Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004"

Transkript

1 Zápis ZM Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc., Majetič Josef, Ing. Minář Milan, RNDr. Sitová Lada, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel, Ing. Verner Ladislav. Omluven: Flugr Miloš, Mgr. Strnad Oldřich (příchod v hod., odchod hod.), Obrová Lenka, Karlík Jaroslav příchod v 16.35hod. 1. Zahájení Pan starosta zahájil dnešní jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Lanškrounských listech. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 17 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 3. prosince 2003 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Kopie zápisu je k nahlédnutí dnes u prezence. Zapisovatelkou dnešního jednání jmenoval pan starosta slečnu Kateřinu Lochmanovou. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenoval pan starosta MUDr. Miladu Krejčovou a Ing. Ladislava Vernera. Hlasy budou sčítat: Ing. Martinec a pí. Krejčová. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení 2. Vstupy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Investiční záleţitosti 5. Vyhlášky a pravidla 6. Nakládání s nemovitým majetkem města 7. Různé 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr Zároveň uvedl, ţe po bodu vstupy občanů, bude probíhat prezentace Ing. Urbana ohledně výstavby víceúčelové haly s umělou ledovou plochou (dále jen zimní hala). K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání. pro: Vstupy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany, aby vznesli dotazy a připomínky.

2 Zápis ZM Pan Urban uvedl, ţe předloni dával tehdejšímu ZM dokumentaci ohledně chodníku na ul. Dobrovského, začátek aleje ke hřbitovu. Stav tohoto chodníku je více neţ kritický (obrovské kaluţe vody). Přítomným členům ZM předloţil fotodokumentaci stávajícího stavu chodníku. Zároveň vznesl dotaz, proč se zatím na pozemku býv. kluziště nic neděje, nic nestaví ţádný market. Pan starosta předal slovo Ing. Šebrlemu. Ing. Šebrle uvedl, ţe Technické sluţby v loňském roce se pokusily udělat odvod vody. Stav komunikace osobně prohlédl. Bude nutné vyhotovit jednoduchý projekt na opravu tohoto chodníku změnit spádové poměry, sfrézování povrchu minimálně o 5-6cm a poloţit nový kryt z odtokové směsi se spády. Potvrdil, ţe chodník za mnoho opravdu nestojí. O zimní hale bude ještě hovořeno, v současné době je vydáno stavební povolení, připravuje se dokumentace na vyhlášení veř. obch. soutěţe, stavět se začne v dubnu. Ohledně pozemku býv. kluziště uvedl, ţe firma Agile má stavební povolení na prodejnu Lidl začne stavět aţ to počasí dovolí. U prodejny Albert je situace podobná, bývalá prodejna p. Hejla je uţ zbouraná. Paní Bořková laborantka stomatologie, vznesla dotaz ohledně parkoviště před budovou zubní ambulance. Nikdo ze stomatologů nesouhlasí s tím, ţe byla zrušena vyhrazená parkovací místa pro zaměstnance. Zaměstnanci souhlasí se zakoupením parkovacích karet, ale nesouhlasí s tím, ţe vyhrazené parkovací plochy byly zrušeny. Pan starosta uvedl, ţe takto rozhodla RM, dříve to byl zvyk, ţe pro zaměstnance byla vyhrazena park. místa. Nezaručil to, ţe parkoviště bude opět vyhrazeno pro zaměstnance stomatologie. Uvedl, ţe pokud by kaţdá instituce ve městě měla vyhrazené parkovací plochy, nezbyl by ţádný prostor pro zaparkování vozidel návštěvníků města. Paní Boţková poţádala o vysvětlení, jak nakládat a vykládat potřebný materiál, který je celkem těţký (např. 1ks sádry - 25kg). Pan starosta odpověděl, ţe podle Pravidel silničního provozu je moţno kvůli naloţení nebo sloţení nákladu zastavit přímo před vchodem budovy. MUDr. Filipová, stomatoloţka doporučila ještě jednou řádně zváţit situaci. Připomněla, ţe stomatologové slouţí především lidem, pracují i o víkendech, svátcích a nejsou příliš ohodnoceni. Navrhla alespoň vyhradit např. dvě parkovací místa. Pan starosta ujistil přítomné pracovnice stomatologie, ţe město obdrţelo ţádost a RM ještě situaci zváţí. MUDr. Ulmanová upřesnila, ţe se nejedná o lenost stomatologů, ale o jejich časovou náročnost. Pan Kotyza vznesl dotaz, zda bude město letos opravovat chodník směrem ke staré Orpě. Další dotaz vznesl ohledně plánu zeleně města na letošní rok zda se bude vysazovat jiná, nová zeleň na sídlišti U Papíren. Ing. Šebrle odpověděl, ţe komunikace se bude opravovat letos, pokud ZM schválí částku vyčleněnou v rozpočtu. Pan starosta uvedl, ţe s náhradní výsadbou se počítá, v loni bylo mnoho těchto akcí, doporučil obrátit se na Ing. Bureše odbor ŢP, který povoluje kácení stromů a zároveň ukládá náhradní výsadbu. Mohl by zaznamenávat návrhy občanů. Další dotazy ani připomínky nebyly, proto ukončil bod vstupy občanů. Uvedl, ţe nyní je na pořadu jednání prezentace zimní haly a předal slovo Ing. Urbanovi.

3 Zápis ZM Na jednání ZM se dostavil p. Karlík v hod.. Ing. Urban vysvětlil přítomným členům ZM záměr města, etapy výstavby, rozměry haly, samotné ledové plochy a veškeré potřebné údaje o této výstavbě. Popsal také výstavbu příjezdových komunikací. Po obsáhlém výkladu vyzval pan starosta přítomné, k podání různých připomínek a dotazů. Pan Kotyza vznesl dotaz, v čem bude hala víceúčelová. Pan starosta uvedl, ţe město má zájem o celoroční vyuţití, nikoliv jen v zimních měsících. Je představa pořádat zde různé kulturní akce jako jsou koncerty, prezentace firem, ale i provoz některých letních sportů. Město rádo uvítá různé nápady a náměty občanů města. Jiné dotazy ani připomínky nikdo nevznesl, a proto ukončil prezentaci zimní haly. 3. Finanční záležitosti Rozpočet města Pan Střecha, předseda finančního výboru, uvedl částky příjmů a výdajů v rozpočtu. V rámci rozpočtu je poloţka nahodilé příjmy dotace na několik akcí města a úvěr na krytí rozpočtu. Nyní nelze říci jaká bude přesná výše úvěru, protoţe není stanoveno které akce se budou provádět. Největší poloţkou je poloţka 90 mil. Kč, se kterou se počítá při výstavbě zimní haly (není jasné jak dopadne veřejná obchodní soutěţ), proto je tato částka pouze orientační, ale neměla by se navyšovat. V rozpočtu jsou uvedeny i jiné investiční akce, např. oprava ul. Lázeňské, výstavba parkoviště u Konzumu na sídlišti U Papíren, demoliční práce v areálu pivovaru, oprava komunikace Opletalova, II. etapa výstavby rodinných domků v lokalitě Pod Penzionem,..., celkem asi 35 mil. Kč. Řešení výstavby zimní haly je nutné rozvrhnout tak, aby bylo moţné i v budoucnu realizovat další akce, tak jak to umoţňuje územní plán města. V tomto projektu je řešena také situace s parkováním, které by se muselo dodatečně stejně řešit. Uvedl, ţe finanční výbor řešil otázku zadluţenosti města, porovnal tuto problematiku s okolními městy. Město Lanškroun je tedy schopno splácet úvěr cca 10 mil. Kč. Je obvyklé, ţe město je schopno vytvořit ročně z vlastních zdrojů 30 mil. Kč. Zatíţení je tedy úměrné, dluhová sluţba by se pohybovala okolo cca 7,5% (můţe být aţ 15%). V minulosti město prodávalo majetek za účelem vybudování nových investic, v současné době také prodává svůj majetek, zároveň však buduje i nové objekty (bytové domy,...). Doporučil také prodat některé objekty v majetku města. Velkou neznámou je výše úvěru který si město bude brát, ale to by mělo být řešeno na mimořádném zasedání ZM, které se bude zabývat pouze touto problematikou. Pan starosta poděkoval, uvedl drobný rozdíl mezi rozpočtem předloţeným na pracovní poradě ZM a dnešním rozpočtem. V původním rozpočtu byla vratka soc. dávek finanční vypořádání 2003 zahrnuta ve výdajích financování, nyní je zahrnuta přímo do výdajů města, protoţe jiţ je známa přesná výše. Jinak je rozpočet totoţný s původně předloţeným. Podotknul také, ţe dne proběhla pracovní porada členů ZM, kde byly dopodrobna probrány jednotlivé poloţky rozpočtu města. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jak nebo čím bude úvěr jištěn (kterou budovou města). Pan starosta odpověděl, ţe město je bonitní a banka nepoţaduje ručení nemovitostí, ručit se bude rozpočtovými příjmy města. Pan Karlík vznesl dotaz, jaká je nejvyšší moţná výše úvěru pokud nebude poskytnuta dotace od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a zda je v předloţené částce započteno DPH.

4 Zápis ZM Pan starosta upřesnil, ţe DPH není zahrnuto v úvěru ani v dotaci. V navrţené částce na zimní halu a komunikace započteno DPH současné. U projektu haly jsou zahrnuta i procenta za zařízení staveniště projektantů. V současné době není jasné jaká bude konečná výše DPH v době fakturace. Pan Karlík uvedl, ţe se obává prudkého navýšení úvěru. Navrhnul stanovit určitý limit např. 50 mil. Kč, který by garantoval to, ţe se úvěr nebude navyšovat. Uvedl, ţe by nebylo vhodné předávat novému ZM dluhy. Zda není lepším řešením rozvrhnout stavbu haly na více let. Pan starosta objasnil to, ţe pokud se stavba rozloţí na delší dobu, neznamená to ţádnou výhodnost, spíše naopak. Hala se nebude moci vyuţívat a město bude muset zaplatit pokutu za nedodrţení smlouvy Tělovýchovné jednotě. Pan Střecha zopakoval částku, kterou je město schopno splácet. Prodlouţením výstavby se stavba nezlevní, jen se pozdrţí její financování. Nyní je obtíţné stanovit, zda si vůbec vypůjčit a kolik, nebo ne. Není moţno zajistit daňový systém ani státní politiku v budoucnu. Uvedl, ţe město najalo zkušenou firmu na tento projekt výstavby a výstavba haly byla schválena drtivou většinou přítomných členů ZM. Dnes vlastně nelze couvnout zpět od zhotoveného projektu na zimní halu. Většina přítomných si tento postup odhlasovala a on sám věří tomuto záměru. Ing. Verner souhlasil s p. Střechou, uvedl příklad pořízení rodinného domku. Bez úvěru v mládí nelze stavět, pokud by se spořilo, k výstavbě uţ nedojde, protoţe jiţ nebude potřeba. V dnešní době je úvěr výhodný. Doporučil, aby město přistoupilo k moţnosti zapůjčení peněz (úvěr). Upozornil, ţe město dostalo 13 mil. Kč za prodej pozemku bývalého kluziště a o tyto peníze bude celý projekt levnější. Na jednání se dostavil Mgr. Strnad hod. Pan Karlík vznesl dotaz, zda připravovat celý areál. Pan Střecha vznesl dotaz na p. Karlíka, za jakou cenu by město vyhodilo 17 mil. Kč (13 mil. Kč bude pokuta tělovýchovné jednotě a 4 mil. Kč za projektové práce). Většina prací by se stejně v této lokalitě musela vybudovat (přístupové komunikace, parkoviště,...). Pan Karlík na slova p. Střechy nijak nereagoval. Mgr. Baborák doplnil, ţe výstavba projektu je jakousi odvahou pro současné ZM, ale i pro občany kteří přijdou po současném sloţení ZM. Pan starosta upřesnil, ţe dnes se asi ZM neshodne na konečné výši úvěru. Doporučil neřešit problém teď, ale na mimořádném ZM, které se bude zabývat pouze touto otázkou. Ing. Bernášek vznesl dotaz, zda některá z lanškrounských škol předloţila ţádost nikoliv na stavebně investiční dotace, ale na vybavení zhodnocující výuku ţáků. Pokud ano, tak proč byly zamítnuty. Pí. Krejčová odpověděla, ţe školy se soustředily především na stavební akce, nikoliv na pomůcky slouţící pro výuku ţáků. Ing. Bernášek vznesl dotaz, zda příští rok budou nějaké prostředky na zhodnocení učeben. Pan Střecha upřesnil, ţe školy mají různé náklady na zkvalitnění výuky, ale ty hradí hlavně ze svých zdrojů, na technická vybavení město v minulosti příspěvky nedávalo. Školy by také mohly ţádat Pk. Ing. Bernášek konstatoval, ţe škola nemůţe ušetřit např. na učebnu výpočetní techniky. Nemá z čeho.

5 Zápis ZM Pan Střecha argumentoval tím, ţe některé tyto poloţky jsou předmětem rozpočtu dané školy. Mgr. Strnad uvedl, ţe ZŠ Dobrovského mělo poţadavek je výstavbu gymnastického sálu, na letošní rok však nebyl zařazen, pouze byla schválena aktualizace ţádosti na MŠMT. Pan starosta uvedl, ţe většina škol se snaţí získávat finanční prostředky pouze od města a nikoliv od státu, nepokusí se ani zaţádat např. Pk. Pí. Krejčová doplnila, ţe ze zákona jsou poskytovány příspěvky od zřizovatele na provoz, nikoliv na vybavení. Vybavení je hrazeno ze státní dotace na pomůcky. Pan Bednář vznesl dotaz, jaké jsou provozní náklady zimní haly v dnešních cenách Pan starosta uvedl, ţe v současné době nelze odpovědět na tuto otázku. Jiné dotazy ani připomínky nebyly, proto pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat. ZM podle 84 odst. 2 písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů projednalo a schválilo předloţený návrh rozpočtu města pro rok 2004 takto: - celkové výdaje ,11 tis. Kč - celkové příjmy ,30 tis. Kč - financování ,81 tis. Kč Tento návrh usnesení byl přijat. pro: 17, zdrţ.: 2 (Bernášek, Karlík) Rozpočtová opatření č Ing. Novotná uvedla, ţe se jedná o poloţky které účetnictvím prošly jiţ v minulém roce, nyní je třeba je dodatečně schválit. Jedná se o dotace na lesního hospodáře, státní informační politiku, péče o krajinu, dávky sociální péče, dotace pro SDH,... ZM schválilo rozpočtová opatření č v poloţkách aţ dle předloţeného návrhu. pro: 18, nepř.: 1 (Bernášek) Kvóty státních fin. podpor Ing. Šebrle uvedl, ţe došlo nové oznámení týkající se kvót na regeneraci městských památek. V návrhu je částka ,-, kterou navrhuje pouţít na dokončení opravy střechy na kostele sv. Václava. Dotace z Pk by byla do výše 70%, město by hradilo 20% (71.500,- Kč), farnost 10%. Celkem se tedy jedná o ,- Kč. Pan Bednář uvedl, ţe loni se schvaloval příspěvek na opravu střechy kostela sv. Václava, jaké jsou tedy veškeré investice na tuto opravu střechy tohoto kostela. Ing. Šebrle uvedl, ţe celkové náklady jsou cca ,- Kč. V minulém roce byly provedeny práce za ,- Kč, letos by se měla oprava dokončit a uvedená částka plně postačí. Případné vícepráce bude hradit farnost. Z jednání ZM se opět omluvil Mgr. Strnad a opustil jednání. Jiné dotazy nebyly, proto pan starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení: ZM vzalo na vědomí kvótu státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2004 stanovenou Ministerstvem kultury ČR pro město Lanškroun ve výši 250 tis. Kč a doporučuje Krajskému úřadu Pardubického kraje rozhodnout o poskytnutí tohoto finančního příspěvku na dokončení opravy střechy kostela sv. Václava v Lanškrouně. pro: 15, zdrţ.: 1 (Vacek), nepř: 2 (Bednář, Krejčová)

6 Zápis ZM ZM rozhodlo poskytnout Římskokatolické farnosti - děkanství Lanškroun příspěvek ve výši ,- Kč na dokončení opravy střechy kostela sv. Václava jako svůj povinný podíl v souladu s pravidly Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR za podmínky, ţe na tuto opravu bude Krajským úřadem Pardubického kraje poskytnuta státní finanční podpora z uvedeného Programu ve výši 250 tis. Kč. pro: 15, zdrţ.: 1 (Vacek), nepř: 2 (Bednář, Krejčová) Pan starosta poţádal přítomné členy ZM o výjimku z program jednání a navrhl projednat ţádost otce a syna Chládkových dokud jsou přítomni. Ţádost Miloše a Romana Chládkových Pan Švarc uvedl, ţe ţádost otce a syna Chládkových projednaly komise jak MPK, tak komise pro realizaci urbanistické studie pivovaru a podměstí. Obě komise doporučují prodej objektu smlouvou o smlouvě budoucí, záměrem je prodejna elektrospotřebičů. Nikdo z přítomných neměl připomínky ani dotazy. ZM projednalo společnou ţádost Miloše a Romana Chládkových, Sázava, Lanškroun (č.j /2003/SEK - ze dne ) a rozhodlo prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě část objektu na st p.č. 867, část st.p.č. 867 v k.ú. Lanškroun ( PIVOVAR) dle přiloţeného náčrtu MgA. Kokeše po ukončení demolice sousedního objektu (leţácké sklepy). pro: 15, nepř.: 3 (Karlík, Krejčová, Minář) Oba ţadatelé poděkovali přítomným členů a opustili jednání ZM. Pan starosta uvedl, ţe okruh finanční záleţitosti byl vyčerpán a navrhl přejít k projednání investičních záleţitostí. 4. Investiční záležitosti Regenerace panelových sídlišť Ing. Urban uvedl, ţe Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo program dotací na regeneraci panelových sídlišť, z toho důvodu předkládá investiční odbor tento návrh usnesení. V loni tento program vypsán nebyl, kvůli povodním a město má z minulých let tento program zpracovaný. ZM ve smyslu ustanovení 3, odst. 2, písm. b) naţízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmníkách poskytování dotací ze státního rozpočtu rozhodlo o podílu města na financování regenerace panelových sídlišť - sídliště U Papíren v Lanškrouně ul. Seifertova - parkoviště a ulice Opletalova - propojka vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2004 ve výši 1 mil. Kč z předpokládáných nákladů na realizaci v roce 2004 v celkové výši 3 mil. Kč. pro: 16, nepř.: 2 (Krejčová, Karlík) 5. Vyhlášky a pravidla Vyhláška o místním poplatku za uţívání veř. prostranství Mgr. Urban uvedl, ţe KrÚ Pk vrátil městu dvě vyhlášky ve vyhlášce o poplatcích zábor veřejného prostranství nesouhlasí KrÚ Pk s tím, aby městské subjekty (městská knihovna, muzeum,...)byly osvobozeny od poplatku z veřejného prostranství. Je třeba osvobozované subjekty vymezovat obecně tak, aby se osvobození vztahovalo na všechny obdobné organizace v rámci celé ČR, např. knihovna, muzeum,.... Dále bylo vytknuto zvýhodňování institucí vyuţívající veř. prostranství pro natáčení pořadů o městě, které jsou současně v zájmu města. Rozlišování sazby poplatků v případě umísťování stavebních zařízení na veřejném prostranství po dobu platnosti stavebního povolení a nad rámec tohoto stavebního povolení. Ve vyhlášce o poplatcích poplatky ze vstupného byla ze strany KrÚ Pk obdobná připomínka týkající se obecného vymezování subjektů v celé ČR. RNDr. Sitová upozornila na slovosled, a formulaci zrušuje se vyhláška.

7 Zápis ZM Mgr. Urban upřesnil, ţe termín vyhláška se zrušuje je běţně uţívaným právním pojmem, nelze pouţít vyhláška se ruší, musí být pouţit dokonavý vid slovesa zrušit. ZM podle 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vydalo obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2004 ze dne , kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 8/2003, a o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství a č. 9/2003 o místním poplatku ze vstupného, a ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. pro: 17, nepř.: 1 (Majetič) 6. Nakládání s nemovitým majetkem města Pan Švarc uvedl, ţe ţádost MUDr. Blanky Řehořové ohledně prodeje určitých pozemků (č.j.19085/2003/pra-338/po ze dne ) a ţádost Josefa Pišťáčka o koupi domu č.p. 103 (č.j. 871/2004/Pra - 20/Po ze dne ) se stahuje z programu jednání ZM, protoţe ţadatelé nesloţili potřebnou zálohu před jednáním ZM tak, jak to stanovují pravidla města. Ţádost Stanislava a Richarda Kytlíkových Pan Švarc doplnil, ţe město bude muset provést určité stavební úpravy a demoliční práce k oddělení objektů v areálu pivovaru. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, jaký je záměr ţadatelů. Pan starosta odpověděl, ţe ţadatelé zde chtějí zřídit restauraci s provozováním diskoték. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda se slučuje záměr s urbanistickou studii pivovaru. Pan starosta uvedl, ţe ţádost projednávala MPK a komise pro realizaci urban. studie pivovaru a obě komise se shodují, ţe záměr je v souladu se studií. Pan Bednář upozornil na moţné konflikty v souvislosti s výstavbou bytů v této lokalitě a rušení klidu. Ing. Bernášek podotknul, ţe konflikt je předem jasný (nadměrný hluk). Pan starosta upřesnil, ţe město je majitelem a bude si určovat podmínky, pokud to bude nezbytné, bude ukládat i sankce. Pan Švarc doplnil, ţe ţadatel nebyl spokojen s podmínkou města, kterou je ukončení nájemního vztahu v prostorách koupaliště. RNDr. Sitová podotkla, ţe z předloţeného plánku není jasné, která část objektu se odbourá. Pan starosta názorně ukázal RNDr. Sitové záměr. Jiné doplňující návrhy nebyly, proto pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM projednalo společnou ţádost Stanislava a Richarda Kytlíkových, Lanškroun (č.j /03/PRA 207/Po ze dne ) a rozhodlo prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě část objektu na st.p.č. 173/1, část st.p.č. 173/1 v k.ú. Lanškroun (PIVOVAR) dle přiloţeného náčrtu MgA. Kokeše po ukončení demolic sousedních objektů a za podmínky ţe, ke dni uzavření kupní smlouvy bude se ţadatelem ukončen nájem budovy a pozemků v prostorách koupaliště. pro: 14, zdrţ.: 1 (Verner), proti: 1 (Dvořáček), nepř.: 2 (Šebrle, Karlík) Ţádost manţelů Strnadových

8 Zápis ZM Pan Švarc doplnil, ţe se jedná se o odkoupení části pozemků na ul. Stráţní a Hradební. Původně byli tři ţadatelé, p. Sychra však od záměru odstoupil a pí. Černohousová se se Strnadovými dohodla na rozdělení. ZM projednalo ţádosti Oldřicha a Lenky Strnadových, Lanškroun (č.j /03/PRA 288/Po ze dne ) a Květy Černohousové, Lanškroun (č.j /03/PRA 306/Po ze dne ) a rozhodlo prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě část pozemku st.p.č. 19/1 v k.ú. Lanškroun paní Květě Černohousové, pozemek st.p.č. 17/2, část pozemku p.p.č a část st.p.č. 19/1 v k.ú. Lanškroun manţelům Strnadovým dle přílohy. pro: 16, nepř.: 2 (Šebrle, Karlík) Směna pozemků s Pk Pan Švarc uvedl, ţe na předmětných pozemcích se počítá s výstavbu kabin a sociálního zařízení pro TJ Sokol Dolní Třešňovec. Zároveň poţádal o změnu v předloţeném návrhu usnesení ze slovního spojení směnit na příjmout darem a darovat. Obě strany budou osvobozeny od darovací daně a se záměrem souhlasí. JUDr. Vágnerová potvrdila, ţe obce i kraje jsou osvobozeny od platby darovací daně, pokud by však došlo ke směně pozemků, musela by se platit daň z převodu. ZM rozhodlo darovat Pardubickému kraji následující pozemky v majetku města p.p.č. 283/7, část p.p.č. 283/1 a st.p.č. 121 v k.ú. Dolní Třešňovec a současně rozhodlo přijmout darem od Pardubického kraje část p.p.č. 443 a st.p.č. 161 v k.ú. Dolní Třešňovec v majetku Pardubického kraje, celkem o výměře cca 1800 m 2 (upřesněno bude po zaměření) s tím, ţe vzájemně darované pozemky budou mít stejnou celkovou výměru. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) 7. Různé Kontrola čerpání půjček z FRB Pan tajemník uvedl, ţe na posledním jednání ZM dne mu bylo uloţeno, prošetřil poskytování půjček z FRB. Objasnil, ţe občané (např. rodina Markových) ţádající v minulém roce o půjčku z FRB, schválenou půjčku nečerpali, protoţe nezahájili samotnou stavbu, na kterou se půjčka vztahovala. Doporučil provádět průběţnou kontrolu při poskytování těchto půjček ze strany kontrolního výboru. Mgr. Joza (člen kontrolního výboru) upřesnil, ţe kontrolní výbor jednal na základě podkladů z finančního odboru. Kontroly byly pečlivé a zjistily různé nedostatky. ZM ukládá kontrolnímu výboru průběţně provádět kontrolu čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Bezúplatný převod sirény Pan tajemník doplnil, ţe se jedná o bezúplatný převod sirény umístěné v budově čp. 8. ZM schválilo nabídku bezúplatného převodu sirény umístěné v podkroví budovy č.p. 8 na náměstí J. M. Marků z majetku Města Lanškroun do majetku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje za podmínky, ţe její dálkové ovládání bude převedeno do systému CO a lokální ovládání bude, pro případ nutnosti, pověřeným zástupcům Města Lanškroun zachováno. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Zřízení zástavních práv bytové druţstvo Union Ing. Šebrle uvedl, ţe je třeba odsouhlasit zřízení zástavních práv k vlastnickým podílům města a k bytovému druţstvu Union (investoři bytových domů). Jedná se o podobnou situaci, která probíhala při výstavbě bytových domů na ul. Nerudova. Je potřeba toto schválit, aby bytové druţstvo Union mohlo čerpat hypotéční úvěr, který s tímto úzce souvisí. Hypoteční banka poţaduje záruku formou prohlášení ručitele.

9 Zápis ZM RNDr. Sitová vznesla dotaz, jak probíhá výstavba na ul. Keţmarská III. Ing. Šebrle odpověděl, ţe u bytového domu B2 je hotova hrubá stavba, vnitřní vyzdívky, provádějí se vnitřní omítky. V domě B1 jsou hotové vnitřní omítky, provádějí se obklady koupelen a WC, jsou hotovy hrubé rozvody elektro, vody, kanalizace a ústředního topení včetně tlakových zkoušek. (celý dům B). V domě A se provádí montáţ panelů posledního nadzemního podlaţí, poté budou následovat nadezdívky pod střechou a montáţ střechy, montáţ oken,.... Kolaudace domu B se předpokládá v červenci (o měsíc dříve neţ bylo původně plánováno). Kolaudace domu A by měla proběhnout zhruba v polovině listopadu. Byty jsou téměř všechny obsazeny, zbývají dva byty velikosti 1+1 a jeden byt 2+1. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, kdy budou dokončeny terénní úpravy. Ing. Šebrle odpověděl, ţe terénní úpravy a přístupové komunikace by měly být dokončeny zároveň s kolaudací příslušného domu. Ulice Keţmarská bude propojena s ul. Vančurova. RNDr. Sitová vznesla dotaz, kolik z přihlášených zájemců není obyvateli Lanškrouna. Ing. Šebrle uvedl, ţe na tuto otázku není připraven, jednotlivé zájemce schvaluje RM. Domnívá se, ţe počet přihlášených je rozdělen zhruba na polovinu. ZM schválilo zřízení zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Města Lanškroun a Bytového druţstva UNION, jako spoluinvestorům výstavby, na bytových domech A1, A2, A3, B1 a B2 s celkem 59 b. j. a příslušnou technickou infrastrukturou v lokalitě Lanškroun Keţmarská ul., a dále ke stavebním parcelám p.p.č. 3740, 3741, 3769, 3770 a 3771 v k.ú. Lanškroun, na kterých je výstavba předmětných bytových domů realizována. Zástavní práva budou zřízena ke krytí hypotečních úvěrů pro Bytové druţstvo UNION, a to jako první v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky a.s. nebo jiné banky, která hypoteční úvěry v celkové výši max. 30 mil. Kč poskytne. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Hypotéční úvěr bytové druţstvo Union ZM schválilo zajištění hypotečních úvěrů, poskytnutých Bytovému druţstvu UNION v celkové výši max. 30 mil. Kč na výstavbu bytových domů A1, A2, A3, B1 a B2 s celkem 59 bytovými jednotkami, jejichţ výstavba probíhá na stavebních parcelách p.p.č. 3740, 3741, 3769, 3770, a 3771 v k.ú. Lanškroun, ručením za výše uvedené úvěry, a to formou Prohlášení ručitele. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Vícepráce na ul. Nerudova Ing. Šebrle uvedl, ţe nedopatřením nebyly rozeslány podklady pro tento bod zastupitelům domů. Budou dodatečně zaslány společně s usnesením ZM. Při výstavbě bytových domů na Nerudově ulici. bylo nutno nad rámec původně uzavřené smlouvy realizovat oplocení dvou stran dotčeného pozemku. Byl to poţadavek sousedů, uplatněný při územním řízení. Bez přijetí tohoto poţadavku by nebylo moţné výstavbu zahájit. Výše nákladů souvisejících s touto víceprací byla stanovena oceněním výkazu výměr z projektu jednotkovými cenami dle nabídky dodavatele. Dále bylo nutno doplnit odvodnění dešťových vod se střech domů. Celkové vícenáklady činily ,- Kč. Přes upozorňování na kontrolních dnech neřešila firma Interma úhradu těchto vícenákladů. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda je částka v rozpočtu a pokud ano, pod jakou poloţkou. Ing. Šebrle upřesnil, ţe částka nemá vliv na předloţený rozpočet a pokud ano, částka bude v příjmech města s ohledem na úspory na stavě Keţmarská III. ZM schválilo vícepráce při výstavbě obytného souboru Lanškroun Nerudova ulice a rekapitulaci ceny víceprací na objektech SO 05, SO 06 a SO 07. pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner), nepř.: 1 (Karlík)

10 Zápis ZM Obytný soubor Keţmarská III Ing. Šebrle podotknul, ţe dobrou prací investičního odboru byly některé sítě zajištěny na náklad distributorů (trafostanice a rozvody NN VČE, plynovod - VČP ) a tím došlo ke sníţení ceny díla o cca 2 mil. Kč. Pohledávky mezi městem a firmou Interma Liberec a.s. budou vyrovnány vzájemným zápočtem s tím, ţe firma uhradí městu cca ,- Kč. ZM vzalo na vědomí sníţení ceny stavby obytného souboru Lanškroun Keţmarská III a dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu uvedené stavby. pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner), nepř.: 1 (Karlík) Úprava stanov Euroregion Glacensis Doc. Maixner uvedl, ţe město je členem sdruţení Euroregionu Glacensis a regionální kongres se usnesl na změně stanov. Skutečnou změnu stanov musí odsouhlasit všechna členská města včetně krajů. Jedná se o kosmetické úpravy, které jsou v přiloţeném materiálu vyznačeny tučně. Okomentoval jednotlivé články, které byly změněny. Sám doporučil ke schválení. ZM schválilo úpravu stanov zájmového sdruţení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis. pro: 16, nepř.: 2 (Karlík, Střecha) Členové kontrolního výboru Ing. Šebrle uvedl, ţe Ing. Jiří Kráčmar byl zvolen členem kontrolního výboru, nedávno se však stal ředitelem jedné praţské firmy a má tedy své pracoviště v Praze, z tohoto důvodu nemá moţnost pracovat a působit jako člen kontrolního výboru. Proto poţádal o uvolnění členství z této funkce. Podobně poţádal o uvolnění i přítomný člen ZM Ing. Milan Minář. Pan Vacek upřesnil, ţe Ing. Kráčmar se v loňském roce vůbec neúčastnil kontrolních výborů. Na minulém jednání ZM dne poţádal kontrolní výbor o výměnu tohoto člena především proto, protoţe se neúčastnil a neplnil funkci člena kontrolního výboru. Podal protinávrh - ZM odvolalo členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a na vlastní ţádost Ing. Milana Mináře. Ing. Verner uvedl, ţe pokud Ing. Kráčmar předloţil vlastní ţádost před projednáváním, neměla by být brána zřetel na připomínku p. Vacka, který tak tuto připomínku podal v podstatě pozdě, proto nesouhlasil s p.vackem. Upřesnil, ţe návrh p. Vacka je v pořádku, ale je podán v nesprávnou dobu. Pan Vacek podotknul, ţe Ing. Kráčmar nepodal ţádost v době, kdy kontrolní výbor kritizoval jeho nečinnost. Ing. Šebrle uvedl, ţe tento návrh mohl být podán jiţ na minulém jednání ZM, nebylo tomu tak. Nyní Ing. Kráčmar poţádal o uvolnění. Doporučil ponechat původní návrh usnesení. V průběhu diskuse pročetli pan tajemník spolu s panem starostou minulý zápis ZM zda nebyl tento protinávrh podán. Domnívá se, ţe se jedná o slovíčkaření. Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu p. Vacka, který si trval na svém. ZM odvolalo členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a na vlastní ţádost Ing. Milana Mináře. pro: 4, zdrţ.: 9 (Košťál, Borkovcová, Švarcová, Krejčová, Dvořáček, Joza, Minář, Sitová) proti: 3 (Šebrle, Maixner, Verner), nepř.: 2 (Střecha, Karlík) Návrh nebyl přijat a pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení ZM odvolalo na vlastní ţádost členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a Ing. Milana Mináře.

11 Zápis ZM pro: 10, zdrţ.: 4 Bernášek, Baborák, Minář, Dvořáček), proti: 3 (Vacek, Bednář, Majetič), nepř.: 1 (Karlík) Návrh nebyl přijat, pan starosta poţádal zástupce volebních stran o poradu a doporučil udělat přestávku na dohadovací řízení. Navrhl projednání následujícího bodu. Zápisy z finančního výboru (FV) Pan Střecha uvedl, ţe zápisy byly zaslány členům ZM domů a ilustrují jednání FV. Na FV se řešila otázka, jak by měl vlastně FV fungovat. V zásadě jde o to, ţe dříve byl názor takový, ţe FV by měl kontrolovat rozpočty v detailních poloţkách organizací zřízených městem. Zatím je tato problematika otevřena (hospodaření městských s.r.o. posuzuje RM, která plní funkci valné hromady). Ing. Šebrle poděkoval za zpracovávání rozpočtů, ale i za celkovou činnost. Pan Střecha ještě doplnil, ţe MUDr. Delong má častou absenci na FV, zřejmě bude rezignovat na členství ve FV. Na jednom jednání FV MUDr. Delong doporučil vyčlenit ,- Kč na zastupitele, který by tyto finanční prostředky sám rozděloval na různé volnočasové aktivity ve městě, ať uţ na sport či kulturu. Návrh však nestačil podat z důvodu absence. Osobně je proti tomuto návrhu. Nicméně ţádná ţádost nebyla podána na RM ani na ZM. Vysvětlil, ţe v posledním zápisu FV je uveden p. Dobeš jako nepřítomný, avšak byl řádně omluven. Jiné připomínky k práci FV nebyly, pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: ZM vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru ze dne , , a pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner), nepř.: 1 (Karlík) Zpráva o činnosti MěP Předloţenou zprávu okomentoval Mgr. Baborák, přečetl čísla uvedená v příloze. RNDr. Sitová uvedla, ţe příjmy z pultu centrální ochrany (PCO) jsou celkem vysoké a zda by neměla být tato činnost více inzerována, doporučila zveřejní článku v LL. Mgr. Baborák souhlasil, zajistí článek do LL. ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Lanškroun za rok pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Pan starosta uvedl, ţe během jednání proběhlo dohadovací řízení a přednesl původní návrh usnesení týkající se odvolání členů kontrolního výboru. Upřesnil, ţe Ing. Minář poţádal sám o uvolnění a můţe tedy hlasovat, nejedná se o střet zájmů. Zároveň upozornil na častou neúčast členů navrţených volebními stranami v komisích RM. Zpracuje seznam členů jednotlivých komisí, jejichţ účast v komisích je 50% a menší. ZM odvolalo na vlastní ţádost členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a Ing. Milana Mináře. pro: 14, zdrţ.: 1 (Bernášek), proti: (Vacek, Bednář), nepř.: 1 (Karlík) ZM jmenovalo členem kontrolního výboru p. Antonína Kráčmara, ul. Štefánikova, Lanškroun. Pan starosta doplnil, ţe jmenovaný je bratr odvolaného a dříve působil v kontrolním výboru. RNDr. Sitová podotkla, ţe ZM odvolává dva členy kontrolního výboru, jmenuje však jen jednoho.

12 Zápis ZM Pan starosta objasnil, ţe Ing. Minář byl delegován stranou Volba pro město a tato strana zatím nikoho jiného nenavrhla. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Ţádost Okresního soudu Pan tajemník uvedl, ţe nedopatřením se tento bod se nedostal do materiálu zaslaným domů a to, ţe RM vzala na vědomí dopis Okresního soudu v Ústi nad Orlicí o ukončení čtyřletého volebního období přísedící Okresního soudu Bc. Marcely Štrauchové a RM ji opětovně doporučuje zvolit. Bc. Štrauchová souhlasí. ZM opětovně zvolilo Bc. Marcelu Štrauchovou přísedící u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, za Město Lanškroun. pro: 15, nepř.: 3 (Verner, Karlík, Maixner) 8. Diskuse Mgr. Baborák upozornil na počet parkovacích míst v celém městě, město bude muset tento problém v budoucnu vyřešit. Ing. Šebrle souhlasil, je zpracován program regenerace panelových sídlišť, který byl schválen ZM a tento problém se bude muset řešit stavbu nových parkovišť, záleţí jen na financích. Uvítá další návrhy pro řešení tohoto problému. RNDr. Sitová vznesla dotaz na Ing. Mareše (ředitel Technických sluţeb Lanškroun), zda by nebylo moţné upravit povrch hřiště na Střelnici např. uválcováním hřiště je téměř nepouţitelné Ing. Mareš zajistí aţ po vyschnutí hrací plochy. RNDr. Sitová navrhla, aby po výstavbě parkoviště u zimní haly byly na kaţdé straně umístěny stojany s basketbalovými koši, které by se mohly vyuţívat v době, kdy parkoviště nebude obsazené auty (stejné řešení je ve městě Šternberk). Dále doporučila výrobu zřetelných hlasovacích zařízení, aby nedocházelo k přehlédnutí hlasujícího člena ZM. Pan starosta se obává moţných zranění a poškození vozidel na parkovišti. Pokud se týká hlasovacích zařízení, projedná moţnost výroby v SPŠ a SOU Lanškroun. Pan Střecha vznesl dotaz, jak fungují návštěvy na manipulačním skladu kde sídlí odbor dopravy a silničního hospodářství. Doslechl se, ţe ostraha poţaduje identifikační údaje, občanů a zda toto počínání není v rozporu se zákonem. Pan tajemník upřesnil, ţe návštěvníci se nemusí prokazovat občanským průkazem, na vrátnici obdrţí lístek, který potvrdí pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství a ten pak při odchodu odevzdá ostraze na vrátnici. Nijak jinak se návštěvy neprokazují. Pan Pavelka, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, potvrdil tajemníkova slova. Pan Bednář vznesl dotaz ohledně výstavby severní varianty R35, silnice spojující Olomoucko a Hradec Králové kudy vede? Ing. Šebrle uvedl, ţe silnice R35 bude spojoval dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi u obce Chýšť se stávající silnicí R35, která končí u Mohelnice. Její trasa je definitivní mezi odbočením D11 a Vysokým Mýtem. Severní varianta vede od Zámrsku mezi Chocní a Vysokým Mýtem k Ústí nad Orlicí. Odtud severně kolem České Třebové do Třebovic, kde tunelem projde Třebovskými stěnami a bude kříţit

13 Zápis ZM silnici I/43 u Damníkova. Zde bude mimoúrovňová křiţovatka pro výjezd na Lanškroun. Navrţená sev. varianta dále pokračuje podél ţeleznice na Anenskou Studánku mezi Mladějovem a Rychnovem ke Starému Městu. Zde by se v budoucnu měla napojovat připravovaná silnice R43 od Brna směrem na státní hranici s Polskem. Odtud povede severní trasa kolem Mírova do Mohelnice, kde se napojí na stávající R35. Ing. Bernášek podotknul, ţe v Orlických novinách byl článek týkající se této silnice a definitivně nebyla tato výstavba schválena. Ing. Šebrle uvedl, ţe osobně v této věci hovořil s hejtmanem Línkem, který sdělil, ţe proti je ministerstvo ŢP, pokud nastane nějaký problém, bude se řešit jiná varianta provedení. Sám souhlasí s předběţně schválenou severní variantou. Ing. Bernášek doporučil, aby na ul. Dvorská bylo instalováno dopravní značení a vyznačením hlavní silnice, auta si zde nedávají přednost v jízdě. Ing. Šebrle doplnil, ţe problémem se zabývala RM, doporučil stanovit hlavní silnici, RM však tuto ţádost zamítla a to na doporučení dopravní komise (rychlá jízda automobilů). Dopravní značení by stálo cca ,- Kč. Ing. Bernášek doporučil celou oblast označit jako obytnou zónu. Pan starosta uvedl, ţe pokud by tak byla lokalita označena, nemohli by zde parkovat majitelé vozidel bydlící v panelových domech. Mgr. Joza uvedl, ţe podobná situace je na ul. Za Střelnicí, doporučil instalaci brzdícího retardéru. Ulice je dlouhá a řidiče tak láká rychlá jízda. Apeloval na to, aby firma která bude stavět zimní halu a bude zabezpečovat prodlouţení ulic, nejezdila přes tuto lokalitu, kde si často hrají malé děti.. Pan starosta podotknul, ţe řešil problém stěţovatelů, kteří na druhou stranu nechtějí, aby těţká auta jezdila přes ul. U Stadionu. Ing. Šebrle uvedl, ţe vše záleţí na toleranci obyvatel a vzájemném kompromisu, neţ se zimní hala postaví. Mgr. Dvořáček podpořil návrh Mgr. Jozy. Mgr. Joza uvedl, ţe v dělnickém domě se konají různé sportovní akce, dům je však v kritickém stavu. Je si vědom toho, ţe je v majetku tělovýchovy, ale dělá ostudu celému městu. Ing. Šebrle vyjmenoval na jaké akce při opravách děl. domu přispělo město. Pan starosta uvedl, ţe město plánuje převod nemovitosti do svého majetku. Ing.Verner uvedl, ţe nikdy se město nezavděčí všem. Při výstavbě např. zimní haly by se měly pouţívat především staré komunikace, nikoliv nové, které byly poměrně drahé a mohly by se snadno zničit. Doporučil zakázat projíţdění těţkých aut po ul. Za Střelnicí. Pan Bednář upozornil na budovu koupaliště, kterou má v nájmu p. Riess. Doslechl se, ţe nájemce nezachází příliš šetrně budovou doporučil provádět kontroly objektu. Pan starosta vyzval p. Bednáře, aby konkretizoval svou připomínku.

14 Zápis ZM Pan Bednář neodpověděl. Pan Mareš (ředitel MBP) uvedl, ţe znají problematiku vlhnutí zdiva na budově koupaliště, zjištěné při kontrole objektu. V současné době je závada odstraněna. Stavební činnosti prováděl p. Janda a ten uţ neprovozuje stavební činnost. Jiné návrhy ani připomínky přítomní členové ZM neměli, pan starosta předal slovo p. tajemníkovi. 9. Usnesení Pan tajemník zrekapituloval jednotlivá přijatá usnesení a pan starosta o nich nechal hlasovat jako o celku. Doplnil, ţe toto hlasování neznamená souhlas se všemi usneseními, ale stvrzuje, ţe byla přijata. pro: 17, nepř.: 1 (Švarcová) 10. Závěr Pan starosta poděkoval přítomným členů ZM za účast a ukončil řádné jednání zastupitelstva v hod. Ing. Jan Šebrle, v.r. Mgr. Zdeněk Baborák, v.r. 1. místostarosta 2. místostarosta Ing. Martin Košťál, v.r. starosta Ověřovatelé zápisu: MUDr. Milada Krejčová... Ing. Ladislav Verner... Zápis byl vyhotoven

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/12132/2010/PBr Přítomni: 8, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 12. dubna 2010

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Flugr Miloš, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 22. dubna 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 22. dubna 2003 Zápis z jednání ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 22. dubna 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v 16, 24 hod.),

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Zápis z jednání ZM ze dne 17. 9. 2003-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 28. 2. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011

Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/14087/2011/PBr Výtah ze zápisu jednání Rady města Lanškroun ze dne 18. dubna 2011 Místo a čas zahájení: kancelář

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 20806/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 22. června 2015 Zápis

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více