I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů samospráv konat nebudou a v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do b/ projednat Inf. list č. 58, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy

2 Důležité kontakty na Bytové družstvo Svitavy Adresa pro korespondenci: Bytové družstvo Svitavy Školní 335/5, Svitavy Internetové stránky družstva: Předseda družstva: Ing. Viktor Nováček Organizačně-právní referát a sekretariát Tel./fax: Sekretariát a organizačně Lenka Nováčková právní záležitosti Tel.: Členské a bytové záležitosti Zdeňka Benešová Tel Technický úsek Tel.: Vedoucí údržby Technik Ladislav Kyncl mobil Jaromír Chaloupka mobil Ekonomický úsek Ekonom Nájemné Petr Skřebský Tel Hana Jachanová, Zdeňka Sýkorová Tel.: Vyúčtování služeb Lenka Špinarová, Marie Sivoková a fondy oprav a údržby Tel Úřední hodiny správy družstva včetně pokladny Pondělí 8:00 12:00 13:30 14:45 Středa 8:00 12:00 13:30 15:30 Mimo tyto dny můžeme Vaše záležitosti na družstvu osobně vyřídit pouze po předchozí dohodě s konkrétním pracovníkem. 2

3 1) Hospodářský plán samospráv na rok 2008 a související informace o změnách v zálohách na služby a nájemném od Chtěli bychom uživatele družstevních bytů informovat, že s platností od 1. ledna 2008 budou provedeny změny v zálohách na služby a nájemném týkající se změny výše dodavatelských cen za spotřebovávané služby. Dále budou individuálně upraveny příspěvky do dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy vzhledem ke konkrétním potřebám údržby a oprav Vašich domů. Do výše příspěvku na údržbu a opravy domů jsme nuceni promítnout také zvýšení sazby DPH na opravy a údržbu bytových domů z 5 % na 9 % a růst cen stavebních prací a materiálů, tak aby vytvořené rezervy byly schopny pokrýt plánovanou údržbu a opravy i případné havarijní situace na domě (viz zpráva technického úseku družstva). Příspěvek na správu bytů vybíraný družstvem na pokrytí nákladů za zajišťování správy a údržby bytových domů NEZVYŠUJEME a zůstává i po ve stejné výši. V příloze Vám zasíláme návrh nejdůležitějších položek hospodářského plánu Vašeho domu na rok 2008 zpracovaný správou družstva. Žádáme Vás, abyste ve výboru samosprávy projednali návrh na hospodářský plán na rok 2008 a přednesli je na členské schůzi samosprávy a vlastníků jednotek ke schválení. Zápis ze schůze samosprávy doručte na družstvo nejpozději do pondělí 3. prosince 2007, abychom mohli Váš návrh posoudit a v případě schválení zapracovat do předpisů nájemného od Případné Vaše návrhy změn zašlete včetně jejich odůvodnění. 1.1) Nová položka nájmu pro domy bez přípojky na veřejnou kanalizaci Pro vybrané domy bez přípojky na veřejnou kanalizaci bude zavedena nová položka v nájemném Likvidace odpadních vod. Tato položka bude vybírána jako ZÁLOHA na úhradu nákladů spojených s čerpáním a likvidací odpadních vod a bude vyúčtovávána spolu s ostatními zúčtovatelnými službami. Klíčem k rozdělení nákladů na uživatele bude spotřeba vody (domy vybavené vodoměry) nebo počet osob v bytě (domy bez vodoměrů). Tyto náklady již nebudou od čerpány z fondu údržby a oprav a tím zajistíme spravedlivější rozúčtování na uživatele dle jejich spotřeby. 1.2) Nová položka nájmu pro domy s výtahy Příspěvek na rekonstrukci výtahů, který byl zaveden v roce 2007, bude oddělen do samostatné položky v nájemném Generální opravy výtahů. Tato změna má za cíl transparentní vytváření rezervy na tyto opravy a její použití. Povinnost provést úpravy výtahů byla dána inspekčními zprávami z roku 2006 a příslušnými právními předpisy. Konkrétní rozsah, způsoby a termíny provedení těchto rekonstrukcí budou projednány v předstihu se všemi předsedy samospráv jednotlivě. 3

4 Upozorňujeme také všechny uživatele bytů, že v případech, kdy chtějí jednotlivě pro svůj byt stanovit od výši záloh odlišně, než úpravou o výše uvedená procenta (např. z důvodu jiného počtu osob v bytě apod.), je třeba o to družstvo písemně požádat do pondělí 3. prosince 2007 s uvedením požadované částky zálohy a důvodu. (pokud máte přístup k internetu, můžete si vytisknout formulář na sekce Formuláře). Písemné žádosti došlé po tomto datu budou zpracovány s platností změny až od Nejbližší další termín pro možné změny je vždy začátek nového čtvrtletí, tedy , případné žádosti budeme přijímat do 10. března ) Podklady pro rozúčtování nákladů na služby za rok 2007 Pokud bude Vaše samospráva požadovat rozúčtování nákladů odlišně než je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na družstvo nejpozději do (Vratné hlášení - počty osob-přiloženo, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu požadavku) Družstvo provede rozúčtování dle požadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka družstva zodpovědného za vyúčtování služeb (viz Kontakty). 3) Upozornění na možné způsoby úhrady nájemného Dovolujeme si připomenout všem uživatelům možné způsoby úhrady nájemného u našeho družstva: převodem z běžného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (vyšší poplatky od ) inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny platba přes SIPO - DOPORUČUJEME (nejnižší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) hotově na pokladně družstva pouze v pokladní hodiny Inkaso nájemného z účtu u bank mimo Českou spořitelnu není bohužel možné z důvodu vysokých nákladů, které bychom byli nuceni promítnout do poplatků pro všechny družstevníky. Doporučujeme tedy uživatelům bytů, kteří chtějí platit přes účty u jiných bank, zřídit si platbu prostřednictvím SIPO, které má nejnižší poplatky a změna výše nájemného probíhá automaticky. Změnu placení je nutné písemně oznámit družstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporožiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 4) Odměny členům samosprávy za jejich činnost pro bytový dům za rok 2007 V příloze Vám zasíláme formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2007 pro členy samosprávy za vykonanou činnost na bytových domech. Na formuláře je uvedena maximální částka k rozdělení a tato byla stanovena správou družstva na základě volných prostředků v této rozpočtové položce na jednotlivých samosprávách. Stanovení odměn konkrétní částky a osoby je nutné projednat členskou schůzí samosprávy a zápis ze 4

5 schůze doručit na družstvo i s vyplněným formulářem v stanoveném termínu do pondělí 3. prosince 2007!!! Po tomto termínu nemůžeme zaručit realizaci výplat těchto odměn! 5) Správci a předsedové samospráv vratné hlášení termín do Reforma veřejných financí schválená parlamentem nám přidala od jednu z dalších nemilých povinností a to srážet ze všech odměn správců, předsedů samospráv a členů samosprávy zdravotní pojištění. Pro splnění této povinnosti potřebujeme vyplnit vratné hlášení od správců, kteří pobírají odměnu ať již formou snížení nájemného nebo výplatou na účet nebo poštou. Termín doručení na družstvo je nejpozději do pondělí 3. prosince Pokud bychom neobdrželi toto hlášení, nemůžeme odměny nadále vyplácet!! 6) Vyúčtování náhrady výdajů správců za 2. pololetí 2007 termín prodloužen do 3. prosince 2007 Žádáme správce a předsedy samospráv bytových domů, kteří uplatňují nárok na náhradu výdajů dle směrnice o odměnách správců bytových domů (6 bytů a výše), aby doručili doklady spolu s vyplněným vyúčtováním na družstvo do pondělí 3. prosince 2007 k proplacení (formulář máte přiložen). Pokud souhrn Vašich dokladů na proplacení náhrad převyšuje limit, bude proplacena maximálně částka tohoto limitu. Pokud bude souhrn Vašich dokladů nižší, bude proplacena částka dle dokladů. Výplata bude uskutečněna do 20. prosince 2007 prostřednictvím poštovních poukázek nebo bankovními převody na Vaše účty. Za ekonomický úsek družstva Petr Skřebský ekonom družstva Přílohy ekonomický úsek: Návrh hospodářského plánu domu pro rok 2008 Rozpis odměn členům samosprávy za činnost v roce 2007 Vratné hlášení správců zdravotní pojišťovna Vyúčtování náhrady výdajů správců 2.pol Hlášení o počtu osob v bytě Smlouva o návratném příspěvku na financování oprav domu (pouze domy, kterým byla v 2.pol poskytnuta půjčka) 5

6 Informace z úseku správy družstva a nově vzniklého referátu organizačně právního 1. S T A N O V Y BD Svitavy - platné od Shromážděním delegátů Bytového družstva Svitavy, které se konalo dne byly mimo jiné důležité materiály, přijaty nové Stanovy BD Svitavy, které nabyly účinnosti dnem Upozorňujeme tímto na naše internetové stránky kde Vám nabízíme aktuální informace družstva, stanovy BD i jiné formuláře ke stažení. Naše družstvo rozšířilo svoji činnost, a to o r e a l i t n í č i n n o s t. Jaké služby Vám v rámci realitní činnosti nabízíme? Realitní servis převody družstevních bytů ( smlouvy a převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu), podnájmy bytů, výměny bytů, prodeje bytů v osobním vlastnictví, odborné stanovení tržní ceny nemovitostí, zpracování znaleckých posudků, atd. Finanční servis zpracování a zajištění zvýhodněného hypotéčního úvěru ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. na : o koupi bytu do osobního vlastnictví od družstva (uvolněné byty nabízené ve výběrovém řízení), o pořízení družstevního bytu (převod členských práv a povinností) o vypořádání závazku z revitalizačního úvěru a úvěru na výstavbu ve vztahu k družstvu při převodu do osobního vlastnictví člena Právní servis ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr.Rudolfa Skoupého se sídlem na ul. Soudní 1 ve Svitavách zpracování kupních smluv, včetně vkladu do katastru nemovitostí, zpracování veškerých právních smluv a podání nutných k převodu vlastnických, nájemních či jiných práv v souvislosti s koupí/prodejem nemovitostí či bytů. Dotazy na výše uvedené služby směrujte prosím na naši ovou adresu - pí.nováčková - tel Inzerce zveřejnění Vaší nabídky nebo poptávky ( prodej bytu podnájem družstevního bytu, výměna družstevního bytu) na internetových stránkách družstva Dotazy na naše služby ve věci inzerce směrujte prosím na naši ovou adresu pí. Benešová - tel

7 2. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví Další činností nově vzniklého referátu organizačně právního je organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví, kdy postup družstva při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů získaných na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství řeší vydaná směrnice BD Svitavy č. 4/2007, která vstoupila v platnost od 1. dubna 2007 a byla doplněna a upravena rozhodnutím představenstva ze dne 26. září Bytové družstvo vyhlásilo výběrová řízení na prodej uvolněných bytů s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku do vlastnictví v těchto domech : Boršov 128 Nedvězí 89 Cerekvice /nl. 151 SY Felberova 9 Veškeré informace o nabízených nemovitostech jsou uvedeny na 3/ Občanský zákoník - oddíl čtvrtý Zvláštní ustanovení o nájmu bytu Jak jsme Vás již dříve informovali, dnem nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zák. č. 40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. První část Zákona se nás netýká, avšak část druhá se týká změn občanského zákoníku v části upravující obecně nájem bytu( ) a přináší některé důležité změny práv a povinností pronajímatele a zejména nájemce. Důležitou změnou je možnost v případech stanovených v 711 vypovědět nájem bez přivolení soudu. Důvody výpovědi bez přivolení soudu jsou, jestliže: nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle 686a odst.3 nájemce má dva nebo více bytů, vyjma případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt nájemce neužívá byt bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas jde o byt (dům) zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Důvodem k výpovědi může být i okolnost, že nájemník včas tj. do 15-ti dnů písemně neoznámí pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě. Jestliže nájemce tyto změny nenahlásí ani do jednoho měsíce, zákon to považuje za hrubé porušení povinností a je tedy dán důvod pro výpověď bez přivolení soudu ( 689). 7

8 Dalším důvodem k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 1 písm.d občanského zákoníku je hrubé porušení povinností nájemcem, a to tehdy, jestliže nájemce bez vážného důvodu odmítne pronajímateli přístup do pronajatého bytu za účelem kontroly způsobu užívání bytu. Důvodem k výpovědi nájmu může být hrubé porušení povinnosti člena - nájemce, kdy tento přenechá družstevní byt do podnájmu jinému bez písemného souhlasu vlastníka bytu, tj. BD Svitavy. Za hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu lze tedy pokládat zejména : - nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnění peněžních prostředků na účtu podle 686a odst.3 - užívání bytu k jiným účelům než k bydlení ( 689 Obč.Z), Stanovy BD - provádění stavebních úprav v bytě bez souhlasu pronajímatele, případně bez souhlasu staveb.úřadu ( 694 ObčZ), Stanovy BD - poškozování společných částí domu a společných zařízení, jakož i poškozování vnitřního zařízení bytu, které je ve vlastnictví pronajímatele ( 689 ObčZ), Stanovy BD - úmyslné neplnění ohlašovací povinnosti nájemce( neoznámení závady v bytě), znemožňování provedení oprav v bytě,( 692 ObčZ), Stanovy BD - znemožnění vstupu do bytu za účelem kontroly, jak je byt užíván, nebo pro kontrolu měřící a regulační techniky a odečet naměřených hodnot ( 692 odst.3 ObčZ),Stanovy BD - přijetí podnájemce bez písemného souhlasu pronajímatele ( 719 ObčZ), Stanovy BD Proti výpovědi se může nájemce bránit u soudu žalobou na určení neplatnosti výpovědi, kterou musí podat do 60-ti dnů od doručení výpovědi, kde musí prokázat, že není naplněn výpovědní důvod, který pronajímatel, tj. družstvo ve výpovědi uvedl. Nájemci, kteří dostali výpověď z nájmu bytu pro hrubé porušování své povinnosti a dobrých mravů v domě, však nemají ani po novele občanského zákoníku právo na bytovou náhradu, tedy na náhradní ubytování či náhradní byt. Stačí jim nabídnout pouze přístřeší. EXEKUCE - slovo, které budí respekt a nelze jej podceňovat. Družstvo přednostně vymáhá dlužné nájemné vlastními pracovníky vzhledem k nákladům a operativnosti vymáhání. Dluhy nad 10 tis. Kč(bez poplatku z prodlení) po lhůtě splatnosti více než 5 měsíců jsou předávány Advokátní kanceláři JUDr. Skoupý, se sídlem na ul. Soudní 1 ve Svitavách k dalšímu vymáhání. Spolupráce družstva s advokátní kanceláří je velmi dobrá. V letošním roce převzala AK zastoupení ve 24 případech. V 9 ti případech byl na dlužníka, který po vydání platebního rozkazu Okresním soudem ve Svitavách o zaplacení a po uplynutí lhůty k zaplacení dluh neuhradil, podán návrh na nařízení exekuce dle platebního rozkazu, 8

9 vydaného Okresním soudem Svitavy,ve 4 případech byla uzavřena smlouva o provedení exekuce Exekutorským úřadem Ústí nad Orlicí. V dalších 4 případech došlo k uzavření dohody o splátkách, nebo byl dluh, včetně nákladů soudního řízení a nákladů AK uhrazen. Ve dvou případech byla provedena exekuce na vyklizení bytu, v 1 případě byl byt vyklizen na základě výpovědi z nájmu bytu a zániku členství v družstvu z důvodu neplacení nájemného, ve dvou případech členství v bytovém družstvu (a potažmo nájem bytu) zaniklo na základě exekučního postižení členských práv. Jinými slovy, doručením exekučního příkazu na postižení členských práv a povinností nebo nařízení o výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností v družstvu zaniká členovi- nájemci členství v družstvu a současně zaniká i nájem bytu. 3. Nové směrnice BD Svitavy Přehled směrnic, vydaných představenstvem BD Svitavy poslední platné znění. Směrnice č.1/2007 pro poskytování technické pomoci při údržbě a opravách zajišťovaných družstvem. Směrnice č. 2a/2007 k postupu vymáhání pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Tato směrnice nabyla účinnosti dnem Směrnice č. 3/2007 k postupu při nakládání družstva s uvolněnými byty. Tato směrnice upravuje standardní postup při nakládání družstva s uvolněnými byty získanými na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství v družstvu. Směrnice č. 4/2007 k postupu při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů. Jedná se o standardní postup družstva při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů získaných na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství. Směrnice č. 5/2007 o postupu, zadávání, vyřizování a realizaci zakázek. Tato směrnice řeší postup ve všech fázích přípravy, realizace a převzetí zakázky, jejichž předmětem je péče o majetek ve správě Bytového družstva Svitavy, tzn. údržba, opravy, rekonstrukce nebo modernizace. Směrnice č. 6/2007 o vedení členské evidence v Bytovém družstvu Svitavy Směrnice upravuje způsob a postup při vedení členské evidence v BD Svitavy Směrnice č. 8/2007 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v Bytovém družstvu Svitavy. Tato směrnice stanoví zásady evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů podaných v Bytovém družstvu Svitavy. Vydané směrnice jsou k nahlédnutí na sekretariátě předsedy Bytového družstva. 9

10 4. Stížnosti Družstvo se stále zabývá řešením stížností nájemníků pro hrubé porušování dobrých mravů některých členů - nájemců v domě. Zejména se jedná o neustálé rušení nočního klidu a poškozování věcí v majetku družstva a osob. Upozorňujeme, že i toto je důvod k zahájení šetření, zda nedochází k hrubému porušování dobrých mravů v domě a tím k porušování výkonu práv ostatních nájemců v domě. V zájmu řádného řešení těchto případů družstvo postupuje tak, že podání, jejichž předmětem jsou vztahy mezi občany jsou družstvem zaslána na příslušný místní úřad. Obecní úřad ve spolupráci s vlastníkem objektu ( družstvo) bude věc řešit společně. Výsledek šetření, oprávněnost stížnosti bude zaslán zúčastněným. Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Jak již bylo sděleno v předchozí zprávě, shromážděním delegátů Bytového družstva Svitavy byly s platností od přijaty nové Stanovy BD Svitavy. Prostřednictvím informačního listu Vás budeme průběžně seznamovat s aktuálními články těchto stanov. Nebudeme opisovat celé články, vybereme některá ustanovení článků, na která se nejčastěji dotazujete. Čl. 12 Členská práva a povinnosti -( část) - na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě vzniku práva na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt (nebytový prostor), na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě dohody o výměně bytu a na základě zdědění členského podílu. Právo na uzavření nájemní smlouvy nevzniká nabyvateli členských práv a povinností na základě převodu členských práv a povinností, v následujících případech, kdy před okamžikem předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu: fa) převodci byla družstvem odeslána výpověď z nájmu dle 711 občanského zákoníku, Čl. 19 fb) převodci byla družstvem odeslána výstraha pro porušování povinností člena družstva dle čl. 13 stanov, fc) představenstvo rozhodlo o vyloučení člena převodce a tomuto bylo družstvem odesláno rozhodnutí o vyloučení čl. 23 stanov, fd) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedeno soudní či rozhodčí řízení ze strany družstva z důvodu porušení povinnosti člena družstva či nájemce bytu, fe) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedena exekuce či výkon rozhodnutí ze strany družstva, Zánik členství Členství v družstvu zaniká (vybíráme důvody) : d) vyloučením, f) prohlášením konkursu na majetek člena, 10

11 h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) doručením exekučního příkazu na postižení členských práv a povinností nebo nařízení o výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností družstvu, j) jiným způsobem stanoveným zákonem, k) pokud člen po převodu bytu do vlastnictví nezaplatil do 30 dnů základní čl. vklad podle čl. 14. Čl. 23 Vyloučení 1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže : a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti nebo i bez výstrahy z jiných důležitých důvodů uvedených v čl. 23 odst.6) stanov družstva, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 6) Jinými důležitými důvody pro vyloučení se rozumí: a) jestliže člen družstva - nájemce bytu hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, b) další důvody stanovené vnitřními směrnicemi vydanými představenstvem družstva. Čl. 47 Podnájem bytu (části bytu) 1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23 nebo podle čl.50 stanov. K výše uvedenému článku uvádíme, že stále přicházíme na nepovolené podnájmy družstevních bytů. Jak jistě víte, nájemce má právo přenechat pronajatý družstevní byt do podnájmu jinému na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu bytu pouze s písemným souhlasem družstva a s vědomím, že maximální doba podnájmu může být dle usnesení představenstva BD Svitavy ze dne sjednána na dobu určitou, tj. maximálně na 3 roky. Vydání souhlasu s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva,který byl schválen shromážděním delegátů družstva dne Možná si mnozí myslí, že když pronajímají družstevní byt jiné osobě bez písemného souhlasu družstva např. prostřednictvím realitní kanceláře, když tato realitní kancelář je ujišťuje, že se běžně zabývá pronajímáním bytů neporušují ustanovení Stanov BD Svitavy a Obč. zákoníku ( 719 ObčZ). Ale opak je pravdou. Tito nájemci hrubě porušují Stanovy BD a mohou očekávat, že družstvo bude vůči nim postupovat dle ustanovení čl.23 a čl.50 Stanov BD. Pracovníci družstva v dohledné době provedou kontrolu některých bytů, za účelem jak a jakými osobami je byt užíván. 11

12 Převody družstevních bytů do vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb. Tak jako každý rok Vás informujeme o tom, že naše bytové družstvo již od roku 2001 převádí dle zák. 72/94 Sb., družstevní byty do vlastnictví člena družstva. S odkazem na stanovy BD Svitavy čl.12, písm. j) má člen družstva právo na realizaci výzvy na převod bytu do vlastnictví podle zákona 72/94 Sb., kdykoliv o to požádá. Podmínkou realizace je písemná výzva podaná členem nejméně 6 měsíců před datem předpokládaného převodu bytu do vlastnictví a to s vědomím, že byty jsou převáděny do vlastnictví pouze k datu příslušného roku. Dále pak je podmínkou vypořádání závazků ve vztahu k družstvu podle ustanovení 24 odst. 5 zák.č.72/94 Sb. o vlastnictví bytů, tj., že žadatel bude vyzván k : - úhradě splátky nesplaceného úvěru připadající na převáděný byt, ( pokud již není splacena) - úhradě jednorázové splátky poskytnutého zvýhodněného hypotéčního úvěru na zateplení domu (revitalizaci) jedná se o revitalizované domy - úhradě jednorázové splátky záruky na hypotéční úvěr ( jedná se o revitalizované domy). Výzva musí obsahovat: - celé a správně uvedené jméno, příjmení a rodné číslo člena, v případě společného členství jméno a příjmení, rodné číslo spolučlena - adresu a číslo družstevního bytu u něhož má dojít k převodu do vlastnictví - adresu trvalého bydliště člena, popřípadě adresu pro doručování písemností Informace technického úseku 1. Úprava výše základu dlouhodobých záloh na opravy Článek navazuje na informace o změnách v zálohách ekonomického úseku. Současný stav tvorby se zabývá jednotnou tvorbou na všechno čerpání a potřeby údržby bytového fondu, mimo výtahů a STA, které jsou evidovány samostatně. Výše příspěvku je stále u mnoha samospráv 10 Kč/m2/měsíc, u ostatních je povýšení dle provedených oprav a údržby V současné době je kladen velký nárok na ekologii a proto je potřeba vytvářet například zvláštní fond na pořízení kanalizační přípojky a v některých případech na zhotovení ČOV. Toto je posuzováno podle stavu kanalizace v jednotlivých obcích. Dále jsou kladeny požadavky na výměny vchodových dveří a oken, zbývá vyměnit několik posledních krytin na střechách a v neposlední řadě se bude jednat o zateplení všech bytových domů. Pro informaci uvádíme přibližné ceny vchodové dveře tis. Kč, výměna oken pro 6 b.j tis. Kč, kanalizační přípojka tis. Kč, střecha pro 6 b.j. 350 tis. Kč, ČOV pro 6 b.j. 300 tis. Kč + úprava septiku a kanalizace, zateplení 6 b.j. 600 tis. Kč. Mimo položky na výtahy budou od v předpisech tedy roztříděny položky na ostatní důležité akce, dle potřeb jednotlivých samospráv. 12

13 2. Septiky,odpadní vody a ČOV. BD Svitavy podalo žádosti o vypouštění odpadních vod ze septiků k příslušným vodohospodářským oddělením městských úřadů. V současné době je většina žádostí schválena na dobu tří let. Výjimku tvoří ČOV, kde je doba prodloužena na dobu 10 let. Pozn.: Limity jakosti vypouštěných odpadních vod z ČOV vodoprávní úřad stanovil s ohledem na novelizované znění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nabylo účinnosti dne Žádáme předsedy samospráv, aby nás informovali, kde obce budou provádět kanalizaci. Je nutné aby se příslušné obce obracely na družstvo, které projedná realizaci připojení. 3. BOZ a PO Začalo se topit a za velmi krátkou dobu se vyskytlo několik problémů. Nejhorším bylo zahoření v průduchu, při kterém byly poškozeny dva komíny. Při zjišťování závady bylo bydlícími opět tvrzeno, že si kominík neplní svoje povinnosti a neprovádí čištění komínů. Ptáme se Vás tedy, proč mají kominíci podepsané kominické knížky že provedli správně vymetení? Toto je totiž argument v poslední době většiny nájemníků kteří mají problémy s topením. Od kominíků ale slýcháme názor, že málokdo topí tak jak se topit má. To je jednak mokré dřevo, které nemá stáří minimálně dva roky, nesprávně zvolený druh uhlí, dimenze kotle a v neposlední řadě je to brzké uzavírání kamen po krátkém rozhoření a tím začne kotel dehtovat a začne téct dehet po komínovém tělese. Kominík má vymetat komín od sazí. Dehet, který se tvoří nedokonalým spalováním nejde normálním vymetením odstranit ale musí se odsekat nebo odfrézovat, čímž se těleso z vnitřní strany poškozuje a musí se vyvložkovat za nemalých nákladů ( cca oprava jednoho průduchu 16 tis. Kč). Je potřeba si uvědomit kde chyba vzniká a v čem problém je. Z kontrol PO a BOZ, které probíhají vždy na počátku roku jsou v zápisech stále stejné závady, které se týkají nepořádku v suterénech a půdách. Největším problémem je nepořádek na chodbách a to botníky, skříně a velké množství květinové výzdoby. Abychom předešli těmto záležitostem zasíláme jako přílohu č.1 vratné hlášení o provedení kontrol jednotlivých úseků bytového domu. Proveďte tyto kontroly, zaznamenejte a zašlete zpět na družstvo. Akce je povinná a bude dle tohoto posuzována odměna správcům. 13

14 4. Odečty spotřeb V měsíci lednu 2008 v období od budou provedeny odečty spotřeby tepla, TUV a SV na domech zásobovaných CTZ (centrální tepelný zdroj) a domovními kotelnami. Všichni nájemníci jsou povinní umožnit odpočet na měřidlech v bytě, překontrolovat odečtové listy zda uvedené údaje souhlasí s údaji na měřičích, tyto vlastnoručně podepsat a kopii uschovat pro případnou reklamaci. Pokud v bytě nebude proveden odečet ani po druhém upozornění bude vyúčtování provedeno dle vyhlášky. Upozorňujeme, že nájemníci jsou povinni kontrolovat funkčnost měřidel v bytě. Pokud se zjistí, že měřidlo není funkční, bude rozdíl dopočítán. Jako přílohu č. 2 zasíláme předsedům samospráv bytových domů zásobovaných CTZ a domovních kotelen novelizaci vyhlášky č.194/2007 Sb. ze dne 17.července Všeobecné informace V období od proběhne deratizace všech objektů ve Svitavách. V Poličce a Litomyšli proběhla tato akce v měsíci říjnu. V případě zjištění nedostatků v oblasti deratizace v obcích nám toto nahlaste na středisko údržby, abychom mohli zajistit nápravu. Záležitost se netýká pouze stavu hlodavců v domě a blízkého okolí ale i například poškozených dřevěných částí střech dřevomorkou, nebo mravenců. Posypový materiál nám z loňské zimy zůstal skoro bez použití. Prozkoumejte proto suterény domů, zda v těchto prostorách nejsou pytle s pískem. V případě potřeby jsou pytle s pískem pro svitavské domy na družstvu. Ostatní domy mimo Svitav odeberou posypový materiál tak, jak v předchozích letech. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 14

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s

strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s strana prvá N 448/2009 NZ 409/2009 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne prvého října roku dvoutisícího devátého (01.10.2009) mnou, Mgr. Janou Večerníkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více