Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì"

Transkript

1 Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: DIÈ: Tel.: , internetové stránky: Zøizovatel: Mìsto Náchod Øeditelka školy: Bc.Lenka Klempárová Zpracovatel ŠVP PV: Bc. L. Klempárová a kol. ŠVP PV byl projednán na pedagogické radì.

2 Obecná charakteristika školy Naše škola je nejstarší mateøskou školou v Náchodì. Základní kámen ke stavbì byl položen v roce 1939 panem Bartonìm, od roku 1940 zaèala výuka dìtí. Pùvodnì zde byly i jesle, které byly zrušeny. V souèasné dobì jsou zde 3 tøídy (z toho 1 s menším poètem dìtí, kde je možné integrovat postižené dítì). Výuka pøedškolních dìtí probíhá v 1.patøe ( Mìsíèci ) - 3.tøída. V pøízemí je tøída nejmenších dìtí ( Sluníèka ) - 1.tøída a tøída vìkovì smíšená, s menším poètem dìtí ( Hvìzdièky ) - 2.tøída. Kapacita školy je 70 dìtí, pro které se pøipravuje jídlo ve vlastní školní kuchyni. Naše škola má blízko na zámek a k lesu, i když je v centru mìsta, což využíváme k vycházkám. Souèasnì rádi chodíme na naši zahradu, která se skládá ze tøí èástí z malé zahrádky pro nejmenší dìti, velké zahrady pro starší dìti, kde je i brouzdalištì k letnímu otužování a ze školního sadu, kde jsou nejen ovocné stromy i keøe, ale i pozemky k pìstování zeleniny. Dále zde nalezneme ohništì, dvì pískovištì, skluzavku a prolézaèky. Pøi špatném poèasí využíváme zastøešenou terasu.

3 Charakteristika školního vzdìlávacího programu Celý ŠVP je vytváøen s ohledem na jedineènost každého dítìte. Školní vzdìlávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdìlávacím programem pro pøedškolní vzdìlávání (ISBN ) dle Manuálu k pøípravì školního vzdìlávacího programu. ŠVP MŠ Vanèurova je vytváøen v souladu se Zdravou mateøskou školou a v souladu s ohledem na výchovu dítìte k ekologii (Ekologická výchova nejmenších a malých, Poznáváme pøírodu). To, co se uèíme v mateøské škole, se uèíme pro život (Jana Kellnerová, metodièka Ekocentra Kavyl). Program zahrnuje obecné cíle vzdìlávání a øídí se spoleènými cíli (osvojení základních klíèových kompetencí dítìtem a získání pøedpokladù pro celoživotní vzdìlávání). Není opomenuto ani pøihlédnutí k pøedškolnímu vìku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítì zvláštì vnímavé (M. Montessori). ŠVP obsahuje vzdìlávací obsah, tj. uèivo na celý školní rok, který je konkrétnì rozpracován v Tøídních vzdìlávacích programech. Snažíme se o uèení v praxi (viz Koncepèní zámìr). ŠVP byl projednán s pedagogickými pracovníky školy v èervnu Materiál má charakter otevøeného pracovního dokumentu. V prùbìhu roku mùže být se zmìnou situace inovován v dílèích oblastech. Plán vychází z analýzy stávající situace a pøedpokládaného objemu finanèních prostøedkù. Hodnoty, které vyznáváme: rodina radost ze spoleèenství, ze smyslu vìci pøímé nezprostøedkované vnímání pøírody otevøenost pro rozmanitost zodpovìdnost úcta k životu ve všech jeho formách trvale udržitelný život

4 Motto: Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi øídit, potøebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k pøírodì, omezování vlastních potøeb, šetrnost, schopnost se rychle pøizpùsobit mìnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Pøedpokladem pro rozvoj tìchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobì. Základy je proto nutné položit již u malých dìtí. Elfriede Pausewangová Hlavní cíle: 1) Na základì celoživotního vztahu k pøírodì zaèít vytváøet u dìtí poèátky kladného vztahu k pøírodì, k hodnotám zdravého životního prostøedí a životního stylu, dále vytváøet základní hygienické a sociálnì k ulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostøedí. 2) Uèit dìti aktivnì rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za nì zodpovìdný. 3) Uvìdomìní si sebe sama jako souèást lidského spoleèenství, uvìdomìní si i dùsledkù zodpovìdného i nezodpovìdného chování k pøírodì a k ostatním lidem. 4) Seznamovat dìti s lidovými tradicemi, vytváøet povìdomí o jejich dùležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim. Prostøedky, které chceme využít: rozpoèet zøizovatele rozpoèet Krajského úøadu Královéhradeckého kraje dotace Programu pro podporu životního prostøedí Mìsta Náchoda jiné nadace a granty

5 Metody k dosažení cílù: Pozorování, smyslové podnìty, experimenty, narativní metoda (vyprávìní pøíbìhù), práce s knihou, exkurze, beseda, dramatická výchova (ve sboreèku a vystupování pro veøejnost), práce (jako smysluplná èinnost vedoucí k urèitému cíli), slavnosti: Den zvíøat Den stromù Týden duchù Svátek sv. Martina Mikuláš Oslava vánoc Masopust, akademie pro rodièe Den vody - Otvírání studánek Mìsíc knihy Oslava velikonoc Den zemì Den ptactva Den slunce Den rodiny, svátek matek Den dìtí Den životního prostøedí Akademie, rozlouèení s pøedškoláky Školní výlety: Návštìva záchranné stanice pro zranìná zvíøata Návštìva ekoparku v Broumovì Návštìva Ratiboøic, popø.oživlé školy v Èeské Skalici Muzeum B.Nìmcové v Èeské Skalici Spolupráce s Evangelickou akademií Úèast na pøehlídkách dìtských prací Vzdìlávání pedagogických pracovníkù v oblasti ekologie a metodologie Další metody viz Plánované akce školy My sami musíme být tou zmìnou, kterou chceme vidìt ve svìtì kolem nás. Máhátma Gándí

6 Podmínky vzdìlávání Materiální vybavení (vìcné podmínky) prostory mateøské školy jsou podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a pøedškolních zaøízení vyhovující probíhala obnova interiérù a zaøízení v MŠ každá tøída je vybavena hraèkami a uèebními pomùckami pøíslušnými k vìku dítìte, postupnì je obnovujeme a doplòujeme; hraèky a doplòky jsou umístìny pøevážnì v otevøených regálech, èásteènì ve vestavìných skøíních, volnì pøístupné dìtem; ve 3. tø. je zøízena uèebna s PC (pro skupinovou práci dìtí pod vedením uèitelky) lehátka na každé tøídì jsou opatøena znaèkami dìtí (v 2. a 3. tø. jsou lehátka rozkládána; pro 1. tø. jsou rozložena stabilnì, ložnice je v podkroví) z tìlocvièného náøadí máme k dispozici žebøiny a trampolínu ve tøídì pøedškolákù, v každé tøídì žínìnky, lavièky a tìlocvièné náèiní v suterénu máme zøízenou maòáskovou scénu, promítací techniku výzdoba interiéru MŠ je tvoøena pøevážnì dìtskými pracemi zahrada MŠ je rozèlenìna do 5 èástí: 1. èást je pøizpùsobena nejmenším dìtem, je zde zakryté pískovištì, houpaèka, pøenosná skluzavka, kladinka v podobì psa, 2 altány a kopeèek na zimní pekáèování, hraèky ve skladu jsou vybrány pro tuto vìkovou skupinu, 2. èást je spoleèná, je zde opìt zakryté pískovištì, altán a domek, skluzavka, kovové prolézaèky, houpadlo v podobì konì a kladinka v podobì krokodýla, hraèky jsou zde pro všechny vìkové skupiny, ve 3. èásti zahrady je zak ryté brouzdalištì, houpaèka, plocha pro slunìní dìtí, dále kopeèek na pekáèování pro starší dìti, ve 4. èásti je zøízeno ohništì, altán, vana (s bezpeènostním roštem) na deš ovou vodu na zalévání záhonù, které se zde nacházejí v 5. èásti zahrady je ovocný sad pro dìti v plánu zùstává i nadále nové vybavení

7 Psychosociální podmínky máme zavedený adaptaèní režim pro nové dìti, kdy novì pøíchozí si mají èas zvykat na nové prostøedí a lidi okolo sebe, a to vše po dohodì uèitelek s rodièi pedagogové resp ektují potøeby dìtí, reagují na nì a pomáhají v jejich uspokojování (klidné, pøirozené chování, dìti zbyteènì nevystavují spìchu) žádné dítì není zvýhodòováno, èi podceòováno, zesmìšòováno volnost a osobní svoboda dìtí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, dùležitou pro dodržování potøebného øádu v MŠ zpùsob pedagogické výchovy je podporující, projevuje se pøímou, vstøícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga, je dùležitá spoluúèast a samostatné rozhodování dítìte, zbyteènì se dìti neorganizují pedagog se vyhýbá negativním slovním komentáøùm a podporuje dìti v samostatných pokusech, dostateènì chválí a pozitivnì hodnotí ve vztazích mezi dospìlými a dìtmi se projevuje dùvìra, tolerance, ohleduplnost, zdvoøilost, vzájemná pomoc a solidarita, dospìlí se chovají autenticky tøída je pro dìti kamarádským spoleèenstvím pedagog dìti ovlivòuje prosociálním smìrem, vìnuje se neformálním vztahùm ve tøídì je dùležité, aby se všichni cítili dobøe a spokojenì Životospráva dìtí Dìtem je podáváno jídlo 3x dennì, ve všech tøídách je zaveden pitný režim, bìhem kterého jsou dìtem podávány bylinné a vitamínové èaje, minerální vody, džusy a š ávy. Pøi pøípravì jídla se dodržuje kontrola vytýèených kritických bodù. Pravidelnì je kontrolován spotøební koš pøedepsa ných potravin pro zdárný a zdravý rùst dítìte. Pro pestrost je jídelníèek pro dìti obmìòován. Odpolední odpoèinek je pøizpùsobený potøebám dìtí. Pro nespavé starsí dìti je pøipraven zájmový program (v oblasti taneèní, hudební, pracovnì výtvarné, jazykové).

8 Organizaèní chod MŠ Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Novì pøíchozím dìtem je umožnìn adaptaèní režim. Bìhem školního roku v dobì od 6,30 hodin se dìti scházejí prùbìžnì do 8,15 hodin (po dohodì je možný i pozdìjší pøíchod), v tomto èase až do 9,00 hodin je dìtem nabízena dopolední svaèina. Po ní následuje spontánní hra dìtí a èinnosti øízené pedagogem. V èase od 9,30 hodin do 11,30 hodin je zaøazen pobyt dìtí venku. Po obìdì následuje odpoèinek s možností alternativní nabídky klidových èinností pro dìti s nižší potøebou spánku (tyto èinnosti probíhají vždy až po pohádce, která je dìtem pøedèítána). V èase 14,00-14,30 hodin je dìtem podávána odpolední svaèina (v letních mìsících venku na terase), po té až do 16,00.hodiny je dìtem vyhrazen èas p ro spontánní hru, podle poèasí buï na školní zahradì, nebo ve tøídách. Øízení MŠ Øeditelka: Bc. Lenka Klempárová Tel.: Informace poskytuje: v 12,00 15,00 hod., v jiný èas po dohodì. Zástupkynì: Jaroslava Pøibylová, Dis. Øeditelka Mateøské školy, Náchod, Vanèurova 1345 vykonává pøímou pedagogickou èinnost, vede dalších 5 uèitelek, u nichž vykonává kontrolní èinnost jejich práce (viz Plán hospitaèních èinností), vede záznamy o jejich profesním rùstu (viz Plán metodického vedení dalšího vzdìlávání). Na pedagogických poradách (cca 1x za mìsíc, v pøípadì potøeby èastìji) øeší spolu s ostatními plán vzdìlávání na škole, organizaci, hodnocení, nabídky jiných organizací,... O chodu mateøské školy vede též porady s provozními zamìstnanci (vždy dle potøeby). Vykonává kontrolu práce nad všemi zamìstnanci. Vytváøí spoleènì s ostatními pedagogy na základì evaluace a hodnocení pøedešlého školního roku Školní vzdìlávací program pro pøedškolní vzdìlávání pro MŠ Vanèurova, podle kterého pedagogové sestavují tøídní vzdìlávací programy. Dále vytváøí vnitøní pøedpisy nezbytné k chodu mateøské školy. Pøevádí kompetence na ostatní zamìstnance školy.

9 Zajiš uje ve spolupráci s ostatními školní akce. Spolupracuje s: zøizovatelem, øídí se jeho pokyny (zejména ohlednì rozpoètu školy), krajským úøadem (zejména ohlednì rozpoètu mezd), Èeskou školní inspekcí odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodì, Speciálnì pedagogické centrum v Náchodì a v Hradci Králové, logopedická zaøízení,...) základní školou Komenského, pøípadnì i s jinými ZŠ zákonnými zástupci dìtí Rozhoduje ve správním øízení pøijímání dìtí do mateøské školy, ukonèení pøedškolního vzdìlávání. Poskytuje všeobecné informace pro rodièe formou nástìnek, pomocí uèitelek. Pøedkládá výkazy o škole, rozbor hospodaøení a výroèní zprávy nadøízeným orgánùm. Vede podklady pro mzdovou a personální agendu i úèetnictví školy. Personální zajištìní Øeditelka: Bc.Lenka Klempárová Uèitelky Lucie Kozlová Irena Blahová Alena Kosinková Bc.Lucie Perháèová Jaroslava Pøibylová, Dis. Všechny uèitelky jsou kvalifikovány. Uklízeèky: Alena Jetmarová Helena Honzerová Vedoucí kuchynì: Radomíra Kosíková Kuchaøka: Marie Èerná Pomocná kuchaøka: Lenka Marksová Údržbáø: Vladimír Semerák Rozpis pracovní dob y všech zamìstnancù je uložen na škole, situaènì je veden v sešitech s evidencí pracovní doby a ve výkazech, pøíležitostné zmìny jsou uvedeny na informaèní nástìnce pro personál. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy zajištìna dìtem optimální pedagogická péèe.

10 Spoluúèast rodièù Rodièe se spolupodílejí na vzdìlávání svých dìtí (formou dotazníkù získáváme zpìtné hodnocení a podklady pro další práci s dìtmi), úèastní se akcí školy, spolupracují s uèitelkami na tøídì, jsou pro dìti vzorem. Veškeré podmínky vzdìlávání jsou vytváøeny v souladu se zajištìním zdraví a bezpeènosti dìtí a v souladu s efektivním vzdìláváním. Servis pro rodièe veøejnì pøístupný ŠVP prùbìžná informace o výchovì dìtí z odborných publikací v okénku pro rodièe besedy s odborníky v MŠ Informaèní systém školy V mateøské škole Pedagogové pravidelnì informují rodièe o prospívání jejich dítìte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i uèení. Rodièe mohou s tøídní uèitelkou spolupracovat na spoleèném postupu pøi v ýchovì a vzdìlávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním zpùsobem (v souladu se spoleèenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdìlávání pøedškolních dìtí). Potøebují-li rodièe jakoukoliv informaci, mohou uèite lku pøi pøíchodu nebo odchodu s dítìtem o ni požádat. Pedagogové sledují konkrétní potøeby jednotlivých dìtí, resp. rodin, snaží se jim porozumìt a vyhovìt. Rodièe mají možnost podílet se na dìní v MŠ, úèastnit se rùzných programù, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dìtí, získávat tak neformálním zpùsobem informace. S øeditelkou mohou jednat v 12,00 15,00 hod., v jiném termínu si schùzku dojednat. S vedoucí školní kuchynì se rodièe mohou domluvit o podrobnostech týkajících se stravování po celý den do 15 hod. Na veøejnosti O èinnosti mateøské školy je veøejnost informována v tisku, médiích (regionální TV, internetové stránky školy, ) a v informaèní výloze ve mìstì.

11 Podmínky k zajištìní bezpeènosti a ochrany dìtí za bezpeènost dìtí v MŠ odpoví dají uèitelky po celou dobu od jejich pøevzetí od zákonných zástupcù až po jejich vydání dìtem nepatøí nebezpeèné pøedmìty (ostré, špièaté, ap.), tyto nechávají dìti doma uèitelka nesmí nechat dìti bez dozoru, pøi závažných dùvodech zajistí dohled nad dìtm i jinou pracovnicí budova MŠ se z bezpeènostních dùvodù uzamyká v 8,15hod.(uklízeèkami), otevírá se v dobì obìda a poledního odchodu nìkterých dìtí, dále pak po 14.hod.; v pøípadì, že dìti budou odpoledne na zahradì, otevírá se pouze zahradní branka, MŠ zù stává uzavøena, v pøípadì potøeby rodièe použijí zvonek u dveøí pøi TV aktivitách uèitelky dbají zvýšené pozornosti o bezpeènost dìtí, seznamují je s pøípadným nebezpeèím, pøed cvièením zkontrolují bezpeènost používaného náøadí (pøípadné nedostatky nebo závady hlásí ihned øeditelce školy) pøi pobytu na školní zahradì se uèitelky øídí provozním øádem brouzdalištì, provozním øádem pískovištì, provozním øádem sáòkování, pekáèování a klouzání, dále pak u každého náøadí (houpaèky, prolézaèky ap.) zajiš ují zvýše ný dozor; nedovolí dìtem se samostatnì vzdálit do prostoru zahrady, kde již uèitelka nevidí; z hygienických dùvodù uèitelka používá zakrytí pískoviš i brouzdalištì pøi vycházkách mimo mateøskou školu nejde více než 20 dìtí s jednou uèitelkou, dìti chodí v e dvojicích a v zástupu, používají chodník; kde toto nejde - organizovaný útvar chodcù (dìtí nepodléhající povinné školní docházce) mùže jít ve dvojstupu po levém okraji silnice, osoba doprovázející tuto skupinu je oprávnìná pøi pøecházení zastavovat voz idla citace ze zákona o provozu na pozemních komunikacích è. 361Sb. 56, uèitelky k tìmto úèelùm používají dopravní terèe, pøecházejí s dìtmi pokud možno po vyznaèených pøechodech a seznamují je s pravidly bezpeèného chování na ulici; první a poslední d vojice dìtí nosí bezpeènostní vesty doprovod dìtí uèitelkou pøi chùzi po schodech pøi chùzi vzhùru jde uèitelka poslední, pøi chùzi se schodù jde uèitelka první a zajiš uje dìti pøi zajiš ování spoleèenských akcí se podílejí uèitelky i ostatní zamìstnanc i podle pokynù øeditelky nebo uèitelky, která akci vede dìti jsou vždy pøed akcí pøedem informované o bezpeèném chování, uèitelka provede záznam o provedeném pouèení v tøídní knize, popø. v týdenním plánu všichni zamìstnanci MŠ jsou povinni okamžitì poskyt nout první pomoc pøi každém úrazu, v pøípadì potøeby pøivolají lékaøskou pomoc, v nezbytnì nutném pøípadì zajistí pøevoz ranìného k lékaøi, zároveò bezodkladnì informují øeditelku MŠ a zákonného zástupce dítìte každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazù; u úrazu, kde bylo nutné lékaøské ošetøení, øeditelka sepíše Protokol o úrazu

12 Vzdìlávání dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami Možná forma: individuální integrace Podmínky: psychosociální: Dítì mùže být zaøazeno do tøídy s nízkým poètem dìtí (20). materiální: Ve tøídì již z minulých let jsou vzdìlávací pomùcky vhodné pro dìti s poruchou autistického spektra. V 1.patøe ve tøídì Mìsíèkù je vybavena poèítaèová místnost s výukovými programy. V pøízemí v uèitelské knihovnì jsou publikace, kde se mohou uèitelky seznámit s diagnózou poruchy autistického spektra a s autismem, výukové listy,... organizace vzdìlávání: Asistentka by byla ve spojení s SPC HK, s jejich pomocí tvoøí individuální vzdìlávací program. S dítìtem pracuje dle TVP a IVP pøevážnì individuálnì, ale i frontálnì s ohledem na potøeby dítìte. Po dohodì se úèastní i poznávacích výletù. spolupráce s rodinou: Asistentka i tøídní uèitelky by byly v denním kontaktu s matkou, dohoda a informace probíhají dle potøeby. spolupráce s odborníky: možnost spolupráce s SPC Náchod a SPC HK (Mgr.Evou Jarkovou z SPC v HK, Hradecká 1231), PPP v Náchodì.

13 Organizace pøedškolního vzdìlávání se øídí 34 zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 34 Organizace pøedškolního vzdìlávání (1) Pøedškolní vzdìlávání se organizuje pro dìti ve vìku zpravidla od tøí do šesti let. (2) Øeditel mateøské školy stanoví v dohodì se zøizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o pøijetí dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání pro následující školní rok a zveøejní je zpùsobem v místì obvyklým. (3) Øeditel mateøské školy rozhoduje o pøijetí dítìte do mateøské školy, popøípadì o stanovení zkušebního pobytu dítìte, jehož délka nesmí pøesáhnout 3 mìsíce. (4) K pøedškolnímu vzdìlávání se pøednostnì pøijímají dìti v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítì v posledním roce pøed zahájením povinné školní docházky pøijmout z kapacitních dùvodù, zajistí obec, v níž má dítì místo trvalého pobytu, zaøazení dítìte do jiné mateøské školy. (5) Pøi pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání je tøeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním pøedpisem.22) (6) O pøijetí dítìte se zdravotním postižením rozhodne øeditel mateøské školy na základì písemného vyjádøení školského poradenského zaøízení, popøípadì také registrujícího praktického lékaøe pro dìti a dorost. (7) Dítì mùže být pøijato k pøedškolnímu vzdìlávání i v prùbìhu školního roku. Ve vzdìlávání se snažíme poskytovat dìtem co nejvíce informací praktickým poznáváním (využíváme poznávání všemi smysly). Volíme formu školních poznávacích výletù a jiných akcí. Pøijímání dìtí Øeditelka školy jako správní orgán pøíslušný podle 165 odst. 2 písm. b) zákona è. 561/2004Sb. o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù a v souladu s ustanovením 67 odst.2 zákona è. 500/2004 Sb., správního øádu rozhoduje podle 34 zákona è. 561/2004 o pøijímání dìtí do mateøské školy.

14 Pøijímací øízení se øídí kriterii platnými pro Mateøskou školu, Náchod, Vanèurova 1345 (viz pøíloha Kriteria pro pøijímání dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání). Pokud se jedná o cizího státního pøíslušníka ze zemí Evropské unie, rozhoduje o pøijetí øeditelka jako u pøíslušníka ÈR. Pokud se jedná o cizího státního pøíslušníka ze tzv. tøetího státu (nemá obèanství ÈR ani jiného státu EU), øídí se øeditelka 20 zákona è. 561/2004 Sb.ve znìní pozdìjších pøedpisù (vzdìlávání cizincù), zákonem è. 161/2006 Sb., o pobytu cizincù na území Èeské republiky ve znìní pozdìjších pøedpisù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù. D ítì nabývá státního obèanství narozením, je -li alespoò jeden z jeho rodièù státním obèanem È R, nebo jsouli oba rodièe osobami bez státního obèanství, dítì nabývá narozením èeské státní obèanství, pokud má alespoò jeden z rodièù trvalý pobyt na území ÈR. Podle èásti šesté zákona 161/2006 Sb. se mìní 183 odst,7 školského zákona: Pro úèely tohot o zákona [rozumí se zákona è. 561/2004 Sb.] se za osobu se státní pøíslušností jiného èlenského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Èeskou republikou pøiznáno postavení dlouhodobì pobývajícího rezidenta, a osoba, které bylo pøiznáno postave ní dlouhodobì pobývajícího rezidenta v jiném èlenském státì Evropské unie a na území Èeské republiky jí bylo udìleno povolení k pobytu.. Rezident = cizinec ze státu mimo Evropské unie s oprávnìným pobytem na území ÈR. Podmínky provozu na MŠ Tøídy jsou naplnìny podle velikosti (20-26 dìtí). V 1. tøídì Sluníèek jsou dìti nejmladší, ve 2. tøídì Hvìzdièek jsou dìti vìkovì smíšené podle vìkového seskupení dìtí v MŠ, ve 3. tøídì Mìsíèkù jsou pøevážnì dìti pøedškolní. Provoz mateøské školy je 6,30 16,00 hod. Podmínky provozu MŠ se øídí vyhláškou è. 43/2006 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání ve znìní pozdìjších pøedpisù.

15 Pøíloha: Spolupráce MŠ s rodinou Schùzky s rodièi (na schùzce v záøí seznámení s provozem v MŠ a potøebami dìtí, se školním øádem, se ŠVP, s plánem akcí pro dìti podle pøání možno doplnit). Adaptace nových dìtí na nové prostøedí s rodièi. Bìhem dne umožòujeme rodièùm vstup do MŠ (tak aby jejich návštìva nenarušila chod MŠ po dohodì s tøídní uèitelkou). Prùbìžné seznamování s výsledky práce a výuky dìtí nástìnky, výzdoba interiéru MŠ, výloha ve mìstì, individuální schùzky s uèitelkami a øeditelkou. Podle potøeby logopedická péèe po návštìvì dítìte s rodièem u klinického logopeda. Akce pro rodièe a jiné rodinné pøíslušníky (tvoøení z pøírodnin na podzim, pøíprava na vánoce, pøíprava na velikonoce, pálení èarodìjnic, Akademie pro rodièe,...). Ve vztazích s rodièi se snažíme o oboustrannou dùvìru a otevøenost, jsme vstøícní, ochotní spolupracovat. Spolupráce je na základì partnerství, sledujeme konkrétní potøeby jednotlivých dìtí, resp.rodin, snažíme se jim porozumìt a vyhovìt. Chráníme soukromí rodiny, varujeme se pøílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Na druhou stranu pedag ogové informují rodièe o prospívání jejich dítìte a o jeho pokrocích v rozvoji a uèení, domlouvají se spolu s rodièi na spoleèném postupu pøi výchovì a vzdìlávání. Spolupráce naší MŠ se ZŠ V lednu návštìva ZŠ pøed zápisem. Návštìva pozemkù pìstitelských a chovatelských prací ZŠ Komenského. V kvìtnu nebo èervnu pozvánka dìtí ZŠ na náš muzikál. Spolupráce s poradnami PPP - PhDr. Kulhánková: videotréning dle potøeby uèitelù a rodièù, v lednu pøednáška s diskusí o problematice pøedškolních dìtí. SPC Náchod podle potøeby (integrace dìtí, spolupráce na tvorbì IVP a dalším rozvoji integrovaných dìtí, ). Práce pro veøejnost Pøedvánoèní vystoupení pro dùchodce. Úèast na náchodské Prima sezonì. Vystoupení s muzikálem pro dùchodce a na pøehlídce hudebnì dramati hádì. Výstava dìtských prací ve výloze ve mìstì. ckých sborù Hronovské Spolupráce s ostatními MŠ Vystoupení s muzikálem. Vzájemná návštìva s jinou MŠ.

16 Organizace dne v MŠ 6,30 9,30 hod. Pøíchod dìtí do MŠ, hry podle individuálního výbìru, cv ièení nebo pohybové hry a chvilky, didakticky cílené èinnosti, jazykové chvilky, zámìrné i spontánní uèení formou individuální, skupinové i frontální, opakování známého; hygiena, svaèina prùbìžnì v dobì 8,15 9,00 hod. 9,30 11,30 hod. Pøíprava na poby t venku, pobyt dìtí venku (vycházky do okolí MŠ, do pøírody, na školní zahradu). 11,30 12,30 hod. Hygiena (u starších dìtí i èištìní chrupu), obìd, pøíprava na odpoèinek. 12,30 14,00 hod. Poslech pohádek a pøíbìhù, ètení na pokraèování, odpoèinek d le potøeby dìtí (od 13,00 hod. možnost využít klidových èinností pro dìti s malou potøebou spánku). 14,00 16,00 Hygiena, svaèina, hry a zájmové èinnosti dìtí, individuální práce s dìtmi dle jejich zájmu a potøeb, podle poèasí pobyt na školní zahradì.

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více