společností, které použitelnou metodiku zatím nemají, ji zamýšlí v budoucnosti zavést 68 %. Jde však o průměr. Byly zjištěny velké rozdíly mezi přístupem pojišťoven v závislosti na typu pojištění, které nabízejí. Společnosti zaměřené na životní pojištění nebo na zajištění využívají modely pro řízení kapitálu dvakrát častěji než třeba zdravotní pojišťovny. Nejviditelnější jsou tyto rozdíly na trhu Evropské unie. Modely využívají tři čtvrtiny všech zajišťoven, ale jen každá čtvrtá zdravotní pojišťovna. Mimo EU je tento nepoměr menší. Zároveň však počet společností, které se řízením kapitálu vůbec nezabývají, je tam také menší. Solvency II Společnostem, které se řízení rizika kapitálu z vlastní iniciativy nevěnují, brzy zkomplikuje život Solvency II. Jde o nová pravidla pro posuzování realistické finanční situace pojišťoven a zajišťoven. Tato norma, podobně jako soubor pravidel Basel II pro banky, definuje požadavky na efektivní řízení rizik. Výzkum však ukázal, že téměř v polovině případů si vedení pojišťoven není jisté, jaké změny Solvency II přináší. Situace v České republice Zdá se, jako by české pojišťovny prozatím vyčkávaly právě na toto nařízení. Zavedené systémy řízení rizik a kapitálu zde nejsou příliš běžné, proto též implementace samotného standardního modelu může být pro některé pojišťovny náročným úkolem. Tuto situaci umožňoval rovněž dosavadní nevyhraněný postoj regulátora, kdy na pojišťovny dosud nebyl vyvíjen tlak v oblasti řízení rizik srovnatelný například s praxí v západní Evropě či v oboru bankovnictví. Očekává se však, že integrace dozoru nad finančním trhem tuto situaci změní. Ze studie vyplynulo, že největší hráči mezi českými pojišťovnami se myšlenkou Solvency II zabývají. Jak se zdá, komplexní změny ale nechávají až na dobu, kdy Solvency II vstoupí v platnost. Poté by však měly okamžitě začít s vývojem metodologie pro řízení jednotlivých rizik, říká R. Gascoigne. Vzhledem k finanční i časové náročnosti na vytvoření vlastní metodologie je ale možné, že některé společnosti sáhnou pouze po standardním modelu. Tímto by ale splnily jen ty nejnutnější podmínky, které norma Solvency II stanoví. Pojišťovny na českém pojistném trhu, které jsou součástí globálních pojišťovacích skupin, se při řízení rizik a kapitálu většinou řídí praxí mateřské společnosti. Menším pojišťovnám brání v řízení operačních, úvěrových a tržních rizik především nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Některé větší pojišťovny dokonce svěřily funkci řízení rizik do rukou interního auditu. Společnosti rovněž vnímají skutečnost, že hodnocení ratingových agentur je bude čím dál více nutit ke stále efektivnějšímu řízení rizik. Průzkum mezi společnostmi v České republice také ukázal, že tuzemské pojišťovny mají zájem o rizikově upravené metody měření svých výsledků. Podle kapitálové náročnosti a rizikového profilu jednotlivých segmentů by pak rizikově upravené měření výkonnosti mohlo například umožnit lepší hodnocení vedoucích pracovníků. Čeští respondenti též potvrdili názor svých zahraničních kolegů, že velkou překážku pro kvalitní řízení rizik představuje nedostatek odborníků, a to především proto, že ekonomické modelování a simulace rizik tu nemá takovou historii jako v jiných zemích. Jak přistupují k oblasti řízení rizik pojišťovny v některých dalších zemích? Bermudy: Země se v posledních dvaceti letech stala hlavním centrem pro poskytování služeb mezinárodního pojištění i zajištění. Disponuje velkým množstvím talentovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. Přístup tamních společností k řízení rizik a kapitálu by mohl sloužit jako vzorový příklad pro ostatní země. Kanada: Jednoznačný náskok v oblasti systému řízení rizik a kapitálu mají na tomto trhu společnosti nabízející životní pojištění. Důvodem je zčásti státní regulace, ale také propracovaná účetní metodologie. Francie: Dlouhodobě sílící regulace činnosti pojišťoven s sebou přináší i rostoucí zájem firem o metody řízení rizik a kapitálu. Jen málo z nich však využívá vlastní interní modely. Francouzský regulátor v rámci příprav na Solvency II definoval standardní formát pro výpočet alokovaného kapitálu. Německo: Představitelé pojišťoven u našich sousedů došli velmi rychle k závěru, že Solvency II bude mít silný vliv na jejich obchodní činnost a většina z nich se aktivně zúčastnila první fáze Quantitative Impact Study (QIS I). Společnosti proto již začaly implementovat modely pro řízení kapitálu a nyní se jejich pozornost obrací k integrovanému řízení rizik. Hongkong: Zdejší trh zatím silně ovlivňuje v duchu tradičních postupů regulátor The Office of the Commission of Insurers, který teprve nedávno oznámil, že se hodlá v průběhu tohoto roku podrobněji zabývat otázkou řízení kapitálu. Systém řízení rizik a kapitálu je zde proto méně vyvinutý než v jiných asijských ekonomikách, jako například na Tchaj-wanu nebo v Singapuru. Zabývají se jím spíše životní pojišťovny, které jsou velmi často ve vlastnictví zahraničních firem. Mezi největší výzvy pro hongkongské pojišťovatele patří nutnost nalézt dostatečné zdroje pro financování ambiciózních plánů zaměřených na rostoucí kontinentální čínskou ekonomiku. Irsko: Pro irský pojistný trh jsou charakteristické málo kvalitní kapitálové modely a deterministický přístup k nim. Odborníci očekávají přísnější regulaci v důsledku přijetí evropské směrnice o zajištění, tzv. Reinsurance Directive, jejíž implementaci nyní dokončuje irský finanční regulátor. Stejně jako mnohé další malé země, rovněž Irsko trápí nedostatek vzdělaných odborníků. Bezproblémové není ani shromažďování vhodných historických dat potřebných pro vy- 8 POJISTNÝ OBZOR 10/2006

8 tváření ekonomických kapitálových modelů. Itálie: Italské společnosti se podle průzkumu komplexním řízením rizik a kapitálu zatím příliš nezabývaly. Se všemi změnami čekají až na Solvency II. Rámec pro řízení rizik však stanovil tamní regulátor v prosinci loňského roku ve směrnici Circolare ISVAP 577/D. Tři největší italské pojišťovací skupiny proto již začaly pracovat na vývoji potřebných interních modelů. Nizozemsko: Jen několik nizozemských pojišťoven zatím úspěšně vyvinulo a používá metodiky pro řízení rizik. Trh je charakteristický vysokou provázaností služeb životního a neživotního pojištění, což musejí firmy zohlednit i při tvorbě modelů. Polsko: Systém řízení rizik a kapitálu není v polských pojišťovnách zatím na takové úrovni jako v mnoha jiných zemích Evropské unie. Kalkulace ekonomického kapitálu pro účely řízení tržních a úvěrových rizik a rizika likvidity je spíše doménou domácích poboček nadnárodních společností. Přesto společnosti vyjadřují silné přání co nejrychleji zavést potřebné modely a také místní regulátor vyvíjí tlak na polské pojistitele, aby řízení svých rizik zefektivnili a více zformalizovali. Stejně jako v jiných zemích bojují polské pojišťovny s nedostatkem potřebných dat, malým počtem odborníků a s obavami z velkých nákladů na implementaci modelů. Singapur: Řízení rizik a kapitálu je zde na poměrně vysoké úrovni, zvláště když před dvěma roky stanovil regulátor soubor pravidel pro řízení rizik. Mnoho pojišťoven proto disponuje základním modelem pro měření potřebných rizik. Nicméně tato regulátorem daná metodologie není dostatečně vyvinutá, proto více než třetina firem potvrdila, že ji hodlá upravit tak, aby plně vyhovovala jejich potřebám. Švédsko: Severské pojišťovny zjišťují, že řízení rizik a kapitálu může být velmi dobrý nástroj pro efektivní hospodaření, nikoli jen břemeno, na němž trvá regulátor. Výrazné impulsy pro další rozvoj vysílají ministerstvo financí a Institut pro finanční stabilitu (The Financial Stability Institute) v podobě lokalizované verze regulačních pravidel, které budou uvedeny v platnost pravděpodobně v roce Menší společnosti jsou s implementací v porovnání s jinými zeměmi západní Evropy mírně pozadu. Švýcarsko: Švýcarsko jako nečlenská země Evropské unie sice nebude Solvency II zavádět, ale již vyvinula svoji vlastní alternativu pod názvem Swiss Solvency Test. Tento důsledný přístup vede velké hráče na trhu k vývoji vlastních interních modelů, zatímco menší pojišťovny preferují standardizované cesty k řízení rizik a kapitálu. Přes značné finanční náklady nových regulačních pravidel se švýcarští pojišťovatelé nových výzev nebojí. Z historického pohledu jsou více solventní než jejich evropští konkurenti, mimo jiné také proto, že hlavní rizikový faktor fluktuace měnového kurzu (většina švýcarské pojišťovací obchodní činnosti se odehrává mimo území země) vede k větším požadavkům na kapitál. Velká Británie: Požadavek na výpočet individuálního kapitálového požadavku ukládá britský regulátor všem pojišťovnám na trhu normou z prosince roku 2004, nazvanou Integrated Prudential Sourcebook. Firmy proto nástroje pro řízení rizik hromadně používají. I když byl v některých případech podnětem pro implementaci modelů pouze regulátor, pojišťovny přesto přiznávají jejich nesporný obchodní přínos. Spojené státy americké: Američané jsou v řízení rizik mírně pozadu a stále vyvíjejí vhodné modely a metodiky, ačkoli v posledních letech téměř dvě třetiny dotázaných společností potvrdily, že pod zvýšeným tlakem regulátorů vyvinuly rámec pro řízení právních rizik. Více než 40 % dotázaných tak učinilo i v případě operačních rizik. Přestože se tamního trhu přímo nedotknou nařízení Solvency II, mnozí odborníci si od normy slibují stanovení pevných základů a tzv. best practices, podobně jako se tomu stalo v případě bankovního sektoru u souboru pravidel Basel II. Seznam zemí zahrnutých v tomto výzkumu Austrálie Belgie Bermudy Brazílie Česká republika Filipíny Finsko Francie Guatemala Chorvatsko Indie Indonésie Irsko Island Itálie Japonsko Jižní Afrika Kanada Korea Malajsie Mexiko Německo Nizozemsko Nový Zéland Pákistán Peru Polsko Portoriko Portugalsko Rusko Řecko Saudská Arábie Singapur Slovensko Spojené arabské emiráty Spojené státy americké Španělsko Švédsko Švýcarsko Thajsko Velká Británie AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ Pojišťovnictví v Rumunsku Rumunské pojišťovnictví se intenzivně připravuje na vstup země do Evropské unie. V důsledku zlepšení makroekonomických ukazatelů a zlepšení finančních rezerv obyvatelstva stouplo v roce 2005 předepsané pojistné o 40 %. Na konci roku dosáhlo hodnoty 1,21 miliardy eur. Na životní pojištění z toho připadá 23,6 % (286 mil. eur). Podíl pojistného na hrubém národním produktu stoupl z 1,46 % (v roce 2004) na 1,54 %. Na jednoho obyvatele Rumunska připadlo v průměru 57 eur předepsaného pojistného. To je proti předchozímu roku nárůst o 17,4 %. Potřeba pojištění se pomalu dostává do povědomí stále většího počtu obyvatel. V současné době působí v Rumunsku 37 pojišťoven, z toho jediná se specializuje na životní pojištění, 16 na neživotní pojištění a zbývajících 20 je kompozitních. Orgán dozoru nad pojišťovnictvím projednává dalších pět žádostí investorů z Francie, Řecka, Slovinska a Izraele. Také v Rumunsku se diskutuje o reformě financování zdravotnictví a o roli privátního sektoru. Zatím nabízí soukromé zdravotní pojištění devět pojišťoven. Během pěti let by měl tento segment trhu dosáhnout hodnoty 50 mil. eur a sto tisíc pojištěných osob. V Rumunsku má pojištění odpovědnosti za škodu uzavřeno asi 3,1 milionu vozidel (z celkového počtu 3,7 mil. vozidel). 15 pojišťoven společně naplňuje databázi informací o tomto pojištění. V současné době je v ní evidováno 2,8 mil. vozidel. Jedním z výsledků databáze bude odhalení oblastí, kde je uzavřeno nejméně pojištění. V souladu s požadavky Evropské unie byl v Rumunsku zřízen fond pro odškodnění obětí dopravních nehod způsobených neznámými nebo nepojištěnými vozidly. Fond má rezervu tvořenou určitým procentem vybraného pojistného od pojistitelů (1 5 %). Její výše dosahuje 2,97 mil. eur. Fond zatím řešil šest desítek případů. Podle zákona, který by měl být schválen do konce letošního roku, budou muset být všechny domy v Rumunsku pojištěné proti rizikům zemětřesení, záplav a sesuvu země. Toto pojištění bude poskytovat speciální společnost, jejímiž akcionáři budou pojišťovny. Vzorem je podobný systém zavedený v Turecku po katastrofálním zemětřesení v roce Provize, které rumunské pojišťovny v loňském roce vyplatily makléřským firmám, dosáhly hodnoty 41 mil. eur. Jejich prostřednictvím bylo sjednáno asi 20 % všech obchodů. V roce 2006 by se měla zvýšit úroveň získatelů pojištění zavedením profesionálních licencí. Pramen: XPRIMM News č. 60 (6/2006) (La) POJISTNÝ OBZOR 10/2006 9

9 Ačkoli to může překvapit, ne všechny dopravní značky, se kterými se setkáváme na silnicích, jsou platné. Je totiž zejména nutno mít na mysli, že platnost dopravní značky nezaručuje značka samotná, ale zákonný právní předpis, který ji za platnou označuje. Právními předpisy, které ukládají povinnosti v oblasti platnosti dopravních značek, jsou: zákon o provozu na pozemních komunikacích z. č. 361/2000 Sb., vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb. a technická norma ČSN Dopravní značky na pozemních komunikacích. Samotný zákon o provozu na pozemních komunikacích problematiku dopravních značek do de- znam a rovněž jejich vyobrazení. Základní podmínkou platnosti dopravní značky je tedy samotné její uvedení v tomto právním předpise, včetně odpovídajícího vyobrazení. Platnost dopravních značek je však kromě jejich samotného uvedení do citovaného předpisu též podmíněna jejich umístěním v terénu. Pouze značka umístěná v souladu s touto vyhláškou a dalšími předpisy, jmenovitě onou technickou normou, je platná. Podle vyhlášky 30/ 2001 Sb. jsou to tyto požadavky na umístění značky: 5 odst. 2 Stálé svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při le- Jaké podmínky musí splňovat dopravní značka, aby byla platná? cích, konzolách, portálových konstrukcích a výložnících. Z toho plyne, že dopravní značka umístěná kdekoli jinde není umístěna platně a neukládá účastníkům silničního provozu žádné povinnosti. Takovým příkladem je třeba značka přibitá na strom nebo značka umístěná na zdi domu. Technická norma stanoví též povolený rozměr dopravní značky. U dopravních značek trojúhelníkovitého tvaru jsou to tři typy rozměrů: 700, 900 a 1250 mm (délka strany trojúhelníku) a u kruhových značek může být průměr značky 500, 700 nebo 900 mm. I když to není příliš časté, některé starší značky těmto požadavkům nevyhovují, a tudíž nejsou platné. Paradoxní na úpravě technických aspektů dopravních značek a jejich Motoristické aktuality Celá věc je poněkud absurdní, neboť ani dokonce policie k těmto předpisům nemá bezplatný přístup, a proto nelze předpokládat znalost textu a pravidel stanovených v předmětné technické normě u jednotlivých policistů, ačkoli má obsah těchto norem právě s odkazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích vliv na odpovědnost řidiče za případné porušení dopravní značky. S jejím textem se lze seznámit buď koupí samotné normy, jejíž cena se pohybuje kolem 400 Kč, anebo je možné do ní nahlédnout za poplatek ve studovně Českého normalizačního institutu. Závěrem lze ještě stručně se zmínit o otázce rozdělení kompetence jednotlivých správních úřadů podle toho, kdo o umístění té které značky (tedy místní úpravy provo- JUDr. Tomáš Beran, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. tailu neupravuje, ale obsahuje důležitá delegační ustanovení, a to: 62 odst. 6 Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům. Toto ustanovení odkazuje na výše zmíněnou technickou normu. 62 odst. 5 Prováděcí právní předpis stanoví význam, užití, provedení a tvary dopravních značek a jejich symbolů. Toto ustanovení odkazuje na výše citovanou vyhlášku MDS. Souhrnně řečeno, dopravní značka musí splňovat požadavky na ní kladené jednak ve vyhlášce a zároveň v technické normě. Samotná vyhláška samozřejmě obsahuje popis jednotlivých značek, jejich vý- vém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Toto ustanovení odpovídá na důležitou otázku, zda je platná dopravní značka umístěná také na levé straně vozovky. Odpověď zní, že platí, ovšem pouze pokud je také umístěna na pravé straně. To se nevztahuje na značku zákaz stání a zastavení, která podle dalších ustanovení této vyhlášky a také podle ustanovení výše uvedené technické normy může být umístěna i samostatně na levé straně a platí pouze pro tu stranu vozovky, na které je umístěna. Technická norma ČSN Dopravní značky na pozemních komunikacích stanoví pro platnost dopravních značek následující požadavky: Dopravní značka může být umístěna pouze na sloupech, sloupcích, rámcových konstruk- umístění v terénu je právě její forma, a to technickou normou. Tato technická norma totiž není obecně dostupným právním předpisem a nelze se s jejím obsahem na rozdíl od ostatních právních předpisů bezplatně seznámit. Paradoxně tak některá práva a povinnosti ve vztahu k dopravním značkám není možno bezplatně zjistit; tato skutečnost byla též předmětem jedné správní žaloby, kdy jsem se osobně u soudu domáhal bezplatnosti přístupu (např. elektronického) k těmto předpisům, nicméně Městský soud v Praze tuto žalobu zamítl s odkazem na to, že na bezplatné seznámení se s těmito předpisy není nárok, čímž naprosto pominul fakt, že pokud mají být jednotlivá pravidla dodržována, měla by existovat možnost se s nimi bezplatně seznámit. zu na pozemních komunikacích) rozhoduje. Tuto otázku upravuje ust. 77 silničního zákona takto: na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice stanoví místní úpravu krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, na dálnici a rychlostní silnici Ministerstvo dopravy a spojů po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra, na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie a na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie. 10 POJISTNÝ OBZOR 10/2006

10 Hodláme-li se zamyslet nad tím, jak je internet využitelný v marketingových a obchodních aktivitách pojišťoven, musíme začít analýzou kolik vlastně je uživatelů sítě sítí a které skupiny obyvatel to jsou. A jaké produkty by jim pojišťovny měly nabídnout? Odpovědi na tyto otázky nejsou sice jednoznačné, ale určité zákonitosti a predikce je možné vysledovat. Potenciál a uživatelé Využívání internetu souvisí i s definováním velikosti českého internetového prostředí a jeho potenciálu. Rozdílná míra vybavenosti domácností internetem se promítá i do šancí občanů zařadit se do současné moderní společnosti což z hlediska tématu e-commerce limituje šance pojišťoven prodat jim touto distribuční cestou své produkty. Základní informace jsou zpracovány v grafu 1. Předem uveďme, že skutečnosti vyplývající z nejnovější analýzy ČSÚ nejsou pro ČR (a tedy i pro naši konkurenceschopnost) nijak lichotivé: polovina Čechů neovládá PC, tři čtvrtiny používají internet méně než jednou za týden. To znamená, že z celé unie jsou na tom hůře už jen Řekové. Přitom umět ovládat počítač na uživatelské úrovni, odeslat a přijmout nebo pracovat s vyhledávačem patří dnes mezi základní dovednosti. Člověk, který neovládá alespoň elektronickou komunikaci a práci s textovým editorem MS Word, se může jen velmi těžko prosadit na trhu práce. Mohlo by se zdát, že je to problém příslušníků starší generace, kteří se s počítačem setkali až v dospělosti. Statistiky Eurostatu a ČSÚ ale odhalují, že jde o problém napříč generacemi. Podle zjištění ČSÚ v prvním kvartálu minulého roku použilo internet v posledních třech měsících pouze 64 procent mladých lidí mezi 15 a 24 lety. Ještě nižší podíl uživatelů je mezi lidmi na vrcholu kariéry. Šetření ČSÚ, kterého se zúčastnilo 9779 respondentů, ukázalo, že ve věkových kategoriích 25 až 34 let a 35 až 44 let je pouze 41 procent uživatelů internetu. To číslo, které se týká lidí mezi 15 a Internet v pojišťovnictví Ing. Marek Vích, Kooperativa, pojišťovna, a.s. 24 lety, kteří za poslední tři měsíce použili internet, je vzhledem k řadě jiných zemí nízké, ale proporčně to odpovídá i nižšímu podílu studujících i nižšímu podílu Graf 1 Využívání internetu obyvateli ČR (v %) všeobecně zaměřeného vzdělání. Zdá se zkrátka, že učni nebo nekvalifikovaní mladí pracovníci nepotřebují internet ve škole, v práci, ani doma, potvrzuje zjištění běžně s Internetem pracuje několikrát s Internetem pracoval/a dosud s Internetem nepracoval/a, ale chtěl/a by ne a ani se o Internet nezajímá Graf 2 Procento domácností vybavených vybranými informačními a komunikačními technologiemi Pevná telefonní linka n.a. 22 Kabelová televize Osobní počítač Připojení k internetu Q Q Q Vysokorychlostní připojení k internetu Zdroj: Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003, 2004 a 2005, ČSÚ senátor a profesor informatiky na Masarykově univerzitě v Brně Jiří Zlatuška. Překvapivá jsou i zjištění ČSÚ ohledně technologické vybavenosti Čechů. V 1. čtvrtletí 2005 mělo doma k dispozici PC v průměru 30 % domácností (tj. v absolutním vyjádření přibližně 1200 tis. domácností). Přibližně každá druhá domácnost ze tří, která měla doma osobní počítač, měla i připojení k internetu. V České republice tedy mělo připojení k internetu v 1. čtvrtletí 2005 v průměru 19 % domácností (přibližně 780 tis.), z toho více než čtvrtina (27 %) vysokorychlostní. Ve srovnání s EU je Česká Republika zatím hluboce pod průměrem, neboť v EU má připojení k internetu zhruba 42 % domácností (údaj za rok 2004). Více informací obsahuje graf 2. Produkty pojišťoven na internetu Internet pomalu, ale jistě získává výraznější pozici i v distribuci pojištění. Jeho možnosti jsou však omezené složitostí a potřebou konzultace u některých pojišťovacích produktů. Kvůli závislosti na jednoduchosti jsou on-line nabízena především pojištění, jejichž výše je určena jen několika málo faktory (např. cestovní či povinné ručení). Tyto druhy pojištění je možné i poměrně snadno pomocí internetu cenově porovnat. Některé pojistné smlouvy (např. povinné ručení) jsou obecně jednodušší jejich uzavření a správu lze tedy úspěšně provádět i bez osobního kontaktu, avšak u jiných druhů je nutná například prohlídka pojišťovaného objektu, což nákup příslušného pojištění potom neumožňuje a nabídka se omezuje na možnost vyžádání kontaktu pomocí formuláře. U životního pojištění je situace ještě složitější. Toto pojištění je charakteristické svou komplikovaností, cenovou náročností a dlouhodobým trváním. Na internetu proto najdete pouze jeho jednodušší formy (např. čistě spořící variantu pojištění) a popřípadě modifikované produkty, které jsou určené speciálně pro on-line prodej (např. varianta důchodového POJISTNÝ OBZOR 10/

11 pojištění). Velkou budoucnost v tomto směru však lze předpovědět investičnímu životnímu pojištění již dnes je nejsnazší pohyb cen podílů ve fondech sledovat přes internet. Přímo ukázkovým příkladem vhodného produktu k nákupu přes internet je povinné ručení. Tento dostatečně známý a rozšířený produkt je možné snadno vhodně porovnat a zvolit variantu, která klientovi nejlépe vyhovuje. Dalším ideálním produktem pro on-line prodej je cestovní pojištění. Tento druh pojištění je poměrně jednoduchý, levný a krátkodobý, přičemž rovněž nachází uplatnění u mnoha lidí. Většina pojišťoven u cestovního pojištění umožňuje pojistnou smlouvu uzavřít on-line, cestovní kartu si ihned vytisknout a pojištění zaplatit prostřednictvím platební karty, jednorázovým bezhotovostním převodem či jiným způsobem. Správa pojištění po internetu Širší chápání využití internetu může ale přinést další výhody pro klienta (nejen sjednání pojištění a oznámení pojistné události) což může být jeden z důležitých faktorů, proč by zákazníci tento prodejní kanál měli využívat a proč by si na něj měli zvyknout. V současné době neexistuje na Českém trhu komplexní správa pojištění po internetu a tak by se tato možnost stala nespornou konkurenční výhodou. Možnost obsluhy pojistné smlouvy prostřednictvím internetu je do značné míry revoluce v přístupu ke správě pojistné smlouvy. Prostřednictvím této služby bude moci pojistník/pojištěný provádět například tyto změny pojistné smlouvy: Změnu varianty chování pojistné částky (pevná pojistná částka s rostoucím pojistným/klesající pojistná částka s konstantním pojistným) Výši pojistné částky Skladbu pojistných rizik (zrušení konkrétního pojištění/sjednání nové další sazby) Zvýšení/snížení běžného pojistného na rezervotvorné pojištění nebo investiční fondy Změnu frekvence placení Změnu způsobu placení Je-li pojistník zároveň pojištěným bude moci změnit oprávněné osoby a procentuální rozdělení pojistného plnění Změnu alokačního poměru mezi investičními fondy Zaplatit mimořádné pojistné nebo TOP-UP Požádat o odkup části podílových jednotek nebo rezervy pojištění pro případ dožití Změnu osobních údajů a kontaktních informací. Pomocí této služby bude umožněno zjištění celkového stavu pojistné smlouvy (zaplacené pojistné, výše pojistných částek, druhy pojistných rizik, hodnoty účtů a rezerv pojištění, další předepsané pojistné a splatnost, VPP, smluvní ujednání atd.). V případě zvyšování pojistných částek vztahujících se k riziku úmrtí, úrazu nebo onemocnění bude vždy automaticky vygenerován zdravotní dotazník. V případě nutnosti dále zkoumat zdravotní stav formou lékařské prohlídky si může klient vybrat ze spolupracujících smluvních lékařských zařízení, následně mu bude automaticky odeslán požadavek na provedení lékařské prohlídky s uvedením minimálně tří preferovaných termínů. Poté je již klient kontaktován klientským centrem pojišťovny s upřesněním termínu a průběhu lékařské prohlídky. Samozřejmostí je propojení správy s internetovým bankovnictvím. Díky tomu lze v jednom dialogovém okně učinit nákup nebo prodej části pojištění nebo si upravit trvalý měsíční příkaz podle aktuální potřeby. Intenzivní využívání informačních technologií perspektivu v pojišťovnictví tedy nepochybě má. Údaje o uživatelích a jejich přístupu k vyspělým technologiím však signalizují, že než bude tento potenciál využit, budeme muset ještě pár let počkat. SW spoleënost Slavia Data, a. s., s dlouholetou zkuöenostì a praxì s budov nìm a provozem informaënìch systèm pro pojiöùovny v m nabìzì provoznì IS VERiS. Jedn se o kvalitnì a osvïdëenè eöenì na bezpeënè a stabilnì platformï IBM iseries. IS VERiS je vyvinut s pouûitìm v vojovèho prost edì LANSA a datab ze DB2. NovÏ nabìzìme takè pron jem celèho informaënìho systèmu (outsourcing), nebo jeho dìlëìch Ë stì, p ÌpadnÏ samostatn ch nadstaveb. NenÌ tedy nutnè vlastnit n kladnè servery a softwarovè licence. Vyuûijte moûnosti k zìsk nì vïtöìho mnoûstvì klient s vyuûitìm naöeho eöenì on-line pojiötïnì pro r znè produkty (havarijnì pojiötïnì, ûivotnì pojiötïnì, pojiötïnì na cesty a pojiötïnì staveb atd.). Kontakt: Slavia Data, a. s. Tel.: POJISTNÝ OBZOR 10/2006

12 Soudní dvůr Evropských společenství rozhoduje 1) poprvé o pojmu zdravotní postižení ve smyslu směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání 2) Paní Navas pracovala ve společnosti Eurest (dále jen E.), působící v oblasti hromadného stravování. V říjnu 2003 byla paní N. uznána práce neschopnou z důvodu nemoci, která jí v krátkodobém výhledu neumožňovala vrátit se do práce. V květnu 2004 dala společnost E. paní N. výpověď a nabídla jí odškodnění. Paní N. podala proti společnosti E. žalobu. Jelikož nemoc může často vést k trvalému zdravotnímu postižení, měl španělský soud za to, že pracovníci musí být chráněni včas, a to na základě zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení. Obrátil se tedy na Soudní dvůr Evropských společenství s dotazy, týkajícími se výkladu směrnice, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Účelem této směrnice je stanovit obecný rámec pro boj s diskriminací na základě vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v zaměstnání a povolání, s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení. Soudní dvůr se domnívá, že se rámec stanovený směrnicí pro boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení vztahuje na oblast propouštění ze zaměstnání. Jelikož pojem zdravotní postižení není ve směrnici definován a jelikož směrnice, pokud se týká tohoto pojmu, ani neodkazuje na právo členských států, musí být vykládán jednotným způsobem. Pojem zdravotní postižení ve smyslu směrnice musí být chápán jako znamenající omezení vyplývající zejména z fyzických, duševních nebo psychických postižení, bránící účasti dané osoby na profesním životě. Použitím pojmu zdravotní postižení (disability) ve směrnici si však zákonodárce úmyslně zvolil výraz, který se liší od výrazu nemoc (sickness). Postavení obou těchto pojmů naroveň je tedy vyloučeno. Soudní dvůr konstatuje, že význam přiznaný zákonodárcem Společenství opatřením k přizpůsobení pracoviště zdravotnímu postižení prokazuje, že zákonodárce měl na mysli případy, ve kterých je účast na profesním životě narušena dlouhodobě. Pro to, aby omezení spadalo pod pojem zdravotní postižení, musí být tedy pravděpodobnost, že bude dlouhodobé. 1) Rozsudek Soudního dvora ve věci C-13/05 (Sonia Charón Navas/Eurest Colectividades SA) 2) Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úřední věstník L 303, , str ) INFO z Evropské unie Směrnice neobsahuje žádnou zmínku, ze které by vyplývalo, že pracovníci jsou chráněni na základě zákazu diskriminace v důsledku zdravotního postižení, jakmile se u nich projeví jakákoli nemoc; na osobu, která byla propuštěna svým zaměstnavatelem výlučně z důvodu nemoci, se tak nevztahuje obecný rámec pro boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení stanovený směrnicí. Soudní dvůr dále uvádí, pokud se týká ochrany zdravotně postižených osob při propouštění ze zaměstnání, že směrnice brání propuštění na základě zdravotního postižení, které není s ohledem na povinnost poskytovat zdravotně postiženým osobám přiměřené podmínky odůvodněno skutečností, že daná osoba není kvalifikovaná, schopná a že není k dispozici pro výkon hlavních úkolů vyplývajících ze svého pracovního místa. Soudní dvůr má také za to, že nemoc jako taková nemůže být považována za doplňkový důvod k důvodům, na jejichž základě směrnice zakazuje jakoukoli diskriminaci. ROZHODNUTÍ KOMISE 2006/505/ES o vytvoření poradní skupiny pro posuzování standardů, jejímž úkolem bude radit Komisi v otázkách objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) V zájmu lepšího fungování vnitřního trhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 1) stanoví, že společnosti uvedené na regulovaném trhu musí sestavovat své konsolidované účetní závěrky v souladu s jednotným souborem světových účetních standardů, obecně označovaných jako mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards IFRS). Bod 10 preambule tohoto nařízení stanoví vytvoření technického výboru pro účetnictví, jehož úkolem bude poskytovat Komisi podporu a poradenství při posuzování mezinárodních účetních standardů. Evropskou poradní skupinu pro finanční výkaznictví (EFRAG) založily v březnu 2001 organizace zastupující zpracovatele, uživatele a účetní profese, kteří jsou zapojeni do účetního výkaznictví; EFRAG vydává stanoviska k otázkám, zda standard či výklad, které mají být schváleny, jsou v souladu s právními předpisy Společenství a zejména s požadavky formu- lovanými v nařízení (ES) č. 1606/2002 týkajícími se srozumitelnosti, relevantnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, jakož i se zásadami věrného a pravdivého obrazu stanovenými ve směrnicích Rady 78/ 660/EHS 2) a 83/349/EHS 3). Jelikož EFRAG je soukromým subjektem, je pro vysokou kvalitu, průhlednost a důvěryhodnost schvalovacího procesu důležité zřídit vhodnou institucionální infrastrukturu, která zabezpečí poskytování objektivních a vyvážených doporučení v oblasti schvalování. Komise má za to, že by měla být ustavena poradní skupina pro posuzování standardů, složená z nezávislých odborníků a zástupců na vysoké úrovni reprezentujících vnitrostátní subjekty určující standardy, která by sdělovala Komisi, předtím než rozhodne o schválení standardu, zda jsou stanoviska skupiny EFRAG týkající se schválení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a výkladů Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) vyvážené a objektivní. Skupina bude mít sedm osobně jmenovaných členů, nezávislých odborníků, jejichž zkušenosti a schopnosti v oblasti účetnictví, zejména v otázkách účetního výkaznictví, jsou na úrovni Společenství široce uznávány. Jména členů, které Komise jmenovala, budou zveřejněna na internetové stránce Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise. 1) Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (Úřední věstník L 243, ) 2) Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies (Úřední věstník L 222, ) 3) Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts (Úřední věstník L 193, ) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, a směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků byly podstatným způsobem změněny. Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy a směrnice Rady 97/80/ ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví rovněž obsahují ustanovení, jejichž účelem je zavedení zásady rovného zacházení s muži a ženami. Jelikož se v uvedených směrnicích nyní provádějí další změny, měly by být uvedené směrnice v zájmu srozumitelnosti přepracovány sloučením hlavních předpisů v této oblasti a některých nových prvků vyplývajících z judikatury Soudního dvora Evropských společenství do jednoho dokumentu. Rovnost mezi muži a ženami je základní zásadou práva Společenství podle článku 2 a čl. 3 odst. 2 Smlouvy a judikatury Soudního dvora. Tato ustanovení Smlouvy vyhlašují rovnost mezi muži a ženami za poslání a cíl Společenství a ukládají rozhodný závazek podporovat ji při všech svých činnostech. Soudní dvůr se usnesl na tom, že oblast působnosti zásady rovného zacházení s muži a ženami nelze omezit na zákaz diskriminace založené na skutečnosti, že osoba je jednoho či druhého pohlaví. S přihlédnutím k účelu a povaze práv, která se snaží chránit, se rovněž vztahuje na diskriminaci plynoucí ze změny pohlaví osoby. Podle článku 1 je účelem této směrnice zajistit zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Obsahuje proto ustanovení k provádění zásady rovného zacházení, pokud jde o: a) přístup k zaměstnání, včetně postupu v zaměstnání, a k odbornému vzdělávání; b) pracovní podmínky, včetně odměny; c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků. Všechny směrnice, uvedené v prvním odstavci výše se článkem 34 této přepracované směrnice s účinkem od 15. srpna 2009 zrušují a odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici podle srovnávací tabulky v příloze II této směrnice. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) vstoupila v platnost dne 15. srpna Připravil: Ing. Josef Čížek POJISTNÝ OBZOR 10/

13 Ke změnám v České asociaci pojišťoven Rozhovor s generálním tajemníkem ČAP Ing. Tomášem Síkorou Po svém jmenování do funkce generálního tajemníka ČAP jste v Pojistném obzoru č. 7/2006 informoval čtenáře o vašich záměrech. Mimo jiné jste se zmínil také o tom, že musí dojít ke změnám principů práce v sekcích ČAP a že je k tomu nutné provést personální, ekonomický a tematický audit všech složek ČAP. Můžete našim čtenářům sdělit k jakým změnám od té doby došlo? V první řadě byly provedeny změny, které se týkaly vnitřní organizace České asociace pojišťoven. To znamená, že jsme upravily činnosti jednotlivých sekcí. Činnost původní sekce Obchodu a marketingu je tematicky rozdělena v oblasti marketingu do původní sekce PR (nově sekce Komunikace a marketingu) a v oblasti obchodu do samostatné sekce Obchod (činnost obou sekcí je nově definována, došlo i ke změnám na pozici tajemníků). Problematika sekce Pojištění odpovědnosti bude řešena v rámci stálé pracovní skupiny (SPS) Pojištění odpovědnosti pod gescí sekce Pojištění majetku (nově sekce Neživotního pojištění). Problematika sekce Evropská integrace bude řešena v rámci samostatného pracovníka v návaznosti na práci Legislativní sekce. Dále došlo k následujícím změnám názvů sekcí: Kancelář pro řešení pojistných podvodů je nyní sekcí Pojistného podvodu, bývalá sekce Vzdělávání a publikační činnosti je sekcí Vzdělávání, sekce Pojištění majetku je přejmenována na sekci Neživotního pojištění. Provedena byla také personální redukce byla ukončena spolupráce s pěti zaměstnanci ČAP. Některé z jejich bývalých pozic nahrazeny nebyly (tajemník sekce Pojištění motorových vozidel, tajemník pro Neživotní pojištění) a jejich vedení přebírá tajemník sekce Pojištění osob. Problematika 3 sekcí je tak kumulovaná do jedné pracovní náplně jednoho tajemníka. Prezidium na počátku srpna schválilo tuto koncepci, včetně záměru, který by měl více profesionalizovat práci zástupců pojišťoven v sekcích. K 31. srpnu byl proveden audit zástupců pojišťoven v sekcích a zároveň pojišťovny zaslaly nové seznamy svých zástupců. Členy sekcí budou zástupci členských pojišťoven podle typu gesce sekce v manažerské úrovni nebo specialisté. Každou sekci povede tzv. výkonný výbor, což bude skupina osob z pojišťoven ve vedoucí funkci (člen představenstva, resp. ředitel odboru). Obsazení výkonných výborů bude schvalovat prezidium. Tito členové výborů budou také plnit komunikační funkci pro příslušného tajemníka, budou zastupovat ČAP při řešení konkrétních úkolů např. se státní správou, partnery v EU apod. Na jednání prezidia bychom měli završit změnu finálním schválením obsazení členů výkonného výboru každé sekce a po tomto datu by měl být proces reorganizace v základu dokončen. Současně je plně v kompetenci generálního tajemníka zřizování stálých a dočasných pracovních skupin. Počet stálých pracovních skupin byl významně zredukován, momentálně je jich 10. Jejich činnost je podložena konkrétní dlouhodobou tématikou. Budou zakládány také dočasné pracovní skupiny vždy ke konkrétnímu dílčímu problému a po jeho vyřešení budou rozpuštěny. Prezidium rozhodlo o také zrušení CI ČAP jako samostatné s. r. o. Momentálně probíhá analýza potřeb členských pojišťoven v uvedené oblasti a následně bude rozhodnuto o rozsahu převzetí problematiky ochrany majetku a vozidel v rámci ČAP. Ke schválení návrhu konkrétních osob by mělo dojít na jednání prezidia v druhé polovině října t. r. Na přelomu října a listopadu také dojde ke změně sídla ČAP. O dalších změnách budeme čtenáře opět informovat. Děkuji za rozhovor. Eva Trojanová Z nových právních předpisů 1. Pod č. 403/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 189/ 2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn. 2. Vyhláška č. 407/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů (účinnost ). Mění se 4 Poměr mezi výší fondů a rezerv a objemem pojistné angažovanosti. Pro zajištění bezpečného provozu exportní pojišťovny se stanoví poměr mezi výší fondů a rezerv ve výši nejméně 9,5 % z objemu pojistné angažovanosti, snížené o pojistnou angažovanost krytou pasivním zajištěním. Pro pojišťovací případy s mimořádně vysokým pojistným rizikem se stanoví poměr mezi výší fondů a rezerv ve výši nejméně 35 % z objemu pojistné angažovanosti, snížené o pojistnou angažovanost krytou pasivním zajištěním. 3. Vyhláška č. 431/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování (účinnost ). 4. Pod č. 439/2006 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn. JUDr. Jiřina Kotrbatá Pro ředitelství Praha Pro celou ČR Makléřská pojišťovací společnost CIC plus, a.s. vypisuje výběrové řízení na pozice: Risk manažer oddělení velkých rizik zpracovává analýzy pojištění, rizikové zprávy a návrhy, pojištění pro velké podnikatelské subjekty a další významné klienty (praxe v podnikatelském pojištění) Projektový inženýr připravuje projekty nestandardních druhů pojištění (praxe v podnikatelském pojištění min. 3 roky) Dále nabízíme spolupráci na pozice: Vedoucí obchodního zastoupení vytváří a vede vlastní skupinu podřízených zprostředkovatelů (praxe v pojišťovnictví a vedení obchodní skupiny) Podřízený pojišťovací zprostředkovatel samostatně pracující zprostředkovatel pro vybrané druhy pojištění Přihlášky a strukturované životopisy zasílejte na adresu CIC plus, a.s., Ing. Martin Smetana, Čimická 557/52, Praha 8 nebo na tel.: , fax.: POJISTNÝ OBZOR 10/2006

14 AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ Sezóna hurikánů americké zajišťovny nezlomila Ještě rok poté, co USA zasáhly tři mimořádně silné hurikány Kartina, Rita a Wilma bojují světové zajišťovny s následky katastrof. Podle zprávy společnosti A. M. Best byly zajišťovny hurikány zasaženy, ale ne zlomeny. Americké hurikány měly dopad na zajišťovny v celém světě. Zajištění pokrylo 60 procent evidovaných škod. Jen společnosti registrované v USA a na Bermudách zatím nesly škody ve výši 7, resp. 11, miliard USD. Celková výše nákladů na pokrytí škod není dosud vyčíslená. Zpráva zdůrazňuje, že stabilita současného zajistného trhu zůstává nejasná, přestože většina zajistitelů má finanční prostředky na pokrytí závazků ze škod. Od hurikánů roku 2005 do konce července 2006 byl snížen rating finanční síly 13 zajistitelů sídlících v USA a na Bermudách. Ve všech případech šlo o důsledek hurikánů. Čtyři bermudské zajišťovny ukončily činnost. Zpráva A. M. Best také obsahuje hodnocení 35 největších zajišťoven světa. Podle upsaného zajistného v roce 2005 vedou tabulku Munich Re, Swiss Re Group, Berkshire Hathaway Group, Hannover Re a Lloyd s of London. Po koupi společnosti GE Insurance Solutions by se měla na čelo tabulky podle zajistného za rok 2006 posunout Swiss Re. Zajišťovny v celém světě se zotavují z dlouhého období velkých katastrofálních škod. Hledají proto finanční nástroje pro posílení své finanční situace. Patří mezi ně zejména růst kapitálu a vydávání katastrofních obligací. Zdá se, že zajišťovnictví se stane oborem kapitálově ještě intenzivnějším, než tomu bylo tradičně. Pramen: INSURANCE NEWSCAST, Willis vytváří novu síť pro výzkum klimatu a katastrof Globálně působící makléřská společnost Willis Group Holdings vytvořila nejrozsáhlejší síť spolupráce mezi pojišťovnictvím a univerzitami nazvanou Willis Research Network (WRN). Na WRN se podílí výzkumné skupiny ze sedmi předních univerzit zaměřené na modelování počasí a životního prostředí. Z výsledků praktického výzkumu budou profitovat klienti, kterým budou k dispozici aktuální interpretace katastrofických rizik a finanční mechanismy, kterými lze čelit těmto hrozbám. WRN bude pracovat pod vedením divize Willis Analytics & Solutions, která zpracovává analýzy a radí společnostem pokud jde o finanční dopady přírodních katastrof, jakými jsou hurikány, bouře, záplavy, zemětřesení, sopečná činnost, tsunami a také organizuje pojištění, zajištění a jiná řešení přenosu rizik. Budou využívány odborné znalosti z meteorologie, geografie, strojírenství, architektury a nauky o Zemi, včetně výsledků renomovaného střediska pro globální atmosférické modelování při Reading University, střediska pro rizika ve stavebnictví v Cambridge a univerzit Imperial College, Durham, Bristol, Exeter a City University. Podle výkonného ředitele Willis a prezidenta WRN Rowana Douglase je hlavním smyslem výzkumné sítě lepší předvídání četnosti, rozsahu a dopadů budoucích katastrof na celém světě. Pojistný trh je konečným zákaznickým produktem, je mechanismem, jehož prostřednictvím mezinárodní společenství a ekonomika sdílí náklady katastrof. Velká Británie je světovým centem věd o životním prostředí a klimatu. Společné projekty vytvoří konzistentní a přesnější obrázek o klimatu, a extrémních událostech a o jejich dopadech na infrastrukturu. Bližší informace lze získat na: Pramen: INSURANCE NEWSCAST, (La) Směrnice o trzích finančních nástrojů Ministerstvo financí (MF) připravilo odborný seminář pro oblast kapitálového trhu na téma Směrnice o trzích finančních nástrojů, který se uskutečnil v Praze dne 14. září Hlavním cílem semináře bylo seznámit účastníky s novou evropskou právní úpravou podnikání v oblasti kapitálového trhu, která má být implementována do českého práva před nabytím její účinnosti, tj Jedná se o: * Směrnici 2004/39/ES, o trzích finančních nástrojů (The Markets in Financial Instruments Directive MiFID); * Implementační dokumenty k této směrnici (Nařízení č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, Směrnice 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006). Na semináři vystoupili zástupci EK, ministerstev financí ČR a SR, ČNB, NBS, představitelé akademické sféry a trhu. Významný prostor byl na konferenci věnován diskusi. Směrnice a zmíněné dokumenty, které ji rozpracovávají, obsahují celou řadu změn oproti nyní platnému stavu. Proto MF kromě organizace semináře zveřejnilo dne t.r. na konzultační materiál k MiFID: Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům. Následovat bude návrh nové české legislativy tak, aby mohl být dodržen termín implementace. (JM) Recenze Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a předpisy související Věra Škopová, Radoslava Musilová, Hana Krupičková Publikace obsahuje výklad úplného znění zákona č. 38/2004 Sb., o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, včetně poslední novely účinné od V aktuálním znění jsou do publikace zařazeny i některé související právní předpisy, popř. jejich výňatky. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona vychází z vlastních zkušeností autorek s jeho aplikací s důrazem na problémy vyskytující se v praxi. Dobře může posloužit i pojišťovacím zprostředkovatelům, neboť je doplněn praktickými vzory a postupy, dobře využitelnými např. při registraci. V rámci výkladu bylo přihlédnuto též k příslušné úpravě v EU. Všechny tři autorky pracují řadu let v oblasti pojišťovnictví, účastnily se legislativních prací na přípravě uvedených právních předpisů a mají bohaté zkušenosti s jejich aplikací v praxi. Značný zájem lze proto očekávat nejen ze strany pracovníku působících v oblasti pojišťovnictví, ale i ze strany soudců, advokátů, studentů vysokých škol a dalších zájemců, jichž se dosud jen sporadicky zpracovaná problematika týká. Brožované, 302 stran, 570 Kč Objednací číslo TZK27 Zaujalo nás Dosavadní letošní živelní kalamity přinesly i několik zajímavostí. Například vylitím řek Moravy, Dyje a Kyjovky v jejich soutoku došlo k zaplavení ozimých plodin. Na malém prostoru stála voda a v neprostupných porostech trav se uhnízdily divoké husy, které zde nerušeně vyvedly mladé. Povodeň tak paradoxně místní fauně pomohla. Řízením osudu si zachránila život také důchodkyně ze severní Moravy, která v době zřícení svého domu byla na zahradě. Hodinu před tím však procházela svým domem za doprovodu statika, který ji ujišťoval, že dům tíhu sněhu vydrží. (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 21. července 2006) POJISTNÝ OBZOR 10/

15 Globální pojistný trh prochází v posledních letech významnými změnami, o kterých byly na těchto stránkách již mnohokrát vedeny diskuze. Přinesly mnoho pozitivních prvků do zkvalitnění upisovacího procesu, sazeb a vnitřních procesů pojišťoven, vedoucích ke snížení provozních nákladů a zlepšení celkových výsledků. Tento trend je jistě správný a na jeho pozadí se začaly rozvíjet nové, v oblasti evropského trhu neživotního pojištění netradiční přístupy k dosažení dalšího růstu. Tyto nové modely (nízkonákladový prodej především v oblasti autopojištění, modely postavené na silné značce a distribuci či produktoví experti) významně zostřují konkurenční prostředí, dosahují nadstandardního růstu produkce a zisků, a tak představují nezanedbatelné ohrožení pro tradiční pojišťovny, tj. klasické distributory široké nabídky produktů. Jednou z klíčových otázek je problematika vlastních distribučních sítí agentů, které po mnoho let představovaly základní způsob prodeje pojištění. V celé řadě evropských zemí podíl obchodů přinášeného agenty a makléři klesá, protože především v oblasti pojištění vozidel je nahrazován přímou distribucí. Jako příklad můžeme uvést britský trh, kde v roce 1993 tento způsob distribuce generoval 80 % všech transakcí, o deset let později poklesl na pouhých 40 %. Základní rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou pojišťovnou spočívá ve volbě správného obchodního modelu, přitom rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je velmi významný a činí průměrně až 15 % (na ukazateli kombinované kvóty combined ratio ). Při tomto porovnání je vhodné si uvědomit, že desetiprocentní rozdíl v tomto ukazateli představuje ekvivalent % v ROE 1). Podíváme-li se na ukazatel CAGR 2), průměr největších třiceti evropských pojišťoven v období let činil 6,9 %, zatímco společnosti s přímým prodejem se pohybují kolem 11 % a distribuce postavená na silné značce a distribuci (například Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění Ing. Vladimír Pulchart, MBA Tesco) dosahuje v tomto období až 60% růstu. Nové modely jsou využívány především začínajícími a menšími společnostmi, které dokáží využít flexibility při adaptování nové strategie. Je pravda, že některé významné pojišťovny již dokázaly tento trend podchytit, ale spíše jako oddělenou iniciativu. Nyní blíže k jednotlivým modelům. Model nízkonákladových operátorů není jen dominantou letecké přepravy, ale stále častěji jej vidíme v oblasti pojišťovnictví, především pak v pojištění motorových vozidel. Na tomto trhu existuje značná konkurence, klienti (především u povinného ručení ) jsou vedeni cenou. Pojistitel proto musí být expert v oblasti stanovení cen a velmi nízkých provozních nákladů. Ti nejlepší dokáží držet náklady kolem 10 % pod průměrem trhu. Řada z nich prodává pojištění prostřednictvím Internetu nebo telefonních operátorů. Mezi jednotlivými zeměmi jsou stále značné rozdíly v poměru mezi těmito novými a klasickými formami prodeje. Neustálý tlak na ceny produktů vyvolává potřebu dokonalých statistických dat, risk managementu a trvalou kontrolu nákladů. Někteří pojistitelé jsou schopni reagovat na cenové požadavky prakticky v reálném čase, zatímco standardem většiny stále zůstává možnost změny cen na roční bázi (jako pozůstatek z dob, kdy ceny byly ročně předkládány regulátorovi). Model silné značky a distribuční sítě využívá existující klientskou 1) ROE Return on equity (ukazatel kapitálové návratnosti) 2) CAGR Compound annual growth rate (složený roční ukazatel růstu) databázi pro nabídku produktů pojištění. Typickou cílovou skupinou jsou kupující potravin, aut, klienti bank nebo drobní podnikatelé. Mezi hlavní produkty zde patří pojištění staveb a domácností, odpovědnost, úrazová pojištění, ochrana úvěrů či různé záruky. Nabídka je obvykle součástí nákupu jiného produktu (například vozidla). Nákladová stránka zde nebývá často primární a tyto společnosti často přenášejí upisování smluv na jiný subjekt. Produkty jsou směřovány na cílovou skupinu zákazníků a jejich potřeby a vycházejí z dlouhodobého vztahu společnosti se zákazníkem. Typickým příkladem v této oblasti může být již výše zmíněné Tesco. Model produktových specialistů se opírá o kvalitní risk management a upisování rizik, včetně řešení velmi komplexních škod. Většinou jsou tyto společnosti zaměřeny na větší a solventní klienty. Klíčem úspěchu je zde znalostní management, protože dostatečná statistická data nejsou v těchto speciálních rizicích většinou dostatečná. Takový model vyžaduje velmi silné kapitálové vybavení a kvalitní zajistný program. Protože je poměrně snadné tyto specifické produkty okopírovat, musí být pojišťovny v tomto segmentu schopny neustálé inovace své nabídky. Jaká je tedy odpověď klasických pojišťoven na měnící se tržní podmínky? V první řadě je to vybudování nových distribučních kanálů, například přímého prodeje pojištění vozidel. Tento přístup již registrujeme i na našem trhu. Samozřejmě hrozí do určité míry kanibalizace stávajících produktů a konfliktů s existující distribucí, ale příklady velkých společností jako Aviva, AXA či Allianz ukazují správnost této cesty. Další možností je úprava podmínek současných distribučních kanálů přeškolením agentů, snížením provizí u vybraných produktů a nabídka přímé volby pro klienty, kteří tento způsob komunikace preferují. Samozřejmě důležitý pohled je i dovnitř společnosti, přehodnocení pracovních postupů a další snížení nákladů (jen pro ilustraci v italské společnosti Lloyd Adriatico zpracovává 20 zaměstnanců veškeré transakce u 2 milionů pojistek vozidel). Další možností zlepšení přístupu je doplnění a nabídka nových služeb klientům, jako jsou asistenční služby apod. Tyto strategie nejsou exkluzivní a je možné je různě kombinovat. Záleží samozřejmě na postavení pojistitele, jeho klientů, podmínkách trhu a i chuti přijímat určitou míru rizika. Počátkem je určitě důkladné vyhodnocení současného stavu, silných a slabých stránek. Schopnost konkurence s výše uvedenými modely představuje například v oblasti autopojištění nutnost snížení nákladové kvóty alespoň o 10 % pod průměr trhu. Nutné je i podrobné vyhodnocení všech stávajících způsobů distribuce, potřeb klientů a vztahů s nimi, jejich potřeb. Mezi další předpoklady patří aktivní risk management (zde si nemohu odpustit poznámku nezaměňovat komplexní systém firemního řízení rizik například s vypracováním rizikové zprávy) a schopnost získat a udržet špičkové odborníky trhu. Důležitý je i časový horizont takových změn. Pojišťovnictví není prodej spotřební elektroniky a může trvat i delší časový úsek, než například zavedená nově IT aplikace začne přinášet skutečné výsledky. Věřím, že tento příspěvek přinese mnohým zamyšlení a motivaci, ostatním potvrzení správnosti již nastoupené cesty. Prameny: Statistická data a námět byly převzaty z práce Strategic Choices for European P&C Insurers publikované v McKinsey Quarterly v prosinci POJISTNÝ OBZOR 10/2006

16 Telegraficky ï Telegraficky pojištění Pojišťovna 12,5 Kooperativa %. Jsem připravila potěšen, že pro naše klienty strategie atraktivní v oblasti novinku. správy osobních K pojištění financí majetku se občanů vyplácí. mohou Komplexní nově portfolio všichni klienti produktů, získat multidistribučntovní pojištění kanály v kombinaci Kolumbus s Abonent profesionálním pouze za poradenstvím, čtvrtinu obvyklé které nabízíme, ceny. Zá- roční ces- řadí roveň ING by mezi to měla přední být hráče i motivace v oblasti k správy tomu, aktiv aby svá klientů. pojištění Současný průběžně počet klientů aktualizovali. přerostl Každý, hranici kdo 700 si 000, pořídil prohlásil nové věci na položil tiskové nové konferenci podlahy Dick či Okhuijsen, jinak dům nebo generální byt rekonstruoval ředitel a předseda nebo výkonné si třeba vylepšil rady ING výpočetní Retail ČR/SR techniku (Z či tiskové elektroniku konference by měl ING tyto Nationale- skutečnosti Nederlanden ve své pojistné pojišťovny, smlouvě a. s., zohlednit. Více na ze dne 2. března 2006) (Z tiskové zprávy Kooperativy, pojišťovny, a. s., ze dne 17. srpna 2006) UNIQA pojišťovna nabízí motoristům na začátku motoristické sezóny výhodné sazby havarijního pojištění KASKO. V období od 1. března 2006 Česká do 31. kancelář pojistitelů nabízí motoristům finalizuje havarijní přípravu pojištění na implementaci na soukromá databáze vozidla škodných s 25procentní a pojistných slevou událostí oproti běžným jako elementárního sazbám. Zároveň nástroje každý pro výměnu 25. zákazník, informací který mezi uzavře pojišťovnami smlouvu, obdrží při posuzování hodnotný bonusu dárek resp. mobilní malusu telefon v tzv. značky povinném Samsung. ručení. UNIQA Členské se na pojišťovny trhu etablovala ČKP budou jako průběžně z nejvýznamnějších aktualizovat údaje pojistitelů o škodných vozidel. a pojistných Velmi k událostech tomu přispěla svých její klientů dobrá jeden v pověst, databázi kterou a současně si získala si budou při rychlé, moci nebyrokratické informace, které likvidaci jim o sobě škod, poskytndl generální nově příchozí ředitel klient, společnosti v této databázi Ing. Marek ověřit. Venuta. Toto řešení jednak zame- uvezí tzv. (Z malusové tiskové zprávy turistice UNIQA (klient pojišťovny, nebude mít a. možnost s., ze dne zapřít 2. března svou skutečnou škodní historii při změně pojišťovny), jednak odbourá nutnost pou- 2006) žívat Rok papírové 2005 se potvrzení stal nejúspěšnějším o průběhu pojištění. obdobím v dosavadní historii působení společnosti Aviva životní (Podle pojišťovny sdělení v ČKP České ze republice. dne 28. srpna Hrubé 2006) pře- Od poloviny srpna spustila Česká pojišťovna nový projekt a nabízí komplexní likvidační servis pro poškozené, jimž klienti ČP při dopravní nehodě způsobí škodu. Z jejich povinného ručení se pak hradí veškeré platby poškozenému nejen za opravu zničeného vozidla a jiné náklady, ale i další služby s tím spojené, mimo jiné i odtah nepojízdného vozidla. Mnozí klienti a zejména jejich oběti ani nevědí, jakých služeb mohou využít a hlavně, že na ně mají v rámci pojištění motorových vozidel nárok. Více na (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 28. srpna 2006) U ČSOB Pojišťovny si nyní mohou zájemci sjednat pomocí telefonu nejen povinné ručení a cestovní pojištění, ale nově také pojištění domácnosti. Kromě pohodlí a rychlosti přináší pojištění po telefonu klientům i další výhodu: výhodnější cenu než při běžném prodeji. Ze statistik ČSOB Pojišťovny týkajících se povinného ručení vyplývá, že telefon používají k nákupu pojištění podstatně více muži než ženy. Více na (Z tiskové zprávy ČSOB Pojišťovny a. s. člena holdingu ČSOB ze dne 29. srpna 2006) Od posledního srpna t.r. mohou motoristé na všech 3400 přepážkách České pošty uzavřít povinné ručení České pojišťovny. Právě před rokem obě společnosti podepsaly dohodu o obchodním zastoupení na dobu dvanácti let. Na jejím základě už se na poště prodávají produkty České pojišťovny z oblasti životního i neživotního pojištění. Do budoucna k nim přibude ještě cestovní pojištění a samostatné pojištění úrazu a odpovědnosti. Více na http: //www.cpoj.cz. (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 31. srpna 2006) Pojišťovací skupina UNIQA Group Austria s aktivitami v 16 zemích zvýšila za prvních šest měsíců 2006 svůj hospodářský výsledek oproti loňsku o 31 % na 122 mil. eur. Pojistné koncernu vzrostlo ve sledovaném období o 8,3 % na 2,355 mld. eur. Česká součást koncernu, UNIQA pojišťovna, rostla v meziročním srovnání v 1. pololetí 2006 o 11,6 %, když předepsala na pojistném celkem 1,563 mld. Kč. Dynamicky se rozvíjelo zejména životní pojištění, v němž se zvýšilo pojistné o depsané bezmála pojistné 25 %, zatímco v tomto roce majetkové dosáhlo segmenty 745,3 mil. vzrostly korun, o což 8,1 %. představuje ve srovnání s rokem 2004 nárůst o 35 %. Více na Britská životní (Z tiskové pojišťovna zprávy Aviva, UNIQA která pojišťovny, se v ČR a. specializuje s., ze dne 1. na září celosvětově velmi žádané produkty investičního životního pojištění, dokázala 2006) v loňském Firmy se roce snaží mnohonásobně oslovovat zákazníky převýšit stále růst originálnějším celého tuzemského způsobem. trhu Novým životního trendem pojištění. v oblasti Pavel marketingové Matoušek, komunikace generální je ředitel interaktivní a předseda firemní představenstva web, který lidem Aviva usnadňuje životní orientaci pojišťovny v produktech dodává: a službách. Aviva životní Po společnostech pojišťovna patří mezi nejrychleji rostoucí pojišťovny na českém trhu. Loňský rok, SAP nebo IBM obdobné stránky spustila na počátku září AEGON Pojišťovna. Návštěvníkům internetových stránek (www.aegon.cz) začali s výběrem jenž byl pro Aviva dosud nejlepší za devět let působení v Česku, je pro nás velkou výzvou. Do budoucna totiž stále vidíme velký potenciál trhu pojištění životního pomáhat pojištění interaktivní právě v ČR. průvodci, a to nejen obrazově, ale i hlasem. (Z tiskové zprávy (Z AEGON tiskové zprávy pojišťovny, Aviva a. životní s., ze dne pojišťovny, 6. září 2006) a. s., ze dne 3. března 2006) Od 7. září do 8. října probíhá v Galerii České pojišťovny v pražské Spálené Na tiskové ulici výstava konferenci věnovaná České 35. asociace výročí vzniku pojišťoven, loga ČP. konané Známá 9. firemní března 2006, značka, bylo kterou prezentováno tvoří tři vzepjaté několik a navzájem aktuálních propletené témat: 1. lipové Předběžné listy jako výsledky symbol členů záruky, ČAP jistoty za rok a bezpečí, 2005, 2. poprvé Současné spatřila trendy světlo v oblasti světa v životního září 1971 pojištění v ateliéru akad. vývoj sochaře v ČR a Zdeňka srovnání Kolářského. se zahraničím, Logo 3. ČP Soukromé se objevuje pojištění na více a než financování 700 obchodních zdravotní místech péče po v ČR celé a ČR, K možnostem na 3400 poštovních uplatnění přepážkách, soukromého v pojistných zdravotního smlouvách, pojištění firemních v systému tiskovinách, financování televizních zdravotní péče spotech, v ČR. na Na dresech dotazy ligových novinářů hokejistů, odpovídali vozech přední automobilových odborníci ČAP. závodníků či v dalších desítkách a stovkách podob. Během té doby Připravuje získalo titul Eva značky Trojanová proslulé a v loňském roce i označení Olympijská značka. Česká pojišťovna se tak stala jednou ze tří firem na českém trhu, které se tímto označením mohou prezentovat. Více na (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 7. září 2006) Česká pojišťovna uzavřela s Komerční bankou smlouvu o prodeji 10% vlastnického podílu, který má ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. Kupní cena činí 24 milionů eur, což je přibližně 677 milionů korun. Více na (Z tiskové zprávy České pojišťovny a. s. ze dne 8. září 2006) Společnost AXA potvrdila ve funkci Petra Žaludu, generálního ředitele Winterthur v České republice a na Slovensku. Petr Žaluda tak bude pokračovat v dalším řízení Winterthur i po jeho převzetí společností AXA 1. ledna Winterthur pojišťovna patří v ČR k přednímu poskytovateli životního pojištění, Winterthur penzijní fond je podle správy aktiv největším tuzemským penzijním fondem. AXA zároveň oznámila, že antimonopolní orgány USA, Švýcarska a Evropské komise schválily její akvizici společnosti Winterthur. Více na (Z tiskové zprávy Winterthur pojišťovny a. s. ze dne 11. září 2006) Již počtvrté si mohli lidé ve více než 300 městech v celé České republice zakoupit přívěsky svítící ve tmě (akce Světluška) a pomoci tak lidem s těžkým zrakovým postižením vybranými prostředky na zakoupení speciálních pomůcek. Generálním partnerem této akce, která se letos uskutečnila 19. září, je od června letošního roku společnost Winterthur. Více na (Z tiskové zprávy Winterthur pojišťovny a. s. ze dne 13. září 2006) UNIQA pojišťovna rozšířila svůj úrazový produkt, který nově vychází vstříc sportovcům, a to jak na rekreační či amatérské úrovni, tak i profesionálům. Od nynějška lze u UNIQA pojišťovny získat pojistné krytí i pro odvětví doposud běžně nepojišťovaná, jako jsou tzv. adrenalinové aktivity horolezectví, rafting, canyoning, bungee jumping nebo sportovní létání. Více na (Z tiskové zprávy UNIQA pojišťovny, a. s., ze dne 14. září 2006) Připravila Eva Trojanová Telegraficky ï Telegraficky POJISTNÝ OBZOR 10/

17 JUDr. Vlasta Miklušáková, advokátka Zvláštní nároky odškodnění v případě poškozených mladých žen V praxi lze zaznamenat určité anomálie týkající se požadavků na odškodnění v případech, kdy došlo ke škodě na zdraví, zpravidla při dopravní nehodě, u mladých žen. Jedná se o případy, kdy tyto ženy, ve věku cca let byly těžce poškozeny na zdraví, pobírají invalidní důchod a nikdy nepracovaly. Prognóza jejich zdravotního stavu je i přes progresivní medicínské metody nepříznivá, zpravidla jsou trvale upoutány na invalidní vozík. Obdržely náhradu za ztížení společenského uplatnění mimořádně zvýšenou soudem. Při posuzování jejich zdravotního stavu, resp. důvodů pro zvýšení, byla vzata v úvahu nemožnost či nepravděpodobnost mateřství. V ojedinělých případech se však tento předpoklad ukázal nesprávným, ženy si našly partnera a porodily dítě, v jednom případě dokonce dvě. Tak byla nastolena otázka, jaké případné nároky na další odškodnění mohou vzniknout. V prvé řadě, tyto ženy, které z důvodů svého zdravotního stavu nemohly po ukončení přípravy na povolání nastoupit do zaměstnání, a nebyly tak nikdy účastny nemocenského pojištění, přišly o tzv. placenou mateřskou dovolenou, tj. o nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství podle zák. č. 88/1968 Sb., neboť nesplnily základní podmínku pro tuto dávku. Obdržely sice místo toho rodičovský příspěvek podle zákona č. 117/1995 Sb., který však byl nižší, než by byla peněžitá pomoc v mateřství. Finanční rozdíl pak představuje skutečnou škodu, kterou je možné a nutné podle 442 obč. zákoníku odškodnit. Přes prvotní úvahy, že ztrátu na mateřské občanský zákoník nezná, tak jako zná například ztrátu na výdělku, pojistitel dospěl k závěru, že jde o skutečnou škodu a náhradu vyplatil. Obtíže však nadále činí v praxi náhrada škody, spočívající v tom, že poškozená potřebuje s ohledem na zdravotní stav vyvolaný dopravní nehodou placenou pomoc v domácnosti, která při péči o děti je náročnější, tudíž musejí být vynaloženy vyšší náklady. Zatímco není pochyb, že poškozený obecně, zejména, má-li vlastní domácnost, výpomoc potřebuje a jde o nárok, odškodnitelný z pojištění škůdce, u víceprací v domácnosti, ve které jsou děti, nejsou názory jednotné. Důvodem jsou úvahy, že za tuto situaci už škůdce neodpovídá, že chybí příčinná souvislost s nehodou, přerušená narozením dítěte, a navíc, že již v odškodní ztížení společenského uplatnění je vlastně zahrnuta určitá částka, přihlížející k obtížím poškozené způsobené nehodou, které mají souvislost s mateřstvím. Poškozené je tak nadále vyplácena výpomoc v domácnosti v původní výši. Je zřejmé, že tuto otázku bude muset posoudit až soud. Je na něm, aby zvážil, zda shora uvedené názory jsou opodstatněné, či zda platí především, že nebýt nehody, starala by se o děti, resp. přesněji, prováděla by vícepráce v domácnosti mladá matka sama, a zvýšenou placenou pomoc by nepotřebovala. Soud bude muset zvážit, zda rozhodující příčinou vynaložení prostředků na výpomoc je Recenze: Anton Korauš: Bankopoisťovníctvo poškození zdraví matky při nehodě, a byla-li uznána nutnost výpomoci bez ohledu na děti, zda narození dětí je či není změnou poměrů. Pokud pak jde o zahrnutí odškodnění předmětných nákladů v náhradě za ztížení společenského uplatnění, je třeba tuto úvahu odmítnout, protože jde jednoznačně o dva zcela rozdílné nároky. Na tom nemůže nic změnit ani skutečnost, že určité dopady na sféru mateřství byly skutečně v odškodnění za ztížení společenského uplatnění zohledněny. Vydavateľstvo SPRINT v Bratislave vydalo v roku 2005 knižnú publikáciu, ktorá má miesto v odbornej literatúre v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike pod názvom Bankopoisťovníctvo. Autorom knižnej publikácie je doc. Ing. Anton Korauš, PhD, ktorý pôsobí ako externý spolupracovník na MU v Brne, EU v Bratislave, Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a Inštitútu bankového vzdelávania Národnej banky Slovenska v Bratislave. Napriek tomu, že bankopoisťovníctvo sa stalo predmetom odborného skúmania len nedávno, bankové a poistné operácie sa kombinovali už celé desaťročia predtým. V Belgicku Caisse Générale d Epargbe et de retraite, v Španielsku Caixa of barcelona a vo Francúzsku CNP (Caisse nationale de Prévoyance) poskytujú obidva druhy služieb už od 19. storočia. Pri vývoji bankopoistenia treba spomenúť, že analýzu vývoja bankopoisťovníctva vypracoval J. P. Daniel (1995), ktorý rozdelil vývoj bankopoistenia na tri etapy. Prvá etapa pred rokom Banky fungovali, ako sprostredkovatelia poistenia. Ponukou jednoduchých poistných produktov rozširovali svoje bankové služby. Takýto predaj a ponuka boli len doplnkovou činnosťou banky. Druhá etapa od roku 1980 po rok 1990 je charakterizovaná vývojom finančných produktov rôznych druhov, väčšou kooperáciou banky a poisťovne, začali sa využívať sporivé kapitalizačné produkty. Tretia etapa začiatok 90-tých rokov, Bolo rozhodujúce obdobie vo vývoji bankopoisťovníctva, kedy banky naplno objavili synergické efekty medzi dvomi aktivitami. Banky začali inováciu produktov, presun od tých najzákladnejších produktov k produktom kombinovaným. Tieto služby odrážali potreby zákazníkov, aj keď ich vývoj aj poskytovanie si vyžiadalo väčšie množstvo úsilia a finančného inžinierstva. Celá problematika bankopoisťovníctva je v knižnej publikácií, ktorú predkladá širokej verejnosti autor A. Korauš, založená na existujúcej literatúre, ktorej je však výrazný deficit v ČR, ako aj v SR. Taktiež na početných stretnutiach autora a rozhovoroch, ktoré autor absolvoval počas návštev mnohých európskych bankopoisťovní, resp. finančných inštitúcií, vykonávajúcich bankopoistenie (vo Veľkej Británii, Írsku, Portugalsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku a Nizozemsku). Okrem toho sú využité autorove skúsenosti z jeho praxe, ako aj skúsenosti z niektorých spoločností ako napr. EUROLIFE Ltd. Ing. Barbora Drugdová, PhD. 18 POJISTNÝ OBZOR 10/2006

18 V e l k é š k o d y Až do 18. února 2006 nájemníci třípatrového činžovního domu čp. 1029/1 na nároží Arbesova náměstí a Preslovy ulice na Smíchově žili běžnými každodenními radostmi a starostmi. Stejně tak i personál oblíbené restaurace U Arbesa. Nikdo z nich pochopitelně netušil, že se nad nimi vznáší stín neštěstí. Arbesovo náměstí je pojmenováno od roku 1920 k poctě českého spisovatele a novináře Jakuba Arbesa ( ), vlastence se silným sociálním cítěním. Byl pražským, ale především smíchovským patriotem. Na Smíchově se narodil, prožil celý život a tady i zemřel. Proto mu byl na jeho náměstí v roce 1964 zřízen pomník. Stojící Arbesova postava je provedena v bronzu, přes pravou ruku má přehozený svrchník, v téže ruce drží klobouk. Stupňovitý sokl má čtvercový půdorys. Autorem sochy je akad. sochař Jan Černý, architektonické koncepce Ing. arch. Jaroslav Koreček. Preslova ulice vznikla už kolem roku 1880, zprvu byla krátce nazývaná Spojovací, poté Tovární nebo též Továrnická, protože vedla okolo dvou velkých továren na kartouny. Asi od roku 1895 do roku 1940 Preslova. Za nacistické okupace se v letech jmenovala Jahnova, poté až dodnes opět Preslova. Jan Svatopluk Presl ( ) byl nadšeným vlastencem, vystudoval medicínu. Lékařskou praxi však nikdy neprovozoval, ale postupem času se stal význačným českým přírodovědcem. Zanechal po sobě mnoho svazků dodnes oceňované odborné literatury. V popisovaném prostoru vládne ve všední dny čilý dopravní ruch, jezdí tady i jedna autobusová linka MHD, chodí tudy lidé. V den neštěstí byla sobota, a to v důsledku možná mnohým lidem zachránilo život. Krátce před půl desátou dopoledne se ozval ohlušující výbuch. V jedné osudné vteřině se nájemníkům soukromého činžovního rohového domu změnil život. Exploze zemního plynu zničila přízemí domu, včetně restaurace. Mezi přízemím a prvním patrem se částečně propadl strop, stejně tak i do suterénu, kde bylo restaurační zázemí, včetně kuchyně. Tlakovou vlnou létaly do ulice trosky zdiva a zařízení restaurace, i stolů a židlí. Sypalo se rozbité sklo, ostatně výbuch rozbil skla oken i výloh v širokém okolí. Ohlášení výbuchu zaznělo na tísňových linkách v 9.30 hod., již za čtyři Výbuch plynu na Smíchově minuty přijel první sanitní vůz a o dvě minuty později začali zasahovat hasiči. Ti se museli vypořádat s menším požárem a ze zničeného domu evakuovat patnáct přítomných nájemníků, mezi nimi i dětí. V 9.54 hod. došlo k uhašení požáru. Na místo neštěstí se sjížděli další záchranáři, prostor ohrazen a doprava odkloněna. O události a opatřeních v dopravě neprodleně informovaly i některé rozhlasové stanice. Již v 9.38 hasiči vyprostili ze sutin zraněného dělníka. Byl převezen do Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Dalším těžce zraněným byl 58letý muž, náhodný kolemjdoucí. I on skončil v péči lékařů, tentokráte ve Fakultní nemocnici Motol. Bohužel jeho mnohočetná zranění, především mozku, byla neslučitelná se životem a muž v odpoledních hodinách zemřel. Potvrdilo se podezření, že v sutinách, v kuchyni restaurace umístěné v suterénu domu je troskami spadlého stropu zavalen mladý teprve sedmadvacetiletý kuchař. Byly nasazeny moderní prostředky, včetně speciální vyhledávací kamery a kynologů se cvičenými psy. Hasiči šestnáct hodin nepřetržitě hloubili k zavalenému muži přístupovou šachtu, tělo objevili až ve 2.19 hod. Přítomný lékař však konstatoval smrt, s největší pravděpodobností okamžitou. Velké štěstí měla servírka restaurace U Arbesa. Teprve přicházela do zaměstnání, jelikož otevírací doba byla až v 11 hodin. Od takřka jisté smrti jí dělilo možná dvacet metrů. Ona také první upozornila záchranáře na pravděpodobnost zavalení kuchaře. Jisté bylo, že došlo k výbuchu zemního plynu. Na místo se proto neprodleně dostavili pracovníci plynáren, kteří uzavřeli přívod tohoto média, které je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Ani sebelepší vyšetřovatelé nejsou jasnovidci, aby okamžitě určili příčinu neštěstí, a tak se v první fázi soustředili na zajišťování stop a výpovědi svědků. Někteří místní lidé však měli jasno. Ve sklepě domu v tu dobu pracovali tři dělníci a ti prý neodborně navrtali plynové potrubí, čímž zavinili explozi. Skutečnost byla taková, že ve sklepě byli skutečně tři dělníci, ale ti pouze na pokyn majitelů domu vyklízeli sklep po zemřelém nájemníkovi. Jeden z nich, jak výše uvedeno byl vážně zraněn a převezen do Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Měl mnohočetná poranění, tržné rány v obličeji, drobné zhmoždění mozku a poraněná játra. V první fázi léčení musel být přiveden do umělého spánku. Evakuovaní nájemníci, z nichž někteří museli být ošetřeni, byli prozatím usazeni do přistaveného autobusu a příslušní pracovníci Městské části Praha 5 začali řešit jejich ubytování. Projevovala se i lidská solidarita. Kupříkladu čtyřčlennou rodinu Šebestových, kteří bydleli přímo nad restaurací, bezplatně pohostil personál blízké restaurace U Svatého Filipa a Jakuba. Některé z postižených krizový štáb nastěhoval na několik dnů do penzionu, následně všichni dostali od páté městské části na dobu určitou náhradní byty. Tak radnice poskytla pěti rodinám byty v Košířích, které by jinak nabídla zájemcům o pronájem. Azylanti zde platí regulované nájemné. Mohli však, vzhledem ke své sociální tísni, požádat o jeho snížení, nebo prominutí. Těžce poškozený objekt prohlédl městský statik Petr Macháně. Konstatoval, že přestože výbuchem byly zničeny dvě nosné zdi a v dolní části domu podlahy, škody nejsou nevratné a dům nemusí být zbourán. Musí se však neprodleně zajistit přední štítová stěna. Neoficiálně byla škoda na objektu a majetku nájemníků odhadnuta na Kč. Policie nakonec po pečlivém zhruba tříměsíčním vyšetřování případ odložila. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že za explozi nemůže žádná konkrétní osoba ani firma. Odborníci zjistili, že výbuch zavinily nevhodně položené vodiče. Porušený elektrický kabel se dostal do bezprostřední blízkosti plynového potrubí, ležícího zcela mimo dům, a to propálil. Z poškozeného plynovodu začal unikat plyn, který se zeminou a různými dutinami dostal do sklepa domu. Výbuch mohl nevědomky iniciovat kuchař při manipulaci se sporákem. Elektrické kabely byly takto nevhodně umístěny zřejmě už v padesátých letech minulého století. Josef Hrubeš POJISTNÝ OBZOR 10/

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Barometr CVO 2009 Česká Republika

Barometr CVO 2009 Česká Republika Barometr CVO 2009 Česká Republika 29. dubna 2009 FLEET MANAGEMENT 2009 Jan Tejnor, Sales Manager ARVAL CZ s.r.o. Obsah Představení CVO Trendy ve správě vozových parků Metody financování Dopad hospodářské

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009

eorders LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 LeasePlan ČR Michal Bašta ICT Maintenance Manager LPCZ 20.4.2009 Vaše cesta k operativnímu leasingu Page 2 Dceřinná společnost LeasePlan Corporation V České republice od roku 1995 (obchodně od 1996) Certifikát

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a

Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a Poolové pojištění odpovědnosti za škody a pojištění nákladů na staţení výrobku z trhu pro členy a dodavatele SAP Společnost RESPECT Profil společnosti RESPECT se od svého založení v roce 1993 řadí mezi

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Vítejte v NN. Na vás záleží

Vítejte v NN. Na vás záleží Vítejte v NN Na vás záleží Začínáme u vás Vše, co děláme, se odvíjí od potřeb zákazníka Všechny naše aktivity se zaměřují na vás Vaše potřeby, sny a ambice. Vaši touhu dostat od života to nejlepší, ať

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince

RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince RPM International Inc. Pokyny k asistenční lince Přestože je otázky dodržování právní shody často možné vyřešit na místní úrovni, poskytuje asistenční linka RPM International Inc. ( RPM ) způsob, jak anonymně

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii

Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii Banky a očekávaný vývoj v České republice a Evropské unii Jan Krajíček 1 Abstrakt Cílem je zhodnotit očekávaný vývoj, který se dá předpokládat v zemích Evropské unie (EU) a následně i v České republice

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění

N_SSPo Sociální a soukromé pojištění pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Metody sociálního zabezpečení Cíl tématického celku: Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více