Lófrování po Jižní Americe. Leden únor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lófrování po Jižní Americe. Leden únor 2009"

Transkript

1 Leden únor 2009 Jarek Procházka 2011

2 Celá trasa naší cesty 2

3 Ještě neţ začnu sypat z rukávu historky z naší cesty, je třeba vysvětlit tajemný původ slova lófrování. Tento pojem bude cizí asi všem nešošůfčanům (česky rozuměj neobčanům obce Šošůvky), kteří neznají náš specifický dialekt, který je jakýmsi mixem mezi hanáčtinou, horáčtinou a brněnským hantecem a samozřejmě se stejně jako moderní jazyky neustále vyvíjí a obohacuje. Co to teda takový lófrování je? Naše babička vţdycky po příjezdu odněkud nebo před odjezdem někam říká: "Ve fort mosíte hdese lófrovat!" Česky můţeme tuto větu volně přeloţit následovně: Vy pořád musíte někam chodit, lozit, někde jezdit Výkladový slovník šošůvsko-český by tedy pojem lófrování definoval asi následovně: Lófrovat (n): 1 pohybovat se. 2 měnit místo. 3 lézt někam, kam člověk nemusí. 4 prostě nebýt doma. Druhým startovním vysvětlením bude pouţití nespisovné češtiny v tomto textu. 1/ Základ tohoto textu vznikl v elektronické verzi na blogu v průběhu cesty, takţe obsahuje jakousi autentičnost situace. 2/ Nechtělo se mně většinu textu přepisovat. 3/ Tak mně jazyk narostl a navíc šošůvské patvary tvoří jednu z mála věcí, které jsou zde v textu vtipné. 3

4 Začátek Naše cesta začala vlastně v šošůvské hospodě jedno teplé letní páteční odpoledne a měla vést původně do jihovýchodní Asie. Vůči tomuto cíli směřovalo naše očkování, termín, hledání informací i nákup průvodců. Shodou okolností měl však Kája, můj kamarád spolucestovatel, moţnost jet na Antarktidu v podobném termínu, kdy jsme chtěli vyrazit. Jelikoţ je přelet Antarktida-Jiţní Amerika mnohem jednodušší neţ Antarktida-Jihovýchodní Asie a Jiţní Amerika byla taky jednou z našich vysněných destinací, tak jsme otočili kormidlo a z jihovýchodní Asie udělali Jiţní Ameriku a rozhodli se potkat na jihu dalekýho kontinentu. Tato cesta si vyţádala trošku větší přípravu, neţ moje běţné sluţební lety do civilizované, i kdyţ studené Skandinávie. Předně bylo třeba zrevidovat očkování a domluvit se s Kájem na místě setkání po jeho návratu z Antarktidy. Původní domluva potkat se někdy v půlce ledna někde v Buenos Aires s jeho 13 miliony obyvatel se nám zdála trošku nepřesná. Nakonec sme se domluvili, ţe se potkáme někdy v půlce ledna v Punta Arenas, které je přece jen menší. Předběţný plán, který sem jako správný zastánce iterativního vývoje software upřesňoval podle poznatků, počasí a chuti a potřeby aţ na místě, byl následující: potkat se s Kájem v Punta Arenas (jih Chile u Ohňové země) kolem 20. ledna. pokračovat směrem z jihu na sever přes známé parky NP Torres del Paine (ten co před pár lety zapálil český turista) a NP Los Glaciares (ledovce a Fitz Roy) a pak uvidíme. v plánu jsou nějaké ledovcové tůry a sopky (ţulové 1000m vysoké věţe Cerro Torre letos vynecháme, nemáme moc nalezeno ). chceme aţ do Bolívie a na poušť Atacama a náhorní plošinu Altiplano. podle času samozřejmě nějaký rafting, biking, válení se v termálních pramenech a další nudné zábavy. Lyţování v 5000m je v letním období i v jiţní Americe jen sen ;) 4

5 Samozřejmě celá cesta je bezpečná (viz moje známé problémy s létáním rozbitá a zpoţděná letadla, ztracená zavazadla, mrtvoly či převraty v Indii očekávejte v Chile převrat a jelikoţ letím přes Madrid, tak asi další pumové útoky na nádraţí) a do detailu naplánovaná (viz např. výše přesně uvedený plán cesty), nebudeme nikde lézt (proto beru jen krátké lano, cepín, mačky a opravdu jen pár expresek, smyček a sedák), takţe mami neboj, nemá se nám kde co stát. Bohuţel asi nepojedeme na konec světa, do Ohňové země (Tiera del Fuego). Je to 12h cesty a Kája tam uţ byl 2x jak čekal na odlet do Antarktidy. Nedáme zde teda mnou očekávaný divoký výlet do hor bez jakýchkoliv cest a značek, zato s hojným výskytem pum... Ohňová země Tierra del Fuego Jako součást tréninku skvěle poslouţil i 3 denní povánoční bivak/pochod Beskydama, větší kosa snad v Chile nemůţe být a nějaký ten svařáček můţeme na rozehřátí ukuchtit kdekoliv. 5

6 Příprava: bivak s kamarády v Beskydech 6

7 No a pokud nás čekají aspoň tak krásný výhledy jako byl ten z Velkého Javorníku, tak je se opravdu na co těšit! Tréninkový výhled z Velkého Javorníku 7

8 Trénink V průběhu příprav se u mých kolegů a kamarádů objevily pochyby o mé kondici, zkušenostech, výbavě, kvalitě přípravy, politické situaci, přípravě na dotěrný hmyz, velikosti bot prezidenta Chile a další důleţité věci. V praxi to vypadalo následovně: A kde všude chcete jít? A to vás tam nezabijou a neseţerou? A to jako neberete helmy? Kolikatery budeš mít trenky? A jak se tam domluvíš? A to si asi bereš hodně opalovacího krému na tu výšku a sníh, ţe? Proto nastal čas rozptýlit obavy, zda tento výlet přeţiju ve zdraví (no a jelikoţ jsem průběţně psal na web a teď čtete po 2 letech sumář cesty, tak je asi jasné, ţe sem slovo dodrţel a přeţil téměř bez újmy). Trénink sem opravdu musel popsat, jelikoţ obavy hlodaly a vyprodukovaly po několika starostlivých dotazech některých kamarádek velmi divoké sen, v němţ sem v Chile válčil a chránil své 2 leté dítě (které v reálu nemám) ţe by zaúřadoval Jung? Navíc někteří často a rádi tvrdili, ţe pouze holduju alkoholu a netrénuju. Dnes uţ to samozřejmě není pravda. Proto dávám k dispozici hrubý přepis tréninkového plánu, který se snaţím dodrţovat, aby mě 5 km výšky ani skály a ledovce tak snadno nezdolaly. Takţe stručně od prosince do začátku ledna (pro Maldu a Martyho přidávám i některé důleţité alko milníky): Prosinec týden 1: MTB - běh 7km - lezení na stěně - posilovna - běh 8km Prosinec týden 2: Běh 5km - posilovna - posilovna - sněhová tůra Smrk 8

9 Prosinec týden 3: týden intenzivního lyţování a (nechtěného) skialpování v alpách (pravda, zde i intenzivní příprava na chilská a argentinská vína) Prosinec týden 4: 3 denní přechod a bivak Beskyd - předsilvestrovský alkoholový dýchánek - skialpy Lysá - běţky 8km Leden týden 1: běţky 6km - skialpy Lysá - běţky 8km částečně volně, částečně klasicky - alkoholový dýchánek 1, 2, 3 - plavání - skialpy Lysá (brutální detoxikační tůra, kterou sem si fakt vytrpěl po předchozí společenské akci naší katedry do rána na výjezdním zasedání...). Toť stručná ukázka mého uskutečněného tréninku. Plán byl téměř totoţný a iterativně upravován. Balení a odlet Důleţitou součástí tréninku bylo klasické dilema: jak narvat do 60 litrového báglu věci čítající asi litrů (je fakt, ţe k úspěšnému zabalení mi pomohla rozlučková akce u Zajdů, kdy jsem přišel mírně navátý, takţe jsem vlastně pořádně ani nevěděl, co v báglu mám a co jsem uklidil zpátky do skříní) a zkušeným cestovatelským okem jsem se dostal na váhu 18,2kg z 20ti povolených (no jo, jen lezecký matroš a věci měly 7kg)! Jako prémii, jsem přibalil evropský kmen chřipky, tak to snad s domorodci nedopadne jako posledně, kdyţ tam dotáhl Kolumbus Konečně Patagonie Konečným bodem transportu, kde jsem měl potkat Káje bylo tedy nakonec Punta Arenas výchozí to bod do Antarktidy a taky do Ohňové země Tierra del Fuego, kam já se bohuţel nepodíval. Naše setkání bylo jedním z mála plánovaných milníků, takţe plány pro cestu byly téměř splněny hned na jejím začátku. Zvyknout si na to, ţe je člověk na druhém konci světa chvílu trvalo. Uvědomit si, ţe je to pěkně daleko, mně pomohla rekapitulace mé sloţité cesty sem: 50 9

10 hodin letů a čekání. Díky tomu sem ale získal velmi důleţitou informaci, o kterou se zde s váma rád podělím. 10 Takže: výborně se spí před gejtama (ne gatěma, jak gate v sms interpretovala jedna moje kamarádka) v Buenos Aires EZE nahoře v patře nad check-in přepážkama a taky před domestic flight gatem č.26 v Santiago de Chile! Parafrázujme slova našeho úžasného buldozera Paroubka: Přátelé, kdo z vás toto ví, že! Takţe po letu Ostrava Praha Madrid (9h čekání) Buenos Aires (13h čekání) Santiago (7h čekání) Punta Arenas sem konečně mohl vydechnout v hostalu na koncu světa... Káje sem našel hravě a objevil ho v jiţanském stavu mysli: všechno je maňana, rozhodně nevstáváme mezi prvníma, na co spěchat, coţ mému uhoněnému tělu náramně vyhovovalo a adaptace na tento styl trvala asi 3 min a 24 s. Po úvodní nezbytné diskusi o tom, jestli mám dovezené dost slivky a jestli se nám všechny krámy vlezou do stanu, sem okamţitě zapadl do spacáku a adaptoval se na místní zvyky: v 7h ráno se rozhodně nevstává! Prvním zajímavým zjištěním byly zvláštnosti počasí. V Punta Arenas fouká a to pořád. Ano, toto zjištění není v Patagonii nijak překvapivé. Co je ale překvapivé je, ţe fouká přímo do tváře, kdyţ jdete ulicí, zatočíte o 90 stupňů vpravo do jiné ulice a opět fouká přímo do tváře a pokud zatočíte o dalších 90 stupňů opět vpravo ano, překvapivě opět fouká přímo do tváře. Docela by mě zajímalo, jak hlásí zdejší hydrometeorologická stanice směr větru Druhým zjištěním, který následovalo hned po tom prvním bylo, ţe na českou chřipku a smrtelný muţský kašílek zabírá chilská medicína zapíjená slivovicí. No a posledním čerstvým zjištěním (opět výhradně muţské jako to předchozí) bylo mírně šokující: Chilanky sou něco jako Američanky, do asi 12 let mají pěkný postavy a ksichtíky, ale od 12let a 1 měsíce jsou tlustý a drškatý. No prostě naše český a slovenský holky nemají nikde konkurenci! I kdyţ sme s Kájem zhodnotili, ţe ta Polka a Francouzka, co s náma obývaly hostal taky nejsou špatný... Toto tvrzení o vzhledu jihoameričanek sem ale musel výrazně poopravit poté, co sme zajeli do Santiaga a taky

11 potkali spousty Argentinek v Painech Takţe hurá do nich, do Painů samozřejmě! Výhled z Punta Arenas směrem k Ohňové zemi NP Torres del Paine Naše první cesta mířila do národního parku Torres del Paine, který je známý svými vysokými ţulovými jehlami měřícími skoro kilák a rohatým dvojbarevným masívem věţí Cuernos. Natěšeni na první kopečky a chození sme si vzali matroš, ţe při tom práskneme i nějaký Patagonský ledovec, coţ nakonec dopadlo jinak, neţ sme čekali. Kájovi se cepín 1 nevlezl na batoh a proto ho měl s sebou v autobuse. Aby cepín nikoho nezranil a nespadl z horního úloţiště, tak si ho Kája pořád hlídal, drţel u nohou a hrál si s ním. Ostatní se 1 Od teď budu cepín nazývat krumpáčkem, jakoţto autorský počit určitých mladých slečen v Tatrách a pochází z jedné české knihy a taky proto, ţe Kájův cepín je proti mýmu doopravdy krumpáček 11

12 nás báli a nikdo s náma nechtěl moc mluvit. Do dneška přemýšlím proč Po příjezdu a zaplacení vstupného do parku, který bylo samozřejmě draţší, neţ uváděl 2 roky starý průvodce ( čilanů), sme se šli zeptat na lezecký povolení. Tady sem pochopil, ţe Chile má vymakanou byrokracii, jak u nás za Marie Terezie. Naše natěšení na lezení nás zatáhlo za jediným místním anglicky mluvícím rangerem, protoţe španělsky bysme tuto problematiku asi bez názorné ukázky materiálu a jeho pouţití nevysvětlili. Na mou otázku jak je to s lezeckým permitem bez váhání odpověděl, ţe musím nastoupit zpátky do káry, kterou sme právě přijeli, zajet do Puerto Natales a začal jmenovat různé úřady a ministerstva, který musíme oběhat a donést si kopie jejich potvrzení sem. Dostala mě nakonec věta začínající následující replikou: With all these copies Můţete sami hádat, jestli sme s vyřízením povolení byli úspěšní. Pomůţu vám, nikam sme nejeli a naše lezení a ledovce v Painech skončily dřív, neţ mohly stihnout začít. Na byrokracii sme se vyprdli, i kdyţ sme pak matroš museli tahat celou dobu na zádech. Přece jen nás po příjezdu do ČR čekala příprava a podání daňového přiznání za rok 2008 a nevím, jestli bych našel síly velmi podobné byrokratické kolečko absolvovat 2x a ještě jednou z toho ve španělštině Jak uţ sem napsal na úvod, Painy sou známý věţema, který sou strašně těţko lezitelný zkrz obtíţnost a počasí. Navíc mají skoro kilák na výšku. Dál sou známý taky rohatýma dvojbarevnýma skálama Cuernos, kterým sem říkal hořko-mléčná čokoláda (posuďte sami): 12

13 13 Hořko-mléčná čokoláda věží Cuernos Vţdycky, kdyţ mě zmohly kila, pod kterýma sem se shýbal, nebo našlapaný kilometry, měl sem chuť si kousek ukousnout, ale to nešlo, protoţe byly strašně daleko!!! Akorát nechápeme, proč všichni melou o tom, ţe počasí v Patagonii je hrozný, my sme měli 5 dnů nádherně, sem tam mráčky, sem tam v noci deštík, ale přes den nic. No ale samozřejmě to je Patagonie a tak tady furt, ale furt a někdy ještě častějc, fučí. Fakt nehorázný vichr, který ospravedlňuje jen to, ţe kdyţ člověk vypere a jenom se s tím mokrým hadrem projde, tak je hned suchý. Čtvrtým zajímavým poznatkem je, ţe podmínky pro lety a lodě ve vichru, za kterých by v Evropě nic nevzletělo a nevyjelo, sou zde docela normální podmínky. Při přistání v Punta Arenas to s náma nad vodou párkrát dost drsně hodilo, ţe i já milovník turbulencí sem silně uchopil madla sedadla a řekl si jako co toto je. Ale zpátky do Painů. Uţ příjezd sem byl docela zajímavý. Poté, co sme úspěšně pohřbili naše ledovcovo lezecké ambice, sme zjistili, ţe se nedostaneme k masívu, protoţe je rozvodněná řeka, přes kterou musíme projít, ale ţe se nemusíme bát, ţe nás tam převeze na korbě

14 náklaďák. Toto oznámení spustilo nelítostný boj mezi čekajícími z asi 10ti autobusů o přibliţně 8 míst na korbě tohoto náklaďáčku. Po propuknutí této vřavy se vţdycky na asi 15minut všechno uklidnilo. Důvod byl jednoduchý, tolik minut totiţ trvalo tomu náklaďáčku, neţ přejel řeku, lidi vyloţil, případné čekající nabral a přijel zpět. Potom se celé kolečko rozpoutalo nanovo. Podívaná to byla zábavná, ale pokud sme se chtěli dostat přes řeku, měli sme na výběr jen dvě moţnosti: (1) čekat týdny aţ voda opadne nebo (2) se akce zúčastnit taky. Moje lekce nacvičené z české MHD, z cestování v Paříţi při stávce metra, ale také lekce sesbírané z indických dopravních prostředků byly znát a tak sem se dostal na korbu uţ asi ve třetí várce od ukončeného pozorování. Tato výhra ale byla trošku zbytečná, protoţe sem pak čekal několik dalších intervalů na příjezd Káje. Ale aspoň sem mohl celý proces nafotit. Zde cesta náklaďáku zpět přes řeku ke vstupním kancelářím: Po nácviku jízdy v jihoamerické MHD sme se museli vydatně posilnit a pak uţ sme se konečně mohli vydat na dlouho očekávanou túru směrem k věţím Torre. Ze dvou základních moţností sme zvolili túru zvanou W. Jedná se o průchod pod hlavním masivem oblasti s výstupy do dvou hlavních údolí Valle del Silencio (s parádní vyhlídkou na věţe Torre) a Valle Francés. 14

15 Dvě ramena do údolí túry zvané W První výstup s plnou polní a zásobama jídla na týden směřoval do údolí Ascencio k bivakovacímu místu zvanému příznačně Torres Camp Site. Cesta byla lemovaná ohromnými Rododendrony (česká pěstitelka by nad jejich velikostí jen tiše povzdechla) a buky Notofagus a skýtala nádherné výhledy na Patagonii a její ledovce tak, jak sme o tom snili: 15

16 Poté, co sme dorazili do kempu a postavili základnu, sme museli rychle na vyhlídku, abychom se pokochali věţema v zapadajícím slunku. Zastihli sme je v plné kráse, a jelikoţ jsou na lezení trošku těţší, tak sme si pod nima aspoň trochu zabouldrovali. 16

17 Splnění prvního a zároveň i posledního cíle našeho plánu sme večer oslavili slivovicí a spokojeně sme zalehli. Ráno sme jako znalci místních poměrů v klidu a polospánku nechali přejít ranní přeháňky a pomalu se vybatolili ze stanu kolem 11h. Bylo to právě včas na to, abychom hodili řeč s dvěma francouzskýma holkama, který hledaly někoho, kdo jim pohlídá věci, neţ přijdou z vyhlídky na věţe Torres. Kdo z chlapů někdy mluvil se sympatickýma francouzskama, tak ví, ţe i kdyţ třeba nejsou pěkný, tak mají zajímavý charisma, něco v nich prostě je. No a tyto byly navíc pěkný a ještě k tomu daleko na jihu Ameriky, v horách, kde člověk moc takových zjevení nepotká 17

18 Kdo by zde čekal nějaký závan erotiky, toho musím zklamat a připomenout několik základních údajů. I kdyţ zde holky byly dýl, neţ by jeden zůstal, pokud by chtěl jen pohlídat batoh, ptaly se na to, jestli sme zde sami dva chlapi bez bab, kam máme namířeno a kdy odsud dneska odcházíme Tak my naopak: právě vstali (bylo teprve 11h), večer slavili splnění cíle slivovicí nejen jedním douškem, já zrovna bojoval se snídaní = nevábnou sopkou, která ten den na stupni oblíbenosti nabývala hodnotu dost hnus, větší než obvykle, já byl rád, ţe můţu oprášit francouzštinu a víc neţ holky sem sledoval slovíčka a chtěl zapůsobit gramatikou a navíc sme byli okouzleni jejich šarmem. Dodnes nevím proč, ale ty holky po delším váhání a ţádných signálech z naší strany poděkovaly za hlídání a zatrpkle, uţ bez úsměvů, sbalily a odešly směr dolů, ţádná vyhlídka. Tak sme asi po hodině balení taky vyrazili směr druhé údolí Valle Francés. Holky uţ sme nepotkali a tak aspoň malinkou útěchou nám při přechodu do druhého údolí byla ta hořko-mléčná čokoládu věţí Cuernos, která byla tak blízko a po ruce. Údolí Francés je zajímavé hlavně ledovcema a jak jinak v Patagonii, i pěkným větrem a výhledy. Na túru se v Patagonii vůbec hodně blbě oblíká, protoţe jak uţ víte, tak všude fučí, ale kdyţ člověk zaleze do lesa, tak je zas hrozný horko, protoţe husté pabuky (Nothofagus) větr zabrzdí. Takţe to člověk v lese sundá, vyleze ven a zase oblíkat. Buď zima nebo horko, prostě hrozný, sme jako baby Ale já otuţilec si zvykám a chodím pořád stejně oblečený no a Kájovi je horko i v kraťasích (bodejt, je vyhřáté ze svýho novýho péřovýho spacáku). Další věc, na kterou sem v Painech narazil je dovoz, ano dovoz jako import. Člověk se handrkuje desítky hodin, aby se dostal do Painů a pravé Patagonie a místo Jiţní Ameriky mu tam servírují Norsko a jinde třeba švýcarský Alpy! Ale je zde samozřejmě taky chilský vichr a ledovce. Ty sou strašně nízko oproti Evropě, třeba uţ v 500m 18

19 nebo dokonce na hladině moře 2 a furt padají - rachot jak prase, jak kdyţ hřmí u zadku. Cílem odbočky do tohoto údolí byla vyhlídka označená v mapě. Šli sme suťovištěm aţ na úroveň nástupu věţí Torres, ale vyhlídku sme nenašli a ještě při tom evidentně motivovali k následování, a teda i zmátli, dalších několik turistů. Jedni z těch co nás následovali byla dvojice mladých němčourů a Kája se chtěl uvést svou namakanou němčinou a ţe se jich optá, proč tam valí s plnou polní. Jeho otázka dostala nejenom Němce, ale i mě. Kája zacitoval následující a dal si pozor, aby intonaci na konci věty krásně zvedl: Wir werden hier schlafen!?. Bohuţel díky chybce, kdy se chtěl zeptat, jestli tam budou spát, ale docela úlisně řekl, ţe tam budeme spát my všichni, vyznělo, ţe my s nima a v jejich spacáku. Tak sem Káje na tuto chybku decentně upozornil, pochopil, proč se tak podívali a hodně rychle sme se rozloučili a valili dolů, protoţe sem ten večer (ale ani ţádný jiný) nic takovýho nezamýšlel. Hledání vyhlídky bez konce 2 Studený Hunboltův proud proudící od Antarktidy musí být přece jenom nějak poznat, zaplať pánbůh za náš proud Golfský valící od Afriky (ale to bysme aspoň zase mohli lyţovat a chodit na skialpy i červenci ). 19

20 Cestou dolů sme pak dostali převlíkací prémii (ne bohuţel, ţádná turistka ). Při sundávání svršků spadla z protějšího ledovce tak půlka Ostravské ČEZ arény padala asi tak 300m, neţ se rozbila o spodní část ledovce a zahalila půl údolí zvýřeným sněhem. No prostě nádhera a krásná odměna za lenost. Pro ty z vás, co disponujete menší představivostí, přikládám, jak to vypadalo v reálu: 20

21 Jedním ze zajímavých témat cestování a hlavně pohybu v horách je hygiena. Jistý lékař polské expedice na Everest zakazoval lezcům mýt se, jelikoţ to oslabuje imunitu a odolnost organismu v chladných, větrných a sluněčních podmínkách. Nemytí navíc vytváří na těle ochranou krustu. Tento přístup sme samozřejmě taky částěčně aplikovali, protoţe buď je třeba se natřít krémem na opalování nebo kůţi pokrýt špinou. Ale aby laskavý čtenář neupadl v omyl, tak musím uvést, ţe já se v hostalech nerozmazloval teplou vodou, protoţe, pak bych nevlezl do té přírodní koupelky, kde nad sebou vidím zdrojnici = ledovec. Naopak Kája je v tomto máčka (s dlouhým a, ne ţe by byl slovenská kočka a místo mytí se olizoval), nevlezl tam ani jednou a jen se tak oplácá, abych jako neřekl, ţe bude ve stanu smrdět No a aby mně to oplatil, tak mně nutí jíst na snídani tzv. Sopku. Sopka je suchý polárnický jídlo skládající se ze super ingrediencí: zdejší speciální praţené mouky zvané Harina Tostada, sušenýho mléka, cukru krystal nebo moučka podle toho, co je zrovna k dispozici, a jí se to s máslem, který je tady v Chile pro změnu slaný. Zalepí to ţaludek na hodně dlouhou dobu a je to nutričně dobrý, protoţe to obsahuje všechny druhy energie, který člověk potřebuje k výkonu. Bohuţel má sopka jednu nevýhodu a to křivku obliby, která osciluje od hnusu k delikatese. Bohuţel v mým případě se někde stala statistická chyba a křivka oscilovala (aţ se mi chce říct limitně směřovala) mezi hnusem a ještě větším hnusem s různou úrovní intenzity aţ sem se z toho málem 6. ráno poblinkal a musel změnit stravu. Nebo to bylo uvědoměním, ţe sme nezareagovali bystřeji na ty francouzsky? Jinak strava je další zajímavé téma, které jsme v Chile posunuli na jinou úroveň. Kovaní horalé a lezci zajisté vědí, ţe je třeba šetřit kaţdým gramem, ale energii doplňovat musíme. 25kg na hřbetě (přece jen je pořád cítit těch asi 7kg zbytečnýho lezeckýho matroše...), je záhul, tak proč to ztěţovat. Z důvodů váhy teda nenosíme ani pečivo, ani rýţi, ani samotný těstoviny a jíme jen skvělá energetická jídla: 21

22 ráno Sopka, svačinka oplatky a čokoška, pozdní obídek sýr s tuňákem nebo sýr s klobáskou v nejhorším i tuňák s tuňákem, na večeři klasický instantní těstovinky. Třetí den v Painech však nastala změna. Navštívil nás Argentinec ze sousedního stanu a nabídl plechovky (!!!) fazolí, rýţi, a další pochutiny, pré je to moc těţký (aby ne ty konzervy ) a on to táhne uţ 2dny, uţ se vrací a nesní to a jde to vyhodit. Jestli to chceme, tak nám to prý s radostí daruje. Slušnost velela asi 3 vteřiny přemýšlet no a pak sme po nabídce skočili jak dovočáci a ten den vařili a vařili a nic kromě vaření a jezení nedělali. A ono stejně začalo pršet, tak sme nikam nespěchali a vařili další várku, ať to nemusíme druhý den táhnout na hrbu my ;) Člověk je tvor učenlivý a ani my nejsme jiní. Jak sem uţ zmínil, říkáme si "znalci místních poměrů", protoţe jdeme vţdycky všude, aţ kdyţ je krásně, přejde ranní déšť, kdyţ se roztrhají mraky nebo kdyţ mírně přestane foukat = neţ se vyhrabeme ze stanu, tak je poledne a ono prostě přestane foukat i pršet. Kdyţ uţ sem nakousl ty Francouzsky, tak musím zmínit celkový poměr cestovatelů a cetovatelek. Našince Evropana překvapí, kolik je zde samotných (a krásných) holek cestovatelek nebo holek dvojic (většinou taky krásných). Pozorný čtenář si zde všimne, ţe uţ sem začal korigovat názor na krásu jihoamerických ţen, která byla v úvodu vylíčena trochu nevalně. Toto posouzení se stávalo objektivnějším, čím víc jihoameričanek sme potkali (a rozhodně to nebylo tím, ţe sme byli s Kájem spolu dva chlapi uţ asi týden, jak tvrdí zlí jazykové). I kdyţ je fakt, ţe Kájovi se po Antarktidě líbí kdejaká slečna. Výhodou je, ţe sme na horách a moc slečínek z módních časáků zde člověk nepotká, takţe se můţe bavit s kaţdou (pokud to jazykové znalosti dovolí). Přece jen přes 20km denně v kopcích a batohem na zádech v horku a větru (někdy i dešti) není častou náplní sekce cestování Elle, Cosmopolitan, Dívky nebo Ţeny a ţivota. 22

23 Příkladem jedné takové samocestovatelky je Turkyně, kterou sme potkali na cestě zpátky z Painů do civilizace. Jela navštívit kamarády v Santiagu a přitom si sama zajela do Painů. Krásná byla kombinace jejich zájmů: studium historické literatury na univerzitě v Istanbulu a průvodcování a lezení (nejenom) v tureckých horách. Kdyţ k tomu doplníme ohýnky v jejích tmavých islámských očích, tak musím dodat, ţe sme si domluvili společný lezení v Turecku. No a kdyţ uţ jsem se dostal k tématu ţen, tak musím dodat, ţe pro francouzsky mám prostě slabost. Nejenom, ţe mám rád francouzštinu jako jazyk (akorát ho nechávám nějak zakrnět), ale ty ţenský francouzský prostě můţou být škaredý a můţou smrdět (koho se toto v horách netýká, ţe!), ale pořád mají šmrnc. Navíc, kdyţ tyto dvě, co se s náma daly do řeči v kempu (protoţe uţ tam skoro nikdo jiný nebyl ) voněli a byly to kočky Pokud mluvím o holčičkách 3, musím ještě zmínit historku, z které vychází další sloveso, které budu pouţívat v jiném kontextu neţ je zvykem a ještě k tomu bude psáno nespisovně. Jedná se o sloveso pčiknout (ano, cíleně je nespisovně). Jaký je teda jeho význam v tomto textu? Před odjezdem sem byl na sluţebce ve Stockholmu a ráno na CNN říkali pro mě dvě důleţité zprávy: Strong winds over the whole Scandinavia (coţ znamenalo, ţe opět asi neodletím bez problémů) a Chile struggles HIV (coţ znamenalo, ţe si budu muset dávat v Chile bacha ). Pak sem volal ségře a říkal, ţe mám očkování skoro na všechno, ale na toto teda ne! A ségřina odpověď zněla: Ty vole a ty si myslíš, že se HIV chytá pčiknutím? No a tak se tento výraz nějak ujal. Pojdme ale zpátky od holčiček k cestování, ať si text nemusíte ukládat do červené knihovny, kdybyste si ho náhodou vytiskli. Kaţdý uţ asi slyšel a i my uţ naznačili něco o počasí v Patagonii (většinou to byly historky hrůzné). Počasí zde popírá všechny 3 Pojmu holčičky se týká opět jiná historka, kterou sem nebudu uvádět, ale vy, co znáte mého kamaráda Filipa a byli ste s náma ten daný rok v Alpách, tak víte Pro ostatní jen uvedu, ţe toto oslovení nemá co dělat s věkem dotyčné! Naopak toto oslovení znamená příjemnou, inteligentní a pohlednou slečnu JAKÉHOKOLIV věku nad 16 let. 23

24 přírodní zákony - na vítr 24h denně si člověk zvykne, na všechny 4 roční období během dne taky, ale aby pršelo ze spodu sem ještě neviděl: vítr nabere vodu z jezera a prostě to začne házet od spodu na nás, ale ne jen tak nárazově, vypadá to doopravdy jako déšť a to klidně několik stovek metrů vysoko od vody. Je to fakt osvěţující záţitek Hlavně je v takové situaci pláštěna totálně naprd, resp. ještě napomáhá tomu být totálně mokrý, takţe buď do bundy a kalhot a potit se nebo se nechat osvěţovat (my zvolili tu druhou moţnost ) Cestování a jídlo Platí zásada, čím blíţe k NP, tím je všechno draţší a to pořádně. Cesta busem z Punta Arenas (asi 300km) do Puerto Natales stála cca 6000 Chilanů a 75km cesta z Puerto Natales do Painů stála ještě o něco víc (asi proto, ţe uţ se skoro vůbec nejelo po asfaltu, ale uţ jen po šotolině). Průvodcům uţ nevěříme, ten můj z minulýho roku říká nějaký ceny a realita je někde jinde, výš samozřejmě. Takţe v něm hledáme uţ jen města, cesty, hory a řeky, ty sou většinou na stejným místě Jinak jídlo je cenově asi jak u nás, spíš levnější (akorát váhy sou někde jinde, opět výš samozřejmě). Dopřáváme si denně čerstvé rybičky s váhou kolem půl kila a k nim výborná Chilská vína. Čerstvost a moţnost výběru dělá tuto příjemnou volbu velmi těţkou. Kaţdý den v civilizaci uţ od rána musíme přemýšlet, jestli si dáme lososa či jinou rybu a jestli grilovanou či přírodní. Těšíme se i do Argentiny na stejka, přece jen je to největší vývozce hovězího! No a aby sme poznali i místní faunu, tak se pokusíme v restauraci najít v nabídce i lamy a nandu, kteří tady běhají všude kolem Naše další cesta po návratu z Painů a doplnění kalorií vede do El Calafate v Argentině 4 a odtam na ledovec Perito Moreno a do NP Fitz Roy a podle počasí opět zatrekovat a podle mnoţství byrokracie i zalézt. 4 přes Chile se dál na sever po zemi projet nedá v cestě stojí vysoký hory, moţnost je leda přes vodu, to je ale zase moc pomalý. 24

25 Následující plán je vinný (nebo nevinný?) okruh a asi i poušť Atacama na severu Chile, kde je spousta solných jezer a mega vysokánských sopek, který bysme mohli zdolat, kdyţ pořád taháme ten matroš. Akorát sme se v průvodci dočetli, ţe hranice s Bolívií je ještě částečně zaminovaná, tak z toho zdolávání sopek ve volném prostoru máme trochu strach, ale snad budou místní vědět. Navíc v byrokratické Jiţní Americe musí být na všechno milion potvrzení, asi se učili u nás za Rakouska-Uherska. Tak je lepší lézt v Bolívii, tam ţádný permit nechcou a nic byrokraticky neřeší Byrokracie v praxi Abychom si o jejich smyslu pro byrokracii udělali obrázek, uvedem jako příklad přejezd Chile-Argentina. Jeden jediný přejezd jedním či druhým směrem znamená 2-5 razítek v pasu podle vášnivosti daného úředníka a hlavně ztrátu veškerých čerstvých potravin, protoţe se ze země do země vozit nesmí. Zajímavý to zákon, kdy hranice vede přes půlku údolí, kde rostou stejný rostliny, jsou stejní škůdci a nemoci apod. Asi další naučená nesmyslná lekce od Evropské unie ochraňující lokální trh a způsobující zároveň nehorázné plýtvání, protoţe co máte u sebe, se vyhodí a polije smradlavou kapalinou, aby to nikdo nemohl brát. On tento problém zní banálně, ale kdyţ na jihu Chile a Argentiny jedete busem asi 2dny, tak něco jíst musíte, ale přitom je to furt přejezd Chile - Argentina - Chile - Argentina - Chile... Ale nestěţujeme si, to jen pro dokreslení fungující byrokracie ;) Po návratu sem zjistil, ţe v Chile je příroda téměř původní, kdeţto v Argentině je zavlečena spousta nepůvodních rostlin i škůdců, proto taková ochrana. Zadrbaní v Argentině Po túrách v Painech sme odpočívali, prali a jedli v Puerto Natales. Večer před odjezdem do Argentiny sme se opět potkali s bandou z Brna, která cestovala 6 měsíců po Jiţní Americe. Prvně sme je potkali v Painech, cestou na vyhlídku, co nikdo nenašel Tak sme dali společnou večeři a nějaké to vínko a skoro do rána kecali u nás na pokoji. Pak uţ jsme museli na bus, směr NP Los Glaciades. Před cestou jsme si domluvili, ţe chceme jen jednosměrnou jízdenku a ţe se necháme vysadit v El Calafate, kde se pokusíme chytit bus do El 25

26 Chalténu. Ledovec Perito Moreno je obrovský ledovcový masiv, jehoţ splaz, ke kterému se můţe lodí, má na šířku několik kilometrů, na výšku kolem 60m a na délku kolem 30km. Samozřejmostí je opět úchvatné divadlo padajících ledových bloků, zvlášť kdyţ máte to štěstí jako my a místo vytrvalého deště se objeví i sluníčko. Ledovec Perito Moreno to maličký před ledovcem je loď pro asi 60 lidí Cestou z ledovce máme štěstí, řidič nás vyhodil přímo na nádraţí a my stíháme koupit lístky a chytáme poslední dnešní autobus do El Chalténu. Na poměry Jiţní Ameriky je to docela pohodová jízda: celou dobu asfaltová cesta a doba trvání asi jen kolem 5h. Jen řidič trochu prudí, ţe se nesmí v jeho autobuse jíst a sundávat pohory. Nechápeme proč El Chaltén je místečko v severní části NP Los Glaciades a je známé tím, ţe je výchozím bodem k jedné z nejkrásnějších a nejtěţších hor v Patagonii zvané Fitz Roy. Předtím, neţ vyrazíme do hor, chceme sehnat lístek na cestu dál, umýt se, odpočnout a nakoupit proviant. Všechny zmíněné body sou ale trochu problém. Všechny hostaly jsou plné a jízdenky na cestu zpět jsou aţ za 10 dní. Dokonce nás uţ i napadá, ţe přespíme v hotelu a plácneme se přes kapsu, ale po krátkém odpočinku zas dostáváme rozum a s plnou polní, jídlem a dalším závaţím Chaltén obcházíme ještě jednou a odhalujeme i další ubytovny, kde nakonec 26

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii

Karel Vejchodský s Aspen4 v Brazílii Karel Vejchodský si letos již druhý rok po sobě vylítal s Aspen4 v Brazílii slušný bodový náskok před ostatními XC piloty světového žebříčku (serial class). Brazílie a zejména její severní část je příhodná

Více

Samotná Stepansminda spadá do jižní části Velkého Kavkazu, leží zhruba 160 kilometrů severně od Tbilisi.

Samotná Stepansminda spadá do jižní části Velkého Kavkazu, leží zhruba 160 kilometrů severně od Tbilisi. Kazbeg Stepansminda Stepansminda (do roku 2006 Kazbegi) je horské městečko ležící poblíž rusko-gruzínských hranic. Stepansminda se jmenuje po mnichovi Stephanovi. Oblast je známá pro monumentální horu

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

nejlepší nápad pred ˇ koncem sveta ˇ

nejlepší nápad pred ˇ koncem sveta ˇ nejlepší nápad pred ˇ koncem sveta ˇ expedice proti blbé náladeˇ A o tom to je, že to není jednoduchý! Dan Pribán ˇ ˇ nad zadreným ˇ motorem uprostred ˇ poušteˇ 2 trabanti, 1 maluch a 1 pionýr, 20 000

Více

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina

R O Z H O V O R Y. Pro časopis ZÁMEČEK. foto, text: Aleš Dvořák. Mukačevo Ukrajina R O Z H O V O R Y S Č E S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina L U K Á Š S K L E N S K Ý Jmenuji se Lukáš Sklenský.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová

Vesnice jako místo spotřeby. Ing. Dana Posádová Vesnice jako místo spotřeby Ing. Dana Posádová 1 O čem budeme mluvit Kdo jsem Spotřebitel a spotřeba Na co si dát pozor při nakupování Nebezpečí reklamních sdělení Marketingové komunikace Osobní prodej

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň

Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK. 8. ročník 2014/2015. 1. stupeň Časopis všech chytrých holčiček a kluků Základní školy bratří Fričů v Ondřejově ČASOPIS PĚTILÍSTEK 8. ročník 2014/2015 1. stupeň TÉMA: VesmírTříd 1. A - návštěva planetária v Praze Jednou z komet ve velkém

Více

Varianta s půjčením auta vychází lépe časově i finančně.

Varianta s půjčením auta vychází lépe časově i finančně. Ahoj, Prohledal jsem možnosti, kam se dá jet ve Skandinávii na běžky a posílám výsledek. Momentálně jdou sehnat letenky do Stockholmu za 99,- Kč / osobu. Zpět za stejnou cenu. Ze Stockholmu jezdí relativně

Více

Terénní exkurze Západní Sahara 2013

Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Západní Sahara 2013, vedenou netradičním způsobem a zaměřenou na praktickou znalost terénu. Vítáni

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Letos.. Slezsko 2014

Letos.. Slezsko 2014 Letos.. Slezsko 2014 informace č. 3 Čas letí jako blázen, za měsíc už jsme skoro doma, ach jooo je nejvyšší čas pro pár řádků.. PROGRAM: Sejdeme se u klubovny ve Starodvorské ulici za Selektou v 8 hod.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Skvělé tipy pro zimní wellness. Výživa pro lepší život ÚNOR 2014. Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží ÚNOR 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Skvělé tipy pro zimní wellness Vypořádejte se se suchou šupinatou kůží Spánek je nepostradatelný pro dobré zdraví Sluneční svit je nezbytý pro zdravé zuby a kosti. Nedovolte,

Více

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska.

Jméno: Střední Evropa se skládá České republiky, Německa, Polska, Slovenska, Rakouska, Švýcarska, Maďarska a Lichtenštejnska. č. 7 název Státy Střední Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají střední Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Telefonní seznam - oprava

Telefonní seznam - oprava 66 1998 Prosinec Výprava Telefonní seznam - oprava Tiskařský šotek bydlí zřejmě všude. V minulém čísle například způsobil přestěhování Martina Kubína k Báře, za což se mu (Martinovi, Báře a Gleškovi )

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Zkušenost ze zahraničí

Zkušenost ze zahraničí Zkušenost ze zahraničí Vánoční turnaj v chorvatské Poreči O vánočních prázdninách se starší minižáci (U13) Sokola Pražského vydali na vánoční turnaj do chorvatské Poreče. Jednalo se už o 11. ročník tohoto

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ

ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH NABÍDEK ZÁJEZDŮ DLE PŘEDEM NASTAVENÝCH PODMÍNEK KLIENTA. Na základě zpětné vazby od některých odběratelů Newsletteru CA ZaHumna, zavádíme od 1.12.2013 novou službu: ZASÍLÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

www.cz-milka.net Balení na cesty

www.cz-milka.net Balení na cesty Balení na cesty Tento dokument obsahuje různé seznamy věcí, které se mohou hodit s sebou na dovolenou v zimě nebo v létě, na hory nebo k moři. Seznamy je možné vytisknout a při balení si v nich odškrtávat

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně Exotický nádech studia na FEKT (FEKT) má za sebou dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami z celého světa. Jednou z hlavních partnerských zemí je Sýrie, tato země z Blízkého východu posílá do

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více