Lófrování po Jižní Americe. Leden únor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lófrování po Jižní Americe. Leden únor 2009"

Transkript

1 Leden únor 2009 Jarek Procházka 2011

2 Celá trasa naší cesty 2

3 Ještě neţ začnu sypat z rukávu historky z naší cesty, je třeba vysvětlit tajemný původ slova lófrování. Tento pojem bude cizí asi všem nešošůfčanům (česky rozuměj neobčanům obce Šošůvky), kteří neznají náš specifický dialekt, který je jakýmsi mixem mezi hanáčtinou, horáčtinou a brněnským hantecem a samozřejmě se stejně jako moderní jazyky neustále vyvíjí a obohacuje. Co to teda takový lófrování je? Naše babička vţdycky po příjezdu odněkud nebo před odjezdem někam říká: "Ve fort mosíte hdese lófrovat!" Česky můţeme tuto větu volně přeloţit následovně: Vy pořád musíte někam chodit, lozit, někde jezdit Výkladový slovník šošůvsko-český by tedy pojem lófrování definoval asi následovně: Lófrovat (n): 1 pohybovat se. 2 měnit místo. 3 lézt někam, kam člověk nemusí. 4 prostě nebýt doma. Druhým startovním vysvětlením bude pouţití nespisovné češtiny v tomto textu. 1/ Základ tohoto textu vznikl v elektronické verzi na blogu v průběhu cesty, takţe obsahuje jakousi autentičnost situace. 2/ Nechtělo se mně většinu textu přepisovat. 3/ Tak mně jazyk narostl a navíc šošůvské patvary tvoří jednu z mála věcí, které jsou zde v textu vtipné. 3

4 Začátek Naše cesta začala vlastně v šošůvské hospodě jedno teplé letní páteční odpoledne a měla vést původně do jihovýchodní Asie. Vůči tomuto cíli směřovalo naše očkování, termín, hledání informací i nákup průvodců. Shodou okolností měl však Kája, můj kamarád spolucestovatel, moţnost jet na Antarktidu v podobném termínu, kdy jsme chtěli vyrazit. Jelikoţ je přelet Antarktida-Jiţní Amerika mnohem jednodušší neţ Antarktida-Jihovýchodní Asie a Jiţní Amerika byla taky jednou z našich vysněných destinací, tak jsme otočili kormidlo a z jihovýchodní Asie udělali Jiţní Ameriku a rozhodli se potkat na jihu dalekýho kontinentu. Tato cesta si vyţádala trošku větší přípravu, neţ moje běţné sluţební lety do civilizované, i kdyţ studené Skandinávie. Předně bylo třeba zrevidovat očkování a domluvit se s Kájem na místě setkání po jeho návratu z Antarktidy. Původní domluva potkat se někdy v půlce ledna někde v Buenos Aires s jeho 13 miliony obyvatel se nám zdála trošku nepřesná. Nakonec sme se domluvili, ţe se potkáme někdy v půlce ledna v Punta Arenas, které je přece jen menší. Předběţný plán, který sem jako správný zastánce iterativního vývoje software upřesňoval podle poznatků, počasí a chuti a potřeby aţ na místě, byl následující: potkat se s Kájem v Punta Arenas (jih Chile u Ohňové země) kolem 20. ledna. pokračovat směrem z jihu na sever přes známé parky NP Torres del Paine (ten co před pár lety zapálil český turista) a NP Los Glaciares (ledovce a Fitz Roy) a pak uvidíme. v plánu jsou nějaké ledovcové tůry a sopky (ţulové 1000m vysoké věţe Cerro Torre letos vynecháme, nemáme moc nalezeno ). chceme aţ do Bolívie a na poušť Atacama a náhorní plošinu Altiplano. podle času samozřejmě nějaký rafting, biking, válení se v termálních pramenech a další nudné zábavy. Lyţování v 5000m je v letním období i v jiţní Americe jen sen ;) 4

5 Samozřejmě celá cesta je bezpečná (viz moje známé problémy s létáním rozbitá a zpoţděná letadla, ztracená zavazadla, mrtvoly či převraty v Indii očekávejte v Chile převrat a jelikoţ letím přes Madrid, tak asi další pumové útoky na nádraţí) a do detailu naplánovaná (viz např. výše přesně uvedený plán cesty), nebudeme nikde lézt (proto beru jen krátké lano, cepín, mačky a opravdu jen pár expresek, smyček a sedák), takţe mami neboj, nemá se nám kde co stát. Bohuţel asi nepojedeme na konec světa, do Ohňové země (Tiera del Fuego). Je to 12h cesty a Kája tam uţ byl 2x jak čekal na odlet do Antarktidy. Nedáme zde teda mnou očekávaný divoký výlet do hor bez jakýchkoliv cest a značek, zato s hojným výskytem pum... Ohňová země Tierra del Fuego Jako součást tréninku skvěle poslouţil i 3 denní povánoční bivak/pochod Beskydama, větší kosa snad v Chile nemůţe být a nějaký ten svařáček můţeme na rozehřátí ukuchtit kdekoliv. 5

6 Příprava: bivak s kamarády v Beskydech 6

7 No a pokud nás čekají aspoň tak krásný výhledy jako byl ten z Velkého Javorníku, tak je se opravdu na co těšit! Tréninkový výhled z Velkého Javorníku 7

8 Trénink V průběhu příprav se u mých kolegů a kamarádů objevily pochyby o mé kondici, zkušenostech, výbavě, kvalitě přípravy, politické situaci, přípravě na dotěrný hmyz, velikosti bot prezidenta Chile a další důleţité věci. V praxi to vypadalo následovně: A kde všude chcete jít? A to vás tam nezabijou a neseţerou? A to jako neberete helmy? Kolikatery budeš mít trenky? A jak se tam domluvíš? A to si asi bereš hodně opalovacího krému na tu výšku a sníh, ţe? Proto nastal čas rozptýlit obavy, zda tento výlet přeţiju ve zdraví (no a jelikoţ jsem průběţně psal na web a teď čtete po 2 letech sumář cesty, tak je asi jasné, ţe sem slovo dodrţel a přeţil téměř bez újmy). Trénink sem opravdu musel popsat, jelikoţ obavy hlodaly a vyprodukovaly po několika starostlivých dotazech některých kamarádek velmi divoké sen, v němţ sem v Chile válčil a chránil své 2 leté dítě (které v reálu nemám) ţe by zaúřadoval Jung? Navíc někteří často a rádi tvrdili, ţe pouze holduju alkoholu a netrénuju. Dnes uţ to samozřejmě není pravda. Proto dávám k dispozici hrubý přepis tréninkového plánu, který se snaţím dodrţovat, aby mě 5 km výšky ani skály a ledovce tak snadno nezdolaly. Takţe stručně od prosince do začátku ledna (pro Maldu a Martyho přidávám i některé důleţité alko milníky): Prosinec týden 1: MTB - běh 7km - lezení na stěně - posilovna - běh 8km Prosinec týden 2: Běh 5km - posilovna - posilovna - sněhová tůra Smrk 8

9 Prosinec týden 3: týden intenzivního lyţování a (nechtěného) skialpování v alpách (pravda, zde i intenzivní příprava na chilská a argentinská vína) Prosinec týden 4: 3 denní přechod a bivak Beskyd - předsilvestrovský alkoholový dýchánek - skialpy Lysá - běţky 8km Leden týden 1: běţky 6km - skialpy Lysá - běţky 8km částečně volně, částečně klasicky - alkoholový dýchánek 1, 2, 3 - plavání - skialpy Lysá (brutální detoxikační tůra, kterou sem si fakt vytrpěl po předchozí společenské akci naší katedry do rána na výjezdním zasedání...). Toť stručná ukázka mého uskutečněného tréninku. Plán byl téměř totoţný a iterativně upravován. Balení a odlet Důleţitou součástí tréninku bylo klasické dilema: jak narvat do 60 litrového báglu věci čítající asi litrů (je fakt, ţe k úspěšnému zabalení mi pomohla rozlučková akce u Zajdů, kdy jsem přišel mírně navátý, takţe jsem vlastně pořádně ani nevěděl, co v báglu mám a co jsem uklidil zpátky do skříní) a zkušeným cestovatelským okem jsem se dostal na váhu 18,2kg z 20ti povolených (no jo, jen lezecký matroš a věci měly 7kg)! Jako prémii, jsem přibalil evropský kmen chřipky, tak to snad s domorodci nedopadne jako posledně, kdyţ tam dotáhl Kolumbus Konečně Patagonie Konečným bodem transportu, kde jsem měl potkat Káje bylo tedy nakonec Punta Arenas výchozí to bod do Antarktidy a taky do Ohňové země Tierra del Fuego, kam já se bohuţel nepodíval. Naše setkání bylo jedním z mála plánovaných milníků, takţe plány pro cestu byly téměř splněny hned na jejím začátku. Zvyknout si na to, ţe je člověk na druhém konci světa chvílu trvalo. Uvědomit si, ţe je to pěkně daleko, mně pomohla rekapitulace mé sloţité cesty sem: 50 9

10 hodin letů a čekání. Díky tomu sem ale získal velmi důleţitou informaci, o kterou se zde s váma rád podělím. 10 Takže: výborně se spí před gejtama (ne gatěma, jak gate v sms interpretovala jedna moje kamarádka) v Buenos Aires EZE nahoře v patře nad check-in přepážkama a taky před domestic flight gatem č.26 v Santiago de Chile! Parafrázujme slova našeho úžasného buldozera Paroubka: Přátelé, kdo z vás toto ví, že! Takţe po letu Ostrava Praha Madrid (9h čekání) Buenos Aires (13h čekání) Santiago (7h čekání) Punta Arenas sem konečně mohl vydechnout v hostalu na koncu světa... Káje sem našel hravě a objevil ho v jiţanském stavu mysli: všechno je maňana, rozhodně nevstáváme mezi prvníma, na co spěchat, coţ mému uhoněnému tělu náramně vyhovovalo a adaptace na tento styl trvala asi 3 min a 24 s. Po úvodní nezbytné diskusi o tom, jestli mám dovezené dost slivky a jestli se nám všechny krámy vlezou do stanu, sem okamţitě zapadl do spacáku a adaptoval se na místní zvyky: v 7h ráno se rozhodně nevstává! Prvním zajímavým zjištěním byly zvláštnosti počasí. V Punta Arenas fouká a to pořád. Ano, toto zjištění není v Patagonii nijak překvapivé. Co je ale překvapivé je, ţe fouká přímo do tváře, kdyţ jdete ulicí, zatočíte o 90 stupňů vpravo do jiné ulice a opět fouká přímo do tváře a pokud zatočíte o dalších 90 stupňů opět vpravo ano, překvapivě opět fouká přímo do tváře. Docela by mě zajímalo, jak hlásí zdejší hydrometeorologická stanice směr větru Druhým zjištěním, který následovalo hned po tom prvním bylo, ţe na českou chřipku a smrtelný muţský kašílek zabírá chilská medicína zapíjená slivovicí. No a posledním čerstvým zjištěním (opět výhradně muţské jako to předchozí) bylo mírně šokující: Chilanky sou něco jako Američanky, do asi 12 let mají pěkný postavy a ksichtíky, ale od 12let a 1 měsíce jsou tlustý a drškatý. No prostě naše český a slovenský holky nemají nikde konkurenci! I kdyţ sme s Kájem zhodnotili, ţe ta Polka a Francouzka, co s náma obývaly hostal taky nejsou špatný... Toto tvrzení o vzhledu jihoameričanek sem ale musel výrazně poopravit poté, co sme zajeli do Santiaga a taky

11 potkali spousty Argentinek v Painech Takţe hurá do nich, do Painů samozřejmě! Výhled z Punta Arenas směrem k Ohňové zemi NP Torres del Paine Naše první cesta mířila do národního parku Torres del Paine, který je známý svými vysokými ţulovými jehlami měřícími skoro kilák a rohatým dvojbarevným masívem věţí Cuernos. Natěšeni na první kopečky a chození sme si vzali matroš, ţe při tom práskneme i nějaký Patagonský ledovec, coţ nakonec dopadlo jinak, neţ sme čekali. Kájovi se cepín 1 nevlezl na batoh a proto ho měl s sebou v autobuse. Aby cepín nikoho nezranil a nespadl z horního úloţiště, tak si ho Kája pořád hlídal, drţel u nohou a hrál si s ním. Ostatní se 1 Od teď budu cepín nazývat krumpáčkem, jakoţto autorský počit určitých mladých slečen v Tatrách a pochází z jedné české knihy a taky proto, ţe Kájův cepín je proti mýmu doopravdy krumpáček 11

12 nás báli a nikdo s náma nechtěl moc mluvit. Do dneška přemýšlím proč Po příjezdu a zaplacení vstupného do parku, který bylo samozřejmě draţší, neţ uváděl 2 roky starý průvodce ( čilanů), sme se šli zeptat na lezecký povolení. Tady sem pochopil, ţe Chile má vymakanou byrokracii, jak u nás za Marie Terezie. Naše natěšení na lezení nás zatáhlo za jediným místním anglicky mluvícím rangerem, protoţe španělsky bysme tuto problematiku asi bez názorné ukázky materiálu a jeho pouţití nevysvětlili. Na mou otázku jak je to s lezeckým permitem bez váhání odpověděl, ţe musím nastoupit zpátky do káry, kterou sme právě přijeli, zajet do Puerto Natales a začal jmenovat různé úřady a ministerstva, který musíme oběhat a donést si kopie jejich potvrzení sem. Dostala mě nakonec věta začínající následující replikou: With all these copies Můţete sami hádat, jestli sme s vyřízením povolení byli úspěšní. Pomůţu vám, nikam sme nejeli a naše lezení a ledovce v Painech skončily dřív, neţ mohly stihnout začít. Na byrokracii sme se vyprdli, i kdyţ sme pak matroš museli tahat celou dobu na zádech. Přece jen nás po příjezdu do ČR čekala příprava a podání daňového přiznání za rok 2008 a nevím, jestli bych našel síly velmi podobné byrokratické kolečko absolvovat 2x a ještě jednou z toho ve španělštině Jak uţ sem napsal na úvod, Painy sou známý věţema, který sou strašně těţko lezitelný zkrz obtíţnost a počasí. Navíc mají skoro kilák na výšku. Dál sou známý taky rohatýma dvojbarevnýma skálama Cuernos, kterým sem říkal hořko-mléčná čokoláda (posuďte sami): 12

13 13 Hořko-mléčná čokoláda věží Cuernos Vţdycky, kdyţ mě zmohly kila, pod kterýma sem se shýbal, nebo našlapaný kilometry, měl sem chuť si kousek ukousnout, ale to nešlo, protoţe byly strašně daleko!!! Akorát nechápeme, proč všichni melou o tom, ţe počasí v Patagonii je hrozný, my sme měli 5 dnů nádherně, sem tam mráčky, sem tam v noci deštík, ale přes den nic. No ale samozřejmě to je Patagonie a tak tady furt, ale furt a někdy ještě častějc, fučí. Fakt nehorázný vichr, který ospravedlňuje jen to, ţe kdyţ člověk vypere a jenom se s tím mokrým hadrem projde, tak je hned suchý. Čtvrtým zajímavým poznatkem je, ţe podmínky pro lety a lodě ve vichru, za kterých by v Evropě nic nevzletělo a nevyjelo, sou zde docela normální podmínky. Při přistání v Punta Arenas to s náma nad vodou párkrát dost drsně hodilo, ţe i já milovník turbulencí sem silně uchopil madla sedadla a řekl si jako co toto je. Ale zpátky do Painů. Uţ příjezd sem byl docela zajímavý. Poté, co sme úspěšně pohřbili naše ledovcovo lezecké ambice, sme zjistili, ţe se nedostaneme k masívu, protoţe je rozvodněná řeka, přes kterou musíme projít, ale ţe se nemusíme bát, ţe nás tam převeze na korbě

14 náklaďák. Toto oznámení spustilo nelítostný boj mezi čekajícími z asi 10ti autobusů o přibliţně 8 míst na korbě tohoto náklaďáčku. Po propuknutí této vřavy se vţdycky na asi 15minut všechno uklidnilo. Důvod byl jednoduchý, tolik minut totiţ trvalo tomu náklaďáčku, neţ přejel řeku, lidi vyloţil, případné čekající nabral a přijel zpět. Potom se celé kolečko rozpoutalo nanovo. Podívaná to byla zábavná, ale pokud sme se chtěli dostat přes řeku, měli sme na výběr jen dvě moţnosti: (1) čekat týdny aţ voda opadne nebo (2) se akce zúčastnit taky. Moje lekce nacvičené z české MHD, z cestování v Paříţi při stávce metra, ale také lekce sesbírané z indických dopravních prostředků byly znát a tak sem se dostal na korbu uţ asi ve třetí várce od ukončeného pozorování. Tato výhra ale byla trošku zbytečná, protoţe sem pak čekal několik dalších intervalů na příjezd Káje. Ale aspoň sem mohl celý proces nafotit. Zde cesta náklaďáku zpět přes řeku ke vstupním kancelářím: Po nácviku jízdy v jihoamerické MHD sme se museli vydatně posilnit a pak uţ sme se konečně mohli vydat na dlouho očekávanou túru směrem k věţím Torre. Ze dvou základních moţností sme zvolili túru zvanou W. Jedná se o průchod pod hlavním masivem oblasti s výstupy do dvou hlavních údolí Valle del Silencio (s parádní vyhlídkou na věţe Torre) a Valle Francés. 14

15 Dvě ramena do údolí túry zvané W První výstup s plnou polní a zásobama jídla na týden směřoval do údolí Ascencio k bivakovacímu místu zvanému příznačně Torres Camp Site. Cesta byla lemovaná ohromnými Rododendrony (česká pěstitelka by nad jejich velikostí jen tiše povzdechla) a buky Notofagus a skýtala nádherné výhledy na Patagonii a její ledovce tak, jak sme o tom snili: 15

16 Poté, co sme dorazili do kempu a postavili základnu, sme museli rychle na vyhlídku, abychom se pokochali věţema v zapadajícím slunku. Zastihli sme je v plné kráse, a jelikoţ jsou na lezení trošku těţší, tak sme si pod nima aspoň trochu zabouldrovali. 16

17 Splnění prvního a zároveň i posledního cíle našeho plánu sme večer oslavili slivovicí a spokojeně sme zalehli. Ráno sme jako znalci místních poměrů v klidu a polospánku nechali přejít ranní přeháňky a pomalu se vybatolili ze stanu kolem 11h. Bylo to právě včas na to, abychom hodili řeč s dvěma francouzskýma holkama, který hledaly někoho, kdo jim pohlídá věci, neţ přijdou z vyhlídky na věţe Torres. Kdo z chlapů někdy mluvil se sympatickýma francouzskama, tak ví, ţe i kdyţ třeba nejsou pěkný, tak mají zajímavý charisma, něco v nich prostě je. No a tyto byly navíc pěkný a ještě k tomu daleko na jihu Ameriky, v horách, kde člověk moc takových zjevení nepotká 17

18 Kdo by zde čekal nějaký závan erotiky, toho musím zklamat a připomenout několik základních údajů. I kdyţ zde holky byly dýl, neţ by jeden zůstal, pokud by chtěl jen pohlídat batoh, ptaly se na to, jestli sme zde sami dva chlapi bez bab, kam máme namířeno a kdy odsud dneska odcházíme Tak my naopak: právě vstali (bylo teprve 11h), večer slavili splnění cíle slivovicí nejen jedním douškem, já zrovna bojoval se snídaní = nevábnou sopkou, která ten den na stupni oblíbenosti nabývala hodnotu dost hnus, větší než obvykle, já byl rád, ţe můţu oprášit francouzštinu a víc neţ holky sem sledoval slovíčka a chtěl zapůsobit gramatikou a navíc sme byli okouzleni jejich šarmem. Dodnes nevím proč, ale ty holky po delším váhání a ţádných signálech z naší strany poděkovaly za hlídání a zatrpkle, uţ bez úsměvů, sbalily a odešly směr dolů, ţádná vyhlídka. Tak sme asi po hodině balení taky vyrazili směr druhé údolí Valle Francés. Holky uţ sme nepotkali a tak aspoň malinkou útěchou nám při přechodu do druhého údolí byla ta hořko-mléčná čokoládu věţí Cuernos, která byla tak blízko a po ruce. Údolí Francés je zajímavé hlavně ledovcema a jak jinak v Patagonii, i pěkným větrem a výhledy. Na túru se v Patagonii vůbec hodně blbě oblíká, protoţe jak uţ víte, tak všude fučí, ale kdyţ člověk zaleze do lesa, tak je zas hrozný horko, protoţe husté pabuky (Nothofagus) větr zabrzdí. Takţe to člověk v lese sundá, vyleze ven a zase oblíkat. Buď zima nebo horko, prostě hrozný, sme jako baby Ale já otuţilec si zvykám a chodím pořád stejně oblečený no a Kájovi je horko i v kraťasích (bodejt, je vyhřáté ze svýho novýho péřovýho spacáku). Další věc, na kterou sem v Painech narazil je dovoz, ano dovoz jako import. Člověk se handrkuje desítky hodin, aby se dostal do Painů a pravé Patagonie a místo Jiţní Ameriky mu tam servírují Norsko a jinde třeba švýcarský Alpy! Ale je zde samozřejmě taky chilský vichr a ledovce. Ty sou strašně nízko oproti Evropě, třeba uţ v 500m 18

19 nebo dokonce na hladině moře 2 a furt padají - rachot jak prase, jak kdyţ hřmí u zadku. Cílem odbočky do tohoto údolí byla vyhlídka označená v mapě. Šli sme suťovištěm aţ na úroveň nástupu věţí Torres, ale vyhlídku sme nenašli a ještě při tom evidentně motivovali k následování, a teda i zmátli, dalších několik turistů. Jedni z těch co nás následovali byla dvojice mladých němčourů a Kája se chtěl uvést svou namakanou němčinou a ţe se jich optá, proč tam valí s plnou polní. Jeho otázka dostala nejenom Němce, ale i mě. Kája zacitoval následující a dal si pozor, aby intonaci na konci věty krásně zvedl: Wir werden hier schlafen!?. Bohuţel díky chybce, kdy se chtěl zeptat, jestli tam budou spát, ale docela úlisně řekl, ţe tam budeme spát my všichni, vyznělo, ţe my s nima a v jejich spacáku. Tak sem Káje na tuto chybku decentně upozornil, pochopil, proč se tak podívali a hodně rychle sme se rozloučili a valili dolů, protoţe sem ten večer (ale ani ţádný jiný) nic takovýho nezamýšlel. Hledání vyhlídky bez konce 2 Studený Hunboltův proud proudící od Antarktidy musí být přece jenom nějak poznat, zaplať pánbůh za náš proud Golfský valící od Afriky (ale to bysme aspoň zase mohli lyţovat a chodit na skialpy i červenci ). 19

20 Cestou dolů sme pak dostali převlíkací prémii (ne bohuţel, ţádná turistka ). Při sundávání svršků spadla z protějšího ledovce tak půlka Ostravské ČEZ arény padala asi tak 300m, neţ se rozbila o spodní část ledovce a zahalila půl údolí zvýřeným sněhem. No prostě nádhera a krásná odměna za lenost. Pro ty z vás, co disponujete menší představivostí, přikládám, jak to vypadalo v reálu: 20

21 Jedním ze zajímavých témat cestování a hlavně pohybu v horách je hygiena. Jistý lékař polské expedice na Everest zakazoval lezcům mýt se, jelikoţ to oslabuje imunitu a odolnost organismu v chladných, větrných a sluněčních podmínkách. Nemytí navíc vytváří na těle ochranou krustu. Tento přístup sme samozřejmě taky částěčně aplikovali, protoţe buď je třeba se natřít krémem na opalování nebo kůţi pokrýt špinou. Ale aby laskavý čtenář neupadl v omyl, tak musím uvést, ţe já se v hostalech nerozmazloval teplou vodou, protoţe, pak bych nevlezl do té přírodní koupelky, kde nad sebou vidím zdrojnici = ledovec. Naopak Kája je v tomto máčka (s dlouhým a, ne ţe by byl slovenská kočka a místo mytí se olizoval), nevlezl tam ani jednou a jen se tak oplácá, abych jako neřekl, ţe bude ve stanu smrdět No a aby mně to oplatil, tak mně nutí jíst na snídani tzv. Sopku. Sopka je suchý polárnický jídlo skládající se ze super ingrediencí: zdejší speciální praţené mouky zvané Harina Tostada, sušenýho mléka, cukru krystal nebo moučka podle toho, co je zrovna k dispozici, a jí se to s máslem, který je tady v Chile pro změnu slaný. Zalepí to ţaludek na hodně dlouhou dobu a je to nutričně dobrý, protoţe to obsahuje všechny druhy energie, který člověk potřebuje k výkonu. Bohuţel má sopka jednu nevýhodu a to křivku obliby, která osciluje od hnusu k delikatese. Bohuţel v mým případě se někde stala statistická chyba a křivka oscilovala (aţ se mi chce říct limitně směřovala) mezi hnusem a ještě větším hnusem s různou úrovní intenzity aţ sem se z toho málem 6. ráno poblinkal a musel změnit stravu. Nebo to bylo uvědoměním, ţe sme nezareagovali bystřeji na ty francouzsky? Jinak strava je další zajímavé téma, které jsme v Chile posunuli na jinou úroveň. Kovaní horalé a lezci zajisté vědí, ţe je třeba šetřit kaţdým gramem, ale energii doplňovat musíme. 25kg na hřbetě (přece jen je pořád cítit těch asi 7kg zbytečnýho lezeckýho matroše...), je záhul, tak proč to ztěţovat. Z důvodů váhy teda nenosíme ani pečivo, ani rýţi, ani samotný těstoviny a jíme jen skvělá energetická jídla: 21

22 ráno Sopka, svačinka oplatky a čokoška, pozdní obídek sýr s tuňákem nebo sýr s klobáskou v nejhorším i tuňák s tuňákem, na večeři klasický instantní těstovinky. Třetí den v Painech však nastala změna. Navštívil nás Argentinec ze sousedního stanu a nabídl plechovky (!!!) fazolí, rýţi, a další pochutiny, pré je to moc těţký (aby ne ty konzervy ) a on to táhne uţ 2dny, uţ se vrací a nesní to a jde to vyhodit. Jestli to chceme, tak nám to prý s radostí daruje. Slušnost velela asi 3 vteřiny přemýšlet no a pak sme po nabídce skočili jak dovočáci a ten den vařili a vařili a nic kromě vaření a jezení nedělali. A ono stejně začalo pršet, tak sme nikam nespěchali a vařili další várku, ať to nemusíme druhý den táhnout na hrbu my ;) Člověk je tvor učenlivý a ani my nejsme jiní. Jak sem uţ zmínil, říkáme si "znalci místních poměrů", protoţe jdeme vţdycky všude, aţ kdyţ je krásně, přejde ranní déšť, kdyţ se roztrhají mraky nebo kdyţ mírně přestane foukat = neţ se vyhrabeme ze stanu, tak je poledne a ono prostě přestane foukat i pršet. Kdyţ uţ sem nakousl ty Francouzsky, tak musím zmínit celkový poměr cestovatelů a cetovatelek. Našince Evropana překvapí, kolik je zde samotných (a krásných) holek cestovatelek nebo holek dvojic (většinou taky krásných). Pozorný čtenář si zde všimne, ţe uţ sem začal korigovat názor na krásu jihoamerických ţen, která byla v úvodu vylíčena trochu nevalně. Toto posouzení se stávalo objektivnějším, čím víc jihoameričanek sme potkali (a rozhodně to nebylo tím, ţe sme byli s Kájem spolu dva chlapi uţ asi týden, jak tvrdí zlí jazykové). I kdyţ je fakt, ţe Kájovi se po Antarktidě líbí kdejaká slečna. Výhodou je, ţe sme na horách a moc slečínek z módních časáků zde člověk nepotká, takţe se můţe bavit s kaţdou (pokud to jazykové znalosti dovolí). Přece jen přes 20km denně v kopcích a batohem na zádech v horku a větru (někdy i dešti) není častou náplní sekce cestování Elle, Cosmopolitan, Dívky nebo Ţeny a ţivota. 22

23 Příkladem jedné takové samocestovatelky je Turkyně, kterou sme potkali na cestě zpátky z Painů do civilizace. Jela navštívit kamarády v Santiagu a přitom si sama zajela do Painů. Krásná byla kombinace jejich zájmů: studium historické literatury na univerzitě v Istanbulu a průvodcování a lezení (nejenom) v tureckých horách. Kdyţ k tomu doplníme ohýnky v jejích tmavých islámských očích, tak musím dodat, ţe sme si domluvili společný lezení v Turecku. No a kdyţ uţ jsem se dostal k tématu ţen, tak musím dodat, ţe pro francouzsky mám prostě slabost. Nejenom, ţe mám rád francouzštinu jako jazyk (akorát ho nechávám nějak zakrnět), ale ty ţenský francouzský prostě můţou být škaredý a můţou smrdět (koho se toto v horách netýká, ţe!), ale pořád mají šmrnc. Navíc, kdyţ tyto dvě, co se s náma daly do řeči v kempu (protoţe uţ tam skoro nikdo jiný nebyl ) voněli a byly to kočky Pokud mluvím o holčičkách 3, musím ještě zmínit historku, z které vychází další sloveso, které budu pouţívat v jiném kontextu neţ je zvykem a ještě k tomu bude psáno nespisovně. Jedná se o sloveso pčiknout (ano, cíleně je nespisovně). Jaký je teda jeho význam v tomto textu? Před odjezdem sem byl na sluţebce ve Stockholmu a ráno na CNN říkali pro mě dvě důleţité zprávy: Strong winds over the whole Scandinavia (coţ znamenalo, ţe opět asi neodletím bez problémů) a Chile struggles HIV (coţ znamenalo, ţe si budu muset dávat v Chile bacha ). Pak sem volal ségře a říkal, ţe mám očkování skoro na všechno, ale na toto teda ne! A ségřina odpověď zněla: Ty vole a ty si myslíš, že se HIV chytá pčiknutím? No a tak se tento výraz nějak ujal. Pojdme ale zpátky od holčiček k cestování, ať si text nemusíte ukládat do červené knihovny, kdybyste si ho náhodou vytiskli. Kaţdý uţ asi slyšel a i my uţ naznačili něco o počasí v Patagonii (většinou to byly historky hrůzné). Počasí zde popírá všechny 3 Pojmu holčičky se týká opět jiná historka, kterou sem nebudu uvádět, ale vy, co znáte mého kamaráda Filipa a byli ste s náma ten daný rok v Alpách, tak víte Pro ostatní jen uvedu, ţe toto oslovení nemá co dělat s věkem dotyčné! Naopak toto oslovení znamená příjemnou, inteligentní a pohlednou slečnu JAKÉHOKOLIV věku nad 16 let. 23

24 přírodní zákony - na vítr 24h denně si člověk zvykne, na všechny 4 roční období během dne taky, ale aby pršelo ze spodu sem ještě neviděl: vítr nabere vodu z jezera a prostě to začne házet od spodu na nás, ale ne jen tak nárazově, vypadá to doopravdy jako déšť a to klidně několik stovek metrů vysoko od vody. Je to fakt osvěţující záţitek Hlavně je v takové situaci pláštěna totálně naprd, resp. ještě napomáhá tomu být totálně mokrý, takţe buď do bundy a kalhot a potit se nebo se nechat osvěţovat (my zvolili tu druhou moţnost ) Cestování a jídlo Platí zásada, čím blíţe k NP, tím je všechno draţší a to pořádně. Cesta busem z Punta Arenas (asi 300km) do Puerto Natales stála cca 6000 Chilanů a 75km cesta z Puerto Natales do Painů stála ještě o něco víc (asi proto, ţe uţ se skoro vůbec nejelo po asfaltu, ale uţ jen po šotolině). Průvodcům uţ nevěříme, ten můj z minulýho roku říká nějaký ceny a realita je někde jinde, výš samozřejmě. Takţe v něm hledáme uţ jen města, cesty, hory a řeky, ty sou většinou na stejným místě Jinak jídlo je cenově asi jak u nás, spíš levnější (akorát váhy sou někde jinde, opět výš samozřejmě). Dopřáváme si denně čerstvé rybičky s váhou kolem půl kila a k nim výborná Chilská vína. Čerstvost a moţnost výběru dělá tuto příjemnou volbu velmi těţkou. Kaţdý den v civilizaci uţ od rána musíme přemýšlet, jestli si dáme lososa či jinou rybu a jestli grilovanou či přírodní. Těšíme se i do Argentiny na stejka, přece jen je to největší vývozce hovězího! No a aby sme poznali i místní faunu, tak se pokusíme v restauraci najít v nabídce i lamy a nandu, kteří tady běhají všude kolem Naše další cesta po návratu z Painů a doplnění kalorií vede do El Calafate v Argentině 4 a odtam na ledovec Perito Moreno a do NP Fitz Roy a podle počasí opět zatrekovat a podle mnoţství byrokracie i zalézt. 4 přes Chile se dál na sever po zemi projet nedá v cestě stojí vysoký hory, moţnost je leda přes vodu, to je ale zase moc pomalý. 24

25 Následující plán je vinný (nebo nevinný?) okruh a asi i poušť Atacama na severu Chile, kde je spousta solných jezer a mega vysokánských sopek, který bysme mohli zdolat, kdyţ pořád taháme ten matroš. Akorát sme se v průvodci dočetli, ţe hranice s Bolívií je ještě částečně zaminovaná, tak z toho zdolávání sopek ve volném prostoru máme trochu strach, ale snad budou místní vědět. Navíc v byrokratické Jiţní Americe musí být na všechno milion potvrzení, asi se učili u nás za Rakouska-Uherska. Tak je lepší lézt v Bolívii, tam ţádný permit nechcou a nic byrokraticky neřeší Byrokracie v praxi Abychom si o jejich smyslu pro byrokracii udělali obrázek, uvedem jako příklad přejezd Chile-Argentina. Jeden jediný přejezd jedním či druhým směrem znamená 2-5 razítek v pasu podle vášnivosti daného úředníka a hlavně ztrátu veškerých čerstvých potravin, protoţe se ze země do země vozit nesmí. Zajímavý to zákon, kdy hranice vede přes půlku údolí, kde rostou stejný rostliny, jsou stejní škůdci a nemoci apod. Asi další naučená nesmyslná lekce od Evropské unie ochraňující lokální trh a způsobující zároveň nehorázné plýtvání, protoţe co máte u sebe, se vyhodí a polije smradlavou kapalinou, aby to nikdo nemohl brát. On tento problém zní banálně, ale kdyţ na jihu Chile a Argentiny jedete busem asi 2dny, tak něco jíst musíte, ale přitom je to furt přejezd Chile - Argentina - Chile - Argentina - Chile... Ale nestěţujeme si, to jen pro dokreslení fungující byrokracie ;) Po návratu sem zjistil, ţe v Chile je příroda téměř původní, kdeţto v Argentině je zavlečena spousta nepůvodních rostlin i škůdců, proto taková ochrana. Zadrbaní v Argentině Po túrách v Painech sme odpočívali, prali a jedli v Puerto Natales. Večer před odjezdem do Argentiny sme se opět potkali s bandou z Brna, která cestovala 6 měsíců po Jiţní Americe. Prvně sme je potkali v Painech, cestou na vyhlídku, co nikdo nenašel Tak sme dali společnou večeři a nějaké to vínko a skoro do rána kecali u nás na pokoji. Pak uţ jsme museli na bus, směr NP Los Glaciades. Před cestou jsme si domluvili, ţe chceme jen jednosměrnou jízdenku a ţe se necháme vysadit v El Calafate, kde se pokusíme chytit bus do El 25

26 Chalténu. Ledovec Perito Moreno je obrovský ledovcový masiv, jehoţ splaz, ke kterému se můţe lodí, má na šířku několik kilometrů, na výšku kolem 60m a na délku kolem 30km. Samozřejmostí je opět úchvatné divadlo padajících ledových bloků, zvlášť kdyţ máte to štěstí jako my a místo vytrvalého deště se objeví i sluníčko. Ledovec Perito Moreno to maličký před ledovcem je loď pro asi 60 lidí Cestou z ledovce máme štěstí, řidič nás vyhodil přímo na nádraţí a my stíháme koupit lístky a chytáme poslední dnešní autobus do El Chalténu. Na poměry Jiţní Ameriky je to docela pohodová jízda: celou dobu asfaltová cesta a doba trvání asi jen kolem 5h. Jen řidič trochu prudí, ţe se nesmí v jeho autobuse jíst a sundávat pohory. Nechápeme proč El Chaltén je místečko v severní části NP Los Glaciades a je známé tím, ţe je výchozím bodem k jedné z nejkrásnějších a nejtěţších hor v Patagonii zvané Fitz Roy. Předtím, neţ vyrazíme do hor, chceme sehnat lístek na cestu dál, umýt se, odpočnout a nakoupit proviant. Všechny zmíněné body sou ale trochu problém. Všechny hostaly jsou plné a jízdenky na cestu zpět jsou aţ za 10 dní. Dokonce nás uţ i napadá, ţe přespíme v hotelu a plácneme se přes kapsu, ale po krátkém odpočinku zas dostáváme rozum a s plnou polní, jídlem a dalším závaţím Chaltén obcházíme ještě jednou a odhalujeme i další ubytovny, kde nakonec 26

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas

Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas Maroko levně a na vlastní pěst. Krásný trek pohořím Antiatlas 12. ledna 2015 Michal Hruška, pro idnes.cz Maroko není jen poušť a oceán. Městečko Tafraoute, uhnízděné v nádherném, klidném údolí Ameln, je

Více

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO

MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO MÁM HLAD, MÁM CHUŤ. CUKROVKA A JÍDLO K Výtvarné soutěži s Novo Nordiskem Postřehy dětí z různých věkových kategorií na téma jídlo v rámci letního tábora Štědronín 2015 Dívka, 10 let Mám hlad, mám chuť

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Zahraniční stáž v Namibii Keetmanshoop

Zahraniční stáž v Namibii Keetmanshoop Zahraniční stáž v Namibii Keetmanshoop 15. 5. 13. 8. 2014 Julie Dvořáková (RPB) a Hanka Klyncyparová (VS) Základní informace před odjezdem: Před odjezdem je nezbytné zařídit očkování, vízum, letenky a

Více

ewrc.cz Finsko poprvé a určitě né naposledy Autor: -Doktor-, 31. 8. 2015 19:14

ewrc.cz Finsko poprvé a určitě né naposledy Autor: -Doktor-, 31. 8. 2015 19:14 Finsko poprvé a určitě né naposledy Autor: -Doktor-, 31. 8. 2015 19:14 Je to už hodně let, co padlo rozhodnutí jet alespoň jednou za rok podívat se na světovou rally. Už od prvního Německa jsme se bavili,

Více

PONDĚLÍ 10.2. Cusco s příchutí koky a morčete

PONDĚLÍ 10.2. Cusco s příchutí koky a morčete PONDĚLÍ 10.2. Cusco s příchutí koky a morčete V pondělí ráno jsme se rozloučili s Jitkou, dojeli na letiště a už za hodinku jsme přistávali v Cusco, výchozí bod pro cestu na Machu Picchu. Hostel jsme vybrali

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8

eokoukané Č E R V E N E C 2 0 0 8 M A L T A V A L L E T T A 107 120-124_etiopie6.indd 120 8.7.2008 15:35:30 E T I O P I E N eokoukané zážitky Pokud rádi fotografujete, můžete spojit příjemné s užitečným odpočinek v jedinečném prostředí

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity

Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity Letní vysokohorská turistika 2014 Lienzké Dolomity 8.8. 12.8. 2014 Příjezd individuálně ve středu 6.8.2014, parkování zdarma asi 100m před chatou Dolomitenhütte. Pozor, cesta sem je ale placená (v roce

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Col de la Bonette aneb cesta do nebe mezi veterány (12.9.2009)

Col de la Bonette aneb cesta do nebe mezi veterány (12.9.2009) Col de la Bonette aneb cesta do nebe mezi veterány (12.9.2009) První výlet v Haute Porvence jsme naplánovali již doma. Inspirací se nám stala kniha Jak se jezdí do nebe, kterou jsme dostali k vánocům.

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Tréninkový kemp v Jeseníku

Tréninkový kemp v Jeseníku Tréninkový kemp v Jeseníku Příprava Jíry v Jeseníku 8.5. 12.5.2013 Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jiří Jíra Hledík Trénink v Jeseníku byl součástí plánované přípravy na MS v silničním ultramaratonu

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Komunikativní Sociální a personální

Komunikativní Sociální a personální Název programu Název cyklu Vypracoval Anotace Cílová skupina Časová dotace Potřebné čtenářské dovednosti (porozumění textu, rychlost) Osnova programu Vzdělávací oblasti Klíčové kompetence Jak to chodí

Více

Terénní exkurze Západní Sahara 2013

Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Západní Sahara 2013, vedenou netradičním způsobem a zaměřenou na praktickou znalost terénu. Vítáni

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein

CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela. Václav Klein CESTA NA KONEC SVĚTA aneb pouť do Santiaga de Compostela Václav Klein Text a fotografie 2015 Václav Klein Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-7536-012-0

Více

14. června 2005. 16. června 2005

14. června 2005. 16. června 2005 14. června 2005 jsme s tátou dosmolili a odeslali naše vyjádření k psychologickýmu posudku. 16. června 2005 Včera Kili usnul vyčerpáním až poté, kdy jsem ho půl hodiny zdárně ignorovala a předstírala jsem,

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Praha, Mnichov, Garmisch, Imst, Reschen, Passo Stelvio (2758 m.n.m.) 650 km, cca 7,5 hod

Praha, Mnichov, Garmisch, Imst, Reschen, Passo Stelvio (2758 m.n.m.) 650 km, cca 7,5 hod Ortler Termín: 5.-8.7. 2007 Účastníci: Kačaba, Míša, Síma, Dan, Charlie, Urbik Doprava: Praha, Mnichov, Garmisch, Imst, Reschen, Passo Stelvio (2758 m.n.m.) 650 km, cca 7,5 hod Čtvrtek 5.7. Čas srazu na

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009 Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34

Varianta II. 1. 8. 2008 Most 9:05 vlak Plzeň 11:54 12:03 vlak České Budějovice 13:56 14:09 BUS Rybník 14:52 15:12 vlak Vyšší Brod 15:34 Vltava 2008 Termín: pátek 1. 8. 2008 čtvrtek 7. 8. / pátek 8. 8. 2008 Plán etap: Kilometráž Kemp Délka etapy Den 318,9 km Vyšší Brod Pod Hrází 11,9 km Sobota 307,0 km Kemp U Nojdy 12,5 km Neděle 294,5

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Školní rok 2009/2010

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009/2010 Tak..:) Konečně máme za sebou další rok a za několik dní tady máme opět t prázdniny..:) Určit itě se už všichni těšíte t na ty dny plné koupání, užívání sluníčka, nějaká ta dovča atd.

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO

ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO ŠKOLNÍ VÝLET 9. A DO MŠENA U MĚLNÍKA aneb DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO Rok se sešel s rokem a na pořadu dne bylo opět plánování školního výletu. V 9.A jsme se rozhodli už dávno. Přece neporušíme tradici. Pokud

Více

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?!

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?! EXPEDICE BANÁT 2011 - organizační pokyny a základní informace Důležitá předmluva: Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli vyrazit s námi za nefalšovaným dobrodružstvím. Důrazně Vás ale žádáme - berte následující

Více

Zajímavosti o olympijských hrách

Zajímavosti o olympijských hrách Ahoj kluci a holky, pomalu se blíží doba letního slunovratu a léto. Určitě se už těšíte, až odložíte školní brašny a budete moct ráno dlouho spát a chvilku zapomenout na úkoly a povinnosti ve škole. Máte

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Terénní exkurze Kavkaz 2016

Terénní exkurze Kavkaz 2016 Terénní exkurze Kavkaz 2016 Drazí kolegové, drahé kolegyně, Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s. (EEECC) vás zve na Terénní exkurzi Kavkaz 2016. Exkurze vedená s důrazem na praktickou

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat

Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat Stránka č. 1 z 8 Přechod rumunské Rodny, jednoho z nejhezčích pohoří Karpat 25. srpna 2010 5:00 Každým rokem se snažíme zmapovat několik nových karpatských pohoří. Letos padla konečně volba na Rodnu, hory

Více