Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002"

Transkript

1 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Závěrečný účet včetně komentáře Schválený rozpočet pro rok 2002 byl během roku povýšen a upraven na zasedáních Zastupitelstva města: Schválený rozpočet na rok 2002 Úprava rozpočtu ZM č. 22 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 23 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 24 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 25 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 2 ze dne Úprava rozpočtu ZM č. 4 ze dne Upravený rozpočet na rok tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2 Hospodaření města za rok 2002 Přehled příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2002 PŘÍJMY VÝDAJE 2002 obraty měsíční obraty měsíční přebytek / narůstající obraty narůstající obraty schodek leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec C e l k e m Trend vývoje příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku je přibližně stejný. V prvních dvou měsících nebyl do rozpočtu zapojen přebytek hospodaření, z tohoto důvodu se jeví hospodaření jako schodkové. V dalších měsících se již projevuje přebytek hospodaření s kolísavou tendencí, v květnu dosáhl minima, což bylo způsobeno vratkami při vyúčtování služeb spojených s bydlením. Naopak nejvyššího přebytku bylo dosaženo v měsících září a říjnu. Konečné hospodaření města skončilo přebytkem ve výši tis., což o 653 tis. Kč více než v roce 2001, kdy tento přebytek činil tis. Kč. Celkově byly příjmy rozpočtu naplněny na 101 %, výdaje rozpočtu byly čerpány na 95,5 %. 2

3 Příjmy v roce 2002 dle druhu vlastní kapitálové běžné daňové nedaňové % 8% dotace kapitálové běžné % 58% úvěr ostatní vlastní dotace úvěr ostatní Příjmy celkem Vlastní příjmy a dotace se člení na kapitálové a běžné. Kapitálové jsou příjmy především za prodej dlouhodobého majetku. pozemků a prodej akcií. Běžné se dále dělí na daňové, kam patří výnosy daní, poplatky z vybraných činností a nedaňové, kam řadíme příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu, úroky, sankce a příjmy z prodeje nekapitálového majetku. Dotace kapitálové slouží k investiční výstavbě či pořízení dlouhodobého majetku, běžné jsou určeny na provoz, případně na konkrétní úkol, dodávku prací a služeb či nákup určitého druhu zboží. Ke krytí výdajů dále patří i přebytek hospodaření z roku 2001 a výnosy z energetických akcií zařazené do ostatních příjmů. Výdaje v roce 2002 dle druhu běžné kapitálové % 3%1% úvěr financování % běžné kapitálové úvěr financování Výdaje celkem Do běžných výdajů lze zařadit platby za provedenou práci, nákup zboží a služeb, úroky, výdaje související s neinvestičními nákupy, neinvestiční transfery příspěvkovým či jiným organizacím. Kapitálové jsou výdaje na investiční nákupy, případně investiční transfery příspěvkovým a jiným organizacím. Ve financování je zahrnuta dotace na výkon státní správy, která nebyla použita, přechází do roku 2003 a byla převedena do správy dvou portfolií. 3

4 PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % Tř. pol. rozpočet rozpočet Třída 1 - daňové příjmy 1 1 Sdílené daně z toho: DPH z příjmů práv.osob celkem z příjmů FO vybír. zvl. sazbou z příjmů FO z podnikání z příjmů FO ze závislé činnosti % výnosu záloh daně z příjmů fyz.osob Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daňové příjmy celkem Daň placená obcí Třída 2 - nedaňové příjmy 2 1 Lesy Rybníky Školné Stravné Bytové hospodářství - PAMEX INVESTSERVIS Předplatné nájemného byt.hospodářství Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - pult centrální ochrany MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Ostatní příjmy nespecifikované Příjem za nájemné Poliklinika Nájem CERUM Příjmy za zříz. věcného břemene Dary Odvody příspěvkových organizací Pronájem pozemků PO Pronájem nebyt. prostor PO Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy 3 1 Příjmy za prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská Příjmy z prodeje majetku Záloha na kupní cenu SONAPO Prodej akcií ŽĎAS Kapitálové příjmy

5 Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet k Třída 4 - Přijaté dotace 4 Dotace ze stát.rozpočtu z toho: školství výkon st. správy soc. dávky ústavy domovy důchodců Dotace od obcí Dotace z Úřadu práce Dotace ze SR na hypotéční úvěr Investiční dotace na Prům.zónu Jamská Invest.dotace Dům s pečovat. službou BD ul. Palachova (SONAPO) Revitalizace rybníků + rybník Peršlík Dotace na školství Dotace MK - pro knihovnu Dotace kraje - hasičské sbory Dotace - volby do PČR Dotace kraje - školství Dotace SFDI - cyklostezka Dotace SFŽP - plyn Radonín Dotace MMR - inž. sítě 5 RD Jamská Dotace kraje - grantový program život. prostředí Dotace kraje - projekt "Průvodce Žďárem" Dotace na školství - MŠ Přísp.od Bystřice n.p., Vel.Meziříčí -Ječmínek Dotace kraje - grantový progr. "Barokní noc" Dotace - úspory energií Dotace na zajištění provozu Sociálních služeb Dotace MMR - oprava balkonů Dotace na výkon státní správy Inv. dotace BD 20 b.j. Veselská Dotace kraje - pohotovost hasiči Dotace kraje - publikace Sedm a půl století Dotace - volby do zastupitelstva Přijaté dotace celkem Ostatní příjmy - financování 5 1 Výnosy z energet. akcií Převod z FRB na výdaje bytového hosp Splátky půjčky ZDAR Přebytek hospodaření Převod z FRR Úvěr ze SFRB Hypotéční úvěr na SONAPO Ostatní příjmy celkem Příjmy celkem

6 Přehled příjmů a financování Příjmy a financování celkem Příjmy: dotace % daně % bytové hospodářství % přebytek hospodaření z roku % vlastní příjmy % výnosy z energetických akcií % prodej pozemků % záloha na kupní cenu SONAPO % daň placená obcí % prodej akcií ŽĎAS % poplatky za odpady % místní poplatky % správní poplatky % splátka půjčky ZDAR % převod z FRB % převod z FRR 377 0% Financování: úvěr SFRB % předplacené nájemné % úvěr SONAPO % Přehled příjmů a financování Financování: 6% Příjmy: Financování: Příjmy: 94% 6

7 Komentář k příjmové části Třída 1 daňové příjmy Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který vstoupil v platnost od určuje podíl daňových příjmů sdílených se státním rozpočtem pro město z následujících daní: daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob (daně z příjmů FO vybírané zvláštní sazbou, daně z příjmů FO z podnikání a daně z příjmů FO ze závislé činnosti). Obcím je rozdělováno 20,59 % celostátního výnosu uvedených daní. Procentní podíl na výnosu daní podle 4 odst. 1 písm. b) až f) výše uvedeného zákona podle počtu obyvatel města činil 0, Při sestavení příjmové části rozpočtu bylo při výpočtu sdílených daňových příjmů vycházeno z navrhovaného objemu daňových příjmů SR v poměru daném vyhláškou č. 311/2001 Sb. Výlučným daňovým příjmem je 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a 100 % výnosu daně z vyrovnání dodatečných přiznání nebo dodatečně vyměřené daně, daň z nemovitosti a daň z příjmu právnických osob placené obcemi. Rozpis sdílených daní za rok 2001 za rok 2002 Daň ze závislé činnosti Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů FO SVČ Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob C e l k e m Vývoj daní za rok 2002 v porovnání s rokem 2001 rozp.2002 skuteč.2002 % skuteč.2001 index 02/01 1 daň z přidané hodnoty ,06 2 daň z příjmů právnických osob ,19 3 daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou ,99 4 daň z příjmů FO z podnikání ,00 5 daň z příjmů FO ze závislé činnosti , % výnosů záloh daně z příjmů FO ,11 7 daň z nemovitosti ,96 Celkem ,12 Celkový rozpočet daňových příjmů v roce 2002 byl tis. Kč, skutečné daňové výnosy dosáhly tis. Kč, což je o 7 % více oproti plánovanému rozpočtu, překročení činí částku tis. Kč. Dle tabulky je zřejmé, že výnosy u téměř všech daní byly nad očekávanou skutečností. Daň z nemovitostí, daň z příjmů FO 30 % výnosu záloh a daň z příjmů FO ze závislé činnosti překročily rozpočet o 3,4 a 9 %. U daně z příjmu právnických 7

8 osob a daně z příjmů FO z podnikání toto překročení činí více jak 30 %. Naopak daň z přidané hodnoty a daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou nedosáhly očekávané skutečnosti, u daně z přidané hodnoty to představuje částku tis. Kč, u daně z příjmu FO vybírané zvláštní sazbou je to 557 tis. Kč. Následující přehled ukazuje, jak se jednotlivé daně podílí na celkových daňových výnosech v procentickém vyjádření skuteč.2002 % daň z přidané hodnoty daň z příjmů právnických osob daň z příjmů FO ze závislé činnosti % výnosů záloh daně z příjmů FO daň z nemovitosti daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů FO vybír.zvl.sazbou Celkem Z tabulky je zřejmé, že největší podíl na daňových výnosech má daň z přidané hodnoty, která se podílí na celkovém objemu více jak jednou třetinou. Následují daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti s 23 %. Ostatní daně netvoří v celkových příjmech z daní ani jednu desetinu. Ve srovnání s rokem 2001 byly daňové příjmy v hodnoceném roce vyšší o tis. Kč, to je o 12 %. Téměř u většiny daní byly jejich výnosy vyšší. Největší nárůst příjmů byl u daně z příjmů FO ze závislé činnosti ( tis. Kč), což činí 24 % skutečnosti roku 2001 a u daně z příjmů právnických osob toto zvýšení činí tis. Kč. I zde je to skoro jedna dvacetina roku 2001, Daň z přidané hodnoty navýšila svoje výnosy o tis. Kč, tj. navýšení o 6 % a o tis. Kč u daně z příjmů FO 30 % zálohy na daň, navýšení odpovídá 11 %. Ostatní daně mírně poklesly, pokles nečiní ani 5 %. V následující tabulce porovnáváme daňové výnosy v letech 2001 a 2002 podle jednotlivých měsíců. Měsíc daňový daňový rozdíl v výnos 01 výnos 02 absol.čísle leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

9 Rozložení daňových výnosů v jednotlivých čtvrtletích v letech 2001 a čtvrtleti Vývoj daňových výnosů v jednotlivých měsících roku 2001 a leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Vývoj příjmů z daní je ve sledovaných letech poměrně na stejné úrovni, jen v některých měsících se výše výnosů výrazně liší. Již v lednu je patrné, že v roce 2002 byly daňové výnosy daleko vyšší než ve stejném měsíci roku Rozdíl činí tis. Kč. Důvodem je rozpočtové určení daní, které začalo platit v roce 2001 a proto v lednu tohoto roku byly v příjmech města pouze nedoplatky daní z roku Daně podle tohoto nového zákona začaly na účet města přicházet až během měsíce února. Další výrazný rozdíl v příjmech je v červnu a září. V červnu se projevil v roce 2002 nejnižší daňový výnos, ve srovnání s rokem 2001 to činilo částku tis. Kč, což je 57 % skutečnosti roku V červenci a září byly vyšší výnosy v roce Z přehledu je zřejmé, že v červenci a srpnu byl rozdíl kolem 6 mil. Kč, v září necelé 4 mil. Kč. Procentně se tyto rozdíly výrazně liší, neboť v červenci byly výnosy v roce mil. Kč, v srpnu pouze 8 mil. Kč., tzn. že v červenci byly daňové příjmy v roce 2002 vyšší o 25 %, v srpnu o 83 % roku Je možné také upozornit na propad v daňových příjmech měsíce října, kdy byly výnosy v roce 2002 nižší jak v roce 2001 o 3 mil. Kč, což je o 21 % oproti srovnávanému roku

10 Porovnání daní v roce 2002 s rokem 2001 dle jednotlivých typů daní z přidané hodnoty z příjmů právnických osob z příjmů FO vybír.zvl.sazbou z příjmů FO z podnikání z příjmů FO ze závislé činnosti 30% výnosů záloh daně z příjmů FO z nemovitosti Správní poplatky poplatky placené za úkony prováděné ve státní správě. Výše poplatků je dána přílohou k zákonu č. 338/1992 Sb. o správních poplatcích. Součástí správních poplatků je i poplatek za povolení k provozu výherních hracích přístrojů, který je z části příjmem města a z části příjmem státního rozpočtu. Přehled přijatých správních poplatků Druh poplatku Kč - stavební rybářské lístky matrika povolení překopů živnostenské ověřování, evidence obyvatel povolení tomboly povolení VHP povolení kácení stromů evidence kol - MP 360 C e l k e m

11 Místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a doplňků, jsou vybírány městem na základě obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Rozpis místních poplatků schvál. rozpočet skutečnost % ze psů za rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství ze vstupného z ubytovací kapacity za výherní hrací přístroje (VHP) C e l k e m Přehled místních poplatků za VHP 42% za užívání veřejného prostranství 38% z ubytovací kapacity 1% za rekreační pobyt 3% ze vstupného 6% ze psů 10% Poplatek za likvidaci komunálního odpadu je stanoven vyhláškou města č. 22/2001 pro rok 2002 ve výši 260 Kč na občana a rok. Sazba poplatku je stanovena ze dvou částí částka pevná 66 Kč a z částky (194,- Kč/rok 2002), která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a odvoz netříděného odpadu a počtu obyvatel města. Příjem z tohoto poplatku činí 99 % rozpočtovaných příjmů. U poplatků ze životního prostředí a využívání přírodních zdrojů se jedná o poplatek za znečištění ovzduší (12 tis. Kč), poplatky za ukládání odpadů (27 tis. Kč) a příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy (106 tis. Kč). 11

12 Daň placená obcí navýšení položky rozpočtovým opatřením 26. srpna 2002 o částku tis. Kč představuje skutečnost po podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob placenou obcí za rok 2001.d Třída 2 nedaňové příjmy Lesy tato rozpočtová položka byla navýšena RO o 100 tis. Kč na celkovou výši tis. Kč z důvodu vyšší těžby dřeva z polomů způsobených vichřicí. Plnění této položky však představuje pouze 87 % rozpočtu, fakturace za prodej vytěženého dřeva koncem roku byla uhrazena až počátkem roku Rybníky RO bylo navýšeno o 160 tis. Kč na celkovou částku 670 tis. Kč, byly předpokládány vyšší přírůstky u kapra a vyšší prodejní ceny ryb. Plnění u této položky představuje 100 %. Školné - položka byla snížena rozpočtovým opatřením ke dni na částku tis. Kč, tj. o 1/12 rozpočtované částky (92 tis. Kč) s předpokladem přímého výběru a použití školného v PO Mateřské školy. Výše školného je dána vyhláškou města (od je výše školného 250 Kč na jedno dítě v MŠ) a jedná se o přímý příjem rozpočtu města. Nelze jej přijímat na účet PO, je možné vybírání školného pověřením PO s předáním k zúčtování města a dále jej poskytnou formou příspěvku. Z tohoto důvodu byla tato položka zpět navýšena na původní výši (+92 tis. Kč) a dále zvýšena dle předpokládané skutečnosti (+250 tis. Kč) k Přesto skutečnost přesáhla upravený rozpočet na 106 %. V rozpočtu položky stravné se také projevilo zřízení PO Mateřských škol k Mateřské školy byly do výše uvedeného data organizačními složkami města, stejně tak jako školní jídelna při 1. základní škole, příjem ze stravného byl proto příjmem města. Před zřízením PO Mateřské školy bylo provedeno rozpočtové opatření, jímž se předpokládalo snížení příjmů ze stravného pro město a toto stravné je příjmem PO, rozpočtové opatření snížilo rozpočet této položky o přibližně 1/12 předpokládaného plnění ze stravného na částku tis. Kč, přesto tato položka byla překročena a skutečnost činila tis. Kč, což představuje 118 % upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství PAMEX a INVESTSERVIS příjmy realitních kanceláří přijímaných na účet města představují 104 %, resp. 102 % schváleného rozpočtu za pronájem bytů. Předplatné nájemného bytového hospodářství tato položka byla upravována rozpočtovým opatřením o částku tis. Kč ZM a také o částku tis. Kč na celkový upravený rozpočet této položky ve výši tis. Kč, navýšení z prováděných dražeb bytů. Skutečnost ve výši tis. Kč překročila upravený rozpočet, což představuje plnění na 103 %. Položka pronájem pozemků obsahuje příjmy za pronájem za účelem umístění garáže, využívání zahrádky, pronájem Agro Měřín, novinové stánky, pronájem pozemků pod výměníkovými stanicemi a.s. SATT apod. Tato položka byla upravena rozpočtovým opatřením o částku 100 tis. Kč předpoklad uzavření nových nájemních smluv a RO ze dne o dalších 85 tis. Kč, což představovalo skutečnost k

13 Upravený rozpočet ve výši 465 tis. Kč byl překročen, skutečnost ve výši 532 tis. Kč činila 114 % UR. Ostatní drobné pronájmy - zde jsou zahrnuty pronájmy veřejného osvětlení k umístění reklamních tabulí, příspěvek na provoz autocvičiště od vlastníků autoškol a jednorázové pronájmy prostor. RO schváleným ZM dne byla tato položka navýšena o 150 tis. Kč doplatek z roku 2001 od firmy Hostalek Werbung na celkovou rozpočtovanou výši 250 tis. Kč. Skutečné plnění se však jevilo nižší, proto byl rozpočet této položky dále upraven, snížen o 10 tis. Kč na celkovou rozpočtovanou výši 240 tis. Kč. Důvodem snížení položky byl nerealizovaný pronájem zasedací místnosti MěÚ v roce Skutečné plnění k představuje výší 220 tis. Kč pouze 92 % UR. Položka přijaté úroky po úpravě rozpočtovým opatřením ze dne na výši tis. Kč byla naplněna skutečnými příjmy na 100 %. Plnění představuje příjmy z úroků na běžných účtech města a termínovaných vkladech. MP pult centrální ochrany představují příjmy Městské policie za smluvní hlídání objektů. Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl naplněn ve skutečnosti na 97 %, což představuje příjem ve výši 242 tis. Kč. MP příjmy za pokuty jedná se o pokuty inkasované Městskou policií. Tato položka představuje skutečnost ve výši 184 tis. Kč, což je 74 % schváleného rozpočtu. Sankční platby přijaté jsou tvořeny příjmy z pokut, ukládanými Českou inspekcí životního prostředí, přestupkovým oddělením právního odboru (pokuty za porušení veřejného pořádku) a pokuty stavební. Schválený rozpočet této položky byl navýšen RO dne o částku 5 tis. Kč, dále RO o částku 5 tis. Kč a RO také o částku 5 tis. Kč na rozpočtovanou výši 30 tis. Kč, která odpovídá skutečnému plnění této položky na 100 %. Ostatní příjmy nespecifikované v této položce jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku, pojistná plnění přijatá od pojišťoven a 6 % podíl na výtěžku z provozu VHP. Tato položka byla navýšena RO ze dne o plnění z výtěžku VHP ve výši tis. Kč. Použití výtěžku je vázáno zákonem č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na veřejně prospěšné účely (v roce 2002 bylo rozděleno na příspěvek cyklostezka ve výši tis. Kč, hřiště ulice Studniční 400 tis. Kč, Regionální muzeum 200 tis. Kč a na úhradu ztráty sportovišť ve výši 191 tis. Kč navýšením příspěvku základních škol za pronájem sportovních objektů po zavedení nových pravidel pro provozování sportovišť). Dále byla tato položka navýšena RO ze dne o částku 120 tis. Kč dle uzavřených smluv na zabezpečení propagace firem v rámci oslav 750. výročí založení cisterciáckého kláštera na základě smlouvy o reklamě. Celkový upravený rozpočet této položky ve výši tis. Kč byl ve skutečnosti naplněn na 73 %, což činí příjem ve výši tis. Kč. Příjem za nájemné Poliklinika schválený rozpočet byl upraven rozhodnutím ZM ze dne o částku 750 tis. Kč, jednalo se o snížení doplatku nájemného za rok 2001 z předpokládané výše tis. Kč na částku 650 tis. Kč, která byla započtena v březnu 2002 na základě dodatku smlouvy o pronájmu. Nájem CERUM rozpočtovým opatřením ze dne byl rozpočet této položky upraven o částku 360 tis. Kč vzhledem k mimořádnému navýšení nájemného za rok 13

14 2001 podle Dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu souboru nemovitých a movitých věcí. Tato částka byla přijata na účet VHČ, což se neprojevilo ve skutečnosti plnění rozpočtu. Plnění této položky představuje nájemné za rok 2002 formou peněžního plnění na účet pronajímatele ve výši 687,5 tis. Kč a formou nepeněžního plnění (zápočtem) ve výši 426,7 tis. Kč. Celkem nájemné CERUM za rok 2002 představuje částku tis. Kč. Po započtení veškerých příjmů přijatých od PO činí příjem města celkem tis. Kč ( 80 % plnění UR). Příjmy za věcná břemena zřizování oprávnění z věcného břemene je zpoplatněno v souladu s usnesením ZM ve výší 1.000,- Kč pro fyzické osoby a ,- Kč pro právnické osoby a fyzické osoby v rámci podnikatelské činnosti. Navýšení této položky RO ze dne o částku 30 tis. Kč předpokládalo příjmy z nových smluv o zřízení věcného břemene na ulici Veselská, další navýšení o 5 tis. Kč RO ze dne vycházelo ze skutečného plnění této položky k , další úprava rozpočtu podle skutečného plnění k byla schválena ZM dne Skutečnost této položky představuje 104 % upraveného rozpočtu ( 104 tis. Kč). Dary tato položka vychází ze skutečného plnění, které představuje: Dar z Flobecqu mezinárodní partnerství 20 tis. Kč SBD Zelená Hora obnova hřišť MŠ 20 tis. Kč SATT a.s. obnova památek Zelená hora 148 tis. Kč Hudební festival Vysočina stacionář soc.služeb 7 tis. Kč Ing. Jan Kasal cyklistická stezka 7 tis. Kč GE Capital Bank oslavy 750. výročí 10 tis. Kč C e l k e m přijaté dary 212 tis. Kč Odvody příspěvkových organizací - Radou města ( zřizovatelem) byl podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařízen 4. Základní škole odvod odpisů, které jsou zdrojem investičního fondu, ve výši 229 tis. Kč. Pronájem pozemků PO ve výši 474 tis. Kč a pronájem nebytových prostor PO ve výši tis. Kč je realizován na základě nájemních smluv o pronájmu pozemků a budov. Jedná se o zápočet příjmů (PO základní školy a Sociální služby města). Tato položka byla povýšena RO dne o částku 105 tis. Kč, což představuje pronájem pozemků a budov PO Mateřské školy. Třída 3 kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků - nejvýznamnější prodeje byly uskutečněny a.s. Český Telecom (2.620 tis. Kč), MVDr. Johanidesovi (435 tis. Kč), prodej MŠ manželům Nejedlým (4.000 tis. Kč), prodej objektu v k.ú. Hamry p. Knoflíčkovi (1.700 tis. Kč). Ostatních 36 uskutečněných prodejů (206 tis. Kč) bylo většinou majetkoprávní vypořádání pozemků. Příjmy z prodeje pozemků 5RD Jamská plnění ve výši 73 % schváleného rozpočtu (částka tis. Kč) představuje zálohy na prodej pozemků. Doplatek ( ve výši 832 tis. Kč) bude příjmem rozpočtu r Příjmy z prodeje majetku jedná se o příjem za prodej terénního automobilu Suzuki (40 tis. Kč) a prodej osobního auta Favorit (20 tis. Kč). 14

15 Záloha na kupní cenu SONAPO příjem zálohy na kupní cenu bytového domu Palachova ve výši tis. Kč na základě smlouvy o smlouvě budoucí. Prodej akcií ŽĎAS realizace prodeje ks akcií ve vlastnictví města za celkovou prodejní cenu tis. Kč. Úroky z výnosu prodeje činí 16 tis. Kč, celkový příjem tis. Kč. Třída 4 přijaté dotace Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu představují: školství dotace představuje výši 924 Kč na žáka v základní a mateřské škole, což při počtu žáků 3917 činí tis. Kč výkon státní správy tis. Kč sociální dávky tis. Kč sociální ústavy jedno pobytové místo v denním stacionáři pro mládež bylo dotováno částkou 33,9 tis. Kč, což při celkovém počtu 15 míst činilo 509 tis. Kč domovy důchodců dotace ve výši 2,638 tis. Kč představuje násobek počtu 51 míst v domovech důchodců a dotace na jedno místo v DD, která představuje částku ,- Kč. Finanční vztah ke státnímu rozpočtu je závazný a výše jednotlivých dotací byla dána městu na vědomí rozpisem dotací dopisem FR OkÚ ze dne Dotace od obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ, schválený rozpočet představoval výši této položky v částce tis. Kč. V průběhu roku 2002 novelou zákona o státní správě a samosprávě ve školství byla zrušena podmínka úhrady nákladů na žáka v jiné obci, pokud obec trvalého bydliště žáka zřizuje stejný typ školy, čímž došlo ke snížení příjmů o částku 106 tis. Kč, což je 93 % schváleného rozpočtu. Dotace z úřadu práce dotace poskytované PO na pracovní místa veřejně prospěšných prací a absolventská místa na základě trojdohody mezi Úřadem práce, městem a příspěvkovou organizací. Město je příjemcem této dotace, kterou dále poskytuje formou účelového neinvestičního příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím. Město bylo také příjemcem dotace a to na úhradu mzdových nákladů pracovníků VPP a absolventů: Příjemce dotace částka (Kč) 1. Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola ZŠ Santiniho Knihovna MJS Sociální služby města MěÚ - VPP, absolventi C e l k e m Dotace ze SR na hypotéční úvěr v květnu došlo ke snížení úrokové sazby u úvěru na výstavbu 56 b. j. na ul. Palachova z 12.2 % p.a. na 6,7 % p.a. V této souvislosti byla snížena i dotace na hypotéční úvěr z rozpočtované částky 318 tis. Kč na 230 tis. Kč, tj. o 88 tis. Kč. 15

16 Investiční dotace na průmyslovou zónu Jamská dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 mil. Kč. Investiční dotace na Dům s pečovatelskou službou dotace ve výši tis. Kč byla přijata v roce 2001, do roku 2002 byla převedena část ve výši tis. Kč podle skutečného prostavění při rozdělení přebytku hospodaření 2001 (prostavěno tis. Kč). BD ul. Palachova (SONAPO) investiční dotace na dostavbu 32 bytů + 2 bytů se zvláštním určením (bezbariérové). Revitalizace rybníků + rybník Peršlík dotace na revitalizaci rybníků ve výši 600 tis. Kč nebyla potvrzena pro rok 2002, rozpočtovým opatřením ze dne byla příjmová část rozpočtu snížena o tuto částku. RO ze dne byla přijata účelová dotace na Program péče o krajinu - rybník Peršlík 10 tis. Kč. Dotace na školství na přímé náklady vzdělávání (platy učitelů a pracovníků ve školství, učební pomůcky) byly poukazovány na účet města a město je přidělovalo dle rozpisu jednotlivým příspěvkovým organizacím v základním školství. Přijatá dotace byla ve výši tis. Kč. Dotace ministerstva kultury pro knihovnu v celkové výši tis. Kč představuje: program Regionální funkce knihoven tis. Kč program Veřejné informační služby knihoven investiční 50 tis. Kč program Veřejné informační služby knihoven neinvestiční 130 tis. Kč program Kulturní aktivity dostupnost knih nevidomým 15 tis. Kč Dotace kraje hasičské sbory - ve výši 30 tis. Kč na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH, zařazených do požárních poplachových plánů okresu Žďár nad Sázavou. Dotace volby do PČR přijatá dotace ze státního rozpočtu na financování voleb do Parlamentu ČR ve výši 482 tis. Kč. Dotace kraje školství financování projektů Minimálních preventivních programů na školách a ve školských zařízeních 6 tis. Kč určeno pro výcvik v sociálních dovednostech pro žáky s výchovnými a výukovými potížemi 3. Základní škola. Dotace SFDI cyklostezka dotace poskytnutá Státním fondem dopravní infrastruktury na čerpací účet na akci Cyklistická stezka Žďár nad Sázavou ve výši tis. Kč. Dotace SFŽP plyn Radonín Státní fond životního prostředí poskytnul dotaci na plynofikaci městské části Radonín ve výši 632 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 90 %, 10 % bude poskytnuto po kolaudaci stavby. Dotace MMR inženýrské sítě 5 RD Jamská 400 tis. Kč vybudování inženýrských sítí k rodinným domkům na Jamské ul. Dotace kraje grantový program životního prostředí zdroj bohatství Vysočiny částka 50 tis. Kč na podporu projektu Prožitková stezka o systému nakládání s komunálními odpady se zaměřením na jejich minimalizaci a využití. 16

17 Dotace kraje projekt Průvodce Žďárem 52 tis. Kč na vydání publikace. Dotace na školství MŠ v souvislosti se zřízením PO Mateřské školy od byla přijata dotace na financování přímých nákladů ve školství (platy učitelek a pracovníků ve školství, učební pomůcky) ve výši tis. Kč. RO ze dne byla tato položka upravena o výši skutečně přijaté dotace ve výši 188 tis. Kč a převod částky 3 tis. Kč z položky dotace na školství (základní školství) na celkovou částku tis. Kč, odpovídající skutečně přijaté dotaci na financování předškolních zařízení. Příspěvek od Bystřice nad Pernštejnem a Velkého Meziříčí Ječmínek na základě smlouvy na projektovou dokumentaci a rekonstrukci Domu pro matky (otce) s dětmi v objektu na ul. Jiřího z Poděbrad bylo přijato 500 tis. Kč. Tento příspěvek je v rámci rozpočtové skladby zatříděn jako dotace od obcí. Dotace kraje grantový program Barokní noc dotace na jednu z akcí pořádaných v rámci oslav 750. výročí založení cisterciáckého kláštera ve výši 11 tis. Kč. Dotace úspory energií ve výši 170 tis. Kč neinvestiční dotace účelově určená na podporu opatření k úsporám energií. Touto dotací z České energetické agentury jsou hrazeny výdaje na městské energetické poradenské středisko. Dotace na zajištění provozu Sociálních služeb ve výši tis. Kč účelová provozní dotace, poskytnutá okresním úřadem. Dotace MMR oprava balkónů 747 tis. Kč účelová čerpací dotace poskytnutá ministerstvem pro místní rozvoj na odstranění vad panelových technologií (na opravu balkónů na ulici Studentská domy 1721, 1722, 1723). Dotace na výkon státní správy příspěvek určený pro obce s rozšířenou působností na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy na základě zákona č. 314/2002 Sb. pro obce s možností využití budov bývalého okresního úřadu. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání, příjemce dotace musí ministerstvo financí informovat, na jaké konkrétní akce byly prostředky použity. Příjemce dotace, který neopustí nejpozději do administrativní budovu bývalého OkÚ, vrátí v plném rozsahu příspěvek do státního rozpočtu. Výše příspěvku pro rok 2002 činí tis. Kč. Investiční dotace BD 20 b.j. Veselská účelová čerpací dotace, poskytnutá ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytového domu ve výši tis. Kč. Dotace kraje pohotovost hasiči 51 tis. Kč příspěvek pro Sbory dobrovolných hasičů na pohotovost v jednotkách požární ochrany. Dotace kraje publikace Sedm a půl století tis. Kč na vydání publikace, pořizované k 750. výročí žďárského cisterciáckého kláštera. Dotace volby do zastupitelstva 898 tis. Kč - účelová dotace na zabezpečení voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, uskutečněných v termínu a

18 Ostatní příjmy financování: Výnosy z energetických akcií aktivní správou finančních prostředků získaných zálohou na kupní cenu akcií JME a. s. dochází ke zhodnocení těchto finančních prostředků, v roce 2002 bylo možné pro potřeby výdajů rozpočtu zapojit celkovou částku tis. Kč bez účelového určení. Převod z FRB na výdaje bytového hospodářství posílení zdrojů na výdaje bytového hospodářství bylo rozpočtováno v celkové výši tis. Kč, skutečná potřeba představovala částku tis. Kč, což činí 53 %. Splátka půjčky ZDAR půjčka na zakoupení autobusu ve výši 4,1 mil. Kč, poskytnuta v roce 2000, úročena 10 % p. a. Půjčka bude v roce 2003 splacena přijatá roční splátka včetně úroků činí tis. Kč. Zapojení přebytku roku 2001 v rozpočtu roku 2002: kupní cena stavby a pozemku SONAPO tis. Kč vratka sociálních dávek FV tis. Kč nevyčerpaný dar na provoz azylových domů 94 tis. Kč DPS navýšení výdajů podle skutečného prostavění tis. Kč ZTV Veselská rozšíření SOD a přípojky VO tis. Kč el. připojení SOD na BD Palachova 420 tis. Kč protipovodňová opatření (nedočerpáno 2001) tis. Kč dar SATT na úpravu okolí Zelené hory (nevyčerpáno) 250 tis. Kč příděl do sociálního fondu doplatek roku tis. Kč nerealizovaná půjčka TJ ŽĎAS přesun do rezervy tis. Kč přesun do rozpočtové rezervy bez určení tis. Kč Celkem tis. Kč Převod z FRR zapojení zůstatku fondu rezerv a rozvoje pro potřeby vedlejší hospodářské činnosti bylo rozpočtováno ve výši 379 tis. Kč. FRR byl tvořen přebytkem hospodaření ve VHČ, příjmy z pronájmu nebyt. prostor apod. Skutečnost je nižší o 2 tis. Kč z důvodu úhrady poplatků spojených s vedením a ukončením tohoto účtu. Úvěr ze SRFB na základě Smlouvy o přijetí úvěru ze SFRB a Statutu Fondu rozvoje bydlení město ve výši 20 mil. Kč bylo rozpočtováno tis. Kč pro použití na opravy městského bytového fondu a opravy soukromých domů. Skutečná výše přijatého úvěru v roce 2002 činí tis. Kč. Úvěr je úročen 3 % p. a. a je městu poskytnut na 10 let. Hypotéční úvěr SONAPO ZM dne schválilo přijetí úvěru na dostavbu bytového domu na ul. Palachova (SONAPO). Rozpis financování dostavby podle skutečnosti: cena dostavby tis. Kč z toho: dotace tis. Kč splátka kupní ceny (záloha) tis. Kč garážová stání 750 tis. Kč úvěr města tis. Kč 18

19 VÝDAJE Schválený Upravený Skutečnost % rozpočet rozpočet k Lesní hospodářství Obchod, trhy, turismus 2 1 Tradiční pouť, trhy Příspěvek cyklostezka Členský příspěvek sdružení Posázaví CERUM -opravy (zápočet) Sdružení měst UNESCO URBIS Regiontour Cyklostezka VII. etapa - dotace Obchod, trhy, turismus celkem Doprava 3 1 Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Přeložka vozovky Z.H Inž.sítě 5RD ul.jamská Inž.sítě 5RD ul.jamská - dotace Průmyslová oblast Jamská Průmyslová oblast Jamská dotace ZTV ul. Veselská Rekonstrukce komunikace Vysočany Rozšíření parkovacích ploch ZDAR - příspěvek na pořízení autobusu MHD Úprava povrchu Žižkova ulice Rozšíření komunikace Palachova u SONAPO Oprava povrchu komunikace u staré výtopny Doprava celkem Vodní hospodářství 4 1 Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Rybníky Revitalizace rybníků Vesel., Ťáp Úroky z úvěru Volksbank Příspěvek Svazu na rekonstrukce( 30 % ) : 0 6 Rek.kanalizace a povrchů Žižkova Rek. kanalizace Wolkerova Rek.kanalizace Stalingrad Rek.vodovodu -dolní pásmo Rek.vodovodu - arm.šachta Vysočany Rek.vodovodu Žďár IV Rozšíř.vodov. a kanaliz. Stržanov-Žďár Vodní hospodářství celkem

20 Schválený Upravený Skutečnost % Školství rozpočet rozpočet k Základní školy z toho příspěvek 1.ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Žďár Bazén - příspěvek Mateřské školy MŠ - opravy, údržba a rekonstr Školní jídelny Opravy a rekonstr. školství (ZŠ 2002) z toho: 1.ZŠ ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ vč. bazénu ZŠ Žďár II Rekonstrukce kuchyně 1.ZŠ Platby obcím za žáky Mateřské školy - příspěvková organizace Dotace na školství - MŠ Dotace na školství z toho příspěvek 1.ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Žďár Školství celkem Kultura 6 1 Knihovna M.J. Sychry Knihovna -oprava střechy Dům kultury Regionální muzeum Obnova památek Dřevěná plastika, Slavnosti jeřabin Ostatní činnost v kultuře: 7 tiskový materiál věcný materiál propagace města SPOZ Kulturní aktivity: 11 Pálení čarodějnic, ohňostroj Celostát.setkání křesť.mládeže výročí založ.kláštera vč.content národní krojovaný ples Zaháj.sezony ITC,Evrop.den památek Horácký džbánek Příspěvek na opravu kostela Nejsv. Trojice Kultura celkem

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2006 Závěrečný účet

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2013 Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 2.133.499,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 529.191,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 313.247,1

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více