T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014. Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU"

Transkript

1 T etí íslo asopisu Kulturní studia, vychází 1. listopadu 2014 Vydává o. s. Kulturní studia, p i oboru Hospodá ská a kulturní studia, PEF ZU

2

3 Kolektivizace venkova o ima pam tník Kolektivizace venkova o ima pam tník Jakub Veselý Abstract The submitted article is a case study of a particular village and focuses on the period of forced collectivisation in rural Czechoslovakia. The primary aim of the work is to determine what images of collectivisation are still present in the minds of the local residents, and how this process affected the daily lives of their past. The practical section is based on original empirical research, which was conducted in the form of narrative interviews with selected survivors that were the primary witnesses of the collectivisation period. In addition to the accounts of the survivors of the period, studies of archival materials were also utilised. Data acquired through these methods will aid in acquiring a better and more comprehensive depiction of the period in question. Keywords Czechoslovakia, daily life, rural collectivisation, collective memory, oral history. Úvod Násilná kolektivizace zem d lství a venkova v socialistickém eskoslovensku, jež zapo ala brzy po p evzetí moci komunistickou stranou, p edur ila na dlouho dobu podobu tehdejší spole nosti, a to p edevším té na venkov. Svým pr b hem ovlivnila osudy mnoha jednotlivc a výrazn tak zasáhla do jejich život. Lidé byli nuceni vzdát se svých usedlostí ve prosp ch spole ného hospoda ení a v n kterých p ípadech jim nezbývalo nic jiného, než vstupovat do vytvá ených jednotných zem d lských družstev (JZD), vzhledem k neúm rn vysokým dodávkám, které jim byly zadávány a jež nebyli schopni sami plnit. Výjimkou nebylo ani nedobrovolné vyst hování soukromých sedlák z jejich usedlostí v rámci tzv. akce Kulak. Vyst hování se zpravidla týkalo všech len rodiny, kterým bylo p i azeno nové bydlišt asto v nehostinných a nelidských podmínkách. Nez ídka docházelo k uv zn ní osob, které byly podle KS nep áteli kolektivizace a bylo zapot ebí jejich potrestání a odstran ní. Tato otev ená forma perzekuce byla vhodným nástrojem, kterým tehdejší komunistický režim zastrašoval ty soukromníky a odp rce kolektivizace, jež odmítali do JZD vstoupit. Kolektivizace zem d lství a venkova ve svém d sledku zap í inila úpadky nejen demografické a ekonomické, ale také negativn zap sobila na mentalitu lidí, nejvíce pak t ch, kte í v d sledku tohoto aktu p išli tém o všechno. Pokud budeme chtít sledovat toto období, není možné si vysta it pouze s písemnými prameny. V tšina z nich byla totiž vytvo ena tehdejšími státními a tedy režimními institucemi 3

4 a ú ady. Dalším problémem t chto pramen je jejich nedostupnost, respektive nedostatek, p ípadn jejich úplná absence. Zde p ichází ke slovu metoda, která tato negativa písemných zdroj p ekonává, nebo se zam uje na subjektivní výpov di osob. Touto technikou je mladá, n kdy stále ješt diskutovaná a n kterými historiky opomíjená metoda orální historie, jejímž hlavním p edm tem jsou, jak již bylo e eno, subjektivní vzpomínky pam tník narátor. 1 A koli je orální historie asto kritizována za p ílišnou míru subjektivity, která je ve výpov dích pam tník skute n výraznou m rou zastoupena, je to práv ona subjektivita, která je v jistém ohledu její silnou stránkou a jejím p ínosem. Nabízí totiž pohled oby ejných lidí, což je velmi cenný zdroj informací. Reflexe vlastního výzkumu B hem oráln -historického výzkumu, který se zam il na období kolektivizace, byly vedeny rozhovory s pam tníky narozenými mezi lety 1932 až Jednotlivé rozhovory se uskute nily v roce 2014 formou životopisných vypráv ní ve vybrané st edo eské obci Kounice. Sledována byla otázka, jaký obraz kolektivizace je p ítomen v pam ti zpovídaných narátor a jakým zp sobem tento proces zasáhl do jejich každodenních minulých život. Kontakty na první dva narátory byly získány prost ednictvím pracovník obecního ú adu Kounice. Dále bylo využito tzv. metody sn hové koule, kdy doporu ení na další potenciální pam tníky p icházelo od osob, se kterými rozhovor již prob hl. Celkem bylo nahráno na digitální diktafon sedm pam tník. Tím byla umožn na jejich doslovná transkripce, což je velmi d ležitý krok pro následnou analýzu a interpretaci uskute n ných rozhovor. Pouze jeden z pam tník nebyl z po átku zvukovému záznamu p íliš naklon n, po zaru ení naprosté anonymity s nahráváním nakonec souhlasil. Až na jedinou výjimku probíhaly rozhovory v domácnostech pam tník, u dvou z nich byla p ítomna t etí osoba. V jednom p ípad se jednalo o manžela narátorky, který ale do vypráv ní zasahoval minimáln, v druhém byla p ítomna manželka narátora, která se p i rozhovoru angažovala o poznání více. Ani jedna ze situací se však neukázala jako rušivá a kvalita rozhovor tak nebyla ovlivn na. Délka uskute n ných rozhovor se pohybovala v rozmezí 60 až 90 minut. Pam tníci byli vyzváni k vypráv ní svých životních p íb h se zam ením na období kolektivizace, p i emž úloha tazatele se v tomto p ípad omezila pouze na kladení možných up es ujících otázek. Konkrétní dopl ující otázky byly, podle délky rozhovoru a podle schopnosti pam tníka a tazatele soust edit se, pokládány s krátkou pauzou po samotném vypráv ní, p ípadn bylo s narátorem domluveno druhé setkání, na kterém byl na tyto otázky tázán. 1 Odborná literatura, zabývající se orální historii, používá asto pojmu narátor jako synonymum pro pam tníka. 4 Obsah Obsah RECENZOVANÉ LÁNKY: KOLEKTIVIZACE VENKOVA O IMA PAM TNÍK... 3 OBRAZ TOHO DRUHÉHO V MEDIÁLNÍM DISKURZU NA P ÍKLADU MUSLIM V ESKÉ REPUBLICE GAGAUZOVÉ JAZYK A JEJICH ETNICKÁ IDENTITA SPOLE ENSKÝ VÝZNAM TRADIC V KYRGYZSTÁNU V POROVNÁNÍ S TURECKÝMI KYRGYZY V OBLASTI ULUPAMIR STUDENTSKÁ SEKCE: ŠKOLA DO 7 KM. O VZD LÁVÁNÍ VE FINSKU O SN HURCE A KRÁLI ARTUŠOVI V BRETANI ALBÁNIE ZEM, KTERÁ SE TEPRVE HLEDÁ NERVÓZNÍ STUDENTI A DEN KLIDU V JIŽNÍ KOREJI INDIÁNSKÉ ŽENY V DNEŠNÍ SPOLE NOSTI PERU LGBT. JEDNO Z NEJVÍCE KOMENTOVANÝCH TÉMAT NA INTERNETU

5 LGBT. Jedno z nejvíce komentovaných témat na internetu Kate ina Rybenská Rok se s rokem sešel a v Praze op t prob hl festival Prague Pride. Letos se zam il na podporu len sexuálních menšin, kte í jsou v mnoha zemích v nebezpe í života. Na Prague Pride jde p edevším o to ukázat všem (nejen) z LGBT komunity, že nejsou sami a že tu jsou lidé, kte í je pochopí, p ijmou je takové, jakými se cítí být, a podpo í je. Dalším z témat, v té dob hodn medializované, byla novelizace zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila partnerovi v registrovaném partnerství osvojení dít te svého druha. Vše dohromady zp sobilo, že nastaly žn pro internetové komentátory, kte í se nemohli do kat zve ejn ní svého názoru. Podíváte-li se do debat u nejr zn jších témat, zjistíte, že málokdy se uživatelé internetu vyjad ují v tak hojném po tu, jako práv u témat spojených s LGBT. Výsledek je takový, že v tšin ech vlastn p íslušníci této menšiny nevadí, jen nesmí mít rovnocenná práva, nebýt vid t a nedej bože, žádat o adopci. Jakoby si prost ednictvím neutuchající diskuze o stejnopohlavních párech cht la v tšinová spole nost vylepšit své argumenta ní resumé na rozdíl od mnoha jiných témat, kde asto ml í. Znásil ování, zneužívání, fyzické násilí na d tech a jiné, jsou témata, na která je stále pohlíženo skrze prsty a koho se to netýkají, toho nezajímají. Avšak v okamžiku, kdy chce dát homosexuální pár domov dít ti, tak je to veliký a p edevším ve ejný problém íslo jedna, který by p eci mohl vést k rozložení státu! Dalším, dosti frekventovaným dotazem je i to, zda nebude nebohé dít ve škole šikanováno kv li orientaci svých rodi. Správná otázka by m la znít spíš, budeme ochotní dát d tem takovou výchovu, aby pro n byla jiná než heterosexuální rodina stejn b žná a nikoho neodsuzovaly? P eci jenom, po dlouhou dobu dospívání, jsou to rodi e, kte í tvo í osobnost dít te. 84 Kolektivizace venkova o ima pam tník Dalším krokem byla obsahová analýza a interpretace jednotlivých rozhovor a také jejich vzájemná komparace. Jde o postup, který se zam uje na opakující se druhy vzorc pam ti, které odkazují ke spole n sdílené minulosti, a tedy ke kolektivní pam ti. Výpov di jednotlivých pam tník vykazují na jedné stran r zná zn ní a obm ny minulosti. Totožné téma popisuje každý pam tník svým osobním pohledem, ale v zásad se k n mu vyjad ují obdobn. Narativní materiál však sou asn vykazuje odchylky, kdy pam tníci ur itou událost popisovali r zn. Krom d ležitých a velmi cenných vzpomínek pam tník, bylo v práci využito také archivního materiálu. Konkrétn se jednalo o dv pam tní knihy a jednu obecní kroniku, ve kterých je podobn jako ve vzpomínkách pam tník zaznamenán vztah k minulosti, který je v tomto p ípad zprost edkován autory kronik. Kroniká i sem asto sv ovali své pocity a názory, což jsou velmi cenná sv dectví. A koli obecní kroniky obsahují osobní názory, na druhou stranu m že být p ekážkou ob asná nesoustavnost jejich vedení. Pro tuto práci byla využita Pam tní kniha obce, která byla poskytnuta obecním ú adem Kounice a která je rozd lena na t i ásti zachycující období 1942 až Pozornost p itom byla v nována let m 1945 až Osudy pam tník V této ásti studie budou postupn a ve stru nosti p iblíženy jednotlivé životní p íb hy pam tník. Narátor Karel (*1932) Otec narátora zem el v roce Hospodá ství zd dil starší bratr, který byl však v roce 1952 uv zn n za urážku len místního JZD. Výše trestu byla vym ena na dobu ty m síc, jako místo výkonu trestu bylo ur eno Brno-Špilberk. K tomu uhrazení pen žní pokuty ve výši 5000 K s. Vzhledem k tomu, že tak vysokou ástku nebyl schopen uhradit, byl mu trest o jeden m síc navýšen. Informátor Karel navíc v této dob obdržel p edvolání na vojnu a bylo tak jasné, že matce nebude moci pomáhat. Té proto nezbylo nic jiného, než rodinné hospodá ství, o velikosti deseti hektar, odevzdat místnímu JZD. Po roce 1989 bylo hospodá ství rodin vráceno, ale jeho stav byl v dezolátním stavu a na jeho obnovu tak nebylo pomyšlení. Bratr pana Karla musel po svém propušt ní podepsat dokumenty, které ho zavazovaly k ml ení o podrobnostech jeho v zn ní. Když se proto pan Karel dostal v roce 1968 do Brna, pokusil se tyto podrobnosti vypátrat. Jeho žádost však byla rychle vy ízena: 5

6 Manželka jezdila do Brna na pomaturitní vzd lávání. Tak jsme se šli na ten Špilberk podívat. A toho pr vodce, kterej tam teda jako nás tam, kterej tam byl nebo m l službu a to, tak co byste si p áli. Jsme íkali, no rádi bysme se dozv d li, jak to tady vypadalo v padesátejch letech. A on povídá, prost ost e jo a o co vám jde? Vy jste tady m li n koho zav enýho? My jsme íkali, no známýho. Ne ekli jsme, že bráchu. A on íkal, tak pozor, o tom se nemluví. No a bratr, když se potom vrátil, tak teda o tom mluvit nesm l no. Šel pracovat do družstva, protože emeslo žádný nem l a od mládí vlastn pracoval na tom rodinným gruntu. Stal se lenem družstva jako maminka. Narátorka Markéta (*1936) Protože otec paní Markéty odmítal vstoupit do JZD, a tím se nedobrovoln vzdát rodinného hospodá ství, bylo celé jeho rodin vyhrožováno vyst hováním do pohrani í. K tomu nakonec nedošlo, ale rodina se nevyhnula opakovaným výslech m a výjimkou nebyly ani neohlášené domovní prohlídky. Otec narátorky n kolik let úsp šn odolával nátlaku a pokra oval v soukromém hospoda ení. Vysoké dodávky, které mu byly zadávány a které nebyl schopen dodržet, nakonec zap í inily, že se musel rodinného hospodá ství vzdát a odevzdat ho do vlastnictví místního JZD. Narátorka p iblížila pr b h samotného odebrání hospodá ství, kterému byla jako dít p ítomna: [ ] to p išli, otev eli vrata, já jsem byla sama doma, nikdo nebyl doma, už se ani nepamatuju, kolik mi tenkrát bylo. Prost si to vzali. Jdeme si pro traktor. Já jsem íkala, my ho ale zejtra budeme pot ebovat, musíte nám ho vrátit. Takhle blbej byl lov k jako dít, že jo. To se te už lov k sm je, no ale v tý dob to bylo hrozný, hrozný. To si nedovede p edstavit, kdo to nezažil takovouhle v c. Prost p išli a beze slova si vzali všecko, co jim padlo pod ruku. No vybrali všechno, vzali si to, tatínek p ijel, byli n kde s maminkou, nevím kde, p ijeli dom a tam na n ekal prázdnej dv r. Ti se nikoho neptali, ti m li moc. Narátorka Barbora (*1937) Otec paní Barbory byl v roce 1951 zat en a následn držen ve vazební v znici v Ruzyni. Odtud byl po n kolika dnech p evezen do jáchymovských dol, kde strávil jako v ze p t a p l roku. Otec narátorky byl prosperujícím hospodá em, který úsp šn plnil ukládané dodávky. Zlomení odporu tak bylo dosaženo vykonstruovaným obvin ním z jeho spolupráce na protirežimních akcích a následným uv zn ním. Nedobrovolný pobyt v Jáchymov se projevil negativn nejen na jeho psychice, ale také na jeho zdraví. N kolik let po propušt ní pracoval ješt jako agronom v místním JZD. Rodi e paní Barbory se d lili 6 Indiánské ženy v dnešní spole nosti Peru venkov. Podle OSN 70 % 96 žen v Peru p sobí v neformálním sektoru ekonomiky a nemají pracovní výhody jako sociální a zdravotní pojišt ní i nárok na mate skou dovolenou. V Cusco nabízejí pracovní st ediska mnoho pracovních p íležitostí pro ženy, ale indiánské ženy mohou v tšinou pracovat jen v domácnosti, což je situace, která nezlepší jejich postavení. Spíše zažívají diskriminaci v zam stnání a nemohou se proti tomu bránit, protože by zam stnání ztratily. Ekonomika Peru se za ala intenzivn vyvíjet b hem posledních deseti let, kdy díky hospodá skému r stu vznikly nové vzd lávací a rozvojové p íležitosti ve m stech. Postavení indiánských žen ve spole nosti se ale p íliš nezm nilo. Je nezbytn nutné, aby stát zam il svoji politiku na konkrétní kroky pro zvýšení rovností pohlaví nejen ve m st, ale i na venkov. 96 Portada Economía ONU: El 70 % de mujeres con empleo en Perú trabaja en sector informal [online] RADIO PROGRAMAS DEL PERU, 2014 [cit ]. Dostupné z: <http://www.rpp.com.pe/ onu-el- 70--de-mujeres-con-empleo-en-peru-trabaja-en-sector-informal-noticia_ html>. 83

7 Indiánské ženy v dnešní spole nosti Peru Fanny Puntaca Mamani Co znamená být indiánskou ženou v dnešní spole nosti v Peru? Andská žena hrála klí- ovou roli v rodin a sociálním prost edí od doby Ink až dodnes. Tato role se stále projevuje ve venkovských oblastech Peru, ale trochu jiná je realita v m stském prost edí, kde p evažuje jiný životní styl. Ješt v 70. letech 20. století nem ly ženy na venkov právo chodit do školy, jak vypravuje paní Alejandrina Tupayachi. Mnoho žen bylo, na rozdíl od muž, siln diskriminováno. Paní Alejandrina do školy nechodila, protože si to její rodi e nep áli. Rodi e si byli jisti, že jednou z stane doma, bude se starat o domácnost a d ti, pomáhat manželovi, a proto nevid li d vod, pro by chodila do školy. Naopak její bratry ve školní docházce významn podporovali. Alejandrina tak sv j život zasv tila pé i o d ti a domácí práce, nau ila se hospoda it s malým p ebytkem zem d lské výroby, proto až dodnes každou sobotu chodí prodávat své produkty na místní trh. Tato aktivita znamenala a stále znamená pro její rodinu jediný zdroj p ežití. V sou asnosti existuje mnoho problém, se kterými se andské ženy v Peru musí stále potýkat. Analfabetismus andských žen je 25%, zatímco u muž 8%, dalšími problémy jsou vysoká míra podvýživy, úmrtnost a nedostate ný p ístup ke kvalitní zdravotní pé i. 94 Úlohou indiánských žen, které z stávají na venkov jako Alejandrina, je i nadále pomoc manželovi na poli a prodej zem d lských produkt na místních trzích. Zcela jiná je situace andských žen, které se p est hovaly do m sta kv li studiu nebo práci. Interní migrace v Peru pomohla rozší it roli andských žen. M sta jako jsou Lima, Arequipa, Cusco a Puno 95 mají nejvíce indiánských migrant. Vnuci a vnu ky Alejandriny také emigrovali kv li studiu a na venkov se již pravd podobn nevrátí. Indiánské ženy migrují do m sta hlavn kv li lepším podmínkám pro hledání zam stnání, spíše než kv li studiu. Pracovní podmínky ve m st ale mnohdy nejsou lepší než na 94 Las mujeres indígenas del Perú frente a la discriminación y racismo con los pueblos indígenas. [online]. Lima-Peru, 2001 [cit ]. Dostupné z: <http://www.eurosur.org/tipi/racismo.htm>. 95 Censo de poblacion y vivienda. [online] INEI Peru, 2007 [cit ]. Dostupné z: <http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/inei_celade_migracion-interna-reciente.pdf>. 82 Kolektivizace venkova o ima pam tník o vlastnictví rodinného hospodá ství rovným dílem. Zatímco p lka, která byla ve vlastnictví otce, byla automaticky zabrána s jeho zat ením, matka ješt n jaký as na své ásti hospodá ství pracovala. Nakonec i ona byla donucena svou ást darovat pod nátlakem celodenních výslech, kterým byla každých trnáct dní vystavována. Rodina byla následn vyst hována práv do Kounic. P vodn byla p est hována na statek, který byl ale ve vlastnictví JZD, proto se musela st hovat znovu: Nás vlastn st hovali na dvakrát. Podruhý už Kounický jézedé, protože jsme nesm li bejt v objektu jézedé. A tohle, kam nás teda vyst hovali, tak to už bylo zvláš. Tam byli dv místnosti, v jedný se dalo topit a byla tam elektrika a byli tam dvojitý okna. V druhý místnosti se topit nedalo, nebyla tam eletrika a bylo tam jednoduchý okno. Takže když jsme v zim spali pod duchnama, protože jinak se nedalo, tak jak jsme m li pe inu, tak u pusy jsme m li jinovatku. No to bylo hrozný. Zapla pánbu jsme to p ežili. [ ] Te babi ka, ta byla nemocná, že jo, ta byla s námi tam. Babi ka spala v kuchyni na gau i a my v tý druhý místnosti, kde se netopilo, tak tam jsme spali t i, na dvou postelích. To jako nebyla žádná úcta k lov ku. V bec ne, to byla hr za. Narátorka Lenka (*1942) Rodina informátorky pracovala na rodinném hospodá ství, které bylo otci odkázáno jeho bratrem. Otci paní Lenky bylo postupn znemožn no využívat jakékoli pomocné pracovníky. Vzhledem k tomu, že dcerám bylo v této dob osm, p t a ty i roky, všechny práce museli zastat rodi e. Náro nou práci nebylo možné zvládnout, a tak byl otec narátorky nucen rodinné hospodá ství nabídnout místnímu JZD. Rodin byla ponechána pouze ást domu s p ístupem pouze zadním vchodem. Otci paní Lenky byla nabídnuta práce v ú etního v JZD, kterou však odmítl. Více než rok jezdil pracovat do kovohutí v elákovicích. Nep íznivé dopravní podmínky ho donutily jezdit tak ka denn na kole tam a zp t. Nakonec vzal nabízenou práci v kovohutích na Kladn, kde pracoval až do penze. P edevším díky omezeným možnostem studia byla matka paní Lenky nucena poslat své dv dcery za sestrou do Aše, na což narátorka ve svém vypráv ní vzpomínala následovn : Sestry když vycházely, no tak ty nikam, že jo. Ta prost ední sestra byla nemocná ze srdcem. No takže ji, ani tu mladší by jako nikam na školu nepustili. Samý jedni ky, že jo a potom tady dopis, že se nedoporu uje na školu, nikam. A samý jedni ky furt. No tak se holky, protože tady by se bejvale nikam nedostaly jo, no tak co. Tak mamin ina sestra tajdle v Aši ríkala, víš co, dej je sem. No tak holky byly tam, prost ední sestra ta je zdravotní sestra, vyu ila se v Chebu a druhá je kade nice, ta se zase vyu ila v Marijánkách. No a z stali tam a te bydlej v Hranicích. Rodi e taky dokonce jeden as u tý jedný sestry bydleli. 7

8 Narátor Jaromír (*1942) Hospodá ství rodiny pana Jaromíra fungovalo samostatn do roku Rodi e narátora tehdy, podobn jako mnoho dalších soukrom hospoda ících rolník, podlehli nátlaku místního JZD, které v tomto roce provedlo nárazový hromadný nábor a najednou pro své využití získalo zna né množství pozemk a majetku. Zhoršený zdravotní stav otce zap í inil, že v tšinu náro né práce musela vykonávat matka pana Jaromíra a tak proti zabrání hospodá ství p íliš neprotestovali. Po átky kolektivizace v obci p ibližuje narátor: Ty za átky jako nebyly dobrý. Ty byly t žký. Pen z bylo málo a v tom roce padesát dva prost zatla ili a lidi museli vstoupit. Nevstoupili teda všichni, to ne, tady z stalo spousta ješt soukromník, no ale hromadn jich tam vstoupilo pom rn dost, od toho osm a dev t a padesátýho tady pak už ale nikdo soukrom nehospoda il. Pak p išel rok padesát p t a n kde družstevníci vystupovali z družstva a tady jich teda taky pár vystoupilo. Já nevím, osm rodin nebo tak bych si myslel. No ale to bylo v roce padesát p t, ale po n jakým roce, po dvou letech, už je zase ma kali zpátky. Narátor Václav (*1944) Informátorova možnost studovat na st ední zem d lské škole byla podmín na odevzdáním rodinného hospodá ství místnímu JZD. Protože rodi e cht li panu Václavu studia umožnit, vzdali se svého majetku, k emuž došlo v roce 1957, a své hospodá ství odevzdávali jako jedni z posledních v obci. Studium bylo narátorovi nakonec umožn no, problémy nastaly ve chvíli, kdy cht l jít studovat vysokou školu. P estože úsp šn splnil p ijímací ízení, nebylo mu dovoleno na školu nastoupit. Jako d vod byl uvád n pozdní vstup rodi do JZD. Narátor se p i vypráv ní netajil svou krátkodobou stranickou minulostí a z vlastní iniciativy o tomto období otev en pohovo il: [ ] lov k na vojn musel bejt do n eho zapojenej jo. Tak jsem byl ve svazu mládeže [ ]. No a uvrtali m, abych se dal za kandidátku strany. Tak jo. Jenže, dostal jsem se zpátky do Kounic z vojny a hned platit p ísp vky, na vojn se neplatily a tady hned p ísp vky. A když byla n jaká sch ze, to se po ád mlátila prázdná sláma, žádný výsledky. Nikdo necht l d lat, ale porou et by cht l každej, ale nikdo nic necht l d lat. Tak jsem to vydržel od toho roku šedesát štyry do roku šedesát osm. P išli Rusové, p išly tyhle stranický prov rky. Já jsem vzal knížku a ek jsem, tady ji máte a d lejte si s ní, co chcete. Já už v tom nebudu. To byl další krok, že jsem pak zase nepostoupil t eba z toho veterinárního zootechnika na vyšší funkci. To áli komunisti. Já jsem s tím praštil, oni m okamžit vylou ili. Neprošel jsem prov rkama. 8 Nervózní studenti a den klidu v Jižní Koreji kte í u zkoušky neusp jí, páchají sebevraždu. V roce 2011 to dokonce byla nej ast jší p í ina úmrtí ve v ku mezi 15 až 24 lety. Rozhodn ale ne ekejte, že by tu byly n jaké známky zmírn ní. Nátlak na mladého Korejce z stává stejný. lánek byl zpracován na základ autorova ro ního výzkumného pobytu autora v Jižní Koreji a podle lánku Agely Eriky Kubo South Korea holds its breath for exam time. 81

9 Nervózní studenti a den klidu v Jižní Koreji Pavel Hanuš Jižní Korea se každý rok v listopadu kompletn zastaví, aby mohlo více než st edoškolských student složit státní záv re nou zkoušku. Jedná se o zkoušku schopností studovat na vysoké škole, která je nutná pro p ijetí na nejprestižn jší univerzity v zemi. Jeden den v roce kv li tomu ve ejná doprava znásobí pravidelný po et spoj, aby pomohla student m v as dorazit do testovacích center. Naopak ú ady, firmy i burza otevírají o hodinu pozd ji. Pro? Aby silnice byly co nejlépe pr jezdné pro ve ejnou dopravu p epln nou nervózními studenty. B hem poslechové ásti zkoušky z angli tiny jsou dokonce zakázané vzlety a p istávání letadel, aby studenty nerušil žádný hluk. I policie ten den pomáhá. Místo pronásledování a vyšet ování zlo inc z ídí do asnou pojízdnou výpomoc pro ty, kte í pot ebují odvézt do zkušebních center služebními vozy. Dokonce i armáda zastaví sv j jinak velmi tvrdý výcvik. Hluk musí redukovat všichni. Zatímco v tšina firem zastavuje své výrobní pásy, aby bylo možné ubytovat studenty mí ící do testovacích center, jeden typ podnikání zažívá prudký r st. Jelikož máme velmi mnoho student, kte í žádají talisman, musel jsem zavést rezerva ní systém. Už je pln obsazen, íká v rozhovoru majitel obchodu s talismany a amulety Lucky Charms. Každý student touží po troše té boží pomoci. V tento den nikdo nechce riskovat. Rodi e doufají, že amulet p idá jejich d tem št stí a amulety nakupují za siln p emršt né ceny. Vždy na akademický úsp ch je v Jižní Koreji kladen mimo ádný d raz. Výsledek této zkoušky m že zlomit nebo prom nit ve skute nost sny každého mladého Korejce. Nejvyšší skóre v testu garantuje zam stnání v jedné z nejprestižn jších korejských univerzit. Po absolvování t chto škol to pro dané š astlivce znamená práci v civilní správ, nebo u mezinárodní firmy jako Samsung, Hyundai i Daewoo. Výsledky test mohou ovlivnit i vyhlídky na manželství. Lépe se vdáš, íkají rodi e svým dcerám p ed testem. Tento extrémn konkuren ní vzd lávací systém se v uplynulých letech dostal pod tlak. Nutnost usp t ve škole klade na d ti silný tlak, nutí n které z nich strávit roky každodenním, více jak 14 hodinovým studiem. To vše jen aby usp li v záv re né zkoušce. N kte í z t ch, 80 Kolektivizace venkova o ima pam tník Narátor František (*1951) Hospodá ství rodiny pana Františka fungovalo bez problém do roku Tehdy byl rodinný statek o velikosti t iceti hektar zabrán do vlastnictví JZD a celá rodina byla vyst hována ze svého p vodního bydlišt na jinou adresu v obci. Stav nového domova byl mizerný, topit se dalo pouze v jedné místnosti, okna byla jednoduchá, ke všemu se propadl promá ený strop. V takových podmínkách musela rodina pana Františka žít až do roku 1960, kdy jim bylo dovoleno vrátit se do svého p vodního domu, ale pouze do té ásti, kterou p ed tím obývali deputátníci. 2 Rodina narátora nemá dodnes vyrovnání na n které své pozemky a po revoluci musela zažádat o výmaz dluh. Majetek byl totiž zabrán p ed sklizní úrody, ze které m ly být rodinné dluhy p vodn zaplaceny. V záv ru svého vypráv ní vyslovil narátor František sv j názor na kolektivizaci: Ono víte co, tohle znárodn ní neprob hlo nikde tak, jako tady v esku jo. V takovým rozsahu. Já nezapomenu, když tady byl n jakej pan V., kterej byl holi, a oni mu to taky sebrali jo. Ten m l dv mašinky, dvoje n žky, dv b itvy a ud lali z n ho živnostníka jo a nahnali ho do lomu. A když vemete, že i takovýhle lidi oni likvidovali jo, který vlastn nem li nic a oni z nich ud lali živnostníky, no prost bylo to jako p ehnaný, ta kolektivizace. D tství a osudy rodi v dob kolektivizace Významný prostor v novali pam tníci svým rodi m hospodá m a jejich p íb h m. Zárove bylo patrné, že se jedná o citlivé téma, které n kte í naráto i prožívali emotivn ji, než své vlastní osudy. Spole ným rysem, který v této fázi spojoval výpov di všech pam tník, byl jednozna n obdiv k rodi m. Rodinná hospodá ství byla postupn mezi lety 1952 až 1957 zabírána ve prosp ch JZD, p i emž okolnosti, za jakých o n p icházeli, byly r zné. P esto lze najít jeden spole ný znak, který p íb hy t chto rodin spojuje a totiž ten, že se svých hospodá ství musely vzdát nedobrovoln. Osudy t chto hospodá po odebrání rodinných usedlostí však byly r zné. Ve dvou p ípadech odešli pracovat do hutí na Kladno, ve t ech se stali leny JZD a v jednom p ípad došlo z politických d vod k uv zn ní do jáchymovských uranových dol. Pouze otec informátora Karla (*1932) se zabavování majetku nedožil, zem el v roce 1943 po t žké nemoci. Matky narátor za aly pracovat pro JZD, p ípadn dále obstarávaly rodinná hospodá ství, která p ed kolektivizací obvykle spravovali oba rodi e. Ne jinak tomu bylo také v p ípad oslovených informátor. Vzhledem 2 Deputátníky se zpravidla ozna ovaly osoby nádeníci na velkostatku nebo u bohatších sedlák. Zam stnáni byli v pracovním pom ru na základ dohody a odm nu dostávali v naturáliích (deputát = odm na v naturáliích). 9

10 k nep íznivým podmínkám, které byly následn matkám pam tník vytvo eny, musely nakonec s odevzdáním majetku do JZD stejn souhlasit. Narátorka Markéta (*1936), která v jisté fázi rozhovoru p ibližovala osud svého otce, který byl jako jeden z mnoha dalších zem d lc zarytým odp rcem kolektivizace a do družstva odmítal vstoupit, mluvila v tomto p ípad velmi zt žka a asto se odml ovala. Hovo it o perzekuci jejího otce pro ni bylo podle jejích vlastních slov velmi obtížné, nebo k n mu dodnes vzhlíží. Na svého otce, kterému bylo vyhrožováno vyst hováním do pohrani í, stejn jako mnoha dalším kulak m 3 a jejich rodinám, vzpomíná následovn : Táta m l hospodá skou školu, d da s babi kou ho dali vyštudovat a on si jako s tím hospodá stvím hrál. No a on do družstva necht l. Ten si cht l hospoda it sám. On si ho jako taky vylepšoval, že jo. [ ] Na to se špatn vzpomíná. Táta do družstva necht l, on byl tak trochu jako rebel no, tak mu vyhrožovali, že ho vyst hujou do pohrani í. Krom zmín ného vysídlování, které pro hospodá e p edstavovalo ur itou formu trestu, hovo ila narátorka ve spojitosti se svým otcem také o jiné podob perzekuce, totiž o ekonomickém nátlaku, který byl na samostatné hospodá e vyvíjen. Jednalo se o systém povinných dodávek zem d lských výrobk. Povinnost odvád t státu ur itou dávku své produkce m l každý zem d lský subjekt, a už socialistického nebo soukromého sektoru. 4 [ ] No ale hospoda il na tom dál, ale protože m l takový nesmyslný odvád ní, a protože to nedokázal jako splnit, no tak tam potom jako spadl [do JZD pozn. autora]. A p estože byl jako na operaci s páte í, to byl brzy, byl mladej, tak mezi p t a t iceti a štyryceti roky, tak celej život se vlastn tahal s pytlema, i když byl s tou páte í nemocnej, no. Víte, ono se na to hrozn špatn vzpomíná. Podobn jako informátorka Markéta (*1936), také další narátorka hovo ila s úctou o svém otci a zd raz ovala psychickou odolnost, jakou musel v t chto dobách projevit. Spole né pro výpov di obou narátorek je p itom jisté opomíjení role matky v tomto období. Z hlediska genderu tak lze vysledovat jisté odlišnosti. V souvislosti s procesem kolektivizace byli vzpomínáni p edevším muži, zatímco ženy byly zmi ovány spíše v oblasti rodinných vztah. 3 Slovo kulak, které v p ekladu znamená p st, bylo p ejato z terminologie Sov tského svazu. Vládnoucí komunistická moc jím ozna ovala kapitalistické živly na vsi, zjednodušen vesnické bohá e. Jak se pozd ji ukázalo, ozna ení kulak i vesnický bohá v sob neslo dostate n hanlivý náboj, který podn coval nejen funkcioná e, ale také širší ve ejnost k nenávistí v i v tším a zámožným hospodá m. Srov. JECH, K. Kolektivizace a vyhán ní sedlák z p dy, s ROKOSOVÁ, Š. Administrativní opat ení jedna z forem perzekuce sedlák komunistickým režimem. In: TÁBORSKÝ, J., (ed.). Securitas imperii 10. Sborník k problematice vztah s. komunistického režimu k vnit nímu nep áteli, s Albánie zem, která se teprve hledá Albánie zem, která se teprve hledá Miloš Jodas Albánie je od eské republiky vzdálena n co p es tisíc kilometr. Od Itálie ji d lí pouhých sedmdesát kilometr. V dnešním sv t, kde globalizace hraje prim, si však Albánie stále zachovává svoji tvá. V hlavním m st Tirana žije necelý milion obyvatel a je jediné hlavní m sto v Evrop, ve kterém nenajdeme žádnou restauraci McDonald s. Albánie se po letech v izolaci pod tvrdou rukou diktátora Envera Hodži otevírá sv tu. V roce 2009 zažádala o status kandidátské zem do EU, a letos v ervnu Evropská komise tento status navrhla a posléze byl schválen ministry zahrani í EU. Proces reforem je však v Albánii pomalý a EU apeluje zejména na pokra ování reforem ve ejné správy a soudního systému. M že tedy trvat ješt adu let, než Albánie do Evropské unie skute n vstoupí. O dovolené v Itálii i Chorvatsku uvažuje mnoho eských turist, Albánie se v hledá ku cestovních kancelá í objeví málokdy. P itom Albánie má ohromný turistický potenciál, a ne nadarmo se íká, že si v této zemi najde každý to, co hledá. Výhodou je i to, že zem orl, jak se Albánii p ezdívá, rozhodn není zemí drahou. Burek, tradi ní pln né pe ivo, si koupíte v p epo tu za pár korun skoro všude. Na severu zem najdete nejv tší krasové jezero Balkánu Skadarské jezero. Pokud vás neodradí mnohdy špatné silnice nebo ob as matoucí zna ení a dorazíte až na jih plný nádherných antických památek, nebudete litovat. Nap íklad zachovalé antické nalezišt, m sto Apollonia. Na jihu se také nachází m sto Gjirokastër, které leží asi 20 km na sever od ecké hranice. Jeho historické jádro je zapsáno na seznamu sv tového d dictví UNESCO jako cenný p íklad dochovaného otomanského m sta. U hranic s eckem se nachází také starobylé m sto Butrint, které v historii sehrálo d ležitou roli kv li své strategické poloze u St edozemního mo e. Butrint je obklopen národním parkem s rozmanitou a jedine nou florou a faunou. Fakt, že Albánie hledá svoje místo v Evrop, dokládá i to, že si ji jako první zahrani ní návšt vu vybral letos v zá í papež František. Ocenil zejména to, že Albánci dokážou žít pospolu bez náboženské nesnášenlivosti. Vzájemné soužití a respekt mezi skupinami katolík, ortodoxních k es an a muslim je vzácný dar pro každou zemi. Dvojnásob v dob, kdy zvrhlé extrémistické skupiny ni í a p ekrucují pravého ducha víry, ekl tehdy papež František. A Albánie se snad zase o malý kousek více otev ela sv tu. 79

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o.

Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Vyšší odborná škola, st ední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. elákovice Pastora ní pé e v nemocnicích a ve v znicích Sociální práce Vedoucí

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Pom že nový zákon zachránit Šumavu?

Pom že nový zákon zachránit Šumavu? Zdravotnictví Nemocnice ve Stod prošla rozsáhlou rekonstrukcí za 26 milion korun. Kultura Západo eské muzeum v Plzni letos slaví 130 let od svého založení. Zajímavosti Hejtman pod koval Kate in Emmons

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE

Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE Community Research EVROPSKÁ KOMISE Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE VĚDA A SPOLEČNOST Máte zájem o evropský výzkum? S tvrtletníkem RTD info budete

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní eský a evropský ombudsman jako ochránci p ed zakázanou diskriminací Bc. Petra Plívová Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatn.

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více