BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY Dne 17. kvìtna 1999 vyšla vtáborských listech pøíloha Novinky bechyòské radnice. Vìøíme, že se ètenáøùm pøíloha líbila, že to byla pøíjemná zmìna aže se opìtco nejdøívekpodobnéprezentacimìstavtáborskémregionu vrátíme. V uplynulém mìsíci probìhla øada událostí, které se Bechynì pøímo týkají. Zúèastnil jsem se napø. jednání V. snìmu historických sídel Èech, Moravy a Slezska, na kterém se øešila problematika obnovy a regenerace mìstskýchpamátkovýchzón,dálejsembylúèastníkemvi. snìmu mìst aobcí Èeskérepubliky.Tentosnìmvyvíjítlak navláduaparlamentrepubliky,abynaúrovniobcínedošlo kúplnémurozdìlenístátnísprávyasamosprávy,cožbyve svém dùsledkupøineslo nárùst úøednických místajistì by nepøineslooèekávanévýsledky. Jednání obou snìmù se zúèastnila øada významných politických pøedstavitelù, a to prezident republiky, pøedseda parlamentu, pøedseda vlády,primátor Prahy, poslanci parlamentu a senátoøi. Jejich vystoupení byla výraznýmoživenímuvedenýchakcíapøinesli pro jednání obousnìmùøadupodnìtnýchmyšlenek. V Bechyni mìstské zastupitelstvo v uvedeném období øešilo rozpoètové zmìny.je dobøe, že finanèní prostøedky byly vìnovány napø. na opravu muzea, na dostavbu pùdníchvestaveb, naopravu stadionu akulturního domu, nanákupmoderníhovybaveníškolníkuchynì,kterézlepší stravovánížákùobouzákladníchškol,naopravuchodníkù akomunikacíapod. Každá takováto iniciativa pøináší zlepšení života vnašem mìstì,aprotojenutnésepodobnýmzáležitostemvìnovat. V ulici Za Trubným je dokonèována vsouèasné dobì úprava vozovky po rekonstrukci kanalizaèní sítì. Jsem velice rád, že koneènì došlo kezmìnì pøipøejímání prací jednotlivýchfirem,kterévbechyniakcerealizují.vuliciza Trubnýmsejednaloovelicenekvalitnìprovedenouúpravu povrchu vozovky,tato práce byla mìstem reklamována a firmanynína svénákladyprovádí další opravu.myslímsi, že podobný postup je nutné uplatòovat ivbudoucnosti, abychom zajistili lepší vzhled mìsta aušetøili finanèní prostøedky. Dále probíhala jednání s pøedstaviteli armády ÈR o spolupráci, zejménaomožnosti postavit vbechyni byty a vojenskou ubytovnu, jednání, která se týkala území u silnice na Senožaty (tzv. obytná zóna azóna obchodu a služeb), jednáníospoleènosti Bytenes(31.kvìtnaby mìlo probìhnoutdruhévýbìrovékolonajednatelespoleènosti), probíhá výbìrové øízení na opravu chodníkù ve mìstì, probíhá jednání se spoleèností Erding o tepelném hospodáøství (na jednání nebylyvzneseny žádné zásadní námitky proti smlouvì anebyla doložena nevýhodnost smlouvy pro mìsto), stále se jedná omožnostech získat další finanèní prostøedky na rekonstrukci èistírny odpadních vod a výstavby kanalizaèního sbìraèe a v neposlední øadì jsou to jednání sobèanským sdružením ProLifeoživotnímprostøedínašehomìsta. Jaroslav Matìjka ÈERVEN 1999 DIVADELNÍ BECHYNÌ nádherná tradice armádních festivalù Již po osmadvacáté se sjíždìjí do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní soubory asólisté nasvùj festival.úèast na nìmje provšechnyocenìním celoroèní tvùrèíumìlecké seberealizace, jíž se ve volném èase vìnují. Festival vletošním roce organizaènì pøipravili opìt pracovníci Centra kultury AÈR zapøispìní zástupcù jednotlivých vojenskýchvelitelství apracovníkù Kulturního domu vbechyni, za podporymìstabechynì aodbornéspolupráce Amatérskédivadelní asociace-armádní divadelní sekce. Nemalý dík však náleží ipøedstavitelùm Ministerstva obrany a Generálníhoštábu,kteøínedalinahlasyvyzývajícíkomezeníkulturníchakcíafestivalovýchpøehlídek. Díkyjimidíkymnohýmjednotlivcùm,firmámaspoleènostem,kteøíbysymbolicky,pøispìlipenìžními èivìcnýmidary,takpøibudeopìtdalšírokfestivalovéhistorie,jížsijenutno,jakokulturnítradicenáležitì vážit. Kdyžhistorie,takodzaèátku-poletechputovánípo zemíchèeských zakotvil vroce1972 armádní festival vbechyni ato vnovì postaveném kulturním domì. Osou festivalového dìní byla soutìž divadelních souborù, jichžpracovaly varmádì tradiènìdvì desítky.jevištìvšak patøiloisouborùm malýchforem,recitátorùmavnìktrýchletechihudebnímskupinám.nezapomínaloseanina literární tvùrce,jejichžsoutìžní prácepostupují dobechyòského finále dodnes. Souèástí festivalového dìní, kterédøívetrvalocelýtýden,bylamimosoutìžnívystoupeníúèastníkùfestivaluapozvanýchhudebních skupinve školách, ústavechsociální péèeinaveøejných prostranstvích. Nejvdìènìjšímidivákyvždy byvaly dìti, pro které pøipravuje brnìnský armádní divadelní soubor Dráèek každý rok nové pøedstavení. Vletošnímrocemuvšakmusejídìtiadospìlítleskatještìonìcovíce,nežjindy.Slavítotižmaléjubileum -patnáct let odsvéhonarození.místoobèanského prùkazuobdrží pamìtnílist azapár letmumožná bechynštíradnípøiznajíidomovsképrávo. Souèástífestivalu bývaly iodbornétvùrèídílny,urèenédivadelníkùmale irecitátorùm. V devadesátých letech byl program obohacen onetradièní divadelní projekty, které zaujaly svou bezprostøedností atvùrèí invencí.zazáøilyvnich zejména soubory Netrdlo zvyškova, Lužnice z Bechynìèi Javorina znovéhomìstanadváhom. Nanìkolikletbyla souèástífestivaluiregionální jihoèeskádivadelnípøehlídkaahráloseipìt divadelníchpøedstavenídennì.vroce1995jižtakpestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèetisícedivákù.tentorokbudesoutìžobohacenaozábavnýprogram,vnìmžkrásupochodujících dívekvystøídajíhudbaapísnièky,aleimužnásíla. Odroku1977probíhajívrámcifestivaluisoutìžefolkovýchacountryzpìvákùaskupin,pro nìžprostøedíklášternízahradyvytváøímalebnoukulisu.festival takrozkošatìldopodoby,znížkaždý mùže okusit rozmanitých pøíležitostí pro setkánísumìním èikrásou. Za uplynulá desetiletí prošla festivalemøadaznámýchhercù,režisérùèizpìvákù.vbechynisoutìžilrežisérpetrnovotný,dramaturg Jan Vedral, Jiøí Hromada, JaroslavSypal, PavelKikinèuk, jakorecitátorka zazáøilamoderátorkaèt-1 JolanaVoldánová, nejlepšíbechyòské inscenacepronikly inajevištì Jiráskova divadla vhronovì v rámciprùbìhujednoho znejstaršíchdivadelníchfestivalùvevropì. StalosetakzásluhouDS Armi-scéna,DS Pard èids Netrdlo,pokudhovoøímejeno90.letech. Tradice festivalu je závazkem jeho úrovni, pøesto jsme letos pøistoupili k malému experimentu.do prùbìhu soutìžních pøehlídek jsme zaøadili idivadelní pøedstavení, která neprošla nároènými síty nižších postupových kol.porušený systém výbìru akonáníjednotlivých pøehlídek to prostìneumožnily.vhistoriifestivalupoprvétakéuvidítevjednomdniišestdivadelníchpøedstavení,je torekordvpravdìsvìtový.potìšitelnýjevšakinárùstvystoupenívkategoriikomorníhudby,kterábývala Popelkou. Vìøím, že kprasknutí nabitý program zvládnou organizátoøi, samotní aktéøi jednotlivých vystoupeníidiváci.vìøím,žeèervenvbechynibudeinadáleveznameníarmádníhodivadla.zlomtevaz! DanielZavoral PRÙBÌH FESTIVALU DIVADELNÍ BECHYNÌ 1999 PODPOØILI: ing.václavkyncl,apsbechynì-zámek,drdazámeènictví, SNN stavební firma Nìmec, MICRO-SENZOR, LÁZNÌ Bechynì, Øeznictví PEJŠA, CYKLOSERVIS -Jan Rùžièka, EM - Machart -KERAS, Restaurace NA RÙŽKU, ITALMARKET Bohemia, Lepšová - KVÌTINKA, JIKA Bechynì, Novotná - NOVÝ DOMOV, JAMBOR - Uhelné sklady, Keramika BARTÁK, BOHEMIA T.T.W. a.s., Potraviny ULOSOSÙ, Lenka KÁCOV s.r.o. Humpolec, È.spoøitelna, IPB, Raiffaisen st. spoøitelna.

2 Krátce zjednání mìstského zastupitelstva ( ) - Ani zástupce firmy,který zdůvodňoval na zasedání městského zastupitelstva žádost o odprodej pozemku (parkoviště u stadionu)navýstavbu čerpacístanicenepřesvědčil zastupitele,kteřístímtozáměremvyslovilinesouhlas. - Nebyl sválen prodejpozemků zastavěných vážním domkem s mostní váhou asociálním zařízení, které užívá firma Uhelné sklady Jambor,zabývajícíseprodejemuhlíveměstě. - Zastupitelépověřilidva zástupceprostyksespolečností Erding Brnoa.s.Stoutofirmou, zabezpečujícíproměstské byty výrobu a dodávku tepla,budou v rozsahu již podepsané smlouvy spolupracovat členové městského zastupitelstva Ing.Kokeš a Mgr.Machart. - Rozpočtovými změnami byly uvolněny finanční prostředky na provedení nejnutnějších oprav domu čp.12, zajištění objektu protizatékání,opravvodoinstalaceaelektroinstalace. - DalšírozpočtovázměnaumožnídokončitnástavbuZŠ,pavilonu pro ZUŠ tak,aby nově připravované prostory splňovaly stanovenéhygienickéaakustickénormy. - Vcelkové hodnotě téměř 100 tis.kč bude provedena oprava klášterní zahrady. Jedná se především oopravu propadlého schodiště, oprava opěrných zdí včetně výměny krytiny,drobné opravyomítek,opravakašenaopravydlažby.provedenáoprava jistě zpříjemní prostředí v tomto často navštěvovaném vyhlídkovémmístě. - Bylo rozhodnutu oopravě letního koupaliště. Oprava se bude týkat především výměny vodovodního potrubí u kterého se projevuje v důsledku stáří rozsáhlá koroze. Náklady na opravu,která musí být provedena ještě před touto sezónou se odhadujína200tis.kč. - Zastupitelé rozhodli ionavýšení rozpočtu na nákup výpočetní techniky. Tento krok umožní pokračovat v již započatém nahrazování zastaralé kancelářské techniky a zajistí bezproblémovýpřechodnanovétisíciletí. - Zdůvodustálevětšíhozájmustaršíchspoluobčanů ostravování v Domově důchodců rozhodlo městské zastupitelstvo o navýšenívýdajů napečovatelskou službu.zkapacitníchdůvodů nebylomožnévyhovětvšem zájemcům.schválená rozpočtová změna ve výši 68 tis.kč bude částečné krýt zvýšené náklady okresního úřadu. Přijatým opatřením bude v tomto roce umožněnodalším 30zájemců využítslužebdomovadůchodců apečovatelskéslužby. - Nákupkonvektomatu(jednáseovyhřívanoutroubu)pro jídelnu ZŠ Školníul., kterýschválili zastupitelé, bymělzlepšitkvalitu a pestrost zhotovovaných jídel. Na nákup tohoto zařízení chtějí zastupitelé uvolnit maximálně 380 tis.kč a40 tis.kč na nákup ohřívačeprojídelnuzšlibušina.tatozařízení bymělapřispětk většíspokojenostistrávníků. Ostatní body původně zařazená na program jednání MZ byly z časových důvodů přesunuty mimořádné jednání MZ, které se uskuteční od16.00hodinvpřísálíkulturníhodomu. 4. zasedání městského zastupitelstva se koná od hodinvkulturnímdomě,klubovněč.3. Oèem jednalo zastupitelstvo na svém mimoøádném zasedání Zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání k projednání problematiky společnosti Bytenes Bechyně spol.s r.o. Ksituaci ve společnosti se měli možnost vyjádřit přítomní současní i bývalí zaměstnanci společnosti. Zastupitelstvo se po široké diskusi přikloniloknávrhu,abyspolečnost bylazachována aměstopomohlo s oddlužením. Na obsazení funkce jednatele společnosti bude vypsáno výběrové řízení. Změny by měly doznat i stanovy společnosti,které mají zastupitelé záměr měnit především včásti pravomocíjednateleavalnéhromady.vzhledemktomu,žesoučasné stanovy přiznávají právo změn ve stanovách městské radě, navrhl starostapřizvatnajednáníměstskéradyvšechny členyměstského zastupitelstva,abymělimožnostovlivnitpřipravovanézměny. Mimoøádné zasedání Mìstského zastupitelstva se koná 2. èervna 1999 v16 hodin vpøísálí Kulturního domu 4. øádné zasedání Mìstského zastupitelstva se koná 29. èervna 1999 v16 hodin vkult. domì -klubovna è.3 Vednech uspoøádal Svaz diabetikù Bechynì edukaèníkurzvmozolovì.náplòkurzutvoøilaucelená soustavacvièenívtìlocviènìavbazénu,vyuèování ivycházekaher. Pøíjemné ubytování adiabetické stravování doplòovaly vhodnìrozvhèasu. Kurz vzornì vedený Mgr. Vlkovou a kolektivem spolupracovníkù splnil vrchovatì svùj úèel: poskytl diabetikùm návod ke zlepšení kvality života. Krásná pøíroda, pìkné poèasí a laskavé zacházení zanechaly ve všech frekventantech nezapomenutelnýdojem. Díky sponzorùm zbechynì jsme dostali my diabetici dárekk rokuseniorù. Košková Vlasta, úèastnicerekondice ZPRÁVY ZMATRIKY Údajezarok1999,zpracovanékedni : Početmanželství,uzavřenýchpředMěÚBechyně: 3 Početobčanů strv.pobytemvbechyni,kteříuzavřelimanželství: 19 Zlatásvatba: 0 Početnarozenýchdětí: 12 PospěchováRadka,ŠtefanDaniel,FukaJan,ZifčákDaniel,Novotný Matěj, Dočekalová Tereza, Vosecký Václav, Hemerová Iva, ŤoupalováMiroslava, Vičíková Veronika, Šanda Petr, MikšovskýFrantišek Početzemřelých: 16 Horová Karolína, Borůvková Hana, Římanková Olga, Michalová Marta, Knížová Marie, Trnka František, Fichtner Jiří, Podojilová Anna,Janovský Václav,KoubováMarie, KopáčekFrantišek,Drexler Václav,FárníkAntonín,UrbanMiroslav,ŠtolaPetr,WágnerováAnna Životní jubilea -èerven let Hamerle Antonín 76 let Kramář Zdeněk 77 let Habešová Marie, Kuchařová Vlasta 78 let CíchováAloisie, Kolací Božena RadováAnna, Stach Ladislav 79 let Babíková Jarmila,Špačková Emilie 84 let Maňák Jan 85 let Pechová Marie, VejsadováAntonie 86 let Mašková Alžběta,Šonková Božena Staňková Marie 87 let HovorkováPavla,Suchanová Marie Kálalová Marie 88 let TicháBožena 91 let Bezecná Anna, Stach Bohumil Navždy nás opustili Urban Miroslav,WágnerováAnna, Štola Petr Vítáme nové bechyòské obèánky Slaboň Petr,Mrzena Martin, FilipováNikola

3 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1999 VÝSTAVY Výstavnísíň KD /Vstupné5.-Kč Otevřeno:Po-Pá: hodin, So-Ne: čtvrtek středa VÝSTAVAOBRAZŮ - KYTICE -VÝSTAVU POŘÁDÁ CENTRUM KULTURYARMÁDYČR Na červenec připravujeme výstavu Marie Plotěné - DRÁSANÉ PASTELYAKRESLENÝHUMOR. PRO DÌTI - součást přehlídky Divadelní Bechyně ČERTAKÁČA vpodání DS Dráček VABrno pátek /10.00 hodin /Velký sál KD /Vstupzdarma/ JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA. DS Rubikon DATábor sobota /10.00hodin/Velký sálkd /Vstupzdarma / TANEC DISKOTÉKA - DJ Řezáč, sobota /21.00hodin /Velký sálkd /Vstupné: 35,- Kč DISKOTÉKA - DJ Řezáč, sobota /21.00hodin /Velký sálkd /Vstupné: 35,- Kč VYSTOUPENÍ TANEÈNÍCH SKUPIN Z USA středa /19.30hodin /Velký sálkd/vstupné:30,- Kč, studenti,děti 15,-Kč SDPRISMDANCETHEATRE -Tanečnískupinapředvádísoučasný moderní tanec charakt. pro současnou Ameriku, provázen estetickýmiprvkysbaletnímivložkami. CIRKLE OF DANCE - Taneční skupina předvádí originální prvky moderníhotancesrozsáhlýmrepertoáremdoprovázenýmhudbouse širokýmspektremmožností. DIVADELNÍ BECHYNÌ Generálníštáb Armády České republiky, Centrum kultury AČR, Město Bechyně Vás zvou na XXVIII. festival divadelního a slovesného uměníspojenýspřehlídkou folkovéa komorníhudby a V.soutěžnípřehlídkou mažoretek Program: čtvrtek hod. Výstavnísíň /Vernisáž výstavy obrazů KYTICE hod. Velký sálkd /Slavnostnízahájení festivalu Dejvickédivadlo Praha, N.V.Gogol REVIZOR pátek hod. Velký sálkd /DS Dráček VA Brno -Jubilant festivalu /Zina Hošková Č ERT A KÁČA hod. Malý sálkd /VERŠE A TÓNY -soutěžvkategorii uměleckého přednesu akomorní hudby hod. Velký sálkd /OZVĚNY MALÝCH FOREM-soutěžní přehlídka hod. Velký sálkd /DS Trdla PDA Vyškov,bratři Mrštíkové MARYŠA hod. Velký sálkd /DOS Lužnice Bechyně,JiříKorbel -MilanDvořák SOUSEDI sobota hod. Velký sálkd /DS Rubikon DA Tábor, Jiří Pálka JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA hod. Velký sálkd /DS D.U.D. Vyškov /studijní představení,edmond Rostand RÁNO SI BER ŠIRÁK hod. Velký sálkd /DS Divoch PDA Stříbro,Maurice Chevalier ZVONOKOSY hod. Velký sál KD/DS Divadlo skleněných bublin PDA Hodonín, VáclavSyrový -PavelŠuchman INFERNUS hod. Klášterní zahrada-folk A COUNTRY-přehlídka folkových acountry skupin azpěváků hod. Velký sál KD/DS Netrdlo PDA Vyškov,N.V.Gogol ŽENITBA hod. Velký sál KD/DS Šestka VÚ 5100 Kroměříž,Pierre Henry Cami MINIKOMEDIE neděle hod. Kulturní dům/exterier Soutěžmažoretek V.ročník Vzábavném programu vystoupí rovněž Miss Evropy 95 Monika Žídková,JiříHelekal,držitelmnohasiláckých rekordů ŽeleznýZekon adalší.konferujepetrjančařík. VÝROÈÍ sobota26.6. /Velký sál KD/ Oslava115.výročí založenístřední průmyslové školy keramické v Bechyni. POØADY PRO ŠKOLY pondělí /10.00 hodin /Velkýsál KD/ DROGY BEROU SLABOŠI -pořad pro žáky II. stupně ZŠ. čtvrtek /19.00 hodin /Velkýsál KD / ŠKOLNÍAKADEMIE -žácisamisobě. Pořádá NOVÁ ZŠ vespolupráci skulturnímdomem. čtvrtek /19.00 hodin /Velkýsál KD / ŠKOLNÍAKADEMIE -žácisamisobě Pořádá STARÁ ZŠ vespolupráci skulturnímdomem. SOUTÌŽ Poznejte autora přísloví nebo citátu. Soutěž se týká známých českých přísloví od slavných a známých českých autorů. AutorakvětnovéhocitátuKarla Čapka Nejkrásnější nasvětě nejsou věci, ale okamžiky správně určilo pětsoutěžících. Věcnou cenu získáválenkadvořákovázbechyně. Citát na červen: Hloupý nemábýt umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná. Odpovědi zasílejte nebo doručte do 15. června 1999 na adresu KD. Jméno výherce a správnou odpověď se dozvíte v červencovém kulturnímkalendáři. Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

4 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVEN úterý /20.00hod./Vstupné 40,- Kč/101min. ŠEST DNÍ, SEDM NOCÍ Dobrodružná komedie sharrisonem Fordem aanne Hacheovou vhlavních rolích. 3. čtvrtek, 4. pátek / 20.00hod./ Vstupné 45,- Kč/ 100 min. NÁVRAT IDIOTA První dojmy zdruhých lásek. Lehce mrazivá komedie Saši Gedeona. 5. sobota/20.00 hod./vstupné41,- Kč /96 min. ZIMNÍ HOST Lidské osudy se rozcházejí proto, aby se zase mohly sejít. RežieAlan Rickman. 6. neděle/20.00 hod./vstupné40,-kč/ 99min. HADÍOČI NicolasCage vakčním thrilleru Briana De Palmy. 7. pondělí, 8. úterý /20.00hod./Vstupné 40,- Kč/117min. KULT HÁKOVÉHO KŘÍŽE Tento film není oskinheadech nebo obílé moci, je otragédii jedné rodiny. 10. čtvrtek,11. pátek /20.00hod. /Vstupné40,-Kč/127 min. NEPŘÍTEL STÁTU Will Smith agene Hackman vexplozivním akčním thrilleru od producenta Skály aarmagedonu. 12. sobota,13. neděle/20.00 hod. /Vstupné 37,-Kč/91 min. ORLÍ OKO Výpravnápohádka ze středověku pro všechny věkové kategorie. 14. pondělí, 15.úterý/20.00hod. /Vstupné37,-Kč/81 min. LOLA BĚŽÍO ŽIVOT Dnesjiž kultovní akomerčně nejúspěšnější německý film letošního roku určený hlavně pro mladou generaci 17. čtvrtek / 20.00hod. / Vstupné38,-Kč/ 116 min. VŘÍSKOT II. Pokračování dnes již klasického hororu režiséra Wese Cravena. 18. pátek, 19. sobota/20.00hod. /Vstupné40,-Kč/101 min. ODPLATA Příště budu chytřejší, krasavče! Vhlavní roli akčního thrilleru Mel Gibson. 20. neděle /20.00hod. /Vstupné40,-Kč/115 min. PANSTVÍ Vražda, nevěra, lži achtíč -vše vjeden den. Martin Dejdar v hlavní roli klasického detektivního příběhu. 21. pondělí, 22.úterý/20.00 hod. /Vstupné 43,-Kč/88 min VODONOŠ Vedle Bobbyho Bouchera je Forrest Gump nudný suchar! Adam Sandler vamerické komedii roku. 24. čtvrtek / 20.00hod. / Vstupné36,-Kč/ 113 min. CELEBRITY Komedie WoodyhoAllena ospolku slavných amorálních osobností. Hořce -satirický pohled na život manhattanské smetánky. 25. pátek, 26. sobota/20.00 hod./vstupné43,-kč/124 min. 8 MM Tanejtvrdší sadistická pornografie na prodej, ten nejlepší soukromýdetektiv na její stopě. Nicolas Cage vhl. roli. 27. neděle,28. pondělí/20.00 hod. /Vstupné 40,-Kč/104 min. MAGICKÁ POSEDLOST Vkaždéženě je alespoň malý kousek čarodějnice.vhlavních rolíchsandra Bullocková anicole Kidmanová. 29. úterý /20.00hod./Vstupné37,- Kč /107 min. ROK KONĚ Hudební film oneilu Youngovi, skupině Crazy Horse ajejich muzice TJ Jiskra -sport provšechny Oddíl sportovní gymnastiky Sportu pro všechny TJ Jiskry Bechyně zakončil svoji celoroční činnost závody vgymnastickém čtyřboji. MístníkolosoutěžebylovBechyni,kterénominovalo11závodníků do okresního kola. Tose konalo vsezimovo Ústí apřineslo tytovýsledky: mladší žákyně I: Kamila Hořejší1,Adéla Kučerová2a AdélaTůmová3.místo. Mladšížákyně II:VěraHořejší1.,A.Málková2aŽ.Knížová4.místo. St.žákyně I:Z.Egriová6,st.žákyně II:V.Pospíšilová2.,aPospíšilová M.4.místo. 8závodnic postoupilo do oblastního kola včeském Krumlově. Zde bylyzávodnicerozdělenypodlevěkudodvouskupin.mladšízávodily ve4astaršív5kategoriích.tonám přinesloještě většíúspěchy,než jsmeočekávali. Mladšížákyně získaly čtyřiprvnímísta/k.hořejší,tůmová,knížová, av.hořejší/advě druhámísta/a.kučerováaa.málková/.vkategorii staršíchžákyň bylav.pospíšilovádruháam.pospíšilovátřetí. O pěkné výsledky se zaloužily cvičitelky: Antalová, Dvořáková, Povrlová avoborská. Protože je třeba sdětmi pracovat od útlého věku, vyzýváme maminky,pokud se jim líbí naše úspěchy,aby své dětido6letpřihlásilydocvičení. TJ Jiskra -tenisový oddíl Smíšené družstvo staršího žactva, dorostu adospělých zahájili v květnujihočeskýpřebor.majítytosoupeře:staršížactvo-č.krumlov, ZVVZMilevsko,Kaplice,TáborB,PelhřimovC,Velešín,PelhřimovB. Dorost:Start Č.Budějovice,Deštná,Hluboká,ZVVZMilevsko,S.Ústí B, Pelhřimov B, Prahatice. Dospělí: skupina A. ZVVZ Milevsko B, Velešín, Motor Č.Budějovice, Gymnázium Milevsko, Prachatice, Benisehek,SKPČ.Budějovice Kopaná okresní přebor -muži -12. místo I.A.dorostu -skupina B-1. místo I.A.starší žáci -skupina B-2. místo I.A. mladší žáci -skupina B-9. místo přípravky -starší-7. místo přípravky -mladší -6. místo Karate Karatista Petr Cibulka z Bechyně vybojoval stříbrnou medaili na mistrovstíevropyjkakaratevpraze.

5 TiskovázprávaÈEZ Jaderná bezpeènostèrbyla vevídnihodnocena pozitivnì Ve dnech sekonalo vmezinárodní agentuøe pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni první jednání zemí, které ratifikovaly konvenci o jaderné bezpeènosti. Jednání pøedsedal generální øeditel švédskéhodozornéhoorgánularshogberg. Šest mìsícù pøed tímto jednáním pøedaly jednotlivé zemì MAAE Národní zprávy obsahující informace, jak daná zemì plní požadavky konvence. Následnì všestimìsíèním období zemì hodnotily tyto zprávy a vyžádaly si písemné odpovìdi na své otázky pøed zahájením jednání. Èeská republikapísemnìzodpovìdìlavšechnyotázky,nejvíce otázek jsem dostali z Rakouskéstrany. Èeskou delegaci vedl pøedseda Státního úøadu pro jadernou bezpeènost (SÚJB) ing. JánŠtulleraèleny delegacebyly izástupci akciové spoleènostièez.vlastníhodnoceníprobíhalovšestiskupinách,každáskupina zahrnovala zemì sjaderným programem azemì bez jaderných elektráren. Èeská republikabyla veskupinì svelkoubritánií, Španìlskem, Jižní Afrikou, Rumunskem,LitvouaPortugalskem. Nazávìreènémplenárnímzasedánívšechzúèastnìnýchzemíbylypøedneseny výsledkyhodnocenízpravodajempøíslušnéskupiny. ZpravodajzanašískupinuJ.LeaverpøihodnoceníÈ.republikyuvedl: - novájadernálegislativajevsouladusmezinárodnímistandardy - SÚJBjenezávislýmorgánemtak,jakpožadujekonvence - pozitivní hodnocení získal pøístup ÈR ke zvyšování úrovnì jaderné bezpeènostijadernýchelektráren (EDU,ETE), vèetnìlicenèníchaspektù významnýchzmìn. SDH dìkuje všem, kteøí pøispìli na akci konanou Sborem dne (ples). Omlouváme se, že podìkování sponzorùm SDH nevyšlo již vdubnu Rychlý avýhodný úvěr sbuřinkou Chtělibystesi upravit kuchyň? Přebudovatkoupelnu?Opravit střechu? Postavit garáž? Zařídittopenina plyn? ŽeVámale chybí dostatek finančních prostředků?nevadí. Sestavebním spořením u ČS-stavební spořitelny získátevýhodný úvěr. Žeúvěry jsou příliš drahé?pro úvěrsbuřinkouto neplatí. 1. Úvěr zestavebníhospoření sročníúrokovou sazbou6% můžete získat užpo dvou letech spoření,pokudjste naspořili alespoň polovinucílové částkyadosáhli potřebného bodobého ohodnocení 2. Žespoříte krátce? Pak požádáte otzv.překlenovacíúvěr.abyste hozískali, stačísložitna účetsvéhostavebníhospoření alespoň 30%cílové částky. Pokudještě stavebně nespoříte, prostě sistavební spoření založíte. Roční úrokovésazbypřeklenovacíhoúvěru sepohybují jižod 6,5% podledobyspoření avýše uspořené částky.privatizujete-li byt nebochcete-li využít překlenovacího úvěru pro rekonstrukcivoblasti postiženézáplavami, jsoupodmínky ještě výhodnější. 3. ČSST jako jediná stavební spořitelnanabízí od1. listopadu1997za určitých podmínekmožnost sjednatúvěrnebopřeklenovací úvěr poblíž Vašeho bydliště. Stačí jenzajítdo nejbližšíokresníneboobvodní pobočky Českéspořitelny. 4. Odledna1998 si splácené úrokyzúvěrů můžeteodečístod svého daňového základu, takže budete platit nižší daně. 5. InformaceVámrádipodajívpobočkách České spořitelnyanaširegionální, oblastní aexternízástupci. Zavolatmůžete takéna naši bezplatnou informační linku Uvidíte, žespořit sbuřinkouse vždyckyvyplatí. Hledáme ještě několikobchodníchzástupců,spolupracujících nazákladě dohody o pracovní činnostineboživnostenskéholistu. 25 %+4% pro všechny Èeská spoøitelna, a.s. okresní poboèka vtáboøe nabízí prostøednictvím svých poboèek poradenství pøi výbìru nejvhodnìjšího produktu pro financování koupì obecních èi mìstských bytových jednotek do vlastnictví splátek smluvního nájemného v bytových jednotkách obcí amìst výstavby rodinných domkù koupì stavebních pozemkù, aj. Informativní pøehled souèasných úrokových sazeb nìkterých našich produktù: úvìr ze stavebního spoøení 6% p.a. pøeklenovací úvìr ze stavebního spoøení 6,5-11% p.a. hypotéèní úvìr K 9,5-11% p.a. Podrobnìjší informace získáte ve Vaší poboèce Èeské spoøitelny, a.s. nebo na tel. 0361/ 495 & Českáspořitelna, a.s., Spořitelníinvestiční okresnípobočka vtáboře společnost,a.s. pøedstavují nejvìtší otevøený podílový fond vèr SPOROINVEST fond peněžníhotrhu -minimální riziko vynikající výnos -od přes10% p.a. nákup aprodej podílovýchlistů bez poplatků vysoká likvidita -penízezpět do3dnů denní uveřejňováníhodnoty podílového listu daňové výhody Takneváhejte ainformujte se okonkrétníchpodmínkách investovánína tel.0361/ nebopřímo na přepážkách Českéspořitelny,a.s.

6 HLEDÁM PRONÁJEM PROSTOR, vhodných pro zavedení drobné 2 potrav. výroby.min. 50m,voda, WC, el. Tel nebo Solidníjednání. Èlenská schùze è. SVAZU DIABETIKÙ ajejich sympatizantù se uskuteèní 6. èervna 1999 od hod. vklubovnì Kult. domu vbechyni. Na programu bude: -pøednáška MUDr. BuckováJanaKOŽNÍ NEMOCI ajejich léèba -informace oèinnosti SVAZU (hospodaøení,družební styk,pøíprava poznávacíhozájezdu, tìlovýchovné aktivity, klubováèinnost) Pøedem dìkujeme všem,kteøí pøijdou snovými námìty proèinnost našeho SVAZU. Srdeènìzve výbor SVAZUDIABETIKÙ BYTENES BECHYNÌ, s.r.o. støedisko technických služeb nabízí kvyužití volné kapacity dopravních amechanizaèních prostøedkù UNC060 MP 13 MP 20 Z7011, Z8011 PV3S fekál -zemní, výkopové avrtací práce 460 Kč/hod (115 Kč/15 min) -vysokozdvižná plošina na podvozkuavie 340 Kč/hod ( 85 Kč/15 min) -vysokozdvižná plošina na podv.š706 Avia 15 valník vlek za traktor 400 Kč/hod (100 Kč/15 min) traktor 340 Kč/hod ( 85 Kč/15 min) 280 Kč/hod (70 Kč/15 min) 240 Kč/hod (60 Kč/15 min) 350 /den Objednávky: tel p.smažík, pí.müllerová nebo osobně na Bytenes spol. sr.o. Na Libuši 614, Bechyně Vymìò starou za novou! Neváhejte,mátejedineènoupøíleitost.Vlastníte-listarší vùz akoupítesiunásnovývùzškoda-rokvýroby1999, dostaneteodnásna protiúèet20000kè. Váš vùz musí mít platný technický prùkaz azaplacené zákonné pojištìní. Zajímavý je i Škoda Leasing od Škofinu. Neváhejte -platí pouze do ! AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, nám. T.G.Masaryka 2, ,http://www.mestobechyne.cz.Náklad 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998

BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1998 BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ BECHYNÌ tradice stále košatìjší Jižpo dvacátésedmé se sjedou do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní skupiny,soubory a sólisté rozlièných oborù umìlecké èinnosti

Více

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN 2000. Odcházející století vnašem mìstì (1951-1960)

BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVENEC-SRPEN 2000. Odcházející století vnašem mìstì (1951-1960) BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY OPRAVA PÍSECKÉ ULICE VletošnímrocejereálnášancenaopravuPíseckéulice,kterábudes největšípravděpodobnostíprobíhatvpodzimníchměsících. Zatím se ve spolupráci se Správou aúdržbou

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ČERVENEC - SRPEN 2005 54. Loutkáøská Chrudim Bylo v èervnu - 18. èervna - estival rekordù a kuriozit - zábavný

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz. opatření na budovách 2. ZŠ v Milevsku. Předpokládané

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz. opatření na budovách 2. ZŠ v Milevsku. Předpokládané Milevský zpravodaj 5 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz květen ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz Půjčky finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Milevska Usnesením Zastupitelstva

Více

BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU

BECHYŇSKÝ ZÁØÍ 2004 LETNÍ KALEIDOSKOP PLATBAPOPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD DŮM SPEČOVATELSKOUSLUŽBOU BECHYŇSKÝ M ÌSTSKÝ Z PRAVODAJ ZÁØÍ 2004 Váženíspoluobèané, prázdninyadovolenépomalu konèí,konèítedyitak èastozmiòovaná okurkovásezóna.cosebìhemtétodobyudálo? Bechyòské koupalištì má za sebou první letní

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta

Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Tři zlaté z olympijských her mládeže

Tři zlaté z olympijských her mládeže www.tanvald.cz Veselé Velikonoce! 3 Neděle 23. a pondělí 24. března 2008 Prázdniny v březnu Jarní prázdniny (Liberecký kraj) 10. 3. 16. 3. 2008 Velikonoční prázdniny 20. 3. 21. 3. 2008 (Pozor na některé

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Křest propagačního autobusu

Křest propagačního autobusu strana 02 bytová komise strana 04 pohádkový den strana 09 domácí násilí strana 10 aktivní granty strana 11 odpadové hospodářství 04 duben 2008 t i š t ě n o n a r e c y k l o va n é m p a p í r u www.tabor.cz

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více