6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň"

Transkript

1 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období) a ve 3. až 5. ročníku (2. období), vždy 1 vyuč. hodinu týdně. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy pro celou třídu společné. Žáci si v tomto předmětu při práci s různými materiály a s plošnými či prostorovými konstrukčními stavebnicemi osvojují základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Výuka probíhá ve třídě, výuka pozorování přírody na vycházkách, výuka poznávání rostlin na exkurzi ve farmaceutické zahradě Masarykovy univerzity na Kraví hoře, výuka modelování probíhá ve školní keramické dílně a výuka společného stolování ve školní jídelně. Dalším tematickým okruhem zařazeným do předmětu Člověk a svět práce, je finanční gramotnost. Finanční gramotnost nejen současných žáků, ale i některých dospělých, je na velmi nízké úrovni, což dokládá velmi vysoká zadluženost domácností, a proto jsme se rozhodli začlenit tento vznikající předmět přímo do výuky. Na prvním stupni se žáci setkají se základy finanční gramotnosti ve 2. období (3. až 5. ročník). Zde se věnujeme především formám peněz a formám placení, sestavení jednoduchého osobního rozpočtu a právům spotřebitele. Druhý stupeň dle náročnosti dělíme do dvou časových bloků, a to na 6.a 7.ročník a potom 8. a 9.ročník opět do předmětu Člověk a svět práce. Je potřeba u žáků vytvořit celkovou představu o finančním světě, s možností a formami legálního získávání finančních prostředků a povinností s tím spojenými, jako daně a odvody. Dále je potřeba žákům udělat přehled informací o půjčkách, pojištěních a také podat návody a doporučení na sestavování osobního a rodinného rozpočtu. Za neméně důležité považujeme žáky seznámit s nástrahami běžného spotřebitele v souvislosti s nakupováním, a to především kreditními kartami. Předmět Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen do 5 tematických okruhů: 1. Práce s drobným materiálem poznávání vlastností materiálů, vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů funkce a využití jednoduchých pracovních pomůcek a materiálů jednoduché pracovní postupy a organizace práce lidové zvyky, tradice a řemesla práce s papírem, šití, práce s přírodninami, modelování a keramika jednoduché pracovní postupy a organizace práce 2. Konstrukční činnosti práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) sestavování jednoduchých modelů vytváření jednoduchých modelů dle vlastního návrhu práce podle návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 3. Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin poznávání názvů běžných pokojových rostlin péče o nenáročné rostliny 257

2 pěstování rostlin ze semen pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování poznávání chráněných a jedovatých rostlin 4. Příprava pokrmů základní pravidla stolování jednoduchá úprava stolu pro jednoduché stolování či ke slavnostnějším příležitostem zhotovení jednoduchého pokrmu způsoby uchovávání a skladování potravin 5. Finanční gramotnost potřeby peníze formy peněz a formy placení funkce peněz osobní rozpočet práva spotřebitele finanční produkty Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci. 2. stupeň V 6. a 7. ročníku je předmět Člověk a svět práce rozdělen do 3 základních tematických okruhů: Finanční gramotnost, Základní podmínky života a Pěstitelské práce. Finanční gramotnost hotovostní a bezhotovostní placení měna tržní hospodářství cena hospodaření rozpočet domácnosti práva spotřebitelů Základní podmínky života voda ovzduší provoz domácnosti Pěstitelské práce bezpečnost práce na pozemku a první pomoc podzimní práce jarní práce práce s atlasem a klíčem k určování rostlin ovocné dřeviny V 8. a 9. ročníku jsou to okruhy Finanční gramotnost, Pěstitelské práce a Volba profesní orientace. 258

3 Finanční gramotnost finanční trh produkty k ukládání a půjčování peněz instituce na finančním trhu správa peněz pojištění Pěstitelské práce podzimní a jarní práce léčivé rostliny aranžování rostlin ochrana životního prostředí Volba profesní orientace trh práce možnosti vzdělávání zaměstnání Předmět vybavuje žáka schopností orientovat se v různých oborech lidské činnosti a formách fyzické i duševní práce. Seznamuje žáky s možnostmi vzdělávání v rámci regionu, celé České republiky i s nabídkou pozdějšího studia v Evropské unii. Vede žáky k osvojení poznatků a dovedností důležitých pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Předmět vede k pozitivnímu vztahu k práci, učí chápat práci jako příležitost k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení. Žáci jsou vedeni k poznávání okolního světa, k sebedůvěře, k umění prezentovat svou osobu při vstupu na trh práce, k novým postojům a hodnotám i ve vztahu k životnímu prostředí. Výuka je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Předmět postupně buduje systém, který pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o jejich budoucím profesním zaměření. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání vede ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 259

4 klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vede žáky k plánování úkolů a postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami vede ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů v současnosti zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory vede žáky k uplatňování vhodných prostředků komunikace, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních postoj Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků důsledně vyžaduje dodržování pravidel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce umožňuje žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle přispívá k vytváření rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti i domácnosti vede žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vede žáky k získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU i ve světě a k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel vede žáky k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost 260

5 vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce vede žáky k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku vede žáky k poznání, že technika, jako významná součást lidské kultury, je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka vede žáky k chápání práce jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení přispívá k utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí vede žáky k ochraně kulturních, společenských a přírodních hodnot zdůrazňuje environmentální složku výuky 261

6 Člověk a svět práce - 1. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Bezpečnost a organizace práce ve vyučovacím předmětu Práce s papírem Trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslení šablon Práce s textilem Navlíkání jehly, uzel, šití, přední steh, stříhání Práce s přírodninami Sbírání, třídění, kombinování, dotváření Práce s modelovací hmotou Hnětení, válení, přidávání, ubírání, ohýbání, dělení, hlazení, vyrývání, vykrajování - udržuje pořádek, čistotu a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá trhání, lepení, mačkání, stříhání, skládání, překládání - zvládá přišití knoflíku - zvládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji - přiřazuje vlastnosti k jednotlivým materiálům a poznává, kterými vlastnostmi se od sebe liší - vysvětluje funkce a využití používaných nástrojů a pracovních pomůcek - poznává výrobky lidových řemesel Psychohygiena Komunikace Kreativita Výtvarná výchova Práce s drátem, korkem, umělou hmotou Stříhání, lepení, kombinované dotváření - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Kooperace a kompetice KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Práce se stavebnicemi Třídění, řazení, využití jednotlivých dílů stavebnic - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů - rozlišuje a třídí jednotlivé stavební prvky podle jejich funkce Komunikace Skládání podle obrázkové předlohy - vytváří výrobek podle slovního návodu Vytváření vlastních předmětů podle vlastního návrhu (fantazie) nebo podle předem stanovené funkce výrobku - sestavuje ploškou stavebnici puzzle podle obrazové předlohy - řeší podobné situace i s jinými stavebnicemi Kooperace a kompetice Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Informatika 262

7 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PĚSTITELSKÉ PRÁCE Ošetřování rostlin zalévání, kypření - dovede vyjádřit základní podmínky života rostlin a využívá je při pravidelné péči o svěřenou květinu ve třídě - pečuje o nenáročné rostliny - provádí samostatně zalévání a kypření rostlin Environmentální výchova Základní podmínky života Poznávání názvů běžných pokojových rostlin Pozorování změn v přírodě Vytváření jednoduchého záznamu - pojmenovává názvy pokojových květin ve třídě i doma - provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování Vztah člověka k prostředí Vytvoření jednoduché tabulky se záznamem změn v přírodě průběh klíčení a růstu rostliny porovnává výsledky vlastního pozorování s výsledky pozorování ostatních spolužáků Kooperace a kompetice PŘÍPRAVA POKRMŮ Vybavení kuchyně Kuchyňský nábytek a kuchyňské nástroje (stůl, linka,vybavení) - objasní základní vybavení kuchyně nádobí, přístroje, příbor, ubrus, prostírání Komunikace Stolování Základní pravidla stolování umístění příboru vedle jídelní soupravy - chová se vhodně při stolování Jednoduchá úprava stolu ubrus, prostírání, doplňky, květiny, svícen aj. Jednoduchý pokrm zhotovení jednoduchého pokrmu recept, pracovní postup, dodržování technologie - připraví stůl pro běžné stolování - používá správně příbor - zvládá připravení pomazánky, zeleninového nebo ovocného salátu obloženého talíře nebo jednohubek 263

8 Člověk a svět práce - 2. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Bezpečnost a organizace práce ve vyučovacím předmětu Práce s papírem Trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslení šablon Práce s textilem Navlíkání jehly, uzel, šití, přední steh, stříhání - udržuje pořádek, čistotu a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá trhání, lepení, mačkání, stříhání, skládání, překládání - zvládá přišití knoflíku zvládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena Kreativita Práce s přírodninami Sbírání, třídění, kombinování, dotváření - přiřazuje vlastnosti k jednotlivým materiálům a poznává, kterými vlastnostmi se od sebe liší Komunikace Kooperace a kompetice Práce s modelovací hmotou Hnětení, válení, přidávání, ubírání, ohýbání, dělení, hlazení, vyrývání, vykrajování - vysvětluje funkce a využití používaných nástrojů a pracovních pomůcek - poznává výrobky lidových řemesel Psychohygiena Výtvarná výchova Práce s drátem, korkem, umělou hmotou Stříhání, lepení, kombinované dotváření - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Práce se stavebnicemi Třídění, řazení, využití jednotlivých dílů stavebnic Rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - rozlišuje a třídí jednotlivé stavební prvky podle jejich funkce Kooperace a kompetice Skládání podle slovního návodu - vytváří výrobek podle slovního návodu Skládání podle obrázkové předlohy Vytváření vlastních předmětů podle vlastního návrhu (fantazie) nebo podle předem stanovené funkce výrobku - sestavuje ploškou stavebnici puzzle podle obrazové předlohy - řeší podobné situace i s jinými stavebnicemi Kreativita Psychohygiena Informatika 264

9 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Konstrukce dle vlastního návrhu Sestavení pracovního postupu (osnovy) Práce s náčrtem tvorba, popis - provádí jednoduchou montáž a demontáž - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu Kreativita PĚSTITELSKÉ PRÁCE Základní podmínky pěstování rostlin Půda, druhy a její zpracování Výživa rostlin Osivo - vyjmenuje nejdůležitější prvky pro výživu rostlin - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní Environmentální výchova Základní podmínky života Pěstování rostlin Ze semene v místnosti Pěstování pokojových rostlin Množení, řízkování Okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina Rostliny jedovaté, drogy a alergenní rostliny - pozná semena nejrozšířenější zeleniny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - vypěstuje novou rostlinku z řízku nebo oddenku - rozpoznává a chrání chráněné rostliny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - uvědomuje si toxické účinky manilského konopí a máku setého. - pozná jedovaté rostliny- rulík, vraní oko, lýkovec, jarní cibuloviny - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu Vztah člověka k prostředí Kooperace a kompetice Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PŘÍPRAVA POKRMŮ Základní vybavení kuchyně Nábytek, nádobí, kuchyňské přístroje, technika v kuchyni historie a význam Nákup potravin - orientuje se v základním vybavení kuchyně - objasňuje funkci jednotlivých přístrojů v kuchyni sporák, robot, mixér, mikrovlnná trouba - umí zajistit nákup základních potravin Skladování potravin Uchovávání potravin Jednoduchá úprava stolu - rozlišuje různé způsoby uchování potravin, zamrazování, zavařování a sušení - dovede přichystat stůl k narozeninám, připravit jednoduchou dekoraci k vánočnímu nebo velikonočnímu stolování Kooperace a kompetice Komunikace 265

10 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Pravidla stolování - dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování - umí správně umístit příbor a sklenice Komunikace Příprava jednoduchého studeného pokrmu - připravuje samostatně jednoduchý pokrm - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch - poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (drobná poranění a popálení) - vysvětluje, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti FINANČNÍ GRAMOTNOST Potřeby Potřeby a zdroje, uspokojování potřeb Vlastnictví, majetek Zboží - rozlišuje a porovnává jednotlivé potřeby - rozlišuje různé formy vlastnictví - vysvětlí pojem zboží Rozvoj schopnosti poznávání Cvičení pozornosti a soustředění Peníze Směna Platidla Peníze jako platidlo Měna Formy peněz a formy placení Hotovostní peníze Mince a bankovky České mince a bankovky Ochranné prvky bankovek Hotovostní placení Pošta, poštovní poukázka - prokáže v modelových situacích schopnost ocenit svou potřebu jinak než penězi - vysvětlí pojem platidlo - používá peníze jako prostředek směny - uvede příklady měn - rozezná jednotlivé mince a bankovky, používá je na základě jejich hodnoty k placení - uvede příklady hotovostního placení - využívá základní služby pošty Komunikace v různých situacích, asertivita Originální řešení situací Morální rozvoj Řešení problémů, rozhodovací dovednosti Bezhotovostní peníze, bankovní účet Bezhotovostní placení, platební karta, bankomat Banka a její funkce - vysvětlí pojem bezhotovostní peníze, bankovní účet - uvede příklady bezhotovostního placení - vysvětlí funkci banky 266

11 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Funkce peněz Hodnota peněz Koloběh peněz Cena Reklama, klamavá reklama Slevy Osobní rozpočet Rozpočet, postup sestavení rozpočtu Osobní příjmy, osobní výdaje Vyrovnaný rozpočet Přebytkový rozpočet Schodkový rozpočet Finanční plán, postup sestavení finančního plánu - v modelové situaci nastíní možnosti hospodaření s penězi (kapesné, osobní nákupy, úspory) - vysvětlí koloběh peněz na konkrétní situaci - na modelovém příkladu vysvětlí vznik ceny - rozezná reklamu, uvede příklad klamavé reklamy - vysvětlí výhody a nevýhody slev na konkrétním případu - sestaví jednoduchý osobní rozpočet - rozezná vyrovnaný rozpočet - rozezná přebytkový rozpočet - rozezná schodkový rozpočet - vytvoří si svůj finanční plán Morální rozvoj Řešení problémů, rozvoj schopnosti poznávání Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem Organizace vlastního času, stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení Práva spotřebitele Záruční doba Reklamace Finanční produkty Úspory a půjčky Finanční plánování - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - v modelových situacích prokáže schopnost uplatnit práva spotřebitele - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy - sestaví jednoduchý finanční plán Rozvoj schopnosti poznávání Řešení problémů Komunikace v různých situacích, asertivita 267

12 Člověk a svět práce 3. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze Funkce peněz Hotovostní peníze - objasní funkce peněz - vysvětlí pojem mince a bankovka - rozlišuje mince a bankovky používané Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova ke zdraví Mince a bankovky vzhled, ochranné na území ČR prvky Hotovostní placení Nákup zboží za hotovost Hotovostní placení na poště a v bance Bezhotovostní peníze Druhy účtů, pohyby peněžních prostředků na účtech, výpisy z účtů Bankovní úroky a poplatky za služby Bezhotovostní placení Úloha bank Zadávání platebních příkazů a jejich způsoby Úhradová forma placení Inkasní forma placení Nástroje bezhotovostního placení Platební karta Bankomat Měna Valuty a devizy Směnný kurz Kurzovní lístek - určí vhodnost hotovostní platby v různých situacích - používá platební kartu, obsluhuje bankomat - vyplňuje poštovní poukázky a jiné doklady používané k hotovostnímu placení - vysvětlí pojmy bezhotovostní peníze, účet - objasní vliv úroků a poplatků na výši zůstatku na účtu - získává informace o bankovních účtech, pracuje s nimi a na jejich základě vybere konkrétní vhodný produkt - vystihne hlavní funkce bank - rozlišuje úhradovou a inkasní formu placení - zadává údaje k provedení bezhotovostního placení -na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - dodržuje bezpečnostní zásady při používání nástrojů bezhotovostního placení - rozlišuje pojem valuta a deviza - orientuje se v kurzovních lístcích - porovná výhodnost nákupu a prodeje různých druhů měn podle kurzovního lístku Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Schopnost přijímat odpovědnost za své postoje a činy Občanská výchova Tržní hospodářství Trh, podstata fungování trhu Nabídka, poptávka - vysvětlí pojem trh - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu - prokáže v modelových situacích schopnost vyznat se v nabídce a poptávce zboží 268 Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti

13 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Cena Cena jako výsledek působení nabídky a poptávky Tvorba ceny Nákladový přístup stanovení ceny Multikulturní výchova Lidské vztahy Význam kvality mezilidských vztahů Marketingový způsob stanovení ceny Inflace Hospodaření rozpočet domácnosti Struktura rozpočtu, příjmy a výdaje Neomezenost potřeb, omezenost zdrojů Struktura osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti Příjmy pravidelné, nepravidelné a jednorázové Výdaje pevné, kontrolovatelné a jednorázové Sestavení osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti Typy rozpočtů: vyrovnaný, přebytkový, schodkový Penězonosič v rozpočtu Penězožrout v rozpočtu Rozvaha Majetek, závazky Sestavení rozvahy Čisté jmění, zadluženost - vysvětlí pojem cena - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - vysvětlí různé způsoby stanovení ceny zboží - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH -na příkladu uvede marketingový způsob stanovení ceny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - vysvětlí pojmy rozpočet, příjmy a výdaje a pracuje s nimi - rozlišuje a na příkladu vysvětlí neomezenost potřeb a omezenost zdrojů - na modelových příkladech hospodaření jednotlivce a domácnosti uvede hlavní příjmy a výdaje, vytvoří strukturu rozpočtu - v rozpočtu rozlišuje příjmy podle frekvence na pravidelné, nepravidelné a jednorázové - v rozpočtu rozlišuje výdaje pevné, kontrolovatelné a jednorázové - sestaví měsíční rozpočet jednotlivce a domácnosti - zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti - vysvětlí pojem penězonosič a penězožrout - zdůvodní přínos penězonosičů v rozpočtu a význam jejich pořizování Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Sebekontrola a sebeovládání Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Občanská výchova Domácí finance Průběžný stav financí: rozpočet - porovnání příjmů a výdajů Celkový stav financí: rozvaha - porovnání majetku a závazků Práva spotřebitelů Reklamace spotřebního zboží Reklamace potravin Dohled nad ochranou spotřebitele Nekalé obchodní praktiky - vysvětlí pojem rozvaha - pracuje s pojmy majetek, závazky - provede rozvahu modelových domácností - vypočítá čisté jmění modelových domácností - vystihne rozdíl mezi průběžným a celkovým stavem financí - uvede do souvislosti rozpočet a rozvahu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 269 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena dovednost zvládání stresových situací Výchova demokratického občana Občanská výchova

14 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA Voda Význam vody pro lidské aktivity - vysvětlí význam vody a ovzduší pro Ochrana její čistoty život na Zemi Pitná voda ve světě a u nás PĚSTITELSKÉ PRÁCE Pěstitelství Okrasné rostliny Ovzduší Význam pro život na Zemi Ohrožování ovzduší a klimatické změny Čistota ovzduší Provoz domácnosti Voda Teplo Světlo Úklid domácnosti, postupy - základní činnosti Odpad a jeho ekologická likvidace Bezpečnost práce na pozemku První pomoc při úrazu Podzimní práce Jarní práce na pozemku školy Práce s atlasem a klíčem k určování rostlin - chápe nutnost ochrany čistoty vody a ovzduší v celosvětovém měřítku - objasní, jak se podílí na šetření a úklidu domácnosti - objasní význam třídění odpadu - pojmenuje pracovní nářadí - ukládá je na určené místo umí je bezpečně používat - ví o nebezpečí poranění a nutnosti jeho okamžitého hlášení učiteli - provádí podzimní práce na pozemku školy ( rytí, pletí shrabování) - zvládá podzimní sadbu - poznává zeleninu a rostliny sázené na podzim - umí připravit záhon na jarní setí - provádí jarní setbu (ředkvičky, hrášek) - vysazuje připravené sazeničky (rajčata, dýně, meloun, slunečnice) - orientuje se v běžných okrasných rostlinách - umí rozpoznat běžné letničky, dvouletky a trvalky - rozeznává pokojové rostliny Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ekosystémy Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Komunikace Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ekosystémy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Zeměpis Výchova ke zdraví 270

15 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Péče o ovocné dřeviny - navštěvuje blízkou botanickou zahradu Ovocné dřeviny a za pomoci klíče určuje jména rostlin Ochrana životního prostředí Životní prostředí v okolí školy - orientuje se v ovocných stromech - zná teorii jejich rozmnožování (očkování, štěpování, roubování) - uvědomuje si vztah člověk-příroda a význam zeleně - zná důležitost oživování životního prostředí, snižování prašnosti, hlukové bariéry - umí rozpoznat dřeviny v okolí školy 271

16 Člověk a svět práce 4.období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční trh Pohyb peněz na finančním trhu Produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků - vysvětlí pojem finanční trh - vysvětlí pohyb peněz na finančním trhu - charakterizuje složky, ze kterých je složena výsledná cena daného finančního produktu Produkty k ukládání peněz: vklady, investice úrok, úroková míra, poplatky výnos Produkty k půjčování peněz úvěr roční procentní sazba nákladů (RPSN) celkové náklady na úvěr Instituce na finančním trhu: Banky a jejich služby Aktivní a pasivní operace Druhy bank: centrální banka, obchodní banky Produkty obchodních bank Stavební spořitelny Účel instituce, princip činnosti Produkty stavebních spořitelen Penzijní fondy Účel instituce, princip její činnosti Produkty penzijních fondů Instituce k obchodu s cennými papíry Burza, RM-Systém Investiční společnosti a jejich podílové fondy Účel institucí, princip jejich činnosti Cenné papíry: akcie, dluhopisy, podílové listy Leasingové společnosti Účel instituce, princip její činnosti Produkty leasingových společností Splátkový prodej, leasing - rozlišuje vklady a investice - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - orientuje se v úrokových mírách, vypočítá úrok - určí výnos u vkladů a investic - určí cenu daného produktu pro ukládání peněz - vysvětlí, co je úvěr - určí celkové náklady na úvěr - určí cenu daného produktu pro půjčování peněz - vysvětlí, co je banka - charakterizuje činnost bank - uvede jednotlivé druhy bank - uvede základní produkty nabízené bankami - uvede, co je stavební spořitelna - charakterizuje činnost stavebních spořitelen - vysvětlí účel a princip stavebního spoření - uvede, co je penzijní fond - charakterizuje činnost penzijních fondů - uvede účel a princip penzijního připojištění - uvede účel institucí obchodujících s cennými papíry - vysvětlí, co jsou cenné papíry - charakterizuje parametry určující aktuální cenu cenného papíru - uvede, co je leasingová společnost - vysvětlí princip činnosti leasingových společností - charakterizuje leasing 272 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Schopnost přijímat odpovědnost za své postoje a činy Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti Občanská výchova

17 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Splátkové společnosti Účel instituce, princip její činnosti Produkty splátkových společností Pojišťovny Účel instituce, princip její činnosti Pojištění Význam pojištění, druhy pojištění Finanční produkty Finanční produkty jako nástroje řešení dané finanční situace Ceny finančních produktů Správa peněz - uvede, co je splátková společnost - vysvětlí princip činnosti splátkových společností - charakterizuje základní produkty splátkových společností - uvede, co je pojišťovna, význam pojištění - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - uvede možnosti využití finančních produktů jako nástroje řešení dané finanční situace - charakterizuje složky, ze kterých je složena výsledná cena daného finančního produktu Multikulturní výchova Lidské vztahy Význam kvality mezilidských vztahů Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Sebekontrola a sebeovládání Vklady a investice Bankovní vklady Spořicí účet, termínovaný vklad, vkladní knížka Stavební spoření jako spořicí produkt Penzijní připojištění - vysvětlí, co je běžný účet - vysvětlí využití běžného účtu pro správu financí - charakterizuje jednotlivé finanční produkty k uložení peněz Občanská výchova Investice do cenných papírů Akcie, podílové listy, dluhopisy Porovnání vkladových a investičních produktů Měřítka pro výběr produktu pro zhodnocení peněz Půjčky peněz Účelové úvěry: stavební spoření jako úvěrový produkt hypoteční úvěr spotřebitelský úvěr finanční leasing splátkový prodej Neúčelové úvěry: kontokorentní úvěr osobní půjčka kreditní karty Porovnání úvěrových produktů - rozlišuje rozdíl mezi vkladem a investicí - vysvětlí, co je akcie, podílový list, dluhopis - porovná vkladové a investiční produkty z hlediska rizikovosti, likvidity a výnosu - charakterizuje jednotlivé finanční produkty k půjčení peněz - určí zdroje financí pro splácení úvěru jako priority ve svých budoucích výdajích - porovná vhodnost finančních produktů k půjčení peněz Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena dovednost zvládání stresových situací Výchova demokratického občana 273

18 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Pojištění - uvědomuje si rizika při půjčování peněz Občan, občanská společnost a stát Význam pojištění Schopnost přijímat odpovědnost za své Druhy pojištění: postoje a činy Životní pojištění - uvede účel a význam pojištění Úrazové pojištění - charakterizuje jednotlivé druhy pojištění Multikulturní výchova Pojištění invalidity Lidské vztahy Pojištění majetku obyvatelstva - rozhodne se v dané finanční situaci pro Význam kvality mezilidských vztahů Pojištění odpovědnosti za škody vhodný typ pojištění Cestovní pojištění PĚSTITELSKÉ PRÁCE Pěstitelství Finanční plán Význam finančního plánu Sestavení finančního plánu Stav financí Stanovení cíle Vyhodnocení cílů Způsob dosažení cíle Zajištění rizik Důvody k zajištění Rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní Bezpečnost práce na pozemku - charakterizuje pojem finanční plán - vysvětlí význam finančního plánu - zhodnotí stav financí na základě rozpočtu a rozvahy - na základě svých potřeb určí své cíle - porovná jednotlivé cíle a určí jejich vzájemnou prioritu - rozhodne se na základě dané finanční situace a předpokladu budoucích finančních nákladů a zdrojů a na základě porovnání rizikovosti, likvidity a výnosnosti pro vhodný typ finančního produktu - rozhodne se na základě porovnání nabídek finančních institucí pro konkrétní finanční produkt - zohlední neočekávaná rizika a zajistí je případným pojištěním - navrhne finanční plán s využitím vhodných bankovních produktů, zváží jejich klady a zápory - navrhne alternativní finanční plán - porovná klady a zápory finančních plánů pro danou situaci - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - pojmenuje pracovní nářadí - ukládá je na určené místo umí je bezpečně používat Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti Odpovědnost, ukázněnost, předvídavost Komunikace Komunikační obrana proti manipulaci Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Občanská výchova Občanská výchova Výchova ke zdraví 274

19 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: - ví o nebezpečí poranění a nutnosti Občanská výchova Okrasné rostliny První pomoc při úrazu jeho okamžitého hlášení učiteli Vztah člověka k prostředí Ovocné dřeviny Podzimní práce Jarní práce na pozemku školy - provádí podzimní práce na pozemku školy ( rytí, pletí shrabování) - zvládá podzimní sadbu - poznává zeleninu a rostliny sázené na podzim - umí připravit záhon na jarní setí - provádí jarní setbu (ředkvičky, hrášek) - vysazuje připravené sazeničky (rajčata, dýně, meloun, slunečnice) Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Český jazyk Informatika Přírodopis Léčivé rostliny Práce s atlasem a klíčem k určování rostlin Péče o ovocné dřeviny Ochrana životního prostředí - orientuje se v běžných okrasných rostlinách - umí rozpoznat běžné letničky, dvouletky a trvalky - rozeznává pokojové rostliny - navštěvuje blízkou botanickou zahradu a za pomoci klíče určuje jména rostlin - orientuje se v ovocných stromech - zná teorii jejich rozmnožování (očkování, štěpování, roubování) - uvědomuje si vztah člověk-příroda a význam zeleně - zná důležitost oživování životního prostředí, snižování prašnosti, hlukové bariéry Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Léčivé rostliny v běžné zahradě - umí rozpoznat dřeviny v okolí školy - rozpoznává zahradní léčivé byliny (meduňka, máta, mateřídouška, šalvěj, kontryhel, levandule) - zná význam léčivek - orientuje se v zásadách sběru, sušení, uchovávání léčivých bylin Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí 275

20 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Léčivé rostliny Léčivé rostliny v běžné zahradě - rozpoznává zahradní léčivé byliny Objevujeme Evropu a svět (meduňka, máta, mateřídouška, šalvěj, kontryhel, levandule) Mediální výchova - zná význam léčivek Interpretace vztahu mediálních sdělení - orientuje se v zásadách sběru, sušení, a reality uchovávání léčivých bylin Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Koření - význam koření v kuchyni - běžná koření naší zahrady (petržel, libeček, feferonky, saturejka, kerblík, rozmarýn, dobromysl) Aranžování rostlin Historie aranžování květin - praktické práce s rostlinami - vazby sušených rostlin - sezónní dekorace - zná rostliny použitelné na sušení - seznamuje se se způsoby sušení a uchovávání rostlin - vytvoří velikonoční dekoraci (jarní) - vytvoří vánoční dekoraci (zimní) TRH PRÁCE Povolání lidí Druhy pracovišť Pracovní prostředky a pracovní objekty Charakter a druhy pracovních činností - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Požadavky kvalifikační, zdravotní, osobnostní - orientuje se v požadavcích kvalifikačních, zdravotních a osobnostních u vybraných profesí Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE Základní principy Sebepoznávání Osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti Sebehodnocení - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání 276

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více