Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2006/2007"

Transkript

1 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav archeologie a muzeologie studijní rok 2006/2007 Jan Mikulík posluchač 3. ročníku kombinovaného studia muzeologie UČITELÉ V PŘEDMOSTÍ VLASTIVĚDNÁ ČINNOST A HISTORIE ŠKOLNÍ ARCHEOLOGICKÉ SBÍRKY Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. František Hýbl Přerov 2007

2 - 2 - Prohlašuji tímto, že jsem bakalářskou práci na téma Učitelé v Předmostí vlastivědná činnost a historie školní archeologické sbírky vypracoval samostatně, pouze s použitím pramenů a literatury v práci uvedených. V Přerově dne 5. května 2007

3 - 3 - Mé poděkování patří zejména synům učitele Josefa Kalmana - Stanislavu, Pavlovi, Vítu za poskytnutí důležitých informací o vlastivědné činnosti svého otce. Paní učitelce v.v. Ivaně Otáhalové za záchranu a ochotné dohledávání archeologických exponátů. Panu řediteli v.v. Karlu Macháčkovi za cenné poznatky a řediteli školy J. A. Komenského v Předmostí Vladimíru Peškovi za vstřícné poskytnutí informací a materiálu k založení a vývoji současného školního muzea. Mé díky patří také řediteli Komenského muzea v Přerově PhDr. Františku Hýblovi za zapůjčení jedinečných fotografií ze soukromého archivu.

4 - 4 - OBSAH I. Úvod...5 II. III. IV. Stručná historie...8 Založení školní sbírky...13 Období mezi světovými válkami...27 V. Učitel Josef Kalman...31 VI. Stav školní expozice do roku VII. VIII. IX. Školní minimuzeum...40 Současné školní muzeum...48 Závěr...50 Resumé...53 Poznámky...56 Seznam pramenů a literatury...57 Příloha obrazová část...60

5 - 5 - I. ÚVOD Ještě veliké kosti obrů ve vršku pod Skalkou předmosteckou vykopávají, zuby tak veliké jako pěst, jako hlava člověčí etc., žebra jako břevce i rohy veliké též se nalézaly - tak zní nejstarší písemná zmínka o nálezech velkých zvířecích kostí na předmosteckém návrší. 1) Údaj zaznamenal písař a biskup Jednoty českých bratří Jan Blahoslav ( ), rodák z Přerova, v Gramatice české vydávané v letech , v přídavcích k první knize. Tuto nejstarší písemnou zprávu o archeologických nálezech v Předmostí u Přerova zpřístupnil Ignác Hradil a Jos. Jureček v r vydáním rukopisné Blahoslavovy Gramatiky české objevené v Tereziánské bibliotéce ve Vídni. Po více jak třista letech tuto unikátní historickou zprávu potvrzují reálnými objevy první badatelé. V čele s otcem moravské archeologie Jindřichem Wanklem odkrývají koncem l9. století pod mohutnými sprašovými návějemi u západního vstupu do Moravské brány jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit středního a mladého paleolitu v Evropě. Na úbočích předmostských vápencových skalních útvarů Skalky a Hradiska byly uskutečňovány důležité archeologické objevy. Střetávali se zde přední badatelé té doby. Předmostí se dostalo do centra odborného zájmu a vzbudilo velký zájem mnoha soukromých sběratelů i laické veřejnosti. Již první archeologické odkryvy se však dostávaly do střetu s dynamicky rozvíjející se těžbou nerostných surovin lomového kamene, vápence a cihlářské hlíny, která nenávratně ničila vzácné důkazy historických osídlení a měnila tvar návrší. Devastující těžba, spolu s nově vznikajícími cihelnami postupně obemykajícími prstencovitě centrální návrší, během několika

6 - 6 - desetiletí zcela vymazala původní tvar krajiny. Zemědělská obec rozkládající se svými zahradami na úrodných spraších okolo hřbetu z devonských vápenců obklopeného jezírky minerálních vod zanikala. Výzkum archeologické lokality od začátků přesahoval možnosti prvních badatelů. Nebyli schopni a nebylo to ani v jejich možnostech zachránit do budoucna rekonstrukční obraz tak významné lokality v jejím plném rozsahu a významu. Rychle postupující odtěžování předmostského návrší spojené s vyjímečnými archeologickými nálezy, které byly okamžitě a kompletně odváženy prvními badateli i nekontrolované sběry laických sběratelů neušly bystrým pozorovatelům z řad kantorů předmostské školy. Záznamy ve školních kronikách svědčí o jejich úsilí soustředit aspoň zlomek archeologického materiálu v prostorách školní budovy a tyto uchovat a vystavit pro budoucí pokolení v místě nálezů. Nenechával je lhostejným ani pohled na mizející přírodní krásy předmostského návrší, snažili se zdokumentovat krajinné úkazy a mnohdy sami zachránili a popsali odkryté památky. Všímali si i života obce lidových zvyků, charakteru řemesel, typu zástavby, pozemků a názvů tratí. Bez jejich cenných záznamů bychom dnes stěží sestavovali původní obraz Předmostí. Před více jak sto lety byly položeny základy školních archeologických sbírek, které dodnes fungují v podobě muzea pravěku ve škole J. A. Komenského v Předmostí. V době, kdy světově proslulé tábořiště lovců mamutů je z větší části odtěženo až v osmnácti metrových mocnostech a zastavěno sídlištní panelovou zástavbou, kdy v minulosti strategicky výhodnou přírodní rozhlednu v ústí Moravské brány připomíná jen torzo Hradiska, plní školní muzeum úlohu základní informovanosti o dějinném významu předmostského návrší v samém centru objevů.

7 - 7 - Existence současného školního muzea je důstojným památníkem také všem, mnohdy i bezejmenným kantorům v Předmostí, kteří se zasloužili o uchování historického odkazu budoucím generacím. Úkolem této práce je zmapovat zapomenuté vlastivědné úsilí pedagogů předmostských škol a připomenout si jejich podíl na vývoji školních sbírek vztahujících se k historii obce a archeologickým nálezům.

8 - 8 - II. STRUČNÁ HISTORIE Abychom lépe pochopili iniciativy kantorů školy směřující k vytvoření školního archeologického kabinetu je nutno se stručně seznámit s dramatickým vývojem událostí na předmostském návrší v druhé polovině 19. století. Když v r přichází do Předmostí první badatel Jindřich Wankel, na základě upozornění vojenského lékaře V. Svobody, je mnoho památek již zničeno. Vápenecové skalisko Skalka - v jižním okraji návrší je vydolováno do hloubky dvaceti metrů a do úbočních sprašových návějí se těžbou zakusuje hned několik cihelen. Strmou těžbu způsobilo otevření přerovské vápenky v r a především zvyšující se potřeba cihelného materiálu pro stavbu železnice z Vídně do Ostravsko - karvinského kamenouhelného revíru. Pro snadnou dostupnost v blízkosti města Přerova se tomu tak, dle písemných záznamů, dělo v menší míře i v dřívějších dobách. Již od r je např. mezi důchody přerovského panství v urbáři Vratislava z Pernštejna uveden i lom na Lipové v Předmostí, z něhož si mohl lámati kámen každý, kdo vrchnosti řádně zaplatil. Ohromné množství kosterních mamutích pozůstatků a pleistocenní zvířeny muselo být odkrýváno na předmostském návrší v druhé polovině 19. století. Dle věrohodných dobových zpráv článek předmostského kaplana Daniela Deutsche v olomouckém deníku Hvězda v r ) Záznamy ve školní a obecní kronice - byly odváženy stovky zemědělských povozů s pleistocenními kostmi k rozemletí jako hnojivo nebo prodávány do cukrovaru na výrobu spodia. Zachovalejší kosti a kly získávali do svých sbírek sběratelé kuriozit a školní kabinety. Do tohoto období lze také datovat počátky sběratelské činnosti hostinského Edmunda Herrmana, jehož sbírku získala

9 - 9 - škola v Předmostí v r Dochovaly se zprávy o přerovském pivovaru, založeném r.1859, který hospodářsky využíval kostní uhlí a za tím účelem vykupoval i kosti pleistocenní zvěře z Předmostí. K podobnému využití byla dokonce v blízkosti obce postavena v šedesátých letech 19. století tzv. spodárna. K této nám zanechává pozoruhodný popis předmostský kantor Josef Tomčík v Památní knize obce Předmostí. Uvádí: u Malého Předmostí si v r.1860 pronajal pozemek holešovský žid Kretce a postavil si na něm hned vedle silnice pece na pálení kostí, tzv. spodárnu. Během doby předmostští chlapci přišli brzy na laciný zdroj příjmu. V Chromečkově zahradě nyní Přikrylově povalovalo se tou dobou po zemi množství kostí různé zvěře, některé byly tak veliké, že se děti na nich houpaly. Tyto kosti chlapci v zahradě sbírali a do spodárny prodávali. 3) Pozdější archeologické výzkumy potvrzují bohaté naleziště právě v hlinících této zahrady. Na str. l6-l7 obecní kroniky ještě uvádí:,, V druhé polovici l9. století okolo r.l870 vyváželi hlínu ze zahrady J.Chromečka č. 27 a J.Černoška č. 29 do Přerova nejvíce pekařům a kamnářům, kde ji dobře zpeněžili. Při kopání této hlíny přišli na ohromné kosti, které někteří lidi sbírali a prodávali do spodárny přerovské, více však do blízké kosťárny v Předmostí. Časově i místně potvrzuje bohaté archeologické naleziště popsané J. Tomčíkem na stránkách ČVSMO v r. l890 J. Wankel, který na str. 55 uvádí:,,nejbohatším na památky pravěké místem tohoto pahorku je usazenina za statkem p. Chromečka, který před více jak 25 lety (tedy před r. l865) stráň tu, chtěje zahradu svou rozšířiti, strhnouti dal, při čemž taková síla kostí velikých zvířat na den se dostala, že jich několik set vozů odvézti a rozemlíti dal, aby jimi pak svá pole pohnojil. (obr. 1). Archeolog B. Klíma a autor publikace Lovci mamutů v

10 Předmostí uvádí, že se blíží pravdě tvrzení o odvážení mamutích kostí po půldruhé století z předmostských hliníků. Kosti se roztloukaly a upotřebovávaly jako hnojivo pro zemědělské účely. V Předmostí bylo objeveno takové množství mamutích kostí, že střízlivý odhad udává počet min. jednoho tisíce mamutích jedinců ulovených lovci mamutů v této lokalitě nelze však odhadnout obrovské množství kostí použitých jako topivo v éře lovců a kostí zničených k výrobě spodia a zemědělského hnojiva. Jindřich Wankel provádějící první skutečné archeologické odkryvy věnoval své nálezy Antropologické společnosti ve Vídni. Od r. 1883, kdy společně s J.Havelkou založil Vlastenecké muzeum v Olomouci, soustřeďuje nálezy zde a zasazuje se o výhradní práva k výkopům. V Předmostí působil další významný badatel středoškolský profesor z Telče K. J. Maška. Po krátké spolupráci s J. Wanklem získal v r.1889 oficielní povolení a provádí samostatný výzkum. V r učinil nejvýznamnější objev. Postupně odkryl u západního okraje odtěžené Skalky pohřební areál mladého paleolitu s více jak dvaceti lidskými kostrami různého věku a pohlaví. Hrob byl kryt záklopem z mamutích lopatek a kostry patřily jednotnému rodovému typu. Veškerý nalezený materiál byl K. J. Maškou odvezen do soukromé sbírky v Telči kolekci získává v r.1909 MZM Brno. Úspěchy výzkumů přivádějí na předmosteckou lokalitu dalšího významného vědce notáře ze Ždánic M. Kříže. Mezi K. J. Maškou a M. Křížem namísto spolupráce vzniká ostrý spor o výkopová práva a K. J. Maška po roce 1894 již neprovádí výzkum. Výměna názorů obou badatelů proběhla i na stránkách Časopisu Vlasteneckého muzejního spolku v Olomouci. M. Kříž v r.1895 objevil slavnou řezbu mamuta a rytinu ženy v mamutím klu. Také M. Kříž veškerý výkopový materiál ihned z Předmostí odvezl do Ždánic v r.1916

11 sbírku získává MZM Brno. Věhlas předmostských nálezů a jejich snadná dostupnost přivábil množství soukromých sběratelů a překupníků. Celkově byly odvezeny na desetitisíce kusů kamenné a kostěné industrie a kostí paleolitické zvěře různých druhů. Pro představu se jen MZM Brno do r.1943 podařilo získat na 41,5 tisíce kusů veškerého materiálu z Předmostí. M. Kříž prohlásil v r práce na předmostském nalezišti za ukončeny. Budoucnost však jeho závěry vyvrátila. Pokračující těžba cihlářských hlín severozápadním směrem od bývalé Skalky nadále odkrývala nejen stopy pobytu lovců mamutů, ale i sídlištní objekty zemědělských kultur. Důležitost lokality podtrhuje zájem světových institucí o možnost provedení výzkumů např. Institut de la Paleontologie humaine Paříž, Národní muzeum ve Washingtonu, Loganovo muzeum v Beloitu aj. Z řady archeologů, působících dále v Předmostí u zachraňovacích a revizních výzkumů, je nutno vzpomenout K. Absolona vnuka J. Wankla významný je především odkryv lidských kosterních pozůstatků a B. Klímu, který v r.1982 objevil v jižním úbočí návrší stopy dalšího menšího sídliště lovců mamutů. Z novější doby výzkum Jiřího Svobody v r dokázal přítomnost středopaleolitického osídlení v severovýchodní části Hradiska. Není záměrem této práce vyjmenovat všechny badatele a sběratele, kteří v Předmostí působili, ani uvést přehled objevů a osídlení. Jde jen o načrtnutí představy o tom, jak významnou archeologickou lokalitu Předmostí představovalo a jak dokazují nové výzkumy stále představuje, kolik památek bylo odvezeno a průmyslovou těžbou zničeno. Během několika desetiletí bylo centrum lokality zcela zlikvidováno drastickou těžbou a zastavěno panelovou sídlištní zástavbou. Archeologicky cenným

12 zůstává torzovitý vrchol Hradiska, prostor předmostského hřbitova a okrajové části Předmostí. V současné době připomíná návštěvníkům archeologickou lokalitu v místě odkryvů školní muzeum pravěku situované v budově školy J. A. Komenského a terenní prezentace lovců mamutů vybudovaná pod vedením profesora J. Svobody v r Základy školního muzea položili kantoři obecné školy v Předmostí před bezmála sto lety, kdy archeologické naleziště v Předmostí se nalézalo v centru vědeckého i laického sběratelského zájmu.

13 III. ZALOŽENÍ ŠKOLNÍ SBÍRKY Kantoři předmostské školy od začátků prováděných vykopávek velmi usilovali o soustředění malé archeologické sbírky do školní budovy. Bylo velkým zklamáním, když i po slibech prvních badatelů nezískala škola žádný předmět. Přitom byli svědky odkryvu a odvozu tisíců nalezených exponátů, případně i jejich výhodných prodejů. Neopomněli tyto skutečnosti také zaznamenat. Nadučitel František Snídal, působící na škole v letech , poznamenává na stránkách školní kroniky: Dr. Kříž objevil zde zase (rozumí se zahrada Chromečkova v Předmostí) pohanské pohřebiště obsahující 44 hrobů s kostrami a při jedné nalezl zlaté džbánkovité náušnice též veliké ceny! Pisatel těchto řádků byl často svědkem vykopávek a žádal oba pány, aby malou kolekci darovali pro zdejší školu, avšak škola neobdržela ničehož, ano když svého času učitel Jan Vít některé maličkosti pro školu získal, dostavil se ředitel Maška do školy a věci mu odebral!. 4) K této události, která nemálo roztrpčila kantory se ještě podrobněji vrací učitel Josef Tomčík, na škole vyučoval v letech , v Památní knize obce Předmostí: řed. K. J. Maška a Dr. M. Kříž převeliké množství kostí a klů mamutích vykopali, kosti vlčích, sobích, medvědích, pak ohromné čelisti lidské, veliký počet jehlic, kroužků, nástrojů pazourkovitých, bůžků i kovových - malých i velkých popelnic, kamenných nástrojů: nožíků, sekyrek, mlatů a mnoho jiných věcí nalezli, aniž by místní škole neb obci na věčnou památku něco zanechali slibovali tito pánové, že než odejdou zanechají zde v obci malou sbírku těchto věcí avšak nestalo se tak. Právě naopak, když jeden z těchto pánů na 3 dny odcestoval, ustanovil tenkráte zde působícího učitele Jana Víta nad svými dělníky dozorem. Ten při

14 dohlídce z dlouhé chvíle svým nožíkem ze země nějaké kůstky vyhrabal a do školního kabinetu uložil. Avšak jakmile se dotyčný ze svých cest navrátil a se dozvěděl, že p. učitel nějaké věci sobě vyhrabal a odnesl, žádal jej týž a to se vším důrazem, aby bez otálení do posledního kousku odevzdal, jinak že jej soudně k tomu donutí. Z toho vidno, jak tito pánové s obcí a se sbírkami zamýšleli a jak i slovutní páni o takových případech na sliby a dané slovo s největším klidem zapomínají. Tak podařilo se vykopati částku po částce bezmála celého mamuta a kostry předpotopního člověka. Nalezené věci byly dobře prodány nejvíce do ciziny, při čemž sběratelé tito nemálo zbohatli. Tak ku příkl. vykopána byla kovová soška jakéhosi bůžka, kterou šťastný nálezce cenil si výši předmostského gruntu. Také při kopání základní nynější staré školy r přišlo se na hroby a kosti zvířat předpotopních. 5) Obsažná zpráva podává několik důležitých informací. Za uvedených vztahů mezi badateli a učiteli nemohla do r. 1897, kdy z Předmostí odchází i M. Kříž, existovat školní sbírka. Neušla by jistě pozornosti badatelů, kteří tak bedlivě střežili nalezené předměty. Pokud ano, tak pouze maličkosti ukryté v kabinetu a nezmiňované. Svědčí ale o snaze nějaké sbírkové předměty pro školu získat. Z bohatého výčtu nálezů vysvítá i způsob nakládání s nimi za účelem výhodného prodeje. Dává za pravdu tvrzení, že mnoho cenných vykopávek, bez jakékoliv identifikace bylo prodáno u nás i do zahraničí. Dosud nebyl proveden souhrnný soupis předmostských vykopávek, jež mají v držení nejen česká, ale i zahraniční muzea. U popisu nalezených předmětů se autor zmiňuje o nalezení mamutích kostí ve výkopech základů staré školy. Toto místo je min. 150 metrů ve směru východním vzdáleno od hlavního naleziště v Chromečkově

15 zahradě. V neposlední řadě ze zprávy vyplývá množství odkrytých předmětů z kulturních vrstev následujících po éře lovců mamutů, které nejsou zdokumentovány. Předmostí v době prvních výzkumů bylo místem setkání a vědeckých diskusí našich i zahraničních badatelů. Aktuálně byla řešena otázka, zda člověk byl současník a vzhledem ke svým možnostem i lovec mamutů. Jedna z prvních mezinárodních archeologických konferencí se uskutečnila ve školní budově v Předmostí. Jedná se o starou školní budovu umístěnou podél severní strany farské zahrady (obr. 2). Jednání proběhlo ve dnech 2-3 června r za účasti J. Wankla, M. Kříže, K. J. Mašky a významného dánského vědce J. Steenstrupa. Učitel Josef Tomčík v Památní knize obce Předmostí připomíná, že jednání bylo vedeno v řeči francouzské. 6) Jistě se jednalo o mimořádnou událost a jen podnítilo snahu kantorů na vytvoření archeologické upomínky v prostorách školy. Oficiální založení školní archeologické sbírky lze datovat do r. 1907, kdy škola získává darem soukromou kolekci předmětů z předmostských hliníků. Učitel Josef Tomčík nám o této události zanechává v Památní knize obce Předmostí zprávu: menší takovou sbírku kostí mamutích, zubů, popelnic, jehlic, sekyrek, mlatů atd. nasbíral si v oné době kopání ovšem pod rukou kopajících dělníků zdejší hostinský Edmund Herman, který sbírku tu ze známých již příčin dosti v tajnosti choval, neb málo komu podařilo se ji shlédnouti. Když ten v r zemřel, stal se univerzálním dědicem jeho bratr Adolf Herman, dlící v Americe. Ten když přijel k pozůstalosti, celou nemovitost obci prodal a na přímluvu místních učitelů Františka Snídala a Josefa Tomčíka sbírku archeologickou zdarma místní škole postoupil. Ve vlastnoručním přípisu německy psaném loučí se pohnutě

16 s předmostskými občany a písemně potvrzuje, že zdarma odevzdává sbírku škole místní ucházela se o ní též střed. hospodářská škola v Přerově s přáním, aby jméno jeho bratra Edmunda co dárce nad sbírkou poznačeno bylo. Tak se stalo, že v Předmostí z onoho přebohatého naleziště přece něco na památku zbylo odevzdací list nachází se dosud v rukou učitele Josefa Tomčíka. Dále uvádí: pro školní a učební pomůcky má škola 2 kabinety: velký a malý, v nichž nachází se již dosti učebních pomůcek, z nichž některé jsou velmi cenné i pro laika zajímavé (např.velký mikroskop lze jej použít i k anatomickým preparátům at.d.) Mezi sbírkami zaujímá nejčelnější místo zmíněná sbírka archeologická po zemřelém Edmundu Hermanovi, zdejším hostinským. Nejcennějším předmětem této sbírky jest kamenná sekyrka, dle úsudku znalců prý polodrahokam, pak značné ceny jsou některé kovové kroužky, jehlice at.d. upevněné na zvláštních tabulkách. Dnes již nelze zjistit, zda byla archeologická sbírka umístěna v kabinetě staré školní budovy u kostela, nebo v nové škole původně dvojtřídce, postavené r severněji, při odbočce na obec Popovice (obr. 3). Obě školy fungovaly současně. Lze jen usuzovat umístění do nové školy. V menší staré budově byl ještě byt pro učitele a 2 školní kabinety by již neumožňovaly dostatečné prostory k výuce. Určitě se však jedná o první sbírku archeologických nálezů z Předmostí, přístupnou i pro veřejnost. Proslulé Teličkovo archeologické muzeum v Přerově, obsahující na deset tisíc sbírkových předmětů z Předmostí a okolí Přerova, bylo zpřístupněno v r Moravské zemské muzeum v Brně získalo sbírkovou kolekci K. J. Mašky z Předmostí v r. 1909, soubor M. Kříže v r a postupně pak sbírky dalších čtrnácti

17 soukromých sběratelů. K pozoruhodným patří sbírka soukromého sběratele z Předmostí Rudolfa Sálíka, čítající na patnáct tisíc kamenných nástrojů a mamutích kostí. Tajně shromažďovanou sbírku skrýval před veřejností, provedl i pečlivou konzervaci. MZM Brno sbírku získalo po jeho smrti v r Úplný soupis předmětů první archeologické sbírky, umístěné v kabinetu jedné ze školních budov v Předmostí, se nepodařilo vypátrat. Dochovala se však fotografie, pořízená Jos. Tomčíkem v první čtvrtině dvacátého století, zachycující část této unikátní sbírky (obr. 4). Sbírkové předměty jsou uloženy na dřevěných stolech a uspořádány a upevněny na dřevěných tablech. Ze staré fotografie jsme s určitostí schopni identifikovat jen několik předmětů, které se zachovaly do dnešních dnů číslo pořadní odpovídá číslu na fotografii - zařazení provedl archeolog A. Drechsler: 1 konvice, kultura se zvoncovitými poháry 2 osudí lužické kultury 3 profilovaný šálek lužické kultury 4 kamenný broušený sekeromlat, neolit neolit 5 plochý kamenný sekeromlat, neolit neolit 6 středověký džbán 7 mamutí obratel 8 mamutí stolička Jedná se o originály předmostských vykopávek z přelomu století. Předměty č. 1-6 jsou uloženy v depozitu Komenského muzea v Přerově, předměty 7 a 8 vystaveny ve stávajícím školním muzeu pravěku, školy J.A.Komenského v Předmostí (obr. č. 5). Na některých exponátech je dosud patrno evidenční značení písmeny Ba a pořadové číslo. Z toho lze usuzovat na původní min. základní evidenci školní sbírky. Spornou, co do pravosti, se

18 jeví kostěná figurka sedící těhotné ženy - označená na fotografii písmenem X. Nelze přesně určit, zda se jedná o originál, nebo kopii darovanou škole archeologem K. Absolonem v r Těchto sošek, vzniklých opracováním mamutích prstních článků, bylo na předmostecké lokalitě nalezeno celkem osm kusů. Jsou prezentovány jako výrazný symbol tábořiště lovců mamutů v Předmostí. Tablo označené písmenem B představuje keramické přesleny raného pravěku část uložena v depozitu Komenského muzea Přerov. Na tablu označeném písmenem A jsou zřejmě vystaveny železné kroužky - uváděné v obecní kronice Jos. Tomčíkem. Ostatní předměty, vzhledem k zašlosti fotografie, nelze přesně určit. Železné kroužky a vystavená drobnotvará industrie a zvířecí kosti, patrné na fotografii, se do dnešních dnů nezachovaly. Fotografie školní sbírky a okolní skutečnosti datace zápisů v kronice školní i obecní a přiřazení jednotlivých snímků - nasvědčují, že fotografie sbírky byla pořízena po ukončení 1. svět. války. To by znamenalo zachování celistvosti sbírky i ve válečných letech, kdy byl ve škole po celou dobu ubytován pěší polský pluk č. 57. Ten zanechal po sobě zdemolované školní místnosti napáchané škody odhadla školní rada na Kč. Josef Tomčík zanechává u fota sbírky poznámku, že se jedná pouze o část archeologické sbírky. Její celkový rozsah nelze určit. Není možno dopátrat jakýkoliv údaj z těchto let, vztahující se ke sbírkovému archeologickému školnímu fondu. Vedle sbírky archeologické byly ještě v kabinetech školy k vidění další sbírky. Především se jedná o sbírku, kterou získala škola v r od místního rodáka, elektrotechnika, Karla Suchánka. Předměty nashromáždil při svých cestách po Číně a Japonsku na začátku 20. století. Dle záznamu ve školní kronice

19 zapsal nadučitel František Snídal - zde byl k vidění např. čínský slunečník z rostlin, čínský kalendář a střevíce, stereoskop s obrazy, mořské korály, krásně zbarvené malé i velké mušle a mnoho jiného. V r.1927 ředitel J.Puchnar o této sbírce zanechává ještě zprávu, dle které jsou předměty uloženy do nové zvláštní skříně spolu s podobiznou a životopisem dárce, aby žáci až vyjdou školu nezapomínali, kde nabývali základů svého vzdělání. 7) Od r existovala ve školním kabinetě sbírka obsahující sto druhů nerostů, dodaná firmou Kveidl z Prahy, za cenu 12 zl. 50 kr, jak uvádí dochovaný záznam. Na předrepublikovou školu v malé zemědělské obci pozoruhodná ukázka školní kabinetní sbírky. Z obou sbírek se však do současnosti nezachovalo nic. Kabinetní sbírky byly hojně navštěvovány mládeží přerovských škol i veřejností. Učitel a pozdější řídící obecné školy v Předmostí Josef Tomčík (* ) patřil k lidem vlastivědně zaníceným (obr. 5). Autor Památní knihy obce Předmostí. Spolu s nadučitelem Františkem Snídalem (* ) se zasloužili o získání archeologické kolekce Ed. Herrmana pro školní kabinet a tím zachránili pro ukázku v obci aspoň část nalezených věcí z předmostských hliníků. Josef Tomčík pečlivě dokumentoval události a rychle měnící se podobu obce v době, kdy po r zájem badatelů o lokalitu na určitou dobu ochabl. Strmě narůstající těžba spraše nemilosrdně ničila archeologickou lokalitu. V popisu historie předmostských cihelen, jedná se o první desetiletí dvacátého století, uvádí Jos. Tomčík neuvěřitelnou produkci 14 milionů kusů cihel ročně. K cihelné velkovýrobě se v r přidává masivní odkop a odvoz zemin z jižních úbočí návrší, dnes již zaniklých tratí Hejnice a

20 Dvorská, pro násypy třetí železniční koleje Severní dráhy z Přerova do Lipníka. I když se archeologové znovu vraceli k zachraňovacím výzkumům, tempo devastace bylo natolik zdrcující, že převážná část především ranějších kultur byla nenávratně zničena. Díky záznamům Josefa Tomčíka, především na stránkách Památné knihy obce Předmostí, je možno některými cennými údaji doplnit další chybějící část archeologické mapy Předmostí. Z přelomu devatnáctého a dvacátého století zanechává údaj o nálezech západně hřbitova, v prostoru Společenské cihelny. Jedná se o protilehle situovanou oblast vůči prozkoumaným plochám K. J. Maškou a M. Křížem. Zapisuje: pohřebiště bylo velmi rozsáhlé. Rozprostíralo se za nynějším hřbitovem při silnici, kde stojí Společenská cihelna. V cihelně této bylo dobře pozorovati, že ve stěně 3 m vys., jež povstala odkopáním hlíny, bylo vždy viděti bělavou barvou ohraničené otvory do nitra stěny vedoucí, jež při blízkém ohledání objevily se jako dutiny ukopnutých kostí holenních nebo stehenních kostry v hrobě odpočívající. Byla to škoda dnes nenahraditelná, že hroby všechny nebyly před tím prozkoumány, ale nedalo se proti tomu dělati ničeho. 8) Jde o nepochybné, těžbou cihlářských hlín zničené pohřebiště, které nebylo prozkoumáno a zařazeno. Tato skutečnost, podchycená J. Tomčíkem, zanechává i jinou informaci. Podporuje pesimistický názor, podpořený příklady z pozdější doby a na různých místech návrší, že k mnohým odkryvům nebyli vůbec archeologové přizváni. Cenné kovy a vizuelně atraktivní předměty byly rozkradeny při odkopu zeminy, zbytek zlikvidován rychlou těžbou. Mezi zaměstnanci cihelen bylo málo lidí, majících zájem na přivolání odborníků. Nebylo to ani v zájmu těžby. Každý průzkum znamenal zdržení. Z ústních nepodložených

21 zpráv se tak dělo i na pozemcích zemědělských usedlostí v Předmostí. Pokud se při nějakém zásahu přišlo na archeologický nález, byl buď prodán pod rukou, nebo zlikvidován. Chyběla vstřícnost majitelů usedlostí posílena obavou, že jim archeologické odkryvy naruší nebo zničí zemědělské pozemky. Josef Chromeček, na jehož zahradách byly učiněny významné objevy, patřil spíše k vyjímkám. Mnoho soukromých sběratelů získalo exponáty od cihlářských dělníků za úplatu. Dlužno podotknout, že k nim patřili i kantoři z Předmostí - rozšiřovatelé školní archeologické sbírky. Další popis uchovaný J. Tomčíkem se týká odkryvu zemin v jižní části předmosteckého návrší. V těchto místech probíhal výše uvedený odvoz zemin pro potřeby železnice. Situaci nechal ofotografovat (obr. 6-7) a v kronice uvádí: objeveno v květnu 1921 na poli u vesnice v tzv. Hejnicích a na Dvorských u příležitosti odkopávání hlíny navážené na žel. trať k Bohumínu pro zřízení třetí a čtvrté koleje. Při odebrání této přes 6 m silné vrstvy čisté hlíny, pod níž nachází se písek a pak štěrk, přišel na tyto příbytky uč. Jos. Tomčík a dal je fotografovati, aby opět nepřišly k ztracení, jako se stalo s dřívějšími. Vyplněné jsou tyto dížky černou hlínou samých střepů z nádob a různých kostí aj. Tytéž fotografie zaslány k posouzení prof. Kreutzovi a Dr. Absolonovi do Brna, kteří potvrdili co shora řečeno. 9) K tomu na jiném místě uvádí svůj názor na ofocenou situaci jedná se o hroby nebo příbytky starých indoevropských kmenů, kteří bydleli v Předmostí v době prehistorické či předvěké, jevící se jako ostře ohraničené obrazce dížky tmavé barvy. Ještě dále uvádí upřesnění těžebních prací. Odvoz hlíny z uvedených prostor započal již r. 1916, kdy byl dovezen ohromný bagr na braní hlíny a to konkrétně z pozemků,

22 patřících rolníkům Ant. Mackovíkovi č. 6, Jos. Jurečkovi č. 32, Al. Dokoupilovi č. 17, Suchánkovi č. 31 a Jos. Jurečkovi č. 4 soupis konkrétních pozemků přesně lokalizuje místo odtěžení. O jaká množství zeminy se jednalo, svědčí zbudování speciální úzkokolejné dráhy na přepravu odkopu. Jos. Tomčíkem pořízenou fotografii publikoval B. Klíma ve své publikaci Lovci mamutů v Předmostí. Je zde však chybně přiřazena k sprašovému návrší Hradiska. Ve skutečnosti zachycuje situaci v jižní části předmostského návrší, cca 250 m pod bývalou Skalkou. B. Klíma charakterizuje dížky jako jámy různých pravěkých kultur. Situování odkryvů v zanechaných popisech Jos. Tomčíka do jihozápadní části Předmostí zvyšuje už tak velké množství nálezů uskutečněných v této oblasti. V širokém pásu probíhajícím jihojihozápadně od skalnatého hřbetu Hradiska a bývalé Skalky po zvolna se svažujícím úbočí z navátých spraší krytých úrodnou černozemí směrem k obci Dluhonice a niveletě řeky Bečvy, jsou zastoupeny téměř všechny kultury od nejstarších dějin lidstva. Předmostské návrší se svými rozhlednovitými skalnatými útvary (a snad i jeskyněmi a převisy), vývěry minerálních pramenů (s pravděpodobně nezamrzající otevřenou vodní plochou) a blízkým řečištěm Bečvy (rozlévajícím se svými slepými rameny až do šíře 1,5 km) vytvářelo příznivé podmínky pro osídlení od dob člověka neandrtálského po současnost. Dominantní poloha pahorku, kryta od severu hradbou Oderských vrchů a předhůřím Jeseníků, zajišťovala osídlencům dokonalý rozhled na východ do ústí Moravské brány, na jih k Hostýnským vrchům a na západ do rovinné Hané. Vizuelně ovládali trasu, které se nemohla vyhnout žádná společnost, křižující území Moravy ve směru východ západ. Dnes, kdy z předmostského návrší byly odtěženy mocné pokryvy

P.3 Nová školní budova postavena roku 1898 foto. P.6 Odkop zemin v trati Hejnice a Dvorská v roce 1921

P.3 Nová školní budova postavena roku 1898 foto. P.6 Odkop zemin v trati Hejnice a Dvorská v roce 1921 SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH P.1,,Pohled na část onoho pahorku, pod nímž zkopány byly předměty z předpotopní doby mamutů v zahradě J.Chromečka - autor textu i fota J.Tomčík (Státní okresní archiv Přerov -

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška

Předmostské venuše. Kříž vs. Maška Předmostské venuše Stylizovaná geometrická rytina ženy na mamutím klu z doby 31 až 22 tisíc let před naším letopočtem nebyla jedinou vzácností, která se v Přerově postarala o rozruch. Kromě Předmostské

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako

Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako 2011 Hlavní pracovní náplní roku byly plošné výzkumy v jádrech měst. Největší akcí byl bezesporu výzkum na městské parcele v České Třebové, vedený jako předstihový na novostavbě muzea, drobnější akce následovaly

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010.

Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Grantový projekt Struktura osídlení povodí říčky Smutné v době bronzové na Bechyňsku. Terénní archeologické prospekce a výzkumy v roce 2010. Ondřej Chvojka Od roku 2009 probíhá v povodí říčky Smutné na

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad

MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad MINIPROJEKT - GEOLOGICKÉ POCHODY Přírodovědný klub ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad Obsah: 1) Úvod výběr lokality a) Seznámení s geologickou mapou okolí Lázní Bělohradu b) Exkurze do Fričova muzea c) Příprava

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

Muzeum dýmek v Proseči

Muzeum dýmek v Proseči Muzeum dýmek v Proseči Materiál mapující vývoj Muzea dýmek v Proseči zejména od roku 2007 po současnost a předkládá možnosti dalšího směřování a rozvoje tohoto dlouhodobého projektu. Stanoviska a návrhy

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský

2 OKRES DĚČÍN. Autor: Peter Budinský 2 OKRES DĚČÍN Autor: Peter Budinský OBSAH 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle lokalit a data nálezu 2.2 Rejstřík sbírkových nálezů podle období a kultur 2.3 Literatura 2.1 Soupis sbírkových předmětů podle

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích

Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Josef Flégl Archeologické nálezy v Dolcích Úvod Za dobrušským gymnáziem a zemědělským družstvem směrem k lesu Halín se nachází lokalita zvaná Dolce. Jde o pomístní název pozemků, které dnes většinou patří

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4,

Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, Autoři: žáci 8. a 6. třídy Soňa Flachsová, Anna Kobylková, Hana Nešetřilová Vilém Flachs Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Závěr 6) Seznam literatury

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zprávy kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení geologicko-palaeontologické, čís. 4. Poznámky

Zprávy kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení geologicko-palaeontologické, čís. 4. Poznámky Zprávy kommisse pro přírodovědecké prozkoumání Moravy. Oddělení geologicko-palaeontologické, čís. 4. Poznámky k diluviálnim nálezům v jeskyních raladečských a stopám glaciálním na severovýchodní Moravě.

Více

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci)

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Přílohy: V Mladé Boleslavi dne. Adresát: Obecní úřad Dalovice Dalovice 94 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Vážený pane starosto

Více

Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně

Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně Buršice 1945 Počet padlých a pohřbených příslušníků německé branné moci v ČR je odhadován na 100 tisíc. První exhumace byly prováděny bezprostředně po válce, jednalo se například o případy, kdy byla ohrožena

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK Archeologická památkov tková péče Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK martin.nechvile@kraj-lbc.cz www.pamatky.kraj-lbc.cz Základní otázky archeologické památkové péče 1) Proč vlastně chránit

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

Skupina Typ varianta Typ varianta

Skupina Typ varianta Typ varianta Přílohy 89 Hrnce Procházka Brno Ronovec Skupina Typ varianta Typ varianta 02 01.01 04 89 05 02.01 07 08.01 08 81 09 02.01 04.01 05.01 22 33 06.01 10 01.01 02.01 05.01 2 5 9 06.01 07.01 11 01.01 02.01 04.01

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském

Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Archeologica Pragensia 14, 1998 141-148 Předběžná zpráva o 1. etapě záchranného archeologického výzkumu v prostoru býv. židovského hřbitova ve Vladislavově ul. na Novém Městě pražském Mgr. Michaela Wallisová

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PRAVĚKÉ UMĚNÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_114_VV6 PRAVĚKÉ UMĚNÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PRAVĚKÉ UMĚNÍ Umění je nám vrozené. Nezačíná v historii,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol Nabídka vzdělávacích programů pro žáky základních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23

Australopithecus- 1,2,6,13,14, Homo habilis-3,7,15,19,20 Homo erectus-4,8,16,17,21, Homo sapiens neanderthalensis-5,9,18,22,23 Interaktivní hra, její součástí je rozmístění fotografií a informací po třídě (identifikace dle čísla) žáci obdrží jmenovku Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus a Australopithecus a mají si vybrat,

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 1. Pravěk. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá.  DUM číslo: 1 Pravěk Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Raný středověk, středověk a novověk

Raný středověk, středověk a novověk Raný středověk, středověk a novověk 1. HRUTOVSKÁ STRÁŇ Foto č. 31. Zlomky keramických nádob s bočními foty zlomků Foto č. 32. Zlomky keramických nádob Foto č. 33. Zlomky keramických nádob Foto č. 34. Zdobené

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Památka v Doubravě mimořádný doklad papírenské výroby na našem území

Památka v Doubravě mimořádný doklad papírenské výroby na našem území Památka v Doubravě mimořádný doklad papírenské výroby na našem území Už čtvrtým rokem, krok za krokem, se v Doubravě u Aše pracuje na obnově reliktů památkově chráněné papírny. Ambicí projektu není a ani

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více