Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002"

Transkript

1 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Závěrečný účet včetně komentáře Schválený rozpočet pro rok 2002 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města: Schválený rozpočet na rok 2002 Úprava rozpočtu ZM č. 22 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 23 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 24 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 25 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 2 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 4 ze dne Upravený rozpočet na rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2 Hospodaření města za rok 2002 Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2002 PŘÍJMY VÝDAJE 2002 obraty měsíční obraty měsíční přebytek / narůstající obraty narůstající obraty schodek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec C e l k e m Trend vývoje příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku je přibližně stejný. V prvních dvou měsících nebyl do rozpočtu zapojen přebytek hospodaření, z tohoto důvodu se jeví hospodaření jako schodkové. V dalších měsících se již projevuje přebytek hospodaření s kolísavou tendencí, v květnu dosáhl minima, což bylo způsobeno vratkami při vyúčtování služeb spojených s bydlením. Naopak nejvyššího přebytku bylo dosaženo v měsících září a říjnu. Konečné hospodaření města skončilo přebytkem ve výši tis., což o 653 tis. Kč více než v roce 2001, kdy tento přebytek činil tis. Kč. Celkově byly příjmy rozpočtu naplněny na 101 %, výdaje rozpočtu byly čerpány na 95,5 %. 2

3 Příjmy v roce 2002 dle druhu vlastní kapitálové běžné daňové nedaňové % 8% dotace kapitálové běžné % 58% úvěr ostatní vlastní dotace úvěr ostatní Příjmy celkem Vlastní příjmy a dotace se člení na kapitálové a běžné. Kapitálové jsou příjmy především za prodej dlouhodobého majetku. pozemků a prodej akcií. Běžné se dále dělí na daňové, kam patří výnosy daní, poplatky z vybraných činností a nedaňové, kam řadíme příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu, úroky, sankce a příjmy z prodeje nekapitálového majetku. Dotace kapitálové slouží k investiční výstavbě či pořízení dlouhodobého majetku, běžné jsou určeny na provoz, případně na konkrétní úkol, dodávku prací a služeb či nákup určitého druhu zboží. Ke krytí výdajů dále patří i přebytek hospodaření z roku 2001 a výnosy z energetických akcií zařazené do ostatních příjmů. Výdaje v roce 2002 dle druhu běžné kapitálové % 3%1% úvěr financování % běžné kapitálové úvěr financování Výdaje celkem Do běžných výdajů lze zařadit platby za provedenou práci, nákup zboží a služeb, úroky, výdaje související s neinvestičními nákupy, neinvestiční transfery příspěvkovým či jiným organizacím. Kapitálové jsou výdaje na investiční nákupy, případně investiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím. Ve financování je zahrnuta dotace na výkon státní správy, která nebyla použita, přechází do roku 2003 a byla převedena do správy dvou portfolií. 3

4 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % Tř. pol. rozpočet rozpočet Třída 1 - daňové příjmy 1 1 Sdílené daně z toho: DPH z příjmů práv.osob celkem z příjmů FO vybír. zvl. sazbou z příjmů FO z podnikání z příjmů FO ze závislé činnosti % výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daňové příjmy celkem Daň placená obcí Třída 2 - nedaňové příjmy 2 1 Lesy Rybníky Školné Stravné Bytové hospodářství - PAMEX INVESTSERVIS Předplatné nájemného byt.hospodářství Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - pult centrální ochrany MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Ostatní příjmy nespecifikované Příjem za nájemné Poliklinika Nájem CERUM Příjmy za zříz. věcného břemene Dary Odvody příspěvkových organizací Pronájem pozemků PO Pronájem nebyt. prostor PO Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy 3 1 Příjmy za prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská Příjmy z prodeje majetku Záloha na kupní cenu SONAPO Prodej akcií ŽĎAS Kapitálové příjmy

5 Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet k Třída 4 - Přijaté dotace 4 Dotace ze stát.rozpočtu z toho: školství výkon st. správy soc. dávky ústavy domovy důchodců Dotace od obcí Dotace z Úřadu práce Dotace ze SR na hypotéční úvěr Investiční dotace na Prům.zónu Jamská Invest.dotace Dům s pečovat. službou BD ul. Palachova (SONAPO) Revitalizace rybníků + rybník Peršlík Dotace na školství Dotace MK - pro knihovnu Dotace kraje - hasičské sbory Dotace - volby do PČR Dotace kraje - školství Dotace SFDI - cyklostezka Dotace SFŽP - plyn Radonín Dotace MMR - inž. sítě 5 RD Jamská Dotace kraje - grantový program život. prostředí Dotace kraje - projekt "Průvodce Žďárem" Dotace na školství - MŠ Přísp.od Bystřice n.p., Vel.Meziříčí -Ječmínek Dotace kraje - grantový progr. "Barokní noc" Dotace - úspory energií Dotace na zajištění provozu Sociálních služeb Dotace MMR - oprava balkonů Dotace na výkon státní správy Inv. dotace BD 20 b.j. Veselská Dotace kraje - pohotovost hasiči Dotace kraje - publikace Sedm a půl století Dotace - volby do zastupitelstva Přijaté dotace celkem Ostatní příjmy - financování 5 1 Výnosy z energet. akcií Převod z FRB na výdaje bytového hosp Splátky půjčky ZDAR Přebytek hospodaření Převod z FRR Úvěr ze SFRB Hypotéční úvěr na SONAPO Ostatní příjmy celkem Příjmy celkem

6 Přehled příjmů a financování Příjmy a financování celkem Příjmy: dotace % daně % bytové hospodářství % přebytek hospodaření z roku % vlastní příjmy % výnosy z energetických akcií % prodej pozemků % záloha na kupní cenu SONAPO % daň placená obcí % prodej akcií ŽĎAS % poplatky za odpady % místní poplatky % správní poplatky % splátka půjčky ZDAR % převod z FRB % převod z FRR 377 0% Financování: úvěr SFRB % předplacené nájemné % úvěr SONAPO % Přehled příjmů a financování Financování: 6% Příjmy: Financování: Příjmy: 94% 6

7 Komentář k příjmové části Třída 1 daňové příjmy Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který vstoupil v platnost od určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 20,59 % celostátního výnosu uvedených daní. Procentní podíl na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města činil 0, Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 311/2001 Sb. Výlučným daňovým příjmem je 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a 100 % výnosu daně z vyrovnání dodatečných přiznání nebo dodatečně vyměřené daně, daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob placené obcemi. Rozpis sdílených daní za rok 2001 za rok 2002 Daň ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů FO SVČ Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob C e l k e m Vývoj daní za rok 2002 v porovnání s rokem 2001 rozp.2002 skuteč.2002 % skuteč.2001 index 02/01 1 daň z přidané hodnoty ,06 2 daň z příjmů právnických osob ,19 3 daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou ,99 4 daň z příjmů FO z podnikání ,00 5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti , % výnosů záloh daně z příjmů FO ,11 7 daň z nemovitosti ,96 Celkem ,12 Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2002 byl tis. Kč, skutečné daňové výnosy dosáhly tis. Kč, což je o 7 % více oproti plánovanému rozpočtu, překročení činí částku tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy u téměř všech daní byly nad očekávanou skutečností. Daň z nemovitostí, daň z příjmů FO 30 % výnosu záloh a daň z příjmů FO ze závislé činnosti překročily rozpočet o 3,4 a 9 %. U daně z příjmu právnických 7

8 osob a daně z příjmů FO z podnikání toto překročení činí více jak 30 %. Naopak daň z přidané hodnoty a daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou nedosáhly očekávané skutečnosti, u daně z přidané hodnoty to představuje částku tis. Kč, u daně z příjmu FO vybírané zvláštní sazbou je to 557 tis. Kč. Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech v procentickém vyjádření skuteč.2002 % daň z přidané hodnoty daň z příjmů právnických osob daň z příjmů FO ze závislé činnosti % výnosů záloh daně z příjmů FO daň z nemovitosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou Celkem Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 23 %. Ostatní daně netvoří v celkových příjmech z daní ani jednu desetinu. Ve srovnání s rokem 2001 byly daňové příjmy v hodnoceném roce vyšší o tis. Kč, to je o 12 %. Téměř u většiny daní byly jejich výnosy vyšší. Největší nárůst příjmů byl u daně z příjmů FO ze závislé činnosti ( tis. Kč), což činí 24 % skutečnosti roku 2001 a u daně z příjmů právnických osob toto zvýšení činí tis. Kč. I zde je to skoro jedna dvacetina roku 2001, Daň z přidané hodnoty navýšila svoje výnosy o tis. Kč, tj. navýšení o 6 % a o tis. Kč u daně z příjmů FO 30 % zálohy na daň, navýšení odpovídá 11 %. Ostatní daně mírně poklesly, pokles nečiní ani 5 %. V následující tabulce porovnáváme daňové výnosy v letech 2001 a 2002 podle jednotlivých měsíců. Měsíc daňový daňový rozdíl v výnos 01 výnos 02 absol.čísle leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

9 Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 a čtvrtleti Vývoj daňových výnosů v jednotlivých měsících roku 2001 a leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Vývoj příjmů z daní je ve sledovaných letech poměrně na stejné úrovni, jen v některých měsících se výše výnosů výrazně liší. Již v lednu je patrné, že v roce 2002 byly daňové výnosy daleko vyšší než ve stejném měsíci roku Rozdíl činí tis. Kč. Důvodem je rozpočtové určení daní, které začalo platit v roce 2001 a proto v lednu tohoto roku byly v příjmech města pouze nedoplatky daní z roku Daně podle tohoto nového zákona začaly na účet města přicházet až během měsíce února. Další výrazný rozdíl v příjmech je v červnu a září. V červnu se projevil v roce 2002 nejnižší daňový výnos, ve srovnání s rokem 2001 to činilo částku tis. Kč, což je 57 % skutečnosti roku V červenci a září byly vyšší výnosy v roce Z přehledu je zřejmé, že v červenci a srpnu byl rozdíl kolem 6 mil. Kč, v září necelé 4 mil. Kč. Procentně se tyto rozdíly výrazně liší, neboť v červenci byly výnosy v roce mil. Kč, v srpnu pouze 8 mil. Kč., tzn. že v červenci byly daňové příjmy v roce 2002 vyšší o 25 %, v srpnu o 83 % roku Je možné také upozornit na propad v daňových příjmech měsíce října, kdy byly výnosy v roce 2002 nižší jak v roce 2001 o 3 mil. Kč, což je o 21 % oproti srovnávanému roku

10 Porovnání daní v roce 2002 s rokem 2001 dle jednotlivých typů daní z přidané hodnoty z příjmů právnických osob z příjmů FO vybír.zvl.sazbou z příjmů FO z podnikání z příjmů FO ze závislé činnosti 30% výnosů záloh daně z příjmů FO z nemovitosti Správní poplatky poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu č. 338/1992 Sb. o správních poplatcích. Součástí správních poplatků je i poplatek za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, který je z části příjmem města a z části příjmem státního rozpočtu. Přehled přijatých správních poplatků Druh poplatku Kč - stavební rybářské lístky matrika povolení překopů živnostenské ověřování, evidence obyvatel povolení tomboly povolení VHP povolení kácení stromů evidence kol - MP 360 C e l k e m

11 Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Rozpis místních poplatků schvál. rozpočet skutečnost % ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství ze vstupného z ubytovací kapacity za výherní hrací přístroje (VHP) C e l k e m Přehled místních poplatků za VHP 42% za užívání veřejného prostranství 38% z ubytovací kapacity 1% za rekreační pobyt 3% ze vstupného 6% ze psů 10% Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je stanoven vyhláškou města č. 22/2001 pro rok 2002 ve výši 260 Kč na občana a rok. Sazba poplatku je stanovena ze dvou částí částka pevná 66 Kč a z částky (194,- Kč/rok 2002), která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a odvoz netříděného odpadu a počtu obyvatel města. Příjem z tohoto poplatku činí 99 % rozpočtovaných příjmů. U poplatků ze životního prostředí a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatek za znečištění ovzduší (12 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (27 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (106 tis. Kč). 11

12 Daň placená obcí navýšení položky rozpočtovým opatřením 26. srpna 2002 o částku tis. Kč představuje skutečnost po podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob placenou obcí za rok 2001.d Třída 2 nedaňové příjmy Lesy tato rozpočtová položka byla navýšena RO o 100 tis. Kč na celkovou výši tis. Kč z důvodu vyšší těžby dřeva z polomů způsobených vichřicí. Plnění této položky však představuje pouze 87 % rozpočtu, fakturace za prodej vytěženého dřeva koncem roku byla uhrazena až počátkem roku Rybníky RO bylo navýšeno o 160 tis. Kč na celkovou částku 670 tis. Kč, byly předpokládány vyšší přírůstky u kapra a vyšší prodejní ceny ryb. Plnění u této položky představuje 100 %. Školné - položka byla snížena rozpočtovým opatřením ke dni na částku tis. Kč, tj. o 1/12 rozpočtované částky (92 tis. Kč) s předpokladem přímého výběru a použití školného v PO Mateřské školy. Výše školného je dána vyhláškou města (od je výše školného 250 Kč na jedno dítě v MŠ) a jedná se o přímý příjem rozpočtu města. Nelze jej přijímat na účet PO, je možné vybírání školného pověřením PO s předáním k zúčtování města a dále jej poskytnou formou příspěvku. Z tohoto důvodu byla tato položka zpět navýšena na původní výši (+92 tis. Kč) a dále zvýšena dle předpokládané skutečnosti (+250 tis. Kč) k Přesto skutečnost přesáhla upravený rozpočet na 106 %. V rozpočtu položky stravné se také projevilo zřízení PO Mateřských škol k Mateřské školy byly do výše uvedeného data organizačními složkami města, stejně tak jako školní jídelna při 1. základní škole, příjem ze stravného byl proto příjmem města. Před zřízením PO Mateřské školy bylo provedeno rozpočtové opatření, jímž se předpokládalo snížení příjmů ze stravného pro město a toto stravné je příjmem PO, rozpočtové opatření snížilo rozpočet této položky o přibližně 1/12 předpokládaného plnění ze stravného na částku tis. Kč, přesto tato položka byla překročena a skutečnost činila tis. Kč, což představuje 118 % upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství PAMEX a INVESTSERVIS příjmy realitních kanceláří přijímaných na účet města představují 104 %, resp. 102 % schváleného rozpočtu za pronájem bytů. Předplatné nájemného bytového hospodářství tato položka byla upravována rozpočtovým opatřením o částku tis. Kč ZM a také o částku tis. Kč na celkový upravený rozpočet této položky ve výši tis. Kč, navýšení z prováděných dražeb bytů. Skutečnost ve výši tis. Kč překročila upravený rozpočet, což představuje plnění na 103 %. Položka pronájem pozemků obsahuje příjmy za pronájem za účelem umístění garáže, využívání zahrádky, pronájem Agro Měřín, novinové stánky, pronájem pozemků pod výměníkovými stanicemi a.s. SATT apod. Tato položka byla upravena rozpočtovým opatřením o částku 100 tis. Kč předpoklad uzavření nových nájemních smluv a RO ze dne o dalších 85 tis. Kč, což představovalo skutečnost k

13 Upravený rozpočet ve výši 465 tis. Kč byl překročen, skutečnost ve výši 532 tis. Kč činila 114 % UR. Ostatní drobné pronájmy - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí, příspěvek na provoz autocvičiště od vlastníků autoškol a jednorázové pronájmy prostor. RO schváleným ZM dne byla tato položka navýšena o 150 tis. Kč doplatek z roku 2001 od firmy Hostalek Werbung na celkovou rozpočtovanou výši 250 tis. Kč. Skutečné plnění se však jevilo nižší, proto byl rozpočet této položky dále upraven, snížen o 10 tis. Kč na celkovou rozpočtovanou výši 240 tis. Kč. Důvodem snížení položky byl nerealizovaný pronájem zasedací místnosti MěÚ v roce Skutečné plnění k představuje výší 220 tis. Kč pouze 92 % UR. Položka přijaté úroky po úpravě rozpočtovým opatřením ze dne na výši tis. Kč byla naplněna skutečnými příjmy na 100 %. Plnění představuje příjmy z úroků na běžných účtech města a termínovaných vkladech. MP pult centrální ochrany představují příjmy Městské policie za smluvní hlídání objektů. Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl naplněn ve skutečnosti na 97 %, což představuje příjem ve výši 242 tis. Kč. MP příjmy za pokuty jedná se o pokuty inkasované Městskou policií. Tato položka představuje skutečnost ve výši 184 tis. Kč, což je 74 % schváleného rozpočtu. Sankční platby přijaté jsou tvořeny příjmy z pokut, ukládanými Českou inspekcí životního prostředí, přestupkovým oddělením právního odboru (pokuty za porušení veřejného pořádku) a pokuty stavební. Schválený rozpočet této položky byl navýšen RO dne o částku 5 tis. Kč, dále RO o částku 5 tis. Kč a RO také o částku 5 tis. Kč na rozpočtovanou výši 30 tis. Kč, která odpovídá skutečnému plnění této položky na 100 %. Ostatní příjmy nespecifikované v této položce jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku, pojistná plnění přijatá od pojišťoven a 6 % podíl na výtěžku z provozu VHP. Tato položka byla navýšena RO ze dne o plnění z výtěžku VHP ve výši tis. Kč. Použití výtěžku je vázáno zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na veřejně prospěšné účely (v roce 2002 bylo rozděleno na příspěvek cyklostezka ve výši tis. Kč, hřiště ulice Studniční 400 tis. Kč, Regionální muzeum 200 tis. Kč a na úhradu ztráty sportovišť ve výši 191 tis. Kč navýšením příspěvku základních škol za pronájem sportovních objektů po zavedení nových pravidel pro provozování sportovišť). Dále byla tato položka navýšena RO ze dne o částku 120 tis. Kč dle uzavřených smluv na zabezpečení propagace firem v rámci oslav 750. výročí založení cisterciáckého kláštera na základě smlouvy o reklamě. Celkový upravený rozpočet této položky ve výši tis. Kč byl ve skutečnosti naplněn na 73 %, což činí příjem ve výši tis. Kč. Příjem za nájemné Poliklinika schválený rozpočet byl upraven rozhodnutím ZM ze dne o částku 750 tis. Kč, jednalo se o snížení doplatku nájemného za rok 2001 z předpokládané výše tis. Kč na částku 650 tis. Kč, která byla započtena v březnu 2002 na základě dodatku smlouvy o pronájmu. Nájem CERUM rozpočtovým opatřením ze dne byl rozpočet této položky upraven o částku 360 tis. Kč vzhledem k mimořádnému navýšení nájemného za rok 13

14 2001 podle Dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí. Tato částka byla přijata na účet VHČ, což se neprojevilo ve skutečnosti plnění rozpočtu. Plnění této položky představuje nájemné za rok 2002 formou peněžního plnění na účet pronajímatele ve výši 687,5 tis. Kč a formou nepeněžního plnění (zápočtem) ve výši 426,7 tis. Kč. Celkem nájemné CERUM za rok 2002 představuje částku tis. Kč. Po započtení veškerých příjmů přijatých od PO činí příjem města celkem tis. Kč ( 80 % plnění UR). Příjmy za věcná břemena zřizování oprávnění z věcného břemene je zpoplatněno v souladu s usnesením ZM ve výší 1.000,- Kč pro fyzické osoby a ,- Kč pro právnické osoby a fyzické osoby v rámci podnikatelské činnosti. Navýšení této položky RO ze dne o částku 30 tis. Kč předpokládalo příjmy z nových smluv o zřízení věcného břemene na ulici Veselská, další navýšení o 5 tis. Kč RO ze dne vycházelo ze skutečného plnění této položky k , další úprava rozpočtu podle skutečného plnění k byla schválena ZM dne Skutečnost této položky představuje 104 % upraveného rozpočtu ( 104 tis. Kč). Dary tato položka vychází ze skutečného plnění, které představuje: Dar z Flobecqu mezinárodní partnerství 20 tis. Kč SBD Zelená Hora obnova hřišť MŠ 20 tis. Kč SATT a.s. obnova památek Zelená hora 148 tis. Kč Hudební festival Vysočina stacionář soc.služeb 7 tis. Kč Ing. Jan Kasal cyklistická stezka 7 tis. Kč GE Capital Bank oslavy 750. výročí 10 tis. Kč C e l k e m přijaté dary 212 tis. Kč Odvody příspěvkových organizací - Radou města ( zřizovatelem) byl podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařízen 4. Základní škole odvod odpisů, které jsou zdrojem investičního fondu, ve výši 229 tis. Kč. Pronájem pozemků PO ve výši 474 tis. Kč a pronájem nebytových prostor PO ve výši tis. Kč je realizován na základě nájemních smluv o pronájmu pozemků a budov. Jedná se o zápočet příjmů (PO základní školy a Sociální služby města). Tato položka byla povýšena RO dne o částku 105 tis. Kč, což představuje pronájem pozemků a budov PO Mateřské školy. Třída 3 kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků - nejvýznamnější prodeje byly uskutečněny a.s. Český Telecom (2.620 tis. Kč), MVDr. Johanidesovi (435 tis. Kč), prodej MŠ manželům Nejedlým (4.000 tis. Kč), prodej objektu v k.ú. Hamry p. Knoflíčkovi (1.700 tis. Kč). Ostatních 36 uskutečněných prodejů (206 tis. Kč) bylo většinou majetkoprávní vypořádání pozemků. Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská plnění ve výši 73 % schváleného rozpočtu (částka tis. Kč) představuje zálohy na prodej pozemků. Doplatek ( ve výši 832 tis. Kč) bude příjmem rozpočtu r Příjmy z prodeje majetku jedná se o příjem za prodej terénního automobilu Suzuki (40 tis. Kč) a prodej osobního auta Favorit (20 tis. Kč). 14

15 Záloha na kupní cenu SONAPO příjem zálohy na kupní cenu bytového domu Palachova ve výši tis. Kč na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Prodej akcií ŽĎAS realizace prodeje ks akcií ve vlastnictví města za celkovou prodejní cenu tis. Kč. Úroky z výnosu prodeje činí 16 tis. Kč, celkový příjem tis. Kč. Třída 4 přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu představují: školství dotace představuje výši 924 Kč na žáka v základní a mateřské škole, což při počtu žáků 3917 činí tis. Kč výkon státní správy tis. Kč sociální dávky tis. Kč sociální ústavy jedno pobytové místo v denním stacionáři pro mládež bylo dotováno částkou 33,9 tis. Kč, což při celkovém počtu 15 míst činilo 509 tis. Kč domovy důchodců dotace ve výši 2,638 tis. Kč představuje násobek počtu 51 míst v domovech důchodců a dotace na jedno místo v DD, která představuje částku ,- Kč. Finanční vztah ke státnímu rozpočtu je závazný a výše jednotlivých dotací byla dána městu na vědomí rozpisem dotací dopisem FR OkÚ ze dne Dotace od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ, schválený rozpočet představoval výši této položky v částce tis. Kč. V průběhu roku 2002 novelou zákona o státní správě a samosprávě ve školství byla zrušena podmínka úhrady nákladů na žáka v jiné obci, pokud obec trvalého bydliště žáka zřizuje stejný typ školy, čímž došlo ke snížení příjmů o částku 106 tis. Kč, což je 93 % schváleného rozpočtu. Dotace z úřadu práce dotace poskytované PO na pracovní místa veřejně prospěšných prací a absolventská místa na základě trojdohody mezi Úřadem práce, městem a příspěvkovou organizací. Město je příjemcem této dotace, kterou dále poskytuje formou účelového neinvestičního příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Město bylo také příjemcem dotace a to na úhradu mzdových nákladů pracovníků VPP a absolventů: Příjemce dotace částka (Kč) 1. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ZŠ Santiniho Knihovna MJS Sociální služby města MěÚ - VPP, absolventi C e l k e m Dotace ze SR na hypotéční úvěr v květnu došlo ke snížení úrokové sazby u úvěru na výstavbu 56 b. j. na ul. Palachova z 12.2 % p.a. na 6,7 % p.a. V této souvislosti byla snížena i dotace na hypotéční úvěr z rozpočtované částky 318 tis. Kč na 230 tis. Kč, tj. o 88 tis. Kč. 15

16 Investiční dotace na průmyslovou zónu Jamská dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 mil. Kč. Investiční dotace na Dům s pečovatelskou službou dotace ve výši tis. Kč byla přijata v roce 2001, do roku 2002 byla převedena část ve výši tis. Kč podle skutečného prostavění při rozdělení přebytku hospodaření 2001 (prostavěno tis. Kč). BD ul. Palachova (SONAPO) investiční dotace na dostavbu 32 bytů + 2 bytů se zvláštním určením (bezbariérové). Revitalizace rybníků + rybník Peršlík dotace na revitalizaci rybníků ve výši 600 tis. Kč nebyla potvrzena pro rok 2002, rozpočtovým opatřením ze dne byla příjmová část rozpočtu snížena o tuto částku. RO ze dne byla přijata účelová dotace na Program péče o krajinu - rybník Peršlík 10 tis. Kč. Dotace na školství na přímé náklady vzdělávání (platy učitelů a pracovníků ve školství, učební pomůcky) byly poukazovány na účet města a město je přidělovalo dle rozpisu jednotlivým příspěvkovým organizacím v základním školství. Přijatá dotace byla ve výši tis. Kč. Dotace ministerstva kultury pro knihovnu v celkové výši tis. Kč představuje: program Regionální funkce knihoven tis. Kč program Veřejné informační služby knihoven investiční 50 tis. Kč program Veřejné informační služby knihoven neinvestiční 130 tis. Kč program Kulturní aktivity dostupnost knih nevidomým 15 tis. Kč Dotace kraje hasičské sbory - ve výši 30 tis. Kč na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH, zařazených do požárních poplachových plánů okresu Žďár nad Sázavou. Dotace volby do PČR přijatá dotace ze státního rozpočtu na financování voleb do Parlamentu ČR ve výši 482 tis. Kč. Dotace kraje školství financování projektů Minimálních preventivních programů na školách a ve školských zařízeních 6 tis. Kč určeno pro výcvik v sociálních dovednostech pro žáky s výchovnými a výukovými potížemi 3. Základní škola. Dotace SFDI cyklostezka dotace poskytnutá Státním fondem dopravní infrastruktury na čerpací účet na akci Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou ve výši tis. Kč. Dotace SFŽP plyn Radonín Státní fond životního prostředí poskytnul dotaci na plynofikaci městské části Radonín ve výši 632 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 90 %, 10 % bude poskytnuto po kolaudaci stavby. Dotace MMR inženýrské sítě 5 RD Jamská 400 tis. Kč vybudování inženýrských sítí k rodinným domkům na Jamské ul. Dotace kraje grantový program životního prostředí zdroj bohatství Vysočiny částka 50 tis. Kč na podporu projektu Prožitková stezka o systému nakládání s komunálními odpady se zaměřením na jejich minimalizaci a využití. 16

17 Dotace kraje projekt Průvodce Žďárem 52 tis. Kč na vydání publikace. Dotace na školství MŠ v souvislosti se zřízením PO Mateřské školy od byla přijata dotace na financování přímých nákladů ve školství (platy učitelek a pracovníků ve školství, učební pomůcky) ve výši tis. Kč. RO ze dne byla tato položka upravena o výši skutečně přijaté dotace ve výši 188 tis. Kč a převod částky 3 tis. Kč z položky dotace na školství (základní školství) na celkovou částku tis. Kč, odpovídající skutečně přijaté dotaci na financování předškolních zařízení. Příspěvek od Bystřice nad Pernštejnem a Velkého Meziříčí Ječmínek na základě smlouvy na projektovou dokumentaci a rekonstrukci Domu pro matky (otce) s dětmi v objektu na ul. Jiřího z Poděbrad bylo přijato 500 tis. Kč. Tento příspěvek je v rámci rozpočtové skladby zatříděn jako dotace od obcí. Dotace kraje grantový program Barokní noc dotace na jednu z akcí pořádaných v rámci oslav 750. výročí založení cisterciáckého kláštera ve výši 11 tis. Kč. Dotace úspory energií ve výši 170 tis. Kč neinvestiční dotace účelově určená na podporu opatření k úsporám energií. Touto dotací z České energetické agentury jsou hrazeny výdaje na městské energetické poradenské středisko. Dotace na zajištění provozu Sociálních služeb ve výši tis. Kč účelová provozní dotace, poskytnutá okresním úřadem. Dotace MMR oprava balkónů 747 tis. Kč účelová čerpací dotace poskytnutá ministerstvem pro místní rozvoj na odstranění vad panelových technologií (na opravu balkónů na ulici Studentská domy 1721, 1722, 1723). Dotace na výkon státní správy příspěvek určený pro obce s rozšířenou působností na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy na základě zákona č. 314/2002 Sb. pro obce s možností využití budov bývalého okresního úřadu. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání, příjemce dotace musí ministerstvo financí informovat, na jaké konkrétní akce byly prostředky použity. Příjemce dotace, který neopustí nejpozději do administrativní budovu bývalého OkÚ, vrátí v plném rozsahu příspěvek do státního rozpočtu. Výše příspěvku pro rok 2002 činí tis. Kč. Investiční dotace BD 20 b.j. Veselská účelová čerpací dotace, poskytnutá ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytového domu ve výši tis. Kč. Dotace kraje pohotovost hasiči 51 tis. Kč příspěvek pro Sbory dobrovolných hasičů na pohotovost v jednotkách požární ochrany. Dotace kraje publikace Sedm a půl století tis. Kč na vydání publikace, pořizované k 750. výročí žďárského cisterciáckého kláštera. Dotace volby do zastupitelstva 898 tis. Kč - účelová dotace na zabezpečení voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, uskutečněných v termínu a

18 Ostatní příjmy financování: Výnosy z energetických akcií aktivní správou finančních prostředků získaných zálohou na kupní cenu akcií JME a. s. dochází ke zhodnocení těchto finančních prostředků, v roce 2002 bylo možné pro potřeby výdajů rozpočtu zapojit celkovou částku tis. Kč bez účelového určení. Převod z FRB na výdaje bytového hospodářství posílení zdrojů na výdaje bytového hospodářství bylo rozpočtováno v celkové výši tis. Kč, skutečná potřeba představovala částku tis. Kč, což činí 53 %. Splátka půjčky ZDAR půjčka na zakoupení autobusu ve výši 4,1 mil. Kč, poskytnuta v roce 2000, úročena 10 % p. a. Půjčka bude v roce 2003 splacena přijatá roční splátka včetně úroků činí tis. Kč. Zapojení přebytku roku 2001 v rozpočtu roku 2002: kupní cena stavby a pozemku SONAPO tis. Kč vratka sociálních dávek FV tis. Kč nevyčerpaný dar na provoz azylových domů 94 tis. Kč DPS navýšení výdajů podle skutečného prostavění tis. Kč ZTV Veselská rozšíření SOD a přípojky VO tis. Kč el. připojení SOD na BD Palachova 420 tis. Kč protipovodňová opatření (nedočerpáno 2001) tis. Kč dar SATT na úpravu okolí Zelené hory (nevyčerpáno) 250 tis. Kč příděl do sociálního fondu doplatek roku tis. Kč nerealizovaná půjčka TJ ŽĎAS přesun do rezervy tis. Kč přesun do rozpočtové rezervy bez určení tis. Kč Celkem tis. Kč Převod z FRR zapojení zůstatku fondu rezerv a rozvoje pro potřeby vedlejší hospodářské činnosti bylo rozpočtováno ve výši 379 tis. Kč. FRR byl tvořen přebytkem hospodaření ve VHČ, příjmy z pronájmu nebyt. prostor apod. Skutečnost je nižší o 2 tis. Kč z důvodu úhrady poplatků spojených s vedením a ukončením tohoto účtu. Úvěr ze SRFB na základě Smlouvy o přijetí úvěru ze SFRB a Statutu Fondu rozvoje bydlení město ve výši 20 mil. Kč bylo rozpočtováno tis. Kč pro použití na opravy městského bytového fondu a opravy soukromých domů. Skutečná výše přijatého úvěru v roce 2002 činí tis. Kč. Úvěr je úročen 3 % p. a. a je městu poskytnut na 10 let. Hypotéční úvěr SONAPO ZM dne schválilo přijetí úvěru na dostavbu bytového domu na ul. Palachova (SONAPO). Rozpis financování dostavby podle skutečnosti: cena dostavby tis. Kč z toho: dotace tis. Kč splátka kupní ceny (záloha) tis. Kč garážová stání 750 tis. Kč úvěr města tis. Kč 18

19 VÝDAJE Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet k Lesní hospodářství Obchod, trhy, turismus 2 1 Tradiční pouť, trhy Příspěvek cyklostezka Členský příspěvek sdružení Posázaví CERUM -opravy (zápočet) Sdružení měst UNESCO URBIS Regiontour Cyklostezka VII. etapa - dotace Obchod, trhy, turismus celkem Doprava 3 1 Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Přeložka vozovky Z.H Inž.sítě 5RD ul.jamská Inž.sítě 5RD ul.jamská - dotace Průmyslová oblast Jamská Průmyslová oblast Jamská dotace ZTV ul. Veselská Rekonstrukce komunikace Vysočany Rozšíření parkovacích ploch ZDAR - příspěvek na pořízení autobusu MHD Úprava povrchu Žižkova ulice Rozšíření komunikace Palachova u SONAPO Oprava povrchu komunikace u staré výtopny Doprava celkem Vodní hospodářství 4 1 Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Rybníky Revitalizace rybníků Vesel., Ťáp Úroky z úvěru Volksbank Příspěvek Svazu na rekonstrukce( 30 % ) : 0 6 Rek.kanalizace a povrchů Žižkova Rek. kanalizace Wolkerova Rek.kanalizace Stalingrad Rek.vodovodu -dolní pásmo Rek.vodovodu - arm.šachta Vysočany Rek.vodovodu Žďár IV Rozšíř.vodov. a kanaliz. Stržanov-Žďár Vodní hospodářství celkem

20 Schválený Upravený Skutečnost % Školství rozpočet rozpočet k Základní školy z toho příspěvek 1.ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Žďár Bazén - příspěvek Mateřské školy MŠ - opravy, údržba a rekonstr Školní jídelny Opravy a rekonstr. školství (ZŠ 2002) z toho: 1.ZŠ ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ vč. bazénu ZŠ Žďár II Rekonstrukce kuchyně 1.ZŠ Platby obcím za žáky Mateřské školy - příspěvková organizace Dotace na školství - MŠ Dotace na školství z toho příspěvek 1.ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Žďár Školství celkem Kultura 6 1 Knihovna M.J. Sychry Knihovna -oprava střechy Dům kultury Regionální muzeum Obnova památek Dřevěná plastika, Slavnosti jeřabin Ostatní činnost v kultuře: 7 tiskový materiál věcný materiál propagace města SPOZ Kulturní aktivity: 11 Pálení čarodějnic, ohňostroj Celostát.setkání křesť.mládeže výročí založ.kláštera vč.content národní krojovaný ples Zaháj.sezony ITC,Evrop.den památek Horácký džbánek Příspěvek na opravu kostela Nejsv. Trojice Kultura celkem

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2015 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2015 Sdílené daně 207 000 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 48 000 2 DPFO ze sam. činnosti 5 000 3 DPFO vybíraná srážkou 4 000 4 DPPO 50 000 5

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

PŘÍJMY Návrh Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně Daňové příjmy celkem Návrh Třída 2 - nedaňové příjmy 2017

PŘÍJMY Návrh Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně Daňové příjmy celkem Návrh Třída 2 - nedaňové příjmy 2017 R 2017 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2 017 Sdílené daně 240 479 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 58 666 2 DPFO ze sam. činnosti 4 000 3 DPFO vybíraná srážkou 6 200 4 DPPO 59 738 5 DPH 111 875 6 Daň

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele. K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru

Příjmy. NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek Kč Kč. Splátka úvěru NÁVRH ROZPOČTU Městyse Dolní Cerekev na rok 2017 Rozpočet na fiskální rok 2017 je plán finančního hospodaření městyse, zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce městyse a obsahuje odhad příjmů

Více