NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS"

Transkript

1 NEFLT NETWORK OF EDUCATORS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS Číslo výzvy: Číslo a název oblasti podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: 31 (IPo Oblast 2.4, výzva 31_1.kolo) Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě MŠMT Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad Labem; kontaktní osoba: Doc. Natalia F. Orlova, CSc. Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT CZ.1.07/2.4.00/

2 Obsah STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU...2 PARTNEŘI PROJEKTU...2 Partner bez finančního příspěvku:...2 Partner s finančním příspěvkem:...2 PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE PROJEKTU...2 CÍLE PROJEKTU...3 Dílčí cíle...3 Výstupy projektu:...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 KLÍČOVÉ AKTIVITY Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání - vznik sítě Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání projekt analýzy současného stavu Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

3 STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a neprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny budou formy komunikačních platforem, tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání. Cílem projektu je spolupráce mezi institucemi a oboustranný transfer zkušeností, tj. ze strany aplikační sféry soubor aktuálních problémů a potřeb (zejména v kontextu reformy školství a globalizačních tendencí) - ze strany terciárního školství reakce v rámci výuky a odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály, kontaktní platformy a metodická centra. PARTNEŘI PROJEKTU Partner bez finančního příspěvku: - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec (kontaktní osoba: Mgr. Eva Píšová, - Educa Team s.r.o., Ústí nad Labem (kontaktní osoba: Daniel Backa, - LLS Link LanguageSchool, s.r.o., Roudnice nad Labem (kontaktní osoba: Michaela Škvárová, - H&H LanguageAgency, s.r.o., Ústí nad Labem (kontaktní osoba: Mgr. Jakub Hejk, Partner s finančním příspěvkem: - Univerzita Hradec Králové (kontaktní osoba: PhDr. Jan Comorek, Ph.D., - Masarykova univerzita (kontaktní osoba: Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., - Ostravská univerzita v Ostravě (kontaktní osoba: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D., Mgr. Renáta Tomášková, Ph.D., prof. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Ph.D., PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE PROJEKTU

4 CÍLE PROJEKTU Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Konkrétně se jedná o prohloubení vazeb mezi veřejnými vysokými školami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků (jakožto vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) a transfer znalostí a výsledků VaV mezi podnikatelský sektor, tj. jazykové školy/centra a mezi veřejný a neziskový sektor, tj. státní školská pracoviště (ve všech stupních vzdělávání včetně vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku) a nestátní vzdělávací instituce jako např. Domy dětí a mládeže zvláště v návaznosti na reformu školství a současné globalizační tendence. Dílčí cíle - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání: vznik sítě/projekt analýzy současného stavu - podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce - podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání formou komunikačních interaktivních platforem spolu s veřejným sektorem/spolu s privátním sektorem - vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor - metodické centrum Výstupy projektu: 1) Podpořené osoby zasíťované v rámci NEFLT 2) Navštívené či vytvořené semináře/workshopy/přednášky/konference/stáže/komunikační platformy 3) Odborné materiály (odborné sborníky a další studijní materiály) 4) Metodická centra - kontaktní místa pro veřejnost a podnikatelský sektor V moderní globalizované době je velmi nutné vytvářet kooperující konzorcia organizací, která umožňují sjednocení v zásadních otázkách a transfer pozitivních zkušeností, tak aby každá instituce sítě byla konkurenceschopnější v širším (i nandárodním měřítku). Tato potřeba se ukázala již v přípravné fázi projektu, kdy partnerství bylo smluvně podchyceno na úrovni terciárního vzdělávání téměř se všemi institucemi, které se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků zabývají. (Některé další instituce budou na základě jednání zařazeny při případné realizaci - např. Technická univerzita v Liberci). Mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků v současné době zasíťování prakticky neexistuje a napojení na aplikační sféru je malé a pouze výběrové. Jedná se zvláště o vazby na školská zařízení v ČR, ale chybí propojení s dalšími vzdělavateli cizích jazyků. Potenciální partneři sítě se mohou rekrutovat z nejrůznějších oblastí, stejně tak studenti relevantních oborů po absolvování míří i na jiná pracovní místa, než jak byl studijní program nastaven. 3

5 Cílem projektu je zjistit aktuální stav a přizpůsobit v maximální míře výuku těmto trendům. Dále se jako podstatné ukazuje (zvláště v dlouhodobém horizontu), že vysoké školy mohou a tedy i mají poskytovat další metodickou pomoc všem z praxe. Forma councellingu (či tutoringu) je v zahraničí již běžnou záležitostí a zajišťuje provázání terciárního vzdělávání s praxí. Splněním dílčích cílů, tedy 1) vytvoření sítě, 2) analýzy současného stavu, 3) transferu pozitivních zkušeností na bázi odborných workshopů a jiných odborných komunikačních platforem mezi institucemi terciárního vzdělávání, 4) spolu s veřejným sektorem, 5) spolu s privátním sektorem a za 6) vlastním vznikem metodického centra, dojde k zásadní proměně situace mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků a učiteli samotnými, která přinese možnosti sebevzdělávání, dovzdělávání, možnost inovace a aplikace výsledků VaV v praxi a možnost zasíťování jako takovou. CÍLOVÁ SKUPINA 1. Akademičtí pracovníci - osoby zabývající se VaV v rámci problematiky profesní přípravy budoucích učitelů cizích jazyků. Jedná se o velmi heterogenní skupinu osob, zahrnující odborníky s literárním zaměřením, lingvisty, didaktiky a další. 2. Další odborní pracovníci zabývající se vzděláváním - vedoucí studentských praxí, pracovníci podílející se na spolupráci s akademickým sektorem. (Jedná se o zástupce aplikační sféry, kteří jsou již v současné době v aktivním kontaktu s terciárním vzděláváním a zajišťují popularizaci VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků, zároveň však jsou neocenitelným zdrojem aktuálních informací z edukační praxe - zvláště v souvislosti reformy školství a moderních globalizačních tendencí.) 4

6 KLÍČOVÉ AKTIVITY 01 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání - vznik sítě První fází projektu je prohloubení vztahů mezi veřejnými vysokými školami, respektive mezi fakultami/katedrami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků utvořením sítě NEFLT (Network of Educators of Foreign Language Teachers). Cílem sítě je propojit: veřejné vysoké školy, respektive vzdělavatele budoucích učitelů cizích jazyků + studenty relevantních oborů + mateřské školy s jazykovými třídami + Domy dětí a mládeže a další mimoškolská pracoviště nabízející výuku cizích jazyků + základní školy + střední školy (a to ve spektru od středních odborných učilišť po (víceletá) gymnázia) + jazykové školy a jazyková centra (včetně zajišťovatelů aktivit sezónních jazykových táborů) + firemní jazykové vzdělavatele a další vzdělavatele dospělých + Univerzity třetího věku a další vzdělavatele seniorů (Domovy důchodců, seniorské kluby, ). Výstup klíčové aktivity 01: - iniciace sítě vzdělavatelů budoucích učitelů cizích jazyků a její aktivizace - iniciace sítě vzdělavatelů budoucích učitelů cizích jazyků rozšířená o zástupce z aplikační sféry a její aktivizace - nástroje k možnému dalšímu rozšíření a rozšiřování sítě - transfer pozitivních znalostí a zkušeností - odborná konzultační platforma - odborná stáž tuzemská (celkem bude zrealizováno 50 sedmidenních tuzemských stáží; cílovou skupinou pro tyto stáže jsou především akademičtí pracovníci, stáž bude zrealizována v instituci partnerů či v instituci nově zasíťované, cílem stáže je vzhled do problematiky vzdělávání budoucích učitelů navázaný na konkrétní tematické zaměření dané osoby, předpokládá se celkem 10 MU/UHK/OU + 20 UJEP.) - odborná stáž zahraniční (celkem bude zrealizováno 25 desetidenních zahraničních stáží; cílovou skupinou pro tyto stáže jsou především akademičtí pracovníci, stáž bude zrealizována v instituci partnerů či v instituci nově zasíťované, cílem stáže je transfer zkušeností a znalostí s VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků a s problematikou edukační praxe tak, jak je řešena v zahraničí, předpokládá se 5 MU/OU/UHK + 10 UJEP.) 5

7 - Dále bude zrealizováno celkem 20 zahraničních a 40 tuzemských výjezdů manažerem projektu pro vnější vztahy a metodikem vědy a výzkumu. Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (popřípadě nově zasíťovaní). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo manažer projektu pro vnější vztahy a koordinátor aktivity 1. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory. 6

8 02 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání projekt analýzy současného stavu Společný projekt analýzy současného stavu: 1) Evaluace stávajících studijních programů v návaznosti na potřeby praxe (zejména v souvislosti s reformou školství) 2) Analýza pracovního zařazení absolventů relevantních studijních programů 3) Míra absolventů učitelských oborů ve školských zařízeních a příčiny odchodu kvalifikovaných pracovníků z praxe 4) Uplatnitelnost studentů učitelských oborů s aprobací cizí jazyky (zvláště uplatnitelnost bakalářů) 5) Potřeby praxe v kontextu reforem a globalizačních tendencí- nástroje dovzdělávání Výstup klíčové aktivity 02: - analýza v předem vytyčených pěti rovinách (tyto roviny mohou být na základě předvýzkumu změněny a aktualizovány) - evaluace analýzy formou odborného materiálu (základ pro další pedagogický výzkum) Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři s finančním příspěvkem). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 2. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Mediátor (250 hodin celkem; 100 UJEP + 50 MU, 50 OU, 50 UHK) - Tvůrce (podklady k analýze + výsledky: 1000 h celkem: UJEP 400 h MU, 200 OU, 200 UHK) - Hodnotitel analýza (celkem 625 h, UJEP MU, 125 OU, 125 UHK) 7

9 03 Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce Realizace odborných seminářů/workshopů/konferencí s dlouhodobě využitelnými výstupy (odborné sborníky a další studijní materiály). - Školní vzdělávací program/rámcový vzdělávací program a další (reforma školství) - Alternativní a soukromé školství - pozitiva a negativa - Moderní vyučovací metody a technologie (nástroje metodické odborné pomoci) - Státní maturita - cizí jazyk (poslech, čtení, ústní projev, psaní) - Globalizace a cizí jazyky - multikulturalita, multireligiosita - Celoživotního vzdělávání cizích jazyků a vzdělávání dospělých a seniorů - a další Výstup klíčové aktivity 03: - 24 odborných workshopů/besed/konferencí á 8 hodin (UJEP: zahraniční lektor 3x, tuzemský lektor 9x; MU, OU, UHK (každý): zahraniční lektor 1x, tuzemský lektor 3x) - účast akademických pracovníků na tuzemských a zahraničních konferencích. (Celkem se předpokládá pro jednotlivé partnery: UJEP jako hlavní řešitel 12 tuzemských, 12 zahraničních konferencí; MU, OU, UHK, každý 4 tuzemské a 4 zahraniční.) - individuální jazykové kurzy pro 24 osob v trvání 12x2h á semestr (UJEP 12 osob, MU, OU, UHK, každý 4 osoby) - odborné kurzy IT (15 kurzů IT UJEP 9 kurzů, MU, OU, UHK, každý 2 kurzy) - měsíční zahraniční stáž (12 celkem, UJEP 6, MU, OU, UHK každý 2) Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři s finančním příspěvkem). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 3. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce:: - Tvůrce studijní materiály: 200h celkem (UJEP 80 h + 40 MU, 40 OU, 40 UHK) - Supervizor vzdělávacích a školících aktivit ČR: 18 osob celkem/1 vzdělávací aktivita = 8 hodin (UJEP 9x8h; MU 3x8h/OU 3x8h/UHK 3x8h) - Supervizor vzdělávacích a školících aktivit zahraniční: 6 osob celkem/1 vzdělávací aktivita = 8 hodin (UJEP 3x8h; MU 1x8h/OU 1x8h/UHK 1x8h) 8

10 04 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Cílem aktivity je vytvoření možnosti pravidelných neformálních setkávání na témata vzniklá z aktuální potřeby výuky cizích jazyků mezi akademickými pracovníky, studenty a zástupci z praxe. - Aktuální problémy školství v ČR - Alternativní výukové metody v praxi - Žáci/studenti se speciálními potřebami při výuce cizích jazyků (včetně specifických potřeb seniorů) - Školský management a možnosti zahraničních výjezdů/stáží/stipendijních pobytů - Možnosti a nástroje dalšího sebevzdělávání - Burn-out syndrom a možnosti jeho eliminace - První a druhý cizí jazyk (volba, důsledek) - a další Výstup klíčové aktivity 04: - zřízení webového portálu s možností chatového fóra - odborný sborník či jiné odborné studijní materiály (sumarizace řešených a dalších aktuálních témat ) - manuál odborné metodické pomoci - 12 workshopů/besed (UJEP 6, MU, OU, UHK každý 2) - 36 tuzemských stáží a 23 zahraničních stáží (36 celkem 18 UJEP + 6 MU, 6 OU, 6 UHK; 23 celkem 14 UJEP + 3 MU, 3 OU, 3 UHK) Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři bez finančního příspěvku zástupci veřejného sektoru). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 4. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Tvůrce: odborný sborník: 12*60h (UJEP 6*60), manuál odborné pomoci: 100h (UJEP 40h); MU, OU, UHK: Tvůrce (odborný sborník: 2*60h, manuál odborné pomoci: 20h) - Editor (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Recenzent odborné sborníky (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Supervizor komunikačních platforem 12 osob celkem/1 aktivita = 5 hodin (UJEP 6x5h; MU 2x5h, OU 2x5h, UHK 2x5h) 9

11 05 Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem Cílem aktivity je vytvoření možnosti pravidelných neformálních setkávání na témata vzniklá z aktuální potřeby výuky cizích jazyků mezi akademickými pracovníky, studenty a podnikateli (majiteli jazykových agentur a center). - Věkově/rasově/národnostně heterogenní skupina studentů cizího jazyka - Výuka - jeden na jednoho - Profesně orientovaná výuka cizího jazyka (ESP English for Specific Purposes, Business English, Geschäftsdeutsch,...) - Výuka zaměřená na konkrétní jazykovou dovednost (poslech, ústní projev, čtení, psaní) - Příprava na mezinárodní zkoušky/certifikáty - Pomaturitní studium - a další Výstup klíčové aktivity 05: - 12 neformálních setkání/workshopů/besed (UJEP 6, MU, OU, UHK každý 2) - 24 tuzemských a 12 zahraničních stáží vybraných akademických pracovníků, studentů VŠ (24 celkem 12 UJEP + 4 MU, 4 OU, 4 UHK; 12 celkem 6 UJEP + 2 MU, 2 OU, 2 UHK) - odborný sborník/odborné studijní materiály - manuál odborné pomoci (příručka rad vzniklých z aktuálních potřeb a problémů praxe). Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě (převážně však partneři bez finančního příspěvku zástupci podnikatelského sektoru). Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 5. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Tvůrce: odborný sborník: 12*60h (UJEP 6*60), manuál odborné pomoci: 100h (UJEP 40h); MU, OU, UHK: Tvůrce (odborný sborník: 2*60h, manuál odborné pomoci: 20h) - Editor (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Recenzent odborné sborníky (cca 187, 5 celkem; 75 UJEP + 37,5 MU, 37,5 OU, 37,5 UHK) - Supervizor komunikačních platforem 12 osob celkem/1 aktivita = 5 hodin (UJEP 6x5h; MU 2x5h, OU 2x5h, UHK 2x5h) 10

12 06 Vznik a podpora kontaktních míst terciárního vzdělávání (vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) určených pro veřejnost a podnikatelský sektor Vznik kontaktních míst, metodických center - činnost nazvaná councelling či tutoring je v zahraničí běžnou součástí univerzitních pracovišť. Tato poradenská aktivita směřuje v prvé řadě na studenty na praxích a čerstvé absolventy, ale je nutné se věnovat i poradenství k lektorům jazykových škol/center, k učitelům z praxe, kteří hledají možnosti vlastního dovzdělávání se a rozvoje svých kompetencí, asistentům v pedagogické praxi, kteří jsou součástí vyučovacího procesu jedince se specifickými vzdělávacími potřebami, lektorům v kurzech pro dospělé, či seniory, a mnohým dalším. Díky metodickým centrům bude zajištěno trvalé propojení studentů relevantních oborů, absolventů, učitelů a lektorů z praxe s odborným, vědecko-výzkumným prostředím, a tedy s aktuálním děním na poli VaV problematiky vzdělávání budoucích učitelů cizích jazyků a jejich následné (pravidelné) dovzdělávání v rámci edukační praxe. Výstup klíčové aktivity 06: - metodické centrum Na aktivitě se podílí všichni partneři sítě. Za správnou realizaci aktivity je zodpovědný primárně garant, potažmo metodik vědy a výzkumu a koordinátor aktivity 6. Pro naplnění cílů aktivity se počítá také se zapojením technické podpory a dále s osobami vykonávajícími funkce: - Pracovník metodického centra (úvazek 100% *4 každá univerzita vytvoří právě jedno pracovní místo metodika) 11

Výzva definovala jako oprávněné předkladatele projektových ţádostí následující subjekty:

Výzva definovala jako oprávněné předkladatele projektových ţádostí následující subjekty: Výzva č. 17, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byla výzva s pořadovým číslem 17 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 26. dubna 2010. Datum

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

1 Inovace studijních programů/oborů

1 Inovace studijních programů/oborů Výzva č. 15, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 15 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 8. června

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Výstupy národních projektů a evropské trendy

Výstupy národních projektů a evropské trendy Výstupy národních projektů a evropské trendy Tento text vznikl pro potřeby studentů a pedagogů katedry učitelství a společenských věd VŠCHT Praha jako informační a podpůrný nástroj informující o možnostech

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více