Issn evropský ÚČetní dvůr. zvláštní zpráva č. 5. Provádění PřístuPu Leader Pro rozvoj venkova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Issn 1831-0788. evropský ÚČetní dvůr. zvláštní zpráva č. 5. Provádění PřístuPu Leader Pro rozvoj venkova"

Transkript

1 evropský ÚČetní dvůr Issn zvláštní zpráva č Provádění PřístuPu Leader Pro rozvoj venkova Cs

2

3 Zvláštní zpráva č Provádění přístupu Leader pro rozvoj venkova (podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU) EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

4 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel Fax Internet: Zvláštní zpráva č Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2010 ISBN doi: /37979 Evropská unie, 2010 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Luxembourg

5 OBSAH 3 Body Glosář I X SHRNUTÍ 1 7 ÚVOD 8 11 ROZSAH A KONCEPCE AUDITU PŘIPOMÍNKY Provádění prvků Leader místními akčními skupinami za účelem získání přidané hodnoty Ačkoliv Účetní dvůr identifikoval několik příkladů, kdy se jednalo podle osvědčených postupů, místní akční skupiny uplatňovaly přístup Leader způsoby, které potenciální přidanou hodnotu prvků Leader omezují Řádnost finančního řízení místních akčních skupin Místní akční skupiny nebraly náležité ohledy na potřebu efektivnosti či spravedlivých a transparentních postupů Řízení programů Leader Komisí a členskými státy Komise a členské státy nebyly dostatečně náročné a s místními akčními skupinami nesou část odpovědnosti za omezení potenciální přidané hodnoty přístupu Leader. Nepodnikly totiž dostatečné kroky k omezení nákladů a rizik Monitorování a hodnocení prováděné Komisí a členskými státy Komise a členské státy nemohou prokázat vytvoření přidané hodnoty prováděním přístupu Leader. Komise a členské státy zatím nezhodnotily dodatečné náklady a související rizika Závěry a doporučení Příloha Seznam přezkoumaných projektů Odpovědi Komise

6

7 GLOSÁŘ 5 Členský stát: V kontextu tohoto auditu orgány odpovědné za řízení programů Leader. Členské státy k tomuto účelu určí řídící orgán. Jednotlivé regiony členských států jako Německo, Španělsko a Itálie mají vlastní programy a vlastní řídící orgány. EU: Evropská unie. MAS: Místní akční skupina: jde o místní partnerství veřejného a soukromého sektoru. Místní akční skupina odpovídá za návrh strategie místního rozvoje a výběr projektů. Mrtvá váha: Situace, kdy by byl dotovaný projekt zcela nebo zčásti realizován i bez grantové podpory. Opatření: Režim podpory pro provádění politiky. Opatření definuje pravidla pro projekty, které mohou být financovány. Osa 4: Programy rozvoje venkova v programovém období se provádí v rámci čtyř os, jež představují sourodé skupiny opatření. Osu 4 tvoří přístup Leader. Program Leader: Dokument o plánování a provádění přístupu Leader vypracovaný členským státem a schválený Komisí. První programy Leader probíhaly v letech , po nich následoval program Leader II ( ). Tento audit se týká programu Leader+ ( ) a osy 4 programu Leader ( ), která fungovala v rámci programů rozvoje venkova. Program rozvoje venkova: Dokument o plánování a provádění politiky EU pro rozvoj venkova vypracovaný členským státem a schválený Komisí. Programové období: Víceletý rámec pro plánování a provádění politik EU, např. rozvoj venkova, aktuální programové období je období Přidaná hodnota: V kontextu tohoto auditu jde přínosy generované přístupem Leader, například lepší identifikace místních potřeb a lokálních řešení, větší zapojení ze strany místních zainteresovaných stran a větší prostor pro inovace. Přístup Leader: Metoda usilující o dosažení cílů politiky EU pro rozvoj venkova realizací zdola- -nahoru oproti tradičnímu postupu shora-dolů. Leader je francouzský akronym pro vazby mezi akcemi pro rozvoj venkova. Řádné finanční řízení: Poctivé a transparentní řízení rozpočtu EU v souladu s finančním nařízením, zejména se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

8 6 SHRNUTÍ I. Leader je metodou pro dosahování cílů politiky EU pro rozvoj venkova způsobem zdola-nahoru oproti tradičnímu přístupu shora-dolů. Ve srovnání s tradičními metodami financování má přístup Leader vyšší náklady a rizika související jednak s další správní úrovní a jednak s předáním kontroly nad rozpočtem EU velkému počtu místních partnerství (MAS: místní akční skupiny). II. Zdůvodněním dodatečných nákladů a rizik přístupu Leader je snaha o dosažení přidané hodnoty, jež by měla vyplývat z přístupu zdola-nahoru a partnerství, např. lepší identifikace místních potřeb a lokálních řešení, větší účast místních zainteresovaných stran a větší prostor pro inovaci. III. Účetní dvůr zkoumal, zda se přístup Leader prováděl způsoby, které přidávaly hodnotu za současné minimalizace rizik řádného finančního řízení. Účetní dvůr posuzoval výkonnost místních akčních skupin při plnění programů Leader v období , jejichž konečné výdaje byly realizovány v roce Účetní dvůr rovněž posuzoval strategie místních akčních skupiny pro osu 4, které popisují jejich plány ohledně provádění přístupu Leader v období IV. Místní akční skupiny prováděly přístup Leader způsoby, které omezovaly potenciální přidanou hodnotu prvků Leader, i když Účetní dvůr zjistil i případy používání osvědčených postupů. Používání přístupu zdola-nahoru bylo omezené u těch místních akčních skupin, které udělily většinu grantů svým vlastním členským organizacím; potenciální přidané hodnoty partnerství nedosáhly místní akční skupiny, v jejichž rozhodování měly hlavní roli místní orgány; jen několik místních akčních skupin bylo schopno v rámci svých strategií či projektů prokázat příklady inovace či interakce mezi různými sektory. Místní akční skupiny se nezaměřovaly na dosažení cílů svých místních strategií. V. Účetní dvůr rovněž zjistil nedostatky v řádnosti finančního řízení místních akčních skupin. Místní akční skupiny konkrétně udělovaly granty projektům bez náležitých ohledů na efektivnost. Postupy nebyly vždy transparentní a dostatečně neprokazovaly, že místní akční skupiny se rozhodovaly objektivně a bez střetu zájmů. Tyto nedostatky jsou ozvěnou problémů, na které Účetní dvůr upozorňoval již ve své zvláštní zprávě za rok VI. Komise a členské státy nebyly dostatečně náročné a spolu s místními akčními skupinami nesou určitou odpovědnost za omezení potenciálu přidané hodnoty přístupu Leader. Nepodnikly dostatečné kroky k omezení nákladů a rizik. Deset let po ukončení předchozího auditu Účetního dvora přetrvávají u programu Leader stále tytéž nedostatky.

9 7 SHRNUTÍ VII. Komise dosud neprokázala účelnost a efektivnost výdajů, přidanou hodnotu vyplývající z uplatňování přístupu Leader, míru, v níž se realizovala známá rizika, či skutečné náklady provádění. VIII. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům Účetní dvůr doporučuje Komisi a členským státům, aby za účelem snížení rizika efektu mrtvé váhy, zajištění objektivních a řádně zdokumentovaných postupů pro výběr projektů a fungování zásady partnerství v praxi vyjasnily své požadavky a jejich dodržování vymáhaly. Je třeba robustních postupů, jež v souladu s finančním nařízením vyloučí střet zájmů. To vyžaduje prohlášení o zájmech, neúčast na hodnocení a výběru projektů a postoupení případů možného střetu zájmů řídícímu orgánu. X. Monitorování by se mělo soustředit na přidanou hodnotu přístupu Leader, efektivnost a účelnost a mělo by doplňovat data ze systému dohledu a kontroly, aby Komise měla k dispozici dostatečné, spolehlivé a relevantní údaje a mohla odpovídat za přidanou hodnotu a řádné finanční řízení programů Leader. IX. Po zbytek období by Komise měla zajistit, aby členské státy po místních akčních skupinách vyžadovaly stanovení měřitelných a pro místní oblast specifických cílů, jichž je možné prostřednictvím programu Leader dosáhnout. Členské státy by měly vyžadovat, aby místní akční skupiny odpovídaly za dosažení cílů místní akční strategie, za dosažení přidané hodnoty uplatňováním přístupu Leader a za efektivnost grantových výdajů a provozních nákladů.

10 ÚVOD 8 1. Leader je metoda EU pro provádění politiky rozvoje venkova, spočívající v přístupu zdola-nahoru. Má sedm charakteristických prvků (viz graf 1). Místním akčním skupinám (obecně známým jako MAS) se poskytuje finanční podpora na provádění strategií místního rozvoje, především formou poskytování grantů na místní projekty 1 (příklady financovaných projektů viz příloha). Místní akční skupiny jsou partnerstvím subjektů veřejného a soukromého (neziskového) sektoru z malých venkovských společenství 2. 1 Granty spolufinancuje EU a orgány veřejné správy příslušných členských států. Ve většině případů se grant poskytuje pouze na část celkových projektových nákladů: na projekt musí přispět i příjemce. EU a orgány na regionální a národní úrovni rovněž spolufinancují provozní náklady MAS. 2 Venkovská společenství do obyvatel. GRAF 1 Sedm charakteristických prvků přístupu Leader Rozpracování a provádění strategií zdola-nahoru Strategie místního rozvoje vycházející ze situace dané oblasti MAS: místní partnerství veřejného a soukromého sektoru Budování sítí Přístup Leader Integrované akce a akce napříč odvětvími Spolupráce Inovace

11 9 2. Cíle politiky a právní rámec stanoví právní předpisy EU. Národní a regionální programy pro provádění přístupu Leader, které schvaluje Komise, určují členské státy. Potenciální místní akční skupiny vytvářejí místní strategii podle národních a regionálních požadavků a obracejí se na příslušné orgány s žádostí o financování. Členské státy odpovídají za výběr místních akčních skupin, vyplácení podpory EU a národní spolufinancování a dále za monitorování a kontrolu provádění pomoci. Místní akční skupiny odpovídají za výběr projektů pro financování. V některých členských státech vybírají projekty místní akční skupiny až do výše ročního finančního rámce a zpracování žádostí o granty a platby grantů se provádí na úrovni národních a regionálních orgánů. Jiné členské státy ponechávají místním akčním skupinám odpovědnost za celý proces, včetně ročních či víceletých rozpočtů, z nichž se granty vyplácejí. 3 V letech mohly nové členské státy provádět v rámci svých operačních programů pro rozvoj venkova podobné opatření. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, , s. 1). 3. První období Leader bylo zahájeno v roce 1991 jako iniciativa Společenství, pak následoval Leader II ( ) a Leader+ ( ) 3. Ačkoliv období Leader+ formálně skončilo v roce 2006, provádění projektů a realizace výdajů mohly pokračovat až do poloviny roku V EU-15 fungovalo 893 místních akčních skupin Leader+; v nových členských státech jich bylo 281. Konečná výše příspěvku EU na program Leader+ bude činit přibližně 2,1 miliardy EUR. 4. od roku 2007 byl program Leader začleněn do nařízení k rozvoji venkova 4 jako alternativní přístup k dosažení cílů tří hlavních os této politiky (viz rámeček 1). Rámeček 1 Čtyři osy politiky rozvoje venkova v letech Osa 1: opatření s cílem zlepšit konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, rozvoje a inovací Osa 2: opatření s cílem zlepšit životní prostředí a krajinu podporou hospodaření s půdou Osa 3: opatření s cílem zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech a povzbudit diverzifikaci hospodářské činnosti Osa 4: využití přístupu Leader za účelem dosažení cílů os 1 3

12 10 5. komise schválila většinu národních a regionálních programů rozvoje venkova na období v roce 2007 a počátkem roku Do konce roku 2009 vybraly členské státy v rámci osy 4 více než místních akčních skupin. Výše plánovaných výdajů EU na osu Leader v průběhu tohoto programového období je přibližně 5,5 miliardy EUR (viz graf 2) 5, národní spolufinancování z veřejných zdrojů činí další 3,4 miliardy EUR. 6. Přístup Leader vychází z předpokladu, že tento způsob provádění přináší v porovnání s tradičním způsobem provádění shora- -dolů přidanou hodnotu 6. Přístup zdola-nahoru a interakce mezi různými sektory na místní úrovni by měly mobilizovat místní potenciál. Místní skupiny by měly být v té nejlepší pozici, která jim umožní identifikovat integrovaná a inovativní lokální řešení místních problémů. Mohou také lépe reagovat. Účast na místním rozhodování by měla podněcovat nadšení a účastníky zavazovat, a tak vést k lepšímu, udržitelnějšímu místnímu rozvoji venkova 7. Zapojení místního společenství směrem zdola-nahoru také může mít méně konkrétní dopady, například budování kapacit a posilování účasti místního obyvatelstva 8 (viz graf 3). 5 Osa 4 (Leader) představuje 5 až 11 % plánovaných výdajů z programů na rozvoj venkova v EU-15 a minimálně 2,5 % v programech nových členských států. 6 U metod shora-dolů definují výdajová opatření a kritéria výběru projektů národní či regionální orgány a jejich zaměstnanci hodnotí návrhy projektů a rozhodují o udělování grantů. Některé úkony v rámci národních a regionálních režimů podpory mohou provádět i zaměstnanci místních kanceláří. 7 Hlavním principem, z něhož přístup Leader vychází, je že... strategie rozvoje jsou účelnější a efektivnější, pokud se o nich rozhoduje a jsou prováděny na místní úrovni místními subjekty. Informativní přehled k přístupu Leader vydaný Evropskou komisí. 8 Budování kapacit a posilování akceschopnosti místní populace dosažené v rámci přístupu Leader by měly být chápány tak, že vytváří pro venkovské společenství přidanou hodnotu. Odpověď Komise uvedená ve výroční zprávě za rok GRAF 2 Fondy EU programované pro osu 4 programu Leader ( ) podle členských států (v mil. EUR) Rakousko Belgie Bulharsko Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Nizozemsko Malta Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené království

13 11 7. Místní akční skupiny představují další úroveň provádění, což s sebou nese určité náklady. Delegování rozhodování na místní partnerství rovněž přestavuje určité riziko pro řádné finanční řízení prostředků EU z hlediska spravedlnosti, transparentnosti, odpovědnosti a hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Když Účetní dvůr naposledy prováděl audit programu Leader pro účely výroční zprávy za rok , byly ve finančním řízení místních akčních skupin zjištěny závažné nedostatky: zpětné datování grantů ze strany místních akčních skupin vedoucí k riziku efektu mrtvé váhy; nedostatečná transparentnost u výběru projektů; potenciální střety zájmů; vysoké provozní náklady a zdlouhavé postupy. Komise tehdy odpověděla, že si je těchto rizik vědoma. Její hlavní reakce spočívala v podpoře osvědčených postupů a řádného finančního řízení formou pokynů a výměny informací Výroční zpráva za rozpočtový rok 2000, body (Úř. věst. C 359, ). 10 Tato otázka je dále rozvedena v bodech a GRAF 3 Role MAS při provádění přístupu Leader Co by měly MAS dělat? Jak mohou MAS přidávat hodnotu? Čeho mohou MAS dosáhnout? Zapojit různé socio-ekonomické sektory místní ekonomiky. Vypracovat integrované místní strategie. Vybírat projekty a udělovat jim granty za účelem provádění místních strategií. Lepší strategie lepší posouzení místních potřeb; lepší identifikace místního potenciálu a integrovaných, inovativních řešení. Lepší provádění lepší výběr projektů; Realizace konkrétních výstupů a výsledků činností a projektů. Dopad: realizace cílů EU pro rozvoj venkova, jak byly formulovány v místní strategii. Sdílet informace a zkušenosti formou zpráv, budování sítí a spolupráce. pečlivější monitorování a lepší schopnost reagovat; větší zainteresovanost a větší nadšení. Nepřímý dopad: jiné místní činnosti jsou prováděny lépe (mimo rámec programu Leader).

14 ROZSAH A KONCEPCE AUDITU jak bylo uvedeno výše, přístup Leader s sebou v porovnání s tradičnějšími a centralizovanějšími metodami provádění politiky rozvoje venkova nese dodatečné náklady a rizika, má ale rovněž potenciál přinést přidanou hodnotu prostřednictvím svých sedmi charakteristických prvků. To vedlo Účetní dvůr k formulaci následující auditní otázky: Prováděl se program Leader způsobem, který přidával hodnotu a zároveň minimalizoval rizika pro řádné finanční řízení? 11 MAS v Polsku prováděly přechodné programy Leader+, které nebylo možné srovnávat s jinými členskými státy. 9. Účetní dvůr při svém auditu vycházel z: o auditních dotazníků vyplněných náhodně vybraným vzorkem 202 MAS v 23 členských státech; o přezkumu dokumentace 27 těchto MAS; o auditů na místě a příkladů případových studií z 13 těchto MAS a více než 60 projektů, které byly pro projekty financované příslušnými MAS typické (viz seznam projektů v příloze); o auditu řídících orgánů 11 příslušných programů Leader, které dohromady představují více než 40 % finančních prostředků EU programovaných na období ; o auditu činností Komise ve vztahu k programu Leader. V době auditních prací v terénu v první polovině roku 2009 místní akční skupiny právě dokončily provádění svých strategií místního rozvoje Leader+ na období a byly členskými státy vybrány na základě svých strategií pro osu 4, které uvádějí jejich plány realizace přístupu Leader v období S v ýjimkou Německ a a Aragonie (Španělsko) však místní akční skupiny dosud jejich provádění nezahájily.

15 Účetní dvůr na základě právních předpisů a dokumentů a publikací Komise 12 vypracoval kritéria osvědčených postupů. V průběhu období Leader+ na základě těchto kritérií a s ohledem na strategie pro osu 4 prověřoval výkonnost vybraných místních akčních skupin. Audit probíhal v prostorách místních akčních skupin, aby bylo možné provést přezkum veškeré relevantní dokumentace, následovaly diskuse se zaměstnanci MAS a jejich členy o kontextu a uplatňované strategii. Vybrané projekty se také kontrolovaly na místě a s jejich navrhovateli byly vedeny pohovory. 12 Zejména oznámení Komise členským státům ze dne 14. dubna 2000, kterým se stanoví obecné zásady pro iniciativu Společenství pro rozvoj venkova (Leader+) (Úř. věst. C 139, , s. 5), a články nařízení (ES) č. 1698/2005. Pokud byly zjištěny nedostatky či osvědčené postupy, hodnotily se související informace z monitorování a hodnocení, postupy a kontrolní systémy na národní a regionální úrovni s cílem posoudit, zda šlo o typickou praxi. Účetní dvůr na základě národních a regionálních programů, provozních pravidel, výsledků inspekcí prováděcích zpráv a hodnocení posuzoval výkonnost Komise a členských států v oblasti řízení, monitorování, hodnocení a dohledu v souvislosti s programem Leader. Audit zahrnul i posouzení Komise týkající se osy 4 jedenácti příslušných programů rozvoje venkova a výběr MAS pro osu 4 provedený členskými státy. 11. Připomínky jsou členěny podle hlavních oblastí odpovědnosti následujícím způsobem: o o o o provádění prvků programu Leader ze strany místních akčních skupin; řádnost finančního řízení ze strany místních akčních skupin; řízení programů Leader Komisí a členskými státy; monitorování a hodnocení prováděné Komisí a členskými státy.

16 14 TABULKA 1 Vybrané místní akční skupiny a rozpočty pro provádění jejich strategií pro osu 4 Kód MAS Členský stát (region) (v mil. EUR) Rozpočet osy DE-BY Německo (Bavorsko) 2 2,6 DE-MV Německo (Meklenbursko-Přední Pomořansko) 2 5,4 IE Irsko 14,6 EL Řecko 6,5 ES-A Španělsko (Aragonie) 7,1 ES-CM Španělsko (Kastilie a La Mancha) 3,9 FR (PL) Francie (region Loiry) 1,5 FR (LR) Francie (Languedoc-Roussillon) 3,2 IT-TOS Itálie (Toskánsko) 7,6 HU Maďarsko 5,9 PL (WP) Polsko (Pomořanské vojvodství) 4,3 PL (WŚ) Polsko (Svatokřížské vojvodství) 2,1 PT Portugalsko 6,0 1 Včetně národního a regionálního spolufinancování. 2 Orientační výše přidělených prostředků.

17 PŘIPOMÍNKY 15 Provádění prvků Leader místními akčními skupinami za účelem získání přidané hodnoty Ačkoliv Účetní dvůr identifikoval několik příkladů, kdy se jednalo podle osvědčených postupů, místní akční skupiny uplatňovaly přístup Leader způsoby, které potenciální přidanou hodnotu prvků Leader omezují P ř í s t u p z d o l a - n a h o r u 12. Přístup zdola-nahoru si klade za cíl posílit účast na místním rozvoji venkova zainteresováním místního společenství, hospodářských a sociálních zájmových skupin a zástupců veřejných orgánů a soukromých subjektů. Místní společenství by se mělo podílet na definování nejrelevantnější místní strategie a na provádění činností (projektů) nutných pro dosažení cílů této místní strategie. Všechny místní akční skupiny vykazovaly určitou míru zapojení místního společenství, některé místní akční skupiny však udělily většinu grantů Leader+ svým vlastním členským organizacím 13. Místní akční skupiny informovaly místní společenství o možnosti získat projektové granty různě: na veřejných shromážděních a akcích, formou letáků a publikací, na internetových stránkách místních akčních skupin a prostřednictvím členů místních akčních skupin. Tímto způsobem místní akční skupiny nejen reagovaly na stávající poptávku po grantech, ale také potenciálně povzbudily místní subjekty, aby zvážily nové investice a další projekty. Místní akční skupina v Toskánsku (Itálie) měla například informační kancelář v prostorách místní obchodní komory. Programy Leader byly rovněž propagovány v místním tisku a pamětními deskami na místě projektů. Místní akční skupiny v Maďarsku zvyšovaly povědomí o programu Leader informačními tabulemi u vjezdu do vesnic.

18 16 13 V Řecku vnitrostátní pravidla takovou pomoc po formálním vyhlášení výzvy k předkládání projektových návrhů vylučují. Všichni dotazovaní navrhovatelé projektů při přípravě grantových žádostí využili služeb konzultantů, kteří si za své služby účtovali částky v rozmezí až EUR. Obrázek 1: Maďarsko informační tabule informující o účasti obce v programu Leader 14. všechny místní akční skupiny rovněž disponovaly místními kancelářemi, kde zaměstnanci pomáhali navrhovatelům projektů s přípravou grantových žádostí 13. Tyto zdarma poskytované konzultační služby byly důležitým faktorem podpory grantových žádostí, neboť zejména navrhovatele menších projektů s nedostatkem zkušeností by zdlouhavé a složité postupy jinak mohly odradit (viz bod 70). 15. I když u mnoha projektů šlo o přímé investiční granty, studie nebo akce, některé místní akční skupiny rovněž působily proa k t i v n ě a p o d í l e l y s e s p o l u s m í s t n í m i s u b j e k t y n a d i s k u s í c h a vývoji prvotních nápadů do podoby strategičtěji zaměřených projektů. V Meklenbursku-Předním Pomořansku (Německo) například místní akční skupiny ustavily pracovní skupiny, tzv. inovativní týmy, jako poradce a podporu navrhovatelům složitějších projektů. Místní akční skupina v Irsku zaměstnala poradce pro rozvoj, jejichž úkolem bylo aktivně vyhledávat a rozvíjet nápady na projekty, které by mohly pomoci dosáhnout cílů strategie (viz rámeček 2). Rámeček 2 Role poradců pro rozvoj v irské místní akční skupině Poradci pro rozvoj odpovídali za analýzu, identifikaci, rozvoj, podporu a propagaci činností a iniciativ. Například pracovník pro potravinářské odvětví odpovídal za rozvoj a marketing regionální značky pro místní potravinářské produkty, rozvoj iniciativ v oblasti alternativního zemědělství atd. Dále spravoval aktivní blog, organizoval jednání a akce, kterých se sám zúčastňoval, podporoval rozvoj projektů odborných pracovníků z potravinářského sektoru a pomáhal jim.

19 všechny auditované místní akční skupiny udělovaly granty projektům navrženým jejich vlastními členskými organizacemi. Na programu Leader+ prováděném místní akční skupinou v Bavorsku (Německo) se podílelo pouze 12 různých navrhovatelů projektů, z nichž šest bylo na místní akční skupinu přímo navázáno. U šesti z jedenácti místních akčních skupin programu Le a d e r + p ředstavovaly t a k o vé g r a n t y 5 0 % a ž v í c e n e ž 9 0 % celkových grantů (viz graf 4). To snížilo objem grantů disponibilních širší veřejnosti, a omezilo tak její možnost účastnit se formou realizace projektů. GRAF 4 Granty udělené místním akčním skupinám a jejich členským organizacím % 90 % 75 % 66 % 80 % 48 % 70 % 60 % 47 % 54 % 56 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % DE-BY ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) PT % veřejných výdajů % projektů 1 Včetně organizací, v nichž měli členové místních akčních skupin přímý zájem. Údaje pro Aragonii nezahrnují granty jednotlivým malým podnikům, kde navrhovatel projektu byl členem MAS. Politika pro členství v místní akční skupině podporuje angažovanost společenství, a možnosti účasti tedy neomezuje (viz bod 19).

20 všechny místní akční skupiny zapojily do vývoje strategie pro osu 4 místní společenství, i když v různé míře. Místní akční skupiny ve Francii (Languedoc-Roussillon) a v Bavorsku organizovaly v rámci participačního procesu tematické semináře, kde se identifikovaly silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (SWOT) a vedla se debata o strategii. Všechny místní akční skupiny pořádaly veřejná zasedání, kde program Leader vysvětlovaly a shromažďovaly nápady na projekty. V Toskánsku, Irsku, Portugalsku a v Kastilii a La Mancha (Španělsku) však nebylo zřejmé, jak tyto konzultace ovlivnily analýzu SWOT či stanovení cílů místní strategie, či zda se tak vůbec stalo. Konzultace sloužily primárně k podnícení poptávky po různých opatřeních, jejímu posouzení a ke shromažďování projektových návrhů. 14 Článek 62 nařízení (ES) č. 1698/2005. Místní akční skupiny by měly reprezentovat partnery z jednotlivých společensko-ekonomických odvětví působících místně na dotyčném území. Podíl hospodářských a sociálních partnerů a jiných zástupců občanské společnosti, například zemědělců, žen a mladých lidí z venkova a jejich sdružení, musí v místním partnerství na úrovni rozhodování činit alespoň 50 %. M í s t n í p a r t n e r s t v í v e ř e j n é h o a so u k r o m é h o s e k t o r u 18. jedním z klíčových prvků přístupu Leader je skutečnost, že rozhodnutí by neměly přijímat orgány veřejné správy, ale širší místní partnerství, na nichž se místní správa podílí, ale v nichž nemá majoritní hlas 14. Zapojení společenství je možno posílit tím, že se všem zainteresovaným místní stranám umožní účast v místní akční skupině a zajistí se zastoupení všech hlavních místních subjektů.

21 19 Místním akčním skupinám se ne vždy podařilo vytvořit účelné partnerství veřejného a soukromého sektoru 19. Místní akční skupiny v Polsku a v Aragonii fungovaly jako sdružení s otevřenou politikou členství pro všechny, v jejímž rámci byli všichni zájemci z řad místních rezidentů či organizací vyzváni, aby se zapojili. Například místní akční skupina v Aragonii měla kolem 500 členů (viz tabulka 2). Oproti tomu místní akční skupina v Řecku měla menší členskou základnu, zformovanou na základě pozvání, která potenciálně vylučovala ostatní místní organizace a rezidenty, kteří by bývali mohli přinést do partnerství další vstupy (viz rámeček 3). TABULKA 2 Členové místních akčních skupin Leader+ DE-BY DE-MV IE EL ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) IT-TOS HU PT Počet členů místní akční skupiny z toho počet členů výboru s rozhodovací pravomocí Rámeček 3 Složení místní akční skupiny v Řecku Místní akční skupina Leader+ přijímala členy na základě pozvání, byl v ní zastoupen malý počet místních subjektů a měla strukturu, která veřejnému sektoru umožňovala ovlivňovat rozhodování. Fungovala jako společnost s 15 vlastníky, přičemž orgány místní správy držely 97 % základního kapitálu. Správní rada složená z devíti zástupců hlavních obcí (většinou starostů) zvolila výbor, který rozhodoval o projektových žádostech. Tento výbor se skládal ze zástupců tří obcí a čtyř dalších organizací: obchodní komory, sdružení ekologických zemědělců, asociace sdružující ženy a organizace činné v oblasti výzkumu.

22 Mezi členy všech auditovaných místních akčních skupin byla zastoupena různá odvětví a skupiny, obvykle zástupci orgánů místní správy, turistického a zemědělského sektoru a malých podniků. Ve výborech s rozhodovací pravomocí byly u všech místních akčních skupin zastoupeny ženy. Jednou z klíčových cílových skupin politiky EU pro rozvoj venkova jsou mladí lidé. Jejich účast na procesu rozhodování může zajistit, že jejich potřeby a příležitosti budou řádně zohledněny a že budou realizována vhodná řešení. Avšak pouze u sedmi ze 13 místních akčních skupin osy 4 byli mezi členy zastoupeni i mladí lidé (a ve výboru s rozhodovací pravomocí tomu tak bylo pouze v místních akčních skupinách ve Španělsku a v Maďarsku). Ostatní místní akční skupiny uvedly, že v jejich oblasti žádné organizace sdružující mladé lidi nepůsobí, žádné konkrétní kroky směřující k zapojení mladých lidí do činnosti místní akční skupiny však nepodnikly. 21. V souladu s příslušným nařízením nepřesáhl ve výboru s rozhodovací pravomocí žádné místní akční skupiny počet členů z veřejného sektoru 50 %. Pouze místní akční skupiny ve Francii měly interní pravidla, která vyžadovala dvojnásobné kvorum, kdy členové ze soukromého sektoru měli mít na zasedání, kde se rozhoduje, minimálně 50 % hlasů (i když toto pravidlo se ne vždy dodržovalo). 22. Účetní dvůr zjistil řadu případů, kdy se zásady programu Leader striktně nedodržovaly. Ve Francii (Languedoc-Roussillon) měl předseda výboru s rozhodovací pravomocí v rámci Leader+ rozhodující hlas, což pro veřejný sektor znamenalo de facto většinu. Členové výboru místní akční skupiny ve Francii (region Loiry) z řad soukromníků zahrnovaly především sdružení vytvořená místními orgány veřejné správy (viz rámeček 4). Tento výbor navrhoval projekty syndikátu místních orgánů, na němž spočívalo konečné rozhodnutí o projektových grantech. Rámeček 4 Členové místních akčních skupin ve Francii (region Loiry) Místní akční skupina provedla interní hodnocení, podle něhož složení výboru s rozhodovací pravomocí představuje problém z hlediska reprezentativnosti zastoupení všech místních subjektů. Téměř všichni zbývající soukromí partneři ve výboru totiž vzešli ze sdružení regionu Loiry (uskupení obcí). V čele všech těchto sdružení stojí zvolený předseda. I když tato sdružení disponují značnou znalostí problematiky regionu [ ], bylo by bývalo přínosné přizvat do výboru také zástupce místních podniků nebo sdružení, které nepocházejí z tohoto regionu. Obchodní a průmyslová komora ani sdružení řemeslníků navíc nebyly zastoupeny. Ve výboru s rozhodovací pravomocí byl pouze jeden zástupce zemědělské komory.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18)

ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) 14.12.2010 Úřední věstník Evropské unie C 338/103 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury (2010/C 338/18) OBSAH Bod Strana

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2014 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg Tel.: (+352) 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Shrnutí (CS) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Shrnutí (CS) Shrnutí Shrnutí V roce 2013 orgán EIOPA pokračoval v rozvoji své úlohy a profilu v rámci evropského finančního dohledu. Výroční zpráva 2013 uvádí hlavní úspěchy orgánu

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více