!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!! UPOZORŇUJEME!!! Větrná smršť"

Transkript

1 Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje 4 / 2008 Slovo starostky Vážení spoluobčané, právě prožíváme nejhezčí období roku. Je tu dlouho očekávané jaro a to je v Lysolajích moc pěkné. Všude plno rozkvetlých stromů a keřů, svěží zeleň a konečně sluníčko. Jako již tradičně začínáme s jarním úklidem obce. Ve stávajících Lysolajích, v centru a podél ulice Lysolajské údolí se provádí pravidelný úklid a je zde udržován pořádek. A proto letošní jarní brigáda byla soustředěna k Bytovému družstvu při ulici Sídlištní. MZ se rozhodlo k likvidaci neudržovaných zahrádek při BD Lysolaje I. A tak 12. dubna začal velký třesk. Zmizely polorozpadlé, rezavé ploty a vstupní branky, zbytky domečků pro králíky a nepořádek zde ukládaný již hezkou řádku let. Naplnili jsme jeden 9-tunový kontejner smíšeného odpadu a 2 ohromné kontejnery bioodpadu. Spoustu dřeva jsme za asistence našich hasičů spálili. Všem, kdo přišli patří velký dík, udělalo se hodně práce. Zaměstnanci úřadu na úklid a údržbu zeleně již druhý týden v odstraňování nepořádku pokračují. Chtěli bychom zde udržovat zeleň a nechat zde dožít staré ovocné stromy. V současné době nepůjde o žádnou nákladnou parkovou úpravu pouze o posekanou louku. Do budoucna by zde mohlo vzniknout např. hřiště, lavičky apod. Musím na tomto místě zdůraznit, že krásný zelený prostor by měl sloužit k odpočinku a hrám všem obyvatelům a nejenom chovatelům psů, kteří stále ještě nepochopili, že po svém psím miláčkovi jsou povinni uklízet. Budeme do budoucna tento nešvar sledovat a v rámci zákona i trestat. Další psí toalety vznikly u kapličky v centru obce a i na tyto viníky si posvítíme. A věřte, že ani Housle nejsou tím pravým místem, kde mohou pejsci cokoliv. Žije zde zvěř a ptáci, z nichž některé druhy zde žijící, hnízdí na zemi a proto se u vstupu do Houslí objevila cedule vyplývající z mysliveckého zákona, která se stala rychle nepohodlnou. O procesu EIA na rozšíření letiště o paralelní dráhu RWY 06 R/24L, letiště Ruzyně jsme Vás informovali v minulém čísle našeho periodika. Termín k dopracování dokumentace byl investorovi plánované dráhy společnosti Správa Letiště Praha s.p. stanoven na listopad Dalším důležitým projektem, který se projednával v nedávné době byl Silniční okruh, stavba 518 Ruzyň Suchdol. MZ souhlasí s umístěním stavby s tím, že požaduje propojení Lysolají na tento silniční okruh. Z našeho pohledu je projekt, který je projednáván již 8 let, třeba co nejrychleji realizovat. Rozvoj severozápadní části Prahy, ale hlavně ohromný rozvoj v obcích za hranicí hlavního města, je třeba co nejrychleji dořešit dopravně. Zkuste si domyslet co bude znamenat dokončení Městského okruhu (Strahovský tunel Prašný most Stromovka Pelc Tyrolka) bez absence silničního okruhu? Pro polohu trasy silničního okruhu v severozápadním sektoru platí, že čím

2 strana 2 vzdálenější bude jeho poloha od hranice Prahy, tím atraktivnější a dopravně zatíženější bude jakákoli kapacitní komunikace směřující jak radiálně do oblasti Prahy 6 tak tangenciálně do oblasti Prahy 8. A zkuste si vzpomenout na projekt Obchvatu Suchdola umístěného na samé hraně Lysolaj, který pro Městskou část Suchdol zpracovala firma Mott MacDonald Praha a který řešil zklidnění Suchdola a odlehčení ulice Kamýcké? Pokud se začne projednávat verze silničního okruhu Ss (což je horizont asi 5 let), pak při nárůstu silniční dopravy se v našem malebném údolí udusíme a k tomu nám může přispět i doprava, kterou nám pod okna pošlou ze Suchdola. A co nás čeká v tomto roce dál? V červnu se začne rekonstruovat ulice Žákovská. V současné době proběhlo výběrové řízení na zhotovitele díla. Investorem akce je Odbor městského investora MHMP. Po dokončení vznikne v ulicích Žákovská, Mateřská a Květová zklidněná obytná zóna. Dokončena by měla být konečně i ulice Čábelecká, kde práce budou pokračovat zhruba od června Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém zasedání dne 24. dubna 2008 schválilo návrh na uvolnění rezervy pro městské části a Lysolajím byla poskytnuta dotace v částce 5 mil. Kč na přístavbu tělocvičny ZŠ, která tak získá parametry pro sálové sporty a bude mít samostatné sociální zázemí a šatny. V současné době máme již pravomocné stavební povolení a jsme před soutěží na výběr zhotovitele stavby. V průběhu prázdnin chceme ve škole dokončit rekonstrukci elektroinstalace, vyměnit poškozené protipožární dveře ve 2. nadzemním podlaží, vymalovat a vrátit úpravy, které ve škole vznikly pro dočasný chod MŠ do původního stavu (výměna záchodů, vybourání příčky, apod). Myslím, že toho není málo. Teď jsme v přípravách na tradiční Slavnost Květů, která se bude konat 17. května 2008 od 14,00 hod v Houslích, kde se malí i velcí určitě dobře pobaví. Věřím, že se již všichni těšíte, a my se budeme snažit nezklamat. Pouze počasí neumíme předpovědět. Věřím ale, že dobrá nálada potlačí i nějaké ty mraky. A vy, co byste byli ochotni pomoci při přípravách této slavnosti, rádi Vás přivítáme již v pátek odpoledne, na místě samém. Hodně sluníčka a dobré nálady Vám přeje Marcela Jandová, starostka Větrná smršť Ve svém článku se chci vrátit na začátek března. Pomalu se stává tradicí, že začátkem roku udeří na Evropu uragán a ani letos nás příroda nešetřila V sobotu 1.března dopoledne se přes naší republiku přehnala větrná smršť Emma, která způsobila nejen vysoké škody na majetku, ale vyžádala si i oběti na životech. Její řádění opět prověřilo připravenost hasičů a záchranářů. Jen Dobrovolné hasičské jednotky, dislokované na území Prahy, vyjížděli ke 100 případům. Náš sbor zasahoval během víkendu celkem 5x a mimo to držel v sobotu i neděli celodenní pohotovost na zbrojnici. Asi nejtěžší zásah byl na Praze 10, kde se jednalo se o čtyřicetimetrový, přes silnici vyvrácený smrk. Při jeho odklízení bylo nutno postupovat velmi opatrně, neboť kmen mohl vážit přes tunu a při chybném postupu hrozilo zranění zasahujících hasičů. Výborně se osvědčil také náš nový hasičský vůz CAS 24 SCANIA, který toho víkendu prodělal svůj křest ohněm. Na závěr chci jako vždy poděkovat členům jednotky za dobrou práci. Lukáš Zapletal, velitel SDH!!! UPOZORŇUJEME!!! MAJITELE PSŮ S TRVALÝM POBYTEM V LYSOLAJÍCH, ŽE MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2008 BYL VE VĚTŠINĚ PŘÍPADECH ZE ZÁKONA SPLATNÝ DO !!!

3 strana 3 Zprávy ze školy Jaro je již v plném proudu a i ve škole jsme se dávno probudili ze zimního spánku a dění nabírá na obrátkách. Ani se nenadějeme a s blížícím se koncem školního roku budeme rekapitulovat, co vše jsme letos stihli, co se vydařilo, co méně a co nás ještě čeká do budoucna. Ale zpět k dubnu se stručným výčtem uskutečněných školních akcí. 1. a 2.třída společně vyrazily na školu v přírodě do Jizerských hor na osvědčené místo z loňska a i letos byla tato výprava pro naše nejmenší velkým dobrodružstvím s poznáváním všeho nového v pěkném přírodním prostředí. Chlapci 6. a 7. třídy se zúčastnili turnaje v malé kopané pořádané sousední suchdolskou školou. Třetí čtvrtletí jsme zakončili pedagogickou radou s následnými třídními schůzkami. Pro žáky 3. a 4.třídy byl na připraven projekt v rámci předmětu dramatická výchova - Karlík a továrna na čokoládu, který děti opravdu naplno prožívaly proběhlo 1. kolo přijímacích zkoušek na veřejné střední školy. Mimo dvou žáků, kteří si podávají přihlášku do druhého kola, jsou všichni ostatní přijati na vybrané školy a učiliště. 6.třída navštívila výstavu exotických motýlů ve skleníku botanické zahrady Fata Morgana vyrazili žáci 3., 4. a 5.třídy za poznáním na hrad Točník, kde měli možnost shlédnout vzdělávací program oddílu experimentální archeologie Mamuti s ukázkami řemesel mladší doby kamenné a bronzové. Mateřská školka má za sebou také rušný měsíc zejména díky zápisu na příští školní rok. Zájem rodičů je veliký, o čemž svědčí počet přihlášek několikanásobně převyšující počet uvolněných míst po předškolácích. Jsme rádi, že alespoň zájem místních občanů jsme schopni plně uspokojit. Za podrobnější vyprávění stojí výprava na zajímavou exkurzi. Po zdařilé listopadové přednášce pana Zapletala o práci požárníků se děti zatoužily podívat do opravdové hasičské zbrojnice. Paní učitelky neváhaly a přijaly nabídku prozkoumat požární stanici na Petřinách. V doprovodu pana Zapletala děti dorazily do velké haly plné skutečných požárních aut a hasičské výzbroje. Za poutavého výkladu tamějšího velitele hasičů měly možnost shlédnout a dokonce si vyzkoušet hasičské náčiní. Bedlivě prozkoumaly jedno z velkých hasičských aut a místní páni hasiči jim ukázali, jak při poplachu rychle sjíždí po požární tyči. Bylo to zase jedno povedené dopoledne, které si všichni velmi užili. Tímto panu Zapletalovi ještě jednou velice děkujeme. Z harmonogramu na další měsíc připomínáme fotografování tříd 30. května, dále dva dny ředitelského volna mezi květnovými svátky. Na je naplánována tradiční lysolajská Slavnost květů, na které v odpoledních hodinách vystoupí i děti z naší mateřské školy a žáci základní školy. Na je stanoven termín pro konzultace s rodiči žáků Riverside School a na konci května v termínu proběhne škola v přírodě 3.,4. a 5. třídy. Dana Lukášová, Jana Šnajdrová, Michal Hevák, vedení školy

4 strana 4 Zápis ze 16. schůze Zastupitelstva městské části Praha Lysolaje dne Přítomno: 9 zastupitelů, tj. 100%, schůze usnášeníschopná. Program: Zastupitelé se dohodli na časovém omezení v rámci jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Lysolaje. Pro: 9 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu: Ověřovateli zvoleni pánové Janovec a Gulka. Paní starostka M. Jandová přivítala přítomné zastupitele a hosty občany Lysolají. 2. Kontrola minulého zápisu Všechny body zápisu jsou splněny nebo jako samostatné body projednávaného programu. 3. Záměr prodeje pozemků (žádost 14 občanů) parcelní číslo 501/12 katastrální území Lysolaje Pozemek je v dlouhodobém nájmu občanů, kteří žádají o možný úplatný převod do svého vlastnictví. Pozemkem prochází vysokotlaké plynové potrubí. Výměra pozemku je 7.681m2..Pražská plynárenská nemá výhrady k prodeji, ale určuje přísné podmínky, které je nutno dodržet (ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynu, přístup pro těžké stroje v případě poruchy apod.) Bude nutno provést analýzu využití pozemků určených pro zahrádkářské účely při současném vytváření konceptu nového územního plánu. Zastupitelé rozhodli, že pozemek zůstane ve stávajícím režimu, tj. pronájem za současných podmínek do r Pro: 6, Zdrželi se: 3 4. Žádost o odprodej pozemků (předzahrádky ) v ulici Dolina, parcelní číslo 558/1 Předzahrádky u řady domů v ulici Dolina jsou součástí pozemku parc.č. 558/1 a jsou užívány bez právního vztahu již celou řadu let. Pozemek byl ve vlastnictví TSK, teprve v roce 2006 bylo požádáno o jeho svěření Městské části. Z tohoto důvodu je možné uvažovat o úplatném převodu části pozemků do vlastnictví majitelů přilehlých nemovitostí, kteří projevili zájem. Geometrický plán je již vytvořen, bude požádán OV ÚMČ Praha 6 o vydání souhlasu s dělením pozemku, cena pozemků bude stanovena soudním znalcem. ÚMČ souhlasí s prodejem. Pro: 9 5. Žádost o odprodej pozemků parcelní číslo 299 a části pozemku parcelní číslo 547/1 Žádost podává p. Roztočil a p. Sláma. ÚMČ žádá doplnění a zdůvodnění využití požadovaných pozemků. Pro: 9 6. Úplatný převod pozemku parcelní číslo 515/2 Odbor obchodních aktivit MHMP nás požádal o vydání stanoviska k pozemku na našem katastrálním území pro účely úplatného převodu a scelení s pozemkem parc.č.514/57 (lokalita Výhledy III. ulice K Vinici). Účelem převodu pozemku s výměrou 419m2 v katastrálním území Lysolaje je vytvoření jednoho funkčního celku s pozemkem parcelní číslo 514/57. ÚMČ se vyjádří až po jednání nad podněty k novému územnímu plánu, tj. do konce dubna Místní samoobsluha- majitel Czech Property Investments, a.s. Pozemek parc. č.286/5 pod samoobsluhou (majetek obce) má rozměr 279m2, od zpětně je nutné stanovit pro tento pozemek výši nájemného.úmč a právník vypracuje dodatek ke stávající nájemní smlouvě, kde bude stanovena výše nájemného. Pro: 9 8. Umístění venkovního sezení před hospodou U Kapličky p. Mautvic (nájemce hospody U Kapličky) žádá o povolení zřízení venkovního sezení před restaurací. ÚMČ souhlasí s tím, že bude požadavek upřesněn termínově a doplněno ztvárnění posezení. Pro: 9 9. Návrh na zřízení věcného břemene PRE distribuce a.s. žádá o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na nově uložené a provozované kabely 22 kv na pozemcích parc.č. 1, 288/3, 339/1, 339/2, 453/1, 453/6, 456/1, 539/1, 546, 547/1, 547/2, 548/1, 551, 554/1 v k.ú. Lysolaje o délce 830 bm. ÚMČ souhlasí a požaduje jednorázovou náhradu ve výši 350,- Kč/ bm. Pro: Garáže na obecním pozemku v ulici Sportovců V roce 2002 skončilo povolení užívání na dočasnou stavbu - 8 garáží na obecním pozemku. ÚMČ žádá majitele garáží o informaci o dalším využití, jejich zlegalizování a seznam majitelů. Následně bude stanoveno nájemné jedná se o stavby na cizím pozemku bez vyřešených právních vztahů. 11. Informace ing.arch. Zavadila k zástavbě Lysolaje - Zátiší Jednání se zúčastnili zástupci investora Společnosti AG Development, a.s. a 4 A Architekti. Ing.arch. Zavadil připravil urbanistický průzkum 4 charakteristických lokalit stávající zástavby, kontrolu výpočtu koeficientu podlažních ploch (KPP) a odborné doporučení dalšího postupu Zastupitelstvu. Byl vytvořen ověřovací výpočet k zástavbě Zátiší, z něhož vyplývá nedoporučení souhlasu s navrhovaným indexem míry využití území D, pro danou lokalitu se jeví jako maximální index míry využití území C. Dále doporučuje:

5 strana 5 zachování maximálního množství vzrostlé zeleně zachování pěšího propojení vyřešení napojení dopravy na starou zástavbu ÚMČ pověřuje ing.arch. Zavadila k dalšími jednání s investorem projektu Zátiší a zpracovateli 4A Architekty. 12. Finanční výbor informace ing. Šimona ing. Šimon informoval o výsledcích hospodaření za 1. čtvrtletí Příjmy i výdaje jsou v úrovni 17% finanční komise navrhuje koupi semaforu, který reguluje rychlost MČ již řeší navrhuje odstranění nových černých skládek 13. Různé I. Skopcová informovala o schůzce s ředitelem a jeho zástupkyní ZŠ a MŠ dne AG Development oznamuje zahájení vyklízení pozemku Zátiší od Veškeré odpady budou řádně odvezeny a likvidovány na k tomu určených skládkách. Schůze skončila ve 22:20 hod Příští schůze se koná dne od 18 hod. Zapsala: pí. Skopcová Ověřovatelé: p. Janovec, p. Gulka Marcela Jandová, starostka P. Šoltys informoval o organizaci a programu Slavnosti květů - vytvoří se vedlejší pódium pro dětská divadla - plakáty zajistí P. Šoltys - nájemné pro hospody bude Kč 2.500,- Pro: 9 - stavění pódií apod. bude v pátek v 15 hod - úklid po Slavnosti květů bude v neděli v 8 hod Úklid obce se koná , sraz v 8 hod u samoobsluhy, nářadí bude zajištěno. Odsouhlasení finančního daru pro pí starostku Jandovou. Pro: 9 U objektu č.p.1 a 15 na vnější straně u ulice Lysolajské údolí je nezajištěna nopová izolační folie, která padá u objektu č.p.15 na chodník a znemožňuje průchod. ÚMČ vyzve vlastníky objektu, aby sjednali nápravu. P. Šoltys navrhuje umístění semaforu i ve spodní části Lysolají ÚMČ prověří. Byl předložen návrh odměn pro neuvolněné zastupitele MČ Praha Lysolaje na základě Nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25.února 2008 stanovit měsíční odměnu s účinností od 1. února 2008 Pro: 9 Stěhování úřadu MČ Praha 6 Budova Úřadu městské části Praha 6 v ulici Československé armády bude rekonstruována. Stěhování bude probíhat ve dnech Po tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. K vyřízení naléhavých záležitostí a získání informací o budoucí dislokaci úřadu Vám bude k dispozici infolinka Záležitosti, které jste dosud vyřizovali v hlavní budově úřadu, Vám nyní pomohou řešit zaměstnanci na nových detašovaných pracovištích. Jednotlivé odbory budu přestěhovány do několika objektu rozmístěných po Praze 6. Nejvíce odborů naleznete v ulici Pod Marjánkou. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště poliklinika Pod Marjánkou Kontakty: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Břevnov, Telefon: Fax: Starosta Městské části Praha 6 Sekretariát starosty, tiskový mluvčí Radní Městské části Praha 6 Sekretariáty Tajemnice Úřadu městské části Praha 6 Sekretariát tajemnice Odbor kancelář tajemnice Stížnosti, personální oddělení, informatika, oddělení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 6, veřejné zakázky Odbor územního rozvoje Územní plán, koordinovaná stanoviska, příprava investic Městské části Praha 6 Odbor kancelář městské části Kultura, sport, volný čas, grantová řízení, vnější vztahy, zahraniční spolupráce, fondy EU Odbor výstavby Investičně náročné stavby, investičně méně náročné stavby, stavebně správní oddělení, územní rozhodování

6 Odbor dopravy a životního prostředí Veřejná zeleň, odpadové hospodářství, úklid komunikací a veřejných prostranství, doprava Odbor právní Odbor správy obecního majetku Vedoucí odboru, sekretariát Odbor vnitřních věcí Matrika a státní občanství Odbor technicko investiční Odbor správy úřadu Pokladna, podatelna Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod. Podatelna: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý: 8:00 16:00 hod., čtvrtek: 8:00 15:30 hod., pátek: 8:00 15:00 hod. strana 6 Podatelna: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý: 8:00 16:00 hod., čtvrtek: 8:00 15:30 hod., pátek: 8:00 15:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště ZŠ Dědina Kontakty: Žukovského 6/560, Praha 6 Liboc Telefon: Odbor školství Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště Kontakty: V. P. Čkalova 18/478, Praha 6 Telefon: Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště Delta Kontakty: Vlastina 887/34, Praha 6 Liboc, Telefon: Fax: , Odbor ekonomický Místní poplatky za užívání veřejného prostranství, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze psů, ze vstupného, Žádost o povolení provozování výherních hracích přístrojů, Oddělení finančního plánu a rozpočtu, Oddělení účetnictví, analytické oddělení Odbor sociálních věcí Péče o děti a rodinu, veřejné opatrovnice, Sociální bydlení a DPS, sociální a ošetřovatelská lůžka v Domově sv. Karla Boromejského, zdravotnictví Odbor správy obecního majetku Evidence a prodej pozemků, Oddělení podnikatelské činnosti Odbor vnitřních věcí Přestupky, vnitřní správa, jubilea, volby Odbor kancelář tajemnice Kontrola Odbor kancelář městské části Krizové řízení, bezpečnost, obecně prospěšné práce, Protidrogová prevence, antisprejový program Odbor správy úřadu Pokladna, podatelna Odbor dopravy a životního prostředí Inspektoři Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod Odbor evidence osob a osobních dokladů Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod., úterý, čtvrtek: 8:00 12:00 hod. Úřad městské části Praha 6 detašované pracoviště SNEO Kontakty: Nad Alejí 2, Praha 6 Telefon: Odbor správy obecního majetku Byty a nebytové prostory Úřední hodiny: Pondělí, středa: 8:00 18:00 hod Informační kancelář Pod Marjánkou Kontakty: Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 Břevnov telefon: Informace, ověřování dokladů a podpisů, Czech Point Informační kancelář DELTA Kontakty: Vlastina 888/14 telefon: Informace, ověřování, Czech Point

7 strana 7 Informační kancelář Bělohorská Kontakty: Bělohorská 110, Praha 6 Břevnov telefon: , Informace, Czech Point Informační kancelář Petřiny Kontakty: Čílova 9, Praha 6 telefon: Informace, ověřování podpisů a listin, Czech Point Informační kancelář Dolní Sedlec Kontakty: V Sedlci 20, Praha 6 telefon: Informace, ověřování dokumentů ve středu Informační centrum Skleněný palác Kontakty: Náměstí Svobody 1, Praha 6 Dejvice telefon + fax Informace o kulturním, společenském a sportovním dění na Praze 6 Služby v oblasti turistiky a cestovního ruchu Prodej vstupenek, knih, map, propag. předmětů Kopírovací služby Síť Ticketpro Životní jubilea duben 2008 Jaroslava Svobodová let Josef Budík let Slavomír Procházka let Jaroslava Svobodová Josef Budík Slavomír Procházka Jubilantům upřímně gratulujeme a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Kontejnery Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude v úterý : křižovatka Žákovská x Květová ul. Dolina, otáčka MHD

8 strana 8 Urbanistická studie Lysolaje V současné době začíná Magistrát hlavního města Prahy práce na tvorbě nového Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který vstoupí v platnost v roce V tomto roce zároveň přestane platit současný Územní plán. Jako jedním z podkladů při tvorbě nového Územního plánu budou sloužit podněty jednotlivých městských částí. Pro území MČ Praha Lysolaje byl zpracováním těchto podnětů ve formě Urbanistické studie pověřen Ing. arch. Jiří Zavadil. S rozpracovanou Urbanistickou studií bude možné se podrobně seznámit na veřejném setkání s občany v sále hasičské zbrojnice Lysolaje dne 14. května 2008 ve 20,00 hod. K návrhu bude podán odborný výklad. Grafická část návrhu bude vyvěšena v předstihu před setkáním na úředních deskách ÚMČ Praha Lysolaje. Základní otázka, kterou je nutné zodpovědět na začátku úvah o budoucnosti jakéhokoliv území, zní: zda a v jakém rozsahu se má dotyčné území vůbec urbanisticky rozvíjet? t.j.: která dnes volná území (pole, louky, zahrady,...) se mohou vymezit jako zastavitelná? Na zastavění volných ploch na území celé MČ Praha - Lysolaje bude (tak jako všude jinde na území Prahy a v jejím okolí) všeobecně vyvíjen enormní tlak. Předkládaná Urbanistická studie dává možnost, jak tento tlak regulovat do takové míry, která bude únosná jak pro stávající obyvatele, tak pro přírodní složky v území. Hlavní principy návrhu Urbanistické studie Praha Lysolaje: 1) zachování přírodních kvalit území, vytvoření systému pěších a cyklistických cest Na základě tvarování terénu navrhujeme krajinnou kostru území - propojený systém volně přístupných přírodních ploch. Do něj budou zapojeny všechny stávající zelené plochy, především Přírodní památka Housle. V souvislosti s tuto přírodní kostrou jsou trasovány hlavní pěší a cyklistické trasy především navrhovaná cesta kolem Lysolají. Tato vyhlídková trasa, v návaznosti na nejcennější přírodní a krajinné hodnoty území, propojí celou MČ s okolím (Suchdol, Roztoky, Sedlec s údolím Vltavy, Tichá Šárka, Nebušice, Horoměřice). 2) zachování charakteristické struktury původní zástavby Původní zástavbu (v relativně sevřeném údolí s návazností na okolní volnou krajinu) doplňujeme pouze na menších, dosud volných plochách. Kolem této zástavby (na horní hraně údolí) navrhujeme pás zeleně. Ten ji oddělí jak od stávající zástavby Suchdola, tak od zástavby v navrhovaných nových lokalitách (viz bod 3). 3) vymezení ploch možné nové zástavby Hlavní územní rozvoj soustřeďujeme do dvou lokalit nové výstavby: Horní Lysolaje (napojené na ulici Štěpnice) a Nové Lysolaje (napojené na ulici Horoměřickou, resp. Velvarskou). Tyto lokality jsou záměrně nezávislé na původní zástavbě a od přírodní památky Housle jsou odděleny širokými pásy zeleně. Možnost zástavby zde bude jednoznačně podmíněna výstavbou silničního okruhu kolem Prahy (ve variantě J). 4) vyřešení dopravní obsluhy území Pro minimalizaci průjezdu ulicí Lysolajské údolí je nezbytná především výstavba silničního okruhu kolem Prahy. Pro napojení celého území Lysolají na tento okruh navrhujeme novou komunikaci po západním okraji Suchdola. Pro alternativní spojení s centrem města pak navrhujeme rozšířit stávající komunikaci podél jižní hranice areálu Zemědělské univerzity v návaznosti na ulici Sídlištní. Ing.arch. Jiří Zavadil Pramen Housle kvalita vody U Státního veterinárního ústavu Praha u akreditované laboratoře na vyšetření vzorku vody jsme si dne 15. dubna 2008 objednali laboratorní vyšetření pitné vody pramenu Housle a s jeho závěry, z pohledu chemického a mikrobiologického vyšetření, Vás v plném rozsahu budeme informovat na vývěsce u pramene Housle před kapličkou Panny Marie. ÚMČ

9 Restaurace U Kapličky Kovárenská 3, Lysolaje P-6 Nově otevřeno!!!! Drobné interiérové úpravy! Jiné vedení! Polední MENU! Jídla na objednávku! Salonek atd. Těšíme se na Vaši návštěvu!! Otevřeno: Po-Pá So Ne Poslední neděle v měsíci sanitární den!!! Lysolajský zpravodaj vydává: Úřad městské části Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje tel. : ; fax: cz; www. praha-lysolaje. Cz vychází: v nákladu 620 ks uzávěrka příštího čísla periodikum je v evidenci MK ČR E Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

10

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2

ÚVODNÍK... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek... 2 Zapojení se do Zpravodaje... 2 OBSAH Obsah ÚVODNÍK..................................................... 2 Jaro spojené s úklidem nejen zahrádek............................ 2 Zapojení se do Zpravodaje.....................................

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou.

Začátek roku 2010. hydrometeorologů moc optimistické nejsou. LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ Měsíčník MČ Praha Lysolaje 1/2010 SLOVO STAROSTKY Začátek roku 2010 Prožíváme společně jednu z nejkrutějších zim za poslední období. Sníh a mráz udeřil nejen na horách, ale i v nížinách.

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA

7/8/9 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO. V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA 7/8/9 2014 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BABÍ LÉTO V DOLNÍCH POČERNICÍCH Foto: Martin Féneš ZÁKLADNÍ ŠKOLA úvodník Programové prohlášení Rady MČ Praha Dolní Počernice na volební období 2010-2014 REKAPITULACE

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 2 0 1 0

LIBUŠ A PÍSNICE 2 0 1 0 10 LIBUŠ A PÍSNICE 2010 1 Libušští hasiči uspořádali výlet pro seniory do jižních Čech. 2 Berušky z MŠ Mezi Domy na první vyjížďce na kolech. 3 Z přednáškové činnost Mateřského centra Kuřátko Děti a zdravá

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 4 / 2007 ROZKVETLÉ LYSOLAJSKÉ STRÁNĚ. JARNÍ ÚKLID OBCE Tak jako v minulých letech se konal jarní úklid obce s cílem pomoci přírodě na začátku každého jara.

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

JDI ZA ŠTĚSTÍM. Mgr. Radovan Netušil Foto autor

JDI ZA ŠTĚSTÍM. Mgr. Radovan Netušil Foto autor 2 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 BUDE POHROM 2008 ZŠ PÍSNICE: PROJEKT EKOŠKOLA ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2008 ŽHAVÉ DIGITÁLNÍ NOVINKY LETNÍ TÁBORY S KLUBEM JUNIOR Zvonička u historické budovy čp. 1 v Libušské

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY Kdo nechce kanalizaci na Suchdole?

SUCHDO L SKÉ. L ISTY Kdo nechce kanalizaci na Suchdole? SUCHDO L SKÉ 32015 ob asník M Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za p e tení Dědická smlouva str. 17 Na Suchdole hoří! str. 23 Mikoláš a Miloš na Suchdole str. 27 stojí za zapsání pátek 4.

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více