Pražská? Dobrá adresa...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražská? Dobrá adresa..."

Transkript

1 Pražská? Dobrá adresa... Nová výstavba Projekt urèený k dlouhodobì soustøedìné výstavbì pøedmìstského komplexu bytových domù s názvem "Pražská" se nachází podél místní obslužné komunikace C 2 - ul. gen. Piky v Olomouci, èást Øepèín v severní èásti mìsta na rozhraní katastrálních území Neøedín a Øepèín. Tato lokalita poblíž hypermarketu Globus urèená cca k výstavbì 300 bytù má dobré umístìní, velikost i vzdálenost k centru. Jedná se o èást mìsta, kde o byty v poblíž již realizované kvalitní starší zástavbì kolem ulice Norská a Rumunská je velký zájem. Severovýchodní strana budoucího bytového komplexu o uvažovaném poètu 4 bytových domù smìøuje na stranu hlavního dopravního tahu smìr Mohelnice-Hradec Králové. Severní okraj zmiòovaného prostoru urèeného územním plánem mìsta k využití jako plocha èistì obytná je chránìna terénní bariérou ve výšce 3-5 m, která oddìluje øešené území od parkovištì hypermarketu Globus a z èásti tato bariéra tlumí hluk z pøilehlé výpadovky na severovýchodní èásti vyèlenìné plochy k zástavbì. Lokalita je v dosahu mìstské hromadné dopravy - v docházkové vzdálenosti je zastávka autobusu se spojením do centra Olomouce, snadno dostupná je i tramvajová doprava. Areál urèený pouze k bydlení navazuje pøístupem na pøilehlou komunikaci gen. Píky a pøíjezd je redukován krátkým sjezdem ke štítu domù, což umožòuje ponechat vìtšinu øešené plochy pouze pro pìší a vytvoøit tak ve spojení se zelení kvalitní životní prostøedí. Parkovací místa v suterénu všech uvažovaných objektù jsou doplnìna na potøebné poèty pomocí venkovních stání navržených kolmo ke stávající obslužné komunikaci.

2 Mapa: Letecká Mapa: Globus kpžsárakpžsára Mapa MHD: 27, 29 GLOBUS Projekt má ambice plnì uspokojit Vaše osobní požadavky a umožní kvalitní bydlení dle Vašich pøedstav a navíc na atraktivním místì. Pøípravì vìnujeme velké množství èasu a úsilí a jsme pøipraveni akceptovat Vaše pøání a individuální požadavky, silný investor se zahranièní úèastí zaruèuje stabilitu ve spojení se zkušeností a dobrými referencemi z posledních realizovaných staveb jak v Olomouci, tak i v jiných mìstech republiky.

3 Základní informace Bytový komplex Pražská - západní nabídne byty menších velikostí / maximálnì do 90 m2/ v prvním schodiš ovém deskovém objektu B4 rozdìlený do dilataèních celkù, jež se skládá ze 3 sekcí a je navržen jako 6-ti podlažní. Výstavba prvního bytového domu se pøedpokládá od jara roku 2007 a dokonèení celého domu v roce Nejprve bude zapoèato vybudování celé základové desky pro všechny 3 sekce 1. domu /znaèení a,b,c tj. jednotlivé vchody domu/- pøièemž prodej bytù domu bude zahájen soubìžnì - tj. všechny vchody najednou. Je zde možnost výbìru bytù se zajímavým dispozièním øešením, je zde výbìr bytù s lodžií / NP je typové/ nebo vrchní patra /5. a 6.NP/ s terasou, pøièemž každý byt bude mít obývací pokoj orientován na teplejší západní k jihu se stáèející stranu. Jedná se prodej bytù do soukromého vlastnictví vè. komory s podílem na spoleèných èástech domu a pozemku pod domem /vše již zahrnuto do prodejní ceny bytu/, v cenì bytu je zakomponována i 5 % DPH, ke každému bytu je pøidìlena komora - pøevážnì na stejném podlaží jako je byt. Dùm je zdìný /Porotherm/, s výtahem a uzpùsoben jako bezbariérový, v suterénu je sušárna a koèárkárna. Otevøený halový suterén domu umožní parkování 51 automobilù na vyèlenìném garážovém stání s pøístupem sekèními garážovými vraty/ jedno stání Kè, není v cenì bytu / a kupujícím je umožnìn volný výbìr svého parkovacího místa. Parkovací místa v suterénu objektu jsou doplnìna na potøebné poèty pomocí venkovních stání navržených kolmo ke stávající obslužnou komunikaci. Pùdorysné rozmìry suterénu objektu jsou: délka 81,62 m, šíøka objetu je 15,10 m, nejvyšší atiky od upraveného terénu jsou 20,4 m. Objekt je založen na pilotách tvoøen monolitickým skeletem s pilíøi, skrytými v tlouš ce pøíèné nosné konstrukce které tvoøí mezibytové zdi v tlouš ce 250 a 300 mm. Stropy jsou monolitické, konstrukèní výška bytových podlaží je 2,95 m. Obvodové konstrukce jsou o tlouš ce 400 mm, vyzdívané z keramických tvarovek, zateplené panely z minerální vlny tl. 50 mm. Jako støešní krytiny je použita izolaèní fólie z mìkèeného PVC, Sikaplan 15 G. Vchod do objektu je øešen z mezipodesty. Pro 1.PP je navržen zateplený strop, zaruèující nepromrzání. Okno - parapet v 1.NP je ve výšce 2,27 m nad úrovní terénu. Dodávka tepla a teplé vody je øešena napojením na horkovod, pøièemž v bytech je respektováno individuální mìøení spotøeby energií. Hydraulický výtah je o nosnosti 675kg - pro každý vchod, rozmìr kabiny mm, šíøka kabinových dveøí je 900 mm. Dìtská høištì v zájmovém území jsou navržena celkem 3, 2 pro dìti pøedškolního vìku /hopsadla, prolézaèky lavièky/ a jedno pro dìti vìku školního /míèové hry/. V blízkosti jsou navrženy listnaté stromy a další lavièky, živými ploty budou oddìleny zelené pásy pro hry dìtí a relaxaci obyvatel od obslužných nebo pøístupových ploch.

4 Všeobecné údaje k bytu Standardní vybavení bytových jednotek /v cenì bytu/ È. KONSTRUKCE STANDARDNÍ VYBAVENÍ NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ 1. dispozièní øešení dle RPD dle požadavkù klienta 2. omítky vnitøní štukové strukturované omítky - vše dle vana nebo sprchový vana ocelová smaltovaná JIKA bílá nebo jiné provedení, madla, další 3. kout 1ks (dle velikosti sprchová vanièka ocelová JIKA bílá doplòky - vše dle katalogu bytu) 900x900 se zástìnou jiné provedení, zapuštìné do 4. umyvadlo 1ks typ JIKA, bílé 55 cm s polosloupem, skøíòky, další doplòky - vše dle pøipevnìní na zeï typ JIKA, kombinaèní mísa s odpadem jiné provedení dle katalogu. 5. WC mísa s nádrží 1ks bílá vèetnì sedátka s poklopem v cenì úsporná armatura, další doplòky - do 120,-Kè bez DPH vše dle 6. koupelnový nábytek, není souèástí standardního vybavení dle koupelnové doplòky vanová nebo sprchová nástìnná a umyvadlová stojánková smìšovací jiné provedení, barevné páèky, 7. smìšovací baterie (dle vodovodní baterie v provedení chrom. stojánkové baterie - vše dle velikosti bytu) rozteè 100 mm, cena do 900,-Kè bez DPH/ks podlahové vytápìní, otopná 8. topná tìlesa (poèet a ocelové deskové radiátory RADIK VK, v žebøíková tìlesa - vše dle katalogu výkon dle velikosti bytu) koupelnì elektrické otopné tìleso 9. domácí telefon 1 vývod dle RPD 10. zásuvka STA 1 vývod dle RPD 11. zásuvka telefonu 1 vývod dle RPD 12. vodovod dle RPD zmìna dispozice bytu 13. kanalizace dle RPD zmìna dispozice bytu 14. elektroinstalace dle RPD zmìna dispozice bytu 15. zásuvky 220V rozmístìní v bytu dle RPD, 3 zásuvky v zásuvka ve sklepì, navýšení poètu obytném pokoji, provedení bílé zásuvek žárovkové svítidlo RENDL 60 W, v 16. svítidla v bytì - v ostatních místnostech není souèástí jiné provedení - dle katalogu koupelnì a na WC standardního vybavení

5 È. KONSTRUKCE STANDARDNÍ VYBAVENÍ NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ 17. svítidlo ve sklepní kóji žárovkové Fulgur 60 W jiné provedení - dle katalogu 1ks 18. elektrický sporák není souèástí standardního vybavení dle 19. koberec v obytných zátìžový koberec vèetnì olištování v jiný druh, pøípadnì jiný odstín - vše místnostech cenì do 160,-Kè bez DPH/m2 dle v koupelnì, na WC, v chodbì a v jiný druh pøípadnì jiný odstín, 20. dlažba kuchyòském koutu, bílá spárovací skládané tvary, lišty, barevná hmota, matné provedení - cena do 200,-Kè spárovací hmota - vše dle katalogu bez DPH/m2 jiný druh pøípadnì jiný odstín, v koupelnì a na WC, výška obkladu skládané tvary, lišty, barevná 21. obklady 180 cm, bílá spárovací hmota, cena do spárovací hmota, kladení na koso, 200,-Kè bez DPH/m2 obklad u kuchyòské linky - vše dle 22. bytové zárubnì obložkové, barevný odstín - imitace dub jiné provedení, ocelové - vše dle typové 900 mm, požárnì odolné - barva - svìtlý buk, zámek vložkový, kování bezpeènostní vložka, pøídavné 23. vstupní dveøe do bytu bezpeènostní - matný nerez, kukátko, zámky, bezpeènostní dveøe - vše identifikaèní štítek, ocelová zárubeò bílá dle jiný druh pøípadnì odstín, pøídavné typové hladké, plnì pøípadnì 2/3 zámky, jiné prosklení, møížky do 24. vnitøní bytové dveøe prosklené, odstín - svìtlý buk, zámek prosklení - vše dle katalogu dozický, kování matný nerez 25. vnìjší (fasádní) výplnì bílé plastové, zasklení izolaèním rolety, žaluzie - vše dle katalogu otvorù dvojsklem kuchyòská linka vèetnì 26. døezu, sifonu a není souèástí standardního vybavení dle spotøebièù 27. vestavìné skøínì není souèástí standardního vybavení dle 28. vnitøní parapety lamino bílé s nosem jiný druh, pøípadnì jiný odstín - vše dle barevné malby, jiné nátìrové 29. vnitøní malby Primalex Standard - bílý hmoty - vše dle katalogu 30. vzduchotechnika odvìtrání sociálního zaøízení 31. podlaha sklepních kójí betonová mazanina, nátìr proti prašnosti jiný nátìr - vše dle katalogu

6 Postup pøi prodeji a financování A. Prodej 1. Rezervace bytu je ošetøena rezervaèní smlouvou mezi klientem a realitní kanceláøí se složením Kè.. vè. 19 %DPH. Tato èástka není zapoètena do ceny bytu. 2. Smlouva budoucí kupní zaøizuje realitní kanceláø, podpis smlouvy se provádí u dodavatele stavby B. Financování Varianta pro platby v hotovosti: Varianta normal standard - jde o klasickou variantu s platbou v hotovosti Vysvìtlení splátek: 5 % - 5 dní pøed podpisem smlouvy budoucí kupní 25 % - do 21.dnù od podpisu smlouvy budoucí kupní 25 % - po dokonèení svislé a vodorovné konstrukce byt.jednotky 25 % - po dokonèení hrubé stavby domu 15 % - po dokonèení vnitøních pøíèek a rozvodù 5 % - po podpisu smlouvy o pøevodu vlastnictví jednotky Varianta pro hypotéèní úvìr: Ideální klient je ten, který disponuje s 30 % kupní ceny v hotovosti a 70 % kupní ceny je napø. dofinancování úvìrem. Koupi bytu lze financovat i s minimální hotovostí tj. 10 % z kupní ceny a 90 % kupní ceny dofinancovat hypotéèním úvìrem, popø. úvìrem ze stavebního spoøení nebo kombinací obou úvìrù napø. takto: 1. splátka 5% z ceny pøevádìných nemovitostí splatí budoucí kupující na úèet budoucího prodávajícího pøed podpisem smlouvy o smlouvì budoucí kupní 2. splátka 5% z ceny pøevádìných nemovitostí splatí budoucí kupující na úèet budoucího prodávajícího do 21 dní kalendáøních dnù od podpisu smlouvy budoucí kupní 3. doplatek ve výši 90 % z ceny pøevádìných nemovitostí popø. ve výši upravené z dùvodù dohodnutých ve smlouvì o smlouvì budoucí kupní z výnosu hypoteèního úvìru poskytnutého hypoteèní bankou. V takovémto pøípadì je tøeba investorovi doplatit poplatek za úrok z úvìru za rozdíl mezi skuteènou hotovostí klienta a hotovostí oèekávanou investorem / na ukázce výše 20 % hotovosti klientovi chybí- deficit vyøeší investor ze svého úvìru, ale je mu tøeba uhradit poplatek za úrok/. Podíl hotovosti a hypotéèního úvìru výše není dogma, je akceptována variabilita dle finanèních možností klenta. V Olomouci dne 2006 V pøípadì zájmu o další informace volejte na tento kontakt: Realitní poradce projektu v realitní kanceláøi DACHI s.r.o., Libuše Návratová Mobil: , Všechny dotazy ohlednì zaøízení hypoték Vaám rád zodpoví Pavel KROUTIL, hypoteèní poradce Pražské mobil: , Pøidat Foto. Libuše Návratová - realitní poradce pro projekt Pražská

7 Lidé Informace o projektu poskytne: Libuše Návratová realitní poradce Mobil: (kontakt pøes sekretariát DACHI tel.: ) Libuše Návratová - realitní poradce Informace o financování poskytne: Pavel Kroutil finanèní poradce realitní kanceláøe DACHI Mobil: (kontakt pøes sekretariát DACHI tel.: ) Pavel Kroutil - finanèní poradce Informace o realitní kanceláøi DACHI poskytne: Mgr. Marek Novotný øeditel spoleènosti (kontakt pøes sekretariát DACHI tel.: ) Mgr. Marek Novotný - øeditel spoleènosti

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex,

OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex, REZIDENCE NA FARKÁNĚ STANDARDY BYTŮ VNITŘNÍ POVRCHY OMÍTKY - vápenosádrové hlazené s bílou malbou (např. Het, Primalex, atd ). OBKLADY - keramické velkoformátové rektifikované (např. 300x600mm) Marazzi

Více

BYTOVÝ OBJEKT 204-205 Brněnská Pole 664 51 Šlapanice

BYTOVÝ OBJEKT 204-205 Brněnská Pole 664 51 Šlapanice BYTOVÝ OBJEKT 204-205 Brněnská Pole 664 51 Šlapanice OBSAH 1) Technická specifikace staveb 2) Standardní vybavení bytů 1 Základy: železobetonové piloty a základové pasy 1) TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVEB

Více

Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03

Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03 Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03 SEZNAM STANDARDŮ U BYTOVÉHO DOMU Níže uvedený popis standardního provedení základních konstrukcí, použitých materiálů a standardního vybavení bytu je vytvořen podle

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

BYTOVÝ OBJEKT 206-207 Brněnská Pole 18, 20 664 51 Šlapanice

BYTOVÝ OBJEKT 206-207 Brněnská Pole 18, 20 664 51 Šlapanice Obytný soubor Brněnská pole Šlapanice Kvalitativní standard Bytový dům 206 207 Příloha č. 3 BYTOVÝ OBJEKT 206-207 Brněnská Pole 18, 20 664 51 Šlapanice OBSAH 1) Technická specifikace staveb 2) Standardní

Více

Rodinné domy Cheb - Skalka - Standardy

Rodinné domy Cheb - Skalka - Standardy - Standardy POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ A VYBAVENÍ Níže uvedený popis standardního provedení základních konstrukcí, použitých materiálů a standardního vybavení RD je vytvořen podle projektové dokumentace

Více

Apartmánové byty pod Klínovcem

Apartmánové byty pod Klínovcem Apartmánové byty pod Klínovcem Jihlavská 83/78 BI DEVELOPMENT, s.r.o. Jihlavská 83/78 BYTOVÝ KOMPLEX KLÍNOVEC HILLS - Společnost Bless Invest a.s. - nabízí k prodeji luxusní apartmány v bytovém komplexu

Více

Akademia Zličín Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 30 30 55

Akademia Zličín Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 30 30 55 Akademia Zličín Výhradní prodejce: Akropolis reality, s.r.o. Pštrossova 1925/6 110 00 Praha 1 tel: 800 10 80 80 mobil: 731 30 30 55 tel/fax: 224 91 90 13 zdenek.spetlik@akropolisreality.cz www.akropolisreality.cz

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice

Budova Metrocenter. 1. a 2. etapa. ul. Na Zátorách. Praha 7. k.ú. Holešovice - '." '- HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí V Praze dne 6.11.2003 È.j.: MHMP-076920/2002/0ZPNI/EIA/013-8Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová Stanovisko k posouzení vlivù

Více

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY

Znalecký posudek OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY Znalecký posudek číslo 1961-47/2010 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Byt č. 1357/22 s příslušenstvím ( dle zák.č. 72/1994 Sb); kraj: Středočeský, obec: Beroun, Košťálkova

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST:

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 2869/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt Adresa nemovitosti: Valdštejnova 1294 / 19a, Cheb Katastrální údaje: Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb,

Více

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8

Polyfunkční dům Střížkov, Praha 8 Soubor stěn vnitřních stropů vnitřních Garáže, sklípky, technické prostory, šachty aj.: začištěný (pohledový) beton a (otěruvzdorná), u vyzdívek VPC omítka s kovovými rohovými lištami, nátěr bílý Schodiště:

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

Výstavba rodinných domů Plzeň Lhota, I. etapa

Výstavba rodinných domů Plzeň Lhota, I. etapa Výstavba rodinných domů Plzeň Lhota, I. etapa POPIS STANDARDNÍHO PROVEDENÍ A VYBAVENÍ Níže uvedený popis standardního provedení základních konstrukcí, použitých materiálů a standardního vybavení RD je

Více

Znalecký posudek č. 1248-24/10C

Znalecký posudek č. 1248-24/10C Znalecký posudek č. 1248-24/10C o ceně id 1/2 nemovitosti - bytu č. 714/17 v domě č.p. 714 na pozemku p.č. st. 911 s podílem na společných částech domu a pozemků p.č. st. 911, 912, 913, 932, 933 a 934

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Bezkonkurenční. ceny nových bytů. Možnost využít dotovanou hypotéku se sazbou jen 2,19 % ročně *

Bezkonkurenční. ceny nových bytů. Možnost využít dotovanou hypotéku se sazbou jen 2,19 % ročně * Bezkonkurenční ceny nových bytů Možnost využít dotovanou hypotéku se sazbou jen 2,19 % ročně * Poslední etapa poslední příležitost O projektu Javorová čtvrť je prodejně nejúspěšnějším bytovým projektem

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 01 I 2013

Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 01 I 2013 Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 01 I 2013 Kdy začne Nová zelená úsporám? Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil 20. února vládě program Nová zelená úsporám,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

www.2barevneletnany.cz

www.2barevneletnany.cz O PROJEKTU 2Barevné Letňany se nacházejí při ulici Beranových, přímo u zastávky městských autobusů Staré Letňany. V první etapě vzniknou tři pětipodlažní domy, každý s 23 byty. Převažující dispozicí bude

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3262 636 / 2014 dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny

Třída Míru 67, 530 02 Pardubice. Zjištění obvyklé ceny Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 24-578/2013 o obvyklé (tržní) ceně nebytové jednotky číslo 1444/4 v bytovém domě číslo popisné 1444 v ulici Lípová, včetně ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 483/18323

Více

Praha 9 Letňany NOVÉ LETŇANY. Velmi žádané moderní byty blízko metra a obchodního centra. V prodeji POSLEDNÍ ETAPA IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

Praha 9 Letňany NOVÉ LETŇANY. Velmi žádané moderní byty blízko metra a obchodního centra. V prodeji POSLEDNÍ ETAPA IHNED K NASTĚHOVÁNÍ Praha 9 NOVÉ LETŇANY Velmi žádané moderní byty blízko metra a obchodního centra V prodeji POSLEDNÍ ETAPA IHNED K NASTĚHOVÁNÍ VESELSKÁ Velmi žádané moderní byty blízko metra a obchodního centra O projektu

Více