BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY ÈERVEN 1999"

Transkript

1 BECHYŇSKÝ SLOUPEK STAROSTY Dne 17. kvìtna 1999 vyšla vtáborských listech pøíloha Novinky bechyòské radnice. Vìøíme, že se ètenáøùm pøíloha líbila, že to byla pøíjemná zmìna aže se opìtco nejdøívekpodobnéprezentacimìstavtáborskémregionu vrátíme. V uplynulém mìsíci probìhla øada událostí, které se Bechynì pøímo týkají. Zúèastnil jsem se napø. jednání V. snìmu historických sídel Èech, Moravy a Slezska, na kterém se øešila problematika obnovy a regenerace mìstskýchpamátkovýchzón,dálejsembylúèastníkemvi. snìmu mìst aobcí Èeskérepubliky.Tentosnìmvyvíjítlak navláduaparlamentrepubliky,abynaúrovniobcínedošlo kúplnémurozdìlenístátnísprávyasamosprávy,cožbyve svém dùsledkupøineslo nárùst úøednických místajistì by nepøineslooèekávanévýsledky. Jednání obou snìmù se zúèastnila øada významných politických pøedstavitelù, a to prezident republiky, pøedseda parlamentu, pøedseda vlády,primátor Prahy, poslanci parlamentu a senátoøi. Jejich vystoupení byla výraznýmoživenímuvedenýchakcíapøinesli pro jednání obousnìmùøadupodnìtnýchmyšlenek. V Bechyni mìstské zastupitelstvo v uvedeném období øešilo rozpoètové zmìny.je dobøe, že finanèní prostøedky byly vìnovány napø. na opravu muzea, na dostavbu pùdníchvestaveb, naopravu stadionu akulturního domu, nanákupmoderníhovybaveníškolníkuchynì,kterézlepší stravovánížákùobouzákladníchškol,naopravuchodníkù akomunikacíapod. Každá takováto iniciativa pøináší zlepšení života vnašem mìstì,aprotojenutnésepodobnýmzáležitostemvìnovat. V ulici Za Trubným je dokonèována vsouèasné dobì úprava vozovky po rekonstrukci kanalizaèní sítì. Jsem velice rád, že koneènì došlo kezmìnì pøipøejímání prací jednotlivýchfirem,kterévbechyniakcerealizují.vuliciza Trubnýmsejednaloovelicenekvalitnìprovedenouúpravu povrchu vozovky,tato práce byla mìstem reklamována a firmanynína svénákladyprovádí další opravu.myslímsi, že podobný postup je nutné uplatòovat ivbudoucnosti, abychom zajistili lepší vzhled mìsta aušetøili finanèní prostøedky. Dále probíhala jednání s pøedstaviteli armády ÈR o spolupráci, zejménaomožnosti postavit vbechyni byty a vojenskou ubytovnu, jednání, která se týkala území u silnice na Senožaty (tzv. obytná zóna azóna obchodu a služeb), jednáníospoleènosti Bytenes(31.kvìtnaby mìlo probìhnoutdruhévýbìrovékolonajednatelespoleènosti), probíhá výbìrové øízení na opravu chodníkù ve mìstì, probíhá jednání se spoleèností Erding o tepelném hospodáøství (na jednání nebylyvzneseny žádné zásadní námitky proti smlouvì anebyla doložena nevýhodnost smlouvy pro mìsto), stále se jedná omožnostech získat další finanèní prostøedky na rekonstrukci èistírny odpadních vod a výstavby kanalizaèního sbìraèe a v neposlední øadì jsou to jednání sobèanským sdružením ProLifeoživotnímprostøedínašehomìsta. Jaroslav Matìjka ÈERVEN 1999 DIVADELNÍ BECHYNÌ nádherná tradice armádních festivalù Již po osmadvacáté se sjíždìjí do malebného lázeòského mìsteèka nad Lužnicí nejlepší armádní soubory asólisté nasvùj festival.úèast na nìmje provšechnyocenìním celoroèní tvùrèíumìlecké seberealizace, jíž se ve volném èase vìnují. Festival vletošním roce organizaènì pøipravili opìt pracovníci Centra kultury AÈR zapøispìní zástupcù jednotlivých vojenskýchvelitelství apracovníkù Kulturního domu vbechyni, za podporymìstabechynì aodbornéspolupráce Amatérskédivadelní asociace-armádní divadelní sekce. Nemalý dík však náleží ipøedstavitelùm Ministerstva obrany a Generálníhoštábu,kteøínedalinahlasyvyzývajícíkomezeníkulturníchakcíafestivalovýchpøehlídek. Díkyjimidíkymnohýmjednotlivcùm,firmámaspoleènostem,kteøíbysymbolicky,pøispìlipenìžními èivìcnýmidary,takpøibudeopìtdalšírokfestivalovéhistorie,jížsijenutno,jakokulturnítradicenáležitì vážit. Kdyžhistorie,takodzaèátku-poletechputovánípo zemíchèeských zakotvil vroce1972 armádní festival vbechyni ato vnovì postaveném kulturním domì. Osou festivalového dìní byla soutìž divadelních souborù, jichžpracovaly varmádì tradiènìdvì desítky.jevištìvšak patøiloisouborùm malýchforem,recitátorùmavnìktrýchletechihudebnímskupinám.nezapomínaloseanina literární tvùrce,jejichžsoutìžní prácepostupují dobechyòského finále dodnes. Souèástí festivalového dìní, kterédøívetrvalocelýtýden,bylamimosoutìžnívystoupeníúèastníkùfestivaluapozvanýchhudebních skupinve školách, ústavechsociální péèeinaveøejných prostranstvích. Nejvdìènìjšímidivákyvždy byvaly dìti, pro které pøipravuje brnìnský armádní divadelní soubor Dráèek každý rok nové pøedstavení. Vletošnímrocemuvšakmusejídìtiadospìlítleskatještìonìcovíce,nežjindy.Slavítotižmaléjubileum -patnáct let odsvéhonarození.místoobèanského prùkazuobdrží pamìtnílist azapár letmumožná bechynštíradnípøiznajíidomovsképrávo. Souèástífestivalu bývaly iodbornétvùrèídílny,urèenédivadelníkùmale irecitátorùm. V devadesátých letech byl program obohacen onetradièní divadelní projekty, které zaujaly svou bezprostøedností atvùrèí invencí.zazáøilyvnich zejména soubory Netrdlo zvyškova, Lužnice z Bechynìèi Javorina znovéhomìstanadváhom. Nanìkolikletbyla souèástífestivaluiregionální jihoèeskádivadelnípøehlídkaahráloseipìt divadelníchpøedstavenídennì.vroce1995jižtakpestrý program obohatila atraktivní soutìž souborù mažoretek, která pøiláká každým rokem do festivalové náruèetisícedivákù.tentorokbudesoutìžobohacenaozábavnýprogram,vnìmžkrásupochodujících dívekvystøídajíhudbaapísnièky,aleimužnásíla. Odroku1977probíhajívrámcifestivaluisoutìžefolkovýchacountryzpìvákùaskupin,pro nìžprostøedíklášternízahradyvytváøímalebnoukulisu.festival takrozkošatìldopodoby,znížkaždý mùže okusit rozmanitých pøíležitostí pro setkánísumìním èikrásou. Za uplynulá desetiletí prošla festivalemøadaznámýchhercù,režisérùèizpìvákù.vbechynisoutìžilrežisérpetrnovotný,dramaturg Jan Vedral, Jiøí Hromada, JaroslavSypal, PavelKikinèuk, jakorecitátorka zazáøilamoderátorkaèt-1 JolanaVoldánová, nejlepšíbechyòské inscenacepronikly inajevištì Jiráskova divadla vhronovì v rámciprùbìhujednoho znejstaršíchdivadelníchfestivalùvevropì. StalosetakzásluhouDS Armi-scéna,DS Pard èids Netrdlo,pokudhovoøímejeno90.letech. Tradice festivalu je závazkem jeho úrovni, pøesto jsme letos pøistoupili k malému experimentu.do prùbìhu soutìžních pøehlídek jsme zaøadili idivadelní pøedstavení, která neprošla nároènými síty nižších postupových kol.porušený systém výbìru akonáníjednotlivých pøehlídek to prostìneumožnily.vhistoriifestivalupoprvétakéuvidítevjednomdniišestdivadelníchpøedstavení,je torekordvpravdìsvìtový.potìšitelnýjevšakinárùstvystoupenívkategoriikomorníhudby,kterábývala Popelkou. Vìøím, že kprasknutí nabitý program zvládnou organizátoøi, samotní aktéøi jednotlivých vystoupeníidiváci.vìøím,žeèervenvbechynibudeinadáleveznameníarmádníhodivadla.zlomtevaz! DanielZavoral PRÙBÌH FESTIVALU DIVADELNÍ BECHYNÌ 1999 PODPOØILI: ing.václavkyncl,apsbechynì-zámek,drdazámeènictví, SNN stavební firma Nìmec, MICRO-SENZOR, LÁZNÌ Bechynì, Øeznictví PEJŠA, CYKLOSERVIS -Jan Rùžièka, EM - Machart -KERAS, Restaurace NA RÙŽKU, ITALMARKET Bohemia, Lepšová - KVÌTINKA, JIKA Bechynì, Novotná - NOVÝ DOMOV, JAMBOR - Uhelné sklady, Keramika BARTÁK, BOHEMIA T.T.W. a.s., Potraviny ULOSOSÙ, Lenka KÁCOV s.r.o. Humpolec, È.spoøitelna, IPB, Raiffaisen st. spoøitelna.

2 Krátce zjednání mìstského zastupitelstva ( ) - Ani zástupce firmy,který zdůvodňoval na zasedání městského zastupitelstva žádost o odprodej pozemku (parkoviště u stadionu)navýstavbu čerpacístanicenepřesvědčil zastupitele,kteřístímtozáměremvyslovilinesouhlas. - Nebyl sválen prodejpozemků zastavěných vážním domkem s mostní váhou asociálním zařízení, které užívá firma Uhelné sklady Jambor,zabývajícíseprodejemuhlíveměstě. - Zastupitelépověřilidva zástupceprostyksespolečností Erding Brnoa.s.Stoutofirmou, zabezpečujícíproměstské byty výrobu a dodávku tepla,budou v rozsahu již podepsané smlouvy spolupracovat členové městského zastupitelstva Ing.Kokeš a Mgr.Machart. - Rozpočtovými změnami byly uvolněny finanční prostředky na provedení nejnutnějších oprav domu čp.12, zajištění objektu protizatékání,opravvodoinstalaceaelektroinstalace. - DalšírozpočtovázměnaumožnídokončitnástavbuZŠ,pavilonu pro ZUŠ tak,aby nově připravované prostory splňovaly stanovenéhygienickéaakustickénormy. - Vcelkové hodnotě téměř 100 tis.kč bude provedena oprava klášterní zahrady. Jedná se především oopravu propadlého schodiště, oprava opěrných zdí včetně výměny krytiny,drobné opravyomítek,opravakašenaopravydlažby.provedenáoprava jistě zpříjemní prostředí v tomto často navštěvovaném vyhlídkovémmístě. - Bylo rozhodnutu oopravě letního koupaliště. Oprava se bude týkat především výměny vodovodního potrubí u kterého se projevuje v důsledku stáří rozsáhlá koroze. Náklady na opravu,která musí být provedena ještě před touto sezónou se odhadujína200tis.kč. - Zastupitelé rozhodli ionavýšení rozpočtu na nákup výpočetní techniky. Tento krok umožní pokračovat v již započatém nahrazování zastaralé kancelářské techniky a zajistí bezproblémovýpřechodnanovétisíciletí. - Zdůvodustálevětšíhozájmustaršíchspoluobčanů ostravování v Domově důchodců rozhodlo městské zastupitelstvo o navýšenívýdajů napečovatelskou službu.zkapacitníchdůvodů nebylomožnévyhovětvšem zájemcům.schválená rozpočtová změna ve výši 68 tis.kč bude částečné krýt zvýšené náklady okresního úřadu. Přijatým opatřením bude v tomto roce umožněnodalším 30zájemců využítslužebdomovadůchodců apečovatelskéslužby. - Nákupkonvektomatu(jednáseovyhřívanoutroubu)pro jídelnu ZŠ Školníul., kterýschválili zastupitelé, bymělzlepšitkvalitu a pestrost zhotovovaných jídel. Na nákup tohoto zařízení chtějí zastupitelé uvolnit maximálně 380 tis.kč a40 tis.kč na nákup ohřívačeprojídelnuzšlibušina.tatozařízení bymělapřispětk většíspokojenostistrávníků. Ostatní body původně zařazená na program jednání MZ byly z časových důvodů přesunuty mimořádné jednání MZ, které se uskuteční od16.00hodinvpřísálíkulturníhodomu. 4. zasedání městského zastupitelstva se koná od hodinvkulturnímdomě,klubovněč.3. Oèem jednalo zastupitelstvo na svém mimoøádném zasedání Zastupitelé se sešli na mimořádném zasedání k projednání problematiky společnosti Bytenes Bechyně spol.s r.o. Ksituaci ve společnosti se měli možnost vyjádřit přítomní současní i bývalí zaměstnanci společnosti. Zastupitelstvo se po široké diskusi přikloniloknávrhu,abyspolečnost bylazachována aměstopomohlo s oddlužením. Na obsazení funkce jednatele společnosti bude vypsáno výběrové řízení. Změny by měly doznat i stanovy společnosti,které mají zastupitelé záměr měnit především včásti pravomocíjednateleavalnéhromady.vzhledemktomu,žesoučasné stanovy přiznávají právo změn ve stanovách městské radě, navrhl starostapřizvatnajednáníměstskéradyvšechny členyměstského zastupitelstva,abymělimožnostovlivnitpřipravovanézměny. Mimoøádné zasedání Mìstského zastupitelstva se koná 2. èervna 1999 v16 hodin vpøísálí Kulturního domu 4. øádné zasedání Mìstského zastupitelstva se koná 29. èervna 1999 v16 hodin vkult. domì -klubovna è.3 Vednech uspoøádal Svaz diabetikù Bechynì edukaèníkurzvmozolovì.náplòkurzutvoøilaucelená soustavacvièenívtìlocviènìavbazénu,vyuèování ivycházekaher. Pøíjemné ubytování adiabetické stravování doplòovaly vhodnìrozvhèasu. Kurz vzornì vedený Mgr. Vlkovou a kolektivem spolupracovníkù splnil vrchovatì svùj úèel: poskytl diabetikùm návod ke zlepšení kvality života. Krásná pøíroda, pìkné poèasí a laskavé zacházení zanechaly ve všech frekventantech nezapomenutelnýdojem. Díky sponzorùm zbechynì jsme dostali my diabetici dárekk rokuseniorù. Košková Vlasta, úèastnicerekondice ZPRÁVY ZMATRIKY Údajezarok1999,zpracovanékedni : Početmanželství,uzavřenýchpředMěÚBechyně: 3 Početobčanů strv.pobytemvbechyni,kteříuzavřelimanželství: 19 Zlatásvatba: 0 Početnarozenýchdětí: 12 PospěchováRadka,ŠtefanDaniel,FukaJan,ZifčákDaniel,Novotný Matěj, Dočekalová Tereza, Vosecký Václav, Hemerová Iva, ŤoupalováMiroslava, Vičíková Veronika, Šanda Petr, MikšovskýFrantišek Početzemřelých: 16 Horová Karolína, Borůvková Hana, Římanková Olga, Michalová Marta, Knížová Marie, Trnka František, Fichtner Jiří, Podojilová Anna,Janovský Václav,KoubováMarie, KopáčekFrantišek,Drexler Václav,FárníkAntonín,UrbanMiroslav,ŠtolaPetr,WágnerováAnna Životní jubilea -èerven let Hamerle Antonín 76 let Kramář Zdeněk 77 let Habešová Marie, Kuchařová Vlasta 78 let CíchováAloisie, Kolací Božena RadováAnna, Stach Ladislav 79 let Babíková Jarmila,Špačková Emilie 84 let Maňák Jan 85 let Pechová Marie, VejsadováAntonie 86 let Mašková Alžběta,Šonková Božena Staňková Marie 87 let HovorkováPavla,Suchanová Marie Kálalová Marie 88 let TicháBožena 91 let Bezecná Anna, Stach Bohumil Navždy nás opustili Urban Miroslav,WágnerováAnna, Štola Petr Vítáme nové bechyòské obèánky Slaboň Petr,Mrzena Martin, FilipováNikola

3 Kulturní dùm Unádraží Bechyně tel: fax: BECHYŇSKÝ ÈERVEN 1999 VÝSTAVY Výstavnísíň KD /Vstupné5.-Kč Otevřeno:Po-Pá: hodin, So-Ne: čtvrtek středa VÝSTAVAOBRAZŮ - KYTICE -VÝSTAVU POŘÁDÁ CENTRUM KULTURYARMÁDYČR Na červenec připravujeme výstavu Marie Plotěné - DRÁSANÉ PASTELYAKRESLENÝHUMOR. PRO DÌTI - součást přehlídky Divadelní Bechyně ČERTAKÁČA vpodání DS Dráček VABrno pátek /10.00 hodin /Velký sál KD /Vstupzdarma/ JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA. DS Rubikon DATábor sobota /10.00hodin/Velký sálkd /Vstupzdarma / TANEC DISKOTÉKA - DJ Řezáč, sobota /21.00hodin /Velký sálkd /Vstupné: 35,- Kč DISKOTÉKA - DJ Řezáč, sobota /21.00hodin /Velký sálkd /Vstupné: 35,- Kč VYSTOUPENÍ TANEÈNÍCH SKUPIN Z USA středa /19.30hodin /Velký sálkd/vstupné:30,- Kč, studenti,děti 15,-Kč SDPRISMDANCETHEATRE -Tanečnískupinapředvádísoučasný moderní tanec charakt. pro současnou Ameriku, provázen estetickýmiprvkysbaletnímivložkami. CIRKLE OF DANCE - Taneční skupina předvádí originální prvky moderníhotancesrozsáhlýmrepertoáremdoprovázenýmhudbouse širokýmspektremmožností. DIVADELNÍ BECHYNÌ Generálníštáb Armády České republiky, Centrum kultury AČR, Město Bechyně Vás zvou na XXVIII. festival divadelního a slovesného uměníspojenýspřehlídkou folkovéa komorníhudby a V.soutěžnípřehlídkou mažoretek Program: čtvrtek hod. Výstavnísíň /Vernisáž výstavy obrazů KYTICE hod. Velký sálkd /Slavnostnízahájení festivalu Dejvickédivadlo Praha, N.V.Gogol REVIZOR pátek hod. Velký sálkd /DS Dráček VA Brno -Jubilant festivalu /Zina Hošková Č ERT A KÁČA hod. Malý sálkd /VERŠE A TÓNY -soutěžvkategorii uměleckého přednesu akomorní hudby hod. Velký sálkd /OZVĚNY MALÝCH FOREM-soutěžní přehlídka hod. Velký sálkd /DS Trdla PDA Vyškov,bratři Mrštíkové MARYŠA hod. Velký sálkd /DOS Lužnice Bechyně,JiříKorbel -MilanDvořák SOUSEDI sobota hod. Velký sálkd /DS Rubikon DA Tábor, Jiří Pálka JAK BYLO ČERTŮM V PEKLE ZIMA hod. Velký sálkd /DS D.U.D. Vyškov /studijní představení,edmond Rostand RÁNO SI BER ŠIRÁK hod. Velký sálkd /DS Divoch PDA Stříbro,Maurice Chevalier ZVONOKOSY hod. Velký sál KD/DS Divadlo skleněných bublin PDA Hodonín, VáclavSyrový -PavelŠuchman INFERNUS hod. Klášterní zahrada-folk A COUNTRY-přehlídka folkových acountry skupin azpěváků hod. Velký sál KD/DS Netrdlo PDA Vyškov,N.V.Gogol ŽENITBA hod. Velký sál KD/DS Šestka VÚ 5100 Kroměříž,Pierre Henry Cami MINIKOMEDIE neděle hod. Kulturní dům/exterier Soutěžmažoretek V.ročník Vzábavném programu vystoupí rovněž Miss Evropy 95 Monika Žídková,JiříHelekal,držitelmnohasiláckých rekordů ŽeleznýZekon adalší.konferujepetrjančařík. VÝROÈÍ sobota26.6. /Velký sál KD/ Oslava115.výročí založenístřední průmyslové školy keramické v Bechyni. POØADY PRO ŠKOLY pondělí /10.00 hodin /Velkýsál KD/ DROGY BEROU SLABOŠI -pořad pro žáky II. stupně ZŠ. čtvrtek /19.00 hodin /Velkýsál KD / ŠKOLNÍAKADEMIE -žácisamisobě. Pořádá NOVÁ ZŠ vespolupráci skulturnímdomem. čtvrtek /19.00 hodin /Velkýsál KD / ŠKOLNÍAKADEMIE -žácisamisobě Pořádá STARÁ ZŠ vespolupráci skulturnímdomem. SOUTÌŽ Poznejte autora přísloví nebo citátu. Soutěž se týká známých českých přísloví od slavných a známých českých autorů. AutorakvětnovéhocitátuKarla Čapka Nejkrásnější nasvětě nejsou věci, ale okamžiky správně určilo pětsoutěžících. Věcnou cenu získáválenkadvořákovázbechyně. Citát na červen: Hloupý nemábýt umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná. Odpovědi zasílejte nebo doručte do 15. června 1999 na adresu KD. Jméno výherce a správnou odpověď se dozvíte v červencovém kulturnímkalendáři. Jméno avěk Adresa ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

4 KINO BECHYNÌ PROGRAM NA ÈERVEN úterý /20.00hod./Vstupné 40,- Kč/101min. ŠEST DNÍ, SEDM NOCÍ Dobrodružná komedie sharrisonem Fordem aanne Hacheovou vhlavních rolích. 3. čtvrtek, 4. pátek / 20.00hod./ Vstupné 45,- Kč/ 100 min. NÁVRAT IDIOTA První dojmy zdruhých lásek. Lehce mrazivá komedie Saši Gedeona. 5. sobota/20.00 hod./vstupné41,- Kč /96 min. ZIMNÍ HOST Lidské osudy se rozcházejí proto, aby se zase mohly sejít. RežieAlan Rickman. 6. neděle/20.00 hod./vstupné40,-kč/ 99min. HADÍOČI NicolasCage vakčním thrilleru Briana De Palmy. 7. pondělí, 8. úterý /20.00hod./Vstupné 40,- Kč/117min. KULT HÁKOVÉHO KŘÍŽE Tento film není oskinheadech nebo obílé moci, je otragédii jedné rodiny. 10. čtvrtek,11. pátek /20.00hod. /Vstupné40,-Kč/127 min. NEPŘÍTEL STÁTU Will Smith agene Hackman vexplozivním akčním thrilleru od producenta Skály aarmagedonu. 12. sobota,13. neděle/20.00 hod. /Vstupné 37,-Kč/91 min. ORLÍ OKO Výpravnápohádka ze středověku pro všechny věkové kategorie. 14. pondělí, 15.úterý/20.00hod. /Vstupné37,-Kč/81 min. LOLA BĚŽÍO ŽIVOT Dnesjiž kultovní akomerčně nejúspěšnější německý film letošního roku určený hlavně pro mladou generaci 17. čtvrtek / 20.00hod. / Vstupné38,-Kč/ 116 min. VŘÍSKOT II. Pokračování dnes již klasického hororu režiséra Wese Cravena. 18. pátek, 19. sobota/20.00hod. /Vstupné40,-Kč/101 min. ODPLATA Příště budu chytřejší, krasavče! Vhlavní roli akčního thrilleru Mel Gibson. 20. neděle /20.00hod. /Vstupné40,-Kč/115 min. PANSTVÍ Vražda, nevěra, lži achtíč -vše vjeden den. Martin Dejdar v hlavní roli klasického detektivního příběhu. 21. pondělí, 22.úterý/20.00 hod. /Vstupné 43,-Kč/88 min VODONOŠ Vedle Bobbyho Bouchera je Forrest Gump nudný suchar! Adam Sandler vamerické komedii roku. 24. čtvrtek / 20.00hod. / Vstupné36,-Kč/ 113 min. CELEBRITY Komedie WoodyhoAllena ospolku slavných amorálních osobností. Hořce -satirický pohled na život manhattanské smetánky. 25. pátek, 26. sobota/20.00 hod./vstupné43,-kč/124 min. 8 MM Tanejtvrdší sadistická pornografie na prodej, ten nejlepší soukromýdetektiv na její stopě. Nicolas Cage vhl. roli. 27. neděle,28. pondělí/20.00 hod. /Vstupné 40,-Kč/104 min. MAGICKÁ POSEDLOST Vkaždéženě je alespoň malý kousek čarodějnice.vhlavních rolíchsandra Bullocková anicole Kidmanová. 29. úterý /20.00hod./Vstupné37,- Kč /107 min. ROK KONĚ Hudební film oneilu Youngovi, skupině Crazy Horse ajejich muzice TJ Jiskra -sport provšechny Oddíl sportovní gymnastiky Sportu pro všechny TJ Jiskry Bechyně zakončil svoji celoroční činnost závody vgymnastickém čtyřboji. MístníkolosoutěžebylovBechyni,kterénominovalo11závodníků do okresního kola. Tose konalo vsezimovo Ústí apřineslo tytovýsledky: mladší žákyně I: Kamila Hořejší1,Adéla Kučerová2a AdélaTůmová3.místo. Mladšížákyně II:VěraHořejší1.,A.Málková2aŽ.Knížová4.místo. St.žákyně I:Z.Egriová6,st.žákyně II:V.Pospíšilová2.,aPospíšilová M.4.místo. 8závodnic postoupilo do oblastního kola včeském Krumlově. Zde bylyzávodnicerozdělenypodlevěkudodvouskupin.mladšízávodily ve4astaršív5kategoriích.tonám přinesloještě většíúspěchy,než jsmeočekávali. Mladšížákyně získaly čtyřiprvnímísta/k.hořejší,tůmová,knížová, av.hořejší/advě druhámísta/a.kučerováaa.málková/.vkategorii staršíchžákyň bylav.pospíšilovádruháam.pospíšilovátřetí. O pěkné výsledky se zaloužily cvičitelky: Antalová, Dvořáková, Povrlová avoborská. Protože je třeba sdětmi pracovat od útlého věku, vyzýváme maminky,pokud se jim líbí naše úspěchy,aby své dětido6letpřihlásilydocvičení. TJ Jiskra -tenisový oddíl Smíšené družstvo staršího žactva, dorostu adospělých zahájili v květnujihočeskýpřebor.majítytosoupeře:staršížactvo-č.krumlov, ZVVZMilevsko,Kaplice,TáborB,PelhřimovC,Velešín,PelhřimovB. Dorost:Start Č.Budějovice,Deštná,Hluboká,ZVVZMilevsko,S.Ústí B, Pelhřimov B, Prahatice. Dospělí: skupina A. ZVVZ Milevsko B, Velešín, Motor Č.Budějovice, Gymnázium Milevsko, Prachatice, Benisehek,SKPČ.Budějovice Kopaná okresní přebor -muži -12. místo I.A.dorostu -skupina B-1. místo I.A.starší žáci -skupina B-2. místo I.A. mladší žáci -skupina B-9. místo přípravky -starší-7. místo přípravky -mladší -6. místo Karate Karatista Petr Cibulka z Bechyně vybojoval stříbrnou medaili na mistrovstíevropyjkakaratevpraze.

5 TiskovázprávaÈEZ Jaderná bezpeènostèrbyla vevídnihodnocena pozitivnì Ve dnech sekonalo vmezinárodní agentuøe pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni první jednání zemí, které ratifikovaly konvenci o jaderné bezpeènosti. Jednání pøedsedal generální øeditel švédskéhodozornéhoorgánularshogberg. Šest mìsícù pøed tímto jednáním pøedaly jednotlivé zemì MAAE Národní zprávy obsahující informace, jak daná zemì plní požadavky konvence. Následnì všestimìsíèním období zemì hodnotily tyto zprávy a vyžádaly si písemné odpovìdi na své otázky pøed zahájením jednání. Èeská republikapísemnìzodpovìdìlavšechnyotázky,nejvíce otázek jsem dostali z Rakouskéstrany. Èeskou delegaci vedl pøedseda Státního úøadu pro jadernou bezpeènost (SÚJB) ing. JánŠtulleraèleny delegacebyly izástupci akciové spoleènostièez.vlastníhodnoceníprobíhalovšestiskupinách,každáskupina zahrnovala zemì sjaderným programem azemì bez jaderných elektráren. Èeská republikabyla veskupinì svelkoubritánií, Španìlskem, Jižní Afrikou, Rumunskem,LitvouaPortugalskem. Nazávìreènémplenárnímzasedánívšechzúèastnìnýchzemíbylypøedneseny výsledkyhodnocenízpravodajempøíslušnéskupiny. ZpravodajzanašískupinuJ.LeaverpøihodnoceníÈ.republikyuvedl: - novájadernálegislativajevsouladusmezinárodnímistandardy - SÚJBjenezávislýmorgánemtak,jakpožadujekonvence - pozitivní hodnocení získal pøístup ÈR ke zvyšování úrovnì jaderné bezpeènostijadernýchelektráren (EDU,ETE), vèetnìlicenèníchaspektù významnýchzmìn. SDH dìkuje všem, kteøí pøispìli na akci konanou Sborem dne (ples). Omlouváme se, že podìkování sponzorùm SDH nevyšlo již vdubnu Rychlý avýhodný úvěr sbuřinkou Chtělibystesi upravit kuchyň? Přebudovatkoupelnu?Opravit střechu? Postavit garáž? Zařídittopenina plyn? ŽeVámale chybí dostatek finančních prostředků?nevadí. Sestavebním spořením u ČS-stavební spořitelny získátevýhodný úvěr. Žeúvěry jsou příliš drahé?pro úvěrsbuřinkouto neplatí. 1. Úvěr zestavebníhospoření sročníúrokovou sazbou6% můžete získat užpo dvou letech spoření,pokudjste naspořili alespoň polovinucílové částkyadosáhli potřebného bodobého ohodnocení 2. Žespoříte krátce? Pak požádáte otzv.překlenovacíúvěr.abyste hozískali, stačísložitna účetsvéhostavebníhospoření alespoň 30%cílové částky. Pokudještě stavebně nespoříte, prostě sistavební spoření založíte. Roční úrokovésazbypřeklenovacíhoúvěru sepohybují jižod 6,5% podledobyspoření avýše uspořené částky.privatizujete-li byt nebochcete-li využít překlenovacího úvěru pro rekonstrukcivoblasti postiženézáplavami, jsoupodmínky ještě výhodnější. 3. ČSST jako jediná stavební spořitelnanabízí od1. listopadu1997za určitých podmínekmožnost sjednatúvěrnebopřeklenovací úvěr poblíž Vašeho bydliště. Stačí jenzajítdo nejbližšíokresníneboobvodní pobočky Českéspořitelny. 4. Odledna1998 si splácené úrokyzúvěrů můžeteodečístod svého daňového základu, takže budete platit nižší daně. 5. InformaceVámrádipodajívpobočkách České spořitelnyanaširegionální, oblastní aexternízástupci. Zavolatmůžete takéna naši bezplatnou informační linku Uvidíte, žespořit sbuřinkouse vždyckyvyplatí. Hledáme ještě několikobchodníchzástupců,spolupracujících nazákladě dohody o pracovní činnostineboživnostenskéholistu. 25 %+4% pro všechny Èeská spoøitelna, a.s. okresní poboèka vtáboøe nabízí prostøednictvím svých poboèek poradenství pøi výbìru nejvhodnìjšího produktu pro financování koupì obecních èi mìstských bytových jednotek do vlastnictví splátek smluvního nájemného v bytových jednotkách obcí amìst výstavby rodinných domkù koupì stavebních pozemkù, aj. Informativní pøehled souèasných úrokových sazeb nìkterých našich produktù: úvìr ze stavebního spoøení 6% p.a. pøeklenovací úvìr ze stavebního spoøení 6,5-11% p.a. hypotéèní úvìr K 9,5-11% p.a. Podrobnìjší informace získáte ve Vaší poboèce Èeské spoøitelny, a.s. nebo na tel. 0361/ 495 & Českáspořitelna, a.s., Spořitelníinvestiční okresnípobočka vtáboře společnost,a.s. pøedstavují nejvìtší otevøený podílový fond vèr SPOROINVEST fond peněžníhotrhu -minimální riziko vynikající výnos -od přes10% p.a. nákup aprodej podílovýchlistů bez poplatků vysoká likvidita -penízezpět do3dnů denní uveřejňováníhodnoty podílového listu daňové výhody Takneváhejte ainformujte se okonkrétníchpodmínkách investovánína tel.0361/ nebopřímo na přepážkách Českéspořitelny,a.s.

6 HLEDÁM PRONÁJEM PROSTOR, vhodných pro zavedení drobné 2 potrav. výroby.min. 50m,voda, WC, el. Tel nebo Solidníjednání. Èlenská schùze è. SVAZU DIABETIKÙ ajejich sympatizantù se uskuteèní 6. èervna 1999 od hod. vklubovnì Kult. domu vbechyni. Na programu bude: -pøednáška MUDr. BuckováJanaKOŽNÍ NEMOCI ajejich léèba -informace oèinnosti SVAZU (hospodaøení,družební styk,pøíprava poznávacíhozájezdu, tìlovýchovné aktivity, klubováèinnost) Pøedem dìkujeme všem,kteøí pøijdou snovými námìty proèinnost našeho SVAZU. Srdeènìzve výbor SVAZUDIABETIKÙ BYTENES BECHYNÌ, s.r.o. støedisko technických služeb nabízí kvyužití volné kapacity dopravních amechanizaèních prostøedkù UNC060 MP 13 MP 20 Z7011, Z8011 PV3S fekál -zemní, výkopové avrtací práce 460 Kč/hod (115 Kč/15 min) -vysokozdvižná plošina na podvozkuavie 340 Kč/hod ( 85 Kč/15 min) -vysokozdvižná plošina na podv.š706 Avia 15 valník vlek za traktor 400 Kč/hod (100 Kč/15 min) traktor 340 Kč/hod ( 85 Kč/15 min) 280 Kč/hod (70 Kč/15 min) 240 Kč/hod (60 Kč/15 min) 350 /den Objednávky: tel p.smažík, pí.müllerová nebo osobně na Bytenes spol. sr.o. Na Libuši 614, Bechyně Vymìò starou za novou! Neváhejte,mátejedineènoupøíleitost.Vlastníte-listarší vùz akoupítesiunásnovývùzškoda-rokvýroby1999, dostaneteodnásna protiúèet20000kè. Váš vùz musí mít platný technický prùkaz azaplacené zákonné pojištìní. Zajímavý je i Škoda Leasing od Škofinu. Neváhejte -platí pouze do ! AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o. Táborská Týn nad Vltavou Tel.: 0334 / Fax: 0334 / Vydává Mìstský úøad Bechynì, nám. T.G.Masaryka 2, ,http://www.mestobechyne.cz.Náklad 2000 výtiskù. ZDARMA. 2 Pøipomínky,návrhy apøíjem inzerce (15 Kè/cm )poštou, na tel.0361/ a nebo na Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor -tel: 0361/259680

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 Zasedání bude zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu PROGRAM ZASEDÁNÍ: 29. 9. 2014 v Polné 4. Nákup nového traktůrku

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 1/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 1. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období ZÁPIS Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období ZÁPIS ze 17. schůze výboru pro obranu a bezpečnost, která se konala dne 12. října 2011 /středa/ od 09.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

V Ý D A J E Plnění za

V Ý D A J E Plnění za Město Sedlčany Výsledky hospodaření 2012 (tis. Kč) Strana 1 1. Zemědělství- lesní hosp. 2 895,0 3 489,0 3 597,0 3 804,0 3 804,41 100,01 Obecní lesy - pěstební činnost 895,0 895,0 1003,0 933,0 933,18 100,02

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 7/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 13.08.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,30 hod. Přítomni členové

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 7. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 7. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne

Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne Ceník pronájmů obecních budov a pozemků včetně DPH schválený na 7..zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec dne 9.9. 2015 1 Společenský dům 1.1 Neziskové akce schůze, výstavy, bleší trh apod. pořádané

Více

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení ZO-29-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.12.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Zápis ze schůze ZM Heraltice č. 5/2013, konané ve čtvrtek v 18,30 hodin budově úřadu městyse

Zápis ze schůze ZM Heraltice č. 5/2013, konané ve čtvrtek v 18,30 hodin budově úřadu městyse Zápis ze schůze ZM Heraltice č. 5/2013, konané ve čtvrtek 7.11.2013 v 18,30 hodin budově úřadu městyse Den a místo konání: 7.11.2013, úřad městyse Hodina zahájení a ukončení: 18:30 19:30 hod. Jména urč.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.3.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva. Omluveni: p. Čeněk Prokopec 1. Zahájení Starosta města přivítal

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava

Seznam dokladů - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - P O U Strana: 1 PVY 201200308 70994234 Správa železniční dopravn 20 000,00 CZK 0,00 Odkoupení pozemku p.p. č. 3858/49 o výměře 73 m2, v k.ú.rakovník -20 000,00

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 03. 2016 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 13.6. 2016, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 19,10 hod Přítomni: 9 Hosté: Jan Blaško, Petra Farářová Veselá, Martin Farář, Bedřich Kramár st., Slavomíra Vacardová, Mgr.

Více

Zápis č. 18/14. obce Lhota, které se konalo dne od 19,00 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 18/14. obce Lhota, které se konalo dne od 19,00 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 18/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 6. 10. 2014 od 19,00 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Studená konaného dne 17.1.2011 v 18:00 Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání... 2 3. Zpráva o činnosti orgánů obce... 3 4. Dodatek

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 20.10.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing.

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 19.1.2007

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 19.1.2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 19.1.2007 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák. Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více