I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů samospráv konat nebudou a v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do b/ projednat Inf. list č. 58, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy

2 Důležité kontakty na Bytové družstvo Svitavy Adresa pro korespondenci: Bytové družstvo Svitavy Školní 335/5, Svitavy Internetové stránky družstva: Předseda družstva: Ing. Viktor Nováček Organizačně-právní referát a sekretariát Tel./fax: Sekretariát a organizačně Lenka Nováčková právní záležitosti Tel.: Členské a bytové záležitosti Zdeňka Benešová Tel Technický úsek Tel.: Vedoucí údržby Technik Ladislav Kyncl mobil Jaromír Chaloupka mobil Ekonomický úsek Ekonom Nájemné Petr Skřebský Tel Hana Jachanová, Zdeňka Sýkorová Tel.: Vyúčtování služeb Lenka Špinarová, Marie Sivoková a fondy oprav a údržby Tel Úřední hodiny správy družstva včetně pokladny Pondělí 8:00 12:00 13:30 14:45 Středa 8:00 12:00 13:30 15:30 Mimo tyto dny můžeme Vaše záležitosti na družstvu osobně vyřídit pouze po předchozí dohodě s konkrétním pracovníkem. 2

3 1) Hospodářský plán samospráv na rok 2008 a související informace o změnách v zálohách na služby a nájemném od Chtěli bychom uživatele družstevních bytů informovat, že s platností od 1. ledna 2008 budou provedeny změny v zálohách na služby a nájemném týkající se změny výše dodavatelských cen za spotřebovávané služby. Dále budou individuálně upraveny příspěvky do dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy vzhledem ke konkrétním potřebám údržby a oprav Vašich domů. Do výše příspěvku na údržbu a opravy domů jsme nuceni promítnout také zvýšení sazby DPH na opravy a údržbu bytových domů z 5 % na 9 % a růst cen stavebních prací a materiálů, tak aby vytvořené rezervy byly schopny pokrýt plánovanou údržbu a opravy i případné havarijní situace na domě (viz zpráva technického úseku družstva). Příspěvek na správu bytů vybíraný družstvem na pokrytí nákladů za zajišťování správy a údržby bytových domů NEZVYŠUJEME a zůstává i po ve stejné výši. V příloze Vám zasíláme návrh nejdůležitějších položek hospodářského plánu Vašeho domu na rok 2008 zpracovaný správou družstva. Žádáme Vás, abyste ve výboru samosprávy projednali návrh na hospodářský plán na rok 2008 a přednesli je na členské schůzi samosprávy a vlastníků jednotek ke schválení. Zápis ze schůze samosprávy doručte na družstvo nejpozději do pondělí 3. prosince 2007, abychom mohli Váš návrh posoudit a v případě schválení zapracovat do předpisů nájemného od Případné Vaše návrhy změn zašlete včetně jejich odůvodnění. 1.1) Nová položka nájmu pro domy bez přípojky na veřejnou kanalizaci Pro vybrané domy bez přípojky na veřejnou kanalizaci bude zavedena nová položka v nájemném Likvidace odpadních vod. Tato položka bude vybírána jako ZÁLOHA na úhradu nákladů spojených s čerpáním a likvidací odpadních vod a bude vyúčtovávána spolu s ostatními zúčtovatelnými službami. Klíčem k rozdělení nákladů na uživatele bude spotřeba vody (domy vybavené vodoměry) nebo počet osob v bytě (domy bez vodoměrů). Tyto náklady již nebudou od čerpány z fondu údržby a oprav a tím zajistíme spravedlivější rozúčtování na uživatele dle jejich spotřeby. 1.2) Nová položka nájmu pro domy s výtahy Příspěvek na rekonstrukci výtahů, který byl zaveden v roce 2007, bude oddělen do samostatné položky v nájemném Generální opravy výtahů. Tato změna má za cíl transparentní vytváření rezervy na tyto opravy a její použití. Povinnost provést úpravy výtahů byla dána inspekčními zprávami z roku 2006 a příslušnými právními předpisy. Konkrétní rozsah, způsoby a termíny provedení těchto rekonstrukcí budou projednány v předstihu se všemi předsedy samospráv jednotlivě. 3

4 Upozorňujeme také všechny uživatele bytů, že v případech, kdy chtějí jednotlivě pro svůj byt stanovit od výši záloh odlišně, než úpravou o výše uvedená procenta (např. z důvodu jiného počtu osob v bytě apod.), je třeba o to družstvo písemně požádat do pondělí 3. prosince 2007 s uvedením požadované částky zálohy a důvodu. (pokud máte přístup k internetu, můžete si vytisknout formulář na sekce Formuláře). Písemné žádosti došlé po tomto datu budou zpracovány s platností změny až od Nejbližší další termín pro možné změny je vždy začátek nového čtvrtletí, tedy , případné žádosti budeme přijímat do 10. března ) Podklady pro rozúčtování nákladů na služby za rok 2007 Pokud bude Vaše samospráva požadovat rozúčtování nákladů odlišně než je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na družstvo nejpozději do (Vratné hlášení - počty osob-přiloženo, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu požadavku) Družstvo provede rozúčtování dle požadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka družstva zodpovědného za vyúčtování služeb (viz Kontakty). 3) Upozornění na možné způsoby úhrady nájemného Dovolujeme si připomenout všem uživatelům možné způsoby úhrady nájemného u našeho družstva: převodem z běžného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (vyšší poplatky od ) inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny platba přes SIPO - DOPORUČUJEME (nejnižší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) hotově na pokladně družstva pouze v pokladní hodiny Inkaso nájemného z účtu u bank mimo Českou spořitelnu není bohužel možné z důvodu vysokých nákladů, které bychom byli nuceni promítnout do poplatků pro všechny družstevníky. Doporučujeme tedy uživatelům bytů, kteří chtějí platit přes účty u jiných bank, zřídit si platbu prostřednictvím SIPO, které má nejnižší poplatky a změna výše nájemného probíhá automaticky. Změnu placení je nutné písemně oznámit družstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporožiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 4) Odměny členům samosprávy za jejich činnost pro bytový dům za rok 2007 V příloze Vám zasíláme formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2007 pro členy samosprávy za vykonanou činnost na bytových domech. Na formuláře je uvedena maximální částka k rozdělení a tato byla stanovena správou družstva na základě volných prostředků v této rozpočtové položce na jednotlivých samosprávách. Stanovení odměn konkrétní částky a osoby je nutné projednat členskou schůzí samosprávy a zápis ze 4

5 schůze doručit na družstvo i s vyplněným formulářem v stanoveném termínu do pondělí 3. prosince 2007!!! Po tomto termínu nemůžeme zaručit realizaci výplat těchto odměn! 5) Správci a předsedové samospráv vratné hlášení termín do Reforma veřejných financí schválená parlamentem nám přidala od jednu z dalších nemilých povinností a to srážet ze všech odměn správců, předsedů samospráv a členů samosprávy zdravotní pojištění. Pro splnění této povinnosti potřebujeme vyplnit vratné hlášení od správců, kteří pobírají odměnu ať již formou snížení nájemného nebo výplatou na účet nebo poštou. Termín doručení na družstvo je nejpozději do pondělí 3. prosince Pokud bychom neobdrželi toto hlášení, nemůžeme odměny nadále vyplácet!! 6) Vyúčtování náhrady výdajů správců za 2. pololetí 2007 termín prodloužen do 3. prosince 2007 Žádáme správce a předsedy samospráv bytových domů, kteří uplatňují nárok na náhradu výdajů dle směrnice o odměnách správců bytových domů (6 bytů a výše), aby doručili doklady spolu s vyplněným vyúčtováním na družstvo do pondělí 3. prosince 2007 k proplacení (formulář máte přiložen). Pokud souhrn Vašich dokladů na proplacení náhrad převyšuje limit, bude proplacena maximálně částka tohoto limitu. Pokud bude souhrn Vašich dokladů nižší, bude proplacena částka dle dokladů. Výplata bude uskutečněna do 20. prosince 2007 prostřednictvím poštovních poukázek nebo bankovními převody na Vaše účty. Za ekonomický úsek družstva Petr Skřebský ekonom družstva Přílohy ekonomický úsek: Návrh hospodářského plánu domu pro rok 2008 Rozpis odměn členům samosprávy za činnost v roce 2007 Vratné hlášení správců zdravotní pojišťovna Vyúčtování náhrady výdajů správců 2.pol Hlášení o počtu osob v bytě Smlouva o návratném příspěvku na financování oprav domu (pouze domy, kterým byla v 2.pol poskytnuta půjčka) 5

6 Informace z úseku správy družstva a nově vzniklého referátu organizačně právního 1. S T A N O V Y BD Svitavy - platné od Shromážděním delegátů Bytového družstva Svitavy, které se konalo dne byly mimo jiné důležité materiály, přijaty nové Stanovy BD Svitavy, které nabyly účinnosti dnem Upozorňujeme tímto na naše internetové stránky kde Vám nabízíme aktuální informace družstva, stanovy BD i jiné formuláře ke stažení. Naše družstvo rozšířilo svoji činnost, a to o r e a l i t n í č i n n o s t. Jaké služby Vám v rámci realitní činnosti nabízíme? Realitní servis převody družstevních bytů ( smlouvy a převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu), podnájmy bytů, výměny bytů, prodeje bytů v osobním vlastnictví, odborné stanovení tržní ceny nemovitostí, zpracování znaleckých posudků, atd. Finanční servis zpracování a zajištění zvýhodněného hypotéčního úvěru ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. na : o koupi bytu do osobního vlastnictví od družstva (uvolněné byty nabízené ve výběrovém řízení), o pořízení družstevního bytu (převod členských práv a povinností) o vypořádání závazku z revitalizačního úvěru a úvěru na výstavbu ve vztahu k družstvu při převodu do osobního vlastnictví člena Právní servis ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr.Rudolfa Skoupého se sídlem na ul. Soudní 1 ve Svitavách zpracování kupních smluv, včetně vkladu do katastru nemovitostí, zpracování veškerých právních smluv a podání nutných k převodu vlastnických, nájemních či jiných práv v souvislosti s koupí/prodejem nemovitostí či bytů. Dotazy na výše uvedené služby směrujte prosím na naši ovou adresu - pí.nováčková - tel Inzerce zveřejnění Vaší nabídky nebo poptávky ( prodej bytu podnájem družstevního bytu, výměna družstevního bytu) na internetových stránkách družstva Dotazy na naše služby ve věci inzerce směrujte prosím na naši ovou adresu pí. Benešová - tel

7 2. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví Další činností nově vzniklého referátu organizačně právního je organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví, kdy postup družstva při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů získaných na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství řeší vydaná směrnice BD Svitavy č. 4/2007, která vstoupila v platnost od 1. dubna 2007 a byla doplněna a upravena rozhodnutím představenstva ze dne 26. září Bytové družstvo vyhlásilo výběrová řízení na prodej uvolněných bytů s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku do vlastnictví v těchto domech : Boršov 128 Nedvězí 89 Cerekvice /nl. 151 SY Felberova 9 Veškeré informace o nabízených nemovitostech jsou uvedeny na 3/ Občanský zákoník - oddíl čtvrtý Zvláštní ustanovení o nájmu bytu Jak jsme Vás již dříve informovali, dnem nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zák. č. 40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. První část Zákona se nás netýká, avšak část druhá se týká změn občanského zákoníku v části upravující obecně nájem bytu( ) a přináší některé důležité změny práv a povinností pronajímatele a zejména nájemce. Důležitou změnou je možnost v případech stanovených v 711 vypovědět nájem bez přivolení soudu. Důvody výpovědi bez přivolení soudu jsou, jestliže: nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle 686a odst.3 nájemce má dva nebo více bytů, vyjma případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt nájemce neužívá byt bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas jde o byt (dům) zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Důvodem k výpovědi může být i okolnost, že nájemník včas tj. do 15-ti dnů písemně neoznámí pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě. Jestliže nájemce tyto změny nenahlásí ani do jednoho měsíce, zákon to považuje za hrubé porušení povinností a je tedy dán důvod pro výpověď bez přivolení soudu ( 689). 7

8 Dalším důvodem k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 1 písm.d občanského zákoníku je hrubé porušení povinností nájemcem, a to tehdy, jestliže nájemce bez vážného důvodu odmítne pronajímateli přístup do pronajatého bytu za účelem kontroly způsobu užívání bytu. Důvodem k výpovědi nájmu může být hrubé porušení povinnosti člena - nájemce, kdy tento přenechá družstevní byt do podnájmu jinému bez písemného souhlasu vlastníka bytu, tj. BD Svitavy. Za hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu lze tedy pokládat zejména : - nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnění peněžních prostředků na účtu podle 686a odst.3 - užívání bytu k jiným účelům než k bydlení ( 689 Obč.Z), Stanovy BD - provádění stavebních úprav v bytě bez souhlasu pronajímatele, případně bez souhlasu staveb.úřadu ( 694 ObčZ), Stanovy BD - poškozování společných částí domu a společných zařízení, jakož i poškozování vnitřního zařízení bytu, které je ve vlastnictví pronajímatele ( 689 ObčZ), Stanovy BD - úmyslné neplnění ohlašovací povinnosti nájemce( neoznámení závady v bytě), znemožňování provedení oprav v bytě,( 692 ObčZ), Stanovy BD - znemožnění vstupu do bytu za účelem kontroly, jak je byt užíván, nebo pro kontrolu měřící a regulační techniky a odečet naměřených hodnot ( 692 odst.3 ObčZ),Stanovy BD - přijetí podnájemce bez písemného souhlasu pronajímatele ( 719 ObčZ), Stanovy BD Proti výpovědi se může nájemce bránit u soudu žalobou na určení neplatnosti výpovědi, kterou musí podat do 60-ti dnů od doručení výpovědi, kde musí prokázat, že není naplněn výpovědní důvod, který pronajímatel, tj. družstvo ve výpovědi uvedl. Nájemci, kteří dostali výpověď z nájmu bytu pro hrubé porušování své povinnosti a dobrých mravů v domě, však nemají ani po novele občanského zákoníku právo na bytovou náhradu, tedy na náhradní ubytování či náhradní byt. Stačí jim nabídnout pouze přístřeší. EXEKUCE - slovo, které budí respekt a nelze jej podceňovat. Družstvo přednostně vymáhá dlužné nájemné vlastními pracovníky vzhledem k nákladům a operativnosti vymáhání. Dluhy nad 10 tis. Kč(bez poplatku z prodlení) po lhůtě splatnosti více než 5 měsíců jsou předávány Advokátní kanceláři JUDr. Skoupý, se sídlem na ul. Soudní 1 ve Svitavách k dalšímu vymáhání. Spolupráce družstva s advokátní kanceláří je velmi dobrá. V letošním roce převzala AK zastoupení ve 24 případech. V 9 ti případech byl na dlužníka, který po vydání platebního rozkazu Okresním soudem ve Svitavách o zaplacení a po uplynutí lhůty k zaplacení dluh neuhradil, podán návrh na nařízení exekuce dle platebního rozkazu, 8

9 vydaného Okresním soudem Svitavy,ve 4 případech byla uzavřena smlouva o provedení exekuce Exekutorským úřadem Ústí nad Orlicí. V dalších 4 případech došlo k uzavření dohody o splátkách, nebo byl dluh, včetně nákladů soudního řízení a nákladů AK uhrazen. Ve dvou případech byla provedena exekuce na vyklizení bytu, v 1 případě byl byt vyklizen na základě výpovědi z nájmu bytu a zániku členství v družstvu z důvodu neplacení nájemného, ve dvou případech členství v bytovém družstvu (a potažmo nájem bytu) zaniklo na základě exekučního postižení členských práv. Jinými slovy, doručením exekučního příkazu na postižení členských práv a povinností nebo nařízení o výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností v družstvu zaniká členovi- nájemci členství v družstvu a současně zaniká i nájem bytu. 3. Nové směrnice BD Svitavy Přehled směrnic, vydaných představenstvem BD Svitavy poslední platné znění. Směrnice č.1/2007 pro poskytování technické pomoci při údržbě a opravách zajišťovaných družstvem. Směrnice č. 2a/2007 k postupu vymáhání pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Tato směrnice nabyla účinnosti dnem Směrnice č. 3/2007 k postupu při nakládání družstva s uvolněnými byty. Tato směrnice upravuje standardní postup při nakládání družstva s uvolněnými byty získanými na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství v družstvu. Směrnice č. 4/2007 k postupu při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů. Jedná se o standardní postup družstva při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů získaných na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství. Směrnice č. 5/2007 o postupu, zadávání, vyřizování a realizaci zakázek. Tato směrnice řeší postup ve všech fázích přípravy, realizace a převzetí zakázky, jejichž předmětem je péče o majetek ve správě Bytového družstva Svitavy, tzn. údržba, opravy, rekonstrukce nebo modernizace. Směrnice č. 6/2007 o vedení členské evidence v Bytovém družstvu Svitavy Směrnice upravuje způsob a postup při vedení členské evidence v BD Svitavy Směrnice č. 8/2007 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v Bytovém družstvu Svitavy. Tato směrnice stanoví zásady evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů podaných v Bytovém družstvu Svitavy. Vydané směrnice jsou k nahlédnutí na sekretariátě předsedy Bytového družstva. 9

10 4. Stížnosti Družstvo se stále zabývá řešením stížností nájemníků pro hrubé porušování dobrých mravů některých členů - nájemců v domě. Zejména se jedná o neustálé rušení nočního klidu a poškozování věcí v majetku družstva a osob. Upozorňujeme, že i toto je důvod k zahájení šetření, zda nedochází k hrubému porušování dobrých mravů v domě a tím k porušování výkonu práv ostatních nájemců v domě. V zájmu řádného řešení těchto případů družstvo postupuje tak, že podání, jejichž předmětem jsou vztahy mezi občany jsou družstvem zaslána na příslušný místní úřad. Obecní úřad ve spolupráci s vlastníkem objektu ( družstvo) bude věc řešit společně. Výsledek šetření, oprávněnost stížnosti bude zaslán zúčastněným. Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Jak již bylo sděleno v předchozí zprávě, shromážděním delegátů Bytového družstva Svitavy byly s platností od přijaty nové Stanovy BD Svitavy. Prostřednictvím informačního listu Vás budeme průběžně seznamovat s aktuálními články těchto stanov. Nebudeme opisovat celé články, vybereme některá ustanovení článků, na která se nejčastěji dotazujete. Čl. 12 Členská práva a povinnosti -( část) - na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě vzniku práva na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt (nebytový prostor), na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě dohody o výměně bytu a na základě zdědění členského podílu. Právo na uzavření nájemní smlouvy nevzniká nabyvateli členských práv a povinností na základě převodu členských práv a povinností, v následujících případech, kdy před okamžikem předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu: fa) převodci byla družstvem odeslána výpověď z nájmu dle 711 občanského zákoníku, Čl. 19 fb) převodci byla družstvem odeslána výstraha pro porušování povinností člena družstva dle čl. 13 stanov, fc) představenstvo rozhodlo o vyloučení člena převodce a tomuto bylo družstvem odesláno rozhodnutí o vyloučení čl. 23 stanov, fd) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedeno soudní či rozhodčí řízení ze strany družstva z důvodu porušení povinnosti člena družstva či nájemce bytu, fe) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedena exekuce či výkon rozhodnutí ze strany družstva, Zánik členství Členství v družstvu zaniká (vybíráme důvody) : d) vyloučením, f) prohlášením konkursu na majetek člena, 10

11 h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) doručením exekučního příkazu na postižení členských práv a povinností nebo nařízení o výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností družstvu, j) jiným způsobem stanoveným zákonem, k) pokud člen po převodu bytu do vlastnictví nezaplatil do 30 dnů základní čl. vklad podle čl. 14. Čl. 23 Vyloučení 1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže : a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti nebo i bez výstrahy z jiných důležitých důvodů uvedených v čl. 23 odst.6) stanov družstva, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 6) Jinými důležitými důvody pro vyloučení se rozumí: a) jestliže člen družstva - nájemce bytu hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, b) další důvody stanovené vnitřními směrnicemi vydanými představenstvem družstva. Čl. 47 Podnájem bytu (části bytu) 1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23 nebo podle čl.50 stanov. K výše uvedenému článku uvádíme, že stále přicházíme na nepovolené podnájmy družstevních bytů. Jak jistě víte, nájemce má právo přenechat pronajatý družstevní byt do podnájmu jinému na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu bytu pouze s písemným souhlasem družstva a s vědomím, že maximální doba podnájmu může být dle usnesení představenstva BD Svitavy ze dne sjednána na dobu určitou, tj. maximálně na 3 roky. Vydání souhlasu s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva,který byl schválen shromážděním delegátů družstva dne Možná si mnozí myslí, že když pronajímají družstevní byt jiné osobě bez písemného souhlasu družstva např. prostřednictvím realitní kanceláře, když tato realitní kancelář je ujišťuje, že se běžně zabývá pronajímáním bytů neporušují ustanovení Stanov BD Svitavy a Obč. zákoníku ( 719 ObčZ). Ale opak je pravdou. Tito nájemci hrubě porušují Stanovy BD a mohou očekávat, že družstvo bude vůči nim postupovat dle ustanovení čl.23 a čl.50 Stanov BD. Pracovníci družstva v dohledné době provedou kontrolu některých bytů, za účelem jak a jakými osobami je byt užíván. 11

12 Převody družstevních bytů do vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb. Tak jako každý rok Vás informujeme o tom, že naše bytové družstvo již od roku 2001 převádí dle zák. 72/94 Sb., družstevní byty do vlastnictví člena družstva. S odkazem na stanovy BD Svitavy čl.12, písm. j) má člen družstva právo na realizaci výzvy na převod bytu do vlastnictví podle zákona 72/94 Sb., kdykoliv o to požádá. Podmínkou realizace je písemná výzva podaná členem nejméně 6 měsíců před datem předpokládaného převodu bytu do vlastnictví a to s vědomím, že byty jsou převáděny do vlastnictví pouze k datu příslušného roku. Dále pak je podmínkou vypořádání závazků ve vztahu k družstvu podle ustanovení 24 odst. 5 zák.č.72/94 Sb. o vlastnictví bytů, tj., že žadatel bude vyzván k : - úhradě splátky nesplaceného úvěru připadající na převáděný byt, ( pokud již není splacena) - úhradě jednorázové splátky poskytnutého zvýhodněného hypotéčního úvěru na zateplení domu (revitalizaci) jedná se o revitalizované domy - úhradě jednorázové splátky záruky na hypotéční úvěr ( jedná se o revitalizované domy). Výzva musí obsahovat: - celé a správně uvedené jméno, příjmení a rodné číslo člena, v případě společného členství jméno a příjmení, rodné číslo spolučlena - adresu a číslo družstevního bytu u něhož má dojít k převodu do vlastnictví - adresu trvalého bydliště člena, popřípadě adresu pro doručování písemností Informace technického úseku 1. Úprava výše základu dlouhodobých záloh na opravy Článek navazuje na informace o změnách v zálohách ekonomického úseku. Současný stav tvorby se zabývá jednotnou tvorbou na všechno čerpání a potřeby údržby bytového fondu, mimo výtahů a STA, které jsou evidovány samostatně. Výše příspěvku je stále u mnoha samospráv 10 Kč/m2/měsíc, u ostatních je povýšení dle provedených oprav a údržby V současné době je kladen velký nárok na ekologii a proto je potřeba vytvářet například zvláštní fond na pořízení kanalizační přípojky a v některých případech na zhotovení ČOV. Toto je posuzováno podle stavu kanalizace v jednotlivých obcích. Dále jsou kladeny požadavky na výměny vchodových dveří a oken, zbývá vyměnit několik posledních krytin na střechách a v neposlední řadě se bude jednat o zateplení všech bytových domů. Pro informaci uvádíme přibližné ceny vchodové dveře tis. Kč, výměna oken pro 6 b.j tis. Kč, kanalizační přípojka tis. Kč, střecha pro 6 b.j. 350 tis. Kč, ČOV pro 6 b.j. 300 tis. Kč + úprava septiku a kanalizace, zateplení 6 b.j. 600 tis. Kč. Mimo položky na výtahy budou od v předpisech tedy roztříděny položky na ostatní důležité akce, dle potřeb jednotlivých samospráv. 12

13 2. Septiky,odpadní vody a ČOV. BD Svitavy podalo žádosti o vypouštění odpadních vod ze septiků k příslušným vodohospodářským oddělením městských úřadů. V současné době je většina žádostí schválena na dobu tří let. Výjimku tvoří ČOV, kde je doba prodloužena na dobu 10 let. Pozn.: Limity jakosti vypouštěných odpadních vod z ČOV vodoprávní úřad stanovil s ohledem na novelizované znění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nabylo účinnosti dne Žádáme předsedy samospráv, aby nás informovali, kde obce budou provádět kanalizaci. Je nutné aby se příslušné obce obracely na družstvo, které projedná realizaci připojení. 3. BOZ a PO Začalo se topit a za velmi krátkou dobu se vyskytlo několik problémů. Nejhorším bylo zahoření v průduchu, při kterém byly poškozeny dva komíny. Při zjišťování závady bylo bydlícími opět tvrzeno, že si kominík neplní svoje povinnosti a neprovádí čištění komínů. Ptáme se Vás tedy, proč mají kominíci podepsané kominické knížky že provedli správně vymetení? Toto je totiž argument v poslední době většiny nájemníků kteří mají problémy s topením. Od kominíků ale slýcháme názor, že málokdo topí tak jak se topit má. To je jednak mokré dřevo, které nemá stáří minimálně dva roky, nesprávně zvolený druh uhlí, dimenze kotle a v neposlední řadě je to brzké uzavírání kamen po krátkém rozhoření a tím začne kotel dehtovat a začne téct dehet po komínovém tělese. Kominík má vymetat komín od sazí. Dehet, který se tvoří nedokonalým spalováním nejde normálním vymetením odstranit ale musí se odsekat nebo odfrézovat, čímž se těleso z vnitřní strany poškozuje a musí se vyvložkovat za nemalých nákladů ( cca oprava jednoho průduchu 16 tis. Kč). Je potřeba si uvědomit kde chyba vzniká a v čem problém je. Z kontrol PO a BOZ, které probíhají vždy na počátku roku jsou v zápisech stále stejné závady, které se týkají nepořádku v suterénech a půdách. Největším problémem je nepořádek na chodbách a to botníky, skříně a velké množství květinové výzdoby. Abychom předešli těmto záležitostem zasíláme jako přílohu č.1 vratné hlášení o provedení kontrol jednotlivých úseků bytového domu. Proveďte tyto kontroly, zaznamenejte a zašlete zpět na družstvo. Akce je povinná a bude dle tohoto posuzována odměna správcům. 13

14 4. Odečty spotřeb V měsíci lednu 2008 v období od budou provedeny odečty spotřeby tepla, TUV a SV na domech zásobovaných CTZ (centrální tepelný zdroj) a domovními kotelnami. Všichni nájemníci jsou povinní umožnit odpočet na měřidlech v bytě, překontrolovat odečtové listy zda uvedené údaje souhlasí s údaji na měřičích, tyto vlastnoručně podepsat a kopii uschovat pro případnou reklamaci. Pokud v bytě nebude proveden odečet ani po druhém upozornění bude vyúčtování provedeno dle vyhlášky. Upozorňujeme, že nájemníci jsou povinni kontrolovat funkčnost měřidel v bytě. Pokud se zjistí, že měřidlo není funkční, bude rozdíl dopočítán. Jako přílohu č. 2 zasíláme předsedům samospráv bytových domů zásobovaných CTZ a domovních kotelen novelizaci vyhlášky č.194/2007 Sb. ze dne 17.července Všeobecné informace V období od proběhne deratizace všech objektů ve Svitavách. V Poličce a Litomyšli proběhla tato akce v měsíci říjnu. V případě zjištění nedostatků v oblasti deratizace v obcích nám toto nahlaste na středisko údržby, abychom mohli zajistit nápravu. Záležitost se netýká pouze stavu hlodavců v domě a blízkého okolí ale i například poškozených dřevěných částí střech dřevomorkou, nebo mravenců. Posypový materiál nám z loňské zimy zůstal skoro bez použití. Prozkoumejte proto suterény domů, zda v těchto prostorách nejsou pytle s pískem. V případě potřeby jsou pytle s pískem pro svitavské domy na družstvu. Ostatní domy mimo Svitav odeberou posypový materiál tak, jak v předchozích letech. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 14

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010

U S N E S E N Í. 16. schůze rady městské části. konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Městská část Praha 11 U S N E S E N Í 16. schůze rady městské části konané dne 14.6.2010 jako mimořádné číslo usnesení 0590/16/R/2010 Záhájení úplatných převodů bytových jednotek v panelových domech oprávněným

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007

PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 PRAVIDLA PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD 2007 Článek 1 Předmět a rozsah úpravy 1. Pravidly prodeje bytových jednotek a bytových domů ve vlastnictví města Uherský

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ č. 1/2015 PRO PRONÁJEM BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, patří

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více