VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004"

Transkript

1 VÝRONÍ ZPRÁVA ROK 2004

2 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní innost 4. Doplková innost 5. Ekonomická zpráva 6. Závr

3 l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", píspvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 - Modany POBOKA: Pertoldova 3346/10, Praha 4 - Modany PRÁVNÍ FORMA: píspvková organizace s právní subjektivitou I: DI; CZ Obchodní rejstík: zapsána u Mstského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, vedoucí , - kancelá Jordana Jovkova , - kancelá poboka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí poboky: Dana Šilhánková Zizovatel: Mstská ást Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modany Zizovací listina: Novelizované znní - usnesení Zastupitelstva Mstské ásti.115/2003 ze dne

4 2. ÚVODNÍ ZPRÁVA Rok 2004 byl pro organizaci prvním celistvým rokem, ve kterém fungovala v nové podob a s novým názvem. Pro uceleno pedstavu je nutné strun shrnout zmny, které zapoaly v pedcházejících letech a které vedly postupn práv k nové podob a názvu organizace.na území Modan byly dv samostatné kulturní organizace, jejichž zizovatelem byla M Praha 12 - Kulturní zaízení Labe a Kulturní zaízení Otava. KZ Labe sídlilo v pronajatých prostorách v Mrákov ul a nájemní smlouva mla konit Vzhledem k tomu, že byl ze strany zizovatele zájem o zachování organizace a naskytla se možnost prostor v novém objektu, který se ml stavt v Jordana Jovkova 3427, byly zahájeny jednání s majitelem.vlastníkem polyfunkního domu je Magistrát hlavního msta Prahy, který dal souhlas k tomu,aby pízemí a zvýšený suterén využívalo KZ Labe. Vzhledem k tomu, že bylo patrné,že sthování k nebude možné, podailo se prodloužit nájemní smlouvu pro KZ Labe v Mrákov 3059 do Nový objekt byl zkolaudován v kvtnu2003 a koncem ervna se zaala organizace sthovat a získala pro svoji innost krásné prostory, které svým rozsahem poskytují oproti pvodním mnohem vtší možnosti.další zmna, která nastala, se zaala realizovat na základ usnesení M Praha12a to ve smyslu slouení KZ Otava s KZ Labe v jednu organizaci s tím, že by KZ Labe dostalo nový název,který byl také schválen. Slouení nastalo Skutenost, že KZ Otava bylo sloueno a tím pádem zrušeno, nemla vliv na to, že innost v objektu Pertoldova 3346,ve kterém KZ Otava sídlilo, byla ukonena. Ze strany zizovatele byl opt zájem o zachování innosti i v tomto objektu, takže v souasné podob má KC 12" sídlo v Jordana ]ovkova3427/20 a do užívání má sven objekt v Pertoldov 3346, ve kterém sídlí poboka KC 12". Vlastníkem objektu v Pertoldov 3346 je M Praha 12. Se sthováním a slouením organizací bylo spojeno mnoho práce a vynaloženo hodn energie s jediným cílem, aby vše probhlo po všech stránkách ( úetní, administrativní, personální ) kvalitn a bez problém.úkoly s tím spojené se realizovaly v roce 2003 a ást se realizovala i v roce 2004.Se sthování a slouením se ešila i velmi podstatná otázka a to koncepce innosti tak, aby efekt sthování a slouení byl pozitivním krokem nejen z hlediska ekonomického, ale také z hlediska poskytování kvalitních služeb veejnosti. To, jakým zpsobem bude realizována skladba innosti, se pipravovalo v asovém pedstihu tak, aby nedošlo k perušení innosti.v roce 2004 postupn docházelo k další koordinaci a zmnám, nebo bylo jasné, že mnit koncepci není otázka krátkodobá a že se teprve provozem zjistí, jak vše funguje a jaké další zmny je poteba provést, jak se podailo rok 2004 zvládnout je uvedeno v dalších stránkách výroní zprávy za rok Pozn.: ve výroní zpráv se používá pro objekty KC 12 oznaení: KC 12 Jordana Jovkova 3427 stedisko 1 Poboka KC 12 Pertoldova 3346 stedisko 2

5 III. HLAVNÍ INNOST Obsah hlavní innosti je dán zizovací listinou, kde je charakterizován takto: pedmtem hlavní innosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdlávací a poznávací, poradenské,spoleenské, rekreaní a oddechové. Uvedené oblasti skýtají široký prostor pro rozmanitou skladbu innosti. Organizace se nezamuje výhradn ve své innosti na jednu oblast, což vyplývá i z faktu, že se nachází v sídlištní zástavb, pro kterou je v dnešní dob typické složení obyvatelstva všech vkových kategorií a tomu je uzpsobena práv i nabídka. Pesto existuje jedna oblast, kterou považujeme za prioritní a vnujeme ji maximální pozornost a to jsou aktivity urené dtem a mládeži. l. AKCE PRO DTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patí dopolední akce pro dti a mládež z MS, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro dti i rodie, odpolední akce pro družiny a akce ostatní nap. vystoupení dtí z rzných kroužk, akademie apod. 1) Dopolední akce pro MS, ZŠ, SŠ Celkem se uskutenilo 154 akcí, které navštívilo divák. Zastoupeny byly vnáší nabídce moderní, klasická zpracování pohádek, výchovné a vzdlávací poady literárního, hudebního charakteru, poady s tématikou zdravovdy, životního prostedí apod.v rámci dopoledních akcí dále realizujeme formou interaktivních besed preventivní programy.jedná se o besedy: Preventivní protidrogový program. Program prevence šikany l. a 2.díla Program sexuální výchovy. Jedné besedy se úastní vždy pouze jedna tída, což umožuje lepší práci a komunikaci. Pro dti ze speciálních a zvláštních škol nedláme samostatná pedstavení, ale zaleujeme je k ostatním. V rámci dopoledních pedstavení spolupracujeme s tmito školami: Mateské školy - Alšovy sady, Masová, Jílovská, K Výboru, Krouzova, Kukuínova, FTN Kukuínova, Levského, Liškova, Lysinská, Montessori, Palmetová, Pejevové, Pod Sady,Studánka. Základní a stední školy - Angelovova, Bítovská, Filosofská, Horákova, Jánošíkova, Jižní,Jílovská, K Dolm, Meteorologická, Mráková, Na Vršku, Pertoldova, Plamínkové, Polákova,Písnika, Pedškolní, Rakovského, Šmolková, T.G.M.Masaryka, V.Vanury, Zárubova,Zlatníky-Hodkovice, zvláštní škola Žaboveská, speciální škola Diakonie CE, speciální zákl.škola Domino 2, Klasické gymnázium Modany. Aby vznikla uritá míra spravedlnosti ve vztahu dostupnosti pro místní školy, konají se akce tohoto typu na stedisku l, které je tzv. na pl cesty pro vtšinu škol místních a pro školy vzdálenjší je dostupnost vzhledem k doprav výhodná. Sjednocení místa je výhodnjší též z dvod provozních a ekonomických. Navíc je pístup do objektu bezbariérový.z hlediska návštvnosti je zajímavé rozepsat návštvnost v jednotlivých msících, z ehož vyplývá, kdy byl o poady velký zájem a kdy naopak minimální i nulový.

6 MSÍC POET AKCÍ NÁVŠTVNOST Leden Únor Bezen Duben Kvten erven - - Záí íjen Listopad Prosinec CELKEM ) Sobotní akce pro dti i rodie Sobotní akce jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro co nejširší vkové spektrum. Provozovány jsou vždy po dobu 6 msíc - leden až bezen, íjen až prosinec. Uskutenilo se jich 15 pro 967 divák. Realizují se ve stedisku l a to hlavn z dvodu bezbariérového pístupu. 3) Ostatní akce Do této kategorie jsou zahrnuty odpolední akce pro družiny a akce konané formou vystoupení dtí, akademie dtí apod. Akce pro družiny se konají ve stedisku l a akce ostatní hlavn ve stedisku 2. Z tchto akcí bylo nejrozsáhlejší poádání venkovní akce Den dtí. Celkem probhlo ostatních akcí 10 a navštívilo je l.017 dtí. II. VEERNÍ KONCERTY Koncerty se konají stedisku 2, což je dáno faktem, že budova je samostatná a nejsou v ní bytové jednotky, takže nehrozí problém rušení. Poádání koncert má navíc v tomto objektu tradici. Uskutenilo se 13 akcí, které navštívilo l.599 divák. Vystoupili u nás nap. skupina Kamelot, Ivo jahelka, Štpán Rak, Jií Stivín, skupina Screamers, Marcipán, Karel Plíhal, Žalman a spol., František Nedvd. Dva koncerty jsme uskutenili v kostele Ve Lhotce,s kterým spolupracujeme již adu let - byl to koncert skupiny Spirituál kvintet a skupiny Javory v ele se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými. AKTIVITY DLOUHODOBJŠÍHO CHARAKTERU tj. jazykové, umlecké kurzy, pohybové aktivity Aktivity jsou uvedeny ve dvou ástech, nebo jejich konání je ohranieno školním rokem.realizují se ve vtšin pípad v odpoledních a veerních hodinách, ale vzhledem k tomu,že jsme zaznamenali zájem o nkteré aktivity i v dopoledních hodinách, zahrnuli jsme je do nabídky. Jedná se hlavn o akce urené seniorm a maminkám s dtmi. Uvedené aktivity se konají na obou stediscích.

7 Akce na stedisku 1: Název l. pololetí leden až erven Poet kurz Max.poet úastník 2. pololetí záí až prosinec Poet kurz Max.poet úastník Cviení pro pedškolní dti l 12 l 10 Jóga pro dti - - l 9 Cviení rodie s dtmi Základy tance a rytmiky l Bišní tance jóga pro mládež a dosplé l 20 l 20 Relaxaní cviení Cviení IGA - - l 7 Výtvarné kurzy dti Výtvarné kurzy dosplí 1 11 l 11 Anglický jazyk dti l Anglický jazyk dosplí Hudební kurzy hod./ týdne 7 CELKEM Akce na stedisku 2: Název l. pololetí leden až erven Poet kurz Max.poet úastník 2. pololetí záí až prosinec Poet kurz Max.poet úastník Cviení rodie s dtmi - - l 34 Bišní tance l Kung-fu dti l 19 l 9 Kung-fu dosplí 1 7 l 10 Jóga pro mládež a dosplé l Relaxaní cviení - - l 8 Kouzelnický kroužek 2 14 l 11 Plastový modelá l Anglický jazyk dosplí CELKEM

8 IV. POHYBOVÉ, TANENÍ, ZÁJMOVÉ AKTIVITY Aktivity tohoto typu se konají ve vtšin pípad pravideln v pedem daných hodinách a návštvníci si taktéž u vtšiny z nich nemusí zajišovat místo. V rámci nabídky se konalo rehabilitaní cviení a další odborná cviení ( nap.kalanetika, power jóga, body-building,cviení spojené s hlídáním dtí ). Aktivity se konají v dopoledních, odpoledních a veerních hodinách, aby veejnost mla co nejširší asový výbr. Realizovaly se vtšinou na stedisku l,nebo byly již zabhnuté z minulého psobišt a navíc se mohly rozšíit, nebo k dispozici je pro jejich poádání v nových prostorách samostatný sál. Na stedisku 2 se aktivity podobného charakteru ped slouením nepoádaly (s výjimkou žonglování) a v roce 2004 byly postupn zavádny, jejich zaazení ve vtší míe se projeví v roce Rozsah tchto aktivit je na stedisku 2 navíc limitován prostorem, nebo k dispozici je jeden víceúelový sál a v roce2004 bylo nutné ešit také problém spojený s hygienickým zázemím, nebo na sále byl jako podlahová krytina koberec, který byl již nevhodný práv pro realizaci tchto a podobných akcí.na stedisku 2 probhly tyto akce: Rituál Pti Tibean - 4 lekce - 9 osob. Vnitní cviky Tao - 4 lekce - 6 osob. Sobota s jógou - 2 akce pro 34 osob, žonglování - 54 osob.u stediska l je uveden pehled msíní, z kterého si organizace mže udlat pedstavu,v kterých msících je o n nejvtší zájem. Pouze u letních msíc (tj. ervenec, srpen, záí) je nutné vzít v úvahu fakt, že jejich rozsah je podstatn nižší a návštvnost u nich nelze porovnávat s ostatními msíci. MSÍC Odborné pohybové aktivity Rehabilitaní veery Návštvnost Poet akcí Návštvnost Leden Únor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Záí íjen Listopad Prosinec CELKEM

9 V. UMLECKÉ KURZY Umlecké kurzy poádáme na obou stediscích s tím, že jsme postupn hledaly formy jejich organizování, aby nedocházelo k suplování jednotlivých kurz a aby skladba byla co nejrozmanitjší z hlediska obsahového a nabídka co nejširší i z hlediska možnosti výbru asového. Na stedisku l se uskuteují kurzy jednorázové výhradn ve všední dny s tím,že nejžádanjší dny jsou úterý a tvrtek. Na stedisku 2 se realizují jednorázové kurzy též ve všední dny ve stedu, píležitostn i v pondlí i ve tvrtek. Na rozdíl od stediska 1 se uplatnila koncepce kurz poádaných ve form více lekcí a kurzy víkendové.umleckých kurz na stedisku 1 se celkem uskutenilo 32 a navštívilo je 264 osob a na stedisku 2 se celkem uskutenilo 45 kurz, které navštívilo 196 osob.nabídka byla koncipována co nejrozmanitjším zpsobem pro všechny vkové kategorie.uskutenily se nap. tyto umlecké kurzy: výroba svícnu z mozaiky, drátování - základy,velikononí, vánoní drátování, drátování svíek, výroba drátných nádob, výroba z pediku - ošatky, oválná ošatka, miniatury, šperkovnice z pediku, oplétání skleniek z pediku, prostírání z pediku, pletení košík pekládaná dna, výroba tácu z pediku, gelové svíky, aranžování ze suché vazby, aranžování - velikononí, adventní, vánoní aranžmá, frotáž na hedvábí, zdobení svíek, výroba sklenných hodin, malování na hedvábí, výroba kulatých krabic, šablonování textilními barvami, stíraná technika, plastická ubrousková technika, mramorování a frotáž na hedvábí, palikování, výroba z ovího rouna, korálkové ozdoby, šití panenek, výroba mýdla,košíky z lýka, výroba drobné bižuterie, patchwork. VI. ODBORNÉ SEMINÁ E Organizace odborných seminá netvoila dominantní složku nabídky. Na stedisku 1 se realizoval obsahov zajímavý seminá ve form 8 setkání jak vychovávat hyperaktivní dít,který zaujal 37 osob a 3 semináe pro dívky a ženy Cesta ke kráse, které navštívilo 27 osob.na stedisku 2 probhl taktéž l seminá Cesta ke kráse pro 4 osoby, seminá Automatická kresba, který navštívilo 8 osob a seminá Výklad tarotu pro 7 osob. Vil. AKCE VÝSTAVNÍHO A PRODEJNÍ CHARAKTERU vetn doprovodných kulturních akcí Zmínit je nutné 2 akce vtšího rozsahu, které navštívilo celkem osob. Na stedisku 1 to byly Vánoní trhy a na stedisku 2 Kouzlo lidové tvorby. Ob akce mají již tradici a konají se pravideln již nkolik let. V rámci letošní výstavy Kouzlo lidové tvorby probhlo nkolik doprovodných kulturních akcí - vystoupení dtského pveckého sboru Písnika", skupiny Neglegere, akrobacie Prosek, vokální skupiny Tm Hormony a módní pehlídka spoleenských model Terezy Šnajdrové. V prbhu roku se píležitostn realizují výstavy nap. dtí z výtvarných kurz a u tchto výstav nesledujeme návštvnosti, mají spíše spontánní charakter.

10 IV. DOPLKOVÁ INNOST Na základ zizovací listiny je organizace oprávnna vykonávat doplkovou innost navazující na hlavní innost organizace, jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je,aby neomezovala a obsahov nenarušovala hlavní innost a dále, aby prostedky, které získává organizace z této innosti, sloužily ke zkvalitování innosti hlavní.v rámci doplkové innosti provozuje organizace na základ píslušných oprávnní tyto aktivity: l) Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - stedisko 2 a) jedná se o pronájmy dlouhodobjšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na pípadné omezení hlavní innosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostor vetn zajištní jiných než základních služeb se realizují již pímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží spoleenský sál a klubovny.jedinou pravidelnjší aktivitou, která probíhá v rámci této innosti jsou stedení spoleenská setkání Klubu díve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, pednášky, divadelní akce apod. l ostatní pronájmy, které se uskutenily, mly vtšinou kulturní, spoleenský i výchovný obsah nap. spoleenská setkání eského magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkm, bytovým družstvm pro konání jejich schzí a setkání nap. pravideln každý rok využívají prostory zahrádkáské spolky. Akcí tohoto typu se nerealizuje mnoho, nebo organizace upednostuje vlastní aktivity. V roce 2004 probhlo ( bez setkání KDN ) celkem 17 krátkodobých pronájm. 2) V prbhu roku rozšíila organizace doplkovou innost o specializovaný maloobchod a to na základ živnostenského listu vydaného živnostenským odborem M Praha 12 dne pod evid Ve zizovací listin není tato innost tedy uvedena,zizovateli byla tato skutenost písemn oznámena. Tuto innost jsme zaali provozovat z dvodu zkvalitnní služeb, které poskytujeme návštvníkm a je provozována výhradn pi konkrétních akcích nap. sobotní akce pro dti, koncerty.

11 V. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ INNOST KC 12" hospodailo v roce 2004 na hlavní innosti s vyrovnaným rozpotem. Píjmová i výdajová ást je uvádna v celkových údajích a zárove jsou pro vtší pehlednost uvedeny píjmy a výdaje u stediska 1 a stediska 2 zvláš. Z hlediska porovnání hospodaení z minulým rokem nejsou údaje hodnoceny, nebo v roce 2003 organizace v této podob nefungovala. ]e možné ale zkonstatovat, že v roce 2003 byly tehdejším samostatných organizacím KZ Labe a KZ Otava poskytnuty píspvky na provoz v souhrnné výši ,-K a v roce 2004 byl poskytnut píspvek ve výši ,-K. Do uvedených píspvk nejsou zahrnuty úelové dotace a pípadné navýšení píspvk v prbhu roku. Snížení píspvku bylo logickým vyústním nové situace tj. pesthování do nových prostor, v kterých není organizace zatížena vysokým nájemným tak, jako tomu bylo v pvodních prostorách. Následující údaje jsou uvádny v tis.k. PÍJMY l. P ÍJMOVÁ ÁST - vlastní píjmy Vlastní píjmy KC l2" Stedisko l Stedisko 2 souhrnn Vstupné Kurzovn Ostatní CELKEM P ÍJMOVÁ ÁST píspvky Zizovatel poskytl v roce 2004 píspvky v celkové výši tis.k a) píspvek na provoz od zizovatele ve výši tis.k + navýšení píspvku z dvodu zízení nové funkce interního auditora v návaznosti na naízení zizovatele ve výši 21 tis.kc-celkem2.446 b) úelová dotace z fondu obnovy na dovybavení stediska lve výši 350 tis.k 3. P ÍJMOVÁ ÁST - zapojení vlastních fond a) plánováno bylo zapojení investiního fondu ve výši 199 tis.k pro úely poízení nové kopírky pro stedisko 2 ve výši 60 tis.k a na provedení investiní opravy na stedisku 2 ve výši 139 tis.k - dodávka a instalace nové podlahové krytiny -parkety - ve víceúelovém sále b) plánováno bylo zapojení rezervního fondu ve výši 180 tis.k pro stedisko 2 k úelm nového vybavení a pro využití u dtských akcí, u kterých se nevybírá vstupné taktéž konaných na stedisku 2

12 4. SOUHRNNÁ TABULKA - P ÍJMY - skutenost roku vlastní píjmy, erpání píspvk, zútování fond a jiné ostatní výnosy KC l2" Stedisko l Stedisko 2 souhrnn Píspvek od UMC Úelový píspvek od UMC CELKEM píspvky Fond investiní - zútování Fond reprodukce - zútování CELKEM fondy ]iné ostatní výnosy Vlastní píjmy PRI]MY CELKEM VÝDAJE Výdaje KC l2" souhrnn Stedisko l Stedisko 2 SPOTEBA Spoteba materiálu Spoteba DHIM Spoteba hrazeno z fondu Spoteba el.energie Spoteba tepla Spoteba vody SPOTEBA CELKEM SLUŽBY Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráe Autorské poplatky Nájemné objekty Odpisy DNÍM Pepravné 1-1 Poštovné Telefony Ostatní náklady Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM OSOBNI NÁKLADY Mzdy CVS 4-4 Tarifní mzdy OON

13 Zákonné sociální pojištní Zdravotní pojištní jednotný pídl do FKSP Píspvek na stravování Náhrady CVS OSOBNI NÁKLADY DANE Da z nemovitosti 7-7 OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady OSTATNÍ NÁKLADY ODPISY nehmot. a hmot- Odpisy budov Odpisy ostatní ODPISY CELKEM CELKEM HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 Píjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodáský výsledek: O DOPLUJÍCÍ INFORMACE ERPÁNÍ ÚELOVÉHO P ÍSPVKU Úelová dotace z fondu obnovy byla poskytnuta pro dovybavení stediska l. Z poskytnuté ástky ,-K bylo erpáno ,20,- a použita byla k úelm, které byly zizovatelem schváleny. 1) doplnní systému mení a regulace o možnost spínání vzduchotechniky pímo z prostor ,20 2) reklamní svtelné panely ,- 3) výstavní panely ,- 4) zmna zpsobu ovládání venkovních žaluzií u obou sál ,- Neinvestiní výdaje u bod l) až 3) jsou ve výdajích zaútovány u položky spoteba z fondu ve výši ,20 a u bodu 4) jde o investici.

14 INVESTICE V prbhu roku 2004 byly realizovány tyto investice: 1) poízení kopírky pro stedisko ,- hrazeno z vlastního investiního fondu 2) zmna zpsobu ovládání venkovních žaluzií u obou sálu u stediska l ,- hrazeno z úelového píspvku. S provedením této investice a také s tím, že investici bude odepisovat K 11" dal souhlas majitel objektu ({.Magistrát hlavního msta Prahy. 3) investiní oprava na stedisku 2 - dodávka a instalace nové podlahové krytiny ( parkety ) ve víceúelovém sále ,- hrazeno zvláštního investiního fondu ERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU Skutené erpání rezervního fondu bylo oproti plánu 180 tis.k nižší ,50. Rezervní fond byl využit pro stedisko 2 a to na tyto úely: 1) poízení nových židlí do víceúelového sálu, šatny herc, klubovny a vestibulu ve výši ,- 2) ástené pokrytí náklad spojených s poízením pojízdných vozík na pevoz a uskladnní židlí v zákulisí víceúelového sálu ,50 3) pokrytí náklad ( honoráe ) spojených s poádáním venkovní akce Den dtí, u které se nevybírá vstupné a náklady nejsou kryty žádnými píjmy ,- ZAMSTNANCI V roce 2004 zajišovalo chod celého KC 5,8 zamstnanc ( pepotený stav ) v pracovních pomrech. Kurzy, pohybové, tanení a další zájmové aktivity byly zajišovány pevážn formou dohod o pracovní innosti i dohod o provedení práce a ást jich byla realizována formou externí spolupráce. Do záí 2004 byl na stedisku 2 zamstnanec na civilní služb. DOPLKOVÁ INNOST Píjmy i výdaje jsou uvádny souhrnn za celé KC, nebo veškeré pronájmy, které tvoí dominantní ást této innosti, se provozují výhradn na stedisku 2. Provoz ostatní innosti tj. prodej zboží, který se provozoval v roce 2004 pouze na stedisku 1, byl zahájen až na konci roku a podíl na celkových výsledcích byl v rámci této innosti minimální. Z tohoto dvodu nejsou uvedeny navíc píjmy a výdaje na jednotlivých stediscích. P ÍJMY Píjmy KC Nájemné 428 Krátkodobé nájemné 90 Poplatky šatna 3 Prodej zboží l jiné ostatní výnosy 4 P ÍJMY CELKEM 526

15 VÝDAJE Výdaje KC 2004 SPOTEBA Spoteba materiálu 2 Spoteba el.energie 10 Spoteba tepla 12 Spoteba vody 1 Prodané zboží 1 SPOTEBA CELKEM 26 SLUŽBY Opravy a údržba 19 Poštovné 1 Telefony 13 Ostatní náklady 76 SLUŽBY CELKEM 109 OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy 85 OON 7 Zákonné sociální pojištní 22 Zdravotní pojištní 7 Jednotný pídl do FKSP 2 OSOBNI NÁKLADY CELKEM 123 DANE Da z nemovitosti 2 Ostatní dan a poplatky 1 DANE CELKEM 3 OSTATNÍ NÁKLADY Jiné ostatní náklady 2 Jiné ostatní náklady - popl.banka 1 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 3 ODPISY nehmot. a hmot-majetku Odpisy budov 1 CELKEM 265

16 HOSPODÁ SKÝ VÝSLEDEK ROKU 2004 Píjmy celkem: 526 Výdaje celkem: 265 Hospodáský výsledek: DOPLUJÍCÍ INFORMACE Hospodáský výsledek z roku ,85 navrhla organizace rozdlit takto: ,- do fondu odmn a ,85 do fondu rezervního. Finanní prostedky navržené do rezervního fondu by organizace použila ke zkvalitnní prostedí a služeb pro návštvníky stediska 2. Jedná se o provedení úprav v klubovn II., která má samostatný vchod mimo hlavní budovu a v které jsou nevyhovující podmínky nap. sociální zázemí, špatné osvtlení. Další z plán je zkvalitnní technického zázemí ve víceúelovém sále. VI. ZÁVR Podkování KULTURNÍ CENTRUM dkuje zizovateli Mstské ásti Praha 12 za všestrannou podporu pi realizaci všech zmn a Magistrátu hl. m. Prahy za velkorysé poskytnutí prostor k užívání. Podkování patí též zamstnancm, kteí zodpovdným pístupem a ochotou pispli k úspšnému zvládnutí nových podmínek. V Praze dne Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2008 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní činnost 4.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová

V Uh. Ostrohu, 1.9.2009 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI DOMU DTÍ A MLÁDEŽE V UHERSKÉM OSTROHU ZA ŠKOLNÍ ROK 28/29 V Uh. Ostrohu, 1.9.29 Zpracovala: Mgr. Nataša Kováová VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAÍZENÍ DDM UH.OSTROH I. Charakteristika

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více