VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2012/2013

2 Obsah I. Základní údaje o škole... 1 II. Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/ III. Personální zabezpečení činnosti školy IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/ V. Údaje o výsledcích vzdělávání VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery XV. Zpráva o činnosti Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ XVI. Závěr... 79

3 I. Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou. Již 60 let vzdělává zdravotnické pracovníky. Právní forma příspěvková organizace IČO Identifikátor zařízení Sídlo URL Zřizovatel školy Merhautova 15, Brno Lipová 18, Brno (odloučené pracoviště) Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno zřizovací listina č.j. 98/40 ze dne ve znění dodatku č.1 č.j. 85/2 ze dne 23. února 2006 a dodatku č. 2 č.j. 140/36 ze dne 17. září 2009 Vedení školy Ředitelka školy RNDr. Milada Odstrčilová Zástupkyně ředitelky školy pro střední vzdělávání Mgr. Květoslava Herberová Mgr. Kateřina Novotná Zástupkyně ředitelky školy pro vyšší vzdělávání Mgr. Iveta Kalhousová PharmDr. Irena Sládková Ekonomka školy Ing. Lenka Hašková Vedoucí vychovatelka domova mládeže Ing. Hana Hamšíková 1

4 Poradní orgány pro vedení školy pedagogická rada předmětové komise všeobecně vzdělávacích, přírodovědných a odborných předmětů vedoucí učitelé praktického vzdělávání jednotlivých oborů metodické sdružení vychovatelek porada vedení studentská rada Klub přátel školy zástupci zdravotnických zařízení Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává Střední zdravotnická škola, Merhautova 15 Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15 Domov mládeže, Lipová 16 Školní jídelna, Lipová 16 IZO IZO IZO IZO Celková kapacita školy a školských zařízení Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Domov mládeže Školní jídelna 700 žáků 490 studentů 128 žáků 380 stravovaných SZŠ a VOŠZ poskytuje vzdělávání ve dvou budovách ve vlastnictví kraje, a to v budově Merhautova 15 a v budově Lipová 18, kde sídlí domov mládeže a školní jídelna. Druhá část budovy na Lipové ulici je majetkem města a budovu máme v pronájmu. Školská rada Na základě ustanovení 167 zákona č. 561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění, pracuje na škole 2

5 školská rada. V květnu 2012 proběhly volby do školské rády a na základě výsledků voleb a rozhodnutí zřizovatele pracuje školská rada v následujícím složení: Členové jmenovaní zřizovatelem školy Mgr. Zdeňka Tůmová Mgr. Petr Hladík Jarmila Kouřilová Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků SZŠ Ing. Břetislav Sedláček, předseda PaedDr. Alois Bradáč členka Rady městské části Brno-sever člen Zastupitelstva městské části Brno-sever členka Zastupitelstva městské části Brno-sever vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků Michal Češek Vojtěch Matal Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků VOŠZ Mgr. Blanka Dočkalová Členové zvolení ze zástupců studentů Petra Havlíková žák 4. ročníku obor LAS žák 3. ročníku obor NAS vyučující odborných předmětů oboru diplomovaný oční optik studentka 2. ročníku oboru DFA Ve školním roce 2012/2013 zasedala ŠR dvakrát, na podzim a před koncem školního roku Po začátku školního roku se podařilo vyhodnotit naplněnost školy a uplatnění absolventů, schválily se potřebné dokumenty pro chod školy včetně výroční zprávy, hovořilo se o projektech školy a celkově o hodnocení školy v JMK. Zdůrazněna byla dobrá spolupráce s víceméně stálými sociálními partnery. Před koncem školního roku se zhodnotil průběh maturitních zkoušek a rovněž přijímacího řízení, diskutovali se plánované opravy a rekonstrukce. Usnesením ŠR bylo sděleno stanovisko, že školská rada podporuje zachování kuchyně na pracovišti Lipová z důvodů: stravování pro ubytované i neubytované žáky a studenty školy, po rekonstrukci by se rozšířil rozvoz jídla na pracoviště Merhautova a jiné školy, nevznikly by problémy spojené s dovážením jídla z Čichnové. 3

6 II. Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/2013 Přehled oborů SZŠ Čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou M Ošetřovatelství M/008 Nutriční asistent dobíhající obor M/ M Nutriční asistent Laborant ve zdravotnictví M/005 Laboratorní asistent dobíhající obor M/01 Laboratorní asistent M Technik ve zdravotnictví M Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického dobíhající obor pracovníka Výše uvedené obory jsou zařazené v rejstříku škol MŠMT pod č. j / M Technik ve zdravotnictví M/007 Asistent zubního technika dobíhající obor M/03 Asistent zubního technika Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č. j / L Osobní a provozní služby L Masér sportovní a rekondiční Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č. j / M Oční optik Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č. j / Dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou J Ošetřovatelství J/004 Zubní instrumentářka dobíhající obor J/01 Zubní instrumentářka Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č. j /

7 Problematika oborů vzdělání na SZŠ Všechny obory SZŠ jsou vzdělávány dle ŠVP. Ve školním roce 2012/2013 proběhla formou dotazníkového šetření evaluace začlenění průřezových témat do ŠVP oborů nutriční asistent, masér sportovní a rekondiční a oční optik. Charakteristika respondentů Dotazník vyplnilo celkem 78 respondentů: ze třídy NAS1 28 studentů; ze třídy MAS1 23 studentů; ze třídy OCO1 27 studentů. Charakteristika otázek V dotazníku se vyskytovaly otázky s uzavřenými, otevřenými i široce otevřenými odpověďmi. Zvolená struktura dotazníku dává studentům dostatečný prostor pro vyjádření vlastního názoru a objektivní posouzení dotazovaného tématu. Otázky, na které žáci v dotazníku odpovídali, můžeme rozčlenit do následujících oblastí: Průřezová témata Environmentální výchova Zdravá škola Forma výuky, používané vyučovací metody Mezilidské vztahy, zodpovědnost, tolerance Uplatnění absolventů v praxi Schopnost práce s daty Způsob zpracování a vyhodnocení dat V následujícím přehledu jsou odpovědi žáků roztříděny podle výše zmiňovaných dotazovaných oblastí. Data jsou zpracována pro jednotlivé třídy (viz sloupcový graf) a souhrnně pro celý ročník (viz výsečový graf). 5

8 Ve slovním hodnocení jsou shrnuta a porovnána důležitá zjištění, která vyplynula z celkového vyhodnocení dotazníků, a prezentovány názory žáků, uvedené v otevřených odpovědích. Průřezová témata Otázka č. 1 Otázka č. 1 - Víte, že j sou do v ašeho v zděláv ání zařazena průřezov á témata? 2; 3% 9; 12% NAS 1 MAS1 OCO1 67; 85% Ano Ne Bez odpovědi 0 Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO Z odpovědí vyplývá, že pouze 2,3% žáků zná pojem průřezové téma a umí jej dát do souvislosti s výukou, což je dobře, protože žáci by neměli poznávat násilné začleňování průřezových témat do výuky. Průřezová témata pravděpodobně dobře zapadají do výuky, jsou vyučována nenásilně a logicky v kontextu s učivem daných tematických celků. Environmentální výchova Otázka č. 8 - Myslíte si, že škola dostatečně vychovává žáky k ochraně životního prostředí? 14,1% Ano Ne 25,6% 60,3% Bez odpovědi Otázka č Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 6

9 Otázka č. 9 - Získali j ste v e škole dostatek informací o tříděném odpadu? Otázka č. 9 35,9% 0,0% 64,1% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Otázka č. 18 Otázka č Zajímá mě stav životního prostředí kolem mě ,7% 2,6% NAS1 MAS1 OCO1 80,8% Ano Ne Bez odpovědi 0 Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO Stav životního prostředí není žákům lhostejný. Zajímají se především o stav svého okolí, mají však problém s definováním pojmu environment (otázka č. 2). Studenti třídy MAS1 se v odpovědích na otázky č. 9 a 18 odlišují od svých vrstevníků z ostatních tříd pouze jedna třetina z nich totiž uvádí, že získala informace o třídění odpadů ve škole, u zbývajících tříd je poměr opačný. Zároveň studenti MAS1 jako jediní ze sledovaných tříd nejeví přílišný zájem o stav životního prostředí. Zdravá škola Otázka č. 12 mapuje představy žáků o Zdravé škole. Zde je spektrum odpovědí velmi široké. Nejčastěji se objevuje názor, že tzv. zdravá škola se nachází mimo centrum města, je čistá, s možností stravování ve vlastní jídelně, třídí odpad a pořádá akce pro záchranu životního prostředí. Studenti také považují výuku o člověku, stavbě jeho těla a dostatek fyzické aktivity za další rys zdravé školy. V neposlední řadě někteří zmiňují i dobré vztahy mezi lidmi (mezi studenty, učiteli i vztah učitel-student), absenci šikany. 7

10 Forma výuky, používané vyučovací metody Otázka č. 3 Otázka č. 3 - Využívají učitelé při výuce kromě výkladu i jiné metody? 2,6% 7,7% 89,7% Ano Ne Bez odpov ědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Otázky č. 3, 4 a 5 se týkají výuky, používání moderních vyučovacích metod, práci s výpočetní technikou a učebními pomůckami. Žáci potvrzují, že učitelé používají různé výukové metody, jako např. skupinovou práci, výuku formou her, motivačních příběhů ze života. V hodinách cizích jazyků je samozřejmostí zařazování poslechových cvičení, audiovizuální techniky, v odborných předmětech je výuka podporována využitím názorných modelů a obrazů. Zařazení počítačů při výuce formou prezentací nebo vyhledáváním dat na internetu je nejčastější v přírodovědných předmětech (chemie, biologie, fyzika, morfologie pohybové soustavy), ale i v humanitních předmětech (dějepis, český jazyk, občanská nauka, latina), použití v IKT vyplývá přímo z učebního plánu tohoto předmětu. Mezilidské vztahy, zodpovědnost, tolerance Otázka č. 10 Otázka č Vychovává škola žáky k zodpovědnosti, k toleranci, k demokracii? 16,7% 19,2% 64,1% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 8

11 Otázka č. 11 Otázka č Máte ve škole možnost projevit svůj názor? 2,6% 0,0% NAS1 MAS1 OCO1 97,4% Ano Ne Bez odpovědi 0 Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO Otázka č. 10 sleduje výchovu k zodpovědnosti, toleranci a k demokracii. Ve třídě NAS1 polovina žáků na otázku neodpověděla, naopak ve třídě OCO1 všichni žáci odpověděli a více jak 80% z nich kladně. Úspěchem školy a jejích vyučujících je fakt, že více jak 97% studentů prvního ročníku cítí, že má možnost projevit svůj názor a to buď přímo v hodině, kde dostávají prostor k diskusi, nebo v rámci žákovské aktivity ve Studentské radě, Radě školy, Klubu přátel školy, apod. Následující otázky ( , 21.) se zaměřily na vzájemné vztahy mezi spolužáky. V otázce č. 14 se odpovědi ve třídě MAS1 velmi liší od třídy OCO1 a NAS1. Zatímco studenti MAS1 si všímají bezpráví ve svém nejbližším okolí, ve zbývajících třídách většina (i když těsná) studentů odpovídá záporně. Ovšem s proklamovanou nevšímavostí k bezpráví v okolí (týká se tříd OCO1 a NAS1) velmi kontrastují odpovědi na následující otázky, kdy všichni studenti (až na dva) by se zastali slabého šikanovaného spolužáka, nebo hledají cesty, jak poskytnout pomoc, a všichni jsou si jisti, že pomohou druhému. Jak by si všimli problémů ve své blízkosti, když je jim okolí lhostejné? 9

12 Otázka č. 14 Otázka č. 14 Všímám si bezpráví ve svém nejbližším okolí. 0,0% NAS1 MAS1 OCO1 48,7% 51,3% Ano Ne Bez odpovědi 0 Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO Otázka č. 15 Otázka č Zastanu se slabšího šikanovaného spolužáka. 2,6% 0,0% NAS1 MAS1 OCO1 97,4% Ano Ne Bez odpovědi 0 Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO Otázka č. 16 Otázka č Hledám cesty, jak poskytnout pomoc. 16,7% 0,0% 83,3% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 10

13 Otázka č. 17 Otázka č Pomůžu druhému v nouzi. 0,0% 0,0% 100,0% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Otázka č Otázka č Umím spolupracovat v týmu. 2,6% 0,0% Ano Ne Bez odpovědi 97,4% Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Otázka č. 21 Otázka č Dokázal bych popsat ohleduplnost a tolerantnost v lidském chování. 39,7% 6,4% 53,8% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Studenti mají problémy s popisem ohleduplnosti a tolerantnosti v lidském chování (s výjimkou třídy NAS1). Analyzujeme-li předcházející otázky v celé šíři, pak musíme konstatovat, že studenti by zřejmě rádi pomohli v nouzi slabšímu a ostrakizovanému bližnímu, ale neví přesně, jakým způsobem. 11

14 Otázka č. 13 vybízela studenty, aby se zamysleli a zformulovali, jak by ve škole rozvíjeli ohleduplnost a vzájemnou slušnost. Studenti navrhují více se věnovat skupinové práci, při níž jsou nuceni navzájem spolupracovat, dodržovat pravidla slušného chování, pomáhat si navzájem. Dalším zajímavým podnětem, který by neměl zapadnout, je doporučení pořádat společné akce i napříč ročníky, kde se studenti i pedagogové navzájem více poznají. Nezřídka se objevuje i názor, že v prvé řadě sami lidé musí být ochotni se chovat slušně a ohleduplně. Z postřehů studentů stojí za povšimnutí následující formulace: neurážet druhé a nebýt vulgární; slušně se chovat; snažit se vyjít vstříc; nehodnotit napoprvé; umět dělat kompromisy; respekt k názorům ostatních; umět pomoci (např. v učení); odpouštět, neobviňovat; nepomlouvat; pustit staršího do dveří nebo sednout v tramvaji; chovat se tak, jak chci, aby se druzí chovali ke mně. Uplatnění absolventů v praxi Otázka č. 6 Otázka č. 6- Máte informace o možnostech pracovního uplatnění po absolvování oboru vzdělávání? 6,4% 2,6% 91,0% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Většina žáků se domnívá, že má informace o možnostech pracovního uplatnění po absolvování oboru. Nutno podotknout, že respondenty jsou studenti prvního ročníku a vidí situaci příliš ideálně. Možná má část z nich uplatnění zajištěné rodinnou firmou. 12

15 Otázka č. 7 Otázka č. 7 - Máte zájem o další odborné vzdělávání v oboru po ukončení vzdělávání? 6,4% 2,6% NAS1 MAS1 OCO1 91,0% Ano Ne Bez odpovědi 0 Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO Je výbornou vizitkou vyučujících i vedení školy, že více než 90% studentů má zájem o další odborné vzdělávání v oboru. Je vidět, že zpracovaný školní vzdělávací program dokáže studenty zaujmout a motivovat pro další studium ve zvoleném oboru. Schopnost práce s daty Otázka č ,1% Otázka č Vím, jak hledat hodnověrné informace. 3,8% 64,1% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 Otázka č Otázka č V rámci přípravy do vyučování využívám internet jako zdroj informací. 15,4% 0,0% 84,6% Ano Ne Bez odpovědi Ano Ne Bez odpovědi NAS MAS OCO NAS1 MAS1 OCO1 13

16 Studenti hojně využívají v rámci přípravy do vyučování internet. Pozoruhodné je zjištění, že přibližně jedna třetina studentů neví, jak hledat a najít hodnověrné informace. Největší zastoupení studentů, kteří mají problémy s vyhledáváním hodnověrných informací, je ve třídě MAS1. Je jenom dobře, když žáci střední školy posuzují zdroje a validitu informací. Takový přístup vede ke schopnosti vytvářet si vlastní názor a k rozvoji kritického myšlení. Závěrem je možno konstatovat, že studentům prvního ročníku nejsou lhostejné vztahy mezi lidmi a problémy životního prostředí. Názory studentů se velmi často shodovaly bez ohledu, který obor studují. Pouze v ojedinělých případech byly patrny rozdíly v postojích žáků jednotlivých tříd. Odlišnosti se vyskytovaly ve způsobu získávání informací o třídění odpadu, všímavém postoji vůči bezpráví v bezprostředním okolí studentů, schopnosti popsat ohleduplnost a toleranci, v zodpovědném přístupu k informacím a jejich zpracování. Velmi povzbudivě působí fakt, že studenti jeví zájem o studované obory a zabývají se myšlenkami na rozvoj svých profesních dovedností. Významnou roli ve formování jejich pozitivního přístupu ke studiu hrají vyučující odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů, dobré klima školy a pečlivě vypracované školní vzdělávací programy. 14

17 Přehled oborů vzdělávání VOŠZ Přehled oborů vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické Kód oboru vzdělání N/ N/ N/ N/ N/ N/1. Název oboru Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný oční optik Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný zubní technik Forma studia denní denní dálková denní dálková denní dálková denní dálková Zařazeno do rejstříku škol MŠMT pod č. j. 2912/ / / / / / / / / denní / Přehled vzdělávacích programů se schvalovacími doložkami Kód a název vzdělávacího programu N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/ N/21 Diplomovaná dentální hygienistka forma denní Diplomovaný farmaceutický asistent forma denní Diplomovaný nutriční terapeut forma denní a dálková Diplomovaný zdravotní laborant forma denní Diplomovaný zubní technik forma denní Diplomovaný farmaceutický asistent forma dálková Diplomovaný oční optik forma denní a dálková Diplomovaný zdravotní laborant forma dálková Platnost akreditace vzdělávacího programu do do Ve školním roce 2012/2013 byla rozšířena nabídka vzdělávání v dálkové formě o obor diplomovaný farmaceutický asistent. 15

18 Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce 2012/2013 Čtyřleté obory vzdělání střední zdravotnické školy Ročník Denní vzdělávání Jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Dvouleté obory vzdělání střední zdravotnické školy Ročník Denní vzdělávání Jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické Ročník Denní vzdělávání Jiné formy vzdělávání Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů celkem Kapacita školy byla ve školním roce 2012/2013 naplněna. Navzdory demografickému poklesu je stav na střední i vyšší odborné škole stabilizovaný. Zájem o vzdělávání každoročně převyšuje možnosti přijetí do zvoleného oboru. 16

19 Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech SZŠ 572 SZŠ 605 SZŠ VOŠZ 459 VOŠZ VOŠZ 389 SZŠ VOŠZ / / /2013 Na vyšší odborné škole je patrný mírný nárůst počtu studentů, který je dán otevřením dálkové formy oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy Domov mládeže Celková kapacita 128 Počet ubytovaných 128 Počet ložnic 54 Počet studoven 1 Školní jídelna- počet zapsaných strávníků Žáků školy 316 Žáků jiných škol 40 Pracovníků školy 60 Cizích strávníků 26 Celkem

20 III. Personální zabezpečení činnosti školy Počty pracovníků školy v přepočteném počtu Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 zástupce ředitele 2 2 Pedagogičtí pracovníci interní učitel 47,34 23,65 asistent pedagoga 0 0 vychovatel 6 0 celkem 55,84 26,15 Nepedagogičtí pracovníci 26,404 11,707 Kvalifikace a aprobovanost učitelé SŠ Odborná kvalifikace v % 100 % Aprobovanost v % 93,3 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Muži Ženy do 35 let let 3 27 nad 50 let 6 26 důchodci 2 4 Celkem Poradenské služby na školách údaje o pracovnících školy Fyzický počet Kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání Věková struktura let nad 50 let důchodci výchovný poradce školní metodik prevence 2 3 aprobacepedagogika semináře v pedag. centru VŠ VŠ

21 Přehled vyučujících a dalších zaměstnanců školy Počet členů pedagogického sboru školy se pohybuje v rozmezí vyučujících. Někteří z nich pracují na částečný úvazek. Výuku odborných předmětů zajišťují také externí vyučující v počtu Většina pedagogických pracovníků působí na střední škole i na vyšší odborné škole. Vedení školy klade velký důraz na pedagogickou i odbornou kvalifikaci svých pracovníků. Až na malé výjimky jsou vyučující plně kvalifikovaní. V loňském školním roce dokončil studium v magisterském programu Mgr. Vojtěch Blaho. Bakalářský studijní program dokončil Bc. Jan Šplouchal. Ve studiu magisterského programu pokračují Bc. Pavel Ingr, Mgr. Martin Pekárek a Mgr. Hana Michelfeitová. Mgr. Pavel Kříž pokračuje v doktorském studijním programu. Vyučující jsou seskupeni podle svých aprobací do předmětových komisí. Vedoucí předmětových komisí, vedoucí praktického vyučování, třídní učitelé a vedoucí učitelé studijních skupin mají ve škole významné postavení. Vyučující ve školním roce 2012/2013 pracoviště Merhautova MUDr. Balharová Jana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Blaho Vojtěch VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Bobrovská Martina VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Borkovcová Petra VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Čechová Renáta VŠ vyučující odborných předmětů Bc. Daňková Lucie VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Dočkalová Blanka VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Eliášová Jana VŠ vyučující odborných předmětů MUDr. Fialová Zuzana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Halamíčková Eva VŠ vyučující odborných předmětů Bc. Horáková Eva VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Horáková Vladimíra VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Houšková Ivana VŠ vyučující odborných předmětů Bc. Ingr Pavel VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Ireinová Renáta VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MVDr. Kadlecová Petra VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Kalhousová Iveta VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Koudelková Adriana VŠ vyučující odborných předmětů 19

22 Bc. Krontorádová Vladimíra VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Křížová Andrea VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Kříž Pavel VŠ vyučující odborných předmětů Loukotová Renáta SŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Lukšová Andrea VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Martiňáková Marie VŠ vyučující odborných předmětů Mgr Mašlaň Michal VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Merglová Jana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Michelfeitová Hana VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Miloševičová Karla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Najman Ladislav VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Novotná Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Odstrčil Jaroslav VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Odstrčilová Milada VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Pažourková Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Pekárková Blanka VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Pekárek Martin VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Richtrová Luďka VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Řezníčková Helena VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Ing. Sedláček Břetislav VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Sedláková Jana VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Sumová Radmila VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Smutný Martin VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Svoboda Jan VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Svobodová Marie VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Štarhová Dana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Šumberová Pavla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šušmáková Veronika VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Šplouchal Jan SŠ vyučující odborných předmětů Valášková Eva SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Veselá Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Zapletalová Kristýna VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Zouharová Zuzana VŠ vyučující odborných předmětů Bc. Zralá Miriam VŠ vyučující odborných předmětů Žižlavský Ivan SŠ vyučující odborných předmětů Vyučující ve školním roce 2011/2012 pracoviště Lipová PharmDr. Balšíková Jana VŠ vyučující odborných předmětů PaedDr. Bradáč Alois VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MUDr. Celerová Jarmila VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Darmopilová Jolana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Fischerová Pavla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Herberová Květoslava VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Hladíková Lenka VŠ vyučující odborných předmětů Ing. Hlaváček Jan VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů 20

23 Mgr. Horáčková Marcela VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MUDr. Kachlíková Dagmar VŠ vyučující odborných předmětů MUDr. Kotzianová Milena VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Kovář David VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Krejčí Jana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Lojdová Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MVDr. Mráz Petr VŠ vyučující odborných předmětů RNDr. Nezbeda Pavel VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Ondroušková Hana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Pejčoch Milan VŠ vyučující odborných předmětů RNDr. Pilný Radomír VŠ vyučující odborných předmětů RNDr. Popelová Magda VŠ vyučující odborných předmětů RNDr. Sedláčková Zdeňka VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Sedláková Dana VŠ vyučující odborných předmětů PharmDr. Sládková Irena VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Smutná Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PharmDr. Stehlíková Hana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Suchánek Ivo VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šusterová Ilona VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Zelinka Jan VŠ vyučující odborných předmětů Vychovatelky DM Ing. Hamšíková Hana VŠ vedoucí vychovatelka Houšková Marie SŠ pomocná vychovatelka PhDr. Jimramovská Jarmila VŠ vychovatelka Králíková Eva SŠ pomocná vychovatelka Mgr. Paděrová Ivona VŠ vychovatelka Pazderová Jana SŠ vychovatelka Skalníková Miroslava SŠ pomocná vychovatelka Svobodová Růžena SŠ vychovatelka Mgr. Vašinová Jana VŠ vychovatelka Technicko-hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení Bavlnková Marie základní vrátná - telefonistka Górecká Michaela SŠ účetní, správce budovy Faitová Romana SOU uklízečka Házová Marie SŠ účetní Holata Vítězslav SOU údržbář Holešovský Jiří SOU vrátný - telefonista Hrstková Blanka VOŠ účetní Hudaň Petr SŠ údržbář Jílková Alena SOU uklízečka Kotková Šárka SŠ asistentka 21

24 Langová Anna základní uklízečka Najmanová Hana SŠ sekretářka Olšová Jitka SŠ uklízečka Pazderová Iva SŠ referentka majetku, účetní Přichystalová Bohdana SŠ studijní referentka Rašovská Marie základní uklízečka Skalická Hana SŠ studijní referentka Ševčíková Miluše základní uklízečka Zeman Emil SŠ správce sítě Technicko-hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení Beránková Ivona SOU pomocná kuchařka Brodová Iveta SOU pomocná kuchařka Dofková Jana SOU kuchařka Fráňová Karolina SŠ studijní referentka Hašková Ing. Lenka VŠ správkyně, ekonomka Hladká Hana SOU opravářka pracovních oděvů Chrastilová Marie VŠ vrátná DM Krejčí Vladimír SOU údržbář Kozlová Eva SOU uklízečka Mičínová Marie SOU uklízečka Mikšíková Marie SOU kuchařka Močičková Jana SOU uklízečka Nárožná Dagmar SOU kuchařka Nedomová Eva SŠ pokladní-referentka Pilátová Jiřina SŠ referentka stravovacího provozu Růčka Pavel SOU údržbář DM Švestková Milena SŠ asistentka Vaculková Gabriela SŠ vrátná DM Votavová Jitka SOU vrátná školy Zedníčková Danuše SOU vrátná školy 22

25 IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013/2014 Obor vzdělání Celkem počet Kód Název přihlášených přijatých zapsaných M/03 Asistent zubního technika M/01 Laboratorní asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/02 Nutriční asistent M/01 Oční optik J/01 Zubní instrumentářka N/ M/ N/ N/ N/ N/21 Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut dálková forma Diplomovaný oční optik dálková forma Diplomovaný zdravotní laborant Přijímací řízení do všech oborů SZŠ i VOŠZ probíhalo podle předem stanovených kriterií. Pořadí uchazečů bylo stanoveno dle prospěchu a výsledku přijímací zkoušky. Pro obory LAS, MAS, NAS a AZT byla stanovena přijímací zkouška z přírodopisu a chemie, u oboru OCO z matematiky a fyziky. Uchazečky oboru ZIS byly přijímány na základě prospěchu a přijímacího pohovoru. Pro všechny obory VOŠZ byly stanovena přijímací zkouška z cizího jazyka ( ANJ nebo NEJ), pro obory DDH, DZT, DFA a DZL z chemie a biologie, pro obor DNT z chemie a pro uchazeče o obor DOP z matematiky a z fyziky. Uchazeči o obor AZT, DZT, a DDH museli splnit zkoušku manuální zručnosti. 23

26 V. Údaje o výsledcích vzdělávání Celkové zhodnocení výsledků maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ Zhodnocení maturitních zkoušek na střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli denní forma ostatní formy celkem Nepřipuštěni ke zkoušce Zhodnocení maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Asistent zubního technika Laboratorní 55 asistent Masér sportovní a rekondiční Nutriční asistent Oční technik Zhodnocení závěrečných zkoušek na střední zdravotnické škole Zubní instrumentářka Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Zhodnocení státní a profilové části maturitní zkoušky Nepřipuštěni ke zkoušce Nepřipuštěni ke zkoušce Všichni žáci konali ve společné části zkoušku z českého jazyka a literatury a výběrově z cizího jazyka nebo matematiky. V profilové části konali studenti praktickou zkoušku a teoretickou zkoušku ze dvou odborných předmětů. 24

27 Předměty profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2012/2013 byly stanoveny ředitelkou školy na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, dne 19. září Počty žáků konajících ve společné části maturitní zkoušku z ANJ, NEJ a MAT Třída Celkem ANJ NEJ MAT AZT LAS MAS NAS OCT Celkem Přehled výsledků státní a profilové maturitní zkoušky v řádném termínu Obor Počet žáků konajících zkoušku Neprospěli u ústních zkoušek společné části Neprospěli u písemných zkoušek společné části CLJ ANJ NEJ MAT AZT LAS MAS NAS OCT celkem Neprospěli u profilové zkoušky Maturitní zkoušku konalo celkem 152 žáků. 39 žáků, tedy 25,65 %, neprospělo ve společné části maturitní zkoušky. 19 žáků, tedy 12,5 %, neprospělo u profilové zkoušky. Přehled výsledků státní a profilové maturitní zkoušky v podzimním termínu Obor Počet žáků konajících zkoušku Neprospěli u ústních zkoušek společné části Neprospěli u písemných zkoušek společné části CLJ ANJ NEJ MAT AZT LAS Neprospěli u profilové zkoušky 25

28 MAS NAS OCT celkem V podzimním termínu konalo maturitní zkoušku celkem 46 žáků. 11 žáků, tedy 23,9 %, neprospělo ve společné části maturitní zkoušky. 4 žáci, tedy 8,7 %, neprospěli u profilové zkoušky. Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok 2012/2013 pracoviště Merhautova Třídní učitel Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Mgr. Michelfeitová, DiS. AZT ,66 1,00 2,43 Bc. Svobodová AZT ,48 1,09 2,18 Bc. Ingr, DiS. AZT ,00 1,50 2,67 Mgr. Šumberová MAS ,50 1,64 3,57 Mgr. Pažourková MAS ,28 1,19 3,50 RNDr. Odstrčil MAS ,36 1,20 3,60 PhDr. Horáková MAS ,30 1,20 3,00 Mgr. Halamíčková NAS ,41 1,06 3,35 PhDr. Miloševičová NAS ,46 1,40 3,20 Mgr. Řezníčková NAS ,39 1,50 3,27 Mgr. Richtrová OCO ,30 1,33 3,67 Mgr. Merglová OCO ,21 1,31 3,38 Mgr. Houšková OCT ,33 1,33 3,20 Mgr. Šušmáková OCT ,51 1,69 3,06 Bc. Krontorádová ZIS ,38 1,13 3,19 MVDr. Kadlecová ZIS ,47 1,00 2,60 pracoviště Lipová Třídní učitel Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Mgr. Jana Krejčí LAS 1A 29 3,04 1,14 4,85 Mgr. Eva Smutná LAS 1B 30 2,60 1,07 4,29 Mgr. Ilona Šusterová LAS 2A 23 1,98 1,11 3,24 RNDr. Zdeňka Sedláčková LAS 2B 28 2,38 1,06 3,33 Mgr. Pavla Fischerová LAS 3A 28 1,07 1,06 3,19 26

29 Mgr. Jolana Darmopilová LAS 3B 23 2,3 1,19 3,47 Mgr. Dana Sedláková LAS 4A 29 2,17 1,14 3,00 Mgr. Ivo Suchánek LAS 4B 26 1,94 1,00 3,29 Zhodnocení výsledků vzdělávání Náhradní nebo opravnou zkoušku na střední škole konalo 37 žáků. Žáci s nejhoršími výsledky zanechali vzdělávání, přestoupili na jinou školu, 10 žákům bylo povoleno opakování ročníku. Výchovná opatření na SZŠ za školní rok 2012/2013 Pracoviště Merhautova 1. pololetí 2. pololetí celkem Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení Pracoviště Lipová 1. pololetí 2. pololetí celkem Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení Problematika integrovaných žáků Ve 4. ročníku oboru asistent zubního technika studovaly dvě sluchově postižené žákyně, z toho jedna těžce. Pro každou z nich byl vypracován individuální vzdělávací plán. U maturitní zkoušky měly k dispozici asistenta modifikátora. Obě maturovaly ve společné části maturitní zkoušky z ANJ a obě u maturitní zkoušky prospěly. 27

30 Výsledky absolutorií na VOŠZ Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole zdravotnické denní forma ostatní formy celkem Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín* Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ Denní forma Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný zubní technik Dálková forma Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný oční optik Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín* Náhradní termín* *náhradní termín absolutoria z důvodů pozdějšího uzavření studia (někteří z těchto studentů nesplnili do hodnocení za 3. ročník) 28

31 VI. Prevence sociálně patologických jevů Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2012/2013 V rámci minimálního preventivního programu jsme se v minulém školním roce zaměřili na všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na gamblerství, šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví a na závislost na návykových látkách. Ve škole pracuje tým pracovníků (metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé, vedení školy), který se snaží každodenním působením předcházet nežádoucím jevům. Naše škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů, aby se stala bezpečným místem pro efektivní vzdělávání. Výsledkem naší práce a velkou předností naší školy je příjemné klima, hezké vztahy mezi učiteli a žáky a od toho se odvíjející vztahy mezi spolužáky. Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na morální formaci. MPP navazuje na práci a poznatky z minulých let. Ve škole fungují schránky důvěry. V tomto roce neobsahovaly téměř nic podstatného (většina dotazů a připomínek se týkala stravy a ubytování), řešení osobních problémů se přesunulo do individuální komunikace s vychovatelkami nebo s metodičkou prevence. Protidrogové problematice a výchově ke zdraví jsou již tradičně věnována speciální témata ve vyučovacích hodinách předmětů - Výchova ke zdraví a základy veřejného zdravotnictví, První pomoc, Biologie a Somatologie. Kromě toho, že žáci obdrželi propagační informační materiály. Spolupráce s odborníky a dalšími institucemi probíhala na stejné úrovni jako v minulých letech. Trvale spolupracujeme s institucemi Sdružení podané ruce, PPP Sládkova, Městská policie, Státní zdravotní ústav, Domov důchodců na Kamenné ulici a s občanským sdružením Anabell. 29

32 Přednášky a besedy konané v rámci minimálního preventivního programu Cílová skupina název přednášky přednášející žáci 1. ročníku Návykové látky kolem nás MUDr. Jiří Presl žáci 2. ročníku Kyberšikana Městská policie Brno žáci 2. a 3. ročníku Poruchy příjmu potravy Anabell Brno Škola se již tradičně podílela také na akcích pro handicapované a nemocné Bílá pastelka, Píšťalka, Červená stužka, Svátek s Emilem, apod. Opět jsme úspěšně realizovali seznamovací kurzy pro první ročníky a letní sportovní kurzy 2. ročníků na italské Palmové riviéře a na Moravci, které považujeme za důležité pro formaci vztahů v třídních kolektivech. Odezva ze strany studentů i rodičů byla opět velmi pozitivní. Díky důsledným pedagogickým kontrolám a sankčnímu systému, zakotvenému ve vnitřním řádu školy, se částečně daří omezit kouření v okolí školy. Úplně vymýtit tento nešvar se nám však zatím nedaří. Nebezpečí kyberšikany, vzhledem k tomu, že dnešní mládež komunikuje hlavně prostřednictvím počítače, je stále aktuální a občas se setkáváme s drobnými přestupky, ale ty jsme řešili domluvou. Asi největší hrozbou je zvýšený nárůst zameškaných hodin u řady žáků. Spolupráce na této úrovni vázne, protože rodiče záškoláctví svých dětí mnohdy laxně omlouvají. Proto od loňského školního roku byli třídní učitelé více zainteresováni na posuzování absencí a vyzváni k větší diferenciaci přísnosti hodnocení záškoláků a skutečně nemocných při přezkušování v náhradních termínech. Mgr. Helena Řezníčková, Mgr. Jolana Darmopilová, PhDr. Jarmila Jimramovská Zhodnocení práce výchovného poradce za školní rok Pracoviště Merhautova Proběhly konzultace s Mgr. Dvořáčkovou ze Speciálního pedagogického centra Novoměstská, Brno a SPC Ivančice ohledně integrace sluchově postižených studentek oboru asistent 30

33 zubního technika Barbory Soldánové a Kateřiny Kubíkové. Byly vytvořeny příslušnými vyučujícími individuální vzdělávací plány, které byly schváleny a zkonzultovány s pedagogickým centrem a zákonnými zástupci. Proběhly dvě osobní konzultace (říjen, duben) s Mgr. Dvořáčkovou (SPC Novoměstská, Brno) a PhDr. Jeřábkovou (SPC Ivančice) ohledně hodnocení, přípravy k maturitním zkouškám a uvedení funkce asistenta pro Báru Soldánovou a Kateřinu Kubíkovou vzhledem k nastávajícím státním maturitním zkouškám. Pomoc při výběru další školy (kariérové poradenství), možnosti pokračování v dalším vzdělávání nebo uplatnění v praxi: neustálý přísun informací ohledně dalšího pomaturitního studia na vysokých školách a vyšších odborných školách, v různých kurzech. Byla zveřejněna vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol. Výchovné, vzdělávací a osobní problémy - individuální pohovory výchovného poradce se žákyněmi SOŠ i VOŠZ(zejména ve třídách NAS4 a MAS4). Podíl na evaluaci školy v rámci výchovného poradenství. Všechny potřebné informace byly sděleny prostřednictvím výchovného poradce a prostřednictvím nástěnky s potřebnými údaji. Byl tak umožněn přístup k informacím o vzdělávacích příležitostech, odkazy na webové stránky vysokoškolských institucí, databáze odborného vzdělávání. Informace a účast žáků na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se koná každoročně v Brně. Sledování studentů se speciálními poruchami učení - byla doplněna soupiska žáků s vadami a poruchami učení. Žáci 3. a 4. ročníků (PUP)byli upozorněni na nutnost objednání a vyšetření v příslušné pedagogické poradně ohledně generálky a následné státní maturitní zkoušky možnost navýšení časové dotace u didaktického testu a písemné zkoušky. Vyučující českého jazyka, cizích jazyků a matematiky vyplňují dotazník pro žáky s SPU poslaný PPP. Spolupráce s ředitelstvím školy, třídními učiteli, pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálním pedagogickým centrem. Stanovení termínů konzultačních hodin 31

34 Dále v rámci výchovného poradenství proběhla účast na Konferenci výchovného poradenství organizované Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně Byly navázány dobré kontakty na základě pochopení a porozumění problémům žáků PhDr. Radmila Sumová Pracoviště Lipová Ve školním roce 2012/2013 bylo na našem pracovišti evidováno dvacet studentů se zdravotním znevýhodněním (pět studentů 4. ročníku bylo zařazeno do kategorie SPUO - 1). V úzké spolupráci - výchovný poradce třídní učitel učitel ředitelství školy - bylo dosaženo optimálního individuálního přístupu k specifickým potřebám těchto žáků. V oblasti prevence a správného využití volného času bylo využito celoročně stálé nástěnky výchovného poradce, kde studenti byli seznámeni s nejaktuálnějšími tématy - např. jak postupovat v těžkých životních situacích, šikana ve škole i v rodině, drogová závislost, násilí v rodině aj. Dále byli studenti informováni o jazykových kurzech, přípravných kurzech pro studium na VŠ a VOŠ. Podařilo se aktivně zapojit studenty, jednak do kroužků (sportovní, fotografický), ale i jiných činností (návštěva kina, divadla, přednášek, kulturních a sportovních akcí). V oblasti profesní orientace studenti byli pravidelně informováni o dalším pomaturitním vzdělávání na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Na nástěnce byly údaje o jednotlivých vysokoškolských institucích, přehledy o vysokých školách (Učitelské noviny, časopis StudentIn ), propagační materiály a dny otevřených dveří vysokých škol, ukázky přijímacích zkoušek, informace o studiu v zahraničí. Studenti čtvrtých ročníků navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. V oblasti výchovného poradenství po celý školní rok probíhaly individuální pohovory se studenty i s rodiči, a to i mimo konzultační hodiny. Převážně byly řešeny otázky dalšího pomaturitního studia, ale také studijní i osobní problémy žáků. 32

35 V oblasti vzdělání a výchovy byli bedlivě monitorováni žáci se slabým prospěchem, velkou absencí a kázeňskými přestupky. Také bylo pozorováno chování žáků i mimo školu. Studenti, kteří měli zdravotní znevýhodnění, vykazovali průměrný prospěch (dva neudělali maturitní zkoušku Hafner Jan - ANJ a Schafferhansová Lenka - HTS). Výchovný poradce pravidelně udržoval kontakt s ostatními pedagogickými i psychologickými poradnami i středisky. Většina naplánovaných akcí měla mezi studenty dobrý ohlas a jejich informovanost o školách, studiích a pracovních příležitostech byla velmi dobrá. V budoucnu je potřeba zlepšit spolupráci s ostatními vyučujícími při řešení kázeňských a studijních problémů. Mgr. Ivo Suchánek 33

36 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy klade velký důraz na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé se soustavně dále vzdělávají, většinou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také v seminářích, kurzech a školeních zaměřených na jejich odbornou kvalifikaci a nové trendy ve vzdělávání žáků. Ve školním roce 2012/2013 tvořilo největší podíl vzdělávání směřující k rozšíření odbornosti pedagogických pracovníků a pokračovala účast na školeních ke státní maturitě pracoviště Merhautova Jméno Název vzdělávání, semináře, školení Organizace Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace EURION, o.s. MUDr. Jana Balharová Mgr. Vojtěch Blaho Mgr. Petra Borkovcová Mgr. Renáta Čechová Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Základy mentoringu a koučingu Respektovat a být respektován - kurz 35 výukových hodin Montessori pedagogika pro MŠ Odborná konference "Dentální hygiena u těhotných žen a malých dětí" Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP 34 CERMAT CERMAT CERMAT CERMAT PhDr. Milan Hájek PhDr. Pavel Kopřiva Mgr. Tatiana Kopřivová Montessori Morava o.s. Dentální učení Kladno CERMAT CERMAT Bc. Lucie Daňková Studium zadavatelů k nové maturitě CERMAT

37 Zdravotnický seminář Standard ZDRSEM Mgr. Blanka Dočkalová Mgr. Jana Eliášová Vzdělávací kongres optometrie a optiky Workshop k projektu Šablony Seminář k projektu Leonardo da Vinci a Comenius Konzultační seminář pro ŠMK Elearningový kurz - zadavatel PUP MZ Marketing v oční optice Odborné přednášky OPTA 2013 Novinky v progresivní korekci Workshop k projektu Šablony Výživa v onkologii Nutriční péče o seniory Obezita Mění se výživa věkem? Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Bezpečná výživa - Potraviny rostlinného původu ve výživě. SČOO MENDELU CVV a OŠ JMK NIDV CERMAT Bc. Žejdl SCOO Zeiss - Bouška MENDELU Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r.o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, Aesculap Akademie Cermat Cermat Vysoká škola chemickotechnologická v Praze Vedení kandidáta procesem uznání UNIV 3 XIX.pracovní setkání sester, 49.diabetologické dny v Luhačovicích ČDS ČLS JEP 35

38 Mgr. Eva Halamíčková Bc. Eva Horáková, Dis. Ambulantní nutriční péče o nemocné s diabetickým onemocněním ledvin Školení BOZP Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Výživa v onkologii Nutriční péče o seniory Obezita Mění se výživa věkem? Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Workshop, altuální informace pro ICT koordinátory Teorie a praxe v dodržování správného stravování. Nutriční péče o seniory. Obezita. Výživa v onkologii. sekce NT ČAS, FTVS UK Praha Jaroslav Kocián Cermat Cermat Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r.o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. CERMAT CERMAT Mendelova univerzita v Brně Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap 36

39 PhDr. Vladimíra Horáková Mgr. Ivana Houšková Pavel Ingr, DiS. Mění se výživa věkem? Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus Bezpečná výživa - Potraviny živočišného původu ve výživě. Google nástroje pro spolupráci Tradiční a moderní výuka (nejenom) online. Učení a vyučování v systémech Moodle a Mahara Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace Workshop, aktuální informace pro ICT koordinátory Konzultační seminář k písemné práci z českého jazyka a literatury Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace Marketing v oční optice Mentoring Odborné přednášky OPTA 2013 Novinky v progresivní korekci Výukové modely Implantáty Straumann Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Vysoká škola chemickotechnologická v Praze PROEFES Masarykova univerzita PROEFES Masarykova univerzita EURION, o.s. Mendelova univerzita Brno, ICV NIDV, CERMAT Eurion Bc. Žejdl PhDr. Milan Hájek SCOO Zeiss- Bouška Helago, Nisin Straumann 37

40 Mgr. Renáta Ireinová MVDr. Petra Kadlecová Mgr. Iveta Kalhousová Bc. Adriana Koudelková Celokeramika VM9 Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Školení v rámci projektu Škola roku 2013 Základy mentoringu a koučinku Mentoring Workshop k projektu šablony Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace Workshop k projektu Šablony Ředitel manažerem Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Strava jako součást prevence vzniku diabetu mellitu Mění se výživa věkem Teorie a praxe v dodržování správného stravování. Nutriční péče o seniory Výživa v onkologii Obezita Vita, Neruda CERMAT CERMAT KMZ, Interdent PhDr. Milan Hájek PhDr. Milan Hájek MENDELU Cermat Cermat EURION, o.s. MENDELU LinguaPlus Cermat Cermat Aeskulap Akademie, B.Braun Medical s.r.o. Aeskulap Akademie, B.Braun Medical s.r.o. Aeskulap Akademie, B.Braun Medical, s.r.o. Aeskulap Akademie,B.Brau n Aeskulap Akademie 38

41 Bc. Vladimíra Krontorádová Mgr. Pavel Kříž Mgr. Andrea Křížová Pragodent 2012 Pražské dentální dny 2012 InDent 2013 První pomoc v zubní ordinaci Kongres Optika a Optometrie (Brno) 8. Odborný kongres očných optikov a optometristov Studentská konference optometrie Přednáška pro společnost Sagitta Přednáška prodejních dovedností v oční optice firmy Hoya Mezinárodní optický veletrh OPTI - Mnichov Optický veletrh OPTA Optický kongres Hoya faculty - Slovensko Optický kongres Hoya faculty - Dolní Morava Exkurze do závodu společnosti Hoya - Budapešť Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Konference Moderní léčba diabetu Teorie a praxe v dodržování správného stravování. Nutriční péče o seniory. Obezita. Výživa v onkologii. Mění se výživa věkem? InCheba Česká stomatologická komora InCheba Profimed SČOO SOÚ MU Brno Sagitta Hoya OPTI Mnichov SČOO Hoya SR Hoya ČR Hoya ČR CERMAT CERMAT MF dnes, ČAS Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, 39

42 PhDr. Andrea Lukšová Mgr. Michal Mašlaň Mgr. Marie Martiňáková Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus Sportovní výživa Proces uznávání výsledků předchozího učení, Výpomoc při přípravě pokrmů Školení BOZP Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace Mentoring Nová maturita - školení na funkci Hodnotitel ústní zkoušky ANJ pro, SP, SPU-O Nová maturita - školení na funkci Hodnotitel ústní zkoušky (anglický jazyk) Kurz DPS: Didaktika anglického jazyka II - English Language Teaching Methodology Kurz DPS: Didaktika anglického jazyka III - English Language Teaching Methodology Kurz DPS: Interní pedagogická praxe Kurz DPS: Jazykové jevy pro učitele (lingvistika pro pedagogy) - Language of Academic Prose Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Strava jako součást prevence vzniku diabetes Mění se výživa věkem? B. Braun Medical s. r. o. Aesculap Akademie, B. Braun Medical s. r. o. Business Link, s.r.o. UNIV 3 Jaroslav Kocián EURION, o.s. PhDr. Milan Hájek CERMAT CERMAT KAA FFMU KAA FFMU KAA FFMU KAA FFMU EURION, o.s. CERMAT CERMAT B.Braun Medical s.r.o. B.Braun Medical s.r.o.. 40

43 Mgr. Jana Merglová Mgr. Hana Michelfeitová, DiS. PhDr. Karla Miloševičová Bc. Ladislav Najman Mgr. Kateřina Novotná RNDr. Jaroslav Odstrčil RNDr. Milada Odstrčilová Teorie a praxe v dodržování správného stravování. Nutriční péče o seniory Výživa v onkologii Obezita Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Workshop k projektu Šablony Odborné přednášky OPTA 2013 Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Výukové modely Implantáty Straumann Celokeramika VM9 Základy mentoringu a koučinku odborné přednášky, veletrh OPTA 2013 Novinky v progresivní korekci očí Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Konzultační seminář pro management škol Workshop projektu Kompetence pro život Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ v problematice evropské integrace Studium pro hodnotitele ÚZ a PP SP A General intensive English Course Vedení kandidáta procesem uznávání Vzdělávání pedagogů středních a základních škol v problematice evropské integrace B.Braun Medical s.r.o. B.Braun Medical s.r.o. B.Braun Medical s.r.o. CERMAT CERMAT MENDELU SCOO CERMAT CERMAT Helago, Nissin Straumann Vita, Neruda PhDr. Milan Hájek SČOO Zeiss- T. Bouška FSS MU NIDV RPIC-ViP s.r.o. EURION, o.s. CERMAT St. Georges School of English projekt UNIV 3 EURION 41

44 Mgr. Eva Pažourková Mgr. Blanka Pekárková Mgr. Luďka Richtrová Mgr. Helena Řezníčková Ředitel manažerem Ředitel personalistou Základy mentoringu a koučingu Jarní seminář ředitelů zdravotnických škol A General intensive English Course Konference ředitelů zdravotnických škol Lessons up your sleeve (metodický seminář pro učitele angličtiny) Workshop zaměřený na tvorbu Digitálních učebních materiálů Nová maturita - školení na funkci Hodnotitel ústní zkoušky ANJ pro TP, SP, ZP, SPU Nová maturita - školení na funkci Rater, posuzovatel široce otevřených úloh v matematice Mentoring Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Výukové modely Implantáty Straumann Celokeramika VM9 Základy mentoringu a koučinku Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Obezita LinguaPlus LinguaPlus PhDr. Milan Hájek AVOŠ, MŠMT St. Georges School of English AŘZŠ, NCONZO ILC Brno Mendlova univerzita v Brně CERMAT CERMAT PhDr. Milan Hájek CERMAT Helago, Nisin Straumann Vita, Neruda PhDr. Milan Hájek CERMAT Aesculap Akademie +ČAS Teorie a praxe dodržování správného stravování Aesculap Akademie +ČAS Nutriční péče o seniory Mění se výživa věkem? Aesculap Akademie +ČAS Aesculap Akademie +ČAS 42

45 Ing. Břetislav Sedláček Mgr. Jana Sedláková PhDr. Radmila Sumová Mgr. Jan Svoboda Marie Svobodová Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus. e-learning a školení pro ŠMK MU PROEFES: Kurz pro administrátory LMS Moodle - pokročilí Výukové modely Implantáty Straumann Celokeramika VM9 Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP MU PROEFES: Kurz Metodika a motivace v e-learningu MU PROEFES: Kurz Moodle: standardní studijní materiály Školská legislativa a Metody moderního řízení ve školství Konference k výchovnému poradenství Role učitele a žáka v NEJ Regionální den němčiny Mentoring Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Vzdělávání pedagogů středních a základních škol v problematice evropské integrace Frisbee-Ultimate Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Výukové modely Implantáty Straumann Celokeramika VM9 Základy mentoringu a koučinku 43 Aesculap Akademie +ČAS CERMAT MU Helago, Nissin Straumann Vita, Neruda CERMAT CERMAT MU MU ČMOS PPP Brno HUEBER PhDr. Milan Hájek CERMAT CERMAT EURION MŠMT CERMAT CERMAT Helago, Nisin Straumann Vita, Neruda PhDr. Milan Hájek

46 Mgr. Dana Štarhová Mgr. Pavla Šumberová Mgr. Veronika Šušmáková Eva Valášková Mgr. Kateřina Veselá Bc. Zuzana Zouharová Ivan Žižlavský Vzdělávání pedagogů středních a základních škol v problematice evropské integrace Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus Mění se výživa věkem? Teorie a praxe v dodržování správného stravování. Nutriční péče o seniory. Výživa v onkologii Obezita Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Matematika ve světle výsledků MZ 2012 k didaktickému testu z matematiky Školení pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky německého jazyka Základy mentoringu a koučingu Výukové modely Implantáty Straumann Celokeramika VM9 Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Marketing v oční optice Studium zadavatelů k nové maturitě Studium zadavatelů k nové maturitě pro žáky s PUP Výukové modely Implantáty Straumann Celokeramika VM9 Základy mentoringu a koučinku (bez osvědčení) EURION Aesculap Akademie, B. Braun Medical s.r.o. CERMAT CERMAT CERMAT, NIDV CERMAT, NIDV PhDr. Milan Hájek Helago, Nisin Straumann Vita, Neruda CERMAT CERMAT Bc. Žejdl CERMAT CERMAT Helago, Nisin Straumann Vita, Neruda PhDr. Milan Hájek 44

47 pracoviště Lipová Jméno Název vzdělávání, semináře, školení Organizace Mgr. Bašová Markéta Hodnotitel maturitní zkoušky ANJ PUP CERMAT Mgr. Darmopilová Jolana Právní vědomí PPP Brno, K- centrum Mgr. Fischerová Pavla Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance J.K. marketing s.r.o Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance J.K. marketing s.r.o. Mgr. Herberová Květoslava Konzultační seminář pro management NIDV Tvorba DUM Mendelova univerzita Brno Ing. Hladíková Lenka Zadavatel PUP CERMAT Workshp aktuální informace pto ICT Mendelova koordinátory univerzita Brno Mgr. Horáčková Marcela Kvalifikační studium pro ředitele škol a NIDV školských zařízení Fluency devewlopment for English language teachers ETI Malta Mgr. Krejčí Jana St. Georgis A General intensive English Course school of English MVDr. Mráz Petr Seminář pro předsedy maturitních komisí NIDV Mgr. Sedláková Dana Zadavatel PUP CERMAT PharmDr. Sládková Irena PharmDr. Hana Stehlíková Mgr. Suchánek Ivo Pracovní odpoledne na téma Lymská borelióza Konference PharmAround Vzdělávání pedagogů v problematice evropské integrace Pracovní odpoledne na téma Lymská borelióza Konference PharmAround Tvorba DUM Odborná příprava preventistů PO OSL ČLK Brno LF MU Brno EURION OSL ČLK Brno LF MU Brno Mendelova universita Brno J. Kocian Mgr. Šusterová Ilona Zadavatel CERMAT 45

48 VIII. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Seznamovací kurzy Již devátým rokem byly na začátku září zorganizovány pro žáky prvních ročníků střední školy seznamovací kurzy. Kurzy pomáhají přizpůsobit se novému prostředí, seznámit se s novými spolužáky. Žáci si procvičí sociální schopnosti (schopnosti komunikovat, diskutovat, pracovat v týmu apod.), vzájemně se poznají, dojde ke stmelení nového kolektivu. Žáci tříd AZT1, MAS 1 a OCO 1 prožili několik dní v rekreačním středisku Hodonín u Kunštátu a třída LAS 1 v Křížanově. Sportovní kurzy a aktivity Sportovně zaměřené kurzy a aktivity jsou realizovány v průběhu celého školního roku. Mezi tradiční patří sportovně relaxační kurz ve středisku Martinsicuro v Itálii. Je určený pro žáky druhých ročníků střední školy pracoviště Merhautova. Pro velký zájem byl i ve školním roce 2012/2013 tento kurz pořádán ve dvou termínech. 46

49 Žáci 2. ročníků oboru LAS se v červnu pravidelně účastní sportovně-turistického kurzu v Moravci na Vysočině. Mezi aktivity prováděné na kurzu patří: plavba na lodích, výlety na kolech, míčové hry a zumba. V zimním období byly pro žáky prvních ročníků organizovány lyžařské a snowbordové výcvikové kurzy v Ostružné a Petříkově. V prosinci proběhl tradiční Vánoční turnaj v basketbalu na Lipové. Sportovní aktivity probíhaly také v rámci Dne dětí. Žáci si zvolili aktivity, kterých se chtějí zúčastnit a během 3 bloků si mohli vyzkoušet volejbal, ringo, stolní tenis, sebeobranu, šipky, laser games. I když nám počasí nepřálo, podařilo se vše zorganizovat a na účastníky také čekaly sladké odměny díky Klubu přátel školy. 47

50 Exkurze Exkurze jsou důležitou součástí vzdělávacího procesu. Přispívají k rozšíření poznatků získaných ve výuce odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů. Dlouholetou tradicí jsou kulturně poznávací exkurze žáků čtvrtých ročníků do Prahy. Studenti druhého ročníku oboru diplomovaný farmaceutický asistent navštívili výrobní závod společnosti Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o. v Opavě. V úvodní přednášce nahlédli studenti do historie a současnosti společnosti, která je významným farmaceutickým výrobcem s dlouholetou tradicí. Následovala prohlídka moderního pavilónu pro výrobu pevných lékových forem. Pro žáky a studenty oboru oční technik diplomovaný oční optik byly připraveny odborné exkurze do výrobního závodu na brýlové čočky a na oční kliniku Neovize. Žáci a studenti oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut navštívili Delta pekárny, a.s.,výrobní závod společnosti A.W. v Lošticích, který je jediným výrobcem Olomouckých tvarůžků a Pivovar Starobrno. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů navštívili se svými žáky hvězdárnu, technické muzeum, anatomické muzeum, transfuzní stanici, Mendelovo muzeum a hospic Sv. Alžběty. Pro 4. ročníky byla v rámci přípravy na ústní část MZ připravena exkurze po Brně s výkladem v angličtině. Účast žáků a studentů na konferencích, přehlídkách a v soutěžích 48

51 Soutěže, olympiády a aktivní účast na studentských konferencích považujeme za důležitou součást mimoškolních aktivit. Tradicí se již stala účast žáků oboru asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik na mezinárodní soutěži zubních techniků, která je pořádaná v rámci mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent. Soutěže se zúčastnila studentka 3. ročníku oboru DZT Pavlína Režná. Žáci oboru laboratorní asistent se jako každoročně účastnili chemické olympiády. V krajském kole kategorie C naši školu reprezentovala žákyně LAS 2B Petra Anderlová. Žáci 1. a 2. ročníků se zúčastnili školního kola mezinárodních soutěží Matematický a Přírodovědný klokan Žáci a studenti oboru laboratorní asistent a diplomovaný zdravotní laborant se v listopadu 2012 tradičně aktivně zúčastnili konference Studentlab v Ústí nad Labem. Studenti oboru diplomovaný farmaceutický asistent se v únoru 2013 aktivně účastnili studentské konference na téma Životní styl dnešních mladých lidí, kterou pořádala VOŠZ Brno, Žerotínovo náměstí. Vzdělávací aktivity žáků a studentů Žáci a studenti oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut se podílí na realizaci zdravotně-preventivních akcí v oblasti výživy pro MŠ Pšeník, Brno, MŠ a ZŠ Lidická, ZŠ Pastviny, Brno-Komín ve formě přednášek, workshopů a her. Spolupracují se Svazem diabetiků a Diabetickou asociací ČR. V rámci 49.diabetologických dnů v Luhačovicích byly prezentovány výsledky průzkumů zpracovaných v absolventské práci studentky 3. ročníku oboru diplomovaný nutriční terapeut. Studentky 3. ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka pod vedením členů odborného týmu se podílely na přípravě a realizaci semináře na téma Parodontologický pacient. 49

52 Celý obor diplomovaná dentální hygienistka pod vedením Bc. Krontorádové je aktivně zapojen do projektu Zdravý zoubek. Studentky navštěvují základní a mateřské školy v městě Brně a provádějí edukační činnost v oblasti péče o dutinu ústní. Zahraniční vzdělávací zájezdy a výměnné pobyty Dlouhodobým cílem naší školy je prohlubování a rozvíjení oblasti mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. Ta je realizována i prostřednictvím zahraničních poznávacích zájezdů a výměnných pobytů. Cílem je zkvalitnit a prohloubit jazykové kompetence žáků, vyměnit si odborné zkušenosti a zprostředkovat přímý kontakt se způsobem života v cizí zemi. V říjnu 2012 uspořádala naše škola ve spolupráci s agenturou Seagull vzdělávací a poznávací pobyt ve Worthingu v jižní Anglii. Pobytu se zúčastnilo 45 žáků z obou pracovišť. Během pobytu žáci absolvovali v dopoledních hodinách výuku v místní jazykové škole, odpoledne pak navštěvovali významné přírodní a kulturní památky jižní Anglie. Poslední den pobytu strávili v Londýně a prohlédli si jeho nejzajímavější pamětihodnosti. V prosinci se PhDr. Sumová s žáky pracoviště Merhautova studujícími německý jazyk zúčastnila poznávacího jazykového zájezdu Mauthausen, Linz. V dubnu 2013 se uskutečnilo setkání v rámci výměnného pobytu učitelů i žáků z odborné školy Lycée Technique et Professionnel Privé Sain-André z Ottange ve Francii. Vybraní studenti a pedagogové této soukromé školy se zúčastnili připraveného programu, ve kterém měli příležitost seznámit se s probíhající výukou na oboru oční optik. Kromě odborně zaměřeného programu byl studenty a pedagogy oboru připraven kulturní program v městě Brně a okolí. Zapojení žáků školy do charitativních sbírek Charitativní akce třída datum V září Světlušky září NAS 2 září 2012 Srdíčkový den LAS 2 září

53 Bílá pastelka OCO 1 říjen 2012 Vánoční sbírka NZDM Jonáš (kotlík Armády spásy) ZIS 1 průběžně prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Domově pokojného stáří Kamenná výběr 1. ročníků prosinec 2012 Sluníčkový den MAS 1 březen 2013 Velikonoční vystoupení v Domově pokojného stáří Kamenná výběr 1. ročníků březen 2013 Svátek s Emilem AZT 1 duben 2013 Český den proti rakovině LAS 2 květen

54 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ve škole inspekce. 52

55 X. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva obsahující základní údaje o hospodaření školy tvoří samostatný dokument, který je k výroční zprávě přiložen. 53

56 XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2012/2013 se škola zapojila v rámci dotačního programu DO SVĚTA! 2012 za podpory Jihomoravského kraje do realizace projektu na téma Srovnání vzdělávání dentálních hygienistek, jejich kompetence a uplatnění v ČR a Holandsku. Forma realizace projektu: Odborná exkurze oboru diplomovaná dentální hygienistka s pedagogickým doprovodem SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15. Místo konání: Holandsko Termín: Pedagogický dozor: Studenti: Obsahová náplň Mgr. Renáta Čechová, Bc. Zuzana Zouharová, Mgr. Veronika Šušmáková, Mgr. Eva Pažourková 36 studentů ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka Seznámení s obsahem učebních plánů, výstupů a kompetencí absolventů oboru dentální hygienistka a jejich uplatnění v praxi. Seznámení s organizací teoretického i praktického vyučování ve škole v Utrechtu. Výměna teoretických znalostí a praktických dovedností ve specifické oblasti metodiky vzdělávání budoucích dentálních hygienistek. Seznámení s organizací zajištění souvislých odborných praxí studentů. Posílení jazykových kompetencí. Seznámení s materiálním a technickým vybavením pro teoretické i praktické vyučování. Návštěva vybraných pracovišť dentálních hygienistek a jejich srovnání. Srovnání dalšího vzdělávání (celoživotní vzdělávání). Seznámení s možností uplatnění našich absolventů dentální hygieny v zemích EU. Seznámení s kulturními tradicemi navštíveného regionu.. 54

57 Přínos projektu pro cílovou skupinu Prezentace v cizím jazyce teorie a praxe naší školy v Holandsku. Poznatky pro vyučující o problematice výuky na univerzitě v Utrechtu, kterou mohou využít ve svých odborných předmětech. Prohloubení poznatků a zkušeností z oblasti výuky odborných předmětů včetně cizích jazyků. Rozšíření poznávacích, jazykových, pedagogicko-vzdělávacích a výchovných aktivit při formování budoucích odborníků v oboru dentální hygiena. Projekt umožnil srovnat úroveň péče o ústní hygienu, kompetence dentálních hygienistek, možnost a úroveň dalšího vzdělávání v této oblasti. Došlo k rozvíjení komunikativních dovedností studentů v cizím jazyce anglický jazyk, německý jazyk, zvýšení schopnosti odborné komunikace v anglickém a německém jazyce. Následná komunikace spojená s tvorbou odborného textu a vyhodnocení vzájemných znalostí. Přispěl k lepšímu poznávání kulturních tradic navštíveného regionu, v širších souvislostech pak může přispět k lepšímu uplatnění absolventů škol na pracovním trhu obecně. Prezentace města Brna a naší školy v partnerském městě Utrecht prezentace o Brně, SZŠ a VOŠZ Merhautova, předány propagační tiskoviny o Brně a obrazová publikace o našem městě v angličtině Přínos pro kolektiv studentů, upevnění vzájemných vztahů Přínos pro vyučující komunikace se školami při zajišťování realizace projektu, komunikace s pracovišti dentální hygieny, posílení jazykových schopností vyučujících. Poznatky byly uplatněny na odborném semináři oboru DDH dne Exkurze byla dobře připravená, studentky dokázaly komunikovat v cizím jazyce jak v oblasti odborné, tak i v konverzačních tématech, dobře reprezentovaly naší školu, měly možnost porovnat způsob studia v obou zemích, uplatnění v oblasti stomatologie. Akce proběhla bez rušivých projevů, byla dodržena pravidla. zpracovala: Mgr. Renáta Čechová 55

58 XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola byla zapojena do realizace projektu UNIV 2 KRAJE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Předkladatelem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání. Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené instituce, kde vedle počátečního vzdělávání budou nabízet a i realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum zájemců. V rámci projektu UNIV 2 KRAJE byly pedagogy školy připraveny 3 vzdělávací programy: 1) Příprava stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění Kurz byl pilotně ověřen. Výuka probíhala v odborných učebnách naší školy, cvičné kuchyni a odborné učebně vybavené audiovizuální technikou (diaprojektor, PC, DVD). Cílovou skupinou byli pracovníci stravovacích provozů různých typů zařízení zajišťující hromadné stravování. 2) Odborný kurz pro nekvalifikované pracovníky v oční optice 3) Aplikační formy léčiv Tyto dva kurzy se nepodařilo pilotně ověřit z důvodu nedostatečného zájmu ze strany veřejnosti. Škola je dále zapojena do realizace projektu UNIV 3. V projektu UNIV 3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. procesem uznávání. Uznávány budou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu. 56

59 V rámci projektu UNIV 3 proběhl v termínu kurz Příprava stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění ve školských zařízeních. Kurzy akreditované MŠMT V lednu 2013 byl zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Zubní instumentářka. Kurz v rozsahu 528 teorie a 272 praktické výuky bude ukončen v prosinci Absolvent obdrží Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Spolupořadatelství seminářů a kurzů Škola spolupořadatelem seminářů a kurzů, které pořádá Aeskulap Akademie v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech. Realizátorem tohoto projektu bylo MZ ČR v koordinaci s IPVZ. Ve školním roce 2012/2013 se škola spolupodílela na realizaci pěti kurzů: Termín konání kurzu Téma Strava jako součást prevence vzniku diabetes mellitus, specifika nutriční péče o pacienty v seniorském věku Mění se výživa s věkem? Teorie a praxe v dodržování správného stravování- nutriční péče o seniory Výživa v onkologii Obezita. Všechny realizované akce byly zařazeny do celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. 57

60 XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 škola realizovala několik projektů v rámci MŠMT, NUOV a Jihomoravského kraje: MODERNIZACE A INOVACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DENTÁLNÍ HYGIENISTKA DIPLOMOVANÁ Projekt je realizován jako individuální projekt v oblasti Vyšší odborné vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo zkvalitnění procesu odborného vzdělávání studentů dentální hygieny v souladu s rostoucími požadavky profesního sektoru a s důrazem na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V rámci projektu byl inovován vzdělávací program diplomovaná dentální hygienistka. Inovace spočívala v zavedení e-learningových kurzů do vzdělávání. Projekt zahrnoval vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků školy včetně odborníků z praxe ve zpracovávání e-learningových kurzů. Součástí projektu byly rovněž aktivity spočívající ve spolupráci s odbornou veřejností, které zajistily vazbu na potřeby profesního sektoru a umožnily studentům vzdělávání v souladu s nejnovějšími poznatky z oboru dentální hygieny. Projekt přinesl podporu praxí studentů u potencionálních zaměstnavatelů. Projekt byl ukončen v prosinci

61 MODERNIZACE A IMPLEMENTACE ŠKOLNÍHO KURIKULA Projekt byl realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo zvýšení kvality všeobecného a odborného vzdělávání žáků se zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí a na vzdělávání v oblasti průřezových témat prostřednictvím inovace obsahů vzdělávání a procesu vyučování tak, aby byl respektován individuální potenciál žáků směřující k vybudování základu pro celoživotní učení a pro harmonický rozvoj osobnosti s důrazem na uplatnitelnost na trhu práce. V rámci projektu bylo inovováno a implementováno do vzdělávací praxe 5 školních vzdělávacích programů, ve kterých bude zabezpečen proces začleňování průřezových témat s cílem zajistit kvalitní horizontální i vertikální prostupnost celým procesem vzdělávání se zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí. K tomuto účelu byl v rámci projektu zpracován metodický a pracovní materiál a realizovány tematické dny. Projekt zahrnoval vzdělávání učitelů orientované na zavádění nových metod a forem pedagogické práce s cílem zlepšit dovednosti umožňující učitelům efektivně se podílet na inovaci školního kurikula a zvýšit dovednosti vyučujících v oblasti začleňování průřezových témat. Projekt přinesl zlepšení materiálních a technických podmínek s využitím moderní didaktické a výpočetní techniky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. V rámci projektu byla ověřena kvalita implementace inovovaných prvků do vzdělávací praxe prostřednictvím evaluačních dotazníků a hospitační činnosti. Projekt byl ukončen v červnu

62 UNIV 2 KRAJE Projekt je realizován jako individuální národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem zapojení do projektu je proměna střední školy v centra celoživotního učení. Budeme připravovat a realizovat programy pro další vzdělávání dospělých. Naše škola se rozhodla poskytovat veřejnosti programy zaměřené na dietní stravování ve státních zařízeních jako jsou školky, školy, veřejné jídelny a jiné veřejné instituce, na rozšíření vzdělání pracovníků v oblasti přípravy stravy podle zásad správné výživy a léčebné výživy s důrazem na výživu při onemocnění trávicího traktu. Pro zdravotnické pracovníky byl připraven kurz na rozšíření cílových vědomostí o zásadách správné aplikace lékových forem a jejich uchovávání KLINICKÁ HODNOCENÍ A FARMAKOLOGIE PRO 3. TISÍCILETÍ multimodální edukační platforma PharmAround Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Škola je jedním z partnerů projektu Masarykovy univerzity Brno. Do projektu jsou zapojeni vyučující a studenti oboru DFA. 60

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2014/2015

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2/22 pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září 22 Obsah Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok / pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září Obsah Základní údaje o škole

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více