V. Číslo školního časopisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Číslo školního časopisu"

Transkript

1 V. Číslo školního časopisu

2 1 ÚVODEM Moţná to znáte. Čirou náhodou začnete něco dělat a zjistíte, ţe Vám to docela jde!! A tak pokračujete. Vymýšlíte, jak TO vylepšit, přichází nové nápady a... zase se Vám daří! OK, chtělo by to posilu. Seskupíte kolem sebe další nadšené a kreativní lidi a věc se posouvá dál. Ted by to chtělo nějakou výzvu... třeba porovnat síly v tom, co dělám s někým jiným. A výzva je tu soutěţ. Super! V tu chvíli uţ nejste sám, je tu celý tým. Všichni souhlasí jdeme do toho ale musí makat! Nápady se jen hrnou, práce se daří. Uspějeme? Podařilo se! Poráţíme i ty, kteří se naší věcí věnují léta my jen několik měsíců a uţ stojíme na stupních vítězů...!!! Je to sen? NE. Celou dobu čtete o našem časopise. Tak, jak jej teď drţíte v ruce, jej pro Vás vytvořila parta skvělých lidí, kteří si kradou chvilky ze svého volného času a dělají ho pro Vás čtenáře, abyste se pobavili. Je za tím spousta práce, ale hlavně zábava a... úspěch. Po vydání pouhých 4 čísel časopisu jsme v celorepublikové soutěţi O nejlepší časopis v krajském kole vybojovali 2. místo!!! Za sebou jsme nechali časopisy existující jiţ několik let. Celému tvůrčímu týmu patří velké díky! Jeho zásluhou jsme si mohli vychutnat ten skvělý pocit, kdyţ při vyhlášení soutěţe zazářilo na plátně jméno naší školy a našeho časopisu. Chceme časopis zase o něco vylepšit a doufáme, ţe i v tomto čísle se nám to podařilo. Pokud byste nám chtěli pomoci, přijďte mezi nás jinak nám alespoň drţte palce! OBSAH Strana 1. Redakční Úvodem rada: Daniel 2. Maturity Krumpoch G2M, 3. Adaptační Jan Ševčík kurz G2M, Marie 4. Turistický Vychodilová kurz N2A, 5. Fotoreportáž Michaela Juřicová 6. Rozhovor N2A, Monika 7. Čelisti Podešvová - komiks G2M, 8. Šnek Marková - komiks Barbora G1M, 9. Jazyková Jana Icelová škola KČ4M 10. Jazyková škola Komiks: Jakub Čunek 11. Krátké zprávy N2B 12. Soutěže Grafická úprava: Filip 13. Soutěž Mede N2B 14. Sport Šéfreda 15. Seznamka ÚVOD

3 2 Slovo skloňované ve všech pádech. Záleţitost, která se stále mění, vyvíjí a je pro všechny stále jedno překvapení. Přesto ale naše škola její první ročník excelentně zvládla. V prvním termínu sloţila státní maturitu spousta studentů, ale přesto si někteří z nich museli zkoušku zopakovat v zářijovém termínu. Na naši školu si přišli maturitu v září opravit neúspěšní studenti ze všech středních škol regionu Valašského Meziříčí. Celému týmu, který se podílel na organizaci tohoto zářijového termínu patří velké díky a uznání z velkého nasazení, se kterým skvěle celou akci dotáhli do zdárného konce. Potvrzují to slova paní zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Jarmily Tyšerové, která nás informovala o tom, ţe škola je velice spokojená s výsledky maturit. Také nám sdělila, ţe v našem typu škol byli naši ţáci o 12% úspěšnější, neţ je celorepublikový průměr těchto škol. A jak obstáli studenti ISŠ-COP v rámci celorepublikového měřítka? Na výbornou! Úspěšnost sloţených maturit v celé republice je 85,6%. Studenti naší školy dosáhli 85,7%. Jan Ševčík, G2M Daniel Krumpoch, G2M STALO SE

4 3 Ve dnech září se konal adaptační kurz. Kurz byl rozdělen na dva turnusy. Kaţdý z nich naplnily 3 třídy prvních ročníků. Co bylo cílem adapťáku? Na tomto třídenním pobytu jsme se my ţáci prvních ročníků měli moţnost seznámit se svými spoluţáky, našimi třídními učiteli a mistry odborného výcviku. Pro nikoho z nás není lehké přejít ze základní školy na střední školu a poznávat nové učitele a spoluţáky. Někteří z nás si zvyknou rychleji, jiní pomaleji. Některým pomůţe právě adaptační kurz. Je pak snazší vytvořit dobrý kolektiv, se kterým pak budu rád/a trávit další roky ve škole. A kde se to vše odehrálo? V krásném prostředí střediska Ondráš v Rajnochovicích a jeho okolí. První den - po seznámení s ubytováním a okolním prostředím jsme se vydali na túru. Cílem byl Tesák. Nejdřív jsme museli vyšlapat větší kopec. Všichni byli rádi, kdyţ jsme ho zdolali, ale to jsme ještě nevěděli, co nás potom čeká. Chvilku byla cesta pohodová, ale najednou se změnila v akční terénní. Nakonec jsme došli k hospůdce, kde jsme se mohli občerstvit. Druhý den - byl spíše v závodním duchu. Jednalo se o celodenní olympijské hry. Kaţdá ze tří tříd se rozdělila do druţstev a ta pak soutěţila za vylosovanou zemi. Kaţdé druţstvo reprezentovala vlajka, kterou jsme si nakreslili na tvář. Disciplíny byly zábavné, ale objevily se i náročnější na přemýšlení - např. stavba z papírových A4, testy z různých předmětů aj., dále pak přetahování lanem, hod vajíčkem. Večer nastalo vyhodnocování. Vítězným týmem se stalo Německo. Třetí neboli poslední den - si hlavně ţáci balili svoje věci, uklízelo se a většina se těšila domů na teplou sprchu a další věci. Myslím si, ţe adaptační kurz se velice povedl. Mnozí z nás by ho ještě rádi vrátili zpět. Adaptační kurz svůj cíl splnil. Barbora Marková, G1M STALO SE

5 Turisťák v Rajnochovicích jsme zvládli 4 Ve dnech září 2011 vyrazilo téměř 80 studentů třetích ročníků na tradiční turistický kurz do rekreačního střediska Ondráš v Rajnochovicích. Během čtyřdenní akce měli studenti moţnost pestrého sportovního vyţití. Ve středu jsme připravili olympiádu v netradičních disciplínách - šest druţstev jednotlivých tříd soutěţilo ve vrhu břemenem, střelbě ze vzduchovky, hodu krouţků na cíl, štafetovém přelévání nádob, pétanque a hodu granátem na cíl. A kdyţ nás na chvilku zaskočilo počasí, dokázali jsme vymyslet vědomostní test, ve kterém nás nejvíce překvapil fakt, ţe ani jedno druţstvo nedokázalo vyjmenovat například disciplíny atletického desetiboje. Olympiádu nakonec vyhrálo druţstvo třídy S3M před kombinovaným týmem G3M s CHE3M. V průběhu týdne jsme zvládli i dva turistické výšlapy na Tesák a Vičanov. K dispozici jsme měli také 10 kol, na kterých denně druţstvo cyklistů pod vedením učitele odborného výcviku Vlastimila Vlčka ochutnalo náročné okolní kopce. Po dobu celé akce nám hořel táborák, u kterého po většinu dne studenti našli útočiště. Sportovním vrcholem byly turnaje ve fotbale, nohejbale a stolním tenise. Stravu nám po celou dobu pobytu připravovali studenti ISŠ-COP oboru Kuchař pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Martiny Caisbergerové. Kuchařská četa byla skvěle sehraná a jejich výkony ocenili všichni účastníci. Jídlo bylo vynikající, takţe na své si přišel kaţdý gurmán. Po zdravotní stránce jsme řešili pouze drobnosti jako odřeniny či píchance od včel. Chování drtivé většiny ţáků bylo velmi dobré. Bohuţel, i v tomto kolektivu se našli jedinci, kteří nepochopili smysl akce a o nabízené aktivity neměli zájem. Naštěstí jich bylo málo. Celou akci můţeme hodnotit kladně a všichni aktivní studenti dostanou za tento kurz také hodnocení v rámci tělesné výchovy. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za náročnou týdenní práci: Ing. Petře Tomečkové, Bc. Martině Caisbergerové, Mgr. Milanu Románkovi, Vlastimilu Vlčkovi, Miroslavu Chrenkovi a Václavu Brňovjákovi. Mgr. Vladimír Štěpán STALO SE

6 5 Fotoreportáţ Všechno nejlepší k narozeninám. Chrrrrrr rrr V naší škole je občas něco naopak. Co chceš? Učím se! Hele, neztratili jsme se náhodou? AKTUÁLNĚ

7 ROZHOVOR S 6 V tomto čísle školního časopisu se to jen hemţí novinkami. Tato je jedna z nich. Chtěli bychom Vám na stránkách našeho časopisu přinášet rozhovor s osobnostmi naší školy a jako první se Vám (v trochu jiném světle) představí pan ředitel Mgr. Petr Pavlůsek. Měl jste stanovené nějaké konkrétní cíle, kterých jste po nástupu do funkce ředitele školy chtěl dosáhnou? A splnil jste je? Ano, měl a mám. Chtěl jsem si opět dosáhnout na špičky svých chodidel. Musím přiznat, ţe díky své sedavé práci se mi tohoto cíle nepodařilo dosáhnout. Slibuji ale, ţe na tom budu usilovně pracovat. Jak byste zatím zhodnotil spolupráci mezi Vaší osobou, paní zástupkyní a ostatními kantory? Se svou zástupkyní, ale i se všemi ostatními vycházím velmi dobře, zvláště po ránu, kdy společně vycházíme do prvního patra. Z čeho máte největší radost a kde si naopak myslíte, že má naše škola ještě rezervy? Radost mám, kdyţ se kaţdé ráno probudím a stále mě něco bolí. To mě ubezpečí, ţe ještě stále ţiju. Rezerv má naše škola spoustu, minimálně čtyři. V kaţdém sluţebním autě jednu. Jak se vám prozatím jeví třídy v novém školním roce? Třídy jsou útulné, některé nově vymalované. Jen doufám, ţe se po setmění nebudou zjevovat strašidla. Z těch mám od dětství hrůzu. Rýsuje se spolupráce s nějakými novými subjekty v rámci odborné praxe studentů? Ač jsem absolventem gymnázia, kaţdý večer stojím u rýsovacího prkna. Zrovna včera se mi podařil můj největší úspěch podařilo se mi narýsovat hexakubickokvadratický jehlan, postavený na špici spirálovitě zakřivené roviny delta. Máte nějaká přání v souvislosti se školou? Rád bych, aby si mě čert neodnesl v pytli do pekla. Pod stromeček bych chtěl dostat nové kolo, ponoţky a papuče ale teď nevím, jestli jsou to přání, která souvisí se školou. Jste spokojen s chováním žáků? Ano, jsem. Někteří uţ dokonce umí pozdravit. Co se za Vašeho působení ve škole změnilo? Přibylo mi pár šedivých vlasů, přesněji vousů, protoţe o vlasech se na mé hlavě nedá mluvit. Jaké jsou Vaše plány se školou do budoucna? Jediné, co nám ještě chybí, je vystavět na střeše tělocvičny helioport. Tak se v budoucnu movitější studenti nebudou vymlouvat, ţe nemají kde přistávat. P. S.: Ti z vás, kteří čekali seriózní odpovědi, si musí otevřít jiná periodika, neţ je školní časopis. Přeji Vám kaţdý den školu plnou úsměvů. Za odpovědi děkuje a spoustu splněných snů, přání a plánů přeje Jana Icelová, KČ4M ROZHOVOR

8 7 KOMIKS

9 KOMIKS 8

10 9 Jiţ léta je nedílnou součástí Integrované střední školy také Státní jazyková škola. Nejeden ţák naší Integry pokračoval po sloţení maturitní zkoušky studiem cizího jazyka právě zde. Jazyková škola nabízí dva druhy studií - pomaturitní studium a kurzy pro veřejnost, a to v anglickém, německém, francouzském, ruském, španělském, italském a nově také v čínském jazyce. Po ukončení studia máte moţnost získat certifikát, který oficiálně potvrzuje Vaši jazykovou úroveň. Tento certifikát Vám můţe pomoci při hledání lepší či nové práce. Jelikoţ tento rok navštěvujeme poslední ročník denního studia a na jaře budeme prověřeni maturitní zkouškou, zajímalo nás, jaké nám jazykovka nabízí moţnosti. Navštívili jsme paní zástupkyni pro Jazykovou školu Mgr. Ivanu Nováčkovou a ta nám vše ohledně pomaturitního studia vysvětlila. Pomaturitní studium je určeno pro ty, kteří prospěli u maturitní zkoušky, ale nebyli přijati na vysoké školy. Výhodou tohoto studia je, ţe pouhými 4 hodinami učení denně, coţ za rok dělá 800 vyučovacích hodin, nepromarníte rok čekání na další přijímačky. Naopak. V příjemném prostředí pod vedením kvalifikovaných učitelů a rodilých mluvčích se dokonce můţete po roce studia přihlásit k různým jazykovým zkouškám. Cena školného - tedy pomaturitního kurzu na jeden rok - činí Kč. Lze ho také splácet ve 3 a více splátkách. Kurzy pro veřejnost jsou určeny pro ty, kteří se chtějí v jazyce nejen zdokonalit, ale i se ho naučit. Tyto kurzy začínají v odpoledních hodinách a trvají aţ do večerních hodin. Více se o pestré škále nabízených kurzů dočtete a mnoho dalších informací získáte na internetových stránkách www. isscopvm.cz. AKTUÁLNĚ

11 Na chodbách jazykové školy můţete často potkat různé exoticky vyhlíţející osoby. Jednou z nich je rodilá mluvčí pocházející aţ z daleké střední Ameriky, která tento rok nově vyučuje v jazykové škole. Oslovili jsme ji a zde je několik otázek, které jsme ji poloţili: 10 Hello, we are from the school magazine Report. Can we ask you some questions? Hello, yes, of course. What s your name? Leslie D Vaculin. Where are you from? I m from Guatemala. What do you teach in our school? English conversation and Spanish. How long have you been in the Czech Republic? Two months and a half. How did you hear about our school? Through my father-in-law. How do you like our country and our town? I love it. It's a beautiful country. How long do you want to stay here? I don't know. Forever. We wish you good luck! Thank you for the interview! Marie Vychodilová, N2A Michaela Juřicová, N2A AKTUÁLNĚ

12 11 Krátké zprávy ISŠ-COP jiţ potřetí hledá restauraci přátelskou k rodině V listopadu 2011 probíhá jiţ 3. ročník projektu Zdravé město - Restaurace přátelská k rodině, na kterém se budou podílet vedle valašskomeziříčských restaurací také ţáci gastronomických oborů Integrované střední školy - Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí. Studenti navštíví zúčastněné podniky, ve kterých budou posuzovat předem stanovená kritéria, jako např. dodrţování hygienických zásad při podávání pokrmů a nápojů, dětský koutek, dětské menu, kouření v restauraci. Cílem je vyzdvihnout restaurace splňující podmínky. Naše škola zabodovala ve stolním tenise! Druţstvo ISŠ-COP ve sloţení Radek Juráň (ze třídy E4M), David Pšenica (ze třídy M1) a Patrik Janovský (ze třídy S3) postoupilo po výhře v okresním kole do kola krajského, které se konalo dne v Kunovicích u Uherského Hradiště. V konkurenci ostatních se hoši neztratili a přivezli pro naši školu bronzovou medaili. ISŠ-COP hostila studenty z Dopravní akademie v Ţilině Ţáci z Dopravní akademie Ţilina se pod vedením učitelů odborného výcviku Milana Hrušky a Tomáše Křenka zúčastnili ve dnech října 2011 odborné zahraniční stáţe na naší škole. Ţáci ze Slovenska pracovali pod vedením našich učitelů odborného výcviku na odborných pracovištích specializovaných na výuku pneumatiky, hydrauliky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky, jeţ jsou všeobecně nazývány jako prvky automatizace a v poslední době jsou také velmi ţádané našimi sociálními partnery z řad podniků a firem. Přírodovědný klokan 2011/2012 Dne na naší škole proběhla soutěţ Přírodovědný klokan v kategorii Junior určené pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol. Ţáci měli za úkol ve 40 minutách vybrat správné odpovědi na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. A to bez kalkulačky a tabulek. Do soutěţe se přihlásilo 16 dobrovolníků. V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování Dne se v aule ISŠ-COP konala V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování. V tomto roce byla konference zaměřena na specifika projevů asociálního chování - domácí násilí a sebepoškozování a jejich následné řešení. Program byl rozdělen do tří bloků, první z nich se zaměřoval na domácí násilí z pohledu intervenčního centra a policie České republiky, vysvětloval specifika domácího násilí a následnou práci s oběťmi. Druhý blok se vztahoval ke specifickým projevům chování se zaměřením na sebepoškozování, deprese a následné ukázky kazuistik. V závěrečném bloku zazněla krátká prezentace o moţném dotazníkovém šetření socioklimatu. AKTUÁLNĚ

13 12 Maluješ?... právě pro Tebe je vyhlášena soutěţ Jednotlivci ale i týmy mají moţnost se zúčastnit soutěţe, na základě které se nejlepší návrh kresby objeví na zdi u schodiště v atriu naší školy. Soutěţ jiţ odstartovala a končí v prosinci Tak neváhej a přines vlastní kresbu na papíře A4 (namalovanou na šířku) p. Ing. Pobucké. Hlasování o nejzdařilejší kresbu bude veřejné, podílet se budou studenti i zaměstnanci školy a vyhodnocení proběhne v březnu Čas neúprosně letí, tak si pospěš! Třeba zrovna Tvůj obraz bude zdobit naši školu!!! v soutěţi o Nejlepší třídu a kolektiv Přibliţně na konci kaţdého měsíce se bude hodnotit nejen výzdoba a celkový estetický vzhled učebny, ale také míra absence a výchovných opatření dané třídy. Detailní informace o bodování ţákům sdělí jejich třídní učitel. Průběţné výsledky všech zúčastněných tříd můţete sledovat v našem časopise, na nástěnce výchovného poradenství v 1. patře hlavní budovy školy a na webových stránkách školy. Komisi pro hodnocení soutěţe tvoří pan ředitel Mgr. Pavlůsek, vychovatelka DM Bc. Nohavicová, zástupce ředitele pro teorii Mgr. Camfrla, zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Hadaš a zástupce ředitele pro výchovu a evaluaci Mgr. Tomanová. Jak jiţ bylo zmíněno, nejlepší třídu a kolektiv čeká na konci školního roku odměna ve finanční podobě, kterou třídy mohou vyuţít pro vlastní potřeby a zábavu. Takto odměněny budou 3 nejlepší třídy: 1. místo Kč 2. místo Kč 3. místo Kč Třída, která získá 4. Místo, obdrţí pochvalu ředitele školy. Třída, která získá 5. místo obdrţí pochvalu třídního učitele. Přejeme všem soutěţícím hodně elánu a tvůrčích nápadů! Jiţ teď se těšíme na proměnu naší školy!!! AKTUÁLNĚ

14 13 9 CO JE VE MNĚ aneb píšu, píšeš, píšeme! Milí čtenáři a především Vy studenti naší školy, bylo zvykem seznamovat Vás na tomto místě našeho časopisu v rubrice KULTURA s nejrůznějšími akcemi, soutěţemi či osobními záţitky z kulturního světa. Rozhodli jsem se tuto tradici malinko pozměnit ve Váš prospěch! Chtěli bychom na této stránce v časopise dát prostor Vám osobně. Jak? Díky této soutěţi, kterou tímto pro všechny z Vás, kteří ještě neměli moţnost se projevit, či ukázat co v sobě mají, slavnostně vyhlašujeme. O co jde? Popusťte uzdu své fantazie a nechte ji rozehrát na papíře. Napište příběh bud svůj vlastní, či někoho jiného, nebo si jej prostě vymyslete a přineste nám jej do redakce. Odborná porota skládající se z řad Vašich spoluţáků-reportérů si jej přečte, ohodnotí a vybere 10 nejlepších prací. Autoři budou odměněni drobnými upomínkovými předměty, ale HLAVNĚ se jejich práce dostane na stránky našeho časopisu!!! A moţná ještě dál... Abychom vám to ulehčili, zde jsou 3 témata pro Váš příběh: 1. Můj nejfantastičtější sen 2. Jak jsem se bál, aţ jsem se (málem) Překvapení, které by nikdo nečekal Ti, kdo raději malují, mají moţnost příběh na jedno z uvedených témat namalovat formou komiksu. Nejlepšího malíře čeká zvláštní odměna!!!! Uzávěrka této soutěţe je (třeba Vás Vánoce inspirují :-)... ) Práce psané na počítači o rozsahu max. jedné A4 odevzdejte šéfredaktorům (viz. poslední strana časopisu). Přejeme hodně zábavy a těšíme se na Vaše příběhy!!! KULTURA

15 14 Fotbalové středoškolské hry v Meziříčí vyhrála ISŠ Valašské Meziříčí Počátek školního roku je také startem sportovních soutěţí středních škol. Jako první přišli ve Valašském Meziříčí na program fotbalisté. V minulých letech pravidelně bojovalo pět týmů, letos se sešla jen tři druţstva. Tři zúčastněná druţstva si to mezi sebou rozdala systémem kaţdý s kaţdým. Nejvyrovnanější výkony předvedli fotbalisté z ISŠ COP Valašské Meziříčí, kteří turnajem prošli bez poráţky. Druhá příčka patřila gymnáziu Valašské Meziříčí, třetí byla stavební průmyslovka taktéţ z Valašského Meziříčí. Vítěz okrskové kola tak postoupil do okresního klání, které se bude hrát opět ve Valašském Meziříčí. SESTAVA ISŠ: Nakládal Radim (CHE3M) Sukhotski Vladimír (S3M), Šimčík Petr (CHE3M), Stodůlka David (CHE3M), Koleček Petr (S3), Kopřiva Luboš (S3M), Hruška Patrik (S3M), Tvrdoň Luboš (G3M), Vedral Jakub (G3M), Karkut Tadeáš (KČ3B), Wojnarovský Matěj (KČ3B), Varyš Andrej (N2B), Kopřiva Vojtěch (N2B), Černý Martin (S2M), Janovský Patrik (S3). Výsledky ISŠ COP VM Gymnázium VM 4:2 (Wojnarovský 2, Šimčík, Karkut), ISŠ COP VM SPŠS VM 2:2 (Karkut, V. Kopřiva), Gymnázium VM SPŠS VM 5:1. Tabulka 1. ISŠ COP VM : Gymnázium VM : SPŠS VM :7 1 Mgr. Vladimír Štěpán SPORT

16 15 Milí čtenáři a čtenářky a především Vy - studenti naší školy (respektive také zaměstnanci). Na tomto místě našeho časopisu přinášíme naprostou novinku. Rádi bychom Vám nabídli možnost vzkázat či oznámit cokoliv komukoliv nebo se také s kýmkoliv seznámit. Zajímají nás Vaše problémy a starosti, ale také radosti nebo to, co Vás třeba potěšilo. V tomto čísle se příliš mnoha inzerátů a vzkazů nedočkáte a tudíž věříme, že v příštím čísle už bude tato strana obohacena také o Vaše příspěvky, které můžete přinést osobně šéfredaktorům časopisu nebo zaslat i anonymně na ovou adresu: Sháním čivavu. Zn: levně. Nabídky pošlete na uvedený . Koupím levně hru na Xbox 360. Malá, snědá, tváře divé, pod plachetkou osoba hledám přítele, za účelem sňatku. Nabídky posílejte na: Myloši, čekala sem tě u automatu jak sme bili domluveni a tys nepřišel. Katka Prodám LCD monitor značky ASUS, uhlopř. neznámá. Cena dohodou. Zájemci pište na Zachránili jste mi život! Tento svět je krutým místem, které nebylo určeno pro mne. Když jsem neviděl světlo na konci tunelu a žádnou naději, dozvěděl jsem se o úspěchu mého oblíbeného časopisu ISŠ Report, který nyní zavedl tuto rubriku, ve které se s Vámi můžu podělit o můj příběh. Konečně mám přátele! Redakční rada: Daniel Krumpoch G2M, Jan Ševčík G2M, Marie Vychodilová N2A, Michaela Juřicová N2A, Monika Podešvová G2M, Marková Barbora G1M, Jana Icelová KČ4M Komiks: Jakub Čunek N2B Grafická úprava: Filip Mede N2B Šéfredaktoři: Mgr. Renáta Chýlková, Mgr. Pavel Holman Jazykové korektury: Mgr. Radka Vavříková GAME OVER

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2009 2010 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy

Více

BABA, EPOS, FOTKA, KELT, LÁTEŘIT, LILA, LKÁTI, MOLI, MANA, NÁVAL, NELA, NIKL, OKOS, OLIN, PAVUČINA, PRSA, PŮVAB, SOVA, STOA, ŠPERK, TAMTO, VTOM ZÁBAV

BABA, EPOS, FOTKA, KELT, LÁTEŘIT, LILA, LKÁTI, MOLI, MANA, NÁVAL, NELA, NIKL, OKOS, OLIN, PAVUČINA, PRSA, PŮVAB, SOVA, STOA, ŠPERK, TAMTO, VTOM ZÁBAV 23 BABA, EPOS, FOTKA, KELT, LÁTEŘIT, LILA, LKÁTI, MOLI, MANA, NÁVAL, NELA, NIKL, OKOS, OLIN, PAVUČINA, PRSA, PŮVAB, SOVA, STOA, ŠPERK, TAMTO, VTOM ZÁBAV BAJT, BYTE, DISK, RISC, ŘADIČ, SCSI, SDRAM, SLIM,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA. Mgr. Marta Sakalová STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÝCH OBORŮ Havířov Šumbark MOJE ŠKOLA Mgr. Marta Sakalová 1 ZÁŘÍ 1. MĚSÍC START VOLBA CESTA CÍL NEJTĚŢŠÍ JE ZAČÍT... SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ PŮJDEME S TEBOU 1. Vítáme všechny naše i nové

Více

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit...

PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 BYLI JSME PŘI TOM... 6 NA DOMÁCÍ PŮDĚ... 7. MEZI NÁMI... 10 Stužkovací večírky aneb jak správně je připravit... PŘIJELI JSME, VIDĚLI JSME... 3 GAUDEAMUS... 3 EXKURZE DO HOTELU SLADOVNA & PANORAMA... 4 Jekyll a Hyde v Městském divadle v Brně... 4 IE4 ve Vídni... 5 HT3 ve Vídni... 5 BYLI JSME PŘI TOM.... 6 Naši veterináři

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo ředitelky školy... 4 Základní údaje o škole... 7 Charakteristika školy... 8 Školská rada... 9 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 9 Volitelné předměty... 10 Pracovníci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ OD 1.9. 2013 DO 30.6.2014 1 Základní

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3

školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola Brno Gajdošova 3 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 je úplnou školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Je fakultní školou

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Obsah: AKTUALITY...3

Obsah: AKTUALITY...3 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Červen 2010 Elektrárna Lipno Studentské volby 25 8 35 Dračí lodě Sportovní kurz 37 2 Obsah: AKTUALITY...3 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY...4 Maturita...4 Rozhovory

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2005/2006 1 Osnova pro výroční zprávu středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč. Slovo starosty

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč. Slovo starosty Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Kojetína jsem byl zvolen starostou našeho města pro nadcházející volební období.

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více