6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň"

Transkript

1 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období) a ve 3. až 5. ročníku (2. období), vždy 1 vyuč. hodinu týdně. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy pro celou třídu společné. Žáci si v tomto předmětu při práci s různými materiály a s plošnými či prostorovými konstrukčními stavebnicemi osvojují základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Výuka probíhá ve třídě, výuka pozorování přírody na vycházkách, výuka poznávání rostlin na exkurzi ve farmaceutické zahradě Masarykovy univerzity na Kraví hoře, výuka modelování probíhá ve školní keramické dílně a výuka společného stolování ve školní jídelně. Dalším tematickým okruhem zařazeným do předmětu Člověk a svět práce, je finanční gramotnost. Finanční gramotnost nejen současných žáků, ale i některých dospělých, je na velmi nízké úrovni, což dokládá velmi vysoká zadluženost domácností, a proto jsme se rozhodli začlenit tento vznikající předmět přímo do výuky. Na prvním stupni se žáci setkají se základy finanční gramotnosti ve 2. období (3. až 5. ročník). Zde se věnujeme především formám peněz a formám placení, sestavení jednoduchého osobního rozpočtu a právům spotřebitele. Druhý stupeň dle náročnosti dělíme do dvou časových bloků, a to na 6.a 7.ročník a potom 8. a 9.ročník opět do předmětu Člověk a svět práce. Je potřeba u žáků vytvořit celkovou představu o finančním světě, s možností a formami legálního získávání finančních prostředků a povinností s tím spojenými, jako daně a odvody. Dále je potřeba žákům udělat přehled informací o půjčkách, pojištěních a také podat návody a doporučení na sestavování osobního a rodinného rozpočtu. Za neméně důležité považujeme žáky seznámit s nástrahami běžného spotřebitele v souvislosti s nakupováním, a to především kreditními kartami. Předmět Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen do 5 tematických okruhů: 1. Práce s drobným materiálem poznávání vlastností materiálů, vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů funkce a využití jednoduchých pracovních pomůcek a materiálů jednoduché pracovní postupy a organizace práce lidové zvyky, tradice a řemesla práce s papírem, šití, práce s přírodninami, modelování a keramika jednoduché pracovní postupy a organizace práce 2. Konstrukční činnosti práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) sestavování jednoduchých modelů vytváření jednoduchých modelů dle vlastního návrhu práce podle návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 3. Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin poznávání názvů běžných pokojových rostlin péče o nenáročné rostliny 257

2 pěstování rostlin ze semen pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování poznávání chráněných a jedovatých rostlin 4. Příprava pokrmů základní pravidla stolování jednoduchá úprava stolu pro jednoduché stolování či ke slavnostnějším příležitostem zhotovení jednoduchého pokrmu způsoby uchovávání a skladování potravin 5. Finanční gramotnost potřeby peníze formy peněz a formy placení funkce peněz osobní rozpočet práva spotřebitele finanční produkty Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci. 2. stupeň V 6. a 7. ročníku je předmět Člověk a svět práce rozdělen do 3 základních tematických okruhů: Finanční gramotnost, Základní podmínky života a Pěstitelské práce. Finanční gramotnost hotovostní a bezhotovostní placení měna tržní hospodářství cena hospodaření rozpočet domácnosti práva spotřebitelů Základní podmínky života voda ovzduší provoz domácnosti Pěstitelské práce bezpečnost práce na pozemku a první pomoc podzimní práce jarní práce práce s atlasem a klíčem k určování rostlin ovocné dřeviny V 8. a 9. ročníku jsou to okruhy Finanční gramotnost, Pěstitelské práce a Volba profesní orientace. 258

3 Finanční gramotnost finanční trh produkty k ukládání a půjčování peněz instituce na finančním trhu správa peněz pojištění Pěstitelské práce podzimní a jarní práce léčivé rostliny aranžování rostlin ochrana životního prostředí Volba profesní orientace trh práce možnosti vzdělávání zaměstnání Předmět vybavuje žáka schopností orientovat se v různých oborech lidské činnosti a formách fyzické i duševní práce. Seznamuje žáky s možnostmi vzdělávání v rámci regionu, celé České republiky i s nabídkou pozdějšího studia v Evropské unii. Vede žáky k osvojení poznatků a dovedností důležitých pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Předmět vede k pozitivnímu vztahu k práci, učí chápat práci jako příležitost k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení. Žáci jsou vedeni k poznávání okolního světa, k sebedůvěře, k umění prezentovat svou osobu při vstupu na trh práce, k novým postojům a hodnotám i ve vztahu k životnímu prostředí. Výuka je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Předmět postupně buduje systém, který pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o jejich budoucím profesním zaměření. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání vede ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 259

4 klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vede žáky k plánování úkolů a postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami vede ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů v současnosti zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory vede žáky k uplatňování vhodných prostředků komunikace, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních postoj Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků důsledně vyžaduje dodržování pravidel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce umožňuje žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle přispívá k vytváření rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti i domácnosti vede žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vede žáky k získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU i ve světě a k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel vede žáky k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost 260

5 vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce vede žáky k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku vede žáky k poznání, že technika, jako významná součást lidské kultury, je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka vede žáky k chápání práce jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení přispívá k utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí vede žáky k ochraně kulturních, společenských a přírodních hodnot zdůrazňuje environmentální složku výuky 261

6 Člověk a svět práce - 1. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Bezpečnost a organizace práce ve vyučovacím předmětu Práce s papírem Trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslení šablon Práce s textilem Navlíkání jehly, uzel, šití, přední steh, stříhání Práce s přírodninami Sbírání, třídění, kombinování, dotváření Práce s modelovací hmotou Hnětení, válení, přidávání, ubírání, ohýbání, dělení, hlazení, vyrývání, vykrajování - udržuje pořádek, čistotu a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá trhání, lepení, mačkání, stříhání, skládání, překládání - zvládá přišití knoflíku - zvládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji - přiřazuje vlastnosti k jednotlivým materiálům a poznává, kterými vlastnostmi se od sebe liší - vysvětluje funkce a využití používaných nástrojů a pracovních pomůcek - poznává výrobky lidových řemesel Psychohygiena Komunikace Kreativita Výtvarná výchova Práce s drátem, korkem, umělou hmotou Stříhání, lepení, kombinované dotváření - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Kooperace a kompetice KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Práce se stavebnicemi Třídění, řazení, využití jednotlivých dílů stavebnic - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů - rozlišuje a třídí jednotlivé stavební prvky podle jejich funkce Komunikace Skládání podle obrázkové předlohy - vytváří výrobek podle slovního návodu Vytváření vlastních předmětů podle vlastního návrhu (fantazie) nebo podle předem stanovené funkce výrobku - sestavuje ploškou stavebnici puzzle podle obrazové předlohy - řeší podobné situace i s jinými stavebnicemi Kooperace a kompetice Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Informatika 262

7 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PĚSTITELSKÉ PRÁCE Ošetřování rostlin zalévání, kypření - dovede vyjádřit základní podmínky života rostlin a využívá je při pravidelné péči o svěřenou květinu ve třídě - pečuje o nenáročné rostliny - provádí samostatně zalévání a kypření rostlin Environmentální výchova Základní podmínky života Poznávání názvů běžných pokojových rostlin Pozorování změn v přírodě Vytváření jednoduchého záznamu - pojmenovává názvy pokojových květin ve třídě i doma - provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování Vztah člověka k prostředí Vytvoření jednoduché tabulky se záznamem změn v přírodě průběh klíčení a růstu rostliny porovnává výsledky vlastního pozorování s výsledky pozorování ostatních spolužáků Kooperace a kompetice PŘÍPRAVA POKRMŮ Vybavení kuchyně Kuchyňský nábytek a kuchyňské nástroje (stůl, linka,vybavení) - objasní základní vybavení kuchyně nádobí, přístroje, příbor, ubrus, prostírání Komunikace Stolování Základní pravidla stolování umístění příboru vedle jídelní soupravy - chová se vhodně při stolování Jednoduchá úprava stolu ubrus, prostírání, doplňky, květiny, svícen aj. Jednoduchý pokrm zhotovení jednoduchého pokrmu recept, pracovní postup, dodržování technologie - připraví stůl pro běžné stolování - používá správně příbor - zvládá připravení pomazánky, zeleninového nebo ovocného salátu obloženého talíře nebo jednohubek 263

8 Člověk a svět práce - 2. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Bezpečnost a organizace práce ve vyučovacím předmětu Práce s papírem Trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslení šablon Práce s textilem Navlíkání jehly, uzel, šití, přední steh, stříhání - udržuje pořádek, čistotu a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá trhání, lepení, mačkání, stříhání, skládání, překládání - zvládá přišití knoflíku zvládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena Kreativita Práce s přírodninami Sbírání, třídění, kombinování, dotváření - přiřazuje vlastnosti k jednotlivým materiálům a poznává, kterými vlastnostmi se od sebe liší Komunikace Kooperace a kompetice Práce s modelovací hmotou Hnětení, válení, přidávání, ubírání, ohýbání, dělení, hlazení, vyrývání, vykrajování - vysvětluje funkce a využití používaných nástrojů a pracovních pomůcek - poznává výrobky lidových řemesel Psychohygiena Výtvarná výchova Práce s drátem, korkem, umělou hmotou Stříhání, lepení, kombinované dotváření - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Práce se stavebnicemi Třídění, řazení, využití jednotlivých dílů stavebnic Rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - rozlišuje a třídí jednotlivé stavební prvky podle jejich funkce Kooperace a kompetice Skládání podle slovního návodu - vytváří výrobek podle slovního návodu Skládání podle obrázkové předlohy Vytváření vlastních předmětů podle vlastního návrhu (fantazie) nebo podle předem stanovené funkce výrobku - sestavuje ploškou stavebnici puzzle podle obrazové předlohy - řeší podobné situace i s jinými stavebnicemi Kreativita Psychohygiena Informatika 264

9 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Konstrukce dle vlastního návrhu Sestavení pracovního postupu (osnovy) Práce s náčrtem tvorba, popis - provádí jednoduchou montáž a demontáž - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu Kreativita PĚSTITELSKÉ PRÁCE Základní podmínky pěstování rostlin Půda, druhy a její zpracování Výživa rostlin Osivo - vyjmenuje nejdůležitější prvky pro výživu rostlin - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní Environmentální výchova Základní podmínky života Pěstování rostlin Ze semene v místnosti Pěstování pokojových rostlin Množení, řízkování Okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina Rostliny jedovaté, drogy a alergenní rostliny - pozná semena nejrozšířenější zeleniny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - vypěstuje novou rostlinku z řízku nebo oddenku - rozpoznává a chrání chráněné rostliny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - uvědomuje si toxické účinky manilského konopí a máku setého. - pozná jedovaté rostliny- rulík, vraní oko, lýkovec, jarní cibuloviny - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu Vztah člověka k prostředí Kooperace a kompetice Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PŘÍPRAVA POKRMŮ Základní vybavení kuchyně Nábytek, nádobí, kuchyňské přístroje, technika v kuchyni historie a význam Nákup potravin - orientuje se v základním vybavení kuchyně - objasňuje funkci jednotlivých přístrojů v kuchyni sporák, robot, mixér, mikrovlnná trouba - umí zajistit nákup základních potravin Skladování potravin Uchovávání potravin Jednoduchá úprava stolu - rozlišuje různé způsoby uchování potravin, zamrazování, zavařování a sušení - dovede přichystat stůl k narozeninám, připravit jednoduchou dekoraci k vánočnímu nebo velikonočnímu stolování Kooperace a kompetice Komunikace 265

10 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Pravidla stolování - dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování - umí správně umístit příbor a sklenice Komunikace Příprava jednoduchého studeného pokrmu - připravuje samostatně jednoduchý pokrm - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch - poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (drobná poranění a popálení) - vysvětluje, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti FINANČNÍ GRAMOTNOST Potřeby Potřeby a zdroje, uspokojování potřeb Vlastnictví, majetek Zboží - rozlišuje a porovnává jednotlivé potřeby - rozlišuje různé formy vlastnictví - vysvětlí pojem zboží Rozvoj schopnosti poznávání Cvičení pozornosti a soustředění Peníze Směna Platidla Peníze jako platidlo Měna Formy peněz a formy placení Hotovostní peníze Mince a bankovky České mince a bankovky Ochranné prvky bankovek Hotovostní placení Pošta, poštovní poukázka - prokáže v modelových situacích schopnost ocenit svou potřebu jinak než penězi - vysvětlí pojem platidlo - používá peníze jako prostředek směny - uvede příklady měn - rozezná jednotlivé mince a bankovky, používá je na základě jejich hodnoty k placení - uvede příklady hotovostního placení - využívá základní služby pošty Komunikace v různých situacích, asertivita Originální řešení situací Morální rozvoj Řešení problémů, rozhodovací dovednosti Bezhotovostní peníze, bankovní účet Bezhotovostní placení, platební karta, bankomat Banka a její funkce - vysvětlí pojem bezhotovostní peníze, bankovní účet - uvede příklady bezhotovostního placení - vysvětlí funkci banky 266

11 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Funkce peněz Hodnota peněz Koloběh peněz Cena Reklama, klamavá reklama Slevy Osobní rozpočet Rozpočet, postup sestavení rozpočtu Osobní příjmy, osobní výdaje Vyrovnaný rozpočet Přebytkový rozpočet Schodkový rozpočet Finanční plán, postup sestavení finančního plánu - v modelové situaci nastíní možnosti hospodaření s penězi (kapesné, osobní nákupy, úspory) - vysvětlí koloběh peněz na konkrétní situaci - na modelovém příkladu vysvětlí vznik ceny - rozezná reklamu, uvede příklad klamavé reklamy - vysvětlí výhody a nevýhody slev na konkrétním případu - sestaví jednoduchý osobní rozpočet - rozezná vyrovnaný rozpočet - rozezná přebytkový rozpočet - rozezná schodkový rozpočet - vytvoří si svůj finanční plán Morální rozvoj Řešení problémů, rozvoj schopnosti poznávání Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem Organizace vlastního času, stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení Práva spotřebitele Záruční doba Reklamace Finanční produkty Úspory a půjčky Finanční plánování - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - v modelových situacích prokáže schopnost uplatnit práva spotřebitele - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy - sestaví jednoduchý finanční plán Rozvoj schopnosti poznávání Řešení problémů Komunikace v různých situacích, asertivita 267

12 Člověk a svět práce 3. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze Funkce peněz Hotovostní peníze - objasní funkce peněz - vysvětlí pojem mince a bankovka - rozlišuje mince a bankovky používané Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova ke zdraví Mince a bankovky vzhled, ochranné na území ČR prvky Hotovostní placení Nákup zboží za hotovost Hotovostní placení na poště a v bance Bezhotovostní peníze Druhy účtů, pohyby peněžních prostředků na účtech, výpisy z účtů Bankovní úroky a poplatky za služby Bezhotovostní placení Úloha bank Zadávání platebních příkazů a jejich způsoby Úhradová forma placení Inkasní forma placení Nástroje bezhotovostního placení Platební karta Bankomat Měna Valuty a devizy Směnný kurz Kurzovní lístek - určí vhodnost hotovostní platby v různých situacích - používá platební kartu, obsluhuje bankomat - vyplňuje poštovní poukázky a jiné doklady používané k hotovostnímu placení - vysvětlí pojmy bezhotovostní peníze, účet - objasní vliv úroků a poplatků na výši zůstatku na účtu - získává informace o bankovních účtech, pracuje s nimi a na jejich základě vybere konkrétní vhodný produkt - vystihne hlavní funkce bank - rozlišuje úhradovou a inkasní formu placení - zadává údaje k provedení bezhotovostního placení -na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - dodržuje bezpečnostní zásady při používání nástrojů bezhotovostního placení - rozlišuje pojem valuta a deviza - orientuje se v kurzovních lístcích - porovná výhodnost nákupu a prodeje různých druhů měn podle kurzovního lístku Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Schopnost přijímat odpovědnost za své postoje a činy Občanská výchova Tržní hospodářství Trh, podstata fungování trhu Nabídka, poptávka - vysvětlí pojem trh - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu - prokáže v modelových situacích schopnost vyznat se v nabídce a poptávce zboží 268 Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti

13 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Cena Cena jako výsledek působení nabídky a poptávky Tvorba ceny Nákladový přístup stanovení ceny Multikulturní výchova Lidské vztahy Význam kvality mezilidských vztahů Marketingový způsob stanovení ceny Inflace Hospodaření rozpočet domácnosti Struktura rozpočtu, příjmy a výdaje Neomezenost potřeb, omezenost zdrojů Struktura osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti Příjmy pravidelné, nepravidelné a jednorázové Výdaje pevné, kontrolovatelné a jednorázové Sestavení osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti Typy rozpočtů: vyrovnaný, přebytkový, schodkový Penězonosič v rozpočtu Penězožrout v rozpočtu Rozvaha Majetek, závazky Sestavení rozvahy Čisté jmění, zadluženost - vysvětlí pojem cena - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - vysvětlí různé způsoby stanovení ceny zboží - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH -na příkladu uvede marketingový způsob stanovení ceny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - vysvětlí pojmy rozpočet, příjmy a výdaje a pracuje s nimi - rozlišuje a na příkladu vysvětlí neomezenost potřeb a omezenost zdrojů - na modelových příkladech hospodaření jednotlivce a domácnosti uvede hlavní příjmy a výdaje, vytvoří strukturu rozpočtu - v rozpočtu rozlišuje příjmy podle frekvence na pravidelné, nepravidelné a jednorázové - v rozpočtu rozlišuje výdaje pevné, kontrolovatelné a jednorázové - sestaví měsíční rozpočet jednotlivce a domácnosti - zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti - vysvětlí pojem penězonosič a penězožrout - zdůvodní přínos penězonosičů v rozpočtu a význam jejich pořizování Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Sebekontrola a sebeovládání Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Občanská výchova Domácí finance Průběžný stav financí: rozpočet - porovnání příjmů a výdajů Celkový stav financí: rozvaha - porovnání majetku a závazků Práva spotřebitelů Reklamace spotřebního zboží Reklamace potravin Dohled nad ochranou spotřebitele Nekalé obchodní praktiky - vysvětlí pojem rozvaha - pracuje s pojmy majetek, závazky - provede rozvahu modelových domácností - vypočítá čisté jmění modelových domácností - vystihne rozdíl mezi průběžným a celkovým stavem financí - uvede do souvislosti rozpočet a rozvahu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 269 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena dovednost zvládání stresových situací Výchova demokratického občana Občanská výchova

14 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA Voda Význam vody pro lidské aktivity - vysvětlí význam vody a ovzduší pro Ochrana její čistoty život na Zemi Pitná voda ve světě a u nás PĚSTITELSKÉ PRÁCE Pěstitelství Okrasné rostliny Ovzduší Význam pro život na Zemi Ohrožování ovzduší a klimatické změny Čistota ovzduší Provoz domácnosti Voda Teplo Světlo Úklid domácnosti, postupy - základní činnosti Odpad a jeho ekologická likvidace Bezpečnost práce na pozemku První pomoc při úrazu Podzimní práce Jarní práce na pozemku školy Práce s atlasem a klíčem k určování rostlin - chápe nutnost ochrany čistoty vody a ovzduší v celosvětovém měřítku - objasní, jak se podílí na šetření a úklidu domácnosti - objasní význam třídění odpadu - pojmenuje pracovní nářadí - ukládá je na určené místo umí je bezpečně používat - ví o nebezpečí poranění a nutnosti jeho okamžitého hlášení učiteli - provádí podzimní práce na pozemku školy ( rytí, pletí shrabování) - zvládá podzimní sadbu - poznává zeleninu a rostliny sázené na podzim - umí připravit záhon na jarní setí - provádí jarní setbu (ředkvičky, hrášek) - vysazuje připravené sazeničky (rajčata, dýně, meloun, slunečnice) - orientuje se v běžných okrasných rostlinách - umí rozpoznat běžné letničky, dvouletky a trvalky - rozeznává pokojové rostliny Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ekosystémy Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Komunikace Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ekosystémy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Zeměpis Výchova ke zdraví 270

15 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Péče o ovocné dřeviny - navštěvuje blízkou botanickou zahradu Ovocné dřeviny a za pomoci klíče určuje jména rostlin Ochrana životního prostředí Životní prostředí v okolí školy - orientuje se v ovocných stromech - zná teorii jejich rozmnožování (očkování, štěpování, roubování) - uvědomuje si vztah člověk-příroda a význam zeleně - zná důležitost oživování životního prostředí, snižování prašnosti, hlukové bariéry - umí rozpoznat dřeviny v okolí školy 271

16 Člověk a svět práce 4.období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční trh Pohyb peněz na finančním trhu Produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků - vysvětlí pojem finanční trh - vysvětlí pohyb peněz na finančním trhu - charakterizuje složky, ze kterých je složena výsledná cena daného finančního produktu Produkty k ukládání peněz: vklady, investice úrok, úroková míra, poplatky výnos Produkty k půjčování peněz úvěr roční procentní sazba nákladů (RPSN) celkové náklady na úvěr Instituce na finančním trhu: Banky a jejich služby Aktivní a pasivní operace Druhy bank: centrální banka, obchodní banky Produkty obchodních bank Stavební spořitelny Účel instituce, princip činnosti Produkty stavebních spořitelen Penzijní fondy Účel instituce, princip její činnosti Produkty penzijních fondů Instituce k obchodu s cennými papíry Burza, RM-Systém Investiční společnosti a jejich podílové fondy Účel institucí, princip jejich činnosti Cenné papíry: akcie, dluhopisy, podílové listy Leasingové společnosti Účel instituce, princip její činnosti Produkty leasingových společností Splátkový prodej, leasing - rozlišuje vklady a investice - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - orientuje se v úrokových mírách, vypočítá úrok - určí výnos u vkladů a investic - určí cenu daného produktu pro ukládání peněz - vysvětlí, co je úvěr - určí celkové náklady na úvěr - určí cenu daného produktu pro půjčování peněz - vysvětlí, co je banka - charakterizuje činnost bank - uvede jednotlivé druhy bank - uvede základní produkty nabízené bankami - uvede, co je stavební spořitelna - charakterizuje činnost stavebních spořitelen - vysvětlí účel a princip stavebního spoření - uvede, co je penzijní fond - charakterizuje činnost penzijních fondů - uvede účel a princip penzijního připojištění - uvede účel institucí obchodujících s cennými papíry - vysvětlí, co jsou cenné papíry - charakterizuje parametry určující aktuální cenu cenného papíru - uvede, co je leasingová společnost - vysvětlí princip činnosti leasingových společností - charakterizuje leasing 272 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Schopnost přijímat odpovědnost za své postoje a činy Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti Občanská výchova

17 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Splátkové společnosti Účel instituce, princip její činnosti Produkty splátkových společností Pojišťovny Účel instituce, princip její činnosti Pojištění Význam pojištění, druhy pojištění Finanční produkty Finanční produkty jako nástroje řešení dané finanční situace Ceny finančních produktů Správa peněz - uvede, co je splátková společnost - vysvětlí princip činnosti splátkových společností - charakterizuje základní produkty splátkových společností - uvede, co je pojišťovna, význam pojištění - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - uvede možnosti využití finančních produktů jako nástroje řešení dané finanční situace - charakterizuje složky, ze kterých je složena výsledná cena daného finančního produktu Multikulturní výchova Lidské vztahy Význam kvality mezilidských vztahů Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Sebekontrola a sebeovládání Vklady a investice Bankovní vklady Spořicí účet, termínovaný vklad, vkladní knížka Stavební spoření jako spořicí produkt Penzijní připojištění - vysvětlí, co je běžný účet - vysvětlí využití běžného účtu pro správu financí - charakterizuje jednotlivé finanční produkty k uložení peněz Občanská výchova Investice do cenných papírů Akcie, podílové listy, dluhopisy Porovnání vkladových a investičních produktů Měřítka pro výběr produktu pro zhodnocení peněz Půjčky peněz Účelové úvěry: stavební spoření jako úvěrový produkt hypoteční úvěr spotřebitelský úvěr finanční leasing splátkový prodej Neúčelové úvěry: kontokorentní úvěr osobní půjčka kreditní karty Porovnání úvěrových produktů - rozlišuje rozdíl mezi vkladem a investicí - vysvětlí, co je akcie, podílový list, dluhopis - porovná vkladové a investiční produkty z hlediska rizikovosti, likvidity a výnosu - charakterizuje jednotlivé finanční produkty k půjčení peněz - určí zdroje financí pro splácení úvěru jako priority ve svých budoucích výdajích - porovná vhodnost finančních produktů k půjčení peněz Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena dovednost zvládání stresových situací Výchova demokratického občana 273

18 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Pojištění - uvědomuje si rizika při půjčování peněz Občan, občanská společnost a stát Význam pojištění Schopnost přijímat odpovědnost za své Druhy pojištění: postoje a činy Životní pojištění - uvede účel a význam pojištění Úrazové pojištění - charakterizuje jednotlivé druhy pojištění Multikulturní výchova Pojištění invalidity Lidské vztahy Pojištění majetku obyvatelstva - rozhodne se v dané finanční situaci pro Význam kvality mezilidských vztahů Pojištění odpovědnosti za škody vhodný typ pojištění Cestovní pojištění PĚSTITELSKÉ PRÁCE Pěstitelství Finanční plán Význam finančního plánu Sestavení finančního plánu Stav financí Stanovení cíle Vyhodnocení cílů Způsob dosažení cíle Zajištění rizik Důvody k zajištění Rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní Bezpečnost práce na pozemku - charakterizuje pojem finanční plán - vysvětlí význam finančního plánu - zhodnotí stav financí na základě rozpočtu a rozvahy - na základě svých potřeb určí své cíle - porovná jednotlivé cíle a určí jejich vzájemnou prioritu - rozhodne se na základě dané finanční situace a předpokladu budoucích finančních nákladů a zdrojů a na základě porovnání rizikovosti, likvidity a výnosnosti pro vhodný typ finančního produktu - rozhodne se na základě porovnání nabídek finančních institucí pro konkrétní finanční produkt - zohlední neočekávaná rizika a zajistí je případným pojištěním - navrhne finanční plán s využitím vhodných bankovních produktů, zváží jejich klady a zápory - navrhne alternativní finanční plán - porovná klady a zápory finančních plánů pro danou situaci - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - pojmenuje pracovní nářadí - ukládá je na určené místo umí je bezpečně používat Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti Odpovědnost, ukázněnost, předvídavost Komunikace Komunikační obrana proti manipulaci Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Občanská výchova Občanská výchova Výchova ke zdraví 274

19 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: - ví o nebezpečí poranění a nutnosti Občanská výchova Okrasné rostliny První pomoc při úrazu jeho okamžitého hlášení učiteli Vztah člověka k prostředí Ovocné dřeviny Podzimní práce Jarní práce na pozemku školy - provádí podzimní práce na pozemku školy ( rytí, pletí shrabování) - zvládá podzimní sadbu - poznává zeleninu a rostliny sázené na podzim - umí připravit záhon na jarní setí - provádí jarní setbu (ředkvičky, hrášek) - vysazuje připravené sazeničky (rajčata, dýně, meloun, slunečnice) Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Český jazyk Informatika Přírodopis Léčivé rostliny Práce s atlasem a klíčem k určování rostlin Péče o ovocné dřeviny Ochrana životního prostředí - orientuje se v běžných okrasných rostlinách - umí rozpoznat běžné letničky, dvouletky a trvalky - rozeznává pokojové rostliny - navštěvuje blízkou botanickou zahradu a za pomoci klíče určuje jména rostlin - orientuje se v ovocných stromech - zná teorii jejich rozmnožování (očkování, štěpování, roubování) - uvědomuje si vztah člověk-příroda a význam zeleně - zná důležitost oživování životního prostředí, snižování prašnosti, hlukové bariéry Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Léčivé rostliny v běžné zahradě - umí rozpoznat dřeviny v okolí školy - rozpoznává zahradní léčivé byliny (meduňka, máta, mateřídouška, šalvěj, kontryhel, levandule) - zná význam léčivek - orientuje se v zásadách sběru, sušení, uchovávání léčivých bylin Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí 275

20 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Léčivé rostliny Léčivé rostliny v běžné zahradě - rozpoznává zahradní léčivé byliny Objevujeme Evropu a svět (meduňka, máta, mateřídouška, šalvěj, kontryhel, levandule) Mediální výchova - zná význam léčivek Interpretace vztahu mediálních sdělení - orientuje se v zásadách sběru, sušení, a reality uchovávání léčivých bylin Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Koření - význam koření v kuchyni - běžná koření naší zahrady (petržel, libeček, feferonky, saturejka, kerblík, rozmarýn, dobromysl) Aranžování rostlin Historie aranžování květin - praktické práce s rostlinami - vazby sušených rostlin - sezónní dekorace - zná rostliny použitelné na sušení - seznamuje se se způsoby sušení a uchovávání rostlin - vytvoří velikonoční dekoraci (jarní) - vytvoří vánoční dekoraci (zimní) TRH PRÁCE Povolání lidí Druhy pracovišť Pracovní prostředky a pracovní objekty Charakter a druhy pracovních činností - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Požadavky kvalifikační, zdravotní, osobnostní - orientuje se v požadavcích kvalifikačních, zdravotních a osobnostních u vybraných profesí Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE Základní principy Sebepoznávání Osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti Sebehodnocení - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání 276

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 3.2. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 3.2.1. vyučovací předmět - PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ 414 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1

Více