BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY Dne 17. kvìtna 1999 vyšla vtáborských listech pøíloha Novinky bechyòské radnice. Vìøíme, že se ètenáøùm pøíloha líbila, že to byla pøíjemná zmìna aže se opìtco nejdøívekpodobnéprezentacimìstavtáborskémregionu vrátíme. V uplynulém mìsíci probìhla øada událostí, které se Bechynì pøímo týkají. Zúèastnil jsem se napø. jednání V. snìmu historických sídel Èech, Moravy a Slezska, na kterém se øešila problematika obnovy a regenerace mìstskýchpamátkovýchzón,dálejsembylúèastníkemvi. snìmu mìst aobcí Èeskérepubliky.Tentosnìmvyvíjítlak navláduaparlamentrepubliky,abynaúrovniobcínedošlo kúplnémurozdìlenístátnísprávyasamosprávy,cožbyve svém dùsledkupøineslo nárùst úøednických místajistì by nepøineslooèekávanévýsledky. Jednání obou snìmù se zúèastnila øada významných politických pøedstavitelù, a to prezident republiky, pøedseda parlamentu, pøedseda vlády,primátor Prahy, poslanci parlamentu a senátoøi. Jejich vystoupení byla výraznýmoživenímuvedenýchakcíapøinesli pro jednání obousnìmùøadupodnìtnýchmyšlenek. V Bechyni mìstské zastupitelstvo v uvedeném období øešilo rozpoètové zmìny.je dobøe, že finanèní prostøedky byly vìnovány napø. na opravu muzea, na dostavbu pùdníchvestaveb, naopravu stadionu akulturního domu, nanákupmoderníhovybaveníškolníkuchynì,kterézlepší stravovánížákùobouzákladníchškol,naopravuchodníkù akomunikacíapod. Každá takováto iniciativa pøináší zlepšení života vnašem mìstì,aprotojenutnésepodobnýmzáležitostemvìnovat. V ulici Za Trubným je dokonèována vsouèasné dobì úprava vozovky po rekonstrukci kanalizaèní sítì. Jsem velice rád, že koneènì došlo kezmìnì pøipøejímání prací jednotlivýchfirem,kterévbechyniakcerealizují.vuliciza Trubnýmsejednaloovelicenekvalitnìprovedenouúpravu povrchu vozovky,tato práce byla mìstem reklamována a firmanynína svénákladyprovádí další opravu.myslímsi, že podobný postup je nutné uplatòovat ivbudoucnosti, abychom zajistili lepší vzhled mìsta aušetøili finanèní prostøedky. Dále probíhala jednání s pøedstaviteli armády ÈR o spolupráci, zejménaomožnosti postavit vbechyni byty a vojenskou ubytovnu, jednání, která se týkala území u silnice na Senožaty (tzv. obytná zóna azóna obchodu a služeb), jednáníospoleènosti Bytenes(31.kvìtnaby mìlo probìhnoutdruhévýbìrovékolonajednatelespoleènosti), probíhá výbìrové øízení na opravu chodníkù ve mìstì, probíhá jednání se spoleèností Erding o tepelném hospodáøství (na jednání nebylyvzneseny žádné zásadní námitky proti smlouvì anebyla doložena nevýhodnost smlouvy pro mìsto), stále se jedná omožnostech získat další finanèní prostøedky na rekonstrukci èistírny odpadních vod a výstavby kanalizaèního sbìraèe a v neposlední øadì jsou to jednání sobèanským sdružením ProLifeoživotnímprostøedínašehomìsta. Jaroslav Matìjka ÈERVEN 1999 DIVADELNÍ BECHYNÌ nádherná tradice armádních festivalù Již po osmadvacáté se sjíždìjí do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní soubory asólisté nasvùj festival.úèast na nìmje provšechnyocenìním celoroèní tvùrèíumìlecké seberealizace, jíž se ve volném èase vìnují. Festival vletošním roce organizaènì pøipravili opìt pracovníci Centra kultury AÈR zapøispìní zástupcù jednotlivých vojenskýchvelitelství apracovníkù Kulturního domu vbechyni, za podporymìstabechynì aodbornéspolupráce Amatérskédivadelní asociace-armádní divadelní sekce. Nemalý dík však náleží ipøedstavitelùm Ministerstva obrany a Generálníhoštábu,kteøínedalinahlasyvyzývajícíkomezeníkulturníchakcíafestivalovýchpøehlídek. Díkyjimidíkymnohýmjednotlivcùm,firmámaspoleènostem,kteøíbysymbolicky,pøispìlipenìžními èivìcnýmidary,takpøibudeopìtdalšírokfestivalovéhistorie,jížsijenutno,jakokulturnítradicenáležitì vážit. Kdyžhistorie,takodzaèátku-poletechputovánípo zemíchèeských zakotvil vroce1972 armádní festival vbechyni ato vnovì postaveném kulturním domì. Osou festivalového dìní byla soutìž divadelních souborù, jichžpracovaly varmádì tradiènìdvì desítky.jevištìvšak patøiloisouborùm malýchforem,recitátorùmavnìktrýchletechihudebnímskupinám.nezapomínaloseanina literární tvùrce,jejichžsoutìžní prácepostupují dobechyòského finále dodnes. Souèástí festivalového dìní, kterédøívetrvalocelýtýden,bylamimosoutìžnívystoupeníúèastníkùfestivaluapozvanýchhudebních skupinve školách, ústavechsociální péèeinaveøejných prostranstvích. Nejvdìènìjšímidivákyvždy byvaly dìti, pro které pøipravuje brnìnský armádní divadelní soubor Dráèek každý rok nové pøedstavení. Vletošnímrocemuvšakmusejídìtiadospìlítleskatještìonìcovíce,nežjindy.Slavítotižmaléjubileum -patnáct let odsvéhonarození.místoobèanského prùkazuobdrží pamìtnílist azapár letmumožná bechynštíradnípøiznajíidomovsképrávo. Souèástífestivalu bývaly iodbornétvùrèídílny,urèenédivadelníkùmale irecitátorùm. V devadesátých letech byl program obohacen onetradièní divadelní projekty, které zaujaly svou bezprostøedností atvùrèí invencí.zazáøilyvnich zejména soubory Netrdlo zvyškova, Lužnice z Bechynìèi Javorina znovéhomìstanadváhom. Nanìkolikletbyla souèástífestivaluiregionální jihoèeskádivadelnípøehlídkaahráloseipìt divadelníchpøedstavenídennì.vroce1995jižtakpestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèetisícedivákù.tentorokbudesoutìžobohacenaozábavnýprogram,vnìmžkrásupochodujících dívekvystøídajíhudbaapísnièky,aleimužnásíla. Odroku1977probíhajívrámcifestivaluisoutìžefolkovýchacountryzpìvákùaskupin,pro nìžprostøedíklášternízahradyvytváøímalebnoukulisu.festival takrozkošatìldopodoby,znížkaždý mùže okusit rozmanitých pøíležitostí pro setkánísumìním èikrásou. Za uplynulá desetiletí prošla festivalemøadaznámýchhercù,režisérùèizpìvákù.vbechynisoutìžilrežisérpetrnovotný,dramaturg Jan Vedral, Jiøí Hromada, JaroslavSypal, PavelKikinèuk, jakorecitátorka zazáøilamoderátorkaèt-1 JolanaVoldánová, nejlepšíbechyòské inscenacepronikly inajevištì Jiráskova divadla vhronovì v rámciprùbìhujednoho znejstaršíchdivadelníchfestivalùvevropì. StalosetakzásluhouDS Armi-scéna,DS Pard èids Netrdlo,pokudhovoøímejeno90.letech. Tradice festivalu je závazkem jeho úrovni, pøesto jsme letos pøistoupili k malému experimentu.do prùbìhu soutìžních pøehlídek jsme zaøadili idivadelní pøedstavení, která neprošla nároènými síty nižších postupových kol.porušený systém výbìru akonáníjednotlivých pøehlídek to prostìneumožnily.vhistoriifestivalupoprvétakéuvidítevjednomdniišestdivadelníchpøedstavení,je torekordvpravdìsvìtový.potìšitelnýjevšakinárùstvystoupenívkategoriikomorníhudby,kterábývala Popelkou. Vìøím, že kprasknutí nabitý program zvládnou organizátoøi, samotní aktéøi jednotlivých vystoupeníidiváci.vìøím,žeèervenvbechynibudeinadáleveznameníarmádníhodivadla.zlomtevaz! DanielZavoral PRÙBÌH FESTIVALU DIVADELNÍ BECHYNÌ 1999 PODPOØILI: ing.václavkyncl,apsbechynì-zámek,drdazámeènictví, SNN stavební firma Nìmec, MICRO-SENZOR, LÁZNÌ Bechynì, Øeznictví PEJŠA, CYKLOSERVIS -Jan Rùžièka, EM - Machart -KERAS, Restaurace NA RÙŽKU, ITALMARKET Bohemia, Lepšová - KVÌTINKA, JIKA Bechynì, Novotná - NOVÝ DOMOV, JAMBOR - Uhelné sklady, Keramika BARTÁK, BOHEMIA T.T.W. a.s., Potraviny ULOSOSÙ, Lenka KÁCOV s.r.o. Humpolec, È.spoøitelna, IPB, Raiffaisen st. spoøitelna.

2 Krátce zjednání mìstského zastupitelstva ( ) - Ani zástupce firmy,který zdůvodňoval na zasedání městského zastupitelstva žádost o odprodej pozemku (parkoviště u stadionu)navýstavbu čerpacístanicenepřesvědčil zastupitele,kteřístímtozáměremvyslovilinesouhlas. - Nebyl sválen prodejpozemků zastavěných vážním domkem s mostní váhou asociálním zařízení, které užívá firma Uhelné sklady Jambor,zabývajícíseprodejemuhlíveměstě. - Zastupitelépověřilidva zástupceprostyksespolečností Erding Brnoa.s.Stoutofirmou, zabezpečujícíproměstské byty výrobu a dodávku tepla,budou v rozsahu již podepsané smlouvy spolupracovat členové městského zastupitelstva Ing.Kokeš a Mgr.Machart. - Rozpočtovými změnami byly uvolněny finanční prostředky na provedení nejnutnějších oprav domu čp.12, zajištění objektu protizatékání,opravvodoinstalaceaelektroinstalace. - DalšírozpočtovázměnaumožnídokončitnástavbuZŠ,pavilonu pro ZUŠ tak,aby nově připravované prostory splňovaly stanovenéhygienickéaakustickénormy. - Vcelkové hodnotě téměř 100 tis.kč bude provedena oprava klášterní zahrady. Jedná se především oopravu propadlého schodiště, oprava opěrných zdí včetně výměny krytiny,drobné opravyomítek,opravakašenaopravydlažby.provedenáoprava jistě zpříjemní prostředí v tomto často navštěvovaném vyhlídkovémmístě. - Bylo rozhodnutu oopravě letního koupaliště. Oprava se bude týkat především výměny vodovodního potrubí u kterého se projevuje v důsledku stáří rozsáhlá koroze. Náklady na opravu,která musí být provedena ještě před touto sezónou se odhadujína200tis.kč. - Zastupitelé rozhodli ionavýšení rozpočtu na nákup výpočetní techniky. Tento krok umožní pokračovat v již započatém nahrazování zastaralé kancelářské techniky a zajistí bezproblémovýpřechodnanovétisíciletí. - Zdůvodustálevětšíhozájmustaršíchspoluobčanů ostravování v Domově důchodců rozhodlo městské zastupitelstvo o navýšenívýdajů napečovatelskou službu.zkapacitníchdůvodů nebylomožnévyhovětvšem zájemcům.schválená rozpočtová změna ve výši 68 tis.kč bude částečné krýt zvýšené náklady okresního úřadu. Přijatým opatřením bude v tomto roce umožněnodalším 30zájemců využítslužebdomovadůchodců apečovatelskéslužby. - Nákupkonvektomatu(jednáseovyhřívanoutroubu)pro jídelnu ZŠ Školníul., kterýschválili zastupitelé, bymělzlepšitkvalitu a pestrost zhotovovaných jídel. Na nákup tohoto zařízení chtějí zastupitelé uvolnit maximálně 380 tis.kč a40 tis.kč na nákup ohřívačeprojídelnuzšlibušina.tatozařízení bymělapřispětk většíspokojenostistrávníků. Ostatní body původně zařazená na program jednání MZ byly z časových důvodů přesunuty mimořádné jednání MZ, které se uskuteční od16.00hodinvpřísálíkulturníhodomu. 4. zasedání městského zastupitelstva se koná od hodinvkulturnímdomě,klubovněč.3. Oèem jednalo zastupitelstvo na svém mimoøádném zasedání Zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání k projednání problematiky společnosti Bytenes Bechyně spol.s r.o. Ksituaci ve společnosti se měli možnost vyjádřit přítomní současní i bývalí zaměstnanci společnosti. Zastupitelstvo se po široké diskusi přikloniloknávrhu,abyspolečnost bylazachována aměstopomohlo s oddlužením. Na obsazení funkce jednatele společnosti bude vypsáno výběrové řízení. Změny by měly doznat i stanovy společnosti,které mají zastupitelé záměr měnit především včásti pravomocíjednateleavalnéhromady.vzhledemktomu,žesoučasné stanovy přiznávají právo změn ve stanovách městské radě, navrhl starostapřizvatnajednáníměstskéradyvšechny členyměstského zastupitelstva,abymělimožnostovlivnitpřipravovanézměny. Mimoøádné zasedání Mìstského zastupitelstva se koná 2. èervna 1999 v16 hodin vpøísálí Kulturního domu 4. øádné zasedání Mìstského zastupitelstva se koná 29. èervna 1999 v16 hodin vkult. domì -klubovna è.3 Vednech uspoøádal Svaz diabetikù Bechynì edukaèníkurzvmozolovì.náplòkurzutvoøilaucelená soustavacvièenívtìlocviènìavbazénu,vyuèování ivycházekaher. Pøíjemné ubytování adiabetické stravování doplòovaly vhodnìrozvhèasu. Kurz vzornì vedený Mgr. Vlkovou a kolektivem spolupracovníkù splnil vrchovatì svùj úèel: poskytl diabetikùm návod ke zlepšení kvality života. Krásná pøíroda, pìkné poèasí a laskavé zacházení zanechaly ve všech frekventantech nezapomenutelnýdojem. Díky sponzorùm zbechynì jsme dostali my diabetici dárekk rokuseniorù. Košková Vlasta, úèastnicerekondice ZPRÁVY ZMATRIKY Údajezarok1999,zpracovanékedni : Početmanželství,uzavřenýchpředMěÚBechyně: 3 Početobčanů strv.pobytemvbechyni,kteříuzavřelimanželství: 19 Zlatásvatba: 0 Početnarozenýchdětí: 12 PospěchováRadka,ŠtefanDaniel,FukaJan,ZifčákDaniel,Novotný Matěj, Dočekalová Tereza, Vosecký Václav, Hemerová Iva, ŤoupalováMiroslava, Vičíková Veronika, Šanda Petr, MikšovskýFrantišek Početzemřelých: 16 Horová Karolína, Borůvková Hana, Římanková Olga, Michalová Marta, Knížová Marie, Trnka František, Fichtner Jiří, Podojilová Anna,Janovský Václav,KoubováMarie, KopáčekFrantišek,Drexler Václav,FárníkAntonín,UrbanMiroslav,ŠtolaPetr,WágnerováAnna Životní jubilea -èerven let Hamerle Antonín 76 let Kramář Zdeněk 77 let Habešová Marie, Kuchařová Vlasta 78 let CíchováAloisie, Kolací Božena RadováAnna, Stach Ladislav 79 let Babíková Jarmila,Špačková Emilie 84 let Maňák Jan 85 let Pechová Marie, VejsadováAntonie 86 let Mašková Alžběta,Šonková Božena Staňková Marie 87 let HovorkováPavla,Suchanová Marie Kálalová Marie 88 let TicháBožena 91 let Bezecná Anna, Stach Bohumil Navždy nás opustili Urban Miroslav,WágnerováAnna, Štola Petr Vítáme nové bechyòské obèánky Slaboň Petr,Mrzena Martin, FilipováNikola

3 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1999 VÝSTAVY Výstavnísíň KD /Vstupné5.-Kč Otevřeno:Po-Pá: hodin, So-Ne: čtvrtek středa VÝSTAVAOBRAZŮ - KYTICE -VÝSTAVU POŘÁDÁ CENTRUM KULTURYARMÁDYČR Na červenec připravujeme výstavu Marie Plotěné - DRÁSANÉ PASTELYAKRESLENÝHUMOR. PRO DÌTI - součást přehlídky Divadelní Bechyně ČERTAKÁČA vpodání DS Dráček VABrno pátek /10.00 hodin /Velký sál KD /Vstupzdarma/ JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA. DS Rubikon DATábor sobota /10.00hodin/Velký sálkd /Vstupzdarma / TANEC DISKOTÉKA - DJ Řezáč, sobota /21.00hodin /Velký sálkd /Vstupné: 35,- Kč DISKOTÉKA - DJ Řezáč, sobota /21.00hodin /Velký sálkd /Vstupné: 35,- Kč VYSTOUPENÍ TANEÈNÍCH SKUPIN Z USA středa /19.30hodin /Velký sálkd/vstupné:30,- Kč, studenti,děti 15,-Kč SDPRISMDANCETHEATRE -Tanečnískupinapředvádísoučasný moderní tanec charakt. pro současnou Ameriku, provázen estetickýmiprvkysbaletnímivložkami. CIRKLE OF DANCE - Taneční skupina předvádí originální prvky moderníhotancesrozsáhlýmrepertoáremdoprovázenýmhudbouse širokýmspektremmožností. DIVADELNÍ BECHYNÌ Generálníštáb Armády České republiky, Centrum kultury AČR, Město Bechyně Vás zvou na XXVIII. festival divadelního a slovesného uměníspojenýspřehlídkou folkovéa komorníhudby a V.soutěžnípřehlídkou mažoretek Program: čtvrtek hod. Výstavnísíň /Vernisáž výstavy obrazů KYTICE hod. Velký sálkd /Slavnostnízahájení festivalu Dejvickédivadlo Praha, N.V.Gogol REVIZOR pátek hod. Velký sálkd /DS Dráček VA Brno -Jubilant festivalu /Zina Hošková Č ERT A KÁČA hod. Malý sálkd /VERŠE A TÓNY -soutěžvkategorii uměleckého přednesu akomorní hudby hod. Velký sálkd /OZVĚNY MALÝCH FOREM-soutěžní přehlídka hod. Velký sálkd /DS Trdla PDA Vyškov,bratři Mrštíkové MARYŠA hod. Velký sálkd /DOS Lužnice Bechyně,JiříKorbel -MilanDvořák SOUSEDI sobota hod. Velký sálkd /DS Rubikon DA Tábor, Jiří Pálka JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA hod. Velký sálkd /DS D.U.D. Vyškov /studijní představení,edmond Rostand RÁNO SI BER ŠIRÁK hod. Velký sálkd /DS Divoch PDA Stříbro,Maurice Chevalier ZVONOKOSY hod. Velký sál KD/DS Divadlo skleněných bublin PDA Hodonín, VáclavSyrový -PavelŠuchman INFERNUS hod. Klášterní zahrada-folk A COUNTRY-přehlídka folkových acountry skupin azpěváků hod. Velký sál KD/DS Netrdlo PDA Vyškov,N.V.Gogol ŽENITBA hod. Velký sál KD/DS Šestka VÚ 5100 Kroměříž,Pierre Henry Cami MINIKOMEDIE neděle hod. Kulturní dům/exterier Soutěžmažoretek V.ročník Vzábavném programu vystoupí rovněž Miss Evropy 95 Monika Žídková,JiříHelekal,držitelmnohasiláckých rekordů ŽeleznýZekon adalší.konferujepetrjančařík. VÝROÈÍ sobota26.6. /Velký sál KD/ Oslava115.výročí založenístřední průmyslové školy keramické v Bechyni. POØADY PRO ŠKOLY pondělí /10.00 hodin /Velkýsál KD/ DROGY BEROU SLABOŠI -pořad pro žáky II. stupně ZŠ. čtvrtek /19.00 hodin /Velkýsál KD / ŠKOLNÍAKADEMIE -žácisamisobě. Pořádá NOVÁ ZŠ vespolupráci skulturnímdomem. čtvrtek /19.00 hodin /Velkýsál KD / ŠKOLNÍAKADEMIE -žácisamisobě Pořádá STARÁ ZŠ vespolupráci skulturnímdomem. SOUTÌŽ Poznejte autora přísloví nebo citátu. Soutěž se týká známých českých přísloví od slavných a známých českých autorů. AutorakvětnovéhocitátuKarla Čapka Nejkrásnější nasvětě nejsou věci, ale okamžiky správně určilo pětsoutěžících. Věcnou cenu získáválenkadvořákovázbechyně. Citát na červen: Hloupý nemábýt umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná. Odpovědi zasílejte nebo doručte do 15. června 1999 na adresu KD. Jméno výherce a správnou odpověď se dozvíte v červencovém kulturnímkalendáři. Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

4 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVEN úterý /20.00hod./Vstupné 40,- Kč/101min. ŠEST DNÍ, SEDM NOCÍ Dobrodružná komedie sharrisonem Fordem aanne Hacheovou vhlavních rolích. 3. čtvrtek, 4. pátek / 20.00hod./ Vstupné 45,- Kč/ 100 min. NÁVRAT IDIOTA První dojmy zdruhých lásek. Lehce mrazivá komedie Saši Gedeona. 5. sobota/20.00 hod./vstupné41,- Kč /96 min. ZIMNÍ HOST Lidské osudy se rozcházejí proto, aby se zase mohly sejít. RežieAlan Rickman. 6. neděle/20.00 hod./vstupné40,-kč/ 99min. HADÍOČI NicolasCage vakčním thrilleru Briana De Palmy. 7. pondělí, 8. úterý /20.00hod./Vstupné 40,- Kč/117min. KULT HÁKOVÉHO KŘÍŽE Tento film není oskinheadech nebo obílé moci, je otragédii jedné rodiny. 10. čtvrtek,11. pátek /20.00hod. /Vstupné40,-Kč/127 min. NEPŘÍTEL STÁTU Will Smith agene Hackman vexplozivním akčním thrilleru od producenta Skály aarmagedonu. 12. sobota,13. neděle/20.00 hod. /Vstupné 37,-Kč/91 min. ORLÍ OKO Výpravnápohádka ze středověku pro všechny věkové kategorie. 14. pondělí, 15.úterý/20.00hod. /Vstupné37,-Kč/81 min. LOLA BĚŽÍO ŽIVOT Dnesjiž kultovní akomerčně nejúspěšnější německý film letošního roku určený hlavně pro mladou generaci 17. čtvrtek / 20.00hod. / Vstupné38,-Kč/ 116 min. VŘÍSKOT II. Pokračování dnes již klasického hororu režiséra Wese Cravena. 18. pátek, 19. sobota/20.00hod. /Vstupné40,-Kč/101 min. ODPLATA Příště budu chytřejší, krasavče! Vhlavní roli akčního thrilleru Mel Gibson. 20. neděle /20.00hod. /Vstupné40,-Kč/115 min. PANSTVÍ Vražda, nevěra, lži achtíč -vše vjeden den. Martin Dejdar v hlavní roli klasického detektivního příběhu. 21. pondělí, 22.úterý/20.00 hod. /Vstupné 43,-Kč/88 min VODONOŠ Vedle Bobbyho Bouchera je Forrest Gump nudný suchar! Adam Sandler vamerické komedii roku. 24. čtvrtek / 20.00hod. / Vstupné36,-Kč/ 113 min. CELEBRITY Komedie WoodyhoAllena ospolku slavných amorálních osobností. Hořce -satirický pohled na život manhattanské smetánky. 25. pátek, 26. sobota/20.00 hod./vstupné43,-kč/124 min. 8 MM Tanejtvrdší sadistická pornografie na prodej, ten nejlepší soukromýdetektiv na její stopě. Nicolas Cage vhl. roli. 27. neděle,28. pondělí/20.00 hod. /Vstupné 40,-Kč/104 min. MAGICKÁ POSEDLOST Vkaždéženě je alespoň malý kousek čarodějnice.vhlavních rolíchsandra Bullocková anicole Kidmanová. 29. úterý /20.00hod./Vstupné37,- Kč /107 min. ROK KONĚ Hudební film oneilu Youngovi, skupině Crazy Horse ajejich muzice TJ Jiskra -sport provšechny Oddíl sportovní gymnastiky Sportu pro všechny TJ Jiskry Bechyně zakončil svoji celoroční činnost závody vgymnastickém čtyřboji. MístníkolosoutěžebylovBechyni,kterénominovalo11závodníků do okresního kola. Tose konalo vsezimovo Ústí apřineslo tytovýsledky: mladší žákyně I: Kamila Hořejší1,Adéla Kučerová2a AdélaTůmová3.místo. Mladšížákyně II:VěraHořejší1.,A.Málková2aŽ.Knížová4.místo. St.žákyně I:Z.Egriová6,st.žákyně II:V.Pospíšilová2.,aPospíšilová M.4.místo. 8závodnic postoupilo do oblastního kola včeském Krumlově. Zde bylyzávodnicerozdělenypodlevěkudodvouskupin.mladšízávodily ve4astaršív5kategoriích.tonám přinesloještě většíúspěchy,než jsmeočekávali. Mladšížákyně získaly čtyřiprvnímísta/k.hořejší,tůmová,knížová, av.hořejší/advě druhámísta/a.kučerováaa.málková/.vkategorii staršíchžákyň bylav.pospíšilovádruháam.pospíšilovátřetí. O pěkné výsledky se zaloužily cvičitelky: Antalová, Dvořáková, Povrlová avoborská. Protože je třeba sdětmi pracovat od útlého věku, vyzýváme maminky,pokud se jim líbí naše úspěchy,aby své dětido6letpřihlásilydocvičení. TJ Jiskra -tenisový oddíl Smíšené družstvo staršího žactva, dorostu adospělých zahájili v květnujihočeskýpřebor.majítytosoupeře:staršížactvo-č.krumlov, ZVVZMilevsko,Kaplice,TáborB,PelhřimovC,Velešín,PelhřimovB. Dorost:Start Č.Budějovice,Deštná,Hluboká,ZVVZMilevsko,S.Ústí B, Pelhřimov B, Prahatice. Dospělí: skupina A. ZVVZ Milevsko B, Velešín, Motor Č.Budějovice, Gymnázium Milevsko, Prachatice, Benisehek,SKPČ.Budějovice Kopaná okresní přebor -muži -12. místo I.A.dorostu -skupina B-1. místo I.A.starší žáci -skupina B-2. místo I.A. mladší žáci -skupina B-9. místo přípravky -starší-7. místo přípravky -mladší -6. místo Karate Karatista Petr Cibulka z Bechyně vybojoval stříbrnou medaili na mistrovstíevropyjkakaratevpraze.

5 TiskovázprávaÈEZ Jaderná bezpeènostèrbyla vevídnihodnocena pozitivnì Ve dnech sekonalo vmezinárodní agentuøe pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni první jednání zemí, které ratifikovaly konvenci o jaderné bezpeènosti. Jednání pøedsedal generální øeditel švédskéhodozornéhoorgánularshogberg. Šest mìsícù pøed tímto jednáním pøedaly jednotlivé zemì MAAE Národní zprávy obsahující informace, jak daná zemì plní požadavky konvence. Následnì všestimìsíèním období zemì hodnotily tyto zprávy a vyžádaly si písemné odpovìdi na své otázky pøed zahájením jednání. Èeská republikapísemnìzodpovìdìlavšechnyotázky,nejvíce otázek jsem dostali z Rakouskéstrany. Èeskou delegaci vedl pøedseda Státního úøadu pro jadernou bezpeènost (SÚJB) ing. JánŠtulleraèleny delegacebyly izástupci akciové spoleènostièez.vlastníhodnoceníprobíhalovšestiskupinách,každáskupina zahrnovala zemì sjaderným programem azemì bez jaderných elektráren. Èeská republikabyla veskupinì svelkoubritánií, Španìlskem, Jižní Afrikou, Rumunskem,LitvouaPortugalskem. Nazávìreènémplenárnímzasedánívšechzúèastnìnýchzemíbylypøedneseny výsledkyhodnocenízpravodajempøíslušnéskupiny. ZpravodajzanašískupinuJ.LeaverpøihodnoceníÈ.republikyuvedl: - novájadernálegislativajevsouladusmezinárodnímistandardy - SÚJBjenezávislýmorgánemtak,jakpožadujekonvence - pozitivní hodnocení získal pøístup ÈR ke zvyšování úrovnì jaderné bezpeènostijadernýchelektráren (EDU,ETE), vèetnìlicenèníchaspektù významnýchzmìn. SDH dìkuje všem, kteøí pøispìli na akci konanou Sborem dne (ples). Omlouváme se, že podìkování sponzorùm SDH nevyšlo již vdubnu Rychlý avýhodný úvěr sbuřinkou Chtělibystesi upravit kuchyň? Přebudovatkoupelnu?Opravit střechu? Postavit garáž? Zařídittopenina plyn? ŽeVámale chybí dostatek finančních prostředků?nevadí. Sestavebním spořením u ČS-stavební spořitelny získátevýhodný úvěr. Žeúvěry jsou příliš drahé?pro úvěrsbuřinkouto neplatí. 1. Úvěr zestavebníhospoření sročníúrokovou sazbou6% můžete získat užpo dvou letech spoření,pokudjste naspořili alespoň polovinucílové částkyadosáhli potřebného bodobého ohodnocení 2. Žespoříte krátce? Pak požádáte otzv.překlenovacíúvěr.abyste hozískali, stačísložitna účetsvéhostavebníhospoření alespoň 30%cílové částky. Pokudještě stavebně nespoříte, prostě sistavební spoření založíte. Roční úrokovésazbypřeklenovacíhoúvěru sepohybují jižod 6,5% podledobyspoření avýše uspořené částky.privatizujete-li byt nebochcete-li využít překlenovacího úvěru pro rekonstrukcivoblasti postiženézáplavami, jsoupodmínky ještě výhodnější. 3. ČSST jako jediná stavební spořitelnanabízí od1. listopadu1997za určitých podmínekmožnost sjednatúvěrnebopřeklenovací úvěr poblíž Vašeho bydliště. Stačí jenzajítdo nejbližšíokresníneboobvodní pobočky Českéspořitelny. 4. Odledna1998 si splácené úrokyzúvěrů můžeteodečístod svého daňového základu, takže budete platit nižší daně. 5. InformaceVámrádipodajívpobočkách České spořitelnyanaširegionální, oblastní aexternízástupci. Zavolatmůžete takéna naši bezplatnou informační linku Uvidíte, žespořit sbuřinkouse vždyckyvyplatí. Hledáme ještě několikobchodníchzástupců,spolupracujících nazákladě dohody o pracovní činnostineboživnostenskéholistu. 25 %+4% pro všechny Èeská spoøitelna, a.s. okresní poboèka vtáboøe nabízí prostøednictvím svých poboèek poradenství pøi výbìru nejvhodnìjšího produktu pro financování koupì obecních èi mìstských bytových jednotek do vlastnictví splátek smluvního nájemného v bytových jednotkách obcí amìst výstavby rodinných domkù koupì stavebních pozemkù, aj. Informativní pøehled souèasných úrokových sazeb nìkterých našich produktù: úvìr ze stavebního spoøení 6% p.a. pøeklenovací úvìr ze stavebního spoøení 6,5-11% p.a. hypotéèní úvìr K 9,5-11% p.a. Podrobnìjší informace získáte ve Vaší poboèce Èeské spoøitelny, a.s. nebo na tel. 0361/ 495 & Českáspořitelna, a.s., Spořitelníinvestiční okresnípobočka vtáboře společnost,a.s. pøedstavují nejvìtší otevøený podílový fond vèr SPOROINVEST fond peněžníhotrhu -minimální riziko vynikající výnos -od přes10% p.a. nákup aprodej podílovýchlistů bez poplatků vysoká likvidita -penízezpět do3dnů denní uveřejňováníhodnoty podílového listu daňové výhody Takneváhejte ainformujte se okonkrétníchpodmínkách investovánína tel.0361/ nebopřímo na přepážkách Českéspořitelny,a.s.

6 HLEDÁM PRONÁJEM PROSTOR, vhodných pro zavedení drobné 2 potrav. výroby.min. 50m,voda, WC, el. Tel nebo Solidníjednání. Èlenská schùze è. SVAZU DIABETIKÙ ajejich sympatizantù se uskuteèní 6. èervna 1999 od hod. vklubovnì Kult. domu vbechyni. Na programu bude: -pøednáška MUDr. BuckováJanaKOŽNÍ NEMOCI ajejich léèba -informace oèinnosti SVAZU (hospodaøení,družební styk,pøíprava poznávacíhozájezdu, tìlovýchovné aktivity, klubováèinnost) Pøedem dìkujeme všem,kteøí pøijdou snovými námìty proèinnost našeho SVAZU. Srdeènìzve výbor SVAZUDIABETIKÙ BYTENES BECHYNÌ, s.r.o. støedisko technických služeb nabízí kvyužití volné kapacity dopravních amechanizaèních prostøedkù UNC060 MP 13 MP 20 Z7011, Z8011 PV3S fekál -zemní, výkopové avrtací práce 460 Kč/hod (115 Kč/15 min) -vysokozdvižná plošina na podvozkuavie 340 Kč/hod ( 85 Kč/15 min) -vysokozdvižná plošina na podv.š706 Avia 15 valník vlek za traktor 400 Kč/hod (100 Kč/15 min) traktor 340 Kč/hod ( 85 Kč/15 min) 280 Kč/hod (70 Kč/15 min) 240 Kč/hod (60 Kč/15 min) 350 /den Objednávky: tel p.smažík, pí.müllerová nebo osobně na Bytenes spol. sr.o. Na Libuši 614, Bechyně Vymìò starou za novou! Neváhejte,mátejedineènoupøíleitost.Vlastníte-listarší vùz akoupítesiunásnovývùzškoda-rokvýroby1999, dostaneteodnásna protiúèet20000kè. Váš vùz musí mít platný technický prùkaz azaplacené zákonné pojištìní. Zajímavý je i Škoda Leasing od Škofinu. Neváhejte -platí pouze do ! AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, nám. T.G.Masaryka 2, ,http://www.mestobechyne.cz.Náklad 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002

MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ. ze dne 25. 9. 2002 MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ ze dne 25. 9. 2002 Usnesení č. 88 ZM schvaluje RZ č. 12/2002 v tomto znění: snížení výdajů na par.2212 silnice, pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0

Hlasování o schválení navržených ověřovatelů zápisu: pro 7 proti 0 zdržel se 0 OBEC ČERNOUČEK Zápis z 03-15 zasedání Zastupitelstva obce ČERNOUČEK, které se konalo dne 29.5.2015. Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu čp.50 od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Informace k dostavbě Zimního stadionu

Informace k dostavbě Zimního stadionu Informace k dostavbě Zimního stadionu Část 1 Základní informace Základní charakteristiky: Zastřešený zimní stadion s pultovou střechou ze tří stran uzavřený, s umělou ledovou plochou. Nachází se v Pohořské

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29 ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: P r o g r a m : 11 členů zastupitelstva obce 8 občanů 1) Zahájení, jmenování

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Rozpočet Města Bechyně na rok 2005 schválen ZM 15.12.2004 Příjmy Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem 44.901.000,- Kč 25.548.000,- Kč 330.000,-

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 25. dubna 2000 ve 14:00 hodin v závodní jídelně fy Technis Kojetín s.r.o. v

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s. ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 Konané v úterý dne 26.8 2014 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha 2 Program

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více