doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním"

Transkript

1 ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: Toto èíslo vyšlo 13. èervna 2003 Distribuèní sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivanèice ks, Miroslav ks, Mor. Krumlov ks, Oslavany ks a další ks na 165 místech v 67 pøilehlých mìstech a obcích Referendum, nebo fraška? A máme to zde. Když si v posledních dnech ètu noviny, poslouchám rádio, nebo se podívám, nedej bože, na televizi, nemluví se a nepíše snad o nièem jiném, než o referendu ke vstupu naší zemì do EU. Noviny si podávají jednotlivé politiky, když jedu autem, poslouchám smysluplné debaty o tom, proè øíci ano, èi ne a veèer v televizi nevìøícnì sleduji Korantenga, jak nám po deseti letech po vstupu do EU zešedivìl. No, hlavnì že jsou všichni š astni a mají se rádi. Kdo by si pøed tìmi deseti lety byl býval pomyslel, že se vietnamci více než prodeji pofidérního zboží zaènou vìnovat chovu ovcí. Hold ceska semì, topra semì. Teï už zbývá èekat, kdy ještì také zaènou vydávat noviny. Ale na téma smysluplnosti uvádìných kampaní podporujících kladné rozhodnutí obèanù pro vstup do EU již bylo øeèeno a napsáno víc než dost. Jako prostý èlovìk a obèan tohoto státu ale nedokáži ještì více strávit skuteènost, že se nás ptají až dnes. Vždycky jsem se domníval, že je logické se nejdøíve ptáti a poté dle vùle obèana jednati. Asi mi nìco stále uniká. A tak když jsme mohli v televizi sledovat sci-fi o tom, co bude vèera za deset let, dovolím si ètenáøùm dát fikci o tom, jak by to mohlo vypadat u nás v tiskárnì už zítra. Osoby v níže uvedeném textu jsou smyšlené a jakákoliv podobnost s konkrétními osobami je èistì náhodná. Je právì pátek, hodin. Pan Náhlík vchází do kanceláøe tiskárny v Moravském Krumlovì. Máte pøání?, ptá se ho mladá sleèna pøíjemným hlasem. Ano, chci si nechat spoèítat, za kolik mi vytisknete letáky. Dobøe, to není problém., usmívá se sleèna a bere do ruky tužku a papír. Takže, co to bude? Potøebujeme spoèítat cenu propagaèního letáku našeho penzionu, který jsme si s manželkou pøibrali ke kavárnì. Takže, mi øeknìte, jaký formát, barevnost a náklad? ormát á tøi, dva lomeno dva a dvamiliónyosmsettisíc. Tady máte vzor. Takto by to mohlo vypadat. Pro kalkulaci se stavím pøíští týden ve støedu. Støeda hodin: Pan Náhlík vchází do kanceláøe tiskárny v Moravském Krumlovì. Dobrý den, tak si jdu pro tu kalkulaci na ty letáky. My už jsme Vám ty letáky i vytiskli. Mùžete si je zrovna naložit. Ale cenu Vám ještì neøeknu. Šéf to nestihl spoèítat. Najeïte si prosím autem k tìm zadním dveøím. Jak vytiskli? Vždy já to chtìl jenom spoèítat! To si dìláte srandu, ne?, zùstal pan Náhlík stát v údivu mezi dveømi. Nedìláme, ale vždy už jste ten leták mìl nachystaný, tak proè bychom Vám ho zrovna nevytiskli? Ale pøece mi nemùžete tisknout nìco, na èem jsme se ještì nedomluvili. Kde jste to vidìla?! My to tak dìláme bìžnì, abychom ušetøili èas našim zákazníkùm. Zatím si vždycky naši zákazníci svoje letáky odebrali. Tak si je vemte a poraïte se doma s manželkou a dìtmi, jestli je to dobré. A pokud ne, stejnì nám to budete muset zaplatit, když už jsme to vytiskli. Takže by se Vám to mìlo líbit! Víte kolik nás to už stálo èasu a penìz? Pan Náhlík si nakládá balíky s letáky a odjíždí se zeptat domù, jestli se rodinì budou, nebo nebudou líbit. PaŠa DPS v Moravském Krumlovì ožívá prvními obyvateli XX/Moravský Krumlov/ Od zaèátku èervna se postupnì stìhují první obyvatelé do nového domu s peèovatelskou službou. Nájemní smlouvy se sepisují vždy v pondìlí a ètvrtek. Ihned po podepsání smlouvy pøevezmou nájemníci klíèe od bytu a mohou se stìhovat. Dle správce DPS paní Koèí je ideální v prùbìhu jednoho dne odbavit zhruba dvanáct zájemcù, aby se mohla každému patøiènì vìnovat, vše ukázat a vysvìtlit. XXLidé si mohou do bytù pøinést to, co si pøejí, co je jim blízké, milé, co jim pøipomíná domov. Zájem o ubytování je velký - v souèasné dobì jsou všechny byty zadány vážnými uchazeèi a dle prvních nájemníkù, se kterými jsme hovoøili, se všichni moc tìší a jsou plni oèekávání. Stìhování by mìlo být ukonèeno do prázdnin. XXJednou z podmínek pro získání bytu je fakt, že každý obyvatel si má dle svých potøeb pøi nástupu vybrat nìkterou z nabízených peèovatelských služeb. Jedná se zejména o donášku obìdù, pøípravu snídanì, svaèiny, XXNa Akademickém mistrovství Èeské republiky, které se konalo ve støedu 11. èervna na brnìnském stadiónu Pod Palackého vrchem, se krumlovský atlet Libor Kohoutek postavil mezi desítku nejlepších bìžcù z celé republiky. Za témìø ètyøicetistupòového vedra si na tøíkilometrové trati pøekážek dobìhl pro bronzovou medaili. XXBezprostøednì po závodu nám Libor telefonicky øekl: Byla to hrozná sauna, tohle nesnáším. V tomhle vedru to byl spíše bìh o pøežití, ale povedlo se. V závodì na otevøené, sluncem vyhøáté scénì, nebyl pro atlety rozhodující boj o èas, ale o umístìní. Jedni z prvních spokojených obyvatelù DPS: paní Milada Šteflová a paní Anna Luòáèková veèeøe, jednoduché ošetøovatelské úkony, bìžné úkony osobní hygieny, nákupy, vyøizování rùzných záležitostí, doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním do rána zùstat sami. XXVeškerou uvedenou péèi zajiš uje Centrum sociálních služeb Znojmo, respektive okrsková sestra peèovatelské služby s dalšími peèovatel- domácnosti, velký kami. Ty obìtavì zabezpeèují úklid, pøípadnì sedmihodinový dohled pro ty, kteøí se nemohou o sebe postarat, ale jsou schopni od hodin práci v terénu pro jednadvacet vesnic v okolí Moravského Krumlova a nyní jim pøibude i 90 klientù DPS. XXLiborovi sice v Brnì chybìlo na vítìzného Radka Adamièka z Pardubic s èasem 9,22 dvanáct vteøin, ale to, že zabìhnout umí, dokázal 7. èervna v Kladnì, kdy si v nejvyšší extraligové soutìži dobìhl pro svùj osobní rekord 9,28 a sedmé místo. XXSezóna pro Libora zaèala poslední kvìtnový den, kdy v pražském prvním kole extraligy dobìhl v dresu SK Vítkovice, za který v souèasné dobì hostuje, na šestém místì. XXPo krátkém odpoèinku a nároèné letní pøípravì èeká na Libora v pùli èervence mistrovství republiky dospìlých, které se pobìží na stadiónu v Olomouci. /mape/ foto: mape XXDalší služby, které budou postupnì k dispozici, jsou pedikúra, kadeønictví a ordinace praktického lékaøe. Peèovatelská služba se èásteènì hradí dle zpracovaného ceníku, samozøejmì se však pøihlíží k výši dùchodu jednotlivcù tak, aby všem bylo zachováno pøinejmenším životní minimum. /uè/ Krumlovský atlet Libor Kohoutek má medaili zleva: Katka Doubková, Libor Kohoutek, Martina Weiserová, Radka Marková, trenérka Zuzana Marková a Katka Králová foto: mape PLASTOVÁ OKNA NOVÝ PRO IL VYŠŠÍ KVALITA SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE L E T N Í AKCE: SLEVY AŽ 30 %! RI - TRADE MARKET, spol. s r.o. nám. 13. prosince è.8, Oslavany Telefon: Zelená linka: Mobil: ax: Web: VÝROBA PRODEJ MONTÁŽ ZDARMA: demontáž a odvoz stávajících oken vytvoøení návrhu vè. cenové relace zamìøení stávajících otvorù doprava na místo stavby 5 let bezplatný záruèní servis A NAVÍC: 4-5 komorový profil SALAMANDER NEJVÌTŠÍ VÝROBCE VÁM PØINÁŠÍ NEJLEPŠÍ CENY

2 2 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Protipovodòová opatøení XX/Miroslav/ Rada mìsta se již v minulém období nìkolikrát zabývala problematikou prevence proti velké vodì a vytvoøila plán prací smìøujících k minimalizaci povodòových rizik. V souladu s daným plánem byla v jarních mìsících vyèištìna retenèní nádrž v lokalitì Ramoš, odkud se odvezlo na 600 kubíkù zeminy. Poèátkem tohoto mìsíce firma dokonèila i èištìní pøilehlé, 350 metrù dlouhé strouhy, která má za úkol velkou vodu odvádìt mimo území obytných domù. Náklady na celou akci èinily tøista tisíc korun. Zmínìná strouha se øádnì neudržovala témìø 55 let, není tedy divu, že byla zanesena èi zavezena zhruba stovkou vleèek nejrùznìjšího harampádí a posypového materiálu. Nejcennìjším nálezem pøi èistících pracích bylo jízdní kolo ukryté pod metrovým nánosem bahna - bohužel však nefunkèní. XXDalší vytipovanou lokalitou je ulice Nádražní pod vinohradem Weinperky, kde se plánuje zøízení melioraèní strouhy tak, aby velká voda pokraèovala dále do polí a zabránilo se škodám na majetku obèanù. Kromì èištìní nádrží a renovaci nebo vytváøení odtokových cest protipovodòový plán poèítá i s racionálnìjším promýšlením osevu polí, kdy by se mìla zohlednit napøíklad známá skuteènost, že z velkých ploch osetých kukuøicí se voda okamžitì rozlévá do okolí, protože ji tyto rostliny nejsou schopny zadržet. Nové pracovištì veteriny XX/Moravský Krumlov/ Okresní veterinární správa ve Znojmì sdìluje, že dnem zahajuje èinnost její detašované pracovištì v prostorách Mìstského úøadu Moravský Krumlov se sídlem námìstí T. G. Masaryka 29 (nad poštou ve 2. patøe). Pracovištì je zøízeno pøedevším k pøiblížení státní správy na úseku veterinární péèe pro chovatelskou veøejnost v obcích spadajících pod MìÚ MK (vystavování veterinárních osvìdèení, podávání informací dle zákona 106/1999 Sb., pøíjem podání aj.). Èinnost pracovištì zajiš uje støídavì MVDr. Marie Šerá a MVDr. Daniel Hellman. Úøední hodiny jsou stanoveny v pondìlí a støeda 10:00-13:00 hodin, v ostatní pracovní dny pouze po telefonické dohodì na èísle nebo MVDr. Jaroslav Nekula XX/Ivanèice/ Lokální pøívalové deštì minulých dní zpùsobily spláchnutí hlíny ze svahù Jakuba a Neslovic, èímž v Ivanèicích došlo hned dvakrát po sobì k záplavám. Poèasí si s lidmi hrálo jako koèka s myší, nebo v nìkterých lokalitách nespadla ani kapka. Pøed Besedním domem se ale vytvoøilo poøádné jezero a ivanèické námìstí zmizelo pod nánosem bahna. XXDùvodem havárie je dle slov starosty MUDr. Adama absence funkèních retenèních nádrží, nevhodný osevní plán na svazích kukuøiènou monokulturou a pøedevším èerné skládky nad cihelnou, kdy pneumatiky a jiné harampádí okamžitì ucpe møíže do zaklenutí Møenkového potoka. XXNebezpeèí pro Ivanèice nehrozí ani tak vylitím tøí zdejších øek, ale spíš polohou mìsta v údolí, kdy se velká voda pøi lijáku valí z okolních kopcù a místní každý vìtší déš sledují s hrùzou v oèích. Radnice proto intenzivnì jedná s vlastníkem lokality o øešeních vedoucích k nápravì. Zajiš ování lékaøské služby první pomoci v roce 2003 XXPodle stávající legislativy je kompetence v zajiš ování lékaøské služby první pomoci (LSPP) od svìøena obcím s rozšíøenou pùsobností, tj. Mìstu Moravský Krumlov. Na zabezpeèení dané péèe byla mìstu poskytnuta Jihomoravským krajem dotace ve výši Kè. Tento smluvní vztah je uzavøen na dobu urèitou - do Èerpání uvedeného pøíspìvku do konce roku 2003 v kvìtnu potvrdil dopisem Ing. Lubomír Šmíd, námìstek hejtmana JHK. XXMìsto Moravský Krumlov zabezpeèuje LSPP pro obèany ve správním obvodu obce s rozšíøenou pùsobností (33 obcí) prostøednictvím spol. s r. o. APEX M. K., Znojemská 235, Moravský Krumlov, a to jedním lékaøem a zdravotní sestrou v budovì spoleènosti v následujícím rozsahu: pondìlí - ètvrtek (15:00-17:00 hod.), pátek (15:00-24:00 hod.), sobota - nedìle (00:00-7:00 hod.), pondìlí (00:00-7:00 hod.). XXZa výkon LSPP zaplatí mìsto poskytovateli èástku max. ve výši Kè roènì (neinvestièní a mzdové náklady snížené o výnosy z plateb od zdravotních pojiš oven v roce 2003). V ní nejsou obsaženy náklady na dopravní zdravotní službu, jejíž výkon zajiš uje Nemocnice Znojmo, pøíspìvková organizace, MUDr. Jana Jánského 11, Znojmo, jedním vozidlem s výjezdy ve správním obvodu obce s rozšíøenou pùsobností. Za výkon této èinnosti bude poskytovateli uhrazena max. èástka korun roènì. XXLSPP je takto zajištìna do Se starosty obcí spadajících pod správní obvod bude zabezpeèení LSPP projednáno koncem mìsíce èervna Bartolomìj Pitlach, starosta Bahno skonèilo až na námìstí foto radnice Ivanèice XXRada mìsta Ivanèice na základì zákona 128/2000 Sb. o obcích v rámci své pravomoci zøídila další svùj iniciativní a poradní orgán - komisi pro územní plánování, investice a dopravu. Jedná se o tìleso sdružující odborníky v oboru stavebnictví s bohatou zkušeností a odborným pøehledem. Pøedsedou komise je pan Radoslav Skála, místopøedsedou Pavel Vavroušek a èlenové: Dieter Geidl, Ing. Josef Janíèek a Jaroslav Musil. Pro potøeby komise je možno vytváøet pracovní skupiny, kam mohou být pøizváni další odborníci, a již ve vztahu k pøírodì, dopravì, Po prùzkumu na místì by mìla Zemìdìlská vodohospodáøská správa, oblast povodí Moravy Tøebíè pøijmout úèinná opatøení bránící v ucpání møíží pøi každém vìtším dešti. Souèasnì musí vodárenská spoleènost vyèistit kanalizaèní sí a také Zemìdìlské družstvo Neslovice by se mìlo zamyslet nad osevním plánem i zmìnami v krajinì tvorbou a udržováním remízek a mezí, které by erozím pùdy co nejvíce zabránily. XXZároveò vedení mìsta vodním tokùm a podobnì. Tento nástroj pøispívá nejen k pøiblížení rozhodování obèanùm, ale i k øešení návrhù a pøipomínek obyvatel i podnikatelù Ivanèic. XXJe naprosto zásadní vìcí, aby se k problémùm tížícím naše spoluobèany mohla vyjádøit odborná veøejnost, sdružená v komisi, která kvalifikovaným zpùsobem, podloženým moderní technikou a citem, bude pøedkládat zodpovìdným orgánùm mìsta svoje stanoviska a návrhy. XXNa prvním jednání, ve støedu 28. kvìtna, vedle projednávání obligátních bodù (schvalování jednacího øádu, Sobotní záplavy na Møenkovì potoce apeluje na spoluobèany, aby využívali sbìrného dvora a nezakládali èerné skládky, které se na zaplavení centra mìsta podepsaly. Dùsledky tohoto protizákonného jednání stojí všechny postižené nemalé finanèní èástky. /uè/ Další komise pøi MÚ zahájila èinnost seznámení s Vnitøním pøedpisem o komisích RM) pøijala základní teze, kterými by se chtìla zabývat. Týká se to nejen minulých a soudobých rozhodnutí, ale, a to pøedevším, rozhodnutí budoucích, která ovlivní mìsto v intencích Územního plánu i dopravní situace. XXJsem si jist, že vedle komise pro životní prostøedí, jež už léta pracuje s pozitivními výsledky, vznikl další kvalitní institut, který pomùže nejen RM a potažmo i zastupitelstvu pøi øešení zásadních otázek, a nadlouho ovlivní život nás všech. J.Pospíchal, místostarosta Ivanèic Stavební spoleènost JOKA s.r.o. Tiskárenská 433, Moravský Kumlov nabízí k pronájmu kanceláøské prostory v sídle firmy 3 kanceláøe 19 m 2 (možnost vzájemného propojení) 1 kanceláø 31m 2 parkovištì pøed budovou Informace na tel./fax: , nebo osobnì v sídle firmy. Váš hostitel Penzion PRINC v centru Ivanèic Vám a Vašim obchodním partnerùm nabízí komfortní jedno a dvoulùžkové pokoje apartmán restaurace, bar, salonek, vlastní parkovištì Telefon: , ax: Mobil: ORS PLUS s.r.o. stavební spoleènost Bašty 2, Brno, tel.: Nabízíme práce: výstavba rodin. domù rekonstrukce montáž sádrokartonù zednické a obkladaèské práce topení instalaèní práce plyn Ing. Jiøí Strmiska Milan Štork Nabízíme hypotéèní úvìry s 0% navýšením Pøi neschopnosti splácet (nemoc, úmrtí) neztrácíte majetek a spoleènost za Vás celý hypotéèní úvìr zaplatí (uhradí). Novinka v ÈR. Státní podpora. Tel.: BAZÉNY ZASTØEŠENÍ - PØÍSLUŠENSTVÍ ÓLIOVÉ LAMINÁTOVÉ BETONOVÉ PLASTOVÉ VENKOVNÍ VNITØNÍ ZAPUŠTÌNÉ NADZEMNÍ DODÁVKY NA KLÍÈ VÈ. STAVEBNÍCH A ZEMNÍCH PRACÍ REKONSTRUKCE SERVIS ÚDRŽBA KVALITNÍ BAZÉNOVÁ CHEMIE A PØÍSLUŠENSTVÍ izolace proti vodì - elektromontáže - stavební práce irma VALLA - Palackého 104, M. Krumlov, T/ : , , Nabízíme více: NOVINKY svìtové úrovnì TOP - 72 Ètyøkomorový profil k - 1,3 - u nás standard BLOK rám Pìtikomorový profil k - 1,1 - reno Pøekrývací profil pro výmìnu starých zdvojených oken v panelových domech BEZ VYBOURÁNÍ, zednických a malíøských prací ZDARMA Mikroventilace, tìsnìní v barvì profilu, zamìøení a cenová nabídka Navštivte naši VZORKOVNU v sídle firmy: Dvoøákova 21 - Agrodùm, 7. patro, dveøe è. 816, Znojmo tel.: , kl. 445, mobil: , splníme všechna Vaše pøání Kooperativa, druhá nejvìtší pojiš ovna v ÈR, kanceláø Ivanèice PØIJME finanèní poradce do elitního týmu specialistù pro prodej a klientský servis v oblasti pojištìní osob Požadujeme samostatné, odpovìdné a flexibilní SŠ nebo VŠ s chutí pracovat v silné a rozvíjející se firmì Garantujeme odborné zaškolení, zajímavou práci, kariérní postup a ohodnocení dle výkonu Praxe v oboru není nutná Zájemci, posílejte životopisy na adresu: Dobroslava Tùmová Kooperativa, pojiš ovna, a.s. - kanceláø Ivanèice Ivanèice, tel.: , gsm: ,

3 Lesáci z Plznì na exkurzi v Moravském Krumlovì Plzeòské kolegy pøivítal (zleva) ing. Utinek a starosta MK p. Pitlach s èleny dozorèí rady Mìstských lesù p. Ptáèkem a p. Štulíkem /Moravský Krumlov/ Mìstské lesy v Moravském Krumlovì navštívili 3. èervna zamìstnanci Správy veøejného statku mìsta Plznì, úseku lesního hospodáøství, zelenì a vodního hospodáøství. XXObdobné akce poøádá pravidelnì Sdružení vlastníkù obecních a soukromých lesù v ÈR. I toto setkání bylo pøíležitostí k výmìnì zkušeností a poznatkù pøi hospodaøení v nestátních lesích. Jak Plzeò, tak M. Krumlov leží v oblasti, kde je produkèní schopnost lesa pomìrnì nízká a není možné oèekávat výrazný ekonomický pøínos pro vlastníka. XXÚvodem všechny zúèastnìné krátkým proslovem pøivítal starosta mìsta Bartolomìj Pitlach a velmi pozitivnì ohodnotil dosavadní správu krumlovských lesù. Za dobré výsledky, které nejen pøináší významnou èástku do mìstského rozpoètu, ale zejména vedou i ke zlepšení stavu lesa, bezpochyby mìsto vdìèí jednateli spoleènosti Mìstské lesy Moravský Krumlov Ing. Dušanu Utinkovi, jeho odborné fundovanosti a obrovskému pracovnímu nasazení. XXPro srovnání, mìsto Plzeò vlastní témìø ha lesní pùdy. Pro zajištìní lesního hospodáøství má 12 THP pracovníkù, z toho 8 lesních (1 lesnický úsek cca 500 ha) a 4 THP na oddìlení. Z pohledu produkce lesù a ekonomické výnosovosti majetku je mìsto Plzeò na hranici ekonomické sobìstaènosti. Hospodaøí s vyrovnaným rozpoètem, investice (rekonstrukce lesních cest, hájenek, objektù vodního hospodáøství), provoz rekreaèní oblasti hradí mìsto ze svého rozpoètu. V mìstských lesích v Moravském Krumlovì o výmìøe cca 500 ha hospodaøí formou pronájmu spoleènost Mìstské lesy Moravský Krumlov, spol. s r. o., která dále vykonává Policie zatím nic nezjistila XXMìsto Ivanèice podalo 17. bøezna tohoto roku na podkladì zjištìní finanèního výboru zastupitelstva podnìt Okresnímu státnímu zastupitelstvu Brno k pøešetøení všech okolností týkajících se výstavby 63 bytových jednotek v lokalitì starého sídlištì v Ivanèicích. Podnìt prošetøila Policie ÈR a 27. kvìtna 2003 vydala usnesení, kterým celou záležitost bytových jednotek odložila. XX/Oslavany/ V minulých dnech byla v Oslavanech ukonèena dvì výbìrová øízení. První se týkalo rekonstrukce místních komunikací ulic Nový svìt, Havíøská, Na støíbøe. Pùjde o kompletní opravu uvedených silnic i chodníkù, v jejímž rámci bude zároveò položena kabelová televize a rekonstruována kanalizace. Celkové náklady dosáhnou asi pìti milionù korun. Akce je rozvržena na dva roky. Letos se zøídí splašková kanalizace Na støíbøe, položí se deš ová kanalizace na ulici Nový svìt, kde se vybuduje také kompletnì nový povrch vozovek i chodníky, stejnì jako v horní èásti ulice Na støíbøe. Zbývající èást oprav probìhne poèátkem roku 2004, tak, aby byly ukonèeny do kvìtna Pøedpokládané zahájení prací je stanoveno na èervenec - po vyøešení vydání vodoprávního stavebního povolení. XXDruhé výbìrové øízení bylo vypsáno na rekonstrukci sociálního zaøízení vèetnì nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 3 službu odborného lesního hospodáøe pro 8 okolních obcí (dalších cca 560 ha lesù). Spoleènost má 2 THP - jednatele (správce) a technièku. XXExkurzní trasa seznámila úèastníky s hlavními problémy hospodaøení mìstských lesù, mezi které patøí pøevod ménì kvalitních dubových porostù výmladkového pùvodu na les vysoký semenného pùvodu s maximálním využitím možností pøirozené obnovy i výchova mladších porostù døíve pìstebnì zanedbaných. Hosté konstatovali, že ve srovnání s tradièním takzvaným paseèným zpùsobem hospodaøení se jedná o èinnosti velice odbornì a èasovì nároèné. Spolu s dùslednou sortimentací vytìženého døíví na manipulaèním skladì je to však asi jediná možnost, jak udržet hospodaøení v lese bez ztráty. Ing. Stanislav Janský, odborný lesní hospodáø lesù mìsta Plznì (red. upraveno) Pomoci v nouzi by mìla sbírka /Oslavany/ V rámci rekonstrukce zámecké vìže dojde k osazení pùvodního náboženského symbolu, Panny Marie, na špièku vìže. Koneènì odtud zmizí nepatøièná hvìzda, jež v 50. letech vystøídala náboženský motiv. Bohužel, pùvodní dílo se ztratilo v propadlišti dìjin, proto bude muset být vyrobena zbrusu nová replika. Výbìrové øízení, ani smlouva na opravu vìže, však s touto variantou nepoèítaly, tedy na ni chybìjí peníze. Katolický dùm a Orlovna se rozhodly jít ne zcela tradièní cestou a pøipravují rozsáhlou sbírku na území mìsta Oslavany, která by mìla vyvrcholit v èervenci, v rámci Karmelské pouti. Radnice danou iniciativu velice vítá a je spolu s organizátory pøesvìdèena o její úspìšnosti, pokud se obèané rozhodnou pøispìt na dobrou vìc. Podle slov starosty Aldorfa bude vìž vizitkou a tváøí Oslavan, tedy je nutno vše velmi peèlivì zvážit a pøipravit. Souèasný návrh Nanebevstoupení Panny Marie pøedpokládá, že pùjde o otáèivou korouhev potaženou plátkovým zlatem. Náklady by se mìly pohybovat okolo korun. /uè/ Výbìrová øízení jsou skonèena napojení na kanalizaci v nové budovì základní školy, o níž jsme vás informovali v pøedchozích èíslech Zrcadla. Vítìznou firmu vybrala jako obvykle komise složená ze všech èlenù Rady mìsta Ivanèice a stala se jí spoleènost Hutira - PSV s r. o. Ivanèice. Dle slov pana starosty hlavnì proto, že má v Oslavanech velmi dobré jméno, výborné reference a v rámci výbìrového øízení pøedložila pro mìsto nejlepší cenové i smluvní podmínky. /ham/ Rekonstrukce radnice XX/Ivanèice/ Reforma veøejné správy a pøechod úøedníkù z okresu na obce s rozšíøenou pùsobností pøinesla také v Ivanèicích potøebu nových kanceláøí. Z financí urèených právì na tuto reformu se bìhem letošního roku financovaly jednotlivé etapy rekonstrukce ivanèické radnice. Od ledna již probìhla pøestavba stavebního úøadu a odboru vnitøních vìcí, kde se opravila elektroinstalace, omítky, nátìry, podlahy, ústøední topení a položila nová podlahová krytina. Kanceláøe byly vybaveny nebo doplnìny nábytkem. XXV kvìtnu stavebníci využili období bez svateb a zrenovovali èelní stìnu obøadní sínì, novì oèalounili køesla a opravy doznala i kanceláø matriky. Hned ètyøi svatby první èervnovou sobotu probìhly v prostøedí vonícím novotou. Celkové náklady na opravy dosáhly zhruba milionu korun, pøièemž radnice na bourací, zednické i další práce maximálnì využila pracovní èety mìsta a firmy sjednala jen na odborné záležitosti. Zaèátkem èervna se zapoèalo s celkovou rekonstrukcí správní budovy na ulici Petra Bezruèe, odboru správních èinností a odboru dopravy, která má rozpoèet pøes ètyøi miliony korun. /ham/ Nové školní sportovištì XX/Oslavany/ Vzhledem k tomu, že oslavanská ZŠ je velkou spádovou školou se zhruba 650 žáky a sportovním aktivitám mládeže se tady vìnují opravdu hodnì, jeví se radnici jako nutnost vybudovat zde moderní sportovní areál. Tato významná investièní akce se intenzivnì pøipravuje a v pøíštím roce by mìlo být dílo zapoèato. Stavba se plánuje na èásti školní zahrady, kde vyrostou dvì multifunkèní høištì s umìlým povrchem, atletická dráha a potøebné zázemí. Souèasnì by mìl být v rámci této stavby vybudován šatnový blok pro starou budovu školy a prùchod spojující obì budovy. Nyní se aktualizuje projektová dokumentace, vypracovaná již døíve, a probíhají jednání ve vztahu ke státnímu rozpoètu tak, aby celá investice ve výši kolem 15 milionù korun mohla být zahájena již v roce V Oslavanech jsou pøesvìdèeni, že cestou sportu a aktivního využití volného èasu mládeže je možno omezit mnohé negativní projevy dìtí, bez jakýchkoli zájmù se poflakujících po ulicích. /uè/ Kontejnery pro tøídìní odpadu chápou po svém XX/Miroslav/ Mìsto se zapojilo do programu separace odpadu pøes firmu EKOKOM a dlouho se zkoumaly všechny eventuality co nejlepšího systému. Od poètu nádob, pøes nejvhodnìjší lokality na umístìní i intervaly vyvážení. Na území mìsta je dnes rozmístìno dvacet tisícilitrových kontejnerù na sklo, papír a plast, do nichž ovšem nesmí pøijít nic jiného. XXPo prvotních zkušenostech byly pøípadné problémy vyøešeny a vše fungovalo s možností aktuální reakce na rùzné výkyvy, napøíklad pøi souèasné zvýšené spotøebì tekutin v dùsledku horka a tím vìtšímu množství nápojových PET lahví, které musí být vyváženy èastìji. S èím si však ani sebelepší systém poradit neumí, je bezohlednost nìkterých spoluobèanù, pøedevším v Kašenci, na ulicích Tyršova a Rybnièní, kteøí si separaèní nádoby pletou s popelnicemi a házejí do nich všechno možné - dokonce i uhynulá zvíøata. Takto znehodnocený tøídìný odpad bohužel musí putovat na normální skládku a obec je povinna odvoz zaplatit, místo aby od EKOKOMu peníze získala. XXPodle slov místostarosty Romana Volfa pøijde na øadu opìt pøesvìdèování spoluobèanù, protože to, že se kontejnery odvezou, problém neøeší. Radnice vìøí, že všichni obyvatelé a pøedevším pár jedincù, jež kazí úsilí i práci ostatních, nutnost ekologického a zároveò ekonomického chování pochopí a pøizpùsobí se. Radnice spolu s odpovìdným pøístupem k odpadové politice velmi oceòuje i další aktivity spoluobèanù smìøující k zlepšování životního prostøedí i vzhledu svého mìsta. Jedná se pøedevším o udržování veøejných prostranství v okolí domù a sekání trávníkù. Zelených ploch, které je nutno posekat, je totiž obrovské množství a proto radnice dìkuje všem, kteøí svou prací pomohou. /ham/ IVANÈICE, V OLŠÍCH 1 tel./fax: tel.: mobil: PRODEJ A POKLÁDKA PVC, KORKU, LAMINÁTOVÝCH A DØEVÌNÝCH PODLAH OBKLADY A DLAŽBA PÙDNÍ VESTAVBY A NADSTAVBY SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER

4 4 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník O stavbì rozhodne dotace XXMìsto Oslavany již døíve podalo žádost o finanèní pøíspìvek ze Státního fondu bydlení na výstavbu bytových domù. V letošním roce je poslední možnost získat státní dotaci dle stávajících pravidel, tzn., že mìsto vytvoøí družstvo s potencionálními èleny, vloží do výstavby vlastní dotaci, družstevníci dokryjí zbytek a lze zcela bezproblémovì zahájit stavbu. Radnice má pøipravenu dokumentaci na dva domy s 15 bytovými jednotkami rùzných rozmìrù. Právì teï probíhá v Praze závìreèné rozdìlování penìz a koncem èervna by mìly být známy výsledky. Zájemcù o byty je již dnes dostatek, tedy kladné vyøízení žádosti v Oslavanech oèekávají pøímo s napìtím a velmi by je uvítali. Pokud by pøišlo zamítavé stanovisko, stavba je dle slov starosty Aldorfa ekonomicky nemožná. V opaèném pøípadì dojde k okamžitému jednání se zájemci tak, aby výstavba probìhla co nejdøíve v rámci regulí daných Státním fondem. /ham/ Ivanèice tvoøí mikroregion XXMìsto Ivanèice má eminentní zájem spolu s okolními obcemi v brzké dobì vytvoøit funkèní mikroregion. Radní si totiž uvìdomují výhodu takového svazku, pøedevším v lepších možnostech získávání financí s rùzných strukturálních fondù podporujících èinnost svazku obcí. Z toho dùvodu také rada mìsta vyslala místostarostu pana Pospíchala na Národní snìm regionù 2003 v Kromìøíži, který se konal pod záštitou sponzorù, majících vazby na státní správu. Na snìmu vystoupili poslanci, zástupci ministerstev, zahranièní hosté, krajští zastupitelé i øeditelé rùzných institucí s tématy týkajícími se rozvoje i zahranièních vztahù regionù ÈR, integraèních procesù do EU a prezentace krajù ÈR èi mìst UNESCO. Za hmatatelný výsledek snìmu považuje místostarosta osobní setkání se èlenem ministerstva zemìdìlství Ing. Hladíkem, jehož pøednáška mìla perfektní úroveò, a s nímž byla dohodnuta spolupráce pøi tvorbì mikroregionu se zámìrem získání financí ze zdrojù EU. /ham/ Šestnáctiletý chlapec boural V Moravském Krumlovì havaroval v pondìlí 9. èervna odpoledne 16letý chlapec. Mladík øídil osobní auto ord Escort, pøi projíždìní zatáèky jel pøíliš rychle, dostal smyk a narazil do mostu. Vyvázl naštìstí bez zranìní, ale vyšlo najevo, že nevlastní øidièský prùkaz a navíc si auto vzal bez souhlasu majitele. Nyní je podezøelý ze spáchání trestného èinu neoprávnìného užívání cizí vìci. Dobeláci letos druzí XXKaždoroènì koncem kvìtna se ve Znojmì v areálu pivovaru Hostan sejde mnoho vyznavaèù zrzavého moku na slavnostech piva. Pravidelnì, již nìkolik let, se soutìže pivní štafeta, která probíhá v rámci tìchto oslav, úèastní i dobeliètí pijáci. Úèast pro nì už není jen možnost zadarmo se napít èi vyhrát soudek piva, ale jde už o témìø prestižní záležitost. Již pár po sobì jdoucích let totiž drží prvenství v této sportovní disciplínì. Párkrát se umístili na druhém místì, to když jim vítìzství vyfoukli pivaøi z Únanova. XXŠtafety se zúèastòují ètyøèlenné skupiny borcù reprezentující svou rodnou hospùdku, kteøí mají za úkol v co nejkratším èase vypít každý jeden pùllitr 10 piva. XXLetos se do soutìže pøihlásilo 12 týmù. Zaèátek byl pro dobeláky slibný, èas soutìžících málokdy klesl pod 30 sekund. Èas, který naši borci, zastupující obèerstvení Hrubý Dobelice, potøebovali na zvládnutí úkolu, se v loòských letech pohyboval kolem 20 vteøin a ménì. Jejich nástup na start provázel výskot, pískot a tleskání poèetné skupiny fandù, soukmenovcù ze stejné dìdiny. XXKluci nasadili a krásnì, èistì, bez zbyteèného žgryndání si po triku vyprázdnili své pùllitry. Rozhodèí hlásí 14, trestná vteøina. Neuvìøitelné! Zdálo by se, že vítìzství je opìt v kapse. Ale ouha! Nastupují únanovští, tentokráte za hospùdku ve Tvoøihrázi. Porážejí dobeláky o pouhých 6 setin vteøiny. Dobeliètí se cítí poškozeni. XXMìsíc kvìten je mimo jiné i ve znamení zkoušek z dospìlosti na støedních školách. V našem regionu funguje nìkolik zaøízení, kde studenti posledního roèníku v minulých dnech absolvovali køest ohnìm. Dnes už mají všude po maturitách, se studenty se rozlouèili a samozøejmì budou dále sledovat výsledky pøijímacích øízení na další stupnì škol a hodnotit úspìšnost. XXNa Gymnáziu Moravský Krumlov poprvé v 54 leté historii konèila oktáva (28 žákù osmiletého gymnázia), pøièemž 23 z nich dosáhlo vyznamenání. Na ètyøletém studiu maturovalo 30 žákù - 8 s vyznamenáním, 4 èeká opravný termín. O gymnázium je stále dostateèný zájem a dle slov pana øeditele Tøetiny bývá kolem 70% jejich maturantù pøijato na vysokou školu. Podobnou úspìšnost zaznamenali i na Gymnáziu Ivanèice. Obdobnì vynikajících výsledkù dosáhly obì oktávy a stejnì tak napoprvé neodmaturovali 4 žáci ètyøletého gymnázia. Studenti gymnázií chápou studium jako pøípravu foto: mape Jeden z únanovských závodníkù ve finále pøevrhl, snad neš astnou náhodou, svou sklenici s nedopitky, což by vydalo alespoò na dva trestné body a tím je posunulo na druhé místo. Nikdo z rozhodèích si toho nevšiml.(?) Nepøehlédnutelná je i skuteènost, že èasomìøiè, pøed i po závodì, na vysokou školu, což naznaèuje témìø stoprocentní poèet podaných pøihlášek. XXNa SOŠ, SOU a OU Moravský Krumlov maturovalo celkem 59 žákù ve tøech tøídách: obchodnì podnikatelská èinnost, strojírenství, podnikání v oboru. Z toho 4 žáci skonèili s vyznamenáním, 49 prospìlo a 6 neprospìlo. Asi tøetina z nich si bude hledat zamìstnání a zbytek žákù by chtìlo dále studovat. Vedení školy spolu s MìÚ pro absolventy i jejich rodièe pøipravilo rozlouèení s pøedáváním Dobelské kvarteto sedìl v živém a pøátelském rozhovoru u stolu únanovských. Napjatou a nevraživou náladu øeší vítìzové. Jdou svým nejvìtším rivalùm z Dobelic poblahopøát ke skvìlým výkonùm a zvou je na pivo. I poslední reptalové umlkají a noøí své nosy do pìny trénujíc na pøíští rok. /alp/ Maturanti složili zkoušku z dospìlosti vysvìdèení a pamìtních listù na nádvoøí radnice. Nejvìtším pøáním pedagogù bylo, aby jejich žáci našli co nejlepší uplatnìní a pokud možno žádný neskonèil na úøadu práce. XXSOŠ a SOU dopravní a mechanizaèní Ivanèice dovedla k maturitì žáky tøech oborù. Celkem skládalo zkoušku na 50 studentù, pouze 3 z nich nebyli úspìšní. Také zde si všichni, vèetnì rodièù, pochvalovali krásnou atmosféru pøi slavnostním vyøazení maturantù v prostorách Památníku A. Muchy. /uè/ provozovna: Havlíèkova 1163 MIROSLAV, tel.: PRÁZDNINOVÉ GRILOVÁNÍ irma Masiko Miroslav Vás zve k nákupu sortimentu urèeného pro vyznavaèe grilování a zahradního posezení. Sezónní nabídka zahrnuje následující výrobky, které si u nás budete moci zakoupit až do 30. záøí 2003: krùtí marinované maso Asie na kotlík 89,00 krùtí steak na gril (pøíchu gyros nebo bylinková marináda) 89,00 krùtí KEBAB (ochuceno orientální smìsí koøení) 89,00 vepøový steak na gril 89,00 Zavádìcí ceny nabízeného sortimentu a široká možnost dalšího výbìru: Èerstvé chlazené maso: Krùtí prsa 119,00 Krùtí horní stehno (kýta) 65,00 Krùtí gulášová smìs 79,00 Krùtí køídlo 39,00 Krùtí èína 99,00 Polévkové kosti 9,00 Ramínko 48,00 Uzenáøské speciality: Krùtí šunka Standard 89,00 Krùtí uzená rolka 99,00 Aspik 95,00 Krùtí klobás 89,00 Krùtí salám polosuchý Kru as 119,00 Otevøeno: Pondìlí - Pátek Parkovištì u provozovny SUPER NABÍDKA: KRÙTA ZA CENU KUØETE cena: 49 Kè Cena za kg celé mražené krùty o váze cca 7,5 kg ROZŠÍØENÍ SEZÓNNÍ NABÍDKY o široký výbìr zmrzlin na døívku i v rodinném balení za ceny z nichž Vás pøíjemnì zamrazí.

5 nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 5 U vojenské pevnosti se støílelo foto: ham XPrvní èervnová sobota se stala pro milovníky vojenské historie a nadšence z obèanského sdružení Minimuzeum èeskoslovenského opevnìní , zabývající se øadu let studiem i obnovou vojenských opevnìní, malým svátkem. XXPodaøilo se jim nedaleko Moravského Krumlova (úsek 16 - M. Krumlov), v lesíku na kopci Spravedlnost nad silnicí z Rakšic do Bohutic, slavnostnì otevøít tzv. Minimuzeum ès. opevnìní sestávající ze dvou zrekonstruovaných vojenských pevností. Dva zájemci o vojenskou techniku a prvorepublikovou armádu zaèínali zcela amatérsky pøed ètyømi lety bez celkové koncepce, pouze s velkým elánem. Informace shánìli, kde se dalo, a postupnì navázali kontakty s lidmi, kteøí mìli s podobnými aktivitami praxi. V roce 2001 založili sdružení, dnes èítající dvanáct èlenù, a spolu se svými pøíznivci zhruba dva roky pracovali na celém projektu, pøièemž bylo nutno objekty vyèistit, obnovit opadanou omítku, vše natøít, opravit ventilátory, periskopy, závìry støílen, vybudovat obvodovou protipìchotní pøekážku a vykácet pozorovací prùsek. XXVýstavba úseku 16 byla zadána po vzoru francouzských pevností 16. èervence Celkem zde mìla stát stovka objektù, z nichž však bylo realizováno pouze dvacet. Cílem opevnìní bylo zpomalit nebo znemožnit postup fašistù na Brno. Pevnosti jsou dodnes v pomìrnì dobrém stavu, pokud nemluvíme o jejich vybavení. Ve vìtšinì z nich jsou dochovány odsavaèe zplodin hlavních zbraní, kovové lapaèe nábojnic, kovové montážní stolky a zarezlá periskopová pouzdra. XXSlavnostní otevøení obou lehkých opevnìní (LO) vz. 37 typ A-120 i LO vz. 35 typ A, se vztyèením vlajky a salvami na poèest všech, kteøí objekty budovali, pøipadlo na 65. výroèí zadání prací. Tehdy pomáhali stavìt i místní obyvatelé, jež byli odhodláni území bránit, ale Mnichov rozhodl jinak. XXOtevøení minimuzea pøihlíželo zhruba padesát divákù, foto: minimuzeum jež velmi ocenili kus poctivé práce i zanícenost èlenù sdružení do pozoruhodného díla. Všichni se zájmem sledovali zasvìcený výklad pøedsedy sdružení Petra Pokorného. Toho doplòovali i pøítomní pamìtníci, kteøí byli pro podobné pevnosti cvièeni. XXDle Ing. Arnošta Hrdiny, jednoho z hlavních protagonistù projektu, je snahou èlenù sdružení uchovat a uvést do pùvodního stavu alespoò nìkteré objekty. Jsou to ojedinìlá stavební díla, dùkaz technické zdatnosti našich pøedkù a svìdky pokusu o obranu malého státu pøed rozpínavostí mocného souseda, které tak zùstanou svìdectvím odhodlání i zrady, zmaru i nadìje., uvedl Ing. Hrdina. Všichni pøítomní se shodli na tom, že bychom na minulost nemìli zapomínat, ale mìli bychom se pokusit historii zprostøedkovávat i dalším generacím. Všichni zájemci jsou do minimuzea srdeènì zváni. /uè/ Oprava vnìjšího pláštì opevnìní Víkend hudby a motorek XX/Miroslav/ V sobotu 7. èervna si již tradiènì dali v Miroslavi dostaveníèko pøíznivci motorek. Poøadatelé - MKIC, DDM, motoklub Brnìnští draci a mìsto Miroslav, pøi té pøíležitosti soubìžnì uspoøádali v letním kinì hudební festival amatérských i profesionálních kapel a sraz motorkáøù. Program zahájily v 15 hodin školní mažoretky a poté již všichni spìchali na Nádražní ulici, aby nepøišli o vystoupení motocyklového kaskadéra. Stopy po jeho odvážných kouscích jsou na vozovce patrny dodnes. Motoklub Brnìnští draci pøipravil v prostoru autobusových zastávek jízdu zruènosti dìtí na kole, kde zápolila asi dvacítka foto: ham chlapcù ve zdolání slalomové dráhy na èas. Vítìzem se stal Zdenìk Veselý díky perfektní první jízdì. Tøi nejlepší závodníky poøadatelé odmìnili hodnotnými cenami. V podveèer se pomalu zaèalo plnit hledištì letního kina, kde se støídaly žákovské a studentské kapely rùzných žánrù i jmen: ZLOM VAZ, KAKTUS, ATLANTIS, TRIBEAT, NAŠKRK, NAVZDORY A TÌŽKO ØÍCT. Vše vyvrcholilo koncertem brnìnských skupin DEEP PURPLE REVIAL a THE MADAM URIAH HEEP. /ham/ Okružní 394, tel.: (bývalý areál OSP) KUCHYÒSKÉ STUDIO MORAVSKÝ KRUMLOV Provozní doba: Po - Pá hodin So hodin N O V Á Ø A D A S E K T O R O V Ý C H K U C H Y N Í V T Ì C H N E J L E P Š Í C H C E N Á C H Kuchyòská linka KARO 180 cm Kè Kuchyòská linka TANIA od Kè MONTÁŽ KUCHYÒSKÝCH LINEK ZDARMA U ZÁKAZNÍKA PRODEJ NA SPLÁTKY

6 6 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Ze Sluníèka se sluníèkem XXDnes pøešly MŠ na právní subjektivitu a snaží se vyprofilovat vlastním programem. Školka na ulici Malinovského v Miroslavi zašla ještì dál, když jako jediná v okresu Znojmo si spolu s vlastní identitou vymyslela i firemní název - Sluníèko. Sluníèko proto, když záøí, tak se vše s úsmìvem daøí a je krásnì na svìtì. Umí rozzáøit dìtské oèi, vyloudit úsmìv na tváøi a teple ji pohladit. To jsou podmínky, které si všichni pro naše dìti pøejeme, proto jsme také náš školní vzdìlávací program nazvali Š astné dítì. XXPøímo sluníèkovì záøila mateøinka také 9. èervna, kdy se v ní louèilo 26 pøedškolákù. Slavnostní odpoledne pøipravily paní uèitelky pro dìti i bezmála 60 hostù. Po pøivítání všech pøítomných øeditelkou školy program zahájil školní pìvecký sboreèek Skøivánek èítající 23 dìtí. V tom okamžiku došlo na první louèení, jelikož zpívala i pøedškolaèka Michalka Stuchlíková, která reprezentovala naši MŠ v sólovém zpìvu na Znojemském slavíèkovi a dvakrát soutìž vyhrála. Poté následovalo recitaèní pásmo Abeceda, oživené obrázkovými kartami s abecedou, a spoleèná báseò Ahoj, školo. Mezi nejdojemnìjší èást patøila slavnostní pøísaha dìtí, které rodièùm slibovaly, že se stanou správnými školáky. Za pedagogický kolektiv popøála øeditelka rodièùm co nejvíce radosti ze svých školákù, dìtem mnoho školních úspìchù a na památku jim pøedala diplom, spoleènou fotku i omalovánky. Žáci byli slavnostnì stužkováni pamìtními stužkami s nádherným keramickým sluníèkem. Závìreènou teèku zajistilo poslední zvonìní - pøedškoláci prošli s aktovkami na zádech za cinkotu rolnièek slavnostní ulièkou. XXCelou akci provázela nádherná atmosféra, z níž bylo patrné, že dìti byly ve své školce š astné, dlouho na ni nezapomenou, ale do základní školy se tìší a jsou na ni urèitì dobøe pøipraveny. Podìkování patøí Hanì Chaloupkové z Miroslavi, jež keramická sluníèka na stužky vyrobila a je dlouholetou sponzorkou MŠ Sluníèko. Danuše Jelínková, øeditelka MŠ Sluníèko Obèanské sdružení MIROSA hledá vlastní cestu VÝHERNÍ KØÍŽOVKA o 5 poukázek v hodnotì 200 Kè na služby poskytované firmou Kosmetika, masáže, pedikúra Zina Hrubá, Moravský Krumlov lolin, CN, artel, me, yunan, dry, naja, covet Sí stok Vìzení Brejlovec Brzdový systém Královská židle Patøící Radce XXMIROSA je novì vzniklá nezisková organizace mladých lidí, kteøí se poøádáním kulturních akcí, aktivit na ochranu pøírody a kulturních památek i prací s dìtmi a mládeží chtìjí podílet na rozvoji mìsta Miroslavi a jeho okolí. XXSkupinka nìkolika mladých nadšencù se formovala už pomìrnì dávno, jako obèanské sdružení se zaregistrovali v únoru Støedem jejich pùvodních zájmù byla lidská práva, životní prostøedí, pøièemž postupnì se zaèali více orientovat na svùj region a rozhodli se mìnit k lepšímu vìci, které jsou blízko a které se jich pøímo týkají. Proto se zamìøili na rozvoj Miroslavi a okolí. Výhodu vzniku sdružení vidí pøedevším v tom, že mají možnost zúèastnit se grantových výbìrù, získat finance z rùzných zdrojù a postupnì se stát rovnocenným partnerem v jednáních s institucemi. XXSdružení sestává z osmi stálých èlenù, ve vìku rokù, kteøí tvoøí páteø veškerých aktivit, ale èasto se k nim pøidávají další fandové, jež se zapojí spíše nahodile a pomùžou pøi jednotlivých akcích. Každý má svùj okruh zájmù i dovedností a je pouze na nìm, jak je uplatní. Všechny nápady jsou samozøejmì vítány, ale jejich autor musí vyvinout vlastní úsilí, pracovat na nápadu a pokusit se ho realizovat až do konce, pøièemž ostatní mu rádi pomùžou a poradí. XXO nìkterých aktivitách MIROSY jste se mohli na stránkách ZRCADLA doèíst již døíve (filmový festival Stíny svìta, Den židovské kultury, Vlajka pro Tibet aj.) V souèasné dobì se pustili i do projektù daleko smìlejších a nároènìjších. Právì dokonèili mnohastránkové elaboráty pro grantová øízení na program Miroslavské raritky a na vybudování moderního dìtského høištì v Miroslavi. Uvìdomují si, co obci chybí pro smysluplné vyžití mladých, kteøí nejsou nikde organizováni nebo nechtìjí volný èas trávit v hospodì, a snaží se nejen na tyto nedostatky upozoròovat, ale též pøiložit ruku k dílu. Jsou pøesvìdèeni, že napøíklad kvalitní sportovištì, plavecké bazény, kavárny a èajovny pøilákají alespoò èást dosud bezprizorní mládeže poflakující se po mìstech a parcích. XXTo, že se práce nebojí, dokázali mimo jiné i podle slov místostarosty Romana Volfa, pøi jarním úklidu èerných skládek a odpadu v Miroslavi. XXV èem vidí MIROSA nejvìtší problémy pøi naplòování svých zámìrù? Podle Elišky Poèarovské, jedné ze zakládajících a nejaktivnìjších èlenek skupiny, je to samozøejmì problém financí XXPoslední kvìtnovou sobotu se konal v Miroslavi benefièní koncert na záchranu kostela sv. Mikuláše v Miroslavských Knínicích, který poøádalo Obèanské sdružení Porta coeli ve spolupráci s Mìstským úøadem Miroslav. XXVystoupil violoncellista, koncertní mistr Janáèkovy opery Národního divadla v Brnì Josef Klíè za doprovodu Dagmar Zámeèníkové, absolventky JAMU a pedagožky Konzervatoøe v Brnì. Zaznìla zde díla našich slavných skladatelù, ale i vlastní tvorba Josefa Klíèe. Oba mladí interpreti pøedvedli skvìlý výkon, který by leckde v zahranièí dokázal zaplnit jakýkoliv koncertní sál. Je jen škoda, že tento laureát mnoha cen, absolutní vítìz soutìže mladých umìlcù Yamaha v USA, hrál pøed tak malým poètem posluchaèù. Bohužel to není v souèasné dobì výjimka, kdy koncerty tohoto druhu, pokud jsou vùbec poøádané, jsou slabì navštìvovány. Tento umìlec dokázal v Japonsku zaplnit velký koncertní sál s kapacitou lidí, ale v Èechách i na Moravì hrál leckdy pøed setinovým publikem. foto Mirosa: pøi realizaci nároènìjších programù, dále nutnost urèité profesionalizace týmu, aby byli všichni schopni psát projekty, komunikovat s úøady, s médii (proto se rozhodli další èlenové absolvovat Školu obèanské aktivity organizovanou Hnutím DUHA, která jim poskytne mnoho nezbytných dovedností i informací). Za stìžejní úkol však èlenové sdružení považují nutnost vlastní XXMožná bychom se mìli nad sebou zamyslet a zrevidovat rèení o muzikálnosti našeho národa a možná by tìch revizí mìlo být víc. Vždy i tìch zlatých èeských ruèièek kvapem ubývá. Je to dáno také tím, že upøednostòujeme jiné priority. Hudba našich klasikù to není, poctivá práce také ne, tak co vlastnì naplòuje náš život? XXStává se, že ani prostøedí, ve kterém žijeme, nás neuspokojuje a máme pro nìj jen kritická slova. Jenže právì my jsme ti, kteøí mohou prostøedí kolem sebe zlepšit tak, Po úklidu lesa profilace, nalezení cesty, nebo nyní jde o rùznorodou skupinu silných osobností, kterým nechybí nápady ani elán do práce, ale postupnì se musí naladit na stejnou tóninu, aby se jejich úsilí ubíralo týmž smìrem. XXOd 1. èervna se o sdružení MIROSA mùžete dovìdìt více i z novì vznikajících internetových stránek na adrese /ham/ Koncert na záchranu kostela témìø bez publika Èaj Setøená vrstva Obušek aby se nám zde dobøe žilo. Zapojení lidí rùzného smýšlení, vzdìlání a víry do obnovy památek by mohlo pøesáhnout i samotný cíl opravy kostela. Na to však potøebujeme odvahu, jež nám mohou dodat lidé stejnì smýšlející a uvažující. Proto bych chtìl ještì jednou podìkovat Dagmar Zámeèníkové a Josefu Klíèovi, kteøí bez nároku na honoráø zahráli tak skvìlý koncert, a další dík patøí také Mìstskému úøadu v Miroslavi za bezplatné zapùjèení hudebního sálu. Dr. Lubomír Janda, o.s. Porta coeli, Mir. Knínice Pøipravili jsme pro vás soutìž o pìt poukázek v hodnotì 200 Kè na služby poskytované firmou Kosmetika Zina Hrubá. Pokud se chcete zúèastnit køížovkáøské soutìže, zašlete nejpozdìji do pátku 20. èervna na korespondenèním lístku správné znìní tajenky spoleènì se zpáteèní adresou. Vylosovaným výhercùm budou poukázky zaslány poštou. Nepohoda Textilní surovina Korálové ostrovy Konèetina Suchý (angl.) Spisová zkratka Setnouti Letec MPZ aut Ománu Buøiè /ap/ Bolestné Dosna Prudký proud Halena (zastar.) Tìlesná cvièení Semita 1. díl tajenky Judský král MPZ aut Litvy Ch. zn. jódu Sundávat boty Marocká míra Americká mince Pobídka ke skoku Zasloužen Dravec MPZ let. Maroka Hustá Udas Pøát si (angl.) Umìlecký smìr Veèírky Nièitel Alkaloid Strana Nebarev. letáky Pøedložka Paøit Znaèka polomìru Slov. národ park Léto (oblastnì) Už ne Toliko Dopis. zkratka 2. díl tajenky Nátura Zneèiš- ovat V (angl.) Mimozemš an Bramborák Estonec Popìvek Iniciály Patrasové Trnovník Krátká zpráva SPZ aut Prahy Ostrý pøízvuk Muèedníci Asijský pìvec Když (slov.) Syn Tvoje Zkr. délky Ruský souhlas Zámìr Pyré Èasomíra Vrkoè kosmetika masáže pedikúra Zina Hrubá TGM 28, M. Krumlov Iniciály Polívky Mì (angl.) analýza pleti pøístrojem SAM barevná typologie lepení øas vizáž Tajenka výherní køížovky z èísla 11 znìla: èeský reprezentant Michal Bursa. Výherci: olka Alois - Ivanèice, Bisová Kvìtoslava - Miroslav, Vaníèek Jiøí - Moravský Krumlov, Vavøík rantišek - Ivanèice, Køeèková Bronislava - Miroslav, Mouèková Marie - Moravský Krumlov, Jelínek Pavel - Ivanèice, Bednáø Bohumír - Oslavany, Archman Zdenìk - Ivanèice, ládr Oldøich - Miroslav. TAJENKA: S kvalitní pedikúrou a epilací za pøijatelné ceny -... (dokonèení v tajence).

7 Informaèní servis nezávislý regionální ètrnáctideník - ZRCADLO 7 Dìtský den ve Vémyslicích XXV sobotu 31.kvìtna se dvùr a zahrada školy ve Vémyslicích zaplnily desítkami dìtí, které pøišly oslavit svùj svátek. Klub pøátel dìtí a školy pro nì ve spolupráci s místními uèiteli pøipravil tradièní dìtský den, plný her, soutìží a písnièek. Zatímco ti nejmenší se s nadšením vrhali do zápolení o sladké odmìny, rodièe i prarodièe, kteøí v hojném poètu své ratolesti doprovázeli, využívali odpoledního sluneèného poèasí k posezení se známými a pøáteli. Mnozí z nich se však spoleènì s dìtmi s nadšením pouštìli do soutìže o hlavní výhru sobotního odpoledne - velkou pøepravku pøekvapení pro celou rodinu. Bez povšimnutí nezùstal ani stánek s obèerstvením, vybavený nìkolika druhy nápojù, masem na kotlíku a rùznými slanými i sladkými pochutinami. Vlnu nadšení mezi dìtmi vyvolal dárek obecního úøadu v podobì zmrzliny, o jejíž zbytky se po spravedlivém rozdìlení strhl urputný boj. Také párek urèený k opékání nad ohnìm byl pøíjemným zpestøením pro všechny generace. Aby odpoledne nebylo pøíliš jednotvárné a neomezovalo se pouze na soutìže, pøipravili si jednotlivé roèníky žákù ZŠ Vémyslice krátká taneèní a hudební vystoupení a potlesk sklidil i soubor Podhoráèek s pásmem lidových tancù. Zájem návštìvníkù vyvolal i pøíjezd mìstských policistù z Moravského Krumlova, kteøí seznámili pøítomné pøedevším s prací se psy, s jejich výcvikem i odchytem, a pøedvedli zadržení pachatele. Dalším bodem programu bylo vystoupení místních dobrovolných hasièù, na jejichž ukázky výcviku mnozí hned tak nezapomenou. Ostatnì jako na seznámení s jejich technikou, kterou si mohli všichni nejen dùkladnì prohlédnout, ale i náležitì osahat. Vìtšina návštìvníkù tak neskrývala své uznání nad dobøe pøipravenou akcí a odcházela až v pozdních veèerních hodinách. Doufejme tedy, že elán a organizaèní schopnosti vydrží poøadatelùm i nadále. Radovan Stanìk, ZŠ Vémyslice Desáté narozeniny XXDesáté narozeniny, to mùže být málo i hodnì. Deset let již trvá pøátelství mezi naší základní školou a školou v Sankt Leonhardu. V záøí a kvìtnu se setkávají žáci obou škol jednou v Rakousku, jednou u nás v Moravském Krumlovì. Ve støedu 14. kvìtna jsme jeli do Rakouska a návštìva byla opravdu výjimeèná. U pøíležitosti 10. výroèí se slavilo, zpívalo, tanèilo a hlavnì mluvilo nìmecky, anglicky i èesky. Úvodní pøedstavení našeho programu jsme tentokrát mìly na starosti my Zdeòka Slámová anglicky a Míša Šmídová nìmecky. Rakouští pøátelé nás pøivítali dvìma písnièkami, my jsme jim za doprovodu kytary paní uèitelky Bystrianské zazpívali nìmecky, anglicky i èesky. Naši hostitelé se dále pøedstavili tancem na píseò skupiny ABBA. My jsme se na oplátku pochlubily vlastní choreografií Crazy bout you od skupiny Tima Reece. I Petr Svoboda mìl pøipravené pøekvapení, za doprovodu kytary a harmoniky zazpíval Když jsem byl chlapec malý. Bylo to jeho podìkování maminkám, které pro nás chystají pohoštìní. Samozøejmì, že oba páni øeditelé také pøipomnìli 10. výroèí. Nejlepší dárek nám pøedala paní uèitelka Margareta - 13 nových adres, 13 nových Brieffreundù. Pak jsme vyrazili na obìd k našim kamarádùm. Odpolední program byl rozmanitý. Nìkdo navštívil krásný hrad Rosenburg, nìkteøí byli v muzeu strašidel, nìkdo byl plavat v krytém bazénu. Vìtšinou jsme volný èas trávili pøímo v Sankt Leonhardu. Odpoledne tak uteklo rychleji, než jsme si pøáli, a byl tu èas odjezdu. Rozlouèili jsme se a neradi se vraceli domù. Už teï se tìšíme na další návštìvu v záøí! Zdeòka Slámová a Michaela Šmídová, redaktorky školního èasopisu Junior ze ZŠ Ivanèická Odpoledne patøilo všem XXV nedìli 1. èervna se v rámci oslav mezinárodního Dne dìtí uskuteènilo zábavné odpoledne. Letošní oslavy tak navázaly na úspìšnou loòskou akci. Zábavné odpoledne u rybníka poøádal DDM v Mor. Krumlovì spoleènì s pøíslušníky MìP. V úvodu odpoledne promluvila k pøítomným paní místostarostka Marie Valachová. Velitel MP pan Klikar potom pøítomným dìtem popøál vše nejlepší k jejich svátku a všem pøíjemné odpoledne. Na pódiu se pøedstavily dìti z krumlovských základních a støedních škol, èlenové zájmových kroužkù DDM a oblíbená studentská kapela NAŠKRK. Dìti zpívaly, tanèily i cvièily a vždy byly odmìnìny mohutným potleskem divákù. Celý poøad profesionálnì a bravurnì konferovala Hana Štìpánová. V prostoru areálu byla rozmístìna stanovištì, kde si dìti mohly vyzkoušet støelbu ze vzduchovky, luku, pøekonat lanové lávky, vyzkoušet pøekážkovou dráhu nebo lov rybièek. Nechybìl skákací hrad pro nejmenší a dìti i rodièe si mohli odnést vlastnoruènì namalovaný hedvábný šátek. Na tìchto stanovištích se kromì DDM prezentovali krumlovská Tìlocvièná Jednota Sokol a pøíslušníci složek Integrovaného Záchranného Systému ÈR. Zejména kluci obdivovali výstroj policejních potápìèù a zbranì, pøilby, štíty a neprùstøelné vesty tìžkoodìncù. Kdo chtìl, mohl si vyzkoušet práci s hasièskou støíkaèkou nebo se svézt na policejním motorovém èlunu. Svùj program zde mìli také pøíslušníci MP Mor. Krumlov. Psovod zvìdavým návštìvníkùm ukázal nìco z výcviku svého pejska, vèetnì zadržení nebezpeèného pachatele, kterého ochotnì zahrál pøíslušník vìzeòské policie Znojmo. Tradiènì byla v areálu k vidìní speciální technika pøíslušníkù hasièského sboru (Mor. Krumlov, Rakšice). Diváci také vidìli záchranu zranìné osoby z havarovaného vozidla Rychlou záchrannou službou, hašení požáru, použití vzduchových polštáøù, eskortní vozidlo Vìzeòské služby Znojmo, vozidlo dopravní policie vybavené radarem a policisty Státní policie ÈR ze Znojma a Mor. Krumlova pøi osobních soubojích. Mezi tím vším se na koních vznešenì projíždìli èlenové jízdního oddílu Mìstské policie Brno ve slavnostních uniformách. Podìkování patøí poøadatelùm, všem vystupujícím dìtem a jejich uèitelkám, pøíslušníkùm IZS a také pøítomným rodièùm a jejich dìtem. Protože nejhezèím dárkem k jejich svátku byla pozornost rodièù a spoleènì strávené odpoledne. Ing. Yvona Žáková Kulturní programy èervna 03 Kulturní a informaèní centrum Ivanèice v hod. - Návraty do historie - vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Ivanèice. Otevøeno: po - pá: , hod., so - ne: hod. v památníku Alfonse Muchy (Palackého 9). Výstava potrvá do v hod. a v 9.00 a hod. - Výchovný koncert ZUŠ Ivanèice - pro základní školy. Kino Réna, vstupné 10 Kè. Pøipravujeme: 25., 26., Ivanèická pou - Palackého námìstí. Pou ové trhy a atrakce, kulturní program: pátek Miks Maž, Gwalarn, Sanklabano. Sobota Kamarádi na hradì, taneèní škola M. Holého, M. Band, Kompromis. Nedìle Dubòanka v 7.30 hod. - lora Olomouc - letní etapa - botanická zahrada, palmový a tropický skleník, zahradnické trhy, zábavný program. Celodenní poznávací zájezd, odjezd od Besedního domu. Doprava: 160 Kè v Rebelové - zájezd na muzikál do Prahy do divadla Broadway. Cena: 835 a 735 Kè (vstupenka a doprava). STÁLÁ EXPOZICE VLADIMÍRA MENŠÍKA Palackého 9 (Památník A. Muchy), Ivanèice Letní otvírací doba: po, stø , út, èt, pá , so, ne , Vstupné: 10 a 20 Kè. Dùm dìtí a mládeže Ivanèice celý mìsíc - Ekookénko DDM - je tu vìdomostní soutìž, kde uplatníte své znalosti o pøírodì.v DDM Tesaøovo nám. 1. pátky v mìsíci od hod. - Klubové diskotéky pro náctileté v klubu OKNO, poplatek: 15 Kè v hod. - Diskotéka k rozlouèení se školním rokem, v DDM - klub OKNO, poplatek: 15 Kè. Dùm dìtí a mládeže Moravský Krumlov od hod. - Diskotéka pro náctileté. Rozlouèení se školním rokem ve víru tance, hudby a netradièních soutìží. Vstupné 20 Kè.Na DDM Moravský Krumlov. Pøipravujeme: Poslední místa na letní tábory poøádané DDM Mor. Krumlov. Pøihlásit se mùžete do konce èervna Pøímìstský tábor Kopretina. Po - pìší výlet do Budkovic, opékání špekáèkù (25 Kè), Út - výlet do Brna - projížïka parníkem, hrad Veveøí (150 Kè), St - archeologické nalezištì v Krumlovském lese (25 Kè), Èt - hrad Cornštejn (220 Kè), Pá - støedovìká osada Mstìnice (55 Kè). Pøihlásit se mùžete na jednotlivé dny i celý týden. Hlavní vedoucí Lenka Pokorná Letní aerobic camp - JANOV 2003, cena: Kè. LDT Janov u Slavonic. Ubytování ve 4-5 lùžkových pokojích s pøísl.. Týden plný her, zábavy a samozøejmì aerobiku. Sportovní tábor urèený nejen pro èleny kroužkù aerobiku. Hlavní vedoucí: Yvona Žáková Tábor pro teenagery TAPETA, cena: Kè, RS Štíøí dùl u Krucemburku na Èeskomoravské vysoèinì. Ubytování ve 4-6 lùžkových pokojích. Na tapetì budou outdoorové a cyklo aktivity, sportování, koupání a aerobic. Od 14-ti let. Hlavní vedoucí: Yvona Žáková. Mìstské kulturní støedisko Moravský Krumlov èerven - Podyjí našima oèima - fotografie a výtvarné práce zamìstnancù Správy Národního parku. Galerie Knížecí dùm, otevøeno: Po - Pá , , výstava potrvá do èerven - Výtvarné práce ZUŠ, práce dìtí MŠ - výtvarná soutìž. Mìstský úøad, nám. Klášterní 125, MK v hod. - Mezinárodní hudební festival 13 mìst - Concentus Moraviae - koncert Dva svìty romantiky - Alexander Besa - viola, Wihanovo kvarteto, zámek - Slovanská epopej. Mìstské kulturní a informaèní centrum Miroslav Memoriál Milana Irovského - mezinárodní fotbalový turnaj žákù. Poøádá - K Miroslav v 9.00 hod. - Boží tìlo - slavnostní mše na námìstí u sochy sv. loriána. Poøádá - ØK. arní úøad, MKIC a mìsto Miroslav Víkendové táboøení na chatì u koupalištì - poøádá DDM Sváteèní bohoslužba ke svátku sv. Petra a Pavla v katolickém kostele Pøímìstský tábor na chatì u koupalištì s tématikou Lovci mamutù. Poøádá DDM Miroslav. Klub èeských turistù Ivanèice výstava "Podyjí našima oèima"- fotografie, výtvarná díla a pøedmìty ze sbírek pracovníkù NP Podyjí. Odjezd v 8:50 od Besedního domu autobusem, zpìt pìšky po Rokytné do Ivanèic. Vede p. líèek táborák na Alotriu (nad høbitovem). Zveme všechny zájemce o tábornické posezení, pozpívání, pobesedování. Špekáèky s sebou zájezd "Lysá hora u Ochozu". Odjezd BUS z Brna Zvonaøky v 7:50 (nástupištì H 39) na zastávku Ochoz - Na Pastýøkách. Trasa: asi 12 km údolím Øíèky - Líšeò. Vede p. Polák. Pøipravujeme: Slováckými vinohrady - zájemci se pøihlásí do u p. líèka - Tel.: Mateøská škola, Školní klub a družina Oslavany ve hod. - Žížala - Zábavná hra pro všechny dìti, které se nebojí pohybu a rádi nìco vyhrají. U ŠK. Èlenové zdarma, ostatní 10 Kè v hod. - KLUBÁK Již tradièní oficiální hodnocení a odmìòování kolektivù a jednotlivcù z kroužkù a skupin. Akce je urèena pro nominované èleny ze všech kolektivù MŠ, ŠK a D, uèitele a sponzory, kteøí dostanou osobní pozvánku. Hlavní cenu darovala cestovní kanceláø PRO AG zájezd do Chorvatska v cenì Kè. V sále klubu. Program kin KINO MOR. KRUMLOV ( stø ve so ve ne v a stø ve LOÏ DUCHÙ Dobrodružný horor USA, titulky KRUH Horor USA a Japonska, titulky LÁSKA S VÝSTRAHOU Komedie USA, SRN, titulky so 28.6 ve DAREDEVIL ne v a Akèní film USA, titulky KINO RÉNA IVANÈICE ( stø ve ne ve MÍLE Muzikál USA, titulky PIANISTA Váleèný koprodukèní film stø ve DÙM NARUBY Komedie USA ne v a KAMEÒÁK Èeská komedie KINO OSLAVANY ( so v ne v so v PUPENDO Komedie ÈR s B. Polívkou RYTÍØI ZE ŠANGHAJE Akèní film USA, titulky TEST Thriller USA, titulky ne v ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ Komedie USA, titulky LETNÍ KINO MIROSLAV ( pá ve so ve pá ve so ve PÁN PRSTENÙ: DVÌ VÌŽE ilm N. Zéland, USA, titulky TEST Thriller USA, titulky HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA Dobrodružný film USA, SRN INTACTO Thriller Španìlsko, titulky ne ve HOLKY TO CHTÌJ TAKY Komedie Nìmecko Zmìna programù vyhrazena. Kemp a koupalištì Vémyslice PROGRAM NA ÈERVEN od 20. hod. - ZAHÁJENÍ SEZÓNY. TANEÈNÍ ZÁBAVA, hrají skupiny Naškrk, Nexus a S.R.O od 20 hod. - DISKOTÉKA od 20 hod. - DISKOTÉKA Informace na tel. è , po 20 hod., nebo na u Národní památkový ústav v Brnì, Správa státního zámku Vranov nad Dyjí, Støední zahradnická škola Brno a Kvìtinová galerie Brno poøádají výstavu Vranovská lilie kvìtinová aranžmá v Sále pøedkù a v zámecké kapli Výstavu mùžete navštívit od èervna v rámci prohlídky zámku dennì (kromì pondìlí) od 9 do 17 hodin. Boutique elegance - Miroslav, nám. Svobody 12, tel.: ÈSŽ, OÚ - Prosimìøice Módní pøehlídka - léto 2003 s kulturní vložkou sobota 21. èervna 2003, od hodin - KD Prosimìøice Na akci se podílí: HASKO - èeská výtvarná tvorba módní návrháøky a výtvarnice paní Hany Skoumalové z Brna. Ruènì malované odìvy, originální zpracování. T.I.K. - Ing. Ivety Nedomové z Brna. Pletená móda, ruèní batika. Originální modely, které úspìšnì pøedvádí a nosí hereèky - Naïa Konvalinková a Kvìta ialová. Boutique elegance - paní Emílie Plattkové z Miroslavi pøedvede módu pro mladé léto 2003 a nadmìrné velikosti. Vše od èeských firem - Martony, Jaal, Prostìjov, Jindøichùv Hradec, atd. Po akci nabízíme odbornou konzultaci a poradenství v oblékání pro všechny typy postav vèetnì materiálù. Pøedvedené modely lze zakoupit. Informace na tel. èísle: pí. Plattková, pí. Bíbrová. VÍTÁNÍ LÉTA S HUDEBNÍM A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM na Vrabèím hájku v Moravském Krumlovì sobota 5. èervence od hodin rocková kapela ARCUS motocykly Harley Davidson tombola a obèerstvení Vstupné 60 Kè. Akce se koná za každého poèasí. Srdeènì Vás zve MS ODS Moravský Krumlov

8 8 ZRCADLO - nezávislý regionální ètrnáctideník Lopreisova vítìzná Tatrovka v Šumicích Text: Krá a XXV sobotu 24. kvìtna se uskuteènil v Šumicích již pátý roèník turnaje v malé kopané. Na místním høišti se na tøech plochách utkalo celkem 19 ZRCADLO mužstev ve dvou kategoriích. V té žákovské zvítìzili hráèi Kupaøovic, druhé byly Lodìnice a tøetí skonèily Rakšice. V kategorii mužù si prvenství XXV sobotu 21. èervna poøádá TJ Sokol Padochov V. roèník Bìhu Terryho oxe. XXV letošním roce již uplyne 22 let od úmrtí mladého Kanaïana, kterému v osmnácti letech amputovali nohu postiženou rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které prožíval a které vidìl u ostatních pacientù, se zrodila myšlenka, jak pomoci v boji proti této zákeøné nemoci. Terry se rozhodl bìžet maratón nadìje a uspoøádat sbírku finanèních prostøedkù na výzkum lékù proti rakovinì. Za 143 dnù ubìhl kilometrù. V provincii Ontario byl nemocí donucen bìh pøerušit. Ještì ne 23letý Terry umírá. Z jeho maratónu nadìje vznikla tradice, která se rozšíøila po celém svìtì. XXV prùbìhu deseti roèníkù ( ) se v Èeské republice zaregistrovalo 520 tisíc úèastníkù, kteøí pøispìli více než 19 milionù korun pro odborná pracovištì na výzkum lékù. Poøadatelé Bìhu Terryho oxe v ÈR se mohou pochlubit od roku 1999 mezinárodním prvenstvím v poètu poøádaných bìhù (pøes 200 roènì) i poètu úèastníkù bìhem jednoho roku. Od roku 2000, na základì dohody s velvyslanectvím Kanady, je hlavním organizátorem Èeská obec sokolská. XXTJ Sokol Padochov je pøi letošním V. roèníku jedinou organizací v bývalém okrese Nároèný víkend v Olbramovicích XXV pátek 30. kvìtna se na ZŠ Olbramovice konal 18. roèník Jahodového poháru. Letos se sešlo 17 družstev roèníku z devíti okolních škol, aby si zahrálo vybíjenou nebo kopanou. Hlavní cenou byly poháry s jahodami a vìcné ceny. Ostatní dìti Základní školy Olbramovice plnily podmínky soutìže zdatnosti a fandily mladším spolužákùm. XXV sobotu se uskuteènila soutìž dospìláckých hasièských družstev o Pohár starosty obce, ve které startovalo 16 mužských a 4 ženská družstva. V mužích vyhrálo družstvo z Chvalovic, v ženách z Miroslavi. Po celý den se mohly dìti vydovádìt pøi soutìžích, ze kterých si každé odneslo malou mlsnùstku nebo vìcnou cenu. Veèer se na koupališti mohli bavili ti starší se skupinou Barbaøi. XXV nedìli od 13. hodin probíhaly sportovní soutìže pro všechny dìti z Olbramovic na høišti TJ Olbramovice. Hrála hudba, opékalo se maso, podávalo se obèerstvení, k tomu nechybìly kolotoèe, houpaèky, støelnice a jiné pou ové atrakce. Ladislav Ruibar foto: ilip Henek - Vítìzná Tatra Karla Lopraise a tím i putovní pohár odvezli hráèi Orla Ivanèice, kteøí ve finále na penalty porazili loòské vítìze z Líšnì. Tøetí pøíèku obsadil Oøechov. Brno-venkov, která ve spolupráci s mìstem Oslavany pokraèuje v této tradici. V loòském roèníku bylo jen v Padochovì zaregistrováno 112 úèastníkù a vybráno Kè. Mohli jsme být právem hrdí, že naše malá obec se svou úèastí zaøadila pøed mìsta jako jsou Bøeclav, Ivanèice, Litomyšl, Kyjov nebo Kuøim. XXLetos bude start v 10 hodin na høišti u Sokolovny. (Od 9 hodin bude prezentace.) Tra povede kolem areálu. Bìh Terryho oxe je bìhem nesoutìžním a je ho možno absolvovat jakýmkoliv zpùsobem. Chùzí, klusem, bìhem, na kole, na kolobìžce, s koèárkem apod.. Akce se mohou úèastnit všichni obèané, od kojencù až po seniory. Minimální vklad - pøíspìvek na výzkum lékù proti rakovinì - je 15 Kè. Podle výše penìžního pøíspìvku obdrží každý úèastník cenu (samolepku, diplom, èelenku nebo trièko). Pro obèany, kteøí se z jakéhokoli dùvodu nemohou pøímé XXNebyla to ale pouze kopaná, která pøilákala velké množství divákù. Ti se také pøišli podívat na vítìznou Tatru Karla Lopraise. Samotný Karel se ze zdravotních dùvodù úèastnit nemohl, ale skvìle ho zastoupil jeho kolega z týmu Bedøich Sklenovský, který se o Tatru nyní stará. Na všeteèné otázky o Africe, vozidle a samotném závodu Rallye Paøíž - Dakar odpovídal velice vstøícnì. Tìm, kterým se vùz zalíbil a chtìli poznat na vlastní kùži jeho témìø šestset koní, to posádka ochotnì dovolila. XXNebyla to jediná atrakce bìhem sluneèného sobotního odpoledne. Pan Komárek umožnil projížïku s povozem, který mìl pouze dvì koòské síly, ale i tak si jeho høebci celý den neoddechli. Velký dík patøí poøadatelùm - èlenùm Orla Šumice a panu Otoupalovi z hospody U krocana za pøipravené obèerstvení. Bìh Terryho oxe v Padochovì už s pìtiletou tradicí foto: autor akce úèastnit, bude v samoobsluze u paní Vyhnálkové instalována pokladnièka pro poskytnutí libovolné èástky. XXPo skonèení bìhu bude sehráno pøátelské utkání starých pánù Padochov versus Zbýšov v házené. V odpoledních hodinách vystoupí skupina mažoretek Anife. Pro dìti budou pøipraveni koníci s bryèkou a hasièská zásahová jednotka z Ivanèic pøedvede svoji techniku v akci. Od 15 hodin všem zahrají Pumpaøi. Pøípadné zmìny budou zveøejnìny v místním rozhlase. XXZveme všechny obèany z celého okolí na tuto humanitární akci, na dobré obèerstvení a dobrou zábavu. XXVážení ètenáøi, chtìli bychom požádat Vás, kteøí mohou pøispìt svou úèastí a finanèním obnosem, POMOZTE k léèení této zákeøné nemoci. Nikdo z nás neví, zdali tuto pomoc nebude potøebovat sám. Dìkujeme Vám. Miloš Rùžièka, TJ Sokol Padochov Hasièi se utkali bez ohnì XXÈtvrtek a pátek 5. a 6. èervna patøil na dvou sportovištích v Brnì a ve Znojmì tøetímu roèníku spoleèné krajské soutìže v požárním sportu družstev Hasièského záchranného sboru kraje Vysoèina a Jihomoravského kraje. Dvanáct družstev a na 130 soutìžících se ve dvoudenním klání utkalo ve ètyøech disciplinách - ve výstupu do ètvrtého podlaží cvièné vìže, v bìhu na 100 metrù s pøekážkami, ve štafetì 4 krát 100 metrù s pøekážkami a v požárním útoku. Absolutními vítìzi v celkovém hodnocení výkonù po všech disciplinách se stali reprezentanti okresu Tøebíè v kraji Vysoèina, na druhém místì skonèili hasièi z družstva okresu Jihlava, tøetí pøíèku obsadili hasièi z okresu Blansko. V samostatném hodnocení družstev byli nejlepší hasièi z okresu Blansko pøed A týmem hasièù z územního odboru Brno a družstvem hasièù z okresu Znojmo. O celkovém vítìzi definitivnì rozhodl až závìreèný požární útok, který je pro svoji fyzickou nároènost pøezdíván disciplinou pravdy. Právì v této soutìži se favorizovanému týmu brnìnských hasièù nepodaøilo pøekonat èas hasièù z Jihlavy a Tøebíèe, kteøí cíl dosáhli o necelé dvì sekundy døíve. Nejvyrovnanìjší výkon ve všech disciplinách podávalo družstvo hasièù z Blanska, v nìmž startoval i okresní øeditel kpt. Ing. Jiøí Maòoušek. Pøíští IV. roèník spoleèné krajské soutìže v požárním sportu družstev se uskuteèní v kraji Vysoèina a jeho dìjištìm bude Pelhøimov. PØÍŠTÌ MÌSÍÈNÍ ÈERVENCOVÉ VYDÁNÍ Øádková inzerce Soukromá øádková inzerce: ZDARMA Komerèní øádková inzerce: 200,- Kè (cena bez 22% DPH, maximálnì 250 znakù, pro vyúètování uvádìjte svou zpáteèní adresu) tel./záznamník: , fax: sms: pracovní ponky 2 ks, d 4 m, POZOR! v 1 m a 1,4 m s 15ti zamyk. šuplíky. Tel.: SMS SE SOUKROMOU INZERCÍ JEN NA TEL.: pianino, 2 roky po celk. GO, cena dohodou, možnost dovozu. Tel.: mrazák 210 l, 6 šuplíkù, nepoužívaný; el. sporák s el. troubou, starší, levnì. Tel.: po 17 hod. nápojový automat ountain Automat C - 4 (na 4 náplnì), cena dohodou. Tel.: pokladnu Sharper , cena Kè. Tel.: starší døev. králíkárnu, 4 kotce; 800 ks cihel z bouraèky; 40 ks hurdisek; chladnièku 120 l; velkou ruèní øezaèku píce. Tel.: , pìkný sport. koèárek, zelený, snímatelný potah Kè. Tel.: golf. hole, 3 polohy zad, skláp. støíška a nánožník, košík, pláštìnka, otoèná rukoje, zeleno-modrý,témìø nepoužívaný Kè. Tel.: dìtské kolo Sobi 20 a starší vysavaè. Kus za 350 Kè. Tel.: , tm. šedou koženk. tašku na kolo - 50 Kè; dìtský chlebník - 50 a 60 Kè; obleèky na panenky 5-20 Kè/ks. Seznam zašlu. Tel.: , SMS. koòské koblížky, èisté bez slámy, pytlované asi po 50 kg á 60 Kè. Výborné hnojení a do kompostu. Platí celoroènì. Tel.: , veèer. 30 l kalvádosu. Tel.: krmnou øepu, 5 metrákù, 1 pytel 25 Kè. Tel.: pánská saka pro plnoštíhlé, 1 ks/100 Kè, 2 ks každý za 60 Kè; dveøe 90 levé dvoupantové za 100 Kè. Tel: štìòata zlatých angl. kokrù bez PP, oèkovaná, odèervená. Tel.: Komerèní inzerce Silikon. tìsnìní oken a dveøí, žaluzie vertikální, horizontální, pøedokení rolety z PVC a hliníku, sítì proti hmyzu do oken i dveøí, lamelové dveøe, laminátové podlahy. Dodá, namontuje, zajistí servis: Pavlík Ivo, Dukovany 221, tel.: , mobil: Zajistím pùjèku bez ruèitele až Kè. Tel.: Koupím menší RD v MK stojící samostatnì s malou zahrádkou. Tel.: , mimo soboty. byt v OV nebo menší RD v OV v MK nebo v okolí, cena do 400 tis. Kè. Tel.: garsonku nebo v MK. Platím hotovì. Tel.: chatu nebo pozemek u vody. Tel.: frézu TS 62. Tel.: veèer. el. motor 380 V, 202 kw, ot. Tel.: el. motory, dynama, startéry. Tel.: plech. vrata, rozmìr cca 2,5x2,5 m; plast. jímku - 9m 3. Tel.: TV model TC-481 zn. Panasonic Color na ND Tel.: zachovalý cívkový magnetofon B73. Tel.: Prodám malou rekreaèní chatu na Vranovské pøehradì u vody. Cena dohodou. Tel.: zdìnou patro. chatu s bazénem v chat. oblasti u Mohelna. Cena dohodou. Tel.: zdìnou garáž v Oslavanech za 60 tis. Kè. Tel.: Audi 80 1,6, r.v. 79, STK 11/03, èerv., 10 tis. Kè. Tel.: Opel Kadet GSI-2i, bez STK, cena dohodou. Tel.: traktor dom. výroby, benzín. motor z oktávky v dobrém stavu, cena dohodou. Pøi rychlém jednání sleva. Tel.: nákl. auto I A na ND. Cena dohodou. Tel.: iat 850,l na náhr. díly. Tel.: litá kola na Š elicii R-13 +4x bezpeè. šrouby, málo použ. Cena Kè. Tel.: ND na Moskviè Aleko, komplet. motor najeto 68 tis. km, zadní svìtla a nárazník, komplet. páté dveøe (kufr.), cena dohodou. Tel.: , el. stahování oken na auto; 2 ks el. motory - nové, 1220 ot. a 1500 ot. Tel.: stroj na výrobu tvárnic 45x 30x23 cm, levnì; stav. míchaèku 120 l, vykl. na obì strany, 380 V; 8 m 2 èerný kabøinec 20x10 cm; 4 ks stav. vysouvací kozy. Tel.: levnì asi 2 fùry škváry, spìchá. Tel.: zbytky laminovaných desek, vhodné pro domácí kutily. Výbìr z mnoha dezénù, výhodné ceny. Tel.: vozík 50x70 cm, nové duše, pláštì, ložiska. Tel.: smalt. plech na kruhový bazén, hnìdý, 700 Kè; dveøe 2 ks bílé, 60 cm, levé a 2 ks pravé, 350 Kè/ks; nerez. dvoudøez, vnìjší rozmìr 63x80 cm, samotné døezy 34x40 cm, Kè. Tel.: po 18 hod. TV stolek èerný se svisl. pøihrádkami, na koleèkách, 39x91 cm, v. 47 cm, pìkný, PC Kè, nyní 500 Kè. Tel.: kanceláøský nábytek svìtlý (psací stùl, stùl pod poèítaè, stùl pod tiskárnu, police na šanony, uzamykatelná skøíòka). Cena dohodou. Tel.: regály a pulty vhodné na vybavení obchodu. Støíbrošedý smrk. Pìkné, cena dohodou. Tel.: Rùzné Pronajmu byt na sídlišti v MK. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Bøízová v MK. Tel.: po 16 hod. Pronajmu chatu na Vran. pøehr., 200 m od vody a pláže, pøíjezd až k chatì. Teplá voda, sprch. kout, 100 Kè/den a os. Kuch. vybavena, WC, lednièka, ohništì, terasa. V blízkosti potrav. a rest. Tel.: , veèer. Sbìratel hledá stará rádia, repráky, souèástky, lampy a literaturu z poèátku rozhlasu. Tel.: Hledám soukromou pùjèku 100 tis. Kè bez prokazování pøíjmù a zástavy. Vrátím 150 tis. Kè. Èestné jednání zaruèuji, spìchá. Tel.: Hledám spolupracovníky na HPP i VPP do kanceláøe. Možnost práce domù, ne dealer. Nezávazný pohovor po domluvì. Tel.: Pøijmu pracovníka pro telef. kontakt s klienty. Nabízím zapracování a zaškolení. Požaduji spolehlivost. Tel.: Nabízím snaživým lidem práci na HPP - VPP. Slušné fin. provize. Po zapracování služební vùz a telefon. Stabilní èeská firma. Tel.: Nabízím zajímavou práci, dobré výdìlky, volnou prac. dobu. Osobní jednání nutné. Tel.: Hledáš brigádu? Amatérský fotograf hledá dívku štíhlé postavy k fotografování. in. vypomohu. Tel.: Prosperující a dynamicky se rozvíjející firma hledá nejen mladé lidi na pozice obchodních zástupcù, ale i pro týmovou spolupráci v regionech Oslavany, Ivanèice, MK, Tavíkovice, Branišovice. Nabízíme zázemí stabilní firmy, garanci výdìlku, školení zdarma. Tel.: letá, v 160, hledá muže pøimìøeného vìku se smyslem pro humor a vše krásné. Tel.: , SMS. Technik, 60let vdovec, fin. zajištìný hledá ženu pro spoleèný život ve dvou. Tel.: Vydavatel: Pavel Šašinka, Adresa redakce: Tiskárenská 439, Moravský Krumlov, tel.: , , fax: , Soukromá øádková inzerce: tel./zázn.: , sms: Pøíjem komerèní inzerce, grafická pøíprava a distribuce: Marek Peèer, tel.: Osvit a tisk: Samab Brno Group, a.s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: Vydavatel neodpovídá za pravdivost a obsah uveøejnìných inzerátù a dodaných èlánkù. Náklad kusù, ÈERVENEC/2003 vyjde 27. èervna 2003, uzávìrka: 24. èervna Registrace MK ÈR E Výtisk zdarma.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více