V. Číslo školního časopisu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. Číslo školního časopisu"

Transkript

1 V. Číslo školního časopisu

2 1 ÚVODEM Moţná to znáte. Čirou náhodou začnete něco dělat a zjistíte, ţe Vám to docela jde!! A tak pokračujete. Vymýšlíte, jak TO vylepšit, přichází nové nápady a... zase se Vám daří! OK, chtělo by to posilu. Seskupíte kolem sebe další nadšené a kreativní lidi a věc se posouvá dál. Ted by to chtělo nějakou výzvu... třeba porovnat síly v tom, co dělám s někým jiným. A výzva je tu soutěţ. Super! V tu chvíli uţ nejste sám, je tu celý tým. Všichni souhlasí jdeme do toho ale musí makat! Nápady se jen hrnou, práce se daří. Uspějeme? Podařilo se! Poráţíme i ty, kteří se naší věcí věnují léta my jen několik měsíců a uţ stojíme na stupních vítězů...!!! Je to sen? NE. Celou dobu čtete o našem časopise. Tak, jak jej teď drţíte v ruce, jej pro Vás vytvořila parta skvělých lidí, kteří si kradou chvilky ze svého volného času a dělají ho pro Vás čtenáře, abyste se pobavili. Je za tím spousta práce, ale hlavně zábava a... úspěch. Po vydání pouhých 4 čísel časopisu jsme v celorepublikové soutěţi O nejlepší časopis v krajském kole vybojovali 2. místo!!! Za sebou jsme nechali časopisy existující jiţ několik let. Celému tvůrčímu týmu patří velké díky! Jeho zásluhou jsme si mohli vychutnat ten skvělý pocit, kdyţ při vyhlášení soutěţe zazářilo na plátně jméno naší školy a našeho časopisu. Chceme časopis zase o něco vylepšit a doufáme, ţe i v tomto čísle se nám to podařilo. Pokud byste nám chtěli pomoci, přijďte mezi nás jinak nám alespoň drţte palce! OBSAH Strana 1. Redakční Úvodem rada: Daniel 2. Maturity Krumpoch G2M, 3. Adaptační Jan Ševčík kurz G2M, Marie 4. Turistický Vychodilová kurz N2A, 5. Fotoreportáž Michaela Juřicová 6. Rozhovor N2A, Monika 7. Čelisti Podešvová - komiks G2M, 8. Šnek Marková - komiks Barbora G1M, 9. Jazyková Jana Icelová škola KČ4M 10. Jazyková škola Komiks: Jakub Čunek 11. Krátké zprávy N2B 12. Soutěže Grafická úprava: Filip 13. Soutěž Mede N2B 14. Sport Šéfreda 15. Seznamka ÚVOD

3 2 Slovo skloňované ve všech pádech. Záleţitost, která se stále mění, vyvíjí a je pro všechny stále jedno překvapení. Přesto ale naše škola její první ročník excelentně zvládla. V prvním termínu sloţila státní maturitu spousta studentů, ale přesto si někteří z nich museli zkoušku zopakovat v zářijovém termínu. Na naši školu si přišli maturitu v září opravit neúspěšní studenti ze všech středních škol regionu Valašského Meziříčí. Celému týmu, který se podílel na organizaci tohoto zářijového termínu patří velké díky a uznání z velkého nasazení, se kterým skvěle celou akci dotáhli do zdárného konce. Potvrzují to slova paní zástupkyně pro teoretické vyučování Ing. Jarmily Tyšerové, která nás informovala o tom, ţe škola je velice spokojená s výsledky maturit. Také nám sdělila, ţe v našem typu škol byli naši ţáci o 12% úspěšnější, neţ je celorepublikový průměr těchto škol. A jak obstáli studenti ISŠ-COP v rámci celorepublikového měřítka? Na výbornou! Úspěšnost sloţených maturit v celé republice je 85,6%. Studenti naší školy dosáhli 85,7%. Jan Ševčík, G2M Daniel Krumpoch, G2M STALO SE

4 3 Ve dnech září se konal adaptační kurz. Kurz byl rozdělen na dva turnusy. Kaţdý z nich naplnily 3 třídy prvních ročníků. Co bylo cílem adapťáku? Na tomto třídenním pobytu jsme se my ţáci prvních ročníků měli moţnost seznámit se svými spoluţáky, našimi třídními učiteli a mistry odborného výcviku. Pro nikoho z nás není lehké přejít ze základní školy na střední školu a poznávat nové učitele a spoluţáky. Někteří z nás si zvyknou rychleji, jiní pomaleji. Některým pomůţe právě adaptační kurz. Je pak snazší vytvořit dobrý kolektiv, se kterým pak budu rád/a trávit další roky ve škole. A kde se to vše odehrálo? V krásném prostředí střediska Ondráš v Rajnochovicích a jeho okolí. První den - po seznámení s ubytováním a okolním prostředím jsme se vydali na túru. Cílem byl Tesák. Nejdřív jsme museli vyšlapat větší kopec. Všichni byli rádi, kdyţ jsme ho zdolali, ale to jsme ještě nevěděli, co nás potom čeká. Chvilku byla cesta pohodová, ale najednou se změnila v akční terénní. Nakonec jsme došli k hospůdce, kde jsme se mohli občerstvit. Druhý den - byl spíše v závodním duchu. Jednalo se o celodenní olympijské hry. Kaţdá ze tří tříd se rozdělila do druţstev a ta pak soutěţila za vylosovanou zemi. Kaţdé druţstvo reprezentovala vlajka, kterou jsme si nakreslili na tvář. Disciplíny byly zábavné, ale objevily se i náročnější na přemýšlení - např. stavba z papírových A4, testy z různých předmětů aj., dále pak přetahování lanem, hod vajíčkem. Večer nastalo vyhodnocování. Vítězným týmem se stalo Německo. Třetí neboli poslední den - si hlavně ţáci balili svoje věci, uklízelo se a většina se těšila domů na teplou sprchu a další věci. Myslím si, ţe adaptační kurz se velice povedl. Mnozí z nás by ho ještě rádi vrátili zpět. Adaptační kurz svůj cíl splnil. Barbora Marková, G1M STALO SE

5 Turisťák v Rajnochovicích jsme zvládli 4 Ve dnech září 2011 vyrazilo téměř 80 studentů třetích ročníků na tradiční turistický kurz do rekreačního střediska Ondráš v Rajnochovicích. Během čtyřdenní akce měli studenti moţnost pestrého sportovního vyţití. Ve středu jsme připravili olympiádu v netradičních disciplínách - šest druţstev jednotlivých tříd soutěţilo ve vrhu břemenem, střelbě ze vzduchovky, hodu krouţků na cíl, štafetovém přelévání nádob, pétanque a hodu granátem na cíl. A kdyţ nás na chvilku zaskočilo počasí, dokázali jsme vymyslet vědomostní test, ve kterém nás nejvíce překvapil fakt, ţe ani jedno druţstvo nedokázalo vyjmenovat například disciplíny atletického desetiboje. Olympiádu nakonec vyhrálo druţstvo třídy S3M před kombinovaným týmem G3M s CHE3M. V průběhu týdne jsme zvládli i dva turistické výšlapy na Tesák a Vičanov. K dispozici jsme měli také 10 kol, na kterých denně druţstvo cyklistů pod vedením učitele odborného výcviku Vlastimila Vlčka ochutnalo náročné okolní kopce. Po dobu celé akce nám hořel táborák, u kterého po většinu dne studenti našli útočiště. Sportovním vrcholem byly turnaje ve fotbale, nohejbale a stolním tenise. Stravu nám po celou dobu pobytu připravovali studenti ISŠ-COP oboru Kuchař pod vedením učitelky odborného výcviku Bc. Martiny Caisbergerové. Kuchařská četa byla skvěle sehraná a jejich výkony ocenili všichni účastníci. Jídlo bylo vynikající, takţe na své si přišel kaţdý gurmán. Po zdravotní stránce jsme řešili pouze drobnosti jako odřeniny či píchance od včel. Chování drtivé většiny ţáků bylo velmi dobré. Bohuţel, i v tomto kolektivu se našli jedinci, kteří nepochopili smysl akce a o nabízené aktivity neměli zájem. Naštěstí jich bylo málo. Celou akci můţeme hodnotit kladně a všichni aktivní studenti dostanou za tento kurz také hodnocení v rámci tělesné výchovy. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pedagogickým pracovníkům za náročnou týdenní práci: Ing. Petře Tomečkové, Bc. Martině Caisbergerové, Mgr. Milanu Románkovi, Vlastimilu Vlčkovi, Miroslavu Chrenkovi a Václavu Brňovjákovi. Mgr. Vladimír Štěpán STALO SE

6 5 Fotoreportáţ Všechno nejlepší k narozeninám. Chrrrrrr rrr V naší škole je občas něco naopak. Co chceš? Učím se! Hele, neztratili jsme se náhodou? AKTUÁLNĚ

7 ROZHOVOR S 6 V tomto čísle školního časopisu se to jen hemţí novinkami. Tato je jedna z nich. Chtěli bychom Vám na stránkách našeho časopisu přinášet rozhovor s osobnostmi naší školy a jako první se Vám (v trochu jiném světle) představí pan ředitel Mgr. Petr Pavlůsek. Měl jste stanovené nějaké konkrétní cíle, kterých jste po nástupu do funkce ředitele školy chtěl dosáhnou? A splnil jste je? Ano, měl a mám. Chtěl jsem si opět dosáhnout na špičky svých chodidel. Musím přiznat, ţe díky své sedavé práci se mi tohoto cíle nepodařilo dosáhnout. Slibuji ale, ţe na tom budu usilovně pracovat. Jak byste zatím zhodnotil spolupráci mezi Vaší osobou, paní zástupkyní a ostatními kantory? Se svou zástupkyní, ale i se všemi ostatními vycházím velmi dobře, zvláště po ránu, kdy společně vycházíme do prvního patra. Z čeho máte největší radost a kde si naopak myslíte, že má naše škola ještě rezervy? Radost mám, kdyţ se kaţdé ráno probudím a stále mě něco bolí. To mě ubezpečí, ţe ještě stále ţiju. Rezerv má naše škola spoustu, minimálně čtyři. V kaţdém sluţebním autě jednu. Jak se vám prozatím jeví třídy v novém školním roce? Třídy jsou útulné, některé nově vymalované. Jen doufám, ţe se po setmění nebudou zjevovat strašidla. Z těch mám od dětství hrůzu. Rýsuje se spolupráce s nějakými novými subjekty v rámci odborné praxe studentů? Ač jsem absolventem gymnázia, kaţdý večer stojím u rýsovacího prkna. Zrovna včera se mi podařil můj největší úspěch podařilo se mi narýsovat hexakubickokvadratický jehlan, postavený na špici spirálovitě zakřivené roviny delta. Máte nějaká přání v souvislosti se školou? Rád bych, aby si mě čert neodnesl v pytli do pekla. Pod stromeček bych chtěl dostat nové kolo, ponoţky a papuče ale teď nevím, jestli jsou to přání, která souvisí se školou. Jste spokojen s chováním žáků? Ano, jsem. Někteří uţ dokonce umí pozdravit. Co se za Vašeho působení ve škole změnilo? Přibylo mi pár šedivých vlasů, přesněji vousů, protoţe o vlasech se na mé hlavě nedá mluvit. Jaké jsou Vaše plány se školou do budoucna? Jediné, co nám ještě chybí, je vystavět na střeše tělocvičny helioport. Tak se v budoucnu movitější studenti nebudou vymlouvat, ţe nemají kde přistávat. P. S.: Ti z vás, kteří čekali seriózní odpovědi, si musí otevřít jiná periodika, neţ je školní časopis. Přeji Vám kaţdý den školu plnou úsměvů. Za odpovědi děkuje a spoustu splněných snů, přání a plánů přeje Jana Icelová, KČ4M ROZHOVOR

8 7 KOMIKS

9 KOMIKS 8

10 9 Jiţ léta je nedílnou součástí Integrované střední školy také Státní jazyková škola. Nejeden ţák naší Integry pokračoval po sloţení maturitní zkoušky studiem cizího jazyka právě zde. Jazyková škola nabízí dva druhy studií - pomaturitní studium a kurzy pro veřejnost, a to v anglickém, německém, francouzském, ruském, španělském, italském a nově také v čínském jazyce. Po ukončení studia máte moţnost získat certifikát, který oficiálně potvrzuje Vaši jazykovou úroveň. Tento certifikát Vám můţe pomoci při hledání lepší či nové práce. Jelikoţ tento rok navštěvujeme poslední ročník denního studia a na jaře budeme prověřeni maturitní zkouškou, zajímalo nás, jaké nám jazykovka nabízí moţnosti. Navštívili jsme paní zástupkyni pro Jazykovou školu Mgr. Ivanu Nováčkovou a ta nám vše ohledně pomaturitního studia vysvětlila. Pomaturitní studium je určeno pro ty, kteří prospěli u maturitní zkoušky, ale nebyli přijati na vysoké školy. Výhodou tohoto studia je, ţe pouhými 4 hodinami učení denně, coţ za rok dělá 800 vyučovacích hodin, nepromarníte rok čekání na další přijímačky. Naopak. V příjemném prostředí pod vedením kvalifikovaných učitelů a rodilých mluvčích se dokonce můţete po roce studia přihlásit k různým jazykovým zkouškám. Cena školného - tedy pomaturitního kurzu na jeden rok - činí Kč. Lze ho také splácet ve 3 a více splátkách. Kurzy pro veřejnost jsou určeny pro ty, kteří se chtějí v jazyce nejen zdokonalit, ale i se ho naučit. Tyto kurzy začínají v odpoledních hodinách a trvají aţ do večerních hodin. Více se o pestré škále nabízených kurzů dočtete a mnoho dalších informací získáte na internetových stránkách www. isscopvm.cz. AKTUÁLNĚ

11 Na chodbách jazykové školy můţete často potkat různé exoticky vyhlíţející osoby. Jednou z nich je rodilá mluvčí pocházející aţ z daleké střední Ameriky, která tento rok nově vyučuje v jazykové škole. Oslovili jsme ji a zde je několik otázek, které jsme ji poloţili: 10 Hello, we are from the school magazine Report. Can we ask you some questions? Hello, yes, of course. What s your name? Leslie D Vaculin. Where are you from? I m from Guatemala. What do you teach in our school? English conversation and Spanish. How long have you been in the Czech Republic? Two months and a half. How did you hear about our school? Through my father-in-law. How do you like our country and our town? I love it. It's a beautiful country. How long do you want to stay here? I don't know. Forever. We wish you good luck! Thank you for the interview! Marie Vychodilová, N2A Michaela Juřicová, N2A AKTUÁLNĚ

12 11 Krátké zprávy ISŠ-COP jiţ potřetí hledá restauraci přátelskou k rodině V listopadu 2011 probíhá jiţ 3. ročník projektu Zdravé město - Restaurace přátelská k rodině, na kterém se budou podílet vedle valašskomeziříčských restaurací také ţáci gastronomických oborů Integrované střední školy - Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí. Studenti navštíví zúčastněné podniky, ve kterých budou posuzovat předem stanovená kritéria, jako např. dodrţování hygienických zásad při podávání pokrmů a nápojů, dětský koutek, dětské menu, kouření v restauraci. Cílem je vyzdvihnout restaurace splňující podmínky. Naše škola zabodovala ve stolním tenise! Druţstvo ISŠ-COP ve sloţení Radek Juráň (ze třídy E4M), David Pšenica (ze třídy M1) a Patrik Janovský (ze třídy S3) postoupilo po výhře v okresním kole do kola krajského, které se konalo dne v Kunovicích u Uherského Hradiště. V konkurenci ostatních se hoši neztratili a přivezli pro naši školu bronzovou medaili. ISŠ-COP hostila studenty z Dopravní akademie v Ţilině Ţáci z Dopravní akademie Ţilina se pod vedením učitelů odborného výcviku Milana Hrušky a Tomáše Křenka zúčastnili ve dnech října 2011 odborné zahraniční stáţe na naší škole. Ţáci ze Slovenska pracovali pod vedením našich učitelů odborného výcviku na odborných pracovištích specializovaných na výuku pneumatiky, hydrauliky, elektropneumatiky a elektrohydrauliky, jeţ jsou všeobecně nazývány jako prvky automatizace a v poslední době jsou také velmi ţádané našimi sociálními partnery z řad podniků a firem. Přírodovědný klokan 2011/2012 Dne na naší škole proběhla soutěţ Přírodovědný klokan v kategorii Junior určené pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol. Ţáci měli za úkol ve 40 minutách vybrat správné odpovědi na 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. A to bez kalkulačky a tabulek. Do soutěţe se přihlásilo 16 dobrovolníků. V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování Dne se v aule ISŠ-COP konala V. krajská konference k primární prevenci rizikového chování. V tomto roce byla konference zaměřena na specifika projevů asociálního chování - domácí násilí a sebepoškozování a jejich následné řešení. Program byl rozdělen do tří bloků, první z nich se zaměřoval na domácí násilí z pohledu intervenčního centra a policie České republiky, vysvětloval specifika domácího násilí a následnou práci s oběťmi. Druhý blok se vztahoval ke specifickým projevům chování se zaměřením na sebepoškozování, deprese a následné ukázky kazuistik. V závěrečném bloku zazněla krátká prezentace o moţném dotazníkovém šetření socioklimatu. AKTUÁLNĚ

13 12 Maluješ?... právě pro Tebe je vyhlášena soutěţ Jednotlivci ale i týmy mají moţnost se zúčastnit soutěţe, na základě které se nejlepší návrh kresby objeví na zdi u schodiště v atriu naší školy. Soutěţ jiţ odstartovala a končí v prosinci Tak neváhej a přines vlastní kresbu na papíře A4 (namalovanou na šířku) p. Ing. Pobucké. Hlasování o nejzdařilejší kresbu bude veřejné, podílet se budou studenti i zaměstnanci školy a vyhodnocení proběhne v březnu Čas neúprosně letí, tak si pospěš! Třeba zrovna Tvůj obraz bude zdobit naši školu!!! v soutěţi o Nejlepší třídu a kolektiv Přibliţně na konci kaţdého měsíce se bude hodnotit nejen výzdoba a celkový estetický vzhled učebny, ale také míra absence a výchovných opatření dané třídy. Detailní informace o bodování ţákům sdělí jejich třídní učitel. Průběţné výsledky všech zúčastněných tříd můţete sledovat v našem časopise, na nástěnce výchovného poradenství v 1. patře hlavní budovy školy a na webových stránkách školy. Komisi pro hodnocení soutěţe tvoří pan ředitel Mgr. Pavlůsek, vychovatelka DM Bc. Nohavicová, zástupce ředitele pro teorii Mgr. Camfrla, zástupce ředitele pro odborný výcvik Ing. Hadaš a zástupce ředitele pro výchovu a evaluaci Mgr. Tomanová. Jak jiţ bylo zmíněno, nejlepší třídu a kolektiv čeká na konci školního roku odměna ve finanční podobě, kterou třídy mohou vyuţít pro vlastní potřeby a zábavu. Takto odměněny budou 3 nejlepší třídy: 1. místo Kč 2. místo Kč 3. místo Kč Třída, která získá 4. Místo, obdrţí pochvalu ředitele školy. Třída, která získá 5. místo obdrţí pochvalu třídního učitele. Přejeme všem soutěţícím hodně elánu a tvůrčích nápadů! Jiţ teď se těšíme na proměnu naší školy!!! AKTUÁLNĚ

14 13 9 CO JE VE MNĚ aneb píšu, píšeš, píšeme! Milí čtenáři a především Vy studenti naší školy, bylo zvykem seznamovat Vás na tomto místě našeho časopisu v rubrice KULTURA s nejrůznějšími akcemi, soutěţemi či osobními záţitky z kulturního světa. Rozhodli jsem se tuto tradici malinko pozměnit ve Váš prospěch! Chtěli bychom na této stránce v časopise dát prostor Vám osobně. Jak? Díky této soutěţi, kterou tímto pro všechny z Vás, kteří ještě neměli moţnost se projevit, či ukázat co v sobě mají, slavnostně vyhlašujeme. O co jde? Popusťte uzdu své fantazie a nechte ji rozehrát na papíře. Napište příběh bud svůj vlastní, či někoho jiného, nebo si jej prostě vymyslete a přineste nám jej do redakce. Odborná porota skládající se z řad Vašich spoluţáků-reportérů si jej přečte, ohodnotí a vybere 10 nejlepších prací. Autoři budou odměněni drobnými upomínkovými předměty, ale HLAVNĚ se jejich práce dostane na stránky našeho časopisu!!! A moţná ještě dál... Abychom vám to ulehčili, zde jsou 3 témata pro Váš příběh: 1. Můj nejfantastičtější sen 2. Jak jsem se bál, aţ jsem se (málem) Překvapení, které by nikdo nečekal Ti, kdo raději malují, mají moţnost příběh na jedno z uvedených témat namalovat formou komiksu. Nejlepšího malíře čeká zvláštní odměna!!!! Uzávěrka této soutěţe je (třeba Vás Vánoce inspirují :-)... ) Práce psané na počítači o rozsahu max. jedné A4 odevzdejte šéfredaktorům (viz. poslední strana časopisu). Přejeme hodně zábavy a těšíme se na Vaše příběhy!!! KULTURA

15 14 Fotbalové středoškolské hry v Meziříčí vyhrála ISŠ Valašské Meziříčí Počátek školního roku je také startem sportovních soutěţí středních škol. Jako první přišli ve Valašském Meziříčí na program fotbalisté. V minulých letech pravidelně bojovalo pět týmů, letos se sešla jen tři druţstva. Tři zúčastněná druţstva si to mezi sebou rozdala systémem kaţdý s kaţdým. Nejvyrovnanější výkony předvedli fotbalisté z ISŠ COP Valašské Meziříčí, kteří turnajem prošli bez poráţky. Druhá příčka patřila gymnáziu Valašské Meziříčí, třetí byla stavební průmyslovka taktéţ z Valašského Meziříčí. Vítěz okrskové kola tak postoupil do okresního klání, které se bude hrát opět ve Valašském Meziříčí. SESTAVA ISŠ: Nakládal Radim (CHE3M) Sukhotski Vladimír (S3M), Šimčík Petr (CHE3M), Stodůlka David (CHE3M), Koleček Petr (S3), Kopřiva Luboš (S3M), Hruška Patrik (S3M), Tvrdoň Luboš (G3M), Vedral Jakub (G3M), Karkut Tadeáš (KČ3B), Wojnarovský Matěj (KČ3B), Varyš Andrej (N2B), Kopřiva Vojtěch (N2B), Černý Martin (S2M), Janovský Patrik (S3). Výsledky ISŠ COP VM Gymnázium VM 4:2 (Wojnarovský 2, Šimčík, Karkut), ISŠ COP VM SPŠS VM 2:2 (Karkut, V. Kopřiva), Gymnázium VM SPŠS VM 5:1. Tabulka 1. ISŠ COP VM : Gymnázium VM : SPŠS VM :7 1 Mgr. Vladimír Štěpán SPORT

16 15 Milí čtenáři a čtenářky a především Vy - studenti naší školy (respektive také zaměstnanci). Na tomto místě našeho časopisu přinášíme naprostou novinku. Rádi bychom Vám nabídli možnost vzkázat či oznámit cokoliv komukoliv nebo se také s kýmkoliv seznámit. Zajímají nás Vaše problémy a starosti, ale také radosti nebo to, co Vás třeba potěšilo. V tomto čísle se příliš mnoha inzerátů a vzkazů nedočkáte a tudíž věříme, že v příštím čísle už bude tato strana obohacena také o Vaše příspěvky, které můžete přinést osobně šéfredaktorům časopisu nebo zaslat i anonymně na ovou adresu: Sháním čivavu. Zn: levně. Nabídky pošlete na uvedený . Koupím levně hru na Xbox 360. Malá, snědá, tváře divé, pod plachetkou osoba hledám přítele, za účelem sňatku. Nabídky posílejte na: Myloši, čekala sem tě u automatu jak sme bili domluveni a tys nepřišel. Katka Prodám LCD monitor značky ASUS, uhlopř. neznámá. Cena dohodou. Zájemci pište na Zachránili jste mi život! Tento svět je krutým místem, které nebylo určeno pro mne. Když jsem neviděl světlo na konci tunelu a žádnou naději, dozvěděl jsem se o úspěchu mého oblíbeného časopisu ISŠ Report, který nyní zavedl tuto rubriku, ve které se s Vámi můžu podělit o můj příběh. Konečně mám přátele! Redakční rada: Daniel Krumpoch G2M, Jan Ševčík G2M, Marie Vychodilová N2A, Michaela Juřicová N2A, Monika Podešvová G2M, Marková Barbora G1M, Jana Icelová KČ4M Komiks: Jakub Čunek N2B Grafická úprava: Filip Mede N2B Šéfredaktoři: Mgr. Renáta Chýlková, Mgr. Pavel Holman Jazykové korektury: Mgr. Radka Vavříková GAME OVER

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015

2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 2. zahraniční pracovní stáž Švýcarsko St. Gallen 27.9. 3.10.2015 SŠGaS Liberec měla možnost opět v letošním roce se zúčastnit pracovní stáže v gastrokomplexu kantonské nemocnice v St. Gallen ve Švýcarsku

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 Školní kolo konverzační soutěže v angličtině 2014 V pátek 24. 1. se na naší škole konalo školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: IIB (1.-2. ročník) a IIIA (3.-5.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Závěrečná zpráva: Zážitkový vzdělávací program Odyssea Alfa stmelovací kurz pro 6. třídu

Závěrečná zpráva: Zážitkový vzdělávací program Odyssea Alfa stmelovací kurz pro 6. třídu Závěrečná zpráva: Zážitkový vzdělávací program Odyssea Alfa stmelovací kurz pro 6. třídu ZŠ Šestajovice, 23. 24. 9. 2011 Obsah Úvod.....2 Cíle kurzu..2 Časová organizace a obsah programových bloků.3 Postřehy

Více

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2015/16 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 se na doporučení Rady Olomouckého kraje zapojilo do Pilotního

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

Evropský den jazyků 2013

Evropský den jazyků 2013 Evropský den jazyků 2013 Dne 26. Září 2013 se téměř celá škola, s výjimkou prvních tříd, zapojila do programu Evropského dne jazyků. Protentokrát hrály hlavní roly vlaštovky, v jejichž útrobách se skrývala

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš

S gratulacemi vítězi a úspěšnému kolektivu Mgr. Pavel Kváš Již tradicí se stala naše účast v republikovém finále zeměpisné soutěže EUROREBUS. I tentokrát jsme se vydali se skupinkou studentů 5.C Matějem Vaňkem, Albertem Štěrbou a Terezou Weismanovou o den dříve

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Firemní kite dny / teambuilding

Firemní kite dny / teambuilding Firemní kite dny / teambuilding Firemní kite dny / teambuilding Je řada způsobů, jak obdarovat své významné zákazníky, obchodní partnery nebo odměnit své zaměstnance za výtečnou práci... Naše společnost

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Preventivní program ve škole OPTIMÁLNÍ ŠKOLNÍ KLIMA 2011-2012

Preventivní program ve škole OPTIMÁLNÍ ŠKOLNÍ KLIMA 2011-2012 Preventivní program ve škole OPTIMÁLNÍ ŠKOLNÍ KLIMA 2011-2012 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2005 spojení gymnázia a obchodní akademie 2009 sestěhování Gymnázium osmileté studium ( 8 tříd) čtyřleté studium (4 třídy)

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více