Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2006/2007"

Transkript

1 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2006/2007 Jan Mikulík posluchač 3. ročníku kombinovaného studia muzeologie UČITELÉ V PŘEDMOSTÍ VLASTIVĚDNÁ ČINNOST A HISTORIE ŠKOLNÍ ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. František Hýbl Přerov 2007

2 - 2 - Prohlašuji tímto, že jsem bakalářskou práci na téma Učitelé v Předmostí vlastivědná činnost a historie školní archeologické sbírky vypracoval samostatně, pouze s použitím pramenů a literatury v práci uvedených. V Přerově dne 5. května 2007

3 - 3 - Mé poděkování patří zejména synům učitele Josefa Kalmana - Stanislavu, Pavlovi, Vítu za poskytnutí důležitých informací o vlastivědné činnosti svého otce. Paní učitelce v.v. Ivaně Otáhalové za záchranu a ochotné dohledávání archeologických exponátů. Panu řediteli v.v. Karlu Macháčkovi za cenné poznatky a řediteli školy J. A. Komenského v Předmostí Vladimíru Peškovi za vstřícné poskytnutí informací a materiálu k založení a vývoji současného školního muzea. Mé díky patří také řediteli Komenského muzea v Přerově PhDr. Františku Hýblovi za zapůjčení jedinečných fotografií ze soukromého archivu.

4 - 4 - OBSAH I. Úvod...5 II. III. IV. Stručná historie...8 Založení školní sbírky...13 Období mezi světovými válkami...27 V. Učitel Josef Kalman...31 VI. Stav školní expozice do roku VII. VIII. IX. Školní minimuzeum...40 Současné školní muzeum...48 Závěr...50 Resumé...53 Poznámky...56 Seznam pramenů a literatury...57 Příloha obrazová část...60

5 - 5 - I. ÚVOD Ještě veliké kosti obrů ve vršku pod Skalkou předmosteckou vykopávají, zuby tak veliké jako pěst, jako hlava člověčí etc., žebra jako břevce i rohy veliké též se nalézaly - tak zní nejstarší písemná zmínka o nálezech velkých zvířecích kostí na předmosteckém návrší. 1) Údaj zaznamenal písař a biskup Jednoty českých bratří Jan Blahoslav ( ), rodák z Přerova, v Gramatice české vydávané v letech , v přídavcích k první knize. Tuto nejstarší písemnou zprávu o archeologických nálezech v Předmostí u Přerova zpřístupnil Ignác Hradil a Jos. Jureček v r vydáním rukopisné Blahoslavovy Gramatiky české objevené v Tereziánské bibliotéce ve Vídni. Po více jak třista letech tuto unikátní historickou zprávu potvrzují reálnými objevy první badatelé. V čele s otcem moravské archeologie Jindřichem Wanklem odkrývají koncem l9. století pod mohutnými sprašovými návějemi u západního vstupu do Moravské brány jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit středního a mladého paleolitu v Evropě. Na úbočích předmostských vápencových skalních útvarů Skalky a Hradiska byly uskutečňovány důležité archeologické objevy. Střetávali se zde přední badatelé té doby. Předmostí se dostalo do centra odborného zájmu a vzbudilo velký zájem mnoha soukromých sběratelů i laické veřejnosti. Již první archeologické odkryvy se však dostávaly do střetu s dynamicky rozvíjející se těžbou nerostných surovin lomového kamene, vápence a cihlářské hlíny, která nenávratně ničila vzácné důkazy historických osídlení a měnila tvar návrší. Devastující těžba, spolu s nově vznikajícími cihelnami postupně obemykajícími prstencovitě centrální návrší, během několika

6 - 6 - desetiletí zcela vymazala původní tvar krajiny. Zemědělská obec rozkládající se svými zahradami na úrodných spraších okolo hřbetu z devonských vápenců obklopeného jezírky minerálních vod zanikala. Výzkum archeologické lokality od začátků přesahoval možnosti prvních badatelů. Nebyli schopni a nebylo to ani v jejich možnostech zachránit do budoucna rekonstrukční obraz tak významné lokality v jejím plném rozsahu a významu. Rychle postupující odtěžování předmostského návrší spojené s vyjímečnými archeologickými nálezy, které byly okamžitě a kompletně odváženy prvními badateli i nekontrolované sběry laických sběratelů neušly bystrým pozorovatelům z řad kantorů předmostské školy. Záznamy ve školních kronikách svědčí o jejich úsilí soustředit aspoň zlomek archeologického materiálu v prostorách školní budovy a tyto uchovat a vystavit pro budoucí pokolení v místě nálezů. Nenechával je lhostejným ani pohled na mizející přírodní krásy předmostského návrší, snažili se zdokumentovat krajinné úkazy a mnohdy sami zachránili a popsali odkryté památky. Všímali si i života obce lidových zvyků, charakteru řemesel, typu zástavby, pozemků a názvů tratí. Bez jejich cenných záznamů bychom dnes stěží sestavovali původní obraz Předmostí. Před více jak sto lety byly položeny základy školních archeologických sbírek, které dodnes fungují v podobě muzea pravěku ve škole J. A. Komenského v Předmostí. V době, kdy světově proslulé tábořiště lovců mamutů je z větší části odtěženo až v osmnácti metrových mocnostech a zastavěno sídlištní panelovou zástavbou, kdy v minulosti strategicky výhodnou přírodní rozhlednu v ústí Moravské brány připomíná jen torzo Hradiska, plní školní muzeum úlohu základní informovanosti o dějinném významu předmostského návrší v samém centru objevů.

7 - 7 - Existence současného školního muzea je důstojným památníkem také všem, mnohdy i bezejmenným kantorům v Předmostí, kteří se zasloužili o uchování historického odkazu budoucím generacím. Úkolem této práce je zmapovat zapomenuté vlastivědné úsilí pedagogů předmostských škol a připomenout si jejich podíl na vývoji školních sbírek vztahujících se k historii obce a archeologickým nálezům.

8 - 8 - II. STRUČNÁ HISTORIE Abychom lépe pochopili iniciativy kantorů školy směřující k vytvoření školního archeologického kabinetu je nutno se stručně seznámit s dramatickým vývojem událostí na předmostském návrší v druhé polovině 19. století. Když v r přichází do Předmostí první badatel Jindřich Wankel, na základě upozornění vojenského lékaře V. Svobody, je mnoho památek již zničeno. Vápenecové skalisko Skalka - v jižním okraji návrší je vydolováno do hloubky dvaceti metrů a do úbočních sprašových návějí se těžbou zakusuje hned několik cihelen. Strmou těžbu způsobilo otevření přerovské vápenky v r a především zvyšující se potřeba cihelného materiálu pro stavbu železnice z Vídně do Ostravsko - karvinského kamenouhelného revíru. Pro snadnou dostupnost v blízkosti města Přerova se tomu tak, dle písemných záznamů, dělo v menší míře i v dřívějších dobách. Již od r je např. mezi důchody přerovského panství v urbáři Vratislava z Pernštejna uveden i lom na Lipové v Předmostí, z něhož si mohl lámati kámen každý, kdo vrchnosti řádně zaplatil. Ohromné množství kosterních mamutích pozůstatků a pleistocenní zvířeny muselo být odkrýváno na předmostském návrší v druhé polovině 19. století. Dle věrohodných dobových zpráv článek předmostského kaplana Daniela Deutsche v olomouckém deníku Hvězda v r ) Záznamy ve školní a obecní kronice - byly odváženy stovky zemědělských povozů s pleistocenními kostmi k rozemletí jako hnojivo nebo prodávány do cukrovaru na výrobu spodia. Zachovalejší kosti a kly získávali do svých sbírek sběratelé kuriozit a školní kabinety. Do tohoto období lze také datovat počátky sběratelské činnosti hostinského Edmunda Herrmana, jehož sbírku získala

9 - 9 - škola v Předmostí v r Dochovaly se zprávy o přerovském pivovaru, založeném r.1859, který hospodářsky využíval kostní uhlí a za tím účelem vykupoval i kosti pleistocenní zvěře z Předmostí. K podobnému využití byla dokonce v blízkosti obce postavena v šedesátých letech 19. století tzv. spodárna. K této nám zanechává pozoruhodný popis předmostský kantor Josef Tomčík v Památní knize obce Předmostí. Uvádí: u Malého Předmostí si v r.1860 pronajal pozemek holešovský žid Kretce a postavil si na něm hned vedle silnice pece na pálení kostí, tzv. spodárnu. Během doby předmostští chlapci přišli brzy na laciný zdroj příjmu. V Chromečkově zahradě nyní Přikrylově povalovalo se tou dobou po zemi množství kostí různé zvěře, některé byly tak veliké, že se děti na nich houpaly. Tyto kosti chlapci v zahradě sbírali a do spodárny prodávali. 3) Pozdější archeologické výzkumy potvrzují bohaté naleziště právě v hlinících této zahrady. Na str. l6-l7 obecní kroniky ještě uvádí:,, V druhé polovici l9. století okolo r.l870 vyváželi hlínu ze zahrady J.Chromečka č. 27 a J.Černoška č. 29 do Přerova nejvíce pekařům a kamnářům, kde ji dobře zpeněžili. Při kopání této hlíny přišli na ohromné kosti, které někteří lidi sbírali a prodávali do spodárny přerovské, více však do blízké kosťárny v Předmostí. Časově i místně potvrzuje bohaté archeologické naleziště popsané J. Tomčíkem na stránkách ČVSMO v r. l890 J. Wankel, který na str. 55 uvádí:,,nejbohatším na památky pravěké místem tohoto pahorku je usazenina za statkem p. Chromečka, který před více jak 25 lety (tedy před r. l865) stráň tu, chtěje zahradu svou rozšířiti, strhnouti dal, při čemž taková síla kostí velikých zvířat na den se dostala, že jich několik set vozů odvézti a rozemlíti dal, aby jimi pak svá pole pohnojil. (obr. 1). Archeolog B. Klíma a autor publikace Lovci mamutů v

10 Předmostí uvádí, že se blíží pravdě tvrzení o odvážení mamutích kostí po půldruhé století z předmostských hliníků. Kosti se roztloukaly a upotřebovávaly jako hnojivo pro zemědělské účely. V Předmostí bylo objeveno takové množství mamutích kostí, že střízlivý odhad udává počet min. jednoho tisíce mamutích jedinců ulovených lovci mamutů v této lokalitě nelze však odhadnout obrovské množství kostí použitých jako topivo v éře lovců a kostí zničených k výrobě spodia a zemědělského hnojiva. Jindřich Wankel provádějící první skutečné archeologické odkryvy věnoval své nálezy Antropologické společnosti ve Vídni. Od r. 1883, kdy společně s J.Havelkou založil Vlastenecké muzeum v Olomouci, soustřeďuje nálezy zde a zasazuje se o výhradní práva k výkopům. V Předmostí působil další významný badatel středoškolský profesor z Telče K. J. Maška. Po krátké spolupráci s J. Wanklem získal v r.1889 oficielní povolení a provádí samostatný výzkum. V r učinil nejvýznamnější objev. Postupně odkryl u západního okraje odtěžené Skalky pohřební areál mladého paleolitu s více jak dvaceti lidskými kostrami různého věku a pohlaví. Hrob byl kryt záklopem z mamutích lopatek a kostry patřily jednotnému rodovému typu. Veškerý nalezený materiál byl K. J. Maškou odvezen do soukromé sbírky v Telči kolekci získává v r.1909 MZM Brno. Úspěchy výzkumů přivádějí na předmosteckou lokalitu dalšího významného vědce notáře ze Ždánic M. Kříže. Mezi K. J. Maškou a M. Křížem namísto spolupráce vzniká ostrý spor o výkopová práva a K. J. Maška po roce 1894 již neprovádí výzkum. Výměna názorů obou badatelů proběhla i na stránkách Časopisu Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci. M. Kříž v r.1895 objevil slavnou řezbu mamuta a rytinu ženy v mamutím klu. Také M. Kříž veškerý výkopový materiál ihned z Předmostí odvezl do Ždánic v r.1916

11 sbírku získává MZM Brno. Věhlas předmostských nálezů a jejich snadná dostupnost přivábil množství soukromých sběratelů a překupníků. Celkově byly odvezeny na desetitisíce kusů kamenné a kostěné industrie a kostí paleolitické zvěře různých druhů. Pro představu se jen MZM Brno do r.1943 podařilo získat na 41,5 tisíce kusů veškerého materiálu z Předmostí. M. Kříž prohlásil v r práce na předmostském nalezišti za ukončeny. Budoucnost však jeho závěry vyvrátila. Pokračující těžba cihlářských hlín severozápadním směrem od bývalé Skalky nadále odkrývala nejen stopy pobytu lovců mamutů, ale i sídlištní objekty zemědělských kultur. Důležitost lokality podtrhuje zájem světových institucí o možnost provedení výzkumů např. Institut de la Paleontologie humaine Paříž, Národní muzeum ve Washingtonu, Loganovo muzeum v Beloitu aj. Z řady archeologů, působících dále v Předmostí u zachraňovacích a revizních výzkumů, je nutno vzpomenout K. Absolona vnuka J. Wankla významný je především odkryv lidských kosterních pozůstatků a B. Klímu, který v r.1982 objevil v jižním úbočí návrší stopy dalšího menšího sídliště lovců mamutů. Z novější doby výzkum Jiřího Svobody v r dokázal přítomnost středopaleolitického osídlení v severovýchodní části Hradiska. Není záměrem této práce vyjmenovat všechny badatele a sběratele, kteří v Předmostí působili, ani uvést přehled objevů a osídlení. Jde jen o načrtnutí představy o tom, jak významnou archeologickou lokalitu Předmostí představovalo a jak dokazují nové výzkumy stále představuje, kolik památek bylo odvezeno a průmyslovou těžbou zničeno. Během několika desetiletí bylo centrum lokality zcela zlikvidováno drastickou těžbou a zastavěno panelovou sídlištní zástavbou. Archeologicky cenným

12 zůstává torzovitý vrchol Hradiska, prostor předmostského hřbitova a okrajové části Předmostí. V současné době připomíná návštěvníkům archeologickou lokalitu v místě odkryvů školní muzeum pravěku situované v budově školy J. A. Komenského a terenní prezentace lovců mamutů vybudovaná pod vedením profesora J. Svobody v r Základy školního muzea položili kantoři obecné školy v Předmostí před bezmála sto lety, kdy archeologické naleziště v Předmostí se nalézalo v centru vědeckého i laického sběratelského zájmu.

13 III. ZALOŽENÍ ŠKOLNÍ SBÍRKY Kantoři předmostské školy od začátků prováděných vykopávek velmi usilovali o soustředění malé archeologické sbírky do školní budovy. Bylo velkým zklamáním, když i po slibech prvních badatelů nezískala škola žádný předmět. Přitom byli svědky odkryvu a odvozu tisíců nalezených exponátů, případně i jejich výhodných prodejů. Neopomněli tyto skutečnosti také zaznamenat. Nadučitel František Snídal, působící na škole v letech , poznamenává na stránkách školní kroniky: Dr. Kříž objevil zde zase (rozumí se zahrada Chromečkova v Předmostí) pohanské pohřebiště obsahující 44 hrobů s kostrami a při jedné nalezl zlaté džbánkovité náušnice též veliké ceny! Pisatel těchto řádků byl často svědkem vykopávek a žádal oba pány, aby malou kolekci darovali pro zdejší školu, avšak škola neobdržela ničehož, ano když svého času učitel Jan Vít některé maličkosti pro školu získal, dostavil se ředitel Maška do školy a věci mu odebral!. 4) K této události, která nemálo roztrpčila kantory se ještě podrobněji vrací učitel Josef Tomčík, na škole vyučoval v letech , v Památní knize obce Předmostí: řed. K. J. Maška a Dr. M. Kříž převeliké množství kostí a klů mamutích vykopali, kosti vlčích, sobích, medvědích, pak ohromné čelisti lidské, veliký počet jehlic, kroužků, nástrojů pazourkovitých, bůžků i kovových - malých i velkých popelnic, kamenných nástrojů: nožíků, sekyrek, mlatů a mnoho jiných věcí nalezli, aniž by místní škole neb obci na věčnou památku něco zanechali slibovali tito pánové, že než odejdou zanechají zde v obci malou sbírku těchto věcí avšak nestalo se tak. Právě naopak, když jeden z těchto pánů na 3 dny odcestoval, ustanovil tenkráte zde působícího učitele Jana Víta nad svými dělníky dozorem. Ten při

14 dohlídce z dlouhé chvíle svým nožíkem ze země nějaké kůstky vyhrabal a do školního kabinetu uložil. Avšak jakmile se dotyčný ze svých cest navrátil a se dozvěděl, že p. učitel nějaké věci sobě vyhrabal a odnesl, žádal jej týž a to se vším důrazem, aby bez otálení do posledního kousku odevzdal, jinak že jej soudně k tomu donutí. Z toho vidno, jak tito pánové s obcí a se sbírkami zamýšleli a jak i slovutní páni o takových případech na sliby a dané slovo s největším klidem zapomínají. Tak podařilo se vykopati částku po částce bezmála celého mamuta a kostry předpotopního člověka. Nalezené věci byly dobře prodány nejvíce do ciziny, při čemž sběratelé tito nemálo zbohatli. Tak ku příkl. vykopána byla kovová soška jakéhosi bůžka, kterou šťastný nálezce cenil si výši předmostského gruntu. Také při kopání základní nynější staré školy r přišlo se na hroby a kosti zvířat předpotopních. 5) Obsažná zpráva podává několik důležitých informací. Za uvedených vztahů mezi badateli a učiteli nemohla do r. 1897, kdy z Předmostí odchází i M. Kříž, existovat školní sbírka. Neušla by jistě pozornosti badatelů, kteří tak bedlivě střežili nalezené předměty. Pokud ano, tak pouze maličkosti ukryté v kabinetu a nezmiňované. Svědčí ale o snaze nějaké sbírkové předměty pro školu získat. Z bohatého výčtu nálezů vysvítá i způsob nakládání s nimi za účelem výhodného prodeje. Dává za pravdu tvrzení, že mnoho cenných vykopávek, bez jakékoliv identifikace bylo prodáno u nás i do zahraničí. Dosud nebyl proveden souhrnný soupis předmostských vykopávek, jež mají v držení nejen česká, ale i zahraniční muzea. U popisu nalezených předmětů se autor zmiňuje o nalezení mamutích kostí ve výkopech základů staré školy. Toto místo je min. 150 metrů ve směru východním vzdáleno od hlavního naleziště v Chromečkově

15 zahradě. V neposlední řadě ze zprávy vyplývá množství odkrytých předmětů z kulturních vrstev následujících po éře lovců mamutů, které nejsou zdokumentovány. Předmostí v době prvních výzkumů bylo místem setkání a vědeckých diskusí našich i zahraničních badatelů. Aktuálně byla řešena otázka, zda člověk byl současník a vzhledem ke svým možnostem i lovec mamutů. Jedna z prvních mezinárodních archeologických konferencí se uskutečnila ve školní budově v Předmostí. Jedná se o starou školní budovu umístěnou podél severní strany farské zahrady (obr. 2). Jednání proběhlo ve dnech 2-3 června r za účasti J. Wankla, M. Kříže, K. J. Mašky a významného dánského vědce J. Steenstrupa. Učitel Josef Tomčík v Památní knize obce Předmostí připomíná, že jednání bylo vedeno v řeči francouzské. 6) Jistě se jednalo o mimořádnou událost a jen podnítilo snahu kantorů na vytvoření archeologické upomínky v prostorách školy. Oficiální založení školní archeologické sbírky lze datovat do r. 1907, kdy škola získává darem soukromou kolekci předmětů z předmostských hliníků. Učitel Josef Tomčík nám o této události zanechává v Památní knize obce Předmostí zprávu: menší takovou sbírku kostí mamutích, zubů, popelnic, jehlic, sekyrek, mlatů atd. nasbíral si v oné době kopání ovšem pod rukou kopajících dělníků zdejší hostinský Edmund Herman, který sbírku tu ze známých již příčin dosti v tajnosti choval, neb málo komu podařilo se ji shlédnouti. Když ten v r zemřel, stal se univerzálním dědicem jeho bratr Adolf Herman, dlící v Americe. Ten když přijel k pozůstalosti, celou nemovitost obci prodal a na přímluvu místních učitelů Františka Snídala a Josefa Tomčíka sbírku archeologickou zdarma místní škole postoupil. Ve vlastnoručním přípisu německy psaném loučí se pohnutě

16 s předmostskými občany a písemně potvrzuje, že zdarma odevzdává sbírku škole místní ucházela se o ní též střed. hospodářská škola v Přerově s přáním, aby jméno jeho bratra Edmunda co dárce nad sbírkou poznačeno bylo. Tak se stalo, že v Předmostí z onoho přebohatého naleziště přece něco na památku zbylo odevzdací list nachází se dosud v rukou učitele Josefa Tomčíka. Dále uvádí: pro školní a učební pomůcky má škola 2 kabinety: velký a malý, v nichž nachází se již dosti učebních pomůcek, z nichž některé jsou velmi cenné i pro laika zajímavé (např.velký mikroskop lze jej použít i k anatomickým preparátům at.d.) Mezi sbírkami zaujímá nejčelnější místo zmíněná sbírka archeologická po zemřelém Edmundu Hermanovi, zdejším hostinským. Nejcennějším předmětem této sbírky jest kamenná sekyrka, dle úsudku znalců prý polodrahokam, pak značné ceny jsou některé kovové kroužky, jehlice at.d. upevněné na zvláštních tabulkách. Dnes již nelze zjistit, zda byla archeologická sbírka umístěna v kabinetě staré školní budovy u kostela, nebo v nové škole původně dvojtřídce, postavené r severněji, při odbočce na obec Popovice (obr. 3). Obě školy fungovaly současně. Lze jen usuzovat umístění do nové školy. V menší staré budově byl ještě byt pro učitele a 2 školní kabinety by již neumožňovaly dostatečné prostory k výuce. Určitě se však jedná o první sbírku archeologických nálezů z Předmostí, přístupnou i pro veřejnost. Proslulé Teličkovo archeologické muzeum v Přerově, obsahující na deset tisíc sbírkových předmětů z Předmostí a okolí Přerova, bylo zpřístupněno v r Moravské zemské muzeum v Brně získalo sbírkovou kolekci K. J. Mašky z Předmostí v r. 1909, soubor M. Kříže v r a postupně pak sbírky dalších čtrnácti

17 soukromých sběratelů. K pozoruhodným patří sbírka soukromého sběratele z Předmostí Rudolfa Sálíka, čítající na patnáct tisíc kamenných nástrojů a mamutích kostí. Tajně shromažďovanou sbírku skrýval před veřejností, provedl i pečlivou konzervaci. MZM Brno sbírku získalo po jeho smrti v r Úplný soupis předmětů první archeologické sbírky, umístěné v kabinetu jedné ze školních budov v Předmostí, se nepodařilo vypátrat. Dochovala se však fotografie, pořízená Jos. Tomčíkem v první čtvrtině dvacátého století, zachycující část této unikátní sbírky (obr. 4). Sbírkové předměty jsou uloženy na dřevěných stolech a uspořádány a upevněny na dřevěných tablech. Ze staré fotografie jsme s určitostí schopni identifikovat jen několik předmětů, které se zachovaly do dnešních dnů číslo pořadní odpovídá číslu na fotografii - zařazení provedl archeolog A. Drechsler: 1 konvice, kultura se zvoncovitými poháry 2 osudí lužické kultury 3 profilovaný šálek lužické kultury 4 kamenný broušený sekeromlat, neolit neolit 5 plochý kamenný sekeromlat, neolit neolit 6 středověký džbán 7 mamutí obratel 8 mamutí stolička Jedná se o originály předmostských vykopávek z přelomu století. Předměty č. 1-6 jsou uloženy v depozitu Komenského muzea v Přerově, předměty 7 a 8 vystaveny ve stávajícím školním muzeu pravěku, školy J.A.Komenského v Předmostí (obr. č. 5). Na některých exponátech je dosud patrno evidenční značení písmeny Ba a pořadové číslo. Z toho lze usuzovat na původní min. základní evidenci školní sbírky. Spornou, co do pravosti, se

18 jeví kostěná figurka sedící těhotné ženy - označená na fotografii písmenem X. Nelze přesně určit, zda se jedná o originál, nebo kopii darovanou škole archeologem K. Absolonem v r Těchto sošek, vzniklých opracováním mamutích prstních článků, bylo na předmostecké lokalitě nalezeno celkem osm kusů. Jsou prezentovány jako výrazný symbol tábořiště lovců mamutů v Předmostí. Tablo označené písmenem B představuje keramické přesleny raného pravěku část uložena v depozitu Komenského muzea Přerov. Na tablu označeném písmenem A jsou zřejmě vystaveny železné kroužky - uváděné v obecní kronice Jos. Tomčíkem. Ostatní předměty, vzhledem k zašlosti fotografie, nelze přesně určit. Železné kroužky a vystavená drobnotvará industrie a zvířecí kosti, patrné na fotografii, se do dnešních dnů nezachovaly. Fotografie školní sbírky a okolní skutečnosti datace zápisů v kronice školní i obecní a přiřazení jednotlivých snímků - nasvědčují, že fotografie sbírky byla pořízena po ukončení 1. svět. války. To by znamenalo zachování celistvosti sbírky i ve válečných letech, kdy byl ve škole po celou dobu ubytován pěší polský pluk č. 57. Ten zanechal po sobě zdemolované školní místnosti napáchané škody odhadla školní rada na Kč. Josef Tomčík zanechává u fota sbírky poznámku, že se jedná pouze o část archeologické sbírky. Její celkový rozsah nelze určit. Není možno dopátrat jakýkoliv údaj z těchto let, vztahující se ke sbírkovému archeologickému školnímu fondu. Vedle sbírky archeologické byly ještě v kabinetech školy k vidění další sbírky. Především se jedná o sbírku, kterou získala škola v r od místního rodáka, elektrotechnika, Karla Suchánka. Předměty nashromáždil při svých cestách po Číně a Japonsku na začátku 20. století. Dle záznamu ve školní kronice

19 zapsal nadučitel František Snídal - zde byl k vidění např. čínský slunečník z rostlin, čínský kalendář a střevíce, stereoskop s obrazy, mořské korály, krásně zbarvené malé i velké mušle a mnoho jiného. V r.1927 ředitel J.Puchnar o této sbírce zanechává ještě zprávu, dle které jsou předměty uloženy do nové zvláštní skříně spolu s podobiznou a životopisem dárce, aby žáci až vyjdou školu nezapomínali, kde nabývali základů svého vzdělání. 7) Od r existovala ve školním kabinetě sbírka obsahující sto druhů nerostů, dodaná firmou Kveidl z Prahy, za cenu 12 zl. 50 kr, jak uvádí dochovaný záznam. Na předrepublikovou školu v malé zemědělské obci pozoruhodná ukázka školní kabinetní sbírky. Z obou sbírek se však do současnosti nezachovalo nic. Kabinetní sbírky byly hojně navštěvovány mládeží přerovských škol i veřejností. Učitel a pozdější řídící obecné školy v Předmostí Josef Tomčík (* ) patřil k lidem vlastivědně zaníceným (obr. 5). Autor Památní knihy obce Předmostí. Spolu s nadučitelem Františkem Snídalem (* ) se zasloužili o získání archeologické kolekce Ed. Herrmana pro školní kabinet a tím zachránili pro ukázku v obci aspoň část nalezených věcí z předmostských hliníků. Josef Tomčík pečlivě dokumentoval události a rychle měnící se podobu obce v době, kdy po r zájem badatelů o lokalitu na určitou dobu ochabl. Strmě narůstající těžba spraše nemilosrdně ničila archeologickou lokalitu. V popisu historie předmostských cihelen, jedná se o první desetiletí dvacátého století, uvádí Jos. Tomčík neuvěřitelnou produkci 14 milionů kusů cihel ročně. K cihelné velkovýrobě se v r přidává masivní odkop a odvoz zemin z jižních úbočí návrší, dnes již zaniklých tratí Hejnice a

20 Dvorská, pro násypy třetí železniční koleje Severní dráhy z Přerova do Lipníka. I když se archeologové znovu vraceli k zachraňovacím výzkumům, tempo devastace bylo natolik zdrcující, že převážná část především ranějších kultur byla nenávratně zničena. Díky záznamům Josefa Tomčíka, především na stránkách Památné knihy obce Předmostí, je možno některými cennými údaji doplnit další chybějící část archeologické mapy Předmostí. Z přelomu devatnáctého a dvacátého století zanechává údaj o nálezech západně hřbitova, v prostoru Společenské cihelny. Jedná se o protilehle situovanou oblast vůči prozkoumaným plochám K. J. Maškou a M. Křížem. Zapisuje: pohřebiště bylo velmi rozsáhlé. Rozprostíralo se za nynějším hřbitovem při silnici, kde stojí Společenská cihelna. V cihelně této bylo dobře pozorovati, že ve stěně 3 m vys., jež povstala odkopáním hlíny, bylo vždy viděti bělavou barvou ohraničené otvory do nitra stěny vedoucí, jež při blízkém ohledání objevily se jako dutiny ukopnutých kostí holenních nebo stehenních kostry v hrobě odpočívající. Byla to škoda dnes nenahraditelná, že hroby všechny nebyly před tím prozkoumány, ale nedalo se proti tomu dělati ničeho. 8) Jde o nepochybné, těžbou cihlářských hlín zničené pohřebiště, které nebylo prozkoumáno a zařazeno. Tato skutečnost, podchycená J. Tomčíkem, zanechává i jinou informaci. Podporuje pesimistický názor, podpořený příklady z pozdější doby a na různých místech návrší, že k mnohým odkryvům nebyli vůbec archeologové přizváni. Cenné kovy a vizuelně atraktivní předměty byly rozkradeny při odkopu zeminy, zbytek zlikvidován rychlou těžbou. Mezi zaměstnanci cihelen bylo málo lidí, majících zájem na přivolání odborníků. Nebylo to ani v zájmu těžby. Každý průzkum znamenal zdržení. Z ústních nepodložených

21 zpráv se tak dělo i na pozemcích zemědělských usedlostí v Předmostí. Pokud se při nějakém zásahu přišlo na archeologický nález, byl buď prodán pod rukou, nebo zlikvidován. Chyběla vstřícnost majitelů usedlostí posílena obavou, že jim archeologické odkryvy naruší nebo zničí zemědělské pozemky. Josef Chromeček, na jehož zahradách byly učiněny významné objevy, patřil spíše k vyjímkám. Mnoho soukromých sběratelů získalo exponáty od cihlářských dělníků za úplatu. Dlužno podotknout, že k nim patřili i kantoři z Předmostí - rozšiřovatelé školní archeologické sbírky. Další popis uchovaný J. Tomčíkem se týká odkryvu zemin v jižní části předmosteckého návrší. V těchto místech probíhal výše uvedený odvoz zemin pro potřeby železnice. Situaci nechal ofotografovat (obr. 6-7) a v kronice uvádí: objeveno v květnu 1921 na poli u vesnice v tzv. Hejnicích a na Dvorských u příležitosti odkopávání hlíny navážené na žel. trať k Bohumínu pro zřízení třetí a čtvrté koleje. Při odebrání této přes 6 m silné vrstvy čisté hlíny, pod níž nachází se písek a pak štěrk, přišel na tyto příbytky uč. Jos. Tomčík a dal je fotografovati, aby opět nepřišly k ztracení, jako se stalo s dřívějšími. Vyplněné jsou tyto dížky černou hlínou samých střepů z nádob a různých kostí aj. Tytéž fotografie zaslány k posouzení prof. Kreutzovi a Dr. Absolonovi do Brna, kteří potvrdili co shora řečeno. 9) K tomu na jiném místě uvádí svůj názor na ofocenou situaci jedná se o hroby nebo příbytky starých indoevropských kmenů, kteří bydleli v Předmostí v době prehistorické či předvěké, jevící se jako ostře ohraničené obrazce dížky tmavé barvy. Ještě dále uvádí upřesnění těžebních prací. Odvoz hlíny z uvedených prostor započal již r. 1916, kdy byl dovezen ohromný bagr na braní hlíny a to konkrétně z pozemků,

22 patřících rolníkům Ant. Mackovíkovi č. 6, Jos. Jurečkovi č. 32, Al. Dokoupilovi č. 17, Suchánkovi č. 31 a Jos. Jurečkovi č. 4 soupis konkrétních pozemků přesně lokalizuje místo odtěžení. O jaká množství zeminy se jednalo, svědčí zbudování speciální úzkokolejné dráhy na přepravu odkopu. Jos. Tomčíkem pořízenou fotografii publikoval B. Klíma ve své publikaci Lovci mamutů v Předmostí. Je zde však chybně přiřazena k sprašovému návrší Hradiska. Ve skutečnosti zachycuje situaci v jižní části předmostského návrší, cca 250 m pod bývalou Skalkou. B. Klíma charakterizuje dížky jako jámy různých pravěkých kultur. Situování odkryvů v zanechaných popisech Jos. Tomčíka do jihozápadní části Předmostí zvyšuje už tak velké množství nálezů uskutečněných v této oblasti. V širokém pásu probíhajícím jihojihozápadně od skalnatého hřbetu Hradiska a bývalé Skalky po zvolna se svažujícím úbočí z navátých spraší krytých úrodnou černozemí směrem k obci Dluhonice a niveletě řeky Bečvy, jsou zastoupeny téměř všechny kultury od nejstarších dějin lidstva. Předmostské návrší se svými rozhlednovitými skalnatými útvary (a snad i jeskyněmi a převisy), vývěry minerálních pramenů (s pravděpodobně nezamrzající otevřenou vodní plochou) a blízkým řečištěm Bečvy (rozlévajícím se svými slepými rameny až do šíře 1,5 km) vytvářelo příznivé podmínky pro osídlení od dob člověka neandrtálského po současnost. Dominantní poloha pahorku, kryta od severu hradbou Oderských vrchů a předhůřím Jeseníků, zajišťovala osídlencům dokonalý rozhled na východ do ústí Moravské brány, na jih k Hostýnským vrchům a na západ do rovinné Hané. Vizuelně ovládali trasu, které se nemohla vyhnout žádná společnost, křižující území Moravy ve směru východ západ. Dnes, kdy z předmostského návrší byly odtěženy mocné pokryvy

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Zprávy kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení geologicko-palaeontologické, čís. 4. Poznámky

Zprávy kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení geologicko-palaeontologické, čís. 4. Poznámky Zprávy kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení geologicko-palaeontologické, čís. 4. Poznámky k diluviálnim nálezům v jeskyních raladečských a stopám glaciálním na severovýchodní Moravě.

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12.

Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie. Praha, 12. PhDr. Vladimír Špidla Komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Evropská komise Rue de la Loi 200 1040 Brusel Belgie K RUKÁM PANA KOMISAŘE Věc: Žádost o podporu Praha, 12.prosince

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE A) IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY IDENTIFIKACE STAVBY: Název stavby: Základní charakteristika stavby: IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA: Základem úprav v Národní kulturní památce Mikulčice část Akropole

Více

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23 Interaktivní hra, její součástí je rozmístění fotografií a informací po třídě (identifikace dle čísla) žáci obdrží jmenovku Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus a Australopithecus a mají si vybrat,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem

Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Exkurze pro 3. ročníky Lidské tělo pod drobnohledem Termíny konání: 16. září 2014 Cíle exkurze: žáci uvidí reálné kosterní pozůstatky či umělé makety jednotlivých členů vývojové řady člověka prohlédnou

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO

MALÍŘSTVÍ PALEOLITU MALÍŘSTVÍ PALEO MALÍŘSTVÍ PALEOLITU VY_32_INOVACE_DVK1102 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Obrazová prezentace vývoje malířství v období paleolitu MALÍŘSTVÍ

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK14EV_BZ_ZZ_01106_2014-00-www.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Vybavení botanické zahrady pro ekologickou výchovu Evidenční

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu

Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Název miniprojektu: Hlavní geologické procesy Škola: Základní škola náměstí E. Beneše, Varnsdorf Školní rok: 2013 / 2014 Vedoucí kroužku: Bc. Lucie Šeráková Terénní cvičení na Špičáku u Varnsdorfu Obsah

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5013 23/2010 zjištění tržní ceny nemovitosti - pozemku p.č. 926 zahrady, LV č. 4260, v obci Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna,

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Školní obrazy v muzejních sbírkách

Školní obrazy v muzejních sbírkách Školní obrazy v muzejních sbírkách Příspěvek byl zpracován na základě zkušeností Aleny Matyášové, kurátorky Historické podsbírky PM JAK Mgr. Magdaléna Šustová Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010

Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Č. Jméno 1 Adresa školy Adresa bydliště Dějepisná olympiáda 39. ročník 2009/2010 Zadání úkolů školního kola test Tematické zaměření ročníku: Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské Úkol č. 1 Bývají pravěké

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA

ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA ZAJÍMAVOSTI ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA JIHU USA Zdeněk Dvořák 1 a Radovan Soušek 2 Úvod V průběhu posledních dvou let jsme měli možnost v rámci studijních pobytů poznat jih USA a porovnat si své teoretické

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 4 listy prezentace, 4 listy úkoly,

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více