Issn evropský ÚČetní dvůr. zvláštní zpráva č. 5. Provádění PřístuPu Leader Pro rozvoj venkova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Issn 1831-0788. evropský ÚČetní dvůr. zvláštní zpráva č. 5. Provádění PřístuPu Leader Pro rozvoj venkova"

Transkript

1 evropský ÚČetní dvůr Issn zvláštní zpráva č Provádění PřístuPu Leader Pro rozvoj venkova Cs

2

3 Zvláštní zpráva č Provádění přístupu Leader pro rozvoj venkova (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU) EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

4 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel Fax Internet: Zvláštní zpráva č Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010 ISBN doi: /37979 Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Luxembourg

5 OBSAH 3 Body Glosář I X SHRNUTÍ 1 7 ÚVOD 8 11 ROZSAH A KONCEPCE AUDITU PŘIPOMÍNKY Provádění prvků Leader místními akčními skupinami za účelem získání přidané hodnoty Ačkoliv Účetní dvůr identifikoval několik příkladů, kdy se jednalo podle osvědčených postupů, místní akční skupiny uplatňovaly přístup Leader způsoby, které potenciální přidanou hodnotu prvků Leader omezují Řádnost finančního řízení místních akčních skupin Místní akční skupiny nebraly náležité ohledy na potřebu efektivnosti či spravedlivých a transparentních postupů Řízení programů Leader Komisí a členskými státy Komise a členské státy nebyly dostatečně náročné a s místními akčními skupinami nesou část odpovědnosti za omezení potenciální přidané hodnoty přístupu Leader. Nepodnikly totiž dostatečné kroky k omezení nákladů a rizik Monitorování a hodnocení prováděné Komisí a členskými státy Komise a členské státy nemohou prokázat vytvoření přidané hodnoty prováděním přístupu Leader. Komise a členské státy zatím nezhodnotily dodatečné náklady a související rizika Závěry a doporučení Příloha Seznam přezkoumaných projektů Odpovědi Komise

6

7 GLOSÁŘ 5 Členský stát: V kontextu tohoto auditu orgány odpovědné za řízení programů Leader. Členské státy k tomuto účelu určí řídící orgán. Jednotlivé regiony členských států jako Německo, Španělsko a Itálie mají vlastní programy a vlastní řídící orgány. EU: Evropská unie. MAS: Místní akční skupina: jde o místní partnerství veřejného a soukromého sektoru. Místní akční skupina odpovídá za návrh strategie místního rozvoje a výběr projektů. Mrtvá váha: Situace, kdy by byl dotovaný projekt zcela nebo zčásti realizován i bez grantové podpory. Opatření: Režim podpory pro provádění politiky. Opatření definuje pravidla pro projekty, které mohou být financovány. Osa 4: Programy rozvoje venkova v programovém období se provádí v rámci čtyř os, jež představují sourodé skupiny opatření. Osu 4 tvoří přístup Leader. Program Leader: Dokument o plánování a provádění přístupu Leader vypracovaný členským státem a schválený Komisí. První programy Leader probíhaly v letech , po nich následoval program Leader II ( ). Tento audit se týká programu Leader+ ( ) a osy 4 programu Leader ( ), která fungovala v rámci programů rozvoje venkova. Program rozvoje venkova: Dokument o plánování a provádění politiky EU pro rozvoj venkova vypracovaný členským státem a schválený Komisí. Programové období: Víceletý rámec pro plánování a provádění politik EU, např. rozvoj venkova, aktuální programové období je období Přidaná hodnota: V kontextu tohoto auditu jde přínosy generované přístupem Leader, například lepší identifikace místních potřeb a lokálních řešení, větší zapojení ze strany místních zainteresovaných stran a větší prostor pro inovace. Přístup Leader: Metoda usilující o dosažení cílů politiky EU pro rozvoj venkova realizací zdola- -nahoru oproti tradičnímu postupu shora-dolů. Leader je francouzský akronym pro vazby mezi akcemi pro rozvoj venkova. Řádné finanční řízení: Poctivé a transparentní řízení rozpočtu EU v souladu s finančním nařízením, zejména se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

8 6 SHRNUTÍ I. Leader je metodou pro dosahování cílů politiky EU pro rozvoj venkova způsobem zdola-nahoru oproti tradičnímu přístupu shora-dolů. Ve srovnání s tradičními metodami financování má přístup Leader vyšší náklady a rizika související jednak s další správní úrovní a jednak s předáním kontroly nad rozpočtem EU velkému počtu místních partnerství (MAS: místní akční skupiny). II. Zdůvodněním dodatečných nákladů a rizik přístupu Leader je snaha o dosažení přidané hodnoty, jež by měla vyplývat z přístupu zdola-nahoru a partnerství, např. lepší identifikace místních potřeb a lokálních řešení, větší účast místních zainteresovaných stran a větší prostor pro inovaci. III. Účetní dvůr zkoumal, zda se přístup Leader prováděl způsoby, které přidávaly hodnotu za současné minimalizace rizik řádného finančního řízení. Účetní dvůr posuzoval výkonnost místních akčních skupin při plnění programů Leader v období , jejichž konečné výdaje byly realizovány v roce Účetní dvůr rovněž posuzoval strategie místních akčních skupiny pro osu 4, které popisují jejich plány ohledně provádění přístupu Leader v období IV. Místní akční skupiny prováděly přístup Leader způsoby, které omezovaly potenciální přidanou hodnotu prvků Leader, i když Účetní dvůr zjistil i případy používání osvědčených postupů. Používání přístupu zdola-nahoru bylo omezené u těch místních akčních skupin, které udělily většinu grantů svým vlastním členským organizacím; potenciální přidané hodnoty partnerství nedosáhly místní akční skupiny, v jejichž rozhodování měly hlavní roli místní orgány; jen několik místních akčních skupin bylo schopno v rámci svých strategií či projektů prokázat příklady inovace či interakce mezi různými sektory. Místní akční skupiny se nezaměřovaly na dosažení cílů svých místních strategií. V. Účetní dvůr rovněž zjistil nedostatky v řádnosti finančního řízení místních akčních skupin. Místní akční skupiny konkrétně udělovaly granty projektům bez náležitých ohledů na efektivnost. Postupy nebyly vždy transparentní a dostatečně neprokazovaly, že místní akční skupiny se rozhodovaly objektivně a bez střetu zájmů. Tyto nedostatky jsou ozvěnou problémů, na které Účetní dvůr upozorňoval již ve své zvláštní zprávě za rok VI. Komise a členské státy nebyly dostatečně náročné a spolu s místními akčními skupinami nesou určitou odpovědnost za omezení potenciálu přidané hodnoty přístupu Leader. Nepodnikly dostatečné kroky k omezení nákladů a rizik. Deset let po ukončení předchozího auditu Účetního dvora přetrvávají u programu Leader stále tytéž nedostatky.

9 7 SHRNUTÍ VII. Komise dosud neprokázala účelnost a efektivnost výdajů, přidanou hodnotu vyplývající z uplatňování přístupu Leader, míru, v níž se realizovala známá rizika, či skutečné náklady provádění. VIII. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům Účetní dvůr doporučuje Komisi a členským státům, aby za účelem snížení rizika efektu mrtvé váhy, zajištění objektivních a řádně zdokumentovaných postupů pro výběr projektů a fungování zásady partnerství v praxi vyjasnily své požadavky a jejich dodržování vymáhaly. Je třeba robustních postupů, jež v souladu s finančním nařízením vyloučí střet zájmů. To vyžaduje prohlášení o zájmech, neúčast na hodnocení a výběru projektů a postoupení případů možného střetu zájmů řídícímu orgánu. X. Monitorování by se mělo soustředit na přidanou hodnotu přístupu Leader, efektivnost a účelnost a mělo by doplňovat data ze systému dohledu a kontroly, aby Komise měla k dispozici dostatečné, spolehlivé a relevantní údaje a mohla odpovídat za přidanou hodnotu a řádné finanční řízení programů Leader. IX. Po zbytek období by Komise měla zajistit, aby členské státy po místních akčních skupinách vyžadovaly stanovení měřitelných a pro místní oblast specifických cílů, jichž je možné prostřednictvím programu Leader dosáhnout. Členské státy by měly vyžadovat, aby místní akční skupiny odpovídaly za dosažení cílů místní akční strategie, za dosažení přidané hodnoty uplatňováním přístupu Leader a za efektivnost grantových výdajů a provozních nákladů.

10 ÚVOD 8 1. Leader je metoda EU pro provádění politiky rozvoje venkova, spočívající v přístupu zdola-nahoru. Má sedm charakteristických prvků (viz graf 1). Místním akčním skupinám (obecně známým jako MAS) se poskytuje finanční podpora na provádění strategií místního rozvoje, především formou poskytování grantů na místní projekty 1 (příklady financovaných projektů viz příloha). Místní akční skupiny jsou partnerstvím subjektů veřejného a soukromého (neziskového) sektoru z malých venkovských společenství 2. 1 Granty spolufinancuje EU a orgány veřejné správy příslušných členských států. Ve většině případů se grant poskytuje pouze na část celkových projektových nákladů: na projekt musí přispět i příjemce. EU a orgány na regionální a národní úrovni rovněž spolufinancují provozní náklady MAS. 2 Venkovská společenství do obyvatel. GRAF 1 Sedm charakteristických prvků přístupu Leader Rozpracování a provádění strategií zdola-nahoru Strategie místního rozvoje vycházející ze situace dané oblasti MAS: místní partnerství veřejného a soukromého sektoru Budování sítí Přístup Leader Integrované akce a akce napříč odvětvími Spolupráce Inovace

11 9 2. Cíle politiky a právní rámec stanoví právní předpisy EU. Národní a regionální programy pro provádění přístupu Leader, které schvaluje Komise, určují členské státy. Potenciální místní akční skupiny vytvářejí místní strategii podle národních a regionálních požadavků a obracejí se na příslušné orgány s žádostí o financování. Členské státy odpovídají za výběr místních akčních skupin, vyplácení podpory EU a národní spolufinancování a dále za monitorování a kontrolu provádění pomoci. Místní akční skupiny odpovídají za výběr projektů pro financování. V některých členských státech vybírají projekty místní akční skupiny až do výše ročního finančního rámce a zpracování žádostí o granty a platby grantů se provádí na úrovni národních a regionálních orgánů. Jiné členské státy ponechávají místním akčním skupinám odpovědnost za celý proces, včetně ročních či víceletých rozpočtů, z nichž se granty vyplácejí. 3 V letech mohly nové členské státy provádět v rámci svých operačních programů pro rozvoj venkova podobné opatření. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, , s. 1). 3. První období Leader bylo zahájeno v roce 1991 jako iniciativa Společenství, pak následoval Leader II ( ) a Leader+ ( ) 3. Ačkoliv období Leader+ formálně skončilo v roce 2006, provádění projektů a realizace výdajů mohly pokračovat až do poloviny roku V EU-15 fungovalo 893 místních akčních skupin Leader+; v nových členských státech jich bylo 281. Konečná výše příspěvku EU na program Leader+ bude činit přibližně 2,1 miliardy EUR. 4. od roku 2007 byl program Leader začleněn do nařízení k rozvoji venkova 4 jako alternativní přístup k dosažení cílů tří hlavních os této politiky (viz rámeček 1). Rámeček 1 Čtyři osy politiky rozvoje venkova v letech Osa 1: opatření s cílem zlepšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, rozvoje a inovací Osa 2: opatření s cílem zlepšit životní prostředí a krajinu podporou hospodaření s půdou Osa 3: opatření s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a povzbudit diverzifikaci hospodářské činnosti Osa 4: využití přístupu Leader za účelem dosažení cílů os 1 3

12 10 5. komise schválila většinu národních a regionálních programů rozvoje venkova na období v roce 2007 a počátkem roku Do konce roku 2009 vybraly členské státy v rámci osy 4 více než místních akčních skupin. Výše plánovaných výdajů EU na osu Leader v průběhu tohoto programového období je přibližně 5,5 miliardy EUR (viz graf 2) 5, národní spolufinancování z veřejných zdrojů činí další 3,4 miliardy EUR. 6. Přístup Leader vychází z předpokladu, že tento způsob provádění přináší v porovnání s tradičním způsobem provádění shora- -dolů přidanou hodnotu 6. Přístup zdola-nahoru a interakce mezi různými sektory na místní úrovni by měly mobilizovat místní potenciál. Místní skupiny by měly být v té nejlepší pozici, která jim umožní identifikovat integrovaná a inovativní lokální řešení místních problémů. Mohou také lépe reagovat. Účast na místním rozhodování by měla podněcovat nadšení a účastníky zavazovat, a tak vést k lepšímu, udržitelnějšímu místnímu rozvoji venkova 7. Zapojení místního společenství směrem zdola-nahoru také může mít méně konkrétní dopady, například budování kapacit a posilování účasti místního obyvatelstva 8 (viz graf 3). 5 Osa 4 (Leader) představuje 5 až 11 % plánovaných výdajů z programů na rozvoj venkova v EU-15 a minimálně 2,5 % v programech nových členských států. 6 U metod shora-dolů definují výdajová opatření a kritéria výběru projektů národní či regionální orgány a jejich zaměstnanci hodnotí návrhy projektů a rozhodují o udělování grantů. Některé úkony v rámci národních a regionálních režimů podpory mohou provádět i zaměstnanci místních kanceláří. 7 Hlavním principem, z něhož přístup Leader vychází, je že... strategie rozvoje jsou účelnější a efektivnější, pokud se o nich rozhoduje a jsou prováděny na místní úrovni místními subjekty. Informativní přehled k přístupu Leader vydaný Evropskou komisí. 8 Budování kapacit a posilování akceschopnosti místní populace dosažené v rámci přístupu Leader by měly být chápány tak, že vytváří pro venkovské společenství přidanou hodnotu. Odpověď Komise uvedená ve výroční zprávě za rok GRAF 2 Fondy EU programované pro osu 4 programu Leader ( ) podle členských států (v mil. EUR) Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Nizozemsko Malta Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené království

13 11 7. Místní akční skupiny představují další úroveň provádění, což s sebou nese určité náklady. Delegování rozhodování na místní partnerství rovněž přestavuje určité riziko pro řádné finanční řízení prostředků EU z hlediska spravedlnosti, transparentnosti, odpovědnosti a hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Když Účetní dvůr naposledy prováděl audit programu Leader pro účely výroční zprávy za rok , byly ve finančním řízení místních akčních skupin zjištěny závažné nedostatky: zpětné datování grantů ze strany místních akčních skupin vedoucí k riziku efektu mrtvé váhy; nedostatečná transparentnost u výběru projektů; potenciální střety zájmů; vysoké provozní náklady a zdlouhavé postupy. Komise tehdy odpověděla, že si je těchto rizik vědoma. Její hlavní reakce spočívala v podpoře osvědčených postupů a řádného finančního řízení formou pokynů a výměny informací Výroční zpráva za rozpočtový rok 2000, body (Úř. věst. C 359, ). 10 Tato otázka je dále rozvedena v bodech a GRAF 3 Role MAS při provádění přístupu Leader Co by měly MAS dělat? Jak mohou MAS přidávat hodnotu? Čeho mohou MAS dosáhnout? Zapojit různé socio-ekonomické sektory místní ekonomiky. Vypracovat integrované místní strategie. Vybírat projekty a udělovat jim granty za účelem provádění místních strategií. Lepší strategie lepší posouzení místních potřeb; lepší identifikace místního potenciálu a integrovaných, inovativních řešení. Lepší provádění lepší výběr projektů; Realizace konkrétních výstupů a výsledků činností a projektů. Dopad: realizace cílů EU pro rozvoj venkova, jak byly formulovány v místní strategii. Sdílet informace a zkušenosti formou zpráv, budování sítí a spolupráce. pečlivější monitorování a lepší schopnost reagovat; větší zainteresovanost a větší nadšení. Nepřímý dopad: jiné místní činnosti jsou prováděny lépe (mimo rámec programu Leader).

14 ROZSAH A KONCEPCE AUDITU jak bylo uvedeno výše, přístup Leader s sebou v porovnání s tradičnějšími a centralizovanějšími metodami provádění politiky rozvoje venkova nese dodatečné náklady a rizika, má ale rovněž potenciál přinést přidanou hodnotu prostřednictvím svých sedmi charakteristických prvků. To vedlo Účetní dvůr k formulaci následující auditní otázky: Prováděl se program Leader způsobem, který přidával hodnotu a zároveň minimalizoval rizika pro řádné finanční řízení? 11 MAS v Polsku prováděly přechodné programy Leader+, které nebylo možné srovnávat s jinými členskými státy. 9. Účetní dvůr při svém auditu vycházel z: o auditních dotazníků vyplněných náhodně vybraným vzorkem 202 MAS v 23 členských státech; o přezkumu dokumentace 27 těchto MAS; o auditů na místě a příkladů případových studií z 13 těchto MAS a více než 60 projektů, které byly pro projekty financované příslušnými MAS typické (viz seznam projektů v příloze); o auditu řídících orgánů 11 příslušných programů Leader, které dohromady představují více než 40 % finančních prostředků EU programovaných na období ; o auditu činností Komise ve vztahu k programu Leader. V době auditních prací v terénu v první polovině roku 2009 místní akční skupiny právě dokončily provádění svých strategií místního rozvoje Leader+ na období a byly členskými státy vybrány na základě svých strategií pro osu 4, které uvádějí jejich plány realizace přístupu Leader v období S v ýjimkou Německ a a Aragonie (Španělsko) však místní akční skupiny dosud jejich provádění nezahájily.

15 Účetní dvůr na základě právních předpisů a dokumentů a publikací Komise 12 vypracoval kritéria osvědčených postupů. V průběhu období Leader+ na základě těchto kritérií a s ohledem na strategie pro osu 4 prověřoval výkonnost vybraných místních akčních skupin. Audit probíhal v prostorách místních akčních skupin, aby bylo možné provést přezkum veškeré relevantní dokumentace, následovaly diskuse se zaměstnanci MAS a jejich členy o kontextu a uplatňované strategii. Vybrané projekty se také kontrolovaly na místě a s jejich navrhovateli byly vedeny pohovory. 12 Zejména oznámení Komise členským státům ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví obecné zásady pro iniciativu Společenství pro rozvoj venkova (Leader+) (Úř. věst. C 139, , s. 5), a články nařízení (ES) č. 1698/2005. Pokud byly zjištěny nedostatky či osvědčené postupy, hodnotily se související informace z monitorování a hodnocení, postupy a kontrolní systémy na národní a regionální úrovni s cílem posoudit, zda šlo o typickou praxi. Účetní dvůr na základě národních a regionálních programů, provozních pravidel, výsledků inspekcí prováděcích zpráv a hodnocení posuzoval výkonnost Komise a členských států v oblasti řízení, monitorování, hodnocení a dohledu v souvislosti s programem Leader. Audit zahrnul i posouzení Komise týkající se osy 4 jedenácti příslušných programů rozvoje venkova a výběr MAS pro osu 4 provedený členskými státy. 11. Připomínky jsou členěny podle hlavních oblastí odpovědnosti následujícím způsobem: o o o o provádění prvků programu Leader ze strany místních akčních skupin; řádnost finančního řízení ze strany místních akčních skupin; řízení programů Leader Komisí a členskými státy; monitorování a hodnocení prováděné Komisí a členskými státy.

16 14 TABULKA 1 Vybrané místní akční skupiny a rozpočty pro provádění jejich strategií pro osu 4 Kód MAS Členský stát (region) (v mil. EUR) Rozpočet osy DE-BY Německo (Bavorsko) 2 2,6 DE-MV Německo (Meklenbursko-Přední Pomořansko) 2 5,4 IE Irsko 14,6 EL Řecko 6,5 ES-A Španělsko (Aragonie) 7,1 ES-CM Španělsko (Kastilie a La Mancha) 3,9 FR (PL) Francie (region Loiry) 1,5 FR (LR) Francie (Languedoc-Roussillon) 3,2 IT-TOS Itálie (Toskánsko) 7,6 HU Maďarsko 5,9 PL (WP) Polsko (Pomořanské vojvodství) 4,3 PL (WŚ) Polsko (Svatokřížské vojvodství) 2,1 PT Portugalsko 6,0 1 Včetně národního a regionálního spolufinancování. 2 Orientační výše přidělených prostředků.

17 PŘIPOMÍNKY 15 Provádění prvků Leader místními akčními skupinami za účelem získání přidané hodnoty Ačkoliv Účetní dvůr identifikoval několik příkladů, kdy se jednalo podle osvědčených postupů, místní akční skupiny uplatňovaly přístup Leader způsoby, které potenciální přidanou hodnotu prvků Leader omezují P ř í s t u p z d o l a - n a h o r u 12. Přístup zdola-nahoru si klade za cíl posílit účast na místním rozvoji venkova zainteresováním místního společenství, hospodářských a sociálních zájmových skupin a zástupců veřejných orgánů a soukromých subjektů. Místní společenství by se mělo podílet na definování nejrelevantnější místní strategie a na provádění činností (projektů) nutných pro dosažení cílů této místní strategie. Všechny místní akční skupiny vykazovaly určitou míru zapojení místního společenství, některé místní akční skupiny však udělily většinu grantů Leader+ svým vlastním členským organizacím 13. Místní akční skupiny informovaly místní společenství o možnosti získat projektové granty různě: na veřejných shromážděních a akcích, formou letáků a publikací, na internetových stránkách místních akčních skupin a prostřednictvím členů místních akčních skupin. Tímto způsobem místní akční skupiny nejen reagovaly na stávající poptávku po grantech, ale také potenciálně povzbudily místní subjekty, aby zvážily nové investice a další projekty. Místní akční skupina v Toskánsku (Itálie) měla například informační kancelář v prostorách místní obchodní komory. Programy Leader byly rovněž propagovány v místním tisku a pamětními deskami na místě projektů. Místní akční skupiny v Maďarsku zvyšovaly povědomí o programu Leader informačními tabulemi u vjezdu do vesnic.

18 16 13 V Řecku vnitrostátní pravidla takovou pomoc po formálním vyhlášení výzvy k předkládání projektových návrhů vylučují. Všichni dotazovaní navrhovatelé projektů při přípravě grantových žádostí využili služeb konzultantů, kteří si za své služby účtovali částky v rozmezí až EUR. Obrázek 1: Maďarsko informační tabule informující o účasti obce v programu Leader 14. všechny místní akční skupiny rovněž disponovaly místními kancelářemi, kde zaměstnanci pomáhali navrhovatelům projektů s přípravou grantových žádostí 13. Tyto zdarma poskytované konzultační služby byly důležitým faktorem podpory grantových žádostí, neboť zejména navrhovatele menších projektů s nedostatkem zkušeností by zdlouhavé a složité postupy jinak mohly odradit (viz bod 70). 15. I když u mnoha projektů šlo o přímé investiční granty, studie nebo akce, některé místní akční skupiny rovněž působily proa k t i v n ě a p o d í l e l y s e s p o l u s m í s t n í m i s u b j e k t y n a d i s k u s í c h a vývoji prvotních nápadů do podoby strategičtěji zaměřených projektů. V Meklenbursku-Předním Pomořansku (Německo) například místní akční skupiny ustavily pracovní skupiny, tzv. inovativní týmy, jako poradce a podporu navrhovatelům složitějších projektů. Místní akční skupina v Irsku zaměstnala poradce pro rozvoj, jejichž úkolem bylo aktivně vyhledávat a rozvíjet nápady na projekty, které by mohly pomoci dosáhnout cílů strategie (viz rámeček 2). Rámeček 2 Role poradců pro rozvoj v irské místní akční skupině Poradci pro rozvoj odpovídali za analýzu, identifikaci, rozvoj, podporu a propagaci činností a iniciativ. Například pracovník pro potravinářské odvětví odpovídal za rozvoj a marketing regionální značky pro místní potravinářské produkty, rozvoj iniciativ v oblasti alternativního zemědělství atd. Dále spravoval aktivní blog, organizoval jednání a akce, kterých se sám zúčastňoval, podporoval rozvoj projektů odborných pracovníků z potravinářského sektoru a pomáhal jim.

19 všechny auditované místní akční skupiny udělovaly granty projektům navrženým jejich vlastními členskými organizacemi. Na programu Leader+ prováděném místní akční skupinou v Bavorsku (Německo) se podílelo pouze 12 různých navrhovatelů projektů, z nichž šest bylo na místní akční skupinu přímo navázáno. U šesti z jedenácti místních akčních skupin programu Le a d e r + p ředstavovaly t a k o vé g r a n t y 5 0 % a ž v í c e n e ž 9 0 % celkových grantů (viz graf 4). To snížilo objem grantů disponibilních širší veřejnosti, a omezilo tak její možnost účastnit se formou realizace projektů. GRAF 4 Granty udělené místním akčním skupinám a jejich členským organizacím % 90 % 75 % 66 % 80 % 48 % 70 % 60 % 47 % 54 % 56 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % DE-BY ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) PT % veřejných výdajů % projektů 1 Včetně organizací, v nichž měli členové místních akčních skupin přímý zájem. Údaje pro Aragonii nezahrnují granty jednotlivým malým podnikům, kde navrhovatel projektu byl členem MAS. Politika pro členství v místní akční skupině podporuje angažovanost společenství, a možnosti účasti tedy neomezuje (viz bod 19).

20 všechny místní akční skupiny zapojily do vývoje strategie pro osu 4 místní společenství, i když v různé míře. Místní akční skupiny ve Francii (Languedoc-Roussillon) a v Bavorsku organizovaly v rámci participačního procesu tematické semináře, kde se identifikovaly silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT) a vedla se debata o strategii. Všechny místní akční skupiny pořádaly veřejná zasedání, kde program Leader vysvětlovaly a shromažďovaly nápady na projekty. V Toskánsku, Irsku, Portugalsku a v Kastilii a La Mancha (Španělsku) však nebylo zřejmé, jak tyto konzultace ovlivnily analýzu SWOT či stanovení cílů místní strategie, či zda se tak vůbec stalo. Konzultace sloužily primárně k podnícení poptávky po různých opatřeních, jejímu posouzení a ke shromažďování projektových návrhů. 14 Článek 62 nařízení (ES) č. 1698/2005. Místní akční skupiny by měly reprezentovat partnery z jednotlivých společensko-ekonomických odvětví působících místně na dotyčném území. Podíl hospodářských a sociálních partnerů a jiných zástupců občanské společnosti, například zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich sdružení, musí v místním partnerství na úrovni rozhodování činit alespoň 50 %. M í s t n í p a r t n e r s t v í v e ř e j n é h o a so u k r o m é h o s e k t o r u 18. jedním z klíčových prvků přístupu Leader je skutečnost, že rozhodnutí by neměly přijímat orgány veřejné správy, ale širší místní partnerství, na nichž se místní správa podílí, ale v nichž nemá majoritní hlas 14. Zapojení společenství je možno posílit tím, že se všem zainteresovaným místní stranám umožní účast v místní akční skupině a zajistí se zastoupení všech hlavních místních subjektů.

21 19 Místním akčním skupinám se ne vždy podařilo vytvořit účelné partnerství veřejného a soukromého sektoru 19. Místní akční skupiny v Polsku a v Aragonii fungovaly jako sdružení s otevřenou politikou členství pro všechny, v jejímž rámci byli všichni zájemci z řad místních rezidentů či organizací vyzváni, aby se zapojili. Například místní akční skupina v Aragonii měla kolem 500 členů (viz tabulka 2). Oproti tomu místní akční skupina v Řecku měla menší členskou základnu, zformovanou na základě pozvání, která potenciálně vylučovala ostatní místní organizace a rezidenty, kteří by bývali mohli přinést do partnerství další vstupy (viz rámeček 3). TABULKA 2 Členové místních akčních skupin Leader+ DE-BY DE-MV IE EL ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) IT-TOS HU PT Počet členů místní akční skupiny z toho počet členů výboru s rozhodovací pravomocí Rámeček 3 Složení místní akční skupiny v Řecku Místní akční skupina Leader+ přijímala členy na základě pozvání, byl v ní zastoupen malý počet místních subjektů a měla strukturu, která veřejnému sektoru umožňovala ovlivňovat rozhodování. Fungovala jako společnost s 15 vlastníky, přičemž orgány místní správy držely 97 % základního kapitálu. Správní rada složená z devíti zástupců hlavních obcí (většinou starostů) zvolila výbor, který rozhodoval o projektových žádostech. Tento výbor se skládal ze zástupců tří obcí a čtyř dalších organizací: obchodní komory, sdružení ekologických zemědělců, asociace sdružující ženy a organizace činné v oblasti výzkumu.

22 Mezi členy všech auditovaných místních akčních skupin byla zastoupena různá odvětví a skupiny, obvykle zástupci orgánů místní správy, turistického a zemědělského sektoru a malých podniků. Ve výborech s rozhodovací pravomocí byly u všech místních akčních skupin zastoupeny ženy. Jednou z klíčových cílových skupin politiky EU pro rozvoj venkova jsou mladí lidé. Jejich účast na procesu rozhodování může zajistit, že jejich potřeby a příležitosti budou řádně zohledněny a že budou realizována vhodná řešení. Avšak pouze u sedmi ze 13 místních akčních skupin osy 4 byli mezi členy zastoupeni i mladí lidé (a ve výboru s rozhodovací pravomocí tomu tak bylo pouze v místních akčních skupinách ve Španělsku a v Maďarsku). Ostatní místní akční skupiny uvedly, že v jejich oblasti žádné organizace sdružující mladé lidi nepůsobí, žádné konkrétní kroky směřující k zapojení mladých lidí do činnosti místní akční skupiny však nepodnikly. 21. V souladu s příslušným nařízením nepřesáhl ve výboru s rozhodovací pravomocí žádné místní akční skupiny počet členů z veřejného sektoru 50 %. Pouze místní akční skupiny ve Francii měly interní pravidla, která vyžadovala dvojnásobné kvorum, kdy členové ze soukromého sektoru měli mít na zasedání, kde se rozhoduje, minimálně 50 % hlasů (i když toto pravidlo se ne vždy dodržovalo). 22. Účetní dvůr zjistil řadu případů, kdy se zásady programu Leader striktně nedodržovaly. Ve Francii (Languedoc-Roussillon) měl předseda výboru s rozhodovací pravomocí v rámci Leader+ rozhodující hlas, což pro veřejný sektor znamenalo de facto většinu. Členové výboru místní akční skupiny ve Francii (region Loiry) z řad soukromníků zahrnovaly především sdružení vytvořená místními orgány veřejné správy (viz rámeček 4). Tento výbor navrhoval projekty syndikátu místních orgánů, na němž spočívalo konečné rozhodnutí o projektových grantech. Rámeček 4 Členové místních akčních skupin ve Francii (region Loiry) Místní akční skupina provedla interní hodnocení, podle něhož složení výboru s rozhodovací pravomocí představuje problém z hlediska reprezentativnosti zastoupení všech místních subjektů. Téměř všichni zbývající soukromí partneři ve výboru totiž vzešli ze sdružení regionu Loiry (uskupení obcí). V čele všech těchto sdružení stojí zvolený předseda. I když tato sdružení disponují značnou znalostí problematiky regionu [ ], bylo by bývalo přínosné přizvat do výboru také zástupce místních podniků nebo sdružení, které nepocházejí z tohoto regionu. Obchodní a průmyslová komora ani sdružení řemeslníků navíc nebyly zastoupeny. Ve výboru s rozhodovací pravomocí byl pouze jeden zástupce zemědělské komory.

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.

spolu s odpověďmi společného podniku 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa. Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropského společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku za období od 1. ledna 2014 do 26. června 2014 spolu s odpověďmi společného

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

CS 2014. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 09 Zvláštní zpráva Je podpora EU na investiční a propagační opatření pro odvětví vína dobře řízena a lze její výsledky z hlediska konkurenceschopnosti vín z EU doložit? EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) České předsednictví 2014 2015 v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Viimsi Spa, Estonia 15th September, 2011 Ing. Radim

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 3.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 304/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR. Zvláštní zpráva č. 7 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK

ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR. Zvláštní zpráva č. 7 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK ISSN 1831-0788 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR Zvláštní zpráva č. 7 2012 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ POKROK CS Zvláštní zpráva č. 7 2012 REFORMA SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM: DOSAVADNÍ

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2013 COM(2013) 916 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky (Text s významem pro EHP)

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD)

Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) Místopředsednictví v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) LEADER approach today and after 2013 new challenges Petri Rinne ELARD Ing. Radim Srsen, Ph.D. Zástupce NS MAS ČR v ELARD http://www.elard.eu

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

INSTITUCE A ORGÁNY EU

INSTITUCE A ORGÁNY EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 INSTITUCE A ORGÁNY EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Instituce a orgány

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1

Územní rozvoj. SAWP Meeting, 3 July 2012. Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 Územní rozvoj SAWP Meeting, 3 July 2012 Peter Berkowitz, Head of Unit DG REGIO C.1 1 KVMR LEADER-legislativa EU Navazuje na bohaté zkušenosti z: LEADER (EAFRD), Osa 4 (EFF), iniciativu společenství Urban

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více