ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Ing. František Beckert

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert"

Transkript

1 ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Ing. František Beckert

2 Význam fondů EU v ČR Čistý příjemce zásadní význam pro politiku rozvoje státu Vysoký podíl na veřejném investování podíl cca 1/10 na výdajích státního rozpočtu Přínos EU fondů k růstu HDP Přímé a nepřímé přínosy pro čisté plátce do evropského rozpočtu Alokace: 2,630 mld. EUR (EU příspěvek) - 72,272 mld. Kč Alokace: 26,540 mld. EUR (EU příspěvek) - 729,319 mld. Kč Alokace: 21,630 mld. EUR (EU příspěvek) - 594,392 mld. Kč 2

3 Přehled operačních programů vs

4 Nastavení systému řídící a kontrolní činnosti Období (2006/2007) Kontrola ŘO. Audit - AO a PAS. Potvrzeno auditem shody PwC (2007/2008). Schváleno EK kritika systému ze strany EK a EÚD. Březen Horizontální akční plán EK ke zlepšení fungování řídících a kontrolních systémů. 4

5 Hierarchie kontrol (ŘKS- řídící a kontrolní systém) EK ověřuje zprávy AO, vykonává audity, čl. 72 a , schvaluje Popis ŘKS AO -Má být funkčně nezávislý na PCO, ŘO, expost ověřuje účinnost řídících a kontrolních systémů, čl 62 EK Auditní orgán (AO) Evropský účetní dvůr (EÚD), OLAF PCO - Článek 61, 1083/2006 certifikuje výkaz výdajů a související žádosti o platby do EK-kontroly v rámci certifikace Platební a certifikační orgán (PCO) ŘO - Článek 60, 1083/2006 odpovědnost za řádné řízení programu-kontroly na úrovni příjemce Řídící orgán a jeho zprostředkující subjekty (např. ministerstva, regionální rady, kraje) ŘO / ZS Příjemci dotací 5

6 Činnost Auditního orgánu Zajišťuje vypracování auditní strategie zahrnující subjekty, které budou provádět audity systému i operací, metodu, která bude použita, výběr vzorků pro audity operací a plánování auditů. Zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému operačních programů (audity systému). Zajišťuje provádění auditů operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů (audity operací). Vydává výroční kontrolní zprávy a výroční stanoviska. Závěrečná kontrolní zpráva 6

7 Činnosti Auditního orgánu Audit designace Audity systému Audity operací Audity účetní závěrky Výroční kontrolní zpráva Výroční stanovisko každoroční uzavírání programů koordinace auditů s EUD a EK (čl. 148) 7

8 Organizační struktura Odbor Auditní orgán Oddělení auditu I Oddělení auditu II Oddělení auditu III Oddělení auditu IV Oddělení metodiky, kvality a podpory auditu Metodici OP Podnikání a inovace OP PI pro konkurenceschopnost OP LZZ OP Zaměstnanost OP Životní prostředí OPŽP OP Rybářství Kvalitáři OP R OP VaVpI OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VK Integrovaný regionální operační program IOP OP Doprava OP D Migrační fondy a další programy Manažer ISAO Právníci dttopřeshraniční spolupráce OP PK OP PA OP Praha ROP SČ OP Technická pomocoptp Specialisté (IT, ekonomie, technik) Region JV ROP JV Region SZ ROP SZ Region SV ROP SV Region MS ROP MS Region JZ ROP JZ Region SM ROP SM Koordinace LZ Projektový tým Celkem: 241 pracovníků 8

9 Východiska Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 (čl. 127 a 138) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 966/2012 (čl. 59) Mezinárodně uznávané auditorské standardy (INTOSAI, IFAC, IIA) 9

10 Jednotné metodické prostředí (NOK MMR) 10

11 AUDITNÍ STRATEGIE PRO AUDITNÍ ORGÁN PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

12 Východiska Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 (čl. 127) Guidance on the Audit Strategy Mezinárodně uznávané auditorské standardy (INTOSAI, IFAC, IIA) 12

13 Proces sestavení Auditní strategie (čl. 127 (4)) EK zpracuje vzor (implementační nařízení) předložení do 8 měsíců po předložení operačního programu EK (nejpozději do ) předkládá se jen na žádost EK každoroční aktualizace 13

14 Obsah Auditní strategie metodika auditů (standardy, zákon) způsob výběru vzorků pro audity operací (COCOF statistické metody standardní MUS; stratifikace a dvě období ) nestatistický přístup min. 5 % operací, 10 % výdajů plánování auditů (aktuální účetní rok a další dvě období, tj. a) od x. x do b) od do a od do zdroje a monitoring (reporting) 14

15 AUDIT DESIGNACE URČENÍ ORGÁNŮ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

16 Obsah Určení orgánů řídících orgánů (ŘO) a certifikačního orgánu (CO) Ověření určení orgánů audit designace Cíl a rozsah auditu Předpokládané provedení auditů Identifikovaná rizika Před první žádostí o průběžnou platbu (kdy) 16

17 Designace - východiska Nařízení Rady (ES) č.1303/2013 (čl. 123 a 124, příloha XIII) prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 Guidance for Member States on Designation Procedure (EGESIF_ ) 17

18 Ověření určení orgánů audit designace zajišťuje nezávislý auditní subjekt (NAS) touto činností určeno ministerstvo financí na základě usnesení vlády č. 612/2014 zpracován Metodický pokyn pro výkon činnosti nezávislého auditního subjektu při auditu designace 18

19 Audit designace hodnotí, zda orgány dodržují kritéria týkající se prostředí vnitřní kontroly, řízení rizik, řídící a kontrolní činnosti a monitorování stanovená v příloze XIII nařízení vychází z kontrolního listu zpracovaného EK (Guidance) stanovisko je podkladem pro určení daného orgánu 19

20 Časová osa pro auditní činnost určení ŘO/CO Určení Schválení OP (před 1. žádostí o průběžnou platbu) čl měsíc po oznámení notification 2 měsíce po oznámení Auditní strategie AO vypracuje auditní strategii (do 8 měsíců po schválení OP) čl. 127 Členský stát určí: Řídící orgány (ŘO) Zprostředkující subjekty (ZS) Certifikační orgány (CO) Auditní orgán (AO) OP > 250 mil a na základě posouzení rizik a informace o podstatných změnách v ŘKS * nezávislý auditní subjekt (NAS pro stanovisko o určení Art. 113 (6) Určení Art. 113 bis popis (2) funkcí a postupů zavedených pro ŘO/CO - doručení NAS EK může si vyžádat stanovisko + zprávu + popis do 1 měsíce po oznámení Pokud: - OP > 250 mil, a - podstatné změny ŘKS ve srovnání s programovým obdobím EK do 2 měsíců může vznést připomínky Členský stát může zaslat EK stanovisko + zprávu + popis do 2 měsíců po oznámení EK do 3 měsíců se vyjádří k zaslaným dokumentům 20

21 Fáze ověření jednotlivého orgánu (OP) - předpokládaná časová dotace na provedení auditu designace 3 4 měsíce (dle implementační struktury OP, délka zapracování opatření k nápravě) 21

22 Realizace auditu designace Ověření určení Řídícího orgánu Ověření určení Platebního a certifikačního orgánu Horizontální oblasti (IT) Ověření centrálního informačního systému (MS2014+) Ověření informačního systému pro PCO (Viola 2014) 22

23 Možné závěry auditu designace Bez výhrad (soulad) S výhradou (nesoulad, částečný soulad) přijata dostatečná nápravná opatření Záporný výrok (nesoulad, částečný nesoulad) 23

24 Kritéria pro určení ŘO/CO - Model COSO - INTOSAI GOV

25 Kritéria pro určení ŘO/CO 1. PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ KONTROLY 2. ŘÍZENÍ RIZIK 3. ČINNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ A KONTROLY (ŘO a CO) 4. MONITOROVÁNÍ na úrovni ŘO a CO 25

26 Kritéria pro určení ŘO/CO (I.) 1. PROSTŘEDÍ VNITŘNÍ KONTROLY i. Existence organizační struktury zahrnující funkce řídicích a certifikačních orgánů a rozdělení funkcí v rámci každého z těchto orgánů, která v případě potřeby zajišťuje dodržování zásady oddělení funkcí. ii. Rámec, který v případě přenesení úkolů na zprostředkující subjekty zajistí vymezení jejich příslušných odpovědností a povinností, ověřování jejich způsobilostí provádět svěřené úkoly a zavedení postupů podávání zpráv. iii. Postupy podávání zpráv a monitorování v případě nesrovnalostí a zpětného získávání neoprávněně vyplacených částek. iv. Plán přidělení odpovídajících lidských zdrojů s potřebnými odbornými dovednostmi na různých úrovních a pro různé funkce v rámci dané organizace. 26

27 Kritéria pro určení ŘO/CO (II.) 2. ŘÍZENÍ RIZIK S ohledem na zásadu proporcionality rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn v činnostech, provádění odpovídajícího řízení rizik. - Metodický pokyn pro řízení rizik fondů SSR v programovém období (srpen 2013) 27

28 Kritéria pro určení ŘO/CO (III.) 3. ČINNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ A KONTROLY (ŘO) i. Postupy pro žádosti o granty, vyhodnocení žádostí, výběr financování, včetně pokynů a vedení pro zajištění toho, aby operace přispívaly k dosažení konkrétních cílů a výsledků v rámci příslušných priorit (indikátory, milníky a výsledky). ii. Postupy pro řízení ověřování, včetně správního ověření každé žádosti o úhradu předložené příjemci a ověřování operací na místě. iii. Postupy pro vyřizování žádostí o úhradu předložených příjemci a schvalování plateb. iv. Postupy pro systém shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících, v elektronické podobě a pro rozdělení údajů o ukazatelích podle pohlaví, je- li to potřeba, a pro zajištění toho, že zabezpečení systémů je v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. 28

29 Kritéria pro určení ŘO/CO (III.) 3. ČINNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ A KONTROLY (ŘO) v. Postupy zavedené řídicím orgánem pro zajištění toho, aby příjemci vedli buď oddělený účetní systém nebo používali vhodný účetní kód pro všechny transakce související s operací. vi. Postupy pro zavedení účinných a přiměřených opatření proti podvodům. vii. Postupy pro zajištění odpovídající auditní stopy a odpovídajícího systému archivace. viii.postupy pro vypracování prohlášení o odpovědnosti za správu, zpráva o provedených kontrolách a o zjištěných nedostatcích a shrnutí výsledků závěrečných auditů a kontrol za daný rok. ix. Postupy, které zajistí, aby příjemce obdržel dokument, který stanoví podmínky podpory pro každou operaci. 29

30 Kritéria pro určení ŘO/CO (III.) 3. ČINNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ A KONTROLY (CO) i. Postupy pro certifikaci žádostí o průběžné platby určené Komisi. ii. Postupy pro vypracování účetních závěrek a certifikaci jejich přesnosti, úplnosti a věrohodnosti a toho, že výdaje jsou v souladu s platnými předpisy při zohlednění výsledků všech auditů. iii. Postupy pro zajištění odpovídající auditní stopy vedením účetních záznamů v elektronické podobě, včetně údajů o částkách, jež mají být získány zpět, částkách získaných zpět a částkách odejmutých za každou operaci. iv. Postupy, které v případě potřeby zajistí, že certifikační orgán obdrží od řídicího orgánu přiměřené informace o provedených ověřeních a o výsledcích auditů provedených auditním orgánem nebo z jeho pověření. 30

31 Kritéria pro určení ŘO/CO (IV.) 4. MONITOROVÁNÍ Řídicí orgán i. Postupy na podporu činnosti monitorovacího výboru. ii. Postupy pro vypracovávání výročních a závěrečných zpráv o provádění a pro jejich předkládání Komisi. Certifikační orgán Postupy týkající se plnění odpovědností certifikačního orgánu za sledování výsledků v oblasti řízení ověřování a výsledků auditů prováděných auditním orgánem nebo z jeho pověření před předložením žádostí o platbu Komisi. 31

32 AUDITNÍ ČINNOST 32

33 Metodologie auditu Plánování auditů (vzorkování, doplňkový vzorek) Příprava Výkon Výsledek Reporting Monitoring Zahájení Prvotní analýza Program Analýzy Rozhovory Testování Pozorování Návrh zprávy Projednání Zpráva Ministr Souhrnné / roční zprávy Sledování plnění opatření k nápravě Výroční kontrolní zpráva 33

34 Harmonogram auditní činnosti předložení Komisi 15.2.N+1 (2016, 2017, ) čl. 138 Účetní závěrka (odpovídá CO) Prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výsledků auditů a kontrol za dané účetní období (odpovídá ŘO) Výkaz výdajů Souhrn závěrečných zpráv o auditu a informací o provedených kontrolách Výrok auditora a kontrolní zpráva (odpovídá AO) konečná žádost o průběžnou platbu 31.7.N (2015, 2016, ) účetní období

35 Indikativní časová osa auditní práce Do 31/07/N 15/02/N+1 01/07/N-1 30/06/N _ /_ / N Např.: 31/10/N _ /_ / N Např.: 31/12/N Výjimečně: 01/03/N+1 31/05/N+1 účetní období Auditní činnost AO Audit systému Audity operací Konečná žádost o průběžnou platbu CO předloží návrh účetní závěrky ŘO předběžné práce pro Prohlášení řídicího subjektu a Shrnutí výsledků AO předběžné práce pro vydání stanoviska a kontrolní zprávy Audit účetní závěrky Předložení EK: Účetní závěrka + Prohlášení řídicího subjektu + Shrnutí výsledků + Auditní stanovisko + Kontrolní zpráva EK vyhodnotí a schválí účetní závěrku Pokud EK neschválí účetní závěrku a oznámí toto členskému státu CO předloží AO konečný návrh účetní závěrky To(pro připojení zjištění z později ukončených auditů) ŘO předloží AO Prohlášení řídicího subjektu a Shrnutí výsledků AO ukončení prací a vydá auditní stanovisko a kontrolní zprávu 35

36 Audit systému Auditní orgán operačního programu zejména zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému operačního programu. 36

37 Audity systému stejný přístup, odlišné klíčové požadavky (hodnotící kritéria) ŘO 8 (7) 35 (23)» účinná a přiměřená opatření proti podvodům s přihlédnutím ke zjištěním rizikům» přiměřené postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu a shrnutí výsledků za daný rok CO 4 (4) 14 (12)» odpovídající postupy pro vypracování účetních závěrek - jejich přesnosti, úplnosti a věrohodnosti a toho, že výdaje jsou v souladu s platnými předpisy při zohlednění výsledků všech auditů. 37

38 Ověřovaná kritéria Designační kritéria Klíčové požadavky systému Kritéria pro hodnocení systému 38

39 Klíčové požadavky pro ŘO/ZS/PCO Jasné vymezení, rozdělení a oddělení funkcí mezi řídícím orgánem / zprostředkujícím subjektem / zprostředkujícími subjekty a v jejich rámci 2. Odpovídající postupy pro výběr operací 3. Odpovídající informace a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům 4. Odpovídající ověření řízení 5. Odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky 6. Spolehlivé účetní systémy, monitorovací finančního výkaznictví v elektronické podobě systémy a systémy 7. Nezbytné preventivní a nápravné opatření v případě, kdy byly auditem zjištěny systémové chyby 8. Jasné vymezení, rozdělení a oddělení zprostředkujícími subjekty a v jejich rámci funkcí mezi CO / 9. Odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky a počítačový systém 10. Odpovídající opatření proto, aby byla certifikace spolehlivá a řádná 11. Uspokojivé opatření pro vedení záznamů o částkách, které mají být získány zpět, a o vracení neoprávněně vyplacených částek 3 399

40 Klíčové požadavky # Subje kt Klíčové požadavky řídicího a kontrolního systému 1 ŘO Přiměřené oddělení funkcí a přiměřené systémy hlášení a monitorování, kde odpovědný orgán svěřuje výkon úkolů jinému orgánu 2 ŘO Odpovídající výběr operací 3 ŘO Přiměřené informace pro příjemce 4 ŘO Přiměřené řídicí kontroly 5 ŘO Je nastaven účinný systém pro zajištění uchovávání všech dokumentů týkajících se výdajů a auditů, aby byla zajištěna náležitá auditní stopa 6 ŘO Spolehlivý systém pro shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů pro monitorování, finanční řízení, kontroly a účely auditu včetně vazeb na elektronické systémy pro výměnu dat s příjemci 7 ŘO Účinná realizace přiměřených opatření proti podvodům 8 ŘO Přiměřené postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu a ročního shrnutí závěrečných auditorských zpráv a vykonaných kontrol 9 CO Přiměřené oddělení funkcí a přiměřené systémy pro hlášení a monitorování v případech, kde odpovědný orgán svěří výkon úkolů jinému orgánu 10 CO Přiměřené postupy pro vypracování a předkládání žádostí o platbu 11 CO Jsou vedeny přiměřené počítačové záznamy o vykázaných výdajích a o odpovídajícím veřejném příspěvku 12 CO Přiměřené a úplné účetnictví částek vymáhaných, vymožených a odejmutých 13 CO Přiměřené postupy pro vypracování a potvrzení úplnosti, přesnosti a věrohodnosti účetní závěrky 40

41 Celkový závěr (výrok) k RKS Funguje dobře; jsou třeba pouze malá zlepšení. Kategorie systému Popis Nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo pouze malé nedostatky. Tyto nedostatky nemají žádný významný dopad na fungování klíčových požadavků / orgánů / systému. Funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Funguje částečně; jsou třeba zásadní zlepšení. V zásadě nefunguje. Byly zjištěny určité nedostatky. Tyto nedostatky mají mírný dopad na fungování klíčových požadavků / orgánů / systému. Byla formulována doporučení, která má provést subjekt, který je předmětem auditu. Byly zjištěny nedostatky, které vedly nebo by mohly vést k nesrovnalostem. Dopad na účinné fungování klíčových požadavků / orgánů / systému je významný. Byla zavedena doporučení a/nebo akční plán. Členský stát / Evropská komise se může rozhodnout přijmout nápravné opatření (např. přerušení nebo pozastavení plateb), aby se zmírnilo riziko nesprávného využití fondů EU. Byly zjištěny četné nedostatky, které vedly nebo by mohly vést k nesrovnalostem. Dopad na účinné fungování klíčových požadavků / orgánů / systému je významný funguje špatně nebo nefunguje vůbec. Nedostatky jsou systémové a širokého rozsahu. V důsledku toho nelze získat žádnou jistotu z posouzení klíčových požadavků / orgánů / systému. Měl by být vytvořen a proveden formální akční plán. Členský stát / Evropská komise přijímají nápravné opatření (např. pozastavení plateb) 41 pro zmírnění rizika nesprávného využití fondů EU.

42 Výrok 4. krok Celkový závěr 3. krok Závěr podle orgánu: řídícího orgánu certifikačního orgánu auditního orgánu 2. krok Závěr podle klíčového požadavku na základě kritérií pro hodnocení 1. krok Kritéria pro hodnocení

43 Specifické audity Informačních systémů (funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti) - ecohesion Plnění indikátorů výkonnostní audity 43

44 Informační systémy SF 44 4

45 45

46 Audit operace ověřit, zda a) operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo cílů, jejichž je třeba dosáhnout; b) vykázané výdaje souhlasí účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; c) výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Unie a s vnitrostátními předpisy; d) veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen 46

47 Audity operací - výběr vzorku Většinou není možné ani efektivní auditovat vše (populace jsou v řádech stovek, tisíců projektů). Oproti programovacímu období se k výběru vzorku používají statistické metody, nikoliv analýza rizik (ještě větší důraz v programové období pro statistické metody) Výběr vzorku se pak provádí každoročně z výdajů certifikovaných v předchozím kalendářním roce. 2% hladina materiality pro chybovost neboli max. hranici pro množství nezpůsobilých výdajů ve vzorku. Požadavek na úroveň spolehlivosti výběru %. Při požadované úrovni spolehlivosti se pohybuje přibližně od operací ročně u každého OP. 47

48 Extrapolace (projekce chyb) Auditované výdaje Projektované chyby na neauditovanou část populace Chyby ve vzorku Populace certifikovaných výdajů Finanční korekce v případech kdy je chybovost ve vzorku nad 2% 48

49 Co nás nejvíce bude zajímat Skutečnost, zda by projekt vybrán v souladu s pravidly pro daný program Účetnictví projektu Způsobilost výdajů z pohledu pravidel programu Uchování dokladů Veřejné zakázky Veřejná podpora Výsledky jiných kontrol 49

50 Audit účetní závěrky Účetní závěrka pokrývá účetní rok a na úrovni každé priority, případně fondu a kategorie regionů zahrnuje: a) celkovou výši způsobilých výdajů vedenou v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi do 31. července následujícího po ukončení účetního roku, celkovou výši odpovídajících výdajů z veřejných zdrojů vynaložených při provádění operací a celkovou částku odpovídajících plateb vyplacených příjemcům; b) částky odňaté a získané zpět v průběhu účetního roku, částky, které mají být získány zpět na konci účetního roku, částky získané zpět podle článku 71 (trvanlivost operace) a částky, které zpět získat nelze; c) částky příspěvků na programy vyplacené do finančních nástrojů podle čl. 41 odst. 1 a zálohy státní podpory podle čl. 131 odst. 4; d) pro každou prioritu porovnání výdajů uvedených podle písmene a) s výdaji vykázanými za tentýž účetní rok v žádostech o platbu, spolu s vysvětlením případných rozdílů (vyjmuté částky). 50

51 Kontrolní zpráva hlavní zjištění auditů, včetně zjištění ohledně nedostatků v systémech řízení a kontroly, a navrhovaná a provedená nápravná opatření. 51

52 Výrok auditora výkaz výdajů podává věrný a poctivý obraz skutečnosti, zda výdaje, o jejichž úhradu byla Komise požádána, jsou legální a správné a zda zavedená kontrolní činnost nezpochybňuje tvrzení obsažená v prohlášení řídícího subjektu Typy výroku bez výhrad s výhradou záporný 52

53 Řízení kvality auditu Hlavní cíle: zajištění použití příslušných mezinárodně uznávaných auditorských standardů, poskytnutí záruky všem oprávněným adresátům služeb auditních systémů OP, že je dodržována odpovídající kvalita auditu, zlepšení koordinace mezi jednotlivými odděleními v rámci AO, zajištění jednotného přístupu při stanovování výše nezpůsobilých výdajů, zamezení duplicit a překrývání auditních činností, snížení administrativní zátěže auditorů i auditovaných subjektů, optimalizace a sjednocení výstupů za AO 53

54 Řízení kvality 54

55 Otázky a komentáře 55

56 Něco na závěr Těšte se na návštěvu svého auditora 56 56

57 Děkuji za Vaši pozornost! 57

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Změny oproti revidovaným verzím (korigendům), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou zvýrazněny tučně.

Změny oproti revidovaným verzím (korigendům), které Komise předložila dne 14. března 2012, jsou zvýrazněny tučně. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/12 ADD 3 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103 CADREFIN 165

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ. Úřední věstník Evropské unie L 250/1. (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) 23.9.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 250/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009,

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Vstupní zpráva Zpráva zpracována k datu: 9. 7. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVENEC 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad EU REPORT 2014 ZPRÁVA O FINANČNÍM ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V ČR ČERVEN 2014 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 tel.: +420 233 045 111 fax:

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více