LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11"

Transkript

1 Výlovy rybníků na Sedlčansku Musík Roviňský Vrbsko Kumšík Solopysky dolní Solopysky horní Plužinec (Nedrahovice) LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11

2 Memoriál Bóži Karlíka na Častoboři V sobotu se konal na území rekreačního zařízení Častoboř letos již 17. ročník kajakářských a kanoistických závodů. Pořadatelem závodů byl sedlčanský Oddíl rychlostní kanoistiky Tatran Sedlčany. Po důsledné přípravě a propagaci se v sobotních ranních hodinách dostavilo na start 10 oddílů z celé republiky, například ze Žamberka, Černožic, ale zastoupeny byly i pražské oddíly a mnohé další. Závodníků bylo cca 80. Účastníci závodů se utkali na krátkých tratích m - a dlouhých tratích m nebo 5000 m. Atmosféra byla velice přátelská, poklidná a s vědomím posledních letošních závodů si každý chtěl ten svůj závod opravdu užít. Kromě tradičních seriózních závodů zde startují také velmi netradiční závody - Bacunda cup, kdy závodník musí zvládat jak jízdu na kanoi, tak na kajaku a loď v průběhu 1000 m závodu střídá. Dalším netradičním závodem je závod pramic, o který byl letos enormní zájem, takže se jely dvě rozjížďky a pak teprve finálová jízda. Posádek se přihlásilo více, než bylo k dispozici lodí. Při tomto závodě fungovala výborně družba mezi oddíly, některé posádky měly závodníky třeba i ze tří oddílů a všichni si to vysloveně užívali. Asi nejpopulárnějším závodem je tzv. Lachtan cup, kdy při hromadném startu nechají závodníci pádlo na břehu a k cíli na trati 200 m se musí dostat pouze pomocí svých rukou. Letos byli závodníci na startu skoro přes celou šířku řeky a zastoupeny byly všechny věkové kategorie. Celkovým vítězem MBK se stala Sparta, druzí byli ze Sedlce od Plzně a třetí Žamberk. Sedlčany ve výčtu vítězů chybí jen proto, že se vzdali závěrečného hodnocení a cen, jinak bychom byli zaručeně před Spartou. Odměny pro jednotlivé věkové kategorie věnovalo Město Sedlčany a další sponzoři. Ceny udělaly všem závodníkům radost a doufejme, že nejen ony, ale i atmosféra závodů a příjemné prostředí a zázemí Častoboře přivede i napřesrok hodně závodníků. Děkujeme všem, kteří se přípravě Memoriálu Bóži Karlíka věnovali a kteří obětavě pomáhali při zajišťování hladkého průběhu závodů. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří byli ochotni materiálně závody podpořit. A také všem návštěvníkům, kteří přišli naše závodníky podpořit a fandit. Těšíme se za rok na viděnou!

3 ÚVODNÍK / USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 16/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí zprávu přednesenou p. Jiřím Daňkem, ředitelem a jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., ve věci činnosti a hospodaření tohoto subjektu za uplynulé období kalendářního roku (I-VIII./2013; výhled I.-IX./2013) s akcentem na údaje a plnění dalších úkolů a stavu rozpracovanosti nasmlouvaných prací, vykonávaných pro Město Sedlčany, rovněž tak další hospodářské ukazatele a statistická zjištění v oblasti plnění úkolů a služeb. - RM schvaluje v plném rozsahu dokument - Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období zima (Příkaz ředitele subjektu ze dne ), vypracovaný a předložený společností Sedlčanské technické služby, s. r. o. - Na základě předložených nabídek RM schvaluje, aby nájemce p. Lukáš Volek na vlastní náklady zajistil požadované opravy prodejny na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, do celkové výše Kč s tím, že jednotlivé výdaje budou řádně doloženy (kopie faktur). Takto vynaložené finanční prostředky ze strany nájemce budou vyrovnány zápočtem uznané částky vůči nájemnému. Za tím účelem zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, uzavření Dodatku k původní Nájemní smlouvě. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany prodat pozemek parc. č. 407/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1763 m 2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, společnosti LOM Deštno a. s., se sídlem Solopysky č. p. 36, Sedlčany; IČ , byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr Města Sedlčany prodat uvolněný městský byt o velikostní kategorii 1+1 o výměře 23,4 m 2 (č. bytu 1/suterén) na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 530, za cenu minimálně Kč, a to způsobem (v místě a čase) obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM schvaluje předmět Žádosti pí Jany Mikušové, trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, o prodloužení Smlouvy o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/ III. patro), a to na dobu určitou do RM souhlasí s realizací výměny oken v bytě č. 12 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 624, uskutečněnou dle předložené, projednané a schválené cenové nabídky, a to na vlastní náklady nájemce. Po realizaci a řádném vyúčtování bude vynaložená finanční částka ve výši Kč s DPH započítána jako náhrada nájemného. - RM schvaluje roční nájemné na období roku 2014 za užívání městské infrastruktury - vodovodní a kanalizační sítě v celkové výši Kč. Nájemné bude poukazováno v pravidelných čtvrtletních splátkách, a to dle ujednání uvedeného v příslušné Smlouvě. - RM schvaluje poskytnutí výpůjčky prostorů Městského stadionu Taverny Sedlčany (LAS Taverny) na den , a to ve prospěch konání I. části soutěže Plamen pro mladé hasiče, na základě nově založeného, časově omezeného, smluvního ujednání mezi provozovatelem - Sportovní areály Sedlčany, příspěvkovou organizací a Okresním sdružením hasičů Příbram s tím, že za následný konečný úklid prostoru a náklady provozovatele spojené s činností ostatní (údržba zařízení), uhradí předem částku 500 Kč. Sjednané služby spojené s organizací sportovní akce jdou na vrub vypůjčitele. Úvodník starosty města - RM souhlasí s poskytnutím sportovní plochy Městského stadionu Taverny Sedlčany (LAS Taverny) ve prospěch konání rugbyového turnaje žen, který bude pořádán Rugby Clubem Sedlčany dne , a to na základě nově založeného, časově omezeného, smluvního ujednání mezi provozovatelem - Sportovní areály Sedlčany, příspěvkovou organizací a shora uvedeným subjektem (forma výpůjčky) s tím, že za následný konečný úklid prostoru a náklady provozovatele spojené s činností ostatní (údržba zařízení), uhradí předem částku 500 Kč. Sjednané služby spojené s organizací sportovní akce jdou na vrub vypůjčitele. - RM ukládá Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města, zajištění administrativy spojené s vyhlášením a vedením konkursního řízení ve prospěch výběru uchazeče na obsazení pozice vedoucí subjektu - Školní jídelny 1. základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69. Konkursní řízení bude vyhlášeno v termínu do Současně RM schvaluje jmenovat členy konkursní komise ve složení pí Libuše Kraftová; pí Zdeňka Malíčková; pí Hana Hájková, p. Libor Novotný a p. Zdeněk Šimeček. Do funkce tajemníka komise je navrhována pí Dana Čížková a záložním členem komise bude jmenován Mgr. Pavel Pína. (pokračování na další straně) Vážení spoluobčané, v současné době je naší hlavní prioritou dokončení přípravy akce Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany, o které jsem vás informoval podle stavu a vývoje situace v posledních dvou letech. V letošním roce je maximální pozornost věnována výběrovému řízení na zhotovitele díla. Prvním velkým problémem je novela zákona o zadávání veřejných zakázek č. 55/2012 Sb. a druhým problémem je stav v českém stavebnictví, které je velmi nemocné. Nepřísluší mi hodnotit tento stav, ale nutno říci, že obce všeobecně ztrácí zájem investovat v rámci oprav, rekonstrukcí či nových staveb a tím zadávat veřejné zakázky malého rozsahu nebo podlimitní. V současné době je každé výběrové řízení velkým rizikem, zejména pro malé obce. Vyplývá to z podmínek novely zákona, ať v přípravě výzvy, nutnosti vypracovat zadávací dokumentaci na úrovni provádění projektové dokumentace, zpracování doplňujících informací v průběhu soutěže a všech lhůt průběhu soutěže. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cena, bez posuzování kvality díla a záruční doby. Tyto problémy byly také ústředním motivem diskuse na nedávném Sněmu Svazu měst a obcí ČR s představiteli současné vlády. Ne jinak je tomu i u naší prioritní akce přivaděče. Předběžná informace byla zveřejněna na Věstníku veřejných zakázek , oznámení o zakázce , zveřejnění zakázky na Profilu zadavatele pak Termín otevírání obálek byl stanoven až na V průběhu soutěže projevilo zájem o zakázku 26 stavebních společností, v termínu podalo nabídku 8, z toho 3 samostatné akciové společnosti a 5 sdružení se zahraniční účastí (partneři z Rakouska, Portugalska, Francie a Slovenska). Rozdíl mezi nejnižší nabídkou a druhou reálnou je 127 mil. Kč. Naskýtá se otázka, zda se stavba přivaděče dá za nejnižší nabídkovou cenu 219 mil. Kč realizovat a zda to Městu nevyvolá velké problémy či nebezpečí. Předložené nabídky nyní posuzuje velmi pečlivě hodnotící komise s administrátorem veřejné zakázky S.I.K., s.r.o. Praha 9. Ing. Jiří Burian, starosta města

4 USNESENÍ / RYBÁŘSTVÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 16/2013 ze dne (dokončení z předchozí strany) - RM schvaluje objednání vyhotovení projektové dokumentace na provedení inženýrských sítí Sedlčany - zóna 5 Severozápad (lokalita U Háječku), včetně samostatného projektu na obslužnou komunikaci za celkovou částku ve výši Kč bez DPH, a to dle rozvrhu cenové nabídky ze dne , předložené subjektem Krejčí Bohumil - KRB, Sedlčany, Havlíčkova č. p RM schvaluje nutnou opravu havarijního stavu ploché střechy na budově 2. základní školy - školy Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, a to na části budovy přístavby z roku pravá část v celkové výši Kč bez DPH, při použití materiálu ELASTEX 40 SPECIAL DEKOR podle cenové nabídky ze dne , předložené společností MIŠKOVIČ PLOCHÉ STŘECHY s. r. o., se sídlem Tábor, Chýnovská č. p. 533, Tábor; IČ RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, které bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM schvaluje objednání realizace stavby pod názvem Prodloužení vodovodu Sedlčany, ulice Strojírenská společnosti NOVADUS, spol. s r. o.; IČ ; se sídlem Ke Skalám 603, Příbram V. - Zdaboř, a to dle cenové nabídky ze dne , rozčleněnou na vodovod PE 110 včetně přípojek PE 32 ve výši Kč bez DPH a zvlášť na vodovodní přípojku PE 63 za cenu Kč bez DPH; celkem za Kč bez DPH, tj Kč s DPH. RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, které bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM souhlasí s objednáním realizace opravy havarijního stavu krytiny včetně zateplení střechy šaten na Zimním stadionu Sedlčany u stavební firmy S-B s. r. o., se sídlem Husova č. p. 332, Sedlčany; IČ , a to dle předložené cenové nabídky ze dne ve výši ,30 Kč bez DPH. RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, které bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM souhlasí s objednáním realizace rekonstrukce havarijního stavu ústředního vytápění administrativní budovy radnice Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32 u subjektu Václav Kuthan JOVA, se sídlem Dohnalova Lhota č. p. 17; Kosova Hora; IČ , který dne předložil cenově nejvýhodnější nabídku na celou rekonstrukci ve výši Kč bez DPH, tj ,87 Kč s DPH. RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, avšak pouze v cenové relaci I. etapy rekonstrukce, která bude provedena v roce Rozpočtové opatření č. 4/2013 bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM ukládá starostovi města jednat ve věci uplatnění připraveného projektu rekonstrukce lávky přes potok Mastník, která v místě mezi tenisovým areálem TJ Sokol Sedlčany a zimním stadionem spojuje zastavěné části města na obou březích potoka Mastníka, na finanční podporu ze zdrojů MMR ČR, případně jiných, a to za účelem realizace předmětného projektu rekonstrukce lávky. - RM nemá výhrady a bere v plném rozsahu na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zveřejněnou pod názvem Kompostárna Kosova Hora - stavba a akceptuje závěry, výsledky (spolu s pořadím vyhodnocených nabídek) a doporučení hodnotící komise. - RM souhlasí s tím, aby veřejná zakázka na provedení stavby pro realizaci projektu - Kompostárna Kosova Hora - stavba byla přidělena, a to v souladu s hodnocením hodnotící komise, uchazeči, který se dle stanovených kritérií umístil na prvním místě v pořadí, tj. subjektu PURUM s. r. o.; se sídlem Praha, Národní 961/25, Praha 1; IČ Tento uchazeč podal nejvýhodnější nabídku, ve které je deklarována nejnižší nabídková cena, činící Kč bez DPH. RM doporučuje, aby s tímto uchazečem byla podepsána v zákonem stanovených termínech příslušná Smlouva o dílo. Podzim opět patří výlovům sedlčanských rybníků Život našich ryb začíná zpravidla v rybí líhni, kde z mateřských, tzv. generačních ryb, získáváme pohlavní produkty, v našem případě jikry a mlíčí, jejichž splynutím vzniká nový život rybí váčkový plůdek. Ten se vysazuje do plůdkových rybníků, kde zůstává celý první rok svého života. Odtud se druhým rokem přelovují do násadových a třetím rokem zpravidla do hlavních rybníků, kde dorůstají do tržní velikosti, což je pro potřeby našeho trhu hmotnost minimálně 2 a více kg. Typické pro výlovy rybníků je podzimní období, které se nazývá také jako rybářské žně. V tuto dobu již teplota vody zpravidla klesá pod 10 C a metabolismus ryb jim již nedovoluje další růst. Je to současně i období, kdy je usnadněna manipulace s rybou a nehrozí riziko, že přijde k úhoně díky nedostatku kyslíku ve vodě. Toto období je završením rybářského hospodářského roku a představuje pro rybáře nejnáročnější ale i nejradostnější období, kdy mají možnost se přesvědčit o výsledcích své celoroční práce. V tomto období rybáři příliš nespí, neboť rybníky se loví od časného rána. Navíc těm nejzkušenějším z rybářské party je svěřena důvěra ke strojení - to představuje přípravu rybníka k lovení, což se děje zpravidla po celou noc. Naše společnost využívá tzv. jednohorokového způsobu hospodaření, to znamená, že hlavní rybníky nasazujeme násadou a lovíme je každý rok. Tržní ryby, které lovíme jsou v našich podmínkách zpravidla tří, ale častěji i čtyřleté. Vylovené ryby jsou po výlovu rybníka přepravovány do sádek, což jsou bazény, kterými neustále protéká čerstvá voda s dostatkem kyslíku, kde jsou ryby pod veterinárním dohledem přechovávány do okamžiku dalšího transportu, zpravidla do zahraničí nebo zde zůstávají až do předvánočního období, kdy dochází k jejich distribuci na prodejní místa. Je pravdou, že v našem případě na sádkách v Nedrahovicích zůstávají pouze kapři, určení pro prodej v místní podnikové prodejně, případně pro tradiční prodej v Praze. Všechny další ryby, vyprodukované společností Štičí líheň ESOX na Sedlčansku, putují na náročný trh v západní Evropě, především v Německu a v Rakousku, kde jsou žádány pro svou kvalitu a chuťové a dietetické vlastnosti. Dá se říci, že produkce z Nedrahovicích je vždy již dlouho dopředu vyprodaná. Obyvatelé sedlčanského regionu mají obrovskou výhodu, že se v nedalekých Nedrahovicích nacházejí sádky společnosti Štičí líheň ESOX, spol. s r.o. s moderní prodejnou a rybí zpracovnou, vybudovanou podle náročných evropských parametrů. Zde si návštěvníci mohou zakoupit kvalitní sladkovodní ryby a to buď živé, nebo si je mohou na místě nachat opracovat. Takto spotřebitel dostává možnost dostat se ke kvalitnímu čerstvému rybímu masu, které je v současné době velice vysoce ceněno a žádáno. Konzumace ryb se stává součástí moderního životního stylu a je v souladu s představami o zdravé výživě. Štičí líheň ESOX, spol. s r.o.

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 17/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí zprávu přednesenou panem Václavem Caltou, ředitelem a jednatelem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ve věci činnosti subjektu za uplynulé období kalendářního roku (I.-VIII./2013) s akcentem na údaje o kvalitě technologických zařízení, řídících prvků, údaje o vývoji zaměstnanosti a plnění dalších úkolů spojených se správou městského bytového fondu. RM bere na vědomí rovněž zprávu o připravenosti topných zařízení i lidských zdrojů zařízení řídících na topnou sezonu Zařízení je plně připraveno na zimní provoz. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany prodat požadované části pozemků dle návrhu Osadního výboru Solopysky (graficky vyspecifikovaných zájmových částí pozemků parc. č. 400/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1880 m 2 a parc. č. 21, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha o výměře 504 m 2, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany) byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, a to s paní Hanou Kocurovou, doposud trvale bytem Sedlčany, Novoměstská č. p RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, aby v souladu se závěry místního šetření ze dne připravil a se starostou města zkonzultoval obsah zadání pro vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Městské sauny Sedlčany spolu s vytvořením zázemí šaten pro sportovní oddíly s případným vymezením prostoru pro regenerační linku. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany pronajmout požadovaný prostor bývalé provozovny občerstvení Drak za účelem zřízení tzv. Studentského komunitního centra byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu Města Sedlčany ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I.-VIII./2013) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky ve výši ,92 tis. Kč (což představuje 68,11 % plnění schváleného předpokladu rozpočtu včetně RO č. 3) a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni ve výši ,06 tis. Kč (což představuje 55,93 % schváleného předpokladu rozpočtu včetně RO č. 3). - RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013 spočívající v navýšení příjmů a výdajů schváleného městského rozpočtu na rok 2013 o částku Kč. Skladba dílčích položek Rozpočtového opatření č. 4/2013 je nedílnou součástí tohoto usnesení. - RM souhlasí s provozováním připravované investice Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany společností Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., Církvičská č. p. 581, a ukládá řediteli společnosti připravit veškeré podklady pro uzavření provozovatelské smlouvy v souladu s platnou legislativou. - RM schvaluje objednání dodatečné a doplňující projektové dokumentace na rekonstrukci střešního pláště a jeho prvků na areálu Městské nemocnice Sedlčany (lůžková část) podle cenového návrhu společnosti SIGMIN a. s., se sídlem Kolín, Pražská č. p. 92, Kolín 2, a to v celkové částce Kč. - RM souhlasí s vypracováním projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace na realizaci komunikace v osadě Oříkov, a pověřuje starostu města objednáním těchto dokumentací u subjektu P.K.I. Projekt s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, U cukrovaru č. p. 6, ; IČ , a to v celkové hodnotě Kč. - RM souhlasí s vypracováním žádosti o finanč- S ohledem na havarijní stav rozvodného potrubí v topném kanálu bylo nutné přistoupit k výměně rozvodného systému, které pochází ze 70. let minulého století. Současně bylo přistoupeno i k výměně některých, původních, topných těles. Dokumentaci pro rekonstrukci vypracovala firma KRB-Krejčí Bohumil, Sedlčany, a práce provádí firma Kuthan Václav - JOVA, Dohnalova Lhota. Tato firma podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu, tj Kč. Práce jsou prováděny za plného provozu, a to tak, aby nebyl omezen provoz městského úřadu. V letošním roce je předpoklad provedení prací v hodnotě cca Kč a práce budou pokračovat v roce 2014 po ukončení topné sezony. USNESENÍ ní podporu projektu na výstavbu místní komunikace v osadě Oříkov, a to prostřednictvím Ing. Lukáše Lánského, Praha - Horní Počernice, Střelečská 2379/16, Praha 20; IČ Žádost bude uplatněna do Regionálního operačního programu. - Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby, podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (SOC/248/2013, evid. č. JID: 28685/2013/ MUSED), RM rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 800 Kč/rok/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy. - RM postupuje Povodňové komisi města Sedlčany požadavek Osadního výboru Solopysky na zajištění stability a rozšíření koryta bezejmenné vodoteče protékající intravilánem osady. Rada města Sedlčany ukládá Povodňové komisi města Sedlčany, aby v součinnosti s Městským úřadem Sedlčany, Odborem životního prostředí, projednala a požádala o vhodné úpravy koryta vodoteče, které může na své náklady provést pouze subjekt dispozičního, případně vlastnického práva. V tomto smyslu k úpravě vodoteče bude vyzván zákonem určený správce bezejmenného potoka tj. Povodí Vltavy, s. p., neboť koryto vodoteče se nachází na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, nikoliv Města Sedlčany. - RM souhlasí s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013, a to ve věci veřejného osvětlení a přilehlého veřejného prostranství v místních částech Červený Hrádek a Sestrouň - Chalupy, kterou bude uplatněna finanční podpora u MMR ČR. Rekonstrukce vytápění čp. 32

6 KULTURA Knihovničtí Oskaři pro rok 2013 byly rozdány Dne jsme měli možnost opět zažívat slavnostní chvilky v Zrcadlové kapli Klementina, kde sídlí Národní knihovna ČR. My knihovnice jsme byly rády, že s námi jel i pan místostarosta Ing. Miroslav Hölzel, aby nás v naší nervozitě podpořil. Nakonec jsme v soutěži Městská knihovna roku 2013 nedosáhli toho úplně nejvyššího ocenění (to v letošním roce získala nová knihovna v Hradci Králové), ale obhájili jsme první místo v kategorii knihoven ve městech s počtem obyvatel. Tato soutěž existuje 4 roky a sedlčanská knihovna byla pro výsledky, kterých dosahuje 3x oceněna jako první a jednou stanula na místě druhém. Je to zásluha hlavně Vás všech našich čtenářů, návštěvníků a v neposlední řadě i zastupitelstva, které knihovnu zřizuje a podporuje. Děkujeme Vám všem. Vedoucí knihovny B. Tauberová s místostarostou města M. Hölzelem a narodila se kniha V den svátku sv. Marie spatřila světlo světa poutavá kniha Dany Boučkové Světlo veršů duchovních. Je k nahlédnutí ve studovně sedlčanské knihovny a k zakoupení v Regionálním informačním centru na radnici. Proč kapely chodí nakupovat psí granule ve velkém? Dne 31. srpna oslavili v sedlčanském klubu Pohoda členové kapel Zlomená 14 (Jakub Janoušek, Milan Schiman, Petr Hes a Nikola Čejdová) a Friendly Fire (Dominik a Jakub Tatkovi, Jaroslav Peterka, Tomáš Nýdr a Stanislav Máša) první výročí své existence. Na společný koncert pod názvem Rok pospolu si jako hosta pozvali kapelu Aresthes. Na tom není nic zvláštního, říkáte si, přece tam hrají téměř každý měsíc... Toto byla ovšem benefiční akce. Dříve se dělaly podobné benefice pod záštitou organizace KROS, neboli Kulturně Revoluční Obrody Sedlčanska. Tak jsme jen oprášili kabát, říká Jakub alias Kýbel, zpěvák a kytarista Zlomené 14. Nevím, čí to byl nápad, že bychom takový koncert mohli uspořádat sami, vzniklo to nějak spontánně. Ale shodli jsme se, že tím můžeme naši pomoc světu zahájit, doplňuje Dominik Tatek, zpěvák a kytarista Friendly Fire. Peníze, které získaly ze vstupu na koncert Rok pospolu, se kapely rozhodly věnovat psímu útulku v Maršovicích. Došlo nám, že přímo peníze pejsci neocení. Nakoupili jsme raději 140 kg granulí a nějaké pamlsky, vysvětluje baskytarista Milan. Když jsme přijeli na místo, zachvátily nás divné pocity. Byl slyšet štěkot psů, nepatřičný pro polorozpadlou stavbu, která určitě nebyla z našeho tisíciletí. Vykoukla paní se slovy, co bychom rádi. Když jsme jí řekli, že jsme pořádali benefici a že jí vezeme granule pro pejsky, rozzářily se jí oči. V tu chvíli mě uvnitř začalo něco hřát a cítil jsem takové velké naplnění. Pak jsme složili dary před zdi útulku a paní neustále moc děkovala, říká Kýbel. Naše kapela chtěla vždy ukázat lidem punk v lepším a kreativním světle. Chceme pomáhat, podporovat dobré věci, o kterých víme, že mají smysl. Určitě se chceme dál věnovat podobným věcem jako benefičním koncertům, skládat písničky o našich pocitech a vnímání tohoto světa. A také samozřejmě podporovat různé neziskové organizace, něčeho podobného, jako benefice na maršovický útulek chceme uskutečnit ještě spousty, uzavírá povídání Dominik. Když se mladí lidé scházejí v klubech, barech a na různých párty, není to nic zvláštního. Ovšem když patnácti až dvacetiletí kamarádi uspořádají veřejný koncert s myšlenkou charity, je to přinejmenším obdivuhodné. Tímto přeji Zlomené 14 (www.bandzone.cz/zlomenactrnactka) a Friendly Fire (www.bandzone.cz/ff) hodně štěstí. A doufám, že se s Vámi, čtenáři, setkám na některém z dalších koncertů. Aneta Pilíková (Literární dílna G a SOŠE - sexta)

7 LISTOPAD 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Nenechte si ujít Kabaret sedlčanského ochotnického spolku, s nímž se v několika reprízách představí v listopadu v KDJS. do ENERGIE Z OBRÁZKŮ - L. HAVLÍNOVÁ (knihovna) - str VÝSTAVA od do TVÁŘE ZE SVĚTA FILMU A LITERATURY OČIMA MILOŠE FIKEJZE (knihovna) - str VÝSTAVA od do VÝSTAVA KNIH VLADIMÍRA STIBORA (radnice) VÝSTAVA do KRAJINA V OBRAZECH - J. BURKHARD (KDJS) - str VÝSTAVA od do KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ (KDJS) - str VÝSTAVA do VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA (muzeum) - str VÝSTAVA PÁ 1., 8., 15., 22. a v 15 hod. PROGRAMY NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. TANEC MEZI ČREPINAMI (hudebně-taneční film) - str KINO SO ve 20 hod. LIDSKÝ ROZMĚR (dánský dokument) - str KINO NE v 15 hod. ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA (KDJS) - str KOUZELNICKÁ SHOW NEJEN PRO DĚTI A RODIČE ÚT v hod. MAFIE A CITY (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ DIVADLA ST 6., 13., 20., a v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. JÁ A MÉ KNIHY - VĚRA NOSKOVÁ (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA ČT v hod. MARCELA HOLANOVÁ S KAPELOU (KDJS) - str KONCERT ČT ve 20 hod. LÁSKA V HROBĚ (film ČR) - str KINO - FILMOVÝ KLUB PÁ ve 20 hod. HAŠIŠBÁBA (komedie Francie) - str KINO SO v 9 hod. RADECKÉHO MARŠ (34. ročník, sraz v 9 hod. v Sedlčanech u kašny, trasa: Sedlčany - Oříkov - Třebnice - Poušť sv. Marka. Délka pochodu je 16 km. Pořádá Turistický oddíl při TJ Tatran Sedlčany) POCHOD SO ve 20 hod. NOVÝ ŽIVOT (tragikomedie SR, ČR) - str KINO NE v 15 hod. KOVÁŘ Z PODLESÍ (pohádka ČR) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE PO DEN POEZIE (knihovna) - str RŮZNÉ PO v 11 hod.. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY KNIH VLADIMÍRA STIBORA (radnice) VÝSTAVA ÚT v hod. DEKAMERON (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ POEZIE ST v 18 hod. PLÍSNĚ, VIRY, BAKTERIE, PARAZITI, ROZTOČI ŽIJÍ V NAŠICH TĚLECH (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA ČT v 18 hod. KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ (KDJS) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY PÁ ve 20 hod. BYZANTINUM - UPÍŘÍ PŘÍBĚH (fantasy, thriller, drama) - str KINO SO ve 20 hod. REVIVAL (komedie ČR) - str KINO SO II. SPOLEČENSKÝ PLES NET FITNESS & DANCE + KNK (ZUMBA) (KDJS) PLES NE od 9 hod. POSVÍCENSKÝ MARIÁŠ (O pohár starosty města, 2. ročník, restaurace Na Růžku Sedlčany, pro nejlepší hráče poháry a hodnotné ceny. Bude pozváno 36 nejlepších hráčů z Jihočeské a Středočeské ligy) různé PO v 16 hod. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ (KDJS) - str DIVADLO - pro důchodce PO , ST a ČT v hod. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ (KDJS) - str DIVADLO ÚT v 16 hod. KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ SEDLČANY (Koncertní sál KDJS) KONCERT PÁ v hod. ARMÉNIE - VŘELÁ TVÁŘ KAVKAZU (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA PÁ a SO 22. a ve 20 hod. MATURITA (crazy komedie ČR) - str KINO SO v 7 hod. ZA HUMNY (Okolo cvičiště SS IX. etapa. Sraz v 7 hod. na vlakovém nádraží, odjezd v 7.10 hod. do Olbramovic, zde přestup v 7.45 hod. do Benešova. Start v 8 hod. ze železniční stanice Benešov. Trasa 18 km přes Konopiště, Chvojen, Tvoršovice, Nesvačily, Kobylí horu, Drachkov a Božkovice. Odjezd z Olbramovic vlakem v hod. Návrat do Sedlčan v hod.)..... POCHOD SO MYSLIVECKÁ ZÁBAVA MS KOSOVA HORA (KDJS) PLES NE v 15 hod. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ (KDJS) - str DIVADLO ST v 10 hod. ANDĚLSKÉ ROJENÍ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. MOC A NEMOC SLOVA (knihovna) - str PROMLUVA ČT v hod. NEZMAŘI - 35 LET NA CESTĚ (KDJS) - str KONCERT PÁ ve 20 hod. ŽIVOT ADÉLE (romance, drama Francie) - str KINO PÁ a SO od 9 do 17 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU (městské muzeum) - str DNY ŘEMESEL SO od 9 hod. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU (knihovna) - str RŮZNÉ SO ve 20 hod. MARTIN A VENUŠE (komedie ČR) - str KINO LISTOPAD

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - LISTOPAD 2013 neděle 3. listopadu v 15 hod. KOUZELNICKÁ SHOW NEJEN PRO DĚTI Do Sedlčan zavítá vynikající světově proslulý kouzelník - iluzionista PAVEL KOŽÍŠEK s velmi oblíbeným pořadem ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení a děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. V roli kouzelnice se představí modelka Hana Mašlíková nebo Martina Dvořáková. úterý 5. listopadu v hod. PŘEDPLATNÉ DIVADLA V rámci cyklu předplatného divadla došlo ke změně. Na místo plánované hry AGNES BELLADONE, kterou divadelní společnost Sophia Art z důvodů indispozice umělce musela stáhnout z repertoáru, uvidíme francouzskou komedii autora Luca Chaumara: Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie! Co myslíte, jak byste reagovali na skutečnost, že chodí s vaší dcerou o dost starší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky sicilské mafie při řešení těchto zamotaných rodinných záležitostí? To vše uvidíme v této komedii. V režii Ivana Vyskočila hrají: Josef Laufer, Veronika Nová, Lukáš Langmajer a Karel Zima. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v KDJS. Vstupné: 200 Kč. Délka cca 105 min. + přestávka. Čtvrtek 7. listopadu v hod. KONCERT - mimo předplatné Do divadelního sálu KDJS vás zveme na koncert stálice českého showbyznysu. Do Sedlčan zavítá: MARCELA HOLANOVÁ s kapelou Marcela má ojedinělou a nezaměnitelnou barvu hlasu a velice široký repertoár. Mezi nejúspěšnější hity patří skladby Ráno, Cesty lásek, Jestli je na nebi Bůh, Žárlím, s Karlem Gottem nazpívala duety Čau lásko, Náš song. Některé z těchto hitů a další její nové i starší písně uslyšíme v Sedlčanech. Účinkují: Marcela Holanová zpěv, Radek Neumann kytara, Pavel Novák kytara, Michal Voldán- baskytara, Mika Ronos bicí. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání za 125 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. 2 Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 210 Kč. Délka koncertu cca 100 minut + přestávka. LISTOPAD 2013

9 úterý 12. listopadu v hod. PŘEDPLATNÉ POEZIE Jako druhé představení Cyklu slova, hudby a poezie jsme připravili večer s pořadem nazvaným DEKAMERON V zajímavém pořadu uslyšíme Milostné listy portugalské jeptišky Mariany a zazní středověká i renesanční milostná poezie, kterou zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš. Překladu textů se zhostil prof. Vladimír Mikeš - držitel Státní ceny za překlad Účinkují: TÁŇA FISCHEROVÁ - recitace a zpěv DANIEL DOBIÁŠ - hudební doprovod a zpěv Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka. čtvrtek 14. listopadu v 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava sedlčanského výtvarníka STANISLAVA KADLECE, kterou autor nazval KRAJINY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Autor sám říká: Maluji krajiny reálné a abstraktní. V reálných krajinách mne zajímá hlavně příroda, les, rybníky a všechno kolem nás. Vystavím i několik kreseb města Sedlčan. Když maluji krajinu, musím se do ní vcítit a nalézt vzájemný vztah. V abstrakcích se snažím vyjádřit vnitřní podstatu jevů. Chci říci, že vše je vlastně energie - někdy je viditelná, jindy není - záleží to na rychlosti pohybu. Stanislav Kadlec se narodil 7. října 1951 v Příbrami, 22 let bydlel v Jincích a od roku 1973 žije v Sedlčanech. Maluji asi od 15 let. Velice mi pomohlo setkání s akad. malířkou paní Hölzelovou. Naučil jsem se techniku kresby a malby a začal jsem více přemýšlet o smyslu tvorby. Nejbližší je mi technika tvorby suchými pastely - mohu velmi dobře reagovat na náladu, v přírodě nebo v abstraktní malbě vyjádřit jemné odstíny v přechodových liniích. Zatím jsem zrealizoval asi 30 samostatných výstav. Vernisáž proběhne v koncertním sále ve čtvrtek 14. listopadu a zasvěcené jistě nepřekvapí fakt, že o hudební složku se postará autor sám, neboť zahraje na klavír. Průvodní slovo přednese jeho manželka Jitka Kadlecová. Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé akci konané v KDJS. pondělí v 16 hod. PŘEDSTAVENÍ - pro důchodce pondělí v hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné středa v hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné čtvrtek v hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné neděle v 15 hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné Již potřetí uvádí Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech podzimní kabaret. Tentokrát je obsah celého kabaretu zaměřen na naše město Sedlčany a od toho se také odvíjí jeho název. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ Jedná se o směs scének, písní, veršovaných skečů a nebude chybět ani parodie na dávno minulé spartakiádní cvičení. Vše se zaměřuje na město Sedlčany. Doufáme, že satira spojená se zábavou a legrací naše sedlčanské diváky pobaví. V režii Jaroslavy Bulínové hrají členové Spolku divadelních ochotníků Sedlčany. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč, důchodci na odpolední představení 50 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. čtvrtek 28. listopadu v hod. KONCERT - mimo předplatné V divadelním sále se uskuteční koncert k 35. výročí založení legendární populární skupiny NEZMAŘI. Název koncertu je symbolický NEZMAŘI - 35 let na cestě Jak sami muzikanti říkají: protože v tomto roce slavíme další kulaté výročí, jezdíme po vlastech českých i moravských se speciálním koncertem. Kromě písniček můžete vidět i originální videa z našeho archívu. To všechno v pořadu Nezmaři - 35 let na cestě. Přijďte strávit pohodový večer plný písniček, humoru a tentokrát obrazové a filmové projekce do společnosti této kapely. A jak o sobě říkají NEZMAŘI: Každý z vás jistě ví, že nejdůležitější věci se neodehrávají ve vládě či v parlamentu, ale v hospodě. Ta byla vždy zdrojem informací i místem, kde se scházeli lidé, kteří měli společné zájmy a chtěli se družit. Hospoda vždy neobyčejnou silou přitahovala různá individua, mezi něž rovněž patří muzikanti: Šárka BENETKOVÁ - zpěv, klavír Pavel ZAJÍC - zpěv, kytara Tonda HLAVÁČ - zpěv, kytara Pavel Jim DRENGUBÁG - kontrabas, průvodní slovo. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 170 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. LISTOPAD

10 DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS Pro sezonu 2014 jsme připravili oblíbený Dárkový balíček KDJS Pevně věříme, že vybrané pořady potěší vás či vaše blízké, pokud je tímto balíčkem podarujete. Tento dárek je možno zakoupit v kanceláři předprodeje na náměstí TGM v Sedlčanech, telefonní číslo Cena za tuto trojici kulturních zážitků je letos 600 Kč. Došlo oproti loňskému roku k navýšení o 100 Kč, ale i tak je tento komplet podstatně výhodnější oproti nákupu jednotlivých titulů samostatně. Navíc při pohledu na jména účinkujících lze konstatovat, že se jedná o skutečně známé a tzv. prvoligové umělce. Těšíme se na vaši návštěvu. Úterý 14. ledna 2014 Z LOUŽE POD OKAP Nová česká komedie z pera Z. Kostkové se zabývá věčnou problematikou společnosti. Od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo a upláceno a není tomu jinak ani dnes. Jak dopadne majitelka pozemků Anděla ve svém boji se zastupitelem Korýtkem? V realitě je každá zlodějna k pláči. Jak to dopade to Vám neprozradíme, ale slibujeme, že to bude hlavně k smíchu. Účinkují: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová a F. Tomsa Pondělí 27. ledna 2014 MIROSLAV DONUTIL - CESTOU NECESTOU Zábavný pořad - one man show - jednoho z nejpopulárnějších herců současnosti je plný historek o cestování, kamarádech, rybaření a je proložen písničkami v podání M. Donutila. Zazní písně z filmu Balada pro banditu, Písničky z provázku či Ten báječnej mužskej svět. Účinkuje: Miroslav Donutil 4 Pondělí 10. února 2014 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD S tímto legendárním titulem laskavou komedií Geraldine Aronové k nám přijede vynikající česká herečka Eliška Balzerová. Autorka hru věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy vytváří E. Balzerová a její podání je strhující. O tom svědčí nejen slova chvály samotné autorky, která shlédla české provedení, ale i již 10 let beznadějně vyprodaná představení. Účinkuje: Eliška Balzerová Plánované akce na prosinec PO ČOCHTAN (Divotvorný hrnec) PŘEDPLATNÉ DIVADLA ST Cimbálová muzika KAPURA KONCERT mimo předplatné ST ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ KONCERT mimo předplatné NE BOB A BOBEK DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE ČT YVETTA BLANAROVIČOVÁ s kapelou KONCERT LISTOPAD 2013

11 LISTOPAD 2013 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - LISTOPAD 2013 pátek 1. listopadu ve 20 hod. film Slovensko hudebně-taneční film (2013), 79 min. TANEC MEZI ČREPINAMI - Dramatický příběh o lidském bytí, lásce, vzletech a pádech ve strhujícím a fascinujícím tanci života. Příběh je postavený na představách hlavního hrdiny, vynořujících se z hloubky paměti, který prožívá své silné životní situace a zážitky prostřednictvím tance, hudby a síly básnického slova. Jeho putování je poskládané z jednotlivých střepin života, které spolu vytvářejí fascinující mozaiku obrazů, pohybujících se v čase a v prostoru. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 2. listopadu ve 20 hod. film Dánsko dokument (2013), 77 min. LIDSKÝ ROZMĚR - Lidský rozměr přispívá do diskuze, která je mimořádně aktuální i u nás. Jak docílit, aby se ve městech žilo lépe? Na příkladech několika metropolí film velmi sugestivně ukazuje, v jak živoucí a inspirativní organismus lze města citlivými zásahy proměnit, či naopak jak lze ignorantským přístupem veškerý život v ulicích zabít. Krása těch nejlepších nápadů spočívá v jednoduchosti... Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné. pátek 8. listopadu ve 20 hod. film Francie komedie (2013), 87 min. HAŠIŠBÁBA - Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku na předměstí Paříže. Jednoho večera se stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne se, že začne prodávat hašiš. Přesto ale není jednoduché stát se ze dne na den dealerem! Hrají B. Lafontová, C. Maura, D. Lavanant a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. sobota 9. listopadu ve 20 hod. film SR, ČR tragikomedie (2013), 77 min. NOVÝ ŽIVOT - Tragikomický film o trapnosti, rodině, vztazích a únavě ze zodpovědnosti. Otec Adama Olhy, známý slovenský pedagog a filmař, se po letech společného života rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zaznamenávání rodinných peripetií. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné. pátek 15. listopadu ve 20 hod. film GB, USA, Irsko fantasy, thriller, drama (2013), 118 min. BYZANTINUM UPÍŘÍ PŘÍBĚH - Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, hledají útočiště v chátrajícím pobřežním letovisku. Clara si začne vydělávat jako prostitutka a brzy se seznámí s osamělým Noelem, který jim poskytne útočiště v penzionu Byzantinum. Eleanor se seznámí s Frankem, kterému se přizná, že potřebují lidskou krev, aby zůstali naživu... Hrají G. Arterton, S. Ronan, D. Mays, S. Riley a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 16. listopadu ve 20 hod. film Česko komedie (2013), 116 min. REVIVAL - Komedie A. Nelis nabitá hudbou a humorem o jednom podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se v roce 1972 rozpadli. Každý z muzikantů má teď za sebou svůj život i vlastní příběh. A také jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé peníze, touha po ztracené slávě anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Hrají B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, M. Geišberg, Z. Bydžovská, L. Žáčková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek a sobota 22. a 23. listopadu ve 20 hod. film Česko crazy komedie (2013), 90 min. MATURITA - Nová česká crazy komedie od autora filmu Gympl. Partička studentů se po svém vypořádává se školou, se svými učiteli, i se stupidními úředníky nebo místními politiky. Je to film, kde nikdo neřeší problémy s identitou ani orientací, není tu ani jeden estébák nebo nácek. Jenom parta maturantů, která chce odmaturovat bez zbytečného učení. Hrají T. Polák, M. Doubravová, K. Krausová, L. Bakešová, O. Malý a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. pátek 29. listopadu ve 20 hod. film Francie romance, drama (2013), 179 min. ŽIVOT ADÉLE - Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Nečekaně a vášnivě... Režiser Kechiche šokoval na MFF v Canes filmové kritiky svým detailním vykreslením sexuálních scén a zároveň uchvátil výjimečným příběhem dvou žen, které hledají cestu k sobě samým i k okolnímu světu. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. sobota 30. listopadu ve 20 hod. film Česko komedie (2013), 102 min. MARTIN A VENUŠE - Výtvarnice Vendula se seznámí s Martinem. Založí rodinu. Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Martin uzavře sázku, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce. Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici pomyslně vrátí na začátek jejich vztahu a začnou si vážit jeden druhého. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. neděle 10. listopadu v 15 hod. film Česko pohádka (2013), 85 min. KOVÁŘ Z PODLESÍ - Stěžejním tématem filmu je pohádkový souboj dobra se zlem, snaha o získání pravé lásky a objevení opravdového přátelství. Na městečko Podlesí je uvržena kletba, kterou může zlomit synovec místního kováře. Hrají B. Polívka, J. Somr, I. Chýlková, B. Seidlová... čtvrtek 7. listopadu ve 20 hod. dokument, režie D. Vondráček (2013), 79 min. LÁSKA V HROBĚ - Hrdiny oceňovaného dokumentu jsou Jan a Jana, kteří našli domov na opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích. Na začátku natáčení oba mluví o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj život, ale úměrně s tím, jak se ve skutečnosti jejich situace zhoršuje, pokračují na cestě k sebedestrukci. Dokument nezavírá oči před nepříjemnými aspekty bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie. 5

12 od 8. listopadu do 4. prosince VÝSTAVA Tváře ze světa filmu a literatury očima Miloše Fikejze aneb Jak jsem potkal na lavičce DiCapria s babičkou a dědou výstava fotografií známých osobností Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek od 17 hod. Všechny snímky této kolekce jsou foceny na černobílý kinofilmový negativ a zásadně bez blesku, pouze v přirozených, byť extrémních světelných podmínkách. Nejčastěji jsem zahraniční umělce dokumentoval u nás při jejich návštěvách různých akcí a setkání. Vždycky se snažím zachycovat lidi bez nějakého aranžování a domlouvání pozic, nechávám jejich gestům a pohybům volnost. MILOŠ FIKEJZ (* 1959, Vysoké Mýto) - Po absolvování vysokomýtského gymnázia a knihovnické nástavby v Praze pracuje od roku 1981 dodnes jako odborný pracovník v knihovně Národního filmového archivu (dříve Československého filmového ústavu) v Praze. Od poloviny 80. let publikuje články ve filmových periodikách (mj. Film a doba, Záběr, Kino, Filmový přehled). Je autorem několika filmových monografií (mj. Fred Astaire, Dustin Hoffman, Francis Ford Coppola, Woody Allen), rozsáhlého biografického slovníku Filmoví herci současnosti 640 profilů zahraničních herců, dvousvazkového slovníku Slovník zahraničních filmových herců konce XX. století, editor sborníků a knih. Napsal několik stovek filmových hesel do rozsáhlých slovníků Všeobecná encyklopedie Diderot ( , ), Český biografický slovník XX. století (3 sv., Paseka 1999), Biografický slovník českých zemí (Praha, Libri 2004-), Ottova encyklopedie Česká republika (5 sv., Praha, Ottovo nakladatelství 2006), Osobnosti Česko (Praha, Ottovo nakladatelství 2008). Pro nakladatelství Libri připravil třísvazkový slovník Český film: Herci a herečky 1. díl A K (2006), 2. díl L Ř (2007) a 3. díl S Ž (2008). Dlouhodobě se podílí jako odborný lektor na redakcích filmové literatury a festivalových katalogů (např. MFF Karlovy Vary, Febiofest, Finále Plzeň). Zároveň se věnuje fotografickému portrétování významných osobností naší a světové kultury - filmových tvůrců a osobností spojených tvůrčím způsobem s filmem a své snímky publikuje v řadě našich i zahraničních periodik a knižních titulů. Samostatně vystavoval v Praze (1990, 1999, 2000, 2005), Paříži (1990), Uherském Hradišti (1996, 2000), Novém Boru (1997), Znojmu (1997), Moskvě (1998), Plzni (1999), Rumburku (2000), Brně (2000) a Budapešti (2004). 6 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - LISTOPAD Den poezie 2013 letos s mottem: Vášeň a popel Pondělí od 18 hod. Cestou necestou za vášní Třetího slunce, lampiónový průvod Lampiónový průvod půjde od knihovny do areálu Pod duby (parčík u chovatelů). Čeká nás tam vášeň, nadšení a zápal místní kapely Třetí slunce, ale také oheň, který nakonec promění naše donesené básně v popel. Vášeň k jídlu podpoříme společným opékáním buřtíků, doufejme, že se též nepromění v popel. Partnerem pro tuto akci je Klub nezávislé kultury Přidejte svoji vášeň aneb Poetický koš našich vášní Do koše budou knihovnice, ale především čtenáři vkládat předměty našich vášní. Necháme se překvapit, jakými vášněmi bude koš nakonec přetékat Co vás napadne, když se řekne popel? Nástěnka asociací, netušených souvislostí, obrázků, fotografií, textů, veršů Doplnit svým postřehem, nápadem a úhlem pohledu ji může každý návštěvník knihovny. Středa 6. listopadu v 18 hod. Já a mé knihy setkání se spisovatelkou Věrou Noskovou PŘEDNÁŠKA V románech, povídkách i fejetonech Věra Nosková významně čerpá z autobiografické inspirace. V centru její pozornosti stojí nejčastěji konkrétní lidské osudy, malé osobní dějiny, které autorka zobrazuje na pozadí velkých (politických) dějin Čech. Její prozaický debut Ten muž zemře zachycuje proměny chování a charakteru člověka v době socialismu a prvních letech polistopadové demokracie. Autorka zde využívá zkušenosti ze své dlouholeté novinářské praxe. Generační trilogie Bereme co je, Obsazeno a Víme svý je bildungsrománem o životních osudech mladé dívky, její snaze vzepřít se komplikovanému osudu v šedivém čase normalizace a nemožnosti změnit svůj osobní život ve vnějších kulisách socialistické společnosti. První díl trilogie podává svědectví o hrdinčině dospívání v limitovaném prostoru maloměsta v období padesátých a šedesátých let, příběh druhého dílu se odehrává v metropoli, avšak oproti hrdinčinu očekávání není normalizační Praha schopna nabídnout kýžený prostor volnosti a hledanou útěchu. V závěru trilogie se hrdinka ocitá v příhraničním městě, kde se pokouší naplnit rámec normálního života v době budování tzv. reálného socialismu. Sama o sobě říká: Vyrůstala jsem ve Strakonicích. Po maturitě na gymnáziu (tehdy SVVŠ) jsem vystřídala mnoho profesí v několika městech. Byla jsem například aranžérka, závorářka, dělnice, pracovnice pošty, cukrářka, archivářka, kreslička, osvětová pracovnice, uklízečka, servírka, vychovatelka, učitelka mateřské školy, nejdéle novinářka. Od roku 1972 žiji v Praze jsem se LISTOPAD 2013

13 věnovala žurnalistice. Začínala jsem jako redaktorka Českého deníku a končila v příloze Věda a lidé Hospodářských novin. Byla jsem redaktorkou Týdne a reportérkou Blesk magazínu a Europressu. Přitom jsem externě psala pro Reflex, Lidové noviny, MfDnes, Print and Publishing, Packaging, Listy, pro slovenský Rozmer a Bratislavský časopis Prometheus, spolupracovala jsem s rozhlasovou stanicí Vltava (pořad Naše téma) a s televizními dokumentaristy (Klekánice na ČT 2, Na vlastní oči Nova) jsem byla jeho předsedkyní, po deset let editorkou Zpravodaje Sisyfos. V posledních letech se přednostně věnuji psaní prózy. Mám dva dospělé syny a jsem přes tři desítky let šťastně vdaná. Středa 13. listopadu od 18 hod. LISTOPAD 2013 PŘEDNÁŠKA Plísně, viry, bakterie, paraziti, roztoči žijí v našich tělech přednáška Václava Blažejovského a Marie Almásyové Dozvíte se, co umí prastará pyramidální energie a o jejím využití v životě. Jak postavit vlastní pyramidu a o řešení zdravotních problémů, na které hledáte odpověď. Středa 27. listopadu v 18 hod. PROMLUVA Moc a nemoc slova promluva Mgr. Josefa Muzikáře Těsně před začátkem Adventu se uskuteční první z plánovaného cyklu promluv pod názvem Moc a nemoc slova. Mgr. J. Muzikář se v ní bude zamýšlet nad působením slov v našich životech. Půjde o nekonfrontační pohled na skutečnost, která rozvíjí i ničí životy lidí. Budete mít možnost zamyslet se i nad problémy, které si mnohdy vůbec neuvědomujeme. Probírané otázky: Je slovo jako slovo? Co je Boží slovo? Lze slovy uchopit poznání? Jsme schopni se domluvit? Co slovo může a co nemůže? Slovy nabíráme míru života. Sobota 30. listopadu hod. náměstí T. G. Masaryka Den pro dětskou knihu aneb Další ze sedlčanských rekordů K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Městská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká kobra a Příbramským deníkem již posedmé. Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord! Tentokrát v disciplíně Nejvíce lidí s andělem na jednom místě. Opět není rozhodující, z čeho bude anděl vyroben a důležitá není ani jeho velikost. Podmínkou však je, aby byl trojrozměrný. Uznáni budou i živí andělé, ovšem v doprovodu další osoby (např. maminka s dítětem). Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý doprovodný program. Můžete se těšit na kapelu Repete, prezidenta agentury Dobrý Den Miroslava Marka, ilustrátorky Inku Delevovou a Markétu Vydrovou, spisovatele Miloše Kratochvíla, nakladatele Stanislava J. Juhaňáka... Při této příležitosti dojde i k zahájení Adventu a k rozsvícení vánočního stromku p. místostarostou Ing. Miroslavem Hölzelem. Sobota 30. listopadu 9 12 hod. Městská knihovna Sedlčany Den otevřených dveří Zapisování všech dětí zdarma. Během dopoledne mohou děti vybarvovat mandaly a vyplňovat kvízy o pohádkových postavách. Za své snažení dostanou sladkou odměnu. Dále bude na dětském oddělení výstavka knih Co jsem ráda četla jako malá. Své oblíbené knihy z dětství vystaví všechny sedlčanské knihovnice. Programy na dětském oddělení pro veřejnost S počátkem listopadu opět začíná cyklus Pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme, vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme. Novinkou pro tento školní rok budou setkání s nejrůznějšími řemesly, která budeme při výtvarných dílnách představovat každý měsíc jedno. Na tato setkání budeme zvát lidi z regionu, kteří se daným řemeslem zabývají nebo s ním mají velké zkušenosti. V listopadu bude naším hostem paní Šárka Kváčová, která nás seznámí s korálkováním a naučí nás i různé finty s korálky. Pátek od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy Chaloupka na vršku. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Čarujeme s podzimem. Budeme tvořit z přírodnin, kterých je na podzim hodně a jsou různé, barevné, hravé a lákavé Středy 6., 13., 20. a od 17 hod.: Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení pohádky o Zlatovlásce. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Korálkování s Šárkou, ve které si budeme hrát s korálky pod odborným vedením a dohledem Šárky Kváčové. Vezměte si s sebou korálky, jehlu a tenčí rybářský vlasec. Pátek od 15 hod.: Tanec je poezie beze slov - taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Mirky Vavříkové. Tancem lze vyjádřit jakékoliv pocity a emoce, vášeň a tanec k sobě neodmyslitelně patří. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Pohyb je naší součástí, která se bude věnovat zachycení pohybu. Pátek od 15 hod.: Poetický občasník - vystoupení klubu Literární prádelna, inspirované fyzickým básnictvím Petra Váši. O vášeň rozhodně nebude nouze, s popelem si jistě poradí též. S různými druhy vášní si pak zkusí poradit všichni účastníci. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Co se dá udělat z kaňky?, která je také inspirovaná dílem Petra Váši. Středa od 10 hod.: Andělské rojení program pro rodiče s dětmi. Kdopak ví, jaký může být anděl? Jak si ho každý z nás představuje? O všech našich názorech si budeme povídat, ale budeme si také hrát a číst. Pro rodiče, prarodiče a jiné rodinné příslušníky bude připravena nabídka knih s vánoční tématikou. Pátek od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy O chlapci, který spadl z nebe. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Vytvoř si svého anděla. Budeme vyrábět andělíčky, s kterými se v sobotu můžeme zúčastnit Dne pro dětskou knihu a pokusu o rekord na sedlčanském náměstí. Kluby v komunitním centru: Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od do hod. pouze pro ženy, od do hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé: , od 9 hod. Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý hod. Kreslení Kurz Lukáš: , , od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. 7

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - LISTOPAD 2013 do neděle 24. listopadu VÝSTAVA V městském muzeu můžete po celý měsíc říjen navštívit výstavu věnovanou 70. výročí vystěhování Sedlčanska v letech Návštěvníci si mohou prohlédnout mnoho kvalitních dobových materiálů, fotografií a dokumentů. Součástí výstavy je i řada originálních trojrozměrných předmětů, navozujících dobovou atmosféru období druhé světové války. Vstup zdarma. Vstupné dobrovolné. Vstupné 40 Kč. Trvání akce: 80 minut Připravujeme: V pátek 6. prosince od 19 hod. se v městském muzeu uskuteční vystoupení folkového hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky. Lístky na představení bude možné od poloviny listopadu zakoupit v pokladně muzea. 8 LISTOPAD 2013

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Splnění požadavků MNV v Sedlčanech (pokračování) 1. urychlené vyšetření stavu silnic na Sedlčansku a neodkladné započetí s potřebnými opravami, 2. neodkladné poskytnutí záloh na náhrady škod těm přistěhovalcům, kteří neobdrželi řádných úhrad na účet vyvlastněných nemovitostí a poskytnutí záloh na náhrady škod přistěhovalcům, kteří neměli nemovitého majetku, aby mohli uhraditi stěhovací a jiné vzniklé výhody, 3. umožnění brzského vybudování městského vodovodu s kanalisací za mimořádných podpor země a příslušných ministerstev z těchto důvodů: Sedlčany byly dosud odkázány jen na veřejné a soukromé studny, které jsou nyní namnoze neupotřebitelné, takže nedostatek použivatelné vody je zde naprostý. Při bakteriologickém rozboru vod, letos provedeném, byly zjištěny pouze 3 studny zdravotně nezávadné. Provedená dílčí kanalisace byla těžkými vozidly vojenských SS na mnohých místech zničena. Sondovací práce pro vodovod byly již úspěšně provedeny, rovněž projekt kanalisace již existuje. Město však nemá vůbec žádných prostředků, aby v těchto pracích mohlo jakkoli pokračovati; 4. zřízení střední školy v Sedlčanech a školy V listopadu bude večerní obloha chudá na planety avšak závěr měsíce a potom celý prosinec nám předvede kosmické divadlo kometa C2012 S1 ISON. Na vloženém obrázku komety z dubna 2013 pořízeném Habbleovým dalekohledem má kometa již výraznou komu i chvost. Přitom se nacházela ve vzdálenosti 621 mil. km, tedy přibližně tak daleko jako Jupiter. Z vývoje jasnosti se usuzuje, že po průletu kolem Slunce předčí její jasnost komety ostatní, sledované v posledních desetiletích. Koncem listopadu a začátkem prosince bude kometa na ranní obloze krátce před východem Slunce. V průběhu prosince přejde na večerní oblohu. I když slábprůmyslové (kamenické nebo školy stavebních hmot), které jsou dávným požadavkem města a celého kraje. Nejbližší střední školy jsou v Benešově, Táboře a Příbrami. Celý široký kraj Sedlčanska vůbec a vzhledem k nepříznivým komunikačním poměrům nemělo občanstvo v celé minulosti možnost účastniti se výhod středoškolského vzdělání aspoň zčásti tak, jak se jich dostalo v plné míře ostatním šťastnějším krajům naší vlasti. Sedlčansko věří, že dřívější opomíjení bude nyní osvobozené republice po právu osvobozeno. Po zřízení průmyslové školy kamenické po př. stavebních hmot jsou zde dány všechny předpoklady bohatými zdroji známé prvotřídní žuly, cihlářské a keramické hlíny, bohatstvím stavebního dříví apod. 5. uskutečnění započaté dálkové silnice Praha - Jesenice u Prahy - Sedlčany - Č. Budějovice, jakož i započaté dálkové silnice Plzeň - Příbram - Sedlčany - Votice - Brno - Bratislava. Na snímku z roku 1940 (?) je zachycen úsek nově postavené silnice č. 18 od Votic přes Sedlčany na Příbram, jejíž výstavba byla dokončena až po 2. světové válce. Lidová hvězdárna noucí, měla by být stále jasná. Poslední vývoj její jasnosti naznačuje, že maximální jasnost bude poněkud nižší. K výraznému prodloužení času vhodného k pozorování i jiných zajímavých objektů přispěje návrat k normálnímu středoevropskému času. Časný soumrak po sedmnácté hodině a ještě přijatelné teploty pro setrvání u dalekohledu jistě přinesou nemálo zážitků. Jediná velká galaxie M31 pozorovatelná přímo bez dalekohledu se nalézá v souhvězdí Andromedy. Dalekohled odhalí jasnou centrální část, jejíž světlo bylo před 2,5 miliony lety vyprodukováno mnoha miliardami hvězd. Celá galaxie je tvořena více jak třemi sty miliardami hvězd, je tak přibližně dvakrát větší než naše galaxie, Mléčná dráha. V sousedství M31 vyhledáme méně nápadnou galaxii M33 v souhvězdí Trojúhelník. Obě galaxie odhalí svou tvář teprve při delších expozicích CCD kamerami. Nad západním obzorem zaujme pro oko nenápadný mlhavý obláček, avšak v dalekohledu jasné seskupení desetitisíců hvězd v kulové hvězdokupě M13 v souhvězdí Herkula. Hvězdokupa je součástí Mléčné dráhy a leží ve vzdálenosti pouhých 22 tisíc světelných let. Plán pozorování hvězdárny pro veřejnost na listopad: Hvězdárna na Cihelném vrchu v Sedlčanech otevřena každý pátek od 18 do 21 hod. Vstupné děti 5 Kč ostatní 10 Kč. Měsíc Na páteční večerní obloze 8. a První čtvrť , úplněk Planety Na večerní obloze Venuše nad jihozápadním obzorem a Uran s Neptunem. Merkur ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem. Mars viditelný ve druhé polovině noci. Jupiter pozdě v noci. Saturn na konci měsíce nízko nad jihovýchodním obzorem. Kometa ISON Na konci listopadu krátce před východem Slunce nízko nad severovýchodním obzorem. František Lomoz

16 POZVÁNKY Výstava knih Vladimíra Stibora na radnici V rámci celostátní kulturní akce Celostátní den poezie 2013 máte možnost zhlédnout na sedlčanské radnici výstavu knih poezie i prózy. Zahájení je plánováno na pondělí 11. listopadu od 11. hod. a výstava potrvá do 17. listopadu. Vladimír Stibor se narodil 25. února 1959 v Benešově jako první syn novináře Štěpána Stibora z Počepic. Krásné a přívětivé dětství prožil se svým dědou a babičkou v polozapomenutém kraji pod vrchy Cunkova, v Nechvalicích, kam se po téměř dvaceti letech v Praze opět vrátil. Nesměl studovat, protože jeho otec nepodepsal, že souhlasí se vstupem okupačních vojsk na území naší vlasti v srpnu Vyučil se knihkupcem v Luhačovicích, poté absolvoval dálkové gymnázium v Praze. Má tři děti, již dospělé dcery Dianu a Luciánu, desetiletého Štěpánka. Vydal čtrnáct samostatných sbírek poezie, jednu bibliofilii, tři knížky svých drobných próz, podílel se jako editor i autor na vzniku šesti celostátních almanachů české poezie; v únoru vychází antologie 2013 Schodiště příběhů, v červenci 2013 Ptáci z podzemí. O rodném kraji nachystal a vydal čtyři knižní sborníky. Příležitostně se věnuje publicistice, připravuje rozhovory s českými i slovenskými básníky. Před dvěma lety redigoval a připravoval stránky české poezie pro časopis Český dialog. V lednu 2002 je přijat až na třetí pokus do Obce spisovatelů. Za rok 2010 byl nominován na Státní cenu za literaturu. V nepřítomnosti byl v červenci 2011 na Valné hromadě zvolen do Rady Obce spisovatelů. Od roku 2011 je rovněž členem Klubu pražských spisovatelů. Ve čtvrtek 13. září 2012 obdržel Mobelovu pochvalu za poezii. Na podzim 2012 v Bratislavě vychází v časopisu Literárny týždenník výběr z jeho poezie. V květnu 2013 je publikována v měsíčníku Host povídka Cesta k dětskému domovu. V září 2013 dostává Cenu Egona Ervína Kische za knihu Krajem lidí a kamenů III. Hokejový pohár listopadové zápasy PÁ v SG Štětkovice B - Draci, ve Ševci N. Knín - Miličín. NE v Čerti Votice - AHC N. Knín, v Bomba Rovina - Rybníkáři, ve Novit Neveklov - Dublovice. PO v Stars - Rožmitál, ve Genemusic - Kačeři Příčovy. ST v Hrádek - Medvědi, ve Tučnáci K. Hora - Rumola Petrovice. PÁ v Domino - Stros, ve Citroen Drásov - Žabáci Solopysky. SO ve 12 Olbramovice Kňovice, v Bubák Chlum - SK Votice, v RB Zvírotice - DSK D. Dušníky, ve SG Štětkovice - Huroni Vršovice. NE v Rumola Petrovice - Hrádek, v Dublovice - Tučnáci K. Hora, ve Rybníkáři - Novit Neveklov. PO v AHC N. Knín - Bomba Rovina, ve Čerti Křepenice - SG Štětkovice B. ST v Miličín - Čerti Votice, ve Draci - Ševci N. Knín. PÁ v Rožmitál - Domino, ve DSK D. Dušníky - SG Štětkovice. NE v SK Votice - RB Zvírotice, v Kňovice - Bubák Chlum, ve Žabáci Solopysky - Olbramovice. PO v Kačeři Příčovy - Stars, ve Stros - Citroen Drásov. ST v Ševci N. Knín - Čerti Křepenice, ve Huroni Vršovice - Genemusic. PÁ v Medvědi - Rumola Petrovice, ve Hrádek - Dublovice. SO ve 12 Čerti Votice - Draci, ve 14 Bomba Rovina - Miličín. NE v Novit Neveklov - AHC N. Knín, v Tučňáci K. Hora - Rybníkáři, ve Domino Citroen Drásov. PO v Olbramovice - Stros, ve RB Zvírotice - Kňovice. ST v Bubák Chlum - Žabáci Solopysky, ve Genemusic - DSK D. Dušníky. PÁ v SG Štětkovice - SK Votice, ve Stars - Huroni Vršovice.

17 Rok 1943 byl pro Sedlčany jedním z nejtěžších a nejsmutnějších... V tomto roce došlo k vystěhování Sedlčan německými okupanty, kteří na Sedlčansku a Benešovsku zřídili vojenské cvičiště jednotek SS. Většina obyvatel musela město opustit a všechen majetek, až na nejnutnější životní potřeby, ponechat na svém místě. Vyhnanci si museli vyhledat nový domov, někdy i ve vzdáleném okolí. Město bylo obsazeno vojsky SS. Ve městě mohla zůstat jen malá hrstka občanů, převážně řemeslníků a zemědělců, které okupanti potřebovali pro běžný chod města. Sedlčany se staly německým městem. Před válkou působily v Sedlčanech dvě tělovýchovné organizace Sokol a Sportovní Klub (SK). Sokol se věnoval základní tělesné výchově, hokeji, tenisu, fotbalu, odbíjené a lehké atletice, SK měl v náplni pouze kopanou. Spolupráce obou organizací byla dobrá, někteří sportovci byli členy obou spolků. V roce 1942 založili okupanti tzv. Kuratorium pro výchovu mládeže. Byla to kolaborantská organizace, kterou chtěli okupanti nahradit české spolky. Drtivá většina našich mladých cvičenců však do Kuratoria vůbec cestu nenašla. V této době (1941) okupanti přikročili k tomu, co se všeobecně očekávalo a Sokol pro odpor Čechů zakázali. Po zkáze Sokola pokračovaly u nás ve své činnosti oddíly hokeje, odbíjené a tenisu, ovšem pod záštitou SK, který zakázaný nebyl. Kopaná Ještě na počátku války měla kopaná v Sedlčanech dobrou úroveň. Hrálo se na hřišti za Církvičkou a zápasy byly hojně navštěvovány. Tehdy nebyla televize, divadelní a filmová představení byla pod přísnou kontrolou, silně byl omezen spolkový život. Fotbal proto býval často jedinou zábavou mladých lidí. Hráčů byl dostatek, proto hrávaly dva celky dospělých, žáci a občas i mužstvo starých pánů. Pro žáky byl ještě v roce 1942 zorganizován turnaj, kterého se zúčastnilo 8 družstev. O uspořádaní turnaje se staral obětavý jednatel oddílu Vladimír Stibor. Sport a vystěhování Sedlčan A jak se naše družstva dostavovala k zápasům na hřiště soupeřů? Pokud to bylo možné, jezdilo se vlakem, někdy na kolech a občas bylo používáno valníku s koňským potahem dopravce p. Veselého. O fotbalovou výstroj, přípravu hřiště k zápasům a organizaci zájezdů se obětavě staral p. Václav Leška. Ve výloze jeho kadeřnictví v ulici 28. října byla vývěska se zprávami o odjezdu k zápasům, sestavy mužstev a jiná organizační sdělení. Vyvrcholením a jakýmsi loučením s oblíbeným hřištěm se stal přátelský zápas s mužstvem pražských internacionálů o sedlčanské pouti v létě roku Koncem roku 1943, už po vystěhování města, došlo k úplnému rozkladu Sportovního klubu. Mnozí hráči i funkcionáři se zapojili do práce v nových působištích. K největšímu oživení došlo v Sedlci Prčici, kde dokonce sedlečtí a sedlčanští fotbalisti vytvořili společné mužstvo. Odbíjená V době před vystěhováním Sedlčan se oblíbeným sportem našich mladých sokolů stala odbíjená. Je to sport málo náročný na prostor a vybavení a proto se rozšířil i v dalších místech Sedlčanska, např. v Kosově Hoře, v Sedlci, Kamýku nad Vltavou i dalších. Hrávalo se na dvou kurtech v zadní části sokolského hřiště, hráli muži i ženy, někdy i společně. Často byly organizovány volejbalové turnaje. Hlavním organizátorem a skutečnou hybnou pákou oddílu byl předseda oddílu velmi obětavý Vilda Staněk. Správcem hřiště byl Antonín Haas st. Hokej Čím déle se válka prodlužovala, tím více se zhoršovaly životní podmínky všech obyvatel. Vázla doprava, zhoršovalo se zásobování potravinami především ve velkých městech. Sportovní život pochopitelně upadal, mnohé tělovýchovné organizace zanikly. To ovšem nebyl případ sedlčanských hokejistů. Ti se ještě v době před přestěhováním pravidelně scházeli a připravovali se na zápasy, které byly hojně navštěvovány. Dokonce se podařilo zajistit pro celé mužstvo novou hokejovou výstroj. Hráči sami připravovali kluziště k zápasům, starali se o ledovou plochu a pořádek v celém prostoru sportoviště. Bruslící veřejnost našla na kluzišti velmi oblíbení místo příjemné zábavy. I po vystěhování města pokračoval oddíl ve své činnosti. Poměrně HISTORIE dost sedlčanských sportovců se přestěhovalo do Sedlce Prčice a zásluhou některých funkcionářů (M. Stibora, J. Rambouska a V. Špaleho) dokázali čestně dohrát hokejovou soutěž na Táborsku. Vrcholem tohoto působení byl přátelský zápas na kluzišti v Sedlci Prčice s výborným mužstvem DSK Tábor. Tenis Koncem třicátých let měl i sedlčanský tenis dobrou úroveň. Činnost oddílu se opírala o svědomitou práci funkcionářů v čele s Karlem Vystydem. Velký zájem o tenis projevovala zejména řada mladých hráčů studentů. Vzorem se jim stal Dr. Karel Rokyta, který přišel do Sedlčan z Prahy. Pod vedením tohoto zkušeného tenisty vyrostl především Jiří Kuthan, velmi talentovaný hráč, který po řadu let obsazoval první místo tenisového žebříčku a výborně reprezentoval náš oddíl v mnoha přátelských zápasech, které byly v Sedlčanech organizovány. V těchto utkáních byli našim hráčům soupeři z Milevska a z Votic. Válečné události však rozvoj tenisu v Sedlčanech zastavily. Po osvobození Sedlčan v květnu 1945 se začal do zničeného města vracet mírový život. Vraceli se ti, kteří museli před dvěma roky své domovy opustit, přicházeli i někteří noví obyvatelé. Nebylo snadné okamžitě rozvinout i sportovní život, protože škody způsobené válkou byly veliké. Sokolské hřiště zůstalo v zuboženém stavu, tenisové i volejbalové kurty včetně oplocení byly zcela zničené. Také dřevěné stavby jako hráčské kabiny, skladiště a tribuna pro diváky rovněž zmizely. Také sokolovna byla ve špatném stavu, zmizelo nářadí a veškeré vnitřní vybavení. I nejbližší okolí sokolovny včetně lávky na hřiště zůstaly velmi poškozené. I přes výše uvedené těžkosti se našli obětaví členové, kteří po splnění svých povinností našli čas i na obnovu sportovního zařízení. Na obnovených dvorcích se začalo hrát až v roce Jiří Chvátal (zpracované u příležitosti 70. výročí vystěhování Sedlčan)

18 RŮZNÉ Štafetový maratón Ekiden 2013 Studenti gymnázia se opět zúčastnili štafetového maratónu Ekiden, který se konal již pojedenácté ve spřáteleném francouzském městě Taverny. V pátek nás u tavernské radnice v dopoledních hodinách přivítal prezident asociace Amis de Sedlčany Jean- Claude Farandon, který se o nás celý pobyt špičkově staral. Sobota patřila tradičnímu výletu do Paříže, kde jsme navštívili Eiffelovu věž a vyhlídkovou lodí po řece Seina se přesunuli ke katedrále Notre Dame a obrazárně Louvre. Den završil slavnostní ceremoniál k zahájení mezinárodního mistrovství Francie. Naše družstvo se zúčastnilo kategorie semi Ekidenu smíšených družstev (2 dívky, 2 chlapci). V neděli třináctého v 9 hodin ráno se na startovní linii v lehce mrazivém, ale slunečném počasí postavila naše zkušená specialistka na první úseky Magda Jirsová. Svůj pětikilometrový úsek zvládla obdivuhodným způsobem - ze stovky startujících předala štafetu jako třetí žena benjamínkovi našeho týmu Aničce Jarolímkové, která svou pozici ještě o jednu příčku vylepšila! Ve třetím úseku Martin Hroch po velmi tuhém boji pozici udržel a předal finishmenovi Jiřímu Moulíkovi. Ten odolal pokusu polské štafety zamíchat pořadím v souboji, kde rozhodovali ostré lokty. A tak se stalo, že pro náš sedlčanský tým ze závodu nakonec vyplynulo skvělé druhé místo. Nepřemožitelným se nám stalo jen družstvo z místního atletického klubu. Tímto děkujeme sedlčanskému gymnáziu a městu, že nám výrazně pomohli s realizací tohoto projektu. SK Pegas Sedlčany Zleva Jiří Moulík, Anička Jarolímková, Zdeněk Šimeček, Magda Jirsová, Claude Farrandon a Martin Hroch SK Pegas je v poslední době poměrně známým softballovým klubem. Jeho historie sahá až do podzimu 1995, kdy jej založili Hynek Stejskal a Josef Bohůněk. Jejich cílem bylo, aby se v Sedlčanech začal hrát baseball nebo softball. Nakonec se rozhodli pro softball kvůli menším nárokům na prostor pro hřiště a větší popularitě tohoto sportu v Čechách. Zpočátku ovšem vlastní softballové hřiště nebylo v Sedlčanech nikde k dispozici, a tak tréninky probíhaly na stadionu Taverny. Později se jako zázrakem podařilo pronajmout pozemek a vybudovat úplně vybavené hřiště. Díky darům od sponzorů a pilné práci členů hřiště vypadá tak, jak ho známe dnes. Již v roce založení vzniklo úplně první družstvo kadeti. Na podzim 1998 se k již existujícím kadetům přidává i družstvo kadetek, které ale bohužel funguje pouze jedinou sezónu, protože později se týmy spojují v jeden. Dále vznikají družstva mužů i žen. Všechny týmy se potýkají s problémem nedostatku hráčů, proto se stávalo, že na nějakou dobu přestaly fungovat. Na podzim roku 2005 byl ve spolupráci s 2. ZŠ Sedlčany založen softballový kroužek pod vedením Evy Moulíkové, určený pro děti ve věku od 7 do 12 let. Díky tomuto projektu se později do klubu přihlásilo mnoho nových dětských hráčů a bylo možné založit i nové družstvo žákyň. V dnešní době je v klubu zapsáno celkem hráčů. Mnoho z nich studuje na zdejším gymnáziu. Každý rok Pegas pořádá mnoho promoakcí a soutěží pro děti, jako například provoz softballového stánku při každoročních slavnostech ROSA nebo dětské dny přímo na hřišti. Tento rok kupříkladu již proběhly kurzy t-ballu (což je zjednodušená verze softballu) pro nejbližší základní školy. Tuto příležitost uvítaly školy jako Kosova Hora nebo Jesenice. Byl vyhlášen i seminář pro učitele, ten se nakonec ale neuskutečnil. V návaznosti na kurzy se posléze uskutečnil už tradiční každoroční t-ballový turnaj pro tři kategorie dětí. Softball je krásná, zajímavá a nevšední hra. Určitě stojí za tu trochu sportovní námahy. Andrea Šulcová (sexta, Literární dílna G a SOŠE Sedlčany) Dušičky Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva svátky, jimž patří první listopadové dny Svátek Všech svatých a Památka zemřelých. Svátek Všech svatých, den k poctě svatých a blahoslavených uctívá katolická i pravoslavná církev. V keltském kalendáři byl 1. listopad, dnešní svátek Všech svatých, začátkem nového roku a dnem, kdy se oddělené světy živých a mrtvých setkávaly a prolínaly. Obřadní ohně ukazovaly cestu bloudícím duším a byly místem, kde se mohly duše ohřát. Dřívější ohně jsou dnes nahrazeny symbolickým svitem zapálených svíček, které se zapalují k uctění památky zemřelých na hřbitovech, ale i doma. Podle lidové víry vystupují v předvečer Dušiček duše zemřelých z očistce, aby si alespoň jednou v roce odpočinuly od muk. S tím souvisí i rituály a zvyklosti, které lidé dodržovali. Například se chystalo a pilo studené mléko, protože pomáhalo k ochlazení duší. Do lamp se dávalo místo oleje máslo, to aby si jím duše zemřelých mohly potřít spáleniny, které utrpěly v očistci. Někde se peklo dušičkové pečivo, které se pak nosilo na hřbitov a pokládalo na hrob. Souviselo to s prastarým zvykem hostiny za mrtvé. Pečivem zvaným Dušičky se také obdarovávali pocestní, žebráci a chudáci. Především se však stejně jako dnes, zdobily hroby věnci, květinami a svíčkami. Hroby se upravovaly, čistily a uklízely, často se u této činnosti sešly celé rodiny. Hřbitovy se v těchto dnech stávají živým místem, které v mlhavém a temném dni prosvětlují desítky mihotavých plamínků svíček. V tyto dny se konají v kostelech zádušní mše za mrtvé a často se v chrámech nebo koncertních síních hraje requiem skladba pro orchestr a pěvecký sbor na text zádušní mše. K Dušičkám se váže také lidová slovesnost a poezie, za všechny jedna básnička z jižních Čech: Dušičky věrný, nejste všecky stejný: některý ste bílý, některý ste černý. Použitá literatura, která je dostupná v knihovně: Langhammerová, Jiřina: Lidové zvyky Motlová, Milada: Český rok od jara do zimy Plicka, Karel: Český rok, Podzim Vokolek, Václav: Český rok Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje Vondrušková, Alena: České zvyky a obyčeje Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Jak jsme putovali do Itálie Na začátku školního roku se celá naše škola vydala na týden do Itálie. Zamířili jsme do malého města Rosolina Mare, které leží na východním pobřeží nedaleko Benátek. Všechno začalo v pátek večer, kdy pro nás byly na nádraží před školou přistaveny autobusy. Potom, co každý našel ten svůj, se mohlo vyjet. Po dvanáctihodinové cestě jsme dorazili do cíle a šli se ubytovat do apartmánů. Jen co jsme se zabydleli, tak všichni jako správní Češi vyndali přivezené řízky. Hned ten den odpoledne jsme stihli jít na pláž a díky hezkému počasí se i vykoupat v moři. Večer si každý apartmán připravil večeři podle předem vypracovaného jídelníčku. První noc po únavné cestě většina usnula chvíli po večerce. Druhý den následoval v 7.30 budíček, snídaně a potom sraz na pláži s názvem Happy Holidays, kde mezi sebou třídy zápasily ve sportovních utkáních. Během nich jsme si mohli zahrát například volejbal nebo fotbal. Večer se někteří vydali na trhy a téměř nikdo nedokázal odolat italské zmrzlině. Uprostřed týdne byl pro zájemce naplánovaný výlet do Benátek. Odvoz do přístavu zajistil autobus a pak se plulo lodí. V Benátkách si bylo možné prohlédnout známé náměstí sv. Marka a spatřit gondoly. Velcí sportovci měli během pobytu možnost se zúčastnit projížďky na kole, ranního běhání nebo tančení zumby. Na konci týdne se konala soutěž ve stavění z písku. Každá třída se snažila postavit něco originálního. Všechny výtvory se povedly, ale nakonec vyhrála oktáva se svou Projížďkou obludáriem. Po vyhlášení výsledků jsme se odebrali do svých pokojů a začali pomalu balit. V sobotu ráno přišel na řadu úklid a předání klíčů. Ještě jsme si obstarali svačinu a pak už následovala cesta do Sedlčan. Po krásném týdnu jsme se odpočatí opět vrátili domů se spoustou zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat. Petra Lomozová (G a SOŠE Sedlčany - kvinta)

20 Stavební dění ve městě V ulici U Školky na severním sídlišti mohou obyvatelé využívat od poloviny října nové parkoviště, které výrazně zvyšuje počet parkovacích míst pro osobní automobily v této lokalitě. Spolu s parkovištěm získala nový povrch i přístupová komunikace. Na dokončenou stavební část navážou ještě parkové úpravy v bezprostředním okolí. Nový asfaltový povrch položili pracovníci BES s.r.o. v ulici Na Červeném Hrádku. Město tímto krokem realizovalo další etapu úprav místních komunikací v této části Sedlčan. Nového povrchu asfaltového hřiště se dočkali obyvatelé Solopysk. Zpevněná plocha je součástí víceúčelového areálu a slouží zároveň jako taneční parket pro venkovní zábavy. Dělnická ul. - rekonstrukce povrchu komunikace a chodníku. Stavba byla zahájena v roce 2012, kdy byla provedena rekonstrukce povrchu levé strany ulice (směr od Sedlecké). V letošním roce bude provedena rekonstrukce povrchu komunikace v rozsahu cca 2430 m 2. Práce provede firma BES Benešov nákladem Kč. Současně je prováděna rekonstrukce chodníku a dále bude realizováno podélné stání vozidel u této komunikace (před BD čp ) pro cca vozidel. Rekonstrukci chodníku o výměře 625 m 2 a vjezdu 9 m 2 a dále realizaci parkovacích stání o výměře 156 m 2 provádí fa JK Stavební firma spol.s r.o., Týnec nad Sázavou - Bukovany. Náklady na realizaci chodníku budou Kč. Po dokončení uvedených staveb bude provedeno měření skutečně provedených ploch pro finanční vyrovnání. Rekonstrukce povrchu chodníku v ulici Církvičská: Stavba byla zahájena v září letošního roku a v současné době je dokončena levá strana (směr od náměstí) od bývalého Hamira k ulici Pod Hřbitovem. Celkem bylo provedeno zadláždění chodníku v rozsahu 192 m 2 a vjezdů k objektu v rozsahu 32 m 2. Hodnota provedených prací je Kč. Dále byla dokončena část pravé strany chodníku, dokončení z roku 2013, v rozsahu 163 m 2 chodníku a 32 m 2 vjezdů. Cena celkem Kč. Práce provedla firma JK Stavební firma spol. s r.o., Týnec nad Sázavou - Bukovany.

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015

Usnesení č. 22/2015. ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Usnesení č. 22/2015 ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. 6. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Ivo Kurhajec, Jiří Medek Omluven: Mgr. Pavel Kotrba

Více

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015

PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 PROGRAM - HUMOR FEST 2015 PÁTEK 3.7.2015 18:00 ESTER KOČIČKOVÁ 18:00 18:00 18:00 18:00 KUJÓNI 18:50 ALOIS NÁHLOVSKÝ 19:00 19:00 19:00 19:00 19:15 MIROSLAV PALEČEK

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více