Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek."

Transkript

1 FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin v Miláně, června MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, skrze našeho Pána Ježíše Krista máme vírou přístup k naději, která neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. V tomto Duchu prosme: L: BOŽE, V TROJICI JEDINÝ, VYSLYŠ NÁS. Za svatou Církev, aby byla ve světě živým Božím lidem, shromážděným jedinou láskou Otce, Syna a Ducha svatého. Za všechny, kdo byli křtem svatým povoláni do společenství trojjediného Boha, aby svou životní sílu hledali v Bohu a jeho všemohoucnosti. Za VII. Světové setkání rodin v Miláně, aby v rodinách posílilo vědomí, že tajemstvím vztahů živého společenství osob je trojjediný Bůh. Prosme za nadcházející POUŤ K BRÁNĚ VÍRY, ať je pro poutníky posílením víry na místech jejího vyznání, i výzvou k naději v životě všeobecné Církve našich dnů. Prosme za všechny věrné zemřelé, kteří žili nadějí, že dosáhnou slávy u Boha K: Otče, pohleď na tvář svého Syna a přijmi modlitbu této své rodiny, aby posílena darem tvého Ducha byla znamením a prvotinou lidstva, které má účast na trojjedinném tajemství tvé lásky. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.

2 POŘAD BOHOSLUŽEB: června 2012 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV. SLAVNOST PUSTIMĚŘ za + Víta POSPÍŠILA, rodiče 8.00 a Boží požehnání pro rodinu NEDĚLE 3. června NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE DRYSICE 9.30 za + Filoménu a Stanislava KUPČÍKOVY a dvoje rodiče PRAVIDELNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA PODIVICE za + Ladislava HRUBÉHO, manželku a dva syny PONDĚLÍ 4. června PONDĚLÍ 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ PUSTIMĚŘ za + Jana PŘIKRYLA a Boží požehnání pro živou rodinu ÚTERÝ 5. června SV. BONIFÁC, BISKUP A MUČEDNÍK PODIVICE 8.00 za dary a plody Ducha svatého pro rodiny STŘEDA 6. června SV. NORBERT, BISKUP DRYSICE za + Filoménu SUROU, manžela a zetě ČTVRTEK ČTVRTEK PUSTIMĚŘ za + Annu LUSKOVOU, manžela, 7. června 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ syna, rod. HALOUZKOVU a Boží požehnání PUSTIMĚŘ SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ PÁTEK PŘISTUPUJÍCÍCH V NEDĚLI K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ A JEJICH RODIČŮ 8. června PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ PODIVICE za + Jana a Štěpánku STRATILOVY, živou a + rod. SOBOTA 9. června NEDĚLE 10. června SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ PUSTIMĚŘ: PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (4) PROCESÍ CORPUS DOMINI: ROTUNDA, SV. ANNA, P. M. LURDSKÁ, KOSTEL PODIVICE DRYSICE 8.00 PUSTIMĚŘ 9.30 za farnosti Podivice, Pustiměř a Drysice na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a Boží požehnání pro rodinu STĚNIČKOVU na poděkování za přijatá dobrodiní během 70 let života a Boží požehnání pro rodinu VŠETULOVU INTENCE MŠÍ SVATÝCH NA II. POLOLETÍ 2011 ( ) zapisuji června 2012 po mši svaté ve všední dny (Pustiměř, Drysice na faře; Podivice: i v neděli - v sakristii). PAMATUJTE VČAS NA SVÁ JUBILEA! ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MĚSÍC ČERVEN 1. Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě. 2. Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia. 3. Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém. FARNÍ INFORMÁTOR, XVIII. roč., týdeník pro vnitřní potřebu farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (tel , mobil: ; mail: Vychází každou neděli díky Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele Příspěvky na Farní Informátor označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: /0800), neb bez toho, jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK spol s r.o.; tisk 1ks = 20,-Kč/ks. Ve formátu pdf na

3 POŘAD BOHOSLUŽEB: června 2012 DEN LITURGIE FARNOST ÚMYSL MŠE SV. SOBOTA 9. června SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ PODIVICE za farnosti Podivice, Pustiměř a Drysice na poděkování Pánu Bohu NEDĚLE PUSTIMĚŘ: DRYSICE za 80 let života a Boží požehnání 10. června PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (4) 8.00 pro rodinu STĚNIČKOVU PROCESÍ CORPUS DOMINI: ROTUNDA, SV. ANNA, P. M. LURDSKÁ, KOSTEL PONDĚLÍ 11. června SV. BARNABÁŠ, APOŠTOL PUSTIMĚŘ 9.30 PUSTIMĚŘ na poděkování za přijatá dobrodiní během 70 let života a Boží požehnání pro rodinu VŠETULOVU za + Františka MLÝNKA, manželku, dceru, vnuka a živou a + rodinu za Boží požehnání pro nadcházející Pouť k bráně víry za + Antonína BENÍČKA, živou a + rodinu za + rodiče DRBALOVY, živou a + rodinu za + Bohuslava MARÁKA, rodiče a bratry za + P. Františka PETRŮ, živou a +rod. BENÍČKOVU za + Tomáše VEJMOLU, manželku, syna a dceru za živé a zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů ÚTERÝ 12. června ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ PODIVICE 8.00 STŘEDA SV. ANTONÍN Z PADOVY, DRYSICE 13. června KNĚZ A UČITEL CÍRKVE ČTVRTEK ČTVRTEK PUSTIMĚŘ 14. června 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ SLAVNOST PODIVICE 8.00 PÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO DRYSICE 15. června SRDCE JEŽÍŠOVA ZASVĚCENÍ PUSTIMĚŘ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ SOBOTA NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PUSTIMĚŘ 16. června PANNY MARIE PUSTIMĚŘ: 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŽEHNÁNÍ PRAPORU A POŽÁRNÍ TECHNIKY NEDĚLE 17. června 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ PUSTIMĚŘ 8.00 DRYSICE 9.30 PODIVICE na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a Boží požehnání pro rodinu ROZEHNALOVU za farnosti Drysice, Pustiměř a Podivice za + Hedviku KRATOCHVÍ- LOVOU, manžela, dceru, zetě, živou a + rodinu ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MĚSÍC ČERVEN 1. Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě. 2. Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia. 3. Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou po Duchu Svatém.

4 FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST SLAVNOST SESLÁNÍ TĚLA DUCHA A KRVE SVATÉHO PÁNĚ 10. ČERVNA 27. KVĚTNA Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBY PRVOKOMUNIKANTŮ Pane Ježíši, Synu Boží, před dvěma tisíci lety jsi přišel na tuto zem. Z lásky ke mně jsi přišel na svět jako dítě, abys mi byl podobný. Na křtu svatém jsi mě učinil Božím dítětem. O tom, jak mě miluješ mi vyprávěli rodiče. Více o Tobě vím z hodin náboženství. Říkáš mi, že bez Tebe nemohu dělat nic. Proto jsi mě naučil modlit se. Každou neděli jsi ke mně promlouval. A dnes budeš poprvé mým hostem. Tolik se na tebe těším. Přijď, Pane Ježíši, a očisti mě. Přijď, Pane Ježíši, a posvěť mě. Přijď, Pane Ježíši, a buď mým štěstím. Amen. Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi ke mně přišel. Tolik Tě miluji. Děkuji Ti za rodiče i za všechny, kdo připravovali tento krásný den našeho setkání. Prosím Tě, pomáhej mi, ať nikdy nezapomínám na tvou lásku ke mně a vždy se stejnou vroucností přicházím za tebou. Amen.

5 MODLITBA VĚŘÍCÍCH slavnost Corpus Domini K: Bratři a sestry, s vírou a vděčností se obraťme k Otci života, který v tajemství Těla a Krve svého Syna, za nás obětovaného, nám dává pravý pokoj, a tak v nás dává zářit jasu své nezměrné lásky: L: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS. Prosme za Svatého Otce Benedikta XVI., ať eucharistická oběť je silou a útěchou jeho srdce Pastýře všeobecné Církve, posiluje jeho naději a je vždy novým povzbuzením jeho apoštolské službě. (Michaela Hyblová) Prosme za svatou Církev, ať eucharistická oběť, slavená ve všech koutech země jako na oltáři světa, je přijímána a uctívána jako živá přítomnost Zmrtvýchvstalého a jako pokrm jeho nevěsty, ozdobené božskou krásou. (Ondřej Valtr) Prosme za potřeby lidského života, ať eucharistická oběť, tajemství Světla, prozáří každou noc světa i putování lidstva, Kristem vykoupeného, a dá vzejít novému životu a naději, co neumírá. (Lucie Malá) Prosíme Tě za nás, kteří poprvé přistoupíme k eucharistickému stolu, abychom přinášeli do našich rodin i do společenství Církve naší farnosti tvou radost. (Václav Kolenič) Prosme za zde shromážděnou Boží rodinu, ať eucharistická oběť utváří náš život a vede nás k tomu, abychom všem přinášeli Krista, Chléb života a tak se stávali znamením a odleskem jeho lásky, která obnovuje svět. (Valtrovi) Všemohoucí Bože, tvá Prozřetelnost vložila do našich rukou ten nejvzácnější dar: dals nám účast na svém stvořitelském díle: pomoz nám, ať u Tebe hledáme odpověď na moudrou a odpovědnou výchovu našich dětí, aby žili k tvé chvále a naší radosti. (Malí) Všemohoucí Stvořiteli, tys požehnal naší lásce, úctě a věrnosti; děkujeme ti za dar našich dětí, kterým jsi ve křtu dal účast na svém božském životě: prosíme tě, stále znovu v nich oživuj touhu po všem, co je dobré, pravdivé a krásné. (Koleničovi) Prosíme Tě za všechny, kdo se u eucharistického stolu živí Tělem a Krví tvého Syna, ať už nežijí sami sobě, ale stávají se svědky živého Boha, který v nich bydlí. (Hyblovi) Prosme za služebníky oltáře, ať eucharistická oběť je vždy zdrojem jejich života, proměňuje je v chléb lámaný pro potřeby bratří a skrze Krista, s Ním a v Něm jim pomáhá překonávat obtíže a zkoušky. Prosme za nadcházející Pouť k bráně víry, aby posílila všechny poutníky ve vědomí jedné, svaté, katolické a apoštolské Církve, a přinesla požehnání jim i životu farností. Prosme za tě za věrné zemřelé, kteří se na pozemské pouti sytili Chlebem života věčného, ať mají účast na stole tvé hostiny v království Boha Otce. K: Nebeský Otče, ty se ve svém Synu, Ježíši Kristu, Chlebu, jenž sestoupil z nebe, skláníš milostivě k lidstvu; přijmi naši modlitbu, svou milostí buď oporou víry Církve a dej, ať Eucharistie, záruka budoucí slávy, roznítí v našem srdci vroucí touhu po tobě. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen. 3

6 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 1. ČTENÍ DEUT 4, Čtení z páté knihy Mojžíšovy. Mojžíš řekl lidu: Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi: (ptej se) od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy. ŽALM 33 Hospodinovo slovo je správné, spolehlivé je celé jeho dílo. Miluje spravedlnost a právo, země je plná Hospodinovy milosti. Jeho slovem vznikla nebesa, dechem jeho úst všechen jejich zástup. On totiž řekl a stalo se, on poručil a vše povstalo. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. 2. ČTENÍ ŘÍM 8,14-17 Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče! Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. EVANGELIUM MT 28,16-20 Slova svatého evangelia podle Matouše. Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. 4

7 Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život (Jan 6,63) SLOVO + P. FRANTIŠKA BENÍČKA Nejsvětější Trojice tajemství lásky Na teologických fakultách se přednáší jeden obor, který se nazývá dogmatika. Pojednává o pravdách víry, které vycházejí z Písma svatého a Tradice Církve. Jeden z oddílů tohoto oboru se nazývá De Deo Trino tedy, o Bohu trojjediném a shrnuje náročnou nauku o Nejsvětější Trojici. Hned na začátku se ovšem dovíme, že náš rozum by nauku o Nejsvětější trojici nikdy neobjevil, ba dokonce ani po zjevení této pravdy Písmem svatým ji není schopen plně pochopit, vystihnout a dokázat. Na druhé straně však toto tajemství není proti rozumu, pouze ho převyšuje a dá se různými obdobnými pojmy a vhodnými slovy vyjádřit. Možná si řeknete: Bůh ve třech osobách dobře, tuto pravdu přijímáme, ale co z toho můžeme vyvodit pro náš každodenní praktický život? Myslím, že jednu velmi důležitou pravdu, a to, že Bůh není samotář, ale žije ve společenství tří osob. Brilantně to vysvětluje i svatý Augustin, když říká: je-li Bůh láska, nutně musí být Trojice, protože láska vyžaduje tři skutečnosti: toho, kdo miluje; toho, kdo je milován; a lásku samotnou. Jestliže jsme my lidé stvořeni k obrazu Božímu, pak zcela jistě tu nejsme jen sami pro sebe, ale pro ty druhé. Tuto skutečnost si chceme, bratři a sestry, právě dnes o slavnosti Nejsvětější Trojice nejen více uvědomit a ocenit, nýbrž nalézt i konkrétní realizaci v našem životě. Dobře víme, jak se lidé odcizují jeden druhému. Žije se příliš individualisticky a sobecký člověk zůstává nespokojený, nenalézá sama sebe, je nešťastný, protože jeho plná realizace je právě ve společenství a ve službě druhým. Pro naše farní společenství je to konkrétní výzva: všichni se navzájem potřebujeme. Každý člověk má svůj dar a úkol, který má plnit. Bratři a sestry, potřebujeme beze sporu lidi mladší i starší. Starší, kteří již prošli téměř životem a ukazují těm ostatním, kde je potřeba zakotvit svůj život v Bohu. Kdo by chodil ve všední den do kostela pan farář, hrstka ministrantů a většina seniorů. Potřebujeme však také mladé lidi, kteří jsou znamením budoucnosti. Bez nich by se stal i život v Církvi zastaralým a neoslovujícím pro dnešní dobu proto i ta svěžest mládí je nutná pro farnost. Na závěr bychom si měli říci, jak žít prakticky, abychom tohoto cíle dosáhli, žít podle Nejsvětější Trojice. Máme vědět, že žijeme pro druhé, máme víc dávat než přijímat, nežít na úkor druhých, nesnažit se nad nimi vyniknout, neutíkat od povinností, vyhnout se 5

8 zbytečné kritice a ironickým poznámkám, nevyvolávat rozpory, ale umět odpouštět, mít vzájemnou úctu a benevolenci, umět poděkovat, pochválit i poprosit. Konečně, obrazem Nejsvětější Trojice je rodina: otec, matka a děti. Příští neděli děti přistoupí ke stolu Páně, je proto třeba poděkovat rodičům, že plní svůj slib, který dali při svatbě Bohu. Víra je skutečně důležitější než školy, vzdělání, postavení ve společnosti. Víra drží člověka ve všech situacích života, do kterých se dostane. Nejsvětější Trojice tajemství vztahů (zamyšlení J. E.Tomáše kardinála Špidlíka, SI "Ve všem, s čím se setkáváme, pozorujeme neřešitelné rozpory. K rozřešení těchto problémů nemáme jinou možnost než následující: Vybrat si to, co nám nabízí Nejsvětější Trojice, nebo smrt v bláznovství." Tato slova napsal Pavel Florenský, kterého dnes mnozí ve světě uznávají za jednoho z nejhlubších teologů mystéria Nejsvětější Trojice. Ale došel k tomu zvláštní osobní konverzí. Byl ateista a geniální matematik. Ale sama matematika jej přivedla ke křesťanství. Co je předmětem matematického studia? Nejsou to čísla sama. K čemu by bylo dobré shromažďovat čísla? Matematik studuje vztahy, které se dají čísly vyjádřit. Dokáže se tím zabývat vášnivě. Je známé, že matematici jsou nejroztržitější lidé. Jsou tak zabráni do rovnic a logaritmů, že zapomenou na celé okolí. Ale každého napadne: Není to jenom hra, jako je luštění křížovek? Jaképak mohou být vztahy mezi mrtvými čísly a neživými věcmi? Opravdové vztahy jsou jenom mezi osobami. Lidé proto někdy radí mladému matematikovi: "Nech rovnic a logaritmů a zamiluj se! Vždyť život není matematika." Matematik se možná zamiluje, ožení se, stane se dobrým manželem a otcem rodiny. Ale v matematiku nepřestane věřit. Cení si ji proto, že studuje stálé vztahy, a ne jenom chvilkové, jak je tomu mezi lidmi. I Florenský byl dobrý manžel, ale matematiky si vážit nepřestal. Studoval vztahy, které tu nacházel. Jednoho dne mu však přišla inspirace. Mají-li tu být vztahy věčně platné, musejí za nimi být i věčné osoby. Takové pak jsou jenom tři Božské osoby v jednom Bohu. Z toho pak vyplynul nečekaný závěr: existence Nejsvětější Trojice je nutná k tomu, aby matematika nezůstala jenom laciným hlavolamem. Kantovi se zdálo, že vyznání jednoho Boha ve třech dobách nemůže mít nijaké zvláštní důsledky pro praktický život. Florenský začal postupně a důsledně ukazovat opak. Víra v Nejsvětější Trojici se nám zdá na první pohled protichůdná: tři nemohou být jeden, jedno není potřeba bezdůvodně dělit na tři. I teologie učí, že tu jde o tajemství víry, které logika nevyřeší. Vědci před tajemstvími unikají. Mají rádi jenom to, co je jasné. Hledají jasné ideje, idea clara et distincta, jak si to přál otec moderního myšlení René Descartes. Ale i je popírá praktický život. Vždyť ten se nám jeví jako plný protikladů, tak velkých, že na ně ani nechceme myslet. Jak bychom např. dokázali smířit nutnost pořádku a věčnou touhu člověka po svobodě? Obdivujeme pořádek ve vesmíru, kde se všecko děje podle neměnných přírodních zákonů. Máme rádi pořádek ve společnosti, v práci i doma. Přitom však bojujeme stále o to, abychom mohli jednat svobodně, nezávisle, podle své vůle. Jsou ty dvě věci slučitelné? Těžko a jen s jistými 6

9 kompromisy. A přece si ty dvě snahy neodporují v životě Božím. Tam jsou tři osoby, neskonale svobodné, ve vzájemném vztahu. Ale sjednotí se v jednotě Boží. A Bůh je absolutní, neměnná hodnota, zdroj všeho pořádku. Je to lidsky těžko myslitelné a ještě obtížněji uskutečnitelné. Ale přesto Bůh dává věřícím účast na svém životě v církvi. Proto už od založení byla odleskem trojjediného Boha. Po seslání Ducha svatého mnoho lidé v Jeruzalémě přijalo křest. Byli z různých krajů a různé mentality, ale měli, jak čteme ve Skutcích apoštolů (4, 32) "jedno srdce a jednu mysl". Jejich jednota byla odleskem jednoty Boží, a proto jediná pravá, jediná metoda, jak sjednotit svobodné lidi a celý svět. To pak má velké důsledky k pochopení všech vztahů mezi lidmi. Žijeme ve státě, v rodině, v pracovních institucích, navštěvujeme kulturní a sportovní kroužky. Všude nacházíme stejný problém: musíme se tam zařadit jako jeden člen do jistého pořádku. Ale přitom máme rádi svobodu a nechceme se dát tuze omezit. Řešíme ten problém větším nebo menším kompromisem: trochu posloucháme, podřizujeme se, ale když se nám to zdá mnoho, utečeme. Není to vlastně tragické, ale nedovedeme vyřešit otázku, která je naprosto podstatná pro náš život: být svobodným a žít ve spořádaném světě? A přece je ten problém řešitelný, ale musíme k němu přistoupit ze správného hlediska. Musí být podobné, jako při úvahách o Nejsvětější Trojici. Středověcí teologové následovali Boetia. Vyznali nejdříve, že je jeden Bůh. Víra učí, že jsou v něm tři božské osoby. Křesťan tu víru přijímá, ale není mu jasné, jako Kantovi, jaký by ta víra měla mít význam pro praktický život. Úvahy řeckých Otců církve vycházely z jiného stanoviska. Slovo Bůh je v Bibli reservováno především první božské osobě, tj. Bohu Otci. V evangeliu se nám zjevil Ježíš Kristus jako pravý Bůh z pravého Boha, rovný Otci. Duch svatý je Duch Boží a zjevuje se jako třetí osoba v Trojici. Velký problém našeho myšlení je uznat, jak ty tři svobodné osoby se sjednotí tak dokonale, že je jenom Bůh. Je to možné? Nemůžeme ovšem plně pochopit tajemství, ale jisté analogie nacházíme i na zemi. Svobodný chlapec a svobodné děvče se zamilují. Svobodně si slíbí věrnost a vzniká ze dvou osob jedno nerozlučné manželství. Jiný příklad už jsme uvedli. Svobodné osoby svobodně přijmou víru v Krista a sjednotí se v jediné církvi. Tento postup je ovšem daleko přirozenější než opačný. Nemůžeme říci dvěma mladým: "Musíte se vzít a snažte se to udělat svobodně!" Z nutnosti svoboda nikdy nevznikne, jenom násilí. Ale ze svobody vzniká nutnost ne jako násilí, ale jako utvrzení svobody. Někomu něco svobodně slíbím, dám mu čestné slovo a to slovo pak mne zavazuje. Ale ta nutnost vyšla ze mne, ne z nějakého vnějšího nařízení. Tento postoj je klíč k pravému uspořádání všech lidských vztahů. Jejich základ je ve svobodném rozhodnutí. To rozhodnutí může být věčně platné. V tom je jeho velikost. Není doopravdy svobodný ten, kdo dnes slíbil a zítra slib zapře a nedodrží. Za svobody se rodí naopak stálost a pořádek, který je k životu stejně zapotřebí jako svoboda. Musíme si ovšem přiznat, že to dnešní společnost těžko chápe. Lidé si navykli slibovat a nedodržet. Protože tím vznikají nesnesitelné zmatky, volá se po tom, aby byla nějaká pevná vláda, která udělá pořádek a utuží rozloženou kázeň. Nemůže to ovšem udělat jinak než násilím a omezením svobody. Nedivme se proto, že se v naší společnosti střídají periody nespořádané svobody s periodami diktátorské disciplíny. Jediný opravdový lék je v tom, aby lidé přistupovali k těmto problémům v duchu tajemství Nejsvětější Trojice, tj. aby hledali svobodné vztahy lásky jedni k druhým, které se pak uskuteční pevným slibem vzájemné věrnosti, která je odleskem věčné platnosti jednoho Boha. 7

10 8 LITURGICKÉ TEXTY SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ 1. ČTENÍ EX 24,3-8 Čtení z druhé knihy Mojžíšovy. Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: "Splníme všechno, co mluvil Hospodin!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal; časně zrána pak vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct pamětních kamenů podle dvanácti kmenů Izraele. Poslal jinochy z izraelských synů, aby obětovali celopaly a přinesli býčky jako pokojné oběti Hospodinu. Mojžíš vzal polovici krve, vlil ji do obětních misek a (zbylou) polovicí krve postříkal oltář. Pak vzal knihu smlouvy a četl ji nahlas lidu. A oni řekli: "Poslušně splníme všechno, co mluvil Hospodin." Potom vzal Mojžíš krev, pokropil lid a řekl: "Hle, to je krev smlouvy, kterou s vámi sjednal Hospodin podle všech těchto slov." ŽALM 116 (115), BC Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. Jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, rozvázal jsi moje pouta. Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno. Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem. 2. ČTENÍ ŽID 9,11-15 Čtení z listu Židům. Bratři! Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán lidskýma rukama, to je: nenáleží k tomuto stvořenému světu, a vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení. Jestliže už samo pokropení krví kozlů, býků a popel z jalovice posvěcuje ty, kdo jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému. A proto on je prostředníkem nové úmluvy. Svou smrtí dal dostiučinění za hříchy spáchané v době, kdy ještě platila dřívější úmluva. Tím se povolaným dostává splnění slibu o věčném dědictví. EVANGELIUM MK 14, Slova svatého evangelia podle Marka. První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: "Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?" Tu poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: "Jděte do města, a (tam) vás potká člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním, a kam vejde, řekněte hospodáři: 'Mistr vzkazuje: Kde je pro mě večeřadlo, v kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka?' On vám ukáže velkou horní místnost opatřenou lehátky a připravenou. Tam nám přichystejte večeři!" Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: "Vezměte. To je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něho všichni. A řekl jim: "To je má krev, (krev) smlouvy, která se prolévá za všechny. Amen, pravím vám: Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít v Božím království." Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu.

11 Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život (Jan 6,63) SLOVO + P. FRANTIŠKA BENÍČKA Nejsvětější Srdce Ježíšovo V roce 1674 se odehrálo zjevení Božského Srdce Páně sv. Markétě Marii Alacoque v Paray le Monial. Měl jsem tu čest ještě jako bohoslovec navštívit toto místo, které na mě zapůsobilo především hlubokou duchovní atmosférou, kterou vytvářelo společenství věřících v tiché adoraci před nepřetržitým výstavem Nejsvětější Svátosti oltářní. Od 17. století se začala šířit úcta k Božskému Srdci Páně. Probodené Srdce, ovinuté trny, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu lásku k člověku. Markétě Marii Alacoque bylo řečeno, že Ježíš bude žehat každé rodině, každému příbytku, kde bude uctíván a vzýván. Máme si dnes hlouběji připomenout, že jsme milovanými Božími dětmi. Stává se nám někdy, že o lásce pochybujeme má mě ještě někdo vůbec rád; mají mne rády děti, manžel, manželka a samozřejmě tato pochybnost se může přenést i do vztahu já a Bůh. Tuto pochybnost však zasévá zlý duch. Snaží se namluvit lidem, že Bůh je nepřítelem naší svobody, chce abychom byli nešťastní, je zachmuřeným a přísným soudcem, který 9

12 potrestá každé naše pochybení. To je všechno úplně špatně a pokud si to někdy myslíme, pak máme mylnou představu o Bohu, protože On je láska. Ježíšovo Srdce je plné lásky. Odpouští, stará se o nás, uzdravuje nás. Správně se modlíme: Ježíši, učiň naše srdce podle srdce svého. Prosme dnes o to s ještě větší naléhavostí, protože všichni potřebujeme mít takové srdce. Dobře víme, že dobrý člověk se nepozná podle vnějšího vzhledu a vzdělání, ale podle srdce. Máme se učit lásku přijímat a také rozdávat. 10 Kde a jak je přítomen Bůh? (zamyšlení J. E.Tomáše kardinála Špidlíka, SI Věřící vstoupil se svým známým do katedrály. Chtěl mu ukázat její umělecké pozoruhodnosti. Podle svého dobrého zvyku se nejdřív zastavil v kapli Nejsvětější svátosti a krátce se tam pomodlil. Jeho společník věřící nebyl, ale jako vychovaná osoba tiše a uctivě postál. Ale potom, po návštěvě katedrály, se nezdržel a vyložil svou potíž: Nedovedu si představit, že by v tom kousku chleba byl Bůh a že vy se tu před ním dovedete modlit. Na jednom teologickém kurzu však mezi samými věřícími katolíky padla pochybnost z jiného hlediska: Máme věřit, že je Kristus ve svatostánku, i když je kostel zavřený a nikdo se tam nemodlí? Svátosti jsou symbolické. V eucharistii je symbol jídla a pití. Skrze ten symbol je Bůh přítomen. To věříme. Ale chléb uzavřený ve svatostánku, jak se zdá, všechnu symboliku ztratil. Je tedy jako křestní voda, kterou nikdo nekřtí. Jakou má mít ještě moc? Odpověď na takové námitky bývá prostá: Buď věříš nebo nevěříš; víra je dar a ne důkazy rozumu. Jsme zajedno s tím, kdo takto odpovídá, má pravdu. Ale přece jenom ne celou. Rozumem se víra nedokazuje; ale přece nám jej Pán Bůh dal k pochopení toho, s čím se setkáváme a co přijímáme. Slouží tedy i při přijetí pravd víry, hlavně v tom, že je vidíme v souvislosti s ostatními poznatky. Úkol tzv. vědecké teologie je především v tom, že zařazuje jednotlivá dogmata do tradice celé církve. To pak je nutné i k lepšímu pochopení tajemství eucharistie. Začněme tedy naši úvahu od začátku. Problém, který si kladou všechna náboženství, zní: Kde a jak je přítomen Bůh. Primitivní názory nemají potíže přiznat, že se božstvo usídlilo v něčem hmotném: v posvátném stromu, na svaté hoře apod. Ale obyčejně to bývají místa nepřístupná, tabu, jdou tedy božstva přece jenom nějak vzdálená od styku s obyčejným světem. Tato Boží nepřístupnost je silně zdůrazněna v Písmu. Proto měli Židé zakázáno uctívat Boha na vrcholcích hor, v obrazech a sochách. Setkat se s Bohem se považovalo za nebezpečí smrti. Gedeon viděl Božího anděla a už zvolal:?běda mně (Sdc 6, 22)!? Čím jsou náboženství vyspělejší, tím se stává Bůh nepřístupnější. Filosofický Bůh je nakonec čistý duch a v ničem hmotném být nemůže. Umísťovali staří Řekové bohy na Olymp, klasičtí řečtí filosofové přenesli Olymp na nebe, tj. do světa nehmotného, neviditelného. Bible, jak jsme už podotkli, z nepřístupnosti Boží nemíní slevit ani ve Starém ani v Novém zákoně. Bůh bydlí v nepřístupném světle (1 Tim 6, 16). Nikdo nikdy

13 nevystoupil na nebe, potvrzuje sám Ježíš Nikodémovi (Jan 3, 13). Ale stala se v dějinách spásy neuvěřitelná věc, že sám Bůh sestupuje občas k lidu, který si vyvolil. Napřed to bylo jenom dočasně, ve zjeveních, a to obyčejně hrozivé povahy, za hromu a blesku a v oblaku, jako na Sinaji (Ex 24, 1nn). Později se to stalo ve slávě, jako v Jeruzalémském chrámu (2 Par 7). Nakonec pak se objevuje ten, který sám sestoupil z nebes, Syn člověka (Jan 3, 13). V Ježíši, jak píše sv. Pavel, se objevila a bydlí plnost božství tělesně (Kol 1, 9). Zajímavé je, že měli stejné potíže s přijetím této pravdy staří pohané, jako mají dnešní nevěřící s eucharistií. Jak je nesmyslné - prohlašuje pohanský filosof Celsus, proti kterému píše Origenes - věřit, že Bůh, první příčina a zákon světa, je přítomen v Židu, kterého římské úřady ukřižovaly! A přece tu pravdu přijaly milióny křesťanů, stala se úhelným kamenem nové Evropy. Nedostižný Bůh se zrodil z člověka a bydlí v člověku. Ale bylo potřeba z toho vyvodit další důsledky. Kristus jako historická osoba je hlavou svého mystického těla, církve. Jeho existence pokračuje v dějinách. Žije tedy ve věřících, kteří jsou chrámem jeho Ducha. Píše proto svatý Pavel Korintským: Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy (1 Kor 3, 16-17). I to je všeobecně od křesťanů přijato. Berou jako samozřejmé mravní důsledky, které z toho plynou: Co jste udělali jednomu z mých nejmenších, udělali jste mě (Mt 24, 40). I nevěřící dnešní doby to nepřekvapuje a chválí nás dokonce za to, když podle této pravdy jednáme. A přece ještě není konec všech důsledků. Člověk je podle Bible pánem celého stvoření, král vesmíru. To není míněno jenom jako poručnictví, ale především jako poslání. Je určen, aby svět spolu s Kristem posvěcoval, aby se stalo svatým to, co svatý člověk bere do rukou. Ta otázka se rozvířila v době disputace o uctívání svatých obrazů, v rozepři s tzv. ikonoklasty. Tito neměli potíže s tím, že se Kristus a svatí v kostelích malují. Ale je pohanské, tvrdili, tyto obrazy uctívat, jakoby tu byl Bůh nebo svatý z nebe přítomen. Obraz je užitečný, že nám Krista nebo svatého připomene. Před obrazem se lépe soustředím. Ale jsou to desky ze dřeva a se samým Bohem nemají nic společného. Jsme tu tedy zase u stejné potíže jako na počátku: Nedovedu si představit, že by tu byl Bůh: v desce, v člověku, v kousku chleba, apod. Co na tu námitku odpovídali pravověrní zastánci svatých obrazů? Nepopírají, že jsou obrazy dřevěné desky. Tenkrát se totiž, jako dodnes, na dřevě malovaly ikony. Ale před těmi obrazy se věřící modlí. Modlitba pak posvěcuje nejenom nás samy, ale i svět, s kterým jsme při modlitbě ve styku. Považujeme za svaté chrámy ne proto, že jsou z kamenů, ale proto, že jsou místem bohoslužby. Jako milostné obrazy a sochy uctíváme ty, před kterými se modlily celé generace poutníků. Uchováváme s úctou jako relikvie i předměty, kterých světci ve svém životě užívali. To všechno totiž patří k dynamice světového vývoje, který směřuje k tomu, aby byl Kristus všechno ve všem (Kol 3, 11). Posvěcuje-li každá modlitba svět, tím víc to platí o modlitbě svátostné, která se koná slovy samého Krista a jeho úředním církevním posláním: posvěcuje tedy chléb a víno, aby došly už nyní do toho posledního stádia, ke kterému směřuje celý vývoj světa. A proč si k tomu vyvolil Ježíš zrovna chléb a víno? Jsou symbol denního života, toho nejobyčejnějšího, který známe, jídla a práce o živobytí. I to se musí stát svatým. Denní život posvěcujeme my a on pak posvěcený zdokonaluje nás. Bůh se tak stále přibližuje a pomalu dorůstá Kristus do své kosmické plnosti, skrze něho i skrze nás, s ním a v něm. 11

14 Každý z nás je Božím zázrakem (středeční generální audience Benedikta XVI., 23. května 2012) Drazí bratři a sestry, Minulou středu jsem mluvil o svatém Pavlu, jenž ukazuje, že Duch svatý je velkým mistrem modlitby, který nás učí obracet se k Bohu důvěrným dětským výrazem: «Abba, Otče». Tak jednal Ježíš. I v nejdramatičtější chvíli svého pozemského života nikdy neztratil důvěru v Otce a vždy jej vzýval s důvěrností milovaného Syna. Když v Getsemanech pocítil úzkost smrti, modlil se: Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš (Mk 14,36). Již v počátečních krocích svého putování si církev tuto invokaci osvojila, zvláště v modlitbě Otče náš, kdy denně říkáme: Otče buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi (Mt 6,9-10). V listech svatého Pavla ji nacházíme dvakrát. Apoštol se obrací ke Galaťanům slovy: A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: «Abba, Otče!» (Gal 4,6). V jádru onoho zpěvu k Duchu, kterým je osmá kapitola listu Římanům, svatý Pavel praví: Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: «Abba, Otče!» (Řím 8,15). Křesťanství není náboženstvím strachu, nýbrž důvěry a lásky k Otci, který nás má rád. Tato dvě hutná tvrzení mluví o poslání a přijetí Ducha svatého, daru Zmrtvýchvstalého, který z nás činí děti v Kristu, Jednorozeném Synu, a uvádí nás do synovského vztahu k Bohu, vztahu hluboké důvěry, jakou mají děti; synovského vztahu podobného tomu Ježíšovu, třebaže odlišného co do původu a šíře. Ježíš je věčný Syn Boží, který se stal tělem, my se však stáváme dětmi v Něm: v čase, skrze víru a svátostmi křtu a biřmování. Díky těmto dvěma svátostem jsme ponořeni do Kristova velikonočního tajemství. Duch svatý je cenným a nezbytným darem, který z nás činí děti Boží, uskutečňuje ono adoptivní dětství, ke kterému jsou povolány všechny lidské bytosti, protože Bůh, jak upřesňuje list Efesanům, nás v Kristu vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista (Ef 1,4). Dnešní člověk možná nevnímá krásu, velikost a hlubokou útěchu obsaženou ve slovu otec, kterým se můžeme obracet k Bohu v modlitbě, protože postava otce není dnes v každodenním životě dostatečně patrná nebo dostatečně pozitivní. Absence otce, tedy nepřítomnost otce v životě dítěte, představuje velký problém naší doby. Proto lze stěží pochopit v celé hloubce, co znamená, že Bůh je nám otcem. Od Ježíše samotného, z Jeho 12

15 synovského vztahu s Bohem se můžeme naučit, co vlastně znamená otec a jaká je pravá povaha Otce, jenž je na nebesích. Kritici náboženství řekli, že mluvení o Bohu Otci je prý promítáním našich otců na nebesa. Pravdou je však opak: v evangeliu nám Kristus ukazuje, kdo je otec a jaký je opravdový otec, takže můžeme pravé otcovství vytušit a také se pravému otcovství učit. Připomeňme si Ježíšova slova z kázání na hoře, kde říká: milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce (Mt 5,44-45). Právě láska Jednorozeného Syna, Ježíše, který odevzdává sebe samého na kříži, nám zjevuje pravou povahu Otce: On je Láska a také my ve své modlitbě jako děti vstupujeme do tohoto koloběhu lásky, Boží lásky, která očišťuje naše touhy, naše postoje, poznamenané uzavřeností, soběstačností a egoismem typickým pro starého člověka. Mohli bychom tedy říci, že v Bohu má Otcovo bytí dvě dimenze. Bůh je předně naším Otcem, protože je naším Stvořitelem. Každý z nás, každý muž a každá žena je zázrakem Božím; Bohem chtěný a Bohu osobně známý. Když se v knize Genesis říká, že lidská bytost je stvořena k obrazu Božímu (srov. 1,27), chce se tím vyjádřit právě tato skutečnost: Bůh je náš Otec, pro Něhož nejsme anonymní, neosobní bytosti, nýbrž máme jméno. Jeden výrok v Žalmech se mne vždycky dotýká, když se jej modlím: Tvé ruce mne učinily a utvořily, praví Žalmista (Žl 119,73). Každý z nás může v tomto krásném obraze vyjádřit osobní vztah k Bohu: Tvé ruce mne učinily. Ty jsi mne zamýšlel, chtěl a stvořil. Ani to však nestačí. Duch Kristův nás otevírá na druhou dimenzi Božího otcovství, překračující stvoření, poněvadž Ježíš je v plném smyslu Syn, téže podstaty s Otcem, jak vyznáváme v Krédu. Tím že se stal lidskou bytostí jako my, nás Ježíš svým vtělením, smrtí a zmrtvýchvstáním přijímá do svého lidství a bytí Syna, takže také my můžeme mít Jeho specifickou příslušnost k Bohu. Naše bytí Božích dětí nemá Ježíšovu plnost. Máme se jimi stávat stále víc v průběhu celé svojí křesťanské existence, růst v následování Krista, ve společenství s Ním, abychom navazovali stále důvěrnější vztah lásky s Bohem Otcem, který je oporou našeho života. Taková je základní skutečnost, která se před námi otevírá, když se otevíráme Duchu svatému, který nám umožňuje obracet se k Bohu oslovením «Abba, Otče!». S Ježíšem jsme v adopci skutečně překročili stvoření, jsme skutečně sjednoceni v Bohu, jsme dětmi novým způsobem, v nové dimenzi. Nyní se však chci ještě vrátit ke dvěma úryvkům ze svatého Pavla, o kterých uvažujeme v souvislosti s působením Ducha svatého v naší modlitbě. Také tady jsou dva kroky, které si odpovídají, ale mají odlišný odstín. V listu Galaťanům totiž apoštol praví, že Duch svatý v nás volá «Abba, Otče!», zatímco v listě Římanům říká, že my můžeme volat «Abba, Otče!». Svatý Pavel nám dává pochopit, že křesťanská modlitba nikdy není a nenastává 13

16 jednosměrně od nás k Bohu, není pouze naším úkonem, nýbrž výrazem vzájemného vztahu, ve kterém Bůh jedná jako první. Duch svatý volá v nás a my můžeme volat, protože podnět přichází z Ducha svatého. Nemohli bychom se modlit, kdyby nebyla v hloubi našeho srdce touha po Bohu, bytí dětí Božích. Od samotného počátku své existence homo sapiens vždycky hledal Boha, snažil se s Bohem mluvit, protože Bůh vepsal Sebe samého do našich srdcí. První iniciativa tedy vzešla od Boha a křtem v nás opět působí Bůh. Prvním iniciátorem modlitby je Duch svatý, abychom potom mohli skutečně mluvit s Bohem a říkat «Abba, Otče!». Jeho přítomnost tedy otevírá naši modlitbu a náš život, otvírá horizonty Trojice a církve. Kromě toho chápeme a to je druhý bod že modlitba Kristova Ducha v nás a naše modlitba v Něm, není jenom úkonem individuálním, nýbrž náleží celé církvi. V modlitbě se naše srdce otevírá, vstupujeme do společenství nejenom s Bohem, nýbrž se všemi Božími dětmi, protože jsme jedno. Když se obracíme k Otci v komnatě svého nitra, mlčky a v usebranosti, nejsme nikdy sami. Kdo mluví s Bohem, není sám. Jsme součástí rozsáhlé modlitby církve, velké symfonie, kterou ustavičně vznáší k Bohu křesťanské společenství roztroušené v každé části země. Hudebníci a nástroje se jistě liší, což je znakem bohatství, ale melodie chvály je jediná a harmonická. Proto pokaždé, když voláme: «Abba, Otče!», je naše modlitba nesena církví, společenstvím všech modlících se lidí, a naše modlitba je modlitbou církve. Odráží se to také v bohatství charismat, služeb a poslání, které v tomto společenství konáme. Svatý Pavel píše křesťanům do Korintu: Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí (1 Kor 12,4-6). Modlitba vedená Duchem svatým, který nám umožňuje říkat: «Abba, Otče!», nás s Kristem a v Kristu řadí do jediné obrovské mozaiky Boží rodiny, v níž má každý svoje místo i významnou roli v hluboké jednotě se všemi. Poslední poznámka: učme se volat «Abba, Otče!» také spolu s Marií, Matkou Božího Syna. Naplnění času, o kterém mluví svatý Pavel v listě Galaťanům (srov. 4,4), nastává ve chvíli Mariina přitakání, jejího plného přilnutí k Boží vůli: Hle, jsem služebnice Páně (Lk 1,38). Drazí bratři a sestry, naučme se okoušet ve své modlitbě krásu bytí přáteli, ba dětmi Boha, abychom Jej mohli vzývat s důvěrou a nadějí, které chová dítě ke svým rodičům, kteří jej mají rádi. Odemkněme svoji modlitbu k působení Ducha svatého, aby v nás volal k Bohu: «Abba, Otče!» a aby naše modlitba měnila, ustavičně obracela naše smýšlení i naše jednání a stále více je připodobňovala tomu, které je vlastní Jednorozenému Synu, Ježíši Kristu. 14

17 VOTIVNÍ SVÍCE PUSTIMĚŘSKÝCH POUTNÍKŮ NA SARKOFÁGU JOSEFA KARDINÁLA BERANA V KRYPTÁCH VATIKÁNSKÉ BAZILIKY PEREGRINATIO IN CORDE ECCLESIAE, /foto ČTK: premiér ČR, Petr Nečas při mementu u sarkofágu /. 15

18 Gli uomini e le donne del nuovo millenio (Giovanni kardinál Coppa, čestný občan Drysic, při biřmování v diakonii sv. Lína v Římě, ) Dnes, o vigílii slavnosti Seslání Ducha svatého uděluji svátost biřmování v mojí milované farnosti sv. Lína. Děkuji důstojnému panu faráři za pozvání a zdravím vás všechny, drazí farníci, kteří jste zaplnili tento krásný farní kostel, zvláště rodiče a příbuzné biřmovanců a biřmovankyň. Zdravím kmotry a kmotřenky, kteří přijímají úkol stát po boku rodiny při napomáhání biřmovancům v úsilí být stále lepšími křesťany. A obracím se především na vás, milovaní, kteří se chystáte přijmout svátost biřmování, protože jste protagonisty tohoto velkého dne, který si ponesete v paměti po celý život. Jste tu, abyste přijali Ducha svatého. Hned nás napadne se ptát: kdo je Duch svatý? Vy jste to pochopili dobře během vaší přípravy k biřmování. Je třetí božskou osobou Nejsvětější Trojice: Otec je stvořitel světa; Syn je Vykupitel všech lidí, tedy nás všech, protože zemřel na kříži, když za nás prolil svou krev; Duch svatý je samotnou láskou Otce a Syna, také On je osobou jako Otec a Syn, a oni jej dávají všem věřícím. On sestoupil na Nejblahoslavenější Pannu Marii, když se Slovo Otce stalo člověkem jako my; posvětil Ježíše při křtu v Jordáně, a podporoval ho ve všech jeho námahách, jeho zázracích, jeho hlásání evangelia; a v hodinu své smrti ho Ježíš vylil na celý svět, jak píše evangelium: Vydal Ducha (Mt 27,50). Rovněž čtení této mše svaté z vigílie nám osvětlují, kdo je to Duch svatý. V 1. čtení Bůh sestupuje na horu Sinaj, když zjevuje Mojžíšovi Zákon: a Duch sestupuje už tehdy jako oheň, který osvěcuje a stravuje, jako silný vítr, takže se hora od základů třese: takto je izraelský národ přetvořen v lid svatý, národ kněží, proroků a králů. Svatý Pavel ve II. čtení nám říká, že Duch svatý se modlí v nás a za nás: Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit (Řím 8,26). On nás prostřednictvím modlitby přibližuje a spojuje s trojjediným Bohem. A v evangeliu sám Ježíš slibuje, že ten, kdo v něho věří, dostane Ducha svatého jako rozvodněný proud živé vody. Evangelium to komentuje slovy: Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. Skutečně totiž až po smrti nám Ježíš získal Ducha. Ale nyní byl Ježíš oslaven: a vy, milovaní biřmovanci, ho dostanete jako apoštolové v den letnic: stěny tohoto kostela se rozšíří jako v den letnic, Duch svatý na vás sestoupí: jeho vanutí vás obklopí, jeho oheň vás zažehne, přijde, aby vás dokonalým způsobem přetvořil v Ježíše. Tak jste už byli přetvořeni v den křtu, ale nyní vás činí svými: jako 16

19 apoštolové byly přetvořeni a obrátili svět, tak Duch svatý vás činí novými muži a novými ženami. Jak říká svatý Řehoř Naziánský: On je Bůh a vy se stanete Božími : neboli získanými, uchvácenými Bohem, plnými Ducha svatého, a rozhodnutými stále zůstat věrni Kristu ve společnosti, v práci, především v rodině, kterou s Boží pomocí vytvoříte, aby se stala malou Církví, jak si to přeje II. vatikánský koncil. Jak říkal minulý rok v květnu Svatý otec, vylití Ducha pokračuje, a je to sám Duch, který dnes pobízí Církev k obnovenému hlásání naděje lidem naší doby. Díky daru Ducha svatého budete především živými údy, jež tvoří Církev, každodenní věrností ji podporují, brání, je-li třeba s rozhodností a odvahou, jdouce i proti proudu ve světě, který už není křesťanský. Zůstat věrnými něco stojí! Duch svatý vám k tomuto boji dá odvahu a vytrvalost. To vše ve vás působí svátost biřmování, když přivádí k dokonalosti dar křtu. Jednotlivé části, v nichž se tato svátost odvíjí, vám dají jasně poznat její důležitost ve vašem křesťanském životě: - byli jste voláni jménem: to znamená, že v Církvi nejste anonymní, nejste číslo, ale máte osobnost, jste někdo, koho Ježíš osobně zná, jemuž svěřuje svou důvěru, s kým počítá; a žádá po vás, abyste Mu v každodenním životě dělali vždy čest; - pak obnovíte křestní sliby: když jste přijali křest, učinili tak za vás kmotry a kmotři, dnes je vyznáte vy sami s nadšením a smyslem pro odpovědnost, vědomi si toho, že křest a biřmování vám dávají život samotného Boha, činí vás dokonalými dětmi Otce, bratřími Krista a chrámy Ducha svatého. - potom na vás budou vloženy ruce, aby se vám vyprošoval dar Ducha svatého. Toto gesto činil Ježíš sám, když uzdravoval nemocné a odpouštěl hříšníkům, a používalo se ho hned od počátku Církve; dává pochopit, že Ježíš je blízko, drží vás u sebe a dává vám Ducha svatého s jeho sedmi dary, které jsou neodmyslitelnou pomocí k životu příkladných křesťanů, stále pozorných k hlasu Ducha; - konečně budete pomazáni svatým křižmem, olejem, který požehnal papež o Zeleném čtvrtku, a ten vás posvětí na kněze, proroky a krále jako Izraelity na Sinaji: budete kněžími, abyste ze svého života učinili neustálou mši, a přinášeli duchovní oběti, hodné Boha; budete proroky, abyste lépe poznávali Boží Slovo, a s přesvědčivostí je hlásali před jinými; budete králi, abyste šlapali po hříchu a žili ve svobodě dětí Božích, neboť hřích je zármutkem a otroctvím. Biřmování vám pomůže naplnit tyto úkoly. Svaté křižmo vám udělí charakter, neboli pečeť, která ve vás bude vtištěna a zůstane vás navždy. Už nebudete jako předtím: dojde u vás k něčemu velice důležitému; budete muži a ženami nového milénia. Hle, milovaní mládenci a drahé dívky, velká skutečnost, kterou se chystáte přijmout. Svatá Panna, přítomná ve večeřadle s apoštoly, je také dnes přítomná uprostřed vás, pomůže vám dobře přijmout Ducha svatého. Nyní je ta chvíle. Dlíte před Duchem svatým, který se na vás a do vás chystá sestoupit. Zapomeňte na vše ostatní, jen abyste se nechali uchvátit Duchem. A prosme ho slovy samotného papeže, která pronesl včera s italskými biskupy: Duchu letni, který činíš z Církve jen jedno tělo, obnov v nás pokřtěných opravdovou zkušenost společenství; učiň nás živým znamením přítomnosti Zmrtvýchvstalého ve světě. 17

20 Bůh utěšuje stále, i uprostřed bouří života (středeční generální audience Benedikta XVI., 30. května 2012) Drazí bratři a sestry, v těchto katechezích rozjímáme o modlitbě v listech svatého Pavla a snažíme se objevit křesťanskou modlitbu jako opravdové osobní setkání s Bohem Otcem v Kristu skrze Ducha svatého. Dnes na tomto setkání vstoupí do dialogu věrné přitakání Boha a důvěryplné «amen» věřících. Tuto dynamiku bych chtěl ukázat v druhém listě Korinťanům. Svatý Pavel adresuje tento vroucí list církvi, která několikrát zpochybnila jeho apoštolát, otevírá své srdce, aby příjemce ujistil o své věrnosti Kristu a evangeliu. Tento druhý list Korinťanům začíná jednou z nejvznešenějších modliteb dobrořečení Nového zákona. Zní takto: Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás (2 Kor 1, 3-4). Pavel prožívá velká soužení, musel projít mnoha těžkostmi a trápeními, ale nikdy nepodlehl malomyslnosti, byl nesen milostí a blízkostí Pána Ježíše Krista, jehož apoštolem a svědkem se stal a do jehož rukou svěřil veškerou svoji existenci. Právě proto začíná Pavel tento list dobrořečením a díkůvzdáním Bohu, protože ve svém životě Kristova apoštola ani na okamžik nechyběla podpora milosrdného Otce, Boha veškeré útěchy. Prošel hrozným utrpením, jak píše právě v tomto listu, ale ve všech těchto situacích, které se jevily jako bezvýchodné, obdržel od Boha útěchu a povzbuzení. Kvůli hlásání evangelia podstoupil také pronásledování a byl uvržen do vězení, ale vždycky se cítil vnitřně svobodný, byl oživován Kristovou přítomností a toužil hlásat evangelní slova naděje. Z vězení píše Timotejovi, svému věrnému spolupracovníkovi. Pavel, který je v okovech, píše: Boží slovo spoutáno není. Právě kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista (2 Tim 2,9b-10). Ve svém odevzdání se Kristu zakouší Boží útěchu. Píše: Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy (2 Kor 1,5). V modlitbě dobrořečení, kterou začíná druhý list Korinťanům, převládá kromě tématu soužení téma útěchy, kterou netřeba chápat jako pouhé utěšení, ale především jako pobídnutí a povzbuzení nepodléhat obtížím a soužením. Jde o výzvu prožívat každou situaci v jednotě s Kristem, který bere na Sebe veškeré utrpení a hřích světa, aby přinesl světlo, naději a vykoupení. Takto nás Ježíš uschopňuje, abychom sami těšili druhé, kteří se nacházejí v jakémkoli soužení. Hluboké sjednocení s Kristem v modlitbě, důvěra v jeho přítomnost vede k ochotě sdílet utrpení a soužení bratří. Pavel píše: Kdo cítí slabost, 18

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 24. KVĚTNA 2009 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. Svatý Otec se dnes ubírá na historickou návštěvu Montecassina, aby se tu společně

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Vzdejte Hospodinu moc a slávu.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ŘÍJNA 2014 Vzdejte Hospodinu moc a slávu., Zprava: P. Václav Žákovský, farář pustiměřský, P. František Stehlík, farář z Lipovce a Antonín Grygar, polesný z Podivic

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. FARNÍ INFORMÁTOR 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ŘÍJNA 2008 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Peregrinatio ad Immaculatam Conceptionem, u křtitelnice farního kostela. Zde byla pokřtěna

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

Májové pobožnosti 2014

Májové pobožnosti 2014 Májové pobožnosti 2014 (Generální audience papeže Františka) 1. Společná modlitba upevňuje rodinný život (1. 5. 2013) Mt 13, 53-55 dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa dělníka a začínáme měsíc,

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE POSTNÍ 6. DUBNA 2014 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení. Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte,

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

SACRAMENTUM CARITATIS

SACRAMENTUM CARITATIS SACRAMENTUM CARITATIS Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu ÚVOD 1. Svátost lásky[1]: Nejsvětější svátost je darem, kterým Ježíš Kristus dává sám sebe tím, že zjevuje nekonečnou

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII.

La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie věčného života. /Papež Jan XXIII. HNUTÍ KŘESŤANŮ TŘETÍHO VĚKU La vie montante TEXTY PRO SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ 2010-2011 ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ Centrum pro rodinný život Olomouc Třetí fáze života je pro mne ta nejhezčí, neboť je to vigilie

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. FARNÍ INFORMÁTOR 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. SRPNA 2008 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine. J. E. Tomáš kardinál Špidlík S.J. promlouvá ke spoluobčanům, 7. srpna 2005 MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry,

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více