Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu"

Transkript

1 Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu Diplomová práce Bc. Olga Kratochvílová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavel Attl, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2012

2 Master s Dissertation Important personalities of Czech Republic for strengthening the importance and quality of tourism Bc. Olga Kratochvílová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department Tourism Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2012

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu a 47b zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o..... Praha, Bc. Olga Kratochvílová

4 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce Ing. Pavlu Attlovi, Ph.D. za cenné rady a odborné vedení při jejím zpracování. Na tomto místě bych také ráda poděkovala všem, bez jejichţ pomoci by tato diplomová práce nevznikla a kteří se značnou měrou podíleli na získání potřebných informací k jejímu vypracování. Děkuji

5 Abstrakt KRATOCHVÍLOVÁ, Olga. Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., Praha: 2012, 76 str. Hlavním cílem práce je představení významných osobností cestovního ruchu, jakými jsou Dana Daňová, Pavel Hlinka, Antonín Franke, Rostislav Vondruška a další, České republiky v minulosti, ale i současnosti. Význam práce těchto osobností je velice důleţitý pro rozvoj a podporu cestovního ruchu České republiky. Všechny tyto osobnosti mají na svém kontě několik úspěšně aplikovaných projektů a na dalších jiţ pilně pracují. Samostatným cílem je potvrzení či vyvracení hypotéz mnou stanovených. Pro vypracování práce bylo pouţito metod, kterými jsou sběr a následná interpretace informací. Statistické informace zveřejněné Českým statistickým úřadem, a zaznamenání jich v grafické podobě mi pomáhalo při potvrzení a představení výsledků projektů jednotlivých osobností. Klíčová slova: cestovní ruch, dotazník, dotazovaní, osobnost, kvalita, šetření, vývoj, význam.

6 Abstract KRATOCHVÍLOVÁ, Olga. Important personalities of Czech Republic for strengthening the importance and quality of tourism. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd., Prague: 2012, 76 p. The main goal of my thesis is to introduce the important past and present personalities of the Czech Republic, such as Dana Daňková, Pavel Hlinka, Antonín Franke, Rostislav Vondruška and others, who participated in tourism. Importance of the work of these people is very important for the development and promotion of tourism in the Czech Republic. All these people have to his credit several successfully applied in other projects and have already busily working. A separate goal of this thesis is to confirm or disprove my own hypotheses. I used the methods of collection and subsequent interpretation. For my work I collected data published by the Czech Statistical Office and I created a graphical diagram. It helped me to understand and better introduced the results of project for each personality. Keywords: tourism, questionnaire, ask about, personality, quality, investigation, development, importance.

7 Obsah Úvod TEORETICKÁ ČÁST Definice cestovního ruchu Základní pojmy v cestovním ruchu Organizace a asociace působící v cestovním ruchu Světová organizace cestovního ruchu EUROSTAT Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Klub českých turistů (KČT) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Osobnost jako předmět zkoumání vědy Osobnost člověka Třídění rysů osobnosti Charakteristika osobnosti cestovního ruchu Zaměstnanost v cestovním ruchu Kvalita v cestovním ruchu Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice Stanovení hypotéz VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V CESTOVNÍM RUCHU V ČR Významné osobnosti Česka v cestovním ruchu v minulosti Osobnosti dneška a zítřka DANA DAŇOVÁ... 34

8 Práce v projektových týmech Projekty v realizaci Splnění cílů projektů ANTONÍN FRANKE Práce na projektech PAVEL HLINKA RADIM JANČURA Společnost Student Agency Vlastní zkušenost se Student Agency MONIKA PALATKOVÁ Práce na projektech Projekty vzdělávání VÁCLAV STÁREK ROSTISLAV VONDRUŠKA Projekty CzechTourism Shrnutí Ocenění - Osobnost cestovního ruchu za rok Osobnost cestovního ruchu za rok Osobnost cestovního ruchu za rok Osobnost cestovního ruchu za rok Osobnost cestovního ruchu za rok Osobnost cestovního ruchu za rok Dotazníkové šetření NÁVRHOVÁ ČÁST Vyvracení či potvrzení hypotézy Doporučená opatření Závěr... 85

9 Literatura Příloha

10 Seznam grafů Graf č. 1: Pracovní místa v cestovním ruchu v ČR v letech Graf č. 2: Hosté v HUZ ve Zlínském kraji Graf č. 3: Počet HUZ ve Zlínském kraji v letech Vyhodnocení dotazníků Graf č. 4: Pohlaví dotazovaných osob. 65 Graf č. 5: Nejvyšší dosaţené vzdělání. 66 Graf č. 6: Věková skupina 68 Graf č. 7: Všeobecné informace o cestovním ruchu 69 Graf č. 8: Pracujete nebo studujete v oboru cestovní ruch? 70 Graf č. 9: Znáte některé z těchto jmen?. 71 Graf č. 10: Přehled významných osobností dle dotazovaných osob. 72 Graf č. 11: Změnila se kvalita v turismu za posledních 20 let? 77 Graf č. 12: Přehled HUZ a počet lůţek v cestovním ruchu v letech

11 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Pracovní místa v cestovním ruchu v ČR v letech Tabulka č. 2 Hosté v HUZ ve Zlínském kraji Tabulka č. 3 Počet HUZ ve Zlínském kraji v letech Vyhodnocení dotazníků Tabulka č. 4 Pohlaví dotazovaných osob.. 65 Tabulka č. 5 Nejvyšší dosaţené vzdělání.. 67 Tabulka č. 6 Věková skupina 68 Tabulka č. 7 Všeobecné informace o cestovním ruchu. 69 Tabulka č. 8 Pracujete nebo studujete v oboru cestovní ruch?. 70 Tabulka č. 9 Přehled významných osobností dle dotazovaných osob.. 74 Tabulka č. 10 Přehled HUZ a počet lůţek v ČR v letech

12 Úvod Téma své diplomové práce Významné osobnosti Česka pro posilování významu a kvality turismu jsem si vybrala, protoţe se zajímám o cestovní ruch a také mě zajímalo, jaké osobnosti jsou těmi významnými v České republice. Cílem práce je představit osobnosti, které působí v oboru cestovního ruchu, seznámit veřejnost s jejich projekty a práci, kterou posílily turismus v České republice. Samostatným cílem je potvrzení či vyvracení stanovených hypotéz níţe uvedených. Výběru hypotéz, které jsem si zvolila, předcházelo dlouhé přemýšlení. Objevují se v České republice osobnosti, které jsou širokou veřejností známi, a kaţdý si je vědom jejich pracovních funkcí. a Podle dotazovaných se najdou v naší zemi významné osobnosti turismu. Veřejná společnost nemá znalosti z oboru cestovního ruchu, ale jsou jim známi mediální osobnosti působící v tomto oboru. Metody pro vypracování práce jsou sběr a následná interpretace informací. Pouţívám také statistické informace zveřejněné Českým statistickým úřadem, a zaznamenávám je v grafické podobě. Významné osobnosti zahrnuté do své práce jsem oslovila průvodním dopisem, který jsem vybraným osobám zaslala. Dále jsem pouţila dotazování, pomocí dotazníku, který jsem vytvořila. Segment dotazovaných osob není nijak určený, jedná se o náhodně oslovené vzorky osob. Chtěla jsem udělat ucelený přehled, všech věkových kategorií, osob s různým vzděláním a z různorodých oborů, k objektivním výsledkům. Tyto výsledky jsou podle mého názoru také plnohodnotné tím, ţe jsem se dotazovala 150 osob. Pro lepší rozvrhnutí diplomové práce jsem ji rozdělila do tří částí, na teoretickou, analytickou a závěrečnou - návrhovou část. První část práce je teoretickou částí, ve které vysvětluji základní pojmy definice cestovního ruchu podle několika nezávislých autorů. Jednoduché rozdělení cestovního ruchu a organizace, které se aktivně účastní podpory turismu ve světě a České republice. Organizace věnující se cestovnímu ruchu ve světě a Evropě je Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) a EUROSTAT. V České republice působí Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR), CzechTourism Česká centrála cestovního ruchu a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), ale i další asociace a sdruţení. Vysvětluji slovo osobnost člověka jako předmět zkoumání vědy. Kaţdý z nás je osobnost, a tudíţ má kaţdý z nás jiné vlastnosti a rysy. Někdo se osobností rodí a jiní se jí 12

13 musí stát a naučit se důleţité věci, které jiným přijdou samozřejmostí. Pracovních příleţitostí je v cestovním ruchu nespočet. Mezi nejčastější pracovní místa můţeme zařadit delegáty, pracovníky v cestovních kancelářích a cestovních agenturách, průvodci, prodejci letenek apod. Pozorování pracovních míst v turismu komplikuje, ale skutečnost, ţe některá místa jsou pouze sezónní, osoby, jeţ nejsou vůbec registrovaní jako pracující v daném zařízení cestovního ruchu. Přehled pracovních míst v letech v cestovním ruchu v České republice jsem shrnula do grafu a tabulky. V názvu diplomové práce je obsaţeno také slovo kvalita. Definuji kvalitu z několika pohledů, snaţím se nastínit pokroky a trendy kvality v dopravě, gastronomii a ubytování. V hlavní části práce se soustřeďuji na jednotlivé osobnosti cestovního ruchu. Nejprve vás seznamuji s cestovateli a dobyvateli dalekých krajů jako byl Emil Holub, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, mecenáš českých cestovatelů Vojtěch Náprstek a jiní. Osloveným osobnostem jsem věnovala kapitolu, ve které je obsaţen jejich ţivotopis pro bliţší seznámení. Práce na projektech v cestovním ruchu je velice důleţitá, je to viditelný výsledek jejich práce. Ať se jedná o propagaci měst, regionů či práci prezidentů asociací, kaţdý se snaţí svojí prací přispět k zlepšení a posílení turismu v České republice. Osobnosti cestovního ruchu, jeţ představuji v hlavní části práce, jsou v dnešní době důleţité. V důsledku projektů, kterými přispěly jak pro rozvoj a propagaci měst, regionů a celé České republiky, ale také vzdělávacími projekty. Mezi osobnosti cestovního ruchu jsem zařadila zakladatelku a ředitelku Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Danu Daňovou, Antonína Franke za celoţivotní přínos k rozvoji turismu v Československu a v České republice, Pavla Hlinku, který byl dlouhá léta presidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, další osobnostmi jsou Radim Jančura, Monika Palatková, Václav Stárek a Rostislav Vondruška. Není náhodnou, ţe většina osob, které jsem si vybrala, získaly ocenění Osobnost cestovního ruchu. Poslední část analytické části je věnována dotazníkovému šetření. Výsledky šetření mi poskytly také pro určení správnosti hypotézy. V návrhové části diplomové práce jsem se věnovala právě uţ hodně zmíněným hypotézám pro jejich potvrzení nebo vyvracení. Propagace osobností cestovního ruchu není příliš na dobré úrovni. Informace o jednotlivých členech a jejich projektech nejsou dostupné a snadno k nalezení. Celou práci ukončuji závěrem, kde shrnuji cíle a hypotézy diplomové práce. V závěru je i obsaţený můj celkový názor na vypracování práce. 13

14 1. TEORETICKÁ ČÁST Cestovní ruch (CR) nebo také turismus je všude kolem nás. Jedná se o mnohostranný obor, který se vyvíjel jako společensko-ekonomický jev v průběhu mnoha let. Cestovní ruch je odvětvím, které se dynamicky vyvíjí a je všude kolem nás. Lidé si dopřávají dovolenou, relaxaci, sportovní hrátky a zábavu ve vzdálených končinách, prodlouţené víkendy a wellness balíčky velmi rádi. Někteří z nás cestují pouze za návštěvou rodiny či kamarádů nebo také za vzděláním. Do míst cestovního ruchu se lidé musejí přepravit, tudíţ jim musejí být vytvořeny podmínky pro jejich pobyt i pro samotné vyuţití volného času, které je vlastním motivem účasti na cestovním ruchu. 1 Tyto podmínky zahrnují veškeré sluţby s ním spojené jako je doprava, ubytování, stravování, sluţby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské sluţby a turistické informační systémy a další sluţby s cestovním ruchem spojené. Turismus patří mezi nejvýznamnější součásti národní a světové ekonomiky. Cestovní ruch tvoří významnou sloţku světové ekonomiky i hospodářství států. V některých oblastech tvoří hlavní zdroj příjmů obyvatel. Ve 20. století se stal běţnou součástí ţivotního stylu mnoha lidí, zejména ve vyspělých zemích. Na jedné straně je zdrojem přínosů, které jsou závislé na vloţených nákladech, Jako s kaţdým druhem podnikání, i s cestovním ruchem jsou však na straně druhé spojena určitá rizika a negativní jevy, zejména v podobě škod na ţivotním prostředí Definice cestovního ruchu Na začátek si uvedeme několik definic cestovního ruchu, abychom se ujistili, ţe všichni chápeme tento výraz správně. Pomocí těchto definic si také lépe představíme, sloţitost definování termínu, který známe dnes a jeho jednoduché rozdělení. Definice v knize Rukověť cestovního ruchu z roku 1984 konstatuje, ţe platná definice cestovního ruchu, s níţ se ztotoţňovali všichni teoretikové, v podstatě neexistuje. Většina z nich se však shoduje v tom, ţe do nejširšího významového smyslu tohoto pojmu patří 1 INDROVÁ, J. a kol Cestovní ruch (základy). Praha: Oeconomica, 2009, 7 str., ISBN CzechTourism. Charakteristika a význam cestovního ruchu v Česku [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 vykonávání nejrůznějších činností člověka při přechodném pobytu mimo jeho trvalé bydliště, přičemţ však tyto činnosti nesmějí být vykonávány za účelem pravidelného výdělku u zaměstnavatelské organizace v místě přechodného pobytu. 3 Pásková a Zelenka se ve svém výkladovém slovníku cestovního ruchu pokusili definovat nejen z hlediska jevů probíhajících na straně poptávky, ale také na straně nabídky. Autoři definují turismus jako komplexní společenský jev, jako souhrn aktivit účastníků cestovního ruchu, souhrn procesů budování a provozování zařízení se sluţbami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, rozvojem a ochranou zdrojů pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně správních aktivit a reakce místní komunity a ekosystémů na uvedené aktivity. 4 Za mezník v definování cestovního ruchu i pro jeho statistické sledování lze povaţovat Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu, pořádanou v červnu 1991 Světovou organizací cestovního ruchu (WTO) v Ottavě. Při této konferenci bylo konstatováno, ţe cestovní ruch současné doby je nejen významným faktorem světového obchodu, ale i účinným faktorem ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje národních celků, avšak přes veškerou snahu odborníků různých zemí stále existují problémy v jeho vymezení i statistickém sledování. Na konferenci v Ottavě byl podán návrh na unifikaci základních pojmů souvisejících s cestovním ruchem a cestováním na národní i mezinárodní úrovni. V roce 1994 byly tyto návrhy publikovány. Cestovní ruch (tourism) je definován jako činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běţné ţivotní prostředí /mimo místo bydliště/ a to na dobu kratší neţ je stanovena 5, přičemţ hlavní účel její cesty je jiný neţ vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě 6. 3 FRANKE, A. a kol Rukověť cestovního ruchu. Praha: Merkur, 1984, 29 str., ISBN PÁSKOVÁ, M; ZELENKA, J Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002, 50 str., ISBN U mezinárodního cestovního ruchu tato doba činí 1 rok, u domácího cestovního ruchu 6 měsíců. 6 Pramen definice: International Conference on Travel and Tourism Statistic. Conference Resolution WTO, Madrid, July

16 1.1.1 Základní pojmy v cestovním ruchu Cestovní ruch je moţné členit podle několika kritérií místa realizace, vztah k platební bilanci státu, plátce nákladů, způsob zabezpečení cesty a pobytu, věk účastníků, délka pobytu, převaţující prostředí, převaţující motivace atd. Odborná literatura rozlišuje nejčastěji formy a druhy. Pro rozlišování forem se uplatňuje hledisko motivační, hledání motivů k účasti na cestovní ruch druhů se uplatňuje hledisko způsobu realizace v závislosti na konkrétních podmínkách, tedy jevová stránka. 7 Typy turismu dle místa realizace Jde o členění podle území, ve kterém se cestovní ruch realizuje. Podle tohoto kritéria se člení na: Domácí cestovní ruch, při němţ osoby trvale sídlící v zemi cestují výlučně uvnitř tohoto státu a nepřekračují jeho hranice Zahraniční cestovní ruch, při němţ vţdy dochází k překračování hranic jednoho či více států. Z pohledu státu se jedná o: o výjezdy osob trvale pobývajících v zemi do zahraničí a hovoříme o výjezdovém cestovním ruchu, který je také pojmenován outgoing či v doporučeném názvosloví WTO outbound turism o příjezdy osob trvale sídlících v zahraničí do země a hovoříme o příjezdovém cestovním ruchu, který je také pojmenován incoming či v doporučeném názvosloví inbound turism 8 o průjezd osob trvale sídlících v zahraničí přes území státu do jiného státu, přičemţ motiv účasti na cestovním ruchu je realizován v jiném státu a hovoříme o tranzitním cestovním ruchu 9 7 ATTL, P.; NEJDL, K Turismus I. Praha: VŠH, 2004, 17 str., ISBN ATTL, P.; NEJDL, K Turismus I. Praha: VŠH, 2004, 19 str., ISBN ATTL, P.; NEJDL, K Turismus I. Praha: VŠH, 2004, 20 str., ISBN

17 1.2 Organizace a asociace působící v cestovním ruchu V následující kapitole si představíme několik organizací a asociací, které souvisí s cestovním ruchem. Tyto organizace a asociace podporují cestovní ruch ve světě a také v České republice, ať se jedná o příjezdový či výjezdový turismus Světová organizace cestovního ruchu UNWTO vznikla přeměnou organizace nevládního charakteru IUOTO (International Union of Official Travel Organizations, zřízené v roce 1947) na vládní organizaci, jejíţ stanovy nabyly platnost v roce V témţe roce k těmto stanovám přistoupila i tehdejší ČSSR. Od roku 2003 je UNWTO specializovanou agenturou OSN pro oblast cestovního ruchu. Roční členské příspěvky do rozpočtu UNWTO hradí Ministerstvo zahraničních věcí ČR za státního rozpočtu a je zastoupeno v UNWTO velvyslancem Ing. Karlem Beranem, stálým reprezentantem ČR při UNWTO v Madridu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zajišťuje věcný výkon členství. UNWTO se řadí mezi nejvýznamnější vládní organizace cestovního ruchu se 161 členskými zeměmi a 390 přidruţenými členy s pozorovatelským statusem a členství v této organizaci nabývá celosvětově stále většího významu. Sídlem organizace je Madrid EUROSTAT Eurostat je statistický úřad Evropských společenství se sídlem v Lucembursku zaloţený v roce Od roku 1958 je Generálním ředitelstvím (DG-Directorate-General) Evropské komise. Klíčovým úkolem Eurostatu je poskytování statistik jiným generálním ředitelstvím, poskytování dat Komisi a ostatním evropským institucím za účelem definování, realizace a analýzy politiky Společenství. Úkolem Eurostatu je poskytovat statistiky na evropské úrovni umoţňující srovnání mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Mezinárodní statistiky informují o stavu a vývoji společnosti nejen v členských zemích EU, ale i v dalších státech. Jsou důleţitým, objektivním a realistickým způsobem měření toho, jak ţijeme. Databáze Eurostatu nabízejí 10 Ministerstvo pro místní rozvoj. Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) [online] [cit ]. Dostupné z: %281%29/Ucast-v-mezinarodnich-organizacich-/Svetova-organizace-cestovniho-ruchu- %28UNWTO%29 17

18 široké veřejnosti zdarma řadu významných a zajímavých statistických údajů. Mezi nejčastější uţivatele patří např. mezinárodní i vládní instituce, podniky, novináři a studenti Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK) Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiţe. Asociace se angaţuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice. Asociace cestovních kanceláří ČR je platformou pro komerční spolupráci cestovních kanceláří a agentur navzájem, jakoţ i pro spolupráci cestovních kanceláří a agentur s dodavateli sluţeb. Příleţitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce členů jsou jednak sekce, jednak pravidelná měsíční setkání formou Klubových dnů a konečně i kaţdoroční Valné shromáţdění. Kontakty na dodavatele i odběratele sluţeb z ČR i zahraničí zprostředkovává sekretariát ACK na základě adresářů aj. databází. Konkrétní nabídku svých produktů prezentují jednotliví členové ACK sami. Asociace nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při orientaci v široké nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých cestovních kanceláří a agentur. 12 ACK ČR byla zaloţena jako první profesní sdruţení cestovních kanceláří v ČR v srpnu 1990, v současné době sdruţuje 196 cestovních kanceláří a agentur a 80 přidruţených členů z navazujících oborů dopravy, veletrhů a propagace, odborného školství, pojištění a zpracování dat. V čele ACK ČR je volené představenstvo, předsedou ACK ČR je Viliam Sivek, EuroAgentur Hotels & Travel, místopředsedy jsou JUDr. Vladimír Dolejš, DC Service 11 Český statistický úřad. Obecné informace o Eurostatu [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Asociace cestovních kanceláří České republiky. Představení asociace [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Praha, Petr Krč, ATIS a Mgr. Zdeněk Kříţ, SIAM Travel, místopředsedou pro vnější vztahy pak Jan Papeţ Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je české profesní sdruţení subjektů cestovního ruchu, zaloţené v roce 1991, které má v současné době 250 členů z řad subjektů cestovního ruchu. Řádným členem se mohou stát cestovní kanceláře a agentury, zabývající se příjezdovým i výjezdovým cestovním ruchem. Přidruţenými členy AČCKA se mohou stát zahraniční cestovní kanceláře, hotely centrály cestovního ruchu, školy a komerční firmy nabízející sluţby cestovním kancelářím (např. pojišťovny). Asociace českých cestovních kanceláří a agentur je od roku 2005 členem prestiţní evropské ECTAA (Evropské sdruţení cestovních kanceláří a agentur) sdruţující národní asociace cestovních kanceláří a agentur členských zemí Evropské unie. AČCKA patří k atraktivním členům této významné evropské organizace Asociace hotelů a restaurací (AHR ČR) Profesní cechy byly historickými předchůdci profesních sdruţení. Pomocí sloučením dvou nejvýznamnějších profesních sdruţení HO.RE.KA ČR Sdruţení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu a Národní federace hotelů a restaurací České republiky, dne 25. října 2006 v Hotelu PYRAMIDA OREA HOTELS Praha, vznikla nová, moderní a silnější organizace Asociace hotelů a restaurací České republiky o. s. (AHR ČR). 15 Asociace hotelů a restaurací České republiky je profesní nezisková organizace, jejímţ hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Z toho jasně vyplývá, ţe členy asociace musí být majitelé a provozovatelé ubytovacích a gastronomických zařízení z celé republiky, pro které tato organizace zajišťuje pravidelný servis a poradenství. AHR ČR je členem evropské konfederace asociací hotelů a restaurací HOTREC a zastupuje zároveň zájmy svých členů i na evropské úrovni. Krajské sekce AHR ČR spolupracují se samosprávou na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v krajích 13 Asociace cestovních kanceláří České republiky. Struktura asociace [online] [cit ]. Dostupné z: 14 Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. O asociaci [online] [cit ]. Dostupné z: 15 Asociace hotelů a restaurací České republiky. Představení asociace [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 a marketingové podpoře svých členů. AHR ČR pomáhá svým členům lépe se orientovat na trhu, být připraven na nová legislativní opatření a moţnost ovlivňovat dění v oboru. 16 Své poslání chce AHR ČR naplnit vyjednáváním se zákonodárci České republiky i Evropského parlamentu, spoluprací se státními orgány na všech úrovních a jejich zařízeními, zejména Ministerstvem pro místní rozvoj a Českou centrálou cestovního ruchu, Svazem obchodu a cestovního tuchu ČR a mediálními partnery prosazovat legislativní změny potřebné pro rozvoj podnikání v oboru. Působností sítě krajských sekcí AHR ČR ve všech krajích České republiky rozvíjet spolupráci s orgány na úrovni kraje, měst a obcí v jejich specifických podmínkách. Cíle asociace: vést své členy k dodrţování Etického kodexu AHR ČR ve vztahu k obchodním partnerům i veřejnosti usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit svých členů a konkurenceschopnosti oboru působením na členy různými formami činnosti je vést ke zvyšování kvality poskytovaných sluţeb a zachování dobrého jména oboru ve spolupráci s médii propagovat činnosti a pozitivní příklady podnikatelských aktivit svých členů navazovat spolupráci a uzavírat smluvní vztahy s partnery poskytujícími výhody pro členy asociace, např. s kolektivními správci autorských práv a dalšími organizacemi účastí v pracovních skupinách pro přípravu nových zákonných předpisů prosazovat úpravy zákonných opatření, které přispěje ke zlepšení podnikání v oboru hotelnictví a gastronomie. 17 Prezidentem AHR ČR je nyní Ing. Václav Stárek a zástupce vzdělávací sekce je Ing. Pavel Hlinka. 16 Asociace hotelů a restaurací České republiky. Představení [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Asociace hotelů a restaurací České republiky. Představení asociace [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 1.2.6 Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Česká centrála cestovního ruchu je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V roce 1993 byla zřízena za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a také na domácím ruchu od roku Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. V rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu se CzechTourism zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí turismu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika, ale i další téma: bohatství historie, záţitková a aktivní dovolená. CzechTourism také propaguje mimo zmíněných oblastí v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly vybrány ve spolupráci se zástupci krajů. 18 Základním cílem CzechTourism je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v České republice. K dosaţení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly: zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu spolupráce v oblasti CR s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, peněţními ústavy, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti CR a sluţeb za účelem zajištění a udrţení konkurenceschopnosti subjektů CR na domácím a zahraničním trhu vytváření příznivého image turistické destinace Česká republika a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česká republika 18 CzechTourism. CzechTourism [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 podpora tvorby produktů CR se šetrným přístupem k ţivotnímu prostředí zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii informační servis pro odvětví průmyslu CR v ČR, zejména vydávání odborných zpráv, jejichţ náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému vydávání propagačních materiálů o ČR v příslušných jazykových verzích spolupráce s regiony v ČR, angaţovanost při vzniku přirozených oblastí CR, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůrazňování významu CR pro ČR zakládání zastoupení v zahraniční s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce CR v ČR a všestranně podporovat prodej národních produktů CR 19 Sídlo ČCCR CzechTourism je v Praze ulice Vinohradská 46. Generálním ředitelem ČCCR je Ing. Rostislav Vondruška a tiskovým mluvčím Pavel Klicpera Klub českých turistů (KČT) Klub českých turistů byl zaloţen z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Číţkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu Klubu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka. Ten však po půl roce ve svou funkci opustil, plnit totiţ úlohu spíše známé osobnosti, neţ pracovní povinnosti. Dnes má Klub českých turistů necelých 40 tisíc členů, z toho čtvrtina je mládeţ. Základní organizační jednotkou KČT jsou odbory, které se sdruţují do 14 oblastí, totoţných s hranicemi krajů, vše zastřešuje Ústředí KČT se sídlem v Praze. Členové KČT 19 CzechTourism. Statut [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 organizují kaţdoročně přes tisíc akcí určených pro členy klubu i neorganizované zájemce o všechny druhy turistiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo je metodickým a koordinačním orgánem pro všechny subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Důleţitým cílem ministerstva je vyuţít legislativní nástroje při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v České republice, a pomocí jasných pravidel dosáhnout lepší ochrany spotřebitele a stanovit pravidla pro provoz cestovních kanceláří a agentur. Ministerstvo se významným způsobem zapojuje do aktivit mezinárodních organizací v oblasti cestovního ruchu a svoji činnost prezentuje na odborných konferencích a veletrzích cestovního ruchu. Ministerstvo realizuje řadu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, které přispějí k rozvoji cestovního ruchu v České republice Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) Dvacet let existence a podpory podnikatelského úsilí v trţním prostředí a mezinárodních kontaktech dovedlo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR do pozice vrcholového reprezentanta českého obchodu a cestovního ruchu, respektovaného odbornou veřejností, státními institucemi i odbornými evropskými organizacemi. SOCR ČR představuje vrcholové, nezávislé, dobrovolné a lobistické sdruţení. Územně strukturovanou organizaci, která prostřednictvím svých Regionálních kanceláří a Krajských zastoupení spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů. Sociální partner zastupující zaměstnavatele v odvětvovém sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu a s Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu. 20 Klub českých turistů. Klub českých turistů [online] [cit ]. Dostupné z: 21 Ministerstvo ro místní rozvoj ČR. Cestovní ruch [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 Prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je Ing. Zdeněk Juračka a generálním ředitelem Ing. Petr Hrubý Osobnost jako předmět zkoumání vědy Pokud se řekne osobnost, kaţdý z nás si vybaví konkrétní osobu a tvář dotyčného, kterého za osobnost povaţuje. Někteří si představují člověka, který něco dokázal, co má charisma a je pro něj nezapomenutelný. Lze říci, ţe kaţdý jedinec je osobnost a to tedy vy i já. Kaţdý z nás si představuje něco jiného pod slovem osobnost, a proto bych se jím ráda zabývala alespoň okrajově. S termínem osobnost pracuje mnoho vědeckých disciplín, především pak psychologie, etika, sociologie, filozofie, právo, medicína a další. Je tedy nemoţné najít takovou definice, která by byla pro všechny obory totoţná. Význam osobnosti tímto důsledkem nemůţe být také stejný v jednotlivých oborech Osobnost člověka Podle Milana Nakonečného se osobností rozumí vynikající nebo nějaký výrazný jedinec. Do psychologie byl pojem osobnosti zaveden aţ na počátku našeho století, kdy se ukazovala nutnost studovat duševní ţivot člověka jako celek, a nikoliv jen jako pouhý soubor jednotlivých funkcí (jako vnímání, myšlení, cítění, chtění), neboť vykazoval funkční jednotku, bylo nutno vysvětlit fakt, ţe na týţ podnět (S) různí lidé reagují (R) různě. Základní paradigma psychologie by pak vypadalo takto: R = f (S, O), resp. R = f (S O) 22 Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Svaz a členové [online] [cit ]. Dostupné z: 23 Volně: PANUŠOVÁ, P.: Osobnosti v cestovním ruchu v České republice. [ Bakalářské práce.] Praha: VŠE. 24

25 Osobnost je zde chápána jako celek dispozic, které spolu se situací determinují obsah a průběh psychických procesů, které jsou chápány jako reakce individua na určitou situaci. 24 Osobností se člověk nerodí, nýbrţ stává, jiţ od raného dětství se utváří specificky lidská forma organizace a fungování psychiky Třídění rysů osobnosti Různí autoři vycházející z různých hledisek třídění rysů osobnosti, dospěli k různým kategoriím psychických vlastností osobnosti. Nakonečný v knize Základy psychologie dospěl k následujícímu třídění rysů: temperament, schopnosti, postoje, volní vlastnosti (charakterizující způsoby jednání a rozhodování vytrvalost, rozhodnost, důslednost, sebeovládání, prudkost atd.), motivy a charakter. 26 Zatímco S. L. Rubinštejn ve svém třídění psychických vlastností vychází ze základních otázek, které si dokáţeme odvodit. Jedná se o otázky zaměřenosti co člověk chce, o co usiluje, čím je přitahován, schopností čeho je schopen a charakteru čím je, co má pro něj význam. 27 Mezi další obecné rysy, na kterých se většina autorů shoduje, jsou emocionalita, temperament (zde známe rozdělení osobností na sangvinika, flegmatika, cholerika a melancholika) a také inteligence Charakteristika osobnosti cestovního ruchu Pro cestovní ruch je jednoznačné jaké vlastnosti a rysy by měla mít osobnost pohybující se v tomto oboru. Samozřejmostí je příjemné vystupování, vzdělání v oboru, ve kterém se nachází a všeobecný přehled. Potřeba neustálého sebevzdělávání a získávání aktuálních informací je pro odborníka v jakémkoli odvětví nezbytností. Umění komunikace s lidmi je v oboru cestovního ruchu základním pilířem, bez kterého se neobejdeme. Ať se jedná o komunikaci v horizontální rovině se zákazníky či ve vertikální rovině nadřízený podřízený. Důleţitou vlastností je také schopnost diplomacie, 24 NAKONEČNÝ, M Základy psychologie osobnosti. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1993, 9 str., ISBN NAKONEČNÝ, M Základy psychologie osobnosti. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1993, 27 str., ISBN NAKONEČNÝ, M Základy psychologie. Praha: Academia, 1998, str., ISBN NAKONEČNÝ, M Základy psychologie. Praha: Academia, 1998, 528 str., ISBN

26 umění vědět, kdy mlčet a kdy se projevit, jazykové dovednosti a předvídat jak se ostatní lidé zachovají. Největší výhodou v kaţdém oboru je zkušenost. Ať se jedná o zkušenost vlastní nebo cizí, o kterou se s námi podělil náš přítel. Zkušenosti jsou tím nejcennějším, co od ţivota získáváme. Můţeme je získat z různorodých zaměstnání, čtení odborných publikací, děláním špatných či dobrých rozhodnutí a také ze zkušeností ostatních. Zkušenost není to, co se vám stane. Zkušenost je to, jak naloţíte s tím, co se vám stalo. 28 Citát anglického spisovatele Aldous Huxley vystihuje pojetí zkušenosti, a také to jak s ní nakládat. V cestovním ruchu existuje nespočet povolání, na kaţdé z nich lze aplikovat jiné potřebné vlastnosti a schopnosti, které musí osoba, jeţ ho vykonává disponovat. Povolání vázající se k oboru cestovního ruchu můţeme rozdělit velmi jednoduše, a to: pedagog v cestovním ruchu odborník na vedoucí pozici mluvčí asociace působící v cestovním ruchu další povolání v cestovním ruchu 29 Mezi pracovní místa, která lze do cestovního ruchu zařadit, jako další patří prodejci letenek, jízdenek, pracovníci v cestovních kancelářích a agenturách, delegáti, průvodci apod. K významnějším pracovním postům v turismu, lze zařadit ředitele CK a CA, mluvčí ACK ČR, AČCKA, generální ředitel CzechTourism a jiné. Nelze ani vyjmenovat veškerá pracovní místa, která se v tak rozsáhlém oboru nacházejí, proto jsem vyjmenovala jen některá. 28 Citáty. In: Zkušenost [online]. [cit ]. Dostupné z: 29 PANUŠOVÁ, P.: Osobnosti v cestovním ruchu v České republice. [ Bakalářské práce.] Praha: VŠE, str

27 1.4 Zaměstnanost v cestovním ruchu Vliv cestovního ruchu na zaměstnanost je vedle vlivu na HDP (hrubý domácí produkt) druhým základním ukazatelem postavení turismu v ekonomice. U zaměstnanosti musíme stejně jako u HDP rozlišit zaměstnanost přímou, nepřímou a případně indukovanou, v závislosti na odvětvovém členění na průmysl a ekonomiku cestovního ruchu. Přímá zaměstnanost představuje souhrn pracovních míst, která jsou vytvořena v přímých odvětvích, a nepřímou zaměstnanost zahrnuje počet pracovních míst v odvětvích nepřímých. Indukovaná zaměstnanost je zaměstnanost vyvolaná výdaji osob zaměstnaných v přímých nebo nepřímých odvětvích turismu. Cestovní ruch je oblast náročná na pracovní sílu, přestoţe je zde moţné řadu procesů automatizovat př. nákup jízdenek, zůstane turismu s největší pravděpodobností i nadále odvětvím zaloţeným zejména na pracovní síle. Důsledkem vysoké náročnosti na pracovní sílu bývá zaměstnanost v turismu úzce svázána s regionálními aspekty cestovního ruchu, kdy vytváření pracovních příleţitostí v turismu znamená pro řadu regionů a míst jednu z mála ekonomických aktivit. Pozorování počtu pracovních míst v cestovním ruchu komplikuje i skutečnost, ţe řada pracovních míst v turismu jsou pracovní místa sezonní či na částečný úvazek a jistou část pracovních míst představují i místa spadající do šedé zóny ekonomiky. Při hodnocení vlivu turismu na zaměstnanost je hodnocen počet plných pracovních míst v průmyslu a ekonomice turismu absolutně a zejména relativně ve vztahu k ostatním odvětvím. Mimo kvantitativních ukazatelů je třeba zohlednit kvalitativní ukazatele s ohledem na charakter vytváření pracovních míst vycházející ze specifických podmínek zaměstnanosti v cestovním ruchu: různorodost profesí s ohledem na průřezový charakter turismu; odlišné kvalifikační předpoklady, avšak s převahou méně kvalifikovaných profesí; vysoký podíl zaměstnanosti ţen a mladších lidí; vysoký podíl pracovních míst na částečný úvazek; 27

28 další. 30 Pracovní místa v cestovním ruchu , Podíl CR na celkové zaměstnanosti, Pracovní místa v % Počet pracovních míst v CR Graf č. 1 Pracovní místa v cestovním ruchu v České republice v letech Zdroj: Data získána z czos.cz. V cestovním ruchu v roce 2009 byl počet pracovních míst na plný úvazek celkem Celkem je zaměstnaných v cestovním ruchu ale osob. Z tohoto počtu je více zaměstnaných ţen neţ muţů, ţeny zahrnují počet a muţi o téměř 11 tisíc méně V roce 2008 bylo podle Českého statistického úřadu pracovních míst v oboru turismu Tento údaj není nijak výrazně niţší neţ v roce Je spíše vidět, ţe jsme se začali znovu probouzet po ekonomické krizi. Celkový počet zaměstnaných osob byl , z toho bylo ţen a muţů. V grafu č. 1 Pracovní místa v cestovním ruchu v České republice v letech je graficky znázorněn počet pracovních míst a také podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v % v České republice. Je zde patrný zvýšený počet pracovních míst 30 PALATKOVÁ, M.; ZICHOVÁ, J Ekonomika turismu. Praha: Grada Publishing, 2011, str., ISBN Český statistický úřad. Modul zaměstnanosti cestovního ruchu [online] [cit ]. Dostupné z: 28

29 v letech 2008 a Zatímco podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti pracovních míst není ve výkyvu v těchto letech. Zvýšený podíl byl pouze v letech , od roku 2006 je podíl v rozmezí 4,58 4,48 %. V roce 2010 klesl počet pracovních míst na hodnotu , celkový podíl cestovního ruchu zaměstnanosti se ale zvýšil na 4,62%. Tabulka č. 1 - Pracovní místa v cestovním ruchu v České republice v letech Rok Počet pracovních míst Podíl CR na celkovou zaměstnanost ,74 % ,75 % ,71 % ,58 % ,50 % ,48 % ,56 % ,62 % Zdroj: Kvalita v cestovním ruchu Kvalita a jakost jsou synonyma, která jedno za druhé můţeme víceméně zaměnit. Jakost se pouţívá ve spojení s výrobky a výrobou. Zatímco kvalitu pouţíváme v ostatních oblastech řízení organizace a v sektoru sluţeb. Armand Vallin Feigenbaum definuje kvalitu takto: Kvalita výrobku je souhrn všech jeho konstrukčních a výrobně technických charakteristik, které určují úroveň, jakou produkt naplní očekávání zákazníka. 29

30 Norma ISO 9001 definuje kvalitu: Stupeň splnění poţadavků souborem obsaţených znaků. 32 Nároky na kvalitu sluţeb stále mobilnějších spotřebitelů, jako turistů či cestovatelů, kteří cestují z jednoho konce světa na druhý, se zvyšují rapidní rychlostí. Pro zajištění kvality a bezpečnosti produktů cestovního ruchu a sluţeb se v kaţdé zemi pouţívá jiné normy. Četné problémy nastávají, pokud spotřebitelé pocházejí ze země, kde platí přísnější kvalitativní a bezpečnostní normy. Spotřebitelé se často rozhodují pro jinou turistickou destinaci, jestliţe nabízené sluţby a produkty nesplňují poţadavky. 33 Jestliţe se budeme věnovat formě dopravy, která značně ovlivňuje kvalitu cestovního ruchu, stav dopravních prostředků v České republice nebyl příliš komfortní. Iniciátorem a osobou, která si zaslouţí vyzdvihnout v oblasti zkvalitnění cestování nejen po Česku je Ing. Radim Jančura, ředitel společnosti Student Agency. Dohromady se společností Student Agency vytvořil komfortní, spolehlivé a levné cestování po Evropě a hlavních měst České republiky. Nejedná se pouze o autobusovou dopravu, ale také o vlakovou dopravu, kde je velkým konkurentem Českých drah. Více o Ing. Radimu Jančurovi v kapitole V oblasti gastronomie se kvalita oceňuje pomocí Michelinských hvězd, jedná se o celosvětové označení prvotřídního umění šéfkuchaře a celé restaurace za skvěle připravený pokrm. V České republice Michelinskou hvězdu získala v roce 2010 praţská restaurace Allegro v hotelu Four Seasons zásluhou italského šéfkuchaře Andrea Accordi. 34 V roce 2012 získal hvězdu také český šéfkuchař Roman Paulus pro Alcron. Jedná-li se pouze o české měřítko kvality velkým trendem hodnocení gastronomických zařízení je mínění šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Toto hodnocení se, ale nemusí zdát objektivní pro kaţdého, jedná se o subjektivní názor šéfkuchaře Pohlreicha. 32 ManagementMania. Kvalita (jakost) [online] [cit ]. Dostupné z: 33 Evropský sociální fond v ČR. Klasifikace ubytovacích zařízení [online] [cit ]. Dostupné z: 34 Vaření.cz. Michelinské hvězdy nad Prahou [online] [cit ]. Dostupné z: 30

31 1.5.1 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice Asociace hotelů a restaurací České republiky na základě Usnesení vlády ze dne č. 717 a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a CzechTourism sestavil Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension, motel a botel pro období let Začátkem roku 2010 nastala nová éra systému přidělování hvězdiček. Hotelové asociace 7 zemí Evropské unie zaloţily Hotelstars Union, unii, která se dala za cíl především sjednotit klasifikaci hotelových sluţeb pomocí jednotné metodiky a vyuţití společného marketingu při propagaci certifikovaných zařízení. Před uplynutí prvního období platnosti certifikace se rozšířil počet zemí Evropské unie na 11. Materiál Oficiální jednotné klasifikace vznikl ve spolupráci AHR ČR, UNIHOST (Sdruţení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích sluţbách ČR) a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism. 35 Z pohledu zadání tématu diplomové práce nemohu konkrétně nominovat osoby, které za tímto pokrokem stály. Nejedná se o jednotlivce, ale o celé týmy osob organizací a asociací a jejich hlavní představitele. Netroufám si jmenovat konkrétní jméno. 1.6 Stanovení hypotéz Pro atraktivnější obsah práce jsem se rozhodla stanovit dvě hypotézy. Pracovní hypotézy týkající se přehledu osobností a znalostí o nich v oblasti cestovního ruchu byly stanoveny takto: I. Objevují se v České republice osobnosti cestovního ruchu, které jsou širokou veřejností známi, a kaţdý si je vědom jejich pracovních funkcí. II. Podle dotazovaných se najdou v naší zemi významné osobnosti turismu. Veřejná společnost nemá znalosti z oboru cestovního ruchu, ale jsou jim známi mediální osobnosti působící v tomto oboru. K potvrzení či vyvrácení hypotézy jsem pouţila dotazníkové šetření a jeho výsledky. 35 HotelStars. Hotelstars Union [online] [cit ]. Dostupné z: 31

32 2. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V CESTOVNÍM RUCHU V ČR V analytické části své diplomové práce se budu jednotlivě zabývat známými osobnostmi, které pro Českou republiku udělaly v oblasti cestovního ruchu významný postup kupředu. Jedná se o osoby, které jsou ve svém oboru poměrně známí. Avšak ti, co jsou tímto oborem nepolíbeni, nemají více méně ani tušení o koho se jedná. Ráda bych také vyzdvihla osoby, které byly z České republiky a udělaly významný objev mimo naší zemi. Tímto daly vědět o malé zemi v srdci Evropy. 2.1 Významné osobnosti Česka v cestovním ruchu v minulosti V dřívějších dobách se cestovalo z jiných důvodů neţ v současnosti. K cestování v dřívější době docházelo z důvodu obchodního, vojenského, poznávacího a prestiţního. V současné době je turismus směřován do oblasti volnočasových aktivit, poznávání a rekreace. Cestovní ruch ve středověku byl spojován s bohatými mladými šlechtici a syny kupců. Současný cestovní ruch se začal rozvíjet aţ po roce Za významné osobnosti Česka v cestovním ruchu v minulosti byli povaţováni především objevitelé a cestovatelé. Tyto osobnosti, proslavily Českou republiku jako zemi, ze které jsou, neţ aby posílily význam a kvalitu turismu. Dalo by se, také říci, ţe proslavily naší zemi ve vzdálených koutech světa, tím ţe v zemi, ve které udělaly určitý objev, nebo ji jen navštívili, daly místním obyvatelům vědět, ţe nějaká Česká republika existuje. Mezi nejslavnější české cestovatele po Jiţní Africe patří Emil Holub. Emil se narodil v roce 1847 v Holici okres Pardubice a zemřel ve Vídni v roce Po dokončení studia medicíny na praţské univerzitě se Emil vypravil na jih černého kontinentu. Na jeho první výstavě v roce 1874, uspořádané mecenášem Vojtěchem Náprstkem, se česká veřejnost poprvé seznámila s Holubovou činností v Jiţní Africe. Velké úspěchy měly také výstavy v Praze a ve Vídni. Na druhé výpravě sponzorované vídeňským dvorem, se po četných nezdarech, které výpravu postihly, a někteří byli usmrcení, nastal triumfální návrat do Prahy. Nastal nový kolotoč přednášek a psaní v časopiseckých článcích. V roce , vyšla ve zpracování Metelky, populární dvoudílná kniha Sedm let v Jiţní Africe. Emil Holub totiţ neuměl dobře česky. V roce 1890 vyšel cestopis Druhá cesta po Jiţní Africe. Důvodem oslabeného srdce, následky malárie se třetí výpravy Holub nedočkal a zemřel. 32

33 Dalšími velkými cestovateli a dobyvateli dalekých krajů byli Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Hanzelka narozený ve Štramberku a Zikmund v Plzni se poprvé setkali v roce 1938, kdy nastoupili na Vysokou školu obchodní, kde uzavřeli blízké přátelství a začali plánovat zahraniční cesty. Studium ukončili aţ v roce Při své první zahraniční cestě v letech projeli Afriku a Latinskou Ameriku svým vozem Tatra 87, kterou jim na propagaci kopřivnické továrny věnovali vedoucí představitelé podniku. V letech podnikli cestu do Asie a Oceánie. Po roce 1968, kdy se výrazněji angaţovali ve prospěch reformních hnutí, jim bylo zakázáno veřejně publikovat. Z obou cest Hanzelka a Zikmund vytěţili velké mnoţství materiálů, které společně zpracovali ve stovkách reportáţí pro české a zahraniční noviny a časopisy, rozhlas i televizi. Natočili také čtyři celovečerní filmy a svůj bohatý archiv věnovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vojtěch Náprstek se narodil v Praze. Vystudoval klasické gymnázium na Starém Městě v Praze u profesora Jungmanna. Byl nucen odcestovat do Spojených Států, kde si prošel řadou zaměstnání. Hodně cestoval a dostal se aţ k indiánům do Dakoty, kde vystudoval jejich zvyky a sbíral etnografické předměty. V únoru 1858 se po návratu do Prahy stal vůdčí osobnosti českého národního ţivota a snaţil se zúročit nabyté znalosti a zkušenosti. V Náprstkově domě U Halánků byl prostor, kde se scházeli přední čeští politikové, spisovatelé, vědci a cestovatelé. Náprstek se v pravém slova smyslu cestovního ruchu nezúčastnil. Umoţňoval svým kamarádům a cestovatelům vystavovat své kořisti z cizích kontinentů. Vybudoval soukromé České průmyslové muzeum v roce 1863, kromě technických exponátů byly k vidění také sbírky etnografické od Náprstkových přátel. Toto muzeum a knihovna, se staly jediným místem, v němţ bylo moţné získat literaturu a znalosti o ţivotě společnosti, krajanů a mimoevropských kulturách. V roce 1888 byl také spoluzakladatelem Klubu českých turistů. 36 Český šlechtic, spisovatel, básník a cestovatel Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic pocházel ze starší větve Lobkoviců. Studoval v Itálii, Bologni a Ferraře, kde získal doktorát církevního práva. Na dlouhé putování do Svaté země a okolních krajin se vydal v letech Z Čech odjel do Benátek, kde nastoupil na loď, jejţ ho odvezla přes 36 Qiudo. Vojtěch Náprstek [online] [cit ]. Dostupné z: 33

34 řecké ostrovy do Palestiny. Velice se zajímal o zámořské objevy a dle dopisů z roku 1508 víme, ţe jako první v Čechách vlastnil globus Osobnosti dneška a zítřka Tato kapitola je čistě zaměřená na osobnosti, jeţ se v dnešní době zabývají problematikou, snaţí se vytvořit lepší podmínky a nastolit určitý řád. Všechny osoby níţe uvedené jsou řazeny abecedně, a stále působí v organizacích či mají firmu působící v cestovním ruchu. Vybrané osobnosti jsem oslovila dopisem, ve kterém jsem ţádala o ţivotopis. Někteří k ţivotopisu připojili i zároveň projekty, na kterých se aktivně účastnili, anebo projekty, které připravují DANA DAŇOVÁ Dana Daňová se narodila Mezi její pracovní zkušenosti patří mnoho velice zajímavých profesí. Vezmeme to tedy od začátku, v letech působila jako redaktorka a šéfredaktorka okresních novin pro Vsetín (Nové Valašsko, Region Valašsko). Po dvouleté přestávce se stala mediálním poradcem ve společnosti UnionGroup, a. s. v Ostravě. Byla zde vedoucí skupiny pro fúzi penzijních fondů a také členkou koordinační skupiny ustavené k fúzi penzijních fondů, to celé v období V letech pracovala ve společnosti Foresbank, a. s. ve Zlíně jako specialista marketingu a PR, zároveň byla také tiskovou mluvčí. Od roku 1999 byla sedm let vedoucí oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů magistrátu města Zlína. Během těchto let působila na pozicích tisková mluvčí Magistrátu města Zlína a Rady města Zlína, tisková mluvčí krizového štábu města Zlína a povodňové komise města Zlína, šéfredaktorka měsíčníku Magazín Zlín, tvorba marketingových produktů zaměřených na cestovní ruch, marketing cestovního ruchu, vypracování a zodpovědnost za naplňování Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Zlína, zodpovědnost za realizaci marketingové strategie cestovního ruchu města Zlína a koordinátorka TO Zlínsko pro potřeby CzechTourism. 37 MARTÍNEK, J.; MARTÍNEK, M Kdo byl kdo. Praha: Libri, 1998, str., ISBN

35 V roce se stala vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru strategického rozvoje KÚ Zlínského kraje. Dnes působí jako ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., kterou je od roku Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně pro fakultu multimediálních komunikací pracovala jako externí vyučující oboru Public relations, specializovala se na krizovou komunikaci a práci tiskových mluvčích. Na Univerzitě Palackého v Olomouci působila také jako externí vyučující oboru Public relations. Na obou univerzitách se věnovala vedení či oponentuře diplomových prací. Dana Daňová publikovala některá svá díla z oboru Public relations a marketingu cestovního ruchu. Získala ocenění Osobnost cestovního ruchu za rok 2011, poprvé tato cena putovala do regionu více v kapitole Práce v projektových týmech Společná propagace turistických oblastí Zlínského kraje Celkový rozpočet: 15,5 mil Kč Období realizace: 7/ /2007 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je zajištění profesionální propagace regionu Zlínského kraje jako destinace cestovního ruchu, která bude jednotným grafickým a designovým vypracováním sjednocovat a propojovat stávající propagační aktivity jednotlivých turistických oblastí Zlínského kraje. Jako jeden z nástrojů k naplnění definovaného předmětu bylo zvoleno vypracování společných propagačních materiálů zaštiťujících jednotlivé turistické oblasti a následná společná krajská propagace jednotlivých turistických oblastí na tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích cestovního ruchu. V rámci projektu budou vyhotoveny tištěné propagační materiály, které budou opatřeny nezaměnitelným vizuálním stylem a budou opatřeny grafickými a textovými prvky. Dále budou vyhotoveny propagační materiály tematicky zaměřené, kdy kaţdý z těchto materiálů bude souhrnně popisovat dané aktivity v rámci celého kraje, jejich provázanost mezi jednotlivými regiony apod. Všechny typy propagačních materiálů budou vyhotoveny jednak v českém jazyce a některé z nich také v jazykových mutacích. 35

36 Moravská jantarová stezka Celkový rozpočet: 6,9 mil Kč Období realizace: 10/ /2008 Člen řídícího výboru a projektového týmu: Projekt je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu turistických oblastí na území Zlínského kraje a celé Moravy. Turistické oblasti mají v současné době velmi málo společných nadregionálních produktů, které byly konkurenceschopné na domácím a především pak na zahraničním trhu cestovního ruchu. Realizací projektu dojde k potřebné kompletaci nabídky atraktivit a sluţeb celého regionu a k cílenému marketingu nově vytvořeného nadregionálního produktu. Hlavním cílem projektu je zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu Moravy a Slezska a prosazení této destinace na domácím a zahraničním trhu. Konkrétně jde o eliminování jedné z hlavních slabých stránek současného cestovního ruchu celého moravského regionu absence obchodovatelných turistických produktů a málo rozvinutý systém cíleného marketingu. Projekt Turistický informační portál Zlínského kraje Celkový rozpočet: 5,6 mil Kč Období realizace: 10/ /2007 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je vývoj, implementace a nasazení www portálu poskytujícího informace v oblasti cestovního ruchu z lokality Zlínského kraje. Bude vytvořen krajský informační portál a provázán s místními www portály cestovního ruchu, které budou v rámci projektu rozvinuty a dokončeny tak, aby je bylo moţné propojit s krajským portálem a byla moţná vzájemná datová komunikace. Tímto způsobem bude docíleno snadného přístupu potencionálních návštěvníků kraje k uceleným, relevantním a aktuálním informacím dostupným z jednoho místa. Zprovoznění informačního portálu pro cestovní ruch bude mít přímý vliv na zvýšení atraktivnosti Zlínského kraje pro návštěvníky. S ohledem na způsob řešení projektu (www stránek) bude vliv projektu bez omezení 36

37 geografického a časového, coţ bude mít dopad na příliv nejen domácího, ale především zahraničních návštěvníků. Mezi další projekty patří zpracování projektu Krajské organizace cestovního ruchu, příprava k zahájení činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy kompletní realizace a rozjezd společnosti včetně nastavení řídících procesů. Zpracování komunikační strategie ZK pro potřeby cestovního ruchu a praktická realizace promítnutá do projektových návrhů předkládaných v rámci opatření ROP NUTS 2 Centrálou cestovního ruchu pro Východní Moravu, o.p.s. Moravská jantarová stezka II. Celkový rozpočet: 11,45 mil Kč Období realizace: 5/ /2010 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je tvorba nového turistického produktu pro vybrané země Rakousko, Německo a Itálie, realizace marketingového plánu (prezentace na veletrzích a speciálních akcích, vytvoření propagačních materiálů, realizace mediálních kampaní, fam a presstripů, inzerce apod.) Podpora významných kulturních a sportovních akcí events Celkový rozpočet: 9,87 mil Kč Období realizace: 05/ /2010 Člen projektového týmu: předmětem projektu je zajištění kampaně a podpora vybraných events, nastavení a realizace marketingového komunikačního mixu pro potřeby zviditelnění akcí v jednotlivých turistických oblastech. 37

38 Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu Celkový rozpočet: 35,07 mil Kč Období realizace: 05/ /2010 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je nastavení a realizace marketingového plánu. Účast na cca 40 veletrzích v České republice a zahraničí, propagační materiály turistických oblastí a Východní Moravy, realizace mediálních kampaní, fam a presstripů, úprava webových stránek pro marketing. Marketingové strategie a marketingová značka Východní Moravy Celkový rozpočet: 7,42 mil Kč Období realizace: 05/ /2010 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je tvorba marketingové strategie včetně produktu Východní Morava, zpracovaní marketingové značky Východní Moravy a korporátní identity, optimalizační analýza a úpravy komunikačních plánů Projekty v realizaci Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na Východní Moravě Celkový rozpočet: 36,78 mil Kč Období realizace: 10/ /2014 Člen projektového týmu: předmětem projektu je nastavení a realizace marketingového plánu na odporu domácího cestovního ruchu. Účast na veletrzích v České republice, propagační materiály turistických oblastí a Východní Moravy, realizace mediálních kampaní, úprava webových stránek pro marketing. 38

39 Marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu na Východní Moravě Celkový rozpočet: 12,03 mil Kč Období realizace: 10/ /2014 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je nastavení a realizace marketingového plánu na podporu příjezdového cestovního ruchu. Účast na veletrzích v zahraničí, tvorba produktové nabídky a produktových listů, prezentace v Německu, Polsku, Rakousku, realizace fam a presstripů, cílená distribuce produktových listů. Významné turistické akce a cíle východní části České republiky Celkový rozpočet: 9,99 mil Kč Období realizace: 07/ /2013 Člen projektového týmu: Předmětem projektu je tvorba nových turistických produktů pro vybrané země Rakousko, Německo, Itálie, Polsko, Slovensko. Realizace mediálních kampaní včetně cílené distribuce a tvorba webové prezentace Splnění cílů projektů Výše uvedené projekty měly ve směs jeden hlavní a společný cíl zvýšit domácí a příjezdový cestovní ruch Východní Moravy. Pokusím se nastínit v této podkapitole, jak se vyvíjí cestovní ruch v tomto regionu a jestli se zvýšila návštěvnost. Internetové stránky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy jsou velmi zajímavě řešené. Z pohledu potencionálního návštěvníka Východní Moravy si přesně vybere oblast, do které se plánuje vydat a zjistí si ubytovací a gastronomická zařízení k dané oblasti. Můţe si vybrat program podle druhu aktivity, jenţ chce vykonávat ve svém volném čase aktivní dovolená, kulturní nabídka, památky a historie, přírodní poklady, vinařství či zimní sporty. 38 informace poskytla PhDr. Dana Daňová 39

40 Statistické výsledky potvrdily velmi pozitivní růst návštěvnosti Zlínského kraje v loňském roce. Růst se nezastavil ani v prvním čtvrtletí roku Srovnáním dat s daty ve stejném období minulého roku zjistíme zvýšení celkového počtu hostů o 6,7%, o nadprůměrných 16,8% vzrost počet zahraničních návštěvníků. Slabší dynamiku má počet strávených návštěvníky v regionu, kde celkový počet přenocování vzrostl o 4,4%. Zde je index počtu přenocování u cizinců vyšší + 11,7%. Tento jev je zdánlivě překvapivý, protoţe v celostátním měřítku se na růstu počtu hostů podílejí převáţně tuzemci, na druhé straně vypovídá o účinnosti marketingových aktivit a zahraničních prezentací, které Centrála cestovního ruchu Východní Moravy v minulosti realizovala a realizuje, uvádí ředitelka centrály Dana Daňová. 39 Hosté v HUZ rok Hosté celkem Nerezidenti Hosté ze Slovenské republiky Graf č. 2 Hosté v HUZ ve Zlínském kraji Zdroj: Východní Morava. Statistika potvrzuje rostoucí návštěvnost Východní Moravy [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 Tabulka č. 2 Hosté v HUZ ve Zlínském kraji Rok Hosté celkem Nerezidenti Hosté ze Slovenské republiky Zdroj: Počet HUZ ve Zlínském kraji HUZ celkem 5* a 4* hotely Graf č. 3 Počet HUZ ve Zlínském kraji v letech Zdroj: Z grafu č. 3 je patrný lehký pokles hromadných ubytovacích zařízení po roce 2007, zatímco na druhé straně vidíme růst 5 * a 4* hotelů po témţe roce. Tento růst ubytovacích zařízení vede ke zvýšení jejich kvality, růst podporuje také kongresové aktivity, které 41

42 zvyšují návštěvnost a hospodářský potenciál. Zviditelnění Zlínského kraje pomocí Turistického informačního portálu kraje také zadalo k rozvoji domácího a příjezdového cestovního ruchu. Z údajů statistického úřadu můţeme sledovat pokles návštěvnosti, ubytovacích zařízení a dalších ukazatelů Zlínského kraje způsobené krizí, která ovlivnila všechny odvětví. Tabulka č. 3 Počet HUZ ve Zlínském kraji v letech Rok HUZ celkem 5* a 4* hotely informace nedostupné Zdroj: Mezi turistické cíle Zlínského kraje patří ZOO Zlín, Valašské muzeum v přírodě, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, a poslední tři roky také Arcibiskupský palác a zahrady v Kroměříţi, Baťův kanál či Státní zámek Buchlovice CzechTourism. Návštěvnost turistických cílů [online] [cit ]. Dostupné z: 42

43 2.2.2 ANTONÍN FRANKE Ing. Antonín Franke, CSc. je bezpochyby významnou osobností cestovního ruchu České republiky. V roce 2009 při příleţitosti oslavy 75. narozenin převzal Antonín Franke z rukou tehdejšího pana ministra Ing. Rostislava Vondrušky děkovný dopis oceňující jeho celoţivotní přínos k rozvoji turismu v bývalém Československu a v České republice. V roce 1959 stál u zaloţení katedry cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pan Franke je spoluautorem prvních z mála skript cestovního ruchu v Československu v roce Na těchto skriptech spolupracoval s klasiky cestovního ruchu B. V. Černým a J. Charvátem pod vedením V. Dohnala. V roce 1963 jako první v Československu obhájil kandidátskou práci na téma Ekonomický význam cestovního ruchu v ČSSR zaměřenou na problematiku cestovního ruchu na VŠE v Praze. Od roku 1964 je členem AIEST (Mezinárodního sdruţení vědeckých expertů cestovního ruchu) se sídlem ve Švýcarsku. Desítky let působí ve funkci Vládního výboru pro cestovní ruch v Československu, také je dlouholetý člen Akademické rady VŠH. V roce 2005 zaloţil a po tři léta působil jako vedoucí Výzkumného centra VŠH. Jako vedoucí autorského kolektivu výrazně přispěl k vydání Rukověti cestovního ruchu. V roce 2009 byl iniciátorem vzniku SVECR (Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu) Práce na projektech Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České republice se zvláštním zřetelem na kraje Období realizace: Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Odpovědný řešitel výzkumného projektu Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Ministr Vondruška poblahopřál Antonínu Franke k ţivotnímu jubileu [online] [cit ]. Dostupné z: 42 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. WA Z06 [online] [cit ]. Dostupné z: 43

44 Hlavním cílem projektu je analyzovat priority krajů v cestovním ruchu z hledisek jejich nástrojů, cílů, účinnosti a efektivnosti. Definovat konkrétní záměry podporující orientaci politiky cestovního ruchu v jednotlivých krajích na roky Dosaţené výsledky poprvé souborně soustřeďují tendence z výzkumu cestovního ruchu ve vybraných evropských zemích a ve specializovaných výzkumných organizacích. Analyzují dlouholetý vývoj a současný stav ve výzkumu turismu v ČR, jako kladné a problémové stránky. V jednotlivých krajích ČR byl upřesněn přehled výzkumných úkolů cestovního ruchu a jejich zadavatelů. Rovněţ poprvé byl zpracován obsáhlý konkrétní návrh indikátorů turismu pro potřeby organizace a řízení turismu, především na regionální úrovni. K jejich následnému vyuţití, především orgány veřejné správy, byly analyzovány současné a očekávané rozvojové tendence cestovního ruchu v regionálním kontextu po vstupu ČR do EU. Na základě vlastního původního postupu hodnocení kvantitativních ukazatelů domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu byla provedena analýzy stávajících priorit krajů ČR. Pomocí otevřené SWOT analýzy byly charakterizovány současné silné a slabé stránky v regionu, příleţitosti a nově vznikající ohroţení v rozvoji cestovního ruchu, včetně systému jeho výzkumu v ČR. 43 WD Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit Období realizace: Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Odpovědný řešitel výzkumného projektu 44 Hlavním cílem projektu je zlepšit a rozšířit kapacity a nabídku atraktivit cestovního ruchu včetně jejich propojení s cílem zvýšit ekonomickou vytíţenost ve vhodných oblastech regionů s nejvyššími ekonomicko-společenskými disparitami k jejich postupnému zmírnění. 43 Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Výzkumné projekty MMR ČR řešené VŠH [online] [cit ]. Dostupné z: Cr-reascaron;enaeacute;--cl81.html 44 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. WD [online] [cit ]. Dostupné z: 44

45 Pomocí výzkumných metod jde o uplatnění v praxi účinnosti a efektivnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu ve vybraných oblastech v České republice. To umoţní přispět k zmírňování společensko-ekonomických disparit v nejvíce postiţených regionech České republiky, ke zkvalitnění alokace vynakládaných finančních zdrojů a k výzkumem podloţené argumentaci při získávání finančních prostředků EU, k prohloubení koordinovaného přístupu k rozvoji vhodných oblastí pro cestovní ruch a k posilování role destinačního managementu a partnerství při rozvoji cestovního ruchu. WD projekt se zaměřuje na vytipování oblastí vhodných svými přírodními a kulturněhistorickými předpoklady k jejich rozvoji prostřednictvím cestovního ruchu cílenou výstavbou ubytovacích kapacit včetně komplementárních sluţeb a tak k vytvoření nových zdrojů ekonomických přínosů pro společensko-ekonomický vývoj regionů. Principem řešení projektu je vytvořit na základě metodicky ujednoceného pojmu vhodná oblast databázi těchto oblastí k vyuţití rozvojem cestovního ruchu k zmírnění narůstajících společensko-ekonomických disparit, analyzovat moţnosti diverzifikace návštěvnosti České republiky ze zahraničí včetně současné diverzifikace této poptávky se zaměřením na moţností dalšího jejího vyuţití ve stanovených oblastech, navrhnout model opatření k rozvoji domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vhodných oblastech včetně kvantifikace ekonomického efektu z investic do rozvoje ubytovacích a ostatních komplementárních sluţeb cestovního ruchu a provést komparaci vývoje tendencí v rozvoji domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu v EU. V návaznosti na Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR a na krajské programy rozvoje cestovního ruchu bude zpracován z komplexního pohledu souhrn výstupů na pomoc orgánům státní a veřejné správy při řešení regionálních disparit s vyuţitím rozvoje cestovního ruchu ve vhodných oblastech. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se v roce 2009 rozhodlo o rozšíření výzkumného projektu. Oproti základnímu projektu, kde byl řešen Model kvantifikace ekonomického efektu z investic do rozvoje ubytovacích a ostatních komplementárních sluţeb cestovního ruchu ve vybraných vhodných oblastech, v rozšířeném projektu (WD _RO) se 45

46 směr ubírá na řešení dopadů současné hospodářské krize na odvětví cestovního ruchu v České republice i Evropě. 45 První dílčí výsledky projektu se prezentovaly na zasedání Svazu Lipenských obcí dne v Loděnici Lipno nad Vltavou. Vystoupil zde odpovědný řešitel projektu Ing. Antonín Franke, CSc., sekretář Výzkumného centra VŠH a další řešitelé týmu projektu prof. Ing. Petr Semeniuk, CSc., doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc., Ing. Martin Šauerem, Ph.D. a závěrečného vystoupení se zhostil Ing. Karel Nejdl, CSc.. V závěru prezentace navrhl následující postupy pro zvýšení výkonnosti cestovního ruchu na Lipensku: 1. prohloubit spolupráci obcí zaměřenou na marketingové aktivity 2. pokračovat, resp. prohlubovat spolupráci obecních úřadů s podnikateli cestovního ruchu v místě s cílem umoţnit podnikatelům přijímat efektivní podnikatelská rozhodnutí a zvýšit uţitečnost a vyuţitelnost investic v obci 3. ve spolupráci obecních úřadů a podnikatelů v cestovním ruchu vytvořit základní statistiku cestovního ruchu, zajišťující sběr vybraných ukazatelů kapacit ubytovacích, sportovních, kulturních sluţeb, které budou sumarizovány za celou oblast. Tím budou vytvořeny předpoklady pro zjišťování výsledků cestovního ruchu za celou oblast a jejich vyuţití v rozhodování obcí a podnikatelů při rozvojových aktivitách. Zároveň budou statistiky vyuţívány jako podpora při jednání s regionálními a státními orgány a organizacemi, např. i při ţádostech směrujících ministerstvům a dalším institucím, při jednáních s investory atd. Svaz Lipenských obcí (SLO) pozitivně ohodnotil prezentované výstupy a byly dohodnuty další postupy, které povedou k zintenzivnění spolupráce mezi VŠH A SLO. Průběţné výsledky projektů se prezentovaly i v dalších oblastech, v Klášterci nad Ohří, v Králíkách a poslední zastávkou byla obec Pavlov na Mikulovsku. Snahou řešitelů bylo prezentovat průběţné výsledky, aby mohly být vyuţívány v praxi Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Výzkumné projekty MMR ČR řešené VŠH [online] [cit ]. Dostupné z: Cr-reascaron;enaeacute;--cl81.html 46 Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r. o. Výsledky projektu WD prezentovány na Lipensku [online] [cit ]. Dostupné z: 46

47 2.2.3 PAVEL HLINKA V Jáchymově se narodil Ing. Pavel Hlinka. Je ţenatý a má jednu dceru. Pavel Hlinka mluví plynule anglicky a rusky, ovládá i němčinu a francouzštinu. Vyučil se jako číšník v Příbrami a poté studoval Střední hotelovou školu v Mariánských Lázních, kde odmaturoval v roce Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v letech , zde získal titul inţenýr. První pracovní zkušenosti získal jako číšník v letech v Domu kultury Příbram a Interhotelu Transit. V Interhotelu Transit působil v roce jako ředitel cateringu. Dalších pět let ve zmiňovaném hotelu dělal generálního ředitele. Další zkušeností a postupem v kariéře byl post generálního ředitele v letech v Interhotelu Jalta. Generálního ředitele a předsedu představenstva pro Hotel InterContinental Praha vykonával po dobu 19 let. V roce 2004 aţ 2008 byl zaměstnán jako Chief Liaison Officer for InterContinental Hotels Group, zodpovědný za Českou republiku, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko. Následující tři roky poté byl ředitel podniku CEO OREA Hotels, s. r. o. V současné době je podnikatel v poradenské firmě AHP Connections. Ing. Pavel Hlinka se účastnil a stále je členem určitých profesních organizací úzce spojených s cestovním ruchem. president Národní federace hotelů a restaurací (NFHR) v letech , vicepresident NFHR v letech president Asociace hotelů a restaurací v letech vicepresident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR od roku 1999 doposud jednatel Střediska praktického vyučování při hotelu InterContinental Praha od roku 2001 do roku 2008 Za své pracovní úsilí a snahu o zlepšení situace v oblasti hotelnictví a gastronomii získal několik ocenění, která stojí za zmínku. Hoteliér roku 1991, 1992,

48 Green hoteliér roku 1992, 1996, 1997 Hotelový Oscar za práci pro AHR ČR RADIM JANČURA Ing. Radim Jančura se narodil v Ostravě. Tento muţ získal v roce 2005 ocenění Podnikatel roku. V té době byl pro většinu osob neznámým. Dnes se situace obrátila a jeho jméno si spojujeme se společností Student Agency (SA). Společnost Student Agency má ústřední část především v Brně. Zde v roce 1996 při studiu na elektronické fakultě Vysokého učení technického společnost zaloţil. Na původní předmět podnikání, zprostředkování au-pair pobytů, přišel na svém nelegálním pracovním pobytu ve Velké Británii. Český trh si získal díky polovičním cenám oproti konkurenci, a to za krátký čas, proto bylo potřeba expandovat do jiných oblastí. Ing. Radim Jančura jako další podnikatelskou činnost zvolil autobusovou dopravu. Důvod byl prostý a přitom velice logický Proč by měly pracovnice do Anglie cestovat s konkurencí, kdyţ je tam společnost Student Agency můţe odvést sama?. Tímto také začíná rychlý nástup vnitrostátních linek. Rok od zavedení linka Praha Brno odrovnaly ţluté autobusy SA veškerou konkurenci. Následovaly linky do Ostravy, Plzně, Liberce, dnes uţ i Český Krumlov, Karlovy Vary apod. Dle Jančury jsou základem úspěchu nadstandartní sluţby, které na linkách SA poskytuje, a to také nízké ceny. Na péči o zákazníka je zaměřená celá firemní kultura. Dálkové autobusy se nemusí zdát přijatelné a pohodlné všem, a proto SA začala i s prodejem letenek. Po třech letech se Student Agency stala největším prodejcem v Česku a v roce 2004 vytvořila obrat převyšující miliardu korun Společnost Student Agency Jen ve stručnosti vám představím historii společnosti, jak se vyvíjela a co vše dokáţe pro vás společnost Student Agency zajistit jak v České republice, tak i v zahraničí. 47 informace poskytl Ing. Pavel Hlinka 48 Financnici.cz. Radim Jančura [online] [cit ]. Dostupné z: 48

49 V roce 1993 se konalo zaloţení společnosti Radim Jančura (FO) v Brně, společnost se zabývá zprostředkovatelskou činností, au-pair pobyty v Evropě a USA. Společnost STUDENT AGENCY, s. r. o. vznikla v roce 1996, předmět podnikání se rozšířil o zprostředkování jazykových, vzdělávacích programů v zahraničí, pracovních programů a téţ o autobusovou dopravu. V roce 1998 se společnost stává největší au-pair agenturou na světě ocenění mezinárodní asociací IAPA. Student Agency vstupuje na slovenský trh, otvírá se pobočka v Bratislavě. Od roku 2000 začala největší expanze společnosti. O 100% stoupal kaţdoročně počet zaměstnanců a obraty SA. Proto byl vytvořen tým managerů, kteří vznikli z řadových zaměstnanců jednotlivých programů. Nastala také nová aktivita, a to prodej letenek do celého světa. Po dlouhé roky s rozšiřováním autobusové dopravy, v roce 2009 získává společnost licenci k provozování ţelezniční dopravy v České republice. Na trh s dovolenými a zájezdy se dostává v roce 2010, unikátní webové řešení online prodeje zájezdů přináší lidem v ČR moţnost vybírat z nejširší nabídky za bezkonkurenčně nejniţší ceny na trhu. Na jaře téhoţ roku vyjíţdějí na ţeleznici první dva ţluté vlaky RegioJet. Rok 2011 je zlomový pro trh s dálkovou ţelezniční dopravou a začíná společnost provozovat svoje luxusní vlaky na lince Praha-Ostrava-Havířov. Společnost Student Agency získala řadu ocenění: CZECH TOP 100 několika násobně se dostala mezi 5. nejobdivovanějších firem v České republice CZECH TOP 100 v roce 2006, 2007, 2008, 2009, místo v kategorii Doprava CZECH TOP 100 v roce 2006, 2007, 2008, 2009, místo v regionu Jiţní Morava v roce 2008 je hodnocena jako 3. nejcennější značka, která se narodila po roce 1989 a další Vlastní zkušenost se Student Agency Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe nabízené sluţby společnosti SA jsou na vysoké úrovni od obyčejných dopravců. Téměř kaţdý den cestuji kvůli škole do Prahy 49 Student Agency. Profil společnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 49

50 s touto společností. Na palubě kaţdého autobusu je steward, který cestující odbaví, zkontroluje jízdenky. Výhodou je rezervace jízdenek pomocí internetu či SMS. Z pohodlí domova si mohu zarezervovat místo v autobuse a jízdenku i na několik týdnů dopředu. Úvodní řeč stewardů je jednotná a říká se vţdy při odjezdu z nástupiště. Během jízdy se mohu dívat na film či poslouchat hudbu, dostanu denní tisk nebo časopis a také teplý nápoj. Řekla bych, ţe kvalita spíše převyšuje nad cenou. Cena, za kterou se jízdenky prodávají je nízká, a za studentskou cenu 65,- Kč dostanu nápoj, noviny, jisté místo v autobuse a včasný odjezd z nástupiště. S jinými dopravci směr Plzeň Praha a zpět jsem ani nikdy necestovala. Radim Jančura se bezpochyby zaslouţil o zkvalitnění sluţeb a především dokázal, ţe jde dělat sluţby kvalitně za málo peněz. Společnost Student Agency, jenţ vybudoval je toho důkazem MONIKA PALATKOVÁ Dne se narodila Ing. Monika Palatková. Ovládá čtyři cizí jazyky angličtina, němčina, francouzština a ruština. V letech vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, Monika se specializovala na Mezinárodní ekonomické vztahy a cestovní ruch. Na VŠ ekonomické v Praze si také dodělala doktorandský titul, v letech , ve stejném oboru jako titul inţenýr. Palatková studovala v letech na Universität St. Gallen ve Švýcarsku obor Travel and Tourism Marketing. Mezi pracovní zkušenosti paní Ing. Palatkové můţeme zahrnout působení v České centrále cestovního ruchu od roku , kde byla na pozici ředitelka marketingového výzkumu a ředitelka marketingu. V letech pracovala na pozici Produkt manager pro domácí a příjezdový turismus v Cestovní kanceláři Fischer. V Cestovní kanceláři Fischer zůstala podobu dalších 10 let, ale uţ z ní byla Sales Marketing manager pro příjezdový a domácí turismus. Během těchto let také vyučuje kurz pro Hospodářskou komoru ČR Marketing v CR pro vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Praze a další kurzy. Od roku 2003 byla na rodičovské dovolené. 50

51 V současné době je Monika lektorkou na Vysoké škole obchodní v Praze, jiţ od roku 2004, a rok je vedoucí katedry Cestovního ruchu na VŠO. Ing. Monika Palatková je samozřejmě členkou organizací zabývající se cestovním ruchem. Je členkou výběrové mezinárodní organizace odborníků v oblasti CR (AIEST) jiţ od roku 1998 doposud a v dalších organizacích ČMS, SVECR Práce na projektech Ekonomický a sociální pilíř udržitelného cestovního ruchu v České republice Období realizace: 2008 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Řešitelka projektu: Stanovení ekonomických a sociálních indikátorů udrţitelného cestovního ruchu v České republice. Marketingové studie cestovního ruchu v rámci projektu Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch Období realizace: Odborný garant projektu: Předmětem je zpracování situační analýzy regionu Štětsko (marketingový výzkum nabídky a poptávky, potřeb rezidentů), zpracování strategického plánu marketingu pro určení cílů destinace pro období 3-5 let, včetně určení cílových trhů, stanovení strategických kombinací produkt/trh/trţní příleţitost, návrh budování strategie značky destinace na bázi klíčových produktů; pracovní přípravy podkladů pro produkty cestovního ruchu a provádění supervize nad tvorbou a realizací produktů cestovního ruchu a programových aktivit, včetně zajištění kooperace se zástupci specifických cílových skupin, kteří budou zadavatelem oslovení a přizváni ke spolupráci. 50 informace poskytla Ing. Monika Palatková 51

52 Analýza kvality služeb a realizace průzkumů ve vztahu k turistickým informačním centrům (TIC) Období realizace: 2010 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj Řešitelka projektu: Analýza současného stavu TIC v České republice a srovnávací analýza s dvanácti zahraničními destinacemi, rozsáhlý primární průzkum mezi návštěvníky TIC, jejich zaměstnanci a zřizovateli, zhodnocení moţností zavedení systému řízení kvality v sektoru TIC a návrh strategie. Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu Období realizace: probíhá (informace k ) Zadavatel: CzechTourism Manaţerka projektu Projekty vzdělávání Projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Projekt MMR a MPSV Specifické vzdělávání Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ). Zpracování studijního textu a vedení e-learningových kurzů: Místní, národní a mezinárodní marketing destinace (2007) Prolínání destinací a destinační partnerství (2007) Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu (2007) 52

53 Projekt TourismEduca vzdělávání pro cestovní ruch v Praze ESF, Hospodářská komora ČR Zpracování studijního textu a vedení prezenčního e-learningového kurzu Marketing v cestovním ruchu (2006). Projekt Bezpečnost jako faktor dalšího růstu odvětví růstu odvětví cestovního ruchu na území hlavního města Prahy ESF, Hospodářská komora ČR Zpracování studijních textů a vedení prezenčního a e-learningového kurzu Nabídka turistických cílů a sluţeb v Praze, Projekt Nové výzvy pro rozvoj cestovního ruchu ESF/JPD3, VŠO Zpracování studijního textu a vedení prezenčního a e-learningového kurzu Management destinací cestovního ruchu, VÁCLAV STÁREK Ing. Václav Stárek svou kariéru spojil s hotelem InterContinental Praha, kde pracoval na pozicích od číšníka a vedoucího banketového oddělení, přes funkci asistenta F&B Managera, asistenta generálního ředitele a Front Office Managera. Generální sekretář Národní federace hotelů a restaurací České republiky (NFHR ČR) byl jiţ od roku 2005 a stál u zrodu AHR ČR, která vznikla sloučením NFHR ČR a HO.RE.CA ČR v roce Od roku 2010 je prezidentem AHR ČR. 52 V praţském hotelu Grand Majestic Plaza byl zvolen prezidentem Asociace hotelů a restaurací České republiky. Krátce po jeho zvolení poskytl rozhovor pro časopis Všudybyl, ve kterém pronesl tuto řeč: Dnes uţ to není o tom, aby jedna organizace hrála sólo hru na vlastním písečku. Naopak. V mnoha oblastech je důleţité, aby se asociace 51 informace poskytla Ing. Monika Palatková 52 Profi revue Gastro & Hotel. Osobnosti [online] [cit ]. Dostupné z: 53

54 sjednotily na prioritách a pak se je snaţily společně prosadit ve prospěch českého cestovního ruchu jako takového tedy všech oborů, které na něm participují. V tom vidím budoucnost a hlavní vizi, jak bychom měli postupovat ROSTISLAV VONDRUŠKA Ing. Rostislav Vondruška se narodil v Kladně. Pan Ing. Vondruška je ţenatý a má dvě děti. V současné době je generálním ředitelem agentury CzechTourism České centrály cestovního ruchu a to jiţ od roku Rostislav Vondruška vystudoval v letech Hotelovou školu v Poděbradech a Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, fakultu ekonomiky sluţeb a cestovního ruchu v letech Aktivně ovládá slovem i písmem angličtinu a němčinu, Rostislav Vondruška má také dobrou znalost francouzštiny a ruštiny. Dva roky po vystudování vysoké školy pracoval jako číšník v hotelu International Praha. Za další dva roky, tedy v letech , povýšil na asistenta provozního náměstka Interhotel Praha. Mezi další pracovní zkušenosti po roce 1995 jsou vedoucí ubytovacího úseku - Hotel Palace Praha a provozního/nočního ředitele - Hotel Hilton Praha, které vykonával do roku Téhoţ roku se stal generálním ředitelem společnosti - Kongresového centrum Praha a.s. na celé tři roky, tedy do roku Další rok působil jako ředitel prodeje a marketingu hotelů Marriott, Renaissance Praha a Marriott Executive Apartments. V roce 2000 se stal jednatelem a majitelem firmy Performax s. r. o., společnost se zaměřovala na management, poradenství a vzdělávání v hotelnictví, ve sluţbách a cestovním ruchu. Ze společnosti v roce 2002 odešel, ale Performax s. r. o. je stále činná. Následující dva roky působil ve společnosti G. Benedikt Karlovy Vary jako ředitel prodeje a marketingu. Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem hotelového a restauračního porcelánu. 53 E-VŠUDYBYL.CZ. Václav Stárek prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR [online]. (c) [cit ]. Dostupné z: 54

55 Ing. Rostislav Vondruška byl od roku 2009 aţ do roku 2010 ministrem Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Projekty CzechTourism Ochutnejte Českou republiku aneb CzechSpecials Projekt vznikl ve spolupráci agentury CzechTourism, Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Jeden z nejdůleţitějších nástrojů propagace zemí nejen v Evropě je gastronomie. Cílem CzechSpecials je zatraktivnit potencionální turistické destinace (regiony) a představit je prostřednictvím kulinářských specialit, jak zahraničním, tak i domácím turistům. Ochutnat české speciality je moţnost ve 346 certifikovaných restauracích označených logem CzechSpecials. Kaţdá z certifikovaných restaurací musí splňovat certifikační kritéria, která návštěvníkům zaručí kvalitu nabízených pokrmů a sluţeb. Restauracím je umoţněna volnost ve vytváření pokrmů dle vlastní inspirace. Věřím, ţe se díky projektu CzechSpecials podaří více zviditelnit naši gastronomii a zvýšit kvalitu sluţeb v pohostinství, Ing. Rostislav Vondruška. Kudy z nudy Cílem projektu Kudy z nudy je oţivení domácího cestovního ruchu. Soukromým podnikatelům a provozovatelům turistických aktivit působícím v oblasti cestovního ruchu portál kudyznudy.cz nabízí moţnost bezplatně prezentovat své aktivity. V současné době Kudy z nudy představuje téměř 5 tisíc nejrůznějších aktivit ze všech koutů České republiky, tyto aktivity jsou také prezentovány v základním anglickém překladu. Webový portál nabízí zajímavé turistické nabídky a akce z celé České republiky, prostřednictvím katalogu, který je jednoduchým nástrojem. V katalogu se turisté mohou seznámit s nabídkou aktivit, které jim v regionech České republiky jsou k dispozici k doplnění jejich volného času během dovolené, o víkendu nebo na kratších výletech. Věkovým skupinám odpovídá také třídění aktivit na mládí, rodiny s dětmi a starší, 54 informace poskytl Ing. Rostislav Vondruška 55

56 a kategoriím podle jejich zájmů adrenalinové a zimní sporty, gurmánská a lázeňská turistika, relaxace u vody apod. Projekt Kudy z nudy nenabízí pouze elektronický katalog, v roce 2009 vyšla první kniţní publikace agentury CzechTourism pod názvem Kudy z nudy Kam na výlet v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s téměř s třemi sty nápady na trávení volného času v České republice. V roce 2010 vyšla druhá publikace Kudy z nudy Rodinné výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s tipy na výlet s dětmi. 55 EDEN European Destination of Excellence Mezinárodní projekt EDEN má pomoci zviditelnit méně známé evropské destinace. V roce 2006 byl poprvé vyhlášen projekt EDEN Evropskou komisí. Volba znamenitých evropských destinací má upozornit na rozmanitost, ale také na společné znaky evropských turistických destinací a souběţně podporují sociální, kulturní a environmentální udrţitelnost turismu. K upevnění pozice Evropy jako vedoucí turistické destinace světa přispěje lepší povědomí o rozmanitosti a kvalitě evropského cestovního ruchu. Titul European Destination of Excellence za Českou republiku lze získat v národní soutěţi. Do této soutěţe se mohou přihlásit turistické destinace splňující kritéria stanovená Evropskou komisí a garantem projektu EDEN v České republice agenturou CzechTourism. 56 European Quartet (EQ) Česká republika je jedním ze čtyř členů Visegradské čtyřky (V4). European Quartet sdruţuje národní centrály cestovního ruchu České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Společnou propagaci zemí V4 v oblasti turismu zastřešuje platforma European Quartet One Melody. Hlavním cílem spolupráce zemí je rozvoj příjezdového cestovního ruchu, zejména ze vzdálených zdrojových destinací. Na trzích Japonska, Číny, USA, od roku 2007 také v asijské části Ruské federace jsou převáţně společné aktivity realizovány. Na uvedených trzích se země Visegradské čtyřky 55 CzechTourism. Kudy z nudy [online] [cit ]. Dostupné z: 56 CzechTourism. EDEN [online] [cit ]. Dostupné z: 56

57 prezentují jako jeden marketingový celek, ke kterému vyuţívají jednotlivých projektů a akcí stanovených v marketingovém plánu aktivit V4 vţdy pro příslušný rok. Mezi hlavní marketingové aktivity patří např. produkce propagačních materiálů s tématikou regionálního zaměření V4 nebo UNESCO včetně map v příslušných jazykových mutacích, statistická broţura V4 a propagační film o zemích V4. Samozřejmostí je společná účast na veletrzích cestovního ruchu, realizují workshopy, roadshow či zvou subjekty cestovního ruchu na study tours do střední Evropy Shrnutí Všechny výše zmíněné osobnosti ovlivnily a stále ovlivňují cestovní ruch České republiky a to v nejrůznějších sférách oblast řízení, marketingu, legislativních podmínkách, rozšiřování sluţeb CR, školství a vzdělávání. Význam těchto osobností je důleţitý z hlediska pokroku a neustálého zlepšování cestovního ruchu v konkurenceschopnosti České republiky k jiným státům EU. Osoby vyzdviţené v hlavní části práce přijaly nabídku spolupráce, uveřejnění ţivotopisu a jejich projektů. Projekty, na kterých pracují někteří i několik let jsou důleţitým přínosem pro cestovní ruch naší země. Z výsledků výzkumných týmu je patrné, ţe zkoumané oblasti České republiky, mají stále co zlepšovat. Vyhledání potřebných opatření a následná implementace na převedení slabých stránek oblasti v silné. Zadávání navazujících projektů Ministerstvem pro místní rozvoj mají těmto slabším částem země pomoci rozvíjet svůj potenciál. Podle mého názoru mají osoby pracující v cestovním ruchu velkou trpělivost a snaţí se svoji práci odvádět na sto procent. Jejich význam pro Českou republiku je nenahraditelný a bez jejich pomoci a zkušeností by cestovní ruchu podlehl úpadku. Následující kapitola 2.3 jen dokazuje práci osobností, které jsou zařazeny v hlavní části práce, za příkladnou a nápomocnou, při řešení problematiky cestovního ruchu České republiky. 57 CzechTourism. European Quartet - V4 [online] [cit ]. Dostupné z: 57

58 2.3 Ocenění - Osobnost cestovního ruchu za rok Ocenění Osobnost cestovního ruchu se uděluje jiţ od roku 2004 a od roku 2005 pod názvem Holiday World Award Osobnost cestovního ruchu za rok 2007 Ing. Rostislav Vondruška se stal Osobností cestovního ruchu za rok Zvolila ho porota zvolená z 25 předních odborníků v cestovním ruchu. Nominováno bylo celkem 36 odborníků působících v turismu. Oproti minulým letům ubylo nominací zástupců státní správy, naopak přibylo více podnikatelů či vedoucích pracovníků z komerční sféry. Vyhlášení a předávání cen se uskutečnilo v Obecním domě při slavnostním večeru veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností cestovního ruchu. Za kaţdou nominaci na první místo získal nominovaný 3 body, za druhou příčku 2 body a za pomyslný bronz 1 bod. Do uţšího finále z 36 odborníků se dostalo 5 finalistů: Ing. Pavel Hlinka, prezident AHR ČR Ing. Václav Novotný, ředitel Praţské informační sluţby Viliam Sivek, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels and Travel Josef Vladař, in memoriam, přední český gastronom a majitel Restaurantu U Vladaře Ing. Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism Četné nominace Ing. Vondrušky byly z důvodů: úspěšné koncepční vedení agentury CzechTourism a systematický přístup k oboru cestovního ruchu, trpělivá činnost v oblasti propagace ČR jako destinace cestovního ruchu, dlouhodobý podíl na rozvoji příjezdového a domácího cestovního ruchu. 58

59 Porotce také oslovilo pracovní nasazení Rostislava Vondrušky a byl jako jeden z mála osob, který se snaţí o to, aby cestovní ruch v České republice byl podporován tak, jak si skutečně zaslouţí. Chci přispět k vytvoření specifické nabídky konkrétních produktů v cestovním ruchu, které budou Českou republiku jasně charakterizovat, a to včetně jednotlivých regionů, prohlásil při svém jmenování v listopadu 2004 do funkce ředitele, tehdy ještě státní agentury CzechTourism Ing. Rostislav Vondruška Osobnost cestovního ruchu za rok 2008 Na veletrhu Holiday World byla vyhlášena Osobnost cestovního ruchu za rok 2008, kterou se stal Ing. Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací ČR. Zvolila ho porota z předních 19 odborníků v cestovním ruchu. Nominováno bylo celkem 35 odborníků působících v cestovním ruchu. Oproti předcházejícím ročníkům jsme zaznamenali méně nominací zástupců státní správy, naopak přibylo více podnikatelů či vedoucích pracovníků z komerční sféry. Některá jména se opakují, jiná se objevila zcela nově, komentuje nominace Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C. O. T. media. Po sečtení bodů vzešlo letos následujících 6 finalistů, kteří počtem bodů zvítězili nad ostatními nominovanými, přičemţ se poprvé dostala do finále také jedna ţena: Michal Chour, ředitel hotelu Radisson SAS Alcron Jade Sebek, ředitelka Prague Convention Bureau Viliam Sivek, předseda ACK ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels and Travel Václav Stárek, generální sekretář AHR ČR Radim Jančura, majitel společnosti Student Agency Rostislav Vondruška, ředitel agentury CzechTourism 58 Osobnost cestovního ruchu za rok COT business. Praha, C. O. T. media, 2008, březen, str ISNN

60 Hlavními důvody porotců pro zvolení Ing. Václava Stárka byly především tyto: význačný podíl při vytváření podmínek pro podnikání v hotelovém a restauračním průmyslu, koncepční přístup při zajišťování vzdělávání pracovníků v oboru hotelnictví, aktivní přístup k řešení problematiky cestovního ruchu snaha o spolupráci mezi Asociací cestovních kanceláří ČR a Asociací hotelů a restaurací ČR, za neúnavnou a mravenčí práci ve prospěch AHR ČR a jejích členů. Porotce také oslovilo pracovní nasazení Václava Stárka nejen ve prospěch členů AHR ČR, ale celého oboru. Koncepce oboru hotelnictví a snaha o řešení stávající problematiky byla také oceněna Osobnost cestovního ruchu za rok 2009 Kaţdoročně se na veletrhu Holiday World vyhlašuje ocenění Osobnost cestovního ruchu a za rok 2009 tuto cenu získal Ing. Rostislav Vondruška. Opět se sešla skupina předních odborníků v cestovním ruchu. Hlavními garanty soutěţe jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba Praha, který je pořadatel zmiňovaného veletrhu. Z celkového počtu nominovaných 43 odborníků působících v cestovním ruchu po sečtení nominací vzešlo 5 finalistů: Doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc., jednatel Vysoké školy hotelové v Praze 8 Miroslav Res, generální ředitel CK ČEDOK Viliam Sivek, předseda ACK ČR, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels and Travel Mgr. Zuzana Vojtová, ředitelka České centrály cestovního ruchu Jiţní Morava Ing. Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj 59 Asociace hotelů a restaurací České republiky. Osobností cestovního ruchu za rok 2008 se stal Václav Stárek [online] [cit ]. Dostupné z: 60

61 Porotu oslovil nejen koncepční přístup Rostislava Vondrušky při řešení problémů, které cestovnímu ruchu přináší krize, ale také jeho osobní angaţovanost v propagaci České republiky. V neposlední řadě porota kladně hodnotila odstranění překáţek, které bránily průběţnému financování z evropských fondů, komentuje názory porotců Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C. O. T. media. O dlouhodobé kvalitní práci pro cestovní ruch svědčí i fakt, ţe se Rostislav Vondruška v posledních pěti ročnících tohoto ocenění probojoval aţ do finále. Ovšem Ing. Rostislav Vondruška jako jediný získal nejvyšší ocenění Osobnost cestovního ruchu Holiday World podruhé. Důvody, které vedly porotu k udělení nejvyššího ocenění tehdejšího ministra pro místní rozvoj, byly tyto: za udrţení i rozvoj turismu v době dopadů krize, za koncepční podporu turismu i v ministerské pozici, za smysluplné aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v ČR, za nadhled a systémovou práci pro cestovní ruch Osobnost cestovního ruchu za rok 2010 Při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World Osobností cestovního ruchu za rok 2010 byla vyhlášena Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cenu Jitka Fatková převzala z rukou Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj, jednatelky C. O. T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Praha Alexandra Rozina. V sedmileté historii této soutěţe bylo do finálových skupin nominováno jiţ několik ţen, ale nejvyšší ocenění Osobnost cestovního ruchu si jako první odnáší Jitka Fatková. Volba probíhá na základě nominací hlavních představitelů odborových sdruţení a dalších profesionálů ze všech oblastí cestovního ruchu. Pozvání do poroty přijalo 24 významných odborníků cestovního ruchu. Mnoho z nich neprezentovali jen svůj názor, ale mínění celého profesního sdruţení či instituce, které zastupují. 60 Osobnost cestovního ruchu COT business. Praha, C. O. T. media, 2010, březen, str. 12. ISNN

62 Volba Osobnosti cestovního ruchu 2010 byla dvoukolová. V prvním kole nominoval kaţdý člen poroty tři osoby, o kterých je přesvědčen, ţe v roce 2010 jejich konkrétní čin nebo průřezová práce byla pro cestovní ruch České republiky velikým přínosem. Nominováno bylo 41 odborníků působících v cestovním ruchu. Mezi nominovanými byli jak podnikatelé z oblasti hotelnictví a cestovních kanceláří, tak zástupci státní samosprávy, představitelé odborového školství či reprezentanti profesních svazů. Po sečtení nominací vzešlo následujících pět finalistů, kteří výrazným počtem bodů převýšili ostatní nominované, v abecedním pořadí: PhDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Bc. Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního ruchu MMR Ing. Václav Stárek, prezident AHR ČR, od listopadu 2010 generální sekretář AHR ČR Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava Ing. Rostislav Vondruška, ředitel ČCCR CzechTourism, v první polovině roku 2010 ministr pro místní rozvoj Důvodem četných nominací Jitky Fatkové a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců: za neutuchající entuziasmus při prosazování zájmů cestovního ruchu, zejména pak za osobní angaţovanost při přípravě budoucího zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu v ČR, za snahu vytvořit jej v konsenzu všech zájmových skupin a za pozitivní přístup při této práci, za úsilí věnované práci Celostátního kolegia cestovního ruchu a za spolupráci s Podvýborem pro cestovní ruch PSP ČR, za konstruktivní a věcný přístup k řešení problematiky cestovního ruchu a k práci bez zbytečné byrokracie, 62

63 za aktivní prosazování kvality do oblasti cestovního ruchu a podporu sociálního cestovního ruchu, který umoţňuje účast na cestovním ruchu i jinak znevýhodněným segmentům poptávky. Na konci roku 2009 přišla Jitka Fatková na Ministerstvo pro místní rozvoj s bohatými zkušenostmi z práce v regionu, které získala jako vedoucí oddělení cestovního ruchu na Městském úřadě v Písku a následně více neţ šest let na pozici ředitelky Jihočeské centrály cestovního ruchu (JČCR). Ta byla vzorem v té době ostatním vznikajícím organizacím destinačního managementu v České republice Osobnost cestovního ruchu za rok 2011 PHDr. Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy převzala ocenění Osobnosti cestovního ruchu Holiday World Award. Poprvé v osmileté historii soutěţe získává ocenění zástupce regionu. Z celkového počtu nominovaných 44 osob, se do uţšího výběru s největším počtem bodů posunuli pouze tři: Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jan Papeţ, místopředseda a tiskový mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR, majitel cestovní kancelář Marco Polo Int. Ve druhém kole rozhodování soutěţe, porota napsala pořadí, ve kterém by nominované tři podle svého mínění nejraději viděla. Důvodem četných nominací PHDr. Dany Daňové a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty: za příkladný a inspirativní přístup k propagaci Zlínského kraje, za vytrvalou a dlouhodobou koncepční činnost na podporu rozvoje cestovního ruchu turistické destinace Východní Morava, která se v loňském roce zúročila např. v největším meziročním nárůstu zahraničních turistů v kraji oproti jiným krajům ČR, 61 Osobností cestovního ruchu 2010 se poprvé stala ţena. COT business. Praha, C. O. T. media, 2011, březen, str ISNN

64 za příkladnou spolupráci s podnikateli v regionu, za úsilí o koordinaci propagace moravských krajů, za příkladný rozvoj destinace a naprosto ukázkový destinační management, který by si za vzor měly brát ostatní kraje České republiky, za ojedinělý přístup k tvorbě turistického produktu církevní turistiky. 62 Podrobnější informace o Daně Danové uvedeny výše v kapitole Dana Daňová. 2.4 Dotazníkové šetření Celkový počet dotazovaných osob byl 150. Dotazník vyplňovaly osoby náhodně vybrané, v různých věkových kategoriích a oborů. Snaţila jsem se, aby otázky, na které se ptám, měli zastoupení ze všech věkových kategorií, ať uţ let, nebo 48 a více let. Pokud se jedná o obor, ve kterém dotazovaní pracují či studují, je zde zastoupení oboru cestovní ruch, pohostinství, zdravotnictví, podnikání a další. V dotazníku bylo celkem deset otázek. Vytvořila jsem otázky uzavřené, ale také otevřené aby mohl dotazovaný vyjádřit svůj názor. Někteří toto místo pro vyjádření svého mínění vyuţili, ale jiní neměli ţádnou myšlenku, se kterou by se podělili. Ochota dotazovaných dotazník vyplnit byla u kaţdé věkové kategorie jiná. Starší lidé odmítali vyplnit dotazník z důvodu Já jsem starý/á a nic nevím.. Naopak mladší ročníky by si mohly ruku vypsat tím, co všechno chtěly předat dále. Vybranými otázkami jsem chtěla získat všeobecný přehled o podvědomí cestovního ruchu u obyčejných lidí. Zda tyto osoby znají nějakou osobnost, která se v turismu pravidelně objevuje či zda nemají ani potuchy o osobnostech, které se zasluhují o zkvalitnění sluţeb a rozvoj cestovního ruchu. 62 Osobnost cestovního ruchu COT business. Praha, C. O. T. media, 2012, březen, str ISNN

65 1. Pohlaví dotazovaných. Z celkového počtu 150 dotazovaných osob je počet ţen 102 a muţů 48. Zastoupení muţské populace v dotazníkových šetřeních je velice obtíţné. Proto jsem se co nejvíce snaţila udělat poměrně rovnováţné zastoupení ţen i muţů. Někdy je to i neochota muţů vyplnit dotazník. V grafu č. 4 je grafické poměření části muţů a ţen. Tabulka č. 4 Pohlaví dotazovaných osob Odpověď Absolutní hodnota Relativní hodnota (%) Ţeny Muţi Ţeny Muţi Počet odpovědí Celkem respondentů % Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování. Pohlaví dotazovaných osob muţi ţeny Graf č. 4 Pohlaví dotazníkových osob, údaje o dotazovaných. Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty. 65

66 2. Nejvyšší dosažené vzdělání. Nejvyšší dosaţené vzdělání, které dotazovaní mají je základní 43 osob, a poté s 39 osobami se na druhém místě umístilo vysokoškolské. Základní vzdělání 43 osobami má nejvyšší počet, jsou jimi studenti střední školy, do které jsem dala dotazník vyplnit a také několik málo starších ročníků. Vysokoškolské vzdělání zaškrtlo 28 osob. V mých dotaznících je také poměrně velké zastoupení vzdělání vyšší odborné, které se vyskytlo 27krát. Pouze někteří z těch dotazovaných si dodělávají titul bakalář na vysoké škole. Nejvyšší dosažené vzdělání základní vyučen střední vyšší odborné vysokoškolské doktorské jiné Graf č. 5 Nejvyšší dosaţené vzdělání, údaje o dotazovaných. Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty. 66

67 Tabulka č. 5 Nejvyšší dosaţené vzdělání Počet osob s dosaženým vzděláním Dosažené vzdělání Absolutní hodnota Relativní hodnota (%) Základní 43 28,6 Vyučen 12 8 Střední Vyšší odborné Vysokoškolské 28 18,6 Doktorské 1 0,66 Jiné 0 0 Celkem % Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování. 3. Věková skupina Zastoupení věkové skupiny let bylo celkem 35 osob. Tyto osoby byly převáţně studenti střední školy. Věk měl největší zastoupení 71 osob. Důvodem, tak velkého zastoupení je to, ţe se v mém okolí samozřejmě pohybují lidé v této věkové skupině, jsou jimi studenti na vysoké škole, bývalý spoluţáci a spolupracovníci, kterým jsem dala tento dotazník vyplnit. Věková skupina let byla zastoupena 22 lidmi a let byla 12 lidmi. Nejstarší věková skupina 48 let a více je 10 osob. Pro lepší přehled počtu osob v jednotlivých věkových kategoriích je znázorněný v grafu č

68 Věková skupina let let let let 48 let a více Graf č. 6 Věková skupina, údaje o dotazovaných. Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Tabulka č. 6 Věková skupina Odpověď Absolutní hodnota Relativní hodnota (%) let 35 23, let 71 47, let 22 14, let a více let 10 6,66 Celkem % Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování. 4. Máte všeobecné informace o cestovním ruchu? V grafu č. 7 je znázorněný počet dotazovaných, kteří mají všeobecné informace o cestovním ruchu, a kteří nemají. Necelá jedna třetina nemá ani nejmenší všeobecné informace o cestovním ruchu, zbylé dvě třetiny tyto informace mají. Někteří dotazovaní 68

69 mě překvapili odpovědí, ţe nemají všeobecné informace o cestovním ruchu, ale vzápětí zaškrtli odpověď, ţe v cestovním ruchu pracují, anebo ho popřípadě studují. Řekla bych tím, ţe nemají ani tušení, které další obory turismus obsahuje. Zatímco jsou i tací, co za všeobecné informace povaţují přehled zájezdů v cestovních kancelářích a agenturách. Máte všeobecné infomace o cestovním ruchu? Ano Ne Graf č. 7 Všeobecné informace o cestovním ruchu, údaje o dotazovaných. Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Tabulka č. 7 Všeobecné informace o cestovním ruchu Odpověď Ano, mám všeobecné info. o CR Ne, nemám všeobecné info. o CR Celkem 150 Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní zpracování. 5. Pracujete nebo se pohybujete (studujete) v oboru cestovní ruch? V cestovním ruchu pracuje nebo se mu věnuje z celkového počtu 150 dotazovaných celých 63 lidí. Zbylých 87 osob se zaměřilo na jiný obor, ve které chtějí pracovat, a ve kterém také studují. 69

70 Pracujete nebo se pohybujete (studujete) v oboru cestoní ruchu? Ano Ne Graf č. 8 - Pracujete nebo studujete v oboru cestovní ruch?, údaje o dotazovaných. Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Tabulka č. 8 Pracujete nebo studujete v oboru cestovní ruch? Absolutní hodnota Relativní hodnota (%) Odpověď Ano Ne Ano Ne Celkem % Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování. 6. Znáte některé z těchto jmen? V této otázce dotazovaní mohli označit libovolný počet odpovědí. Na výběr bylo celkem sedm osob - Ing. A. Franke, CSc., Ing. P. Hlinka, Ing. R. Jančura, prof. JUDr. J. Kašpar, CSc., Ing. K. Nejdl, CSc., V. Sivek, Ing. R. Vondruška, a také moţnost - neznám ani jedno jméno. Poslední moţnost neznám ani jedno jméno si vybralo 69 osob. Ani jeden dotazník se mi nevrátil se zaškrtnutými všemi osobnostmi. 70

71 Znáte některé z těchto jmen? Graf č. 9 Znáte některé z těchto jmen?, údaje dotazovaných. Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Ze všech uvedených osobností působících v turismu v České republice je nejznámější Ing. Radim Jančura, zaškrtlo ho celých 47 dotazovaných. Ing. Rostislava Vondrušku ředitel agentury CzechTourism a bývalého ministra Ministerstva ro místní rozvoj, zná 34 osob. Prof. JUDr. J. Kašpara, CSc. zaškrtlo celých 22 osob, bývalého presidenta AHR ČR Ing. Pavla Hlinku zná pouze 19 ze 150 osob. 7. Koho považujete Vy v cestovním ruchu za významnou osobnost? Dotazovaní v této otevřené otázce nejčastěji jmenovali Tomio Okamuru, Václava Fischera, Radima Jančuru a další viz tabulka č. 9, důvody proč si právě tuto osobu vybrali, jsou uvedené také v tabulce vedle počtu hlasů, které osoba získala. Mezi další osoby, které byly v dotazníku jmenovány, jsou například Václav Havel, Věroslava Kubíčková, Ing. Petr Studnička, Ing. Monika Palatková, Vlastimil Plch, Karel IV., Gut Jarkovský, Brian Willson, Napoleon, Alberto Vojtěch Frič, Jamie Oliver, Jakub Vágner, Moric August Beňovský, Kašpar a Oldřich Kilián. 71

72 Významná osobnost v CR podle dotazovaných Tomio Okamura Václav Fischer Radim Jančura Kryštof Kolumbus Emil Holub Thomas Cook Ctibor Fiala Vondruška Ţádná osoba Jiná osoba Graf č. 10 Přehled významných osobností dle dotazovaných osob, údaje dotazovaných. Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Někteří z dotazovaných si bohuţel nemohli vzpomenout, anebo neznají ţádnou osobnost pohybující se v oblasti cestovního ruchu. Proto tu to otázku proškrtli či nevyplnili. Z celkového počtu 150 dotazníků se mi jich takto vrátilo 48. Paradoxem je, ţe někteří si vzpomněli dokonce i na dvě osobnosti. Celých 55 dotázaných jmenovala jako svou významnou osobnost v cestovním ruchu Tomio Okamuru, který je od roku 2009 viceprezident AČCKA a zároveň i jejím tiskovým mluvčím. Důvodem, proč si ho vybrali, je viditelnost pana Okamury v mediích a jeho názor na všechny situace, které se v oblasti cestovního ruchu vyskytnout. Starší generace, ale i mladší ročníky jmenovali mezi svou osobnost cestovního ruchu Václava Fischera. Celkový počet odpovědí s touto osobou bylo 13. Václav Fischer se narodil 22. června 1954 v Praze Karlín. Vystudoval gymnázium Jana Nerudy a vnitřní obchod na Vysoké škole ekonomické v roce 1978, téhoţ roku odešel z ČSSR do Švýcarska a poté do Německa. V Hamburku v roce 1980 zaloţil cestovní kancelář Fischer Reisen, která se stala v polovině 80. let největší soukromou cestovní kanceláří v Německu. Václav 72

73 Fischer se po roce 1989 vrátil do ČSR a od roku 1990 zde začal prodávat zájezdy. V roce 1996 svou CK prodal a investoval do nákupu letadel Fischer Air, a do dalšího rozvoje svých firem v ČR a do expanze na Slovensko, do Maďarska a Polska. Angaţoval se také v politice, v roce 1999 zvítězil v prvním kole doplňovacích voleb do Senátu za obvod Praha 1, a stal se prvním nezávislým senátorem Parlamentu ČR. Jeho působnost v cestovním ruchu, ale neměla dlouhé trvání, v roce 2003 byla vyhlášena exekuce na jeho společnost Fischer, s. r. o. a Fischer Air, která se týkala i osobního majetku. Z tohoto důvodu byl nucen firmy prodat. V současné době ţije Václav Fischer v Německu a působí zřejmě v CK Tomi Tour GmbH. 63 Ing. Radim Jančura byl zmínění celkem 12 dotazovanými, více o panu Jančurovi a společnosti Student Agency v kapitole Radim Jančura. Ze 150 osob si na Christophera Columbuse vzpomnělo 5 dotazovaných. Christophera řadíme mezi zahraniční cestovatele a mořeplavce. Na svou první plavbu vyrazil jiţ ve svých 14 letech a během dalších let získával na svých plavbách zkušenosti. Čtením zeměpisných a cestopisných děl došel k názoru, ţe Země je kulatá. A byl přesvědčen, ţe indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem, přeplutím Atlantiku. Na tuto plavbu potřeboval štědrého sponzora. Od španělského královského páru dostal dvě malebné karavely Pinta a Niňa, a jednu větší loď karaka Santa Maria, která mu slouţila jako zásobovací loď. Po dlouhé a náročné plavbě přistál dne u ostrova, kterému dal jméno San Salvador, přestoţe se jednalo o Bahamy. Columbus se domníval, ţe přistál v Indii, a proto zdejší obyvatele nazval Indios = Indové, odtud Indiáni. Téhoţ roku objevil pobřeţí Kuby, Haity a další ostrovy. Při návratu do Španělska se mu dostalo bouřlivého uvítání. 64 Emil Holub český významný doktor a cestovatel po Jiţní Africe byl zmiňován pouze třikrát. O Emilu Holubovi jsme se více dozvěděli v kapitole 2.1 Významné osobnosti Česka v cestovním ruchu v minulosti. 63 Osobnosti.cz. Václav Fischer [online] [cit ]. Dostupné z: 64 Blog,iDNES.cz. Slavní cestovatelé, objevitelé a mořeplavci: Kryštof Kolumbus [online] [cit ]. Dostupné z: 73

74 Tabulka č. 9 Přehled významných osobností dle dotazovaných osob. Osobnost, kterou dotazovaní napsali Počet hlasů Důvod, proč si tuto osobnost vybrali Tomio Okamura Václav Fischer Radim Jančura Kryštof Kolumbus Emil Holub 55 známá osobnost; je mediálně známá a pro mě zajímavá; je jediný koho si s cestovním ruchem spojím; je o něm slyšet; je sympatický; je nejčastěji zmiňován v oblasti CR; je nevíce vidět v TV; úspěšný mladý podnikatel; kandiduje na prezidenta; veřejně činná osoba; chce změnit některé věci k lepšímu; úspěšný investor; představitel asociace; 13 známá osobnost; zakladatel jedné z prvních CK; mediálně známí; působí spolehlivě; má všeobecný přehled; příjemné vystupování; majitel cestovní kanceláře; zvednul úroveň CR; 12 z ničeho vybudoval velmi úspěšnou společnost; nový trend v cestovním ruchu; kvalitní sluţby; donutil konkurenci zkvalitnit sluţby; vymyslel strategii poměru kvalita=cena; často cestuji s jeho agenturou; zkvalitnění silniční a ţelezniční dopravy; mnoha lidem pomohl zdokonalit jazykové dovednosti; 5 hodně cestoval; slyšel jsem o něm; 3 byl cestovatel; proslavil ČR v zahraničí; Thomas Cook 3 zakladatel první CK; průkopník v oblasti CR; uspořádal první organizovaný zájezd; Ctibor Fiala Rostislav Vondruška žádná osoba jiná osoba 2 zakladatel Čedoku; 2 ředitel ČCCR; 48 v České republice významnou osobnost v cestovním ruchu neznám; 15 tyto osoby získaly vţdy po jednom hlase; Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Mezi třikrát jmenovanými byl Thomas Cook, který se narodil v britském Melbourne. Zorganizoval první zájezd a účastnilo se ho 500 osob. Jednalo se o vlakový zájezd z britského Leicestru do Loughboroughu za cenu jednoho šilinku za osobu. 74

75 Cestovní kancelář Thomas Cook and Son zaloţil v roce První zájezd do Ameriky uskutečnil v roce 1866 a první cesta kolem světa, kterou zorganizovala jeho cestovní kanceláří v roce 1872, trvala 22 dní a celková trasa měřila km. Thomas Cook byl také první, kdo se postaral o veškerý komfort cestujících cena obsahovala kompletní sluţby (doprava, ubytování apod.), zavedl Cook cestovní šeky a vouchery, které platí do dnes. Několik málo dotazovaných mezi významnou osobnost v turismu povaţuje Ing. Ctibora Fialu. V roce 1920 se základním kapitálem 2,5 mil. Kč byla zaloţena Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným (ČEDOK), a u zrodu stál ministerský rada Ing. Ctibor Fiala a JUDr. Igor Geryk, vrchní komisař ministerstva ţeleznic, jehoţ jméno je v Čedoku spojeno aţ od roku Pouhé dvě osoby si vzpomněli na Ing. Rostislava Vondrušku, podrobný ţivotopis a informace o jeho aktivitách v kapitole Rostislav Vondruška. Mezi jmenovanými osobnostmi v cestovním ruchu se objevilo jméno Václav Havel. Zastoupení tohoto jména bylo pouze jednou. Důvod nominování Václava Havla na osobnost v cestovním ruchu, bylo jednoduché. Kdyby ho nebylo, tak bychom nikam nevycestovali. Je samozřejmé, ţe se bývalý první prezident České republiky zaslouţil o volný výjezd a příjezd obyvatel mezi jednotlivými zeměmi. Alberto Vojtěch Frič byl český botanik, etnograf a také znalec jihoamerických indiánů. Proč si tuto osobnost dotyčný vybral?, udal důvod jeden z nejlepších českých cestovatelů. Frič se zabýval studiem a pěstováním kaktusů. V roce 1901 v necelých 19 letech se vypravil Vojtěch na svou první sběratelskou výpravu za kaktusy do Jiţní Ameriky. 66 Karel IV. je bezesporu významná historická osobnost, a taktéţ v souvislosti s Karlem IV. si spousta cizinců vybaví Českou republiku. Karel IV. byl český a německý král, římský císař a pocházel z dynastie Lucemburků. Praha se díky Karlu IV. stala politickým 65 ČEDOK. Historie [online] [cit ]. Dostupné z: 66 MARTÍNEK, J.; MARTÍNEK, M Kdo byl kdo. Praha: Libri, 1998, str., ISBN

76 centrem a sídlem vzdělanosti. Jeho zásluhou vznikala v Praze první univerzita ve střední Evropě roku Významnou osobností cestovního ruchu a prvním předsedou Klubu českých turistů byl Jiří Stanislav Guth Jarkovský. Narodil se v roce 1861 v Heřmanově Městci, stal se vychovatelem v šlechtické rodině. V Paříţi se nadchnul pro myšlenku obnovení Olympijských her po vzoru starých Řeků. Z pohledu cestovního ruchu navštívil mnoho Evropských zemí a napsal o tom cestopisy Myslíte, že se změnila kvalita v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování, doprava a dopravní prostředky, služby CK apod.) za posledních 20 let v České republice? Více jak polovina dotazovaných odpovědělo, přesně tedy 87 osob, ţe se kvalita cestovního ruchu za posledních 20 let změnila. Změny, které jsou nejvíce patrné a které byly nejčastěji jmenované, jsou: nabídka cestovních kanceláří, ubytování a destinace zlepšení kvality ubytování lepší dopravní dostupnost a moderní vybavení dříve se jezdilo vlakem, na kole a dnes všichni jezdí autem podpora projektů od Evropské unie kvalifikovanější personál více peněz, které jsou lidé ochotni utratit v ČR 67 Panovníci.cz. Karel IV [online] [cit ]. Dostupné z: 68 CzechFolks.com PLUS. Pavel Kovář: Jiří Stanislav Guth-Jarkovský MUŢ MNOHA PRVENSTVÍ [online] [cit ]. Dostupné z: 76

77 Další odpovědí, která byla nejvíce krouţkovaná je Spíše ano objevila se v dotazníku celkem 56, Spíše ne byla zakrouţkována 3 stejně jako, ţe se situace změnila Minimálně. Pouze jeden dotazovaný zaškrtl odpověď Ne kvalita cestovního ruchu se v České republice za posledních 20 let nezměnila ani trochu. Podle osoby, která nevidí ţádný pokrok kupředu, byly důvody její odpovědi cestování je velice nákladné a všechno je drahé, doprava a ubytování. Podle mého mínění se situace změnila a velice, ať uţ se jedná o kvalitu ubytovacích a stravovacích sluţeb, tak nabídka CK a jízdenek, které jsou cenově výhodné. Některé osoby si také nebyly jisti, zda na tuto otázku mohou odpovídat. Vadilo to překvapivě věkové skupině, do které patřím také já, tedy let. Naopak věková skupina let si nestěţovala. Můţe to být způsobené tím, ţe jejich prarodiče a rodiče jim vyprávěli o problémech cestování tehdejší doby, a proto mohli situaci srovnat. Změnila se kvalita v turismu za posledních 20 let? Ano Spíše ano Spíše ne Minimálně Ne Graf č. 11 Změnila se kvalita v turismu za poledních 20 let?, údaje dotazovaných. Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní výpočty. Pro představu jak se vyvíjel počet hromadných ubytovacích zařízení a počet lůţek v nich, jsem vytvořila graf č. 12. Tento graf slouţí pouze pro potvrzení mínění, ţe se situace v České republice po posledních 20 let změnila. Moţnosti ubytování v hotelech všech tříd, pensionech a ostatních ubytovacích zařízení jsou nepřeberné, také si můţeme vybírat ubytování podle peněţních prostředků, které máme k dispozici. V grafu č. 12 Přehled HUZ a počet lůţek v České republice v letech můţeme sledovat 77

78 vývoj HUZ a počet lůţek, které se v jednotlivých letech na území České republiky nacházely. V následující tabulce č. jsou zaznamenány a přehledně uspořádány počty HUZ a počty lůţek. Některá data chybějí z důvodu nezaznamenání Českým statistickým úřadem. Z hlediska vývoje jsou data rostoucí po roce 1989, tedy v době kdy se začal rozvíjet současný cestovní ruch. Největší přírůstek HUZ nastal v roce a to trojnásobek, v počtu lůţek to bylo o celých sto tisíc lůţek. Přehled HUZ a počet lůžek v letech HUZ Lůžka Graf č. 12 Přehled HUZ a počet lůţek v České republice v letech Zdroj: Český statistický úřad, převzatá data. 78

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost

Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost Organizační řád a propozice soutěţe Finanční gramotnost ČÁST PRVNÍ POVAHA A CÍL SOUTĚŢE FINANČNÍ GRAMOTNOST Čl. 1 Povaha a cíl soutěţe Finanční gramotnost (1) Soutěţ Finanční gramotnost (dále téţ jen soutěţ

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.

Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance. František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2. Projekt Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance František TESAŘ Místopředseda ASO ČR Hlavní manažer projektu za ASO ČR Praha, 11.2.2010 Plný název projektu: Rozšiřování a zvyšování rozsahu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více