Lófrování po Jižní Americe. Leden únor 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lófrování po Jižní Americe. Leden únor 2009"

Transkript

1 Leden únor 2009 Jarek Procházka 2011

2 Celá trasa naší cesty 2

3 Ještě neţ začnu sypat z rukávu historky z naší cesty, je třeba vysvětlit tajemný původ slova lófrování. Tento pojem bude cizí asi všem nešošůfčanům (česky rozuměj neobčanům obce Šošůvky), kteří neznají náš specifický dialekt, který je jakýmsi mixem mezi hanáčtinou, horáčtinou a brněnským hantecem a samozřejmě se stejně jako moderní jazyky neustále vyvíjí a obohacuje. Co to teda takový lófrování je? Naše babička vţdycky po příjezdu odněkud nebo před odjezdem někam říká: "Ve fort mosíte hdese lófrovat!" Česky můţeme tuto větu volně přeloţit následovně: Vy pořád musíte někam chodit, lozit, někde jezdit Výkladový slovník šošůvsko-český by tedy pojem lófrování definoval asi následovně: Lófrovat (n): 1 pohybovat se. 2 měnit místo. 3 lézt někam, kam člověk nemusí. 4 prostě nebýt doma. Druhým startovním vysvětlením bude pouţití nespisovné češtiny v tomto textu. 1/ Základ tohoto textu vznikl v elektronické verzi na blogu v průběhu cesty, takţe obsahuje jakousi autentičnost situace. 2/ Nechtělo se mně většinu textu přepisovat. 3/ Tak mně jazyk narostl a navíc šošůvské patvary tvoří jednu z mála věcí, které jsou zde v textu vtipné. 3

4 Začátek Naše cesta začala vlastně v šošůvské hospodě jedno teplé letní páteční odpoledne a měla vést původně do jihovýchodní Asie. Vůči tomuto cíli směřovalo naše očkování, termín, hledání informací i nákup průvodců. Shodou okolností měl však Kája, můj kamarád spolucestovatel, moţnost jet na Antarktidu v podobném termínu, kdy jsme chtěli vyrazit. Jelikoţ je přelet Antarktida-Jiţní Amerika mnohem jednodušší neţ Antarktida-Jihovýchodní Asie a Jiţní Amerika byla taky jednou z našich vysněných destinací, tak jsme otočili kormidlo a z jihovýchodní Asie udělali Jiţní Ameriku a rozhodli se potkat na jihu dalekýho kontinentu. Tato cesta si vyţádala trošku větší přípravu, neţ moje běţné sluţební lety do civilizované, i kdyţ studené Skandinávie. Předně bylo třeba zrevidovat očkování a domluvit se s Kájem na místě setkání po jeho návratu z Antarktidy. Původní domluva potkat se někdy v půlce ledna někde v Buenos Aires s jeho 13 miliony obyvatel se nám zdála trošku nepřesná. Nakonec sme se domluvili, ţe se potkáme někdy v půlce ledna v Punta Arenas, které je přece jen menší. Předběţný plán, který sem jako správný zastánce iterativního vývoje software upřesňoval podle poznatků, počasí a chuti a potřeby aţ na místě, byl následující: potkat se s Kájem v Punta Arenas (jih Chile u Ohňové země) kolem 20. ledna. pokračovat směrem z jihu na sever přes známé parky NP Torres del Paine (ten co před pár lety zapálil český turista) a NP Los Glaciares (ledovce a Fitz Roy) a pak uvidíme. v plánu jsou nějaké ledovcové tůry a sopky (ţulové 1000m vysoké věţe Cerro Torre letos vynecháme, nemáme moc nalezeno ). chceme aţ do Bolívie a na poušť Atacama a náhorní plošinu Altiplano. podle času samozřejmě nějaký rafting, biking, válení se v termálních pramenech a další nudné zábavy. Lyţování v 5000m je v letním období i v jiţní Americe jen sen ;) 4

5 Samozřejmě celá cesta je bezpečná (viz moje známé problémy s létáním rozbitá a zpoţděná letadla, ztracená zavazadla, mrtvoly či převraty v Indii očekávejte v Chile převrat a jelikoţ letím přes Madrid, tak asi další pumové útoky na nádraţí) a do detailu naplánovaná (viz např. výše přesně uvedený plán cesty), nebudeme nikde lézt (proto beru jen krátké lano, cepín, mačky a opravdu jen pár expresek, smyček a sedák), takţe mami neboj, nemá se nám kde co stát. Bohuţel asi nepojedeme na konec světa, do Ohňové země (Tiera del Fuego). Je to 12h cesty a Kája tam uţ byl 2x jak čekal na odlet do Antarktidy. Nedáme zde teda mnou očekávaný divoký výlet do hor bez jakýchkoliv cest a značek, zato s hojným výskytem pum... Ohňová země Tierra del Fuego Jako součást tréninku skvěle poslouţil i 3 denní povánoční bivak/pochod Beskydama, větší kosa snad v Chile nemůţe být a nějaký ten svařáček můţeme na rozehřátí ukuchtit kdekoliv. 5

6 Příprava: bivak s kamarády v Beskydech 6

7 No a pokud nás čekají aspoň tak krásný výhledy jako byl ten z Velkého Javorníku, tak je se opravdu na co těšit! Tréninkový výhled z Velkého Javorníku 7

8 Trénink V průběhu příprav se u mých kolegů a kamarádů objevily pochyby o mé kondici, zkušenostech, výbavě, kvalitě přípravy, politické situaci, přípravě na dotěrný hmyz, velikosti bot prezidenta Chile a další důleţité věci. V praxi to vypadalo následovně: A kde všude chcete jít? A to vás tam nezabijou a neseţerou? A to jako neberete helmy? Kolikatery budeš mít trenky? A jak se tam domluvíš? A to si asi bereš hodně opalovacího krému na tu výšku a sníh, ţe? Proto nastal čas rozptýlit obavy, zda tento výlet přeţiju ve zdraví (no a jelikoţ jsem průběţně psal na web a teď čtete po 2 letech sumář cesty, tak je asi jasné, ţe sem slovo dodrţel a přeţil téměř bez újmy). Trénink sem opravdu musel popsat, jelikoţ obavy hlodaly a vyprodukovaly po několika starostlivých dotazech některých kamarádek velmi divoké sen, v němţ sem v Chile válčil a chránil své 2 leté dítě (které v reálu nemám) ţe by zaúřadoval Jung? Navíc někteří často a rádi tvrdili, ţe pouze holduju alkoholu a netrénuju. Dnes uţ to samozřejmě není pravda. Proto dávám k dispozici hrubý přepis tréninkového plánu, který se snaţím dodrţovat, aby mě 5 km výšky ani skály a ledovce tak snadno nezdolaly. Takţe stručně od prosince do začátku ledna (pro Maldu a Martyho přidávám i některé důleţité alko milníky): Prosinec týden 1: MTB - běh 7km - lezení na stěně - posilovna - běh 8km Prosinec týden 2: Běh 5km - posilovna - posilovna - sněhová tůra Smrk 8

9 Prosinec týden 3: týden intenzivního lyţování a (nechtěného) skialpování v alpách (pravda, zde i intenzivní příprava na chilská a argentinská vína) Prosinec týden 4: 3 denní přechod a bivak Beskyd - předsilvestrovský alkoholový dýchánek - skialpy Lysá - běţky 8km Leden týden 1: běţky 6km - skialpy Lysá - běţky 8km částečně volně, částečně klasicky - alkoholový dýchánek 1, 2, 3 - plavání - skialpy Lysá (brutální detoxikační tůra, kterou sem si fakt vytrpěl po předchozí společenské akci naší katedry do rána na výjezdním zasedání...). Toť stručná ukázka mého uskutečněného tréninku. Plán byl téměř totoţný a iterativně upravován. Balení a odlet Důleţitou součástí tréninku bylo klasické dilema: jak narvat do 60 litrového báglu věci čítající asi litrů (je fakt, ţe k úspěšnému zabalení mi pomohla rozlučková akce u Zajdů, kdy jsem přišel mírně navátý, takţe jsem vlastně pořádně ani nevěděl, co v báglu mám a co jsem uklidil zpátky do skříní) a zkušeným cestovatelským okem jsem se dostal na váhu 18,2kg z 20ti povolených (no jo, jen lezecký matroš a věci měly 7kg)! Jako prémii, jsem přibalil evropský kmen chřipky, tak to snad s domorodci nedopadne jako posledně, kdyţ tam dotáhl Kolumbus Konečně Patagonie Konečným bodem transportu, kde jsem měl potkat Káje bylo tedy nakonec Punta Arenas výchozí to bod do Antarktidy a taky do Ohňové země Tierra del Fuego, kam já se bohuţel nepodíval. Naše setkání bylo jedním z mála plánovaných milníků, takţe plány pro cestu byly téměř splněny hned na jejím začátku. Zvyknout si na to, ţe je člověk na druhém konci světa chvílu trvalo. Uvědomit si, ţe je to pěkně daleko, mně pomohla rekapitulace mé sloţité cesty sem: 50 9

10 hodin letů a čekání. Díky tomu sem ale získal velmi důleţitou informaci, o kterou se zde s váma rád podělím. 10 Takže: výborně se spí před gejtama (ne gatěma, jak gate v sms interpretovala jedna moje kamarádka) v Buenos Aires EZE nahoře v patře nad check-in přepážkama a taky před domestic flight gatem č.26 v Santiago de Chile! Parafrázujme slova našeho úžasného buldozera Paroubka: Přátelé, kdo z vás toto ví, že! Takţe po letu Ostrava Praha Madrid (9h čekání) Buenos Aires (13h čekání) Santiago (7h čekání) Punta Arenas sem konečně mohl vydechnout v hostalu na koncu světa... Káje sem našel hravě a objevil ho v jiţanském stavu mysli: všechno je maňana, rozhodně nevstáváme mezi prvníma, na co spěchat, coţ mému uhoněnému tělu náramně vyhovovalo a adaptace na tento styl trvala asi 3 min a 24 s. Po úvodní nezbytné diskusi o tom, jestli mám dovezené dost slivky a jestli se nám všechny krámy vlezou do stanu, sem okamţitě zapadl do spacáku a adaptoval se na místní zvyky: v 7h ráno se rozhodně nevstává! Prvním zajímavým zjištěním byly zvláštnosti počasí. V Punta Arenas fouká a to pořád. Ano, toto zjištění není v Patagonii nijak překvapivé. Co je ale překvapivé je, ţe fouká přímo do tváře, kdyţ jdete ulicí, zatočíte o 90 stupňů vpravo do jiné ulice a opět fouká přímo do tváře a pokud zatočíte o dalších 90 stupňů opět vpravo ano, překvapivě opět fouká přímo do tváře. Docela by mě zajímalo, jak hlásí zdejší hydrometeorologická stanice směr větru Druhým zjištěním, který následovalo hned po tom prvním bylo, ţe na českou chřipku a smrtelný muţský kašílek zabírá chilská medicína zapíjená slivovicí. No a posledním čerstvým zjištěním (opět výhradně muţské jako to předchozí) bylo mírně šokující: Chilanky sou něco jako Američanky, do asi 12 let mají pěkný postavy a ksichtíky, ale od 12let a 1 měsíce jsou tlustý a drškatý. No prostě naše český a slovenský holky nemají nikde konkurenci! I kdyţ sme s Kájem zhodnotili, ţe ta Polka a Francouzka, co s náma obývaly hostal taky nejsou špatný... Toto tvrzení o vzhledu jihoameričanek sem ale musel výrazně poopravit poté, co sme zajeli do Santiaga a taky

11 potkali spousty Argentinek v Painech Takţe hurá do nich, do Painů samozřejmě! Výhled z Punta Arenas směrem k Ohňové zemi NP Torres del Paine Naše první cesta mířila do národního parku Torres del Paine, který je známý svými vysokými ţulovými jehlami měřícími skoro kilák a rohatým dvojbarevným masívem věţí Cuernos. Natěšeni na první kopečky a chození sme si vzali matroš, ţe při tom práskneme i nějaký Patagonský ledovec, coţ nakonec dopadlo jinak, neţ sme čekali. Kájovi se cepín 1 nevlezl na batoh a proto ho měl s sebou v autobuse. Aby cepín nikoho nezranil a nespadl z horního úloţiště, tak si ho Kája pořád hlídal, drţel u nohou a hrál si s ním. Ostatní se 1 Od teď budu cepín nazývat krumpáčkem, jakoţto autorský počit určitých mladých slečen v Tatrách a pochází z jedné české knihy a taky proto, ţe Kájův cepín je proti mýmu doopravdy krumpáček 11

12 nás báli a nikdo s náma nechtěl moc mluvit. Do dneška přemýšlím proč Po příjezdu a zaplacení vstupného do parku, který bylo samozřejmě draţší, neţ uváděl 2 roky starý průvodce ( čilanů), sme se šli zeptat na lezecký povolení. Tady sem pochopil, ţe Chile má vymakanou byrokracii, jak u nás za Marie Terezie. Naše natěšení na lezení nás zatáhlo za jediným místním anglicky mluvícím rangerem, protoţe španělsky bysme tuto problematiku asi bez názorné ukázky materiálu a jeho pouţití nevysvětlili. Na mou otázku jak je to s lezeckým permitem bez váhání odpověděl, ţe musím nastoupit zpátky do káry, kterou sme právě přijeli, zajet do Puerto Natales a začal jmenovat různé úřady a ministerstva, který musíme oběhat a donést si kopie jejich potvrzení sem. Dostala mě nakonec věta začínající následující replikou: With all these copies Můţete sami hádat, jestli sme s vyřízením povolení byli úspěšní. Pomůţu vám, nikam sme nejeli a naše lezení a ledovce v Painech skončily dřív, neţ mohly stihnout začít. Na byrokracii sme se vyprdli, i kdyţ sme pak matroš museli tahat celou dobu na zádech. Přece jen nás po příjezdu do ČR čekala příprava a podání daňového přiznání za rok 2008 a nevím, jestli bych našel síly velmi podobné byrokratické kolečko absolvovat 2x a ještě jednou z toho ve španělštině Jak uţ sem napsal na úvod, Painy sou známý věţema, který sou strašně těţko lezitelný zkrz obtíţnost a počasí. Navíc mají skoro kilák na výšku. Dál sou známý taky rohatýma dvojbarevnýma skálama Cuernos, kterým sem říkal hořko-mléčná čokoláda (posuďte sami): 12

13 13 Hořko-mléčná čokoláda věží Cuernos Vţdycky, kdyţ mě zmohly kila, pod kterýma sem se shýbal, nebo našlapaný kilometry, měl sem chuť si kousek ukousnout, ale to nešlo, protoţe byly strašně daleko!!! Akorát nechápeme, proč všichni melou o tom, ţe počasí v Patagonii je hrozný, my sme měli 5 dnů nádherně, sem tam mráčky, sem tam v noci deštík, ale přes den nic. No ale samozřejmě to je Patagonie a tak tady furt, ale furt a někdy ještě častějc, fučí. Fakt nehorázný vichr, který ospravedlňuje jen to, ţe kdyţ člověk vypere a jenom se s tím mokrým hadrem projde, tak je hned suchý. Čtvrtým zajímavým poznatkem je, ţe podmínky pro lety a lodě ve vichru, za kterých by v Evropě nic nevzletělo a nevyjelo, sou zde docela normální podmínky. Při přistání v Punta Arenas to s náma nad vodou párkrát dost drsně hodilo, ţe i já milovník turbulencí sem silně uchopil madla sedadla a řekl si jako co toto je. Ale zpátky do Painů. Uţ příjezd sem byl docela zajímavý. Poté, co sme úspěšně pohřbili naše ledovcovo lezecké ambice, sme zjistili, ţe se nedostaneme k masívu, protoţe je rozvodněná řeka, přes kterou musíme projít, ale ţe se nemusíme bát, ţe nás tam převeze na korbě

14 náklaďák. Toto oznámení spustilo nelítostný boj mezi čekajícími z asi 10ti autobusů o přibliţně 8 míst na korbě tohoto náklaďáčku. Po propuknutí této vřavy se vţdycky na asi 15minut všechno uklidnilo. Důvod byl jednoduchý, tolik minut totiţ trvalo tomu náklaďáčku, neţ přejel řeku, lidi vyloţil, případné čekající nabral a přijel zpět. Potom se celé kolečko rozpoutalo nanovo. Podívaná to byla zábavná, ale pokud sme se chtěli dostat přes řeku, měli sme na výběr jen dvě moţnosti: (1) čekat týdny aţ voda opadne nebo (2) se akce zúčastnit taky. Moje lekce nacvičené z české MHD, z cestování v Paříţi při stávce metra, ale také lekce sesbírané z indických dopravních prostředků byly znát a tak sem se dostal na korbu uţ asi ve třetí várce od ukončeného pozorování. Tato výhra ale byla trošku zbytečná, protoţe sem pak čekal několik dalších intervalů na příjezd Káje. Ale aspoň sem mohl celý proces nafotit. Zde cesta náklaďáku zpět přes řeku ke vstupním kancelářím: Po nácviku jízdy v jihoamerické MHD sme se museli vydatně posilnit a pak uţ sme se konečně mohli vydat na dlouho očekávanou túru směrem k věţím Torre. Ze dvou základních moţností sme zvolili túru zvanou W. Jedná se o průchod pod hlavním masivem oblasti s výstupy do dvou hlavních údolí Valle del Silencio (s parádní vyhlídkou na věţe Torre) a Valle Francés. 14

15 Dvě ramena do údolí túry zvané W První výstup s plnou polní a zásobama jídla na týden směřoval do údolí Ascencio k bivakovacímu místu zvanému příznačně Torres Camp Site. Cesta byla lemovaná ohromnými Rododendrony (česká pěstitelka by nad jejich velikostí jen tiše povzdechla) a buky Notofagus a skýtala nádherné výhledy na Patagonii a její ledovce tak, jak sme o tom snili: 15

16 Poté, co sme dorazili do kempu a postavili základnu, sme museli rychle na vyhlídku, abychom se pokochali věţema v zapadajícím slunku. Zastihli sme je v plné kráse, a jelikoţ jsou na lezení trošku těţší, tak sme si pod nima aspoň trochu zabouldrovali. 16

17 Splnění prvního a zároveň i posledního cíle našeho plánu sme večer oslavili slivovicí a spokojeně sme zalehli. Ráno sme jako znalci místních poměrů v klidu a polospánku nechali přejít ranní přeháňky a pomalu se vybatolili ze stanu kolem 11h. Bylo to právě včas na to, abychom hodili řeč s dvěma francouzskýma holkama, který hledaly někoho, kdo jim pohlídá věci, neţ přijdou z vyhlídky na věţe Torres. Kdo z chlapů někdy mluvil se sympatickýma francouzskama, tak ví, ţe i kdyţ třeba nejsou pěkný, tak mají zajímavý charisma, něco v nich prostě je. No a tyto byly navíc pěkný a ještě k tomu daleko na jihu Ameriky, v horách, kde člověk moc takových zjevení nepotká 17

18 Kdo by zde čekal nějaký závan erotiky, toho musím zklamat a připomenout několik základních údajů. I kdyţ zde holky byly dýl, neţ by jeden zůstal, pokud by chtěl jen pohlídat batoh, ptaly se na to, jestli sme zde sami dva chlapi bez bab, kam máme namířeno a kdy odsud dneska odcházíme Tak my naopak: právě vstali (bylo teprve 11h), večer slavili splnění cíle slivovicí nejen jedním douškem, já zrovna bojoval se snídaní = nevábnou sopkou, která ten den na stupni oblíbenosti nabývala hodnotu dost hnus, větší než obvykle, já byl rád, ţe můţu oprášit francouzštinu a víc neţ holky sem sledoval slovíčka a chtěl zapůsobit gramatikou a navíc sme byli okouzleni jejich šarmem. Dodnes nevím proč, ale ty holky po delším váhání a ţádných signálech z naší strany poděkovaly za hlídání a zatrpkle, uţ bez úsměvů, sbalily a odešly směr dolů, ţádná vyhlídka. Tak sme asi po hodině balení taky vyrazili směr druhé údolí Valle Francés. Holky uţ sme nepotkali a tak aspoň malinkou útěchou nám při přechodu do druhého údolí byla ta hořko-mléčná čokoládu věţí Cuernos, která byla tak blízko a po ruce. Údolí Francés je zajímavé hlavně ledovcema a jak jinak v Patagonii, i pěkným větrem a výhledy. Na túru se v Patagonii vůbec hodně blbě oblíká, protoţe jak uţ víte, tak všude fučí, ale kdyţ člověk zaleze do lesa, tak je zas hrozný horko, protoţe husté pabuky (Nothofagus) větr zabrzdí. Takţe to člověk v lese sundá, vyleze ven a zase oblíkat. Buď zima nebo horko, prostě hrozný, sme jako baby Ale já otuţilec si zvykám a chodím pořád stejně oblečený no a Kájovi je horko i v kraťasích (bodejt, je vyhřáté ze svýho novýho péřovýho spacáku). Další věc, na kterou sem v Painech narazil je dovoz, ano dovoz jako import. Člověk se handrkuje desítky hodin, aby se dostal do Painů a pravé Patagonie a místo Jiţní Ameriky mu tam servírují Norsko a jinde třeba švýcarský Alpy! Ale je zde samozřejmě taky chilský vichr a ledovce. Ty sou strašně nízko oproti Evropě, třeba uţ v 500m 18

19 nebo dokonce na hladině moře 2 a furt padají - rachot jak prase, jak kdyţ hřmí u zadku. Cílem odbočky do tohoto údolí byla vyhlídka označená v mapě. Šli sme suťovištěm aţ na úroveň nástupu věţí Torres, ale vyhlídku sme nenašli a ještě při tom evidentně motivovali k následování, a teda i zmátli, dalších několik turistů. Jedni z těch co nás následovali byla dvojice mladých němčourů a Kája se chtěl uvést svou namakanou němčinou a ţe se jich optá, proč tam valí s plnou polní. Jeho otázka dostala nejenom Němce, ale i mě. Kája zacitoval následující a dal si pozor, aby intonaci na konci věty krásně zvedl: Wir werden hier schlafen!?. Bohuţel díky chybce, kdy se chtěl zeptat, jestli tam budou spát, ale docela úlisně řekl, ţe tam budeme spát my všichni, vyznělo, ţe my s nima a v jejich spacáku. Tak sem Káje na tuto chybku decentně upozornil, pochopil, proč se tak podívali a hodně rychle sme se rozloučili a valili dolů, protoţe sem ten večer (ale ani ţádný jiný) nic takovýho nezamýšlel. Hledání vyhlídky bez konce 2 Studený Hunboltův proud proudící od Antarktidy musí být přece jenom nějak poznat, zaplať pánbůh za náš proud Golfský valící od Afriky (ale to bysme aspoň zase mohli lyţovat a chodit na skialpy i červenci ). 19

20 Cestou dolů sme pak dostali převlíkací prémii (ne bohuţel, ţádná turistka ). Při sundávání svršků spadla z protějšího ledovce tak půlka Ostravské ČEZ arény padala asi tak 300m, neţ se rozbila o spodní část ledovce a zahalila půl údolí zvýřeným sněhem. No prostě nádhera a krásná odměna za lenost. Pro ty z vás, co disponujete menší představivostí, přikládám, jak to vypadalo v reálu: 20

21 Jedním ze zajímavých témat cestování a hlavně pohybu v horách je hygiena. Jistý lékař polské expedice na Everest zakazoval lezcům mýt se, jelikoţ to oslabuje imunitu a odolnost organismu v chladných, větrných a sluněčních podmínkách. Nemytí navíc vytváří na těle ochranou krustu. Tento přístup sme samozřejmě taky částěčně aplikovali, protoţe buď je třeba se natřít krémem na opalování nebo kůţi pokrýt špinou. Ale aby laskavý čtenář neupadl v omyl, tak musím uvést, ţe já se v hostalech nerozmazloval teplou vodou, protoţe, pak bych nevlezl do té přírodní koupelky, kde nad sebou vidím zdrojnici = ledovec. Naopak Kája je v tomto máčka (s dlouhým a, ne ţe by byl slovenská kočka a místo mytí se olizoval), nevlezl tam ani jednou a jen se tak oplácá, abych jako neřekl, ţe bude ve stanu smrdět No a aby mně to oplatil, tak mně nutí jíst na snídani tzv. Sopku. Sopka je suchý polárnický jídlo skládající se ze super ingrediencí: zdejší speciální praţené mouky zvané Harina Tostada, sušenýho mléka, cukru krystal nebo moučka podle toho, co je zrovna k dispozici, a jí se to s máslem, který je tady v Chile pro změnu slaný. Zalepí to ţaludek na hodně dlouhou dobu a je to nutričně dobrý, protoţe to obsahuje všechny druhy energie, který člověk potřebuje k výkonu. Bohuţel má sopka jednu nevýhodu a to křivku obliby, která osciluje od hnusu k delikatese. Bohuţel v mým případě se někde stala statistická chyba a křivka oscilovala (aţ se mi chce říct limitně směřovala) mezi hnusem a ještě větším hnusem s různou úrovní intenzity aţ sem se z toho málem 6. ráno poblinkal a musel změnit stravu. Nebo to bylo uvědoměním, ţe sme nezareagovali bystřeji na ty francouzsky? Jinak strava je další zajímavé téma, které jsme v Chile posunuli na jinou úroveň. Kovaní horalé a lezci zajisté vědí, ţe je třeba šetřit kaţdým gramem, ale energii doplňovat musíme. 25kg na hřbetě (přece jen je pořád cítit těch asi 7kg zbytečnýho lezeckýho matroše...), je záhul, tak proč to ztěţovat. Z důvodů váhy teda nenosíme ani pečivo, ani rýţi, ani samotný těstoviny a jíme jen skvělá energetická jídla: 21

22 ráno Sopka, svačinka oplatky a čokoška, pozdní obídek sýr s tuňákem nebo sýr s klobáskou v nejhorším i tuňák s tuňákem, na večeři klasický instantní těstovinky. Třetí den v Painech však nastala změna. Navštívil nás Argentinec ze sousedního stanu a nabídl plechovky (!!!) fazolí, rýţi, a další pochutiny, pré je to moc těţký (aby ne ty konzervy ) a on to táhne uţ 2dny, uţ se vrací a nesní to a jde to vyhodit. Jestli to chceme, tak nám to prý s radostí daruje. Slušnost velela asi 3 vteřiny přemýšlet no a pak sme po nabídce skočili jak dovočáci a ten den vařili a vařili a nic kromě vaření a jezení nedělali. A ono stejně začalo pršet, tak sme nikam nespěchali a vařili další várku, ať to nemusíme druhý den táhnout na hrbu my ;) Člověk je tvor učenlivý a ani my nejsme jiní. Jak sem uţ zmínil, říkáme si "znalci místních poměrů", protoţe jdeme vţdycky všude, aţ kdyţ je krásně, přejde ranní déšť, kdyţ se roztrhají mraky nebo kdyţ mírně přestane foukat = neţ se vyhrabeme ze stanu, tak je poledne a ono prostě přestane foukat i pršet. Kdyţ uţ sem nakousl ty Francouzsky, tak musím zmínit celkový poměr cestovatelů a cetovatelek. Našince Evropana překvapí, kolik je zde samotných (a krásných) holek cestovatelek nebo holek dvojic (většinou taky krásných). Pozorný čtenář si zde všimne, ţe uţ sem začal korigovat názor na krásu jihoamerických ţen, která byla v úvodu vylíčena trochu nevalně. Toto posouzení se stávalo objektivnějším, čím víc jihoameričanek sme potkali (a rozhodně to nebylo tím, ţe sme byli s Kájem spolu dva chlapi uţ asi týden, jak tvrdí zlí jazykové). I kdyţ je fakt, ţe Kájovi se po Antarktidě líbí kdejaká slečna. Výhodou je, ţe sme na horách a moc slečínek z módních časáků zde člověk nepotká, takţe se můţe bavit s kaţdou (pokud to jazykové znalosti dovolí). Přece jen přes 20km denně v kopcích a batohem na zádech v horku a větru (někdy i dešti) není častou náplní sekce cestování Elle, Cosmopolitan, Dívky nebo Ţeny a ţivota. 22

23 Příkladem jedné takové samocestovatelky je Turkyně, kterou sme potkali na cestě zpátky z Painů do civilizace. Jela navštívit kamarády v Santiagu a přitom si sama zajela do Painů. Krásná byla kombinace jejich zájmů: studium historické literatury na univerzitě v Istanbulu a průvodcování a lezení (nejenom) v tureckých horách. Kdyţ k tomu doplníme ohýnky v jejích tmavých islámských očích, tak musím dodat, ţe sme si domluvili společný lezení v Turecku. No a kdyţ uţ jsem se dostal k tématu ţen, tak musím dodat, ţe pro francouzsky mám prostě slabost. Nejenom, ţe mám rád francouzštinu jako jazyk (akorát ho nechávám nějak zakrnět), ale ty ţenský francouzský prostě můţou být škaredý a můţou smrdět (koho se toto v horách netýká, ţe!), ale pořád mají šmrnc. Navíc, kdyţ tyto dvě, co se s náma daly do řeči v kempu (protoţe uţ tam skoro nikdo jiný nebyl ) voněli a byly to kočky Pokud mluvím o holčičkách 3, musím ještě zmínit historku, z které vychází další sloveso, které budu pouţívat v jiném kontextu neţ je zvykem a ještě k tomu bude psáno nespisovně. Jedná se o sloveso pčiknout (ano, cíleně je nespisovně). Jaký je teda jeho význam v tomto textu? Před odjezdem sem byl na sluţebce ve Stockholmu a ráno na CNN říkali pro mě dvě důleţité zprávy: Strong winds over the whole Scandinavia (coţ znamenalo, ţe opět asi neodletím bez problémů) a Chile struggles HIV (coţ znamenalo, ţe si budu muset dávat v Chile bacha ). Pak sem volal ségře a říkal, ţe mám očkování skoro na všechno, ale na toto teda ne! A ségřina odpověď zněla: Ty vole a ty si myslíš, že se HIV chytá pčiknutím? No a tak se tento výraz nějak ujal. Pojdme ale zpátky od holčiček k cestování, ať si text nemusíte ukládat do červené knihovny, kdybyste si ho náhodou vytiskli. Kaţdý uţ asi slyšel a i my uţ naznačili něco o počasí v Patagonii (většinou to byly historky hrůzné). Počasí zde popírá všechny 3 Pojmu holčičky se týká opět jiná historka, kterou sem nebudu uvádět, ale vy, co znáte mého kamaráda Filipa a byli ste s náma ten daný rok v Alpách, tak víte Pro ostatní jen uvedu, ţe toto oslovení nemá co dělat s věkem dotyčné! Naopak toto oslovení znamená příjemnou, inteligentní a pohlednou slečnu JAKÉHOKOLIV věku nad 16 let. 23

24 přírodní zákony - na vítr 24h denně si člověk zvykne, na všechny 4 roční období během dne taky, ale aby pršelo ze spodu sem ještě neviděl: vítr nabere vodu z jezera a prostě to začne házet od spodu na nás, ale ne jen tak nárazově, vypadá to doopravdy jako déšť a to klidně několik stovek metrů vysoko od vody. Je to fakt osvěţující záţitek Hlavně je v takové situaci pláštěna totálně naprd, resp. ještě napomáhá tomu být totálně mokrý, takţe buď do bundy a kalhot a potit se nebo se nechat osvěţovat (my zvolili tu druhou moţnost ) Cestování a jídlo Platí zásada, čím blíţe k NP, tím je všechno draţší a to pořádně. Cesta busem z Punta Arenas (asi 300km) do Puerto Natales stála cca 6000 Chilanů a 75km cesta z Puerto Natales do Painů stála ještě o něco víc (asi proto, ţe uţ se skoro vůbec nejelo po asfaltu, ale uţ jen po šotolině). Průvodcům uţ nevěříme, ten můj z minulýho roku říká nějaký ceny a realita je někde jinde, výš samozřejmě. Takţe v něm hledáme uţ jen města, cesty, hory a řeky, ty sou většinou na stejným místě Jinak jídlo je cenově asi jak u nás, spíš levnější (akorát váhy sou někde jinde, opět výš samozřejmě). Dopřáváme si denně čerstvé rybičky s váhou kolem půl kila a k nim výborná Chilská vína. Čerstvost a moţnost výběru dělá tuto příjemnou volbu velmi těţkou. Kaţdý den v civilizaci uţ od rána musíme přemýšlet, jestli si dáme lososa či jinou rybu a jestli grilovanou či přírodní. Těšíme se i do Argentiny na stejka, přece jen je to největší vývozce hovězího! No a aby sme poznali i místní faunu, tak se pokusíme v restauraci najít v nabídce i lamy a nandu, kteří tady běhají všude kolem Naše další cesta po návratu z Painů a doplnění kalorií vede do El Calafate v Argentině 4 a odtam na ledovec Perito Moreno a do NP Fitz Roy a podle počasí opět zatrekovat a podle mnoţství byrokracie i zalézt. 4 přes Chile se dál na sever po zemi projet nedá v cestě stojí vysoký hory, moţnost je leda přes vodu, to je ale zase moc pomalý. 24

25 Následující plán je vinný (nebo nevinný?) okruh a asi i poušť Atacama na severu Chile, kde je spousta solných jezer a mega vysokánských sopek, který bysme mohli zdolat, kdyţ pořád taháme ten matroš. Akorát sme se v průvodci dočetli, ţe hranice s Bolívií je ještě částečně zaminovaná, tak z toho zdolávání sopek ve volném prostoru máme trochu strach, ale snad budou místní vědět. Navíc v byrokratické Jiţní Americe musí být na všechno milion potvrzení, asi se učili u nás za Rakouska-Uherska. Tak je lepší lézt v Bolívii, tam ţádný permit nechcou a nic byrokraticky neřeší Byrokracie v praxi Abychom si o jejich smyslu pro byrokracii udělali obrázek, uvedem jako příklad přejezd Chile-Argentina. Jeden jediný přejezd jedním či druhým směrem znamená 2-5 razítek v pasu podle vášnivosti daného úředníka a hlavně ztrátu veškerých čerstvých potravin, protoţe se ze země do země vozit nesmí. Zajímavý to zákon, kdy hranice vede přes půlku údolí, kde rostou stejný rostliny, jsou stejní škůdci a nemoci apod. Asi další naučená nesmyslná lekce od Evropské unie ochraňující lokální trh a způsobující zároveň nehorázné plýtvání, protoţe co máte u sebe, se vyhodí a polije smradlavou kapalinou, aby to nikdo nemohl brát. On tento problém zní banálně, ale kdyţ na jihu Chile a Argentiny jedete busem asi 2dny, tak něco jíst musíte, ale přitom je to furt přejezd Chile - Argentina - Chile - Argentina - Chile... Ale nestěţujeme si, to jen pro dokreslení fungující byrokracie ;) Po návratu sem zjistil, ţe v Chile je příroda téměř původní, kdeţto v Argentině je zavlečena spousta nepůvodních rostlin i škůdců, proto taková ochrana. Zadrbaní v Argentině Po túrách v Painech sme odpočívali, prali a jedli v Puerto Natales. Večer před odjezdem do Argentiny sme se opět potkali s bandou z Brna, která cestovala 6 měsíců po Jiţní Americe. Prvně sme je potkali v Painech, cestou na vyhlídku, co nikdo nenašel Tak sme dali společnou večeři a nějaké to vínko a skoro do rána kecali u nás na pokoji. Pak uţ jsme museli na bus, směr NP Los Glaciades. Před cestou jsme si domluvili, ţe chceme jen jednosměrnou jízdenku a ţe se necháme vysadit v El Calafate, kde se pokusíme chytit bus do El 25

26 Chalténu. Ledovec Perito Moreno je obrovský ledovcový masiv, jehoţ splaz, ke kterému se můţe lodí, má na šířku několik kilometrů, na výšku kolem 60m a na délku kolem 30km. Samozřejmostí je opět úchvatné divadlo padajících ledových bloků, zvlášť kdyţ máte to štěstí jako my a místo vytrvalého deště se objeví i sluníčko. Ledovec Perito Moreno to maličký před ledovcem je loď pro asi 60 lidí Cestou z ledovce máme štěstí, řidič nás vyhodil přímo na nádraţí a my stíháme koupit lístky a chytáme poslední dnešní autobus do El Chalténu. Na poměry Jiţní Ameriky je to docela pohodová jízda: celou dobu asfaltová cesta a doba trvání asi jen kolem 5h. Jen řidič trochu prudí, ţe se nesmí v jeho autobuse jíst a sundávat pohory. Nechápeme proč El Chaltén je místečko v severní části NP Los Glaciades a je známé tím, ţe je výchozím bodem k jedné z nejkrásnějších a nejtěţších hor v Patagonii zvané Fitz Roy. Předtím, neţ vyrazíme do hor, chceme sehnat lístek na cestu dál, umýt se, odpočnout a nakoupit proviant. Všechny zmíněné body sou ale trochu problém. Všechny hostaly jsou plné a jízdenky na cestu zpět jsou aţ za 10 dní. Dokonce nás uţ i napadá, ţe přespíme v hotelu a plácneme se přes kapsu, ale po krátkém odpočinku zas dostáváme rozum a s plnou polní, jídlem a dalším závaţím Chaltén obcházíme ještě jednou a odhalujeme i další ubytovny, kde nakonec 26

Chtěli bychom, aby Vám tento cestopis připomínal krásné zážitky a byl pouze jedním z mnoha dalších...

Chtěli bychom, aby Vám tento cestopis připomínal krásné zážitky a byl pouze jedním z mnoha dalších... Chtěli bychom, aby Vám tento cestopis připomínal krásné zážitky a byl pouze jedním z mnoha dalších... 1.den Tak přišel očekávaný čas a v 17.25 hoď. s 30 min. zpožděním jsme se zvedli z Prahy směr Madrid.

Více

CESTA JIŽNÍ AMERIKOU BRAZÍLIE

CESTA JIŽNÍ AMERIKOU BRAZÍLIE BRAZÍLIE Brazílie je pátou nejlidnatější zemí na světě má 184 mil. obyvatel, z toho ¾ žijí na jižním pobřeží země. Rozloha je přes 8,5 mil. km2, tudíž je také pátou největší zemí na světě (po Rusku, Kanadě,

Více

O cíli naší cesty v roce 2004 jsme se příliš dlouho nedohadovali. Michal navrhoval výlet na Azorské ostrovy, ve hře byla i Jižní Afrika, ale nakonec

O cíli naší cesty v roce 2004 jsme se příliš dlouho nedohadovali. Michal navrhoval výlet na Azorské ostrovy, ve hře byla i Jižní Afrika, ale nakonec O cíli naší cesty v roce 2004 jsme se příliš dlouho nedohadovali. Michal navrhoval výlet na Azorské ostrovy, ve hře byla i Jižní Afrika, ale nakonec to na celé čáře vyhrála Střední Amerika. Především kvůli

Více

Týden před odjezdem mi Ondřej povídal, že ho vybrali v práci na zápas ve volejbale. Prý s tím nejde už nic dělat, Fomas. Bill. Bodlák.

Týden před odjezdem mi Ondřej povídal, že ho vybrali v práci na zápas ve volejbale. Prý s tím nejde už nic dělat, Fomas. Bill. Bodlák. Bill Fomas Bodlák Dana Společné foto na nejvyšší hoře Retezatu. Týden před odjezdem mi Ondřej povídal, že ho vybrali v práci na zápas ve volejbale. Prý s tím nejde už nic dělat, tak tam bude radši jen

Více

Cestopisy od Fictionp. INDIE a NEPÁL 2007

Cestopisy od Fictionp. INDIE a NEPÁL 2007 , pn265@email.cz, 28057477 ICQ INDIE a NEPÁL 2007 Kathmandu - Nepál Den první, sobota 8.9.2007, Třebívlice, CZ, Třebívlice Praha - Sofie Teplota : 14 C Vstávám ráno, něco málo po 5h a dokončuji balení.

Více

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik Október / Říjen 2011 česko-slovenský studentský časopis Ženy, víno, koně... Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 2 Svět

Více

Deníček z Nepálu. Deníček Nepál jaro 2004 1/28

Deníček z Nepálu. Deníček Nepál jaro 2004 1/28 Deníček z Nepálu 1.den 27.3.2004 Odlétáme z Prahy. První věc, kterou na letišti řešíme, je, kolik komu váží batoh. Petr se svými 18,8 kg jednoznačně vítězí. Něco je špatně, komentuje to Petr. Část ale

Více

Etiopie a Somaliland 2010/2011

Etiopie a Somaliland 2010/2011 Etiopie a Somaliland 2010/2011 13. 12. 2010 Tišnov -> Praha -> Frankfurt Každá cesta začíná jinak, nicméně začátek výletu do Etiopie a sousedního Somalilandu, lze celkem jednoznačně stanovit na pár minut

Více

Cestopisy od Fictionp

Cestopisy od Fictionp TURECKO 2003 Turecko - Pamukkale den první: středa, 24.září 2003, Teplice, Cz ujeto: 1460 km Letos jsem si vymyslel cestu po Turecku s batohem na zádech. Ráno vstávám jako obvykle, v 6 hodin. V klídku

Více

HORKÝM: INFORMACE PRO KLIENTY PO VLASTNÍ OSE: STUDENT AGENCY A REGIOJET:

HORKÝM: INFORMACE PRO KLIENTY PO VLASTNÍ OSE: STUDENT AGENCY A REGIOJET: 01 02 EDITORIAL: RegioJet jezdíme ještě levněji. Jarní nabídka eurovíkendů. 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Krystalové oči Venezuely. 14 PO VLASTNÍ OSE: Jak jsem viděl svět: Nový Zéland Jižní ostrov. 22

Více

JÙ-ES-EJ TRIP 18.3.-5.4.2009

JÙ-ES-EJ TRIP 18.3.-5.4.2009 JÙ-ES-EJ TRIP 18.3.-5.4.2009 Co by to bylo za cestu, kdybychom si nepsali poznámky (aby nám ostatní mohli závidět). Doba se mění a tak to nemáme sepsané na roli papíru, ale v počítači a vystavené na obdiv

Více

Sebrané (cesto)spisy 2007-2010 aneb deník začínajícího cestovatele. Aleš Gill

Sebrané (cesto)spisy 2007-2010 aneb deník začínajícího cestovatele. Aleš Gill Sebrané (cesto)spisy 2007-2010 aneb deník začínajícího cestovatele Aleš Gill Text Aleš Gill, 2013 Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2013 Konverze do elektronických formátů Lukáš Vik: www.tvorbaeknih.cz

Více

Verze 1.0 z 17. 9. 2013.

Verze 1.0 z 17. 9. 2013. Znění tohoto textu vychází z díla Deník ze Santiaga tak, jak bylo publikováno Lindou Riegrovou v roce 2012 (RIEGROVÁ, Linda. Deník ze Santiaga. Praha: Linda Riegrová, 2012. [25 s].). Text díla (Linda Riegrová:

Více

14 ADRENALIN: Divoké řeky Kyrgyzstánu. 17 FRANK BOLD: Kousek té vesnice... 18 PO VLASTNÍ OSE: StartUp Chile.

14 ADRENALIN: Divoké řeky Kyrgyzstánu. 17 FRANK BOLD: Kousek té vesnice... 18 PO VLASTNÍ OSE: StartUp Chile. 01 02 EDITORIAL: Nejvyšší čas naplánovat letní dovolenou. 03 SOUTĚŽ: Vyhrajte zpáteční jízdenku! 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Kde je blízko zemské ose. 12 STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA: Osud? 14 ADRENALIN:

Více

Brazílie. file://d:\documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest...

Brazílie. file://d:\documents and Settings\y7807\My Documents\Internet\Libor Novotný - Cest... Page 1 of 68 Brazílie Tento největší a nejlidnatější stát Latinské Ameriky je nesmírně rozmanitou a živou zemí plnou superlativů a protikladů. Cestovatelé zde najdou zalíbení nejen v přírodní kráse a nesčetných

Více

Robert Přípluv Götz 2

Robert Přípluv Götz 2 ALTAJ 2006 OBSAH ALTAJ... 3 24.07.2006 PONDĚLÍ: ODJEZD DO PRAHY... 3 25.07.2006 ÚTERÝ: ODLET DO MOSKVY A BARNAULU... 4 26.07.2006 STŘEDA: PŘES GORNO-ALTAJSK DO USŤ-KOKSY... 7 27.07.2006 ČTVRTEK: ÚDOLÍM

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

Malajsie 2009 19.6. přesun do Mnichova odlet do Singapore přes Dubai 20.6. Singapore přesun do Kuala Lumpur

Malajsie 2009 19.6. přesun do Mnichova odlet do Singapore přes Dubai 20.6. Singapore přesun do Kuala Lumpur Malajsie 2009 19.6. přesun do Mnichova odlet do Singapore přes Dubai V 7 ráno už stepujeme na Florenci a hledáme bus Student Agency. Ten přijíždí na jiné nástupiště než nám sdělili a zároveň odjíždí o

Více

žlutý 01 2015 Strana 1

žlutý 01 2015 Strana 1 Strana 1 Strana 2 žlutý 01 2015 Úvodem Strana 1 VYBÍRÁME PRO VÁS 19 UMÌT TO VZDÁT Petr Horký o náhodách a náhlých rozhodnutích, která mohou zmìnit život... 31 HOROLEZCI Co vede horolezce k tomu, aby hledali

Více

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH DUBEN 2011 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VE VEDROVICÍCH Den obce 1.5.2011 Žehnání praporu v kostele sv. Kunhuty Společenská kronika Venkovská stodola Kulturní kalendář Den obce s praporem Radnice informuje Slovo

Více

Rýže a kokosy Adam Vlˇcek 28. ˇcervence 2008

Rýže a kokosy Adam Vlˇcek 28. ˇcervence 2008 Rýže a kokosy Adam Vlček 28. července 2008 Pro babičku k sedmdesátým narozeninám. ii Na tomto místě bych rád poděkoval mamě za korekturu, mým rodičům, prarodičům a přátelům, kteří psali příspěvky na blog

Více

Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou

Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou Brno Jindřichův Hradec 4. 12. 8. 2012 Před cestou Myšlenka na svatojakubskou cestu mi stále leží v hlavě. Pro někoho jako já, komu se život obrátí

Více

Na lajně. 6000 m. a vítězí. nad propastí. Jak nad. Běhá, jezdí, leze VYBAVENÍ, CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI. Vybavení a tipy do velehor Kam vyrazit

Na lajně. 6000 m. a vítězí. nad propastí. Jak nad. Běhá, jezdí, leze VYBAVENÍ, CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI. Vybavení a tipy do velehor Kam vyrazit VYBAVENÍ, CESTY, EXPEDICE, OSOBNOSTI 1/2014 Na lajně nad propastí Highlinerka Anča Kuchařová Výšku si užívá Jak nad 6000 m Vybavení a tipy do velehor Kam vyrazit Běhá, jezdí, leze a vítězí Parťák pro Máru

Více

\_\_\_\ _/_/_/_\ _\_\_\_\ /_/_/_/_\ /_\ /_\_\ /_/_/_\ /_\_\_\ /_/_/_/_\ /_\_\_\_\ /_/_/_/_/_\ /_\_\_\_\_\ /_/_/_/_/_/_\

\_\_\_\ _/_/_/_\ _\_\_\_\ /_/_/_/_\ /_\ /_\_\ /_/_/_\ /_\_\_\ /_/_/_/_\ /_\_\_\_\ /_/_/_/_/_\ /_\_\_\_\_\ /_/_/_/_/_/_\ /_\_\_\ /_/_/_/_\ /_\_\_\_\ /_/_/_/_/_\ POLARIS * /_\_\_\_\_\ /_/_/_/_/_/_\ /_\_\_\_\_\_\ /_/_/_/_/_/_/_\ [ ] ČASOPIS ORIENTAČNÍCH BĚŽCŮ KLUBU SK ŽABOVŘESKY BRNO / ROČNÍK XI / 2009 /_\ /_\_\ /_\ 03 /_/_/_\

Více

PROCHÁZKY PO ROVINĚ PROCHÁZKY PO ROVINĚ BAJKAL MAREK ŠIMÍČEK MAREK ŠIMÍČEK. MAREK ŠIMÍČEK, narozen 17. 2. 1975,

PROCHÁZKY PO ROVINĚ PROCHÁZKY PO ROVINĚ BAJKAL MAREK ŠIMÍČEK MAREK ŠIMÍČEK. MAREK ŠIMÍČEK, narozen 17. 2. 1975, PROCHÁZKY PO ROVINĚ MAREK ŠIMÍČEK BAJ AJK K AL BAJKAL po gymnáziu absolvoval Policejní akademii v Praze Dobrovolný hasič, od roku 1983 člen SDH Mniší Takto začíná představení na internetových stránkách

Více

PŘECHOD PYRENEJÍ PO GR10

PŘECHOD PYRENEJÍ PO GR10 PŘECHOD PYRENEJÍ PO GR10 Středozemní moře a Atlantský oceán se již věky střetávají u nejjižnějšího cípu Španělska, v Gibraltarském průlivu. Při pohledu na mapu však zjistíme, že i na španělsko-francouzské

Více

Mexiko, Belize a Guatemala 2011

Mexiko, Belize a Guatemala 2011 , pn265@email.cz, 28057477 ICQ Mexiko, Belize a Guatemala 2011 Den 1 Středa 26. 10. 2011, 9 C, Třebívlice CZ Přes den jsem v práci a po návratu balím poslední věci na cestu. Autobus mi jede až večer a

Více

3 Slovo do pranice - úvodní slovo předsedy 4 MTBO v roce 2001 6 Ekonom Park Prague Tour 2001 - EPPT 2001

3 Slovo do pranice - úvodní slovo předsedy 4 MTBO v roce 2001 6 Ekonom Park Prague Tour 2001 - EPPT 2001 3 Slovo do pranice - úvodní slovo předsedy 4 MTBO v roce 2001 6 Ekonom Park Prague Tour 2001 - EPPT 2001 ážení a milí ušáci, je tu opět ta chvíle kdy se Vám do pracek dostává nová ročenka. Její tvorba,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah Obsah... 2 Slovo ke čtenářům... 2 Profesoři, jak je neznáte... 3 Úžasné je zažít pocit, kdy během vyučování ve třídě splynu s ostatními a hodina se odvíjí bez viditelných autorit všeho druhu....

Více

PUM 2015. očima posledníčka. Jitka Žílová

PUM 2015. očima posledníčka. Jitka Žílová PUM 2015 očima posledníčka Jitka Žílová Pondělí, 15. června. To je letos datum oficiálního začátku. Všechno ale začalo dnem, kdy jsem poslala oficiální přihlášku. Díky pracovním povinnostem bylo trochu

Více