Protinávrh akcionáře k programu valné hromady PHARMOS, a.s. dne s žádostí o podání informací a vysvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protinávrh akcionáře k programu valné hromady PHARMOS, a.s. dne 27. 8. 2015 s žádostí o podání informací a vysvětlení"

Transkript

1 PHARMOS, a.s. Těšínská 1349/296 Radvanice Ostrava Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax Internet: Kontaktní osoba: Telefon: Telefax: Naše značka: Monika Novotná D100-15/ / MNV / MNV Praha Protinávrh akcionáře k programu valné hromady PHARMOS, a.s. dne s žádostí o podání informací a vysvětlení Vážení pánové, obracím se na Vás z pověření našeho klienta, společnosti PHOENIX International Beteiligungs GmbH, se sídlem Mannheim, Pfingstweidstrasse 10-12, Spolková republika Německo, kvalifikovaného akcionáře společnosti PHARMOS, a.s. (dále jen Kvalifikovaný akcionář ), na základě plné moci, kterou jste obdrželi dne Náš klient obdržel pozvánku na valnou hromadu společnosti PHARMOS, a.s., která se má konat dne , a dává k navrhovaným pořadům jednání následující protinávrhy a žádost o podání informací a vysvětlení. K bodu 1. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby zapisovatelem valné hromady byla zvolena JUDr. Monika Novotná, jedním z ověřovatelů zápisu a jedním ze skrutátorů pak byl zvolen JUDr. Petr Novotný, a to namísto Mgr. Martina Kovaľa a Ing. Marcela Diváckého. Důvodem je zajištění účasti Kvalifikovaného akcionáře při zpracování a ověření zápisu z valné hromady za situace, kdy předsedou valné hromady a druhým ověřovatelem zápisu/skrutátorem jsou osoby jednající v zájmu majoritního akcionáře, společnosti Česká lékárnická, a.s. (dále též Majoritní akcionář ). Praha, Brno Rödl & Partner celosvětově: Ázerbájdžán, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Etiopie, Finsko, Francie, Gruzie, Hongkong, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Itálie, Jižní Afrika, Kazachstán, Keňa, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Myanmar, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, Spojené státy, Velká Británie, Vietnam Společník pověřený obchodním vedením JUDr. Petr Novotný, Ph.D. IČO: DIČ: CZ Reg. Městský soud v Praze, A UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia CZK /2700 Unicredit Bank - HypoVereinsbank IBAN: DE

2 Kvalifikovaný akcionář proto navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jana Streličku, zapisovatelem JUDr. Moniku Novotnou, ověřovateli zápisu PharmDr. Jiřího Kortu a JUDr. Petra Novotného a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Radovana Mališe a JUDr. Petra Novotného. K bodu 2. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář především namítá, že stanovy společnosti PHARMOS, a.s. jsou nedílnou součástí smlouvy o joint venture, uzavřenou mezi společností PHARMOS, a.s., Kvalifikovaným akcionářem a Majoritním akcionářem dne Z tohoto důvodu znamená změna stanov společnosti PHARMOS, a.s. též změnu smlouvy o joint venture a proto musí být potvrzena dodatkem k uvedené smlouvě o joint venture. Kvalifikovaný akcionář dále uvádí, že stanovy ve znění navrhovaném představenstvem zasahují do jeho práv, která mu přiznávají dosud platné stanovy společnosti PHARMOS, a.s. Z tohoto důvodu není možné stanovy v navrhovaném znění schválit. Kvalifikovaný akcionář by souhlasil se změnou stanov za podmínky, že tak bude potvrzeno dodatkem ke smlouvě o joint venture uzavřeným před jednáním valné hromady dne , a že stanovy společnosti nebudou krátit jeho práva dle stávajícího platného znění stanov společnosti. Protinávrh znění stanov ve smyslu výše uvedeného je přiložen v příloze tohoto dopisu a na žádost představenstva společnosti PHARMOS, a.s. bude poskytnut též v elektronické podobě. K bodu 3. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář žádá, aby mu na valné hromadě představenstvo sdělilo, zda účetní závěrka, citovaná ve Zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a řádné účetní závěrky (pozn. správně má být závěrce ) za rok 2014 (dále jen Zpráva představenstva ), je v souladu s plánem za rok 2014, příp. kde jsou oproti plánu významné odchylky. Pokud existují odchylky od plánu, žádá Kvalifikovaný akcionář, aby mu představenstvo zdůvodnilo tyto odchylky. Dále žádá Kvalifikovaný akcionář, aby mu představenstvo společnosti PHARMOS, a.s. vysvětlilo míru ziskovosti společnosti PHARMOS, a.s. a porovnalo ji s konkurenčními subjekty. K bodu 4. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář žádá o poskytnutí informace, zda mý společnost PHARMOS, a.s. zpracovánu dokumentaci k převodním cenám mezi spřízněnými osobami. Pokud ano, žádá Kvalifikovaný akcionář o předložení této dokumentace za poslední tři zdaňovací období, tedy roky 2012, 2013 a

3 Dále Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení, z jakého důvodu se zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou (dále jen Zpráva o vztazích ) podřizuje ustanovení zákona o obchodních korporacích a nikoli 66a odst. 9 obchodního zákoníku? Společnost PHARMOS, a.s. není podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to již z toho důvodu, že usnesení o podřízení se uvedenému zákonu se s konstitutivními účinky zapisuje do obchodního rejstříku a v zápise PHARMOS, a.s. v obchodním rejstříku takové usnesení zapsáno není. Dále Kvalifikovaný akcionář žádá, aby Zpráva o vztazích byla doplněna o náležitosti stanovení 66 odst. 9 obchodního zákoníku, a to konkrétně o: - právní jednání, která byla učiněna společností PHARMOS, a.s. v zájmu propojených osob - opatření, která byla učiněna společností PHARMOS, a.s. na popud propojených osob a jejich výhody či nevýhody - konkrétní plnění, která byla poskytnuta z každé smlouvy, uvedené na str. 13 a násl. Zprávy o vztazích společností PHARMOS, a.s. v účetním období roku 2014 propojené osobě a přijaté protiplnění. K bodu 6. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář žádá, aby ke Zprávě představenstva a k účetní závěrce vydala stanovisko dozorčí rada složená z členů zvolených valnou hromadou společnosti PHARMOS, a.s. dne Kvalifikovaný akcionář žádá, aby mu osoby, které zpracovaly stanovisko dozorčí rady, sdělily, jakým způsobem prováděly přezkum zprávy o vztazích, zejména, zda jim byla předložena představenstvem společnosti dokumentace k transferovým cenám, kdo konkrétně kontroloval správnost zprávy o vztazích a správnost dokumentace k transferovým cenám a z jakých konkrétních podkladů vycházel. K bodu 8. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář žádá o poskytnutí vysvětlení obsahové náplně jednotlivých bilančních položek v účetní závěrce za rok 2014: - Co je obsahem položky nedokončený dlouhodobý majetek v částce 18,5 mil. Kč; kdy bude tento majetek uveden do užívání a jakým způsobem bude tato položka odepisována? - Položka oceňovací rozdíl k nabytému majetku v částce 14,1 mil. Kč souvisí zřejmě s nepeněžitým vkladem Majoritního akcionáře v r Co je jejím obsahem? Je prováděn test její hodnoty? Neměla by z účetního pohledu být tvořena opravná položka? Jakou skutečnou majetkovou hodnotu představuje pro společnost PHARMOS, a.s.? - 3 -

4 - Co je obsahem položky podíly ovládaná osoba v částce 10,7 mil. Kč? Jaký je výhled hospodaření společností, na kterých se PHARMOS, a.s. podílí? - K významné položce zboží v částce 1 199,5 mil. Kč je opravná položka pouze ve výši 1,2 mil. Kč? Byly opravné položky skutečně tvořeny s přihlédnutím k povinnému principu opatrnosti? Má PHARMOS, a.s. možnost vrátit zboží s prošlou expirační dobou dodavatelům? Má naopak povinnost zpětného odběru od svých odběratelů? Pokud ano, tvoří na tyto vratky rezervy? Proběhla v roce 2014 době likvidace zásob? Pokud ano, v jaké výši? - Jakým způsobem jsou tvořeny opravné položky k pohledávkám (myšleno z účetního pohledu)? - Co je důvodem meziroční změny u položky příjmy příštích období (2,8 mil. oproti 20,9 mil. Kč za rok 2013). - Co je obsahem položky rezervy, která je pouze v částce 80 tis. Kč? Proč nejsou zohledněny další rezervy např. na odměny, na nevybranou dovolenou, na audit, na soudní spory, na likvidaci odpadů, na rizika z dlouhodobých smluv apod.? Byla účetní závěrka v položce rezervy skutečně sestavena a auditována se zohledněním obecného principu opatrnosti? Dále Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení obsahové náplně jednotlivých položek výkazu zisku a ztrát v účetní závěrce za rok 2014: - Co je obsahem položky služby v částce 154 mil. Kč? Kvalifikovaný akcionář žádá o zdůvodnění jejího poklesu oproti minulému roku. - Co je obsahem položky změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti v částce 33,9 mil. Kč. Kvalifikovaný akcionář žádá o předložení meziročního srovnání. - Co je obsahem položky ostatní provozní výnosy v částce 18,7 mil. Kč? Kvalifikovaný akcionář žádá o předložení meziročního srovnání. - Co je obsahem položky ostatní provozní náklady v částce 12,4 mil. Kč. Kvalifikovaný akcionář žádá o předložení meziročního srovnání. Údaje v příloze k účetní závěrce nepovažuje Kvalifikovaný akcionář za dostatečné vysvětlení. - Co je obsahem položky ostatní finanční výnosy v částce 9,5 mil. Kč? Kvalifikovaný akcionář žádá o předložení meziročního srovnání. Údaje v příloze k účetní závěrce nepovažuje Kvalifikovaný akcionář za dostatečné vysvětlení. Dále Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení informací obsažených v příloze k účetní závěrce: - Na str. 11 jsou uvedeny tzv. průtokové bonusy. Jaký je objem průtokových bonusů v oblasti ekonomicky nebo personálně spojených osob? Kvalifikovaný akcionář žádá o předložení meziročního srovnání za roky 2012, 2013 a

5 - Ke str. 14 Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení přírůstků majetku, zda jsou v souladu s plánem investic a jak bylo prováděno výběrové řízení na jejich dodavatele. Kvalifikovaný akcionář žádá o předložení dokumentace k výběrovým řízením. Kvalifikovaný akcionář žádá o sdělení, zda se uskutečnily nákupy od ekonomicky nebo personálně propojených osob? Pokud ano, žádá Kvalifikovaný akcionář o objasnění podmínek těchto nákupů. - Dále ke str. 14 Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení úbytků majetku a o sdělení, zda se uskutečnily prodeje ekonomickým nebo personálně propojeným osobám. Pokud ano, žádá Kvalifikovaný akcionář o objasnění podmínek těchto prodejů. - K ostatním závazkům na str. 22 žádá Kvalifikovaný akcionář o sdělení, kdo z propojených osob je konkrétně věřitelem u daných závazků a jak je konkrétně sjednáno úročení těchto závazků. - Pokud společnost PHARMOS, a.s. neeviduje deriváty, proč popisuje v příloze detailně jejich rozdělení a účtování? Kvalifikovaný akcionář toto považuje za matoucí informace. - Ke str. 20 žádá Kvalifikovaný akcionář o vysvětlení poklesu tržeb za prodej zboží. - Za jakých obchodních podmínek se realizovaly tržby se spřízněnými osobami, popisované na str. 27? Kvalifikovaný akcionář žádá představenstvo zejména o sdělení konkrétních slev, rabatů, bonusů, splatnosti, dodacích podmínek a zajištění pohledávek společnosti PHARMOS, a.s. - Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení, proč je uveden agregovaný údaj u nákladů a výnosů realizovaných se společnostmi v rámci skupiny Česká lékárnická na str. 28? O jaké konkrétní obchody šlo a za jakých konkrétních podmínek se tyto tržby realizovaly? Kvalifikovaný akcionář žádá představenstvo zejména o sdělení konkrétních slev, rabatů, bonusů, splatnosti, dodacích podmínek a zajištění pohledávek společnosti PHARMOS, a.s. - U služeb na str. 28 žádá Kvalifikovaný akcionář o uvedení rozpadu na jednotlivé propojené osoby. - K pohledávce společnosti PHARMOS, a.s. za společností PHARMOS SK popisované na str. 30 žádá Kvalifikovaný akcionář o sdělení, jaká je finanční situace dlužníka. Kdy se předpokládá splacení? Jaké je zajištění této pohledávky? Jak hodnotí tuto pohledávku lokální slovenský auditor a jak statutární auditor společnosti PHARMOS, a.s.? - Ke str. 30 žádá Kvalifikovaný akcionář o vysvětlení k pohledávkám ve skupině, které jsou uvedeny ve sloupci po splatnosti jde především o společnosti Pražská lékárnická s.r.o. a PHARMACY distribuce léčiv s.r.o. Jaké jsou důvody nesplácení? Je sankcionováno? Jaké je zajištění těchto pohledávek? Je k těmto pohledávkám tvořena účetní opravná položka? K bodu 10. programu jednání valné hromady - 5 -

6 Kvalifikovaný akcionář žádá o vysvětlení, jak bude zajištěna nezávislost statutárního auditora, který provádí ověření účetní závěrky opakovaně. Žádá o vysvětlení, proč nebylo provedeno výběrové řízení na výběr statutárního auditora a dále žádá, aby mu na valné hromadě předložilo představenstvo vyjádření auditora, který ověřoval účetní závěrku za r. 2014, s vysvětlením následujícího: - zhodnocení průběhu auditu společnosti PHARMOS, a.s., kooperace s představenstvem společnosti PHARMOS, a.s. a zhodnocení kvality podkladů předaných představenstvem PHARMOS, a.s. k auditu - názor na úroveň interního kontrolního systému PHARMOS, a.s. - identifikace rizika vzniku chyb v účetní závěrce PHARMOS, a.s. za rok 2014; hodnocení nastavených pravidel pro zamezení vzniku rizika podvodů - identifikace rizika obcházení nastavených kontrol např. ze strany vedení PHARMOS, a.s. a jiných odpovědných osob - odkrytí účelových účetních operací nebo absence nutných účetních operací Kvalifikovaný akcionář žádá o poskytnutí informace, jaké další služby kromě ověření účetní závěrky za rok 2014 a ověření Zprávy o vztazích společnost AUDIT PROFESIONAl, spol. s r. o. v roce 2014 a v roce 2015 vykonávala pro společnost PGHARMOS, a.s. s uvedením konkrétní služby a její ceny. Kvalifikovaný akcionář vznáší protinávrh, aby auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2015 byla určena společnost Rödl & Partner Audit, s.r.o., se sídlem Praha 1, Platnéřská 2, IČ: Důvodem je skutečnost, že pro ověření účetní závěrky je navrhován auditor, který jedná s představenstvem ve shodě, a proto lze mít závažné pochybnosti o jeho nezávislosti. Proto navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení: Valná hromada jmenuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti PHARMOS, a.s. za rok 2015 společnost Rödl & Partner Audit, s.r.o., se sídlem Praha 1, Platnéřská 2, IČ: K bodu 11. programu valné hromady Kvalifikovaný akcionář žádá o sdělení, zda akvizici projednala platně zvolená dozorčí rada společnosti PHARMOS, a.s. a pokud ano, s jakým výsledkem. Kvalifikovaný akcionář žádá o podrobné a konkrétní vysvětlení všech podmínek, za kterých by měla být akvizice realizována. S přátelským pozdravem za PHOENIX International Beteiligungs GmbH JUDr. Monika Novotná advokát - 6 -

7 - 7 -

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Profil společnosti 3. Základní údaje o společnosti 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Ministerstvo financí Odbor 39

Ministerstvo financí Odbor 39 Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 829/2009-393 Pokyn D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny Za

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění

Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění Vyjádření představenstva a návrhy usnesení a jejich odůvodnění A. K bodům č. 2 a č. 3 pořadu jednání valné hromady Vyjádření představenstva: Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady je zařazen v souladu s

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014... 5

1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4. 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014... 5 Konsolidovaná výroční zpráva společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období 2014...

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V Praze dne 18. 04. 2014 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČ: 27408256, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

Výroční zpráva 2013. VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s.

Výroční zpráva 2013. VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. Výroční zpráva 2013 VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA A ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI... 5 NÁVRH

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více