Zpráva o činnosti za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2012 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, Znojmo tel fax

2 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení oddělení služeb Prezentace 2.1. výstavy sbírkotvorné oddělení oddělení služeb návštěvnost Interpretace 3.1. přednáškový cyklus sbírkotvorné oddělení oddělení služeb Kulturně-výchovná činnost 4.1. sbírkotvorné oddělení oddělení služeb Vědeckovýzkumná činnost 5.1. sbírkotvorné oddělení Propagace 6.1. sbírkotvorné oddělení oddělení služeb Plánování stavební opravy a úpravy objektů Řízení. 53 II. Hospodaření

3 Úvod 1. Oblast sbírkotvorná. Je významná u celého sbírkotvorného oddělení. Realizuje se převážně v rámci výzkumných aktivit. Jde především o tradiční, dlouhodobě koncipované, ale i nové dokumentační a monitoringové programy. Výzkumné aktivity s sebou přinesou rozšíření jednotlivých sbírkových kolekcí i dokumentace. Centrální přírůstková kniha se rozrostla o 140 čísel, což představuje ks sbírkových předmětů. Přičemž nákupem bylo získáno 120 ks předmětů, darem pak 586 kusů. Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje na základě jednacího řádu a sešel se dne Doporučil nákup 119 ks předmětů do sbírkového fondu, dále schválil i dary a vyřazení archeologických předmětů z archeologické podsbírky. Nově byla do komise jmenována kastelánka vranovského zámku Mgr. Miroslava Janíčková. Poraní sbor pro sbírkotvornou činnost pracuje ve složení: Mgr. Josef Fantura, Galerie výtvarného umění, Hodonín - předseda Mgr. Miroslava Janíčková, NPÚ PhDr. Eva Večerková, CSC, Moravské zemské muzeum Mgr. Milada Rigasová, Regionální muzeum Mikulov Ing. Martin Škorpík, Správa národního parku Podyjí Jaroslav Frecer, Jihomoravské muzeum ve Znojmě - tajemník Mgr. Jaroslav Šmerda, Jihomoravské muzeum ve Znojmě. Oblast tezaurační v sobě zahrnovala převážně standardní činnosti spočívající v evidenci přírůstků do sbírek v I. i II. stupni evidence a též v administrativě vyplývající ze zápisu sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě do Centrální evidence sbírek. Pokračoval i postupný převod sbírkové evidence do počítačových databází v systémech DEMUS (botanické, geologické, archeologické, historické a uměleckohistorické sbírky), BACH (fotoarchiv), popř. ve vlastních systémech na bázi MS EXCEL (geologické a zoologické sbírky). V knihovně pokračovalo zadávání do knihovního systému Clavius. Uskutečnila se rovněž plánovaná periodická inventarizace vybraných podsbírek nebo jejich částí. Ve fondu archeologie byla dokončena revize celého fondu. Pokračovala i digitalizace sbírkového fondu. V rámci péče o stav sbírek probíhala ve všech objektech pravidelná sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích a expozicích za pomoci monitorovacího systému Hanwell. V letošním roce z důvodu stěhování svírkových předmětů rozhodla depozitářní komise o neprovedení preventivního desinsekčního zásahu v depozitárních prostorách popř. na jednotlivých sbírkových předmětech. 1

4 Konzervátorská laboratoř prováděla konzervátorské ošetření vybraných sbírkových předmětů z archeologických, zoologických, historických i uměleckohistorických sbírek a preparaci vybraných exemplářů z entomologické sbírky. Rozsáhlejší restaurátorské zásahy na sbírkovém fondu byly prováděny dodavatelsky. Preparace zvířat byla rovněž provedena dodavatelsky. Dokumentátor především spolupracoval s přírodovědným pracovištěm. 2. Oblast prezentační, reprezentují především výstavy. Místo plánovaných 23 výstav jsme uskutečnili 27 titulů výstav z muzejních sbírek, výstav výtvarného umění, výstav vlastních, přejatých nebo pořádaných ve spolupráci s jinými subjekty. Ve volně přístupném mázhausu Domu umění se uskutečnilo místo čtyř pak devět výstav. V 1. patře Domu umění to byly dvě velké autorské výstavy jedna v rámci muzejní noci na téma sběratelství s názvem Co nového výstava přírůstků JMM a k významnému výročí pak výstava 5 krát J.T. Fischer, M. Smutný, E. Kotrba, J. Růžička, K. Černý. Ve výstavním plánu jsme nezapomněli ani na výstavy regionálních výtvarníků Zdeněk Maixner, Karel Pokorný a kantoři regionu. Své nejenom soutěžní práce na velikonoční téma již tradičně představili návštěvníkům studenti SOU a SOŠ Dvořákova 19, Znojmo. Z velké návštěvnosti v prosinci (2.062osob) vyplývá, že jsme opravdu potěšili malé i velké návštěvníky výstavou ze soukromých sbírek s názvem Hračky ze skříně. V minoritském klášteře nutno zmínit především výstavy z vlastních fondů na téma Velikonoc a Vánoc. Dle předpokladu největší návštěvnost osob zaznamenala za 20 dní jejího trvání výstava Plazi v muzeu. Byli jsme rádi, že jsme mohli ukázat návštěvníkům i plazy žijící v regionu. Ve spolupráci s firmou ZNOVÍN Znojmo se již tradičně uskutečnil 1. června Den otevřených dveří Křížového sklepa a památníku Prokopa Diviše v Přiměticích. K prezentačním aktivitám muzea patřil i návštěvnický provoz ve stálých expozicích na znojemském hradě, v Domě umění, v minoritském klášteře, i na zřícenině hradu Cornštejn, kde se po dobrých zkušenostech z minulých sezón pro oživení prohlídek hradu opět připravuje kulturní program Léto na Cornštejně, sestavený především z vystoupení skupin historického šermu a již tradiční mše. Rovněž v Domě umění se uskutečnilo pro děti Pohádkové léto v Domě umění. Z důvodu pokračující rekonstrukce na hradě, vlastníkem městem Znojmem, byl opět značně omezen návštěvnický provoz v tomto objektu. Byla zrušena ve třech sálech ještě zbývající původní expozice z roku V prostorách byl po nutných stavebních opravách provedených vlastníkem městem Znojmem, instalován historický nábytek a expozice k rotundě, NKP. Po dokončení oprav stropu v císařském sále, související s opravou krovu, město Znojmo sály 2

5 vymalovalo a my jsme sem vrátili po třech letech obrazárnu. Hrad byl návštěvníkům zpřístupněn 28. června. Dne 25. května se uskutečnil osmý ročník muzejní noci, tentokrát na téma sběratelství. O tuto akci byl z řad sběratelů velký zájem, takže jsme museli provést výběr. Návštěvníci si mohli zdarma v muzejních objektech, prohlédnout nasvětlené expozice a výstavy, bohatý kulturní program, soutěže, kvizy a již tradičně výsledky dětské výtvarné soutěže. Představili se i jednotliví sběratelé v regionu. Finančně tento projekt podpořili, tak jako v loňském roce, Vinné sklepy Lechovice, město Znojmo a zřizovatel. Ve spolupráci s Tyflocentrem Znojmo jsme v pondělí 28. května po muzejní noci pořádali pro klienty ozvěny muzejní noci. Na základě vzájemné domluvy byly realizovány zápůjčky sbírkových předmětů do jiných organizací za účelem jejich vystavení. 3. V oblasti interpretace je nutno zmínit tradiční 32. ročník přednáškového cyklu s 11 čtvrtečními přednáškami, kde mimo jiné interpretují své výzkumné aktivity i odborní pracovníci muzea. V Domě umění proběhl již tradičně úterní přednáškový cyklus Správy Národního parku Podyjí. Spolupráce probíhala i na programových akcích jejího návštěvnického centra v Čížově a na vydání skládaček s tématy vřesoviště, orchideje a hrady. Byla prováděna pravidelná aktualizace našich www stránek a dále i aktualizace prezentace na jiných internetových stránkách. Odborní pracovníci se zúčastňovali odborných seminářů, konferencí a to nejenom pasivně, ale i formou přednášek prezentujících své výzkumné aktivity. V publikační činnosti šlo především o prezentace výsledků výzkumné a odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea, jak v odborných publikacích, tak v tisku a ostatních masmédiích. 4. Kulturně výchovná činnost. S ohledem na skutečnost, že jsme neměli vyčleněného pracovníka byla omezená. Situace se zlepšila nástupem nové průvodkyně do Domu umění, studentky VŠ. Začala připravovat edukační programy včetně pracovních listů pro stálé expozice v Domě umění, ale i krátkodobé výstavy. Problém byl se zvládáním průvodcovské činnosti v Domě umění a edukačních programů i v jiných objektech. Edukační programy a dílničky měly velmi dobrý ohlas, proto jsme od poloviny roku obsadili místo muzejního pedagoga. Jeho vytvoření mělo pozitivní vliv na nárůst návštěvnosti, edukační programy navštívilo celkem osob. Sbírkotvorné oddělení spolupracovalo v září na tradičním projektovém dni se ZŠ Václavské nám. Znojmo. Na základních a středních školách odborní pracovníci přednesli celkem 49 přednášek pro žáků či studentů. Významná je již několikaletá účast zoologa na 23. 3

6 Mezinárodní studentské biologické olympiádě. V letošním roce to bylo formou přípravy studentů. Pro I. stupeň základní školy jsme v závěru školního roku na dopoledne připravili zábavný programem Hurá na prázdniny, kterého se zúčastnilo 242 dětí. I v tomto roce jsme spolupracovali se školami SOŠ a SOU Dvořákova 19, Znojmo a SOU a SOŠ a SČMSD Znojmo, s.r.o., Přimětická 50 a ZUŠ Znojmo. Uskutečnila se i odborná praxe tří studentů z VOŠ a vysokých škol. 5. Vědeckovýzkumná činnost. Výzkumy zoologa byly i v letošním roce především zaměřeny na monitoring netopýrů a výzkum vodních ptáků NP Podyjí. Botanik se zaměřil na výzkum křivatců a mokřadních rostlin a ověřování údajů a mapování cévnatých rostlin a významných rostlinných společenstev na Znojemsku. Geolog pokračoval s výzkumem těžkých minerálů, s výzkumem a dokumentací příležitostných odkryvů, sledování výskytů vltavínových a jim příbuzných sedimentů. Archeoložka prováděla především záchranné archeologické výzkumy a postupného (dlouhodobého) mapování lengyelských hrobů. Historikové se zaměřili především na výzkumný úkol východní obléhací tábor a kamennou věž hlásku u hradu Cornštejna, sběr a zpracování dat o národopisu našeho regionu. Pokračovalo i bádání věnované lidové obřadnosti Slovanů a nově lidové kultuře na Znojemsku. Kurátor dějin umění pokračoval se sběrem a zpracováním dat o keramické historii regionu a nově pak sběrem dat o autorech regionu, převážně J. Růžička, M. Smutný a E. Kotrba pro výstavu 5 krát Propagace je důležitou činností organizace. Je nezbytné, aby veřejnost věděla o všech našich aktivitách a aby návštěvníci chodili do muzea nejenom za zábavou, ale i poučením. Tradičně byl připraven ve dvou provedeních kalendářík pro rok I díky dotaci města Znojma byly vydány propagační skládačky muzea v AJ, Prokop Diviš, rotunda NJ, bez dotace pak i Cornštejn. Také díky dotaci města Znojma jsme vydali ve spolupráci s autorkou PhDr. Kateřinou Dvořákovou cenově dostupnou novou brožuru Rotunda svaté Kateřiny. Výtvarnice před sezónou, dle potřeby, provedla obnovu orientačních cedulí a ve spolupráci s kurátory repasi stálých expozic. O všech našich akcích výstavách, přednáškách, muzejní noci, výzkumných aktivitách informujeme tisk, IC, rozhlas a televizi. Dále je veřejnost informována prostřednictvím dvouměsíčníků, internetových stránek, ů, facebooku či pozvánek. Nově bylo zahájeno měsíční elektronické vydávání Muzealit. Odborné i širší veřejnosti je zpřístupněna odborná knihovna muzea a umožněno studium sbírek. 4

7 7. V oblasti plánování mezi důležité priority patřilo stěhování sbírkových předmětů do nového depozitáře v Hnanicích. Další nezbytné přesuny sbírkového fondu byly realizovány i v minoritském klášteře. Po jejich realizaci pak bylo možné zahájit akci rozšíření expozičních a výstavních prostor v 2 NP. Díky této akci se zvětší expozice živé přírody, nově pak i archeologie. Část původního bytu bude využita i pro nový výstavní prostor, který bude moci být využíván i pro školy. Tento prostor nám v budově velmi chybí. V rámci akce bylo vybudováno nové sociální zařízení pro personál. Pro zlepšení bezpečnosti návštěvníků vznikl i další únikový východ schodištěm pro personál. Přestože jsme nezískali z ministerstva kultury z programu ISO D dotaci na restaurování dvou barokních soch u zdi minoritského kláštera (sv. Jana Nepomuckého a sv. A. Paduánského), zrestaurovali jsme sochu sv. Jana Nepomuckého a to i díky odpuštěného nájmu ve výši 100 tis. Kč městem Znojmem za hrad. Díky dotaci od zřizovatele byl zrestaurován barokní oltář, který byl navrácen do deblínské kaple na hradě. Na návštěvníky zříceniny hradu Cornštejn čekala ve sklepeních hradních paláců nová expozice s názvem Co ukrývala hradní sklepení. Expozice vznikly díky účelové dotaci od zřizovatele. Plán výstav a přednáškový cyklus jsme se snažili sestavit tak, aby oslovil co nejširší veřejnost. Spolupracovali jsme i se školami na jejich projektech. Péče o nemovité kulturní památky, které Jihomoravské muzeum užívá jako jejich nájemce, nebo je spravuje jako svěřený nemovitý majetek kraje (Památník Prokopa Diviše, hrad Cornštejn a bývalý klášterní špitál), je dalším z významných okruhů jeho činnosti. V případě pronajatých objektů - Dům umění, hrad a rotunda svaté Kateřiny, národní kulturní památka, vlastník na základě našich podkladů schválil plán oprav pro tento rok. Muzeum poskytovalo součinnost s probíhajícími opravami městem Znojmem, především pak při rekonstrukci hradu. Na zřícenině hradu Cornštejn byla provedena pravidelná běžná údržba. V souladu s knihovním zákonem byla provedena revize části knihovního fondu 8. Řízení za řízení jednotlivých oddělení sbírkotvorného, služeb, ekonomického a správy budov odpovídají vedoucí těchto oddělení. Zpravidla jedenkrát měsíčně se konaly porady vedoucích oddělení a do týdne dle organizačního řádu, svolávají vedoucí porady svých oddělení. Celomuzejní porady se konala v závěru roku. 9. Oblast veřejných standardizovaných služeb. Jak je uvedeno výše, ale i v plánu jednotlivých oddělení a samozřejmě i na našich internetových stránkách, plníme standard územní i časové dostupnosti. Sbírky jsou zpřístupněny ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, ale i zápůjčkami k výstavním účelům či studiu a samozřejmě i formou badatelských 5

8 návštěv v muzeu. Co se týká muzejních programů, spolupracuje sbírkotvorné oddělení se Správou národního parku Podyjí na sobotních vycházkách po trasách v národním parku a se školami. O všech našich aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím našich internetových stránek a facebooku ale i jiných sdělovacích prostředků. Nově pak i prostřednictvím elektronického měsíčníku z názvem muzeality. Rovněž odborní pracovníci zpracovávají odborné posudky, expertízy a stanoviska. Jihomoravské muzeum plní důležitou společenskou úlohu sbírkotvorného, prezentačního a výzkumného centra v oblasti jižní Moravy. Standard ekonomické dostupnosti rovněž plníme nejenom slevami pro děti, studenty, žáky, seniory a občany s tělesným postižením, ale školám nabízíme možnost zakoupení výhodné roční permanentky, kterou využívají nejenom znojemské školy. Návštěvníci využívají i dny, kdy si zdarma mohou prohlédnout naše expozice a krátkodobé výstavy. Senioři mají pak čtyřikrát v roce vstup do muzea zdarma. Standard fyzické dostupnosti máme vyřešen v objektech ve vlastnictví kraje (sídlo JMM, památník P. Diviše, Hnanice a minoritský klášter). V objektech ve vlastnictví města Znojma jsme odkázáni na řešení bezbariérového přístupu na vlastníkovi. Hrad a Dům umění má bezbariérově přístupné přízemí. 6

9 1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 1.1. Sbírkotvorné oddělení Botanika a) selekce během roku 2012 bylo do sbírek JMM v rámci sbírkotvorné a dokumentační činnosti získáno přibližně 150 dokladových položek cévnatých rostlin a zapsáno přibližně 200 floristických záznamů a 20 fytocenologických snímků. Dále bylo pořízeno cca 150 dokumentačních fotografií rostlin, rostlinných společenstev a jejich biotopů. b) tezaurace nové sběry byly sušením a preparací zpracovány na herbářové položky, část sběrů je již určena a část z nich revidována odborníky na dané skupiny cévnatých rostlin z Ústavu botaniky a zoologie MU PřF v Brně, Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, LDF Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU Brno), revize bude pokračovat v dalších letech zápis přírůstků do I. stupně evidence proběhl podle plánu v první polovině roku (přírůstky za rok 2011) včetně přihlášení do CES (ve stanovených termínech) převod přírůstků do II. stupně evidence proběhl; databáze převedených přírůstků je vedena v excelovské tabulce; zálohování evidence proběhlo podle plánu; připravuje se jejich přihlášení do CES inventární revize 1. části mykologické podsbírky neproběhla. Analýzou postupu inventarizací za desetileté období v celém JMM a následně i v podsbírce mykologie bylo zjištěno, že revize této části fondu v roce 2012 není nezbytná pro dodržení zákonných podmínek. Zároveň kurátor byl jmenován předsedou inventární komise, což by i formálně komplikovalo její realizaci. Z těchto důvodů byla revize přesunuta do následujícího roku. všechny přírůstky z předchozích let byly ve spolupráci s odd. služeb (R. Hetflaiš) preparací a lepením zpracována na herbářové položky a zavedeny do II. stupně evidence v podobě excelovské tabulky; přihlášení do CES je připravováno a bude provedeno po dokončení přípravných prací v nejbližším možném termínu; jedná se o dlouhodobý úkol, který je systematicky řešen a má vazbu na další související procesy a činnosti a proto musí být proveden důkladně a jednotně průběžně byly revidovány herbářové položky kritických skupin ve spolupráci s odbornými botanickými pracovišti kontrola zápisu souřadnic a lokalit (případně jejich typizace a úprava) do počítačové evidence sbírky průběžně probíhala (dlouhodobý úkol) příprava databáze mokřadů v JanMAP pro publikaci proběhala ve spolupráci s odd. služeb (R. Hetflaiš) koordinace přípravy a zápis do databáze CES (pro všechny podsbírky) proběhl v termínech k a Odborná spolupráce spolupráce s Odborem životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo proběhla dle plánu formou společných výjezdů a konzultací při plánování péče o zvláště chráněná území spolupráce se Správou Národního parku Podyjí proběhla podle plánu formou společných výjezdů a přípravy publikací (skládačky a další) spolupráce s Moravským zemským muzeem Brno proběhla dle plánu formou konzultací při determinaci a odborné revizi sbírky a spoluprací při tvorbě centrální počítačové evidence herbářových sbírek spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně (MU Brno); Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU Brno); Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci 7

10 a Botanickým ústavem AV ČR probíhala podle plánu formou konzultací při determinaci a odborné revizi herbářových položek Geologie a) selekce Sbírkotvorná a dokumentační činnost geologického pracoviště sledovala i v roce 2012 dlouhodobé výzkumné aktivity. Stávající sbírky byly doplňovány především vlastním sběrem o regionální dokladový materiál z krystalinika Českého masivu, jeho pokryvných útvarů a sedimentů karpatské předhlubně. Při doplňování regionální části geologických sbírek byl v tomto období uplatňován topografický a regionálně geologický princip. Zvýšená pozornost byla věnována paleontologickým sběrům na lokalitách karpatské předhlubně, především v okolí Hrušovan kde došlo k obnažení vrstev s paleontologickým obsahem při výstavbě odkalovací nádrže (získáno 50 ks) V souvislosti s historicky doloženou těžbou Fe rud na trase silničního obchvatu mezi Příměticemi a Znojemským návrším probíhala dokumentace horninového prostředí a mineralogických výskytů. Pokračovala dokumentace výskytu ultrabazických hornin v moldanubiku (Vevčice, Černín, Višňové, Biskupice). V souladu s plánem pokračoval výzkum těžkých minerálů v povodí Dyje a ve zvětralinách regionálních geologických jednotek (10 položek). Jako dar získalo geologické pracoviště do muzejních sbírek dvě položky: pro mineralogickou podsbírku velmi pěkný vzorek chryzoprasu od p. Jančurové a do nově koncipované podsbírky kolekci 21 cihel s výrobními značkami dnes již neexistujících cihelen od p. Veise. b) tezaurace po základním ošetření (mytí, leptání, formátování, aj.) a předběžné determinaci byly k zapsání do sbírek připraveny přírůstky do jednotlivých podsbírek: mineralogická (přír. č. 121/12, 122/12, 123/12 celkem 60 položek); podsbírka petrografická (přír. č. 124/12-20 položek); podsbírka paleontologická (přír.č. 125/12, 126/12 celkem 30 položek) byl proveden zápis přírůstků do I. stupně evidence a ve stanovených termínech do Centrální evidence sbírek (CES); proběhl převod přírůstků za rok 2011 do 2. stupně evidence (provádí se v programu EXCEL) a jejich přihlášení do CES: v podsbírce mineralogická přír.č. 133/11, 134/11 (poslední zapsaná položka Ga 3109); podsbírka petrografická přír.č. 135/11, 136/11 (poslední zapsaná položka Gb 1589) a z podsbírky paleontologické 137/11, 138/11 a 139/11 (poslední zapsaná položka Gc 1137). Jednalo se o cca 230 předmětů. Po ukončení evidenčních prací proběhlo zálohování databází. proběhla plánovaná revize podsbírky petrografické v celém rozsahu číselné řady Gb 1 Gb1554; při její přípravě došlo k úpravě uložení sbírkových předmětů (ve spolupráci s odd. služeb, konzervátorské pracoviště - A.Komendová); ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm probíhaly během roku ještě úpravy a ošetření vybraných částí geologických podsbírek (mineralogie, paleontologie - doplnění identifikačních údajů na sbírkové předměty, adjustace kosterních nálezů - cca 250 ks a práce na terénním měření); preventivní ošetření depozitářů se v roce 2012 v JMM s ohledem na četná stěhování sbírek a adaptace depozitářů neuskutečnilo a tudíž neproběhlo ani v geologickém depozitáři; získány byly odpovídající prostory pro makro vzorky a celoročně byl zajišťován provoz odvlhčovače v expozici; pokračovala PC evidence geologické fotodokumentace a archivace fotodokumentace digitálních snímků; v rámci revizních akcí proběhla na geologickém pracovišti revize příruční knihovny. 8

11 Odborná spolupráce Odbor životního prostředí KÚ, detašované pracoviště Znojmo - proběhly konzultace úprav významných geologických jevů a krajinných prvků (Pustý kopec). Odbor životního prostředí MÚ spolupráce na dokumentaci významných geologických jevů, výměna informací o zásazích do ŽP v souvislosti se stavební aj. činností. Ústav archeologické památkové péče, resp. Katedra archeologie MU probíhala spolupráce v terénu (trasa znojemského obchvatu), konzultace materiálu kamenných industrií. Správa Národního parku Podyjí spolupráce při dokumentaci významných geologických jevů na území Národního parku, na výchovně vzdělávacích akcích (exkurze), aj. Moravské zemské muzeum Brno spolupráce při terénních akcích, determinaci sbírkového materiálu a při publikační činnosti. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně spolupráce při determinaci a analytickém vyhodnocování materiálu (skarn Vevčice), metodická pomoc řešitelům výzkumných úkolů (paleontologie, mineralogie). Ústav geoniky AV v Brně probíhala spolupráce při terénním výzkumu na styku ČM a karpatské předhlubně (poskytnutí informací z měření na Ledových slujích). Těžební unie probíhala spolupráce v oblasti sbírkotvorné a při prezentaci surovinových zdrojů, při jejich ochraně a při popularizaci geologie. Česká geologická služba propagace akcí muzea na portálu ČGS v sekci Kalendář geologa Zoologie a) selekce Vlastní sběr a převzetí nálezů: do zoologické podsbírky byly získány čtyři přírůstky ve formě dermoplastických preparátů ptáků, další dva exempláře byly preparovány formou dokumentačních preparátů kůže (balků). Dokumentačně významné jsou zejména preparáty vlhy pestré a bukáčka malého jedná se o velmi vzácné a regionálně typické druhy. Všechny preparáty byly pořízeny ze živočichů, kteří byli v přírodě nalezeni již mrtví. v souvislosti s monitorovacími a dokumentačními aktivitami byly sebrány další dokladové exempláře uhynulých obratlovců. Preparaci do sbírek předpokládáme v budoucnu nejméně u pěti z nich. Jedná se o dva dokladové exempláře bobra evropského nalezené ve Znojmě (preparace ne dermoplast či preparace lebky), dále exemplář motáka lužního, kormorána velkého a dlaska tlustozobého. do podsbírky entomologické bylo získáno a vypreparováno 900 exemplářů brouků. Jejich determinace byla provedena asi ze 70 %, některé skupiny jsou dosud u determinačních odborníků. Dokončení determinace chybí i u malé části exemplářů z roku Jako přírůstek budou nově pořízené sběry zapsány po dokončení determinace, během prvního pololetí Původně odhadovaný počet nových exemplářů byl výrazně překročen (3 x), a to díky zpracování průzkumů pro projekt placený ZO ČSOP Kněžice (viz kap ). Nezbytné zpracování tohoto obsáhlého materiálu se projevilo pomalejším postupem v tezauračních úkolech a také větším vytížením konzervátorky A. Komendové, která zajišťovala preparaci exemplářů. fotodokumentace dokladových exemplářů druhů, u nichž nelze provádět sběr (zvláště chráněné, vzácné a ohrožené druhy) a také zkoumaných biotopů probíhala průběžně při všech výzkumných a monitorovacích aktivitách, celkem bylo pořízeno asi 1200 snímků, které jsou uloženy v archivu pracoviště. Nákup: předpokládaný nákup entomologického materiálu do sbírek se nepodařilo realizovat, neboť ze strany regionálních sběratelů nebyla učiněna příslušná nabídka. Do pomocné evidence entomologické podsbírky byl darem (smlouva D2/2012) získán rozsáhlý materiál systematických sběrů hmyzu do světelných pastí v NP Podyjí. Předpokládáme, že bude v dlouhodobém 9

12 horizontu představovat zdroj cenných přírůstků do sbírky brouků, zpracování (třídění) však bude záležitostí nejméně několika let práce, případně bude vyžadovat spolupráci více odborníků v rámci cíleného projektu. b) tezaurace Tezaurační činnost byla významnou prioritou pracoviště v roce Postup ve zpracování rozsáhlého sbírkového materiálu získaného v rámci projektu MK ČR v minulých letech byl však oproti plánu poněkud upraven. Změna byla důsledkem rozsáhlého zpracování nově získaných exemplářů do sbírky brouků (viz část selekce a kap ) a potřeby provést přednostně v co největším rozsahu evidenci přír. č. 48/2011. Část plánované evidenční práce ze zoologické podsbírky tak bude pokračovat i v roce 2013, nicméně celkově bylo v obou podsbírkách evidováno asi o 500 exemplářů více, než bylo plánováno. Shrnutí konkrétních výsledků: systematická evidence nově získaných přírůstků do zoologické podsbírky proběhla u přír. č. 46 /2011. U přír. č. 45 a 47/2011 bude dokončena v následujícím roce. v entomologické podsbírce byla dokončena systematická evidence dosud jen částečně zpracovaných přír. čísel 86/2008 a 125/2011 (motýli). Provedena byla také systematická evidence čísla 85/2008 (diptera) zde se jednalo o rozsáhlý materiál více než 6000 exemplářů zapsaných do systematické evidence a asi 1800 kusů do pomocné evidence. Systematická evidence přír. čísla 48/2011 (brouci) probíhala oproti plánu rychleji, celkem bylo zpracováno 1600 exemplářů. Důvodem upřednostnění této části systematické evidence před zoologickou podsbírkou byla potřeba excerpce dat pro řešený projekt; příslušná nálezová data jsou lépe dostupná právě až po zapsání exemplářů do systematické evidence. pokračovala PC evidence exemplářů převáděných ze staré entomologické sbírky, a to části kolekce motýlů (ve spolupráci s R. Hetflaišem z odd. služeb). Původně plánovaný rozsah byl významně překročen, evidence byla provedena u 725 exemplářů. ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES v termínu proběhla řádná inventarizace 3. části zoologické podsbírky (ryby). Jednalo se o 1416 inventárních čísel. doplňování a výměna konzervačních tekutin v roce 2012 byla provedena příležitostná kontrolu a doplnění chybějících konzervačních tekutin především v revidovaném souboru a dále v preparátech korýšů a savců. desinsekce depozitárních prostor nebyla v roce 2012 realizována. opravy poškozených exemplářů brouků ve spolupráci s A. Komendovou z odd. služeb pokračovala repreparace cenných kusů z již rekonstruované části sbírky. Zpracovávána byla čeleď střevlíkovití (Carabidae), opraveno bylo 110 exemplářů. v rámci adaptace nových prostor v 1. patře minoritského kláštera byl proveden přesun depozitáře č. 48 (část dermoplastů, entomologie, tekutinový depozirář) do jiných prostor muzea. Konkrétně byl zřízen nový depozitář č. 63 v 1. patře (část dermoplatických preparátů zoologické podsbírky a celá podsbírka entomologická) a depozitář č. 17 v přízemí MK (tekutinové preparáty). V PC evidenčních podkladech byla zaznamenána nová lokace předmětů, nový tisk verifikovaných seznamů zoologické i entomologické podsbírky bude realizován v následujícím roce, jakmile bude dokončena evidence již rozpracovaných přírůstků do obou podsbírek. Odborná spolupráce Správa Národního parku Podyjí a Nationalpark Thayatal probíhala dle plánu, publikační aktivity, výzkum, monitoringu a prezentační akce jsou konkrétně zmíněny v příslušných kapitolách zprávy Ministerstvo kultury ČR práce v komisi na ochranu zvířat proti týrání v roce 2012 se komise nesešla, spolupráce formou členství v komisi trvá Národní muzeum spolupráce na publikačních výstupech a monitoringových aktivitách probíhala dle plánu, viz příslušné kapitoly zprávy, determinace entomologického materiálu byla entomologickým odd. NM zajištěna v rozsahu cca 150 exemplářů 10

13 PřF UK Praha spolupráce při výzkumu netopýrů v regionu a na Blízkém východě, studentské exkurze probíhala dle plánu, viz příslušné kapitoly zprávy Muzeum východních Čech v Hradci Králové reciproční spolupráce na projektu Evropská noc pro netopýry proběhla dle plánu. Česká společnost pro ochranu netopýrů tradiční monitoringové aktivity byly realizovány Agentura ochrany přírody a krajiny Praha pokračoval společný výzkum populací čolků z druhové skupiny čolka velkého (viz též publikační výstupy), poskytnutí dat ze sbírek JMM do nálezových databází vedených AOPK nebylo dosud dořešeno. V rámci spolupráce s AOPK jsem se zúčastnil odborného semináře Setkání k monitoringu a mapování obojživelníků a plazů v roce 2012 ve dnech 1. a V Provodíně u České Lípy Archeologie a) selekce stávající sbírky v roce 2012 byly doplněny o regionální archeologický materiál, který byl v tomto roce získán z výzkumu JMM ve Vrbovci a od Ústavu archeologické památkové péče Brno. Dále jsem získala materiál v podobě daru sl. Zuzany Faragové (D 10/2012). Jedná se o cca 76 kusů předmětů, včetně laténského meče a dýky, které byly získány z dlouhodobých sběrů z katastru Lukova, dále pan Josef Veselý daroval bronzovou sekeru ze starší doby bronzové (D 15/2012). Oba dary mapují zdejší pravěké osídlení Znojemska. Nákup archeologického materiálu nebyl realizován, nebyla provedena nabídka vhodného archeologického materiálu včetně odpovídající dokumentace. Vlastní výzkum muzea a sběr v terénu byl kvůli revizi omezen. Provedla jsem 25 archeologických dohledů, včetně pozitivního výzkumu na katastru obce Vrbovec. Celkově do fondu bylo získáno sbírkových předmětů. dokumentační činnost se týkala tvorby přírůstkových listů, zápisu do programu Demus, do celostátního programu Megalit, tvorby závěrečných zpráv z archeologických dohledů včetně obrazové dokumentace, zápisu do programu CES. V tomto roce bylo pokračováno v evidenci programu MEGALIT. Jedná se o centrální evidenci archeologických aktivit na území České republiky. Program zaznamenává záchranné archeologické výzkumy, archivuje dokumentaci, plní funkci papírových OZA, ZAA pro AÚAVČR Brno. Pomocí programu lze komunikovat s ostatními výzkumnými institucemi. Zároveň slouží jako kontrola a upomínkový systém. Dokumentační činnost navazuje převážně na výzkumné aktivity pracoviště. b) tezaurace nové nálezy byly omyty a ošetřeny (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové, spolupráce s AÚPP pobočka Znojmo), očíslovány a chronologicky rozpoznány. Případně byla zajištěna konzultace ve spolupráci s odbornými pracovišti (geologie, paleobotanika, dendrochronologie apod.) byla provedena částečná oprava číslování, konzervace a ošetření u problematických souborů ze starého sbírkového fondu (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové). ve spolupráci s konzervátorským pracovištěm byly dále ošetřeny vybrané předměty při revizi sbírek (nádoby 23 ks, kovy 20 ks), vybrané předměty z Vokáčovy sbírky (kovy 37 ks), výzkumy Vrbovec (222 ks), Corštejn (21 ks), přírůstky (kovy 15 ks) železný meč a dýka, tzv. daru od sl. Zuzany Faragové, byly po základním očištění (spolupráce s konzervátorskou dílnou A. Komendové), postoupeny rentgenovému průzkumu a analýze stanovení prvkového složení v laboratoři Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Nyní jsou tyto předměty analyzovány v laboratoři Archeologického ústavu AV v Praze, kde dr. Hošek provede metalografii. byla realizována spolupráce s Laboratoří Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně, kde kolega Mgr. M. Hložek zdokumentoval blok sedimentu s částí lidského skeletu nedestruktivní metodou pomoci počítačového tomografu. Ze získaných řezů lze konstatovat, že kosti skeletu jsou s největší pravděpodobností v původní poloze. Blok sedimentu neobsahuje další kovové artefakty, kromě dvou bronzových spirál, které lze z větší části pozorovat na vnější 11

14 části skeletu. Díky aplikaci počítačové tomografie je nálezová situace skeletu trvale zdokumentována jako 3D model a bude ji možné dále využívat pro různé účely. proběhla kontrola předaného materiálu od ÚAPP (cca ks). byl proveden zápis přírůstků do přírůstkové knihy I.ho stupně evidence. Jedná se o tato přírůstková čísla 68/2012, 113/2012, 114/2012, 115/2012. Byl proveden zápis přírůstků II.ho stupně evidence. Jedná se o rozepsaná tato inventární čísla 50/ /2011, 61/ /2011, 71/ /2011, 80/ /2011, 91/2011, 93/2011, 94/ /2011, 100/ /2011, 22/2006, 122/2008, 28/2012, 29/2012. Záznamy byly vloženy do archeologického programu Demus a ve stanovených termínech do Centrální evidence sbírek (CES). Proběhlo zálohování evidence. Byl proveden odpis 575 inventárních čísel z II.ho stupně evidence a Centrální evidence sbírek. Položky byly zapsány omylem, nebyly obsazeny a nebyly součástí sbírkové evidence. hlavní náplň práce byla věnována revizi sbírek, kde pokračovala kontrola fyzicky přítomných předmětů s dokumentací, kontrola materiálu, kontrola záznamů v evidenci přírůstkových knih, přírůstkových listech, v programu Demus a v programu CES. Nenalezené položky při revizi , které nebyly nalezeny už při revizi v letech a nebyly zapsány do CES v roce 2002, byly odepsány z druhého stupně evidence archeologické podsbírky JMM. Z CES byly odepsány neobsazené položky, které byly do CES zapsány omylem. V programu Demus a excelovém seznamu archeologické podsbírky JMM (vytvořeném při revizi) byly průběžně aktualizovány změny, dohledané položky a nové uložení předmětů ze zrušené stálé expozice archeologie. Vytvořeny byly dílčí seznamy pro další práci s podsbírkou archeologie JMM. v I. pololetí proběhlo stěhování vybrané části sbírkového fondu do depozitáře v Hnanicích. Archeologické pracoviště se podílelo také na zajištění stěhování obsáhlého materiálu z tzv. těšetického skladu, tento prostor byl uvolněn pro uložení sbírkových předmětů historie a zoologie. K těšetickému materiálu byl zhotoven evidenční seznam. Přestěhování se týkalo také materiálu z pomocné evidence archeologické podsbírky (krabice č ). během ledna proběhlo vyklizení archeologického materiálu z expozice na hradě. Předmětům bylo přiděleno nové uložení, byly odborně zabaleny a přemístěny do depozitáře JMM. Tento stav byl upraven v evidenci programu Demus, v pomocné evidenci programu excel a v přírůstkové knize (spolupráce A. Komendová, R. Hetflaiš). během měsíce října a listopadu byla vyklizena expozice archeologie v prvním patře minoritského kláštera v důsledku stavebních úprav, které souvisejí s výstavbou nové archeologické expozice. Předmětům bylo přiděleno nové uložení, byly odborně zabaleny a přemístěny do depozitáře JMM. Tento stav byl upraven v evidenci programu Demus, v pomocné evidenci programu excel a v přírůstkové knize (spolupráce A. Komendová, R. Hetflaiš). dále pokračuje rozsáhlá práce se sbírkovým fondem (nové a šetrnější uložení, vytváření lokačních seznamů, opravy, a opravy v programu Demus z předcházejících let), dále pokračuji v práci s Pomocnou evidencí archeologické podsbírky. K práci se sbírkovým fondem přibyla manipulace, nové uložení a nové lokační seznamy k předmětům z bývalé archeologické expozice na znojemském hradě a v Minoritském klášteře. Součástí této práce bylo rozdělení fondu, předměty které zůstaly v zázemí JMM a které se přestěhovali do depozitáře v Hnanicích. průběžně pokračuje PC evidence a fotodokumentace terénních dohledů a vybraného sbírkového fondu získaného v průběhu roku Průběžně je pořizována fotodokumentace vybraných sbírkových předmětů starších souborů. vypracovala jsem seznamy nekompletní či chybějící dokumentace k archeologickým výzkumům ÚAPP Brno a doc. J. Kovárníka. Odborná spolupráce spolupráce s odbornými institucemi (Archeologický ústav Akademie věd Brno, Národní muzeum Praha, Moravské zemské muzeum, Ústav Archeologické památkové péče Brno, Archaia Brno atd.) 12

15 průběžná účast na Jihomoravské regionální archeologické komisi 3 x během roku spolupráce s ÚAPP Znojmo (dodává materiál do našich fondů) spolupráce s Filozofickou fakultou Slezské univerzity v Opavě (semináře, poskytování studentům materiál k závěrečným pracím, odborné konzultace apod.) Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Spolupráce při odborné revizi sbírek, konzultace, zápůjčky odborné literatury a zápůjčky materiálu. spolupráce s Muzeem a informačním centrem ve Vedrovicích (komise, odborná literatura, přednášky) spolupráce s Městským muzeem Moravský Krumlov (odborné konzultace, přednášky) spolupráce s Laboratoří Metodického centra konzervace Technického muzea v Brně (konzultace, rentgeny k železným předmětům) spolupráce s badateli Historie a) selekce Průběžně byla prováděna akvizice nových přírůstků do svěřených podsbírek. Do podsbírky numismatiky přibyly pamětní mince z aktuálních emisí ČNB (8 kusů), pamětní medaile darovaná paní Miloslavou Klimtovou a gotická mince krále Matyáše Korvína nalezená Martinem Kučou na hradě Cornštejně. Do podsbírky listin byly zapsány dokumenty z pozůstalosti Anděly Svobodové ze Znojma, torzo pamětní listiny z barokní poklony na Bítovské ulici ve Vranově nad Dyjí a životní vzpomínky paní Anny Liché z Hradiště u Znojma. Obě podsbírky doplnily také materiály, medaile a odznaky k činnosti pionýrské skupiny Znojmo 1 a Kruh pod vedením Evy Čapounové ze Znojma. Vyhotoveno bylo celkem 21 registračních listů na následující přírůstková čísla 2/2012, 30/2012, 31/2012, 55/2012, 56/2012, 57/2012, 59/2012, 75/2012, 76/2012, 79/2012, 80/2012, 81/2012, 82/2012, 85/2012, 86/2012, 111/2012, 119/2012, 120/2012, 131/2012, 132/2012 a 136/2012. Pro oddělení historie-řemesla kurátor vyjednal darování starého dámského šátku po odsunuté moravské Němce Anně Pigalové, rodem ze Stálek. b) tezaurace Průběžně prováděl kurátor kontrolu svěřeného depozitáře č. 5 v minoritském klášteře. Dne a proběhlo plánované stěhování celého depozitáře do nové místnosti č. 59 (menší část někdejšího těšetického archeologického depozitáře) v 1. patře minoritského kláštera. Nový prostor je mikroklimaticky stabilnější, není třeba vysoušení, sbírky jsou v něm umístěny přehledněji. Průběžně byla také prováděna zákonná evidence sbírkových předmětů. V I. stupni evidence bylo zapsáno celkem 21 přírůstkových čísel (včetně dodatečných zápisů nesrovnalostí zjištěných při revizi) a ve II. stupni bylo systematicky zaevidováno celkem 63 inventárních čísel (pořadová čísla v inventární knize ), přičemž 29 čísel spadá do podsbírky listin a 34 do podsbírky numismatiky. Ve standardních termínech proběhlo hlášení změn do CES. V létě a na podzim provádělo pracoviště historie přípravu revize 6. části podsbírky listin. Předcházející části revize podsbírky listin proběhly v letech 2001, 2004, 2005, 2006 a Celkem bylo k revizi připraveno 2207 inventárních čísel. Podkladem byly inventární knihy oddělení historie, pouze částečně ještě soupis listin z generální revize z roku 1986 na str , , a Příprava probíhala v úzké spolupráci s konzervátorkou Andreou Dománskou, která u 1972 ks listin provedla odprašnění a mechanickou očistu. Restaurátorská oprava byla provedena u 246 ks listin. Listiny byly poté jednotlivě uloženy do označených nových obálek. Kurátor poté provedl u části listin redeterminaci, kterou zanesl do programu DEMUS (424 nových záznamů). Fyzickou inventarizaci zbývající části podsbírky numismatiky provedla dne 23. října 2012 komise ve složení R. Němec (předseda), A. Reiter a R. Hetflaiš (viz zápis č.j. JMM/205/2012). 13

16 v listopadu historik prováděl výběr a sepisoval evidenci předmětů z podsbírky listin, které předal dodavatelské firmě za účelem jejich digitalizace. Celkem bylo k digitalizaci předáno 368 inventárních čísel. K navrácení předmětů dojde v lednu Závazek uspořádat část osobního archivního fondu Alice Wienerové Telve dle archivní metodiky (23 inventárních čísel, cca kusů listů) nebyl splněn. Důvodem byla časová zaneprázdněnost historika jinými prioritnějšími úkoly, zejména do původního plánu nezahrnutou a časově značně náročnou přípravou digitalizace části sbírky listin. Bylo provedeno pouze hlášení do CES ve smyslu opravy lomených čísel, tj. jejich sloučení do 23 nelomených čísel v souladu s inventární knihou a zákonem o muzejních sbírkách. Odborná spolupráce Státní okresní archiv ve Znojmě (vědecko-výzkumná činnost pracoviště + práce v redakční radě pro Sborník Státního okresního archivu ve Znojmě historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska 2011) Městská knihovna ve Znojmě (přednášková činnost) Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (odborná konzultace Prof. Libor Jan) Moravský zemský archiv v Brně (vědeckovýzkumná činnost) Správa NP Podyjí (kompletace nové publikace o NP Podyjí, exkurze pro veřejnost, propagační tiskovina o hradech v Podyjí) Národní památkový ústav, ú. o. p. Brno (konzultace k památkovému fondu Znojma a Znojemska); Ústav teorie Fakulty architektury VUT Brno (modelace historického vývoje znojemského hradu) Rakouský státní archiv (Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni (vědeckovýzkumná činnost) Moravské zemské muzeum v Brně (zápůjčka papírových peněz pro výstavu) Národní památkový ústav, ú. o. p. Brno, Dr. Jan Kozdas (památkový fond Znojemska) Ústav českých dějin FF UK Praha (doc. Daniela Tinková) Muzeum hl. m. Prahy (PhDr. Jiří Lukas nejstarší moravské denáry mečového typu) Národní památkový ústav, ú. o. p. Ostrava, doc. Miloš Matěj (technické železniční památky Znojemska) Historie/řemesla a) selekce vyhledávání a získávání nových přírůstků do historických sbírek sběrem v terénu i akvizicí: celkem 58 registračních listů (447 inv. čísel zapsáno ve II. stupni evidence, z toho 251 textilií, 194 řemesel, 1 mapa a 1 militárium); 21 darovacích smluv; 3 kupní smlouvy; 2 smlouvy o reprodukci a 2 smlouvy o dílo b) tezaurace zpracování nových přírůstků v I. a II. stupni evidence (8/2012 až 135/2012, tedy 58 ks registračních listů o 447 inv. číslech) a průběžné přeurčení sbírkových předmětů zápis přírůstků a jejich rozepisování v Centrální evidenci sbírek (květen a listopad 2012) revize sbírek: Inventarizace knihovního fondu ve spolupráci s Marií Nevrklovou (20.1.) průběžné zálohování elektronických dat na DVD a CD nosiče i na datové disky (zálohový disk v osobním PC a společný disk muzea) fotodokumentace či skenování nově získaných přírůstků i dříve zpracovaných sbírkových předmětů ve spolupráci s A. Drozdovou, R. Hetflaišem a J. Frecerem (celkem 502 inv. čísel; z toho 22 ks militárií, 227 ks řemesel, 251 ks textilií a 2 ks map); dále je zahájena fotodokumentace pomocné evidence (celkem 18 ks) příprava digitalizace části podsbírky kartografie plánovaná na konec ledna

17 elektronický přepis evidence sbírkových předmětů pomocí programu Demus (celkem 483 ks): řemesla (208 ks), militária (23 ks), textilie (251 ks), kartografie (1 ks); aktualizace lokace v Demusu i excelových lokačních seznamech vedených ke každé podsbírce; dále aktualizace excelových soupisů šesti podsbírek pomocné evidence a zahájení přepisu předmětů z pomocné evidence do programu Demus (18 ks) zápis přírůstků do inventární knihy č.j. 710/2009 (průběžně přírůstky za celý rok 2012) konzervování a restaurování vybraných předmětů ve spolupráci s A. Dománskou (celkem 24 ks: z toho 19 ks řemesel, 4 ks militárií a 1 ks textilu; v průběhu roku bylo také zpracováno 468 ks přírůstků) a dodavatelsky (celkem 12 ks sbírkových předmětů: z toho 8 ks militárií, 3 ks řemesel a 1 ks textilu); ve spolupráci s A. Dománskou bylo rovněž zakonzervováno 84 ks pečiva z výstavy Hody, hody doprovody, které lze použít při realizaci budoucích výstav. pravidelné kontroly depozitářů a sledování klimatických podmínek v nich (místnosti 6 a 7 v minoritském klášteře, místnosti 7, 21 a 22 na hradě); pravidelné kontroly čidel EPS v depozitářích; preventivní opatření proti výskytu molů v depozitářích 6 a 7 minoritského kláštera; v rámci preventivní konzervace bylo provedeno také ošetření 8 ks předmětů proti dřevokaznému hmyzu; likvidace bývalé historické expozice v přízemí hradů situované před Deblínskou kaplí; balení sbírkových předmětů z hradních depozitářů 7 a 21 ve spolupráci s R. Hetflaišem a A. Dománskou; kompletní přestěhování hradních depozitařů 7 a 21 do nových depozitních prostor v Hnanicích; zajištění obalového materiálu ve spolupráci s A. Dománskou a R. Hetflaišem Odborná spolupráce s Moravským zemským muzeem v Brně (příprava výstavy Volání jara, aneb hody, hody doprovody, vánoční obyčeje znojemských Němců); s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici (zajištění ikonografických dokladů lidového oděvu na Znojemsku do roku 1850 ve spolupráci s J. Frecerem, hudební nástroje ve sbírkách JMM, fotodokumentace lidového oděvu ve sbírkách JMM, přeurčení 3 ks sbírkových předmětů, ikonografie svatého koutu); se Státním okresním archivem ve Znojmě (dohledání pramenů k štědrovečerním a svatebním obyčejům na Znojemsku); s Městskou knihovnou Znojmo (dohledání pramenů k tradičnímu pečivu a obyčeji vynášení smrti); s Ústavem evropské etnologie a Ústřední knihovnou FF MU Brno (dohledávání odborné literatury vážící se k lidové kultuře Znojemska); s Přírodovědnou fakultou MU Brno (spolupráce na výběru předmětů vhodných k restaurování a chemické analýze studenty této fakulty) s Muzeem Vysočiny Třebíč (fotodokumentace lidového oděvu ve sbírkách JMM v rámci projektu NÚLK Strážnice, přeurčení 2 ks sbírkových předmětů); s Muzeem Českého krasu v Berouně (spolupráce na textu k výstavě zaměřené na orientální zbraně); s Vlastivědným muzeem v Olomouci (střelné zbraně legionářů ve sbírkách JMM); s Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademie Nauk v Lodži (středověké palné zbraně ve sbírkách JMM); se SUPŠ a VOŠ Turnov (restaurování 2 ks řemesel a 8 ks militárií) s Veronikou Šulcovou, Dis. (restaurování svatebních šatů) s Technickým muzeem Brno (restaurování vah na ryby); s Českou národopisnou společností (oborová anketa) Dějiny umění a) selekce Finanční situace muzea umožnila akvizici sbírek formou nákupu znojemik aj. Do uměleckohistorické sbírky byly získány nové přírůstky nákupem i darem od soukromých osob, a 15

18 to ve spolupráci se sběrateli a starožitníky. K jednání nákupní komise byly připraveny k jednotlivým předmětům nabídkové listy s odůvodněním nákupu, kupní smlouvy a následně registrační listy. Od soukromých osob byly zakoupeny: Obrazy: Josef Růžička / / Zátiší, 1955, olej, karton, 60,5 x 81,5 cm, př. č. 7/2012 A. F. Stehlík / / Znojmo V Jirchářích, 1964, olej, karton, 50 x 70 cm, př. č. 65/2012 Viktor Korecký / / Krajina u Jevišovic, 1945, olej, karton, př. č. 97/2012 Grafika a kresby: Oskar Dvořák Trh na Dolním náměstí ve Znojmě, 1945, akvarel, př. č. 96/2012 Oskar Dvořák Velká Mikulášská, kol. 1945, tuš, běloba, př. č. 96/2012 Neznámý autor Cornštejn, akvarel, př. č. 96/2012 Neznámý autor - Vranov n. Dyjí, ocelorytina, 19. st., př. č. 106/2012 Neznámý autor - Znojmo, ocelorytina, 19. st., př. č. 106/2012 Oskar Dvořák Zelenářská ulice ve Znojmě, kol. 1945, akvarel, 46x32 cm, př. č. 129/2012 Volné sochy: Plastika: Akad. mal. Zdeněk Maixner - V kloboučku 1, šamot, 2008, př. č. 102/2012 Miloslav Smutný / / - Tanečnice v. 30 cm, Milenci v. 23 cm, Mladí čtenáři v. 24 cm; keramika, bílá glazura, kol. 1960, Keramické závody Znojmo, př. č. 26/2012 Miloslav Smutný / / - Žena s dítětem, glazovaná keramika, př. č. 98/2012 Nábytek: Ložnice, 40. Léta 20. St. - 2x skříně, 2x noční stolek, postel, psycha se zrcadlem, př. č. 107/2012 TV stolek Tesla 4317U Muráň, 1960/61, dřevo, komb. mat., př. č. 104/2012 Keramika: Odborná keramická škola ve Znojmě - Dóza s víkem, glazovaná keramika, př. č. 99/2012 Miloslav Smutný / / - Panther, černá glazura, př. č. 105/2012 Miloslav Smutný / / - Antilopa, bílá glazura, př. č. 105/2012 Váza: Ditmar-Urbach, 60. léta 20. století, ruční malba pod glazurou Jan Farkas, př. č. 101/2012 Lyžaři Fa Goldscheider Wien, , Julius Sláma Znaim, tmavá pálená hlína, př. č. 100/2012 Dary: Volné sochy: Plastika: Akad. mal. Zdeněk Maixner - V kloboučku 2, šamot, 2008, př. č. 108/2012 Busta Josef Antek Busta MUDr. Františka Kubiceho, 1948, patinovaná sádra, př. č. 137/2012 J. T. Fischer - Veroničina rouška, 1949, bronz, 32x39 cm, př. č. 140/2012 Obrazy: Josef Růžička - Portrét Josefa R. Stehlíka, 1945/46, olej, plátno, 51x42 cm, př. č. 89/2012 Simona Dunglová Pohled z Hradiště na Znojmo, 2011, olej, sololit, př. č. 134/2012 Grafika a kresby: př. č. 88/2012 A. F. Stehlík / / - Zátiší s vázou a květinami, 1988, akvarel, 45x33 cm A. F. Stehlík / / - Chalupa J. Stehlíka Rychnov u Jablonce nad Nisou, 1974, tuš, 42x29,5 cm 16

19 A. F. Stehlík / / - Chalupa J. Stehlíka Rychnov u Jablonce nad Nisou, 1974, tuš, 42x29,5 cm A. F. Stehlík / / - Brno, nedat., tuš, 21x30 cm př. č. 90/2012 Emil Kotrba Spoutaná síla, 1977, barevná litografie 12/47, 50x35 cm, př. č. 90/2012 Emil Kotrba Společná hra, 1977, barevná litografie 38/47, 50x35 cm, př. č. 90/2012 Emil Kotrba Ostražitá Felfela, 1978, barevná litografie 11/50, 50x35 cm, př. č. 90/2012 př. č. 138/2012 Oskar Pafka Dívka v kroji, 1928, akvarel, papír, 49x32 cm Oskar Pafka Krojovaná žena s dítětem, 1928, akvarel, papír, 49x32 cm Oskar Pafka Sekáč s kosou, 1928, akvarel, papír, 49x32 cm Sklo: př. č. 87/2012 Skleněné sošky: Jaroslava Brychtová Zahradníková - Tanečnice, návrh tanečnice ze Slavností lidových písní v Železném Brodě, skleněná plastika, v. 3 cm Klaun, sklárny Železný Brod, skleněná plastika, v. 19 cm Klarinetista, sklárny Železný Brod, skleněná plastika, klarinet chybí, v. 16 cm Keramika: Vítězslav Jurásek Váza ke 100. výročí spolupráce keramické školy s průmyslem (Znojmo/Karlovy Vary), 1973, porcelán, zlacení, kobalt, víko, v. 38,5 cm, př. č. 91/2012 Soubor keramiky Kravsko-14 ks, př. č. 112/2012 Jiné: Církevní umění: Socha Panny Marie s Jezíškem, terakota, v. 140 cm z fasády domu na Mariánském náměstí ve Znojmě, nález v depozitáři, př. č. 92/2012 Nábytek: Lustr s křišťálovými ověšky, převod z majetku JMM (DrHM 1133/0), př. č. 60/2012 Hugo Lederer / / - broznový odlitek dle Vs 132 Návrat 1812, 1893, bronz, př. č. 5/2012 Hugo Lederer / / - broznový odlitek dle Vs 86 Náraz větru, 1932, bronz, př. č. 6/2012 Hugo Lederer / / - broznový odlitek dle Vs 101 Kleió II, 1899, bronz, př. č. 6/2012 b) tezaurace do CES byla zapsána dle zákona č. 122/2000 Sb. přírůstková čísla: 5/2012, 6/2012, 7/2012, 26/2012, 60/2012, 65/2012, 87/2012, 88/2012, 89/2012, 90/2012, 91/2012, 92/2012, 96/2012, 97/2012, 98/2012, 99/2012, 100//2012, 101/2012, 102/2012, 104/2012, 105/2012, 106/2012, 107//2012, 108/2012, 112/2012, 129/2012, 134/2012, 137/2012, 138/2012, 140/2012 převod evidence sbírek do databáze DEMUS přírůstky za rok 2011 byla provedena fotodokumentace přírůstků za rok 2012 byla provedena digitalizace části podsbírky Grafiky a kresby (25 ks) Péče o sbírky konzervování sbírkových předmětů: Výběr a předávání sbírkových předmětů z umělecko historických sbírek ke konzervaci v laboratoři JMM se uskutečnil převážně z důvodů prezentačních, jednalo se o předměty pro výstavy a expozice: Co nového výstava přírůstků (6ks obrazů A. Dománská) 5x100 2ks z podsbírky keramiky a 1 ks z podsbírky obrazů, záladní očištění všech vystavovaných exponátů JMM A. Dománská 17

20 Rozšíření expozice nábytku na znojemském hradě realizace a instalace dvou nábytkových celků plus instalace místnosti k Rotundě sv. Kateřiny (čištění a zkonzervování exponátů nábytku, obrazů a keramiky - A. Dománaká) spolupráce s na realizaci adrenalinových tras "Kámen v architektuře královského města Znojma" (termín se přesunul na rok 2013, přesto proběhly přípravné práce průzkum znečištění povrchu, možnosti čištění) podsbírka Lapidárium - A. Komendová stěhování podsbírky Volné sochy (přípravné práce, balení, průzkum, fotodokumentace, další fáze byla přesunuta na rok 2013) spolupráce s A. Komendovou přestěhování sbírkových předmětů z depozitáře TGM 21 (podsbírka Obrazy střelecké terče, Nábytek) do nových depozitářů v Hnanicích spolupráce s A. Komendovou k zápůjčkám mimo JMM a k interním zápůjčkám byly vyhotoveny a vedeny Smlouvy o zápůjčce (10 ks) a Smlouvy o reprodukci sbírkových předmětů (7 ks), sbírkové předměty byly fotograficky dokumentovány. Během roku probíhaly pravidelné kontroly depozitářů a byly sledovány klimatické podmínky také ve stálých expozicích v DU ve spolupráci s komisí pro kontrolu depozitářů. restaurování restaurován barokní oltář dodavatelským způsobem na základě výběrového řízení inv. č. Ec 155 a Ec 156, který se osadil do deblínské kaple na znojemský hrad. finanční situace muzea umožnila restaurování sochy dodavatelským způsobem na základě výběrového řízení: Socha Sv. Jana Nepomuckého, mušlový vápenec, kol. 1750, př. č. 77/2011. Byla zpět osazena ke zdi minoritského kláštera. - proběhlo restaurování ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně, kde byly restaurovány sbírkové předměty O 1039, O 1060, O 72 a Ec 193. O konzervátorských a restaurátorských zásazích na sbírkových předmětech jsou vedeny restaurátorské zprávy a konzervační listy. Odborná spolupráce byla realizovány odborná spolupráce s NPÚ Brno PhDr. Jan Kozdas, Ing. arch. Dana Novotná, Moravská galerie v Brně Mgr. Andrea Husseiniová, SZ Vranov Mgr. Miroslava Janíčková (průběžně) Fotoarchiv a dokumentace současnosti a) selekce Dokumentace současnosti doplňování sbírky současných plakátů, propagačních a reklamních materiálů, drobných tisků atd. sběrem popř. nákupem 226 ks. fotodokumentace současnosti aktuální události a jevy v regionu, fotodokumentace města; výstavy, vernisáže a akce JMM, objekty JMM, sbírkové předměty; fotodokumentace vesnic 4993 ks. 50 ks (8 př. čísel) přírůstků do sbírky dokumentace současnosti. Fotoarchiv vyhledávání, sběr, nákup nebo kopírování historických pozitivů ze Znojma a regionu, vyhledávání a získávání nových přírůstků - 7 př. čísel = 130 ks b) tezaurace Evidence sbírek Dokumentace současnosti převod přírůstků do sbírek do I. stupně evidence (přírůstková kniha) a hlášení přírůstků do Centrální evidence sbírek MK ČR 8 př. čísel = 50 ks 18

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo tel. 515 282 211 fax 515 282 222 www.znomuz.cz znojmuz@znojmuz.cz OBSAH I. Plnění plánu

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19

Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 Zpráva o činnosti za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost 1.1. sbírkotvorné oddělení.. 8 1.2. oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace 2.1. výstavy... 22 2.2. sbírkotvorné

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2009 Znojmo OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 1 1. Sbírkotvorná činnost - sbírkotvorné oddělení... 7 - oddělení sluţeb. 19 2. Prezentace - plán výstav 23 -

Více

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008

Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2008 Znojmo OBSAH I. Plnění úkolů v hlavní činnosti Úvod 2 1. Sbírkotvorná činnost - přírodovědné oddělení. 9 - společenskovědní oddělení. 12 - oddělení služeb. 21 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007. Znojmo

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007. Znojmo ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Znojmo Úvod Oblast sbírkotvorná má profilující charakter u přírodovědných oborů a to vzhledem k odbornému potenciálu v personálním vybavení muzea. Odehrává se převážně v rámci

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod

I. Plnění úkolů v hlavní činnosti. 1.1.Úvod I. Plnění úkolů v hlavní činnosti 1.1.Úvod Jihomoravské muzeum ve Znojmě vstupuje do třetího roku svého působení pod novým zřizovatelem Jihomoravským krajem. Novelou zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK

JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK JAK SE STÁT SPRÁVCEM MUZEJNÍCH SBÍREK Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 Směrnice ředitele Moravského zemského muzea č. 22/2011, ze dne 31. 10. 2011, Režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty MZM METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII

Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII Dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu projekt MGSII 25 Příprava záchranného programu hořečky hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2008 Kladno, březen 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA... 3 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES)

AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) AKTUALIZACE VÝČTU EVIDENČNÍCH ČÍSEL SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK (CES) Centrální evidence sbírek (dále jen CES ) je evidencí sbírek muzejní povahy (dále jen sbírka ) jako věcí hromadných,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ZA ROK 2011 1 Obsah I. Všeobecné informace o muzeu 2 II. Ekonomické údaje 4 III. Přehled akcí muzea za rok 2011 4 IV. Publikační činnost za rok 2011

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková

Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Registr sbírek výtvarného umění a Muzejní autority Připravily: Vlaďka Mazačová Jarmila Podolníková Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě Praha, 27. - 28. 11. 2013 Obsah O Radě galerií České republiky

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2008 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA V PŘÍRODĚ 2014 2016 Rožnov pod Radhoštěm prosinec 2013 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ČINNOSTI A KONCEPCE ROZVOJE METODICKÉHO CENTRA PRO MUZEA

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA Úvodem Následující přehled přináší krátké anotace k jednotlivým tématům,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK12EV_db_R_ZZ_www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Ekologická osvětová databáze Rostliny Karlovarského kraje Evidenční číslo

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Science Research Practice Museum Neochori

Science Research Practice Museum Neochori CZ/13/LLP-LdV/PLM/134316 Science Research Practice Museum Neochori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea

Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Historie, současnost a budoucnost digitalizace přírodovědných (paleontologických) kolekcí Národního Muzea Kamil Zágoršek, Jiří Frank, Jiří Kvaček & Petr Frankenberger Paleontologické oddělení NM Národní

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Staré mapy v prostředí Internetu

Staré mapy v prostředí Internetu Staré mapy v prostředí Internetu Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Laboratoř geoinformatiky UJEP, Dělnická 21, 434 01 Most tel./fax: 476 137 448, e-mail: bruna@geolab.cz, cariad@geolab.cz http://www.geolab.cz

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2014. 25 let od pádu železné opony

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2014. 25 let od pádu železné opony KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2014 25 let od pádu železné opony Květen 3. 5. sobota Pastva nejen pro oči, ale i žaludek plané rostliny jako koření a jídlo Vedoucí: Radomír Němec Jihomoravské

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny. Závěrečná zpráva Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva Název projektu: Realizace informačního panelu v Botanické zahradě PřF UP v Olomouci a vydání informačního letáku Národní program

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz

Historické fondy MZK a. spolupráce. Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Historické fondy MZK a zpracování,výhled a možnosti spolupráce Jitka Machová Moravská zemská knihovna v Brně machova@mzk.cz Obsah Historie knihovny a jejích fondů Přehled historických sbírek MZK Zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU HK) je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Galerie má své sídlo v Hradci Králové,

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference Textil v muzeu / Bytový textil / Brno 2013 Purkyňova 105 / 612 00 Brno / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / info@technicalmuseum.cz /

Více