Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì"

Transkript

1 Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: DIÈ: Tel.: , internetové stránky: Zøizovatel: Mìsto Náchod Øeditelka školy: Bc.Lenka Klempárová Zpracovatel ŠVP PV: Bc. L. Klempárová a kol. ŠVP PV byl projednán na pedagogické radì.

2 Obecná charakteristika školy Naše škola je nejstarší mateøskou školou v Náchodì. Základní kámen ke stavbì byl položen v roce 1939 panem Bartonìm, od roku 1940 zaèala výuka dìtí. Pùvodnì zde byly i jesle, které byly zrušeny. V souèasné dobì jsou zde 3 tøídy (z toho 1 s menším poètem dìtí, kde je možné integrovat postižené dítì). Výuka pøedškolních dìtí probíhá v 1.patøe ( Mìsíèci ) - 3.tøída. V pøízemí je tøída nejmenších dìtí ( Sluníèka ) - 1.tøída a tøída vìkovì smíšená, s menším poètem dìtí ( Hvìzdièky ) - 2.tøída. Kapacita školy je 70 dìtí, pro které se pøipravuje jídlo ve vlastní školní kuchyni. Naše škola má blízko na zámek a k lesu, i když je v centru mìsta, což využíváme k vycházkám. Souèasnì rádi chodíme na naši zahradu, která se skládá ze tøí èástí z malé zahrádky pro nejmenší dìti, velké zahrady pro starší dìti, kde je i brouzdalištì k letnímu otužování a ze školního sadu, kde jsou nejen ovocné stromy i keøe, ale i pozemky k pìstování zeleniny. Dále zde nalezneme ohništì, dvì pískovištì, skluzavku a prolézaèky. Pøi špatném poèasí využíváme zastøešenou terasu.

3 Charakteristika školního vzdìlávacího programu Celý ŠVP je vytváøen s ohledem na jedineènost každého dítìte. Školní vzdìlávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdìlávacím programem pro pøedškolní vzdìlávání (ISBN ) dle Manuálu k pøípravì školního vzdìlávacího programu. ŠVP MŠ Vanèurova je vytváøen v souladu se Zdravou mateøskou školou a v souladu s ohledem na výchovu dítìte k ekologii (Ekologická výchova nejmenších a malých, Poznáváme pøírodu). To, co se uèíme v mateøské škole, se uèíme pro život (Jana Kellnerová, metodièka Ekocentra Kavyl). Program zahrnuje obecné cíle vzdìlávání a øídí se spoleènými cíli (osvojení základních klíèových kompetencí dítìtem a získání pøedpokladù pro celoživotní vzdìlávání). Není opomenuto ani pøihlédnutí k pøedškolnímu vìku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítì zvláštì vnímavé (M. Montessori). ŠVP obsahuje vzdìlávací obsah, tj. uèivo na celý školní rok, který je konkrétnì rozpracován v Tøídních vzdìlávacích programech. Snažíme se o uèení v praxi (viz Koncepèní zámìr). ŠVP byl projednán s pedagogickými pracovníky školy v èervnu Materiál má charakter otevøeného pracovního dokumentu. V prùbìhu roku mùže být se zmìnou situace inovován v dílèích oblastech. Plán vychází z analýzy stávající situace a pøedpokládaného objemu finanèních prostøedkù. Hodnoty, které vyznáváme: rodina radost ze spoleèenství, ze smyslu vìci pøímé nezprostøedkované vnímání pøírody otevøenost pro rozmanitost zodpovìdnost úcta k životu ve všech jeho formách trvale udržitelný život

4 Motto: Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi øídit, potøebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k pøírodì, omezování vlastních potøeb, šetrnost, schopnost se rychle pøizpùsobit mìnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Pøedpokladem pro rozvoj tìchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobì. Základy je proto nutné položit již u malých dìtí. Elfriede Pausewangová Hlavní cíle: 1) Na základì celoživotního vztahu k pøírodì zaèít vytváøet u dìtí poèátky kladného vztahu k pøírodì, k hodnotám zdravého životního prostøedí a životního stylu, dále vytváøet základní hygienické a sociálnì k ulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostøedí. 2) Uèit dìti aktivnì rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za nì zodpovìdný. 3) Uvìdomìní si sebe sama jako souèást lidského spoleèenství, uvìdomìní si i dùsledkù zodpovìdného i nezodpovìdného chování k pøírodì a k ostatním lidem. 4) Seznamovat dìti s lidovými tradicemi, vytváøet povìdomí o jejich dùležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim. Prostøedky, které chceme využít: rozpoèet zøizovatele rozpoèet Krajského úøadu Královéhradeckého kraje dotace Programu pro podporu životního prostøedí Mìsta Náchoda jiné nadace a granty

5 Metody k dosažení cílù: Pozorování, smyslové podnìty, experimenty, narativní metoda (vyprávìní pøíbìhù), práce s knihou, exkurze, beseda, dramatická výchova (ve sboreèku a vystupování pro veøejnost), práce (jako smysluplná èinnost vedoucí k urèitému cíli), slavnosti: Den zvíøat Den stromù Týden duchù Svátek sv. Martina Mikuláš Oslava vánoc Masopust, akademie pro rodièe Den vody - Otvírání studánek Mìsíc knihy Oslava velikonoc Den zemì Den ptactva Den slunce Den rodiny, svátek matek Den dìtí Den životního prostøedí Akademie, rozlouèení s pøedškoláky Školní výlety: Návštìva záchranné stanice pro zranìná zvíøata Návštìva ekoparku v Broumovì Návštìva Ratiboøic, popø.oživlé školy v Èeské Skalici Muzeum B.Nìmcové v Èeské Skalici Spolupráce s Evangelickou akademií Úèast na pøehlídkách dìtských prací Vzdìlávání pedagogických pracovníkù v oblasti ekologie a metodologie Další metody viz Plánované akce školy My sami musíme být tou zmìnou, kterou chceme vidìt ve svìtì kolem nás. Máhátma Gándí

6 Podmínky vzdìlávání Materiální vybavení (vìcné podmínky) prostory mateøské školy jsou podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a pøedškolních zaøízení vyhovující probíhala obnova interiérù a zaøízení v MŠ každá tøída je vybavena hraèkami a uèebními pomùckami pøíslušnými k vìku dítìte, postupnì je obnovujeme a doplòujeme; hraèky a doplòky jsou umístìny pøevážnì v otevøených regálech, èásteènì ve vestavìných skøíních, volnì pøístupné dìtem; ve 3. tø. je zøízena uèebna s PC (pro skupinovou práci dìtí pod vedením uèitelky) lehátka na každé tøídì jsou opatøena znaèkami dìtí (v 2. a 3. tø. jsou lehátka rozkládána; pro 1. tø. jsou rozložena stabilnì, ložnice je v podkroví) z tìlocvièného náøadí máme k dispozici žebøiny a trampolínu ve tøídì pøedškolákù, v každé tøídì žínìnky, lavièky a tìlocvièné náèiní v suterénu máme zøízenou maòáskovou scénu, promítací techniku výzdoba interiéru MŠ je tvoøena pøevážnì dìtskými pracemi zahrada MŠ je rozèlenìna do 5 èástí: 1. èást je pøizpùsobena nejmenším dìtem, je zde zakryté pískovištì, houpaèka, pøenosná skluzavka, kladinka v podobì psa, 2 altány a kopeèek na zimní pekáèování, hraèky ve skladu jsou vybrány pro tuto vìkovou skupinu, 2. èást je spoleèná, je zde opìt zakryté pískovištì, altán a domek, skluzavka, kovové prolézaèky, houpadlo v podobì konì a kladinka v podobì krokodýla, hraèky jsou zde pro všechny vìkové skupiny, ve 3. èásti zahrady je zak ryté brouzdalištì, houpaèka, plocha pro slunìní dìtí, dále kopeèek na pekáèování pro starší dìti, ve 4. èásti je zøízeno ohništì, altán, vana (s bezpeènostním roštem) na deš ovou vodu na zalévání záhonù, které se zde nacházejí v 5. èásti zahrady je ovocný sad pro dìti v plánu zùstává i nadále nové vybavení

7 Psychosociální podmínky máme zavedený adaptaèní režim pro nové dìti, kdy novì pøíchozí si mají èas zvykat na nové prostøedí a lidi okolo sebe, a to vše po dohodì uèitelek s rodièi pedagogové resp ektují potøeby dìtí, reagují na nì a pomáhají v jejich uspokojování (klidné, pøirozené chování, dìti zbyteènì nevystavují spìchu) žádné dítì není zvýhodòováno, èi podceòováno, zesmìšòováno volnost a osobní svoboda dìtí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, dùležitou pro dodržování potøebného øádu v MŠ zpùsob pedagogické výchovy je podporující, projevuje se pøímou, vstøícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga, je dùležitá spoluúèast a samostatné rozhodování dítìte, zbyteènì se dìti neorganizují pedagog se vyhýbá negativním slovním komentáøùm a podporuje dìti v samostatných pokusech, dostateènì chválí a pozitivnì hodnotí ve vztazích mezi dospìlými a dìtmi se projevuje dùvìra, tolerance, ohleduplnost, zdvoøilost, vzájemná pomoc a solidarita, dospìlí se chovají autenticky tøída je pro dìti kamarádským spoleèenstvím pedagog dìti ovlivòuje prosociálním smìrem, vìnuje se neformálním vztahùm ve tøídì je dùležité, aby se všichni cítili dobøe a spokojenì Životospráva dìtí Dìtem je podáváno jídlo 3x dennì, ve všech tøídách je zaveden pitný režim, bìhem kterého jsou dìtem podávány bylinné a vitamínové èaje, minerální vody, džusy a š ávy. Pøi pøípravì jídla se dodržuje kontrola vytýèených kritických bodù. Pravidelnì je kontrolován spotøební koš pøedepsa ných potravin pro zdárný a zdravý rùst dítìte. Pro pestrost je jídelníèek pro dìti obmìòován. Odpolední odpoèinek je pøizpùsobený potøebám dìtí. Pro nespavé starsí dìti je pøipraven zájmový program (v oblasti taneèní, hudební, pracovnì výtvarné, jazykové).

8 Organizaèní chod MŠ Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Novì pøíchozím dìtem je umožnìn adaptaèní režim. Bìhem školního roku v dobì od 6,30 hodin se dìti scházejí prùbìžnì do 8,15 hodin (po dohodì je možný i pozdìjší pøíchod), v tomto èase až do 9,00 hodin je dìtem nabízena dopolední svaèina. Po ní následuje spontánní hra dìtí a èinnosti øízené pedagogem. V èase od 9,30 hodin do 11,30 hodin je zaøazen pobyt dìtí venku. Po obìdì následuje odpoèinek s možností alternativní nabídky klidových èinností pro dìti s nižší potøebou spánku (tyto èinnosti probíhají vždy až po pohádce, která je dìtem pøedèítána). V èase 14,00-14,30 hodin je dìtem podávána odpolední svaèina (v letních mìsících venku na terase), po té až do 16,00.hodiny je dìtem vyhrazen èas p ro spontánní hru, podle poèasí buï na školní zahradì, nebo ve tøídách. Øízení MŠ Øeditelka: Bc. Lenka Klempárová Tel.: Informace poskytuje: v 12,00 15,00 hod., v jiný èas po dohodì. Zástupkynì: Jaroslava Pøibylová, Dis. Øeditelka Mateøské školy, Náchod, Vanèurova 1345 vykonává pøímou pedagogickou èinnost, vede dalších 5 uèitelek, u nichž vykonává kontrolní èinnost jejich práce (viz Plán hospitaèních èinností), vede záznamy o jejich profesním rùstu (viz Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání). Na pedagogických poradách (cca 1x za mìsíc, v pøípadì potøeby èastìji) øeší spolu s ostatními plán vzdìlávání na škole, organizaci, hodnocení, nabídky jiných organizací,... O chodu mateøské školy vede též porady s provozními zamìstnanci (vždy dle potøeby). Vykonává kontrolu práce nad všemi zamìstnanci. Vytváøí spoleènì s ostatními pedagogy na základì evaluace a hodnocení pøedešlého školního roku Školní vzdìlávací program pro pøedškolní vzdìlávání pro MŠ Vanèurova, podle kterého pedagogové sestavují tøídní vzdìlávací programy. Dále vytváøí vnitøní pøedpisy nezbytné k chodu mateøské školy. Pøevádí kompetence na ostatní zamìstnance školy.

9 Zajiš uje ve spolupráci s ostatními školní akce. Spolupracuje s: zøizovatelem, øídí se jeho pokyny (zejména ohlednì rozpoètu školy), krajským úøadem (zejména ohlednì rozpoètu mezd), Èeskou školní inspekcí odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodì, Speciálnì pedagogické centrum v Náchodì a v Hradci Králové, logopedická zaøízení,...) základní školou Komenského, pøípadnì i s jinými ZŠ zákonnými zástupci dìtí Rozhoduje ve správním øízení pøijímání dìtí do mateøské školy, ukonèení pøedškolního vzdìlávání. Poskytuje všeobecné informace pro rodièe formou nástìnek, pomocí uèitelek. Pøedkládá výkazy o škole, rozbor hospodaøení a výroèní zprávy nadøízeným orgánùm. Vede podklady pro mzdovou a personální agendu i úèetnictví školy. Personální zajištìní Øeditelka: Bc.Lenka Klempárová Uèitelky Lucie Kozlová Irena Blahová Alena Kosinková Bc.Lucie Perháèová Jaroslava Pøibylová, Dis. Všechny uèitelky jsou kvalifikovány. Uklízeèky: Alena Jetmarová Helena Honzerová Vedoucí kuchynì: Radomíra Kosíková Kuchaøka: Marie Èerná Pomocná kuchaøka: Lenka Marksová Údržbáø: Vladimír Semerák Rozpis pracovní dob y všech zamìstnancù je uložen na škole, situaènì je veden v sešitech s evidencí pracovní doby a ve výkazech, pøíležitostné zmìny jsou uvedeny na informaèní nástìnce pro personál. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy zajištìna dìtem optimální pedagogická péèe.

10 Spoluúèast rodièù Rodièe se spolupodílejí na vzdìlávání svých dìtí (formou dotazníkù získáváme zpìtné hodnocení a podklady pro další práci s dìtmi), úèastní se akcí školy, spolupracují s uèitelkami na tøídì, jsou pro dìti vzorem. Veškeré podmínky vzdìlávání jsou vytváøeny v souladu se zajištìním zdraví a bezpeènosti dìtí a v souladu s efektivním vzdìláváním. Servis pro rodièe veøejnì pøístupný ŠVP prùbìžná informace o výchovì dìtí z odborných publikací v okénku pro rodièe besedy s odborníky v MŠ Informaèní systém školy V mateøské škole Pedagogové pravidelnì informují rodièe o prospívání jejich dítìte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i uèení. Rodièe mohou s tøídní uèitelkou spolupracovat na spoleèném postupu pøi v ýchovì a vzdìlávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním zpùsobem (v souladu se spoleèenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdìlávání pøedškolních dìtí). Potøebují-li rodièe jakoukoliv informaci, mohou uèite lku pøi pøíchodu nebo odchodu s dítìtem o ni požádat. Pedagogové sledují konkrétní potøeby jednotlivých dìtí, resp. rodin, snaží se jim porozumìt a vyhovìt. Rodièe mají možnost podílet se na dìní v MŠ, úèastnit se rùzných programù, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dìtí, získávat tak neformálním zpùsobem informace. S øeditelkou mohou jednat v 12,00 15,00 hod., v jiném termínu si schùzku dojednat. S vedoucí školní kuchynì se rodièe mohou domluvit o podrobnostech týkajících se stravování po celý den do 15 hod. Na veøejnosti O èinnosti mateøské školy je veøejnost informována v tisku, médiích (regionální TV, internetové stránky školy, ) a v informaèní výloze ve mìstì.

11 Podmínky k zajištìní bezpeènosti a ochrany dìtí za bezpeènost dìtí v MŠ odpoví dají uèitelky po celou dobu od jejich pøevzetí od zákonných zástupcù až po jejich vydání dìtem nepatøí nebezpeèné pøedmìty (ostré, špièaté, ap.), tyto nechávají dìti doma uèitelka nesmí nechat dìti bez dozoru, pøi závažných dùvodech zajistí dohled nad dìtm i jinou pracovnicí budova MŠ se z bezpeènostních dùvodù uzamyká v 8,15hod.(uklízeèkami), otevírá se v dobì obìda a poledního odchodu nìkterých dìtí, dále pak po 14.hod.; v pøípadì, že dìti budou odpoledne na zahradì, otevírá se pouze zahradní branka, MŠ zù stává uzavøena, v pøípadì potøeby rodièe použijí zvonek u dveøí pøi TV aktivitách uèitelky dbají zvýšené pozornosti o bezpeènost dìtí, seznamují je s pøípadným nebezpeèím, pøed cvièením zkontrolují bezpeènost používaného náøadí (pøípadné nedostatky nebo závady hlásí ihned øeditelce školy) pøi pobytu na školní zahradì se uèitelky øídí provozním øádem brouzdalištì, provozním øádem pískovištì, provozním øádem sáòkování, pekáèování a klouzání, dále pak u každého náøadí (houpaèky, prolézaèky ap.) zajiš ují zvýše ný dozor; nedovolí dìtem se samostatnì vzdálit do prostoru zahrady, kde již uèitelka nevidí; z hygienických dùvodù uèitelka používá zakrytí pískoviš i brouzdalištì pøi vycházkách mimo mateøskou školu nejde více než 20 dìtí s jednou uèitelkou, dìti chodí v e dvojicích a v zástupu, používají chodník; kde toto nejde - organizovaný útvar chodcù (dìtí nepodléhající povinné školní docházce) mùže jít ve dvojstupu po levém okraji silnice, osoba doprovázející tuto skupinu je oprávnìná pøi pøecházení zastavovat voz idla citace ze zákona o provozu na pozemních komunikacích è. 361Sb. 56, uèitelky k tìmto úèelùm používají dopravní terèe, pøecházejí s dìtmi pokud možno po vyznaèených pøechodech a seznamují je s pravidly bezpeèného chování na ulici; první a poslední d vojice dìtí nosí bezpeènostní vesty doprovod dìtí uèitelkou pøi chùzi po schodech pøi chùzi vzhùru jde uèitelka poslední, pøi chùzi se schodù jde uèitelka první a zajiš uje dìti pøi zajiš ování spoleèenských akcí se podílejí uèitelky i ostatní zamìstnanc i podle pokynù øeditelky nebo uèitelky, která akci vede dìti jsou vždy pøed akcí pøedem informované o bezpeèném chování, uèitelka provede záznam o provedeném pouèení v tøídní knize, popø. v týdenním plánu všichni zamìstnanci MŠ jsou povinni okamžitì poskyt nout první pomoc pøi každém úrazu, v pøípadì potøeby pøivolají lékaøskou pomoc, v nezbytnì nutném pøípadì zajistí pøevoz ranìného k lékaøi, zároveò bezodkladnì informují øeditelku MŠ a zákonného zástupce dítìte každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazù; u úrazu, kde bylo nutné lékaøské ošetøení, øeditelka sepíše Protokol o úrazu

12 Vzdìlávání dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami Možná forma: individuální integrace Podmínky: psychosociální: Dítì mùže být zaøazeno do tøídy s nízkým poètem dìtí (20). materiální: Ve tøídì již z minulých let jsou vzdìlávací pomùcky vhodné pro dìti s poruchou autistického spektra. V 1.patøe ve tøídì Mìsíèkù je vybavena poèítaèová místnost s výukovými programy. V pøízemí v uèitelské knihovnì jsou publikace, kde se mohou uèitelky seznámit s diagnózou poruchy autistického spektra a s autismem, výukové listy,... organizace vzdìlávání: Asistentka by byla ve spojení s SPC HK, s jejich pomocí tvoøí individuální vzdìlávací program. S dítìtem pracuje dle TVP a IVP pøevážnì individuálnì, ale i frontálnì s ohledem na potøeby dítìte. Po dohodì se úèastní i poznávacích výletù. spolupráce s rodinou: Asistentka i tøídní uèitelky by byly v denním kontaktu s matkou, dohoda a informace probíhají dle potøeby. spolupráce s odborníky: možnost spolupráce s SPC Náchod a SPC HK (Mgr.Evou Jarkovou z SPC v HK, Hradecká 1231), PPP v Náchodì.

13 Organizace pøedškolního vzdìlávání se øídí 34 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 34 Organizace pøedškolního vzdìlávání (1) Pøedškolní vzdìlávání se organizuje pro dìti ve vìku zpravidla od tøí do šesti let. (2) Øeditel mateøské školy stanoví v dohodì se zøizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o pøijetí dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání pro následující školní rok a zveøejní je zpùsobem v místì obvyklým. (3) Øeditel mateøské školy rozhoduje o pøijetí dítìte do mateøské školy, popøípadì o stanovení zkušebního pobytu dítìte, jehož délka nesmí pøesáhnout 3 mìsíce. (4) K pøedškolnímu vzdìlávání se pøednostnì pøijímají dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítì v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky pøijmout z kapacitních dùvodù, zajistí obec, v níž má dítì místo trvalého pobytu, zaøazení dítìte do jiné mateøské školy. (5) Pøi pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání je tøeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním pøedpisem.22) (6) O pøijetí dítìte se zdravotním postižením rozhodne øeditel mateøské školy na základì písemného vyjádøení školského poradenského zaøízení, popøípadì také registrujícího praktického lékaøe pro dìti a dorost. (7) Dítì mùže být pøijato k pøedškolnímu vzdìlávání i v prùbìhu školního roku. Ve vzdìlávání se snažíme poskytovat dìtem co nejvíce informací praktickým poznáváním (využíváme poznávání všemi smysly). Volíme formu školních poznávacích výletù a jiných akcí. Pøijímání dìtí Øeditelka školy jako správní orgán pøíslušný podle 165 odst. 2 písm. b) zákona è. 561/2004Sb. o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s ustanovením 67 odst.2 zákona è. 500/2004 Sb., správního øádu rozhoduje podle 34 zákona è. 561/2004 o pøijímání dìtí do mateøské školy.

14 Pøijímací øízení se øídí kriterii platnými pro Mateøskou školu, Náchod, Vanèurova 1345 (viz pøíloha Kriteria pro pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání). Pokud se jedná o cizího státního pøíslušníka ze zemí Evropské unie, rozhoduje o pøijetí øeditelka jako u pøíslušníka ÈR. Pokud se jedná o cizího státního pøíslušníka ze tzv. tøetího státu (nemá obèanství ÈR ani jiného státu EU), øídí se øeditelka 20 zákona è. 561/2004 Sb.ve znìní pozdìjších pøedpisù (vzdìlávání cizincù), zákonem è. 161/2006 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky ve znìní pozdìjších pøedpisù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. D ítì nabývá státního obèanství narozením, je -li alespoò jeden z jeho rodièù státním obèanem È R, nebo jsouli oba rodièe osobami bez státního obèanství, dítì nabývá narozením èeské státní obèanství, pokud má alespoò jeden z rodièù trvalý pobyt na území ÈR. Podle èásti šesté zákona 161/2006 Sb. se mìní 183 odst,7 školského zákona: Pro úèely tohot o zákona [rozumí se zákona è. 561/2004 Sb.] se za osobu se státní pøíslušností jiného èlenského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Èeskou republikou pøiznáno postavení dlouhodobì pobývajícího rezidenta, a osoba, které bylo pøiznáno postave ní dlouhodobì pobývajícího rezidenta v jiném èlenském státì Evropské unie a na území Èeské republiky jí bylo udìleno povolení k pobytu.. Rezident = cizinec ze státu mimo Evropské unie s oprávnìným pobytem na území ÈR. Podmínky provozu na MŠ Tøídy jsou naplnìny podle velikosti (20-26 dìtí). V 1. tøídì Sluníèek jsou dìti nejmladší, ve 2. tøídì Hvìzdièek jsou dìti vìkovì smíšené podle vìkového seskupení dìtí v MŠ, ve 3. tøídì Mìsíèkù jsou pøevážnì dìti pøedškolní. Provoz mateøské školy je 6,30 16,00 hod. Podmínky provozu MŠ se øídí vyhláškou è. 43/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù.

15 Pøíloha: Spolupráce MŠ s rodinou Schùzky s rodièi (na schùzce v záøí seznámení s provozem v MŠ a potøebami dìtí, se školním øádem, se ŠVP, s plánem akcí pro dìti podle pøání možno doplnit). Adaptace nových dìtí na nové prostøedí s rodièi. Bìhem dne umožòujeme rodièùm vstup do MŠ (tak aby jejich návštìva nenarušila chod MŠ po dohodì s tøídní uèitelkou). Prùbìžné seznamování s výsledky práce a výuky dìtí nástìnky, výzdoba interiéru MŠ, výloha ve mìstì, individuální schùzky s uèitelkami a øeditelkou. Podle potøeby logopedická péèe po návštìvì dítìte s rodièem u klinického logopeda. Akce pro rodièe a jiné rodinné pøíslušníky (tvoøení z pøírodnin na podzim, pøíprava na vánoce, pøíprava na velikonoce, pálení èarodìjnic, Akademie pro rodièe,...). Ve vztazích s rodièi se snažíme o oboustrannou dùvìru a otevøenost, jsme vstøícní, ochotní spolupracovat. Spolupráce je na základì partnerství, sledujeme konkrétní potøeby jednotlivých dìtí, resp.rodin, snažíme se jim porozumìt a vyhovìt. Chráníme soukromí rodiny, varujeme se pøílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Na druhou stranu pedag ogové informují rodièe o prospívání jejich dítìte a o jeho pokrocích v rozvoji a uèení, domlouvají se spolu s rodièi na spoleèném postupu pøi výchovì a vzdìlávání. Spolupráce naší MŠ se ZŠ V lednu návštìva ZŠ pøed zápisem. Návštìva pozemkù pìstitelských a chovatelských prací ZŠ Komenského. V kvìtnu nebo èervnu pozvánka dìtí ZŠ na náš muzikál. Spolupráce s poradnami PPP - PhDr. Kulhánková: videotréning dle potøeby uèitelù a rodièù, v lednu pøednáška s diskusí o problematice pøedškolních dìtí. SPC Náchod podle potøeby (integrace dìtí, spolupráce na tvorbì IVP a dalším rozvoji integrovaných dìtí, ). Práce pro veøejnost Pøedvánoèní vystoupení pro dùchodce. Úèast na náchodské Prima sezonì. Vystoupení s muzikálem pro dùchodce a na pøehlídce hudebnì dramati hádì. Výstava dìtských prací ve výloze ve mìstì. ckých sborù Hronovské Spolupráce s ostatními MŠ Vystoupení s muzikálem. Vzájemná návštìva s jinou MŠ.

16 Organizace dne v MŠ 6,30 9,30 hod. Pøíchod dìtí do MŠ, hry podle individuálního výbìru, cv ièení nebo pohybové hry a chvilky, didakticky cílené èinnosti, jazykové chvilky, zámìrné i spontánní uèení formou individuální, skupinové i frontální, opakování známého; hygiena, svaèina prùbìžnì v dobì 8,15 9,00 hod. 9,30 11,30 hod. Pøíprava na poby t venku, pobyt dìtí venku (vycházky do okolí MŠ, do pøírody, na školní zahradu). 11,30 12,30 hod. Hygiena (u starších dìtí i èištìní chrupu), obìd, pøíprava na odpoèinek. 12,30 14,00 hod. Poslech pohádek a pøíbìhù, ètení na pokraèování, odpoèinek d le potøeby dìtí (od 13,00 hod. možnost využít klidových èinností pro dìti s malou potøebou spánku). 14,00 16,00 Hygiena, svaèina, hry a zájmové èinnosti dìtí, individuální práce s dìtmi dle jejich zájmu a potøeb, podle poèasí pobyt na školní zahradì.

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345

Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Vzdìlávací obsah ke Školnímu vzdìlávacímu programu na rok 2011-2013 Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 Platnost od 1.9.2011 È.j.: 65/11 MOTTO: Svìt kolem nás svìt ve mnì Obecné cíle vzdìlávání: Rozvíjení

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 15 January 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 ZS Purkynova Vyskov Osobní bezpeèí Nebezpeèné pøedmìty Návykové látky Závislosti

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA AUTORSKÝ NÁVRH Ing. Miroslava Polachová VYPRACOVALA: NÁZEV AKCE: Ing. Jitka Vágnerová Ing. Jitka Vágnerová REGENERACE PANELOVÉHO

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Právo ES. Monika Šumberová

Právo ES. Monika Šumberová Právo ES Monika Šumberová Jean Monnet European Module Základní pojmy Evropské právo Právo Evropských spoleèenství Acquis Communautaire Komunitární právo Právo Evropské unie Prameny práva Pramen práva zdroj

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více