POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO"

Transkript

1 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA Jde o jednoletý jazykový kurz ve form intenzivního denního studia schválený vyhláškou MŠMT R. Výhody pomaturitního studia v naší jazykové škole: Studijní skupiny do 14-ti úastník Audiouebnice v hodnot 3000 K zdarma Roní jazykový kurz jiného jazyka zdarma Letní týdenní intenzivní kurz anglického jazyka v rozsahu 20 vyuovacích hodin zdarma Píprava na mezinárodní zkoušky PET nebo FCE zdarma Výuka v multimediálních uebnách s internetem Moderní výukové materiály vetn audio CD, DVD, internetu, multimediálního software Osvdení o absolvování kurzu Kombinace eských a zahraniních lektor Bhem studia zstávají zachovány následující studentské výhody: zapoítání doby studia jako soustavné pípravy na povolání (dchodové pojištní) státem hrazené povinné zdravotní i sociální pojištní pro rodie možnost pídavk na dti studentské slevy (MHD apod.) Komu je kurz uren: Kurz je uren zejména pro studenty, kteí úspšn vykonali maturitní zkoušku. Zahájení studia: v 1. týdnu msíce záí Lektoi: Zkušení eští lektoi s pedagogickým vzdláním a rodilí mluví Rozsah výuky: 20 vyuovacích hodin týdn. Výuka probíhá po celý školní rok s výjimkou prázdnin urených MŠMT. Výuka: Nabízíme 2 úrovn výuky s pípravou na zakonení studia mezinárodní zkouškou PET nebo FCE. Studium jazyk a uební osnovy jsou navrženy tak, aby studentm umožnily vylepšit své jazykové znalosti, pipravit se na vybranou jazykovou zkoušku PET nebo FCE a zapojit své jazykové znalosti a dovednosti v pirozených situacích. Cena: K (cena platí pro ob úrovn a není v ní zahrnuta cena uebnic), možnost platby i na splátky prostednictvím GE Money Multiservis. Konkrétní obsah výuky: viz. dále Strana 1

2 Organizace školního roku 2007/2008 Období školního vyuování ve školním roce 2007/2008 zane ve všech základních školách, stedních školách, základních umleckých školách a konzervatoích v pondlí 3. záí Vyuování bude v prvním pololetí ukoneno ve tvrtek 31. ledna Období školního vyuování ve druhém pololetí bude ukoneno v pátek 27. ervna Podzimní prázdniny pipadnou na tvrtek 25. íjna a pátek 26. íjna Vánoní prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skoní ve stedu 2. ledna Vyuování zane ve tvrtek 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pipadnou na pátek 1. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: od 11. února do 17. února Velikononí prázdniny pipadnou na tvrtek 20. bezna a pátek 21. bezna Výukový plán - English Elementary PET Používané uebnice: Od 36. týdne 2007 výuky do 1. týdne 2008 výuky používaná uebnice New Headway Elementary Od 2. týdne 2008 výuky do 17. týdne výuky 2008 používaná uebnice New Headway Pre-intermediate Od 18. týdne 2008 výuky do 26. týdne výuky 2008 používaná uebnice Focus on Pet Nepravidelné aktivity, sloužící k vyšší efektivit a zpestení výuky: Ukázky DVD film Drill gramatiky a slovní zásoby pomocí multimediálního software EuroWord Peklad a brouzdání po známých a oblíbených internetových stránkách Poslech Poslechové knihy a audionahrávek pro zlepšení porozumní souvisle mluveného slova Strana 2

3 36. týden (zaátek 3.záí 2007) 1. LEKCE Hello Everybody! Kompozice : Sloveso TO BE Dlouhá a krátká forma slovesa TO BE Pivlastovací zájmena MY, YOUR, HIS, HER Neuritý len A, AN Množné íslo podstatných jmen Zem a národnosti íslovky: 1 20 (WB) Základní údaje o osobách (SB, WB) Základní údaje o osobách (SB) Pízvuk anglických slov Základní informace o sob Základní informace o sob Pozdravy Anglická abeceda Pedstavování se Pozdravy pi setkání a louení Telefonní ísla slovní zásoby a jednoduchých vt 37. týden 2. LEKCE Meeting people Sloveso TO BE - tvoení otázek a záporu Kladné a záporné odpovdi Krátké odpovdi Pivlastování pomocí pivlastovacího pádu s Kompozice : lenové rodiny Základní pídavná jména a jejich antonyma Jídlo a nápoje íslovky: A letter from America A letter from America Ceny Já a má rodina Strana 3

4 Získávání informací o dalších osobách, vk, práce, dti, rodina Objednávání si v kavárn Hláskování anglických slov Kolik to stojí? Anglická, americká mna Objednávání si v kavárn slovní zásoby a jednoduchých vt 38. týden 3. LEKCE The world of work Pítomný as prostý (1) 3. osoba j.. (he, she, it) Kompozice : Otázka, zápor, krátké odpovdi) Ano/Ne otázky Zájmena pivlastovací Zájmena pedmtná Základní slovesa Zamstnání Slovesa a podstatná jména patící k sob Seuman Mc Sporran (SB) Keiko and her family (WB) Seuman s day Kolik je hodin? Ali, Bob Každodenní rutina pracovního dne Úprava a pepis textu lenové rodiny Kolik je hodin? Rutina pracovního dne Zamstnání Strana 4

5 39. týden 4. LEKCE Take it easy! Pítomný as prostý (2) já, ty, my, vy, oni Otázka, zápor Krátké a dlouhé odpovdi Pozice píslovcí ve vt (always, usually, sometimes, never, often) Záporná vta s píslovcem - never Pedložky asu - in, on, at Slovesa a jejich antonyma Odpoinkové aktivity Roní období Three people talk about their favourite season My weekdays Three people talk about their favourite season My weekdays Neformální dopis kamarádovi/kamarádce (WB) Mj všední den Mé oblíbené roní období Odpoinkové aktivity Dotazník Jak žijete? Spoleenské fráze Rozšíení slovní zásoby o další výrazy Hobby!!! STOP AND CHECK (TB) 40. týden 5. LEKCE Where do you live? Vazba THERE IS, THERE ARE Otázka, zápor How many...? Pedložky místa Neuritá zájmena SOME, ANY Ukazovací zájmena THIS, THAT, THESE, THOSE THERE IS x IT IS Strana 5

6 Byt/rodinný dm a vybavení jednotlivých pokoj Pedmty každodenní poteby ásti letadla Mapa, obchody a spoleenská místa, ptaní se na cestu At home on a plane Rozdíly v popisech obrázk Ptaní se na cestu Homes around the world O svém domov/popis pokoje O míst, ve kterém bydlíte Použití spojek - and, or, but, because O svém domov/popis pokoje O míst, ve kterém bydlíte Ptaní se na cestu Pokoje x aktivity 41. týden 6. LEKCE Can you speak English? Modální sloveso can Zápor, otázka Sloveso TO BE v minulém ase (WAS, WERE) Modální sloveso can v minulém ase (COULD) Otázka, zápor COULD Otázka, zápor WAS, WERE Státy a názvy jazyk Slovesa translate, check, laugh) Slova znjící stejn Pedložky (BY, WITH, OF, IN, ON, AT, TO) Super kids David and Rosa s day (WB) Tina can t cook Formální dopis Žádost o zamstnání Dotazník (What can you do?) Strana 6

7 Telefonování (Mohu mluvit s?) Kolik to stojí a kolik to stálo? Kdy jste se narodili? 42. týden 7. LEKCE Then and now Minulý as prostý (1) pravidelná slovesa Nepravidelná slovesa v minulém ase asové výrazy (yesterday morning, last night) Krátké odpovdi v minulém ase Pedložky Slovesa (earn, marry, die, begin, leave, become) Slovní druhy Nepravidelná slovesa Two famous firsts: G. WASHINGTON, M. THATCHER When I was young My aunt Nancy When I was young The end of the 20 th century Popis prázdnin/dovolené Životopis len rodiny Životopis len rodiny Popis prázdnin/dovolené What did you do at the end of the 20 th century? Svátky a další mimoádné události Rozšíení slovní zásoby svátky 43. týden 8. LEKCE How long ago? Minulý as prostý (2) Zápor a otázka ástice AGO Strana 7

8 asové výrazy + pedložky (IN, ON, AT) Fonetické symboly Lidské vztahy (fall in love, get engaged) Kížovky Slovesa, která jsou podst. Jména i slovesa íslovky Three inventors Louis Braille (WB) I married a G.I. (WB) Three inventors Love in a bottle Použití spojek because, when, until Popis kamaráda/kamarádky How did you meet? Incredible information (Did you know that?) Popis kamaráda/kamarádky Rodinné vztahy Kterého je dnes? Které slovo tam nepatí? Rozšíení slovní zásoby (WB)!!! STOP AND CHECK (TB) 44. týden 9. LEKCE FOOD YOU LIKE Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména Do you like...? Would you like...? Neuritý len A x SOME MUCH x MANY, HOW MUCH, HOW MANY Like + ing SOME x ANY Jídlo a nápoje doma i v zahranií Obchody a nakupování LIKES x DISLIKES Food around the world Strana 8

9 Meals in your country My favourite food Meals in your country Mé oblíbené jídlo Formální dopis (2) Dopis do hotelu rezervování si pokoje Mé oblíbené jídlo Jídlo v mé zemi Požádání o (Could you pass me?) Rozšíení slovní zásoby o další jídla a nápoje Objednávání si jídla v restauraci 45. týden 10. LEKCE BIGGER AND BETTER! 2. a 3. stupe pídavných jmen Krátká a dlouhá pídavná jména Srovnávání pomocí THAN Sloveso HAVE GOT x HAVE, krátké odpovdi Poádek slov v anglické vt Pídavná jména popisující msto a venkov Podstatná jména popisující msto a venkov Složená podstatná jména Pedložky místa Three musical cities London (WB) Country life Ptaní se na cestu Použití zájmen which, where Popis hlavního msta Popis msta, ve kterém bydlíte I ve got more than you! Msto, ve kterém bydlíte Ptaní se na cestu Stupování pídavných jmen Strana 9

10 46. týden 11. LEKCE Looking good! Pítomný as prbhový Otázka, zápor Krátké odpovdi Tázací zájmeno whose Zájmena samostatn stojící (mine ) Pítomný as prostý x pítomný as prbhový Obleení Popis osoby ásti lidského tla My brothers (WB) Who is at the party? Píse What a wonderful world! In a clothes shop Použití spojek although, but Popis osoby Popis osoby V obchod Pítomný as prostý x prbhový Jazykolamy Slova, která se rýmují Pomocná slovesa 47. týden 12. LEKCE Life s an adventure Vazba to be going to Úelové vty Krátké odpovdi Pedložky (from, like, than) Pízvuk ve slov Strana 10

11 Fonetické hláskován Poasí Slovesa (sneeze, jump, fall) Living dangerously Jane s busy day When I grow up Weather Pohlednice Plány do budoucna s použitím vazby to be going to Plány do budoucna s použitím vazby to be going to Nebezpené sporty Poasí (Jaké dnes bude poasí?) Návrhy (Co dnes budeme dlat? - Pojme ) Going on holiday!!! STOP AND CHECK (TB) 48. týden 13. LEKCE How terribly clever Tvoení otázek (Why, How many?, How much?, Which?) Píslovce a pídavná jména Postavení píslovcí v anglické vt Popis pocit a nálad Cestování vlakem Pípony pídavných jmen ed, -ing The tale of horribly good Bertha A story in a story The princess and the frog (WB) Telling a story A story in a story Catching a train Povídka (libovolné téma) Popis pocit a nálad Píbh (navazování vt) Strana 11

12 49. týden 14. LEKCE Have you ever? Na vlakovém nádraží Navazování vt pomocí vtných spojek Rozšíení slovní zásoby o další pídavná jména a píslov. Pedpítomný as prostý Ever, never Yet, just Pedpítomný as prostý x minulý as She s been x she s gone Frázová slovesa (WB) Na letišti Píestí minulá How to live to be 100 A sad story of a sad man (WB) How to live to be 100 Píse Leaving on a jet plane Dkovný dopis How to live to be 100 Things you have done Na letišti!!! STOP AND CHECK (TB) 50. týden OPAKOVÁNÍ NEW HEADWAY ELEMENTARY Business English Základní slovní zásoba EuroWord, doprovodná CD k uebnicím Žádost o místo; životopis + prvodní dopis Konverzace - simulace pracovního pohovoru; moje silné a slabé sránky Strana 12

13 51. týden OPAKOVÁNÍ NEW HEADWAY ELEMENTARY Business English - nákup, prodej, reklamace, Rozšíená slovní zásoba - pokraování Poslech (EW,.) Návrh obch. smlouvy Konverzace - simulace obchodních situací 52. týden Vánoní prázdniny 1. týden (zaátek 3. ledna 2008) The Christmas Koledy Vánoce - rozdíly u nás a ve svt Esej: Význam tradice slavení vánoc 2. týden 1. LEKCE Getting to know you Pítomný, minulý, budoucí as rozpoznání as Otázky, tázací zájmena Pomocná slovesa Poádek slov v anglické vt Slovní druhy Slova s více významy Zamstnání People, the great communicators Getting to know you (WB) Neighbours Neformání dopisy dopis kamarádovi/kamarádce O sob a získáváníí informací o ostatních Who are you ideal neighbours? Exchanging information about two neighbours Communication today Použití slovníku Spoleenské výrazy Strana 13

14 3. týden 2. LEKCE The way we live Pítomný as prostý x prbhový Have x have got Krátké odpovdi Píslovená urení asu Poádek slov v anglické vt Popis zemí Každodenní innosti, kolokace Pedmty v byt/dom Living in the USA Two sisters (WB) You drive me mad Využívání spojek but, however Popis osoby Information gap people s lifestyles Immigrants in the USA Navázáníí konverzace a udržení zájmu Rozšíení slovní zásoby bydlení Pololetní test 4. týden 3. LEKCE It all went wrong Minulý as prostý Minulý as prbhový Krátké odpovdi Výrazy v minulém ase Rozdíl mezi minulým asem prostým a prbhovým Nepravidelná slovesa Slovesa a jejich antonyma Vytváení slovních druh pomocí pípon Sloveso to have + podstatné jméno The burglars friend Newspaper stories Strana 14

15 A short story The perfect crime A radio drama The perfect crime Použití výrah while, during, for Povídka (WB) Vytváení povídky (fortunately/unfortunately) Information gap Zoe s party (TB) asové údaje (pedložky) 5. týden 4. LEKCE Let s go shopping! Urování množství (many, much, some, any) A few, a little, a lot Složeniny (something, anything ) leny (a, an, the, nulový len) Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména Nakupování Ceny Obleení The best shopping street in the world My uncle s a shopkeeper Buying things Vyplování formulá (WB) Nakupování a já Good and bad things about living in your town Attitudes to shopping In a shop Hláskování podstatných jmen v množném ísle!!! STOP AND CHECK (TB) Strana 15

16 6. týden 5. LEKCE What do you want to do? Uspoádáníí sloves ve vt (1) Would you like x like +...ing Budoucí as to be going to x will Hot verbs have, go come Pocity, nálady Slova patící k sob Hollywood kids Píse You ve got a friend Hopes and ambitions Pohlednice What are your plans and ambitions Being a teenager, Pedložky (WB) 7. týden Jarní prázdniny 8. týden 6. LEKCE Tell me! What s it like? What s it like? Stupování pídavných jmen AS x THAN AS AS/NOT AS AS Msto, Peníze Synonyma, antonyma Tvoení pídavných jmen A tale of two millionaires My hometown (WB) Living in another country Popis místa Použití vztažných vt My hometown (WB) The rich and their money Comparing cities Strana 16

17 How can I get to?, Vty o sob (WB) Urování smr + pedložky 9. týden 7. LEKCE Famous people Pedpítomný as prostý Pedpítomný as prostý x minulý as For x since Opakování as (pítomný, minulý, pedpítomný) Krátké odpovdi Tvoení otázek Píestí minulá Skupiny a hudba Píslovce a jejich tvoení Dvojice slov (ladies and gentlemen) Celebrity interview from In Cher (WB) An interview with the band Style Použití vztažných vt Životopis Hudba Find someone who Interview a famous person (game) Have you ever? Tvorba otázek (WB) 10. týden 8. LEKCE Do s and don ts Have (got) to Modální sloveso should Modální sloveso must Have to x should Strana 17

18 Zamstnání Cestování do zahranií Složená podstatná jména Sloveso + jiný slovní druh U lékae Problem page Holidays in January At the doctor s Formální dopis Jobs (game) House rules Asking questions about places Acting a dialogue At the doctor s, prázdniny/dovolená!!! STOP AND CHECK (TB) 11. týden 9. LEKCE Going places asové a podmínkové vty Spojky as soon as, when, while, until What if? Pítomný as prostý x budoucí as If x when Spojování vt Pedložky (WB) Hot verbs take, get, do, make Hotel, ubytování se v hotelu The world s first megalopolis Polar test (WB) Life in 2050 Použití spojek Výhody a nevýhody (WB) V hotelu, ubytování, stížnosti What will you do? What will life be like in the 21 st century? Strana 18

19 The biggest cities in the world Advantages and disadvantages, Spojky (WB) 12. týden 10. LEKCE Scared to death Postavení slovesa ve vt (2) Infinitiv v anglické vt Složeniny + infinitiv Vztažná zájmena + infinitiv Infinitiv x -ing Vazba used to Obchody Popis pocit v rzných situacích Pídavná jména Rýmy Don t look down Into the wild Holidays (WB) When I was young It was just a joke Psaní dopis formální x neformální dopis Talking about your childhood Použití vazby used to Roleplay Tom and Jamie Zvolání 13. týden 11. LEKCE Things that changed the world Trpný rod ve všech asech Trpný rod x inný rod Krátké odpovdi Slova s více významy Strana 19

20 Slovesa a píestí minulá Slovesa a podstatná jména Three plants that changed the world Faster than the speed of sound Newspaper stories The world s most common habit Recenze filmu nebo knihy lánek do novin Exchanging information about three plants Which plants have been good and bad for the world? Oznámení 14. týden 12. LEKCE Dreams and reality Podmínkové vty (2) Modální sloveso might Krátké odpovdi If Frázová slovesa Spoleenské výrazy a fráze The vicar who s a ghostbuster Laura s dreams An interview with a woman who heard voices Použití píslovcí ve vt Psaní povídky, píbhu Dávání rad Povídání píbh ped skupinou Sny a ambice Spoleenské výrazy!!! STOP AND CHECK (TB) Strana 20

21 15. týden 13. LEKCE Earning a living Pedpítomný as prbhový Pedpítomný as prostý x prbhový Been x gone Krátké odpovdi Opakování as Zamstnání Tvoení slov Píslovce Slova znjící stejn A funny way to earn a living What s new? (WB) Giving news Dopisy, výrazy používané v rzných typech dopis Formální x neformální dopisy Information gap (SB) What is a good job? Telephone conversation 16. týden 14. LEKCE Love you and leave you Pedminulý as Nepímá e Pímá x nepímá e a pevádní Slova v kontextu Louení Say x tell asté chyby ve slovech A love story The tale of two silent brothers Laurence Wilmot Strana 21

22 17. týden OPAKOVÁNÍ WB str An interview wih Carmen Day Píse Talk to me Psaní píbh A love story: the end of the story say your own ideas Arguments in families What happens next?!!! STOP AND CHECK (TB) NEW HEADWAY PRE- INTERMEDIATE + Eddica Euroword + Eddica Domácí uitel + doprovodné materiály na internetu (www.oup.com/elt/headway) 18. týden 1. LEKCE People and places Nepímá e Rodinné vztahy Lidé a místa Rodinný život Vztahy Národnosti A child of the forest Class register Directions Vzkazy Vyplování formulá Neformální dopis Pairwork role-play interview Directions PET practice tests Strana 22

23 19. týden 2. LEKCE Homes 20. týden 3. LEKCE Shopping Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména Vazba there is, there are Domov, byt Rodinný život Ubytování Budovy Cedule a oznámení Labelling drawings Advertisement Notices Debbie s letter Information sheet Matching visual information Neformální dopis Oznámení Ubytování Preference Plánování rozmístní pokoje Fotografie Rzné typy domova PET practice tests Instrukce nulový kondicionál Vazba to have something done Need + infinitiv Need + gerundium Obchody Služby Nakupování Markets Advertisement Services and prices Table Short report Strana 23

24 Message Ordering by post Town plan Shopping habits Recommending shops Mny a kurzy mny tení doplování do textu Role play konverzace PET practice tests 21. týden 4. LEKCE Food and drink Poádek slov ve vt Restaurace, placení Jídlo, pití Jídelní lístek Restaurace Reklama Dopis Food bills Places to eat Menus Questionnaire Short report Recipes Letter Favourite food and drink Using a questionnaire Restaurace Picture puzzle Guessing game PET practice tests Mini-dialogues Competition entry 22. týden 5. LEKCE Health and lifestyle Sloveso + -ing Sloveso + -ing po uritých slovesech a pedložkách Strana 24

25 Zdraví a životní styl Hlavní svtová náboženství Osobní hygiena Health and lifestyle Lifestyles Reactivart Doctor s message Lifestyles Medical situations Notes during an interview Daily routine Letter Minor ailments Interviewing Role-play Jokes Labelling parts of the body Reading leaflet Notices PET practice tests 23. týden 6. LEKCE Holidays and travel Trpný rod Vztažná zájmena Msíce a roní období Dovolená, prázdniny Cestování Hotely Poasí Accommodation Advertisements Postacards Inter-rail Map route Notes during an interview Booking accommodation Postcards Fact sheet Planning a holiday Countries and capitals Strana 25

26 Letters writing Doplování do textu PET practice tests 24. týden 7. LEKCE Education Modální slovesa must/mustn t, ought to/should Modální slovesa have to/don t have to Pedložky Slova se stejným základem Definice ve slovníku Vzdlání Politika Jazyky Travellers Sings and notices Notes from a telephone conversation Asking for help Report based on diagrams Questions Letter Expanding headlines Likes and dislikes school subjects Photographs Matching people and occupations Describing a photo Reading extract PET practice tests 25. týden 8. LEKCE Entertainment Frázová slovesa Rozkaz Divadlo Vstupenky Zábava Média Slavní lidé Capital radio Advertisement Strana 26

27 Programme schedules Street Scene Headlines Plans Booking form Table Questions Booking form Favourite programmes etc Reasons for choices Making decisions Visual puzzle Photographs of famous people Video choices writing PET practice tests 26. týden 9. LEKCE Work, sports, hobbies Pedpítomný as s uritým píslovci a pedložkami Práce Sport, Koníky Zvíata Zkratky Robin Knox-Johnson Dame Judi Dench James Warren Instructions Hobbies Sports report CV, Letter Jobs Balloon debate Persuading people Cartoon Matching people and hobbies Symboly Interpunkce PET practice tests KONEC ŠKOLNÍHO ROKU (27. ervna 2008) Strana 27

28 Výukový plán - English Pre-intermediate FCE Používané uebnice: Od 36. týdne 2007 výuky do 1. týdne 2008 výuky používaná uebnice New Headway Intermediate Od 2. týdne 2008 výuky do 17. týdne výuky používaná uebnice New Headway Upper-intermediate Od 18. týdne 2008 výuky do 26. týdne výuky používaná uebnice First Certificate Masterclass Nepravidelné aktivity, sloužící k vyšší efektivit a zpestení výuky: Ukázky DVD film Drill gramatiky a slovní zásoby pomocí multimediálního software EuroWord Peklad a brouzdání po známých a oblíbených internetových stránkách Poslech Poslechové knihy a audionahrávek pro zlepšení porozumní souvisle mluveného slova 36. týden (zaátek 3. záí 2007) 1. Lekce What a wonderful world Pomocná slovesa (do, be, have) Opakování všech as Otázka a zápor Krátké odpovdi To have x to have got Znní slov a jejich hláskování Neznlé hlásky Prázdniny/dovolená a nemoce Wonders of the modern world A group of people talk about their wonders of the modern world Correcting language mistakes in an informal letter The life of a Times journalist What s the most important invention? Strana 28

29 Výslovnost (fonetické psaní) Pedložky Spoleenské výrazy a fráze Jazyková terminologie 37. týden 2. Lekce Happiness 38. týden 3. Lekce Telling tales Pítomný as prostý Pítomný as prbhový Djová a nedjová slovesa (walk x know) Trpný rod v pítomném ase Always +...ing Sport, odpoinkové aktivity ísla (peníze, zlomky, desetinná ísla, procenta, telefonní ísla, data) Synonyma, antonyma Sister Wendy, TV star Profiles (WB) Three people talk about their favourite sport or leasure activity Popis osoby Modifikace pídavných jmen a píslovcí What s important to you in life? Favourite sports and activities Výslovnost koncovka -s Báse Slovesa to look,to be Minulý as prostý a prbhový Pedminulý as Trpný rod v minulém ase Had x would Strana 29

30 While, during, for Umní, hudba, literatura Slova patící k sob Píslovce The writer, the painter and the musician Biographies The holiday that wasn t Píbh Mé nejhorší prázdniny, má nejhorší dovolená Použití píslovcí (suddenly, however) Favourite poem, music, painting Famous writer, painter, musician Vyjadování vlastních názor Výslovnost (slova znjící stejn)!!! STOP AND CHECK 39. týden 4. Lekce Doing the right thing Modální slovesa (can, have to, be allowed to, must, should) Can x be able to Must x have to Pídavná jména popisující osoby Tvoení slov pomocí pípon a koncovek Národnosti A world guide to good manners School days long ago Entertaining friends in three different countries Vyplování formulá School rules Nationality stereotypes The rules of etiquette in different countries Výslovnost Frázová slovesa Strana 30

31 40. týden 5. Lekce On the move Budoucí as (to be going to x will x to be +...ing) I m sure they ll Složeniny Poasí Cestování mstskou dopravou Hotel Make x do If it s Tuesday we must be in Munich Ssh! The geography of the British Isles A weather forecast Fax Your school days Arranging to meet Class survey favourite holiday Weather British Isles Pedložky Výslovnost samohlásky 41. týden 6. Lekce Likes and dislikes Otázka s like Postavení slovesa ve vt Like x as Like x would like Vztažné vty Slova patící k sob Nápisy a oznámení Synonyma a antonyma In search of (good) English food Two English people talk about living in NY Strana 31

32 42. týden 7. Lekce The world of work Popis pokoje Použití vztažných zájmen (who, which, that, where, whose) Food, cooking, restaurants Capital cities Doplování do textu Kížovka Použití slovníku Výslovnost!!! STOP AND CHECK Pedpítomný as prostý Pedpítomný as prostý x minulý as Trpný rod v pedpítomném ase Been x gone inný x trpný rod Frázová slovesa Telefonování Slova s více významy The modern servant Two newspaper stories Thomas Wilson Formální dopis žádost o místo Lives of three modern servants Choosing a career Retirement CV Výslovnost Pedložky Strana 32

33 43. týden 8. Lekce 44. týden 9. Lekce Relationships Podmínkové vty asové vty (when, as soon as) I d rather Wish If only Pídavná jména Modifikace píslovcí Peníze Who wants to be a millionaire? A life of regrets Píse Who wants to be a millionaire? Three charity appeals Neformální dopis s použitím slov although, however, actually, anyway You have won 5 million pounds Which charity would you give to? Making suggestions Výslovnost Frázová slovesa Modální slovesa (2) minulý, pítomný as Must be x must have been May x might Must have might have So do I Neither do I Pídavná jména popisující povahu Slovesa a podstatná jména používaná dohromady The man who planted trees The house is not the same since you left Strana 33

34 45. týden 10. Lekce Obsessions Two people talk about their families Kombinace vt Popis osoby, místa Quiz What sort of person are you? Class survey about brothers and sisters Agreeing and disagreeing Pedložky Výslovnost!!! STOP AND CHECK Pedpítomný as prbhový Pedpítomný as prostý x prbhový Pedpítomný as x minulý as asové výrazy (since, until) 46. týden 11. Lekce Tell me about it! Podstatná jména složená Pedpony, pípony Death cigarettes Collectors and their collections Zaátek a konec dopis (formální, neformální) Stížnosti The right to smoke? Exchanging information about two collectors Guessing game Stížnosti Pedložky Výslovnost Nepímé otázky Dovtky Strana 34

35 Otázky s pedložkou na konci Sloveso + podstatné jméno Idiomy Zvíecí idiomy You ask we answer! Sydney The forgetful generation Tídní plakát Pro a proti Madame Tussaud s Stories of forgetfulness Hovorová anglitina Výslovnost Frázová slovesa 47. týden 12. Lekce Two weddings, a birth and a funeral Nepímá e Rozkaz v nepímé ei Ask x tell Speak x talk Narození, svatba, smrt Spoleenské výrazy a fráze Omluva David Copperfield The holiday of your dreams A marriage made in hell Two people give statements to the police Báse: Funeral blues Oprava chyb v neformálním dopise What are the customs connected with births, weddings and funerals? The day I was born Frázová slovesa Výslovnost Strana 35

36 !!! STOP AND CHECK 48. týden 49. týden Opakování: NEW HEADWAY INTERMEDIATE Materiál: 50. týden Aktivity : 51. týden OPAKOVÁNÍ Aktivity : Eddica Euroword Eddica Domácí uitel Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway Business English - pracovní pozice, formuláe, smlouva Rozšíená slovní zásoba EuroWord, doprovodná CD k uebnicím Žádost o místo; životopis + prvodní dopis Konverzace - simulace pracovního pohovoru; moje silné a slabé stránky NEW HEADWAY ELEMENTARY Business English - nákup, prodej, reklamace, Rozšíená slovní zásoba - pokraování Poslech (EW,.) Návrh obch. smlouvy Konverzace - simulace obchodních situací 52. týden Vánoní prázdniny 1. týden zaátek 3. ledna 2008 (tvrtek) (zaátek 2. ledna 2008) The Christmas Koledy Vánoce - rozdíly u nás a ve svt Esej: Význam tradice slavení vánoc Strana 36

37 2. týden 1. Lekce There s no place like home Opakování as (minulý, pítomný, budoucí, pedpítomný) inný x trpný rod Pomocná slovesa (do, have be) Sloveso have x have got Podstatná jména složená Tvoení slov Pokoje a jejich vybavení Idiomy house, home Home is where you make it People who emigrate At home on a train Hello Muddah, Hello Faddah Oprava chyb ve dvou dopisech Exchanging information about families who have emigrated The pros and cons of living in another coutry Data íslovky Hláskování Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway Výslovnost 3. týden 2. Lekce Been there, done that Pedpítomný as Prbhové formy slovesa Vazba to have something done Trpný rod Pedpítomný as x minulý as Hádání významu Synonyma Slovesa TAKE, PUT Strana 37

38 Cestování Death by tourism The world s highest dustman World traveller and lavender farmer Psaní poznámek Pozice píslovcí ve vt Životopis The Virgo Group Tourism Your earliest memories Zvolání Pedložky pohybu Pízvuk 4. týden 3. Lekce What happened was this asy (minulý prostý a prbhový as, pedminulý as) inný x trpný rod asové výrazy Pídavná jména popisující povahu Pípony a pedpony Slova z literatury Slova, ve kterých se asto dlají chyby Girl banned from top store The Mayor of Casterbridge The news The Mayor of Casterbridge Three people talking about a book they ve liked Recenze knihy nebo filmu Books Expressing interest and surprise Frázová slovesa Výslovnost Strana 38

39 5. týden 4. Lekce It s a deal Vyjadování množství (a little, lots of, few, not much, hardly any, fewer) Poitatelná a nepoitatelná podstatná jména Složeniny (something, anybody, nowhere) All x every Dovoz a vývoz Slova a jejich pízvuk The businesswoman who went to Australia Three thousand years of world trade From riches to rags An English couple who opened an English restaurant in France Poznámky Výzkum a psaní zpráv (obchod v naší zemi) A class survey of shopping habits A maze Spoleenské výrazy a fráze!!! STOP AND CHECK Pedložky Pízvuk ve vt 6. týden 5. Lekce Whatever will be, will be Budoucí as (will, shall, going to do) Pítomný as prostý Pítomný as prbhový Will be doing/will have done asové vty Dvojice slov Sloveso TO BE + píslovce nebo pedložka Zdraví Sloveso to have Strana 39

40 This is your captain speaking I ll marry you, but only if Third time lucky Vox pops The reunion Formální, neformální dopis Who make the best couples? Exchanging information about three people s arrangements to meet Telefonování Frázová slovesa Výslovnost 7. týden Jarní prázdniny 8. týden 6. Lekce People, places and things Vztažné vty Píestí ve vt Infinitiv ve vt Vedlejší vty v infinitivu Pedložky ve vztažných vtách Interpunkce Pídavná jména konící na -ing, -ed Synonyma v kontextu Podstatná jména složená The man who could buy anything I ve never seen anything like it Micro mad Max Seven radio advertisements Popis oblíbené ásti msta Reklama Vliv reklamy na jednotlivce Describing a picture Exchanging information about the strage person, place and thing Strana 40

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Intermediate. Od 18. týdne výuky používaná učebnice New Headway Upper-intermediate

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Intermediate. Od 18. týdne výuky používaná učebnice New Headway Upper-intermediate Pomaturitní studium FCE Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu

Více

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate Pomaturitní studium PET Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Příloha č. 3 Osnovy jednotlivých jazykových kurzů

Příloha č. 3 Osnovy jednotlivých jazykových kurzů Výukové plány Anglický jazyk Příloha č. 3 Osnovy jednotlivých jazykových kurzů Výukový plán anglický jazyk (úroveň A1) Počet vyučovacích hodin týdně (á 90min) 1 Zaměření Obecná angličtina Výukový materiál

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125

CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125 Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Pítomné asy - Present tenses (Module 1, strana 4-5) Pítomný as prostý - Present simple Pítomný as prostý používáme, když

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více