6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň"

Transkript

1 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období) a ve 3. až 5. ročníku (2. období), vždy 1 vyuč. hodinu týdně. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy pro celou třídu společné. Žáci si v tomto předmětu při práci s různými materiály a s plošnými či prostorovými konstrukčními stavebnicemi osvojují základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Výuka probíhá ve třídě, výuka pozorování přírody na vycházkách, výuka poznávání rostlin na exkurzi ve farmaceutické zahradě Masarykovy univerzity na Kraví hoře, výuka modelování probíhá ve školní keramické dílně a výuka společného stolování ve školní jídelně. Dalším tematickým okruhem zařazeným do předmětu Člověk a svět práce, je finanční gramotnost. Finanční gramotnost nejen současných žáků, ale i některých dospělých, je na velmi nízké úrovni, což dokládá velmi vysoká zadluženost domácností, a proto jsme se rozhodli začlenit tento vznikající předmět přímo do výuky. Na prvním stupni se žáci setkají se základy finanční gramotnosti ve 2. období (3. až 5. ročník). Zde se věnujeme především formám peněz a formám placení, sestavení jednoduchého osobního rozpočtu a právům spotřebitele. Druhý stupeň dle náročnosti dělíme do dvou časových bloků, a to na 6.a 7.ročník a potom 8. a 9.ročník opět do předmětu Člověk a svět práce. Je potřeba u žáků vytvořit celkovou představu o finančním světě, s možností a formami legálního získávání finančních prostředků a povinností s tím spojenými, jako daně a odvody. Dále je potřeba žákům udělat přehled informací o půjčkách, pojištěních a také podat návody a doporučení na sestavování osobního a rodinného rozpočtu. Za neméně důležité považujeme žáky seznámit s nástrahami běžného spotřebitele v souvislosti s nakupováním, a to především kreditními kartami. Předmět Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen do 5 tematických okruhů: 1. Práce s drobným materiálem poznávání vlastností materiálů, vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů funkce a využití jednoduchých pracovních pomůcek a materiálů jednoduché pracovní postupy a organizace práce lidové zvyky, tradice a řemesla práce s papírem, šití, práce s přírodninami, modelování a keramika jednoduché pracovní postupy a organizace práce 2. Konstrukční činnosti práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) sestavování jednoduchých modelů vytváření jednoduchých modelů dle vlastního návrhu práce podle návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 3. Pěstitelské práce základní podmínky pro pěstování rostlin poznávání názvů běžných pokojových rostlin péče o nenáročné rostliny 257

2 pěstování rostlin ze semen pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování poznávání chráněných a jedovatých rostlin 4. Příprava pokrmů základní pravidla stolování jednoduchá úprava stolu pro jednoduché stolování či ke slavnostnějším příležitostem zhotovení jednoduchého pokrmu způsoby uchovávání a skladování potravin 5. Finanční gramotnost potřeby peníze formy peněz a formy placení funkce peněz osobní rozpočet práva spotřebitele finanční produkty Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování bezpečnosti a hygieny při práci. 2. stupeň V 6. a 7. ročníku je předmět Člověk a svět práce rozdělen do 3 základních tematických okruhů: Finanční gramotnost, Základní podmínky života a Pěstitelské práce. Finanční gramotnost hotovostní a bezhotovostní placení měna tržní hospodářství cena hospodaření rozpočet domácnosti práva spotřebitelů Základní podmínky života voda ovzduší provoz domácnosti Pěstitelské práce bezpečnost práce na pozemku a první pomoc podzimní práce jarní práce práce s atlasem a klíčem k určování rostlin ovocné dřeviny V 8. a 9. ročníku jsou to okruhy Finanční gramotnost, Pěstitelské práce a Volba profesní orientace. 258

3 Finanční gramotnost finanční trh produkty k ukládání a půjčování peněz instituce na finančním trhu správa peněz pojištění Pěstitelské práce podzimní a jarní práce léčivé rostliny aranžování rostlin ochrana životního prostředí Volba profesní orientace trh práce možnosti vzdělávání zaměstnání Předmět vybavuje žáka schopností orientovat se v různých oborech lidské činnosti a formách fyzické i duševní práce. Seznamuje žáky s možnostmi vzdělávání v rámci regionu, celé České republiky i s nabídkou pozdějšího studia v Evropské unii. Vede žáky k osvojení poznatků a dovedností důležitých pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Předmět vede k pozitivnímu vztahu k práci, učí chápat práci jako příležitost k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení. Žáci jsou vedeni k poznávání okolního světa, k sebedůvěře, k umění prezentovat svou osobu při vstupu na trh práce, k novým postojům a hodnotám i ve vztahu k životnímu prostředí. Výuka je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Předmět postupně buduje systém, který pomáhá žákům při odpovědném rozhodování o jejich budoucím profesním zaměření. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání Učitel: pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení umožňuje žákům reflektovat (hodnotit) úspěšnost dosažení cíle vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu vnímá i aktivně zajišťuje vzdělávací potřeby jednotlivých žáků studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů žákům objasňuje, které koncepce a postupy, používané ve společenské praxi, jsou v souladu s dosaženou úrovní vzdělání vede ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků 259

4 klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy či úlohy rozvíjející tvořivost sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce vede žáky k plánování úkolů a postupů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami vede ke snaze o objektivní posouzení společenských jevů v současnosti zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů vytváří příležitost pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu společně s žáky formuluje cíl činnosti (úkolu) žáky vybízí, aby kladli otázky (k věci) umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory vede žáky k uplatňování vhodných prostředků komunikace, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv vede žáky k prozkoumávání pohledů a názorů, lišících se od jejich vlastních postoj Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Učitel: zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků důsledně vyžaduje dodržování pravidel vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce umožňuje žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle přispívá k vytváření rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti i domácnosti vede žáky k vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů Kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Učitel: důsledně rozlišuje procesy učení a hodnocení studijní materiály a zdroje jsou ve výuce žákům dostupné umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vede žáky k získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU i ve světě a k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti důsledně vyžaduje dodržování dohodnutých pravidel vede žáky k autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Učitel: zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost 260

5 vede žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce vede žáky k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku vede žáky k poznání, že technika, jako významná součást lidské kultury, je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka vede žáky k chápání práce jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení přispívá k utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí vede žáky k ochraně kulturních, společenských a přírodních hodnot zdůrazňuje environmentální složku výuky 261

6 Člověk a svět práce - 1. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Bezpečnost a organizace práce ve vyučovacím předmětu Práce s papírem Trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslení šablon Práce s textilem Navlíkání jehly, uzel, šití, přední steh, stříhání Práce s přírodninami Sbírání, třídění, kombinování, dotváření Práce s modelovací hmotou Hnětení, válení, přidávání, ubírání, ohýbání, dělení, hlazení, vyrývání, vykrajování - udržuje pořádek, čistotu a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá trhání, lepení, mačkání, stříhání, skládání, překládání - zvládá přišití knoflíku - zvládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji - přiřazuje vlastnosti k jednotlivým materiálům a poznává, kterými vlastnostmi se od sebe liší - vysvětluje funkce a využití používaných nástrojů a pracovních pomůcek - poznává výrobky lidových řemesel Psychohygiena Komunikace Kreativita Výtvarná výchova Práce s drátem, korkem, umělou hmotou Stříhání, lepení, kombinované dotváření - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů Kooperace a kompetice KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Práce se stavebnicemi Třídění, řazení, využití jednotlivých dílů stavebnic - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů - rozlišuje a třídí jednotlivé stavební prvky podle jejich funkce Komunikace Skládání podle obrázkové předlohy - vytváří výrobek podle slovního návodu Vytváření vlastních předmětů podle vlastního návrhu (fantazie) nebo podle předem stanovené funkce výrobku - sestavuje ploškou stavebnici puzzle podle obrazové předlohy - řeší podobné situace i s jinými stavebnicemi Kooperace a kompetice Morální rozvoj Hodnoty, postoje, praktická etika Informatika 262

7 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PĚSTITELSKÉ PRÁCE Ošetřování rostlin zalévání, kypření - dovede vyjádřit základní podmínky života rostlin a využívá je při pravidelné péči o svěřenou květinu ve třídě - pečuje o nenáročné rostliny - provádí samostatně zalévání a kypření rostlin Environmentální výchova Základní podmínky života Poznávání názvů běžných pokojových rostlin Pozorování změn v přírodě Vytváření jednoduchého záznamu - pojmenovává názvy pokojových květin ve třídě i doma - provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování Vztah člověka k prostředí Vytvoření jednoduché tabulky se záznamem změn v přírodě průběh klíčení a růstu rostliny porovnává výsledky vlastního pozorování s výsledky pozorování ostatních spolužáků Kooperace a kompetice PŘÍPRAVA POKRMŮ Vybavení kuchyně Kuchyňský nábytek a kuchyňské nástroje (stůl, linka,vybavení) - objasní základní vybavení kuchyně nádobí, přístroje, příbor, ubrus, prostírání Komunikace Stolování Základní pravidla stolování umístění příboru vedle jídelní soupravy - chová se vhodně při stolování Jednoduchá úprava stolu ubrus, prostírání, doplňky, květiny, svícen aj. Jednoduchý pokrm zhotovení jednoduchého pokrmu recept, pracovní postup, dodržování technologie - připraví stůl pro běžné stolování - používá správně příbor - zvládá připravení pomazánky, zeleninového nebo ovocného salátu obloženého talíře nebo jednohubek 263

8 Člověk a svět práce - 2. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Bezpečnost a organizace práce ve vyučovacím předmětu Práce s papírem Trhání, lepení, mačkání, překládání, obkreslení šablon Práce s textilem Navlíkání jehly, uzel, šití, přední steh, stříhání - udržuje pořádek, čistotu a dodržuje pravidla bezpečnosti práce - pracuje podle slovního návodu a předlohy - zvládá trhání, lepení, mačkání, stříhání, skládání, překládání - zvládá přišití knoflíku zvládá práci s jednoduchými pomůckami a nástroji Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena Kreativita Práce s přírodninami Sbírání, třídění, kombinování, dotváření - přiřazuje vlastnosti k jednotlivým materiálům a poznává, kterými vlastnostmi se od sebe liší Komunikace Kooperace a kompetice Práce s modelovací hmotou Hnětení, válení, přidávání, ubírání, ohýbání, dělení, hlazení, vyrývání, vykrajování - vysvětluje funkce a využití používaných nástrojů a pracovních pomůcek - poznává výrobky lidových řemesel Psychohygiena Výtvarná výchova Práce s drátem, korkem, umělou hmotou Stříhání, lepení, kombinované dotváření - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Práce se stavebnicemi Třídění, řazení, využití jednotlivých dílů stavebnic Rozlišení dílů podle funkčnosti a tvarů - zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi - rozlišuje a třídí jednotlivé stavební prvky podle jejich funkce Kooperace a kompetice Skládání podle slovního návodu - vytváří výrobek podle slovního návodu Skládání podle obrázkové předlohy Vytváření vlastních předmětů podle vlastního návrhu (fantazie) nebo podle předem stanovené funkce výrobku - sestavuje ploškou stavebnici puzzle podle obrazové předlohy - řeší podobné situace i s jinými stavebnicemi Kreativita Psychohygiena Informatika 264

9 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Konstrukce dle vlastního návrhu Sestavení pracovního postupu (osnovy) Práce s náčrtem tvorba, popis - provádí jednoduchou montáž a demontáž - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu Kreativita PĚSTITELSKÉ PRÁCE Základní podmínky pěstování rostlin Půda, druhy a její zpracování Výživa rostlin Osivo - vyjmenuje nejdůležitější prvky pro výživu rostlin - volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní Environmentální výchova Základní podmínky života Pěstování rostlin Ze semene v místnosti Pěstování pokojových rostlin Množení, řízkování Okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina Rostliny jedovaté, drogy a alergenní rostliny - pozná semena nejrozšířenější zeleniny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny - vypěstuje novou rostlinku z řízku nebo oddenku - rozpoznává a chrání chráněné rostliny - provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování - uvědomuje si toxické účinky manilského konopí a máku setého. - pozná jedovaté rostliny- rulík, vraní oko, lýkovec, jarní cibuloviny - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu Vztah člověka k prostředí Kooperace a kompetice Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PŘÍPRAVA POKRMŮ Základní vybavení kuchyně Nábytek, nádobí, kuchyňské přístroje, technika v kuchyni historie a význam Nákup potravin - orientuje se v základním vybavení kuchyně - objasňuje funkci jednotlivých přístrojů v kuchyni sporák, robot, mixér, mikrovlnná trouba - umí zajistit nákup základních potravin Skladování potravin Uchovávání potravin Jednoduchá úprava stolu - rozlišuje různé způsoby uchování potravin, zamrazování, zavařování a sušení - dovede přichystat stůl k narozeninám, připravit jednoduchou dekoraci k vánočnímu nebo velikonočnímu stolování Kooperace a kompetice Komunikace 265

10 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Pravidla stolování - dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování - umí správně umístit příbor a sklenice Komunikace Příprava jednoduchého studeného pokrmu - připravuje samostatně jednoduchý pokrm - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch - poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni (drobná poranění a popálení) - vysvětluje, jak postupovat při úrazu elektrickým proudem Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti FINANČNÍ GRAMOTNOST Potřeby Potřeby a zdroje, uspokojování potřeb Vlastnictví, majetek Zboží - rozlišuje a porovnává jednotlivé potřeby - rozlišuje různé formy vlastnictví - vysvětlí pojem zboží Rozvoj schopnosti poznávání Cvičení pozornosti a soustředění Peníze Směna Platidla Peníze jako platidlo Měna Formy peněz a formy placení Hotovostní peníze Mince a bankovky České mince a bankovky Ochranné prvky bankovek Hotovostní placení Pošta, poštovní poukázka - prokáže v modelových situacích schopnost ocenit svou potřebu jinak než penězi - vysvětlí pojem platidlo - používá peníze jako prostředek směny - uvede příklady měn - rozezná jednotlivé mince a bankovky, používá je na základě jejich hodnoty k placení - uvede příklady hotovostního placení - využívá základní služby pošty Komunikace v různých situacích, asertivita Originální řešení situací Morální rozvoj Řešení problémů, rozhodovací dovednosti Bezhotovostní peníze, bankovní účet Bezhotovostní placení, platební karta, bankomat Banka a její funkce - vysvětlí pojem bezhotovostní peníze, bankovní účet - uvede příklady bezhotovostního placení - vysvětlí funkci banky 266

11 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Funkce peněz Hodnota peněz Koloběh peněz Cena Reklama, klamavá reklama Slevy Osobní rozpočet Rozpočet, postup sestavení rozpočtu Osobní příjmy, osobní výdaje Vyrovnaný rozpočet Přebytkový rozpočet Schodkový rozpočet Finanční plán, postup sestavení finančního plánu - v modelové situaci nastíní možnosti hospodaření s penězi (kapesné, osobní nákupy, úspory) - vysvětlí koloběh peněz na konkrétní situaci - na modelovém příkladu vysvětlí vznik ceny - rozezná reklamu, uvede příklad klamavé reklamy - vysvětlí výhody a nevýhody slev na konkrétním případu - sestaví jednoduchý osobní rozpočet - rozezná vyrovnaný rozpočet - rozezná přebytkový rozpočet - rozezná schodkový rozpočet - vytvoří si svůj finanční plán Morální rozvoj Řešení problémů, rozvoj schopnosti poznávání Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem Organizace vlastního času, stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení Práva spotřebitele Záruční doba Reklamace Finanční produkty Úspory a půjčky Finanční plánování - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - v modelových situacích prokáže schopnost uplatnit práva spotřebitele - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy - sestaví jednoduchý finanční plán Rozvoj schopnosti poznávání Řešení problémů Komunikace v různých situacích, asertivita 267

12 Člověk a svět práce 3. období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům FINANČNÍ GRAMOTNOST Peníze Funkce peněz Hotovostní peníze - objasní funkce peněz - vysvětlí pojem mince a bankovka - rozlišuje mince a bankovky používané Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova ke zdraví Mince a bankovky vzhled, ochranné na území ČR prvky Hotovostní placení Nákup zboží za hotovost Hotovostní placení na poště a v bance Bezhotovostní peníze Druhy účtů, pohyby peněžních prostředků na účtech, výpisy z účtů Bankovní úroky a poplatky za služby Bezhotovostní placení Úloha bank Zadávání platebních příkazů a jejich způsoby Úhradová forma placení Inkasní forma placení Nástroje bezhotovostního placení Platební karta Bankomat Měna Valuty a devizy Směnný kurz Kurzovní lístek - určí vhodnost hotovostní platby v různých situacích - používá platební kartu, obsluhuje bankomat - vyplňuje poštovní poukázky a jiné doklady používané k hotovostnímu placení - vysvětlí pojmy bezhotovostní peníze, účet - objasní vliv úroků a poplatků na výši zůstatku na účtu - získává informace o bankovních účtech, pracuje s nimi a na jejich základě vybere konkrétní vhodný produkt - vystihne hlavní funkce bank - rozlišuje úhradovou a inkasní formu placení - zadává údaje k provedení bezhotovostního placení -na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - dodržuje bezpečnostní zásady při používání nástrojů bezhotovostního placení - rozlišuje pojem valuta a deviza - orientuje se v kurzovních lístcích - porovná výhodnost nákupu a prodeje různých druhů měn podle kurzovního lístku Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Schopnost přijímat odpovědnost za své postoje a činy Občanská výchova Tržní hospodářství Trh, podstata fungování trhu Nabídka, poptávka - vysvětlí pojem trh - na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu - prokáže v modelových situacích schopnost vyznat se v nabídce a poptávce zboží 268 Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti

13 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Cena Cena jako výsledek působení nabídky a poptávky Tvorba ceny Nákladový přístup stanovení ceny Multikulturní výchova Lidské vztahy Význam kvality mezilidských vztahů Marketingový způsob stanovení ceny Inflace Hospodaření rozpočet domácnosti Struktura rozpočtu, příjmy a výdaje Neomezenost potřeb, omezenost zdrojů Struktura osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti Příjmy pravidelné, nepravidelné a jednorázové Výdaje pevné, kontrolovatelné a jednorázové Sestavení osobního rozpočtu a rozpočtu domácnosti Typy rozpočtů: vyrovnaný, přebytkový, schodkový Penězonosič v rozpočtu Penězožrout v rozpočtu Rozvaha Majetek, závazky Sestavení rozvahy Čisté jmění, zadluženost - vysvětlí pojem cena - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - vysvětlí různé způsoby stanovení ceny zboží - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH -na příkladu uvede marketingový způsob stanovení ceny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - vysvětlí pojmy rozpočet, příjmy a výdaje a pracuje s nimi - rozlišuje a na příkladu vysvětlí neomezenost potřeb a omezenost zdrojů - na modelových příkladech hospodaření jednotlivce a domácnosti uvede hlavní příjmy a výdaje, vytvoří strukturu rozpočtu - v rozpočtu rozlišuje příjmy podle frekvence na pravidelné, nepravidelné a jednorázové - v rozpočtu rozlišuje výdaje pevné, kontrolovatelné a jednorázové - sestaví měsíční rozpočet jednotlivce a domácnosti - zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti - vysvětlí pojem penězonosič a penězožrout - zdůvodní přínos penězonosičů v rozpočtu a význam jejich pořizování Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Sebekontrola a sebeovládání Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Občanská výchova Domácí finance Průběžný stav financí: rozpočet - porovnání příjmů a výdajů Celkový stav financí: rozvaha - porovnání majetku a závazků Práva spotřebitelů Reklamace spotřebního zboží Reklamace potravin Dohled nad ochranou spotřebitele Nekalé obchodní praktiky - vysvětlí pojem rozvaha - pracuje s pojmy majetek, závazky - provede rozvahu modelových domácností - vypočítá čisté jmění modelových domácností - vystihne rozdíl mezi průběžným a celkovým stavem financí - uvede do souvislosti rozpočet a rozvahu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele 269 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena dovednost zvládání stresových situací Výchova demokratického občana Občanská výchova

14 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA Voda Význam vody pro lidské aktivity - vysvětlí význam vody a ovzduší pro Ochrana její čistoty život na Zemi Pitná voda ve světě a u nás PĚSTITELSKÉ PRÁCE Pěstitelství Okrasné rostliny Ovzduší Význam pro život na Zemi Ohrožování ovzduší a klimatické změny Čistota ovzduší Provoz domácnosti Voda Teplo Světlo Úklid domácnosti, postupy - základní činnosti Odpad a jeho ekologická likvidace Bezpečnost práce na pozemku První pomoc při úrazu Podzimní práce Jarní práce na pozemku školy Práce s atlasem a klíčem k určování rostlin - chápe nutnost ochrany čistoty vody a ovzduší v celosvětovém měřítku - objasní, jak se podílí na šetření a úklidu domácnosti - objasní význam třídění odpadu - pojmenuje pracovní nářadí - ukládá je na určené místo umí je bezpečně používat - ví o nebezpečí poranění a nutnosti jeho okamžitého hlášení učiteli - provádí podzimní práce na pozemku školy ( rytí, pletí shrabování) - zvládá podzimní sadbu - poznává zeleninu a rostliny sázené na podzim - umí připravit záhon na jarní setí - provádí jarní setbu (ředkvičky, hrášek) - vysazuje připravené sazeničky (rajčata, dýně, meloun, slunečnice) - orientuje se v běžných okrasných rostlinách - umí rozpoznat běžné letničky, dvouletky a trvalky - rozeznává pokojové rostliny Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ekosystémy Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Komunikace Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Ekosystémy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Zeměpis Výchova ke zdraví 270

15 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Péče o ovocné dřeviny - navštěvuje blízkou botanickou zahradu Ovocné dřeviny a za pomoci klíče určuje jména rostlin Ochrana životního prostředí Životní prostředí v okolí školy - orientuje se v ovocných stromech - zná teorii jejich rozmnožování (očkování, štěpování, roubování) - uvědomuje si vztah člověk-příroda a význam zeleně - zná důležitost oživování životního prostředí, snižování prašnosti, hlukové bariéry - umí rozpoznat dřeviny v okolí školy 271

16 Člověk a svět práce 4.období = ročník Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční trh Pohyb peněz na finančním trhu Produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků - vysvětlí pojem finanční trh - vysvětlí pohyb peněz na finančním trhu - charakterizuje složky, ze kterých je složena výsledná cena daného finančního produktu Produkty k ukládání peněz: vklady, investice úrok, úroková míra, poplatky výnos Produkty k půjčování peněz úvěr roční procentní sazba nákladů (RPSN) celkové náklady na úvěr Instituce na finančním trhu: Banky a jejich služby Aktivní a pasivní operace Druhy bank: centrální banka, obchodní banky Produkty obchodních bank Stavební spořitelny Účel instituce, princip činnosti Produkty stavebních spořitelen Penzijní fondy Účel instituce, princip její činnosti Produkty penzijních fondů Instituce k obchodu s cennými papíry Burza, RM-Systém Investiční společnosti a jejich podílové fondy Účel institucí, princip jejich činnosti Cenné papíry: akcie, dluhopisy, podílové listy Leasingové společnosti Účel instituce, princip její činnosti Produkty leasingových společností Splátkový prodej, leasing - rozlišuje vklady a investice - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - orientuje se v úrokových mírách, vypočítá úrok - určí výnos u vkladů a investic - určí cenu daného produktu pro ukládání peněz - vysvětlí, co je úvěr - určí celkové náklady na úvěr - určí cenu daného produktu pro půjčování peněz - vysvětlí, co je banka - charakterizuje činnost bank - uvede jednotlivé druhy bank - uvede základní produkty nabízené bankami - uvede, co je stavební spořitelna - charakterizuje činnost stavebních spořitelen - vysvětlí účel a princip stavebního spoření - uvede, co je penzijní fond - charakterizuje činnost penzijních fondů - uvede účel a princip penzijního připojištění - uvede účel institucí obchodujících s cennými papíry - vysvětlí, co jsou cenné papíry - charakterizuje parametry určující aktuální cenu cenného papíru - uvede, co je leasingová společnost - vysvětlí princip činnosti leasingových společností - charakterizuje leasing 272 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Schopnost přijímat odpovědnost za své postoje a činy Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti Občanská výchova

17 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Splátkové společnosti Účel instituce, princip její činnosti Produkty splátkových společností Pojišťovny Účel instituce, princip její činnosti Pojištění Význam pojištění, druhy pojištění Finanční produkty Finanční produkty jako nástroje řešení dané finanční situace Ceny finančních produktů Správa peněz - uvede, co je splátková společnost - vysvětlí princip činnosti splátkových společností - charakterizuje základní produkty splátkových společností - uvede, co je pojišťovna, význam pojištění - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít - uvede možnosti využití finančních produktů jako nástroje řešení dané finanční situace - charakterizuje složky, ze kterých je složena výsledná cena daného finančního produktu Multikulturní výchova Lidské vztahy Význam kvality mezilidských vztahů Stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Sebekontrola a sebeovládání Vklady a investice Bankovní vklady Spořicí účet, termínovaný vklad, vkladní knížka Stavební spoření jako spořicí produkt Penzijní připojištění - vysvětlí, co je běžný účet - vysvětlí využití běžného účtu pro správu financí - charakterizuje jednotlivé finanční produkty k uložení peněz Občanská výchova Investice do cenných papírů Akcie, podílové listy, dluhopisy Porovnání vkladových a investičních produktů Měřítka pro výběr produktu pro zhodnocení peněz Půjčky peněz Účelové úvěry: stavební spoření jako úvěrový produkt hypoteční úvěr spotřebitelský úvěr finanční leasing splátkový prodej Neúčelové úvěry: kontokorentní úvěr osobní půjčka kreditní karty Porovnání úvěrových produktů - rozlišuje rozdíl mezi vkladem a investicí - vysvětlí, co je akcie, podílový list, dluhopis - porovná vkladové a investiční produkty z hlediska rizikovosti, likvidity a výnosu - charakterizuje jednotlivé finanční produkty k půjčení peněz - určí zdroje financí pro splácení úvěru jako priority ve svých budoucích výdajích - porovná vhodnost finančních produktů k půjčení peněz Kreativita Rozvoj nápadů, řešení problémů Mediální výchova Vliv médií na každodenní život jednotlivce Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Psychohygiena dovednost zvládání stresových situací Výchova demokratického občana 273

18 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům Pojištění - uvědomuje si rizika při půjčování peněz Občan, občanská společnost a stát Význam pojištění Schopnost přijímat odpovědnost za své Druhy pojištění: postoje a činy Životní pojištění - uvede účel a význam pojištění Úrazové pojištění - charakterizuje jednotlivé druhy pojištění Multikulturní výchova Pojištění invalidity Lidské vztahy Pojištění majetku obyvatelstva - rozhodne se v dané finanční situaci pro Význam kvality mezilidských vztahů Pojištění odpovědnosti za škody vhodný typ pojištění Cestovní pojištění PĚSTITELSKÉ PRÁCE Pěstitelství Finanční plán Význam finančního plánu Sestavení finančního plánu Stav financí Stanovení cíle Vyhodnocení cílů Způsob dosažení cíle Zajištění rizik Důvody k zajištění Rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní Bezpečnost práce na pozemku - charakterizuje pojem finanční plán - vysvětlí význam finančního plánu - zhodnotí stav financí na základě rozpočtu a rozvahy - na základě svých potřeb určí své cíle - porovná jednotlivé cíle a určí jejich vzájemnou prioritu - rozhodne se na základě dané finanční situace a předpokladu budoucích finančních nákladů a zdrojů a na základě porovnání rizikovosti, likvidity a výnosnosti pro vhodný typ finančního produktu - rozhodne se na základě porovnání nabídek finančních institucí pro konkrétní finanční produkt - zohlední neočekávaná rizika a zajistí je případným pojištěním - navrhne finanční plán s využitím vhodných bankovních produktů, zváží jejich klady a zápory - navrhne alternativní finanční plán - porovná klady a zápory finančních plánů pro danou situaci - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu - rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané - pojmenuje pracovní nářadí - ukládá je na určené místo umí je bezpečně používat Hodnoty, postoje, praktická etika Vytváření odpovědnosti Odpovědnost, ukázněnost, předvídavost Komunikace Komunikační obrana proti manipulaci Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Občanská výchova Občanská výchova Výchova ke zdraví 274

19 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: - ví o nebezpečí poranění a nutnosti Občanská výchova Okrasné rostliny První pomoc při úrazu jeho okamžitého hlášení učiteli Vztah člověka k prostředí Ovocné dřeviny Podzimní práce Jarní práce na pozemku školy - provádí podzimní práce na pozemku školy ( rytí, pletí shrabování) - zvládá podzimní sadbu - poznává zeleninu a rostliny sázené na podzim - umí připravit záhon na jarní setí - provádí jarní setbu (ředkvičky, hrášek) - vysazuje připravené sazeničky (rajčata, dýně, meloun, slunečnice) Environmentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí Český jazyk Informatika Přírodopis Léčivé rostliny Práce s atlasem a klíčem k určování rostlin Péče o ovocné dřeviny Ochrana životního prostředí - orientuje se v běžných okrasných rostlinách - umí rozpoznat běžné letničky, dvouletky a trvalky - rozeznává pokojové rostliny - navštěvuje blízkou botanickou zahradu a za pomoci klíče určuje jména rostlin - orientuje se v ovocných stromech - zná teorii jejich rozmnožování (očkování, štěpování, roubování) - uvědomuje si vztah člověk-příroda a význam zeleně - zná důležitost oživování životního prostředí, snižování prašnosti, hlukové bariéry Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Komunikace Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Léčivé rostliny v běžné zahradě - umí rozpoznat dřeviny v okolí školy - rozpoznává zahradní léčivé byliny (meduňka, máta, mateřídouška, šalvěj, kontryhel, levandule) - zná význam léčivek - orientuje se v zásadách sběru, sušení, uchovávání léčivých bylin Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí 275

20 Tematický okruh dle RVP ŠVP - Učivo v ročníku Očekávané výstupy u žáků Průřezová témata Vztah k dalším předmětům: Léčivé rostliny Léčivé rostliny v běžné zahradě - rozpoznává zahradní léčivé byliny Objevujeme Evropu a svět (meduňka, máta, mateřídouška, šalvěj, kontryhel, levandule) Mediální výchova - zná význam léčivek Interpretace vztahu mediálních sdělení - orientuje se v zásadách sběru, sušení, a reality uchovávání léčivých bylin Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí Koření - význam koření v kuchyni - běžná koření naší zahrady (petržel, libeček, feferonky, saturejka, kerblík, rozmarýn, dobromysl) Aranžování rostlin Historie aranžování květin - praktické práce s rostlinami - vazby sušených rostlin - sezónní dekorace - zná rostliny použitelné na sušení - seznamuje se se způsoby sušení a uchovávání rostlin - vytvoří velikonoční dekoraci (jarní) - vytvoří vánoční dekoraci (zimní) TRH PRÁCE Povolání lidí Druhy pracovišť Pracovní prostředky a pracovní objekty Charakter a druhy pracovních činností - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Požadavky kvalifikační, zdravotní, osobnostní - orientuje se v požadavcích kvalifikačních, zdravotních a osobnostních u vybraných profesí Mediální výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality VOLBA PROFESNÍ ORIENTACE Základní principy Sebepoznávání Osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti Sebehodnocení - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání 276

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více