Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì"

Transkript

1 Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: DIÈ: Tel.: , internetové stránky: Zøizovatel: Mìsto Náchod Øeditelka školy: Bc.Lenka Klempárová Zpracovatel ŠVP PV: Bc. L. Klempárová a kol. ŠVP PV byl projednán na pedagogické radì.

2 Obecná charakteristika školy Naše škola je nejstarší mateøskou školou v Náchodì. Základní kámen ke stavbì byl položen v roce 1939 panem Bartonìm, od roku 1940 zaèala výuka dìtí. Pùvodnì zde byly i jesle, které byly zrušeny. V souèasné dobì jsou zde 3 tøídy (z toho 1 s menším poètem dìtí, kde je možné integrovat postižené dítì). Výuka pøedškolních dìtí probíhá v 1.patøe ( Mìsíèci ) - 3.tøída. V pøízemí je tøída nejmenších dìtí ( Sluníèka ) - 1.tøída a tøída vìkovì smíšená, s menším poètem dìtí ( Hvìzdièky ) - 2.tøída. Kapacita školy je 70 dìtí, pro které se pøipravuje jídlo ve vlastní školní kuchyni. Naše škola má blízko na zámek a k lesu, i když je v centru mìsta, což využíváme k vycházkám. Souèasnì rádi chodíme na naši zahradu, která se skládá ze tøí èástí z malé zahrádky pro nejmenší dìti, velké zahrady pro starší dìti, kde je i brouzdalištì k letnímu otužování a ze školního sadu, kde jsou nejen ovocné stromy i keøe, ale i pozemky k pìstování zeleniny. Dále zde nalezneme ohništì, dvì pískovištì, skluzavku a prolézaèky. Pøi špatném poèasí využíváme zastøešenou terasu.

3 Charakteristika školního vzdìlávacího programu Celý ŠVP je vytváøen s ohledem na jedineènost každého dítìte. Školní vzdìlávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdìlávacím programem pro pøedškolní vzdìlávání (ISBN ) dle Manuálu k pøípravì školního vzdìlávacího programu. ŠVP MŠ Vanèurova je vytváøen v souladu se Zdravou mateøskou školou a v souladu s ohledem na výchovu dítìte k ekologii (Ekologická výchova nejmenších a malých, Poznáváme pøírodu). To, co se uèíme v mateøské škole, se uèíme pro život (Jana Kellnerová, metodièka Ekocentra Kavyl). Program zahrnuje obecné cíle vzdìlávání a øídí se spoleènými cíli (osvojení základních klíèových kompetencí dítìtem a získání pøedpokladù pro celoživotní vzdìlávání). Není opomenuto ani pøihlédnutí k pøedškolnímu vìku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítì zvláštì vnímavé (M. Montessori). ŠVP obsahuje vzdìlávací obsah, tj. uèivo na celý školní rok, který je konkrétnì rozpracován v Tøídních vzdìlávacích programech. Snažíme se o uèení v praxi (viz Koncepèní zámìr). ŠVP byl projednán s pedagogickými pracovníky školy v èervnu Materiál má charakter otevøeného pracovního dokumentu. V prùbìhu roku mùže být se zmìnou situace inovován v dílèích oblastech. Plán vychází z analýzy stávající situace a pøedpokládaného objemu finanèních prostøedkù. Hodnoty, které vyznáváme: rodina radost ze spoleèenství, ze smyslu vìci pøímé nezprostøedkované vnímání pøírody otevøenost pro rozmanitost zodpovìdnost úcta k životu ve všech jeho formách trvale udržitelný život

4 Motto: Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi øídit, potøebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k pøírodì, omezování vlastních potøeb, šetrnost, schopnost se rychle pøizpùsobit mìnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Pøedpokladem pro rozvoj tìchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobì. Základy je proto nutné položit již u malých dìtí. Elfriede Pausewangová Hlavní cíle: 1) Na základì celoživotního vztahu k pøírodì zaèít vytváøet u dìtí poèátky kladného vztahu k pøírodì, k hodnotám zdravého životního prostøedí a životního stylu, dále vytváøet základní hygienické a sociálnì k ulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostøedí. 2) Uèit dìti aktivnì rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za nì zodpovìdný. 3) Uvìdomìní si sebe sama jako souèást lidského spoleèenství, uvìdomìní si i dùsledkù zodpovìdného i nezodpovìdného chování k pøírodì a k ostatním lidem. 4) Seznamovat dìti s lidovými tradicemi, vytváøet povìdomí o jejich dùležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim. Prostøedky, které chceme využít: rozpoèet zøizovatele rozpoèet Krajského úøadu Královéhradeckého kraje dotace Programu pro podporu životního prostøedí Mìsta Náchoda jiné nadace a granty

5 Metody k dosažení cílù: Pozorování, smyslové podnìty, experimenty, narativní metoda (vyprávìní pøíbìhù), práce s knihou, exkurze, beseda, dramatická výchova (ve sboreèku a vystupování pro veøejnost), práce (jako smysluplná èinnost vedoucí k urèitému cíli), slavnosti: Den zvíøat Den stromù Týden duchù Svátek sv. Martina Mikuláš Oslava vánoc Masopust, akademie pro rodièe Den vody - Otvírání studánek Mìsíc knihy Oslava velikonoc Den zemì Den ptactva Den slunce Den rodiny, svátek matek Den dìtí Den životního prostøedí Akademie, rozlouèení s pøedškoláky Školní výlety: Návštìva záchranné stanice pro zranìná zvíøata Návštìva ekoparku v Broumovì Návštìva Ratiboøic, popø.oživlé školy v Èeské Skalici Muzeum B.Nìmcové v Èeské Skalici Spolupráce s Evangelickou akademií Úèast na pøehlídkách dìtských prací Vzdìlávání pedagogických pracovníkù v oblasti ekologie a metodologie Další metody viz Plánované akce školy My sami musíme být tou zmìnou, kterou chceme vidìt ve svìtì kolem nás. Máhátma Gándí

6 Podmínky vzdìlávání Materiální vybavení (vìcné podmínky) prostory mateøské školy jsou podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a pøedškolních zaøízení vyhovující probíhala obnova interiérù a zaøízení v MŠ každá tøída je vybavena hraèkami a uèebními pomùckami pøíslušnými k vìku dítìte, postupnì je obnovujeme a doplòujeme; hraèky a doplòky jsou umístìny pøevážnì v otevøených regálech, èásteènì ve vestavìných skøíních, volnì pøístupné dìtem; ve 3. tø. je zøízena uèebna s PC (pro skupinovou práci dìtí pod vedením uèitelky) lehátka na každé tøídì jsou opatøena znaèkami dìtí (v 2. a 3. tø. jsou lehátka rozkládána; pro 1. tø. jsou rozložena stabilnì, ložnice je v podkroví) z tìlocvièného náøadí máme k dispozici žebøiny a trampolínu ve tøídì pøedškolákù, v každé tøídì žínìnky, lavièky a tìlocvièné náèiní v suterénu máme zøízenou maòáskovou scénu, promítací techniku výzdoba interiéru MŠ je tvoøena pøevážnì dìtskými pracemi zahrada MŠ je rozèlenìna do 5 èástí: 1. èást je pøizpùsobena nejmenším dìtem, je zde zakryté pískovištì, houpaèka, pøenosná skluzavka, kladinka v podobì psa, 2 altány a kopeèek na zimní pekáèování, hraèky ve skladu jsou vybrány pro tuto vìkovou skupinu, 2. èást je spoleèná, je zde opìt zakryté pískovištì, altán a domek, skluzavka, kovové prolézaèky, houpadlo v podobì konì a kladinka v podobì krokodýla, hraèky jsou zde pro všechny vìkové skupiny, ve 3. èásti zahrady je zak ryté brouzdalištì, houpaèka, plocha pro slunìní dìtí, dále kopeèek na pekáèování pro starší dìti, ve 4. èásti je zøízeno ohništì, altán, vana (s bezpeènostním roštem) na deš ovou vodu na zalévání záhonù, které se zde nacházejí v 5. èásti zahrady je ovocný sad pro dìti v plánu zùstává i nadále nové vybavení

7 Psychosociální podmínky máme zavedený adaptaèní režim pro nové dìti, kdy novì pøíchozí si mají èas zvykat na nové prostøedí a lidi okolo sebe, a to vše po dohodì uèitelek s rodièi pedagogové resp ektují potøeby dìtí, reagují na nì a pomáhají v jejich uspokojování (klidné, pøirozené chování, dìti zbyteènì nevystavují spìchu) žádné dítì není zvýhodòováno, èi podceòováno, zesmìšòováno volnost a osobní svoboda dìtí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, dùležitou pro dodržování potøebného øádu v MŠ zpùsob pedagogické výchovy je podporující, projevuje se pøímou, vstøícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga, je dùležitá spoluúèast a samostatné rozhodování dítìte, zbyteènì se dìti neorganizují pedagog se vyhýbá negativním slovním komentáøùm a podporuje dìti v samostatných pokusech, dostateènì chválí a pozitivnì hodnotí ve vztazích mezi dospìlými a dìtmi se projevuje dùvìra, tolerance, ohleduplnost, zdvoøilost, vzájemná pomoc a solidarita, dospìlí se chovají autenticky tøída je pro dìti kamarádským spoleèenstvím pedagog dìti ovlivòuje prosociálním smìrem, vìnuje se neformálním vztahùm ve tøídì je dùležité, aby se všichni cítili dobøe a spokojenì Životospráva dìtí Dìtem je podáváno jídlo 3x dennì, ve všech tøídách je zaveden pitný režim, bìhem kterého jsou dìtem podávány bylinné a vitamínové èaje, minerální vody, džusy a š ávy. Pøi pøípravì jídla se dodržuje kontrola vytýèených kritických bodù. Pravidelnì je kontrolován spotøební koš pøedepsa ných potravin pro zdárný a zdravý rùst dítìte. Pro pestrost je jídelníèek pro dìti obmìòován. Odpolední odpoèinek je pøizpùsobený potøebám dìtí. Pro nespavé starsí dìti je pøipraven zájmový program (v oblasti taneèní, hudební, pracovnì výtvarné, jazykové).

8 Organizaèní chod MŠ Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Novì pøíchozím dìtem je umožnìn adaptaèní režim. Bìhem školního roku v dobì od 6,30 hodin se dìti scházejí prùbìžnì do 8,15 hodin (po dohodì je možný i pozdìjší pøíchod), v tomto èase až do 9,00 hodin je dìtem nabízena dopolední svaèina. Po ní následuje spontánní hra dìtí a èinnosti øízené pedagogem. V èase od 9,30 hodin do 11,30 hodin je zaøazen pobyt dìtí venku. Po obìdì následuje odpoèinek s možností alternativní nabídky klidových èinností pro dìti s nižší potøebou spánku (tyto èinnosti probíhají vždy až po pohádce, která je dìtem pøedèítána). V èase 14,00-14,30 hodin je dìtem podávána odpolední svaèina (v letních mìsících venku na terase), po té až do 16,00.hodiny je dìtem vyhrazen èas p ro spontánní hru, podle poèasí buï na školní zahradì, nebo ve tøídách. Øízení MŠ Øeditelka: Bc. Lenka Klempárová Tel.: Informace poskytuje: v 12,00 15,00 hod., v jiný èas po dohodì. Zástupkynì: Jaroslava Pøibylová, Dis. Øeditelka Mateøské školy, Náchod, Vanèurova 1345 vykonává pøímou pedagogickou èinnost, vede dalších 5 uèitelek, u nichž vykonává kontrolní èinnost jejich práce (viz Plán hospitaèních èinností), vede záznamy o jejich profesním rùstu (viz Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání). Na pedagogických poradách (cca 1x za mìsíc, v pøípadì potøeby èastìji) øeší spolu s ostatními plán vzdìlávání na škole, organizaci, hodnocení, nabídky jiných organizací,... O chodu mateøské školy vede též porady s provozními zamìstnanci (vždy dle potøeby). Vykonává kontrolu práce nad všemi zamìstnanci. Vytváøí spoleènì s ostatními pedagogy na základì evaluace a hodnocení pøedešlého školního roku Školní vzdìlávací program pro pøedškolní vzdìlávání pro MŠ Vanèurova, podle kterého pedagogové sestavují tøídní vzdìlávací programy. Dále vytváøí vnitøní pøedpisy nezbytné k chodu mateøské školy. Pøevádí kompetence na ostatní zamìstnance školy.

9 Zajiš uje ve spolupráci s ostatními školní akce. Spolupracuje s: zøizovatelem, øídí se jeho pokyny (zejména ohlednì rozpoètu školy), krajským úøadem (zejména ohlednì rozpoètu mezd), Èeskou školní inspekcí odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodì, Speciálnì pedagogické centrum v Náchodì a v Hradci Králové, logopedická zaøízení,...) základní školou Komenského, pøípadnì i s jinými ZŠ zákonnými zástupci dìtí Rozhoduje ve správním øízení pøijímání dìtí do mateøské školy, ukonèení pøedškolního vzdìlávání. Poskytuje všeobecné informace pro rodièe formou nástìnek, pomocí uèitelek. Pøedkládá výkazy o škole, rozbor hospodaøení a výroèní zprávy nadøízeným orgánùm. Vede podklady pro mzdovou a personální agendu i úèetnictví školy. Personální zajištìní Øeditelka: Bc.Lenka Klempárová Uèitelky Lucie Kozlová Irena Blahová Alena Kosinková Bc.Lucie Perháèová Jaroslava Pøibylová, Dis. Všechny uèitelky jsou kvalifikovány. Uklízeèky: Alena Jetmarová Helena Honzerová Vedoucí kuchynì: Radomíra Kosíková Kuchaøka: Marie Èerná Pomocná kuchaøka: Lenka Marksová Údržbáø: Vladimír Semerák Rozpis pracovní dob y všech zamìstnancù je uložen na škole, situaènì je veden v sešitech s evidencí pracovní doby a ve výkazech, pøíležitostné zmìny jsou uvedeny na informaèní nástìnce pro personál. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy zajištìna dìtem optimální pedagogická péèe.

10 Spoluúèast rodièù Rodièe se spolupodílejí na vzdìlávání svých dìtí (formou dotazníkù získáváme zpìtné hodnocení a podklady pro další práci s dìtmi), úèastní se akcí školy, spolupracují s uèitelkami na tøídì, jsou pro dìti vzorem. Veškeré podmínky vzdìlávání jsou vytváøeny v souladu se zajištìním zdraví a bezpeènosti dìtí a v souladu s efektivním vzdìláváním. Servis pro rodièe veøejnì pøístupný ŠVP prùbìžná informace o výchovì dìtí z odborných publikací v okénku pro rodièe besedy s odborníky v MŠ Informaèní systém školy V mateøské škole Pedagogové pravidelnì informují rodièe o prospívání jejich dítìte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i uèení. Rodièe mohou s tøídní uèitelkou spolupracovat na spoleèném postupu pøi v ýchovì a vzdìlávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním zpùsobem (v souladu se spoleèenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdìlávání pøedškolních dìtí). Potøebují-li rodièe jakoukoliv informaci, mohou uèite lku pøi pøíchodu nebo odchodu s dítìtem o ni požádat. Pedagogové sledují konkrétní potøeby jednotlivých dìtí, resp. rodin, snaží se jim porozumìt a vyhovìt. Rodièe mají možnost podílet se na dìní v MŠ, úèastnit se rùzných programù, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dìtí, získávat tak neformálním zpùsobem informace. S øeditelkou mohou jednat v 12,00 15,00 hod., v jiném termínu si schùzku dojednat. S vedoucí školní kuchynì se rodièe mohou domluvit o podrobnostech týkajících se stravování po celý den do 15 hod. Na veøejnosti O èinnosti mateøské školy je veøejnost informována v tisku, médiích (regionální TV, internetové stránky školy, ) a v informaèní výloze ve mìstì.

11 Podmínky k zajištìní bezpeènosti a ochrany dìtí za bezpeènost dìtí v MŠ odpoví dají uèitelky po celou dobu od jejich pøevzetí od zákonných zástupcù až po jejich vydání dìtem nepatøí nebezpeèné pøedmìty (ostré, špièaté, ap.), tyto nechávají dìti doma uèitelka nesmí nechat dìti bez dozoru, pøi závažných dùvodech zajistí dohled nad dìtm i jinou pracovnicí budova MŠ se z bezpeènostních dùvodù uzamyká v 8,15hod.(uklízeèkami), otevírá se v dobì obìda a poledního odchodu nìkterých dìtí, dále pak po 14.hod.; v pøípadì, že dìti budou odpoledne na zahradì, otevírá se pouze zahradní branka, MŠ zù stává uzavøena, v pøípadì potøeby rodièe použijí zvonek u dveøí pøi TV aktivitách uèitelky dbají zvýšené pozornosti o bezpeènost dìtí, seznamují je s pøípadným nebezpeèím, pøed cvièením zkontrolují bezpeènost používaného náøadí (pøípadné nedostatky nebo závady hlásí ihned øeditelce školy) pøi pobytu na školní zahradì se uèitelky øídí provozním øádem brouzdalištì, provozním øádem pískovištì, provozním øádem sáòkování, pekáèování a klouzání, dále pak u každého náøadí (houpaèky, prolézaèky ap.) zajiš ují zvýše ný dozor; nedovolí dìtem se samostatnì vzdálit do prostoru zahrady, kde již uèitelka nevidí; z hygienických dùvodù uèitelka používá zakrytí pískoviš i brouzdalištì pøi vycházkách mimo mateøskou školu nejde více než 20 dìtí s jednou uèitelkou, dìti chodí v e dvojicích a v zástupu, používají chodník; kde toto nejde - organizovaný útvar chodcù (dìtí nepodléhající povinné školní docházce) mùže jít ve dvojstupu po levém okraji silnice, osoba doprovázející tuto skupinu je oprávnìná pøi pøecházení zastavovat voz idla citace ze zákona o provozu na pozemních komunikacích è. 361Sb. 56, uèitelky k tìmto úèelùm používají dopravní terèe, pøecházejí s dìtmi pokud možno po vyznaèených pøechodech a seznamují je s pravidly bezpeèného chování na ulici; první a poslední d vojice dìtí nosí bezpeènostní vesty doprovod dìtí uèitelkou pøi chùzi po schodech pøi chùzi vzhùru jde uèitelka poslední, pøi chùzi se schodù jde uèitelka první a zajiš uje dìti pøi zajiš ování spoleèenských akcí se podílejí uèitelky i ostatní zamìstnanc i podle pokynù øeditelky nebo uèitelky, která akci vede dìti jsou vždy pøed akcí pøedem informované o bezpeèném chování, uèitelka provede záznam o provedeném pouèení v tøídní knize, popø. v týdenním plánu všichni zamìstnanci MŠ jsou povinni okamžitì poskyt nout první pomoc pøi každém úrazu, v pøípadì potøeby pøivolají lékaøskou pomoc, v nezbytnì nutném pøípadì zajistí pøevoz ranìného k lékaøi, zároveò bezodkladnì informují øeditelku MŠ a zákonného zástupce dítìte každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazù; u úrazu, kde bylo nutné lékaøské ošetøení, øeditelka sepíše Protokol o úrazu

12 Vzdìlávání dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami Možná forma: individuální integrace Podmínky: psychosociální: Dítì mùže být zaøazeno do tøídy s nízkým poètem dìtí (20). materiální: Ve tøídì již z minulých let jsou vzdìlávací pomùcky vhodné pro dìti s poruchou autistického spektra. V 1.patøe ve tøídì Mìsíèkù je vybavena poèítaèová místnost s výukovými programy. V pøízemí v uèitelské knihovnì jsou publikace, kde se mohou uèitelky seznámit s diagnózou poruchy autistického spektra a s autismem, výukové listy,... organizace vzdìlávání: Asistentka by byla ve spojení s SPC HK, s jejich pomocí tvoøí individuální vzdìlávací program. S dítìtem pracuje dle TVP a IVP pøevážnì individuálnì, ale i frontálnì s ohledem na potøeby dítìte. Po dohodì se úèastní i poznávacích výletù. spolupráce s rodinou: Asistentka i tøídní uèitelky by byly v denním kontaktu s matkou, dohoda a informace probíhají dle potøeby. spolupráce s odborníky: možnost spolupráce s SPC Náchod a SPC HK (Mgr.Evou Jarkovou z SPC v HK, Hradecká 1231), PPP v Náchodì.

13 Organizace pøedškolního vzdìlávání se øídí 34 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 34 Organizace pøedškolního vzdìlávání (1) Pøedškolní vzdìlávání se organizuje pro dìti ve vìku zpravidla od tøí do šesti let. (2) Øeditel mateøské školy stanoví v dohodì se zøizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o pøijetí dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání pro následující školní rok a zveøejní je zpùsobem v místì obvyklým. (3) Øeditel mateøské školy rozhoduje o pøijetí dítìte do mateøské školy, popøípadì o stanovení zkušebního pobytu dítìte, jehož délka nesmí pøesáhnout 3 mìsíce. (4) K pøedškolnímu vzdìlávání se pøednostnì pøijímají dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítì v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky pøijmout z kapacitních dùvodù, zajistí obec, v níž má dítì místo trvalého pobytu, zaøazení dítìte do jiné mateøské školy. (5) Pøi pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání je tøeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním pøedpisem.22) (6) O pøijetí dítìte se zdravotním postižením rozhodne øeditel mateøské školy na základì písemného vyjádøení školského poradenského zaøízení, popøípadì také registrujícího praktického lékaøe pro dìti a dorost. (7) Dítì mùže být pøijato k pøedškolnímu vzdìlávání i v prùbìhu školního roku. Ve vzdìlávání se snažíme poskytovat dìtem co nejvíce informací praktickým poznáváním (využíváme poznávání všemi smysly). Volíme formu školních poznávacích výletù a jiných akcí. Pøijímání dìtí Øeditelka školy jako správní orgán pøíslušný podle 165 odst. 2 písm. b) zákona è. 561/2004Sb. o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s ustanovením 67 odst.2 zákona è. 500/2004 Sb., správního øádu rozhoduje podle 34 zákona è. 561/2004 o pøijímání dìtí do mateøské školy.

14 Pøijímací øízení se øídí kriterii platnými pro Mateøskou školu, Náchod, Vanèurova 1345 (viz pøíloha Kriteria pro pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání). Pokud se jedná o cizího státního pøíslušníka ze zemí Evropské unie, rozhoduje o pøijetí øeditelka jako u pøíslušníka ÈR. Pokud se jedná o cizího státního pøíslušníka ze tzv. tøetího státu (nemá obèanství ÈR ani jiného státu EU), øídí se øeditelka 20 zákona è. 561/2004 Sb.ve znìní pozdìjších pøedpisù (vzdìlávání cizincù), zákonem è. 161/2006 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky ve znìní pozdìjších pøedpisù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. D ítì nabývá státního obèanství narozením, je -li alespoò jeden z jeho rodièù státním obèanem È R, nebo jsouli oba rodièe osobami bez státního obèanství, dítì nabývá narozením èeské státní obèanství, pokud má alespoò jeden z rodièù trvalý pobyt na území ÈR. Podle èásti šesté zákona 161/2006 Sb. se mìní 183 odst,7 školského zákona: Pro úèely tohot o zákona [rozumí se zákona è. 561/2004 Sb.] se za osobu se státní pøíslušností jiného èlenského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Èeskou republikou pøiznáno postavení dlouhodobì pobývajícího rezidenta, a osoba, které bylo pøiznáno postave ní dlouhodobì pobývajícího rezidenta v jiném èlenském státì Evropské unie a na území Èeské republiky jí bylo udìleno povolení k pobytu.. Rezident = cizinec ze státu mimo Evropské unie s oprávnìným pobytem na území ÈR. Podmínky provozu na MŠ Tøídy jsou naplnìny podle velikosti (20-26 dìtí). V 1. tøídì Sluníèek jsou dìti nejmladší, ve 2. tøídì Hvìzdièek jsou dìti vìkovì smíšené podle vìkového seskupení dìtí v MŠ, ve 3. tøídì Mìsíèkù jsou pøevážnì dìti pøedškolní. Provoz mateøské školy je 6,30 16,00 hod. Podmínky provozu MŠ se øídí vyhláškou è. 43/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù.

15 Pøíloha: Spolupráce MŠ s rodinou Schùzky s rodièi (na schùzce v záøí seznámení s provozem v MŠ a potøebami dìtí, se školním øádem, se ŠVP, s plánem akcí pro dìti podle pøání možno doplnit). Adaptace nových dìtí na nové prostøedí s rodièi. Bìhem dne umožòujeme rodièùm vstup do MŠ (tak aby jejich návštìva nenarušila chod MŠ po dohodì s tøídní uèitelkou). Prùbìžné seznamování s výsledky práce a výuky dìtí nástìnky, výzdoba interiéru MŠ, výloha ve mìstì, individuální schùzky s uèitelkami a øeditelkou. Podle potøeby logopedická péèe po návštìvì dítìte s rodièem u klinického logopeda. Akce pro rodièe a jiné rodinné pøíslušníky (tvoøení z pøírodnin na podzim, pøíprava na vánoce, pøíprava na velikonoce, pálení èarodìjnic, Akademie pro rodièe,...). Ve vztazích s rodièi se snažíme o oboustrannou dùvìru a otevøenost, jsme vstøícní, ochotní spolupracovat. Spolupráce je na základì partnerství, sledujeme konkrétní potøeby jednotlivých dìtí, resp.rodin, snažíme se jim porozumìt a vyhovìt. Chráníme soukromí rodiny, varujeme se pøílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Na druhou stranu pedag ogové informují rodièe o prospívání jejich dítìte a o jeho pokrocích v rozvoji a uèení, domlouvají se spolu s rodièi na spoleèném postupu pøi výchovì a vzdìlávání. Spolupráce naší MŠ se ZŠ V lednu návštìva ZŠ pøed zápisem. Návštìva pozemkù pìstitelských a chovatelských prací ZŠ Komenského. V kvìtnu nebo èervnu pozvánka dìtí ZŠ na náš muzikál. Spolupráce s poradnami PPP - PhDr. Kulhánková: videotréning dle potøeby uèitelù a rodièù, v lednu pøednáška s diskusí o problematice pøedškolních dìtí. SPC Náchod podle potøeby (integrace dìtí, spolupráce na tvorbì IVP a dalším rozvoji integrovaných dìtí, ). Práce pro veøejnost Pøedvánoèní vystoupení pro dùchodce. Úèast na náchodské Prima sezonì. Vystoupení s muzikálem pro dùchodce a na pøehlídce hudebnì dramati hádì. Výstava dìtských prací ve výloze ve mìstì. ckých sborù Hronovské Spolupráce s ostatními MŠ Vystoupení s muzikálem. Vzájemná návštìva s jinou MŠ.

16 Organizace dne v MŠ 6,30 9,30 hod. Pøíchod dìtí do MŠ, hry podle individuálního výbìru, cv ièení nebo pohybové hry a chvilky, didakticky cílené èinnosti, jazykové chvilky, zámìrné i spontánní uèení formou individuální, skupinové i frontální, opakování známého; hygiena, svaèina prùbìžnì v dobì 8,15 9,00 hod. 9,30 11,30 hod. Pøíprava na poby t venku, pobyt dìtí venku (vycházky do okolí MŠ, do pøírody, na školní zahradu). 11,30 12,30 hod. Hygiena (u starších dìtí i èištìní chrupu), obìd, pøíprava na odpoèinek. 12,30 14,00 hod. Poslech pohádek a pøíbìhù, ètení na pokraèování, odpoèinek d le potøeby dìtí (od 13,00 hod. možnost využít klidových èinností pro dìti s malou potøebou spánku). 14,00 16,00 Hygiena, svaèina, hry a zájmové èinnosti dìtí, individuální práce s dìtmi dle jejich zájmu a potøeb, podle poèasí pobyt na školní zahradì.

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od 1.9.2011 È.j.: 65/11 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více