!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 4 / 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, právě prožíváme nejhezčí období roku. Je tu dlouho očekávané jaro a to je v Lysolajích moc pěkné. Všude plno rozkvetlých stromů a keřů, svěží zeleň a konečně sluníčko. Jako již tradičně začínáme s jarním úklidem obce. Ve stávajících Lysolajích, v centru a podél ulice Lysolajské údolí se provádí pravidelný úklid a je zde udržován pořádek. A proto letošní jarní brigáda byla soustředěna k Bytovému družstvu při ulici Sídlištní. MZ se rozhodlo k likvidaci neudržovaných zahrádek při BD Lysolaje I. A tak 12. dubna začal velký třesk. Zmizely polorozpadlé, rezavé ploty a vstupní branky, zbytky domečků pro králíky a nepořádek zde ukládaný již hezkou řádku let. Naplnili jsme jeden 9-tunový kontejner smíšeného odpadu a 2 ohromné kontejnery bioodpadu. Spoustu dřeva jsme za asistence našich hasičů spálili. Všem, kdo přišli patří velký dík, udělalo se hodně práce. Zaměstnanci úřadu na úklid a údržbu zeleně již druhý týden v odstraňování nepořádku pokračují. Chtěli bychom zde udržovat zeleň a nechat zde dožít staré ovocné stromy. V současné době nepůjde o žádnou nákladnou parkovou úpravu pouze o posekanou louku. Do budoucna by zde mohlo vzniknout např. hřiště, lavičky apod. Musím na tomto místě zdůraznit, že krásný zelený prostor by měl sloužit k odpočinku a hrám všem obyvatelům a nejenom chovatelům psů, kteří stále ještě nepochopili, že po svém psím miláčkovi jsou povinni uklízet. Budeme do budoucna tento nešvar sledovat a v rámci zákona i trestat. Další psí toalety vznikly u kapličky v centru obce a i na tyto viníky si posvítíme. A věřte, že ani Housle nejsou tím pravým místem, kde mohou pejsci cokoliv. Žije zde zvěř a ptáci, z nichž některé druhy zde žijící, hnízdí na zemi a proto se u vstupu do Houslí objevila cedule vyplývající z mysliveckého zákona, která se stala rychle nepohodlnou. O procesu EIA na rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY 06 R/24L, letiště Ruzyně jsme Vás informovali v minulém čísle našeho periodika. Termín k dopracování dokumentace byl investorovi plánované dráhy společnosti Správa Letiště Praha s.p. stanoven na listopad Dalším důležitým projektem, který se projednával v nedávné době byl Silniční okruh, stavba 518 Ruzyň Suchdol. MZ souhlasí s umístěním stavby s tím, že požaduje propojení Lysolají na tento silniční okruh. Z našeho pohledu je projekt, který je projednáván již 8 let, třeba co nejrychleji realizovat. Rozvoj severozápadní části Prahy, ale hlavně ohromný rozvoj v obcích za hranicí hlavního města, je třeba co nejrychleji dořešit dopravně. Zkuste si domyslet co bude znamenat dokončení Městského okruhu (Strahovský tunel Prašný most Stromovka Pelc Tyrolka) bez absence silničního okruhu? Pro polohu trasy silničního okruhu v severozápadním sektoru platí, že čím

2 strana 2 vzdálenější bude jeho poloha od hranice Prahy, tím atraktivnější a dopravně zatíženější bude jakákoli kapacitní komunikace směřující jak radiálně do oblasti Prahy 6 tak tangenciálně do oblasti Prahy 8. A zkuste si vzpomenout na projekt Obchvatu Suchdola umístěného na samé hraně Lysolaj, který pro Městskou část Suchdol zpracovala firma Mott MacDonald Praha a který řešil zklidnění Suchdola a odlehčení ulice Kamýcké? Pokud se začne projednávat verze silničního okruhu Ss (což je horizont asi 5 let), pak při nárůstu silniční dopravy se v našem malebném údolí udusíme a k tomu nám může přispět i doprava, kterou nám pod okna pošlou ze Suchdola. A co nás čeká v tomto roce dál? V červnu se začne rekonstruovat ulice Žákovská. V současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla. Investorem akce je Odbor městského investora MHMP. Po dokončení vznikne v ulicích Žákovská, Mateřská a Květová zklidněná obytná zóna. Dokončena by měla být konečně i ulice Čábelecká, kde práce budou pokračovat zhruba od června Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 24. dubna 2008 schválilo návrh na uvolnění rezervy pro městské části a Lysolajím byla poskytnuta dotace v částce 5 mil. Kč na přístavbu tělocvičny ZŠ, která tak získá parametry pro sálové sporty a bude mít samostatné sociální zázemí a šatny. V současné době máme již pravomocné stavební povolení a jsme před soutěží na výběr zhotovitele stavby. V průběhu prázdnin chceme ve škole dokončit rekonstrukci elektroinstalace, vyměnit poškozené protipožární dveře ve 2. nadzemním podlaží, vymalovat a vrátit úpravy, které ve škole vznikly pro dočasný chod MŠ do původního stavu (výměna záchodů, vybourání příčky, apod). Myslím, že toho není málo. Teď jsme v přípravách na tradiční Slavnost Květů, která se bude konat 17. května 2008 od 14,00 hod v Houslích, kde se malí i velcí určitě dobře pobaví. Věřím, že se již všichni těšíte, a my se budeme snažit nezklamat. Pouze počasí neumíme předpovědět. Věřím ale, že dobrá nálada potlačí i nějaké ty mraky. A vy, co byste byli ochotni pomoci při přípravách této slavnosti, rádi Vás přivítáme již v pátek odpoledne, na místě samém. Hodně sluníčka a dobré nálady Vám přeje Marcela Jandová, starostka Větrná smršť Ve svém článku se chci vrátit na začátek března. Pomalu se stává tradicí, že začátkem roku udeří na Evropu uragán a ani letos nás příroda nešetřila V sobotu 1.března dopoledne se přes naší republiku přehnala větrná smršť Emma, která způsobila nejen vysoké škody na majetku, ale vyžádala si i oběti na životech. Její řádění opět prověřilo připravenost hasičů a záchranářů. Jen Dobrovolné hasičské jednotky, dislokované na území Prahy, vyjížděli ke 100 případům. Náš sbor zasahoval během víkendu celkem 5x a mimo to držel v sobotu i neděli celodenní pohotovost na zbrojnici. Asi nejtěžší zásah byl na Praze 10, kde se jednalo se o čtyřicetimetrový, přes silnici vyvrácený smrk. Při jeho odklízení bylo nutno postupovat velmi opatrně, neboť kmen mohl vážit přes tunu a při chybném postupu hrozilo zranění zasahujících hasičů. Výborně se osvědčil také náš nový hasičský vůz CAS 24 SCANIA, který toho víkendu prodělal svůj křest ohněm. Na závěr chci jako vždy poděkovat členům jednotky za dobrou práci. Lukáš Zapletal, velitel SDH!!! UPOZORŇUJEME!!! MAJITELE PSŮ S TRVALÝM POBYTEM V LYSOLAJÍCH, ŽE MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2008 BYL VE VĚTŠINĚ PŘÍPADECH ZE ZÁKONA SPLATNÝ DO !!!

3 strana 3 Zprávy ze školy Jaro je již v plném proudu a i ve škole jsme se dávno probudili ze zimního spánku a dění nabírá na obrátkách. Ani se nenadějeme a s blížícím se koncem školního roku budeme rekapitulovat, co vše jsme letos stihli, co se vydařilo, co méně a co nás ještě čeká do budoucna. Ale zpět k dubnu se stručným výčtem uskutečněných školních akcí. 1. a 2.třída společně vyrazily na školu v přírodě do Jizerských hor na osvědčené místo z loňska a i letos byla tato výprava pro naše nejmenší velkým dobrodružstvím s poznáváním všeho nového v pěkném přírodním prostředí. Chlapci 6. a 7. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané pořádané sousední suchdolskou školou. Třetí čtvrtletí jsme zakončili pedagogickou radou s následnými třídními schůzkami. Pro žáky 3. a 4.třídy byl na připraven projekt v rámci předmětu dramatická výchova - Karlík a továrna na čokoládu, který děti opravdu naplno prožívaly proběhlo 1. kolo přijímacích zkoušek na veřejné střední školy. Mimo dvou žáků, kteří si podávají přihlášku do druhého kola, jsou všichni ostatní přijati na vybrané školy a učiliště. 6.třída navštívila výstavu exotických motýlů ve skleníku botanické zahrady Fata Morgana vyrazili žáci 3., 4. a 5.třídy za poznáním na hrad Točník, kde měli možnost shlédnout vzdělávací program oddílu experimentální archeologie Mamuti s ukázkami řemesel mladší doby kamenné a bronzové. Mateřská školka má za sebou také rušný měsíc zejména díky zápisu na příští školní rok. Zájem rodičů je veliký, o čemž svědčí počet přihlášek několikanásobně převyšující počet uvolněných míst po předškolácích. Jsme rádi, že alespoň zájem místních občanů jsme schopni plně uspokojit. Za podrobnější vyprávění stojí výprava na zajímavou exkurzi. Po zdařilé listopadové přednášce pana Zapletala o práci požárníků se děti zatoužily podívat do opravdové hasičské zbrojnice. Paní učitelky neváhaly a přijaly nabídku prozkoumat požární stanici na Petřinách. V doprovodu pana Zapletala děti dorazily do velké haly plné skutečných požárních aut a hasičské výzbroje. Za poutavého výkladu tamějšího velitele hasičů měly možnost shlédnout a dokonce si vyzkoušet hasičské náčiní. Bedlivě prozkoumaly jedno z velkých hasičských aut a místní páni hasiči jim ukázali, jak při poplachu rychle sjíždí po požární tyči. Bylo to zase jedno povedené dopoledne, které si všichni velmi užili. Tímto panu Zapletalovi ještě jednou velice děkujeme. Z harmonogramu na další měsíc připomínáme fotografování tříd 30. května, dále dva dny ředitelského volna mezi květnovými svátky. Na je naplánována tradiční lysolajská Slavnost květů, na které v odpoledních hodinách vystoupí i děti z naší mateřské školy a žáci základní školy. Na je stanoven termín pro konzultace s rodiči žáků Riverside School a na konci května v termínu proběhne škola v přírodě 3.,4. a 5. třídy. Dana Lukášová, Jana Šnajdrová, Michal Hevák, vedení školy

4 strana 4 Zápis ze 16. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100%, schůze usnášeníschopná. Program: Zastupitelé se dohodli na časovém omezení v rámci jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Lysolaje. Pro: 9 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu: Ověřovateli zvoleni pánové Janovec a Gulka. Paní starostka M. Jandová přivítala přítomné zastupitele a hosty občany Lysolají. 2. Kontrola minulého zápisu Všechny body zápisu jsou splněny nebo jako samostatné body projednávaného programu. 3. Záměr prodeje pozemků (žádost 14 občanů) parcelní číslo 501/12 katastrální území Lysolaje Pozemek je v dlouhodobém nájmu občanů, kteří žádají o možný úplatný převod do svého vlastnictví. Pozemkem prochází vysokotlaké plynové potrubí. Výměra pozemku je 7.681m2..Pražská plynárenská nemá výhrady k prodeji, ale určuje přísné podmínky, které je nutno dodržet (ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynu, přístup pro těžké stroje v případě poruchy apod.) Bude nutno provést analýzu využití pozemků určených pro zahrádkářské účely při současném vytváření konceptu nového územního plánu. Zastupitelé rozhodli, že pozemek zůstane ve stávajícím režimu, tj. pronájem za současných podmínek do r Pro: 6, Zdrželi se: 3 4. Žádost o odprodej pozemků (předzahrádky ) v ulici Dolina, parcelní číslo 558/1 Předzahrádky u řady domů v ulici Dolina jsou součástí pozemku parc.č. 558/1 a jsou užívány bez právního vztahu již celou řadu let. Pozemek byl ve vlastnictví TSK, teprve v roce 2006 bylo požádáno o jeho svěření Městské části. Z tohoto důvodu je možné uvažovat o úplatném převodu části pozemků do vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí, kteří projevili zájem. Geometrický plán je již vytvořen, bude požádán OV ÚMČ Praha 6 o vydání souhlasu s dělením pozemku, cena pozemků bude stanovena soudním znalcem. ÚMČ souhlasí s prodejem. Pro: 9 5. Žádost o odprodej pozemků parcelní číslo 299 a části pozemku parcelní číslo 547/1 Žádost podává p. Roztočil a p. Sláma. ÚMČ žádá doplnění a zdůvodnění využití požadovaných pozemků. Pro: 9 6. Úplatný převod pozemku parcelní číslo 515/2 Odbor obchodních aktivit MHMP nás požádal o vydání stanoviska k pozemku na našem katastrálním území pro účely úplatného převodu a scelení s pozemkem parc.č.514/57 (lokalita Výhledy III. ulice K Vinici). Účelem převodu pozemku s výměrou 419m2 v katastrálním území Lysolaje je vytvoření jednoho funkčního celku s pozemkem parcelní číslo 514/57. ÚMČ se vyjádří až po jednání nad podněty k novému územnímu plánu, tj. do konce dubna Místní samoobsluha- majitel Czech Property Investments, a.s. Pozemek parc. č.286/5 pod samoobsluhou (majetek obce) má rozměr 279m2, od zpětně je nutné stanovit pro tento pozemek výši nájemného.úmč a právník vypracuje dodatek ke stávající nájemní smlouvě, kde bude stanovena výše nájemného. Pro: 9 8. Umístění venkovního sezení před hospodou U Kapličky p. Mautvic (nájemce hospody U Kapličky) žádá o povolení zřízení venkovního sezení před restaurací. ÚMČ souhlasí s tím, že bude požadavek upřesněn termínově a doplněno ztvárnění posezení. Pro: 9 9. Návrh na zřízení věcného břemene PRE distribuce a.s. žádá o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na nově uložené a provozované kabely 22 kv na pozemcích parc.č. 1, 288/3, 339/1, 339/2, 453/1, 453/6, 456/1, 539/1, 546, 547/1, 547/2, 548/1, 551, 554/1 v k.ú. Lysolaje o délce 830 bm. ÚMČ souhlasí a požaduje jednorázovou náhradu ve výši 350,- Kč/ bm. Pro: Garáže na obecním pozemku v ulici Sportovců V roce 2002 skončilo povolení užívání na dočasnou stavbu - 8 garáží na obecním pozemku. ÚMČ žádá majitele garáží o informaci o dalším využití, jejich zlegalizování a seznam majitelů. Následně bude stanoveno nájemné jedná se o stavby na cizím pozemku bez vyřešených právních vztahů. 11. Informace ing.arch. Zavadila k zástavbě Lysolaje - Zátiší Jednání se zúčastnili zástupci investora Společnosti AG Development, a.s. a 4 A Architekti. Ing.arch. Zavadil připravil urbanistický průzkum 4 charakteristických lokalit stávající zástavby, kontrolu výpočtu koeficientu podlažních ploch (KPP) a odborné doporučení dalšího postupu Zastupitelstvu. Byl vytvořen ověřovací výpočet k zástavbě Zátiší, z něhož vyplývá nedoporučení souhlasu s navrhovaným indexem míry využití území D, pro danou lokalitu se jeví jako maximální index míry využití území C. Dále doporučuje:

5 strana 5 zachování maximálního množství vzrostlé zeleně zachování pěšího propojení vyřešení napojení dopravy na starou zástavbu ÚMČ pověřuje ing.arch. Zavadila k dalšími jednání s investorem projektu Zátiší a zpracovateli 4A Architekty. 12. Finanční výbor informace ing. Šimona ing. Šimon informoval o výsledcích hospodaření za 1. čtvrtletí Příjmy i výdaje jsou v úrovni 17% finanční komise navrhuje koupi semaforu, který reguluje rychlost MČ již řeší navrhuje odstranění nových černých skládek 13. Různé I. Skopcová informovala o schůzce s ředitelem a jeho zástupkyní ZŠ a MŠ dne AG Development oznamuje zahájení vyklízení pozemku Zátiší od Veškeré odpady budou řádně odvezeny a likvidovány na k tomu určených skládkách. Schůze skončila ve 22:20 hod Příští schůze se koná dne od 18 hod. Zapsala: pí. Skopcová Ověřovatelé: p. Janovec, p. Gulka Marcela Jandová, starostka P. Šoltys informoval o organizaci a programu Slavnosti květů - vytvoří se vedlejší pódium pro dětská divadla - plakáty zajistí P. Šoltys - nájemné pro hospody bude Kč 2.500,- Pro: 9 - stavění pódií apod. bude v pátek v 15 hod - úklid po Slavnosti květů bude v neděli v 8 hod Úklid obce se koná , sraz v 8 hod u samoobsluhy, nářadí bude zajištěno. Odsouhlasení finančního daru pro pí starostku Jandovou. Pro: 9 U objektu č.p.1 a 15 na vnější straně u ulice Lysolajské údolí je nezajištěna nopová izolační folie, která padá u objektu č.p.15 na chodník a znemožňuje průchod. ÚMČ vyzve vlastníky objektu, aby sjednali nápravu. P. Šoltys navrhuje umístění semaforu i ve spodní části Lysolají ÚMČ prověří. Byl předložen návrh odměn pro neuvolněné zastupitele MČ Praha Lysolaje na základě Nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25.února 2008 stanovit měsíční odměnu s účinností od 1. února 2008 Pro: 9 Stěhování úřadu MČ Praha 6 Budova Úřadu městské části Praha 6 v ulici Československé armády bude rekonstruována. Stěhování bude probíhat ve dnech Po tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. K vyřízení naléhavých záležitostí a získání informací o budoucí dislokaci úřadu Vám bude k dispozici infolinka Záležitosti, které jste dosud vyřizovali v hlavní budově úřadu, Vám nyní pomohou řešit zaměstnanci na nových detašovaných pracovištích. Jednotlivé odbory budu přestěhovány do několika objektu rozmístěných po Praze 6. Nejvíce odborů naleznete v ulici Pod Marjánkou. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště poliklinika Pod Marjánkou Kontakty: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Břevnov, Telefon: Fax: Starosta Městské části Praha 6 Sekretariát starosty, tiskový mluvčí Radní Městské části Praha 6 Sekretariáty Tajemnice Úřadu městské části Praha 6 Sekretariát tajemnice Odbor kancelář tajemnice Stížnosti, personální oddělení, informatika, oddělení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 6, veřejné zakázky Odbor územního rozvoje Územní plán, koordinovaná stanoviska, příprava investic Městské části Praha 6 Odbor kancelář městské části Kultura, sport, volný čas, grantová řízení, vnější vztahy, zahraniční spolupráce, fondy EU Odbor výstavby Investičně náročné stavby, investičně méně náročné stavby, stavebně správní oddělení, územní rozhodování

6 Odbor dopravy a životního prostředí Veřejná zeleň, odpadové hospodářství, úklid komunikací a veřejných prostranství, doprava Odbor právní Odbor správy obecního majetku Vedoucí odboru, sekretariát Odbor vnitřních věcí Matrika a státní občanství Odbor technicko investiční Odbor správy úřadu Pokladna, podatelna Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod. Podatelna: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý: 8:00 16:00 hod., čtvrtek: 8:00 15:30 hod., pátek: 8:00 15:00 hod. strana 6 Podatelna: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý: 8:00 16:00 hod., čtvrtek: 8:00 15:30 hod., pátek: 8:00 15:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště ZŠ Dědina Kontakty: Žukovského 6/560, Praha 6 Liboc Telefon: Odbor školství Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště Kontakty: V. P. Čkalova 18/478, Praha 6 Telefon: Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště Delta Kontakty: Vlastina 887/34, Praha 6 Liboc, Telefon: Fax: , Odbor ekonomický Místní poplatky za užívání veřejného prostranství, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze psů, ze vstupného, Žádost o povolení provozování výherních hracích přístrojů, Oddělení finančního plánu a rozpočtu, Oddělení účetnictví, analytické oddělení Odbor sociálních věcí Péče o děti a rodinu, veřejné opatrovnice, Sociální bydlení a DPS, sociální a ošetřovatelská lůžka v Domově sv. Karla Boromejského, zdravotnictví Odbor správy obecního majetku Evidence a prodej pozemků, Oddělení podnikatelské činnosti Odbor vnitřních věcí Přestupky, vnitřní správa, jubilea, volby Odbor kancelář tajemnice Kontrola Odbor kancelář městské části Krizové řízení, bezpečnost, obecně prospěšné práce, Protidrogová prevence, antisprejový program Odbor správy úřadu Pokladna, podatelna Odbor dopravy a životního prostředí Inspektoři Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod Odbor evidence osob a osobních dokladů Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý, čtvrtek: 8:00 12:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště SNEO Kontakty: Nad Alejí 2, Praha 6 Telefon: Odbor správy obecního majetku Byty a nebytové prostory Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod Informační kancelář Pod Marjánkou Kontakty: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Břevnov telefon: Informace, ověřování dokladů a podpisů, Czech Point Informační kancelář DELTA Kontakty: Vlastina 888/14 telefon: Informace, ověřování, Czech Point

7 strana 7 Informační kancelář Bělohorská Kontakty: Bělohorská 110, Praha 6 Břevnov telefon: , Informace, Czech Point Informační kancelář Petřiny Kontakty: Čílova 9, Praha 6 telefon: Informace, ověřování podpisů a listin, Czech Point Informační kancelář Dolní Sedlec Kontakty: V Sedlci 20, Praha 6 telefon: Informace, ověřování dokumentů ve středu Informační centrum Skleněný palác Kontakty: Náměstí Svobody 1, Praha 6 Dejvice telefon + fax Informace o kulturním, společenském a sportovním dění na Praze 6 Služby v oblasti turistiky a cestovního ruchu Prodej vstupenek, knih, map, propag. předmětů Kopírovací služby Síť Ticketpro Životní jubilea duben 2008 Jaroslava Svobodová let Josef Budík let Slavomír Procházka let Jaroslava Svobodová Josef Budík Slavomír Procházka Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Kontejnery Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v úterý : křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otáčka MHD

8 strana 8 Urbanistická studie Lysolaje V současné době začíná Magistrát hlavního města Prahy práce na tvorbě nového Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který vstoupí v platnost v roce V tomto roce zároveň přestane platit současný Územní plán. Jako jedním z podkladů při tvorbě nového Územního plánu budou sloužit podněty jednotlivých městských částí. Pro území MČ Praha Lysolaje byl zpracováním těchto podnětů ve formě Urbanistické studie pověřen Ing. arch. Jiří Zavadil. S rozpracovanou Urbanistickou studií bude možné se podrobně seznámit na veřejném setkání s občany v sále hasičské zbrojnice Lysolaje dne 14. května 2008 ve 20,00 hod. K návrhu bude podán odborný výklad. Grafická část návrhu bude vyvěšena v předstihu před setkáním na úředních deskách ÚMČ Praha Lysolaje. Základní otázka, kterou je nutné zodpovědět na začátku úvah o budoucnosti jakéhokoliv území, zní: zda a v jakém rozsahu se má dotyčné území vůbec urbanisticky rozvíjet? t.j.: která dnes volná území (pole, louky, zahrady,...) se mohou vymezit jako zastavitelná? Na zastavění volných ploch na území celé MČ Praha - Lysolaje bude (tak jako všude jinde na území Prahy a v jejím okolí) všeobecně vyvíjen enormní tlak. Předkládaná Urbanistická studie dává možnost, jak tento tlak regulovat do takové míry, která bude únosná jak pro stávající obyvatele, tak pro přírodní složky v území. Hlavní principy návrhu Urbanistické studie Praha Lysolaje: 1) zachování přírodních kvalit území, vytvoření systému pěších a cyklistických cest Na základě tvarování terénu navrhujeme krajinnou kostru území - propojený systém volně přístupných přírodních ploch. Do něj budou zapojeny všechny stávající zelené plochy, především Přírodní památka Housle. V souvislosti s tuto přírodní kostrou jsou trasovány hlavní pěší a cyklistické trasy především navrhovaná cesta kolem Lysolají. Tato vyhlídková trasa, v návaznosti na nejcennější přírodní a krajinné hodnoty území, propojí celou MČ s okolím (Suchdol, Roztoky, Sedlec s údolím Vltavy, Tichá Šárka, Nebušice, Horoměřice). 2) zachování charakteristické struktury původní zástavby Původní zástavbu (v relativně sevřeném údolí s návazností na okolní volnou krajinu) doplňujeme pouze na menších, dosud volných plochách. Kolem této zástavby (na horní hraně údolí) navrhujeme pás zeleně. Ten ji oddělí jak od stávající zástavby Suchdola, tak od zástavby v navrhovaných nových lokalitách (viz bod 3). 3) vymezení ploch možné nové zástavby Hlavní územní rozvoj soustřeďujeme do dvou lokalit nové výstavby: Horní Lysolaje (napojené na ulici Štěpnice) a Nové Lysolaje (napojené na ulici Horoměřickou, resp. Velvarskou). Tyto lokality jsou záměrně nezávislé na původní zástavbě a od přírodní památky Housle jsou odděleny širokými pásy zeleně. Možnost zástavby zde bude jednoznačně podmíněna výstavbou silničního okruhu kolem Prahy (ve variantě J). 4) vyřešení dopravní obsluhy území Pro minimalizaci průjezdu ulicí Lysolajské údolí je nezbytná především výstavba silničního okruhu kolem Prahy. Pro napojení celého území Lysolají na tento okruh navrhujeme novou komunikaci po západním okraji Suchdola. Pro alternativní spojení s centrem města pak navrhujeme rozšířit stávající komunikaci podél jižní hranice areálu Zemědělské univerzity v návaznosti na ulici Sídlištní. Ing.arch. Jiří Zavadil Pramen Housle kvalita vody U Státního veterinárního ústavu Praha u akreditované laboratoře na vyšetření vzorku vody jsme si dne 15. dubna 2008 objednali laboratorní vyšetření pitné vody pramenu Housle a s jeho závěry, z pohledu chemického a mikrobiologického vyšetření, Vás v plném rozsahu budeme informovat na vývěsce u pramene Housle před kapličkou Panny Marie. ÚMČ

9 Restaurace U Kapličky Kovárenská 3, Lysolaje P-6 Nově otevřeno!!!! Drobné interiérové úpravy! Jiné vedení! Polední MENU! Jídla na objednávku! Salonek atd. Těšíme se na Vaši návštěvu!! Otevřeno: Po-Pá So Ne Poslední neděle v měsíci sanitární den!!! Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. Cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

10

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005

Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Usnesení z 18. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 1. února 2005 Zastupitelstvo MČ schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Vaníček Vilém, Ing. Alinčová Lenka bere na vědomí ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

U S N E S E N Í Z 19. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.11.2009. Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. Ing.

U S N E S E N Í Z 19. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.11.2009. Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. Ing. U S N E S E N Í Z 19. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.11.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

U S N E S E N Í. pan Jiří Vraný

U S N E S E N Í. pan Jiří Vraný U S N E S E N Í ZE 17. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 16. 1.2013 Zastupitelstvo MČ v o l í návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele Ing. Potluka Oto, PhD Ing.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 16. 2. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 13. 7. 2011 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů 1. ROZPOČET MČ PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2012 2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.943.000 Kč je rozepsán na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 86. konané dne 8. 2. 2010 USN RM 62/2010 74/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 86 konané dne 8. 2. 2010 62/2010 74/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na západním rohu ulic Litevská a Bajkalská doplněné podání

Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na západním rohu ulic Litevská a Bajkalská doplněné podání P10 037897/2008 Odbor územního rozvoje 7. schůze Oddělení strategie a koordinace Rady m. č. Praha 10 dne 2.4.2008 Návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v k. ú. Vršovice, území na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více