Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne v Buštěhradě.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě."

Transkript

1 Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH ( ) a volba ověřovatele zápisu. 3) Informace o MDT ( jarní kolo) 4) Darovací smlouva mezi Letištěm V. Havla Praha a.s. a MÚLP na rok ) Rozdělení finančního daru Letiště V. Havla Praha a.s. (2015) 6) Cyklostezky a polní cesty v katastrech členských obcí mikroregionu. 7) Zájezd mikroregionu na Svatou Horu. 8) Termíny VH mikroregionu do konce roku ) Různé 10) Závěr VH. Na návrh předsedkyně mikroregionu Ing. J. Nedvědové, byl bod programu pod č.5 zařazen před bod č.9, tedy na závěr. Tím se body programu VH posouvají. K bodu ad.1) VH zahájila předsedkyně mikroregionu Ing. J. Nedvědová. Přivítala přítomné a konstatovala, že se jednání nezúčastňuje obec Makotřasy. (viz.presenční listina). K bodu ad.2) Ověřovatelka zápisu z minulé VH, Ing.arch. D. Javorčeková, starostka města Buštěhrad, konstatovala, že po drobných úpravách, je možné tento zápis schválit. VH jej bez připomínek schválila. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Jan Burger, starosta obce Velké Přítočno. K bodu ad.3) Místopředsedkyně mikroregionu a starostka Stehelčevse paní J. Štancová, podala podrobnou informaci o průběhu a výsledcích jarního kola MDT s termínem uzávěrky Konstatovala, že v řádném termínu bylo podáno celkem 34 žádostí. Všechny organizace byly podpořeny, ale některým nebyla uznána celá požadovaná částka. Někde chyběl rozpočet akce, nebo byl požadován nákup zboží za neobvykle vysokou cenu. V plné výši byly uspokojeny požadavky organizací, nebo spolků, které měly dobře zpracovaný a popsaný projekt, do kterého se zapojili obyvatelé obce. Celkem komise rozdělila v tomto kole ,-Kč. Přehled žádostí a jejich vyhodnocení je uvedeno v přehledné tabulce, která je součástí tohoto zápisu.

2 -2- V další části svého vystoupení informovala paní starostka o současném stavu Projektu meziobecní spolupráce s připomenutím, že dne se bude konat na MMK setkání starostů, na němž by měl být schválen příslušný dokument. K bodu ad.4) Pan RNDr. M. Oplt informoval VH, že s Letištěm Václava Havla Praha, a.s. byl dokončen návrh Darovací smlouvy pro rok 2015, která se předkládá k jednání dnešní VH. Text návrhu Darovací smlouvy byl VH jednohlasně odsouhlasen. Smlouva bude předána Letišti Václava Havla Praha, a.s. k podpisu. Darovací smlouva bude poslána všem starostům členských obcí mikroregionu. K bodu ad.5) Obsah jednání k tomuto bodu je uveden v další části zápisu. K bodu ad.6) K tomuto bodu jednání podal výklad RNDr. M Oplt. Uvedl, že smyslem tohoto úkolu je zmapovat charakter a stupeň propojení členských obcí mikroregionu s výše uvedenými komunikačními trasami, ale také možnost napojení mikroregionu západním směrem na kladenskou kotlinu, východním směrem na oblast Okoře a jižním směrem k Letišti Praha, což konvenuje s jeho připravovaným záměrem. Tento záměr byl demonstrován na prvotním mapovém podkladu v měřítku 1: , který obsahuje i záměry členských obcí. Předložený návrh bude třeba dále upřesňovat, především s cílem, vyloučit maximum tras, které vedou po silnicích s větší automobilovou dopravou. Tedy se snahou propojit členské obce klasickými cyklostezkami a polními cestami. Dále uvedl, že navštívil SFDI, ředitele odboru příspěvkových organizací a seznámil jej s výše uvedeným záměrem mikroregionu. Tento byl označen jako zajímavý a realizovatelný. Pokud mikroregion zpracuje na patřičné úrovni projektovou dokumentaci, která bude podkladem pro další kroky stavebního řízení, bude mikroregionu SFDI nápomocný. SFDI doporučil projektanta, který by se mohl ve spolupráci s mikroregionem tímto záměrem zabývat. Poznámka: S odvoláním na rozhodnutí VH jsem dne , kontaktoval doporučeného projektanta. Bylo dohodnuto, že prvá pracovní schůzka se uskuteční v týdnu po O jejím výsledku bude nutné, např. formou ové diskuze, přijmout konečné rozhodnutí o dalším postupu, včetně případných návrhů na jiné partnery v tomto záměru. Z telefonického rozhovoru jsem se dozvěděl, že doporučený projektant se zabývá cyklostezkami, které navazují na západní část našeho mikroregionu. Jde o docela náročný projekt z hlediska optimální volby tras a to jak z hlediska správně vybrané stopy, konstrukce, tak i časového zpracování předmětného záměru. K bodu ad.7) Zájezd na Svatou Horu je zatím ke dni konání VH připraven. Je přihlášeno 43 účastníků z těchto členských obcí. Pletený Újezd 6, Dolany 5, Hřebeč 16, Buštěhrad 4, Stehelčeves 10, Číčovice 2. Tyto obce také předaly příspěvek účastníků v částce 100,-Kč/osoba. Odjezd autobusu bude v 7.00hod. z obce Ćíčovice. Autobus bude postupně nabírat účastníky v tomto pořadí. Číčovice, Stehelčeves, Buštěhrad, Hřebeč, Dolany, Pletený

3 -3- Újezd. Interval mezi obcemi je přibližně 10min. Zahájení prohlídky je naplánováno na 10.00hod. Její délka je cca 1hod. Následuje oběd v Příbrami. Podle času a také s přihlédnutím k požadavku účastníků, bude v rezervě připraven doplňující program, např. návštěva zámku Březnice. K bodu ad.8) Byly navrženy následující termíny VH do konce roku května, 29.června, 24.srpna, 5.října, 9.listopadu, 14.prosince. Termíny jsou pondělky, vždy od 15.00hod. Místo konání bude dohodnuto na VH. Pochopitelně jsou možné změny, které budou včas oznámeny. K bodu ad.5) Původní klíč pro rozdělení finančního daru Letiště Václava Havla Praha, a.s. platný od roku 2010, se mění. Po diskuzi byl odsouhlasen následující klíč. Z přidělené částky bude pro MDT mikroregionu vyčleněno ,-Kč. 7 členských obcí mikroregionu dostane paušální částku ,-Kč. Buštěhrad, Lidice a Hřebeč dostanou paušální částku ,-Kč. Zbývající částka ,-Kč bude rozdělena podle počtu obyvatel členských obcí. K bodu ad.9) VH projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2, které je nedílnou součástí tohoto zápisu. VH projednala vyřazení majetku z účetnictví mikroregionu, který je stále veden na účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jedná se o projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí "Splašková kanalizace Obce Hřebeč III. etapa" v celkové účetní (pořizovací) ceně ,- Kč a projektovou dokumentaci, technickou část pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby "Velké Přítočno, Malé Přítočno, Dolany - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod" v celkové účetní (pořizovací) ceně ,- Kč. Tyto projektové dokumentace byly realizovány také díky dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje. Jde o účetní nápravu z let minulých. Projektové dokumentace byly v roce 2004 obcím řádně předány - existují o tom i protokoly o předání díla. VH byly předloženy návrhy Darovacích smluv pro Obce Hřebeč, Velké Přítočno, Malé Přítočno a Dolany. Mikroregion Údolí Lidického Potoka, jako dárce, obdarovaným obcím předává výše uvedený, v účetnictví mikroregionu nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Po jeho předání by mělo dojít k jeho zařazení do užívání nebo k jeho vyřazení na základě rozhodnutí zastupitelstev obcí. VH schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Mikroregionem údolí Lidického potoka a Obcí Hřebeč, týkající se projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí "Splaškové kanalizace Obce Hřebeč III. etapa" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Tato částka se skládá z vlastního zdroje obce Hřebeč ve výši ,- Kč a investiční dotace ze Středočeského kraje ve výši ,- Kč.

4 -4- Lidického Potoka a Obcí Dolany týkající se projektové dokumentace, technické části pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby "Velké Přítočno, Malé Přítočno, Dolany - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Tato částka se skládá z vlastního zdroje obce Dolany ve výši ,- Kč a investiční dotace ze Středočeského kraje ve výši ,- Kč. Lidického Potoka a Obcí Malé Přítočno, týkající se projektové čistírna odpadních vod" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Tato částka se skládá z vlastního zdroje obce Malé Přítočno ve výši ,- Kč a investiční dotace ze Středočeského kraje ve výši ,- Kč. Lidického Potoka a Obcí Velké Přítočno týkající se projektové čistírna odpadních vod" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Tato částka se skládá z vlastního zdroje obce Velké Přítočno ve výši ,- Kč a investiční dotace ze Středočeského kraje ve výši ,- Kč. Příští VH se bude konat na základě pozvání starosty pana Luboše Košáka v obci Malé Přítočno, dne 25.května, od hod. Starostka obce Hřebeč, paní P. Piskáčková pozvala přítomné na oslavy 730 výročí založení obce. Termín Usnesení: VH odsouhlasila zápis z VH, která se konala dne v Pleteném Újezdě. VH odsouhlasila vyhodnocení žádostí o Malý dotační titul MÚLP s termínem uzávěrky VH odsouhlasila Darovací smlouvu Letiště Václava Havla Praha, a.s. pro rok VH odsouhlasila klíč pro rozdělení finančního daru Letiště Václava Havla Praha, a.s. v roce VH vzala na vědomí informaci o záměru propojení členských obcí mikroregionu cyklostezkami, polními cestami s možným výstupem do kladenské kotliny, okořska a letiště Praha. VH odsouhlasila pokračování v uvedeném záměru, včetně oslovení možného projektanta.

5 VH odsouhlasila stav přípravy zájezdu na Svatou Horu. VH vzala na vědomí termíny VH do konce roku VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2. Lidického Potoka a Obcí Hřebeč, týkající se projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí "Splaškové kanalizace Obce Hřebeč III. etapa" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Lidického Potoka a Obcí Dolany týkající se projektové dokumentace, technické části pro vydání rozhodnutí pro umístění stavby "Velké Přítočno, Malé Přítočno, Dolany - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Lidického Potoka a Obcí Malé Přítočno týkající se projektové čistírna odpadních vod" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Lidického Potoka a Obcí Velké Přítočno týkající se projektové čistírna odpadních vod" v účetní (pořizovací) hodnotě ,- Kč. Ing. Jana Nedvědová předsedkyně Zapsal: RNDr. Miroslav Oplt CSc. Buštěhrad,

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007

Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 Usnesení Valné hromady MR Hranicko ze dne 12. června 2007 VH 13/2007 Valná hromada MR Hranicko schválila tyto členy komise pro usnesení: Konečný Jiří, Karel Galas, Naděžda Polednová (pro: 16, proti: 0,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis č. 37-11/2009. Komínková

Zápis č. 37-11/2009. Komínková Zápis č. 37-11/2009 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 9.11.2009, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 15. 4. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: M. Linková, J. Haken, P. Červený, J. Franc, P. Hrubý, M. Halík, R. Cermanová, E. Rezková,

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví

11 Listopad 2004. OBSAH (výber) Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví 11 Listopad 2004 Inventarizace majetku a závazků jedna z hlavních podmínek zabezpečujících průkaznost účetnictví Povinnost provádět inventarizace majetku vyplývá ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného v zasedací místnosti OÚ dne 29.3.2006 Zasedání se zúčastnilo: 8 zastupitelů viz presenční listina příloha č.1 neomluven: p.petera Jiří ověřovateli byli navrženi:

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více