U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575."

Transkript

1 MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ , zast. JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem kanceláře v Praze 1, ul.28. října 1001/3 o insolvenčním návrhu věřitele (navrhovatele) MEVA Schalungs-Systeme GmbH, Industriestrasse 5, D Haiterbach, Spolková republika Německo, zast. JUDr. Martinem Frimmelem, Ph.D., advokátem se sídlem kanceláře v Brně, Cihlářská 19, t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ II. Na majetek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ se prohlašuje konkurs. III. Insolvenčním správcem se ustanovuje JUDr. Josef Cupka, advokát, se sídlem kanceláře v Praze 2, Šafaříkova 7. IV. Účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají dne ve 15,00 hod. V. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku; přihlášky a jejich přílohy se podávají u Městského soudu v Praze pouze na předepsaném formuláři, který je včetně pokynu pro jeho vyplnění zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti nebo na stránkách insolvenčního rejstříku K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. VI. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci. VII. Věřitelé se vyzývají, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách dlužníka. Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné

2 Pokračování : -2- MSPH 79 INS 2373/2008 majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. VIII. Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 23. října 2008 v 10,00 hodin do jednací síně číslo dveří 102, I. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů začne 15 minut a skončí 5 minut před zahájením přezkumného jednání. Zástupci věřitelů předloží při prezenci řádné plné moci event. pověření k jednání jménem věřitele a doklad totožnosti. IX. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni. Předmětem jednání schůze věřitelů bude : a) volba věřitelského výboru, b) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti a o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu, c) eventuální rozhodnutí věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce. O d ů v o d n ě n í Insolvenční navrhovatel (věřitel dlužníka) se domáhal návrhem došlým k soudu dne zjištění úpadku dlužníka a současně toho, aby soud na majetek dlužníka prohlásil konkurs s odůvodněním, že k má za dlužníkem splatnou pohledávku ve výši 2, ,34 EUR a dále úroky z prodlení z této částky vyčíslené k tomuto datu částkou ,57 EUR. Tvrdil, že tato pohledávka vznikla ze vzájemného obchodního styku a dlužník jí věřiteli písemně uznal v dohodě o uznání dluhu ze dne , sepsané formou notářského zápisu NZ 595/2004 N 651/2004. Dále tvrdil, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není svým věřitelům schopen plnit. Dlužník ve svém písemném vyjádření k návrhu ze dne nejprve zcela zpochybnil pohledávku věřitele ( navrhovatele) ; při ústním jednání, které soud v důsledku jeho písemného vyjádření nařídil však souhlasil s tím, že má vůči navrhovateli splatný závazek a zpochybnil již pouze jeho výši oproti té, která byla v návrhu uvedena. Současně nově uvedl, že se nachází ve stavu úpadku, neboť je předlužen. Podle 3 IZ zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon, v platném znění ( dále jen IZ) je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Současně se má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a)

3 Pokračování : -3- MSPH 79 INS 2373/2008 zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c)není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Z notářského zápisu NZ 595/2004 N 651/2004 ze dne uzavřeného mezi věřitelem a dlužníkem soud zjistil, že dlužník písemně uznal, že má vůči věřiteli ke dni splatný závazek ve výši 2, EUR. Současně byl dohodnut splátkový kalendář k úhradě dlužné částky, přičemž poslední splátka dluhu měla být dlužníkem uhrazena do 360 dnů ode dne podpisu notářského zápisu. S ohledem na vyjádření dlužníka, které výslovně učinil při ústním jednání konaném má soud úpadek dlužníka za prokázaný, neboť dlužník nezpochybnil existenci splatného závazku za věřitelem ( přičemž není rozhodující výše závazku, ale okolnost, že i část tohoto závazku je splatná již po dobu několika let), má více věřitelů ( k datu rozhodnutí bylo v insolvenčním řízení přihlášeno celkem 7 věřitelů ) a své závazky není schopen plnit. Dlužník tak je úpadku v obou formách tj. je předlužen a současně je i insolventní. Nad rámec uvedeného zjištění soud konstatuje, že veškeré námitky, které dlužník ve svém písemném vyjádření k návrhu uplatnil a jež se týkají zpochybnění platnosti notářského zápisu NZ 595/2004 N 651/2004 ze dne z důvodu a) absence prohlášení účastníků o jejich způsobilosti k právním úkonům b) absence ověření oprávnění jednatelů jednat za společnosti, c) absence ověření existence společnosti a absence vypsání výše peněžitého plnění a délek slovy, jsou při posouzení doložení pohledávky věřitele bez významu a mohly by mít případně význam v exekučním řízení při posouzení toho, zda byla mezi stranami platně uzavřena dohoda o přímé vykonatelnosti pohledávky. Z obsahu notářského zápisu je zřejmé že mezi věřitelem a dlužníkem došlo k uzavření dohody o uznání dluhu, přičemž k platnosti tohoto právního úkonu není forma notářského zápisu vyžadována a tudíž neobstojí všechny tyto námitky týkající se možné neplatnosti této listiny z tohoto důvodu. Pokud jde o námitku dlužníka, podle níž notářským zápisem došlo k převzetí jeho dluhu věřitelem, soud k ní uzavírá, že jde o zřejmou účelovou konstrukci dlužníka, neboť z obsahu listiny jednoznačně vyplývá vůle stran dohodnout se na přímé vykonatelnosti dluhu. V rozporu s touto vůlí ( ale i s označením listiny) by pak bylo ujednání o tom, kterým by věřitel převzal dlužníkův dluh, aby tento následně zanikl. Případná chybná výše přihlášené pohledávky ( v důsledku dobropisu ve prospěch dlužníka ve výši EUR) pak nijak nezpochybňuje existenci zbytku splatné neuhrazené pohledávky věřitele za dlužníkem. Správnost výše přihlášené pohledávky věřitele bude posouzena insolvenčním správcem v rámci přezkumu jeho přihlášky.

4 Pokračování : -4- MSPH 79 INS 2373/2008 Soud s ohledem na výše uvedené podle 136 odst. 1 IZ vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka a současně stanovil způsob řešení úpadku, když spojil s tímto rozhodnutím o úpadku podle 148 odst. 1 IZ i rozhodnutí o prohlášení konkursu, neboť dlužníkem je osoba, u které IZ vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením ( výroky I. a II.) Výrokem III. insolvenční soud podle 136 odst. 2 písm. b) IZ ustanovil insolvenčního správce, jehož osobu určil svým opatřením předseda insolvenčního soudu podle 25 odst. 1 IZ. Výrokem IV. byl podle 136 odst. 2 písm. c) IZ přesně uveden údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku a současně i účinky prohlášení konkursu ( 245 odst. 1 IZ). Výrokem V. podle 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzval soud věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě, kterou jim stanovil a současně je poučil o následcích zmeškání lhůty k podání přihlášky k soudu. Výroky VI. a VII. plynou z povinností daných soudu v 136 odst. 2 písm. e) a f) IZ a jejich smyslem je především zabránit případné majetkové újmě těchto osob. Výrokem VIII. soud podle 136 odst. 2 písm. e) IZ při respektování limitů uvedených v 137 odst. 2 IZ stanovil termín přezkumného jednání. Výrokem IX. soud určil podle stejného ustanovení zákona termín konání schůze věřitelů a určil předmět jednání, který odpovídá 48 odst. 2 IZ, 29 odst. 1 IZ a 281 a 282 IZ). P o u č e n í : Proti výroku I. tomuto usnesení se může odvolat pouze dlužník ( 141 odst. 1 IZ) a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Proti výroku ad II. lze podat odvolání do 15 do ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

5 Pokračování : -5- MSPH 79 INS 2373/2008 Proti výroku ad III. tohoto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží. Proti ostatním výrokům usnesení n e n í odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení. Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníkovi, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Dlužník má povinnost poskytnout insolvenčnímu správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost a dbát jeho pokynů. Účast insolvenčního správce a dlužnice při přezkumném jednání a schůzi věřitelů je nezbytná. K přihlášce pohledávky, která musí být včetně jejích příloh podána k soudu dvojmo, je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Vykonatelná pohledávka musí být prokázána veřejnou listinou. V Praze dne 8. září 2008 JUDr. Jiří R a d a samosoudce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - Daňové povinnosti v insolvenčním řízení z pohledu správního úřadu,

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t akto: I. Insolvenční návrh věřitele na prohlášení úpadku dlužníka se z a m í t á. O d ů v o d n ě n í : Jednací číslo: KSBR 27 INS 6965/2011-A-50 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Hanou Hrstkovou ve věci dlužníka: DELETE, s.r.o., Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno, IČO: 253 30 730,

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení

3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10. Usnesení 3 VSOL 852/2011-A-10 KSBR 24 INS 20754/2011 3 VSOL 852/2011-A-10 Usnesení Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Insolvenční návrh ze dne 14. 9. 2012 se z a m í t á. MSPH 79 INS 23983/2012-A-23 U S N E S E N Í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka: Dřevošrot, a.s., IČO 276 02 231, se sídlem v Praze 5, Žitavského 496,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. sídlo : Svitavy, Vančurova 1298, PSČ 568 02 IČO : 259 52 471 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV ČESKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s.

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Agrostav Svitavy,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110

Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Všeobecné pojistné podmínky povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře registrované na území České republiky VPPZÚCKCZ/0110 Úvodní ustanovení Pro povinné pojištění záruky pro případ

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

NÁVRH. Stanovy společnosti PENZIJNÍ SPOLEČNOST. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 NÁVRH Stanovy společnosti A. S. ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST OLEČNOST, A. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 25 61 26 03 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

Více

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku Příloha k Čj.: MF-32 613/2014/39-3903 Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1. Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení v daňovém řízení GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce 2 - Řízení správy daní Odbor 23 Odbor vymáhání Č.j. 6379/11-2310-602525 Pokyn GFŘ č. D 5 k postupu správců daně při realizaci institutu ručení

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S - strana první - N 328/2005 NZ 316/2005 S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne 14.07.2005, slovy čtrnáctého července roku dvou tisícího pátého, mnou JUDr. Vlastou Audyovou, notářkou v

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 085 EX 1230/10-445 U s n e s e n í o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

strana první NZ 470/2014 N 499/2014 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s

strana první NZ 470/2014 N 499/2014 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s strana první NZ 470/2014 N 499/2014 S t e j n o p i s N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devátého června roku dva tisíce čtrnáct (9.6.2014) mnou, Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, v mé

Více