VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

2 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr

3 l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 - Modany POBOKA: Pertoldova 3346/10, Praha 4 - Modany PRÁVNÍ FORMA: píspvková organizace s právní subjektivitou I: DI; CZ Obchodní rejstík: zapsána u Mstského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, vedoucí , - kancelá Jordana Jovkova , - kancelá poboka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí poboky: Dana Šilhánková Zizovatel: Mstská ást Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modany Zizovací listina: Novelizované znní - usnesení Zastupitelstva Mstské ásti.115/2003 ze dne

4 2. ÚVODNÍ ZPRÁVA Rok 2004 byl pro organizaci prvním celistvým rokem, ve kterém fungovala v nové podob a s novým názvem. Pro uceleno pedstavu je nutné strun shrnout zmny, které zapoaly v pedcházejících letech a které vedly postupn práv k nové podob a názvu organizace.na území Modan byly dv samostatné kulturní organizace, jejichž zizovatelem byla M Praha 12 - Kulturní zaízení Labe a Kulturní zaízení Otava. KZ Labe sídlilo v pronajatých prostorách v Mrákov ul a nájemní smlouva mla konit Vzhledem k tomu, že byl ze strany zizovatele zájem o zachování organizace a naskytla se možnost prostor v novém objektu, který se ml stavt v Jordana Jovkova 3427, byly zahájeny jednání s majitelem.vlastníkem polyfunkního domu je Magistrát hlavního msta Prahy, který dal souhlas k tomu,aby pízemí a zvýšený suterén využívalo KZ Labe. Vzhledem k tomu, že bylo patrné,že sthování k nebude možné, podailo se prodloužit nájemní smlouvu pro KZ Labe v Mrákov 3059 do Nový objekt byl zkolaudován v kvtnu2003 a koncem ervna se zaala organizace sthovat a získala pro svoji innost krásné prostory, které svým rozsahem poskytují oproti pvodním mnohem vtší možnosti.další zmna, která nastala, se zaala realizovat na základ usnesení M Praha12a to ve smyslu slouení KZ Otava s KZ Labe v jednu organizaci s tím, že by KZ Labe dostalo nový název,který byl také schválen. Slouení nastalo Skutenost, že KZ Otava bylo sloueno a tím pádem zrušeno, nemla vliv na to, že innost v objektu Pertoldova 3346,ve kterém KZ Otava sídlilo, byla ukonena. Ze strany zizovatele byl opt zájem o zachování innosti i v tomto objektu, takže v souasné podob má KC 12" sídlo v Jordana ]ovkova3427/20 a do užívání má sven objekt v Pertoldov 3346, ve kterém sídlí poboka KC 12". Vlastníkem objektu v Pertoldov 3346 je M Praha 12. Se sthováním a slouením organizací bylo spojeno mnoho práce a vynaloženo hodn energie s jediným cílem, aby vše probhlo po všech stránkách ( úetní, administrativní, personální ) kvalitn a bez problém.úkoly s tím spojené se realizovaly v roce 2003 a ást se realizovala i v roce 2004.Se sthování a slouením se ešila i velmi podstatná otázka a to koncepce innosti tak, aby efekt sthování a slouení byl pozitivním krokem nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska poskytování kvalitních služeb veejnosti. To, jakým zpsobem bude realizována skladba innosti, se pipravovalo v asovém pedstihu tak, aby nedošlo k perušení innosti.v roce 2004 postupn docházelo k další koordinaci a zmnám, nebo bylo jasné, že mnit koncepci není otázka krátkodobá a že se teprve provozem zjistí, jak vše funguje a jaké další zmny je poteba provést, jak se podailo rok 2004 zvládnout je uvedeno v dalších stránkách výroní zprávy za rok Pozn.: ve výroní zpráv se používá pro objekty KC 12 oznaení: KC 12 Jordana Jovkova 3427 stedisko 1 Poboka KC 12 Pertoldova 3346 stedisko 2

5 III. HLAVNÍ INNOST Obsah hlavní innosti je dán zizovací listinou, kde je charakterizován takto: pedmtem hlavní innosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdlávací a poznávací, poradenské,spoleenské, rekreaní a oddechové. Uvedené oblasti skýtají široký prostor pro rozmanitou skladbu innosti. Organizace se nezamuje výhradn ve své innosti na jednu oblast, což vyplývá i z faktu, že se nachází v sídlištní zástavb, pro kterou je v dnešní dob typické složení obyvatelstva všech vkových kategorií a tomu je uzpsobena práv i nabídka. Pesto existuje jedna oblast, kterou považujeme za prioritní a vnujeme ji maximální pozornost a to jsou aktivity urené dtem a mládeži. l. AKCE PRO DTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patí dopolední akce pro dti a mládež z MS, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro dti i rodie, odpolední akce pro družiny a akce ostatní nap. vystoupení dtí z rzných kroužk, akademie apod. 1) Dopolední akce pro MS, ZŠ, SŠ Celkem se uskutenilo 154 akcí, které navštívilo divák. Zastoupeny byly vnáší nabídce moderní, klasická zpracování pohádek, výchovné a vzdlávací poady literárního, hudebního charakteru, poady s tématikou zdravovdy, životního prostedí apod.v rámci dopoledních akcí dále realizujeme formou interaktivních besed preventivní programy.jedná se o besedy: Preventivní protidrogový program. Program prevence šikany l. a 2.díla Program sexuální výchovy. Jedné besedy se úastní vždy pouze jedna tída, což umožuje lepší práci a komunikaci. Pro dti ze speciálních a zvláštních škol nedláme samostatná pedstavení, ale zaleujeme je k ostatním. V rámci dopoledních pedstavení spolupracujeme s tmito školami: Mateské školy - Alšovy sady, Masová, Jílovská, K Výboru, Krouzova, Kukuínova, FTN Kukuínova, Levského, Liškova, Lysinská, Montessori, Palmetová, Pejevové, Pod Sady,Studánka. Základní a stední školy - Angelovova, Bítovská, Filosofská, Horákova, Jánošíkova, Jižní,Jílovská, K Dolm, Meteorologická, Mráková, Na Vršku, Pertoldova, Plamínkové, Polákova,Písnika, Pedškolní, Rakovského, Šmolková, T.G.M.Masaryka, V.Vanury, Zárubova,Zlatníky-Hodkovice, zvláštní škola Žaboveská, speciální škola Diakonie CE, speciální zákl.škola Domino 2, Klasické gymnázium Modany. Aby vznikla uritá míra spravedlnosti ve vztahu dostupnosti pro místní školy, konají se akce tohoto typu na stedisku l, které je tzv. na pl cesty pro vtšinu škol místních a pro školy vzdálenjší je dostupnost vzhledem k doprav výhodná. Sjednocení místa je výhodnjší též z dvod provozních a ekonomických. Navíc je pístup do objektu bezbariérový.z hlediska návštvnosti je zajímavé rozepsat návštvnost v jednotlivých msících, z ehož vyplývá, kdy byl o poady velký zájem a kdy naopak minimální i nulový.

6 MSÍC POET AKCÍ NÁVŠTVNOST Leden Únor Bezen Duben Kvten erven - - Záí íjen Listopad Prosinec CELKEM ) Sobotní akce pro dti i rodie Sobotní akce jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro co nejširší vkové spektrum. Provozovány jsou vždy po dobu 6 msíc - leden až bezen, íjen až prosinec. Uskutenilo se jich 15 pro 967 divák. Realizují se ve stedisku l a to hlavn z dvodu bezbariérového pístupu. 3) Ostatní akce Do této kategorie jsou zahrnuty odpolední akce pro družiny a akce konané formou vystoupení dtí, akademie dtí apod. Akce pro družiny se konají ve stedisku l a akce ostatní hlavn ve stedisku 2. Z tchto akcí bylo nejrozsáhlejší poádání venkovní akce Den dtí. Celkem probhlo ostatních akcí 10 a navštívilo je l.017 dtí. II. VEERNÍ KONCERTY Koncerty se konají stedisku 2, což je dáno faktem, že budova je samostatná a nejsou v ní bytové jednotky, takže nehrozí problém rušení. Poádání koncert má navíc v tomto objektu tradici. Uskutenilo se 13 akcí, které navštívilo l.599 divák. Vystoupili u nás nap. skupina Kamelot, Ivo jahelka, Štpán Rak, Jií Stivín, skupina Screamers, Marcipán, Karel Plíhal, Žalman a spol., František Nedvd. Dva koncerty jsme uskutenili v kostele Ve Lhotce,s kterým spolupracujeme již adu let - byl to koncert skupiny Spirituál kvintet a skupiny Javory v ele se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými. AKTIVITY DLOUHODOBJŠÍHO CHARAKTERU tj. jazykové, umlecké kurzy, pohybové aktivity Aktivity jsou uvedeny ve dvou ástech, nebo jejich konání je ohranieno školním rokem.realizují se ve vtšin pípad v odpoledních a veerních hodinách, ale vzhledem k tomu,že jsme zaznamenali zájem o nkteré aktivity i v dopoledních hodinách, zahrnuli jsme je do nabídky. Jedná se hlavn o akce urené seniorm a maminkám s dtmi. Uvedené aktivity se konají na obou stediscích.

7 Akce na stedisku 1: Název l. pololetí leden až erven Poet kurz Max.poet úastník 2. pololetí záí až prosinec Poet kurz Max.poet úastník Cviení pro pedškolní dti l 12 l 10 Jóga pro dti - - l 9 Cviení rodie s dtmi Základy tance a rytmiky l Bišní tance jóga pro mládež a dosplé l 20 l 20 Relaxaní cviení Cviení IGA - - l 7 Výtvarné kurzy dti Výtvarné kurzy dosplí 1 11 l 11 Anglický jazyk dti l Anglický jazyk dosplí Hudební kurzy hod./ týdne 7 CELKEM Akce na stedisku 2: Název l. pololetí leden až erven Poet kurz Max.poet úastník 2. pololetí záí až prosinec Poet kurz Max.poet úastník Cviení rodie s dtmi - - l 34 Bišní tance l Kung-fu dti l 19 l 9 Kung-fu dosplí 1 7 l 10 Jóga pro mládež a dosplé l Relaxaní cviení - - l 8 Kouzelnický kroužek 2 14 l 11 Plastový modelá l Anglický jazyk dosplí CELKEM

8 IV. POHYBOVÉ, TANENÍ, ZÁJMOVÉ AKTIVITY Aktivity tohoto typu se konají ve vtšin pípad pravideln v pedem daných hodinách a návštvníci si taktéž u vtšiny z nich nemusí zajišovat místo. V rámci nabídky se konalo rehabilitaní cviení a další odborná cviení ( nap.kalanetika, power jóga, body-building,cviení spojené s hlídáním dtí ). Aktivity se konají v dopoledních, odpoledních a veerních hodinách, aby veejnost mla co nejširší asový výbr. Realizovaly se vtšinou na stedisku l,nebo byly již zabhnuté z minulého psobišt a navíc se mohly rozšíit, nebo k dispozici je pro jejich poádání v nových prostorách samostatný sál. Na stedisku 2 se aktivity podobného charakteru ped slouením nepoádaly (s výjimkou žonglování) a v roce 2004 byly postupn zavádny, jejich zaazení ve vtší míe se projeví v roce Rozsah tchto aktivit je na stedisku 2 navíc limitován prostorem, nebo k dispozici je jeden víceúelový sál a v roce2004 bylo nutné ešit také problém spojený s hygienickým zázemím, nebo na sále byl jako podlahová krytina koberec, který byl již nevhodný práv pro realizaci tchto a podobných akcí.na stedisku 2 probhly tyto akce: Rituál Pti Tibean - 4 lekce - 9 osob. Vnitní cviky Tao - 4 lekce - 6 osob. Sobota s jógou - 2 akce pro 34 osob, žonglování - 54 osob.u stediska l je uveden pehled msíní, z kterého si organizace mže udlat pedstavu,v kterých msících je o n nejvtší zájem. Pouze u letních msíc (tj. ervenec, srpen, záí) je nutné vzít v úvahu fakt, že jejich rozsah je podstatn nižší a návštvnost u nich nelze porovnávat s ostatními msíci. MSÍC Odborné pohybové aktivity Rehabilitaní veery Návštvnost Poet akcí Návštvnost Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec CELKEM

9 V. UMLECKÉ KURZY Umlecké kurzy poádáme na obou stediscích s tím, že jsme postupn hledaly formy jejich organizování, aby nedocházelo k suplování jednotlivých kurz a aby skladba byla co nejrozmanitjší z hlediska obsahového a nabídka co nejširší i z hlediska možnosti výbru asového. Na stedisku l se uskuteují kurzy jednorázové výhradn ve všední dny s tím,že nejžádanjší dny jsou úterý a tvrtek. Na stedisku 2 se realizují jednorázové kurzy též ve všední dny ve stedu, píležitostn i v pondlí i ve tvrtek. Na rozdíl od stediska 1 se uplatnila koncepce kurz poádaných ve form více lekcí a kurzy víkendové.umleckých kurz na stedisku 1 se celkem uskutenilo 32 a navštívilo je 264 osob a na stedisku 2 se celkem uskutenilo 45 kurz, které navštívilo 196 osob.nabídka byla koncipována co nejrozmanitjším zpsobem pro všechny vkové kategorie.uskutenily se nap. tyto umlecké kurzy: výroba svícnu z mozaiky, drátování - základy,velikononí, vánoní drátování, drátování svíek, výroba drátných nádob, výroba z pediku - ošatky, oválná ošatka, miniatury, šperkovnice z pediku, oplétání skleniek z pediku, prostírání z pediku, pletení košík pekládaná dna, výroba tácu z pediku, gelové svíky, aranžování ze suché vazby, aranžování - velikononí, adventní, vánoní aranžmá, frotáž na hedvábí, zdobení svíek, výroba sklenných hodin, malování na hedvábí, výroba kulatých krabic, šablonování textilními barvami, stíraná technika, plastická ubrousková technika, mramorování a frotáž na hedvábí, palikování, výroba z ovího rouna, korálkové ozdoby, šití panenek, výroba mýdla,košíky z lýka, výroba drobné bižuterie, patchwork. VI. ODBORNÉ SEMINÁ E Organizace odborných seminá netvoila dominantní složku nabídky. Na stedisku 1 se realizoval obsahov zajímavý seminá ve form 8 setkání jak vychovávat hyperaktivní dít,který zaujal 37 osob a 3 semináe pro dívky a ženy Cesta ke kráse, které navštívilo 27 osob.na stedisku 2 probhl taktéž l seminá Cesta ke kráse pro 4 osoby, seminá Automatická kresba, který navštívilo 8 osob a seminá Výklad tarotu pro 7 osob. Vil. AKCE VÝSTAVNÍHO A PRODEJNÍ CHARAKTERU vetn doprovodných kulturních akcí Zmínit je nutné 2 akce vtšího rozsahu, které navštívilo celkem osob. Na stedisku 1 to byly Vánoní trhy a na stedisku 2 Kouzlo lidové tvorby. Ob akce mají již tradici a konají se pravideln již nkolik let. V rámci letošní výstavy Kouzlo lidové tvorby probhlo nkolik doprovodných kulturních akcí - vystoupení dtského pveckého sboru Písnika", skupiny Neglegere, akrobacie Prosek, vokální skupiny Tm Hormony a módní pehlídka spoleenských model Terezy Šnajdrové. V prbhu roku se píležitostn realizují výstavy nap. dtí z výtvarných kurz a u tchto výstav nesledujeme návštvnosti, mají spíše spontánní charakter.

10 IV. DOPLKOVÁ INNOST Na základ zizovací listiny je organizace oprávnna vykonávat doplkovou innost navazující na hlavní innost organizace, jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je,aby neomezovala a obsahov nenarušovala hlavní innost a dále, aby prostedky, které získává organizace z této innosti, sloužily ke zkvalitování innosti hlavní.v rámci doplkové innosti provozuje organizace na základ píslušných oprávnní tyto aktivity: l) Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - stedisko 2 a) jedná se o pronájmy dlouhodobjšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na pípadné omezení hlavní innosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostor vetn zajištní jiných než základních služeb se realizují již pímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží spoleenský sál a klubovny.jedinou pravidelnjší aktivitou, která probíhá v rámci této innosti jsou stedení spoleenská setkání Klubu díve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, pednášky, divadelní akce apod. l ostatní pronájmy, které se uskutenily, mly vtšinou kulturní, spoleenský i výchovný obsah nap. spoleenská setkání eského magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkm, bytovým družstvm pro konání jejich schzí a setkání nap. pravideln každý rok využívají prostory zahrádkáské spolky. Akcí tohoto typu se nerealizuje mnoho, nebo organizace upednostuje vlastní aktivity. V roce 2004 probhlo ( bez setkání KDN ) celkem 17 krátkodobých pronájm. 2) V prbhu roku rozšíila organizace doplkovou innost o specializovaný maloobchod a to na základ živnostenského listu vydaného živnostenským odborem M Praha 12 dne pod evid Ve zizovací listin není tato innost tedy uvedena,zizovateli byla tato skutenost písemn oznámena. Tuto innost jsme zaali provozovat z dvodu zkvalitnní služeb, které poskytujeme návštvníkm a je provozována výhradn pi konkrétních akcích nap. sobotní akce pro dti, koncerty.

11 V. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ INNOST KC 12" hospodailo v roce 2004 na hlavní innosti s vyrovnaným rozpotem. Píjmová i výdajová ást je uvádna v celkových údajích a zárove jsou pro vtší pehlednost uvedeny píjmy a výdaje u stediska 1 a stediska 2 zvláš. Z hlediska porovnání hospodaení z minulým rokem nejsou údaje hodnoceny, nebo v roce 2003 organizace v této podob nefungovala. ]e možné ale zkonstatovat, že v roce 2003 byly tehdejším samostatných organizacím KZ Labe a KZ Otava poskytnuty píspvky na provoz v souhrnné výši ,-K a v roce 2004 byl poskytnut píspvek ve výši ,-K. Do uvedených píspvk nejsou zahrnuty úelové dotace a pípadné navýšení píspvk v prbhu roku. Snížení píspvku bylo logickým vyústním nové situace tj. pesthování do nových prostor, v kterých není organizace zatížena vysokým nájemným tak, jako tomu bylo v pvodních prostorách. Následující údaje jsou uvádny v tis.k. PÍJMY l. P ÍJMOVÁ ÁST - vlastní píjmy Vlastní píjmy KC l2" Stedisko l Stedisko 2 souhrnn Vstupné Kurzovn Ostatní CELKEM P ÍJMOVÁ ÁST píspvky Zizovatel poskytl v roce 2004 píspvky v celkové výši tis.k a) píspvek na provoz od zizovatele ve výši tis.k + navýšení píspvku z dvodu zízení nové funkce interního auditora v návaznosti na naízení zizovatele ve výši 21 tis.kc-celkem2.446 b) úelová dotace z fondu obnovy na dovybavení stediska lve výši 350 tis.k 3. P ÍJMOVÁ ÁST - zapojení vlastních fond a) plánováno bylo zapojení investiního fondu ve výši 199 tis.k pro úely poízení nové kopírky pro stedisko 2 ve výši 60 tis.k a na provedení investiní opravy na stedisku 2 ve výši 139 tis.k - dodávka a instalace nové podlahové krytiny -parkety - ve víceúelovém sále b) plánováno bylo zapojení rezervního fondu ve výši 180 tis.k pro stedisko 2 k úelm nového vybavení a pro využití u dtských akcí, u kterých se nevybírá vstupné taktéž konaných na stedisku 2

12 4. SOUHRNNÁ TABULKA - P ÍJMY - skutenost roku vlastní píjmy, erpání píspvk, zútování fond a jiné ostatní výnosy KC l2" Stedisko l Stedisko 2 souhrnn Píspvek od UMC Úelový píspvek od UMC CELKEM píspvky Fond investiní - zútování Fond reprodukce - zútování CELKEM fondy ]iné ostatní výnosy Vlastní píjmy PRI]MY CELKEM VÝDAJE Výdaje KC l2" souhrnn Stedisko l Stedisko 2 SPOTEBA Spoteba materiálu Spoteba DHIM Spoteba hrazeno z fondu Spoteba el.energie Spoteba tepla Spoteba vody SPOTEBA CELKEM SLUŽBY Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráe Autorské poplatky Nájemné objekty Odpisy DNÍM Pepravné 1-1 Poštovné Telefony Ostatní náklady Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM OSOBNI NÁKLADY Mzdy CVS 4-4 Tarifní mzdy OON

13 Zákonné sociální pojištní Zdravotní pojištní jednotný pídl do FKSP Píspvek na stravování Náhrady CVS OSOBNI NÁKLADY DANE Da z nemovitosti 7-7 OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY nehmot. a hmot- Odpisy budov Odpisy ostatní ODPISY CELKEM CELKEM HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 Píjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodáský výsledek: O DOPLUJÍCÍ INFORMACE ERPÁNÍ ÚELOVÉHO P ÍSPVKU Úelová dotace z fondu obnovy byla poskytnuta pro dovybavení stediska l. Z poskytnuté ástky ,-K bylo erpáno ,20,- a použita byla k úelm, které byly zizovatelem schváleny. 1) doplnní systému mení a regulace o možnost spínání vzduchotechniky pímo z prostor ,20 2) reklamní svtelné panely ,- 3) výstavní panely ,- 4) zmna zpsobu ovládání venkovních žaluzií u obou sál ,- Neinvestiní výdaje u bod l) až 3) jsou ve výdajích zaútovány u položky spoteba z fondu ve výši ,20 a u bodu 4) jde o investici.

14 INVESTICE V prbhu roku 2004 byly realizovány tyto investice: 1) poízení kopírky pro stedisko ,- hrazeno z vlastního investiního fondu 2) zmna zpsobu ovládání venkovních žaluzií u obou sálu u stediska l ,- hrazeno z úelového píspvku. S provedením této investice a také s tím, že investici bude odepisovat K 11" dal souhlas majitel objektu ({.Magistrát hlavního msta Prahy. 3) investiní oprava na stedisku 2 - dodávka a instalace nové podlahové krytiny ( parkety ) ve víceúelovém sále ,- hrazeno zvláštního investiního fondu ERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU Skutené erpání rezervního fondu bylo oproti plánu 180 tis.k nižší ,50. Rezervní fond byl využit pro stedisko 2 a to na tyto úely: 1) poízení nových židlí do víceúelového sálu, šatny herc, klubovny a vestibulu ve výši ,- 2) ástené pokrytí náklad spojených s poízením pojízdných vozík na pevoz a uskladnní židlí v zákulisí víceúelového sálu ,50 3) pokrytí náklad ( honoráe ) spojených s poádáním venkovní akce Den dtí, u které se nevybírá vstupné a náklady nejsou kryty žádnými píjmy ,- ZAMSTNANCI V roce 2004 zajišovalo chod celého KC 5,8 zamstnanc ( pepotený stav ) v pracovních pomrech. Kurzy, pohybové, tanení a další zájmové aktivity byly zajišovány pevážn formou dohod o pracovní innosti i dohod o provedení práce a ást jich byla realizována formou externí spolupráce. Do záí 2004 byl na stedisku 2 zamstnanec na civilní služb. DOPLKOVÁ INNOST Píjmy i výdaje jsou uvádny souhrnn za celé KC, nebo veškeré pronájmy, které tvoí dominantní ást této innosti, se provozují výhradn na stedisku 2. Provoz ostatní innosti tj. prodej zboží, který se provozoval v roce 2004 pouze na stedisku 1, byl zahájen až na konci roku a podíl na celkových výsledcích byl v rámci této innosti minimální. Z tohoto dvodu nejsou uvedeny navíc píjmy a výdaje na jednotlivých stediscích. P ÍJMY Píjmy KC Nájemné 428 Krátkodobé nájemné 90 Poplatky šatna 3 Prodej zboží l jiné ostatní výnosy 4 P ÍJMY CELKEM 526

15 VÝDAJE Výdaje KC 2004 SPOTEBA Spoteba materiálu 2 Spoteba el.energie 10 Spoteba tepla 12 Spoteba vody 1 Prodané zboží 1 SPOTEBA CELKEM 26 SLUŽBY Opravy a údržba 19 Poštovné 1 Telefony 13 Ostatní náklady 76 SLUŽBY CELKEM 109 OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy 85 OON 7 Zákonné sociální pojištní 22 Zdravotní pojištní 7 Jednotný pídl do FKSP 2 OSOBNI NÁKLADY CELKEM 123 DANE Da z nemovitosti 2 Ostatní dan a poplatky 1 DANE CELKEM 3 OSTATNÍ NÁKLADY Jiné ostatní náklady 2 Jiné ostatní náklady - popl.banka 1 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 3 ODPISY nehmot. a hmot-majetku Odpisy budov 1 CELKEM 265

16 HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 Píjmy celkem: 526 Výdaje celkem: 265 Hospodáský výsledek: DOPLUJÍCÍ INFORMACE Hospodáský výsledek z roku ,85 navrhla organizace rozdlit takto: ,- do fondu odmn a ,85 do fondu rezervního. Finanní prostedky navržené do rezervního fondu by organizace použila ke zkvalitnní prostedí a služeb pro návštvníky stediska 2. Jedná se o provedení úprav v klubovn II., která má samostatný vchod mimo hlavní budovu a v které jsou nevyhovující podmínky nap. sociální zázemí, špatné osvtlení. Další z plán je zkvalitnní technického zázemí ve víceúelovém sále. VI. ZÁVR Podkování KULTURNÍ CENTRUM dkuje zizovateli Mstské ásti Praha 12 za všestrannou podporu pi realizaci všech zmn a Magistrátu hl. m. Prahy za velkorysé poskytnutí prostor k užívání. Podkování patí též zamstnancm, kteí zodpovdným pístupem a ochotou pispli k úspšnému zvládnutí nových podmínek. V Praze dne Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2008 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní činnost 4.

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

VÝROČNÍ ZPRAVA ROK 2005 OBSAH: 1. Úvodní zpráva 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva 5. Závěr

VÝROČNÍ ZPRAVA ROK 2005 OBSAH: 1. Úvodní zpráva 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva 5. Závěr VÝROČNÍ ZPRAVA ROK 2005 OBSAH: 1. Úvodní zpráva 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva 5. Závěr 1. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2005 proběhlo v organizaci několik zásadních změn a kroků. Prvním

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006

ZPRÁVA O INNOSTI ZA ROK 2006 ZPRÁVA O INNOSTI píspvkové organizace Domov penzion pro dchodce Vychodilova ZA ROK 2006 Brno, únor 2007 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Hlavní innost organizace str. 4 Rozbor innosti ošetovatelské

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Výroní zpráva Skanska CZ region Brno s.r.o.

Výroní zpráva Skanska CZ region Brno s.r.o. Výroní zpráva 2004 Skanska CZ region Brno s.r.o. Výkonný výbor : IO : 69749892 DI : CZ69749892 Ing. ubomír Sedlák pedseda.ú.: 1561436319/0800 Heidi Kadiová Adresa : Jana Kopecká Víta Nejedlého 440/20 682

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Prbžná zpráva o projektu

Prbžná zpráva o projektu Grantový program Partnerství pro Kolínsko Prbžná zpráva o projektu íslo projektu 63-PK-041 Poadí zprávy 1 Název projektu Evropany už od mateské školy Název pedkladatele Obec Nmice Zpracoval Iveta Dudková

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Zpráva o hospodaení. Ke zpráv o hospodaení obecn. Junák svaz skaut a skautek R

Zpráva o hospodaení. Ke zpráv o hospodaení obecn. Junák svaz skaut a skautek R Zpráva o hospodaení Metodický list je vnována zpráv o hospodaení, kterou jsou organizaní jednotky Junáka povinny sestavovat po skonení každého kalendáního roku. Žádný vnitní pedpis nestanoví obsah této

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne 26.3.2014 Usnesení. 14/2014 Zastupitelstvo obce podle 84 odst. 1) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, schvaluje

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010)

(Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) (Materiál pro jednání zastupitelstva obce Spojil dne 24. záí 2010) V prbhu volebního období 2006 2010 stálo v ele obce Spojil devítilenné zastupitelstvo obce Spojil, které od ustavujícího zasedání dne

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více