I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007"

Transkript

1 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5, Svitavy I N F O R M A Č N Í L I S T č. 58/2007 Představenstvo BD Svitavy na svém jednání rozhodlo, že se letošní podzimní aktivy předsedů samospráv konat nebudou a v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a u k l á d á správcům zabezpečit tyto úkoly : a/ svolat schůzi samosprávy, nebo shromáždění společenství vlastníků termín : do b/ projednat Inf. list č. 58, vč. příloh c/ zaslat zápis, včetně vratných hlášení z členské schůze samosprávy, nebo společenství vlastníků. nejpozději do Za včasné a svědomité splnění požadovaných úkolů Vám děkujeme. Ing. Viktor N o v á č e k, v.r. předseda Bytového družstva Svitavy

2 Důležité kontakty na Bytové družstvo Svitavy Adresa pro korespondenci: Bytové družstvo Svitavy Školní 335/5, Svitavy Internetové stránky družstva: Předseda družstva: Ing. Viktor Nováček Organizačně-právní referát a sekretariát Tel./fax: Sekretariát a organizačně Lenka Nováčková právní záležitosti Tel.: Členské a bytové záležitosti Zdeňka Benešová Tel Technický úsek Tel.: Vedoucí údržby Technik Ladislav Kyncl mobil Jaromír Chaloupka mobil Ekonomický úsek Ekonom Nájemné Petr Skřebský Tel Hana Jachanová, Zdeňka Sýkorová Tel.: Vyúčtování služeb Lenka Špinarová, Marie Sivoková a fondy oprav a údržby Tel Úřední hodiny správy družstva včetně pokladny Pondělí 8:00 12:00 13:30 14:45 Středa 8:00 12:00 13:30 15:30 Mimo tyto dny můžeme Vaše záležitosti na družstvu osobně vyřídit pouze po předchozí dohodě s konkrétním pracovníkem. 2

3 1) Hospodářský plán samospráv na rok 2008 a související informace o změnách v zálohách na služby a nájemném od Chtěli bychom uživatele družstevních bytů informovat, že s platností od 1. ledna 2008 budou provedeny změny v zálohách na služby a nájemném týkající se změny výše dodavatelských cen za spotřebovávané služby. Dále budou individuálně upraveny příspěvky do dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy vzhledem ke konkrétním potřebám údržby a oprav Vašich domů. Do výše příspěvku na údržbu a opravy domů jsme nuceni promítnout také zvýšení sazby DPH na opravy a údržbu bytových domů z 5 % na 9 % a růst cen stavebních prací a materiálů, tak aby vytvořené rezervy byly schopny pokrýt plánovanou údržbu a opravy i případné havarijní situace na domě (viz zpráva technického úseku družstva). Příspěvek na správu bytů vybíraný družstvem na pokrytí nákladů za zajišťování správy a údržby bytových domů NEZVYŠUJEME a zůstává i po ve stejné výši. V příloze Vám zasíláme návrh nejdůležitějších položek hospodářského plánu Vašeho domu na rok 2008 zpracovaný správou družstva. Žádáme Vás, abyste ve výboru samosprávy projednali návrh na hospodářský plán na rok 2008 a přednesli je na členské schůzi samosprávy a vlastníků jednotek ke schválení. Zápis ze schůze samosprávy doručte na družstvo nejpozději do pondělí 3. prosince 2007, abychom mohli Váš návrh posoudit a v případě schválení zapracovat do předpisů nájemného od Případné Vaše návrhy změn zašlete včetně jejich odůvodnění. 1.1) Nová položka nájmu pro domy bez přípojky na veřejnou kanalizaci Pro vybrané domy bez přípojky na veřejnou kanalizaci bude zavedena nová položka v nájemném Likvidace odpadních vod. Tato položka bude vybírána jako ZÁLOHA na úhradu nákladů spojených s čerpáním a likvidací odpadních vod a bude vyúčtovávána spolu s ostatními zúčtovatelnými službami. Klíčem k rozdělení nákladů na uživatele bude spotřeba vody (domy vybavené vodoměry) nebo počet osob v bytě (domy bez vodoměrů). Tyto náklady již nebudou od čerpány z fondu údržby a oprav a tím zajistíme spravedlivější rozúčtování na uživatele dle jejich spotřeby. 1.2) Nová položka nájmu pro domy s výtahy Příspěvek na rekonstrukci výtahů, který byl zaveden v roce 2007, bude oddělen do samostatné položky v nájemném Generální opravy výtahů. Tato změna má za cíl transparentní vytváření rezervy na tyto opravy a její použití. Povinnost provést úpravy výtahů byla dána inspekčními zprávami z roku 2006 a příslušnými právními předpisy. Konkrétní rozsah, způsoby a termíny provedení těchto rekonstrukcí budou projednány v předstihu se všemi předsedy samospráv jednotlivě. 3

4 Upozorňujeme také všechny uživatele bytů, že v případech, kdy chtějí jednotlivě pro svůj byt stanovit od výši záloh odlišně, než úpravou o výše uvedená procenta (např. z důvodu jiného počtu osob v bytě apod.), je třeba o to družstvo písemně požádat do pondělí 3. prosince 2007 s uvedením požadované částky zálohy a důvodu. (pokud máte přístup k internetu, můžete si vytisknout formulář na sekce Formuláře). Písemné žádosti došlé po tomto datu budou zpracovány s platností změny až od Nejbližší další termín pro možné změny je vždy začátek nového čtvrtletí, tedy , případné žádosti budeme přijímat do 10. března ) Podklady pro rozúčtování nákladů na služby za rok 2007 Pokud bude Vaše samospráva požadovat rozúčtování nákladů odlišně než je stanoveno v Zásadách pro rozúčtování záloh, je třeba tuto změnu schválit členskou schůzí a zaslat potřebné podklady na družstvo nejpozději do (Vratné hlášení - počty osob-přiloženo, stavy vodoměrů, popř. další potřebné podklady k Vašemu požadavku) Družstvo provede rozúčtování dle požadavků samosprávy. V případě Vašich dotazů kontaktujte pracovníka družstva zodpovědného za vyúčtování služeb (viz Kontakty). 3) Upozornění na možné způsoby úhrady nájemného Dovolujeme si připomenout všem uživatelům možné způsoby úhrady nájemného u našeho družstva: převodem z běžného účtu (trvalý nebo jednorázový příkaz) poštovními poukázkami typu A (vyšší poplatky od ) inkasem ze sporožirového účtu u České spořitelny platba přes SIPO - DOPORUČUJEME (nejnižší poplatky, automatická změna dle stanovené výše nájemného) hotově na pokladně družstva pouze v pokladní hodiny Inkaso nájemného z účtu u bank mimo Českou spořitelnu není bohužel možné z důvodu vysokých nákladů, které bychom byli nuceni promítnout do poplatků pro všechny družstevníky. Doporučujeme tedy uživatelům bytů, kteří chtějí platit přes účty u jiných bank, zřídit si platbu prostřednictvím SIPO, které má nejnižší poplatky a změna výše nájemného probíhá automaticky. Změnu placení je nutné písemně oznámit družstvu s dostatečným předstihem (SIPO nejméně 15 dní před začátkem měsíce, sporožiro a ostatní typy plateb nejpozději do 8. dne příslušného měsíce). 4) Odměny členům samosprávy za jejich činnost pro bytový dům za rok 2007 V příloze Vám zasíláme formulář pro rozdělení mimořádných odměn za rok 2007 pro členy samosprávy za vykonanou činnost na bytových domech. Na formuláře je uvedena maximální částka k rozdělení a tato byla stanovena správou družstva na základě volných prostředků v této rozpočtové položce na jednotlivých samosprávách. Stanovení odměn konkrétní částky a osoby je nutné projednat členskou schůzí samosprávy a zápis ze 4

5 schůze doručit na družstvo i s vyplněným formulářem v stanoveném termínu do pondělí 3. prosince 2007!!! Po tomto termínu nemůžeme zaručit realizaci výplat těchto odměn! 5) Správci a předsedové samospráv vratné hlášení termín do Reforma veřejných financí schválená parlamentem nám přidala od jednu z dalších nemilých povinností a to srážet ze všech odměn správců, předsedů samospráv a členů samosprávy zdravotní pojištění. Pro splnění této povinnosti potřebujeme vyplnit vratné hlášení od správců, kteří pobírají odměnu ať již formou snížení nájemného nebo výplatou na účet nebo poštou. Termín doručení na družstvo je nejpozději do pondělí 3. prosince Pokud bychom neobdrželi toto hlášení, nemůžeme odměny nadále vyplácet!! 6) Vyúčtování náhrady výdajů správců za 2. pololetí 2007 termín prodloužen do 3. prosince 2007 Žádáme správce a předsedy samospráv bytových domů, kteří uplatňují nárok na náhradu výdajů dle směrnice o odměnách správců bytových domů (6 bytů a výše), aby doručili doklady spolu s vyplněným vyúčtováním na družstvo do pondělí 3. prosince 2007 k proplacení (formulář máte přiložen). Pokud souhrn Vašich dokladů na proplacení náhrad převyšuje limit, bude proplacena maximálně částka tohoto limitu. Pokud bude souhrn Vašich dokladů nižší, bude proplacena částka dle dokladů. Výplata bude uskutečněna do 20. prosince 2007 prostřednictvím poštovních poukázek nebo bankovními převody na Vaše účty. Za ekonomický úsek družstva Petr Skřebský ekonom družstva Přílohy ekonomický úsek: Návrh hospodářského plánu domu pro rok 2008 Rozpis odměn členům samosprávy za činnost v roce 2007 Vratné hlášení správců zdravotní pojišťovna Vyúčtování náhrady výdajů správců 2.pol Hlášení o počtu osob v bytě Smlouva o návratném příspěvku na financování oprav domu (pouze domy, kterým byla v 2.pol poskytnuta půjčka) 5

6 Informace z úseku správy družstva a nově vzniklého referátu organizačně právního 1. S T A N O V Y BD Svitavy - platné od Shromážděním delegátů Bytového družstva Svitavy, které se konalo dne byly mimo jiné důležité materiály, přijaty nové Stanovy BD Svitavy, které nabyly účinnosti dnem Upozorňujeme tímto na naše internetové stránky kde Vám nabízíme aktuální informace družstva, stanovy BD i jiné formuláře ke stažení. Naše družstvo rozšířilo svoji činnost, a to o r e a l i t n í č i n n o s t. Jaké služby Vám v rámci realitní činnosti nabízíme? Realitní servis převody družstevních bytů ( smlouvy a převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu), podnájmy bytů, výměny bytů, prodeje bytů v osobním vlastnictví, odborné stanovení tržní ceny nemovitostí, zpracování znaleckých posudků, atd. Finanční servis zpracování a zajištění zvýhodněného hypotéčního úvěru ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. na : o koupi bytu do osobního vlastnictví od družstva (uvolněné byty nabízené ve výběrovém řízení), o pořízení družstevního bytu (převod členských práv a povinností) o vypořádání závazku z revitalizačního úvěru a úvěru na výstavbu ve vztahu k družstvu při převodu do osobního vlastnictví člena Právní servis ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr.Rudolfa Skoupého se sídlem na ul. Soudní 1 ve Svitavách zpracování kupních smluv, včetně vkladu do katastru nemovitostí, zpracování veškerých právních smluv a podání nutných k převodu vlastnických, nájemních či jiných práv v souvislosti s koupí/prodejem nemovitostí či bytů. Dotazy na výše uvedené služby směrujte prosím na naši ovou adresu - pí.nováčková - tel Inzerce zveřejnění Vaší nabídky nebo poptávky ( prodej bytu podnájem družstevního bytu, výměna družstevního bytu) na internetových stránkách družstva Dotazy na naše služby ve věci inzerce směrujte prosím na naši ovou adresu pí. Benešová - tel

7 2. Výběrová řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví Další činností nově vzniklého referátu organizačně právního je organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů do vlastnictví, kdy postup družstva při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů získaných na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství řeší vydaná směrnice BD Svitavy č. 4/2007, která vstoupila v platnost od 1. dubna 2007 a byla doplněna a upravena rozhodnutím představenstva ze dne 26. září Bytové družstvo vyhlásilo výběrová řízení na prodej uvolněných bytů s příslušenstvím a spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku do vlastnictví v těchto domech : Boršov 128 Nedvězí 89 Cerekvice /nl. 151 SY Felberova 9 Veškeré informace o nabízených nemovitostech jsou uvedeny na 3/ Občanský zákoník - oddíl čtvrtý Zvláštní ustanovení o nájmu bytu Jak jsme Vás již dříve informovali, dnem nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zák. č. 40/1964 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. První část Zákona se nás netýká, avšak část druhá se týká změn občanského zákoníku v části upravující obecně nájem bytu( ) a přináší některé důležité změny práv a povinností pronajímatele a zejména nájemce. Důležitou změnou je možnost v případech stanovených v 711 vypovědět nájem bez přivolení soudu. Důvody výpovědi bez přivolení soudu jsou, jestliže: nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle 686a odst.3 nájemce má dva nebo více bytů, vyjma případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt nájemce neužívá byt bez vážných důvodů vůbec nebo jen občas jde o byt (dům) zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba. Důvodem k výpovědi může být i okolnost, že nájemník včas tj. do 15-ti dnů písemně neoznámí pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě. Jestliže nájemce tyto změny nenahlásí ani do jednoho měsíce, zákon to považuje za hrubé porušení povinností a je tedy dán důvod pro výpověď bez přivolení soudu ( 689). 7

8 Dalším důvodem k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu 711 odst. 1 písm.d občanského zákoníku je hrubé porušení povinností nájemcem, a to tehdy, jestliže nájemce bez vážného důvodu odmítne pronajímateli přístup do pronajatého bytu za účelem kontroly způsobu užívání bytu. Důvodem k výpovědi nájmu může být hrubé porušení povinnosti člena - nájemce, kdy tento přenechá družstevní byt do podnájmu jinému bez písemného souhlasu vlastníka bytu, tj. BD Svitavy. Za hrubé porušení povinností vyplývající z nájmu lze tedy pokládat zejména : - nezaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčních plateb nebo nedoplnění peněžních prostředků na účtu podle 686a odst.3 - užívání bytu k jiným účelům než k bydlení ( 689 Obč.Z), Stanovy BD - provádění stavebních úprav v bytě bez souhlasu pronajímatele, případně bez souhlasu staveb.úřadu ( 694 ObčZ), Stanovy BD - poškozování společných částí domu a společných zařízení, jakož i poškozování vnitřního zařízení bytu, které je ve vlastnictví pronajímatele ( 689 ObčZ), Stanovy BD - úmyslné neplnění ohlašovací povinnosti nájemce( neoznámení závady v bytě), znemožňování provedení oprav v bytě,( 692 ObčZ), Stanovy BD - znemožnění vstupu do bytu za účelem kontroly, jak je byt užíván, nebo pro kontrolu měřící a regulační techniky a odečet naměřených hodnot ( 692 odst.3 ObčZ),Stanovy BD - přijetí podnájemce bez písemného souhlasu pronajímatele ( 719 ObčZ), Stanovy BD Proti výpovědi se může nájemce bránit u soudu žalobou na určení neplatnosti výpovědi, kterou musí podat do 60-ti dnů od doručení výpovědi, kde musí prokázat, že není naplněn výpovědní důvod, který pronajímatel, tj. družstvo ve výpovědi uvedl. Nájemci, kteří dostali výpověď z nájmu bytu pro hrubé porušování své povinnosti a dobrých mravů v domě, však nemají ani po novele občanského zákoníku právo na bytovou náhradu, tedy na náhradní ubytování či náhradní byt. Stačí jim nabídnout pouze přístřeší. EXEKUCE - slovo, které budí respekt a nelze jej podceňovat. Družstvo přednostně vymáhá dlužné nájemné vlastními pracovníky vzhledem k nákladům a operativnosti vymáhání. Dluhy nad 10 tis. Kč(bez poplatku z prodlení) po lhůtě splatnosti více než 5 měsíců jsou předávány Advokátní kanceláři JUDr. Skoupý, se sídlem na ul. Soudní 1 ve Svitavách k dalšímu vymáhání. Spolupráce družstva s advokátní kanceláří je velmi dobrá. V letošním roce převzala AK zastoupení ve 24 případech. V 9 ti případech byl na dlužníka, který po vydání platebního rozkazu Okresním soudem ve Svitavách o zaplacení a po uplynutí lhůty k zaplacení dluh neuhradil, podán návrh na nařízení exekuce dle platebního rozkazu, 8

9 vydaného Okresním soudem Svitavy,ve 4 případech byla uzavřena smlouva o provedení exekuce Exekutorským úřadem Ústí nad Orlicí. V dalších 4 případech došlo k uzavření dohody o splátkách, nebo byl dluh, včetně nákladů soudního řízení a nákladů AK uhrazen. Ve dvou případech byla provedena exekuce na vyklizení bytu, v 1 případě byl byt vyklizen na základě výpovědi z nájmu bytu a zániku členství v družstvu z důvodu neplacení nájemného, ve dvou případech členství v bytovém družstvu (a potažmo nájem bytu) zaniklo na základě exekučního postižení členských práv. Jinými slovy, doručením exekučního příkazu na postižení členských práv a povinností nebo nařízení o výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností v družstvu zaniká členovi- nájemci členství v družstvu a současně zaniká i nájem bytu. 3. Nové směrnice BD Svitavy Přehled směrnic, vydaných představenstvem BD Svitavy poslední platné znění. Směrnice č.1/2007 pro poskytování technické pomoci při údržbě a opravách zajišťovaných družstvem. Směrnice č. 2a/2007 k postupu vymáhání pohledávek za nájemné a služby spojené s užíváním bytu. Tato směrnice nabyla účinnosti dnem Směrnice č. 3/2007 k postupu při nakládání družstva s uvolněnými byty. Tato směrnice upravuje standardní postup při nakládání družstva s uvolněnými byty získanými na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství v družstvu. Směrnice č. 4/2007 k postupu při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů. Jedná se o standardní postup družstva při organizování výběrových řízení na prodej uvolněných bytů získaných na základě výpovědi z nájmu družstevního bytu nebo na základě zániku členství. Směrnice č. 5/2007 o postupu, zadávání, vyřizování a realizaci zakázek. Tato směrnice řeší postup ve všech fázích přípravy, realizace a převzetí zakázky, jejichž předmětem je péče o majetek ve správě Bytového družstva Svitavy, tzn. údržba, opravy, rekonstrukce nebo modernizace. Směrnice č. 6/2007 o vedení členské evidence v Bytovém družstvu Svitavy Směrnice upravuje způsob a postup při vedení členské evidence v BD Svitavy Směrnice č. 8/2007 o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů v Bytovém družstvu Svitavy. Tato směrnice stanoví zásady evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů podaných v Bytovém družstvu Svitavy. Vydané směrnice jsou k nahlédnutí na sekretariátě předsedy Bytového družstva. 9

10 4. Stížnosti Družstvo se stále zabývá řešením stížností nájemníků pro hrubé porušování dobrých mravů některých členů - nájemců v domě. Zejména se jedná o neustálé rušení nočního klidu a poškozování věcí v majetku družstva a osob. Upozorňujeme, že i toto je důvod k zahájení šetření, zda nedochází k hrubému porušování dobrých mravů v domě a tím k porušování výkonu práv ostatních nájemců v domě. V zájmu řádného řešení těchto případů družstvo postupuje tak, že podání, jejichž předmětem jsou vztahy mezi občany jsou družstvem zaslána na příslušný místní úřad. Obecní úřad ve spolupráci s vlastníkem objektu ( družstvo) bude věc řešit společně. Výsledek šetření, oprávněnost stížnosti bude zaslán zúčastněným. Informace referátu pro vyřizování členských a bytových záležitostí Jak již bylo sděleno v předchozí zprávě, shromážděním delegátů Bytového družstva Svitavy byly s platností od přijaty nové Stanovy BD Svitavy. Prostřednictvím informačního listu Vás budeme průběžně seznamovat s aktuálními články těchto stanov. Nebudeme opisovat celé články, vybereme některá ustanovení článků, na která se nejčastěji dotazujete. Čl. 12 Členská práva a povinnosti -( část) - na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě vzniku práva na uzavření nájemní smlouvy na družstevní byt (nebytový prostor), na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě dohody o výměně bytu a na základě zdědění členského podílu. Právo na uzavření nájemní smlouvy nevzniká nabyvateli členských práv a povinností na základě převodu členských práv a povinností, v následujících případech, kdy před okamžikem předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností družstvu: fa) převodci byla družstvem odeslána výpověď z nájmu dle 711 občanského zákoníku, Čl. 19 fb) převodci byla družstvem odeslána výstraha pro porušování povinností člena družstva dle čl. 13 stanov, fc) představenstvo rozhodlo o vyloučení člena převodce a tomuto bylo družstvem odesláno rozhodnutí o vyloučení čl. 23 stanov, fd) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedeno soudní či rozhodčí řízení ze strany družstva z důvodu porušení povinnosti člena družstva či nájemce bytu, fe) proti převodci či nabyvateli členských práv a povinností je vedena exekuce či výkon rozhodnutí ze strany družstva, Zánik členství Členství v družstvu zaniká (vybíráme důvody) : d) vyloučením, f) prohlášením konkursu na majetek člena, 10

11 h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) doručením exekučního příkazu na postižení členských práv a povinností nebo nařízení o výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností družstvu, j) jiným způsobem stanoveným zákonem, k) pokud člen po převodu bytu do vlastnictví nezaplatil do 30 dnů základní čl. vklad podle čl. 14. Čl. 23 Vyloučení 1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže : a) závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu porušuje své členské povinnosti nebo i bez výstrahy z jiných důležitých důvodů uvedených v čl. 23 odst.6) stanov družstva, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva. 6) Jinými důležitými důvody pro vyloučení se rozumí: a) jestliže člen družstva - nájemce bytu hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, b) další důvody stanovené vnitřními směrnicemi vydanými představenstvem družstva. Čl. 47 Podnájem bytu (části bytu) 1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu pouze na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro postup podle čl. 23 nebo podle čl.50 stanov. K výše uvedenému článku uvádíme, že stále přicházíme na nepovolené podnájmy družstevních bytů. Jak jistě víte, nájemce má právo přenechat pronajatý družstevní byt do podnájmu jinému na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu bytu pouze s písemným souhlasem družstva a s vědomím, že maximální doba podnájmu může být dle usnesení představenstva BD Svitavy ze dne sjednána na dobu určitou, tj. maximálně na 3 roky. Vydání souhlasu s podnájmem družstevního bytu podléhá úhradě poplatku dle sazebníku náhrad za jednorázové úkony družstva,který byl schválen shromážděním delegátů družstva dne Možná si mnozí myslí, že když pronajímají družstevní byt jiné osobě bez písemného souhlasu družstva např. prostřednictvím realitní kanceláře, když tato realitní kancelář je ujišťuje, že se běžně zabývá pronajímáním bytů neporušují ustanovení Stanov BD Svitavy a Obč. zákoníku ( 719 ObčZ). Ale opak je pravdou. Tito nájemci hrubě porušují Stanovy BD a mohou očekávat, že družstvo bude vůči nim postupovat dle ustanovení čl.23 a čl.50 Stanov BD. Pracovníci družstva v dohledné době provedou kontrolu některých bytů, za účelem jak a jakými osobami je byt užíván. 11

12 Převody družstevních bytů do vlastnictví dle zák. č. 72/1994 Sb. Tak jako každý rok Vás informujeme o tom, že naše bytové družstvo již od roku 2001 převádí dle zák. 72/94 Sb., družstevní byty do vlastnictví člena družstva. S odkazem na stanovy BD Svitavy čl.12, písm. j) má člen družstva právo na realizaci výzvy na převod bytu do vlastnictví podle zákona 72/94 Sb., kdykoliv o to požádá. Podmínkou realizace je písemná výzva podaná členem nejméně 6 měsíců před datem předpokládaného převodu bytu do vlastnictví a to s vědomím, že byty jsou převáděny do vlastnictví pouze k datu příslušného roku. Dále pak je podmínkou vypořádání závazků ve vztahu k družstvu podle ustanovení 24 odst. 5 zák.č.72/94 Sb. o vlastnictví bytů, tj., že žadatel bude vyzván k : - úhradě splátky nesplaceného úvěru připadající na převáděný byt, ( pokud již není splacena) - úhradě jednorázové splátky poskytnutého zvýhodněného hypotéčního úvěru na zateplení domu (revitalizaci) jedná se o revitalizované domy - úhradě jednorázové splátky záruky na hypotéční úvěr ( jedná se o revitalizované domy). Výzva musí obsahovat: - celé a správně uvedené jméno, příjmení a rodné číslo člena, v případě společného členství jméno a příjmení, rodné číslo spolučlena - adresu a číslo družstevního bytu u něhož má dojít k převodu do vlastnictví - adresu trvalého bydliště člena, popřípadě adresu pro doručování písemností Informace technického úseku 1. Úprava výše základu dlouhodobých záloh na opravy Článek navazuje na informace o změnách v zálohách ekonomického úseku. Současný stav tvorby se zabývá jednotnou tvorbou na všechno čerpání a potřeby údržby bytového fondu, mimo výtahů a STA, které jsou evidovány samostatně. Výše příspěvku je stále u mnoha samospráv 10 Kč/m2/měsíc, u ostatních je povýšení dle provedených oprav a údržby V současné době je kladen velký nárok na ekologii a proto je potřeba vytvářet například zvláštní fond na pořízení kanalizační přípojky a v některých případech na zhotovení ČOV. Toto je posuzováno podle stavu kanalizace v jednotlivých obcích. Dále jsou kladeny požadavky na výměny vchodových dveří a oken, zbývá vyměnit několik posledních krytin na střechách a v neposlední řadě se bude jednat o zateplení všech bytových domů. Pro informaci uvádíme přibližné ceny vchodové dveře tis. Kč, výměna oken pro 6 b.j tis. Kč, kanalizační přípojka tis. Kč, střecha pro 6 b.j. 350 tis. Kč, ČOV pro 6 b.j. 300 tis. Kč + úprava septiku a kanalizace, zateplení 6 b.j. 600 tis. Kč. Mimo položky na výtahy budou od v předpisech tedy roztříděny položky na ostatní důležité akce, dle potřeb jednotlivých samospráv. 12

13 2. Septiky,odpadní vody a ČOV. BD Svitavy podalo žádosti o vypouštění odpadních vod ze septiků k příslušným vodohospodářským oddělením městských úřadů. V současné době je většina žádostí schválena na dobu tří let. Výjimku tvoří ČOV, kde je doba prodloužena na dobu 10 let. Pozn.: Limity jakosti vypouštěných odpadních vod z ČOV vodoprávní úřad stanovil s ohledem na novelizované znění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod a do kanalizací a o citlivých oblastech, které nabylo účinnosti dne Žádáme předsedy samospráv, aby nás informovali, kde obce budou provádět kanalizaci. Je nutné aby se příslušné obce obracely na družstvo, které projedná realizaci připojení. 3. BOZ a PO Začalo se topit a za velmi krátkou dobu se vyskytlo několik problémů. Nejhorším bylo zahoření v průduchu, při kterém byly poškozeny dva komíny. Při zjišťování závady bylo bydlícími opět tvrzeno, že si kominík neplní svoje povinnosti a neprovádí čištění komínů. Ptáme se Vás tedy, proč mají kominíci podepsané kominické knížky že provedli správně vymetení? Toto je totiž argument v poslední době většiny nájemníků kteří mají problémy s topením. Od kominíků ale slýcháme názor, že málokdo topí tak jak se topit má. To je jednak mokré dřevo, které nemá stáří minimálně dva roky, nesprávně zvolený druh uhlí, dimenze kotle a v neposlední řadě je to brzké uzavírání kamen po krátkém rozhoření a tím začne kotel dehtovat a začne téct dehet po komínovém tělese. Kominík má vymetat komín od sazí. Dehet, který se tvoří nedokonalým spalováním nejde normálním vymetením odstranit ale musí se odsekat nebo odfrézovat, čímž se těleso z vnitřní strany poškozuje a musí se vyvložkovat za nemalých nákladů ( cca oprava jednoho průduchu 16 tis. Kč). Je potřeba si uvědomit kde chyba vzniká a v čem problém je. Z kontrol PO a BOZ, které probíhají vždy na počátku roku jsou v zápisech stále stejné závady, které se týkají nepořádku v suterénech a půdách. Největším problémem je nepořádek na chodbách a to botníky, skříně a velké množství květinové výzdoby. Abychom předešli těmto záležitostem zasíláme jako přílohu č.1 vratné hlášení o provedení kontrol jednotlivých úseků bytového domu. Proveďte tyto kontroly, zaznamenejte a zašlete zpět na družstvo. Akce je povinná a bude dle tohoto posuzována odměna správcům. 13

14 4. Odečty spotřeb V měsíci lednu 2008 v období od budou provedeny odečty spotřeby tepla, TUV a SV na domech zásobovaných CTZ (centrální tepelný zdroj) a domovními kotelnami. Všichni nájemníci jsou povinní umožnit odpočet na měřidlech v bytě, překontrolovat odečtové listy zda uvedené údaje souhlasí s údaji na měřičích, tyto vlastnoručně podepsat a kopii uschovat pro případnou reklamaci. Pokud v bytě nebude proveden odečet ani po druhém upozornění bude vyúčtování provedeno dle vyhlášky. Upozorňujeme, že nájemníci jsou povinni kontrolovat funkčnost měřidel v bytě. Pokud se zjistí, že měřidlo není funkční, bude rozdíl dopočítán. Jako přílohu č. 2 zasíláme předsedům samospráv bytových domů zásobovaných CTZ a domovních kotelen novelizaci vyhlášky č.194/2007 Sb. ze dne 17.července Všeobecné informace V období od proběhne deratizace všech objektů ve Svitavách. V Poličce a Litomyšli proběhla tato akce v měsíci říjnu. V případě zjištění nedostatků v oblasti deratizace v obcích nám toto nahlaste na středisko údržby, abychom mohli zajistit nápravu. Záležitost se netýká pouze stavu hlodavců v domě a blízkého okolí ale i například poškozených dřevěných částí střech dřevomorkou, nebo mravenců. Posypový materiál nám z loňské zimy zůstal skoro bez použití. Prozkoumejte proto suterény domů, zda v těchto prostorách nejsou pytle s pískem. V případě potřeby jsou pytle s pískem pro svitavské domy na družstvu. Ostatní domy mimo Svitav odeberou posypový materiál tak, jak v předchozích letech. Ladislav Kyncl vedoucí údržby, Jaromír Chaloupka technik 14

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1

PRAVIDLA. prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe. (dále jen Pravidla ) Článek 1 PRAVIDLA prodeje bytů v panelových domech na sídlišti Velká Hleďsebe ve vlastnictví Obce Velká Hleďsebe (dále jen Pravidla ) Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. Pro účely těchto Pravidel je převzato vymezení

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:... bytem:... pan/í (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.: bytem:.... (dále jen převodce ) na straně jedné a

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p.

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva. Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ se sídlem Korunní č.p. Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Korunní č.p. 1053, Praha 2 IČ 027 69 174 se sídlem Korunní č.p. 1053,00 Praha 2 konané dne 27. 8. 2014 od 17,00 hod. v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO HOSPODAŘENÍ S OBECNÍMI BYTY V MAJETKU MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV ( dále jen Pravidla ) Článek I. Obecní byt v majetku města lze užívat na základě : a) nájemní smlouvy b) přechodu

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.02.2014 Účinnost

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více