VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

2 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr

3 l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 - Modany POBOKA: Pertoldova 3346/10, Praha 4 - Modany PRÁVNÍ FORMA: píspvková organizace s právní subjektivitou I: DI; CZ Obchodní rejstík: zapsána u Mstského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, vedoucí , - kancelá Jordana Jovkova , - kancelá poboka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí poboky: Dana Šilhánková Zizovatel: Mstská ást Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modany Zizovací listina: Novelizované znní - usnesení Zastupitelstva Mstské ásti.115/2003 ze dne

4 2. ÚVODNÍ ZPRÁVA Rok 2004 byl pro organizaci prvním celistvým rokem, ve kterém fungovala v nové podob a s novým názvem. Pro uceleno pedstavu je nutné strun shrnout zmny, které zapoaly v pedcházejících letech a které vedly postupn práv k nové podob a názvu organizace.na území Modan byly dv samostatné kulturní organizace, jejichž zizovatelem byla M Praha 12 - Kulturní zaízení Labe a Kulturní zaízení Otava. KZ Labe sídlilo v pronajatých prostorách v Mrákov ul a nájemní smlouva mla konit Vzhledem k tomu, že byl ze strany zizovatele zájem o zachování organizace a naskytla se možnost prostor v novém objektu, který se ml stavt v Jordana Jovkova 3427, byly zahájeny jednání s majitelem.vlastníkem polyfunkního domu je Magistrát hlavního msta Prahy, který dal souhlas k tomu,aby pízemí a zvýšený suterén využívalo KZ Labe. Vzhledem k tomu, že bylo patrné,že sthování k nebude možné, podailo se prodloužit nájemní smlouvu pro KZ Labe v Mrákov 3059 do Nový objekt byl zkolaudován v kvtnu2003 a koncem ervna se zaala organizace sthovat a získala pro svoji innost krásné prostory, které svým rozsahem poskytují oproti pvodním mnohem vtší možnosti.další zmna, která nastala, se zaala realizovat na základ usnesení M Praha12a to ve smyslu slouení KZ Otava s KZ Labe v jednu organizaci s tím, že by KZ Labe dostalo nový název,který byl také schválen. Slouení nastalo Skutenost, že KZ Otava bylo sloueno a tím pádem zrušeno, nemla vliv na to, že innost v objektu Pertoldova 3346,ve kterém KZ Otava sídlilo, byla ukonena. Ze strany zizovatele byl opt zájem o zachování innosti i v tomto objektu, takže v souasné podob má KC 12" sídlo v Jordana ]ovkova3427/20 a do užívání má sven objekt v Pertoldov 3346, ve kterém sídlí poboka KC 12". Vlastníkem objektu v Pertoldov 3346 je M Praha 12. Se sthováním a slouením organizací bylo spojeno mnoho práce a vynaloženo hodn energie s jediným cílem, aby vše probhlo po všech stránkách ( úetní, administrativní, personální ) kvalitn a bez problém.úkoly s tím spojené se realizovaly v roce 2003 a ást se realizovala i v roce 2004.Se sthování a slouením se ešila i velmi podstatná otázka a to koncepce innosti tak, aby efekt sthování a slouení byl pozitivním krokem nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska poskytování kvalitních služeb veejnosti. To, jakým zpsobem bude realizována skladba innosti, se pipravovalo v asovém pedstihu tak, aby nedošlo k perušení innosti.v roce 2004 postupn docházelo k další koordinaci a zmnám, nebo bylo jasné, že mnit koncepci není otázka krátkodobá a že se teprve provozem zjistí, jak vše funguje a jaké další zmny je poteba provést, jak se podailo rok 2004 zvládnout je uvedeno v dalších stránkách výroní zprávy za rok Pozn.: ve výroní zpráv se používá pro objekty KC 12 oznaení: KC 12 Jordana Jovkova 3427 stedisko 1 Poboka KC 12 Pertoldova 3346 stedisko 2

5 III. HLAVNÍ INNOST Obsah hlavní innosti je dán zizovací listinou, kde je charakterizován takto: pedmtem hlavní innosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdlávací a poznávací, poradenské,spoleenské, rekreaní a oddechové. Uvedené oblasti skýtají široký prostor pro rozmanitou skladbu innosti. Organizace se nezamuje výhradn ve své innosti na jednu oblast, což vyplývá i z faktu, že se nachází v sídlištní zástavb, pro kterou je v dnešní dob typické složení obyvatelstva všech vkových kategorií a tomu je uzpsobena práv i nabídka. Pesto existuje jedna oblast, kterou považujeme za prioritní a vnujeme ji maximální pozornost a to jsou aktivity urené dtem a mládeži. l. AKCE PRO DTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patí dopolední akce pro dti a mládež z MS, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro dti i rodie, odpolední akce pro družiny a akce ostatní nap. vystoupení dtí z rzných kroužk, akademie apod. 1) Dopolední akce pro MS, ZŠ, SŠ Celkem se uskutenilo 154 akcí, které navštívilo divák. Zastoupeny byly vnáší nabídce moderní, klasická zpracování pohádek, výchovné a vzdlávací poady literárního, hudebního charakteru, poady s tématikou zdravovdy, životního prostedí apod.v rámci dopoledních akcí dále realizujeme formou interaktivních besed preventivní programy.jedná se o besedy: Preventivní protidrogový program. Program prevence šikany l. a 2.díla Program sexuální výchovy. Jedné besedy se úastní vždy pouze jedna tída, což umožuje lepší práci a komunikaci. Pro dti ze speciálních a zvláštních škol nedláme samostatná pedstavení, ale zaleujeme je k ostatním. V rámci dopoledních pedstavení spolupracujeme s tmito školami: Mateské školy - Alšovy sady, Masová, Jílovská, K Výboru, Krouzova, Kukuínova, FTN Kukuínova, Levského, Liškova, Lysinská, Montessori, Palmetová, Pejevové, Pod Sady,Studánka. Základní a stední školy - Angelovova, Bítovská, Filosofská, Horákova, Jánošíkova, Jižní,Jílovská, K Dolm, Meteorologická, Mráková, Na Vršku, Pertoldova, Plamínkové, Polákova,Písnika, Pedškolní, Rakovského, Šmolková, T.G.M.Masaryka, V.Vanury, Zárubova,Zlatníky-Hodkovice, zvláštní škola Žaboveská, speciální škola Diakonie CE, speciální zákl.škola Domino 2, Klasické gymnázium Modany. Aby vznikla uritá míra spravedlnosti ve vztahu dostupnosti pro místní školy, konají se akce tohoto typu na stedisku l, které je tzv. na pl cesty pro vtšinu škol místních a pro školy vzdálenjší je dostupnost vzhledem k doprav výhodná. Sjednocení místa je výhodnjší též z dvod provozních a ekonomických. Navíc je pístup do objektu bezbariérový.z hlediska návštvnosti je zajímavé rozepsat návštvnost v jednotlivých msících, z ehož vyplývá, kdy byl o poady velký zájem a kdy naopak minimální i nulový.

6 MSÍC POET AKCÍ NÁVŠTVNOST Leden Únor Bezen Duben Kvten erven - - Záí íjen Listopad Prosinec CELKEM ) Sobotní akce pro dti i rodie Sobotní akce jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro co nejširší vkové spektrum. Provozovány jsou vždy po dobu 6 msíc - leden až bezen, íjen až prosinec. Uskutenilo se jich 15 pro 967 divák. Realizují se ve stedisku l a to hlavn z dvodu bezbariérového pístupu. 3) Ostatní akce Do této kategorie jsou zahrnuty odpolední akce pro družiny a akce konané formou vystoupení dtí, akademie dtí apod. Akce pro družiny se konají ve stedisku l a akce ostatní hlavn ve stedisku 2. Z tchto akcí bylo nejrozsáhlejší poádání venkovní akce Den dtí. Celkem probhlo ostatních akcí 10 a navštívilo je l.017 dtí. II. VEERNÍ KONCERTY Koncerty se konají stedisku 2, což je dáno faktem, že budova je samostatná a nejsou v ní bytové jednotky, takže nehrozí problém rušení. Poádání koncert má navíc v tomto objektu tradici. Uskutenilo se 13 akcí, které navštívilo l.599 divák. Vystoupili u nás nap. skupina Kamelot, Ivo jahelka, Štpán Rak, Jií Stivín, skupina Screamers, Marcipán, Karel Plíhal, Žalman a spol., František Nedvd. Dva koncerty jsme uskutenili v kostele Ve Lhotce,s kterým spolupracujeme již adu let - byl to koncert skupiny Spirituál kvintet a skupiny Javory v ele se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými. AKTIVITY DLOUHODOBJŠÍHO CHARAKTERU tj. jazykové, umlecké kurzy, pohybové aktivity Aktivity jsou uvedeny ve dvou ástech, nebo jejich konání je ohranieno školním rokem.realizují se ve vtšin pípad v odpoledních a veerních hodinách, ale vzhledem k tomu,že jsme zaznamenali zájem o nkteré aktivity i v dopoledních hodinách, zahrnuli jsme je do nabídky. Jedná se hlavn o akce urené seniorm a maminkám s dtmi. Uvedené aktivity se konají na obou stediscích.

7 Akce na stedisku 1: Název l. pololetí leden až erven Poet kurz Max.poet úastník 2. pololetí záí až prosinec Poet kurz Max.poet úastník Cviení pro pedškolní dti l 12 l 10 Jóga pro dti - - l 9 Cviení rodie s dtmi Základy tance a rytmiky l Bišní tance jóga pro mládež a dosplé l 20 l 20 Relaxaní cviení Cviení IGA - - l 7 Výtvarné kurzy dti Výtvarné kurzy dosplí 1 11 l 11 Anglický jazyk dti l Anglický jazyk dosplí Hudební kurzy hod./ týdne 7 CELKEM Akce na stedisku 2: Název l. pololetí leden až erven Poet kurz Max.poet úastník 2. pololetí záí až prosinec Poet kurz Max.poet úastník Cviení rodie s dtmi - - l 34 Bišní tance l Kung-fu dti l 19 l 9 Kung-fu dosplí 1 7 l 10 Jóga pro mládež a dosplé l Relaxaní cviení - - l 8 Kouzelnický kroužek 2 14 l 11 Plastový modelá l Anglický jazyk dosplí CELKEM

8 IV. POHYBOVÉ, TANENÍ, ZÁJMOVÉ AKTIVITY Aktivity tohoto typu se konají ve vtšin pípad pravideln v pedem daných hodinách a návštvníci si taktéž u vtšiny z nich nemusí zajišovat místo. V rámci nabídky se konalo rehabilitaní cviení a další odborná cviení ( nap.kalanetika, power jóga, body-building,cviení spojené s hlídáním dtí ). Aktivity se konají v dopoledních, odpoledních a veerních hodinách, aby veejnost mla co nejširší asový výbr. Realizovaly se vtšinou na stedisku l,nebo byly již zabhnuté z minulého psobišt a navíc se mohly rozšíit, nebo k dispozici je pro jejich poádání v nových prostorách samostatný sál. Na stedisku 2 se aktivity podobného charakteru ped slouením nepoádaly (s výjimkou žonglování) a v roce 2004 byly postupn zavádny, jejich zaazení ve vtší míe se projeví v roce Rozsah tchto aktivit je na stedisku 2 navíc limitován prostorem, nebo k dispozici je jeden víceúelový sál a v roce2004 bylo nutné ešit také problém spojený s hygienickým zázemím, nebo na sále byl jako podlahová krytina koberec, který byl již nevhodný práv pro realizaci tchto a podobných akcí.na stedisku 2 probhly tyto akce: Rituál Pti Tibean - 4 lekce - 9 osob. Vnitní cviky Tao - 4 lekce - 6 osob. Sobota s jógou - 2 akce pro 34 osob, žonglování - 54 osob.u stediska l je uveden pehled msíní, z kterého si organizace mže udlat pedstavu,v kterých msících je o n nejvtší zájem. Pouze u letních msíc (tj. ervenec, srpen, záí) je nutné vzít v úvahu fakt, že jejich rozsah je podstatn nižší a návštvnost u nich nelze porovnávat s ostatními msíci. MSÍC Odborné pohybové aktivity Rehabilitaní veery Návštvnost Poet akcí Návštvnost Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec CELKEM

9 V. UMLECKÉ KURZY Umlecké kurzy poádáme na obou stediscích s tím, že jsme postupn hledaly formy jejich organizování, aby nedocházelo k suplování jednotlivých kurz a aby skladba byla co nejrozmanitjší z hlediska obsahového a nabídka co nejširší i z hlediska možnosti výbru asového. Na stedisku l se uskuteují kurzy jednorázové výhradn ve všední dny s tím,že nejžádanjší dny jsou úterý a tvrtek. Na stedisku 2 se realizují jednorázové kurzy též ve všední dny ve stedu, píležitostn i v pondlí i ve tvrtek. Na rozdíl od stediska 1 se uplatnila koncepce kurz poádaných ve form více lekcí a kurzy víkendové.umleckých kurz na stedisku 1 se celkem uskutenilo 32 a navštívilo je 264 osob a na stedisku 2 se celkem uskutenilo 45 kurz, které navštívilo 196 osob.nabídka byla koncipována co nejrozmanitjším zpsobem pro všechny vkové kategorie.uskutenily se nap. tyto umlecké kurzy: výroba svícnu z mozaiky, drátování - základy,velikononí, vánoní drátování, drátování svíek, výroba drátných nádob, výroba z pediku - ošatky, oválná ošatka, miniatury, šperkovnice z pediku, oplétání skleniek z pediku, prostírání z pediku, pletení košík pekládaná dna, výroba tácu z pediku, gelové svíky, aranžování ze suché vazby, aranžování - velikononí, adventní, vánoní aranžmá, frotáž na hedvábí, zdobení svíek, výroba sklenných hodin, malování na hedvábí, výroba kulatých krabic, šablonování textilními barvami, stíraná technika, plastická ubrousková technika, mramorování a frotáž na hedvábí, palikování, výroba z ovího rouna, korálkové ozdoby, šití panenek, výroba mýdla,košíky z lýka, výroba drobné bižuterie, patchwork. VI. ODBORNÉ SEMINÁ E Organizace odborných seminá netvoila dominantní složku nabídky. Na stedisku 1 se realizoval obsahov zajímavý seminá ve form 8 setkání jak vychovávat hyperaktivní dít,který zaujal 37 osob a 3 semináe pro dívky a ženy Cesta ke kráse, které navštívilo 27 osob.na stedisku 2 probhl taktéž l seminá Cesta ke kráse pro 4 osoby, seminá Automatická kresba, který navštívilo 8 osob a seminá Výklad tarotu pro 7 osob. Vil. AKCE VÝSTAVNÍHO A PRODEJNÍ CHARAKTERU vetn doprovodných kulturních akcí Zmínit je nutné 2 akce vtšího rozsahu, které navštívilo celkem osob. Na stedisku 1 to byly Vánoní trhy a na stedisku 2 Kouzlo lidové tvorby. Ob akce mají již tradici a konají se pravideln již nkolik let. V rámci letošní výstavy Kouzlo lidové tvorby probhlo nkolik doprovodných kulturních akcí - vystoupení dtského pveckého sboru Písnika", skupiny Neglegere, akrobacie Prosek, vokální skupiny Tm Hormony a módní pehlídka spoleenských model Terezy Šnajdrové. V prbhu roku se píležitostn realizují výstavy nap. dtí z výtvarných kurz a u tchto výstav nesledujeme návštvnosti, mají spíše spontánní charakter.

10 IV. DOPLKOVÁ INNOST Na základ zizovací listiny je organizace oprávnna vykonávat doplkovou innost navazující na hlavní innost organizace, jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je,aby neomezovala a obsahov nenarušovala hlavní innost a dále, aby prostedky, které získává organizace z této innosti, sloužily ke zkvalitování innosti hlavní.v rámci doplkové innosti provozuje organizace na základ píslušných oprávnní tyto aktivity: l) Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - stedisko 2 a) jedná se o pronájmy dlouhodobjšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na pípadné omezení hlavní innosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostor vetn zajištní jiných než základních služeb se realizují již pímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží spoleenský sál a klubovny.jedinou pravidelnjší aktivitou, která probíhá v rámci této innosti jsou stedení spoleenská setkání Klubu díve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, pednášky, divadelní akce apod. l ostatní pronájmy, které se uskutenily, mly vtšinou kulturní, spoleenský i výchovný obsah nap. spoleenská setkání eského magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkm, bytovým družstvm pro konání jejich schzí a setkání nap. pravideln každý rok využívají prostory zahrádkáské spolky. Akcí tohoto typu se nerealizuje mnoho, nebo organizace upednostuje vlastní aktivity. V roce 2004 probhlo ( bez setkání KDN ) celkem 17 krátkodobých pronájm. 2) V prbhu roku rozšíila organizace doplkovou innost o specializovaný maloobchod a to na základ živnostenského listu vydaného živnostenským odborem M Praha 12 dne pod evid Ve zizovací listin není tato innost tedy uvedena,zizovateli byla tato skutenost písemn oznámena. Tuto innost jsme zaali provozovat z dvodu zkvalitnní služeb, které poskytujeme návštvníkm a je provozována výhradn pi konkrétních akcích nap. sobotní akce pro dti, koncerty.

11 V. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ INNOST KC 12" hospodailo v roce 2004 na hlavní innosti s vyrovnaným rozpotem. Píjmová i výdajová ást je uvádna v celkových údajích a zárove jsou pro vtší pehlednost uvedeny píjmy a výdaje u stediska 1 a stediska 2 zvláš. Z hlediska porovnání hospodaení z minulým rokem nejsou údaje hodnoceny, nebo v roce 2003 organizace v této podob nefungovala. ]e možné ale zkonstatovat, že v roce 2003 byly tehdejším samostatných organizacím KZ Labe a KZ Otava poskytnuty píspvky na provoz v souhrnné výši ,-K a v roce 2004 byl poskytnut píspvek ve výši ,-K. Do uvedených píspvk nejsou zahrnuty úelové dotace a pípadné navýšení píspvk v prbhu roku. Snížení píspvku bylo logickým vyústním nové situace tj. pesthování do nových prostor, v kterých není organizace zatížena vysokým nájemným tak, jako tomu bylo v pvodních prostorách. Následující údaje jsou uvádny v tis.k. PÍJMY l. P ÍJMOVÁ ÁST - vlastní píjmy Vlastní píjmy KC l2" Stedisko l Stedisko 2 souhrnn Vstupné Kurzovn Ostatní CELKEM P ÍJMOVÁ ÁST píspvky Zizovatel poskytl v roce 2004 píspvky v celkové výši tis.k a) píspvek na provoz od zizovatele ve výši tis.k + navýšení píspvku z dvodu zízení nové funkce interního auditora v návaznosti na naízení zizovatele ve výši 21 tis.kc-celkem2.446 b) úelová dotace z fondu obnovy na dovybavení stediska lve výši 350 tis.k 3. P ÍJMOVÁ ÁST - zapojení vlastních fond a) plánováno bylo zapojení investiního fondu ve výši 199 tis.k pro úely poízení nové kopírky pro stedisko 2 ve výši 60 tis.k a na provedení investiní opravy na stedisku 2 ve výši 139 tis.k - dodávka a instalace nové podlahové krytiny -parkety - ve víceúelovém sále b) plánováno bylo zapojení rezervního fondu ve výši 180 tis.k pro stedisko 2 k úelm nového vybavení a pro využití u dtských akcí, u kterých se nevybírá vstupné taktéž konaných na stedisku 2

12 4. SOUHRNNÁ TABULKA - P ÍJMY - skutenost roku vlastní píjmy, erpání píspvk, zútování fond a jiné ostatní výnosy KC l2" Stedisko l Stedisko 2 souhrnn Píspvek od UMC Úelový píspvek od UMC CELKEM píspvky Fond investiní - zútování Fond reprodukce - zútování CELKEM fondy ]iné ostatní výnosy Vlastní píjmy PRI]MY CELKEM VÝDAJE Výdaje KC l2" souhrnn Stedisko l Stedisko 2 SPOTEBA Spoteba materiálu Spoteba DHIM Spoteba hrazeno z fondu Spoteba el.energie Spoteba tepla Spoteba vody SPOTEBA CELKEM SLUŽBY Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráe Autorské poplatky Nájemné objekty Odpisy DNÍM Pepravné 1-1 Poštovné Telefony Ostatní náklady Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM OSOBNI NÁKLADY Mzdy CVS 4-4 Tarifní mzdy OON

13 Zákonné sociální pojištní Zdravotní pojištní jednotný pídl do FKSP Píspvek na stravování Náhrady CVS OSOBNI NÁKLADY DANE Da z nemovitosti 7-7 OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY nehmot. a hmot- Odpisy budov Odpisy ostatní ODPISY CELKEM CELKEM HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 Píjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodáský výsledek: O DOPLUJÍCÍ INFORMACE ERPÁNÍ ÚELOVÉHO P ÍSPVKU Úelová dotace z fondu obnovy byla poskytnuta pro dovybavení stediska l. Z poskytnuté ástky ,-K bylo erpáno ,20,- a použita byla k úelm, které byly zizovatelem schváleny. 1) doplnní systému mení a regulace o možnost spínání vzduchotechniky pímo z prostor ,20 2) reklamní svtelné panely ,- 3) výstavní panely ,- 4) zmna zpsobu ovládání venkovních žaluzií u obou sál ,- Neinvestiní výdaje u bod l) až 3) jsou ve výdajích zaútovány u položky spoteba z fondu ve výši ,20 a u bodu 4) jde o investici.

14 INVESTICE V prbhu roku 2004 byly realizovány tyto investice: 1) poízení kopírky pro stedisko ,- hrazeno z vlastního investiního fondu 2) zmna zpsobu ovládání venkovních žaluzií u obou sálu u stediska l ,- hrazeno z úelového píspvku. S provedením této investice a také s tím, že investici bude odepisovat K 11" dal souhlas majitel objektu ({.Magistrát hlavního msta Prahy. 3) investiní oprava na stedisku 2 - dodávka a instalace nové podlahové krytiny ( parkety ) ve víceúelovém sále ,- hrazeno zvláštního investiního fondu ERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU Skutené erpání rezervního fondu bylo oproti plánu 180 tis.k nižší ,50. Rezervní fond byl využit pro stedisko 2 a to na tyto úely: 1) poízení nových židlí do víceúelového sálu, šatny herc, klubovny a vestibulu ve výši ,- 2) ástené pokrytí náklad spojených s poízením pojízdných vozík na pevoz a uskladnní židlí v zákulisí víceúelového sálu ,50 3) pokrytí náklad ( honoráe ) spojených s poádáním venkovní akce Den dtí, u které se nevybírá vstupné a náklady nejsou kryty žádnými píjmy ,- ZAMSTNANCI V roce 2004 zajišovalo chod celého KC 5,8 zamstnanc ( pepotený stav ) v pracovních pomrech. Kurzy, pohybové, tanení a další zájmové aktivity byly zajišovány pevážn formou dohod o pracovní innosti i dohod o provedení práce a ást jich byla realizována formou externí spolupráce. Do záí 2004 byl na stedisku 2 zamstnanec na civilní služb. DOPLKOVÁ INNOST Píjmy i výdaje jsou uvádny souhrnn za celé KC, nebo veškeré pronájmy, které tvoí dominantní ást této innosti, se provozují výhradn na stedisku 2. Provoz ostatní innosti tj. prodej zboží, který se provozoval v roce 2004 pouze na stedisku 1, byl zahájen až na konci roku a podíl na celkových výsledcích byl v rámci této innosti minimální. Z tohoto dvodu nejsou uvedeny navíc píjmy a výdaje na jednotlivých stediscích. P ÍJMY Píjmy KC Nájemné 428 Krátkodobé nájemné 90 Poplatky šatna 3 Prodej zboží l jiné ostatní výnosy 4 P ÍJMY CELKEM 526

15 VÝDAJE Výdaje KC 2004 SPOTEBA Spoteba materiálu 2 Spoteba el.energie 10 Spoteba tepla 12 Spoteba vody 1 Prodané zboží 1 SPOTEBA CELKEM 26 SLUŽBY Opravy a údržba 19 Poštovné 1 Telefony 13 Ostatní náklady 76 SLUŽBY CELKEM 109 OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy 85 OON 7 Zákonné sociální pojištní 22 Zdravotní pojištní 7 Jednotný pídl do FKSP 2 OSOBNI NÁKLADY CELKEM 123 DANE Da z nemovitosti 2 Ostatní dan a poplatky 1 DANE CELKEM 3 OSTATNÍ NÁKLADY Jiné ostatní náklady 2 Jiné ostatní náklady - popl.banka 1 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 3 ODPISY nehmot. a hmot-majetku Odpisy budov 1 CELKEM 265

16 HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 Píjmy celkem: 526 Výdaje celkem: 265 Hospodáský výsledek: DOPLUJÍCÍ INFORMACE Hospodáský výsledek z roku ,85 navrhla organizace rozdlit takto: ,- do fondu odmn a ,85 do fondu rezervního. Finanní prostedky navržené do rezervního fondu by organizace použila ke zkvalitnní prostedí a služeb pro návštvníky stediska 2. Jedná se o provedení úprav v klubovn II., která má samostatný vchod mimo hlavní budovu a v které jsou nevyhovující podmínky nap. sociální zázemí, špatné osvtlení. Další z plán je zkvalitnní technického zázemí ve víceúelovém sále. VI. ZÁVR Podkování KULTURNÍ CENTRUM dkuje zizovateli Mstské ásti Praha 12 za všestrannou podporu pi realizaci všech zmn a Magistrátu hl. m. Prahy za velkorysé poskytnutí prostor k užívání. Podkování patí též zamstnancm, kteí zodpovdným pístupem a ochotou pispli k úspšnému zvládnutí nových podmínek. V Praze dne Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany IČ: 47608111 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: 47608111 DIČ: CZ47608111 Obchodní

Více

Výroní zpráva za rok 2009

Výroní zpráva za rok 2009 Výroní zpráva za rok 2009 V souladu s plánem práce, s koncepcí rozvoje JVK byly v roce 2010 zajištny a provedeny následující úkoly: I. Hlavní úkoly: Rozšíili jsme výpjní dobu ve všech pjovnách Jihoeské

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A

V Ý R O N Í Z P R Á V A Stední škola technická a zemdlská Mohelnice V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ZA ROK 2012/2013 a O HOSPODAENÍ ZA ROK 2012 1 Osnova: 1 Základní údaje o škole 2 Seznam studijních a uebních obor 3 Pehled

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více