Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM."

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM

2 Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej, abych byla ohleduplná, ne zatvrzelá; užitečná, ne však panovačná. S velkou zásobou mých zkušeností se mi zdá, že by byla škoda je nevyužít. Ale osvoboď mne od chtivosti řídit záležitosti druhých. Chraň mne, prosím, před tím hrozným zvykem myslet si, že vždy musím ke všemu říci své. Zbav mou mysl nekonečného líčení podrobností, dej mi schopnost dostat se k věci. Dej pečeť mým rtům, ať nemluví o mých strastech a bolestech, kterých je s přibývajícími léty čím dál víc. Pane, dej mi schopnost vidět dobré věci na nečekaných místech a talent u nečekaných lidí a dej mi tu milost, abych jim to dovedla přiznat. Neodvažuji se prosit o to, abych dovedla ocenit vyprávění druhých. Prosím jen o trpělivost, abych je dokázala alespoň vyslechnout. Neodvažuji se prosit o zlepšení své paměti, prosím spíše o pokoru a ubývání sebejisté neomylnosti, když má paměť nesouhlasí s pamětí druhých. Nauč mne umět přiznávat, že se občas mohu mýlit. Dej, ať jsem alespoň milá; svatá být nechci, s některými takovými se těžko žije. Ale zahořklá stará osoba, to je zase dílo samého ďábla. Ty, Pane, víš, že přece nechci ztratit všechny své přátele. Foto: Vratislav Hnátek Modlitba ze 17. století - autor neznámý Ing. Pavel Coufal, člen Bratrské rady BTM Na úvod Milí přátelé, blíží se závěr školního roku a s ním i prázdniny. Přichází doba léta, doba dovolených. Jistě se těšíme alespoň na pár dnů volna, kdy si budeme moci odpočinout a načerpat nových sil. Čas dovolených je také spojen s cestováním. Přesouváme se nejrůznějšími dopravními prostředky na nejrůznější místa, která chceme navštívit. Máme před sebou rozmanité cíle a plánujeme trasy, jak se k nim dostat. V duchovním životě existují jen dvě cesty (Mt 7,13-14). To se mnoha lidem v dnešní době příliš nelíbí, protože si chtějí vybírat z množství nabídek na duchovním trhu. Razí se názor, že všechny duchovní směry a cesty jsou v podstatě rovnocenné, či stejně pravdivé a dovedou nás ke stejnému cíli. Přesto nám Boží Syn, Pán Ježíš, ukazuje jen dvě možné cesty: tu širokou a tu úzkou. Široká cesta je prostorná a neklade předem žádné nároky, a proto přitahuje mnoho lidí. Je to však cesta hříchu, který si nakonec vybere svoji daň. Úzká cesta je těsná, mnohdy je nepohodlná, ale je to cesta poslušnosti a následování Ježíše Krista. Přestože vyžaduje sebezapření a nesení vlastního kříže, je to cesta požehnání. Jsou také jen dva životní cíle, ke kterým můžeme dojít. Široká cesta vede k cíli, do kterého by se nikdo z lidí nepřál dostat, kdybychom opravdu věřili tomu, co o něm říká Bible. Tím cílem je věčné zatracení, zahynutí, trápení v odloučenosti od Boha. Úzká cesta však končí v jiné destinaci je to cesta života, končící věčností s Bohem v nepředstavitelné nádheře a slávě. Kterou cestou jdeme a k jakému cíli směřujeme? Na začátku je rozhodnutí, jakou cestou se dám. Prostorná cesta začíná širokou bránou. Zúžená cesta začíná těsnou bránou. Začíná u Kristova kříže. Tam smíme v pokání složit břemeno svého hříchu, prožít osvobozující odpuštění a ve víře v Krista vejít na cestu věčného života. Jakou cestu sis zvolil a k jakému cíli jednou dojdeš? To je ta nejdůležitější otázka našeho života. Jsem rád, že k nalezení té správné odpovědi lidem pomáhají i letáčky Brněnské tiskové misie. KčPRÁZDNINOVÝ BALÍČEK Výhodná nabídka 1 letáček = 1 Využijte dobu prázdnin a nabídněte lidem Boží slovo v letáčcích BTM. V době dovolených je mnoho příležitostí lidé mají více času při rekreaci, cestování, studenti při prázdninových pobytech, děti na táborech. BTM letos pro tyto příležitosti připravila sadu starších letáčků za zvýhodněnou cenu tzv. prázdninový balíček. Rádi Vám zašleme vhodné letáčky na prázdniny podle Vašeho přání pro děti, mládež, rodiny, seniory za symbolickou cenu 1Kč/ks, v množství, jaké potřebujete. 3

3 Z historie Otazníky kolem Jozua Do edice Galerie biblických postav jsme tentokrát zařadili vyprávění o Jozuovi, schopném pomocníku a pozdějším nástupci Mojžíše. Týká se událostí spojených s obsazováním zaslíbené země Kenaanu, a rozdělením dobytého území mezi izraelské kmeny. Popisovaný příběh, zapsaný v biblických knihách Jozue a Soudců, je strhující, plný převratných událostí, hrdinských činů a Božích zázraků. Údaje uváděné v Bibli Pahorek Tell es-sultan vše co zbylo ze starověkého Jericha se odedávna pokoušeli badatelé srovnávat s výsledky archeologických průzkumů. Ukázalo se, že je to téměř nemožný úkol. Přímých nálezů z té doby je minimum, teprve od r př.n.l. nálezy více korespondují s biblickým textem. Odpůrci Bible z řad historických badatelů a archeologů se dívají na tyto události velmi kriticky. Není divu, vždyť skrývají mnoho záhad, vzpomeňme jen rozestoupení se vod Jordánu, zázračné zhroucení hradeb Jericha, zastavení slunce na jeden den aj. Nedostatek archeologických důkazů vede některé badatele účelově nejen k popírání popisovaných událostí, ale i celého poselství Bible. Z tohoto pohledu je nutné mít stále na paměti, že Bible není přesná historická učebnice, byla napsána za jiným účelem. Přesto se můžeme pokusit o seriózní historický přístup posoudit dobu, do které jsou příběhy zasazeny, vnímat duchovní pozadí textů, přihlédnout i k tomu, že popisované události nelze vždy vědecky vysvětlit, často mají charakter Božích zázraků. Bylo vysloveno mnoho otázek a různých teorii, komentujících historickou pravdivost událostí Jozuovy doby. Podívejme se na některé z nich. Vpadli vůbec Izraelité do Kenaanu? Biblická kniha Jozue líčí obsazení země ve velmi rychlém sledu bojů. Kniha Soudců však popisuje postupné obsazování, kdy každý kmen musel bojovat se svými nepřáteli. Soudí se, že kniha Soudců je historicky věrnější. Kniha Jozue je idealizací celkového výsledku, nebo popisuje vítězná tažení jen jednoho kmene (Benjamín). Byla napsána až 600 let po těchto událostech se záměrem posílit víru těch, kteří ji tváří v tvář asyrské hrozbě ztráceli. Na základě zdánlivých rozporů vzniklo několik hypotéz o příchodu Izraelitů do Kenaanu. První názor předpokládá rychlé válečné dobytí země celým izraelským národem, podobné zapsanému v knize Jozue, avšak byla dobyta jen klíčová města (tehdy to byly velikostí spíše opevněné vesnice). Izraelité se dopustili chyby, nechali ostatní místní obyvatele volně žít mezi sebou a ti je odváděli od víry v Hospodina. Druhá teorie mluví o postupném pronikání jednotlivých izraelských kmenů do Kenaanu a pozvolném nabývání převahy nad původním obyvatelstvem. Třetí hypotéza tvrdí, že Izraelité nic nedobývali, v Kenaanu žili už dávno, k exodu tedy nikdy nedošlo, popisované válečné střety byly pouze vzpourou utlačovaného obyvatelstva. Dodnes není v této otázce mezi badateli rozhodnuto. Nicméně důkazů o zničení kenaanských měst v 13. stol. př.n.l. existuje tolik, že je třeba tyto události spojovat s příchodem Izraelců. Spadly hradby Jericha? Bible popisuje, že Jozuovi vojáci pochodovali kolem hradeb Jericha, troubili na beraní rohy a sedmý den se hradby zřítily. Jericho bylo jedno z prvních archeology Z historie objevených měst, kde se konaly vykopávky už v r Důkaz zřícených hradeb poskytla spolehlivě až expedice vedená Johnem Garstangem v r Podařilo se mu najít zbytky dvojité zdi, na kterých stávaly budovy, celé město bylo násilně zničeno požárem. Pozdější výzkumy Kathleen Kenyonové ukázaly, že se hradby zřítily hned několikrát. Příčinou zhroucení však bylo zemětřesení. K největší destrukci došlo kolem r př.n.l., dávno před Jozuovou dobou. Pak Jericho leželo většinou zpustošené, bylo obnovováno, ale už nikdy z něj nevzniklo velké město. Archeologické nálezy z 13. století potvrzují, že zde určitě bydleli lidé, jak město v Jozuově době vypadalo, nelze však odhalit. Výzkumy tedy dopadly neuspokojivě, nic nepotvrdily, Biblický archeolog Bryant G. Wood ale také nevyvrátily. Není možné spekulativně tvrdit, že biblická potvrdil závěry Kenyonové zpráva nemá žádný reálný podklad. Rozestoupily se vody moře i řeky Jordánu? I v této otázce se podobně jako u Mojžíše spekuluje v mnoha směrech. Bylo vysloveno mnoho vědeckých teorií, jak by bylo možné tento jev vysvětlit pouze fyzikálními jevy. U Mojžíše je prý možné, že se rozestoupily vody vlivem vlny tsunami, způsobené výbuchem sopky. V případě Jordánu se uvažuje o zemětřesení, vlivem tektonických pohybů se posunul tok Jordánu a došlo k jeho dočasnému přehrazení, což Izraelcům umožnilo zázračný přechod řeky. Teorie vznikla na základě podobného jevu v roce 1927, kdy Jordán přehradily mohutné sesuvy půdy. Bible však jednoznačně popisuje, že příčinou byla Boží moc, Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem (Jozue 4,7). Kdo byli Kenaanci? Obyvatelstvo hornaté střední Palestiny (Kenannu) tvořila směsice národů. Hlavní vliv zde měly dvě říše Chetitská (indoevropský národ usazený v oblasti dnešního Turecka) a Egypt. Dále zde žily různé kmeny arménští Churrité, pak asijské semitské kmeny a další lidé neurčitého původu. Velký příliv dalších národů zde nastal kolem r. 1200, kdy patrně v důsledku zemětřesení a následných migračních vln sem přišla skupina tzv. mořských národů. Jejich původ byl nejasný, patrně sem připluly z oblasti Egejského moře, možná Anatolie a Libye. Mořské národy byly vyhnány z Egypta kolem r př.n.l. a usadily se v Kenaanu. Tady se stali známými pod jménem Pelištejci. Do takového prostředí přicházel Izraelský národ. Kenaan byl křižovatkou obchodních cest mezi Asií, Afrikou a Středomořím, v té době byl pod nadvládou Egypta. Část nese označení Palestina. Název vznikl patrně až v 7. stol.n.l., kdy Řekové připlouvali k jižnímu pobřeží Kenaanu, kde Pelištejci žili. Tam slýchali nejčastěji jejich jméno, které se v hebrejštině vyslovuje Pelištím, odtud nazývali celou zemi Palestina. S Pelištejci však nemají současní Palestinci přímou návaznost, jsou potomky všech národů na tomto území. Zastavilo se slunce? Také zde existuje mnoho různých dohadů a teorií. Před časem koloval i u nás článek o astronomickém důkazu zastavení se slunce. Měl název Den, který chyběl (např. Uvádí se v něm, že při výpočtech postavení hvězd a Slunce do minulosti údajně jeden den chyběl. Odborníky je komentován kriticky viz např. I zde však Bible popisuje jasně popisuje zázrak: Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den, neboť Hospodin bojoval za Izraele (Jozue 10, 13-14). 4 5

4 Přečetli jsme za Vás Proč máme v červenci dva svátky Neuvěřitelné! V jednom časopise jsem si přečetl článek, který mne překvapil. Popisoval zážitek manželů Američanů, kteří se na své cestě za poznáním Evropy chtěli co nejvíce dovědět o bohatých dějinách naší země. Přiletěli do Prahy začátkem července, a hned se trefili do dvou svátečních dnů, kdy se nepracovalo a obchody byly zavřené. Zajímali se proč, ale ani recepční v hotelu, ani číšník nevěděli. Konstatovali jen, že jsou dva dny svátky. Nic víc se nedozvěděli ani od pokojské, ani od dalších lidí, které nahodile oslovili. Neuspokojivé odpovědi jen stupňovaly jejich zvědavost, a tak se tím usilovněji pídili po vysvětlení. Nakonec, když už to téměř vzdávali, jim kdosi prozradil: Pátého července je svátek Konstantina a Metoděje a šestého července vzpomínáme upálení Mistra Jana Husa. O Husovi sice něco věděli, ale Konstantin a Metoděj to byla jména, která nikdy neslyšeli. Tak si nedali pokoj, až vypátrali tolik, že nakonec mohli poučit ty, kterých se předtím marně tázali. Když se vrátili zpět domů do Ameriky, poslali svým přátelům dopis: Nemůžeme než Vám závidět Vaše obdivuhodné a bohaté dějiny. Udělejte však něco, aby se lidé dozvěděli, proč mají v červenci dva volné dny Co nám právem závidí nejen Amerika Pojem času a vzdálenosti je vskutku relativní. Pro nás, občany České republiky, tisíc kilometrů znamená již velkou vzdálenost, zatímco pohled na posledních tři sta let našich dějin považujeme za ohlédnutí do nedávné minulostí. U Američanů je tomu právě naopak. Tisíc kilometrů, to je pro ně kousek za rohem, kdežto tři sta roků představuje již hluboké dějiny. A toto odlišné vnímání času se projevuje i v rozdílném přijímání hodnot, které nám historie odkázala. Bez rozechvění chodíme uličkami starých měst, a teprve když si všimneme vzrušených zahraničních návštěvníků, jak překotně mačkají spouště fotoaparátů, zvedneme hlavu a jen v podvědomí připustíme, že jsou kolem nás věci, které stojí za zastavení. Ten nějaký svátek pátého července dokazuje, že to tak je. Tento den měl být připomínkou události, jež nás před více než jedenácti sty lety zařadila mezi národy, které vstoupily do civilizovaného světa. Nám však stačí pouhé vědomí, že zase budeme mít den volna. Přečetli jsme za Vás Co nám připomíná pátý červenec? V roce 863 vyslal moravský kníže Rastislav k byzantskému císaři Michalu III. do Cařihradu posly se žádostí, zda by na Moravu mohl poslat učitele, kteří by zde vyučovali a kázali slovanským jazykem. Císař žádosti vyhověl a vyslal zřejmě jen nevelkou skupinu Řeků, kterou vedli dva Soluňané, bratři Konstantin a Metoděj. Oba opustili nadějnou vědeckou a státnickou dráhu, a rozhodli se pro službu mezi Moravany. Málokdo si dnes uvědomuje, jak dalekosáhlý význam pro pozdější vývoj naší kultury a národního vědomí jejich mise měla. Byl to především nadmíru vzdělaný a jazykově nadaný Konstantin (také zvaný Cyril), který ještě před příchodem na Moravu dokonale sestavil slovanské písmo. Historikové se shodují, že Konstantin byl jedním z nejlepších učenců tehdejší byzantské říše. Jejich příchod a působení znamená bezesporu začátek našeho písemnictví. Vždyť přinesli a přeložili do srozumitelného jazyka knihu, se kterou se později setkáváme v celých dějinách naší země Bibli. Jejich překlad byl první mezi Slovany a jeden z prvních v celé Evropě. To jsou tedy dva muži, kteří si zaslouží, abychom na ně každý rok 5. července vzpomněli. Můžeme říci, že nám je právem může závidět i Amerika. Jana Husa nám nepřipomíná jenom šestý červenec Druhý svátek 6. červenec je připomínkou osobnosti, která téměř šest set let čeří hladinu českých dějin. Mistr Jan Hus byl rektor vysokého učení pražského, odvážný kazatel z Betlémské kaple. Jestliže jsme v souvislosti s Konstantinem a Metodějem vzpomněli Bibli, pak nelze hovořit o Janu Husovi a nemyslit přitom na tutéž knihu. Vždyť jeho život nebyl s ničím jiným tak úzce spojen jako s Biblí. Protože mu byla zákonem nad jiné zákony a protože byl přesvědčen, že spravedlivý člověk má o něm přemýšlet ve dne i v noci, přál si, aby se s Biblí seznámilo co nejvíce lidí. Proto se tak rozhodně postavil za to, aby byla přeložena do současné češtiny. Sám jejímu překladu a revizi textu věnoval mnoho let intenzivní práce. Svým úsilím se Hus zasloužil o to, že Bible se v našem národě stala živou knihou. Jeho nekompromisní postoj při obhajobě svědomí a nakonec i jeho smrt řadí Husa mezi přední postavy našich dějin, které si zaslouží, abychom na ně vzpomínali. A ještě něco stojí za zmínku: právě při této práci vytvořil Jan Hus něco, s čím se dodnes každý Čech setkává. V psaném textu odstranil až do té doby užívané spřežky a nahradil je diakritikou. Jinými slovy řečeno odstranil zdvojené souhlásky a místo nich zavedl nad jednotlivými souhláskami háčky a nad samohláskami čárky. Není to tedy jen 6. červenec, co nám Husa připomíná. Podle materiálů IBS (Mezinárodní biblické společnosti) připravila BTM 6 7

5 Nabídka nových letáčků Prázdniny Jozue dobytí Jericha (H114) O Jozuovi a jeho moudrém vedení izraelského národa do zaslíbené země se dočtete v novém letáčku ze série Galerie biblických postav. Kromě známého příběhu o dobytí Jericha vám přiblíží další události, které jsou o tomto významném patriarchovi Izraele zaznamenány v Bibli. (Doporučená cena 3,30 Kč) N A B Í D K A SPECIÁLNÍ Nabídka starších letáčků Dvojitá karta s CD Přání pokoje a požehnáníi (DK45) V nové grafické úpravě nyní nabízíme oblíbené přání s verši ze 6. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě (Doporučená cena 4,10 Kč) Kam jdeš? (RT70) Jaké představy o světě má ateista, humanista nebo esoterik? A kam je jejich přesvědčení může přivést? Jakou cestou a kam dojdou ti, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista? Na tyto otázky najdete odpověď v letáčku, jehož autorem je Jiří Sečka. (Doporučená cena 2,50 Kč) Jediná cesta záchrany (S29) Napínavý příběh skupiny amatérských speleologů. Při průzkumu jeskyně se její členové dopustili lehkovážnosti, která je málem stála život. Více vám prozradí autor textu Václav Lamr. (Doporučená cena 3,40 Kč) Malý prázdninový kvíz (DT54) Také letos se mohou děti těšit na kvíz. Pokud nám napíší správné řešení a přidají k němu obrázek nebo příběh, budou zařazeni do slosování o ceny. (Doporučená cena 2,50 Kč) Vymýšlivý ráček (PN31) Každý se může polepšit, když bude naslouchat moudrým radám. Básnička Oldřišky Koudelové je doplněna veršem z Bible. (Doporučená cena 2,50 Kč) Rozumnost (PT55) Představujeme vám novou sérii dvojitých kartiček Být moudrý jako Šalomoun. Najdete v nich vždy několik veršů z knihy Přísloví. První je věnován tématu Rozumnost. (Doporučená cena 2,50 Kč) Kytka do nebe (CD3) Dvojitá karta s vloženým mini CD, na kterém najdete pět písní skupiny manželů Michálkových (více se o nich dozvíte z rozhovoru na straně 10). Karta obsahuje texty všech písní a je v ní i místo na napsání přání. (Doporučená cena 17 Kč) PRŮVODCE CESTOVATELE aneb na co nezapomenout nejen při cestách do zahraničí (Z15) Letáček jsme vydali ve spolupráci s misijní organizací KPK Kristus pro každého. Jedná se o praktickou pomůcku, která se pohodlně vejde do obalu na cestovní pas nebo občanku. V letáčku najdete nejen seznam věcí, které si máte zabalit do svých cestovních zavazadel, ale připomene vám všechno, co je potřeba zařídit před odjezdem z domu. Pro zájemce je v letáčku uvedena nabídka zaslání Janova evangelia zdarma. Letáček vám zasíláme na ukázku. Organizace KPK hledá spolupracovníky pro distribuci těchto letáčků ve větším množství v rámci prázdninových misijních akcí KPK. V případě zájmu se prosím obraťte na KPK. Adresa: V Kopečku 89, Hradec Králové, (Doporučená cena za letáček je 2,50 Kč) v Detem na prázdniny Sada prázdninových kvízů Sedm různých kvízů si můžete objednat v sadě (kód KVS1 na objednací kartě). Kvarteto Nový zákon (PX2) (Doporučená cena 15 Kč) Hra V Jeho stopách (PX6) (Doporučená cena 20 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 60 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Setkání křesťanských zdravotníků v Ostravě V České republice se již 19 let scházejí křesťanští zdravotníci, aby se vzájemně povzbuzovali a sdíleli v křesťanské víře se svými pacienty a spolupracovníky a zároveň aby promýšleli, jak skloubit víru s odbornou činností. V minulosti se konalo 18 celostátních konferencí, zaměřených tématicky na různé oblasti víra a zdraví, alternativní medicína, péče o umírající a mnoho dalších. Kromě toho se křesťané, pracující ve zdravotnictví, scházeli v různých místních skupinkách, kde se modlili za svá pracoviště a vzájemně se sdíleli se svými problémy. Máte i vy osobně takovou skupinku? Ano, v Ostravě se scházíme již dva roky. Skupinku máme co dva měsíce, pravidelných účastníků je asi 8 z různých evangelikálních církví lékaři, zdravotní sestry, zdravotní bratr i fyzioterapeutky. Pokaždé je to pro mne velké povzbuzení, rozdělíme se o radost, jak Pán Bůh pracuje na našich pracovištích, modlíme se za pacienty, za sebe navzájem, za zdravotnictví a třeba i za ministra zdravotnictví. Jaké máte plány do budoucna? V současné době plánujeme konferenci Saline Solution (roztok soli) v termínu ve Smilovicích u Třince. Jedná se o kurz pro zdravotníky, kteří chtějí být svědectvím na pracovišti podle Mt 5, 13 Vy jste sůl země. Jeho Představujeme Vám součástí jsou nejen přednášky, ale i praktické ukázky a činnosti. Dále připravujeme 19. celostátní konferenci SKZ v termínu Bližší informace budou zveřejněny na našich webových stránkách Někteří zdravotníci ve své praxi také hojně využívají letáčky, které vydáváme. Je to velmi vhodný prostředek k nenásilnému oslovení nemocných lidí. Proto byla v minulosti činnost BTM na konferencích křesťanských zdravotníků opakovaně prezentována. Poslední sobotu v dubnu 2009 se v Ostravě konala modlitební konference Sdružení křesťanských zdravotníků. Svým způsobem se jednalo o přelomové setkání, jelikož při členské schůzi bylo zvoleno nové vedení Sdružení. Dlouholetý předseda MUDr. Štěpán Rucki, který SKZ vedl od jeho začátku, předal vedení organizace nově zvolené předsedkyni MUDr. Petře Sovjákové. Nové předsedkyni jsme položili několik otázek: Jaké jsou hlavní priority Sdružení křesťanských zdravotníků v následujícím období? Chtěli bychom pokračovat v povzbuzování zdravotníků ve sdílení víry na pracovišti. Naše profese je totiž specifická v tom, že lidé přicházející do ordinací nebo nemocnice bývají otevření v duchovní oblasti. Často totiž procházejí složitým životním obdobím v nemoci a hledají pomoc a útěchu. Právě zdravotníci jim v tom mohou posloužit Božím slovem, jen někdy potřebují sami povzbudit a vyzbrojit, aby věděli, jak na to. Pomoci jim mohou jak pravidelné celostátní konference, tak i skupinky, kde je větší prostor pro osobní rozhovory a modlitby.. Jaké možnosti vidíte v další spolupráci mezi SKZ a BTM? Za práci BTM jsme velmi vděčni, letáčky jsou užitečné při rozhovorech s pacienty i pro umístění do čekáren. Uvítali bychom i rozšíření jednotlivých témat letáčků do konkrétních situací např. pro pacienty s maligním onemocněním, depresí nebo psychosomatickými poruchami. Staň se členem SKZ Sdružení křesťanských zdravotníků je křesťanská iniciativa ekumenického charakteru, jejímž hlavním cílem je misijní působení mezi zdravotníky a pacienty. SKZ např. zakládá modlitební skupiny mezi zdravotníky, snaží se o duchovní poradenskou a pastýřskou péči; komplexní péči o nemocného člověka apod. Organizuje také přednášky, kurzy a konference, které přispívají k zodpovězení některých otázek a řešení problémů, se kterými se zdravotníci jako věřící lidé na svých pracovištích při službě nemocným setkávají. Členem Sdružení se podle stanov může stát každý zdravotník, který se ztotožňuje s cíli a věroučnými základy víry Sdružení. Více informací naleznete na nebo můžete psát na mail 10 11

7 Misijní projekt Přihlas se do projektu BTM Letáčky do nemocnic BTM nabízí možnost zapojit se do celostátního projektu nabídnout nemocným povzbuzující letáčky v různých zdravotnických zařízeních, jako jsou nemocnice, čekárny u lékařů, lékárny, sanatoria, lázně aj. Do této akce se zapojilo již mnoho desítek našich odběratelů v celé republice. Připojte se i vy. Projekt je určen pro spolupráci místních církví s nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Prvním krokem je představení projektu na schůzce se zástupci vedení zdravotnických zařízení, se žádostí o povolení nabízet pravidelně povzbuzující texty nemocným. Je ideální vytvořit si kontakt s personálem na jednotlivých odděleních, kde jsou umístěny stojánky s letáčky, které zástupci různých církví chodí pravidelně doplňovat. Pro ty, kteří by se chtěli zapojit, máme připravený průvodní dopis pro ředitele zdravotnických zařízení s informacemi BTM o tomto projektu, včetně kladných ohlasů od pacientů a doporučení lékařů a zástupců církví. Zašleme Vám také ukázku vhodných letáčků, ze kterých si určitě vyberete. Pokud u Vás máte nějaké možnosti, zkuste se zapojit. Těšíme se, že nám napíšete o svých zkušenostech, které bychom rádi předali ostatním našim odběratelům. (Více informací o projektu na v rubrice projekty). Ohlasy od lékařů Objednávám Vaše letáčky pro naši skupinu pracovníků v nemocnici. Jsou nepostradatelné při službě pacientům. Ani nevíte, jak jsou šťastni, když se jim dostanou do rukou překrásné tituly s růží Jsi milován, nebo Jistota i v nemoci. Jejich duše se uzdravují, získávají novou naději a jsou velice vděční alespoň mnozí. V té pro ně nejkritičtější chvíli před operací či bezprostředně po ní. Tuto službu konáme v nemocnici už třetí rok. Děkuji za letáčky, které mi zasíláte. Jsem studentka pomaturitního studia všeobecná zdravotní sestra a denně se setkávám v nemocnici při praxi s mnoha lidmi, kteří potřebují povzbuzení v těžkých chvílích. A tak se s nimi modlím, čtu jim z Bible a rozdávám vaše letáčky, které se jim moc líbí. Milí bratři, sloužím podle svých možností nemocným a starým lidem. Setkala jsem se s vašimi letáčky a osobně je vyzkoušela. Jsou pro mnohé nemocné světélkem do temnot v jejich duši. Obracím se proto na vás s prosbou o texty. Nejsem však seznámena s vaším finančním zázemím, takže možná ani netuším, zda nežádám příliš. Kdybyste přece mohli a chtěli nemocným nějaké letáčky věnovat, budu vám vděčná a zařídím jejich příhodné rozdělení. Řeholní sestra Viktima. Ohlasy od pacientů Ležela jsem v nemocnici se srdcem. Na pokoji byla se mnou babička 85 let stará, mně je 55 let. Měla od Vás letáček Jistota i v nemoci, četly jsme si jej denně mockrát a štěstím jsme plakaly. Můžete mi ho také poslat? Úplně náhodou se mi dostaly do rukou Vaše letáčky. Nedovedete si představit, jak se mi ulevilo, když před operací zubů jsem v čekárně na stolku našla krásné čtení o Bohu. Krátké, výstižné, ale povzbuzující. Četli jsme je celá rodina, bylo v nich mnoho poučného. Je-li možné, zašlete mi objednané texty. Je o ně velký zájem hlavně v nemocnicích. Pacienti je mají pod polštářem a někteří je nechtějí ani půjčit jiným, aby o ně nepřišli. Jedna paní dokonce plakala, že už na ní nezbylo, ale já už nemám. 2. Filip a komorník Tisková misie A-Z (seriál) Při uvažování o vhodných a hlavně účinných způsobech misijní práce si často klademe otázku, zda se máme při zvěstování evangelia zaměřit pouze na určitou skupinu lidí. Zamysleme se nad slovy Pána Ježíše, který říká (Mk 2, 17): Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky (u Lukáše: volat k pokání). Nevěřící lidé s nepochopením významu těchto slov často ironicky konstatují: víra je jenom pro nemocné a chudé duchem. Přitom si neuvědomují, že přece zdraví, sebevědomí a soběstační lidé, zakládající si jen na sobě, na svých schopnostech, se jen těžko budou zamýšlet nad biblickými duchovními hodnotami, nad pojmy pokání, milost, pokora, atd. Ke své škodě si o nich myslí, že jsou mimo realitu tohoto světa. Ze zkušenosti křesťanů mnoha generací víme, že tito lidé, když se dostanou do těžkých životních situací, teprve se začínají zamýšlet nad duchovním světem, nad smrtí a věčným životem a jsou připraveni slyšet a přijmout evangelium. Obecně platí, že takoví lidé jsou citlivější na zvěst evangelia. V Bibli máme jeden vzorový příběh, který ukazuje na důležitost naší připravenosti, abychom neminuli setkání s takovými lidmi. Je to známý příběh komorníka etiopské královny a Filipa (Skutky, 8. kapitola). Filip v době největší práce dostává od Boha pokyn, aby se vydal na zcela opuštěné místo, kde se setkává s neznámým člověkem. Komorník se vrací z Jeruzaléma z pouti domů a na svém voze čte proroka Izaiáše. Když to Filip zaslechne, zeptá se: Rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl: Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží! A zve Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. Jak jednoduše a přirozeně začíná tento rozhovor, je to základ pro dobrou příležitost k misii. Podívejme se přehledně na dějství tohoto příběhu: 1. Filip nemusí složitě přemýšlet o tom, koho, kde a kdy evangelizovat, uvažovat, jak začít rozhovor, nebo marnit čas přesvědčováním. Vše je připraveno. Dostává impulz od Boha, přesně, kdy je čas na setkání. Základ Filipova úspěchu byl v tom, že poslechl Boží pokyn. 2. Filip se setkává s člověkem naprosto připraveným. Rovněž je připravena i situace, ve které je možné ihned navázat na duchovní rozhovor. Dokonce se misijní iniciativa obrací, sám komorník zve Filipa k sobě do vozu. 3. Filip neztrácí zbytečně čas, má co povědět. Rozhovor je účinný, po chvíli Filip může jít dál. Komorník radostně pokračuje svou cestou. Traduje se, že tato misijní akce položila základ křesťanské orientaci celého etiopského národa. Jak můžeme aplikovat tento příběh do naší doby? 1. Dávejme pozor na Boží pokyn, na jeho vedení, abychom byli vždy na správném místě a ve správný čas. Pak nemusíme nic složitého vymýšlet stačí se jen pozorně dívat a naslouchat. Pochopíme brzy, proč jsme byli vysláni právě na toto místo, a také jak máme rozhovor začít. 2. Rozhovor bude plynout nenuceně, lidé se budou sami ptát. Budeme cítit, že jsme se setkali s člověkem připraveným slyšet evangelium, s mnoha otázkami. Budeme mít radost z rozhovoru, budeme cítit, že toto setkání je z Boží vůle. 3. Bůh nám dá i moudrost jak odpovědět, Duch svatý nám bude dávat ta pravá slova. Nebude to promarněný čas, na závěr můžeme přidat pozvání do společenství, nebo letáček k dalším tématům, která jsme nestačili probrat

8 Tisková misie A-Z (seriál) V Veřejná místa: V dnešní době je při organizování misijních akcí na veřejnosti nutné patřičné povolení. Stojí však za to vše vyřídit, je to výborná příležitost k oslovení lidí. Také zde je třeba vynalézavosti, aby kolemjdoucí program zaujal. Kromě tradičních akcí, jako jsou např. vánoční vystoupení, koncerty, dětské akce (např. Bambiriáda ) apod., je možné upoutat i speciálním programem, např. čtením Bible na veřejnosti, každoročním Pochodem pro Ježíše, konají se i výstavní akce s dvoupatrovým autobusem BibelMobilem, promítání filmů aj. Při všech těchto akcích je možno rozdávat kolemjdoucím misijní letáčky. Vězení: Také u nás je již vybudována síť profesionálních vězeňských duchovních (kaplanů Vězeňské služby), kteří pravidelně docházejí do věznic. Duchovní a pastorační činnosti ve věznicích současně zajišťují i pověření pracovníci církví v rámci dobrovolné služby duchovních i laiků. Boží Slovo se do věznic dostává také prostřednictvím misijních letáčků, ať už při návštěvách nebo korespondenci. Ze zkušeností víme, že někteří vězni se raději svěřují na dálku dopisem. Je proto důležité, aby společenství a misijní organizace nepodceňovali návaznou službu. Máme velkou radost, když Boží Slovo i zde padne na úrodnou půdu a sami vězni, kteří zde uvěřili, evangelizují. Výstavy: Příležitost k rozdávání letáčků přinášejí také různé výstavy. Zvláště by misijní materiály neměly chybět, když se jedná o výstavy křesťanských umělců obrazů, soch, fotografií, kresleného humoru aj. Výbornou akcí je např. putovní výstava Česká Bible v průběhu staletí. Je určena především žákům základních i středních škol, ale také široké veřejnosti. BTM zde nabízí organizátorům pestrou nabídku letáčků, týkající se historie vzniku Bible i samotného biblického poselství. X Z X-dalších možností: Pod toto písmeno je možné zařadit další různé možnosti, které tisková misie nabízí. Zaměstnání: Okruh kolegů v práci jistě potěší projev účasti při narozeninách, v době nemoci, nebo při jiných příležitostech. Darovaný letáček pak může být impulzem k navázání hlubšího rozhovoru. BTM připravuje i speciální letáčky, které lze vystavit na pracovním stole, které mohou zaujmout spolupracovníky i náhodné návštěvníky (např. stolní kalendáře, přáníčka, stojánek na mobil aj.). Zvláště ti, kdo pracují s veřejností, mají příležitost lidem citlivě nabídnout letáček, třeba na rozloučenou.??? TAJM Z naší produkce Za touto zkratkou se skrývá hudební duo manželů Tomáše a Jolanty Michalkových. Jsou autory mnoha křesťanských písní a chval, které dosud nahráli na třech CD. Rádi jsme využili jejich nabídky a zařadili pět písní na mini CD jako přílohu našeho dárkového letáčku. Má název Kytka do nebe. Najdete v něm texty těchto písní, na vnitřní straně je i místo pro napsání osobního přání. Abychom manžele Michalkovy blíže představili, položili jsme jim několik otázek. Tomáši, můžete nám říct něco o Vaší rodině? Bydlíme ve Stonavě, vesničce na severní Moravě v blízkosti Karviné. S Jolkou jsme manželé 18 let, máme dva syny a dvě dcery, Jolka mezi mateřskými povinnostmi učila v mateřské škole, nyní je v domácnosti. Já jsem zaměstnán v Apoštolské církvi jako misíjní pracovník. V současné době pracuji na stavbě naší modlitebny v Karviné. Je téměř hotova, probíhají zde jen dokončovací práce. Zbývající formality jsou náročné, čekáme už s netrpělivostí na její otevření. Jaké písně skládáte? Naše tvorba vychází z vděčnosti Pánu Bohu. ON je středobodem celé naší tvorby; buď to jsou písně, kterými toužíme Pána poctít, nebo se chceme sdílet s tím, jak prožíváme svůj každodenní zápas o věrnost Pánu. Máme rádi různé hudební styly, snažíme se, aby i naše nahrávky byly pestré pop, rock, jazz i folk. Jaká CD jste vydali? Nahrávky produkujeme s určitým záměrem, abychom oslovili danou skupinu lidí: první CD GRATIS jsme vydali u vydavatelství ROSA (2001) a bylo určeno pro nevěřící přátele, druhé CD Bůh touží (2003) jsme vydali pro účely sboru, jako pomyslnou cihličku na podporu stavby sborové modlitebny a poslední CD Čas milosti (2006) obsahuje 13 chval a vydalo je nakladatelství Křesťanský život. V současné době pracujeme na dokončení nového CD. Jolanto, jak vznikají Vaše písně? Celá práce s nahráváním leží na bedrech mého muže, všechny nahrávky pořizuje ve svém volnu tudíž v noci. Mě baví tvoření písní a pak už jen velmi netrpělivě čekám, jakou dostanou podobu. Tomášovo úsilí vždy předčí mé očekávání... když nahraje několik partů houslí, nebo elektrických kytar, nebo taky objeví, že naše stará mísa po prababičce má zajímavý zvuk Zapojují se i Vaše děti? Snažíme se, aby naše děti rozvíjely své hudební nadání, např. tento rok o Velikonocích se nám podařilo připravit spolu program pro seniory z domova důchodců a byli jsme pozváni i do jiných sborů a církví. Jaká je hlavní myšlenka CD? Název Kytka do nebe znamená modlitbu, poděkování Pánu Bohu za spasení, za nádherné nebe, které nám připravil. Doufáme, že se Vám písně budou líbit a budou pro Vás i Vaše přátele požehnáním

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie 2 2007 Svátek sousedů Radovan Lukavský Dětské kvízy Den matek Blatnické koláčky Přesto O lidech víš, že jsou sobečtí, přesto je miluj. Když máš snahu šířit dobro, lidé

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

e400. výročí Bible kralické Vojákova Bible Maria Anne Hirschmann Hansi Dárkové tašky

e400. výročí Bible kralické Vojákova Bible Maria Anne Hirschmann Hansi Dárkové tašky e400. výročí Bible kralické Vojákova Bible Maria Anne Hirschmann Hansi Dárkové tašky 4/2013 Obsah Dobré čtení 5 6 7 8 10 11 29 Můj příběh 13 13 Pro tebe a o tobě Jak na to Ty a svět okolo Představujeme

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více