LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11"

Transkript

1 Výlovy rybníků na Sedlčansku Musík Roviňský Vrbsko Kumšík Solopysky dolní Solopysky horní Plužinec (Nedrahovice) LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11

2 Memoriál Bóži Karlíka na Častoboři V sobotu se konal na území rekreačního zařízení Častoboř letos již 17. ročník kajakářských a kanoistických závodů. Pořadatelem závodů byl sedlčanský Oddíl rychlostní kanoistiky Tatran Sedlčany. Po důsledné přípravě a propagaci se v sobotních ranních hodinách dostavilo na start 10 oddílů z celé republiky, například ze Žamberka, Černožic, ale zastoupeny byly i pražské oddíly a mnohé další. Závodníků bylo cca 80. Účastníci závodů se utkali na krátkých tratích m - a dlouhých tratích m nebo 5000 m. Atmosféra byla velice přátelská, poklidná a s vědomím posledních letošních závodů si každý chtěl ten svůj závod opravdu užít. Kromě tradičních seriózních závodů zde startují také velmi netradiční závody - Bacunda cup, kdy závodník musí zvládat jak jízdu na kanoi, tak na kajaku a loď v průběhu 1000 m závodu střídá. Dalším netradičním závodem je závod pramic, o který byl letos enormní zájem, takže se jely dvě rozjížďky a pak teprve finálová jízda. Posádek se přihlásilo více, než bylo k dispozici lodí. Při tomto závodě fungovala výborně družba mezi oddíly, některé posádky měly závodníky třeba i ze tří oddílů a všichni si to vysloveně užívali. Asi nejpopulárnějším závodem je tzv. Lachtan cup, kdy při hromadném startu nechají závodníci pádlo na břehu a k cíli na trati 200 m se musí dostat pouze pomocí svých rukou. Letos byli závodníci na startu skoro přes celou šířku řeky a zastoupeny byly všechny věkové kategorie. Celkovým vítězem MBK se stala Sparta, druzí byli ze Sedlce od Plzně a třetí Žamberk. Sedlčany ve výčtu vítězů chybí jen proto, že se vzdali závěrečného hodnocení a cen, jinak bychom byli zaručeně před Spartou. Odměny pro jednotlivé věkové kategorie věnovalo Město Sedlčany a další sponzoři. Ceny udělaly všem závodníkům radost a doufejme, že nejen ony, ale i atmosféra závodů a příjemné prostředí a zázemí Častoboře přivede i napřesrok hodně závodníků. Děkujeme všem, kteří se přípravě Memoriálu Bóži Karlíka věnovali a kteří obětavě pomáhali při zajišťování hladkého průběhu závodů. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří byli ochotni materiálně závody podpořit. A také všem návštěvníkům, kteří přišli naše závodníky podpořit a fandit. Těšíme se za rok na viděnou!

3 ÚVODNÍK / USNESENÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 16/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí zprávu přednesenou p. Jiřím Daňkem, ředitelem a jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., ve věci činnosti a hospodaření tohoto subjektu za uplynulé období kalendářního roku (I-VIII./2013; výhled I.-IX./2013) s akcentem na údaje a plnění dalších úkolů a stavu rozpracovanosti nasmlouvaných prací, vykonávaných pro Město Sedlčany, rovněž tak další hospodářské ukazatele a statistická zjištění v oblasti plnění úkolů a služeb. - RM schvaluje v plném rozsahu dokument - Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků na období zima (Příkaz ředitele subjektu ze dne ), vypracovaný a předložený společností Sedlčanské technické služby, s. r. o. - Na základě předložených nabídek RM schvaluje, aby nájemce p. Lukáš Volek na vlastní náklady zajistil požadované opravy prodejny na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, do celkové výše Kč s tím, že jednotlivé výdaje budou řádně doloženy (kopie faktur). Takto vynaložené finanční prostředky ze strany nájemce budou vyrovnány zápočtem uznané částky vůči nájemnému. Za tím účelem zajistí Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, uzavření Dodatku k původní Nájemní smlouvě. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany prodat pozemek parc. č. 407/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1763 m 2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, společnosti LOM Deštno a. s., se sídlem Solopysky č. p. 36, Sedlčany; IČ , byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr Města Sedlčany prodat uvolněný městský byt o velikostní kategorii 1+1 o výměře 23,4 m 2 (č. bytu 1/suterén) na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 530, za cenu minimálně Kč, a to způsobem (v místě a čase) obvyklým na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM schvaluje předmět Žádosti pí Jany Mikušové, trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, o prodloužení Smlouvy o ubytování na Městské ubytovně Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/ III. patro), a to na dobu určitou do RM souhlasí s realizací výměny oken v bytě č. 12 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 624, uskutečněnou dle předložené, projednané a schválené cenové nabídky, a to na vlastní náklady nájemce. Po realizaci a řádném vyúčtování bude vynaložená finanční částka ve výši Kč s DPH započítána jako náhrada nájemného. - RM schvaluje roční nájemné na období roku 2014 za užívání městské infrastruktury - vodovodní a kanalizační sítě v celkové výši Kč. Nájemné bude poukazováno v pravidelných čtvrtletních splátkách, a to dle ujednání uvedeného v příslušné Smlouvě. - RM schvaluje poskytnutí výpůjčky prostorů Městského stadionu Taverny Sedlčany (LAS Taverny) na den , a to ve prospěch konání I. části soutěže Plamen pro mladé hasiče, na základě nově založeného, časově omezeného, smluvního ujednání mezi provozovatelem - Sportovní areály Sedlčany, příspěvkovou organizací a Okresním sdružením hasičů Příbram s tím, že za následný konečný úklid prostoru a náklady provozovatele spojené s činností ostatní (údržba zařízení), uhradí předem částku 500 Kč. Sjednané služby spojené s organizací sportovní akce jdou na vrub vypůjčitele. Úvodník starosty města - RM souhlasí s poskytnutím sportovní plochy Městského stadionu Taverny Sedlčany (LAS Taverny) ve prospěch konání rugbyového turnaje žen, který bude pořádán Rugby Clubem Sedlčany dne , a to na základě nově založeného, časově omezeného, smluvního ujednání mezi provozovatelem - Sportovní areály Sedlčany, příspěvkovou organizací a shora uvedeným subjektem (forma výpůjčky) s tím, že za následný konečný úklid prostoru a náklady provozovatele spojené s činností ostatní (údržba zařízení), uhradí předem částku 500 Kč. Sjednané služby spojené s organizací sportovní akce jdou na vrub vypůjčitele. - RM ukládá Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města, zajištění administrativy spojené s vyhlášením a vedením konkursního řízení ve prospěch výběru uchazeče na obsazení pozice vedoucí subjektu - Školní jídelny 1. základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69. Konkursní řízení bude vyhlášeno v termínu do Současně RM schvaluje jmenovat členy konkursní komise ve složení pí Libuše Kraftová; pí Zdeňka Malíčková; pí Hana Hájková, p. Libor Novotný a p. Zdeněk Šimeček. Do funkce tajemníka komise je navrhována pí Dana Čížková a záložním členem komise bude jmenován Mgr. Pavel Pína. (pokračování na další straně) Vážení spoluobčané, v současné době je naší hlavní prioritou dokončení přípravy akce Přivaděč pitné vody Benešov-Sedlčany, o které jsem vás informoval podle stavu a vývoje situace v posledních dvou letech. V letošním roce je maximální pozornost věnována výběrovému řízení na zhotovitele díla. Prvním velkým problémem je novela zákona o zadávání veřejných zakázek č. 55/2012 Sb. a druhým problémem je stav v českém stavebnictví, které je velmi nemocné. Nepřísluší mi hodnotit tento stav, ale nutno říci, že obce všeobecně ztrácí zájem investovat v rámci oprav, rekonstrukcí či nových staveb a tím zadávat veřejné zakázky malého rozsahu nebo podlimitní. V současné době je každé výběrové řízení velkým rizikem, zejména pro malé obce. Vyplývá to z podmínek novely zákona, ať v přípravě výzvy, nutnosti vypracovat zadávací dokumentaci na úrovni provádění projektové dokumentace, zpracování doplňujících informací v průběhu soutěže a všech lhůt průběhu soutěže. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší cena, bez posuzování kvality díla a záruční doby. Tyto problémy byly také ústředním motivem diskuse na nedávném Sněmu Svazu měst a obcí ČR s představiteli současné vlády. Ne jinak je tomu i u naší prioritní akce přivaděče. Předběžná informace byla zveřejněna na Věstníku veřejných zakázek , oznámení o zakázce , zveřejnění zakázky na Profilu zadavatele pak Termín otevírání obálek byl stanoven až na V průběhu soutěže projevilo zájem o zakázku 26 stavebních společností, v termínu podalo nabídku 8, z toho 3 samostatné akciové společnosti a 5 sdružení se zahraniční účastí (partneři z Rakouska, Portugalska, Francie a Slovenska). Rozdíl mezi nejnižší nabídkou a druhou reálnou je 127 mil. Kč. Naskýtá se otázka, zda se stavba přivaděče dá za nejnižší nabídkovou cenu 219 mil. Kč realizovat a zda to Městu nevyvolá velké problémy či nebezpečí. Předložené nabídky nyní posuzuje velmi pečlivě hodnotící komise s administrátorem veřejné zakázky S.I.K., s.r.o. Praha 9. Ing. Jiří Burian, starosta města

4 USNESENÍ / RYBÁŘSTVÍ USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 16/2013 ze dne (dokončení z předchozí strany) - RM schvaluje objednání vyhotovení projektové dokumentace na provedení inženýrských sítí Sedlčany - zóna 5 Severozápad (lokalita U Háječku), včetně samostatného projektu na obslužnou komunikaci za celkovou částku ve výši Kč bez DPH, a to dle rozvrhu cenové nabídky ze dne , předložené subjektem Krejčí Bohumil - KRB, Sedlčany, Havlíčkova č. p RM schvaluje nutnou opravu havarijního stavu ploché střechy na budově 2. základní školy - školy Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, a to na části budovy přístavby z roku pravá část v celkové výši Kč bez DPH, při použití materiálu ELASTEX 40 SPECIAL DEKOR podle cenové nabídky ze dne , předložené společností MIŠKOVIČ PLOCHÉ STŘECHY s. r. o., se sídlem Tábor, Chýnovská č. p. 533, Tábor; IČ RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, které bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM schvaluje objednání realizace stavby pod názvem Prodloužení vodovodu Sedlčany, ulice Strojírenská společnosti NOVADUS, spol. s r. o.; IČ ; se sídlem Ke Skalám 603, Příbram V. - Zdaboř, a to dle cenové nabídky ze dne , rozčleněnou na vodovod PE 110 včetně přípojek PE 32 ve výši Kč bez DPH a zvlášť na vodovodní přípojku PE 63 za cenu Kč bez DPH; celkem za Kč bez DPH, tj Kč s DPH. RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, které bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM souhlasí s objednáním realizace opravy havarijního stavu krytiny včetně zateplení střechy šaten na Zimním stadionu Sedlčany u stavební firmy S-B s. r. o., se sídlem Husova č. p. 332, Sedlčany; IČ , a to dle předložené cenové nabídky ze dne ve výši ,30 Kč bez DPH. RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, které bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM souhlasí s objednáním realizace rekonstrukce havarijního stavu ústředního vytápění administrativní budovy radnice Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32 u subjektu Václav Kuthan JOVA, se sídlem Dohnalova Lhota č. p. 17; Kosova Hora; IČ , který dne předložil cenově nejvýhodnější nabídku na celou rekonstrukci ve výši Kč bez DPH, tj ,87 Kč s DPH. RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, na příští jednání RM v této věci připravit a předložit návrh do souboru Rozpočtového opatření č. 4/2013, avšak pouze v cenové relaci I. etapy rekonstrukce, která bude provedena v roce Rozpočtové opatření č. 4/2013 bude provedeno před zahájením opravy havarijního stavu. - RM ukládá starostovi města jednat ve věci uplatnění připraveného projektu rekonstrukce lávky přes potok Mastník, která v místě mezi tenisovým areálem TJ Sokol Sedlčany a zimním stadionem spojuje zastavěné části města na obou březích potoka Mastníka, na finanční podporu ze zdrojů MMR ČR, případně jiných, a to za účelem realizace předmětného projektu rekonstrukce lávky. - RM nemá výhrady a bere v plném rozsahu na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zveřejněnou pod názvem Kompostárna Kosova Hora - stavba a akceptuje závěry, výsledky (spolu s pořadím vyhodnocených nabídek) a doporučení hodnotící komise. - RM souhlasí s tím, aby veřejná zakázka na provedení stavby pro realizaci projektu - Kompostárna Kosova Hora - stavba byla přidělena, a to v souladu s hodnocením hodnotící komise, uchazeči, který se dle stanovených kritérií umístil na prvním místě v pořadí, tj. subjektu PURUM s. r. o.; se sídlem Praha, Národní 961/25, Praha 1; IČ Tento uchazeč podal nejvýhodnější nabídku, ve které je deklarována nejnižší nabídková cena, činící Kč bez DPH. RM doporučuje, aby s tímto uchazečem byla podepsána v zákonem stanovených termínech příslušná Smlouva o dílo. Podzim opět patří výlovům sedlčanských rybníků Život našich ryb začíná zpravidla v rybí líhni, kde z mateřských, tzv. generačních ryb, získáváme pohlavní produkty, v našem případě jikry a mlíčí, jejichž splynutím vzniká nový život rybí váčkový plůdek. Ten se vysazuje do plůdkových rybníků, kde zůstává celý první rok svého života. Odtud se druhým rokem přelovují do násadových a třetím rokem zpravidla do hlavních rybníků, kde dorůstají do tržní velikosti, což je pro potřeby našeho trhu hmotnost minimálně 2 a více kg. Typické pro výlovy rybníků je podzimní období, které se nazývá také jako rybářské žně. V tuto dobu již teplota vody zpravidla klesá pod 10 C a metabolismus ryb jim již nedovoluje další růst. Je to současně i období, kdy je usnadněna manipulace s rybou a nehrozí riziko, že přijde k úhoně díky nedostatku kyslíku ve vodě. Toto období je završením rybářského hospodářského roku a představuje pro rybáře nejnáročnější ale i nejradostnější období, kdy mají možnost se přesvědčit o výsledcích své celoroční práce. V tomto období rybáři příliš nespí, neboť rybníky se loví od časného rána. Navíc těm nejzkušenějším z rybářské party je svěřena důvěra ke strojení - to představuje přípravu rybníka k lovení, což se děje zpravidla po celou noc. Naše společnost využívá tzv. jednohorokového způsobu hospodaření, to znamená, že hlavní rybníky nasazujeme násadou a lovíme je každý rok. Tržní ryby, které lovíme jsou v našich podmínkách zpravidla tří, ale častěji i čtyřleté. Vylovené ryby jsou po výlovu rybníka přepravovány do sádek, což jsou bazény, kterými neustále protéká čerstvá voda s dostatkem kyslíku, kde jsou ryby pod veterinárním dohledem přechovávány do okamžiku dalšího transportu, zpravidla do zahraničí nebo zde zůstávají až do předvánočního období, kdy dochází k jejich distribuci na prodejní místa. Je pravdou, že v našem případě na sádkách v Nedrahovicích zůstávají pouze kapři, určení pro prodej v místní podnikové prodejně, případně pro tradiční prodej v Praze. Všechny další ryby, vyprodukované společností Štičí líheň ESOX na Sedlčansku, putují na náročný trh v západní Evropě, především v Německu a v Rakousku, kde jsou žádány pro svou kvalitu a chuťové a dietetické vlastnosti. Dá se říci, že produkce z Nedrahovicích je vždy již dlouho dopředu vyprodaná. Obyvatelé sedlčanského regionu mají obrovskou výhodu, že se v nedalekých Nedrahovicích nacházejí sádky společnosti Štičí líheň ESOX, spol. s r.o. s moderní prodejnou a rybí zpracovnou, vybudovanou podle náročných evropských parametrů. Zde si návštěvníci mohou zakoupit kvalitní sladkovodní ryby a to buď živé, nebo si je mohou na místě nachat opracovat. Takto spotřebitel dostává možnost dostat se ke kvalitnímu čerstvému rybímu masu, které je v současné době velice vysoce ceněno a žádáno. Konzumace ryb se stává součástí moderního životního stylu a je v souladu s představami o zdravé výživě. Štičí líheň ESOX, spol. s r.o.

5 USNESENÍ RADY MĚSTA SEDLČANY č. 17/2013 ze dne Rada města Sedlčany (RM) bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání RM ze dne a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných. - RM bere na vědomí zprávu přednesenou panem Václavem Caltou, ředitelem a jednatelem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ve věci činnosti subjektu za uplynulé období kalendářního roku (I.-VIII./2013) s akcentem na údaje o kvalitě technologických zařízení, řídících prvků, údaje o vývoji zaměstnanosti a plnění dalších úkolů spojených se správou městského bytového fondu. RM bere na vědomí rovněž zprávu o připravenosti topných zařízení i lidských zdrojů zařízení řídících na topnou sezonu Zařízení je plně připraveno na zimní provoz. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany prodat požadované části pozemků dle návrhu Osadního výboru Solopysky (graficky vyspecifikovaných zájmových částí pozemků parc. č. 400/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 1880 m 2 a parc. č. 21, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha o výměře 504 m 2, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany) byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 10/III. patro) na adrese Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 872, a to s paní Hanou Kocurovou, doposud trvale bytem Sedlčany, Novoměstská č. p RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, aby v souladu se závěry místního šetření ze dne připravil a se starostou města zkonzultoval obsah zadání pro vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Městské sauny Sedlčany spolu s vytvořením zázemí šaten pro sportovní oddíly s případným vymezením prostoru pro regenerační linku. - RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr Města Sedlčany pronajmout požadovaný prostor bývalé provozovny občerstvení Drak za účelem zřízení tzv. Studentského komunitního centra byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany způsobem (v místě a čase) obvyklým, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. - RM bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu Města Sedlčany ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I.-VIII./2013) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky ve výši ,92 tis. Kč (což představuje 68,11 % plnění schváleného předpokladu rozpočtu včetně RO č. 3) a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni ve výši ,06 tis. Kč (což představuje 55,93 % schváleného předpokladu rozpočtu včetně RO č. 3). - RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013 spočívající v navýšení příjmů a výdajů schváleného městského rozpočtu na rok 2013 o částku Kč. Skladba dílčích položek Rozpočtového opatření č. 4/2013 je nedílnou součástí tohoto usnesení. - RM souhlasí s provozováním připravované investice Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany společností Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., Církvičská č. p. 581, a ukládá řediteli společnosti připravit veškeré podklady pro uzavření provozovatelské smlouvy v souladu s platnou legislativou. - RM schvaluje objednání dodatečné a doplňující projektové dokumentace na rekonstrukci střešního pláště a jeho prvků na areálu Městské nemocnice Sedlčany (lůžková část) podle cenového návrhu společnosti SIGMIN a. s., se sídlem Kolín, Pražská č. p. 92, Kolín 2, a to v celkové částce Kč. - RM souhlasí s vypracováním projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a prováděcí dokumentace na realizaci komunikace v osadě Oříkov, a pověřuje starostu města objednáním těchto dokumentací u subjektu P.K.I. Projekt s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, U cukrovaru č. p. 6, ; IČ , a to v celkové hodnotě Kč. - RM souhlasí s vypracováním žádosti o finanč- S ohledem na havarijní stav rozvodného potrubí v topném kanálu bylo nutné přistoupit k výměně rozvodného systému, které pochází ze 70. let minulého století. Současně bylo přistoupeno i k výměně některých, původních, topných těles. Dokumentaci pro rekonstrukci vypracovala firma KRB-Krejčí Bohumil, Sedlčany, a práce provádí firma Kuthan Václav - JOVA, Dohnalova Lhota. Tato firma podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu, tj Kč. Práce jsou prováděny za plného provozu, a to tak, aby nebyl omezen provoz městského úřadu. V letošním roce je předpoklad provedení prací v hodnotě cca Kč a práce budou pokračovat v roce 2014 po ukončení topné sezony. USNESENÍ ní podporu projektu na výstavbu místní komunikace v osadě Oříkov, a to prostřednictvím Ing. Lukáše Lánského, Praha - Horní Počernice, Střelečská 2379/16, Praha 20; IČ Žádost bude uplatněna do Regionálního operačního programu. - Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby, podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (SOC/248/2013, evid. č. JID: 28685/2013/ MUSED), RM rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 800 Kč/rok/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy. - RM postupuje Povodňové komisi města Sedlčany požadavek Osadního výboru Solopysky na zajištění stability a rozšíření koryta bezejmenné vodoteče protékající intravilánem osady. Rada města Sedlčany ukládá Povodňové komisi města Sedlčany, aby v součinnosti s Městským úřadem Sedlčany, Odborem životního prostředí, projednala a požádala o vhodné úpravy koryta vodoteče, které může na své náklady provést pouze subjekt dispozičního, případně vlastnického práva. V tomto smyslu k úpravě vodoteče bude vyzván zákonem určený správce bezejmenného potoka tj. Povodí Vltavy, s. p., neboť koryto vodoteče se nachází na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, nikoliv Města Sedlčany. - RM souhlasí s podáním žádosti na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2013, a to ve věci veřejného osvětlení a přilehlého veřejného prostranství v místních částech Červený Hrádek a Sestrouň - Chalupy, kterou bude uplatněna finanční podpora u MMR ČR. Rekonstrukce vytápění čp. 32

6 KULTURA Knihovničtí Oskaři pro rok 2013 byly rozdány Dne jsme měli možnost opět zažívat slavnostní chvilky v Zrcadlové kapli Klementina, kde sídlí Národní knihovna ČR. My knihovnice jsme byly rády, že s námi jel i pan místostarosta Ing. Miroslav Hölzel, aby nás v naší nervozitě podpořil. Nakonec jsme v soutěži Městská knihovna roku 2013 nedosáhli toho úplně nejvyššího ocenění (to v letošním roce získala nová knihovna v Hradci Králové), ale obhájili jsme první místo v kategorii knihoven ve městech s počtem obyvatel. Tato soutěž existuje 4 roky a sedlčanská knihovna byla pro výsledky, kterých dosahuje 3x oceněna jako první a jednou stanula na místě druhém. Je to zásluha hlavně Vás všech našich čtenářů, návštěvníků a v neposlední řadě i zastupitelstva, které knihovnu zřizuje a podporuje. Děkujeme Vám všem. Vedoucí knihovny B. Tauberová s místostarostou města M. Hölzelem a narodila se kniha V den svátku sv. Marie spatřila světlo světa poutavá kniha Dany Boučkové Světlo veršů duchovních. Je k nahlédnutí ve studovně sedlčanské knihovny a k zakoupení v Regionálním informačním centru na radnici. Proč kapely chodí nakupovat psí granule ve velkém? Dne 31. srpna oslavili v sedlčanském klubu Pohoda členové kapel Zlomená 14 (Jakub Janoušek, Milan Schiman, Petr Hes a Nikola Čejdová) a Friendly Fire (Dominik a Jakub Tatkovi, Jaroslav Peterka, Tomáš Nýdr a Stanislav Máša) první výročí své existence. Na společný koncert pod názvem Rok pospolu si jako hosta pozvali kapelu Aresthes. Na tom není nic zvláštního, říkáte si, přece tam hrají téměř každý měsíc... Toto byla ovšem benefiční akce. Dříve se dělaly podobné benefice pod záštitou organizace KROS, neboli Kulturně Revoluční Obrody Sedlčanska. Tak jsme jen oprášili kabát, říká Jakub alias Kýbel, zpěvák a kytarista Zlomené 14. Nevím, čí to byl nápad, že bychom takový koncert mohli uspořádat sami, vzniklo to nějak spontánně. Ale shodli jsme se, že tím můžeme naši pomoc světu zahájit, doplňuje Dominik Tatek, zpěvák a kytarista Friendly Fire. Peníze, které získaly ze vstupu na koncert Rok pospolu, se kapely rozhodly věnovat psímu útulku v Maršovicích. Došlo nám, že přímo peníze pejsci neocení. Nakoupili jsme raději 140 kg granulí a nějaké pamlsky, vysvětluje baskytarista Milan. Když jsme přijeli na místo, zachvátily nás divné pocity. Byl slyšet štěkot psů, nepatřičný pro polorozpadlou stavbu, která určitě nebyla z našeho tisíciletí. Vykoukla paní se slovy, co bychom rádi. Když jsme jí řekli, že jsme pořádali benefici a že jí vezeme granule pro pejsky, rozzářily se jí oči. V tu chvíli mě uvnitř začalo něco hřát a cítil jsem takové velké naplnění. Pak jsme složili dary před zdi útulku a paní neustále moc děkovala, říká Kýbel. Naše kapela chtěla vždy ukázat lidem punk v lepším a kreativním světle. Chceme pomáhat, podporovat dobré věci, o kterých víme, že mají smysl. Určitě se chceme dál věnovat podobným věcem jako benefičním koncertům, skládat písničky o našich pocitech a vnímání tohoto světa. A také samozřejmě podporovat různé neziskové organizace, něčeho podobného, jako benefice na maršovický útulek chceme uskutečnit ještě spousty, uzavírá povídání Dominik. Když se mladí lidé scházejí v klubech, barech a na různých párty, není to nic zvláštního. Ovšem když patnácti až dvacetiletí kamarádi uspořádají veřejný koncert s myšlenkou charity, je to přinejmenším obdivuhodné. Tímto přeji Zlomené 14 (www.bandzone.cz/zlomenactrnactka) a Friendly Fire (www.bandzone.cz/ff) hodně štěstí. A doufám, že se s Vámi, čtenáři, setkám na některém z dalších koncertů. Aneta Pilíková (Literární dílna G a SOŠE - sexta)

7 LISTOPAD 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Nenechte si ujít Kabaret sedlčanského ochotnického spolku, s nímž se v několika reprízách představí v listopadu v KDJS. do ENERGIE Z OBRÁZKŮ - L. HAVLÍNOVÁ (knihovna) - str VÝSTAVA od do TVÁŘE ZE SVĚTA FILMU A LITERATURY OČIMA MILOŠE FIKEJZE (knihovna) - str VÝSTAVA od do VÝSTAVA KNIH VLADIMÍRA STIBORA (radnice) VÝSTAVA do KRAJINA V OBRAZECH - J. BURKHARD (KDJS) - str VÝSTAVA od do KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ (KDJS) - str VÝSTAVA do VÝROČÍ VYSTĚHOVÁNÍ SEDLČANSKA (muzeum) - str VÝSTAVA PÁ 1., 8., 15., 22. a v 15 hod. PROGRAMY NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE PÁ ve 20 hod. TANEC MEZI ČREPINAMI (hudebně-taneční film) - str KINO SO ve 20 hod. LIDSKÝ ROZMĚR (dánský dokument) - str KINO NE v 15 hod. ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA (KDJS) - str KOUZELNICKÁ SHOW NEJEN PRO DĚTI A RODIČE ÚT v hod. MAFIE A CITY (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ DIVADLA ST 6., 13., 20., a v 17 hod. HAJÁNEK (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. JÁ A MÉ KNIHY - VĚRA NOSKOVÁ (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA ČT v hod. MARCELA HOLANOVÁ S KAPELOU (KDJS) - str KONCERT ČT ve 20 hod. LÁSKA V HROBĚ (film ČR) - str KINO - FILMOVÝ KLUB PÁ ve 20 hod. HAŠIŠBÁBA (komedie Francie) - str KINO SO v 9 hod. RADECKÉHO MARŠ (34. ročník, sraz v 9 hod. v Sedlčanech u kašny, trasa: Sedlčany - Oříkov - Třebnice - Poušť sv. Marka. Délka pochodu je 16 km. Pořádá Turistický oddíl při TJ Tatran Sedlčany) POCHOD SO ve 20 hod. NOVÝ ŽIVOT (tragikomedie SR, ČR) - str KINO NE v 15 hod. KOVÁŘ Z PODLESÍ (pohádka ČR) - str KINO PRO DĚTI A RODIČE PO DEN POEZIE (knihovna) - str RŮZNÉ PO v 11 hod.. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY KNIH VLADIMÍRA STIBORA (radnice) VÝSTAVA ÚT v hod. DEKAMERON (KDJS) - str PŘEDPLATNÉ POEZIE ST v 18 hod. PLÍSNĚ, VIRY, BAKTERIE, PARAZITI, ROZTOČI ŽIJÍ V NAŠICH TĚLECH (knihovna) - str PŘEDNÁŠKA ČT v 18 hod. KRAJINY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ (KDJS) - str VERNISÁŽ VÝSTAVY PÁ ve 20 hod. BYZANTINUM - UPÍŘÍ PŘÍBĚH (fantasy, thriller, drama) - str KINO SO ve 20 hod. REVIVAL (komedie ČR) - str KINO SO II. SPOLEČENSKÝ PLES NET FITNESS & DANCE + KNK (ZUMBA) (KDJS) PLES NE od 9 hod. POSVÍCENSKÝ MARIÁŠ (O pohár starosty města, 2. ročník, restaurace Na Růžku Sedlčany, pro nejlepší hráče poháry a hodnotné ceny. Bude pozváno 36 nejlepších hráčů z Jihočeské a Středočeské ligy) různé PO v 16 hod. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ (KDJS) - str DIVADLO - pro důchodce PO , ST a ČT v hod. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ (KDJS) - str DIVADLO ÚT v 16 hod. KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ SEDLČANY (Koncertní sál KDJS) KONCERT PÁ v hod. ARMÉNIE - VŘELÁ TVÁŘ KAVKAZU (muzeum) - str PŘEDNÁŠKA PÁ a SO 22. a ve 20 hod. MATURITA (crazy komedie ČR) - str KINO SO v 7 hod. ZA HUMNY (Okolo cvičiště SS IX. etapa. Sraz v 7 hod. na vlakovém nádraží, odjezd v 7.10 hod. do Olbramovic, zde přestup v 7.45 hod. do Benešova. Start v 8 hod. ze železniční stanice Benešov. Trasa 18 km přes Konopiště, Chvojen, Tvoršovice, Nesvačily, Kobylí horu, Drachkov a Božkovice. Odjezd z Olbramovic vlakem v hod. Návrat do Sedlčan v hod.)..... POCHOD SO MYSLIVECKÁ ZÁBAVA MS KOSOVA HORA (KDJS) PLES NE v 15 hod. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ (KDJS) - str DIVADLO ST v 10 hod. ANDĚLSKÉ ROJENÍ (knihovna) - str PRO DĚTI A RODIČE ST v 18 hod. MOC A NEMOC SLOVA (knihovna) - str PROMLUVA ČT v hod. NEZMAŘI - 35 LET NA CESTĚ (KDJS) - str KONCERT PÁ ve 20 hod. ŽIVOT ADÉLE (romance, drama Francie) - str KINO PÁ a SO od 9 do 17 hod. NETRADIČNÍ VÁNOCE V MUZEU (městské muzeum) - str DNY ŘEMESEL SO od 9 hod. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU (knihovna) - str RŮZNÉ SO ve 20 hod. MARTIN A VENUŠE (komedie ČR) - str KINO LISTOPAD

8 Havlíčkova Sedlčany tel.: Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: PROGRAM KDJS - LISTOPAD 2013 neděle 3. listopadu v 15 hod. KOUZELNICKÁ SHOW NEJEN PRO DĚTI Do Sedlčan zavítá vynikající světově proslulý kouzelník - iluzionista PAVEL KOŽÍŠEK s velmi oblíbeným pořadem ŠKOLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických učňů čarujte společně s Pavlem Kožíškem. Každý kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení a děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží. V roli kouzelnice se představí modelka Hana Mašlíková nebo Martina Dvořáková. úterý 5. listopadu v hod. PŘEDPLATNÉ DIVADLA V rámci cyklu předplatného divadla došlo ke změně. Na místo plánované hry AGNES BELLADONE, kterou divadelní společnost Sophia Art z důvodů indispozice umělce musela stáhnout z repertoáru, uvidíme francouzskou komedii autora Luca Chaumara: Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimořádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie! Co myslíte, jak byste reagovali na skutečnost, že chodí s vaší dcerou o dost starší muž? Jaké myslíte, že jsou praktiky sicilské mafie při řešení těchto zamotaných rodinných záležitostí? To vše uvidíme v této komedii. V režii Ivana Vyskočila hrají: Josef Laufer, Veronika Nová, Lukáš Langmajer a Karel Zima. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v KDJS. Vstupné: 200 Kč. Délka cca 105 min. + přestávka. Čtvrtek 7. listopadu v hod. KONCERT - mimo předplatné Do divadelního sálu KDJS vás zveme na koncert stálice českého showbyznysu. Do Sedlčan zavítá: MARCELA HOLANOVÁ s kapelou Marcela má ojedinělou a nezaměnitelnou barvu hlasu a velice široký repertoár. Mezi nejúspěšnější hity patří skladby Ráno, Cesty lásek, Jestli je na nebi Bůh, Žárlím, s Karlem Gottem nazpívala duety Čau lásko, Náš song. Některé z těchto hitů a další její nové i starší písně uslyšíme v Sedlčanech. Účinkují: Marcela Holanová zpěv, Radek Neumann kytara, Pavel Novák kytara, Michal Voldán- baskytara, Mika Ronos bicí. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání za 125 Kč. Délka představení cca 60 minut bez přestávky. 2 Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 210 Kč. Délka koncertu cca 100 minut + přestávka. LISTOPAD 2013

9 úterý 12. listopadu v hod. PŘEDPLATNÉ POEZIE Jako druhé představení Cyklu slova, hudby a poezie jsme připravili večer s pořadem nazvaným DEKAMERON V zajímavém pořadu uslyšíme Milostné listy portugalské jeptišky Mariany a zazní středověká i renesanční milostná poezie, kterou zhudebnil a interpretuje Daniel Dobiáš. Překladu textů se zhostil prof. Vladimír Mikeš - držitel Státní ceny za překlad Účinkují: TÁŇA FISCHEROVÁ - recitace a zpěv DANIEL DOBIÁŠ - hudební doprovod a zpěv Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 150 Kč. Délka představení cca 80 minut + přestávka. čtvrtek 14. listopadu v 18 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY V koncertním sále KDJS bude nainstalována výstava sedlčanského výtvarníka STANISLAVA KADLECE, kterou autor nazval KRAJINY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ Autor sám říká: Maluji krajiny reálné a abstraktní. V reálných krajinách mne zajímá hlavně příroda, les, rybníky a všechno kolem nás. Vystavím i několik kreseb města Sedlčan. Když maluji krajinu, musím se do ní vcítit a nalézt vzájemný vztah. V abstrakcích se snažím vyjádřit vnitřní podstatu jevů. Chci říci, že vše je vlastně energie - někdy je viditelná, jindy není - záleží to na rychlosti pohybu. Stanislav Kadlec se narodil 7. října 1951 v Příbrami, 22 let bydlel v Jincích a od roku 1973 žije v Sedlčanech. Maluji asi od 15 let. Velice mi pomohlo setkání s akad. malířkou paní Hölzelovou. Naučil jsem se techniku kresby a malby a začal jsem více přemýšlet o smyslu tvorby. Nejbližší je mi technika tvorby suchými pastely - mohu velmi dobře reagovat na náladu, v přírodě nebo v abstraktní malbě vyjádřit jemné odstíny v přechodových liniích. Zatím jsem zrealizoval asi 30 samostatných výstav. Vernisáž proběhne v koncertním sále ve čtvrtek 14. listopadu a zasvěcené jistě nepřekvapí fakt, že o hudební složku se postará autor sám, neboť zahraje na klavír. Průvodní slovo přednese jeho manželka Jitka Kadlecová. Výstava bude přístupná v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin a při každé akci konané v KDJS. pondělí v 16 hod. PŘEDSTAVENÍ - pro důchodce pondělí v hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné středa v hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné čtvrtek v hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné neděle v 15 hod. PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné Již potřetí uvádí Spolek divadelních ochotníků v Sedlčanech podzimní kabaret. Tentokrát je obsah celého kabaretu zaměřen na naše město Sedlčany a od toho se také odvíjí jeho název. KABARET ANEB SEDLČANSKÉ HARAŠENÍ Jedná se o směs scének, písní, veršovaných skečů a nebude chybět ani parodie na dávno minulé spartakiádní cvičení. Vše se zaměřuje na město Sedlčany. Doufáme, že satira spojená se zábavou a legrací naše sedlčanské diváky pobaví. V režii Jaroslavy Bulínové hrají členové Spolku divadelních ochotníků Sedlčany. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 100 Kč, důchodci na odpolední představení 50 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. čtvrtek 28. listopadu v hod. KONCERT - mimo předplatné V divadelním sále se uskuteční koncert k 35. výročí založení legendární populární skupiny NEZMAŘI. Název koncertu je symbolický NEZMAŘI - 35 let na cestě Jak sami muzikanti říkají: protože v tomto roce slavíme další kulaté výročí, jezdíme po vlastech českých i moravských se speciálním koncertem. Kromě písniček můžete vidět i originální videa z našeho archívu. To všechno v pořadu Nezmaři - 35 let na cestě. Přijďte strávit pohodový večer plný písniček, humoru a tentokrát obrazové a filmové projekce do společnosti této kapely. A jak o sobě říkají NEZMAŘI: Každý z vás jistě ví, že nejdůležitější věci se neodehrávají ve vládě či v parlamentu, ale v hospodě. Ta byla vždy zdrojem informací i místem, kde se scházeli lidé, kteří měli společné zájmy a chtěli se družit. Hospoda vždy neobyčejnou silou přitahovala různá individua, mezi něž rovněž patří muzikanti: Šárka BENETKOVÁ - zpěv, klavír Pavel ZAJÍC - zpěv, kytara Tonda HLAVÁČ - zpěv, kytara Pavel Jim DRENGUBÁG - kontrabas, průvodní slovo. Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo před začátkem představení v pokladně KDJS. Vstupné: 170 Kč. Délka představení cca 110 minut + přestávka. LISTOPAD

10 DÁRKOVÝ BALÍČEK KDJS Pro sezonu 2014 jsme připravili oblíbený Dárkový balíček KDJS Pevně věříme, že vybrané pořady potěší vás či vaše blízké, pokud je tímto balíčkem podarujete. Tento dárek je možno zakoupit v kanceláři předprodeje na náměstí TGM v Sedlčanech, telefonní číslo Cena za tuto trojici kulturních zážitků je letos 600 Kč. Došlo oproti loňskému roku k navýšení o 100 Kč, ale i tak je tento komplet podstatně výhodnější oproti nákupu jednotlivých titulů samostatně. Navíc při pohledu na jména účinkujících lze konstatovat, že se jedná o skutečně známé a tzv. prvoligové umělce. Těšíme se na vaši návštěvu. Úterý 14. ledna 2014 Z LOUŽE POD OKAP Nová česká komedie z pera Z. Kostkové se zabývá věčnou problematikou společnosti. Od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo a upláceno a není tomu jinak ani dnes. Jak dopadne majitelka pozemků Anděla ve svém boji se zastupitelem Korýtkem? V realitě je každá zlodějna k pláči. Jak to dopade to Vám neprozradíme, ale slibujeme, že to bude hlavně k smíchu. Účinkují: V. Kratina, D. Homolová, M. Dolinová a F. Tomsa Pondělí 27. ledna 2014 MIROSLAV DONUTIL - CESTOU NECESTOU Zábavný pořad - one man show - jednoho z nejpopulárnějších herců současnosti je plný historek o cestování, kamarádech, rybaření a je proložen písničkami v podání M. Donutila. Zazní písně z filmu Balada pro banditu, Písničky z provázku či Ten báječnej mužskej svět. Účinkuje: Miroslav Donutil 4 Pondělí 10. února 2014 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD S tímto legendárním titulem laskavou komedií Geraldine Aronové k nám přijede vynikající česká herečka Eliška Balzerová. Autorka hru věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy vytváří E. Balzerová a její podání je strhující. O tom svědčí nejen slova chvály samotné autorky, která shlédla české provedení, ale i již 10 let beznadějně vyprodaná představení. Účinkuje: Eliška Balzerová Plánované akce na prosinec PO ČOCHTAN (Divotvorný hrnec) PŘEDPLATNÉ DIVADLA ST Cimbálová muzika KAPURA KONCERT mimo předplatné ST ADVENTNÍ ŤUKÁNÍ KONCERT mimo předplatné NE BOB A BOBEK DIVADLO PRO DĚTI A RODIČE ČT YVETTA BLANAROVIČOVÁ s kapelou KONCERT LISTOPAD 2013

11 LISTOPAD 2013 Kino KDJS Sedlčany tel.: , vedoucí M. Čekal kancelář kina 8-14 hod. pokladna kina hod. (v den promítání) PROGRAM KINA - LISTOPAD 2013 pátek 1. listopadu ve 20 hod. film Slovensko hudebně-taneční film (2013), 79 min. TANEC MEZI ČREPINAMI - Dramatický příběh o lidském bytí, lásce, vzletech a pádech ve strhujícím a fascinujícím tanci života. Příběh je postavený na představách hlavního hrdiny, vynořujících se z hloubky paměti, který prožívá své silné životní situace a zážitky prostřednictvím tance, hudby a síly básnického slova. Jeho putování je poskládané z jednotlivých střepin života, které spolu vytvářejí fascinující mozaiku obrazů, pohybujících se v čase a v prostoru. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 2. listopadu ve 20 hod. film Dánsko dokument (2013), 77 min. LIDSKÝ ROZMĚR - Lidský rozměr přispívá do diskuze, která je mimořádně aktuální i u nás. Jak docílit, aby se ve městech žilo lépe? Na příkladech několika metropolí film velmi sugestivně ukazuje, v jak živoucí a inspirativní organismus lze města citlivými zásahy proměnit, či naopak jak lze ignorantským přístupem veškerý život v ulicích zabít. Krása těch nejlepších nápadů spočívá v jednoduchosti... Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné. pátek 8. listopadu ve 20 hod. film Francie komedie (2013), 87 min. HAŠIŠBÁBA - Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku na předměstí Paříže. Jednoho večera se stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení osudu a rozhodne se, že začne prodávat hašiš. Přesto ale není jednoduché stát se ze dne na den dealerem! Hrají B. Lafontová, C. Maura, D. Lavanant a další. Vstupné 80 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné. sobota 9. listopadu ve 20 hod. film SR, ČR tragikomedie (2013), 77 min. NOVÝ ŽIVOT - Tragikomický film o trapnosti, rodině, vztazích a únavě ze zodpovědnosti. Otec Adama Olhy, známý slovenský pedagog a filmař, se po letech společného života rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zaznamenávání rodinných peripetií. Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné. pátek 15. listopadu ve 20 hod. film GB, USA, Irsko fantasy, thriller, drama (2013), 118 min. BYZANTINUM UPÍŘÍ PŘÍBĚH - Eleanor a Clara, dvě tajemné mladé ženy, hledají útočiště v chátrajícím pobřežním letovisku. Clara si začne vydělávat jako prostitutka a brzy se seznámí s osamělým Noelem, který jim poskytne útočiště v penzionu Byzantinum. Eleanor se seznámí s Frankem, kterému se přizná, že potřebují lidskou krev, aby zůstali naživu... Hrají G. Arterton, S. Ronan, D. Mays, S. Riley a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. sobota 16. listopadu ve 20 hod. film Česko komedie (2013), 116 min. REVIVAL - Komedie A. Nelis nabitá hudbou a humorem o jednom podvodu, který báječně vyšel tím, že se vůbec nepovedl. Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se v roce 1972 rozpadli. Každý z muzikantů má teď za sebou svůj život i vlastní příběh. A také jejich pohnutky k oživení kapely Smoke jsou různé peníze, touha po ztracené slávě anebo se ještě jednou pořádně odvázat. Hrají B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, M. Geišberg, Z. Bydžovská, L. Žáčková a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné. pátek a sobota 22. a 23. listopadu ve 20 hod. film Česko crazy komedie (2013), 90 min. MATURITA - Nová česká crazy komedie od autora filmu Gympl. Partička studentů se po svém vypořádává se školou, se svými učiteli, i se stupidními úředníky nebo místními politiky. Je to film, kde nikdo neřeší problémy s identitou ani orientací, není tu ani jeden estébák nebo nácek. Jenom parta maturantů, která chce odmaturovat bez zbytečného učení. Hrají T. Polák, M. Doubravová, K. Krausová, L. Bakešová, O. Malý a další. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. pátek 29. listopadu ve 20 hod. film Francie romance, drama (2013), 179 min. ŽIVOT ADÉLE - Do života dvou mladých žen vtrhne láska. Nečekaně a vášnivě... Režiser Kechiche šokoval na MFF v Canes filmové kritiky svým detailním vykreslením sexuálních scén a zároveň uchvátil výjimečným příběhem dvou žen, které hledají cestu k sobě samým i k okolnímu světu. Vstupné 100 Kč. Mládeži do 15 let nepřístupné. sobota 30. listopadu ve 20 hod. film Česko komedie (2013), 102 min. MARTIN A VENUŠE - Výtvarnice Vendula se seznámí s Martinem. Založí rodinu. Každý dělá pro rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Martin uzavře sázku, že se postará o děti a domácnost během jednoho měsíce. Nastane kolotoč humorných a nečekaných událostí, které dvojici pomyslně vrátí na začátek jejich vztahu a začnou si vážit jeden druhého. Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné. neděle 10. listopadu v 15 hod. film Česko pohádka (2013), 85 min. KOVÁŘ Z PODLESÍ - Stěžejním tématem filmu je pohádkový souboj dobra se zlem, snaha o získání pravé lásky a objevení opravdového přátelství. Na městečko Podlesí je uvržena kletba, kterou může zlomit synovec místního kováře. Hrají B. Polívka, J. Somr, I. Chýlková, B. Seidlová... čtvrtek 7. listopadu ve 20 hod. dokument, režie D. Vondráček (2013), 79 min. LÁSKA V HROBĚ - Hrdiny oceňovaného dokumentu jsou Jan a Jana, kteří našli domov na opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích. Na začátku natáčení oba mluví o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj život, ale úměrně s tím, jak se ve skutečnosti jejich situace zhoršuje, pokračují na cestě k sebedestrukci. Dokument nezavírá oči před nepříjemnými aspekty bezdomovectví a ukazuje, kam až člověka může dovést nefunkční rodinné zázemí či osobní tragédie. 5

12 od 8. listopadu do 4. prosince VÝSTAVA Tváře ze světa filmu a literatury očima Miloše Fikejze aneb Jak jsem potkal na lavičce DiCapria s babičkou a dědou výstava fotografií známých osobností Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek od 17 hod. Všechny snímky této kolekce jsou foceny na černobílý kinofilmový negativ a zásadně bez blesku, pouze v přirozených, byť extrémních světelných podmínkách. Nejčastěji jsem zahraniční umělce dokumentoval u nás při jejich návštěvách různých akcí a setkání. Vždycky se snažím zachycovat lidi bez nějakého aranžování a domlouvání pozic, nechávám jejich gestům a pohybům volnost. MILOŠ FIKEJZ (* 1959, Vysoké Mýto) - Po absolvování vysokomýtského gymnázia a knihovnické nástavby v Praze pracuje od roku 1981 dodnes jako odborný pracovník v knihovně Národního filmového archivu (dříve Československého filmového ústavu) v Praze. Od poloviny 80. let publikuje články ve filmových periodikách (mj. Film a doba, Záběr, Kino, Filmový přehled). Je autorem několika filmových monografií (mj. Fred Astaire, Dustin Hoffman, Francis Ford Coppola, Woody Allen), rozsáhlého biografického slovníku Filmoví herci současnosti 640 profilů zahraničních herců, dvousvazkového slovníku Slovník zahraničních filmových herců konce XX. století, editor sborníků a knih. Napsal několik stovek filmových hesel do rozsáhlých slovníků Všeobecná encyklopedie Diderot ( , ), Český biografický slovník XX. století (3 sv., Paseka 1999), Biografický slovník českých zemí (Praha, Libri 2004-), Ottova encyklopedie Česká republika (5 sv., Praha, Ottovo nakladatelství 2006), Osobnosti Česko (Praha, Ottovo nakladatelství 2008). Pro nakladatelství Libri připravil třísvazkový slovník Český film: Herci a herečky 1. díl A K (2006), 2. díl L Ř (2007) a 3. díl S Ž (2008). Dlouhodobě se podílí jako odborný lektor na redakcích filmové literatury a festivalových katalogů (např. MFF Karlovy Vary, Febiofest, Finále Plzeň). Zároveň se věnuje fotografickému portrétování významných osobností naší a světové kultury - filmových tvůrců a osobností spojených tvůrčím způsobem s filmem a své snímky publikuje v řadě našich i zahraničních periodik a knižních titulů. Samostatně vystavoval v Praze (1990, 1999, 2000, 2005), Paříži (1990), Uherském Hradišti (1996, 2000), Novém Boru (1997), Znojmu (1997), Moskvě (1998), Plzni (1999), Rumburku (2000), Brně (2000) a Budapešti (2004). 6 Městská knihovna Sedlčany Kpt. Jaroše 482, Sedlčany tel.: Otevírací doba: P0 9-18, ÚT 9-15, ST 9-18 hod., ČT zavřeno, PÁ 9-18, SO 9-12 hod. AKCE KNIHOVNY - LISTOPAD Den poezie 2013 letos s mottem: Vášeň a popel Pondělí od 18 hod. Cestou necestou za vášní Třetího slunce, lampiónový průvod Lampiónový průvod půjde od knihovny do areálu Pod duby (parčík u chovatelů). Čeká nás tam vášeň, nadšení a zápal místní kapely Třetí slunce, ale také oheň, který nakonec promění naše donesené básně v popel. Vášeň k jídlu podpoříme společným opékáním buřtíků, doufejme, že se též nepromění v popel. Partnerem pro tuto akci je Klub nezávislé kultury Přidejte svoji vášeň aneb Poetický koš našich vášní Do koše budou knihovnice, ale především čtenáři vkládat předměty našich vášní. Necháme se překvapit, jakými vášněmi bude koš nakonec přetékat Co vás napadne, když se řekne popel? Nástěnka asociací, netušených souvislostí, obrázků, fotografií, textů, veršů Doplnit svým postřehem, nápadem a úhlem pohledu ji může každý návštěvník knihovny. Středa 6. listopadu v 18 hod. Já a mé knihy setkání se spisovatelkou Věrou Noskovou PŘEDNÁŠKA V románech, povídkách i fejetonech Věra Nosková významně čerpá z autobiografické inspirace. V centru její pozornosti stojí nejčastěji konkrétní lidské osudy, malé osobní dějiny, které autorka zobrazuje na pozadí velkých (politických) dějin Čech. Její prozaický debut Ten muž zemře zachycuje proměny chování a charakteru člověka v době socialismu a prvních letech polistopadové demokracie. Autorka zde využívá zkušenosti ze své dlouholeté novinářské praxe. Generační trilogie Bereme co je, Obsazeno a Víme svý je bildungsrománem o životních osudech mladé dívky, její snaze vzepřít se komplikovanému osudu v šedivém čase normalizace a nemožnosti změnit svůj osobní život ve vnějších kulisách socialistické společnosti. První díl trilogie podává svědectví o hrdinčině dospívání v limitovaném prostoru maloměsta v období padesátých a šedesátých let, příběh druhého dílu se odehrává v metropoli, avšak oproti hrdinčinu očekávání není normalizační Praha schopna nabídnout kýžený prostor volnosti a hledanou útěchu. V závěru trilogie se hrdinka ocitá v příhraničním městě, kde se pokouší naplnit rámec normálního života v době budování tzv. reálného socialismu. Sama o sobě říká: Vyrůstala jsem ve Strakonicích. Po maturitě na gymnáziu (tehdy SVVŠ) jsem vystřídala mnoho profesí v několika městech. Byla jsem například aranžérka, závorářka, dělnice, pracovnice pošty, cukrářka, archivářka, kreslička, osvětová pracovnice, uklízečka, servírka, vychovatelka, učitelka mateřské školy, nejdéle novinářka. Od roku 1972 žiji v Praze jsem se LISTOPAD 2013

13 věnovala žurnalistice. Začínala jsem jako redaktorka Českého deníku a končila v příloze Věda a lidé Hospodářských novin. Byla jsem redaktorkou Týdne a reportérkou Blesk magazínu a Europressu. Přitom jsem externě psala pro Reflex, Lidové noviny, MfDnes, Print and Publishing, Packaging, Listy, pro slovenský Rozmer a Bratislavský časopis Prometheus, spolupracovala jsem s rozhlasovou stanicí Vltava (pořad Naše téma) a s televizními dokumentaristy (Klekánice na ČT 2, Na vlastní oči Nova) jsem byla jeho předsedkyní, po deset let editorkou Zpravodaje Sisyfos. V posledních letech se přednostně věnuji psaní prózy. Mám dva dospělé syny a jsem přes tři desítky let šťastně vdaná. Středa 13. listopadu od 18 hod. LISTOPAD 2013 PŘEDNÁŠKA Plísně, viry, bakterie, paraziti, roztoči žijí v našich tělech přednáška Václava Blažejovského a Marie Almásyové Dozvíte se, co umí prastará pyramidální energie a o jejím využití v životě. Jak postavit vlastní pyramidu a o řešení zdravotních problémů, na které hledáte odpověď. Středa 27. listopadu v 18 hod. PROMLUVA Moc a nemoc slova promluva Mgr. Josefa Muzikáře Těsně před začátkem Adventu se uskuteční první z plánovaného cyklu promluv pod názvem Moc a nemoc slova. Mgr. J. Muzikář se v ní bude zamýšlet nad působením slov v našich životech. Půjde o nekonfrontační pohled na skutečnost, která rozvíjí i ničí životy lidí. Budete mít možnost zamyslet se i nad problémy, které si mnohdy vůbec neuvědomujeme. Probírané otázky: Je slovo jako slovo? Co je Boží slovo? Lze slovy uchopit poznání? Jsme schopni se domluvit? Co slovo může a co nemůže? Slovy nabíráme míru života. Sobota 30. listopadu hod. náměstí T. G. Masaryka Den pro dětskou knihu aneb Další ze sedlčanských rekordů K celostátní kampani Den pro dětskou knihu se připojuje Městská knihovna Sedlčany společně s klubem Velká kobra a Příbramským deníkem již posedmé. Přijďte se spolu s námi pokusit o nový český rekord! Tentokrát v disciplíně Nejvíce lidí s andělem na jednom místě. Opět není rozhodující, z čeho bude anděl vyroben a důležitá není ani jeho velikost. Podmínkou však je, aby byl trojrozměrný. Uznáni budou i živí andělé, ovšem v doprovodu další osoby (např. maminka s dítětem). Kromě zmíněného pokusu o rekord na nás čeká i pestrý doprovodný program. Můžete se těšit na kapelu Repete, prezidenta agentury Dobrý Den Miroslava Marka, ilustrátorky Inku Delevovou a Markétu Vydrovou, spisovatele Miloše Kratochvíla, nakladatele Stanislava J. Juhaňáka... Při této příležitosti dojde i k zahájení Adventu a k rozsvícení vánočního stromku p. místostarostou Ing. Miroslavem Hölzelem. Sobota 30. listopadu 9 12 hod. Městská knihovna Sedlčany Den otevřených dveří Zapisování všech dětí zdarma. Během dopoledne mohou děti vybarvovat mandaly a vyplňovat kvízy o pohádkových postavách. Za své snažení dostanou sladkou odměnu. Dále bude na dětském oddělení výstavka knih Co jsem ráda četla jako malá. Své oblíbené knihy z dětství vystaví všechny sedlčanské knihovnice. Programy na dětském oddělení pro veřejnost S počátkem listopadu opět začíná cyklus Pátečních odpolední, při kterých si čteme, hrajeme, vyprávíme, ale také tvoříme, kreslíme a malujeme. Novinkou pro tento školní rok budou setkání s nejrůznějšími řemesly, která budeme při výtvarných dílnách představovat každý měsíc jedno. Na tato setkání budeme zvát lidi z regionu, kteří se daným řemeslem zabývají nebo s ním mají velké zkušenosti. V listopadu bude naším hostem paní Šárka Kváčová, která nás seznámí s korálkováním a naučí nás i různé finty s korálky. Pátek od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy Chaloupka na vršku. Na tento program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Čarujeme s podzimem. Budeme tvořit z přírodnin, kterých je na podzim hodně a jsou různé, barevné, hravé a lákavé Středy 6., 13., 20. a od 17 hod.: Hajánek zdravé čtení na dobrou noc. Pravidelný středeční cyklus pro celé rodiny. Pátek od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení pohádky o Zlatovlásce. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Korálkování s Šárkou, ve které si budeme hrát s korálky pod odborným vedením a dohledem Šárky Kváčové. Vezměte si s sebou korálky, jehlu a tenčí rybářský vlasec. Pátek od 15 hod.: Tanec je poezie beze slov - taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Sedlčany pod vedením Mirky Vavříkové. Tancem lze vyjádřit jakékoliv pocity a emoce, vášeň a tanec k sobě neodmyslitelně patří. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Pohyb je naší součástí, která se bude věnovat zachycení pohybu. Pátek od 15 hod.: Poetický občasník - vystoupení klubu Literární prádelna, inspirované fyzickým básnictvím Petra Váši. O vášeň rozhodně nebude nouze, s popelem si jistě poradí též. S různými druhy vášní si pak zkusí poradit všichni účastníci. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Co se dá udělat z kaňky?, která je také inspirovaná dílem Petra Váši. Středa od 10 hod.: Andělské rojení program pro rodiče s dětmi. Kdopak ví, jaký může být anděl? Jak si ho každý z nás představuje? O všech našich názorech si budeme povídat, ale budeme si také hrát a číst. Pro rodiče, prarodiče a jiné rodinné příslušníky bude připravena nabídka knih s vánoční tématikou. Pátek od 15 hod.: Návštěva Pohádkové babičky nebo Pohádkového dědečka čtení z knihy O chlapci, který spadl z nebe. Na program naváže od 16 hod. výtvarná dílna Vytvoř si svého anděla. Budeme vyrábět andělíčky, s kterými se v sobotu můžeme zúčastnit Dne pro dětskou knihu a pokusu o rekord na sedlčanském náměstí. Kluby v komunitním centru: Součástí knihovny je i komunitní Centrum Lukáš. Kluby, které v tomto centru působí, může navštěvovat úplně každý. Můžete se přijít třeba i nezávazně poradit Fotografování FotoFlegmatici Sedlčany: od 18 hod. Klub harmonické bytosti a cvičení Qigong: schází se každé pondělí, v rámci klubu probíhá cvičení Qigong - od do hod. pouze pro ženy, od do hod. pro ženy i pro muže. Klub Mnémé: , od 9 hod. Klub pletení: schází se každý pátek od 15 do 17 hod. Krajkový klub (paličkování): schází se každé úterý hod. Kreslení Kurz Lukáš: , , od 9 hod. Literární prádelna (literárně tvůrčí a vypravěčský klub pro děti od šesti let): schází se každé pondělí od 16 hod. Patchworkový klub: schází se každý čtvrtek od 15 do 18 hod. 7

14 Městské muzeum Sedlčany Tyršova 136, Sedlčany tel./fax: otevírací doba: leden-březen ÚT, ČT, PÁ: 9-12, ST: 9-12, duben-květen ÚT-PÁ: 9-12, SO: 9-12, NE: červen-září ÚT-NE: 9-16 říjen-prosinec ÚT-PÁ: 9-12 a 13-16, NE: AKCE MUZEA - LISTOPAD 2013 do neděle 24. listopadu VÝSTAVA V městském muzeu můžete po celý měsíc říjen navštívit výstavu věnovanou 70. výročí vystěhování Sedlčanska v letech Návštěvníci si mohou prohlédnout mnoho kvalitních dobových materiálů, fotografií a dokumentů. Součástí výstavy je i řada originálních trojrozměrných předmětů, navozujících dobovou atmosféru období druhé světové války. Vstup zdarma. Vstupné dobrovolné. Vstupné 40 Kč. Trvání akce: 80 minut Připravujeme: V pátek 6. prosince od 19 hod. se v městském muzeu uskuteční vystoupení folkového hudebníka, skladatele a písničkáře Jaroslava Hutky. Lístky na představení bude možné od poloviny listopadu zakoupit v pokladně muzea. 8 LISTOPAD 2013

15 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Splnění požadavků MNV v Sedlčanech (pokračování) 1. urychlené vyšetření stavu silnic na Sedlčansku a neodkladné započetí s potřebnými opravami, 2. neodkladné poskytnutí záloh na náhrady škod těm přistěhovalcům, kteří neobdrželi řádných úhrad na účet vyvlastněných nemovitostí a poskytnutí záloh na náhrady škod přistěhovalcům, kteří neměli nemovitého majetku, aby mohli uhraditi stěhovací a jiné vzniklé výhody, 3. umožnění brzského vybudování městského vodovodu s kanalisací za mimořádných podpor země a příslušných ministerstev z těchto důvodů: Sedlčany byly dosud odkázány jen na veřejné a soukromé studny, které jsou nyní namnoze neupotřebitelné, takže nedostatek použivatelné vody je zde naprostý. Při bakteriologickém rozboru vod, letos provedeném, byly zjištěny pouze 3 studny zdravotně nezávadné. Provedená dílčí kanalisace byla těžkými vozidly vojenských SS na mnohých místech zničena. Sondovací práce pro vodovod byly již úspěšně provedeny, rovněž projekt kanalisace již existuje. Město však nemá vůbec žádných prostředků, aby v těchto pracích mohlo jakkoli pokračovati; 4. zřízení střední školy v Sedlčanech a školy V listopadu bude večerní obloha chudá na planety avšak závěr měsíce a potom celý prosinec nám předvede kosmické divadlo kometa C2012 S1 ISON. Na vloženém obrázku komety z dubna 2013 pořízeném Habbleovým dalekohledem má kometa již výraznou komu i chvost. Přitom se nacházela ve vzdálenosti 621 mil. km, tedy přibližně tak daleko jako Jupiter. Z vývoje jasnosti se usuzuje, že po průletu kolem Slunce předčí její jasnost komety ostatní, sledované v posledních desetiletích. Koncem listopadu a začátkem prosince bude kometa na ranní obloze krátce před východem Slunce. V průběhu prosince přejde na večerní oblohu. I když slábprůmyslové (kamenické nebo školy stavebních hmot), které jsou dávným požadavkem města a celého kraje. Nejbližší střední školy jsou v Benešově, Táboře a Příbrami. Celý široký kraj Sedlčanska vůbec a vzhledem k nepříznivým komunikačním poměrům nemělo občanstvo v celé minulosti možnost účastniti se výhod středoškolského vzdělání aspoň zčásti tak, jak se jich dostalo v plné míře ostatním šťastnějším krajům naší vlasti. Sedlčansko věří, že dřívější opomíjení bude nyní osvobozené republice po právu osvobozeno. Po zřízení průmyslové školy kamenické po př. stavebních hmot jsou zde dány všechny předpoklady bohatými zdroji známé prvotřídní žuly, cihlářské a keramické hlíny, bohatstvím stavebního dříví apod. 5. uskutečnění započaté dálkové silnice Praha - Jesenice u Prahy - Sedlčany - Č. Budějovice, jakož i započaté dálkové silnice Plzeň - Příbram - Sedlčany - Votice - Brno - Bratislava. Na snímku z roku 1940 (?) je zachycen úsek nově postavené silnice č. 18 od Votic přes Sedlčany na Příbram, jejíž výstavba byla dokončena až po 2. světové válce. Lidová hvězdárna noucí, měla by být stále jasná. Poslední vývoj její jasnosti naznačuje, že maximální jasnost bude poněkud nižší. K výraznému prodloužení času vhodného k pozorování i jiných zajímavých objektů přispěje návrat k normálnímu středoevropskému času. Časný soumrak po sedmnácté hodině a ještě přijatelné teploty pro setrvání u dalekohledu jistě přinesou nemálo zážitků. Jediná velká galaxie M31 pozorovatelná přímo bez dalekohledu se nalézá v souhvězdí Andromedy. Dalekohled odhalí jasnou centrální část, jejíž světlo bylo před 2,5 miliony lety vyprodukováno mnoha miliardami hvězd. Celá galaxie je tvořena více jak třemi sty miliardami hvězd, je tak přibližně dvakrát větší než naše galaxie, Mléčná dráha. V sousedství M31 vyhledáme méně nápadnou galaxii M33 v souhvězdí Trojúhelník. Obě galaxie odhalí svou tvář teprve při delších expozicích CCD kamerami. Nad západním obzorem zaujme pro oko nenápadný mlhavý obláček, avšak v dalekohledu jasné seskupení desetitisíců hvězd v kulové hvězdokupě M13 v souhvězdí Herkula. Hvězdokupa je součástí Mléčné dráhy a leží ve vzdálenosti pouhých 22 tisíc světelných let. Plán pozorování hvězdárny pro veřejnost na listopad: Hvězdárna na Cihelném vrchu v Sedlčanech otevřena každý pátek od 18 do 21 hod. Vstupné děti 5 Kč ostatní 10 Kč. Měsíc Na páteční večerní obloze 8. a První čtvrť , úplněk Planety Na večerní obloze Venuše nad jihozápadním obzorem a Uran s Neptunem. Merkur ve druhé polovině měsíce ráno nad jihovýchodním obzorem. Mars viditelný ve druhé polovině noci. Jupiter pozdě v noci. Saturn na konci měsíce nízko nad jihovýchodním obzorem. Kometa ISON Na konci listopadu krátce před východem Slunce nízko nad severovýchodním obzorem. František Lomoz

16 POZVÁNKY Výstava knih Vladimíra Stibora na radnici V rámci celostátní kulturní akce Celostátní den poezie 2013 máte možnost zhlédnout na sedlčanské radnici výstavu knih poezie i prózy. Zahájení je plánováno na pondělí 11. listopadu od 11. hod. a výstava potrvá do 17. listopadu. Vladimír Stibor se narodil 25. února 1959 v Benešově jako první syn novináře Štěpána Stibora z Počepic. Krásné a přívětivé dětství prožil se svým dědou a babičkou v polozapomenutém kraji pod vrchy Cunkova, v Nechvalicích, kam se po téměř dvaceti letech v Praze opět vrátil. Nesměl studovat, protože jeho otec nepodepsal, že souhlasí se vstupem okupačních vojsk na území naší vlasti v srpnu Vyučil se knihkupcem v Luhačovicích, poté absolvoval dálkové gymnázium v Praze. Má tři děti, již dospělé dcery Dianu a Luciánu, desetiletého Štěpánka. Vydal čtrnáct samostatných sbírek poezie, jednu bibliofilii, tři knížky svých drobných próz, podílel se jako editor i autor na vzniku šesti celostátních almanachů české poezie; v únoru vychází antologie 2013 Schodiště příběhů, v červenci 2013 Ptáci z podzemí. O rodném kraji nachystal a vydal čtyři knižní sborníky. Příležitostně se věnuje publicistice, připravuje rozhovory s českými i slovenskými básníky. Před dvěma lety redigoval a připravoval stránky české poezie pro časopis Český dialog. V lednu 2002 je přijat až na třetí pokus do Obce spisovatelů. Za rok 2010 byl nominován na Státní cenu za literaturu. V nepřítomnosti byl v červenci 2011 na Valné hromadě zvolen do Rady Obce spisovatelů. Od roku 2011 je rovněž členem Klubu pražských spisovatelů. Ve čtvrtek 13. září 2012 obdržel Mobelovu pochvalu za poezii. Na podzim 2012 v Bratislavě vychází v časopisu Literárny týždenník výběr z jeho poezie. V květnu 2013 je publikována v měsíčníku Host povídka Cesta k dětskému domovu. V září 2013 dostává Cenu Egona Ervína Kische za knihu Krajem lidí a kamenů III. Hokejový pohár listopadové zápasy PÁ v SG Štětkovice B - Draci, ve Ševci N. Knín - Miličín. NE v Čerti Votice - AHC N. Knín, v Bomba Rovina - Rybníkáři, ve Novit Neveklov - Dublovice. PO v Stars - Rožmitál, ve Genemusic - Kačeři Příčovy. ST v Hrádek - Medvědi, ve Tučnáci K. Hora - Rumola Petrovice. PÁ v Domino - Stros, ve Citroen Drásov - Žabáci Solopysky. SO ve 12 Olbramovice Kňovice, v Bubák Chlum - SK Votice, v RB Zvírotice - DSK D. Dušníky, ve SG Štětkovice - Huroni Vršovice. NE v Rumola Petrovice - Hrádek, v Dublovice - Tučnáci K. Hora, ve Rybníkáři - Novit Neveklov. PO v AHC N. Knín - Bomba Rovina, ve Čerti Křepenice - SG Štětkovice B. ST v Miličín - Čerti Votice, ve Draci - Ševci N. Knín. PÁ v Rožmitál - Domino, ve DSK D. Dušníky - SG Štětkovice. NE v SK Votice - RB Zvírotice, v Kňovice - Bubák Chlum, ve Žabáci Solopysky - Olbramovice. PO v Kačeři Příčovy - Stars, ve Stros - Citroen Drásov. ST v Ševci N. Knín - Čerti Křepenice, ve Huroni Vršovice - Genemusic. PÁ v Medvědi - Rumola Petrovice, ve Hrádek - Dublovice. SO ve 12 Čerti Votice - Draci, ve 14 Bomba Rovina - Miličín. NE v Novit Neveklov - AHC N. Knín, v Tučňáci K. Hora - Rybníkáři, ve Domino Citroen Drásov. PO v Olbramovice - Stros, ve RB Zvírotice - Kňovice. ST v Bubák Chlum - Žabáci Solopysky, ve Genemusic - DSK D. Dušníky. PÁ v SG Štětkovice - SK Votice, ve Stars - Huroni Vršovice.

17 Rok 1943 byl pro Sedlčany jedním z nejtěžších a nejsmutnějších... V tomto roce došlo k vystěhování Sedlčan německými okupanty, kteří na Sedlčansku a Benešovsku zřídili vojenské cvičiště jednotek SS. Většina obyvatel musela město opustit a všechen majetek, až na nejnutnější životní potřeby, ponechat na svém místě. Vyhnanci si museli vyhledat nový domov, někdy i ve vzdáleném okolí. Město bylo obsazeno vojsky SS. Ve městě mohla zůstat jen malá hrstka občanů, převážně řemeslníků a zemědělců, které okupanti potřebovali pro běžný chod města. Sedlčany se staly německým městem. Před válkou působily v Sedlčanech dvě tělovýchovné organizace Sokol a Sportovní Klub (SK). Sokol se věnoval základní tělesné výchově, hokeji, tenisu, fotbalu, odbíjené a lehké atletice, SK měl v náplni pouze kopanou. Spolupráce obou organizací byla dobrá, někteří sportovci byli členy obou spolků. V roce 1942 založili okupanti tzv. Kuratorium pro výchovu mládeže. Byla to kolaborantská organizace, kterou chtěli okupanti nahradit české spolky. Drtivá většina našich mladých cvičenců však do Kuratoria vůbec cestu nenašla. V této době (1941) okupanti přikročili k tomu, co se všeobecně očekávalo a Sokol pro odpor Čechů zakázali. Po zkáze Sokola pokračovaly u nás ve své činnosti oddíly hokeje, odbíjené a tenisu, ovšem pod záštitou SK, který zakázaný nebyl. Kopaná Ještě na počátku války měla kopaná v Sedlčanech dobrou úroveň. Hrálo se na hřišti za Církvičkou a zápasy byly hojně navštěvovány. Tehdy nebyla televize, divadelní a filmová představení byla pod přísnou kontrolou, silně byl omezen spolkový život. Fotbal proto býval často jedinou zábavou mladých lidí. Hráčů byl dostatek, proto hrávaly dva celky dospělých, žáci a občas i mužstvo starých pánů. Pro žáky byl ještě v roce 1942 zorganizován turnaj, kterého se zúčastnilo 8 družstev. O uspořádaní turnaje se staral obětavý jednatel oddílu Vladimír Stibor. Sport a vystěhování Sedlčan A jak se naše družstva dostavovala k zápasům na hřiště soupeřů? Pokud to bylo možné, jezdilo se vlakem, někdy na kolech a občas bylo používáno valníku s koňským potahem dopravce p. Veselého. O fotbalovou výstroj, přípravu hřiště k zápasům a organizaci zájezdů se obětavě staral p. Václav Leška. Ve výloze jeho kadeřnictví v ulici 28. října byla vývěska se zprávami o odjezdu k zápasům, sestavy mužstev a jiná organizační sdělení. Vyvrcholením a jakýmsi loučením s oblíbeným hřištěm se stal přátelský zápas s mužstvem pražských internacionálů o sedlčanské pouti v létě roku Koncem roku 1943, už po vystěhování města, došlo k úplnému rozkladu Sportovního klubu. Mnozí hráči i funkcionáři se zapojili do práce v nových působištích. K největšímu oživení došlo v Sedlci Prčici, kde dokonce sedlečtí a sedlčanští fotbalisti vytvořili společné mužstvo. Odbíjená V době před vystěhováním Sedlčan se oblíbeným sportem našich mladých sokolů stala odbíjená. Je to sport málo náročný na prostor a vybavení a proto se rozšířil i v dalších místech Sedlčanska, např. v Kosově Hoře, v Sedlci, Kamýku nad Vltavou i dalších. Hrávalo se na dvou kurtech v zadní části sokolského hřiště, hráli muži i ženy, někdy i společně. Často byly organizovány volejbalové turnaje. Hlavním organizátorem a skutečnou hybnou pákou oddílu byl předseda oddílu velmi obětavý Vilda Staněk. Správcem hřiště byl Antonín Haas st. Hokej Čím déle se válka prodlužovala, tím více se zhoršovaly životní podmínky všech obyvatel. Vázla doprava, zhoršovalo se zásobování potravinami především ve velkých městech. Sportovní život pochopitelně upadal, mnohé tělovýchovné organizace zanikly. To ovšem nebyl případ sedlčanských hokejistů. Ti se ještě v době před přestěhováním pravidelně scházeli a připravovali se na zápasy, které byly hojně navštěvovány. Dokonce se podařilo zajistit pro celé mužstvo novou hokejovou výstroj. Hráči sami připravovali kluziště k zápasům, starali se o ledovou plochu a pořádek v celém prostoru sportoviště. Bruslící veřejnost našla na kluzišti velmi oblíbení místo příjemné zábavy. I po vystěhování města pokračoval oddíl ve své činnosti. Poměrně HISTORIE dost sedlčanských sportovců se přestěhovalo do Sedlce Prčice a zásluhou některých funkcionářů (M. Stibora, J. Rambouska a V. Špaleho) dokázali čestně dohrát hokejovou soutěž na Táborsku. Vrcholem tohoto působení byl přátelský zápas na kluzišti v Sedlci Prčice s výborným mužstvem DSK Tábor. Tenis Koncem třicátých let měl i sedlčanský tenis dobrou úroveň. Činnost oddílu se opírala o svědomitou práci funkcionářů v čele s Karlem Vystydem. Velký zájem o tenis projevovala zejména řada mladých hráčů studentů. Vzorem se jim stal Dr. Karel Rokyta, který přišel do Sedlčan z Prahy. Pod vedením tohoto zkušeného tenisty vyrostl především Jiří Kuthan, velmi talentovaný hráč, který po řadu let obsazoval první místo tenisového žebříčku a výborně reprezentoval náš oddíl v mnoha přátelských zápasech, které byly v Sedlčanech organizovány. V těchto utkáních byli našim hráčům soupeři z Milevska a z Votic. Válečné události však rozvoj tenisu v Sedlčanech zastavily. Po osvobození Sedlčan v květnu 1945 se začal do zničeného města vracet mírový život. Vraceli se ti, kteří museli před dvěma roky své domovy opustit, přicházeli i někteří noví obyvatelé. Nebylo snadné okamžitě rozvinout i sportovní život, protože škody způsobené válkou byly veliké. Sokolské hřiště zůstalo v zuboženém stavu, tenisové i volejbalové kurty včetně oplocení byly zcela zničené. Také dřevěné stavby jako hráčské kabiny, skladiště a tribuna pro diváky rovněž zmizely. Také sokolovna byla ve špatném stavu, zmizelo nářadí a veškeré vnitřní vybavení. I nejbližší okolí sokolovny včetně lávky na hřiště zůstaly velmi poškozené. I přes výše uvedené těžkosti se našli obětaví členové, kteří po splnění svých povinností našli čas i na obnovu sportovního zařízení. Na obnovených dvorcích se začalo hrát až v roce Jiří Chvátal (zpracované u příležitosti 70. výročí vystěhování Sedlčan)

18 RŮZNÉ Štafetový maratón Ekiden 2013 Studenti gymnázia se opět zúčastnili štafetového maratónu Ekiden, který se konal již pojedenácté ve spřáteleném francouzském městě Taverny. V pátek nás u tavernské radnice v dopoledních hodinách přivítal prezident asociace Amis de Sedlčany Jean- Claude Farandon, který se o nás celý pobyt špičkově staral. Sobota patřila tradičnímu výletu do Paříže, kde jsme navštívili Eiffelovu věž a vyhlídkovou lodí po řece Seina se přesunuli ke katedrále Notre Dame a obrazárně Louvre. Den završil slavnostní ceremoniál k zahájení mezinárodního mistrovství Francie. Naše družstvo se zúčastnilo kategorie semi Ekidenu smíšených družstev (2 dívky, 2 chlapci). V neděli třináctého v 9 hodin ráno se na startovní linii v lehce mrazivém, ale slunečném počasí postavila naše zkušená specialistka na první úseky Magda Jirsová. Svůj pětikilometrový úsek zvládla obdivuhodným způsobem - ze stovky startujících předala štafetu jako třetí žena benjamínkovi našeho týmu Aničce Jarolímkové, která svou pozici ještě o jednu příčku vylepšila! Ve třetím úseku Martin Hroch po velmi tuhém boji pozici udržel a předal finishmenovi Jiřímu Moulíkovi. Ten odolal pokusu polské štafety zamíchat pořadím v souboji, kde rozhodovali ostré lokty. A tak se stalo, že pro náš sedlčanský tým ze závodu nakonec vyplynulo skvělé druhé místo. Nepřemožitelným se nám stalo jen družstvo z místního atletického klubu. Tímto děkujeme sedlčanskému gymnáziu a městu, že nám výrazně pomohli s realizací tohoto projektu. SK Pegas Sedlčany Zleva Jiří Moulík, Anička Jarolímková, Zdeněk Šimeček, Magda Jirsová, Claude Farrandon a Martin Hroch SK Pegas je v poslední době poměrně známým softballovým klubem. Jeho historie sahá až do podzimu 1995, kdy jej založili Hynek Stejskal a Josef Bohůněk. Jejich cílem bylo, aby se v Sedlčanech začal hrát baseball nebo softball. Nakonec se rozhodli pro softball kvůli menším nárokům na prostor pro hřiště a větší popularitě tohoto sportu v Čechách. Zpočátku ovšem vlastní softballové hřiště nebylo v Sedlčanech nikde k dispozici, a tak tréninky probíhaly na stadionu Taverny. Později se jako zázrakem podařilo pronajmout pozemek a vybudovat úplně vybavené hřiště. Díky darům od sponzorů a pilné práci členů hřiště vypadá tak, jak ho známe dnes. Již v roce založení vzniklo úplně první družstvo kadeti. Na podzim 1998 se k již existujícím kadetům přidává i družstvo kadetek, které ale bohužel funguje pouze jedinou sezónu, protože později se týmy spojují v jeden. Dále vznikají družstva mužů i žen. Všechny týmy se potýkají s problémem nedostatku hráčů, proto se stávalo, že na nějakou dobu přestaly fungovat. Na podzim roku 2005 byl ve spolupráci s 2. ZŠ Sedlčany založen softballový kroužek pod vedením Evy Moulíkové, určený pro děti ve věku od 7 do 12 let. Díky tomuto projektu se později do klubu přihlásilo mnoho nových dětských hráčů a bylo možné založit i nové družstvo žákyň. V dnešní době je v klubu zapsáno celkem hráčů. Mnoho z nich studuje na zdejším gymnáziu. Každý rok Pegas pořádá mnoho promoakcí a soutěží pro děti, jako například provoz softballového stánku při každoročních slavnostech ROSA nebo dětské dny přímo na hřišti. Tento rok kupříkladu již proběhly kurzy t-ballu (což je zjednodušená verze softballu) pro nejbližší základní školy. Tuto příležitost uvítaly školy jako Kosova Hora nebo Jesenice. Byl vyhlášen i seminář pro učitele, ten se nakonec ale neuskutečnil. V návaznosti na kurzy se posléze uskutečnil už tradiční každoroční t-ballový turnaj pro tři kategorie dětí. Softball je krásná, zajímavá a nevšední hra. Určitě stojí za tu trochu sportovní námahy. Andrea Šulcová (sexta, Literární dílna G a SOŠE Sedlčany) Dušičky Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva svátky, jimž patří první listopadové dny Svátek Všech svatých a Památka zemřelých. Svátek Všech svatých, den k poctě svatých a blahoslavených uctívá katolická i pravoslavná církev. V keltském kalendáři byl 1. listopad, dnešní svátek Všech svatých, začátkem nového roku a dnem, kdy se oddělené světy živých a mrtvých setkávaly a prolínaly. Obřadní ohně ukazovaly cestu bloudícím duším a byly místem, kde se mohly duše ohřát. Dřívější ohně jsou dnes nahrazeny symbolickým svitem zapálených svíček, které se zapalují k uctění památky zemřelých na hřbitovech, ale i doma. Podle lidové víry vystupují v předvečer Dušiček duše zemřelých z očistce, aby si alespoň jednou v roce odpočinuly od muk. S tím souvisí i rituály a zvyklosti, které lidé dodržovali. Například se chystalo a pilo studené mléko, protože pomáhalo k ochlazení duší. Do lamp se dávalo místo oleje máslo, to aby si jím duše zemřelých mohly potřít spáleniny, které utrpěly v očistci. Někde se peklo dušičkové pečivo, které se pak nosilo na hřbitov a pokládalo na hrob. Souviselo to s prastarým zvykem hostiny za mrtvé. Pečivem zvaným Dušičky se také obdarovávali pocestní, žebráci a chudáci. Především se však stejně jako dnes, zdobily hroby věnci, květinami a svíčkami. Hroby se upravovaly, čistily a uklízely, často se u této činnosti sešly celé rodiny. Hřbitovy se v těchto dnech stávají živým místem, které v mlhavém a temném dni prosvětlují desítky mihotavých plamínků svíček. V tyto dny se konají v kostelech zádušní mše za mrtvé a často se v chrámech nebo koncertních síních hraje requiem skladba pro orchestr a pěvecký sbor na text zádušní mše. K Dušičkám se váže také lidová slovesnost a poezie, za všechny jedna básnička z jižních Čech: Dušičky věrný, nejste všecky stejný: některý ste bílý, některý ste černý. Použitá literatura, která je dostupná v knihovně: Langhammerová, Jiřina: Lidové zvyky Motlová, Milada: Český rok od jara do zimy Plicka, Karel: Český rok, Podzim Vokolek, Václav: Český rok Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje Vondrušková, Alena: České zvyky a obyčeje Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci. Ceník inzerce: černobílé 1250 Kč (1/4 strany), 2100 Kč (1,2 strany), 4100 Kč (celá strana), barevně 1900 Kč (1/4 str.), 3200 Kč (1/2 str.), 4900 Kč (celá strana). Jedno opakování sleva 5 %, více opakování sleva 10 %. Ceny včetně 21 % DPH. Vyřizuje Jana Špalová - Městský úřad Sedlčany, tel ,

19 Jak jsme putovali do Itálie Na začátku školního roku se celá naše škola vydala na týden do Itálie. Zamířili jsme do malého města Rosolina Mare, které leží na východním pobřeží nedaleko Benátek. Všechno začalo v pátek večer, kdy pro nás byly na nádraží před školou přistaveny autobusy. Potom, co každý našel ten svůj, se mohlo vyjet. Po dvanáctihodinové cestě jsme dorazili do cíle a šli se ubytovat do apartmánů. Jen co jsme se zabydleli, tak všichni jako správní Češi vyndali přivezené řízky. Hned ten den odpoledne jsme stihli jít na pláž a díky hezkému počasí se i vykoupat v moři. Večer si každý apartmán připravil večeři podle předem vypracovaného jídelníčku. První noc po únavné cestě většina usnula chvíli po večerce. Druhý den následoval v 7.30 budíček, snídaně a potom sraz na pláži s názvem Happy Holidays, kde mezi sebou třídy zápasily ve sportovních utkáních. Během nich jsme si mohli zahrát například volejbal nebo fotbal. Večer se někteří vydali na trhy a téměř nikdo nedokázal odolat italské zmrzlině. Uprostřed týdne byl pro zájemce naplánovaný výlet do Benátek. Odvoz do přístavu zajistil autobus a pak se plulo lodí. V Benátkách si bylo možné prohlédnout známé náměstí sv. Marka a spatřit gondoly. Velcí sportovci měli během pobytu možnost se zúčastnit projížďky na kole, ranního běhání nebo tančení zumby. Na konci týdne se konala soutěž ve stavění z písku. Každá třída se snažila postavit něco originálního. Všechny výtvory se povedly, ale nakonec vyhrála oktáva se svou Projížďkou obludáriem. Po vyhlášení výsledků jsme se odebrali do svých pokojů a začali pomalu balit. V sobotu ráno přišel na řadu úklid a předání klíčů. Ještě jsme si obstarali svačinu a pak už následovala cesta do Sedlčan. Po krásném týdnu jsme se odpočatí opět vrátili domů se spoustou zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat. Petra Lomozová (G a SOŠE Sedlčany - kvinta)

20 Stavební dění ve městě V ulici U Školky na severním sídlišti mohou obyvatelé využívat od poloviny října nové parkoviště, které výrazně zvyšuje počet parkovacích míst pro osobní automobily v této lokalitě. Spolu s parkovištěm získala nový povrch i přístupová komunikace. Na dokončenou stavební část navážou ještě parkové úpravy v bezprostředním okolí. Nový asfaltový povrch položili pracovníci BES s.r.o. v ulici Na Červeném Hrádku. Město tímto krokem realizovalo další etapu úprav místních komunikací v této části Sedlčan. Nového povrchu asfaltového hřiště se dočkali obyvatelé Solopysk. Zpevněná plocha je součástí víceúčelového areálu a slouží zároveň jako taneční parket pro venkovní zábavy. Dělnická ul. - rekonstrukce povrchu komunikace a chodníku. Stavba byla zahájena v roce 2012, kdy byla provedena rekonstrukce povrchu levé strany ulice (směr od Sedlecké). V letošním roce bude provedena rekonstrukce povrchu komunikace v rozsahu cca 2430 m 2. Práce provede firma BES Benešov nákladem Kč. Současně je prováděna rekonstrukce chodníku a dále bude realizováno podélné stání vozidel u této komunikace (před BD čp ) pro cca vozidel. Rekonstrukci chodníku o výměře 625 m 2 a vjezdu 9 m 2 a dále realizaci parkovacích stání o výměře 156 m 2 provádí fa JK Stavební firma spol.s r.o., Týnec nad Sázavou - Bukovany. Náklady na realizaci chodníku budou Kč. Po dokončení uvedených staveb bude provedeno měření skutečně provedených ploch pro finanční vyrovnání. Rekonstrukce povrchu chodníku v ulici Církvičská: Stavba byla zahájena v září letošního roku a v současné době je dokončena levá strana (směr od náměstí) od bývalého Hamira k ulici Pod Hřbitovem. Celkem bylo provedeno zadláždění chodníku v rozsahu 192 m 2 a vjezdů k objektu v rozsahu 32 m 2. Hodnota provedených prací je Kč. Dále byla dokončena část pravé strany chodníku, dokončení z roku 2013, v rozsahu 163 m 2 chodníku a 32 m 2 vjezdů. Cena celkem Kč. Práce provedla firma JK Stavební firma spol. s r.o., Týnec nad Sázavou - Bukovany.

Nenechte si ujít Kabaret sedlčanského ochotnického spolku, s nímž se v několika reprízách představí v listopadu v KDJS. do 6. 11.

Nenechte si ujít Kabaret sedlčanského ochotnického spolku, s nímž se v několika reprízách představí v listopadu v KDJS. do 6. 11. LISTOPAD 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany Nenechte si ujít Kabaret sedlčanského ochotnického spolku, s nímž se v několika reprízách představí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2013. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2013. Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany PROSINEC 2013 KULTURNÍ KALENDÁŘ Přehled kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve městě Sedlčany dlouhodobé akce: do 4. 12. TVÁŘE ZE SVĚTA FILMU A LITERATURY OČIMA MILOŠE FIKEJZE (knihovna)...............

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 834/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 51. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 53. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 3. 6. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing. Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 16.12.2015 176/8/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu ze 7. zasedání ZMě. 177/8/15. ZMě schvaluje program 8. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program:

Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: Zasedání rady městyse dne 27.4.2015 v 19,00 hodin č.10 Program: 1. Kontrola usnesení a zápisu z posledního zasedání RM 2. Zprávy ze zasedání výborů a komisí ze dne 27. 4. 2015 přednesené jejich předsedy

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více