E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány jednotlivé kapitoly rozpočtu výdajů projektů financovaných z OP VK včetně souvisejících informací a doporučení vycházejících ze zkušeností s realizací projektů. Odhad časové náročnosti: 2 vyučovací hodiny Klíčová slova: rozpočet projektu, způsobilé výdaje, osobní výdaje, dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ), pracovní smlouva, autorský honorář, křížové financování Autor: Ing. Jiří Krátký Doporučená literatura a další zdroje k tématu

2 V následujícím výkladu si představíme způsob tvorby rozpočtu u grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Neinvestiční projekty je možné kromě OP VK realizovat také v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který podporuje zejména projekty v oblastech sociálních služeb, uplatňování rovných příležitostí mezi muži a ženami, sladění rodinného a pracovního života a podpory zaměstnatelnosti. Struktura rozpočtu výdajů OP VK a OP LZZ je téměř totožná. Způsobilost výdajů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je popsána v Příručce pro žadatele. Aby byl vynaložený výdaj uznán za způsobilý, a tedy financován, musí být v souladu s pravidly způsobilosti výdajů, která jsou následující: výše výdaje musí odpovídat cenám obvyklým v daném místě a oboru, jeho výše musí být přiměřená. Pro dodržení tohoto pravidla již při sestavování rozpočtu je vhodné zjišťovat cenu obvyklou jednoduchým průzkumem trhu; výdaje musí být vynaloženy hospodárně a efektivně, tedy měly by být minimalizovány výdaje na dosažení cílů projektu a za co nejméně peněz by měl žadatel realizovat co nejvíce výstupů; výdaje musí být vynakládány účelně - mít přímou vazbu na aktivity projektu a musí být nezbytné pro realizaci projektu; každý výdaj musí být prokazatelný musí být doložen účetními doklady, řádně zachycen v účetnictví nebo daňové evidenci vedené v souladu s požadavky české legislativy a musí být doloženo zaplacení výdaje; výdaj je zpravidla způsobilý od data zahájení realizace projektu, není tedy možné financovat z rozpočtu neinvestičního projektu (OP VK, OP LZZ, OP PA) přípravné práce, jako např. zpracování žádosti o dotaci, průzkumy a analýzy realizované v přípravné fázi. Přiměřenost, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých výdajů posuzují hodnotitelé, kteří mohou navrhnout, a často také navrhují, krácení takových položek, u kterých žadatel nedostatečně prokáže návaznost na projektové aktivity nebo nedostatečně zdůvodní výši výdaje. Proto je zapotřebí již v projektové žádosti dostatečně popsat způsob kalkulace jednotlivých položek rozpočtu a prokázat návaznost rozpočtu na popis klíčových aktivit projektu. Přiměřenost, hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých výdajů je zkoumána jak při hodnocení žádosti, tak při samotné realizaci projektu. Skutečnost, že je daný výdaj součástí schváleného rozpočtu, neznamená automaticky, že bude takový výdaj proplacen. Například pokud je součástí rozpočtu projektu pořízení počítačů pro projektový tým a počítače jsou pořízeny až v posledním měsíci dvouletého projektu, nemusí být takový výdaj uznán způsobilým s námitkou, že na poslední měsíc realizace projektu takový výdaj není nezbytný. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 9

3 Kapitola rozpočtu 1 Osobní výdaje související s realizací projektu Výdaje kapitoly 1 tvoří osobní výdaje zaměstnanců projektu, tedy projektového týmu. Na projektu mohou zaměstnanci pracovat v rámci následujících typů smluv: dohoda o provedení práce (DPP) jedná se o tzv. dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, v rámci DPP jsou realizovány jednorázové práce do rozsahu 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, DPP bylo do konce roku 2010 možno ze zákona uzavřít i ústně, od ledna 2011 je nutná písemná forma i u této dohody; dohoda o pracovní činnosti (DPČ) jedná se také o dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr, práci na DPČ je možné vykonávat v rozsahu do poloviny týdenní pracovní doby, vždy musí být uzavřena písemně; pracovní smlouva (PS); autorský honorář řídí se autorským zákonem (č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nejedná se tedy o pracovně-právní vztah. Za autorské dílo nelze považovat např. lektorování seminářů. V Tabulce 3 je uvedena podrobná struktura výdajů kapitoly 1 rozpočtu OP VK Tabulka 3 Struktura výdajů kapitoly 1 OP VK 1. Osobní výdaje související s realizací projektu 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné Jedná se o veškeré osobní výdaje uváděné v rámci přímých výdajů (tedy mimo např. účetní, finančního manažera organizace) Výdaje na odborné zaměstnance Odborní zaměstnanci realizují klíčové aktivity přímo pro cílové skupiny Platy Odborní pracovníci zaměstnaní formou pracovní smlouvy Odměny z dohod (DPČ) Odborní pracovníci s rozsahem práce do úvazku 0, Odměny z dohod (DPP) Odborní pracovníci na jednorázové práce do rozsahu 150 hodin ročně v rámci 1 organizace Autorský honorář Tvůrci metodik, knih, fotografií, atp Výdaje na administrativní zaměstnance Manažerští a administrativní zaměstnanci realizují podpůrné aktivity projektu, které přímo nesouvisí s prací pro cílovou skupinu (např. řízení projektu) Platy Administrativní a manažerští pracovníci zaměstnaní formou pracovní smlouvy Odměny z dohod (DPČ) Administrativní a manažerští pracovníci s rozsahem práce do úvazku 0, Odměny z dohod (DPP) Administrativní pracovníci na jednorázové práce do rozsahu 150 hodin ročně v rámci 1 organizace 1.2 Sociální pojištění Odvody sociálního pojištění ve výši 25 % z hrubých mezd (pracovní smlouvy, DPČ) 1.3 Zdravotní pojištění Odvody zdravotního pojištění ve výši 9 % z hrubých mezd (pracovní smlouvy, DPČ) 1.4 Fond kulturních a sociálních potřeb Pouze u organizací, které vytvářejí povinně FKSP dle vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., od roku 2011 tvoří příděl do FKSP 1 % objemu mezd a platů 1.5 Jiné výdaje, např. zákonné pojištění zaměstnanců Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci odvádí se ve výši 0,42 % z hrubých mezd u pracovních smluv a DPČ. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 10

4 Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti Projekty jsou ve školách realizovány převážně nad rámec stávající činnosti i stávajících úvazků. Členové projektového týmu jsou obvykle současně zaměstnáni jako pedagogičtí (či nepedagogičtí) pracovníci formou pracovní smlouvy. Práci na projektu je v takovém případě vhodné realizovat formou DPP nebo DPČ, dle rozsahu práce. Pro zaměstnávání formou pracovní smlouvy a zároveň některé z dohod platí, že zaměstnanec nesmí vykonávat v rámci dohody stejnou práci, jako vykonává v rámci pracovní smlouvy. Tedy např. pedagogický pracovník by měl být v rámci projektu zaměstnán formou dohody na pozici metodika, zpracovatele učebních textů, atp. Celkový rozsah všech činností realizovaných v rámci projektu i mimo něj pracovníkem pro organizaci nesmí překročit 1,5 úvazku.způsob načítání úvazků za dohody, které nemusejí mít rovnoměrné rozložení v čase, je poměrně komplikovaný. Zákoník práce upravuje dohody konané mimo pracovní poměr v (např. center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast3.aspx). (Jedná se o portál pro podnikatele, který obsahuje mimo jiné aktuální znění zákonů. ) Kariéra projektového manažera začíná u nás! 11

5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 74 Obecné ustanovení (1) Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. (2) V dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu. 75 Dohoda o provedení práce Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. (2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. (3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. (4) Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. (5) V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. (6) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. 77 Společné ustanovení (1) Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) odstupné podle 67 a 68, b) pracovní dobu a dobu odpočinku, c) překážky v práci na straně zaměstnance, d) skončení pracovního poměru, a e) odměnu z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen odměna z dohody ). (2) Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v 199, 206 a v části deváté. U dohody o pracovní činnosti musí však být vždy dodržena úprava podle 191 až 198 a 206. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 12

6 Srovnání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Mezi výhody zaměstnávání členů projektového týmu formou dohod pro organizaci patří větší pružnost při změně člena projektového týmu (u DPČ platí pouze 15denní výpovědní doba), zaměstnanci nemají automaticky nárok na dovolenou, v dohodě je však možné dovolenou sjednat. Z hlediska daní a odvodů je pro zaměstnance nejvýhodnější DPP, ze které zaměstnavatel ani zaměstnanec neodvádějí zdravotní a sociální pojištění. Z hrubého příjmu je pouze strženo 15 % daň (dle výše srážková nebo zálohová). U DPČ odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění jako ze mzdy u pracovního poměru, pokud příjem přesáhne 2000 Kč v rámci daného měsíce. V rámci autorských honorářů má povinnost odvádět zdravotní, sociální pojištění a daň sám autor, neboť tato činnost je považována za samostatně výdělečnou činnost, obdobně jako např. živnostenské podnikání. V tabulkách 4 a 5 jsou uvedeny příklady výpočtu odvodů u jednotlivých typů smluv a dohod u hodinové sazby 150 Kč. Tabulka 4 Výpočet čisté mzdy u DPČ a pracovní smlouvy Položka Hrubý příjem 150 Pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % z hrubého příjmu) 51 Superhrubý příjem 201 Pojištění hrazené zaměstnancem (11 % z hrubého příjmu) 17 Daň z příjmů (15 % ze superhrubého příjmu) 30 Čistý příjem 103 Tabulka 5 Výpočet čisté mzdy u DPP Položka Hrubý příjem 150 Pojištění hrazené zaměstnavatelem (34 % z hrubého příjmu) 0 Superhrubý příjem 150 Pojištění hrazené zaměstnancem (11 % z hrubého příjmu) 0 Daň z příjmů (15 % z hrubého příjmu) 23 Čistý příjem 128 U dohody o pracovní činnosti a pracovní smlouvy činí náklady organizace 201 Kč na hodinu, čistý příjem, který bude pracovník pobírat, činí 103 Kč (do příkladu jsme nezapočítali slevy na dani, daňová zvýhodnění na děti, atp.). U dohody o provedení práce činí náklady organizace 150 Kč na hodinu, pracovník bude pobírat čistý příjem 128 Kč, tedy o 25 Kč více, než je tomu u dohody o pracovní činnosti. Vzory formulářů dohod o provedení práce a pracovní činnosti je možné najít například na adrese: Kč Kč Kariéra projektového manažera začíná u nás! 13

7 Kapitola rozpočtu 2 Služební cesty zahraniční Protože cestovné tuzemské je součástí tzv. nepřímých výdajů, kapitola č. 2 zahrnuje pouze výdaje na služební cesty do zahraniční. Zahraniční cesty musejí být v projektu VELMI DOBŘE ZDŮVODNĚNY. Tabulka 6 Struktura výdajů kapitoly 2 Služební cesty zahraniční OP VK 2 SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ Ubytování 2.3 Stravné 2.4 Ostatní Cestové (včetně provozu služebního auta) Jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, lehátka, jízdné autobusovou veřejnou dopravou, MHD. Od vzdálenosti 500 km je možné použít leteckou přepravu v ekonomické třídě. Cena za ubytování v zahraničí musí odpovídat ceně v místě obvyklé, maximální ceny nejsou pro zahraničí stanoveny, zpravidla by mělo být ve standardu do ***. Výši stravného v zahraničí upravuje zákoník práce. Sazby je možné najít na: Nutné vedlejší výdaje na zahraničních cestách, např. cestovní pojištění, poplatky za úschovu zavazadel, kapesné (do výše 40 % stravného), atp. Kapitola rozpočtu 3 Zařízení související s realizací projektu Výdaje na zařízení a vybavení související s realizací projektu jsou způsobilé do výše 25 % celkových způsobilých výdajů. Rozdělení jednotlivých typů zařízení a vybavení do podkapitol je uvedeno v tabulce níže. Aby byly výdaje na zařízení způsobilé, je třeba dodržet při jejich pořízení pravidla pro výběr dodavatelů uvedená v Příručce pro příjemce OP VK. Tabulka 7 Struktura výdajů kapitoly 3 Zařízení OP VK 3 ZAŘÍZENÍ 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč Software Nákup software do 60 tis. Kč za 1 kus Ostatní 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek Nákup licencí, výukových programů a dalšího drobného nehmotného majetku do 60 tis. Kč za 1 kus. Software, výukové programy (včetně vyvinutých na zakázku) s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč/kus. 3.3 Drobný hmotný majetek Zařízení, vybavení a spotřební materiál s pořizovací cenou do 40 tis. Kč za 1 kus. 3.4 Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, leasing 3.6 Odpisy 3.7 Výdaje na opravu a údržbu 3.8 Křížové financování Investiční část Použitý drobný hmotný majetek je možné pořídit pouze, pokud prodejce prohlásí, že majetek nebyl pořízen s dotací, cena je nižší nebo rovna ceně obvyklé za pořízení nového majetku. Nájem zařízení, vybavení, budov, nehmotného majetku, operativní leasing je způsobilý pouze za splnění zvláštních podmínek. Do způsobilých výdajů lze uplatnit daňové odpisy vlastního majetku za splnění zvláštních podmínek, lze uplatnit daňové odpisy u nově pořizovaného dlouhodobého majetku. Způsobilé jsou pouze výdaje na opravy a údržbu majetku pořízeného v rámci projektu. Majetek pořizovaný v rámci křížového financování je obvykle způsobilý do 9 % celkových způsobilých výdajů. Pořízení dlouhodobého majetku s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč za 1 kus, který příjemce neodepisuje Neinvestiční část Pořízení nábytku bez ohledu na výši pořizovací ceny. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 14

8 Křížové financování Křížové financování je specialita strukturálních fondů EU. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je tzv. neinvestičním programem, je z něj obecně možné hradit pouze výdaje, které nemají charakter investice. Výjimku tvoří právě křížové financování. V každé výzvě vyhlašovatel stanoví limit, do kterého je možné pořídit v projektu majetek zařazený do křížového financování. Do režimu křížového financování spadá následující majetek: nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny (stoly, židle, skříně, police, pohovky, truhlice, věšáky, atp.); pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč (např. přístroje pro výuku), a to pouze v případě, že žadatel nebo partner majetek daňově neodepisuje. V případě, že žadatel majetek daňově odepisuje, uplatní odpisy v letech projektu v kapitole 3.6 odpisy; stavební úpravy přesahující v rámci jednoho kalendářního roku výši 40 tis. Kč. Podrobně je křížové financování upraveno v příručce pro příjemce OP VK. Kapitola rozpočtu 4 Místní kancelář Tato kapitola je stále součástí struktury rozpočtu, nicméně po zavedení nepřímých výdajů, které zahrnují také výdaje místní kanceláře, se u grantových projektů nepoužívá. Kapitola rozpočtu 5 Nákup služeb Výše výdajů na nákup služeb nesmí obvykle překročit limit 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Pro nákup služeb platí stejná pravidla zadávání veřejných zakázek jako u majetku a vybavení. Tabulka 8 Struktura výdajů kapitoly 5 Nákup služeb OP VK 5 NÁKUP SLUŽEB 5.1 Publikace/školící materiály/manuály 5.2 Odborné služby/studie a výzkum 5.3 Výdaje na konference/kurzy Jiné výdaje Podpora účastníků (stravné, ubytování) Nákup učebnic, knih, manuálů, multimediálních pomůcek či jejich vývoj a zpracování na zakázku. Zpracování analýz, studií, výzkumů a dalších výzkumných úkolů nutných pro realizaci projektu. Výdaje na pronájem prostor, zajištění konferenční techniky pro realizaci školení, kurzů či konferencí. Občerstvení, ubytování účastníků kurzů nebo konferencí, které je hrazeno fakturou. Platí zde cenové limity pro cestovné a přímou podporu. Např. právní poradenství, výdaje na administraci veřejných zakázek, výdaje na vzdělávání realizačního týmu související s projektem. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 15

9 Kapitola rozpočtu 6 Stavební úpravy Stavební úpravy jsou součástí projektů OP VK velmi zřídka. Způsobilým výdajem mohou být pouze stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu (např. úprava bezbariérového vstupu do objektu). Tabulka 9 Struktura výdajů kapitoly 6 Stavební úpravy OP VK 6 STAVEBNÍ ÚPRAVY 6.1 Drobné stavební úpravy Stavební úpravy do výše 40 tis. Kč v rámci 1 roku. 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování 6.3 Odpisy Výdaje na rekonstrukci nebo modernizaci, které převýší částku 40 tis. Kč v rámci 1 roku. Kapitola rozpočtu 7 Přímá podpora Výdaje související se zapojením cílové skupiny do projektu jsou způsobilé do výše 20 % celkových způsobilých výdajů. Tabulka 10 Struktura výdajů kapitoly 7 Přímá podpora OP VK 7 PŘÍMÁ PODPORA 7.1 Mzdové příspěvky 7.2 Cestovné, ubytování, stravné 7.3 Doprovodné aktivity Náhrady mezd do výše 100 % skutečně vyplacených mezd pracovníků účastnících se vzdělávání v rámci projektu. Cenové limity pro ubytování: 1500 Kč/osobonoc, v Praze 2000 Kč/ osobonoc. Cenový limit pro občerstvení a stravování činí 300 Kč na osobu při celodenním stravování. Výdaje na zajištění asistenta pro cílové skupiny, výdaje na pedagogický dozor žáků, kteří jsou cílovou skupinou. Kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Kapitolu 8 tvoří výdaje, které by nevznikly, pokud by projekt nebyl realizován podle pravidel OP VK. Tabulka 11 Struktura výdajů kapitoly 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy OP VK 8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY 8.1 Audit Audit je povinný u projektů se schválenou podporou vyšší než 3 mil. Kč. 8.2 Ostatní Správní, notářské poplatky, předklady dokumentů. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 16

10 Nepřímé výdaje Kategorie nepřímých výdajů byla vytvořena pro zjednodušení financování režijních výdajů organizace. Před zavedením nepřímých výdajů bylo třeba rozpočítávat například výdaje na telefonní poplatky na jednotlivé projekty a prokazovat, že ten který telefonát na podrobném výpisu byl nezbytný pro realizaci projektu. Administrativa spojená s vykazováním režijních výdajů byla výrazně vyšší, než kolik činily samotné výdaje, a proto byl způsob financování těchto výdajů výrazně zjednodušen. Nepřímé výdaje zahrnují položky, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým aktivitám projektu. Opakem nepřímých výdajů jsou přímé, které jsou uvedeny v kapitolách 1 8 rozpočtu. Při přípravě rozpočtu není na rozdíl od přímých výdajů nepřímé výdaje kalkulovat, neboť jejich výše je stanovena procentem z přímých výdajů, obvykle mezi %, v závislosti na výši přímých výdajů. Konkrétní procentní výše nepřímých výdajů je definována v rámci každé výzvy. Příklady nepřímých výdajů v OP VK Definice nepřímých výdajů je uvedena v Příručce pro příjemce OP VK, kapitole Mezi nepřímé výdaje patří: mzdové výdaje na zajištění účetnictví projektu a vedení mezd, vedení rozpočtu organizace (nikoliv projektu), zajištění publicity, správu počítačových sítí, internetových stránek; veškeré výdaje spojené s pracovními cestami projektového týmu po ČR (cestovné, stravné, ubytování, vedlejší výdaje); výdaje na nákup papíru, psacích potřeb, šanonů, CD, DVD; výdaje na nákup kancelářského spotřebního materiálu (tonery do tiskáren, lepidlo, atp.) určený pro manažerský a administrativní tým, kopírování; výdaje na publicitu projektu (pořízení samolepek, informačních a propagačních materiálů, letáků, inzerce o projektu, pronájmy prostor pro tiskové konference, zpracování propagačních DVD, bannerů, atp.); nájemné kanceláří a dalších prostor pro administraci projektu (výdaje na pronájem učeben pro školení cílové skupiny patří mezi přímé výdaje); výdaje na energie, vytápění, vodné, stočné v prostorech využívaných projektem; poplatky za telefonní poplatky, internetové připojení; bankovní poplatky, aj. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 17

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Martina Čapková, DiS. 1 Oblast podpory 1.2 výzva č. 47 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK

Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK Seminář pro žadatele finanční podpory OP VK Oblast podpory 3.2, 2. výzva Finanční část Místo: KÚ JčK, Kruhový sál Zastupitelstva Datum: 19. leden 2011 Jméno prezentujícího: Ing. Zdeňka Přibylová Obsah

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Vysvětlení některých pojmů a doplnění k Příručce pro žadatele o finanční podporu z OPVK, 5. verze, uveřejněné dne

Vysvětlení některých pojmů a doplnění k Příručce pro žadatele o finanční podporu z OPVK, 5. verze, uveřejněné dne Vysvětlení některých pojmů a doplnění k Příručce pro žadatele o finanční podporu z OPVK, 5. verze, uveřejněné dne 2. 2. 2009 1. Podrobné vysvětlení postupu zahrnutí Nepřímých nákladů do rozpočtu projektu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Rozpočet projektu Provázanost rozpočtu v projektové žádosti. Základní pravidla pro způsobilost výdajů

Rozpočet projektu Provázanost rozpočtu v projektové žádosti. Základní pravidla pro způsobilost výdajů Rozpočet projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Provázanost rozpočtu v projektové žádosti 2 Základní pravidla pro způsobilost výdajů Přiměřenost Hospodárnost Účelnost Efektivnost Prokazatelnost

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Způsobilé výdaje projektu

Způsobilé výdaje projektu Způsobilé výdaje projektu 2. výzva MŠMT Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Způsobilé výdaje Charakter výdaje přiměřený, hospodárný, účelný a efektivní. Účel výdaje v souladu s obsahovou stránkou

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Bc. Denisa Kolouchová 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 46 Výše finanční podpory na 1 IPo je podrobně upravena v bodě 10.Finanční rámec Výzvy k předkládání

Více

ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ. VÝDAJE v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ. VÝDAJE v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ZPŮSOBILÉ A NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje jsou výdaje, které byly uskutečněné

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k 1. 11. 2012 Informace jsou určeny pro projekty prioritní osy 4 OP LZZ V souvislosti

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

ROZPOČET PROJEKTU. Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

ROZPOČET PROJEKTU. Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. ROZPOČET PROJEKTU Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem 1.

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State aid N

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - Český přechodný rámec - State aid N Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce finanční podpory Pořadové číslo Monitorovací zprávy Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska

Více

Ekonomické aspekty návrhů projektů. Zkušenosti z vykonaných kontrol

Ekonomické aspekty návrhů projektů. Zkušenosti z vykonaných kontrol Ekonomické aspekty návrhů projektů Zkušenosti z vykonaných kontrol 5. 2. 2012 Brno 7.2.2012 Praha Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb.,

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková

Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Pravidla finančního řízení Ing. Helena Viktorie Barbořáková Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Rozpočet projektu Celkový schválený rozpočet

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

Úvodní schůzka projektového týmu. Inovace studia molekulární a buněčné biologie. www.psup.cz

Úvodní schůzka projektového týmu. Inovace studia molekulární a buněčné biologie. www.psup.cz Úvodní schůzka projektového týmu Inovace studia molekulární a buněčné biologie www.psup.cz 1 Realizace projektu Odborná část Vedení projektového týmu Koordinace aktivit Plánování Plnění dílčích úkolů v

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 OBSAH Hlavní zásady financování

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK Registrační číslo projektu Název projektu Pořadové číslo Monitorovací zprávy Stav ke dni MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Výstupy a výsledky Kód indikátoru Název indikátoru

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly. Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015

Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly. Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015 Úřad vlády České republiky Odbor interního auditu a kontroly Nejčastější nedostatky při čerpání dotací a změny ve směrnici na rok 2015 20. října 2014 Výkon veřejnosprávních kontrol výkon průběžných a následných

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od

Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od Přehled hlavních změn v metodice OP LZZ v platnosti od 1. 11. 2012 V následujícím přehledu naleznete hlavní změny v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszynski. Program Interreg V-A Česká republika Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszynski. Program Interreg V-A Česká republika Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszynski Program Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020 Školení pro žadatele část věnovaná financím Český Těšín 7. 4. 2016 1 Finanční rámec

Více

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Alena Králová Alena.Kralova@fjfi.cvut.cz Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI Břehová 7, 115 19 Praha

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha,

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, 27. 9. 2011 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné změny projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Další důležité

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2016 e) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ Schválený rozpočet 2015 Upravený rozpočet k 31.8.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 % 30 Příprava projektů 496 2 586

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci č.j. MV-104618-5/VZ-2015 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

OP VK 2.2 Vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na mezinárodní spolupráci a mobilitu. 18. ledna 2011

OP VK 2.2 Vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na mezinárodní spolupráci a mobilitu. 18. ledna 2011 OP VK 2.2 Vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na mezinárodní spolupráci a mobilitu 18. ledna 2011 Název projektu: Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0270

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Projekt školy v roce 2006

Projekt školy v roce 2006 Projekt školy v roce 2006 Mgr. Blanka Kozáková odbor 55 SIPVZ blanka.kozakova@msmt.cz 7. 11. 2005 Zlenice, Informatika ve škole 1 Nástroje řízení: 1. Metodický pokyn 28 885/2004-551pro pokračující dvouleté

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení Způsobilost nákladů/výdajů Struktura EFRR projektu + způsobilé/nezpůsobilé výdaje Sestavení rozpočtu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení (účetnictví, BÚ) Způsobilost nákladů/výdajů Rozpočet projektu (EFRR x ESF) Kategorie způsobilých nákladů/výdajů Nepřímé

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více