150617_51_04_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "150617_51_04_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2014"

Transkript

1 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA19477/2015 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 12. června 2015 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: _51_04_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2014 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo a schválilo roční účetní závěrku města Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní město, IČO sestavenou k rozvahovému dni s výrokem, že bylo zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených podkladů k poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Termín realizace do: Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Přílohy: _51_04_01_Rozvaha _51_04_02_Výkaz zisku a ztráty _51_04_03_Příloha _51_04_04_Přehled o peněžních tocích _51_04_05_Přehled o změnách vlastního kapitálu _51_04_06_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Lanškroun - 1 -

2 150617_51_04_07_Inventarizační zpráva _51_04_08_Roční zpráva o kontrolní činnosti za rok 2014 Důvodová zpráva: Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od byla zastupitelstvům obcí stanovena povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni (dále jen RÚZ). V roce 2013 s účinností od 1. srpna 2013 vydalo ministerstvo financí prováděcí vyhlášku č. 220 /2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška ke schvalování RÚZ). Město Lanškroun (dále jen Město) na základě této vyhlášky zpracovalo a zastupitelstvo města svým usnesením č. 157/2013 ze dne 18. prosince 2013 schválilo vnitřní Směrnici ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun (dále jen Směrnice ke schvalování RÚZ) s účinností od Předložené podklady pro schválení účetní závěrky dle 5 vyhlášky ke schvalování RÚZ Město zpracovalo a zastupitelstvu města předkládá RÚZ za rok 2014 v souladu s 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen prováděcí vyhláška č. 410), kterou tvoří účetní výkazy: a) rozvaha (bilance) b) výkaz zisku a ztráty c) příloha d) přehled o peněžních tocích e) přehled o změnách vlastního kapitálu. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni byly finanční účtárnou zaúčtovány všechny jí známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením Města v roce Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle 11 zákona o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi města. Město provedlo inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni. Skutečné stavy majetku a závazků dle provedené inventarizace souhlasí se stavem účtů v účetnictví. Město předalo výkazy RÚZ do Centrálního systému účetních informací státu (dále jen CSÚIS) v termínu stanoveném vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS, ve znění pozdějších předpisů (dále jen technická vyhláška). Město předává výkazy do CSÚIS prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje. Pro jejich předání byl krajským úřadem pro RÚZ roku 2014 stanoven termín předání 6. února 2015, který byl dodržen. Odeslané - 2 -

3 výkazy prošly nastavenými kontrolními chody účetního programu Města i přebírajícího systému krajského úřadu a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby. Další požadované podklady ke schvalování RÚZ dle prováděcí vyhlášky a vnitřní směrnice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dle 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2014 dle 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Roční zpráva o kontrolní činnosti za rok 2014 Roční zpráva obsahuje závěry z finančních kontrol, provedených interních auditů, veřejnosprávních kontrol a případně další závažná zjištění, pokud mají vliv na úplnost a průkaznost účetnictví města v běžném roce, které jsou ke dni předložení vypracovány. Toto ustanovení bylo dáno do vnitřní směrnice v tomto znění proto, že k požadovaným podkladům dle znění vyhlášky ke schvalování RÚZ nebyl dán do doby schvalování směrnice výklad k 5 písm. b), který hovoří o zprávách z finančních kontrol a veřejnosprávních kontrol bez určení, zda se jedná o kontroly vnitřní nebo vnější provedené na městě nebo provedené městem. Provedené finanční kontroly (kam patří i veřejnosprávní kontroly) na Městě byly vždy uzavřeny přijetím nápravných opatření, která v případě, že se dotýkala úplnosti a průkaznosti účetnictví byla termínově stanovována tak, aby zjištěný problém neovlivnil údaje v roční účetní závěrce. Město nemá dle 29 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole povinnost zřizovat útvar interního auditu a předkládat zprávy v rozsahu stanoveném pro tyto útvary dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a k němu vydané prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Město tuto oblast v současné době zajišťuje průběžnými a následnými kontrolami v rámci vnitřního kontrolního systému a cílenými interními audity při posuzování složitějších oblastí, které na základě žádosti a pověření Města provádí externí odborný pracovník. V roce 2014 byl proveden interní audit zjištění stavu evidence a vymáhání pohledávek města Lanškroun v samostatné i přenesené působnosti k Závěry z tohoto auditu viz Roční zpráva o kontrolní činnosti za rok Účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem Zastupitelstvo města jako schvalující orgán si při schvalování vnitřní směrnice ke schvalování účetní závěrky Města nevyžádalo další účetní záznamy a doplňující informace k roční účetní závěrce nad rámec stanovený vnitřní směrnicí. Ke schvalované účetní závěrce si vyžádal doplňující informace finanční výbor. Členům Finančního výboru byly postupně předloženy účetní výkazy ke schvalované účetní závěrce, inventarizační zpráva a zpráva z kontrolní činnosti a byly předloženy doplňující informace, které si výbor vyžádal

4 K účetním výkazům V účetnictví města jsou vedena dvě oddělená střediska pod názvy: Město Lanškroun zahrnuje jednak rozpočtové hospodaření Města Lanškroun a nákladově oddělenou hospodářskou činnost v oblasti lesního hospodářství, kterou město zajišťuje na základě Obchodní smlouvy hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví města Štíty. Městský bytový podnik zahrnuje hospodářskou činnost na úseku hospodaření s bytovými a nebytovými prostory, které pro Město na základě mandátní smlouvy zajišťuje Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. Ve výkaze Zisku a ztráty se z hlediska nákladů a výnosů samostatně zobrazují náklady a výnosy na úseku rozpočtového hospodaření a zvlášť výnosy a náklady z obou částí hospodářské činnosti. Rozvaha je tvořena syntetickými účty v součtu za rozpočtové hospodaření a hospodářskou činnost. Pro objektivní posouzení údajů předkládané účetní závěrky je třeba připomenout, že účetnictví obcí prochází od roku 2010 zásadními změnami z důvodů reformy účetnictví veřejných financí, jejímž cílem je vytvoření účetnictví státu na akruálním principu a zpracování konsolidované účetní závěrky za stát. K účetním metodám Stav legislativy reformy účetnictví veřejných financí Průběh tvorby a kvalita vydávaných legislativních změn v souvislosti s realizací reformy stále neodpovídá požadavku zákona o účetnictví na zajištění srovnatelnosti účetních závěrek vybraných účetních jednotek (dále VÚJ) typu územních samosprávných celků, kam patří i města a obce. Vydané účetní standardy zdaleka nepokrývají potřebu používaných účetních metod a postupů, přičemž dle 36 zákona o účetnictví platí, že VÚJ mají dle ČÚS postupovat vždy. Až s účinností od byly vydány: ČÚS 709 Vlastní zdroje ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek VÚJ stále postrádají účetní standardy např. k finančním investicím, k nákladům a výnosům, kurzovým rozdílům, k závazkům (úvěry, přechodné výpomoci), podrozvahovým účtům atd. Ustanovení k těmto účetním metodám a účtům jsou řešeny pouze prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní metody rozdělení hospodářského výsledku, tvorba fondů a jejich použití nejsou u obcí závazným předpisem upraveny, stejně jako řešení vzájemných vztahů a převodů mezi hospodářskou činností a rozpočtovým hospodařením. Chybějící nebo nejednoznačné účetní metody stanovené vydanými ČÚS jsou upravovány různými metodikami, které zpracovávají metodici krajských úřadů, metodici MF v odpovědích na zaslané dotazy, auditoři se specializací na VÚJ, případně obce samy. I když všichni pracují se snahou zachytit v účetnictví věrný a poctivý obraz skutečnosti, konečný výsledek je občas rozporuplný, tak jako vydávaná legislativa

5 Nepromyšlené stanovení a následné změny syntetických rozvahových a výsledkových účtů a podrozvahových účtů závazné účetní osnovy pro VÚJ a jejich náplní pak vede k neporovnatelnosti údajů mezi jednotlivými účetními obdobími. S účinností od byla provedena nová změna číslování některých rozvahových účtů. Podrozvahová evidence Na podrozvahové evidenci je jednak veden dlouhodobý majetek města, který dle platných předpisů a vnitřních směrnic města není veden na rozvahových účtech, vyřazené pohledávky a dále podmíněné pohledávky a závazky, které pro město za určitých podmínek mohou v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu znamenat ekonomický přínos nebo naopak majetkovou nebo finanční ztrátu. Stavy podrozvahových účtů za město celkem k v porovnání se stavem k jsou uvedeny v příloze A.4. Obsahují následující údaje: Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý majetek v ocenění od 500,- do 3 000,- Kč Účet 903 Ostatní majetek majetek svěřený příspěvkovým organizacím k hospodaření Účet 911 Vyřazené pohledávky dle ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Účet 932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji majetku (pohledávky ze smluv o smlouvách budoucích) Účet 942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům - nevyúčtované nároky na transfery z operačního programu Životní prostředí Sběrný dvůr Lanškroun Účet Dlouhodobé pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům - nevyúčtované nároky na transfery z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun) a z operačního programu Životní prostředí (projekt Varovný systém a digitální povodňový plán Města a ORP Lanškroun část z prostředků SFŽP), Standardizace OSPO v Lanškrouně, Konsolidace IT ORP Lanškroun Účet 948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (spory s Gurmanem s.r.o. a Janem Minářem) Účet 982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění jištění úvěrů a jiná jištění Účet 986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení (spory s Gurmanem s.r.o., Janem Minářem a Metrostavem) Opravné položky k pohledávkám Město tvoří opravné položky ke stanoveným pohledávkám po splatnosti dle 66 odst. 6 prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek. Jsou tvořeny ve výši 10 % z dlužné částky za každých celých 90 dnů po splatnosti a to jak v rozpočtovém hospodaření, tak na hospodářské činnosti. Opravné položky k jednotlivým syntetickým účtům pohledávek za město celkem jsou uvedeny v rozvaze města ve sloupci korekce. Opravné položky na úseku rozpočtového hospodaření jsou ve většině případů tvořeny a rušeny automaticky v modulu Pohledávky programu Ginis. Předpokladem správnosti jejich tvorby je správnost - 5 -

6 evidovaných pohledávek po splatnosti, která je průběžně během roku kontrolována a ověřována řádnou inventarizací k datu RÚZ. Přeceňování majetku reálnou hodnotou K přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou dle 27 písm. h) byla vydána vnitřní směrnice. Údaje o přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou a dopady přecenění při prodeji majetku přeceněného reálnou hodnotou jsou uvedeny v části I. a J. přílohy. Inventarizace majetku a závazků k Na základě ustanovení 29 a 30 zákona o účetnictví a k němu vydané prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků VÚJ byla zpracována vnitřní Směrnice k inventarizaci majetku a závazků města. V souladu s těmito předpisy zpracovalo město plán inventarizací za rok 2014 a jmenovalo inventarizační komise. Členové inventarizačních komisí byli řádně proškoleni dne Rozhodný den pro provedení fyzických i dokladových inventur byl stanoven na Inventury byly zahájeny dne a ukončeny dne Inventurní soupisy byly zpracovány v souladu s 30 zákona odst. 2 zákona o účetnictví. Z provedené inventarizace byla zpracována Inventarizační zpráva, která je součástí materiálů ke schvalování roční účetní závěrky. Roční účetní závěrka byla projednán na jednání finančního výboru dne FV svým usnesením 04/2015 navrhl doplnit do přílohy účetní závěrky komentáře do verze předkládané pro jednání ZM. Do uzavřeného výkazu zaslaného do Centrálního účetního systému státu nelze již zasahovat a nelze tvořit žádné jiné verze. Co se týče rozsahu vkládaných komentářů, nelze nikdy říci, jaké položky komentované v příloze se budou komu kterému uživateli zdát významné. Nelze však představy z podnikatelské sféry považovat vždy za odpovídající potřebám a možnostem ÚSC, i firmy vycházejí při zpracování přílohy z toho, co je v jejich oblasti obvyklé. ÚSC zpracovávají přílohu s komentáři od roku 2010 a každoročně se mění požadavky MF na údaje v příloze. Nikdy nebudou mít uživatelé portálu MF, kde je účetní závěrka zveřejněna, ty samé informace, co může mít člen rady, zastupitelstva nebo člen finančního výboru města. Proto je právě ve vyhlášce ke schvalování účetní závěrky ustanovení, že schvalující orgán (zastupitelstvo) si může vyžádat účetní záznamy a doplňující informace. Vyžádaná doplnění jsou následující: Rozvaha: Řádek A. II. 3 stavby: účet 021 stavby částka je rozdíl mezi PS a KS účtu 021 netto v rozvaze k viz tabulka: - 6 -

7 Přehled pohybů na účtu 021 v roce 2014 včetně odpisů MD Dal Popis řádku ,00 0,00 převodový můstek - bytové domy a bytové jednotky určené k prodeji ,00 0,00 převodový můstek - jiné nebytové domy a nebytové jednotky určené k prodeji ,50 0,00 TZ - bytový dům Palackého 747, Lanškroun ,00 0,00 TZ - Smuteční síň ,00 0,00 Dešťová kanalizace na Výsluní 0, ,00 Prodej domu Opletalova čp ,00 0,00 TZ MŠ Na Výsluní vybavení zahrad ,00 0,00 Oplocení minigolf , ,00 Ocenění reálnou hodnotou čp. 35 Dolní Třešňovec ,00 0,00 Autobusová zastávka ul. D. Hrdinů ,00 0,00 Oplocení MŠ Žižkova ,00 0,00 Zámecká zahrada ,00 0,00 Dřevěný kiosek na pláži ,00 0,00 TZ Zámek ,00 0,00 TZ VO Za Střelnicí 0, ,00 Prodej zděné kolny 0, ,00 Prodej přípojek Za Střelnicí ,00 0,00 TZ ulice Slovenská 0, ,00 Demolice budovy stpč. 738/1 (elektrodílna) ,28 0,00 TZ budova čp. 8 nám. J.M.Marků ,00 0,00 Autobusová zastávka u Milána ,00 0,00 Terasa na Koupališti ,00 0,00 Autobusová zastávka " U Zlatky" ,00 0,00 Ulice M. Marků ,00 0,00 Ulice U Jeslí ,00 0,00 Ulice Sázavská ,00 0,00 Ulice Houští ,00 0,00 Ulice Obora ,00 0,00 Ulice Jilemnického ,00 0,00 Ulice F. Kafky ,00 0,00 TZ chodníky Dobrovského ,00 0,00 Oplocení travnatého fotbalového hřiště ,00 0,00 Ulice Albrechtická ,00 0,00 Ulice Na Slovanech ,00 0,00 Hřiště Rákosníček ,00 0,00 Chodník Lorencova alej ,00 0,00 Chodník Kralická 0, ,76 Prodej zděné kolny stpč ,00 0,00 TZ MŠ Wolkerova vybavení zahrad ,60 0,00 Zábradlí v areálu ZŠ Dobrovského ,00 0,00 TZ dětské hřiště Střelnice ,00 0,00 Most na hranici KÚ Žichlínek ,00 0,00 TZ ZŠ Dobrovského ,00 0,00 TZ VO odběrné místo Kralická ,00 0,00 TZ VO odběrné místo Dvorská ,10 0,00 Chodník propojka ulice Dvořákova a M.Alše ,00 0,00 TZ VO odběrné místo Kollárova ,72 0,00 Pomocná školní budova na stpč ,40 0,00 Polytechnický pavilon na stpč. 1275/2 a 1275/ ,00 0,00 Kapličky ,00 0,00 Studánky ,21 0,00 TZ Gymnázium ,00 0,00 TZ VO odběrné místo Olbrachtova ,00 0,00 Hřiště work out Za Střelnicí ,08 0,00 TZ Domov pro seniory ,00 0,00 VO odběrné místo T.G.Masaryka ,00 0,00 TZ ulice Olbrachtova ,00 0,00 TZ ulice Zborovská ,68 0,00 TZ budova čp. 33 ul. Nádražní 0, ,00 Demolice skladu u Společenského domu ,26 Odpisy v roce majetek na účtu , , ,55 rozdíl mezi PS a KS účtu 021 netto v rozvaze k

8 Řádek A. III. 1 účet majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, nárůst o 2,5 mil. Kč: viz usnesení ZM 145/2013 ze dne 18. prosince 2013 poskytnutí příplatku města Lanškroun k vlastnímu kapitálu společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. ve výši Kč 2,5 mil. Řádek A. III. 2 účet 062 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, výše 104 mil. Kč: jedná se o majetkovou účast ve VAK Jablonné nad Orlicí, a. s. Řádek A. III. 6 účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek, 752. tis. Kč: obchodní podíl ve společnosti EKOLA České Libchavy s. r. o., vklad Kč ,--, obchodní podíl 6,71% Ocenění pořizovací hodnotou vloženého majetku v době, kdy majetek města nebyl odepisován (nyní v zůstatkové hodnotě) v rozvaze zůstává v historické ceně, nepřeceňuje se ke dni účetní závěrky dle 24 odst. 2 písm. b) viz 27 odst. 1 písm. a), tvoří se k nim opravné položky, pokud by vlastní kapitál společnosti odpovídající našemu podílu klesl pod úroveň ocenění vkladu u města. Porovnáním finančních investic a vlastního kapitálu těchto společností dle stavu k účetní závěrce 2013 nebyl v žádném případě důvod opravné položky tvořit. V době účetní závěrky nemohou být požadované závěrky společností městu k dispozici (termíny 31.3., 30.6.) - muselo by se vycházet z předběžných údajů nebo z předchozího roku. Řádek B. I. 8 zboží na skladě Kč 310 tis. Řádek B. II. 1 odběratelé Řádek B. II. 4 krátkodobé zálohy Řádek B. II. 5 jiné pohledávky z hlavní činnosti Řádek B. II. 31 dohadné účty aktivní Řádek D. III. 36 výnosy příštích období - částky lze doložit inventurními soupisy uloženými na finančním odboru, členům FV byly poskytnuty Řádek B. II. 32 krátkodobé pohledávky: zálohy vody k rozúčtování, předpis nájmů SIPO Řádek D. I. 1 rezervy Kč 2 mil.: soudní spor 12C13/ odvolání proti rozsudku soudu Řádek D. II. 4 dlouhodobě přijaté zálohy: přijaté zálohy ze smluv o smlouvách budoucích Řádek D. II. 8 dlouhodobě přijaté zálohy: přijaté kauce Řádek D. III. 37 dohadné účty pasivní: jedná se o poskytnuté, dosud nevyúčtované dotace Str. 17 a 18: Jedná se o záruky ze sdružení s bytovými družstvy za úvěry bytovým družstvům při společné výstavbě bytů s dotací ze Státního fondu bydlení. Plnění nehrozí, město vlastní 51 % pořizovací ceny těchto bytů, k vypořádání majetku bude docházet až po zaplacení úvěrů ( cca 20 let po pořízení bytových domů). Příloha k účetním výkazům: - Strana 5 - Fond obnovy majetku: Byl vytvořen účetním zápisem 401MD/419D, tedy prostřednictvím rozvahových účtů. Tento postup je odvozen jako jeden z možných a to z ustanovení ČÚS č. 704 Fondy a akceptován jak MF, tak přezkumem hospodaření, který byl proveden Pardubickým krajem. - Strana 5 - podmíněné závazky ze soudních sporů ve výši ,00 Kč viz tabulka: - 8 -

9 Soudní spory - účet 986 žalobce žalovaný předmět řízení žalovaná částka stav řízení k sp. Zn. poznámka účet výše v účetnictví Jan Minář Město Lanškroun náhrada škody - restaurace pod Radnicí ,00 soud v 1.stupní žalobu zamítl a žalobce podal odvolání. S více než 50 % pravděpodobností bude rozsudek u KS potvrzen 112 C 29/ / / ,00 Jan Minář Město Lanškroun náhrada škody na zboží ,00 S více než 50% pravděpodobností bude žaloba zamítnuta 112 C 2/ / / ,00 Gurman S s.r.o. Město Lanškroun poddlužnická žaloba ,00 OS vydal rozsudek, kterým bylo žalobě vyhověno do výše 1/2 uplatněného nároku ( ,15). Podáno odvolání, s více než 50 % pravděpodobností bude rozsudek potvrzen 12C 13/2012 rozsudek v prvním stupni 986/ / ,00 Gurman S s.r.o. Město Lanškroun investice do KD ,00 Soud žalobě zřejmě vyhoví do částka cca 1,5 mil. Kč dle znal. posudku. 12C 30/2012 Rozsudek - k zaplacení je ,- Kč plus úrok z prodlení ,- Kč 986/ / ,00 Metrostav Město Lanškroun ,11 Soud na 80 % žalobě vyhoví do výše ,- Kč (projektová dokumentace) a na 30% z ,- Kč 986/ / ,00 Celkem účet 986 k ,00 Výkaz zisku a ztráty: - komentované - A.I.34 účet 557 ve výši ,71 Kč - rozpis na jednotlivé položky: Jedná se ve většině případů o vyřazení v dané době nedobytných pohledávek z rozvahy na podrozvahovou evidenci jsou nadále evidovány, dokud nebudou prohlášeny za nevymahatelné. Největší položky se týkají probíhajících soudních sporů vůči Gurman Lanškroun, s. r. o: Vyfakturované sankční úroky za neplacení pohledávek v souvislosti se smlouvou o smlouvě budoucí na KD ve výši ,84 - nebyla podána žaloba - dle stanoviska zastupující advokátní kanceláře promlčené, Sankční úroky ve výši , 93 nevyfakturované z důvodů zrušení nájemní smlouvy a později potvrzeného zrušení smlouvy o smlouvě budoucí na koupi KD - nekomentované - řádky A.I. 12 ostatní služby +1,9 mil. Kč, A.I.13 mzdové náklady +0,9 mil. Kč, V.2 dodatečné odvody daně z příjmů a B.I.10 jiné pokuty a penále 2,2 mil. Kč (aktivní) - uvedené položky nebyly komentovány z důvodů limitů významnosti. Veškeré materiály potřebné k projednání účetní závěrky ve finančním výboru (vyjma Roční zprávy o kontrolní činnosti za rok 2014) byly předloženy včas, a to v době od (účetní výkazy), přes (zpráva z hospodářské činnosti ), 1.4. (zpráva o přezkumu hospodaření) do 7.4. (zpráva z interního auditu). FV na svém jednání nepřijal ke schvalování účetní závěrky žádné usnesení

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013

140625_51_05_ Schválení účetní závěrky města Lanškroun za rok 2013 Odbor finanční, oddělení finanční Čj.: MULA20577/2014 Spisový znak: 101.1.1 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 36 V Lanškrouně 20. června 2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013. Ing. Zdeňka Přibylová, účetní poradce se specializací na ÚSC Odbor finanční Čj.: MULA 7034/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 15 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Na zpracování příručky se podíleli členové Výboru pro veřejný sektor

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více