Předmluva: Váţení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva: Váţení čtenáři,"

Transkript

1 Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním domě Vltavská v hlavním městě ČR, Praze. Uvedená konference představovala jednu z konkrétních a velmi důleţitých aktivit projektu HEFAISTOS v tomto roce. Sborník obsahuje téţ příspěvky od autorů, kteří se z naléhavých důvodů nemohli osobně mezinárodní konference zúčastnit, nebo které pro časovou tíseň nemohly být předneseny. Obsahuje i další informace jako jsou kontakty na přednášející, případně partnery projektu na národní i nadnárodní úrovni. Záměrem vydání sborníku není jenom zveřejnění příspěvků za účelem jejich zviditelnění. Je zde hlubší cíl. Na tomto časovém úseku dvou dnů zaznělo mnoho myšlenek, zkušeností, návrhů a příkladů z praxe, které se v rozdílné míře, ale účinně, dají aplikovat na místní podmínky jak neziskových organizací, tak i orgánů státní správy a samosprávy, nebo i u podnikatelských subjektů. Doporučuji alespoň letmo prohlédnout obsah a poté se hlouběji začíst do příspěvku, který je Vám nejbliţší. Mnozí se mohou inspirovat například zkušenostmi našeho zahraničního partnera z Turina, který provozuje jiţ delší dobu tzv. školu práce. Nebo zkušeností španělské delegace při spolupráci s místními orgány k zaměstnávání osob ohroţených sociální exkluzí. Jiné můţe inspirovat zkušenost účastníků z České republiky v oblasti turistiky Kazuist spol. s r.o. Třinec. Projekt HEFAISTOS má za cíl, kromě jiného, i zpracování průvodce pro organizace různého typu, který má napomáhat sociální inkluzi. Přesto jiţ nyní mohou zájemci, kteří mají potřebu v této oblasti pohnout stavem věci, vyuţít myšlenek obsaţených v jednotlivých vystoupeních. V tomto širokém spektru jistě kaţdý pro sebe najde nějaké zrníčko. Pro individuální zájemce je na vyţádání připraveno i CD obsahující všechny příspěvky, které byly zpracovány a prezentovány v Power Pointové podobě, ať ve formátu PPT nebo PDF. Informace o mezinárodní konferenci, o projektu HEFAISTOS a aktivitách, které jsou s ním spojeny jsou k dispozici na webových stránkách občanského sdruţení ORFEUS věnovaných tomuto projektu - Závěrem mi dovolte abych jmenovitě poděkoval za aktivní spolupráci při sestavování a editaci sborníku, člence expertního týmu projektu HEFAISTOS Mgr. Zuzaně Truhlářové, tajemnici katedry sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové a překladatelům ing. Emilu Píšovi, Kateřině Bubákové a Vojtěchu Hromkovi. Současně mi dovolte, abych tímto způsobem poděkoval i všem ostatním, kteří se podíleli na obsahové a organizační přípravě uvedené konference. Dr. Josef Vanický realizační manager projektu HEFAISTOS 1

2 Úvodní slovo Ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel o.s. ORFEUS, realizátor projektu Dámy a pánové, dovolte mi přivítat vás všechny jak jménem svým jmenuji se Jozef Slobodník, jsem realizátorem projektu HEFAISTOS a současně jsem výkonným ředitelem ORFEUS - tak jménem všech pracovníků ORFEUS a zejména jménem všech partnerů národního projektu HEFAISTOS. Mezi námi srdečně vítám paní europoslankyni Janu Hybáškovou, která si našla čas přijít mezi nás, dále vítám zástupce zahraničních hostů: vpravo ode mne sedí pan Pedro Campillo ze Španělska, pan Alexandro Ximenéz z Itálie a paní Marinka Bakula Andelič z Chorvatska, které je rovněţ našim partnerem, jako observer pozorovatel. Vlevo ode mne sedí pan Toni Pons, Španělsko za síť REAS a za mnou sedí zástupci našich partnerských organizací na národní úrovni pan Leznar z Vyškova, pan profesor Jakl z Vysoké školy veřejné zprávy, pan Peter Lipták z Obce Slovákov, paní místostarostka Rabenhauptová z Prachatic a paní Krupičková za město Liberec. Dále jsou zde zástupci Slovenské republiky paní Filarská a pan Kravec, coţ jsou rovněţ naši nadnárodní partneři za From Eastern to Western Europe. Další partneři se zde vystřídají v průběhu konference. Děkuji i vám, kteří jste se sešli naši experti a další pracovníci ať je to přednostka kliniky paní doktorka Švestková, ať je to expertka paní doktorka Soyková, ať je to zástupce podnikatelů pan Jeřábek z ČKD Kutná Hora a další. Vítám mezi námi i zástupce ministerstev, ambasád velvyslanectví, místních správ a samospráv a zástupce cílových skupin. Dámy a pánové, věřím, ţe tato naše konference, která je postavena na mezinárodní úrovni, přinese nám všem uţitek, protoţe je zaměřena na naplňování programu iniciativy CIP EQUAL a zejména v tomto směru na rovné příleţitosti, na uvádění lidí na trh práce a vlastně na zabraňování sociální exkluzi. Jistě ve všech vystoupeních, která proběhnou, v kulatých stolech a v showroomech, které připravili naši zahraniční partneři, nalezneme i my zde mnoho poznatků, které budeme moci uplatnit v praxi, abychom se mohli náleţitě se vstupem do Evropské unie vyrovnat a pomohli těm, kteří jsou na tom třeba hůře neţ my. Rovněţ tak věřím, ţe tato konference přinese svá pozitiva i našim zahraničním hostům, a to ze Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a Chorvatska, kteří s námi dlouhodobě spolupracuji. Ţe ty poznatky, které máme my, budou pro ně přínosem a moţná se řeknou i chyby, aby se jich oni vyvarovali a spolu, společným dílem přispějeme k naplňování cílů a záměrů, na které Evropská komise, parlament ale i naše vláda a vlády partnerů přispívají svým rozpočtem pro naplňování těchto projektů. Já ještě jednou nám všem přeji krásné a pohodové jednání a předávám slovo paní europoslankyni Janě Hybáškové. (přepis ze zvukového záznamu) Úvodní vystoupení PhDr. Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu za Českou republiku Dobrý den váţení přátelé, 2

3 dovolte mi skutečně nejdříve poděkovat organizátorům této akce, která se mě zdá, ţe je akcí odehrávající se ve velmi přesný čas a ve velmi přesný okamţik, protoţe někteří z nás, kteří zde dnes měli hovořit, tak tady nejsou neboť se zúčastňují různých vyjednávání o tom čemu se běţně řekne vláda, ale to jsou v zásadě vyjednávání o vládním programu. A samozřejmě, ţe sociální dimenze, a sociální ekonomika a boj se sociální exluzí jsou velmi významné součástí budoucího programu nové vlády České republiky. Takţe mi dovolte, abych těm, kteří zde měli být a nejsou popřála v těchto jednáních mnoho úspěchů a ty úspěchy, to jsou úspěchy, které jsou nejen budoucími úspěchy české vlády, ale především úspěchy Vás všech, kteří se podílíte na naplňování operačního programu rozvoje podnikání a všech moţných programů EQUAL. Dnes ráno jsem měla moţnost vyposlechnout strukturu a podstatu programu HEFAISTOS a musím říct, ţe jsem tímto programem fascinována, velmi otevřeně se zde přiznám, ţe jako poslankyně Evropského parlamentu jsem o něm dosud neslyšela, ale z těch zkušeností, které za dva roky svého působení v Evropském parlamentu mám, jsem jasně přesvědčena o tom, ţe to je program, který si zaslouţí evropské pozornosti, ţe to je program, který si zaslouţí být prezentován na evropské úrovni. A toto dovolte, je vzkaz nejen českým účastníkům dnešního setkání, ale je to také vzkaz samozřejmě španělským a italským kolegům. Měli bychom se soustředit na to, abychom Evropu o tomto programu informovali. Zároveň za nesmírně cenné jako poslankyně zahraničního výboru evropského parlamentu povaţuji skutečnost, ţe se Vám podařilo nějakým způsobem spolupracovat s Chorvaty, protoţe přiblíţení Chorvatů do evropských dimenzí je skutečně nesmírně důleţitým úkolem. A kdo jiný neţ my češi, kteří máme v oblastech západního Balkánu tak dobrou pověst, bychom se vlastně na tom přiblíţení chorvatů, slovinců do Evropy měli podílet. Takţe skutečně poděkování všem, kteří se na tomto velmi zajímavém a já doufám programu, který jednoho dne přispěje k jasné a konkrétní tvorbě nových pracovních míst v České republice, podílíte. Já si dovolím své vystoupení rozčlenit do tří základních bodů. První bod se týká evropské dimenze sociální politiky: všichni víme, ţe nás v Evropě zastupuje komisař Špidla, všichni víme, ţe se připravujeme na české předsednictví Evropské unie. Všichni víme, ţe jsme z počátku byli zklamáni tím, ţe evropský komisař Špidla dostal na starosti oblast, ve které nemůţe přímo nařizovat, ve které nemůţe přímo působit na národní vlády, protoţe sociální oblast je stále oblastí, kde komise má stále doporučující roli, nikoli tu roli rozhodující. Na straně jedné jsme tudíţ mohli mít pocit, ţe komisař Špidla má moţná méně rozhodovacích pravomocích neţ mají jiní důleţití komisaři. Opak je pravdou. Evropa v současné době ví, ţe základním problémem pro naplnění Lisabonské strategie a prostě proto, abychom byli konkurence schopní a přeţili ve vztahu k Rusku, k Brazílii, Číně a Indii musíme dokázat vybudovat harmonický evropský sociální model. Takţe náš český komisař má naprosto unikátní příleţitost předkládat Evropě skutečně vize a návrhy, které v tom jednom z nejcitlivějších míst mohou pomoci Evropě budoucnosti, Evropě ve které budeme schopni všichni přeţít. A navíc se domnívám, ţe 15 let velmi urputné a dynamické transformace sociálního modelu v České republice nás svým způsobem opravňuje k tomu, abychom tuto naší dynamiku a zkušenosti z české transformace uplatnili na evropské úrovni, protoţe jedním ze základních problémů Evropy je, ţe jsou minimálně dva evropské sociální modely. Model Frankoněmecký a model moditerální, které jsou hluboce deficitní právě proto, ţe desetiletí nejsou transformované. Tím nechci tady vyzívat diskusi s našimi kolegy z Itálie, ze Španělska, ale skutečně neskromně tady říkám, ţe i my češi, noví v Evropě, moţná máme i v této oblasti moţnost přinést zkušenosti. Evropa v současné době prochází obdobím, kdy si všichni spíše z bezpečnostních neţ morálních důvodů uvědomujeme,ţe se nám stala nějaká strašná věc. V Evropě nesmírně vzrostla sociální exkluse, objevilo se nové slovo ghetoizace. Ano máme v Evropě nová gheta, máme je bohuţel 3

4 i v České republice. Ukazuje se, ţe se nejedná o gheta privárně etnická, ale, ţe se jedná o gheta, které jsou skutečně ghety chudoby sociální exkluze. Úkolem nás všech, tak jak tady dnes sedíme, je podílet se a hledat všechno proto, aby tato gheta z Evropy zmizela, ať jsou to gheta vznikající na etnickém základě a nebo dovolte mi říci staré konflikty a nové hranice. Gheta ţen, gheta sociálně slabších občanů, gheta tělesně postiţených, gheta zdravotně a tělesně postiţených lidí. A právě tady si myslím, ţe projekt HEFAISTOS jednoznačně míří k tomu základnímu - tvorbě, efektivní tvorbě evropských pracovních míst, nikoliv těch drahých pracovních míst, která my nepotřebujeme a kterými chráníme národní průmysly, ale k tvorbě pracovních míst, která pomohou Evropě být Evropou pro všechny, která pomohou k deghetoizaci, v boji se sociální exkluzí. Druhým bodem mé přednášky je současná situace v České republice. Zdá se ţe, při tom všem pravděpodobně budeme mít více pravicovou vládu neţ jsme měli v minulém období. Co to znamená. Podíváme li se na křivku Evropské populace víme, ţe na jednom konci máme aktivní, městskou, vzdělanou, mladší, podnikavou a spíše muţskou populaci. Na druhém konci sociálního spektra máme starší, pasivní, spíše ţenskou nevzdělanou a méně humání populaci. Vítězná politická česká strana je strana, která nabízí ve svém programu spíše podnikatelské moţnosti pro zdvih té horní části sociálního spektra o němţ jsem tady hovořila. To ale přináší jeden jasný závazek. Čím více otevřeme individuální podnikatelské šance, tím více a to je i politika, promiňte mi nyní i Evropské pravice, se musíme starat o to, aby nám na druhé straně toho spektra nedocházelo ke zhoršení sociální exkluze. Čím více otevřeme moţnosti pro podnikatele, tím více přesně, adresně a efektivně se musíme starat o ty, kteří naši pomoc potřebují. Tělesně postiţené, zdravotně tělesně postiţené, seniory, o ţeny bez vzdělání o mladé lidi bez praxe. A proto je moţné dnes tady hovořit o tom, ţe budoucí vláda, ať jiţ prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, programu EQUAL, prooperačního programu rozvoje podnikání se musí zaměřit na efektivnost, odstraňování administrativních bariér. Adresnost, kontrolu a přesnost vyuţití těchto programů, které jedině mohou pomoci k tomu, aby se nám spodek sociálního spektra v naší zemi nepropadal, a naopak, aby právě tato oblast se zařadila do té podnikatelské oblasti. A dovolte mi třetí bod a třetí poznámku - to byl ten původní důvod, proč jsem se vůbec na Vaší konferenci ocitla. Jako poslankyně Evropského parlamentu přicházím do styku s řadou spoluobčanů, kteří se na nás obracejí s nesmírným mnoţstvým nejrůznějších problémů. A velmi často se na nás obrací jedna podivná skupina lidí, o které se v české republice příliš nehovoří. Jsou to lidé, kteří přeţili váţné a těţké dopravní nehody. Je jich v naší zemi několik tisíc, jsou to lidé, kteří mají senzomotorická a hluboká postiţení mozku, a kteří mají postiţení nervové soustavy. Jsou to lidé, kteří zpravidla nepochází ze sociálně nejslabších vrstvev a přesto se najednou ocitnou v ţivotních situacích, o nichţ si vůbec neuměli představit, ţe mohou existovat. A bohuţel je mezi nimi řada mladistvích, kteří trpí poruchami, které neumíme ještě úplně přesně přes veškerou snahu léčit. A já tady mám velmi odborné citace z posudků pana doc. Bojara, přednosty neurologické kliniky první Fakultní nemocnice. Jsou to věci, které sice jsou diagnistikovatelné, ale vlastně nevíme úplně přesně co se odehrává v lidském mozku po proţití některých následků dopravních nehod. Máme v naší zemi několik tisíc mladých spoluobčanů, kteří na veřejnosti působí jako lidé, kteří poţili omamné látky, kteří nezapadají do spontextu sociálního chování. A kteří bohuţel, a to musím velmi tvrdě říct se dostávají do velmi častých konfliktů s policií České republiky. Já, protoţe jsem se dozvěděla o tomto problému, a protoţe se na mě tato skupina spoluobčanů obrátila, rozhodla jsem se jim pomoci. Začala jsem se zabývat takzvanou vyhláškou 182 a dokonce jsem dospěla k jednání na Vládním výboru pro zdravotně postiţené občany, který se odehrál koncem května. A kdyţ jsem tam o této problematice hovořila se snahou o novelizaci vyhlášky 182 pro oblast druhou, čili tělesně postiţených, tak jsem vyvolala neuvěřitelně bizardní diskuzi. A 4

5 tady mi dovolte být k Vám velmi otevřená. Ta diskuze na tom Vládním výboru měla aţ takové dimenze no oni by asi potřebovali nějakou kartičku, no jo, ale takovou kartičku, to by pak mohli chtít i diabetici taky, takovou kartičku to by pak také chtěli i epileptici. Mě to přišlo, ţe je to diskuze, která není hodná občanů České republiky, která skutečně není hodná Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto jsem se rozhodla Vás o tomto problému tady dnes informovat, a proto jsem se také rozhodla Vám také říci, ţe se nedomnívám, ţe stávající úprava v České republice je vyhovující. A proto si myslím, ţe bychom všichni měli společně působit k tomu, aby oblast, která je doposud upravena pouze vyhláškou, skutečně v novém období Českého parlamentu prošla důstojnou zákonnou úpravou. Abychom v této oblasti měli nový zákon, který tělesně a zdravotně tělesně postiţeným občanům umoţní ne se stát vyloučenými, ale naopak stát se a plnohodnotně se resocializovat a socializovat se zpátky do našeho ţivota. Proto děkuji, ţe jsem měla moţnost o tomto s Vámi zde pohovořit. Přeji Vám mnoho a mnoho úspěchů, právě při tvorbě pracovních míst pro takto postiţené spoluobčany, a přeji Vám také to, aby se ve spolupráci s námi českými poslanci Evropského parlamentu podařilo o Vašich programech a zejména o programech HEFAISTOS informovat na evropské úrovni. Já se těším na spolupráci se Španěli a Italy v Evropském parlamentu, která by k tomu mohla pomoci. Děkuji a přeji mnoho úspěchů. (přepis ze zvukového záznamu) Přednesené příspěvky: Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel a projekt HEFAISTOS Ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel o.s.orfeus, Praha, Česká republika V české společnosti, přesto, ţe se jiţ několik let o ní mluví, je zatím jen omezené povědomí o tom, co znamená sociální ekonomika a k čemu slouţí. Neexistuje explicitní vládní dokument hlásící se k pojmu sociální ekonomiky. SOCIÁLNÍ EKONOMIKA JE V TÉTO FÁZI PRINCIP, JE TO TENDENCE, NIKOLIV PŘESNĚ DEFINOVANÝ JEV, NIKOLIV OBECNĚ ZAŢITÝ, VŠEMI JEDNOZNAČNĚ CHÁPANÝ POJEM. Nyní mi dovolte citovat z úvodního referátu tehdejšího předsedy vlády ČR a nynějšího člena Evropské komise pana Vladimíra Špidly který přednesl na mezinárodní konferenci o šíření sociální ekonomiky, konané v Praze ve dnech října 2002: Česká vláda chce prolomit bariéru vnímání sociální ekonomiky, podpořit propagaci myšlenek na všech stupních státní správy a samosprávy a podpořit institucionalizaci sociální ekonomiky změnou naší legislativy. Jsem přesvědčen, ţe právě tento projekt, ke kterému jsme dnes zúčastněni zde na mezinárodní konferenci, a právě pod záštitou pana Vladimíra Špidly, projekt Sociální ekonomiky, je nejblíţe výše uvedenému zadání, a to v celém kontextu. Občanské sdruţení ORFEUS není na poli zaměstnávání a obecně sociální ekonomiky úplným nováčkem. Kromě jiných aktivit například v roce 2003 realizovalo setkání představitelů města Záhřeb a zástupců Udruga invalida rada Zagreb s představiteli českých podnikatelských organizací a zástupci občanského sdruţení ORFEUS na půdě Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku. V témţe roce zpracovalo a podalo projekt Sociální ekonomika v EU a její aplikace na podmínky v ČR, který byl MPSV ČR schválen. Z podstaty věci, ţe ORFEUS je občanským sdruţením zdravotně postiţených, bylo jeho hlavní zaměření posazeno na lidi se zdravotním 5

6 postiţením, kteří obecně jsou chápáni jako poměrně výrazná kategorie na trhu práce, jejíchţ charakteristickým společným znakem je různorodost jejich omezení, míra kompenzace handicapu, schopnosti a motivace k uplatnění a začlenění se. Získané poznatky jsou v rozdílné míře aplikovatelné na další ohroţené skupiny, coţ je dobrým odrazovým můstkem pro projekt HEFAISTOS. Hlavním cílem Rozvojového partnerství HEFAISTOS je naplnění samotného účelu důvodu vzniku partnerství: nalezení moţností, způsobů a podmínek pro vytvoření příleţitostí, které by umoţnily skupinám ohroţeným sociální exkluzí vrátit se zpět tj.: sociální inkluzi. Tomu jsou podřízeny záměry i strategie rozvojového partnerství. To, ţe se projekty musí řešit formou partnerství, je dáno jiţ vyhlašovatelem jako nutná podmínka. Které jsou to vlastně cílové skupiny? Pro řešení projektu sociální ekonomiky je povaţována za cílovou skupinu, a to bez určení pořadí důleţitosti, první rovina subjektů: dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří jsou jiţ chronicky neumístěni, kde selhala pomoc úřadů práce, občané se zdravotním (mentálním, tělesným nebo smyslovým) postiţením, duševně nemocní, lidé předdůchodového věku, lidé s nízkým vzděláním, lidé bez běţného sociálního a rovněţ rodinného zázemí např. o po návratu z výkonu trestu, z psychiatrické léčebny, o po dlouhodobé nemoci, o bezdomovci, o mladiství z dětských domovů a výchovných ústavů, etnické menšiny, matky s malými dětmi, mladí lidé, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení, noví absolventi škol bez praxe, lidé z venkova i měst, které nízké příjmy směřují do chronické chudoby, přistěhovalci nebo uprchlíci. Kaţdá z těchto skupin má svá specifika, která ji znevýhodňují na trhu práce. Ke všem existují statistické údaje ČSÚ, v jakých počtech se tato skupina na tom podílí. V rámci hledání východiska u kaţdé z nich jsou voleny jiné přístupy a výstupy. Druhá rovina subjektů zařazených do cílové skupiny je vlastně mnoţina obcí, zejména obcí s rozšířenou působností 3. typu, ale nevylučují se ani ostatní, právě naopak. V tomto případě můţeme mluvit o 205 subjektech a celkově aţ subjektech, podle počtu obcí v České republice. Pracovní program je zpracován důsledně ve vztahu k cílovým skupinám. Jeho obsahová náplň a časový sled jsou řazeny v logických posloupnostech, přičemţ je zachována dostatečná míra flexibility, a to v rámci kompetencí jednotlivých výborů, komisí a pracovních skupin. Tato oblast oblast sociální ekonomiky - je nejenom naším zájmem, ale i zájmem našich zahraničních partnerů. Sociální ekonomika je totiţ předmětem stálého vysokého zájmu Evropského ekonomického a sociálního výboru. Koncept sociální ekonomiky v Evropské unii vychází z premisy, ţe státy obecně a stát i jednotlivě jiţ nemůţe v plné míře potřeby obyvatelstva uspokojovat ani finančně zabezpečovat a ţe ani čistě komerční pojetí nevyhovuje nárokům moderní demokratické společnosti především na dostupnost sluţeb a uplatnění veřejného zájmu. V sociální ekonomice je akcentování sociálních cílů, je dán důraz na prvky podnikání, avšak nikoli 6

7 potřeba maximálního obratu a zisku. Základními hodnotami jsou solidarita, sociální soudruţnost, sociální zodpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie. Jedná se o kombinaci podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu (public interest). Pro výrazné uvedení sociální ekonomiky do praxe jako moţného mohutného nástroje pro sociální inkluzi chybí i další potřebné faktory, například i dosavadní celková nerozvinutost zejména nestátního neziskového sektoru, jeho závislost na jednoletých grantech, jistá jeho roztříštěnost, kapitálová slabost a jen velmi malý počet obchodních společností s prvky sociální ekonomiky. U našich zahraničních partnerů ve Španělsku i Itálii jsou jiţ v mnoha ohledech dále, jak můţeme konstatovat z dosavadní výměny zkušeností a poznatků a ze společného působení nadnárodních partnerství NOVA PEI, SOCIAL ENTERPRISE a FROM EASTERN TO WESTERN EUROPE. Mnoho můţeme pro nás vyuţít a přímo aplikovat, ale kompletní systémové řešení i tam chybí. I proto konečně Evropská unie podporuje tyto programové oblasti. Pro odstranění těchto problémů bude potřeba vyřešit otázky legislativy, aby podporovala aspekty sociální ekonomiky a umoţňovala nasazovat nové účinné nástroje na tom nejpotřebnějším místě na regionální a místní úrovni, zejména u pověřených obcí 3. typu a přímo i u jednotlivce, podporovat manaţerské dovednosti a odborné způsobilosti nejenom u pracovníků samosprávy a státní správy k tomu zavést nové formy studijních oborů nebo úpravy jiţ stávajících, zvyšovat kvalitu poradenství, ale i dostupnost investičního kapitálu, podporovat nové formy sociálních sluţeb a přímé zapojení cílových skupin jednotlivců do aktivit vedoucích k sociální inkluzi. Projekt HEFAISTOS je jedním z několika mála v ČR, který se touto problematikou v tomto kontextu zabývá. Znovu podotýkám, ţe jeho nadnárodní úroveň je nepostradatelnou pro kvalitní a efektivní řešení. Naši partneři mají předchozí zkušenosti v jejich specifických oblastech zájmu, evropském vedení projektů, provádění evropských pracovních politik a vytváření mezikulturních sítí kontaktů, z nichţ získali některá poučení: Nadnárodní projekt je nástrojem pro rozvoj všeho co národní projekt obsahoval prostřednictvím sdílení zkušeností na všech úrovních (odborníci, příjemci podpory, veřejné instituce, atd.) Nadnárodní přístup je způsobem jak zkrátit vzdálenosti, otevřít mysl a sdílet nové myšlenky, zkušenosti a metodologie. Nadnárodní přístup poskytuje příleţitost pro zdokonalení myšlení i psaní, kapitalizaci znalostí a vytvoření modelů. Integrace a interakce mezi několika prostředky vývoje umoţňuje překonání řady problémů v proniknutí na trh, v zakládání a vývoji nových podniků a proniknutí do mezinárodních kruhů, jak tomu bylo u našeho partnera v oblasti Kalábrie. Mezinárodní spolupráce pro kaţdého z partnerů přináší přidanou hodnotu. Přidaná hodnota projektu se projeví na jednotlivých ukazatelích, kterými je celý systém měřen a v dalších navrhovaných řešeních. Rozvojové partnerství kromě jiného přenáší mezi jednotlivé účastníky znalosti a vědomosti, které budou na jiné úrovni, v jiné lokalitě či jiném uspořádání mít inovační charakter. Přidaná hodnota mezinárodní sítě je zaloţena na doplňujícím se charakteru celého projektu. Všechny projekty jsou zaloţeny na důvěře v to, ţe systémové řešení skupin obyvatel, které jsou znevýhodněni tím, ţe jsou vyloučeni z pracovního procesu, obchodních aktivit a hledání vlastních způsobů samostatně výdělečné činnosti, bude základem efektivní pomoci těmto skupinám a rozvoji jejich regionů. Prosazování systémových aktivit v oblasti samostatně výdělečné činnosti a napomáhání zvyšování zaměstnanosti na úrovni jednotlivých komunit, včetně podpory obchodního ducha, 7

8 je téţ tím, v co partneři společně věří, ţe je správné realizovat, i kdyţ tato koncepce bude aplikována na různé cílové skupiny a s vyuţitím různých metodik. Český projekt se soustřeďuje na komplexní řešení systému v oblasti legislativy, vzdělávacího systému, financí a daní, jakoţ i na implementaci na úrovni jednotlivých komunit. V dnešní a zítřejší části konference, v jednotlivých blocích a kulatých stolech partneři z Itálie, Polska, Slovenska a Španělska jistě vyjádří své i zaměření projektů i zkušeností z jejich řešení, úspěchy i slepé uličky, jakou mají podporu od samosprávy a státní správy a kde je tzv. tlačí bota. Jenom na margo pro zdárné řešení projektu nejenom na národní úrovni je zapotřebí pochopit a vyhodnotit stávající podmínky na trhu práce a pro stanovení stávajícího a předpokládaného vývoje je zvláště důleţité jej pochopit z hlediska jeho předchozího vývoje. Z historického hlediska byla Česká republika vymaněna po první světové válce z rakouskouherského území a v následujících letech si vybudovala svojí vlastní strukturu státní správy, samosprávy, řešení problémů zásobování obyvatelstva základními ţivotními potřebami, jako jsou potraviny a oblečení. Navzdory určitému průmyslovému vybavení existovaly mezi jednotlivými kraji značné rozdíly. Mezi moravskými kraji existovaly zcela rozdílné podmínky a celkově z těch krajů, které se nacházely poblíţ hranice dřívější monarchie, měly české kraje rozdílné podmínky, protoţe byly situovány uvnitř země, kdeţto ostatní kraje se nacházely v pohraničních oblastech. Bylo zapotřebí vyřešit veškeré dopravní sítě s ohledem na předpokládané strategické směry nejen průmyslového, ale i zahraničního a vojensky-obranného charakteru. Vytvoření nové republiky ze dvou národů českého a slovenského, ale i z několika jiných národností, zvláště německého, maďarského, rumunského a polského původu přineslo další specifické charakteristiky, které se samozřejmě za nějakou dobu promítly ve vývoji celé společnosti. Značný vliv na vytváření struktury hospodářství měla světová krize ve třicátých létech a později pak druhá světová válka. Aţ do té doby probíhal vývoj paralelně s největšími západními mocnostmi, jako je Německo a Francie, a to ve smyslu demokratických zásad a principů svobodného podnikání. Po skončení války, v souvislosti s novým dělením světa, o kterém se rozhodlo na Jaltské konferenci, se Československá republika ocitla v okruhu zemí východního bloku a celý systém vlastnických vztahů a strategické spolupráce byl diktátem zrušen. To se dotklo i vzdělávání několika generací, které v rámci plánovaného hospodářství ztratily postoj k soukromému vlastnictví a zároveň měly dilema ve vztahu ke státnímu, společenskému a soukromému vlastnictví. Způsob nuceného zaměstnání, pod hrozbou příţivnictví, vytvořil umělou zaměstnanost, kde efektivnost práce byla do jisté míry narušena. To mělo i vliv na profesní strukturu společnosti a hospodářství rozdělené uměle do jednotlivých odvětví, coţ mělo velmi negativní vliv i po roce 1989, kdy došlo ke změně společenského zřízení. Došlo k rozdělení Československa a od roku 1993 vznikla vznikla samostatná Česká republika. Spolu s privatizačním procesem, příchodem nových zahraničních investorů, přílivem silného zahraničního kapitálu a otevření se západních trţním ekonomikám, spolu s vyšší produktivitou práce a niţšími cenami, vyšší kulturností a vstupem informovaných a informujících médií i silnou podporou odbytu přišel masivní odliv pracovních míst z důvodu niţší konkurenceschopnosti produkovaného zboţí. V té době legislativa pokulhávala za ekonomikou, a to nejen v rámci obchodního, ale téţ v rámci občanského práva. To mělo svůj vliv na to, ţe došlo k případům překotné privatizace, rušení některých výrob a továren, a naopak vítězství jiných, coţ mělo téţ negativní dopad. Jako příklad můţeme uvézt bankovní sektor, kde existovaly malé spořitelní banky a podniky, které byly podkapitalizovány, bez zajištěného odbytu svých produktů. Dodneška úplně nedokončená (myšleno podle očekávání a předpokladů, které existovaly) reforma státní správy a samosprávy, spolu se zrušením krajů a jejich opětovných zřízením, se zrušením okresů a zřízením obcí různého typu - 8

9 s nedostatečným financováním, kompetencemi a daňovou politikou, jsou velice málo povzbudivým prostředím pro obchodní aktivity. Kdyţ jsem jiţ u geograficko-historicko-politické situace: před čtyřmi dny proběhly u nás volby do Dolní komory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak je vidět z grafu, tak dopadly patem. Levice má ve Sněmovně 100 mandátů, pravice - ODS, KDU-ČSL a Strana zelených dohromady také 100 mandátů. Pro všechny subjekty je důleţité, aby politická situace byla jasná. Tento stav doufám, nebude dlouho trvat. Pro všechny NNO, která, podotýkám, jsou nepolitickými subjekty, ale nejenom pro ně, by dlouhá doba, po kterou by se politici zabývali sami sebou, byla škodlivá a měla by na mnohé subjekty fatální dopad. Jsou ale i jiné problémy, se kterými se musíme potýkat. Bariéry, se kterými se potýkáme: Finanční rámec v případě projektu EQUAL je poměrně nepřehledný a zbytečně sloţitý o dvojité kontroly (podpůrná struktura i řídící orgán) o nadbytečné ţádosti o platby o nedodrţení termínů ze strany ŘO - Velké zpoţdění v hodnocení našich zpráv a následných plateb nás v začátku projektu nás přivedlo do velkých finančních obtíţí, které jsme museli řešit osobními půjčkami a kontokorentem v bance - Takto náročné projekty se učíme zvládat nejen my, ale i pracovníci ŘO MPSV. Doufáme, ţe na jiţ zavedený pravidelný systém monitorovacích a finančních zpráv bude navazovat plynulé proplácení uznatelných nákladů projektu Spolupráce s národní podpůrnou strukturou s PricewaterhouseCoopers - na svých internetových stránkách se prezentuje jako mezinárodní síť předních poradenských společností, poskytuje auditorské, daňové a poradenské sluţby veřejným i soukromým organizacím. Jsme jednou z mála společností v České republice, které mají celosvětové zázemí a působnost. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více neţ pracovníků ve 144 zemích nám umoţňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky. My máme prozatím pocit, ţe Národní podpůrná struktura PWC, v logice její kroků, znamená převzetí zejména kontrolní úlohy v celém procesu CIP EQUAL, její nadřazení všem ostatním, zejména funkcím vyplývajícím z názvu zaměření, tj. Národní podpůrná struktura, coţ je přirozeně jednodušší pro PWC, i kdyţ by měla být ve všech směrech vyváţenost a pro zpracovatele podpora je potřebnější. Činnost PWC v této podobě nás, tj. Rozvojové partnerství, zneklidňuje, vyostřuje celkovou atmosféru při plnění harmonogramu o ohroţuje posloupnost plnění stanovených úkolů. Vše je důsledkem v nedostatku financí, které administruje PwC cestou TZ a FZ. Snad tuto zapeklitou situaci pomůţe vyřešit i Výbor příjemců, který z důvodů výše uvedených vznikl. Jiné daleko lepší zkušeností - s ní mají naši partneři z Itálie. Věřím, ţe se to zlomí i tady. Váţené dámy a pánové, výměna zkušeností na nadnárodní úrovni, komparativní studie, vyhodnocovací procesy a společné výstupy tvoří základ pro vyšší kvantitativní a kvalitativní výsledky všech projektů, které se vztahují k uvedeným problémům. Veškeré zainteresované subjekty jsou přesvědčeny o tom, ţe získají výsledky právě pro své cíle, tj. naleznou systémové postupy pro zavedení sociálně-ekonomických výhod, které budou mít výrazný vliv na odstranění vyloučení jistých sociálních skupin lidí z pracovního procesu ve všech zemích EU. Očekává se, ţe postupně budou mít i synergický efekt. Jedním z velmi důleţitých subjektů pro zajištění výše uvedeného efektu a pro úspěšnost projektů jsou podle mého Národní tématické sítě. NTS je vnímána jako místo pro výměnu informací, zkušeností a pro spolupráci subjektu, které spojuje stejná tématika s cílem ovlivnit národní a regionální politiky a aplikovat získané dobré praxe do ţivota. A to i 9

10 v nadnárodním měřítku. Smyslem NTS je spolupráce mezi projekty, experty, vlivnými osobami a cleny dalších tématických sítí. Tato spolupráce by mela vést k nastavení lepší komunikace s orgány a institucemi státní správy a k nastavení komunikačních kanálu s politiky a jinými vlivnými osobami. Spolupráce zároveň povede k zlepšení povědomosti o projektech a problematice dané tématiky v širší veřejnosti. Konečným cílem společné spolupráce je ovlivnění politik na regionální, národní a evropské úrovni. Vítám mezi námi i zástupce jiných projektů v těchto sítích a věřím, ţe tento nástroj bude pro nás všechny velmi účinným. Na závěr nám všem přeji, aby tato konference byla pro nás přínosem a jak účastníkům z České republiky, tak našim zahraničním přátelům přeji hezký pobyt v Praze. Město Prachatice a projekt HEFAISTOS Hana Rabenhauptová, místostarostka, Městský úřad Prachatice Váţený pane řediteli, váţená paní europoslankyně, váţení nadnárodní partneři, kolegové, kolegyně a všichni v sále, připravila jsem si pro dnešní den prezentaci trošičku jinou, moţná aţ ne tolik odbornou jako jsme slyšeli ve dvou předcházejících vstupech. Myslím si však, ţe bude úplně na místě zařadit audiovizuální prezentaci, protoţe na některých z Vás vidím, ţe potřebujete přestávku. Musím však nejprve říci, ţe mám ohromnou radost, ţe jsem se stala partnerem, ţe mohu reprezentovat město Prachatice, ţe mohu reprezentovat Jihočeský kraj a doufám, ţe to co cítím bude vidět i v následující prezentaci. Děkuji za pozornost. (přepis zvukového záznamu audiovizuální prezentace na individuální požadavek) Vyškov a sociální ekonomika Mgr. Zdeněk Leznar, ředitel, Centrum sociálních sluţeb o.p.s., Vyškov Všem Vám přeji dobrý den, pokud je mým úkolem krátce představit naši organizaci jakoţto partnera projektu HEFAISTOS, pak musím říci, ţe Centrum sociálních sluţeb, obecně prospěšná společnost Vyškov (CSS o.p.s.) bylo zaloţeno městem Vyškov, jakoţto poskytovatel moderních sociálních sluţeb, těsně po restrukturalizaci státní správy a místní samosprávy. Sestává se ze čtyř základních sloţek: První sloţkou, která nastoupila těsně po jeho zaloţení byla Pečovatelská sluţba. Tu většina lidí velmi dobře zná i jakým způsobem probíhá. Defakto se jedná o standardní péči o seniory a zdravotně postiţené v jejich domácím prostředí. Další sloţkou naší organizace je Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy, která vyjma svých známých úkolů, které plní podobné poradny ve všech ostatních městech rovněţ spolupracuje přímo s ústavy sociální péče, zejména s Ústavem sociální péče pro tělesně postiţené v Habrovanech. V poslední době si dává za úkol řešení psychologických aspektů dlouhodobě nezaměstnaných a obtíţně zaměstnavatelných. Jakousi dobrovolnou a zájmovou sloţkou naší organizace je Klub důchodců, ten má takový autonomní charakter uvnitř naší organizace V současné době chceme rozjíţdět nové pracoviště Azylový dům pro matky s dětmi a ţeny v krizi. Co se týká zapojení do projektu sociální ekonomiky HEFAISTOS je zřejmé, ţe primárním zaměřením činnosti CSS o.p.s. je ochrana skupin obyvatel ohroţených sociální exkluzí ať jsou to senioři, zdravotně postiţení, rodiny s dětmi nebo nezaměstnaní. To se projevuje především 10

11 zapojením a členstvím naší organizace v poradních orgánech Úřadu práce a města Vyškov i v Komunitním plánu sociálních sluţeb města Vyškov. To vlastně vede i k jistému přesahu zaměření na cílové skupiny osob ohroţených sociální exkluzí. Ve své činnosti zároveň hledáme komplex opatření směřujících k odstranění rozdílů mezi skupinami či jednotlivci. Do aktivit vstupujících do problematiky sociální ekonomiky vstupuje CSS o.p.s. nejenom jako zpracovatel teoretických konceptů či poskytovatel sociálních sluţeb, ale rovněţ jako zaměstnavatel se schopností praktického ověření výstupů projektu v praxi. To je krátké představení naší organizace, která je přmo zapojena jako jeden z partnerů v projektu HEFAISTOS. Děkuji za pozornost. (přepis zvukového záznamu) Sociální ekonomika a výuka na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů o.p.s., Praha Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., která se podílí na řešení problémů sociální ekonomiky, se vedle teoretických základních otázek, řešených na samém počátku koncipování našeho projektu Sociální ekonomika, zaměřuje zejména na výuku otázek sociální ekonomiky na této vysoké škole a na realizaci programu pomoci studentům s těţkým zdravotním postiţením. Při řešení základních teoretických otázek jsme vycházeli z principu, ţe pod sociální ekonomikou se rozumí soustava opatření směřujících ke zmírňování sociálních rozdílů mezi jednotlivci i celými skupinami lidí a mezi regiony, v nichţ lidé ţijí a působí. Sociální ekonomika v podstatě reaguje na nerovnosti, které mezi lidmi a mezi regiony vytváří trţní ekonomika, zaloţená na svobodném podnikání za účelem dosaţení zisku. Pod sociální ekonomikou se někdy rozumí nově se utvářející odvětví ekonomiky a systémy, které se snaţí reagovat na problémy, které jsou spojeny s globalizací, změnou poţadavků na pracovní síly, se sociální soudrţností, sociálním dialogem a s úsilím o trvale udrţitelnou solidaritou mezi občany a jejich skupinami. Tato odvětví ekonomiky a systémy na zmírnění sociálních rozdílů ve společnosti nesledují v prvé řadě dosaţení zisku, ale dosaţení vzájemné solidarity a začleňování znevýhodněných osob různých kategorií do pracovního procesu a do společnosti. Je snaha tohoto cíle dosáhnout cestou ekonomických, právních a organizačních opatření. Jednou z priorit v tomto směru je zapojování znevýhodněných skupin obyvatel do většinového způsobu ţivota společnosti a vytváření podmínek pro získání vlastních zdrojů příjmů pro tyto obyvatele na základě vlastního úsilí, tj. zpravidla ze zaměstnání či podnikání. Dosaţení tohoto cíle je velmi často znemoţněno nedostatečnou kvalifikací osob, které se ocitají v oblasti sociální sítě. Při řešení tohoto úkolu vycházíme z toho, ţe je především nutno: navázat kontakt s osobami, které se dostaly na okraj nebo mimo společnost a běţnou ekonomiku a zapojit je do smysluplné aktivity, pomoci jim vytvořit podmínky pro vlastní příjem, zlepšit jejich schopnosti pro integraci do ostatní společnosti a vytvořit u nich motivaci pro další plnohodnotný ţivot 11

12 sníţit nebo dokonce odstranit závislost těchto osob na sociálních a jiných dávkách a dosáhnout situace, aby se mohli podílet i na příspěvku společnosti, zejména platbou daně z příjmu a příspěvků na zdravotní a sociální zabezpečení. Tohoto cíle by se mělo dosáhnout zejména vytvářením nových pracovních míst, především v sektoru sluţeb, zvyšováním kvalifikace a tím sníţení nezaměstnanosti. Na řešení tohoto závaţného problému se musí podílet celá soustava státních i nestátních organizací a jejich sloţek. Mezi ně patří zejména celý neziskový sektor tvořený nejrůznějšími formami nadací, nadačních fondů, občanských sdruţení, obecně prospěšných společností, církevních zařízení, charitních organizací, druţstev a dalších organizačních uskupení. Patří mezi ně i nemocnice, kulturní instituce, konzultační a poradenská střediska. Specifickým druhem těchto neziskových organizací jsou nezisková vzdělávací zařízení. Mezi ně patří i školská zařízení, jejichţ hlavním cílem není zisk, ale vytváření podmínek pro kvantitativní i kvalitativní rozvoj vzdělávací činnosti. Mezi takové patří především školy koncipované jako obecně prospěšné společnosti. Naše Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, která je takovou obecně prospěšnou společností, se od samého počátku zajímala i o otázky sociální ekonomiky a proto akceptovala moţnost se zapojit do řešení úkolu v rámci našeho společného projektu Sociální ekonomika. Jak jiţ bylo uvedeno na počátku tohoto příspěvku, zpracovali jsme teoretickou část úvodního projektu, který slouţil pro akceptaci tohoto úkolu. Současně s tím jsme začali řešit otázky spojené se zaváděním výuky sociální ekonomie do učebního procesu. V rámci připravovaného pilotního projektu jsme zpracovali předběţné osnovy výuky této problematiky v tříletém vysokoškolském bakalářském studiu. Toto studium se uskutečňuje v rámci programu právní specializace v oborech veřejné správy a právní ochrany průmyslového vlastnictví. Vedle obvyklého pedagogického a věcného zaměření sledujeme i zájem studentů o tuto problematiku a dosahované studijní výsledky. Po získaných zkušenostech bude toto studium upřesněno a začleněno do pilotního projektu řešení úkolu sociální ekonomiky. V rámci řešení problémů sociální ekonomiky jsme započali i s realizací pilotního projektu Program pomoci studentům s těţkým zdravotním postiţením. Cílem tohoto projektu je umoţnit tělesně handicapovaným studentům, zpravidla vozíčkářům, absolvovat vysokoškolskou výuku alespoň na bakalářském stupni s tím, ţe bude dodrţena náročnost studia z hlediska kvality výuky a přípravy pro výkon povolání na vysokoškolské úrovni. Dalším problémem je u těchto handicapovaných studentů i sociální otázka resp. otázka úhrady školného a učebních pomůcek. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů proto v rámci tohoto projektu řeší tuto otázku tak, ţe studentům s těţkým zdravotním postiţením umoţňuje bakalářské tříleté studium bezplatně a zapůjčuje jim bezplatně i řadu učebních pomůcek jako jsou skripta, osobní počítače, diktafony, připojení k Internetu a umoţňuje jim bezplatné vyuţití i dalších studijních opor. Pro zajištění tohoto programu pro studenty s těţkým zdravotním postiţením, kterých se nyní účastní téměř 30 studentů, bylo na naší vysoké škole vytvořeno Denní centrum se stálou sluţbou pro tyto studenty. V rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS vyjednala naše vysoká škola s partnerskými univerzitami v Holandsku a Německu studijní pobyty našich vozíčkářů. Tento náš program pro studenty s těţkým zdravotním postiţením.podporuje i Magistrát hlavního města Prahy. Jiţ nyní naše vysoká škola obdrţela za realizaci tohoto projektu řadu ocenění. 12

13 Naše vysoká škola v rámci pomoci handicapovaným studentům vyjednala moţnost vykonávat studentskou odbornou praxi v některých institucích, jako je Městská policie Praha, Úřad Městské části Praha 10, Finanční úřad Praha 10 atd., s výhledem moţnosti získat tam po absolvování studia trvalý pracovní poměr. Domníváme se, ţe i tato oblast činnosti naší vysoké školy je nesmírně společensky zásluţná, protoţe mladým zdravotně znevýhodněným lidem pomáhá zařadit se do běţného ţivota, vyrovnat jejich příleţitosti pro další uplatnění. Věříme, ţe účast naší Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze na řešení programu sociální ekonomiky bude uţitečná. Svaz českých a moravských výrobních druţstev se představuje Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru výrobních druţstev invalidů, SČMVD ČR Děkuji za slovo, dobrý den a všechny Vás zdravím, pochopil jsem to tak, ţe cílem není pronést ucelený projev ale představit partnera, takţe několik vět na úvod. Svaz českých a moravských výrobních druţstev je, bych řekl, jedním z tradičních podnikatelských sdruţení, liší se však tím, a tím má vztah k sociální ekonomice, ţe sdruţuje druţstva, která sama o sobě jsou podle obecných pravidel jedním z pilířů podnikání. Máme asi kolem tříset druţstev, z toho padesát členských druţstev jsou druţstva, která plní sociální funkci zaměstnávají více neţ 50% osob se zdravotním postiţením. Asi nemá smysl abych tu uváděl něco co je moţné nalézt na webových stránkách projektu HEFAISTOS. Stránka je naše stránka a lze tam o nás najít řadu dalších informací Snad jednu poznámku padla tu zmínka o první konferenci o sociální ekonomice v zemích, tehdy ještě kandidátských, zemích střední a východní Evropy. Skromě se pochlubím, organizátorem této konference jsme byli my poprvé se tehdy konala mimo území evropské patnáctky. Jinak samozřejmě spolupracujeme se všemi ministerstvy, kde je to potřeba. Máme výhodu tím, ţe jsme podnikatelské sdruţení a ţe máme zastoupení v tripartitě, neboli v Radě hospodářské a sociální dohody. Spolupracujeme v různých odborných týmech na tuzemské úrovni, s Vládním výborem pro zdravotně postiţené, s Národní radou zdravotně postiţených a podobně. Na mezinárodní úrovni v rámci evropských a světových struktur spolupracujeme například s organizací CECOP. Máme zástupce v evropském sociálním a hospodářském výboru a nově ho budeme mít i v legislativním výboru. Pokud jde o projekty, tak kromě tohoto projektu, se podílíme i na třech nebo čtyřech dalších podobně zaměřených a kromě toho ještě realizujeme svůj projekt, který je zaměřen spíše konkrétnějším způsobem a zahrnuje především východní část Moravy. V republice máme dnes jiţ fungující sítě jakýchsi poradenských center kde máme své lidi a tito lidé jsou připraveni a skutečně pomáhají těm, co by chtěli začít podnikat právě v tom sociálním kontextu coţ znamená s maximálním respektováním principu sociální ekonomiky. Samozřejmě ţe je to problém a já bych tady teď nechtěl rozvádět některé teorie spíš jen takovou jednoduchou sentenci my si myslíme, ţe problém přístupu na rozdíl od neziskových organizací není v tom, ţe bychom měli jiné pohledy, jiné definice, ale v tom, ţe máme jiné priority. My si myslíme, ţe v tom nejsociálnějším projevu sociálního podnikání musí být nějaký podnikatelský záměr, byť primitivní, ţe tady nusíme ctít trţní principy, protoţe na nich stojí tato společnost a tento systém. 13

14 Takţe máme stále silnější pocit, ţe ani tak nejde o konzumování a rozšiřování podpor, ale ţe jde o účast. Bohuţel stále vidíme paradox, ţe na pohled třeba i u oficiálních stanovisek ministerstev stále vidíme, ţe je chápání pojmu a obsahu sociální ekonomiky nejen u nás ale i v celé Evropě strašně rozdílné. Takţe jsme rádi, ţe jakákoli takováto akce se pokusí, a doufám, ţe úspěšně, tyhlety rozdíly v názorech narovnat. Takţe shrnu, ne pro znevýhodněné - veškerou laickou veřejnost stále svádí představovat si pod pojmem sociální, komunitní nebo jaká ekonomika nějaké sluţby pro tyto ohroţené nebo znevýhodněné lidi. Je však třeba si uvědomit, ţe jde především o to ty lidi do ní zapojit. Ještě mi dovolte zmínku o operačních programech támhle vidím pana Mgr. Kunu, takţe mě na to navedl v současné době, a to není zase náhoda, ţe se strefujeme do tohoto termínu, probíhají intenzivní jednání o podobě nebo o obsahu operačních programů pro roky My jsme za prvé rádi, ţe začínáme konečně postupovat společně, čili jak podnikatelé tak neziskové organizace, tak i ministerstvo práce, coţ je vynikající. Za druhé jsme rádi, ţe v těch operačních programech jak v rozvoji lidských zdrojů tak i v sociálních sluţbách se na trhu poprvé objevuje pojem sociální ekonomika a její podpora, coţ je opět vynikající. Kdyţ to dobře dopadne budeme rádi aţ se tam objeví nejen ty takzvané měkké peníze, to znamená peníze na sluţby, osvětu, propagaci a vzdělání, ale také tvrdé peníze protoţe podnikat bez prvotních investic bez podpory nějaké infrastruktury se prostě nedá. Takţe děkuji, já myslím, ţe k ostatnímu budeme mít příleţitost hovořit později. Děkuji za pozornost. ( přepis zvukového záznamu) Proč právě Obec Slovákov v ČR Dr. Peter Lipták, předseda, Obec Slovákov v ČR, Praha Váţená paní europoslankyně, váţený pane řediteli, dámy a pánové, dovolím si prvních asi dvacet vět mého vstupu říci slovensky a to ze dvou důvodů. Za prve proto, ţe moji čeští přátelé mi říkají mluvte slovensky, nám se slovenština líbí a za druhé proto, abych trochu zkomplikoval ţivot tlumočníkům. Ale bude to opravdu asi jen dvacet vět. Já jsem předseda Obce Slovákov v ČR, je to nepolitické, neziskové občanské sdruţení sloţené z občanů České republiky slovenské národnosti, ale nejenom jich, ale i příznivců Slovenska a slovenské kultury a slováků vůbec. Náš program je zaměřený na to, abychom eliminovali vlivy vedoucí k asimilaci slováků v českém prostředí. Za základní prostředky vedoucí k tomuto cíli povaţujeme pěstování slovenské kultury, organizování kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Obec se skládá ze třinácti regionálních obcí po celé České republice je to Praha, Karlovy Vary, Sokolov, Kladno, Tábor, Karviná, Brno, Plzeň, Kroměříţ, Stříbro, Třinec, Teplice a Hradec Králové. Ve všech těchto městech působí naše regionální pobočky. Máme momentálně víc neţ členů. Na našem čtvrtém sněmu v loňském roce jsme přijali program, který spočívá ve čtyřech základních směrech naší činnosti a to: pěstování slovenskosti pěstování vzájemnosti Čechů a Slováků participace na řešení veřejných záleţitostí, zvláště těch, které se nás dotýkají solidarita a vzájemná pomoc. Tento bod koncepčně přímo souvisí i s řešením problematiky sociální ekonomiky. 14

15 Na úvod by to mohlo stačit. Teď které důvody nás vedli k tomu, ţe jsme se taky přihlásili a zapojili do realizace projektu HEFAISTOS a tím uţ přestávám komplikovat ţivot tlumočníkům a přejdu do češtiny. Významnou skupinou lidí, kteří jsou potencionálními klienty předpokládané ochranné a podporující sítě sociální ekonomiky jsou početné skupiny národnostních menšin a cizinců krátkodobě nebo dlouhodobě ţijících na území České republiky. Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu ţilo k 31. květnu 2001, tj. rok, kdy se uskutečnilo pravidelné sčítání obyvatelstva, na území ČR celkem občanů České republiky, kteří se přihlásili svojí národností k jinému neţ majoritnímu českému národu. Přitom slováků se přihlásilo přibliţně jenom dvě stě tisíc, ale reálně je jich tu asi třistapadesát tisíc. Romů se přihlásilo pouze a všichni víme, ţe reálné odhady uvádějí, ţe jich zde ţije přibliţně dvěstě aţ dvěstěpadesát tisíc. Současně na území České republiky pobívá k 31. prosinci 2005 zhruba zaokrouhleno dvěstěpadesát tisíc cizinců. Na základě těchto čísel lze reálně odhadovat, ţe v České republice ţije zhruba osm set tisíc aţ jeden milion lidí, kteří nejsou příslušníci majoritního českého národa a tudíţ jsou v kategorii, která z hlediska svého uplatnění na trhu práce má více nebo méně stíţené podmínky. Současně lze s určitostí tvrdit, ţe problematika národnostních menšin a cizinců jako moţných a ţádoucích cílových skupin z hlediska působení sociální ekonomiky je doposud fenoménem nepoznaným. To znamená, ţe v rámci projektu HEFAISTOS je potřebné vyčerpat kapacity dané na prozkoumání této problematiky právě z tohoto úhlu pohledu. My kromě jiných akcí, které pořádáme v rámci organizace tohoto projektu máme připraven průzkum formou dotazníků. Oslovili jsme pětset respondentů ve čtyřech krajích České republiky. Ty důvody o kterých jsem hovořil před chvílí nás vedly vlastně k tomu, ţe naše občanské sdruţení, jako velice specifické občanské sdruţení, nezisková organizace, má v rámci partnerů svoje místo při realizaci projektu HEFAISTOS. Děkuji Vám za pozornost. (přepis zvukového záznamu) Čím přispěje Magistrát města Liberec Gabriela Krupičková, vedoucí oddělení prevence a sociálních věcí, Magistrát města Liberec Váţené dámy, váţení pánové, rada Vám představím ve zkratce partnera č. 8, kterým je Statutární město Liberec. Tento partner vstoupil do rozvojového partnerství HEFAISTOS zhruba v září roku Jména expertů a některé informace o našich aktivitách jsou umístěny na panelech v předsálí, takţe si je můţete samozřejmě pozorně prohlédnout a já jenom mohu říci, ţe většina partnerů, mých partnerů a kolegů, kteří tam jsou uvedeni jsou i dnes přítomni. Takţe s nimi můţete sami hovořit. Projekt HEFAISTOS garantuje za statutární město oddělení prevence a sociálních sluţeb jehoţ jsem vedoucí. Město Liberec je od roku 1996 zainteresováno v projektech prevence kriminality, které jsou dotovány ministerstvem vnitra. Dneska se ty projekty, které byly komplexní nazývají partnerství a já o tom hovořím proto, ţe v rámci těchto projektů, těchto dotačních titulů vznikla celá řada konkrétních projektů, které mají vazbu i na zaměstnanost a vlastně na to co řeší HEFAISTOS. Město má například romské komunitní centrum, které mimo jiné zajišťuje pro město Liberec terenní sociální práci v sociálně vyloučených 15

16 komunitách. To určitě mají i mnohá jiná města, já jenom chci říci, ţe tuto práci v Liberci vykonává celkem devět lidí a samozřejmě se neorientují jenom na romskou komunitu, ale vůbec na sociálně vyloučené. Tento typ projektu je současně jeden, jak bych řekla, z nejefektivnějších. Mimo jiné jsme pořádali rekvalifikační kursy a samozřejmě přednášky pro romské podnikatele a mnohé další. Vše musí současně doprovázet sociálně právní poradenství. Stejným způsobem pracují i sociální terénní pracovníci a mnozí další. Například z rozpočtu města financujeme i řadu občanských iniciativ, které slouţí jako zázemí technické a personální i pro neziskový sektor. V loňském roce zaloţilo statutární město Liberec obecně prospěšnou společnost Veřejně prospěšné práce Liberec, která v současné době zaměstnává 20 osob právě na veřejně prospěšných pracích, coţ je jeden z nástrojů aktiviní politiky zaměstnanosti. Samozřejmě město Liberec komunitně plánuje, veškeré informace o všem o čem hovořím se dozvíte na webových stránkách, coţ je a komunitní plán bude zastupitelstvu předloţen v září tohoto roku, takţe určitě bude na těchto webových stránkách vyvěšen a bude Vám k dispozici v případě, ţe budete mít o něj zájem. Chci ještě řící, ţe město Liberec má v rámci HEFAISTOSU na starosti ne zrovna lehké cílové skupiny. Pro nás jsou určeny osoby po propuštění z výkonu trestu, dále mladiství po propuštění z dětských domovů, výchovných zařízení a ústavů a také bezdomovci, ale například i osoby dlouhodobě nezaměstnané z důvodu nemoci. Nejsou to snadné skupiny. Spolu se svými kolegy pracujeme na postulátech a věřím, ţe Vám je budeme, a i další informace, představit příští rok v dubnu, kdy k těmto cílovým skupinám proběhne konference právě u nás v Liberci. Proto Vás tam všechny zvu a těším se na návštěvu. Děkuji všem za pozornost a přeji Vám příjemný průběh dne. (přepis zvukového záznamu) Co nás jako partnera projektu čeká Ing.Michal Medek, ředitel, Spolkový dům Mariany Berlové, Bruntál Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nerad bych tady opakoval všechno to, co jiţ přede mnou řekli partneři z jiných měst. To, co bych Vám chtěl naopak představit je město Bruntál, které se nalézá na severu Moravy a které zdědilo moţná ne přímo nejlepší skladbu obyvatelstva a zdědilo moţná ne dobré procento zaměstnanosti. Nicméně zdědilo také dobré přírodní podmínky a dobré prostředí k tomu, aby tam ţili lidé, kteří jsou našimi spoluobčany. Město Bruntál dalo uţ před několika lety prostor kumunitnímu plánování, tomu aby sociální sluţby měly nějaký pevný řád a měly smysl a aby ta struktura od státních úřadů přes poskytovatele sluţeb aţ k jejich uţivatelům byla dostatečně pevná, aby ty vazby byly dostatečně zveřejněny a byly jasné. Současně aby dala také prostor k tomu, aby uţivatelé, ti kteří jsou jakoby na spodku té pomyslné pyramidy, byly ti, kterým se ta pomoc dostává co nejlépe. Nebudu zastírat, ţe s tím máme problémy, ţe naráţíme samozřejmě i na legislativní a finanční potíţe, ale moţná právě proto jsme rádi, ţe jsme se stali účastníky jednoho t těch projektů sociální ekonomiky, ţe jsme se stali partnerem a věřím tomu, ţe devítka není to poslední číslo v řadě, ale ţe naopak je to vlastně v té rovině bráno jako rovnocenný partner. V projektu HEFAISTOS máme na starosti evaluaci, česky vlastně vyhodnocení toho, ţe tento projekt má vůbec smysl. Ta naše činnost by měla spočívat průběţně v tom, abychom za rok, za rok a půl nezjitili, ţe se vlastně dělalo něco zbytečně, ale abychom průběţně zjišťovali jak jsou naplňovány cíle, jestli aktivity přinášejí uspokojení potřeb jednotlivých partnerů a 16

17 potaţmo, těm uţivatelům, kterých se to týká. Jsme si vědomi toho, ţe tento projekt je velice teoretický, ale nabízíme vlastně to prostředí našeho regionu, abychom tam mohli realizovat následně potom mnohé konkrétní aktivity a uváděli tyto, byť teoretické závěry, do praxe. Nebudu to dál rozvádět, myslím, ţe to stačí. Máme tady některé panely, srdečně Vásk nim zvu a věřím, ţe tato konference nám poskytne mnohé podněty a pokud budete mít zájem blíţe se seznámit s naším regionem i městem Bruntál, s tím naším cípem severní Moravy, tak Vás tam samozřejmě velice rádi uvítáme a budeme rádi, kdyţ budeme moci nasát od Vás různé zkušenosti. Věřím také, ţe máme co nabídnout nebo co ukázat. Děkuji za pozornost. (přepis zvukového záznamu) Prezentace sítě REAS - na cestě do světa solidarity Toni Pons, prezident REAS, Fundacion Deixalles, Španělsko Alternativní síť ekonomické solidarity Baleárských ostrovů (REAS) se zrodila/vznikla v roce Od té doby pracujeme se sítí celé skupiny iniciativ k podpoře/na pomoc sociálního hnutí na Baleárských ostrovech ve prospěch nového ekonomického modelu. REAS chce pěstovat ekonomickou solidaritu jako nástroj, který umoţňuje rozvoj slušnější/lepší společnosti, přičemţ pracuje k tomuto cíli z mnohých pohledů/hledisek: ekonomického, sociálního, ţivotního prostředí a kulturního. REAS Baleárské ostrovy patří do sítě sítí REAS; síť sítí organizací s ekonomickou solidaritou v rámci státní struktury, která pomáhá ekonomice při sluţbách lidem. Proč existujeme? Protoţe je nutné vybudovat nový model pro společnost a znovu definovat úlohu ekonomiky, která zahrnuje solidaritu a je k sluţbám pro lidi. Tato nutnost vychází/vyvěrá z pokračujícího sociálního, ekonomického, průmyslového, lidského, politického a environmentálního zhoršování, jímţ současné společnosti trpí. Hlavními důsledky tohoto zhoršování je stoupající chudoba, sociální nerovnost, sociální a ekonomická exkluze a nezaměstnanost. Co nás identifikuje? V roce 1997 se v srdci různých institucí zrodil dopis Na cestě do Světa solidarity (angl. Starting up towards a World of solidarity, špan.: Emprender por un mundo solidario ), který hrál roli v iniciativě EMPLEO HORIZON, financované Evropským sociálním fondem. Tyto instituce sdílely a praktikovaly filozofii, zaloţenou na rozvoji ekonomické solidarity. Tento dopis má naději, ţe se stane nástrojem, který spojuje různé základní obchodní iniciativy na etnických principech a který přispívá k rozvoji zodpovědnější a spravedlivé společnosti. Tento dopis byl přijat společností REAS, která v těchto posledních letech převzala odpovědnost za prezentaci, rozšiřování a fungování těchto kritérií aţ do současnosti. est principů/zásad tohoto Dopisu, které REAS přijal za své, jsou: rovnost zaměstnanost ţivotní prostředí spolupráce neziskovost závazek vůči ţivotnímu prostředí Jaké instituce mohou být součástí REAS Balears? 17

18 Podle stanov se můţe součástí tohoto sdruţení stát kaţdá právnická osoba, která přijme za své zásady Dopisu Na cestě do Světa solidarity. Zainteresované organizace mohou předloţit písemnou ţádost a zaregistrovat svůj závazek vůči dopisu Na cestě do Světa solidarity. Výkonný výbor musí dojít k rozhodnutí, které pak musí být ratifikováno Shromáţděním účastníků (angl.: Assembly of participants, špan.: Asamblea de Centros ). Jaké instituce jsou součástí REAS Balears? Fundación DEIXALLES Instituce, která pracuje pro sociální a pracovní umísťování neprivilegovaných lidí. Jejich práce je prováděna prostřednictvím separace odpadních/zbytečných a pouţitých předmětů. Asociación Deixalles Sóller Instituce, která pracuje pro sociální a pracovní umísťování neprivilegovaných lidí. Jejich práce se uskutečňuje prostřednictvím separace odpadních/zbytečných a pouţitých předmětů. Cáritas Mallorca Práce pro pracovní a sociální umísťování, zejména pro kolektivy ţen v obtíţích z různých řemesel/ţivností (prádelny, čistírny, rámování, recyklace papíru, dřevoobrábění a čalounění/potahování ţidlí). Cáritas Menorca Práce na ostrově Menorca pro sociální a pracovní umísťování neprivilegovaných lidí prostřednictvím separace odpadních/zbytečných a pouţitých předmětů. S Altra Senalta Sdruţení solidárních obchodů, které usilují o rozšíření a umoţnění slušných obchodních praktik/zvyků na Baleárských ostrovech. Asociación Ateneu Alcari Sdruţení na podporu ţen v obtíţných sociálních situacích prostřednictvím/pomocí ţivnosti/povolání pomocnice v kuchyni. Fundación Social La Sapiencia Práce pro umísťování neprivilegovaných kolektivů, zejména v odborném zahradnickém profilu. Ecoprest Projekt, zaloţený na samozaměstnávání na základě rychlé kurýrní sluţby na jízdních kolech/bicyklech. Fundación Amadip-Esment Práce k poskytování sluţeb a programů, vhodných pro potřeby lidí s intelektuálními handikepy/postiţeními. Suport Social S. Coop. Podpora a rozvoj druţstva pro sociální, kulturní a environmentální projekty spolupráce. Jak je REAS Balears organizován? Shromáţdění účastníků Hlavní orgán pro reprezentaci a rozhodování. Sloţen z jednoho zástupce z kaţdé jednotky/entity, sdruţené v REAS Balears. Pracovní skupiny Toto je prostor pro účast lidí, napojených na přidruţené instituce nebo jiné zainteresované lidi. V současné době jsou aktivní/v činnosti tři pracovní skupiny. - Sociální audit - Teixint - Obchodní etnika 18

19 Výkonná rada ředitelů/správní rada V současné době ji tvoří: Toni PONS (prezident), Liliana DEAMICIS (sekretářka a zástupkyně Baleárských ostrovů REAS Red de Redes), Miquel PUIGRÓS (pokladník) a Margalida RIUTORT a Antoni CARRERAS (řídící členové). Co nabízíme? Pracovní skupiny, tvořené profesionály/odborníky z různých členských institucí a dalších zainteresovaných lidí, zabývajících se tématy se vztahem k solidaritě, alternativní ekonomice, sociální odpovědnosti v obchodě, sociálním auditům, sociálnímu marketinku, sociálně-pracovnímu umísťování a Světovému sociálnímu fóru. Zkušenosti s veletrhy, sociálně-pracovním umísťováním exkludovaných skupin či skupin ohroţených exkluzí, s ţivotním prostředím, výrobou, komercionalizací výrobků a s různými sluţbami. Vydávání/Zveřejňování bulletinu o ekonomické solidaritě Pořádání dílen (workshopů) o ekonomické solidaritě Brainstorming zkušeností, informací, zdrojů a společných nástrojů. Výcvik/Školení veřejného povědomí pro podniky/obchodní činnosti ve vztahu k jejich sociální odpovědnosti a k solidaritě vůči alternativní ekonomice Konzultační sluţby pro iniciativy ekonomické solidarity. Aktivní účast při debatních fórech. Projekt PIAZZA dei MESTIERI: vyučovat jak vykonávat práci, učit se jak ţít nejlepší praxe výchovných a vzdělávacích podniků Alberto Ximénez, Piazza dei Mestieri, Consorzio Scuolle Lavori, Turin, Itálie Dobrý den, děkuji vám za to, ţe jsem mohl do Prahy přijet a dále děkuji pořadatelům, zejména panu Slobodníkovi, za tuto fantastickou a náročnou akci. Svou přednášku přednesu v angličtině, bude to tak O.K.? Jsem zde proto, abych představil dva projekty. Oba dva mají vztah k sociální ekonomice. Prvním z nich je projekt EQUAL, navazující či mající vztah k projektu HEFAISTOS. V něm jsme jedním z nadnárodních partnerů HEFAISTOSu, společně se španělskými a chorvatským týmy. Dalším projektem je projekt zvaný P.P.P., tzv. Public Private Partnership (veřejně-soukromé partnerství) a nese název PIAZZA dei MESTIERI. První projekt mající vztah k sociální ekonomice je namířen na nezaměstnané absolventy vysokých škol a druhý projekt se týká 14ti aţ 20ti letých mladých lidí, kteří mají problémy - obtíţe s učením všeho druhu. První projekt o kterém budu mluvit patří do programu EQUAL, bojující proti všem druhům diskriminace a umoţňující vstup - přístup na trh práce. Jmenuje se, jak je v programu uvedeno, TourJob a má původ v Kalábrii. Přestoţe já sám nejsem jeho představitelem tím je pan Fulvio Steiner, který se na jednání dostaví později - pokusím se ho nastínit co nejlépe. 19

20 Jak jsem uvedl TourJob je umístěn v Kalábrii, coţ je nejchudší oblast Itálie s jistými strukturálními obtíţemi. Jedním z nejdůleţitějších problémů kalábrijské oblasti je příliv migrantů z jihu na sever Itálie, coţ je naopak nejbohatší část Itálie. Takţe kvalifikovaní lidé se z jihu Itálie stěhují na sever za účelem opatření práce. Jak si představují dosaţení tohoto cíle? Je to na základě rozvoje turizmu - cestovního ruchu. Máme uzavřené domácí partnerství s partnery, kteří jsou zainteresováni na rozvoji turizmu v této oblasti. Jedním z nich je CONSORCIO SCUOLE LAVORO, která je mojí organizací, lépe řečeno organizací, která mne platí. Další organizací je MUNICIPALITY OF SOVERATO (samosprávná obec Soverato), patřící pod Municipality of Calabria a dále p ě t národních soukromých partnerů, kteří zahrnují různá zaměstnání - povolání a činnosti, avšak společnou mají j e d i n o u integrovanou odpověď na problémy nezaměstnanosti. Patří mezi ně dodavatelé školení a výcviku, a to pokročilí dodavatelé, coţ si vyţaduje náročný trh práce a dále společnosti, a to perfektní společnosti, pro provádění obchodních činností a vlastní univerzita. Všechny mají vztah k turizmu, jsou to: FAST, coţ je vlastně CK ALPITOUR, široce rozvětvená cestovní kancelář v Evropě; CSL (Consorcio Scuole Lavoro), CONSORCIO BENI CULTURALI ITALIA, NEED and PARTNERS, FONDAZIONE UNIVERSITA IULM. Jejich umístění je přehledně znázorněno na mapce (viz PowerPiontová prezentace). Příjemci prospěchu jsou mladí absolventi škol a kvalifikovaní nezaměstnaní lidé, kteří nemohou zaloţit obchodní činnost na jihu Itálie, protoţe existují ony zmíněné strukturální problémy. Obecně lze konstatovat, ţe všechny cíle jsou shrnuty do vytváření moţností - příleţitostí pro pracovní místa pro nezaměstnané mladé lidi, omezení přílivu migrantů z jihu na sever Itálie, vytváření nových společností (příchozích cestovních kanceláří, noclehy se snídaní, prázdninové farmy) a vytváření sítě. Důleţité je také zaškolování do průmyslu turizmu a asistence kalábrijské veřejné instituce, orientované na rozvoj turizmu a na propagaci lokálního území. Cílem této intervence je tedy VYTVOŘIT PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI pro kvalifikované nezaměstnané a mladé absolventy, omezit migraci z jiţní Itálie zakládáním podniků. Výstupy projektu předpokládají: 1. Zaloţení a nastartování 4 cestovních kanceláří v licenci nebo spolupráci se skupinou Welcome Travel. 2. Portálová propagace mimo-hotelového průmyslu, Bed and breakfast (nocleh se snídaní) a prázdninových pobytů na farmách (agroturistika). 3. Výcvik, zaškolení a zaměstnání 20 mladých lidí v turistických vesnicích a ubytovacích zařízeních.. 4. Vytvoření zápisů o dohodě o mezinárodních propagačních programech pro Kalábrii. Projekt kaţdopádně dovoluje dosáhnout některých dílčích úspěchů, významných pro rozvoj oblasti. Na konci intervence získají příjemci, zahrnutí do projektu, vysoce kvalifikované odborné znalosti a schopnosti v průmyslu cestovního ruchu. Ubytovací kapacity, hotely a vesnice skupiny Alpitour uţ vyhlásily svůj zájem zaměstnat místní personál, pokud má správné zaškolení. Spolu s podpůrnými aktivitami pro nastartování podniků, vytvořením zařizovacího portálu a dotovaných úvěrů, mladí nezaměstnaní mohou být majiteli cestovní kanceláře buď v licenci nebo ve spolupráci se sítí skupiny Welcome Travel. Přítomnost sítě AdV v oblasti zajišťuje vstup know-how silné a zkušené společnosti. Socializací se rozšíří kultura zájezdů, kterou je v jiţní Itálii těţké nastartovat. Zaloţení portálu pro propagaci a marketink mimohotelových nabídek přispěje ke korporativnímu charakteru místního podnikání. Pomůţe 20

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PAVELKOVÁ VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika sociální práce SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji

WEED. Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji WEED Ţeny, podnikání a zaměstnání v místním rozvoji Obsah 2 03 Úvod 06 Celje 09 Místní akční plán: Rozvoj role ţen v místních sluţbách pro podporu rodiny 11 Alzira 14 Místní akční plán: Ţeny v podnikání

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

O R F E U S. Výroční zpráva

O R F E U S. Výroční zpráva O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Výroční zpráva 2006 ORFEUS,Anastázová 23/5,Praha 6,PSČ 169 00,IČO 70893721, č.ú: 173081881/0300 www.orfeus-cr.cz e-mail: reditel@orfeus-cr.cz mob: 602

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov

Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán Lokálního partnerství Jáchymov Strategický plán integrace sociálně vyloučených osob lokality Jáchymov Jáchymov, leden Mgr. Jan Musil, Jan Němeček Štefan Gabčo OBSAH: Základní vize strategického

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization.

Bakalářská práce. Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktivity a financování vybrané neziskové organizace Activities and financing of non-profit organization Kateřina Kindlová Cheb 2013 Čestné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku. Kateřina Kopsová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nezaměstnanost absolventů na Náchodsku Kateřina Kopsová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Získávání dobrovolníků pro činnost neziskových organizací Věra Zapletalová Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin Předmluva: Vážení čtenáři, vážení uživatelé tohoto sborníku, ve dnech 11. a 12. října 2007 se konala v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Praze mezinárodní konference, pořádána rozvojovým

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií METODY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŢÁKŮ V ČESKÉM JAZYCE NA ZŠ PRAKTICKÉ A SPECIÁLNÍ V OSTRAVĚ Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava.

aplikace u dětí s poruchou chování ve své práci ověřuji. Šetření je uskutečňováno přímo v DDsŠ, ZŠ a ŠJ Jihlava. ÚVOD Volba povolání je zásadní rozhodnutí v ţivotě kaţdého člověka a je nutné mu věnovat systematickou pozornost. Rozhodování ţáků o volbě povolání na konci studia základní školy představuje významnou

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 1 Úvodní slovo šéfredaktora J. Štorek Číslo: 1/2012 2. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které

Více