Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004"

Transkript

1 Zápis ZM Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc., Majetič Josef, Ing. Minář Milan, RNDr. Sitová Lada, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel, Ing. Verner Ladislav. Omluven: Flugr Miloš, Mgr. Strnad Oldřich (příchod v hod., odchod hod.), Obrová Lenka, Karlík Jaroslav příchod v 16.35hod. 1. Zahájení Pan starosta zahájil dnešní jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Lanškrounských listech. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 17 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 3. prosince 2003 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Kopie zápisu je k nahlédnutí dnes u prezence. Zapisovatelkou dnešního jednání jmenoval pan starosta slečnu Kateřinu Lochmanovou. Ověřovateli zápisu z dnešního jednání jmenoval pan starosta MUDr. Miladu Krejčovou a Ing. Ladislava Vernera. Hlasy budou sčítat: Ing. Martinec a pí. Krejčová. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení 2. Vstupy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Investiční záleţitosti 5. Vyhlášky a pravidla 6. Nakládání s nemovitým majetkem města 7. Různé 8. Diskuse 9. Usnesení 10. Závěr Zároveň uvedl, ţe po bodu vstupy občanů, bude probíhat prezentace Ing. Urbana ohledně výstavby víceúčelové haly s umělou ledovou plochou (dále jen zimní hala). K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání. pro: Vstupy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany, aby vznesli dotazy a připomínky.

2 Zápis ZM Pan Urban uvedl, ţe předloni dával tehdejšímu ZM dokumentaci ohledně chodníku na ul. Dobrovského, začátek aleje ke hřbitovu. Stav tohoto chodníku je více neţ kritický (obrovské kaluţe vody). Přítomným členům ZM předloţil fotodokumentaci stávajícího stavu chodníku. Zároveň vznesl dotaz, proč se zatím na pozemku býv. kluziště nic neděje, nic nestaví ţádný market. Pan starosta předal slovo Ing. Šebrlemu. Ing. Šebrle uvedl, ţe Technické sluţby v loňském roce se pokusily udělat odvod vody. Stav komunikace osobně prohlédl. Bude nutné vyhotovit jednoduchý projekt na opravu tohoto chodníku změnit spádové poměry, sfrézování povrchu minimálně o 5-6cm a poloţit nový kryt z odtokové směsi se spády. Potvrdil, ţe chodník za mnoho opravdu nestojí. O zimní hale bude ještě hovořeno, v současné době je vydáno stavební povolení, připravuje se dokumentace na vyhlášení veř. obch. soutěţe, stavět se začne v dubnu. Ohledně pozemku býv. kluziště uvedl, ţe firma Agile má stavební povolení na prodejnu Lidl začne stavět aţ to počasí dovolí. U prodejny Albert je situace podobná, bývalá prodejna p. Hejla je uţ zbouraná. Paní Bořková laborantka stomatologie, vznesla dotaz ohledně parkoviště před budovou zubní ambulance. Nikdo ze stomatologů nesouhlasí s tím, ţe byla zrušena vyhrazená parkovací místa pro zaměstnance. Zaměstnanci souhlasí se zakoupením parkovacích karet, ale nesouhlasí s tím, ţe vyhrazené parkovací plochy byly zrušeny. Pan starosta uvedl, ţe takto rozhodla RM, dříve to byl zvyk, ţe pro zaměstnance byla vyhrazena park. místa. Nezaručil to, ţe parkoviště bude opět vyhrazeno pro zaměstnance stomatologie. Uvedl, ţe pokud by kaţdá instituce ve městě měla vyhrazené parkovací plochy, nezbyl by ţádný prostor pro zaparkování vozidel návštěvníků města. Paní Boţková poţádala o vysvětlení, jak nakládat a vykládat potřebný materiál, který je celkem těţký (např. 1ks sádry - 25kg). Pan starosta odpověděl, ţe podle Pravidel silničního provozu je moţno kvůli naloţení nebo sloţení nákladu zastavit přímo před vchodem budovy. MUDr. Filipová, stomatoloţka doporučila ještě jednou řádně zváţit situaci. Připomněla, ţe stomatologové slouţí především lidem, pracují i o víkendech, svátcích a nejsou příliš ohodnoceni. Navrhla alespoň vyhradit např. dvě parkovací místa. Pan starosta ujistil přítomné pracovnice stomatologie, ţe město obdrţelo ţádost a RM ještě situaci zváţí. MUDr. Ulmanová upřesnila, ţe se nejedná o lenost stomatologů, ale o jejich časovou náročnost. Pan Kotyza vznesl dotaz, zda bude město letos opravovat chodník směrem ke staré Orpě. Další dotaz vznesl ohledně plánu zeleně města na letošní rok zda se bude vysazovat jiná, nová zeleň na sídlišti U Papíren. Ing. Šebrle odpověděl, ţe komunikace se bude opravovat letos, pokud ZM schválí částku vyčleněnou v rozpočtu. Pan starosta uvedl, ţe s náhradní výsadbou se počítá, v loni bylo mnoho těchto akcí, doporučil obrátit se na Ing. Bureše odbor ŢP, který povoluje kácení stromů a zároveň ukládá náhradní výsadbu. Mohl by zaznamenávat návrhy občanů. Další dotazy ani připomínky nebyly, proto ukončil bod vstupy občanů. Uvedl, ţe nyní je na pořadu jednání prezentace zimní haly a předal slovo Ing. Urbanovi.

3 Zápis ZM Na jednání ZM se dostavil p. Karlík v hod.. Ing. Urban vysvětlil přítomným členům ZM záměr města, etapy výstavby, rozměry haly, samotné ledové plochy a veškeré potřebné údaje o této výstavbě. Popsal také výstavbu příjezdových komunikací. Po obsáhlém výkladu vyzval pan starosta přítomné, k podání různých připomínek a dotazů. Pan Kotyza vznesl dotaz, v čem bude hala víceúčelová. Pan starosta uvedl, ţe město má zájem o celoroční vyuţití, nikoliv jen v zimních měsících. Je představa pořádat zde různé kulturní akce jako jsou koncerty, prezentace firem, ale i provoz některých letních sportů. Město rádo uvítá různé nápady a náměty občanů města. Jiné dotazy ani připomínky nikdo nevznesl, a proto ukončil prezentaci zimní haly. 3. Finanční záležitosti Rozpočet města Pan Střecha, předseda finančního výboru, uvedl částky příjmů a výdajů v rozpočtu. V rámci rozpočtu je poloţka nahodilé příjmy dotace na několik akcí města a úvěr na krytí rozpočtu. Nyní nelze říci jaká bude přesná výše úvěru, protoţe není stanoveno které akce se budou provádět. Největší poloţkou je poloţka 90 mil. Kč, se kterou se počítá při výstavbě zimní haly (není jasné jak dopadne veřejná obchodní soutěţ), proto je tato částka pouze orientační, ale neměla by se navyšovat. V rozpočtu jsou uvedeny i jiné investiční akce, např. oprava ul. Lázeňské, výstavba parkoviště u Konzumu na sídlišti U Papíren, demoliční práce v areálu pivovaru, oprava komunikace Opletalova, II. etapa výstavby rodinných domků v lokalitě Pod Penzionem,..., celkem asi 35 mil. Kč. Řešení výstavby zimní haly je nutné rozvrhnout tak, aby bylo moţné i v budoucnu realizovat další akce, tak jak to umoţňuje územní plán města. V tomto projektu je řešena také situace s parkováním, které by se muselo dodatečně stejně řešit. Uvedl, ţe finanční výbor řešil otázku zadluţenosti města, porovnal tuto problematiku s okolními městy. Město Lanškroun je tedy schopno splácet úvěr cca 10 mil. Kč. Je obvyklé, ţe město je schopno vytvořit ročně z vlastních zdrojů 30 mil. Kč. Zatíţení je tedy úměrné, dluhová sluţba by se pohybovala okolo cca 7,5% (můţe být aţ 15%). V minulosti město prodávalo majetek za účelem vybudování nových investic, v současné době také prodává svůj majetek, zároveň však buduje i nové objekty (bytové domy,...). Doporučil také prodat některé objekty v majetku města. Velkou neznámou je výše úvěru který si město bude brát, ale to by mělo být řešeno na mimořádném zasedání ZM, které se bude zabývat pouze touto problematikou. Pan starosta poděkoval, uvedl drobný rozdíl mezi rozpočtem předloţeným na pracovní poradě ZM a dnešním rozpočtem. V původním rozpočtu byla vratka soc. dávek finanční vypořádání 2003 zahrnuta ve výdajích financování, nyní je zahrnuta přímo do výdajů města, protoţe jiţ je známa přesná výše. Jinak je rozpočet totoţný s původně předloţeným. Podotknul také, ţe dne proběhla pracovní porada členů ZM, kde byly dopodrobna probrány jednotlivé poloţky rozpočtu města. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jak nebo čím bude úvěr jištěn (kterou budovou města). Pan starosta odpověděl, ţe město je bonitní a banka nepoţaduje ručení nemovitostí, ručit se bude rozpočtovými příjmy města. Pan Karlík vznesl dotaz, jaká je nejvyšší moţná výše úvěru pokud nebude poskytnuta dotace od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a zda je v předloţené částce započteno DPH.

4 Zápis ZM Pan starosta upřesnil, ţe DPH není zahrnuto v úvěru ani v dotaci. V navrţené částce na zimní halu a komunikace započteno DPH současné. U projektu haly jsou zahrnuta i procenta za zařízení staveniště projektantů. V současné době není jasné jaká bude konečná výše DPH v době fakturace. Pan Karlík uvedl, ţe se obává prudkého navýšení úvěru. Navrhnul stanovit určitý limit např. 50 mil. Kč, který by garantoval to, ţe se úvěr nebude navyšovat. Uvedl, ţe by nebylo vhodné předávat novému ZM dluhy. Zda není lepším řešením rozvrhnout stavbu haly na více let. Pan starosta objasnil to, ţe pokud se stavba rozloţí na delší dobu, neznamená to ţádnou výhodnost, spíše naopak. Hala se nebude moci vyuţívat a město bude muset zaplatit pokutu za nedodrţení smlouvy Tělovýchovné jednotě. Pan Střecha zopakoval částku, kterou je město schopno splácet. Prodlouţením výstavby se stavba nezlevní, jen se pozdrţí její financování. Nyní je obtíţné stanovit, zda si vůbec vypůjčit a kolik, nebo ne. Není moţno zajistit daňový systém ani státní politiku v budoucnu. Uvedl, ţe město najalo zkušenou firmu na tento projekt výstavby a výstavba haly byla schválena drtivou většinou přítomných členů ZM. Dnes vlastně nelze couvnout zpět od zhotoveného projektu na zimní halu. Většina přítomných si tento postup odhlasovala a on sám věří tomuto záměru. Ing. Verner souhlasil s p. Střechou, uvedl příklad pořízení rodinného domku. Bez úvěru v mládí nelze stavět, pokud by se spořilo, k výstavbě uţ nedojde, protoţe jiţ nebude potřeba. V dnešní době je úvěr výhodný. Doporučil, aby město přistoupilo k moţnosti zapůjčení peněz (úvěr). Upozornil, ţe město dostalo 13 mil. Kč za prodej pozemku bývalého kluziště a o tyto peníze bude celý projekt levnější. Na jednání se dostavil Mgr. Strnad hod. Pan Karlík vznesl dotaz, zda připravovat celý areál. Pan Střecha vznesl dotaz na p. Karlíka, za jakou cenu by město vyhodilo 17 mil. Kč (13 mil. Kč bude pokuta tělovýchovné jednotě a 4 mil. Kč za projektové práce). Většina prací by se stejně v této lokalitě musela vybudovat (přístupové komunikace, parkoviště,...). Pan Karlík na slova p. Střechy nijak nereagoval. Mgr. Baborák doplnil, ţe výstavba projektu je jakousi odvahou pro současné ZM, ale i pro občany kteří přijdou po současném sloţení ZM. Pan starosta upřesnil, ţe dnes se asi ZM neshodne na konečné výši úvěru. Doporučil neřešit problém teď, ale na mimořádném ZM, které se bude zabývat pouze touto otázkou. Ing. Bernášek vznesl dotaz, zda některá z lanškrounských škol předloţila ţádost nikoliv na stavebně investiční dotace, ale na vybavení zhodnocující výuku ţáků. Pokud ano, tak proč byly zamítnuty. Pí. Krejčová odpověděla, ţe školy se soustředily především na stavební akce, nikoliv na pomůcky slouţící pro výuku ţáků. Ing. Bernášek vznesl dotaz, zda příští rok budou nějaké prostředky na zhodnocení učeben. Pan Střecha upřesnil, ţe školy mají různé náklady na zkvalitnění výuky, ale ty hradí hlavně ze svých zdrojů, na technická vybavení město v minulosti příspěvky nedávalo. Školy by také mohly ţádat Pk. Ing. Bernášek konstatoval, ţe škola nemůţe ušetřit např. na učebnu výpočetní techniky. Nemá z čeho.

5 Zápis ZM Pan Střecha argumentoval tím, ţe některé tyto poloţky jsou předmětem rozpočtu dané školy. Mgr. Strnad uvedl, ţe ZŠ Dobrovského mělo poţadavek je výstavbu gymnastického sálu, na letošní rok však nebyl zařazen, pouze byla schválena aktualizace ţádosti na MŠMT. Pan starosta uvedl, ţe většina škol se snaţí získávat finanční prostředky pouze od města a nikoliv od státu, nepokusí se ani zaţádat např. Pk. Pí. Krejčová doplnila, ţe ze zákona jsou poskytovány příspěvky od zřizovatele na provoz, nikoliv na vybavení. Vybavení je hrazeno ze státní dotace na pomůcky. Pan Bednář vznesl dotaz, jaké jsou provozní náklady zimní haly v dnešních cenách Pan starosta uvedl, ţe v současné době nelze odpovědět na tuto otázku. Jiné dotazy ani připomínky nebyly, proto pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat. ZM podle 84 odst. 2 písm. c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů projednalo a schválilo předloţený návrh rozpočtu města pro rok 2004 takto: - celkové výdaje ,11 tis. Kč - celkové příjmy ,30 tis. Kč - financování ,81 tis. Kč Tento návrh usnesení byl přijat. pro: 17, zdrţ.: 2 (Bernášek, Karlík) Rozpočtová opatření č Ing. Novotná uvedla, ţe se jedná o poloţky které účetnictvím prošly jiţ v minulém roce, nyní je třeba je dodatečně schválit. Jedná se o dotace na lesního hospodáře, státní informační politiku, péče o krajinu, dávky sociální péče, dotace pro SDH,... ZM schválilo rozpočtová opatření č v poloţkách aţ dle předloţeného návrhu. pro: 18, nepř.: 1 (Bernášek) Kvóty státních fin. podpor Ing. Šebrle uvedl, ţe došlo nové oznámení týkající se kvót na regeneraci městských památek. V návrhu je částka ,-, kterou navrhuje pouţít na dokončení opravy střechy na kostele sv. Václava. Dotace z Pk by byla do výše 70%, město by hradilo 20% (71.500,- Kč), farnost 10%. Celkem se tedy jedná o ,- Kč. Pan Bednář uvedl, ţe loni se schvaloval příspěvek na opravu střechy kostela sv. Václava, jaké jsou tedy veškeré investice na tuto opravu střechy tohoto kostela. Ing. Šebrle uvedl, ţe celkové náklady jsou cca ,- Kč. V minulém roce byly provedeny práce za ,- Kč, letos by se měla oprava dokončit a uvedená částka plně postačí. Případné vícepráce bude hradit farnost. Z jednání ZM se opět omluvil Mgr. Strnad a opustil jednání. Jiné dotazy nebyly, proto pan starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení: ZM vzalo na vědomí kvótu státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2004 stanovenou Ministerstvem kultury ČR pro město Lanškroun ve výši 250 tis. Kč a doporučuje Krajskému úřadu Pardubického kraje rozhodnout o poskytnutí tohoto finančního příspěvku na dokončení opravy střechy kostela sv. Václava v Lanškrouně. pro: 15, zdrţ.: 1 (Vacek), nepř: 2 (Bednář, Krejčová)

6 Zápis ZM ZM rozhodlo poskytnout Římskokatolické farnosti - děkanství Lanškroun příspěvek ve výši ,- Kč na dokončení opravy střechy kostela sv. Václava jako svůj povinný podíl v souladu s pravidly Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR za podmínky, ţe na tuto opravu bude Krajským úřadem Pardubického kraje poskytnuta státní finanční podpora z uvedeného Programu ve výši 250 tis. Kč. pro: 15, zdrţ.: 1 (Vacek), nepř: 2 (Bednář, Krejčová) Pan starosta poţádal přítomné členy ZM o výjimku z program jednání a navrhl projednat ţádost otce a syna Chládkových dokud jsou přítomni. Ţádost Miloše a Romana Chládkových Pan Švarc uvedl, ţe ţádost otce a syna Chládkových projednaly komise jak MPK, tak komise pro realizaci urbanistické studie pivovaru a podměstí. Obě komise doporučují prodej objektu smlouvou o smlouvě budoucí, záměrem je prodejna elektrospotřebičů. Nikdo z přítomných neměl připomínky ani dotazy. ZM projednalo společnou ţádost Miloše a Romana Chládkových, Sázava, Lanškroun (č.j /2003/SEK - ze dne ) a rozhodlo prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě část objektu na st p.č. 867, část st.p.č. 867 v k.ú. Lanškroun ( PIVOVAR) dle přiloţeného náčrtu MgA. Kokeše po ukončení demolice sousedního objektu (leţácké sklepy). pro: 15, nepř.: 3 (Karlík, Krejčová, Minář) Oba ţadatelé poděkovali přítomným členů a opustili jednání ZM. Pan starosta uvedl, ţe okruh finanční záleţitosti byl vyčerpán a navrhl přejít k projednání investičních záleţitostí. 4. Investiční záležitosti Regenerace panelových sídlišť Ing. Urban uvedl, ţe Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo program dotací na regeneraci panelových sídlišť, z toho důvodu předkládá investiční odbor tento návrh usnesení. V loni tento program vypsán nebyl, kvůli povodním a město má z minulých let tento program zpracovaný. ZM ve smyslu ustanovení 3, odst. 2, písm. b) naţízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmníkách poskytování dotací ze státního rozpočtu rozhodlo o podílu města na financování regenerace panelových sídlišť - sídliště U Papíren v Lanškrouně ul. Seifertova - parkoviště a ulice Opletalova - propojka vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2004 ve výši 1 mil. Kč z předpokládáných nákladů na realizaci v roce 2004 v celkové výši 3 mil. Kč. pro: 16, nepř.: 2 (Krejčová, Karlík) 5. Vyhlášky a pravidla Vyhláška o místním poplatku za uţívání veř. prostranství Mgr. Urban uvedl, ţe KrÚ Pk vrátil městu dvě vyhlášky ve vyhlášce o poplatcích zábor veřejného prostranství nesouhlasí KrÚ Pk s tím, aby městské subjekty (městská knihovna, muzeum,...)byly osvobozeny od poplatku z veřejného prostranství. Je třeba osvobozované subjekty vymezovat obecně tak, aby se osvobození vztahovalo na všechny obdobné organizace v rámci celé ČR, např. knihovna, muzeum,.... Dále bylo vytknuto zvýhodňování institucí vyuţívající veř. prostranství pro natáčení pořadů o městě, které jsou současně v zájmu města. Rozlišování sazby poplatků v případě umísťování stavebních zařízení na veřejném prostranství po dobu platnosti stavebního povolení a nad rámec tohoto stavebního povolení. Ve vyhlášce o poplatcích poplatky ze vstupného byla ze strany KrÚ Pk obdobná připomínka týkající se obecného vymezování subjektů v celé ČR. RNDr. Sitová upozornila na slovosled, a formulaci zrušuje se vyhláška.

7 Zápis ZM Mgr. Urban upřesnil, ţe termín vyhláška se zrušuje je běţně uţívaným právním pojmem, nelze pouţít vyhláška se ruší, musí být pouţit dokonavý vid slovesa zrušit. ZM podle 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vydalo obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2004 ze dne , kterou se mění obecně závazné vyhlášky č. 8/2003, a o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství a č. 9/2003 o místním poplatku ze vstupného, a ruší obecně závazná vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. pro: 17, nepř.: 1 (Majetič) 6. Nakládání s nemovitým majetkem města Pan Švarc uvedl, ţe ţádost MUDr. Blanky Řehořové ohledně prodeje určitých pozemků (č.j.19085/2003/pra-338/po ze dne ) a ţádost Josefa Pišťáčka o koupi domu č.p. 103 (č.j. 871/2004/Pra - 20/Po ze dne ) se stahuje z programu jednání ZM, protoţe ţadatelé nesloţili potřebnou zálohu před jednáním ZM tak, jak to stanovují pravidla města. Ţádost Stanislava a Richarda Kytlíkových Pan Švarc doplnil, ţe město bude muset provést určité stavební úpravy a demoliční práce k oddělení objektů v areálu pivovaru. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, jaký je záměr ţadatelů. Pan starosta odpověděl, ţe ţadatelé zde chtějí zřídit restauraci s provozováním diskoték. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda se slučuje záměr s urbanistickou studii pivovaru. Pan starosta uvedl, ţe ţádost projednávala MPK a komise pro realizaci urban. studie pivovaru a obě komise se shodují, ţe záměr je v souladu se studií. Pan Bednář upozornil na moţné konflikty v souvislosti s výstavbou bytů v této lokalitě a rušení klidu. Ing. Bernášek podotknul, ţe konflikt je předem jasný (nadměrný hluk). Pan starosta upřesnil, ţe město je majitelem a bude si určovat podmínky, pokud to bude nezbytné, bude ukládat i sankce. Pan Švarc doplnil, ţe ţadatel nebyl spokojen s podmínkou města, kterou je ukončení nájemního vztahu v prostorách koupaliště. RNDr. Sitová podotkla, ţe z předloţeného plánku není jasné, která část objektu se odbourá. Pan starosta názorně ukázal RNDr. Sitové záměr. Jiné doplňující návrhy nebyly, proto pan starosta přednesl návrh usnesení: ZM projednalo společnou ţádost Stanislava a Richarda Kytlíkových, Lanškroun (č.j /03/PRA 207/Po ze dne ) a rozhodlo prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě část objektu na st.p.č. 173/1, část st.p.č. 173/1 v k.ú. Lanškroun (PIVOVAR) dle přiloţeného náčrtu MgA. Kokeše po ukončení demolic sousedních objektů a za podmínky ţe, ke dni uzavření kupní smlouvy bude se ţadatelem ukončen nájem budovy a pozemků v prostorách koupaliště. pro: 14, zdrţ.: 1 (Verner), proti: 1 (Dvořáček), nepř.: 2 (Šebrle, Karlík) Ţádost manţelů Strnadových

8 Zápis ZM Pan Švarc doplnil, ţe se jedná se o odkoupení části pozemků na ul. Stráţní a Hradební. Původně byli tři ţadatelé, p. Sychra však od záměru odstoupil a pí. Černohousová se se Strnadovými dohodla na rozdělení. ZM projednalo ţádosti Oldřicha a Lenky Strnadových, Lanškroun (č.j /03/PRA 288/Po ze dne ) a Květy Černohousové, Lanškroun (č.j /03/PRA 306/Po ze dne ) a rozhodlo prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě část pozemku st.p.č. 19/1 v k.ú. Lanškroun paní Květě Černohousové, pozemek st.p.č. 17/2, část pozemku p.p.č a část st.p.č. 19/1 v k.ú. Lanškroun manţelům Strnadovým dle přílohy. pro: 16, nepř.: 2 (Šebrle, Karlík) Směna pozemků s Pk Pan Švarc uvedl, ţe na předmětných pozemcích se počítá s výstavbu kabin a sociálního zařízení pro TJ Sokol Dolní Třešňovec. Zároveň poţádal o změnu v předloţeném návrhu usnesení ze slovního spojení směnit na příjmout darem a darovat. Obě strany budou osvobozeny od darovací daně a se záměrem souhlasí. JUDr. Vágnerová potvrdila, ţe obce i kraje jsou osvobozeny od platby darovací daně, pokud by však došlo ke směně pozemků, musela by se platit daň z převodu. ZM rozhodlo darovat Pardubickému kraji následující pozemky v majetku města p.p.č. 283/7, část p.p.č. 283/1 a st.p.č. 121 v k.ú. Dolní Třešňovec a současně rozhodlo přijmout darem od Pardubického kraje část p.p.č. 443 a st.p.č. 161 v k.ú. Dolní Třešňovec v majetku Pardubického kraje, celkem o výměře cca 1800 m 2 (upřesněno bude po zaměření) s tím, ţe vzájemně darované pozemky budou mít stejnou celkovou výměru. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) 7. Různé Kontrola čerpání půjček z FRB Pan tajemník uvedl, ţe na posledním jednání ZM dne mu bylo uloţeno, prošetřil poskytování půjček z FRB. Objasnil, ţe občané (např. rodina Markových) ţádající v minulém roce o půjčku z FRB, schválenou půjčku nečerpali, protoţe nezahájili samotnou stavbu, na kterou se půjčka vztahovala. Doporučil provádět průběţnou kontrolu při poskytování těchto půjček ze strany kontrolního výboru. Mgr. Joza (člen kontrolního výboru) upřesnil, ţe kontrolní výbor jednal na základě podkladů z finančního odboru. Kontroly byly pečlivé a zjistily různé nedostatky. ZM ukládá kontrolnímu výboru průběţně provádět kontrolu čerpání půjček z Fondu rozvoje bydlení. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Bezúplatný převod sirény Pan tajemník doplnil, ţe se jedná o bezúplatný převod sirény umístěné v budově čp. 8. ZM schválilo nabídku bezúplatného převodu sirény umístěné v podkroví budovy č.p. 8 na náměstí J. M. Marků z majetku Města Lanškroun do majetku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje za podmínky, ţe její dálkové ovládání bude převedeno do systému CO a lokální ovládání bude, pro případ nutnosti, pověřeným zástupcům Města Lanškroun zachováno. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Zřízení zástavních práv bytové druţstvo Union Ing. Šebrle uvedl, ţe je třeba odsouhlasit zřízení zástavních práv k vlastnickým podílům města a k bytovému druţstvu Union (investoři bytových domů). Jedná se o podobnou situaci, která probíhala při výstavbě bytových domů na ul. Nerudova. Je potřeba toto schválit, aby bytové druţstvo Union mohlo čerpat hypotéční úvěr, který s tímto úzce souvisí. Hypoteční banka poţaduje záruku formou prohlášení ručitele.

9 Zápis ZM RNDr. Sitová vznesla dotaz, jak probíhá výstavba na ul. Keţmarská III. Ing. Šebrle odpověděl, ţe u bytového domu B2 je hotova hrubá stavba, vnitřní vyzdívky, provádějí se vnitřní omítky. V domě B1 jsou hotové vnitřní omítky, provádějí se obklady koupelen a WC, jsou hotovy hrubé rozvody elektro, vody, kanalizace a ústředního topení včetně tlakových zkoušek. (celý dům B). V domě A se provádí montáţ panelů posledního nadzemního podlaţí, poté budou následovat nadezdívky pod střechou a montáţ střechy, montáţ oken,.... Kolaudace domu B se předpokládá v červenci (o měsíc dříve neţ bylo původně plánováno). Kolaudace domu A by měla proběhnout zhruba v polovině listopadu. Byty jsou téměř všechny obsazeny, zbývají dva byty velikosti 1+1 a jeden byt 2+1. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, kdy budou dokončeny terénní úpravy. Ing. Šebrle odpověděl, ţe terénní úpravy a přístupové komunikace by měly být dokončeny zároveň s kolaudací příslušného domu. Ulice Keţmarská bude propojena s ul. Vančurova. RNDr. Sitová vznesla dotaz, kolik z přihlášených zájemců není obyvateli Lanškrouna. Ing. Šebrle uvedl, ţe na tuto otázku není připraven, jednotlivé zájemce schvaluje RM. Domnívá se, ţe počet přihlášených je rozdělen zhruba na polovinu. ZM schválilo zřízení zástavních práv ke spoluvlastnickým podílům Města Lanškroun a Bytového druţstva UNION, jako spoluinvestorům výstavby, na bytových domech A1, A2, A3, B1 a B2 s celkem 59 b. j. a příslušnou technickou infrastrukturou v lokalitě Lanškroun Keţmarská ul., a dále ke stavebním parcelám p.p.č. 3740, 3741, 3769, 3770 a 3771 v k.ú. Lanškroun, na kterých je výstavba předmětných bytových domů realizována. Zástavní práva budou zřízena ke krytí hypotečních úvěrů pro Bytové druţstvo UNION, a to jako první v pořadí ve prospěch Českomoravské hypoteční banky a.s. nebo jiné banky, která hypoteční úvěry v celkové výši max. 30 mil. Kč poskytne. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Hypotéční úvěr bytové druţstvo Union ZM schválilo zajištění hypotečních úvěrů, poskytnutých Bytovému druţstvu UNION v celkové výši max. 30 mil. Kč na výstavbu bytových domů A1, A2, A3, B1 a B2 s celkem 59 bytovými jednotkami, jejichţ výstavba probíhá na stavebních parcelách p.p.č. 3740, 3741, 3769, 3770, a 3771 v k.ú. Lanškroun, ručením za výše uvedené úvěry, a to formou Prohlášení ručitele. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Vícepráce na ul. Nerudova Ing. Šebrle uvedl, ţe nedopatřením nebyly rozeslány podklady pro tento bod zastupitelům domů. Budou dodatečně zaslány společně s usnesením ZM. Při výstavbě bytových domů na Nerudově ulici. bylo nutno nad rámec původně uzavřené smlouvy realizovat oplocení dvou stran dotčeného pozemku. Byl to poţadavek sousedů, uplatněný při územním řízení. Bez přijetí tohoto poţadavku by nebylo moţné výstavbu zahájit. Výše nákladů souvisejících s touto víceprací byla stanovena oceněním výkazu výměr z projektu jednotkovými cenami dle nabídky dodavatele. Dále bylo nutno doplnit odvodnění dešťových vod se střech domů. Celkové vícenáklady činily ,- Kč. Přes upozorňování na kontrolních dnech neřešila firma Interma úhradu těchto vícenákladů. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda je částka v rozpočtu a pokud ano, pod jakou poloţkou. Ing. Šebrle upřesnil, ţe částka nemá vliv na předloţený rozpočet a pokud ano, částka bude v příjmech města s ohledem na úspory na stavě Keţmarská III. ZM schválilo vícepráce při výstavbě obytného souboru Lanškroun Nerudova ulice a rekapitulaci ceny víceprací na objektech SO 05, SO 06 a SO 07. pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner), nepř.: 1 (Karlík)

10 Zápis ZM Obytný soubor Keţmarská III Ing. Šebrle podotknul, ţe dobrou prací investičního odboru byly některé sítě zajištěny na náklad distributorů (trafostanice a rozvody NN VČE, plynovod - VČP ) a tím došlo ke sníţení ceny díla o cca 2 mil. Kč. Pohledávky mezi městem a firmou Interma Liberec a.s. budou vyrovnány vzájemným zápočtem s tím, ţe firma uhradí městu cca ,- Kč. ZM vzalo na vědomí sníţení ceny stavby obytného souboru Lanškroun Keţmarská III a dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu uvedené stavby. pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner), nepř.: 1 (Karlík) Úprava stanov Euroregion Glacensis Doc. Maixner uvedl, ţe město je členem sdruţení Euroregionu Glacensis a regionální kongres se usnesl na změně stanov. Skutečnou změnu stanov musí odsouhlasit všechna členská města včetně krajů. Jedná se o kosmetické úpravy, které jsou v přiloţeném materiálu vyznačeny tučně. Okomentoval jednotlivé články, které byly změněny. Sám doporučil ke schválení. ZM schválilo úpravu stanov zájmového sdruţení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis. pro: 16, nepř.: 2 (Karlík, Střecha) Členové kontrolního výboru Ing. Šebrle uvedl, ţe Ing. Jiří Kráčmar byl zvolen členem kontrolního výboru, nedávno se však stal ředitelem jedné praţské firmy a má tedy své pracoviště v Praze, z tohoto důvodu nemá moţnost pracovat a působit jako člen kontrolního výboru. Proto poţádal o uvolnění členství z této funkce. Podobně poţádal o uvolnění i přítomný člen ZM Ing. Milan Minář. Pan Vacek upřesnil, ţe Ing. Kráčmar se v loňském roce vůbec neúčastnil kontrolních výborů. Na minulém jednání ZM dne poţádal kontrolní výbor o výměnu tohoto člena především proto, protoţe se neúčastnil a neplnil funkci člena kontrolního výboru. Podal protinávrh - ZM odvolalo členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a na vlastní ţádost Ing. Milana Mináře. Ing. Verner uvedl, ţe pokud Ing. Kráčmar předloţil vlastní ţádost před projednáváním, neměla by být brána zřetel na připomínku p. Vacka, který tak tuto připomínku podal v podstatě pozdě, proto nesouhlasil s p.vackem. Upřesnil, ţe návrh p. Vacka je v pořádku, ale je podán v nesprávnou dobu. Pan Vacek podotknul, ţe Ing. Kráčmar nepodal ţádost v době, kdy kontrolní výbor kritizoval jeho nečinnost. Ing. Šebrle uvedl, ţe tento návrh mohl být podán jiţ na minulém jednání ZM, nebylo tomu tak. Nyní Ing. Kráčmar poţádal o uvolnění. Doporučil ponechat původní návrh usnesení. V průběhu diskuse pročetli pan tajemník spolu s panem starostou minulý zápis ZM zda nebyl tento protinávrh podán. Domnívá se, ţe se jedná o slovíčkaření. Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu p. Vacka, který si trval na svém. ZM odvolalo členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a na vlastní ţádost Ing. Milana Mináře. pro: 4, zdrţ.: 9 (Košťál, Borkovcová, Švarcová, Krejčová, Dvořáček, Joza, Minář, Sitová) proti: 3 (Šebrle, Maixner, Verner), nepř.: 2 (Střecha, Karlík) Návrh nebyl přijat a pan starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení ZM odvolalo na vlastní ţádost členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a Ing. Milana Mináře.

11 Zápis ZM pro: 10, zdrţ.: 4 Bernášek, Baborák, Minář, Dvořáček), proti: 3 (Vacek, Bednář, Majetič), nepř.: 1 (Karlík) Návrh nebyl přijat, pan starosta poţádal zástupce volebních stran o poradu a doporučil udělat přestávku na dohadovací řízení. Navrhl projednání následujícího bodu. Zápisy z finančního výboru (FV) Pan Střecha uvedl, ţe zápisy byly zaslány členům ZM domů a ilustrují jednání FV. Na FV se řešila otázka, jak by měl vlastně FV fungovat. V zásadě jde o to, ţe dříve byl názor takový, ţe FV by měl kontrolovat rozpočty v detailních poloţkách organizací zřízených městem. Zatím je tato problematika otevřena (hospodaření městských s.r.o. posuzuje RM, která plní funkci valné hromady). Ing. Šebrle poděkoval za zpracovávání rozpočtů, ale i za celkovou činnost. Pan Střecha ještě doplnil, ţe MUDr. Delong má častou absenci na FV, zřejmě bude rezignovat na členství ve FV. Na jednom jednání FV MUDr. Delong doporučil vyčlenit ,- Kč na zastupitele, který by tyto finanční prostředky sám rozděloval na různé volnočasové aktivity ve městě, ať uţ na sport či kulturu. Návrh však nestačil podat z důvodu absence. Osobně je proti tomuto návrhu. Nicméně ţádná ţádost nebyla podána na RM ani na ZM. Vysvětlil, ţe v posledním zápisu FV je uveden p. Dobeš jako nepřítomný, avšak byl řádně omluven. Jiné připomínky k práci FV nebyly, pan starosta dal hlasovat o návrhu usnesení: ZM vzalo na vědomí zápisy z jednání finančního výboru ze dne , , a pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner), nepř.: 1 (Karlík) Zpráva o činnosti MěP Předloţenou zprávu okomentoval Mgr. Baborák, přečetl čísla uvedená v příloze. RNDr. Sitová uvedla, ţe příjmy z pultu centrální ochrany (PCO) jsou celkem vysoké a zda by neměla být tato činnost více inzerována, doporučila zveřejní článku v LL. Mgr. Baborák souhlasil, zajistí článek do LL. ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Lanškroun za rok pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Pan starosta uvedl, ţe během jednání proběhlo dohadovací řízení a přednesl původní návrh usnesení týkající se odvolání členů kontrolního výboru. Upřesnil, ţe Ing. Minář poţádal sám o uvolnění a můţe tedy hlasovat, nejedná se o střet zájmů. Zároveň upozornil na častou neúčast členů navrţených volebními stranami v komisích RM. Zpracuje seznam členů jednotlivých komisí, jejichţ účast v komisích je 50% a menší. ZM odvolalo na vlastní ţádost členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kráčmara a Ing. Milana Mináře. pro: 14, zdrţ.: 1 (Bernášek), proti: (Vacek, Bednář), nepř.: 1 (Karlík) ZM jmenovalo členem kontrolního výboru p. Antonína Kráčmara, ul. Štefánikova, Lanškroun. Pan starosta doplnil, ţe jmenovaný je bratr odvolaného a dříve působil v kontrolním výboru. RNDr. Sitová podotkla, ţe ZM odvolává dva členy kontrolního výboru, jmenuje však jen jednoho.

12 Zápis ZM Pan starosta objasnil, ţe Ing. Minář byl delegován stranou Volba pro město a tato strana zatím nikoho jiného nenavrhla. pro: 17, nepř.: 1 (Karlík) Ţádost Okresního soudu Pan tajemník uvedl, ţe nedopatřením se tento bod se nedostal do materiálu zaslaným domů a to, ţe RM vzala na vědomí dopis Okresního soudu v Ústi nad Orlicí o ukončení čtyřletého volebního období přísedící Okresního soudu Bc. Marcely Štrauchové a RM ji opětovně doporučuje zvolit. Bc. Štrauchová souhlasí. ZM opětovně zvolilo Bc. Marcelu Štrauchovou přísedící u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, za Město Lanškroun. pro: 15, nepř.: 3 (Verner, Karlík, Maixner) 8. Diskuse Mgr. Baborák upozornil na počet parkovacích míst v celém městě, město bude muset tento problém v budoucnu vyřešit. Ing. Šebrle souhlasil, je zpracován program regenerace panelových sídlišť, který byl schválen ZM a tento problém se bude muset řešit stavbu nových parkovišť, záleţí jen na financích. Uvítá další návrhy pro řešení tohoto problému. RNDr. Sitová vznesla dotaz na Ing. Mareše (ředitel Technických sluţeb Lanškroun), zda by nebylo moţné upravit povrch hřiště na Střelnici např. uválcováním hřiště je téměř nepouţitelné Ing. Mareš zajistí aţ po vyschnutí hrací plochy. RNDr. Sitová navrhla, aby po výstavbě parkoviště u zimní haly byly na kaţdé straně umístěny stojany s basketbalovými koši, které by se mohly vyuţívat v době, kdy parkoviště nebude obsazené auty (stejné řešení je ve městě Šternberk). Dále doporučila výrobu zřetelných hlasovacích zařízení, aby nedocházelo k přehlédnutí hlasujícího člena ZM. Pan starosta se obává moţných zranění a poškození vozidel na parkovišti. Pokud se týká hlasovacích zařízení, projedná moţnost výroby v SPŠ a SOU Lanškroun. Pan Střecha vznesl dotaz, jak fungují návštěvy na manipulačním skladu kde sídlí odbor dopravy a silničního hospodářství. Doslechl se, ţe ostraha poţaduje identifikační údaje, občanů a zda toto počínání není v rozporu se zákonem. Pan tajemník upřesnil, ţe návštěvníci se nemusí prokazovat občanským průkazem, na vrátnici obdrţí lístek, který potvrdí pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství a ten pak při odchodu odevzdá ostraze na vrátnici. Nijak jinak se návštěvy neprokazují. Pan Pavelka, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, potvrdil tajemníkova slova. Pan Bednář vznesl dotaz ohledně výstavby severní varianty R35, silnice spojující Olomoucko a Hradec Králové kudy vede? Ing. Šebrle uvedl, ţe silnice R35 bude spojoval dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi u obce Chýšť se stávající silnicí R35, která končí u Mohelnice. Její trasa je definitivní mezi odbočením D11 a Vysokým Mýtem. Severní varianta vede od Zámrsku mezi Chocní a Vysokým Mýtem k Ústí nad Orlicí. Odtud severně kolem České Třebové do Třebovic, kde tunelem projde Třebovskými stěnami a bude kříţit

13 Zápis ZM silnici I/43 u Damníkova. Zde bude mimoúrovňová křiţovatka pro výjezd na Lanškroun. Navrţená sev. varianta dále pokračuje podél ţeleznice na Anenskou Studánku mezi Mladějovem a Rychnovem ke Starému Městu. Zde by se v budoucnu měla napojovat připravovaná silnice R43 od Brna směrem na státní hranici s Polskem. Odtud povede severní trasa kolem Mírova do Mohelnice, kde se napojí na stávající R35. Ing. Bernášek podotknul, ţe v Orlických novinách byl článek týkající se této silnice a definitivně nebyla tato výstavba schválena. Ing. Šebrle uvedl, ţe osobně v této věci hovořil s hejtmanem Línkem, který sdělil, ţe proti je ministerstvo ŢP, pokud nastane nějaký problém, bude se řešit jiná varianta provedení. Sám souhlasí s předběţně schválenou severní variantou. Ing. Bernášek doporučil, aby na ul. Dvorská bylo instalováno dopravní značení a vyznačením hlavní silnice, auta si zde nedávají přednost v jízdě. Ing. Šebrle doplnil, ţe problémem se zabývala RM, doporučil stanovit hlavní silnici, RM však tuto ţádost zamítla a to na doporučení dopravní komise (rychlá jízda automobilů). Dopravní značení by stálo cca ,- Kč. Ing. Bernášek doporučil celou oblast označit jako obytnou zónu. Pan starosta uvedl, ţe pokud by tak byla lokalita označena, nemohli by zde parkovat majitelé vozidel bydlící v panelových domech. Mgr. Joza uvedl, ţe podobná situace je na ul. Za Střelnicí, doporučil instalaci brzdícího retardéru. Ulice je dlouhá a řidiče tak láká rychlá jízda. Apeloval na to, aby firma která bude stavět zimní halu a bude zabezpečovat prodlouţení ulic, nejezdila přes tuto lokalitu, kde si často hrají malé děti.. Pan starosta podotknul, ţe řešil problém stěţovatelů, kteří na druhou stranu nechtějí, aby těţká auta jezdila přes ul. U Stadionu. Ing. Šebrle uvedl, ţe vše záleţí na toleranci obyvatel a vzájemném kompromisu, neţ se zimní hala postaví. Mgr. Dvořáček podpořil návrh Mgr. Jozy. Mgr. Joza uvedl, ţe v dělnickém domě se konají různé sportovní akce, dům je však v kritickém stavu. Je si vědom toho, ţe je v majetku tělovýchovy, ale dělá ostudu celému městu. Ing. Šebrle vyjmenoval na jaké akce při opravách děl. domu přispělo město. Pan starosta uvedl, ţe město plánuje převod nemovitosti do svého majetku. Ing.Verner uvedl, ţe nikdy se město nezavděčí všem. Při výstavbě např. zimní haly by se měly pouţívat především staré komunikace, nikoliv nové, které byly poměrně drahé a mohly by se snadno zničit. Doporučil zakázat projíţdění těţkých aut po ul. Za Střelnicí. Pan Bednář upozornil na budovu koupaliště, kterou má v nájmu p. Riess. Doslechl se, ţe nájemce nezachází příliš šetrně budovou doporučil provádět kontroly objektu. Pan starosta vyzval p. Bednáře, aby konkretizoval svou připomínku.

14 Zápis ZM Pan Bednář neodpověděl. Pan Mareš (ředitel MBP) uvedl, ţe znají problematiku vlhnutí zdiva na budově koupaliště, zjištěné při kontrole objektu. V současné době je závada odstraněna. Stavební činnosti prováděl p. Janda a ten uţ neprovozuje stavební činnost. Jiné návrhy ani připomínky přítomní členové ZM neměli, pan starosta předal slovo p. tajemníkovi. 9. Usnesení Pan tajemník zrekapituloval jednotlivá přijatá usnesení a pan starosta o nich nechal hlasovat jako o celku. Doplnil, ţe toto hlasování neznamená souhlas se všemi usneseními, ale stvrzuje, ţe byla přijata. pro: 17, nepř.: 1 (Švarcová) 10. Závěr Pan starosta poděkoval přítomným členů ZM za účast a ukončil řádné jednání zastupitelstva v hod. Ing. Jan Šebrle, v.r. Mgr. Zdeněk Baborák, v.r. 1. místostarosta 2. místostarosta Ing. Martin Košťál, v.r. starosta Ověřovatelé zápisu: MUDr. Milada Krejčová... Ing. Ladislav Verner... Zápis byl vyhotoven

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Číslo jednání: JedNZ2-13/2012 Datum jednání: 13.09.2012 Místo jednání: Hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Pavel Jiran, MVDr Ladislav Janovec, Mgr. Miroslav Němec Hosté: - Přílohy:

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007

Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Jednání Rady města Chomutova dne 15. 1. 2007 Rada města Chomutova projednala a schválila výpovědi z nájmu bytů. Týkají se uţivatelů čtyřiceti bytů v majetku města. Novela Občanského zákoníku, platná od

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více