E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány jednotlivé kapitoly rozpočtu výdajů projektů financovaných z OP VK včetně souvisejících informací a doporučení vycházejících ze zkušeností s realizací projektů. Odhad časové náročnosti: 2 vyučovací hodiny Klíčová slova: rozpočet projektu, způsobilé výdaje, osobní výdaje, dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ), pracovní smlouva, autorský honorář, křížové financování Autor: Ing. Jiří Krátký Doporučená literatura a další zdroje k tématu

2 V následujícím výkladu si představíme způsob tvorby rozpočtu u grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Neinvestiční projekty je možné kromě OP VK realizovat také v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který podporuje zejména projekty v oblastech sociálních služeb, uplatňování rovných příležitostí mezi muži a ženami, sladění rodinného a pracovního života a podpory zaměstnatelnosti. Struktura rozpočtu výdajů OP VK a OP LZZ je téměř totožná. Způsobilost výdajů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je popsána v Příručce pro žadatele. Aby byl vynaložený výdaj uznán za způsobilý, a tedy financován, musí být v souladu s pravidly způsobilosti výdajů, která jsou následující: výše výdaje musí odpovídat cenám obvyklým v daném místě a oboru, jeho výše musí být přiměřená. Pro dodržení tohoto pravidla již při sestavování rozpočtu je vhodné zjišťovat cenu obvyklou jednoduchým průzkumem trhu; výdaje musí být vynaloženy hospodárně a efektivně, tedy měly by být minimalizovány výdaje na dosažení cílů projektu a za co nejméně peněz by měl žadatel realizovat co nejvíce výstupů; výdaje musí být vynakládány účelně - mít přímou vazbu na aktivity projektu a musí být nezbytné pro realizaci projektu; každý výdaj musí být prokazatelný musí být doložen účetními doklady, řádně zachycen v účetnictví nebo daňové evidenci vedené v souladu s požadavky české legislativy a musí být doloženo zaplacení výdaje; výdaj je zpravidla způsobilý od data zahájení realizace projektu, není tedy možné financovat z rozpočtu neinvestičního projektu (OP VK, OP LZZ, OP PA) přípravné práce, jako např. zpracování žádosti o dotaci, průzkumy a analýzy realizované v přípravné fázi. Přiměřenost, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých výdajů posuzují hodnotitelé, kteří mohou navrhnout, a často také navrhují, krácení takových položek, u kterých žadatel nedostatečně prokáže návaznost na projektové aktivity nebo nedostatečně zdůvodní výši výdaje. Proto je zapotřebí již v projektové žádosti dostatečně popsat způsob kalkulace jednotlivých položek rozpočtu a prokázat návaznost rozpočtu na popis klíčových aktivit projektu. Přiměřenost, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých výdajů je zkoumána jak při hodnocení žádosti, tak při samotné realizaci projektu. Skutečnost, že je daný výdaj součástí schváleného rozpočtu, neznamená automaticky, že bude takový výdaj proplacen. Například pokud je součástí rozpočtu projektu pořízení počítačů pro projektový tým a počítače jsou pořízeny až v posledním měsíci dvouletého projektu, nemusí být takový výdaj uznán způsobilým s námitkou, že na poslední měsíc realizace projektu takový výdaj není nezbytný. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 9

3 Kapitola rozpočtu 1 Osobní výdaje související s realizací projektu Výdaje kapitoly 1 tvoří osobní výdaje zaměstnanců projektu, tedy projektového týmu. Na projektu mohou zaměstnanci pracovat v rámci následujících typů smluv: dohoda o provedení práce (DPP) jedná se o tzv. dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, v rámci DPP jsou realizovány jednorázové práce do rozsahu 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, DPP bylo do konce roku 2010 možno ze zákona uzavřít i ústně, od ledna 2011 je nutná písemná forma i u této dohody; dohoda o pracovní činnosti (DPČ) jedná se také o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, práci na DPČ je možné vykonávat v rozsahu do poloviny týdenní pracovní doby, vždy musí být uzavřena písemně; pracovní smlouva (PS); autorský honorář řídí se autorským zákonem (č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nejedná se tedy o pracovně-právní vztah. Za autorské dílo nelze považovat např. lektorování seminářů. V Tabulce 3 je uvedena podrobná struktura výdajů kapitoly 1 rozpočtu OP VK Tabulka 3 Struktura výdajů kapitoly 1 OP VK 1. Osobní výdaje související s realizací projektu 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné Jedná se o veškeré osobní výdaje uváděné v rámci přímých výdajů (tedy mimo např. účetní, finančního manažera organizace) Výdaje na odborné zaměstnance Odborní zaměstnanci realizují klíčové aktivity přímo pro cílové skupiny Platy Odborní pracovníci zaměstnaní formou pracovní smlouvy Odměny z dohod (DPČ) Odborní pracovníci s rozsahem práce do úvazku 0, Odměny z dohod (DPP) Odborní pracovníci na jednorázové práce do rozsahu 150 hodin ročně v rámci 1 organizace Autorský honorář Tvůrci metodik, knih, fotografií, atp Výdaje na administrativní zaměstnance Manažerští a administrativní zaměstnanci realizují podpůrné aktivity projektu, které přímo nesouvisí s prací pro cílovou skupinu (např. řízení projektu) Platy Administrativní a manažerští pracovníci zaměstnaní formou pracovní smlouvy Odměny z dohod (DPČ) Administrativní a manažerští pracovníci s rozsahem práce do úvazku 0, Odměny z dohod (DPP) Administrativní pracovníci na jednorázové práce do rozsahu 150 hodin ročně v rámci 1 organizace 1.2 Sociální pojištění Odvody sociálního pojištění ve výši 25 % z hrubých mezd (pracovní smlouvy, DPČ) 1.3 Zdravotní pojištění Odvody zdravotního pojištění ve výši 9 % z hrubých mezd (pracovní smlouvy, DPČ) 1.4 Fond kulturních a sociálních potřeb Pouze u organizací, které vytvářejí povinně FKSP dle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., od roku 2011 tvoří příděl do FKSP 1 % objemu mezd a platů 1.5 Jiné výdaje, např. zákonné pojištění zaměstnanců Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci odvádí se ve výši 0,42 % z hrubých mezd u pracovních smluv a DPČ. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 10

4 Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti Projekty jsou ve školách realizovány převážně nad rámec stávající činnosti i stávajících úvazků. Členové projektového týmu jsou obvykle současně zaměstnáni jako pedagogičtí (či nepedagogičtí) pracovníci formou pracovní smlouvy. Práci na projektu je v takovém případě vhodné realizovat formou DPP nebo DPČ, dle rozsahu práce. Pro zaměstnávání formou pracovní smlouvy a zároveň některé z dohod platí, že zaměstnanec nesmí vykonávat v rámci dohody stejnou práci, jako vykonává v rámci pracovní smlouvy. Tedy např. pedagogický pracovník by měl být v rámci projektu zaměstnán formou dohody na pozici metodika, zpracovatele učebních textů, atp. Celkový rozsah všech činností realizovaných v rámci projektu i mimo něj pracovníkem pro organizaci nesmí překročit 1,5 úvazku.způsob načítání úvazků za dohody, které nemusejí mít rovnoměrné rozložení v čase, je poměrně komplikovaný. Zákoník práce upravuje dohody konané mimo pracovní poměr v (např. center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast3.aspx). (Jedná se o portál pro podnikatele, který obsahuje mimo jiné aktuální znění zákonů. ) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 11

5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 74 Obecné ustanovení (1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. (2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 75 Dohoda o provedení práce Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. (4) Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. (5) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. (6) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. 77 Společné ustanovení (1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) odstupné podle 67 a 68, b) pracovní dobu a dobu odpočinku, c) překážky v práci na straně zaměstnance, d) skončení pracovního poměru, a e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen odměna z dohody ). (2) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v 199, 206 a v části deváté. U dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle 191 až 198 a 206. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 12

6 Srovnání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Mezi výhody zaměstnávání členů projektového týmu formou dohod pro organizaci patří větší pružnost při změně člena projektového týmu (u DPČ platí pouze 15denní výpovědní doba), zaměstnanci nemají automaticky nárok na dovolenou, v dohodě je však možné dovolenou sjednat. Z hlediska daní a odvodů je pro zaměstnance nejvýhodnější DPP, ze které zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádějí zdravotní a sociální pojištění. Z hrubého příjmu je pouze strženo 15 % daň (dle výše srážková nebo zálohová). U DPČ odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění jako ze mzdy u pracovního poměru, pokud příjem přesáhne 2000 Kč v rámci daného měsíce. V rámci autorských honorářů má povinnost odvádět zdravotní, sociální pojištění a daň sám autor, neboť tato činnost je považována za samostatně výdělečnou činnost, obdobně jako např. živnostenské podnikání. V tabulkách 4 a 5 jsou uvedeny příklady výpočtu odvodů u jednotlivých typů smluv a dohod u hodinové sazby 150 Kč. Tabulka 4 Výpočet čisté mzdy u DPČ a pracovní smlouvy Položka Hrubý příjem 150 Pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % z hrubého příjmu) 51 Superhrubý příjem 201 Pojištění hrazené zaměstnancem (11 % z hrubého příjmu) 17 Daň z příjmů (15 % ze superhrubého příjmu) 30 Čistý příjem 103 Tabulka 5 Výpočet čisté mzdy u DPP Položka Hrubý příjem 150 Pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % z hrubého příjmu) 0 Superhrubý příjem 150 Pojištění hrazené zaměstnancem (11 % z hrubého příjmu) 0 Daň z příjmů (15 % z hrubého příjmu) 23 Čistý příjem 128 U dohody o pracovní činnosti a pracovní smlouvy činí náklady organizace 201 Kč na hodinu, čistý příjem, který bude pracovník pobírat, činí 103 Kč (do příkladu jsme nezapočítali slevy na dani, daňová zvýhodnění na děti, atp.). U dohody o provedení práce činí náklady organizace 150 Kč na hodinu, pracovník bude pobírat čistý příjem 128 Kč, tedy o 25 Kč více, než je tomu u dohody o pracovní činnosti. Vzory formulářů dohod o provedení práce a pracovní činnosti je možné najít například na adrese: Kč Kč Kariéra projektového manažera začíná u nás! 13

7 Kapitola rozpočtu 2 Služební cesty zahraniční Protože cestovné tuzemské je součástí tzv. nepřímých výdajů, kapitola č. 2 zahrnuje pouze výdaje na služební cesty do zahraniční. Zahraniční cesty musejí být v projektu VELMI DOBŘE ZDŮVODNĚNY. Tabulka 6 Struktura výdajů kapitoly 2 Služební cesty zahraniční OP VK 2 SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ Ubytování 2.3 Stravné 2.4 Ostatní Cestové (včetně provozu služebního auta) Jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, lehátka, jízdné autobusovou veřejnou dopravou, MHD. Od vzdálenosti 500 km je možné použít leteckou přepravu v ekonomické třídě. Cena za ubytování v zahraničí musí odpovídat ceně v místě obvyklé, maximální ceny nejsou pro zahraničí stanoveny, zpravidla by mělo být ve standardu do ***. Výši stravného v zahraničí upravuje zákoník práce. Sazby je možné najít na: Nutné vedlejší výdaje na zahraničních cestách, např. cestovní pojištění, poplatky za úschovu zavazadel, kapesné (do výše 40 % stravného), atp. Kapitola rozpočtu 3 Zařízení související s realizací projektu Výdaje na zařízení a vybavení související s realizací projektu jsou způsobilé do výše 25 % celkových způsobilých výdajů. Rozdělení jednotlivých typů zařízení a vybavení do podkapitol je uvedeno v tabulce níže. Aby byly výdaje na zařízení způsobilé, je třeba dodržet při jejich pořízení pravidla pro výběr dodavatelů uvedená v Příručce pro příjemce OP VK. Tabulka 7 Struktura výdajů kapitoly 3 Zařízení OP VK 3 ZAŘÍZENÍ 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč Software Nákup software do 60 tis. Kč za 1 kus Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek Nákup licencí, výukových programů a dalšího drobného nehmotného majetku do 60 tis. Kč za 1 kus. Software, výukové programy (včetně vyvinutých na zakázku) s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč/kus. 3.3 Drobný hmotný majetek Zařízení, vybavení a spotřební materiál s pořizovací cenou do 40 tis. Kč za 1 kus. 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, leasing 3.6 Odpisy 3.7 Výdaje na opravu a údržbu 3.8 Křížové financování Investiční část Použitý drobný hmotný majetek je možné pořídit pouze, pokud prodejce prohlásí, že majetek nebyl pořízen s dotací, cena je nižší nebo rovna ceně obvyklé za pořízení nového majetku. Nájem zařízení, vybavení, budov, nehmotného majetku, operativní leasing je způsobilý pouze za splnění zvláštních podmínek. Do způsobilých výdajů lze uplatnit daňové odpisy vlastního majetku za splnění zvláštních podmínek, lze uplatnit daňové odpisy u nově pořizovaného dlouhodobého majetku. Způsobilé jsou pouze výdaje na opravy a údržbu majetku pořízeného v rámci projektu. Majetek pořizovaný v rámci křížového financování je obvykle způsobilý do 9 % celkových způsobilých výdajů. Pořízení dlouhodobého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč za 1 kus, který příjemce neodepisuje Neinvestiční část Pořízení nábytku bez ohledu na výši pořizovací ceny. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 14

8 Křížové financování Křížové financování je specialita strukturálních fondů EU. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je tzv. neinvestičním programem, je z něj obecně možné hradit pouze výdaje, které nemají charakter investice. Výjimku tvoří právě křížové financování. V každé výzvě vyhlašovatel stanoví limit, do kterého je možné pořídit v projektu majetek zařazený do křížového financování. Do režimu křížového financování spadá následující majetek: nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny (stoly, židle, skříně, police, pohovky, truhlice, věšáky, atp.); pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč (např. přístroje pro výuku), a to pouze v případě, že žadatel nebo partner majetek daňově neodepisuje. V případě, že žadatel majetek daňově odepisuje, uplatní odpisy v letech projektu v kapitole 3.6 odpisy; stavební úpravy přesahující v rámci jednoho kalendářního roku výši 40 tis. Kč. Podrobně je křížové financování upraveno v příručce pro příjemce OP VK. Kapitola rozpočtu 4 Místní kancelář Tato kapitola je stále součástí struktury rozpočtu, nicméně po zavedení nepřímých výdajů, které zahrnují také výdaje místní kanceláře, se u grantových projektů nepoužívá. Kapitola rozpočtu 5 Nákup služeb Výše výdajů na nákup služeb nesmí obvykle překročit limit 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro nákup služeb platí stejná pravidla zadávání veřejných zakázek jako u majetku a vybavení. Tabulka 8 Struktura výdajů kapitoly 5 Nákup služeb OP VK 5 NÁKUP SLUŽEB 5.1 Publikace/školící materiály/manuály 5.2 Odborné služby/studie a výzkum 5.3 Výdaje na konference/kurzy Jiné výdaje Podpora účastníků (stravné, ubytování) Nákup učebnic, knih, manuálů, multimediálních pomůcek či jejich vývoj a zpracování na zakázku. Zpracování analýz, studií, výzkumů a dalších výzkumných úkolů nutných pro realizaci projektu. Výdaje na pronájem prostor, zajištění konferenční techniky pro realizaci školení, kurzů či konferencí. Občerstvení, ubytování účastníků kurzů nebo konferencí, které je hrazeno fakturou. Platí zde cenové limity pro cestovné a přímou podporu. Např. právní poradenství, výdaje na administraci veřejných zakázek, výdaje na vzdělávání realizačního týmu související s projektem. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 15

9 Kapitola rozpočtu 6 Stavební úpravy Stavební úpravy jsou součástí projektů OP VK velmi zřídka. Způsobilým výdajem mohou být pouze stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu (např. úprava bezbariérového vstupu do objektu). Tabulka 9 Struktura výdajů kapitoly 6 Stavební úpravy OP VK 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 6.1 Drobné stavební úpravy Stavební úpravy do výše 40 tis. Kč v rámci 1 roku. 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování 6.3 Odpisy Výdaje na rekonstrukci nebo modernizaci, které převýší částku 40 tis. Kč v rámci 1 roku. Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora Výdaje související se zapojením cílové skupiny do projektu jsou způsobilé do výše 20 % celkových způsobilých výdajů. Tabulka 10 Struktura výdajů kapitoly 7 Přímá podpora OP VK 7 PŘÍMÁ PODPORA 7.1 Mzdové příspěvky 7.2 Cestovné, ubytování, stravné 7.3 Doprovodné aktivity Náhrady mezd do výše 100 % skutečně vyplacených mezd pracovníků účastnících se vzdělávání v rámci projektu. Cenové limity pro ubytování: 1500 Kč/osobonoc, v Praze 2000 Kč/ osobonoc. Cenový limit pro občerstvení a stravování činí 300 Kč na osobu při celodenním stravování. Výdaje na zajištění asistenta pro cílové skupiny, výdaje na pedagogický dozor žáků, kteří jsou cílovou skupinou. Kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Kapitolu 8 tvoří výdaje, které by nevznikly, pokud by projekt nebyl realizován podle pravidel OP VK. Tabulka 11 Struktura výdajů kapitoly 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy OP VK 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY 8.1 Audit Audit je povinný u projektů se schválenou podporou vyšší než 3 mil. Kč. 8.2 Ostatní Správní, notářské poplatky, předklady dokumentů. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 16

10 Nepřímé výdaje Kategorie nepřímých výdajů byla vytvořena pro zjednodušení financování režijních výdajů organizace. Před zavedením nepřímých výdajů bylo třeba rozpočítávat například výdaje na telefonní poplatky na jednotlivé projekty a prokazovat, že ten který telefonát na podrobném výpisu byl nezbytný pro realizaci projektu. Administrativa spojená s vykazováním režijních výdajů byla výrazně vyšší, než kolik činily samotné výdaje, a proto byl způsob financování těchto výdajů výrazně zjednodušen. Nepřímé výdaje zahrnují položky, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým aktivitám projektu. Opakem nepřímých výdajů jsou přímé, které jsou uvedeny v kapitolách 1 8 rozpočtu. Při přípravě rozpočtu není na rozdíl od přímých výdajů nepřímé výdaje kalkulovat, neboť jejich výše je stanovena procentem z přímých výdajů, obvykle mezi %, v závislosti na výši přímých výdajů. Konkrétní procentní výše nepřímých výdajů je definována v rámci každé výzvy. Příklady nepřímých výdajů v OP VK Definice nepřímých výdajů je uvedena v Příručce pro příjemce OP VK, kapitole Mezi nepřímé výdaje patří: mzdové výdaje na zajištění účetnictví projektu a vedení mezd, vedení rozpočtu organizace (nikoliv projektu), zajištění publicity, správu počítačových sítí, internetových stránek; veškeré výdaje spojené s pracovními cestami projektového týmu po ČR (cestovné, stravné, ubytování, vedlejší výdaje); výdaje na nákup papíru, psacích potřeb, šanonů, CD, DVD; výdaje na nákup kancelářského spotřebního materiálu (tonery do tiskáren, lepidlo, atp.) určený pro manažerský a administrativní tým, kopírování; výdaje na publicitu projektu (pořízení samolepek, informačních a propagačních materiálů, letáků, inzerce o projektu, pronájmy prostor pro tiskové konference, zpracování propagačních DVD, bannerů, atp.); nájemné kanceláří a dalších prostor pro administraci projektu (výdaje na pronájem učeben pro školení cílové skupiny patří mezi přímé výdaje); výdaje na energie, vytápění, vodné, stočné v prostorech využívaných projektem; poplatky za telefonní poplatky, internetové připojení; bankovní poplatky, aj. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 17

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 1 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: únor 2014 Národní koordinační jednotka Ministerstvo financí

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji Metodika pro poskytovatele sociálních služeb v rámci projektu Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji verze 1 srpen 2012 Krajský úřad Zlínského kraje odbor řízení dotačních programů, oddělení

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v takovém

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie 1.5.2005 Číslo vydání: 1 Číslo revize:

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E7 Komplexní případová studie, finanční řízení v realizační fázi Anotace: Po absolvování této části vzdělávacího

Více

Část I Úvodní ustanovení

Část I Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k Příkazu ministryně č. 14/2015 ve znění dodatku č. 1 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více