doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním"

Transkript

1 ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: Toto èíslo vyšlo 13. èervna 2003 Distribuèní sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivanèice ks, Miroslav ks, Mor. Krumlov ks, Oslavany ks a další ks na 165 místech v 67 pøilehlých mìstech a obcích Referendum, nebo fraška? A máme to zde. Když si v posledních dnech ètu noviny, poslouchám rádio, nebo se podívám, nedej bože, na televizi, nemluví se a nepíše snad o nièem jiném, než o referendu ke vstupu naší zemì do EU. Noviny si podávají jednotlivé politiky, když jedu autem, poslouchám smysluplné debaty o tom, proè øíci ano, èi ne a veèer v televizi nevìøícnì sleduji Korantenga, jak nám po deseti letech po vstupu do EU zešedivìl. No, hlavnì že jsou všichni š astni a mají se rádi. Kdo by si pøed tìmi deseti lety byl býval pomyslel, že se vietnamci více než prodeji pofidérního zboží zaènou vìnovat chovu ovcí. Hold ceska semì, topra semì. Teï už zbývá èekat, kdy ještì také zaènou vydávat noviny. Ale na téma smysluplnosti uvádìných kampaní podporujících kladné rozhodnutí obèanù pro vstup do EU již bylo øeèeno a napsáno víc než dost. Jako prostý èlovìk a obèan tohoto státu ale nedokáži ještì více strávit skuteènost, že se nás ptají až dnes. Vždycky jsem se domníval, že je logické se nejdøíve ptáti a poté dle vùle obèana jednati. Asi mi nìco stále uniká. A tak když jsme mohli v televizi sledovat sci-fi o tom, co bude vèera za deset let, dovolím si ètenáøùm dát fikci o tom, jak by to mohlo vypadat u nás v tiskárnì už zítra. Osoby v níže uvedeném textu jsou smyšlené a jakákoliv podobnost s konkrétními osobami je èistì náhodná. Je právì pátek, hodin. Pan Náhlík vchází do kanceláøe tiskárny v Moravském Krumlovì. Máte pøání?, ptá se ho mladá sleèna pøíjemným hlasem. Ano, chci si nechat spoèítat, za kolik mi vytisknete letáky. Dobøe, to není problém., usmívá se sleèna a bere do ruky tužku a papír. Takže, co to bude? Potøebujeme spoèítat cenu propagaèního letáku našeho penzionu, který jsme si s manželkou pøibrali ke kavárnì. Takže, mi øeknìte, jaký formát, barevnost a náklad? ormát á tøi, dva lomeno dva a dvamiliónyosmsettisíc. Tady máte vzor. Takto by to mohlo vypadat. Pro kalkulaci se stavím pøíští týden ve støedu. Støeda hodin: Pan Náhlík vchází do kanceláøe tiskárny v Moravském Krumlovì. Dobrý den, tak si jdu pro tu kalkulaci na ty letáky. My už jsme Vám ty letáky i vytiskli. Mùžete si je zrovna naložit. Ale cenu Vám ještì neøeknu. Šéf to nestihl spoèítat. Najeïte si prosím autem k tìm zadním dveøím. Jak vytiskli? Vždy já to chtìl jenom spoèítat! To si dìláte srandu, ne?, zùstal pan Náhlík stát v údivu mezi dveømi. Nedìláme, ale vždy už jste ten leták mìl nachystaný, tak proè bychom Vám ho zrovna nevytiskli? Ale pøece mi nemùžete tisknout nìco, na èem jsme se ještì nedomluvili. Kde jste to vidìla?! My to tak dìláme bìžnì, abychom ušetøili èas našim zákazníkùm. Zatím si vždycky naši zákazníci svoje letáky odebrali. Tak si je vemte a poraïte se doma s manželkou a dìtmi, jestli je to dobré. A pokud ne, stejnì nám to budete muset zaplatit, když už jsme to vytiskli. Takže by se Vám to mìlo líbit! Víte kolik nás to už stálo èasu a penìz? Pan Náhlík si nakládá balíky s letáky a odjíždí se zeptat domù, jestli se rodinì budou, nebo nebudou líbit. PaŠa DPS v Moravském Krumlovì ožívá prvními obyvateli XX/Moravský Krumlov/ Od zaèátku èervna se postupnì stìhují první obyvatelé do nového domu s peèovatelskou službou. Nájemní smlouvy se sepisují vždy v pondìlí a ètvrtek. Ihned po podepsání smlouvy pøevezmou nájemníci klíèe od bytu a mohou se stìhovat. Dle správce DPS paní Koèí je ideální v prùbìhu jednoho dne odbavit zhruba dvanáct zájemcù, aby se mohla každému patøiènì vìnovat, vše ukázat a vysvìtlit. XXLidé si mohou do bytù pøinést to, co si pøejí, co je jim blízké, milé, co jim pøipomíná domov. Zájem o ubytování je velký - v souèasné dobì jsou všechny byty zadány vážnými uchazeèi a dle prvních nájemníkù, se kterými jsme hovoøili, se všichni moc tìší a jsou plni oèekávání. Stìhování by mìlo být ukonèeno do prázdnin. XXJednou z podmínek pro získání bytu je fakt, že každý obyvatel si má dle svých potøeb pøi nástupu vybrat nìkterou z nabízených peèovatelských služeb. Jedná se zejména o donášku obìdù, pøípravu snídanì, svaèiny, XXNa Akademickém mistrovství Èeské republiky, které se konalo ve støedu 11. èervna na brnìnském stadiónu Pod Palackého vrchem, se krumlovský atlet Libor Kohoutek postavil mezi desítku nejlepších bìžcù z celé republiky. Za témìø ètyøicetistupòového vedra si na tøíkilometrové trati pøekážek dobìhl pro bronzovou medaili. XXBezprostøednì po závodu nám Libor telefonicky øekl: Byla to hrozná sauna, tohle nesnáším. V tomhle vedru to byl spíše bìh o pøežití, ale povedlo se. V závodì na otevøené, sluncem vyhøáté scénì, nebyl pro atlety rozhodující boj o èas, ale o umístìní. Jedni z prvních spokojených obyvatelù DPS: paní Milada Šteflová a paní Anna Luòáèková veèeøe, jednoduché ošetøovatelské úkony, bìžné úkony osobní hygieny, nákupy, vyøizování rùzných záležitostí, doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním do rána zùstat sami. XXVeškerou uvedenou péèi zajiš uje Centrum sociálních služeb Znojmo, respektive okrsková sestra peèovatelské služby s dalšími peèovatel- domácnosti, velký kami. Ty obìtavì zabezpeèují úklid, pøípadnì sedmihodinový dohled pro ty, kteøí se nemohou o sebe postarat, ale jsou schopni od hodin práci v terénu pro jednadvacet vesnic v okolí Moravského Krumlova a nyní jim pøibude i 90 klientù DPS. XXLiborovi sice v Brnì chybìlo na vítìzného Radka Adamièka z Pardubic s èasem 9,22 dvanáct vteøin, ale to, že zabìhnout umí, dokázal 7. èervna v Kladnì, kdy si v nejvyšší extraligové soutìži dobìhl pro svùj osobní rekord 9,28 a sedmé místo. XXSezóna pro Libora zaèala poslední kvìtnový den, kdy v pražském prvním kole extraligy dobìhl v dresu SK Vítkovice, za který v souèasné dobì hostuje, na šestém místì. XXPo krátkém odpoèinku a nároèné letní pøípravì èeká na Libora v pùli èervence mistrovství republiky dospìlých, které se pobìží na stadiónu v Olomouci. /mape/ foto: mape XXDalší služby, které budou postupnì k dispozici, jsou pedikúra, kadeønictví a ordinace praktického lékaøe. Peèovatelská služba se èásteènì hradí dle zpracovaného ceníku, samozøejmì se však pøihlíží k výši dùchodu jednotlivcù tak, aby všem bylo zachováno pøinejmenším životní minimum. /uè/ Krumlovský atlet Libor Kohoutek má medaili zleva: Katka Doubková, Libor Kohoutek, Martina Weiserová, Radka Marková, trenérka Zuzana Marková a Katka Králová foto: mape PLASTOVÁ OKNA NOVÝ PRO IL VYŠŠÍ KVALITA SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE L E T N Í AKCE: SLEVY AŽ 30 %! RI - TRADE MARKET, spol. s r.o. nám. 13. prosince è.8, Oslavany Telefon: Zelená linka: Mobil: ax: Web: VÝROBA PRODEJ MONTÁŽ ZDARMA: demontáž a odvoz stávajících oken vytvoøení návrhu vè. cenové relace zamìøení stávajících otvorù doprava na místo stavby 5 let bezplatný záruèní servis A NAVÍC: 4-5 komorový profil SALAMANDER NEJVÌTŠÍ VÝROBCE VÁM PØINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Protipovodòová opatøení XX/Miroslav/ Rada mìsta se již v minulém období nìkolikrát zabývala problematikou prevence proti velké vodì a vytvoøila plán prací smìøujících k minimalizaci povodòových rizik. V souladu s daným plánem byla v jarních mìsících vyèištìna retenèní nádrž v lokalitì Ramoš, odkud se odvezlo na 600 kubíkù zeminy. Poèátkem tohoto mìsíce firma dokonèila i èištìní pøilehlé, 350 metrù dlouhé strouhy, která má za úkol velkou vodu odvádìt mimo území obytných domù. Náklady na celou akci èinily tøista tisíc korun. Zmínìná strouha se øádnì neudržovala témìø 55 let, není tedy divu, že byla zanesena èi zavezena zhruba stovkou vleèek nejrùznìjšího harampádí a posypového materiálu. Nejcennìjším nálezem pøi èistících pracích bylo jízdní kolo ukryté pod metrovým nánosem bahna - bohužel však nefunkèní. XXDalší vytipovanou lokalitou je ulice Nádražní pod vinohradem Weinperky, kde se plánuje zøízení melioraèní strouhy tak, aby velká voda pokraèovala dále do polí a zabránilo se škodám na majetku obèanù. Kromì èištìní nádrží a renovaci nebo vytváøení odtokových cest protipovodòový plán poèítá i s racionálnìjším promýšlením osevu polí, kdy by se mìla zohlednit napøíklad známá skuteènost, že z velkých ploch osetých kukuøicí se voda okamžitì rozlévá do okolí, protože ji tyto rostliny nejsou schopny zadržet. Nové pracovištì veteriny XX/Moravský Krumlov/ Okresní veterinární správa ve Znojmì sdìluje, že dnem zahajuje èinnost její detašované pracovištì v prostorách Mìstského úøadu Moravský Krumlov se sídlem námìstí T. G. Masaryka 29 (nad poštou ve 2. patøe). Pracovištì je zøízeno pøedevším k pøiblížení státní správy na úseku veterinární péèe pro chovatelskou veøejnost v obcích spadajících pod MìÚ MK (vystavování veterinárních osvìdèení, podávání informací dle zákona 106/1999 Sb., pøíjem podání aj.). Èinnost pracovištì zajiš uje støídavì MVDr. Marie Šerá a MVDr. Daniel Hellman. Úøední hodiny jsou stanoveny v pondìlí a støeda 10:00-13:00 hodin, v ostatní pracovní dny pouze po telefonické dohodì na èísle nebo MVDr. Jaroslav Nekula XX/Ivanèice/ Lokální pøívalové deštì minulých dní zpùsobily spláchnutí hlíny ze svahù Jakuba a Neslovic, èímž v Ivanèicích došlo hned dvakrát po sobì k záplavám. Poèasí si s lidmi hrálo jako koèka s myší, nebo v nìkterých lokalitách nespadla ani kapka. Pøed Besedním domem se ale vytvoøilo poøádné jezero a ivanèické námìstí zmizelo pod nánosem bahna. XXDùvodem havárie je dle slov starosty MUDr. Adama absence funkèních retenèních nádrží, nevhodný osevní plán na svazích kukuøiènou monokulturou a pøedevším èerné skládky nad cihelnou, kdy pneumatiky a jiné harampádí okamžitì ucpe møíže do zaklenutí Møenkového potoka. XXNebezpeèí pro Ivanèice nehrozí ani tak vylitím tøí zdejších øek, ale spíš polohou mìsta v údolí, kdy se velká voda pøi lijáku valí z okolních kopcù a místní každý vìtší déš sledují s hrùzou v oèích. Radnice proto intenzivnì jedná s vlastníkem lokality o øešeních vedoucích k nápravì. Zajiš ování lékaøské služby první pomoci v roce 2003 XXPodle stávající legislativy je kompetence v zajiš ování lékaøské služby první pomoci (LSPP) od svìøena obcím s rozšíøenou pùsobností, tj. Mìstu Moravský Krumlov. Na zabezpeèení dané péèe byla mìstu poskytnuta Jihomoravským krajem dotace ve výši Kè. Tento smluvní vztah je uzavøen na dobu urèitou - do Èerpání uvedeného pøíspìvku do konce roku 2003 v kvìtnu potvrdil dopisem Ing. Lubomír Šmíd, námìstek hejtmana JHK. XXMìsto Moravský Krumlov zabezpeèuje LSPP pro obèany ve správním obvodu obce s rozšíøenou pùsobností (33 obcí) prostøednictvím spol. s r. o. APEX M. K., Znojemská 235, Moravský Krumlov, a to jedním lékaøem a zdravotní sestrou v budovì spoleènosti v následujícím rozsahu: pondìlí - ètvrtek (15:00-17:00 hod.), pátek (15:00-24:00 hod.), sobota - nedìle (00:00-7:00 hod.), pondìlí (00:00-7:00 hod.). XXZa výkon LSPP zaplatí mìsto poskytovateli èástku max. ve výši Kè roènì (neinvestièní a mzdové náklady snížené o výnosy z plateb od zdravotních pojiš oven v roce 2003). V ní nejsou obsaženy náklady na dopravní zdravotní službu, jejíž výkon zajiš uje Nemocnice Znojmo, pøíspìvková organizace, MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo, jedním vozidlem s výjezdy ve správním obvodu obce s rozšíøenou pùsobností. Za výkon této èinnosti bude poskytovateli uhrazena max. èástka korun roènì. XXLSPP je takto zajištìna do Se starosty obcí spadajících pod správní obvod bude zabezpeèení LSPP projednáno koncem mìsíce èervna Bartolomìj Pitlach, starosta Bahno skonèilo až na námìstí foto radnice Ivanèice XXRada mìsta Ivanèice na základì zákona 128/2000 Sb. o obcích v rámci své pravomoci zøídila další svùj iniciativní a poradní orgán - komisi pro územní plánování, investice a dopravu. Jedná se o tìleso sdružující odborníky v oboru stavebnictví s bohatou zkušeností a odborným pøehledem. Pøedsedou komise je pan Radoslav Skála, místopøedsedou Pavel Vavroušek a èlenové: Dieter Geidl, Ing. Josef Janíèek a Jaroslav Musil. Pro potøeby komise je možno vytváøet pracovní skupiny, kam mohou být pøizváni další odborníci, a již ve vztahu k pøírodì, dopravì, Po prùzkumu na místì by mìla Zemìdìlská vodohospodáøská správa, oblast povodí Moravy Tøebíè pøijmout úèinná opatøení bránící v ucpání møíží pøi každém vìtším dešti. Souèasnì musí vodárenská spoleènost vyèistit kanalizaèní sí a také Zemìdìlské družstvo Neslovice by se mìlo zamyslet nad osevním plánem i zmìnami v krajinì tvorbou a udržováním remízek a mezí, které by erozím pùdy co nejvíce zabránily. XXZároveò vedení mìsta vodním tokùm a podobnì. Tento nástroj pøispívá nejen k pøiblížení rozhodování obèanùm, ale i k øešení návrhù a pøipomínek obyvatel i podnikatelù Ivanèic. XXJe naprosto zásadní vìcí, aby se k problémùm tížícím naše spoluobèany mohla vyjádøit odborná veøejnost, sdružená v komisi, která kvalifikovaným zpùsobem, podloženým moderní technikou a citem, bude pøedkládat zodpovìdným orgánùm mìsta svoje stanoviska a návrhy. XXNa prvním jednání, ve støedu 28. kvìtna, vedle projednávání obligátních bodù (schvalování jednacího øádu, Sobotní záplavy na Møenkovì potoce apeluje na spoluobèany, aby využívali sbìrného dvora a nezakládali èerné skládky, které se na zaplavení centra mìsta podepsaly. Dùsledky tohoto protizákonného jednání stojí všechny postižené nemalé finanèní èástky. /uè/ Další komise pøi MÚ zahájila èinnost seznámení s Vnitøním pøedpisem o komisích RM) pøijala základní teze, kterými by se chtìla zabývat. Týká se to nejen minulých a soudobých rozhodnutí, ale, a to pøedevším, rozhodnutí budoucích, která ovlivní mìsto v intencích Územního plánu i dopravní situace. XXJsem si jist, že vedle komise pro životní prostøedí, jež už léta pracuje s pozitivními výsledky, vznikl další kvalitní institut, který pomùže nejen RM a potažmo i zastupitelstvu pøi øešení zásadních otázek, a nadlouho ovlivní život nás všech. J.Pospíchal, místostarosta Ivanèic Stavební spoleènost JOKA s.r.o. Tiskárenská 433, Moravský Kumlov nabízí k pronájmu kanceláøské prostory v sídle firmy 3 kanceláøe 19 m 2 (možnost vzájemného propojení) 1 kanceláø 31m 2 parkovištì pøed budovou Informace na tel./fax: , nebo osobnì v sídle firmy. Váš hostitel Penzion PRINC v centru Ivanèic Vám a Vašim obchodním partnerùm nabízí komfortní jedno a dvoulùžkové pokoje apartmán restaurace, bar, salonek, vlastní parkovištì Telefon: , ax: Mobil: ORS PLUS s.r.o. stavební spoleènost Bašty 2, Brno, tel.: Nabízíme práce: výstavba rodin. domù rekonstrukce montáž sádrokartonù zednické a obkladaèské práce topení instalaèní práce plyn Ing. Jiøí Strmiska Milan Štork Nabízíme hypotéèní úvìry s 0% navýšením Pøi neschopnosti splácet (nemoc, úmrtí) neztrácíte majetek a spoleènost za Vás celý hypotéèní úvìr zaplatí (uhradí). Novinka v ÈR. Státní podpora. Tel.: BAZÉNY ZASTØEŠENÍ - PØÍSLUŠENSTVÍ ÓLIOVÉ LAMINÁTOVÉ BETONOVÉ PLASTOVÉ VENKOVNÍ VNITØNÍ ZAPUŠTÌNÉ NADZEMNÍ DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ REKONSTRUKCE SERVIS ÚDRŽBA KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUŠENSTVÍ izolace proti vodì - elektromontáže - stavební práce irma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/ : , , Nabízíme více: NOVINKY svìtové úrovnì TOP - 72 Ètyøkomorový profil k - 1,3 - u nás standard BLOK rám Pìtikomorový profil k - 1,1 - reno Pøekrývací profil pro výmìnu starých zdvojených oken v panelových domech BEZ VYBOURÁNÍ, zednických a malíøských prací ZDARMA Mikroventilace, tìsnìní v barvì profilu, zamìøení a cenová nabídka Navštivte naši VZORKOVNU v sídle firmy: Dvoøákova 21 - Agrodùm, 7. patro, dveøe è. 816, Znojmo tel.: , kl. 445, mobil: , splníme všechna Vaše pøání Kooperativa, druhá nejvìtší pojiš ovna v ÈR, kanceláø Ivanèice PØIJME finanèní poradce do elitního týmu specialistù pro prodej a klientský servis v oblasti pojištìní osob Požadujeme samostatné, odpovìdné a flexibilní SŠ nebo VŠ s chutí pracovat v silné a rozvíjející se firmì Garantujeme odborné zaškolení, zajímavou práci, kariérní postup a ohodnocení dle výkonu Praxe v oboru není nutná Zájemci, posílejte životopisy na adresu: Dobroslava Tùmová Kooperativa, pojiš ovna, a.s. - kanceláø Ivanèice Ivanèice, tel.: , gsm: ,

3 Lesáci z Plznì na exkurzi v Moravském Krumlovì Plzeòské kolegy pøivítal (zleva) ing. Utinek a starosta MK p. Pitlach s èleny dozorèí rady Mìstských lesù p. Ptáèkem a p. Štulíkem /Moravský Krumlov/ Mìstské lesy v Moravském Krumlovì navštívili 3. èervna zamìstnanci Správy veøejného statku mìsta Plznì, úseku lesního hospodáøství, zelenì a vodního hospodáøství. XXObdobné akce poøádá pravidelnì Sdružení vlastníkù obecních a soukromých lesù v ÈR. I toto setkání bylo pøíležitostí k výmìnì zkušeností a poznatkù pøi hospodaøení v nestátních lesích. Jak Plzeò, tak M. Krumlov leží v oblasti, kde je produkèní schopnost lesa pomìrnì nízká a není možné oèekávat výrazný ekonomický pøínos pro vlastníka. XXÚvodem všechny zúèastnìné krátkým proslovem pøivítal starosta mìsta Bartolomìj Pitlach a velmi pozitivnì ohodnotil dosavadní správu krumlovských lesù. Za dobré výsledky, které nejen pøináší významnou èástku do mìstského rozpoètu, ale zejména vedou i ke zlepšení stavu lesa, bezpochyby mìsto vdìèí jednateli spoleènosti Mìstské lesy Moravský Krumlov Ing. Dušanu Utinkovi, jeho odborné fundovanosti a obrovskému pracovnímu nasazení. XXPro srovnání, mìsto Plzeò vlastní témìø ha lesní pùdy. Pro zajištìní lesního hospodáøství má 12 THP pracovníkù, z toho 8 lesních (1 lesnický úsek cca 500 ha) a 4 THP na oddìlení. Z pohledu produkce lesù a ekonomické výnosovosti majetku je mìsto Plzeò na hranici ekonomické sobìstaènosti. Hospodaøí s vyrovnaným rozpoètem, investice (rekonstrukce lesních cest, hájenek, objektù vodního hospodáøství), provoz rekreaèní oblasti hradí mìsto ze svého rozpoètu. V mìstských lesích v Moravském Krumlovì o výmìøe cca 500 ha hospodaøí formou pronájmu spoleènost Mìstské lesy Moravský Krumlov, spol. s r. o., která dále vykonává Policie zatím nic nezjistila XXMìsto Ivanèice podalo 17. bøezna tohoto roku na podkladì zjištìní finanèního výboru zastupitelstva podnìt Okresnímu státnímu zastupitelstvu Brno k pøešetøení všech okolností týkajících se výstavby 63 bytových jednotek v lokalitì starého sídlištì v Ivanèicích. Podnìt prošetøila Policie ÈR a 27. kvìtna 2003 vydala usnesení, kterým celou záležitost bytových jednotek odložila. XX/Oslavany/ V minulých dnech byla v Oslavanech ukonèena dvì výbìrová øízení. První se týkalo rekonstrukce místních komunikací ulic Nový svìt, Havíøská, Na støíbøe. Pùjde o kompletní opravu uvedených silnic i chodníkù, v jejímž rámci bude zároveò položena kabelová televize a rekonstruována kanalizace. Celkové náklady dosáhnou asi pìti milionù korun. Akce je rozvržena na dva roky. Letos se zøídí splašková kanalizace Na støíbøe, položí se deš ová kanalizace na ulici Nový svìt, kde se vybuduje také kompletnì nový povrch vozovek i chodníky, stejnì jako v horní èásti ulice Na støíbøe. Zbývající èást oprav probìhne poèátkem roku 2004, tak, aby byly ukonèeny do kvìtna Pøedpokládané zahájení prací je stanoveno na èervenec - po vyøešení vydání vodoprávního stavebního povolení. XXDruhé výbìrové øízení bylo vypsáno na rekonstrukci sociálního zaøízení vèetnì nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 službu odborného lesního hospodáøe pro 8 okolních obcí (dalších cca 560 ha lesù). Spoleènost má 2 THP - jednatele (správce) a technièku. XXExkurzní trasa seznámila úèastníky s hlavními problémy hospodaøení mìstských lesù, mezi které patøí pøevod ménì kvalitních dubových porostù výmladkového pùvodu na les vysoký semenného pùvodu s maximálním využitím možností pøirozené obnovy i výchova mladších porostù døíve pìstebnì zanedbaných. Hosté konstatovali, že ve srovnání s tradièním takzvaným paseèným zpùsobem hospodaøení se jedná o èinnosti velice odbornì a èasovì nároèné. Spolu s dùslednou sortimentací vytìženého døíví na manipulaèním skladì je to však asi jediná možnost, jak udržet hospodaøení v lese bez ztráty. Ing. Stanislav Janský, odborný lesní hospodáø lesù mìsta Plznì (red. upraveno) Pomoci v nouzi by mìla sbírka /Oslavany/ V rámci rekonstrukce zámecké vìže dojde k osazení pùvodního náboženského symbolu, Panny Marie, na špièku vìže. Koneènì odtud zmizí nepatøièná hvìzda, jež v 50. letech vystøídala náboženský motiv. Bohužel, pùvodní dílo se ztratilo v propadlišti dìjin, proto bude muset být vyrobena zbrusu nová replika. Výbìrové øízení, ani smlouva na opravu vìže, však s touto variantou nepoèítaly, tedy na ni chybìjí peníze. Katolický dùm a Orlovna se rozhodly jít ne zcela tradièní cestou a pøipravují rozsáhlou sbírku na území mìsta Oslavany, která by mìla vyvrcholit v èervenci, v rámci Karmelské pouti. Radnice danou iniciativu velice vítá a je spolu s organizátory pøesvìdèena o její úspìšnosti, pokud se obèané rozhodnou pøispìt na dobrou vìc. Podle slov starosty Aldorfa bude vìž vizitkou a tváøí Oslavan, tedy je nutno vše velmi peèlivì zvážit a pøipravit. Souèasný návrh Nanebevstoupení Panny Marie pøedpokládá, že pùjde o otáèivou korouhev potaženou plátkovým zlatem. Náklady by se mìly pohybovat okolo korun. /uè/ Výbìrová øízení jsou skonèena napojení na kanalizaci v nové budovì základní školy, o níž jsme vás informovali v pøedchozích èíslech Zrcadla. Vítìznou firmu vybrala jako obvykle komise složená ze všech èlenù Rady mìsta Ivanèice a stala se jí spoleènost Hutira - PSV s r. o. Ivanèice. Dle slov pana starosty hlavnì proto, že má v Oslavanech velmi dobré jméno, výborné reference a v rámci výbìrového øízení pøedložila pro mìsto nejlepší cenové i smluvní podmínky. /ham/ Rekonstrukce radnice XX/Ivanèice/ Reforma veøejné správy a pøechod úøedníkù z okresu na obce s rozšíøenou pùsobností pøinesla také v Ivanèicích potøebu nových kanceláøí. Z financí urèených právì na tuto reformu se bìhem letošního roku financovaly jednotlivé etapy rekonstrukce ivanèické radnice. Od ledna již probìhla pøestavba stavebního úøadu a odboru vnitøních vìcí, kde se opravila elektroinstalace, omítky, nátìry, podlahy, ústøední topení a položila nová podlahová krytina. Kanceláøe byly vybaveny nebo doplnìny nábytkem. XXV kvìtnu stavebníci využili období bez svateb a zrenovovali èelní stìnu obøadní sínì, novì oèalounili køesla a opravy doznala i kanceláø matriky. Hned ètyøi svatby první èervnovou sobotu probìhly v prostøedí vonícím novotou. Celkové náklady na opravy dosáhly zhruba milionu korun, pøièemž radnice na bourací, zednické i další práce maximálnì využila pracovní èety mìsta a firmy sjednala jen na odborné záležitosti. Zaèátkem èervna se zapoèalo s celkovou rekonstrukcí správní budovy na ulici Petra Bezruèe, odboru správních èinností a odboru dopravy, která má rozpoèet pøes ètyøi miliony korun. /ham/ Nové školní sportovištì XX/Oslavany/ Vzhledem k tomu, že oslavanská ZŠ je velkou spádovou školou se zhruba 650 žáky a sportovním aktivitám mládeže se tady vìnují opravdu hodnì, jeví se radnici jako nutnost vybudovat zde moderní sportovní areál. Tato významná investièní akce se intenzivnì pøipravuje a v pøíštím roce by mìlo být dílo zapoèato. Stavba se plánuje na èásti školní zahrady, kde vyrostou dvì multifunkèní høištì s umìlým povrchem, atletická dráha a potøebné zázemí. Souèasnì by mìl být v rámci této stavby vybudován šatnový blok pro starou budovu školy a prùchod spojující obì budovy. Nyní se aktualizuje projektová dokumentace, vypracovaná již døíve, a probíhají jednání ve vztahu ke státnímu rozpoètu tak, aby celá investice ve výši kolem 15 milionù korun mohla být zahájena již v roce V Oslavanech jsou pøesvìdèeni, že cestou sportu a aktivního využití volného èasu mládeže je možno omezit mnohé negativní projevy dìtí, bez jakýchkoli zájmù se poflakujících po ulicích. /uè/ Kontejnery pro tøídìní odpadu chápou po svém XX/Miroslav/ Mìsto se zapojilo do programu separace odpadu pøes firmu EKOKOM a dlouho se zkoumaly všechny eventuality co nejlepšího systému. Od poètu nádob, pøes nejvhodnìjší lokality na umístìní i intervaly vyvážení. Na území mìsta je dnes rozmístìno dvacet tisícilitrových kontejnerù na sklo, papír a plast, do nichž ovšem nesmí pøijít nic jiného. XXPo prvotních zkušenostech byly pøípadné problémy vyøešeny a vše fungovalo s možností aktuální reakce na rùzné výkyvy, napøíklad pøi souèasné zvýšené spotøebì tekutin v dùsledku horka a tím vìtšímu množství nápojových PET lahví, které musí být vyváženy èastìji. S èím si však ani sebelepší systém poradit neumí, je bezohlednost nìkterých spoluobèanù, pøedevším v Kašenci, na ulicích Tyršova a Rybnièní, kteøí si separaèní nádoby pletou s popelnicemi a házejí do nich všechno možné - dokonce i uhynulá zvíøata. Takto znehodnocený tøídìný odpad bohužel musí putovat na normální skládku a obec je povinna odvoz zaplatit, místo aby od EKOKOMu peníze získala. XXPodle slov místostarosty Romana Volfa pøijde na øadu opìt pøesvìdèování spoluobèanù, protože to, že se kontejnery odvezou, problém neøeší. Radnice vìøí, že všichni obyvatelé a pøedevším pár jedincù, jež kazí úsilí i práci ostatních, nutnost ekologického a zároveò ekonomického chování pochopí a pøizpùsobí se. Radnice spolu s odpovìdným pøístupem k odpadové politice velmi oceòuje i další aktivity spoluobèanù smìøující k zlepšování životního prostøedí i vzhledu svého mìsta. Jedná se pøedevším o udržování veøejných prostranství v okolí domù a sekání trávníkù. Zelených ploch, které je nutno posekat, je totiž obrovské množství a proto radnice dìkuje všem, kteøí svou prací pomohou. /ham/ IVANÈICE, V OLŠÍCH 1 tel./fax: tel.: mobil: PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU, LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH OBKLADY A DLAŽBA PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník O stavbì rozhodne dotace XXMìsto Oslavany již døíve podalo žádost o finanèní pøíspìvek ze Státního fondu bydlení na výstavbu bytových domù. V letošním roce je poslední možnost získat státní dotaci dle stávajících pravidel, tzn., že mìsto vytvoøí družstvo s potencionálními èleny, vloží do výstavby vlastní dotaci, družstevníci dokryjí zbytek a lze zcela bezproblémovì zahájit stavbu. Radnice má pøipravenu dokumentaci na dva domy s 15 bytovými jednotkami rùzných rozmìrù. Právì teï probíhá v Praze závìreèné rozdìlování penìz a koncem èervna by mìly být známy výsledky. Zájemcù o byty je již dnes dostatek, tedy kladné vyøízení žádosti v Oslavanech oèekávají pøímo s napìtím a velmi by je uvítali. Pokud by pøišlo zamítavé stanovisko, stavba je dle slov starosty Aldorfa ekonomicky nemožná. V opaèném pøípadì dojde k okamžitému jednání se zájemci tak, aby výstavba probìhla co nejdøíve v rámci regulí daných Státním fondem. /ham/ Ivanèice tvoøí mikroregion XXMìsto Ivanèice má eminentní zájem spolu s okolními obcemi v brzké dobì vytvoøit funkèní mikroregion. Radní si totiž uvìdomují výhodu takového svazku, pøedevším v lepších možnostech získávání financí s rùzných strukturálních fondù podporujících èinnost svazku obcí. Z toho dùvodu také rada mìsta vyslala místostarostu pana Pospíchala na Národní snìm regionù 2003 v Kromìøíži, který se konal pod záštitou sponzorù, majících vazby na státní správu. Na snìmu vystoupili poslanci, zástupci ministerstev, zahranièní hosté, krajští zastupitelé i øeditelé rùzných institucí s tématy týkajícími se rozvoje i zahranièních vztahù regionù ÈR, integraèních procesù do EU a prezentace krajù ÈR èi mìst UNESCO. Za hmatatelný výsledek snìmu považuje místostarosta osobní setkání se èlenem ministerstva zemìdìlství Ing. Hladíkem, jehož pøednáška mìla perfektní úroveò, a s nímž byla dohodnuta spolupráce pøi tvorbì mikroregionu se zámìrem získání financí ze zdrojù EU. /ham/ Šestnáctiletý chlapec boural V Moravském Krumlovì havaroval v pondìlí 9. èervna odpoledne 16letý chlapec. Mladík øídil osobní auto ord Escort, pøi projíždìní zatáèky jel pøíliš rychle, dostal smyk a narazil do mostu. Vyvázl naštìstí bez zranìní, ale vyšlo najevo, že nevlastní øidièský prùkaz a navíc si auto vzal bez souhlasu majitele. Nyní je podezøelý ze spáchání trestného èinu neoprávnìného užívání cizí vìci. Dobeláci letos druzí XXKaždoroènì koncem kvìtna se ve Znojmì v areálu pivovaru Hostan sejde mnoho vyznavaèù zrzavého moku na slavnostech piva. Pravidelnì, již nìkolik let, se soutìže pivní štafeta, která probíhá v rámci tìchto oslav, úèastní i dobeliètí pijáci. Úèast pro nì už není jen možnost zadarmo se napít èi vyhrát soudek piva, ale jde už o témìø prestižní záležitost. Již pár po sobì jdoucích let totiž drží prvenství v této sportovní disciplínì. Párkrát se umístili na druhém místì, to když jim vítìzství vyfoukli pivaøi z Únanova. XXŠtafety se zúèastòují ètyøèlenné skupiny borcù reprezentující svou rodnou hospùdku, kteøí mají za úkol v co nejkratším èase vypít každý jeden pùllitr 10 piva. XXLetos se do soutìže pøihlásilo 12 týmù. Zaèátek byl pro dobeláky slibný, èas soutìžících málokdy klesl pod 30 sekund. Èas, který naši borci, zastupující obèerstvení Hrubý Dobelice, potøebovali na zvládnutí úkolu, se v loòských letech pohyboval kolem 20 vteøin a ménì. Jejich nástup na start provázel výskot, pískot a tleskání poèetné skupiny fandù, soukmenovcù ze stejné dìdiny. XXKluci nasadili a krásnì, èistì, bez zbyteèného žgryndání si po triku vyprázdnili své pùllitry. Rozhodèí hlásí 14, trestná vteøina. Neuvìøitelné! Zdálo by se, že vítìzství je opìt v kapse. Ale ouha! Nastupují únanovští, tentokráte za hospùdku ve Tvoøihrázi. Porážejí dobeláky o pouhých 6 setin vteøiny. Dobeliètí se cítí poškozeni. XXMìsíc kvìten je mimo jiné i ve znamení zkoušek z dospìlosti na støedních školách. V našem regionu funguje nìkolik zaøízení, kde studenti posledního roèníku v minulých dnech absolvovali køest ohnìm. Dnes už mají všude po maturitách, se studenty se rozlouèili a samozøejmì budou dále sledovat výsledky pøijímacích øízení na další stupnì škol a hodnotit úspìšnost. XXNa Gymnáziu Moravský Krumlov poprvé v 54 leté historii konèila oktáva (28 žákù osmiletého gymnázia), pøièemž 23 z nich dosáhlo vyznamenání. Na ètyøletém studiu maturovalo 30 žákù - 8 s vyznamenáním, 4 èeká opravný termín. O gymnázium je stále dostateèný zájem a dle slov pana øeditele Tøetiny bývá kolem 70% jejich maturantù pøijato na vysokou školu. Podobnou úspìšnost zaznamenali i na Gymnáziu Ivanèice. Obdobnì vynikajících výsledkù dosáhly obì oktávy a stejnì tak napoprvé neodmaturovali 4 žáci ètyøletého gymnázia. Studenti gymnázií chápou studium jako pøípravu foto: mape Jeden z únanovských závodníkù ve finále pøevrhl, snad neš astnou náhodou, svou sklenici s nedopitky, což by vydalo alespoò na dva trestné body a tím je posunulo na druhé místo. Nikdo z rozhodèích si toho nevšiml.(?) Nepøehlédnutelná je i skuteènost, že èasomìøiè, pøed i po závodì, na vysokou školu, což naznaèuje témìø stoprocentní poèet podaných pøihlášek. XXNa SOŠ, SOU a OU Moravský Krumlov maturovalo celkem 59 žákù ve tøech tøídách: obchodnì podnikatelská èinnost, strojírenství, podnikání v oboru. Z toho 4 žáci skonèili s vyznamenáním, 49 prospìlo a 6 neprospìlo. Asi tøetina z nich si bude hledat zamìstnání a zbytek žákù by chtìlo dále studovat. Vedení školy spolu s MìÚ pro absolventy i jejich rodièe pøipravilo rozlouèení s pøedáváním Dobelské kvarteto sedìl v živém a pøátelském rozhovoru u stolu únanovských. Napjatou a nevraživou náladu øeší vítìzové. Jdou svým nejvìtším rivalùm z Dobelic poblahopøát ke skvìlým výkonùm a zvou je na pivo. I poslední reptalové umlkají a noøí své nosy do pìny trénujíc na pøíští rok. /alp/ Maturanti složili zkoušku z dospìlosti vysvìdèení a pamìtních listù na nádvoøí radnice. Nejvìtším pøáním pedagogù bylo, aby jejich žáci našli co nejlepší uplatnìní a pokud možno žádný neskonèil na úøadu práce. XXSOŠ a SOU dopravní a mechanizaèní Ivanèice dovedla k maturitì žáky tøech oborù. Celkem skládalo zkoušku na 50 studentù, pouze 3 z nich nebyli úspìšní. Také zde si všichni, vèetnì rodièù, pochvalovali krásnou atmosféru pøi slavnostním vyøazení maturantù v prostorách Památníku A. Muchy. /uè/ provozovna: Havlíèkova 1163 MIROSLAV, tel.: PRÁZDNINOVÉ GRILOVÁNÍ irma Masiko Miroslav Vás zve k nákupu sortimentu urèeného pro vyznavaèe grilování a zahradního posezení. Sezónní nabídka zahrnuje následující výrobky, které si u nás budete moci zakoupit až do 30. záøí 2003: krùtí marinované maso Asie na kotlík 89,00 krùtí steak na gril (pøíchu gyros nebo bylinková marináda) 89,00 krùtí KEBAB (ochuceno orientální smìsí koøení) 89,00 vepøový steak na gril 89,00 Zavádìcí ceny nabízeného sortimentu a široká možnost dalšího výbìru: Èerstvé chlazené maso: Krùtí prsa 119,00 Krùtí horní stehno (kýta) 65,00 Krùtí gulášová smìs 79,00 Krùtí køídlo 39,00 Krùtí èína 99,00 Polévkové kosti 9,00 Ramínko 48,00 Uzenáøské speciality: Krùtí šunka Standard 89,00 Krùtí uzená rolka 99,00 Aspik 95,00 Krùtí klobás 89,00 Krùtí salám polosuchý Kru as 119,00 Otevøeno: Pondìlí - Pátek Parkovištì u provozovny SUPER NABÍDKA: KRÙTA ZA CENU KUØETE cena: 49 Kè Cena za kg celé mražené krùty o váze cca 7,5 kg ROZŠÍØENÍ SEZÓNNÍ NABÍDKY o široký výbìr zmrzlin na døívku i v rodinném balení za ceny z nichž Vás pøíjemnì zamrazí.

5 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 U vojenské pevnosti se støílelo foto: ham XPrvní èervnová sobota se stala pro milovníky vojenské historie a nadšence z obèanského sdružení Minimuzeum èeskoslovenského opevnìní , zabývající se øadu let studiem i obnovou vojenských opevnìní, malým svátkem. XXPodaøilo se jim nedaleko Moravského Krumlova (úsek 16 - M. Krumlov), v lesíku na kopci Spravedlnost nad silnicí z Rakšic do Bohutic, slavnostnì otevøít tzv. Minimuzeum ès. opevnìní sestávající ze dvou zrekonstruovaných vojenských pevností. Dva zájemci o vojenskou techniku a prvorepublikovou armádu zaèínali zcela amatérsky pøed ètyømi lety bez celkové koncepce, pouze s velkým elánem. Informace shánìli, kde se dalo, a postupnì navázali kontakty s lidmi, kteøí mìli s podobnými aktivitami praxi. V roce 2001 založili sdružení, dnes èítající dvanáct èlenù, a spolu se svými pøíznivci zhruba dva roky pracovali na celém projektu, pøièemž bylo nutno objekty vyèistit, obnovit opadanou omítku, vše natøít, opravit ventilátory, periskopy, závìry støílen, vybudovat obvodovou protipìchotní pøekážku a vykácet pozorovací prùsek. XXVýstavba úseku 16 byla zadána po vzoru francouzských pevností 16. èervence Celkem zde mìla stát stovka objektù, z nichž však bylo realizováno pouze dvacet. Cílem opevnìní bylo zpomalit nebo znemožnit postup fašistù na Brno. Pevnosti jsou dodnes v pomìrnì dobrém stavu, pokud nemluvíme o jejich vybavení. Ve vìtšinì z nich jsou dochovány odsavaèe zplodin hlavních zbraní, kovové lapaèe nábojnic, kovové montážní stolky a zarezlá periskopová pouzdra. XXSlavnostní otevøení obou lehkých opevnìní (LO) vz. 37 typ A-120 i LO vz. 35 typ A, se vztyèením vlajky a salvami na poèest všech, kteøí objekty budovali, pøipadlo na 65. výroèí zadání prací. Tehdy pomáhali stavìt i místní obyvatelé, jež byli odhodláni území bránit, ale Mnichov rozhodl jinak. XXOtevøení minimuzea pøihlíželo zhruba padesát divákù, foto: minimuzeum jež velmi ocenili kus poctivé práce i zanícenost èlenù sdružení do pozoruhodného díla. Všichni se zájmem sledovali zasvìcený výklad pøedsedy sdružení Petra Pokorného. Toho doplòovali i pøítomní pamìtníci, kteøí byli pro podobné pevnosti cvièeni. XXDle Ing. Arnošta Hrdiny, jednoho z hlavních protagonistù projektu, je snahou èlenù sdružení uchovat a uvést do pùvodního stavu alespoò nìkteré objekty. Jsou to ojedinìlá stavební díla, dùkaz technické zdatnosti našich pøedkù a svìdky pokusu o obranu malého státu pøed rozpínavostí mocného souseda, které tak zùstanou svìdectvím odhodlání i zrady, zmaru i nadìje., uvedl Ing. Hrdina. Všichni pøítomní se shodli na tom, že bychom na minulost nemìli zapomínat, ale mìli bychom se pokusit historii zprostøedkovávat i dalším generacím. Všichni zájemci jsou do minimuzea srdeènì zváni. /uè/ Oprava vnìjšího pláštì opevnìní Víkend hudby a motorek XX/Miroslav/ V sobotu 7. èervna si již tradiènì dali v Miroslavi dostaveníèko pøíznivci motorek. Poøadatelé - MKIC, DDM, motoklub Brnìnští draci a mìsto Miroslav, pøi té pøíležitosti soubìžnì uspoøádali v letním kinì hudební festival amatérských i profesionálních kapel a sraz motorkáøù. Program zahájily v 15 hodin školní mažoretky a poté již všichni spìchali na Nádražní ulici, aby nepøišli o vystoupení motocyklového kaskadéra. Stopy po jeho odvážných kouscích jsou na vozovce patrny dodnes. Motoklub Brnìnští draci pøipravil v prostoru autobusových zastávek jízdu zruènosti dìtí na kole, kde zápolila asi dvacítka foto: ham chlapcù ve zdolání slalomové dráhy na èas. Vítìzem se stal Zdenìk Veselý díky perfektní první jízdì. Tøi nejlepší závodníky poøadatelé odmìnili hodnotnými cenami. V podveèer se pomalu zaèalo plnit hledištì letního kina, kde se støídaly žákovské a studentské kapely rùzných žánrù i jmen: ZLOM VAZ, KAKTUS, ATLANTIS, TRIBEAT, NAŠKRK, NAVZDORY A TÌŽKO ØÍCT. Vše vyvrcholilo koncertem brnìnských skupin DEEP PURPLE REVIAL a THE MADAM URIAH HEEP. /ham/ Okružní 394, tel.: (bývalý areál OSP) KUCHYÒSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV Provozní doba: Po - Pá hodin So hodin N O V Á Ø A D A S E K T O R O V Ý C H K U C H Y N Í V T Ì C H N E J L E P Š Í C H C E N Á C H Kuchyòská linka KARO 180 cm Kè Kuchyòská linka TANIA od Kè MONTÁŽ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA U ZÁKAZNÍKA PRODEJ NA SPLÁTKY

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Ze Sluníèka se sluníèkem XXDnes pøešly MŠ na právní subjektivitu a snaží se vyprofilovat vlastním programem. Školka na ulici Malinovského v Miroslavi zašla ještì dál, když jako jediná v okresu Znojmo si spolu s vlastní identitou vymyslela i firemní název - Sluníèko. Sluníèko proto, když záøí, tak se vše s úsmìvem daøí a je krásnì na svìtì. Umí rozzáøit dìtské oèi, vyloudit úsmìv na tváøi a teple ji pohladit. To jsou podmínky, které si všichni pro naše dìti pøejeme, proto jsme také náš školní vzdìlávací program nazvali Š astné dítì. XXPøímo sluníèkovì záøila mateøinka také 9. èervna, kdy se v ní louèilo 26 pøedškolákù. Slavnostní odpoledne pøipravily paní uèitelky pro dìti i bezmála 60 hostù. Po pøivítání všech pøítomných øeditelkou školy program zahájil školní pìvecký sboreèek Skøivánek èítající 23 dìtí. V tom okamžiku došlo na první louèení, jelikož zpívala i pøedškolaèka Michalka Stuchlíková, která reprezentovala naši MŠ v sólovém zpìvu na Znojemském slavíèkovi a dvakrát soutìž vyhrála. Poté následovalo recitaèní pásmo Abeceda, oživené obrázkovými kartami s abecedou, a spoleèná báseò Ahoj, školo. Mezi nejdojemnìjší èást patøila slavnostní pøísaha dìtí, které rodièùm slibovaly, že se stanou správnými školáky. Za pedagogický kolektiv popøála øeditelka rodièùm co nejvíce radosti ze svých školákù, dìtem mnoho školních úspìchù a na památku jim pøedala diplom, spoleènou fotku i omalovánky. Žáci byli slavnostnì stužkováni pamìtními stužkami s nádherným keramickým sluníèkem. Závìreènou teèku zajistilo poslední zvonìní - pøedškoláci prošli s aktovkami na zádech za cinkotu rolnièek slavnostní ulièkou. XXCelou akci provázela nádherná atmosféra, z níž bylo patrné, že dìti byly ve své školce š astné, dlouho na ni nezapomenou, ale do základní školy se tìší a jsou na ni urèitì dobøe pøipraveny. Podìkování patøí Hanì Chaloupkové z Miroslavi, jež keramická sluníèka na stužky vyrobila a je dlouholetou sponzorkou MŠ Sluníèko. Danuše Jelínková, øeditelka MŠ Sluníèko Obèanské sdružení MIROSA hledá vlastní cestu VÝHERNÍ KØÍŽOVKA o 5 poukázek v hodnotì 200 Kè na služby poskytované firmou Kosmetika, masáže, pedikúra Zina Hrubá, Moravský Krumlov lolin, CN, artel, me, yunan, dry, naja, covet Sí stok Vìzení Brejlovec Brzdový systém Královská židle Patøící Radce XXMIROSA je novì vzniklá nezisková organizace mladých lidí, kteøí se poøádáním kulturních akcí, aktivit na ochranu pøírody a kulturních památek i prací s dìtmi a mládeží chtìjí podílet na rozvoji mìsta Miroslavi a jeho okolí. XXSkupinka nìkolika mladých nadšencù se formovala už pomìrnì dávno, jako obèanské sdružení se zaregistrovali v únoru Støedem jejich pùvodních zájmù byla lidská práva, životní prostøedí, pøièemž postupnì se zaèali více orientovat na svùj region a rozhodli se mìnit k lepšímu vìci, které jsou blízko a které se jich pøímo týkají. Proto se zamìøili na rozvoj Miroslavi a okolí. Výhodu vzniku sdružení vidí pøedevším v tom, že mají možnost zúèastnit se grantových výbìrù, získat finance z rùzných zdrojù a postupnì se stát rovnocenným partnerem v jednáních s institucemi. XXSdružení sestává z osmi stálých èlenù, ve vìku rokù, kteøí tvoøí páteø veškerých aktivit, ale èasto se k nim pøidávají další fandové, jež se zapojí spíše nahodile a pomùžou pøi jednotlivých akcích. Každý má svùj okruh zájmù i dovedností a je pouze na nìm, jak je uplatní. Všechny nápady jsou samozøejmì vítány, ale jejich autor musí vyvinout vlastní úsilí, pracovat na nápadu a pokusit se ho realizovat až do konce, pøièemž ostatní mu rádi pomùžou a poradí. XXO nìkterých aktivitách MIROSY jste se mohli na stránkách ZRCADLA doèíst již døíve (filmový festival Stíny svìta, Den židovské kultury, Vlajka pro Tibet aj.) V souèasné dobì se pustili i do projektù daleko smìlejších a nároènìjších. Právì dokonèili mnohastránkové elaboráty pro grantová øízení na program Miroslavské raritky a na vybudování moderního dìtského høištì v Miroslavi. Uvìdomují si, co obci chybí pro smysluplné vyžití mladých, kteøí nejsou nikde organizováni nebo nechtìjí volný èas trávit v hospodì, a snaží se nejen na tyto nedostatky upozoròovat, ale též pøiložit ruku k dílu. Jsou pøesvìdèeni, že napøíklad kvalitní sportovištì, plavecké bazény, kavárny a èajovny pøilákají alespoò èást dosud bezprizorní mládeže poflakující se po mìstech a parcích. XXTo, že se práce nebojí, dokázali mimo jiné i podle slov místostarosty Romana Volfa, pøi jarním úklidu èerných skládek a odpadu v Miroslavi. XXV èem vidí MIROSA nejvìtší problémy pøi naplòování svých zámìrù? Podle Elišky Poèarovské, jedné ze zakládajících a nejaktivnìjších èlenek skupiny, je to samozøejmì problém financí XXPoslední kvìtnovou sobotu se konal v Miroslavi benefièní koncert na záchranu kostela sv. Mikuláše v Miroslavských Knínicích, který poøádalo Obèanské sdružení Porta coeli ve spolupráci s Mìstským úøadem Miroslav. XXVystoupil violoncellista, koncertní mistr Janáèkovy opery Národního divadla v Brnì Josef Klíè za doprovodu Dagmar Zámeèníkové, absolventky JAMU a pedagožky Konzervatoøe v Brnì. Zaznìla zde díla našich slavných skladatelù, ale i vlastní tvorba Josefa Klíèe. Oba mladí interpreti pøedvedli skvìlý výkon, který by leckde v zahranièí dokázal zaplnit jakýkoliv koncertní sál. Je jen škoda, že tento laureát mnoha cen, absolutní vítìz soutìže mladých umìlcù Yamaha v USA, hrál pøed tak malým poètem posluchaèù. Bohužel to není v souèasné dobì výjimka, kdy koncerty tohoto druhu, pokud jsou vùbec poøádané, jsou slabì navštìvovány. Tento umìlec dokázal v Japonsku zaplnit velký koncertní sál s kapacitou lidí, ale v Èechách i na Moravì hrál leckdy pøed setinovým publikem. foto Mirosa: pøi realizaci nároènìjších programù, dále nutnost urèité profesionalizace týmu, aby byli všichni schopni psát projekty, komunikovat s úøady, s médii (proto se rozhodli další èlenové absolvovat Školu obèanské aktivity organizovanou Hnutím DUHA, která jim poskytne mnoho nezbytných dovedností i informací). Za stìžejní úkol však èlenové sdružení považují nutnost vlastní XXMožná bychom se mìli nad sebou zamyslet a zrevidovat rèení o muzikálnosti našeho národa a možná by tìch revizí mìlo být víc. Vždy i tìch zlatých èeských ruèièek kvapem ubývá. Je to dáno také tím, že upøednostòujeme jiné priority. Hudba našich klasikù to není, poctivá práce také ne, tak co vlastnì naplòuje náš život? XXStává se, že ani prostøedí, ve kterém žijeme, nás neuspokojuje a máme pro nìj jen kritická slova. Jenže právì my jsme ti, kteøí mohou prostøedí kolem sebe zlepšit tak, Po úklidu lesa profilace, nalezení cesty, nebo nyní jde o rùznorodou skupinu silných osobností, kterým nechybí nápady ani elán do práce, ale postupnì se musí naladit na stejnou tóninu, aby se jejich úsilí ubíralo týmž smìrem. XXOd 1. èervna se o sdružení MIROSA mùžete dovìdìt více i z novì vznikajících internetových stránek na adrese /ham/ Koncert na záchranu kostela témìø bez publika Èaj Setøená vrstva Obušek aby se nám zde dobøe žilo. Zapojení lidí rùzného smýšlení, vzdìlání a víry do obnovy památek by mohlo pøesáhnout i samotný cíl opravy kostela. Na to však potøebujeme odvahu, jež nám mohou dodat lidé stejnì smýšlející a uvažující. Proto bych chtìl ještì jednou podìkovat Dagmar Zámeèníkové a Josefu Klíèovi, kteøí bez nároku na honoráø zahráli tak skvìlý koncert, a další dík patøí také Mìstskému úøadu v Miroslavi za bezplatné zapùjèení hudebního sálu. Dr. Lubomír Janda, o.s. Porta coeli, Mir. Knínice Pøipravili jsme pro vás soutìž o pìt poukázek v hodnotì 200 Kè na služby poskytované firmou Kosmetika Zina Hrubá. Pokud se chcete zúèastnit køížovkáøské soutìže, zašlete nejpozdìji do pátku 20. èervna na korespondenèním lístku správné znìní tajenky spoleènì se zpáteèní adresou. Vylosovaným výhercùm budou poukázky zaslány poštou. Nepohoda Textilní surovina Korálové ostrovy Konèetina Suchý (angl.) Spisová zkratka Setnouti Letec MPZ aut Ománu Buøiè /ap/ Bolestné Dosna Prudký proud Halena (zastar.) Tìlesná cvièení Semita 1. díl tajenky Judský král MPZ aut Litvy Ch. zn. jódu Sundávat boty Marocká míra Americká mince Pobídka ke skoku Zasloužen Dravec MPZ let. Maroka Hustá Udas Pøát si (angl.) Umìlecký smìr Veèírky Nièitel Alkaloid Strana Nebarev. letáky Pøedložka Paøit Znaèka polomìru Slov. národ park Léto (oblastnì) Už ne Toliko Dopis. zkratka 2. díl tajenky Nátura Zneèiš- ovat V (angl.) Mimozemš an Bramborák Estonec Popìvek Iniciály Patrasové Trnovník Krátká zpráva SPZ aut Prahy Ostrý pøízvuk Muèedníci Asijský pìvec Když (slov.) Syn Tvoje Zkr. délky Ruský souhlas Zámìr Pyré Èasomíra Vrkoè kosmetika masáže pedikúra Zina Hrubá TGM 28, M. Krumlov Iniciály Polívky Mì (angl.) analýza pleti pøístrojem SAM barevná typologie lepení øas vizáž Tajenka výherní køížovky z èísla 11 znìla: èeský reprezentant Michal Bursa. Výherci: olka Alois - Ivanèice, Bisová Kvìtoslava - Miroslav, Vaníèek Jiøí - Moravský Krumlov, Vavøík rantišek - Ivanèice, Køeèková Bronislava - Miroslav, Mouèková Marie - Moravský Krumlov, Jelínek Pavel - Ivanèice, Bednáø Bohumír - Oslavany, Archman Zdenìk - Ivanèice, ládr Oldøich - Miroslav. TAJENKA: S kvalitní pedikúrou a epilací za pøijatelné ceny -... (dokonèení v tajence).

7 Informaèní servis nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7 Dìtský den ve Vémyslicích XXV sobotu 31.kvìtna se dvùr a zahrada školy ve Vémyslicích zaplnily desítkami dìtí, které pøišly oslavit svùj svátek. Klub pøátel dìtí a školy pro nì ve spolupráci s místními uèiteli pøipravil tradièní dìtský den, plný her, soutìží a písnièek. Zatímco ti nejmenší se s nadšením vrhali do zápolení o sladké odmìny, rodièe i prarodièe, kteøí v hojném poètu své ratolesti doprovázeli, využívali odpoledního sluneèného poèasí k posezení se známými a pøáteli. Mnozí z nich se však spoleènì s dìtmi s nadšením pouštìli do soutìže o hlavní výhru sobotního odpoledne - velkou pøepravku pøekvapení pro celou rodinu. Bez povšimnutí nezùstal ani stánek s obèerstvením, vybavený nìkolika druhy nápojù, masem na kotlíku a rùznými slanými i sladkými pochutinami. Vlnu nadšení mezi dìtmi vyvolal dárek obecního úøadu v podobì zmrzliny, o jejíž zbytky se po spravedlivém rozdìlení strhl urputný boj. Také párek urèený k opékání nad ohnìm byl pøíjemným zpestøením pro všechny generace. Aby odpoledne nebylo pøíliš jednotvárné a neomezovalo se pouze na soutìže, pøipravili si jednotlivé roèníky žákù ZŠ Vémyslice krátká taneèní a hudební vystoupení a potlesk sklidil i soubor Podhoráèek s pásmem lidových tancù. Zájem návštìvníkù vyvolal i pøíjezd mìstských policistù z Moravského Krumlova, kteøí seznámili pøítomné pøedevším s prací se psy, s jejich výcvikem i odchytem, a pøedvedli zadržení pachatele. Dalším bodem programu bylo vystoupení místních dobrovolných hasièù, na jejichž ukázky výcviku mnozí hned tak nezapomenou. Ostatnì jako na seznámení s jejich technikou, kterou si mohli všichni nejen dùkladnì prohlédnout, ale i náležitì osahat. Vìtšina návštìvníkù tak neskrývala své uznání nad dobøe pøipravenou akcí a odcházela až v pozdních veèerních hodinách. Doufejme tedy, že elán a organizaèní schopnosti vydrží poøadatelùm i nadále. Radovan Stanìk, ZŠ Vémyslice Desáté narozeniny XXDesáté narozeniny, to mùže být málo i hodnì. Deset let již trvá pøátelství mezi naší základní školou a školou v Sankt Leonhardu. V záøí a kvìtnu se setkávají žáci obou škol jednou v Rakousku, jednou u nás v Moravském Krumlovì. Ve støedu 14. kvìtna jsme jeli do Rakouska a návštìva byla opravdu výjimeèná. U pøíležitosti 10. výroèí se slavilo, zpívalo, tanèilo a hlavnì mluvilo nìmecky, anglicky i èesky. Úvodní pøedstavení našeho programu jsme tentokrát mìly na starosti my Zdeòka Slámová anglicky a Míša Šmídová nìmecky. Rakouští pøátelé nás pøivítali dvìma písnièkami, my jsme jim za doprovodu kytary paní uèitelky Bystrianské zazpívali nìmecky, anglicky i èesky. Naši hostitelé se dále pøedstavili tancem na píseò skupiny ABBA. My jsme se na oplátku pochlubily vlastní choreografií Crazy bout you od skupiny Tima Reece. I Petr Svoboda mìl pøipravené pøekvapení, za doprovodu kytary a harmoniky zazpíval Když jsem byl chlapec malý. Bylo to jeho podìkování maminkám, které pro nás chystají pohoštìní. Samozøejmì, že oba páni øeditelé také pøipomnìli 10. výroèí. Nejlepší dárek nám pøedala paní uèitelka Margareta - 13 nových adres, 13 nových Brieffreundù. Pak jsme vyrazili na obìd k našim kamarádùm. Odpolední program byl rozmanitý. Nìkdo navštívil krásný hrad Rosenburg, nìkteøí byli v muzeu strašidel, nìkdo byl plavat v krytém bazénu. Vìtšinou jsme volný èas trávili pøímo v Sankt Leonhardu. Odpoledne tak uteklo rychleji, než jsme si pøáli, a byl tu èas odjezdu. Rozlouèili jsme se a neradi se vraceli domù. Už teï se tìšíme na další návštìvu v záøí! Zdeòka Slámová a Michaela Šmídová, redaktorky školního èasopisu Junior ze ZŠ Ivanèická Odpoledne patøilo všem XXV nedìli 1. èervna se v rámci oslav mezinárodního Dne dìtí uskuteènilo zábavné odpoledne. Letošní oslavy tak navázaly na úspìšnou loòskou akci. Zábavné odpoledne u rybníka poøádal DDM v Mor. Krumlovì spoleènì s pøíslušníky MìP. V úvodu odpoledne promluvila k pøítomným paní místostarostka Marie Valachová. Velitel MP pan Klikar potom pøítomným dìtem popøál vše nejlepší k jejich svátku a všem pøíjemné odpoledne. Na pódiu se pøedstavily dìti z krumlovských základních a støedních škol, èlenové zájmových kroužkù DDM a oblíbená studentská kapela NAŠKRK. Dìti zpívaly, tanèily i cvièily a vždy byly odmìnìny mohutným potleskem divákù. Celý poøad profesionálnì a bravurnì konferovala Hana Štìpánová. V prostoru areálu byla rozmístìna stanovištì, kde si dìti mohly vyzkoušet støelbu ze vzduchovky, luku, pøekonat lanové lávky, vyzkoušet pøekážkovou dráhu nebo lov rybièek. Nechybìl skákací hrad pro nejmenší a dìti i rodièe si mohli odnést vlastnoruènì namalovaný hedvábný šátek. Na tìchto stanovištích se kromì DDM prezentovali krumlovská Tìlocvièná Jednota Sokol a pøíslušníci složek Integrovaného Záchranného Systému ÈR. Zejména kluci obdivovali výstroj policejních potápìèù a zbranì, pøilby, štíty a neprùstøelné vesty tìžkoodìncù. Kdo chtìl, mohl si vyzkoušet práci s hasièskou støíkaèkou nebo se svézt na policejním motorovém èlunu. Svùj program zde mìli také pøíslušníci MP Mor. Krumlov. Psovod zvìdavým návštìvníkùm ukázal nìco z výcviku svého pejska, vèetnì zadržení nebezpeèného pachatele, kterého ochotnì zahrál pøíslušník vìzeòské policie Znojmo. Tradiènì byla v areálu k vidìní speciální technika pøíslušníkù hasièského sboru (Mor. Krumlov, Rakšice). Diváci také vidìli záchranu zranìné osoby z havarovaného vozidla Rychlou záchrannou službou, hašení požáru, použití vzduchových polštáøù, eskortní vozidlo Vìzeòské služby Znojmo, vozidlo dopravní policie vybavené radarem a policisty Státní policie ÈR ze Znojma a Mor. Krumlova pøi osobních soubojích. Mezi tím vším se na koních vznešenì projíždìli èlenové jízdního oddílu Mìstské policie Brno ve slavnostních uniformách. Podìkování patøí poøadatelùm, všem vystupujícím dìtem a jejich uèitelkám, pøíslušníkùm IZS a také pøítomným rodièùm a jejich dìtem. Protože nejhezèím dárkem k jejich svátku byla pozornost rodièù a spoleènì strávené odpoledne. Ing. Yvona Žáková Kulturní programy èervna 03 Kulturní a informaèní centrum Ivanèice v hod. - Návraty do historie - vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Ivanèice. Otevøeno: po - pá: , hod., so - ne: hod. v památníku Alfonse Muchy (Palackého 9). Výstava potrvá do v hod. a v 9.00 a hod. - Výchovný koncert ZUŠ Ivanèice - pro základní školy. Kino Réna, vstupné 10 Kè. Pøipravujeme: 25., 26., Ivanèická pou - Palackého námìstí. Pou ové trhy a atrakce, kulturní program: pátek Miks Maž, Gwalarn, Sanklabano. Sobota Kamarádi na hradì, taneèní škola M. Holého, M. Band, Kompromis. Nedìle Dubòanka v 7.30 hod. - lora Olomouc - letní etapa - botanická zahrada, palmový a tropický skleník, zahradnické trhy, zábavný program. Celodenní poznávací zájezd, odjezd od Besedního domu. Doprava: 160 Kè v Rebelové - zájezd na muzikál do Prahy do divadla Broadway. Cena: 835 a 735 Kè (vstupenka a doprava). STÁLÁ EXPOZICE VLADIMÍRA MENŠÍKA Palackého 9 (Památník A. Muchy), Ivanèice Letní otvírací doba: po, stø , út, èt, pá , so, ne , Vstupné: 10 a 20 Kè. Dùm dìtí a mládeže Ivanèice celý mìsíc - Ekookénko DDM - je tu vìdomostní soutìž, kde uplatníte své znalosti o pøírodì.v DDM Tesaøovo nám. 1. pátky v mìsíci od hod. - Klubové diskotéky pro náctileté v klubu OKNO, poplatek: 15 Kè v hod. - Diskotéka k rozlouèení se školním rokem, v DDM - klub OKNO, poplatek: 15 Kè. Dùm dìtí a mládeže Moravský Krumlov od hod. - Diskotéka pro náctileté. Rozlouèení se školním rokem ve víru tance, hudby a netradièních soutìží. Vstupné 20 Kè.Na DDM Moravský Krumlov. Pøipravujeme: Poslední místa na letní tábory poøádané DDM Mor. Krumlov. Pøihlásit se mùžete do konce èervna Pøímìstský tábor Kopretina. Po - pìší výlet do Budkovic, opékání špekáèkù (25 Kè), Út - výlet do Brna - projížïka parníkem, hrad Veveøí (150 Kè), St - archeologické nalezištì v Krumlovském lese (25 Kè), Èt - hrad Cornštejn (220 Kè), Pá - støedovìká osada Mstìnice (55 Kè). Pøihlásit se mùžete na jednotlivé dny i celý týden. Hlavní vedoucí Lenka Pokorná Letní aerobic camp - JANOV 2003, cena: Kè. LDT Janov u Slavonic. Ubytování ve 4-5 lùžkových pokojích s pøísl.. Týden plný her, zábavy a samozøejmì aerobiku. Sportovní tábor urèený nejen pro èleny kroužkù aerobiku. Hlavní vedoucí: Yvona Žáková Tábor pro teenagery TAPETA, cena: Kè, RS Štíøí dùl u Krucemburku na Èeskomoravské vysoèinì. Ubytování ve 4-6 lùžkových pokojích. Na tapetì budou outdoorové a cyklo aktivity, sportování, koupání a aerobic. Od 14-ti let. Hlavní vedoucí: Yvona Žáková. Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov èerven - Podyjí našima oèima - fotografie a výtvarné práce zamìstnancù Správy Národního parku. Galerie Knížecí dùm, otevøeno: Po - Pá , , výstava potrvá do èerven - Výtvarné práce ZUŠ, práce dìtí MŠ - výtvarná soutìž. Mìstský úøad, nám. Klášterní 125, MK v hod. - Mezinárodní hudební festival 13 mìst - Concentus Moraviae - koncert Dva svìty romantiky - Alexander Besa - viola, Wihanovo kvarteto, zámek - Slovanská epopej. Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav Memoriál Milana Irovského - mezinárodní fotbalový turnaj žákù. Poøádá - K Miroslav v 9.00 hod. - Boží tìlo - slavnostní mše na námìstí u sochy sv. loriána. Poøádá - ØK. arní úøad, MKIC a mìsto Miroslav Víkendové táboøení na chatì u koupalištì - poøádá DDM Sváteèní bohoslužba ke svátku sv. Petra a Pavla v katolickém kostele Pøímìstský tábor na chatì u koupalištì s tématikou Lovci mamutù. Poøádá DDM Miroslav. Klub èeských turistù Ivanèice výstava "Podyjí našima oèima"- fotografie, výtvarná díla a pøedmìty ze sbírek pracovníkù NP Podyjí. Odjezd v 8:50 od Besedního domu autobusem, zpìt pìšky po Rokytné do Ivanèic. Vede p. líèek táborák na Alotriu (nad høbitovem). Zveme všechny zájemce o tábornické posezení, pozpívání, pobesedování. Špekáèky s sebou zájezd "Lysá hora u Ochozu". Odjezd BUS z Brna Zvonaøky v 7:50 (nástupištì H 39) na zastávku Ochoz - Na Pastýøkách. Trasa: asi 12 km údolím Øíèky - Líšeò. Vede p. Polák. Pøipravujeme: Slováckými vinohrady - zájemci se pøihlásí do u p. líèka - Tel.: Mateøská škola, Školní klub a družina Oslavany ve hod. - Žížala - Zábavná hra pro všechny dìti, které se nebojí pohybu a rádi nìco vyhrají. U ŠK. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè v hod. - KLUBÁK Již tradièní oficiální hodnocení a odmìòování kolektivù a jednotlivcù z kroužkù a skupin. Akce je urèena pro nominované èleny ze všech kolektivù MŠ, ŠK a D, uèitele a sponzory, kteøí dostanou osobní pozvánku. Hlavní cenu darovala cestovní kanceláø PRO AG zájezd do Chorvatska v cenì Kè. V sále klubu. Program kin KINO MOR. KRUMLOV ( stø ve so ve ne v a stø ve LOÏ DUCHÙ Dobrodružný horor USA, titulky KRUH Horor USA a Japonska, titulky LÁSKA S VÝSTRAHOU Komedie USA, SRN, titulky so 28.6 ve DAREDEVIL ne v a Akèní film USA, titulky KINO RÉNA IVANÈICE ( stø ve ne ve MÍLE Muzikál USA, titulky PIANISTA Váleèný koprodukèní film stø ve DÙM NARUBY Komedie USA ne v a KAMEÒÁK Èeská komedie KINO OSLAVANY ( so v ne v so v PUPENDO Komedie ÈR s B. Polívkou RYTÍØI ZE ŠANGHAJE Akèní film USA, titulky TEST Thriller USA, titulky ne v ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ Komedie USA, titulky LETNÍ KINO MIROSLAV ( pá ve so ve pá ve so ve PÁN PRSTENÙ: DVÌ VÌŽE ilm N. Zéland, USA, titulky TEST Thriller USA, titulky HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA Dobrodružný film USA, SRN INTACTO Thriller Španìlsko, titulky ne ve HOLKY TO CHTÌJ TAKY Komedie Nìmecko Zmìna programù vyhrazena. Kemp a koupalištì Vémyslice PROGRAM NA ÈERVEN od 20. hod. - ZAHÁJENÍ SEZÓNY. TANEÈNÍ ZÁBAVA, hrají skupiny Naškrk, Nexus a S.R.O od 20 hod. - DISKOTÉKA od 20 hod. - DISKOTÉKA Informace na tel. è , po 20 hod., nebo na u Národní památkový ústav v Brnì, Správa státního zámku Vranov nad Dyjí, Støední zahradnická škola Brno a Kvìtinová galerie Brno poøádají výstavu Vranovská lilie kvìtinová aranžmá v Sále pøedkù a v zámecké kapli Výstavu mùžete navštívit od èervna v rámci prohlídky zámku dennì (kromì pondìlí) od 9 do 17 hodin. Boutique elegance - Miroslav, nám. Svobody 12, tel.: ÈSŽ, OÚ - Prosimìøice Módní pøehlídka - léto 2003 s kulturní vložkou sobota 21. èervna 2003, od hodin - KD Prosimìøice Na akci se podílí: HASKO - èeská výtvarná tvorba módní návrháøky a výtvarnice paní Hany Skoumalové z Brna. Ruènì malované odìvy, originální zpracování. T.I.K. - Ing. Ivety Nedomové z Brna. Pletená móda, ruèní batika. Originální modely, které úspìšnì pøedvádí a nosí hereèky - Naïa Konvalinková a Kvìta ialová. Boutique elegance - paní Emílie Plattkové z Miroslavi pøedvede módu pro mladé léto 2003 a nadmìrné velikosti. Vše od èeských firem - Martony, Jaal, Prostìjov, Jindøichùv Hradec, atd. Po akci nabízíme odbornou konzultaci a poradenství v oblékání pro všechny typy postav vèetnì materiálù. Pøedvedené modely lze zakoupit. Informace na tel. èísle: pí. Plattková, pí. Bíbrová. VÍTÁNÍ LÉTA S HUDEBNÍM A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM na Vrabèím hájku v Moravském Krumlovì sobota 5. èervence od hodin rocková kapela ARCUS motocykly Harley Davidson tombola a obèerstvení Vstupné 60 Kè. Akce se koná za každého poèasí. Srdeènì Vás zve MS ODS Moravský Krumlov

8 8 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Lopreisova vítìzná Tatrovka v Šumicích Text: Krá a XXV sobotu 24. kvìtna se uskuteènil v Šumicích již pátý roèník turnaje v malé kopané. Na místním høišti se na tøech plochách utkalo celkem 19 ZRCADLO mužstev ve dvou kategoriích. V té žákovské zvítìzili hráèi Kupaøovic, druhé byly Lodìnice a tøetí skonèily Rakšice. V kategorii mužù si prvenství XXV sobotu 21. èervna poøádá TJ Sokol Padochov V. roèník Bìhu Terryho oxe. XXV letošním roce již uplyne 22 let od úmrtí mladého Kanaïana, kterému v osmnácti letech amputovali nohu postiženou rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které prožíval a které vidìl u ostatních pacientù, se zrodila myšlenka, jak pomoci v boji proti této zákeøné nemoci. Terry se rozhodl bìžet maratón nadìje a uspoøádat sbírku finanèních prostøedkù na výzkum lékù proti rakovinì. Za 143 dnù ubìhl kilometrù. V provincii Ontario byl nemocí donucen bìh pøerušit. Ještì ne 23letý Terry umírá. Z jeho maratónu nadìje vznikla tradice, která se rozšíøila po celém svìtì. XXV prùbìhu deseti roèníkù ( ) se v Èeské republice zaregistrovalo 520 tisíc úèastníkù, kteøí pøispìli více než 19 milionù korun pro odborná pracovištì na výzkum lékù. Poøadatelé Bìhu Terryho oxe v ÈR se mohou pochlubit od roku 1999 mezinárodním prvenstvím v poètu poøádaných bìhù (pøes 200 roènì) i poètu úèastníkù bìhem jednoho roku. Od roku 2000, na základì dohody s velvyslanectvím Kanady, je hlavním organizátorem Èeská obec sokolská. XXTJ Sokol Padochov je pøi letošním V. roèníku jedinou organizací v bývalém okrese Nároèný víkend v Olbramovicích XXV pátek 30. kvìtna se na ZŠ Olbramovice konal 18. roèník Jahodového poháru. Letos se sešlo 17 družstev roèníku z devíti okolních škol, aby si zahrálo vybíjenou nebo kopanou. Hlavní cenou byly poháry s jahodami a vìcné ceny. Ostatní dìti Základní školy Olbramovice plnily podmínky soutìže zdatnosti a fandily mladším spolužákùm. XXV sobotu se uskuteènila soutìž dospìláckých hasièských družstev o Pohár starosty obce, ve které startovalo 16 mužských a 4 ženská družstva. V mužích vyhrálo družstvo z Chvalovic, v ženách z Miroslavi. Po celý den se mohly dìti vydovádìt pøi soutìžích, ze kterých si každé odneslo malou mlsnùstku nebo vìcnou cenu. Veèer se na koupališti mohli bavili ti starší se skupinou Barbaøi. XXV nedìli od 13. hodin probíhaly sportovní soutìže pro všechny dìti z Olbramovic na høišti TJ Olbramovice. Hrála hudba, opékalo se maso, podávalo se obèerstvení, k tomu nechybìly kolotoèe, houpaèky, støelnice a jiné pou ové atrakce. Ladislav Ruibar foto: ilip Henek - Vítìzná Tatra Karla Lopraise a tím i putovní pohár odvezli hráèi Orla Ivanèice, kteøí ve finále na penalty porazili loòské vítìze z Líšnì. Tøetí pøíèku obsadil Oøechov. Brno-venkov, která ve spolupráci s mìstem Oslavany pokraèuje v této tradici. V loòském roèníku bylo jen v Padochovì zaregistrováno 112 úèastníkù a vybráno Kè. Mohli jsme být právem hrdí, že naše malá obec se svou úèastí zaøadila pøed mìsta jako jsou Bøeclav, Ivanèice, Litomyšl, Kyjov nebo Kuøim. XXLetos bude start v 10 hodin na høišti u Sokolovny. (Od 9 hodin bude prezentace.) Tra povede kolem areálu. Bìh Terryho oxe je bìhem nesoutìžním a je ho možno absolvovat jakýmkoliv zpùsobem. Chùzí, klusem, bìhem, na kole, na kolobìžce, s koèárkem apod.. Akce se mohou úèastnit všichni obèané, od kojencù až po seniory. Minimální vklad - pøíspìvek na výzkum lékù proti rakovinì - je 15 Kè. Podle výše penìžního pøíspìvku obdrží každý úèastník cenu (samolepku, diplom, èelenku nebo trièko). Pro obèany, kteøí se z jakéhokoli dùvodu nemohou pøímé XXNebyla to ale pouze kopaná, která pøilákala velké množství divákù. Ti se také pøišli podívat na vítìznou Tatru Karla Lopraise. Samotný Karel se ze zdravotních dùvodù úèastnit nemohl, ale skvìle ho zastoupil jeho kolega z týmu Bedøich Sklenovský, který se o Tatru nyní stará. Na všeteèné otázky o Africe, vozidle a samotném závodu Rallye Paøíž - Dakar odpovídal velice vstøícnì. Tìm, kterým se vùz zalíbil a chtìli poznat na vlastní kùži jeho témìø šestset koní, to posádka ochotnì dovolila. XXNebyla to jediná atrakce bìhem sluneèného sobotního odpoledne. Pan Komárek umožnil projížïku s povozem, který mìl pouze dvì koòské síly, ale i tak si jeho høebci celý den neoddechli. Velký dík patøí poøadatelùm - èlenùm Orla Šumice a panu Otoupalovi z hospody U krocana za pøipravené obèerstvení. Bìh Terryho oxe v Padochovì už s pìtiletou tradicí foto: autor akce úèastnit, bude v samoobsluze u paní Vyhnálkové instalována pokladnièka pro poskytnutí libovolné èástky. XXPo skonèení bìhu bude sehráno pøátelské utkání starých pánù Padochov versus Zbýšov v házené. V odpoledních hodinách vystoupí skupina mažoretek Anife. Pro dìti budou pøipraveni koníci s bryèkou a hasièská zásahová jednotka z Ivanèic pøedvede svoji techniku v akci. Od 15 hodin všem zahrají Pumpaøi. Pøípadné zmìny budou zveøejnìny v místním rozhlase. XXZveme všechny obèany z celého okolí na tuto humanitární akci, na dobré obèerstvení a dobrou zábavu. XXVážení ètenáøi, chtìli bychom požádat Vás, kteøí mohou pøispìt svou úèastí a finanèním obnosem, POMOZTE k léèení této zákeøné nemoci. Nikdo z nás neví, zdali tuto pomoc nebude potøebovat sám. Dìkujeme Vám. Miloš Rùžièka, TJ Sokol Padochov Hasièi se utkali bez ohnì XXÈtvrtek a pátek 5. a 6. èervna patøil na dvou sportovištích v Brnì a ve Znojmì tøetímu roèníku spoleèné krajské soutìže v požárním sportu družstev Hasièského záchranného sboru kraje Vysoèina a Jihomoravského kraje. Dvanáct družstev a na 130 soutìžících se ve dvoudenním klání utkalo ve ètyøech disciplinách - ve výstupu do ètvrtého podlaží cvièné vìže, v bìhu na 100 metrù s pøekážkami, ve štafetì 4 krát 100 metrù s pøekážkami a v požárním útoku. Absolutními vítìzi v celkovém hodnocení výkonù po všech disciplinách se stali reprezentanti okresu Tøebíè v kraji Vysoèina, na druhém místì skonèili hasièi z družstva okresu Jihlava, tøetí pøíèku obsadili hasièi z okresu Blansko. V samostatném hodnocení družstev byli nejlepší hasièi z okresu Blansko pøed A týmem hasièù z územního odboru Brno a družstvem hasièù z okresu Znojmo. O celkovém vítìzi definitivnì rozhodl až závìreèný požární útok, který je pro svoji fyzickou nároènost pøezdíván disciplinou pravdy. Právì v této soutìži se favorizovanému týmu brnìnských hasièù nepodaøilo pøekonat èas hasièù z Jihlavy a Tøebíèe, kteøí cíl dosáhli o necelé dvì sekundy døíve. Nejvyrovnanìjší výkon ve všech disciplinách podávalo družstvo hasièù z Blanska, v nìmž startoval i okresní øeditel kpt. Ing. Jiøí Maòoušek. Pøíští IV. roèník spoleèné krajské soutìže v požárním sportu družstev se uskuteèní v kraji Vysoèina a jeho dìjištìm bude Pelhøimov. PØÍŠTÌ MÌSÍÈNÍ ÈERVENCOVÉ VYDÁNÍ Øádková inzerce Soukromá øádková inzerce: ZDARMA Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè (cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu) tel./záznamník: , fax: sms: pracovní ponky 2 ks, d 4 m, POZOR! v 1 m a 1,4 m s 15ti zamyk. šuplíky. Tel.: SMS SE SOUKROMOU INZERCÍ JEN NA TEL.: pianino, 2 roky po celk. GO, cena dohodou, možnost dovozu. Tel.: mrazák 210 l, 6 šuplíkù, nepoužívaný; el. sporák s el. troubou, starší, levnì. Tel.: po 17 hod. nápojový automat ountain Automat C - 4 (na 4 náplnì), cena dohodou. Tel.: pokladnu Sharper , cena Kè. Tel.: starší døev. králíkárnu, 4 kotce; 800 ks cihel z bouraèky; 40 ks hurdisek; chladnièku 120 l; velkou ruèní øezaèku píce. Tel.: , pìkný sport. koèárek, zelený, snímatelný potah Kè. Tel.: golf. hole, 3 polohy zad, skláp. støíška a nánožník, košík, pláštìnka, otoèná rukoje, zeleno-modrý,témìø nepoužívaný Kè. Tel.: dìtské kolo Sobi 20 a starší vysavaè. Kus za 350 Kè. Tel.: , tm. šedou koženk. tašku na kolo - 50 Kè; dìtský chlebník - 50 a 60 Kè; obleèky na panenky 5-20 Kè/ks. Seznam zašlu. Tel.: , SMS. koòské koblížky, èisté bez slámy, pytlované asi po 50 kg á 60 Kè. Výborné hnojení a do kompostu. Platí celoroènì. Tel.: , veèer. 30 l kalvádosu. Tel.: krmnou øepu, 5 metrákù, 1 pytel 25 Kè. Tel.: pánská saka pro plnoštíhlé, 1 ks/100 Kè, 2 ks každý za 60 Kè; dveøe 90 levé dvoupantové za 100 Kè. Tel: štìòata zlatých angl. kokrù bez PP, oèkovaná, odèervená. Tel.: Komerèní inzerce Silikon. tìsnìní oken a dveøí, žaluzie vertikální, horizontální, pøedokení rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje, zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: , mobil: Zajistím pùjèku bez ruèitele až Kè. Tel.: Koupím menší RD v MK stojící samostatnì s malou zahrádkou. Tel.: , mimo soboty. byt v OV nebo menší RD v OV v MK nebo v okolí, cena do 400 tis. Kè. Tel.: garsonku nebo v MK. Platím hotovì. Tel.: chatu nebo pozemek u vody. Tel.: frézu TS 62. Tel.: veèer. el. motor 380 V, 202 kw, ot. Tel.: el. motory, dynama, startéry. Tel.: plech. vrata, rozmìr cca 2,5x2,5 m; plast. jímku - 9m 3. Tel.: TV model TC-481 zn. Panasonic Color na ND Tel.: zachovalý cívkový magnetofon B73. Tel.: Prodám malou rekreaèní chatu na Vranovské pøehradì u vody. Cena dohodou. Tel.: zdìnou patro. chatu s bazénem v chat. oblasti u Mohelna. Cena dohodou. Tel.: zdìnou garáž v Oslavanech za 60 tis. Kè. Tel.: Audi 80 1,6, r.v. 79, STK 11/03, èerv., 10 tis. Kè. Tel.: Opel Kadet GSI-2i, bez STK, cena dohodou. Tel.: traktor dom. výroby, benzín. motor z oktávky v dobrém stavu, cena dohodou. Pøi rychlém jednání sleva. Tel.: nákl. auto I A na ND. Cena dohodou. Tel.: iat 850,l na náhr. díly. Tel.: litá kola na Š elicii R-13 +4x bezpeè. šrouby, málo použ. Cena Kè. Tel.: ND na Moskviè Aleko, komplet. motor najeto 68 tis. km, zadní svìtla a nárazník, komplet. páté dveøe (kufr.), cena dohodou. Tel.: , el. stahování oken na auto; 2 ks el. motory - nové, 1220 ot. a 1500 ot. Tel.: stroj na výrobu tvárnic 45x 30x23 cm, levnì; stav. míchaèku 120 l, vykl. na obì strany, 380 V; 8 m 2 èerný kabøinec 20x10 cm; 4 ks stav. vysouvací kozy. Tel.: levnì asi 2 fùry škváry, spìchá. Tel.: zbytky laminovaných desek, vhodné pro domácí kutily. Výbìr z mnoha dezénù, výhodné ceny. Tel.: vozík 50x70 cm, nové duše, pláštì, ložiska. Tel.: smalt. plech na kruhový bazén, hnìdý, 700 Kè; dveøe 2 ks bílé, 60 cm, levé a 2 ks pravé, 350 Kè/ks; nerez. dvoudøez, vnìjší rozmìr 63x80 cm, samotné døezy 34x40 cm, Kè. Tel.: po 18 hod. TV stolek èerný se svisl. pøihrádkami, na koleèkách, 39x91 cm, v. 47 cm, pìkný, PC Kè, nyní 500 Kè. Tel.: kanceláøský nábytek svìtlý (psací stùl, stùl pod poèítaè, stùl pod tiskárnu, police na šanony, uzamykatelná skøíòka). Cena dohodou. Tel.: regály a pulty vhodné na vybavení obchodu. Støíbrošedý smrk. Pìkné, cena dohodou. Tel.: Rùzné Pronajmu byt na sídlišti v MK. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Bøízová v MK. Tel.: po 16 hod. Pronajmu chatu na Vran. pøehr., 200 m od vody a pláže, pøíjezd až k chatì. Teplá voda, sprch. kout, 100 Kè/den a os. Kuch. vybavena, WC, lednièka, ohništì, terasa. V blízkosti potrav. a rest. Tel.: , veèer. Sbìratel hledá stará rádia, repráky, souèástky, lampy a literaturu z poèátku rozhlasu. Tel.: Hledám soukromou pùjèku 100 tis. Kè bez prokazování pøíjmù a zástavy. Vrátím 150 tis. Kè. Èestné jednání zaruèuji, spìchá. Tel.: Hledám spolupracovníky na HPP i VPP do kanceláøe. Možnost práce domù, ne dealer. Nezávazný pohovor po domluvì. Tel.: Pøijmu pracovníka pro telef. kontakt s klienty. Nabízím zapracování a zaškolení. Požaduji spolehlivost. Tel.: Nabízím snaživým lidem práci na HPP - VPP. Slušné fin. provize. Po zapracování služební vùz a telefon. Stabilní èeská firma. Tel.: Nabízím zajímavou práci, dobré výdìlky, volnou prac. dobu. Osobní jednání nutné. Tel.: Hledáš brigádu? Amatérský fotograf hledá dívku štíhlé postavy k fotografování. in. vypomohu. Tel.: Prosperující a dynamicky se rozvíjející firma hledá nejen mladé lidi na pozice obchodních zástupcù, ale i pro týmovou spolupráci v regionech Oslavany, Ivanèice, MK, Tavíkovice, Branišovice. Nabízíme zázemí stabilní firmy, garanci výdìlku, školení zdarma. Tel.: letá, v 160, hledá muže pøimìøeného vìku se smyslem pro humor a vše krásné. Tel.: , SMS. Technik, 60let vdovec, fin. zajištìný hledá ženu pro spoleèný život ve dvou. Tel.: Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: , , fax: , Soukromá øádková inzerce: tel./zázn.: , sms: Pøíjem komerèní inzerce, grafická pøíprava a distribuce: Marek Peèer, tel.: Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Náklad kusù, ÈERVENEC/2003 vyjde 27. èervna 2003, uzávìrka: 24. èervna Registrace MK ÈR E Výtisk zdarma.

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince.

ZRCADLO23 ZRCADLO. MRÁZ BOURAL MÌSTSKÉ HRADBY /Moravský Krumlov/ XXDalší èást mìstských hradeb se zøítila v Moravském Krumlovì na poèátku prosince. ZRCADLO Nezávislý ZRCADLO23 regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo Redakce ZRCADLA pøeje všem svým ètenáøùm a inzerentùm krásné a veselé Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štìstí a spoustu optimismu.

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých

XX/Moravský Krumlov/ Více jak desítka firem v Moravském Krumlovì a jeho okolí byla v minulých ZRCADLO ZRCADLO23 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo PF 2005 Redakce ZRCADLA pøeje všem ètenáøùm pohodové Vánoce a šastný nový rok Toto číslo vyšlo 17. prosince 2004 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU?

ZRCADLO18 ZRCADLO SLEVY. Je hostěradická skládka nelegální? NEZAPOMNĚLI JSTE ZAREGISTROVAT SVOU FIRMU? ZRCADLO ZRCADLO18 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 8. října 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor.

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více