Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nově od 1. srpna Daně aktuálně > Povodně a daně Ekonomika aktuálně > Jak na opravy chyb minulých období v účetnictví? Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? Václav Vlk, Rödl & Partner Praha Úvodem > V následujícím textu se dozvíte, zda je valná hromada nejvyšším orgánem skutečně každé společnosti s ručením omezeným, zda musí jednatel jediného společníka pozvat na valnou hromadu a sepsat o takové valné hromadě zápis. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, stanoví pro společnost s ručením omezeným na první pohled vcelku jednoznačně první věta 125 odst. 1 obchodního zákoníku. Pozorný čtenář, který si povšiml nadpisu tohoto příspěvku, však již jistě tuší, že věc nebude tak jednoduchá. Malou nápovědou může být samo označení valná hromada. Evokuje totiž, že se na valné hromadě shromáždí společníci. Ostatně, víte že podle českého práva může mít společnost s ručením omezeným až padesát společníků? Vedle společností s několika společníky nejsou však, jak dobře známo, žádnou výjimkou společnosti se společníkem jediným. Ani v takovém případě nedbáme na příbuznost slova hromada se slovem shromáždit se a necháme i jediného společníka účastnit se valné hromady? Odpověď nalezneme v 132 obchodního zákoníku. Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento společník. Ačkoli je toto pravidlo obsaženo v obchodním zákoníku od samého počátku jeho účinnosti, praxe po celých více než dvacet let často chybuje. Jednatelé zvou jediného společníka na valnou hromadu a sepisují zápisy z valných hromad, kterých se účastnil právě jediný společník a tak dále. Pokud má společnost jediného společníka, lhostejno zda osobu fyzickou či právnickou, není na místě o valné hromadě v takové společnosti vůbec hovořit. Valná hromada v takových společnostech prostě není, nesvolává se, neschází se. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. Zákon mu ukládá, aby svá rozhodnutí učinil v písemné formě. Je vhodné takový dokument nadepsat například rozhodnutí jediného společníka či rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. O valnou hromadu se však, opakujeme, nejedná. Tam, kde se ve vícečlenných společnostech o rozhodnutí valné hromady sepisuje notářský zápis (nejčastěji změna společenské smlouvy či zvýšení či snížení základního kapitálu), musí být pořízen i o rozhodnutí jediného společníka. 1

2 Právo aktuálně > Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nově od 1. srpna Eva Blechová, Rödl & Partner Praha Úvodem Písemné rozhodnutí jediného společníka má být doručeno jednateli společnosti. Zákon počítá také s doručením takového rozhodnutí dozorčí radě, ale ta je, jak dobře víme, v českých společnostech s ručením omezeným úkazem vskutku raritním. Obchodní zákoník uvádí, že jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného společníka účastnil i jednatel společnosti. Jediný společník před tím, než rozhodnutí v předepsané písemné formě učiní, obvykle vyzve jednatele, aby se k předpokládanému rozhodnutí vyjádřil. Nic mu však nebrání, aby rozhodnutí učinil bez jakékoli konzultace se statutárním orgánem společnosti. Doplňme, že výše uvedené platí obdobně i pro akciovou společnost. Pokud má jediného akcionáře, nekoná se ani tam valná hromada a jediný společník rozhodne svým písemným rozhodnutím. Zákon o obchodních korporacích, který by měl být od 1. ledna 2014 jedním z nástupců současného obchodního zákoníku, sice přináší desítky velmi významných změn v oblasti práva obchodních společností, pravidlo, že působnost valné hromady v jednočlenné společnosti vykonává její společník, však nemění. I po Novém roce 2014 tak bude platit, že ve společnostech s ručením omezeným (a v akciových společnost rovněž), které mají jen jediného společníka, se valná hromada nekoná. Kontakt pro další informace: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Zdroj: morguefile.com > Dne 31. května 2013 podepsal prezident republiky zákon, kterým se mění zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění dosavadních změn a doplňků (dál jen zákoník práce ). Tímto krokem byl završen poměrně dlouho (více než 8 měsíců) trvající proces projednávání návrhu zákona, přestože se týkal prakticky jen jedné otázky a jednoho paragrafu, a to konkrétně uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. To platí i přesto, že okruh řešené problematiky se v průběhu projednávání rozšířil ještě o další bod, kterým je zkrácení doby nepřetržitého odpočinku pro zaměstnance od 18 let věku z dosavadních 12 hodin na 11 hodin. Jde však ve srovnání se shora uvedenou základní změnou o otázku nepodstatnou, a proto jí nebude v tomto článku věnována další pozornost. Schválený zákon, kterým se změnil zákoník práce v úpravě sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, byl publikován v částce 70 Sbírky zákonů dne pod číslem 155/2013 Sb. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna Změna úpravy doby určité byla netrpělivě očekávána nejen zaměstnavateli, kterým současný stav přinejmenším komplikoval přijímání zkušených a vyškolených zaměstnanců jen na dobu aktuální potřeby, a to zejména tehdy, jednalo-li se o sezónní práce, ale i občany, kteří z jakéhokoliv důvodu chtěli být zaměstnáni v pracovním poměru právě jen po určitou dobu v roce, ovšem opakovaně. Právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou platná do 31. července 2013 Dřívější právní úprava (platná od ledna 2012 do konce července 2013) byla sice tehdy přijata se zdůvodněním, že je v zájmu zaměstnanců a jejich ochrany před nejistotou řetězení krátkodobých zaměstnání, ovšem jak to tak bývá, když se právní úprava provádí od stolu a jen s upnutím se na jeden cíl, nakonec se ukázalo, že nevyhovuje prakticky ani jednomu z účastníků pracovněprávního vztahu, tedy nejen zaměstnavatelům, ale ani mnohým zaměstnancům. Nezanedbatelná byla mimo jiné i skutečnost, že tato právní úprava ve svém důsledku snižovala zaměstnatelnost osob, jejichž práci/ službu zaměstnavatelé potřebují jen po určitou část roku (pár měsíců), ovšem pravidelně každý rok, tedy opakovaně jen po dobu určitou. Podle tehdejších pravidel však mohli tímto způsobem zaměstnavatelé pokrýt své potřeby nanejvýš 2

3 Právo aktuálně Vydání: Červenec/Srpen roky a pak byli nuceni hledat a opětovně vyškolovat a zaučovat nové zaměstnance, s nimiž by v dalších nejvýše 3 letech opět uzavírali pracovní poměry na dobu určitou v trvání vždy jen pár měsíců. Připomeňme, že podle tehdejší právní úpravy, obsažené v 39 zákoníku práce, nesměla sjednaná doba určitá trvání pracovního poměru přesáhnout 3 roky s tím, že u stejného zaměstnavatele mohla být doba určitá (a to i kratší než 3letá) opakovaně sjednávána nebo prodlužována celkem nejvýše 3 (tedy po prvním sjednání doby určité ještě nejvýše 2 ). Další pracovní poměr na dobu určitou bylo možné pak uzavřít až po uplynutí 3 let ode dne, kdy skončil poslední pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. Pro běžnou podnikatelskou sféru pak z uvedeného pravidla neplatila žádná výjimka. Problémy tak nastávaly nejen u sezónních prací (zejména v zemědělství nebo ve stavebnictví), ale i v dalších případech, jako jsou opakující se nebo navazující zástupy za rodiče čerpající mateřskou a/nebo rodičovskou dovolenou či za dlouhodobě nemocné zaměstnance. Tato právní úprava byla kritizována i z hlediska omezení konkurenceschopnosti našich podnikatelských subjektů, neboť jim bránila v tom, aby zaměstnávaly zaměstnance flexibilně, podle požadavků trhu. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele zákoníku práce, nutí současná úprava zaměstnavatele v řadě případů bez racionálního důvodu k rozvázání pracovních poměrů, na jejichž trvání by měli zájem oba jeho účastníci. Tím dochází mj. k omezení konkurenceschopností českých podnikatelských subjektů. Varianta zaměstnávání agenturních zaměstnanců řešila problém jen částečně a mnohdy na úkor kmenových a tudíž kvalifikovaných zaměstnanců, nehledě na to, že agenturní zaměstnanci jsou pro zaměstnavatele zpravidla dražší. Pro úplnost je však třeba konstatovat, že nová úprava pracovních poměrů na dobu určitou se sjednávání pracovních smluv zaměstnanců s agenturami práce nijak nedotkne. Řetězení pracovních poměrů a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr V této souvislosti je vhodné zmínit možnost, kterou zaměstnavatelé mohli i při dřívější právní úpravě, kterou bylo omezeno řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, využít (a budou ji moci využívat i poté, co vstoupila v účinnost shora uvedená poslední novela zákoníku práce). Touto možností je využití institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, to je dohody o pracovní činnosti a/nebo dohody o provedení práce (dál jen dohody ), neboť omezující úprava v 39 zákoníku práce se na tyto dohody nevztahuje. Konečně citované ustanovení 39 výslovně hovoří jen o pracovních poměrech. Nelze tedy ani považovat za nedovolenou a nezákonnou situaci, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem v průběhu až 3 let 3 pracovní poměr na dobu určitou a po skončení poslední ze sjednané doby určité trvání pracovního poměru pak v době dalších 3 let se stejným zaměstnancem uzavře některou z dohod, a to v průběhu takového 3letého období opakovaně, ať již na dobu (jakkoli) určitou nebo neurčitou. Nic nebrání zaměstnavateli, aby po tomto 3letém období pokrytém řadou dohod se stejným zaměstnancem uzavřel opět pracovní poměry na dobu určitou (ve smyslu pravidel dle 39 zákoníku práce). Ovšem i využívání dohod má svá pravidla spočívající zejména v omezení rozsahu, v jakém zaměstnanci mohou na obě dohody pro zaměstnavatele konat práci. Proto je třeba jen uvítat, že nová pravidla, která přinesla již schválená novela zákoníku práce, odstraní potíže, které zaměstnavatelům působí přikazující právní úprava, a to alespoň pro určité okruhy prací a zaměstnanců. Nová pravidla pracovního poměru na dobu určitou V čem tedy nová částečně liberující právní úprava konkrétně spočívá? Do 39 byl vložen nový odstavec (označený číslem 4) tohoto znění: 4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví a) bližší vymezení těchto důvodů, b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.. V podstatě se do 39 zákoníku práce vrací právní úprava výjimek z obecné právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou v případech vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce. Co musí učinit zaměstnavatel, aby mohl novou právní úpravu využít? Předně si uvědomit, že se nová úprava týká výlučně případů, kdy jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Tyto vážné důvody, jakož i okruh zaměstnanců, kterých se v jejich důsledku zvláštní postup týká, musí být zaměstnavatel schopen vymezit, a to buď v kolektivní smlouvě uzavřené 3

4 Daně aktuálně s odborovou organizací, která u něj působí, anebo ve vnitřním předpisu, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí. Přijatá změna v citovaném 39 zákoníku práce by měla představovat předně možnost zaměstnávat na neomezenou dobu určitou sezónní zaměstnance, aniž by bylo nutné dodržovat dobu 3 let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou. V úvahu však mohou přijít i další důvody a situace pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou, které budou spočívat v provozních důvodech zaměstnavatele nebo ve zvláštní povaze práce zaměstnance. Lze mít zato, že za vážným provozním důvodem by mohla být například i nutnost zajistit výkon určitých prací po dobu, kdy kmenoví zaměstnanci jsou dlouhodobě nepřítomni v práci pro překážku na jejich straně (například z důvodu mateřské/rodičovské dovolené nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti). V zájmu ochrany zaměstnanců citovaná úprava v 39 zákoníku práce výslovně stanoví, že nové podmínky může zaměstnavatel využít jen v případě, že půjde o důvody, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby se zaměstnancem sjednal pracovní poměr na dobu neurčitou a dále určuje povinné náležitosti dohody zaměstnavatele a odborové organizace nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele (nepůsobí-li u něj odborová organizace) o vážných provozních důvodech. Těmito povinnými náležitostmi dohody/vnitřního předpisu konkrétně jsou: > bližší popis vážných důvodů umožňujících odchýlení se od obecné úpravy, > určení okruhu zaměstnanců, kterých se má jiný postup (zvláštní úprava) týkat, > popis jiného postupu zaměstnavatele při opakování pracovních poměrů na dobu určitou, > stanovení omezující podmínky, že jiný postup zaměstnavatele musí být přiměřený vážným důvodům na jeho straně, > doba, na kterou se dohoda uzavírá nebo vydává vnitřní předpis (resp. jeho účinnost). Ještě je třeba dodat, že i když podle našich zkušeností není obvyklé, aby zaměstnavatelé poskytovali zaměstnancům s pracovním poměrem na dobu určitou jiné, respektive menší výhody než těm, které zaměstnávají na dobu neurčitou, zdůrazňuje důvodová zpráva a komentáře vydávané k poslední novele zákoníku práce právě i nezbytnost poskytovat oběma skupinám zaměstnanců stejné benefity. Týká se to například prodloužení délky dovolené nad zákoníkem práce stanovený minimální rozsah nebo příspěvek zaměstnavatele na stravování a podobně. Věříme, že uvedenou změnu právní úpravy, která nesporně může přispět ke zpružnění trhu práce a konkurenceschopnosti, budou zaměstnavatelé využívat ke svému prospěchu a že tato úprava posílí rovněž ochranu a jistotu zaměstnanců a jejich odůvodněné zájmy. Kontakt pro další informace: JUDr. Eva Blechová Advokátka/Associate Partner Tel.: > Povodně a daně Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha Úvodem > V souvislosti s nedávno proběhlými povodněmi ministr financí vydal v červnu 2013 rozhodnutí, kterým se snaží zmírnit dopady této události na daňové subjekty. Současně Generální finanční ředitelství vydalo informaci k dani darovací v případě poskytnutí bezúplatné pomoci osobám postiženým povodněmi. Rozhodnutí ministra financí ke zmírnění dopadů povodní na daňové subjekty Ve snaze zmírnit dopady nedávno proběhlých povodní převážně na podnikatele ministerstvo financí připravilo několik opatření. Tato jsou realizována formou rozhodnutí ministra financí. Podle tohoto rozhodnutí je prominuto: 1. Úhrada daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Výše skutečné škody musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je tento majetek pojištěn. Není-li tomu tak, musí být přiložen posudek znalce. Posudky poplatník předloží současně s podáním daňového přiznání; 2. Úhrada daně z příjmů fyzických osob poměrně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu podle ustanovení 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů"), nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období nebo období, za které se podává 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Červenec/Srpen 2013 daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy podle ustanovení 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Výše skutečné škody musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je tento majetek pojištěn, není-li pojištěn, posudkem znalce. Posudky poplatník předloží současně s daňovým přiznáním; 3. Příslušenství daně z příjmů fyzických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle ustanovení 38a zákona o daních z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013; 4. Příslušenství daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu, je-li poplatníkovi povoleno posečkání úhrady této daně v důsledku mimořádné události a poplatník tuto daň zaplatí do 31. října Vzhledem k tomu, že úlevy stanovené v rozhodnutí jsou vázány na řadu podmínek, je nutné bez odkladu posoudit, zda daňový subjekt má na danou úlevu nárok a připravit potřebné dokumenty k doložení tohoto nároku, jsou-li vyžadovány. Poskytnutí bezúplatné pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství v souvislosti s povodněmi vydalo informaci k některým daňovým souvislostem poskytnutí bezúplatné pomoci těmto osobám postiženým povodněmi. Podle této informace bezúplatně poskytovaná materiální pomoc právnickými nebo fyzickými osobami, včetně poskytování služeb nebo zapůjčení techniky, je osvobozena od daně darovací, protože se jedná o poskytnutí majetku na humanitární nebo charitativní účel. Daňové přiznání k dani darovací se v tomto případě nepodává. Kontakt pro další informace: Ing. Václav Olšanský Daňový poradce Tel.: > Jak na opravy chyb minulých období v účetnictví? Jaroslav Dubský, Jan Čadílek, Rödl & Partner Praha Úvodem > Změna právních předpisů upravujících účetnictví podnikatelů se dotýká mimo jiné i oprav významných chyb, kterých se účetní jednotka dopustila v minulých letech. Na tuto novelizaci je třeba správně reagovat. S účinností od 1. ledna 2013 dochází v českých účetních předpisech ke změně v postupu oprav chyb minulých období. Tato změna má za následek to, že významné účetní chyby, kterých se účetní jednotka dopustila někdy v minulých letech, se již neúčtují a zároveň také nevykazují v rámci nákladů a výnosů běžného účetního období, ale o jejich výši se příslušně upraví výsledek hospodaření minulých let. Doposud se tedy významné opravy nákladů a výnosů minulých let zachycovaly na účtech 5. a 6. třídy, avšak od 1. ledna 2013 již pomocí zvláštního účtu ve skupině 42. Nový postup je možné využít pro účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna Konkrétní právní úprava Zdroj: morguefile.com Způsob opravy minulých let nově vymezuje 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb, který mimo jiné říká, že položka A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Nový postup účtování uvedených transakcí lze najít v novele Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS ), a to ČÚS č. 2, bod (okamžik zaúčtování změn metod), ČÚS č. 3, bod 3.1. (první účtování o odložené dani), ČÚS č. 18, bod (sledování jiného výsledku hospodaření minulých let na analytických účtech) a ČÚS č. 19, body 2.1, , , 4.7.2, 5

6 Ekonomika aktuálně a 6.1.b. (nemožnost účtování důsledků významných oprav výnosů a nákladů a změn metod do nákladů a výnosů běžného období). Cílem níže uvedeného příkladu není jen ilustrovat uvedená ustanovení v praxi, ale také ustanovení 4 odst. 5 citované vyhlášky, která požaduje úpravu srovnávacích údajů tak, aby tyto údaje byly srovnatelné s údaji vykazovanými v běžném období. Úpravy srovnávacích údajů nejsou zdaleka tak zřejmé, a to zejména proto, že konkrétnější úprava k tomuto požadavku chybí. Při účtování proti výsledku hospodaření minulých let (konkrétně jinému výsledku hospodaření minulých let) je třeba brát v potaz současně úpravu srovnávacích údajů v účetní závěrce. Tento postup se nazývá retrospektivní účtování. V tomto případě však nepůjde o zásah do uzavřených účetních období a do schválených účetních závěrek. Veškeré účtování a úpravy budou provedeny v běžném období a v účetní závěrce za běžné období. Chyby a nedostatky účetnictví Jak bylo již zmíněno, k opravám minulých období přistoupí účetní jednotka pouze v případě, jedná-li se o chybu významnou. Jaká výše chyby je významná, se jednoznačně nedá vyčíst z žádné právní úpravy. Rozhodnutí o významnosti má v kompetenci pouze sama účetní jednotka. Ta by měla případnou zpětnou úpravu účetních zápisů pečlivě zvážit a v případě auditované účetní jednotky prodiskutovat též s auditorem, který vydal výrok k účetní závěrce, jež má být předmětem oprav. Každá chyba a opomenutí v účetní jednotce je individuální a nelze tedy taxativně vyjmenovat, co všechno může být v rámci chyb minulých období opravováno. Pro představu zde uvádíme alespoň některé možné chyby a opomenutí, u kterých je za předpokladu významnosti třeba provést úpravu. Jedná se například o následující situace: > zařazení a následné odepisování zatím nedokončené investice (např. stroje) do dokončených investic v případě, kdy ještě stroj není prakticky používán, > nezaúčtování nevyfakturované dodávky (např. služeb) na účet Dohadné účty pasivní a souvztažně do nákladů, > nevytvoření rezervy či nevyúčtování jejího čerpání, > nevytvoření či nerozpuštění opravných položek. Příklad na opravu chyby z roku 2012 Předpoklady situace: sazba daně z příjmů právnických osob je 20 %, účetní období je kalendářní rok. Výkazy i účtování jsou uvedeny v tisících Kč. Chybu považujeme za významnou. V druhé polovině roku 2013, po schválení účetní závěrky valnou hromadou, účetní jednotka zjistila opomenutí zaúčtování a zdanění tržeb z prodeje služeb ve výši 100 tis. Kč. Pro ilustraci se nejprve podívejme na vybrané údaje z výkazů za rok 2012 a také na to, jak by vypadaly výkazy v roce 2013, kdyby chyba nebyla zjištěna: Výkaz zisku a ztráty 2012 Běžné období Min. období Tržby z prodeje služeb Daň z příjmů splatná Zisk po zdanění Rozvaha 2012 Běžné období Min. období Pohledávky z obchodního styku Ner. zisk minulých let Výsledek hospodaření běž. úč. obd Daňový závazek Výkaz zisku a ztráty 2013 Běžné období Min. období Tržby z prodeje služeb Daň z příjmů splatná Zisk po zdanění Rozvaha 2013 Běžné období Min. období Pohledávky z obchodního styku Ner. zisk minulých let Výsledek hospodaření běž. úč. obd Daňový závazek Řešení případu V situaci, kdy účetní jednotka zjistí v roce 2013 chybu, je třeba: > zaúčtovat opravu chyby, dodatečnou daň a související úrok z prodlení, > podat dodatečné daňové přiznání a zaplatit dodatečnou daň a také vyměřený úrok z prodlení, > vše správně zohlednit ve své účetní závěrce. Zaúčtování opravy chyb může vypadat následovně: Popis Částka Má dáti Dal Doúčtování výnosu roku Dodatečná daň z DPPO Předpis úroku z prodlení (ilustrativně) Platba dodatečné daně Úhrada pohledávky Účet s označením považujeme za jiný výsledek hospodaření minulých let, jež má svůj vlastní řádek v rozvaze. První dvě účetní operace je třeba zaúčtovat již k 1. lednu 2013 nebo k prvnímu dni měsíce následujícího po posledním uzavřeném měsíci (např ), to znamená, že jdeme do minulosti tak daleko, jak je to jen možné. V podstatě se jedná o korekci počátečního zůstatku účtu nerozděleného zisku a příslušných protiúčtů. 6

7 Rödl & Partner Intern Vydání: Červenec/Srpen 2013 Srovnatelnost údajů Po zaúčtování výše uvedených účetních operací však práce na opravě chyby nekončí. Je třeba splnit požadavek účetních předpisů a to, aby údaje uvedené ve sloupci minulé období byly srovnatelné s údaji běžného období. Musíme tedy upravit údaje minulého období tak, jako kdyby k účetní chybě vůbec nedošlo. Tržby z prodeje služeb jako údaj minulého období již nemůže mít hodnotu tis. Kč, ale musí být upraven na správné číslo o 100 tis. Kč vyšší. Poté budou naplněny požadavky účetních předpisů, protože až teď je jasné, že meziroční nárůst výnosů byl tis. Kč a nikoli tis. Kč. Všechny ostatní položky je třeba opravit analogicky. Výjimku tvoří jiný výsledek hospodaření minulých let. Zde nebudeme upravovat nerozdělený zisk minulých let na výši odpovídající stavu, jako kdyby k chybě vůbec nedošlo, ale korekci provedeme separátně do jiného výsledku hospodaření minulých let v běžném období. Poté bude zřejmé, že se nejedná o nerozdělený zisk minulých let, kterým se zabývá valná hromada, ale že jde o položku, které se valná hromada ještě věnovat nemohla. V účetní závěrce za rok 2012, kterou valná hromada schvalovala, se totiž nic takového neobjevilo. Výkaz zisku a ztráty 2013 Běžné období Min. období (upraveno) Tržby z prodeje služeb Úrok z prodlení -2 - Daň z příjmů splatná Zisk po zdanění budou analogické jako v předchozím případě. Korekce srovnávacích údajů se však bude lišit, protože se již nebude upravovat zisk roku Chyba z roku 2011, popřípadě dříve, bude mít vliv na jiný výsledek hospodaření minulých let, který uvádíme ve srovnávacím sloupci, jež představuje rok Ve výsledovce ve srovnávacích údajích za rok 2012 není však co opravovat. Opět je třeba upravit výkaz o změnách vlastního kapitálu a také opravu chyby popsat v příloze účetní závěrky. Další použití položky Jiný výsledek hospodaření minulých let Použití účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let k účelům jako je například vyplacení podílů na zisku, úhradě ztrát minulých let apod., je nutné stejně jako u ostatních položek skupiny účtů 42 schválení valnou hromadou účetní jednotky. Závěrem Provedení zaúčtování chyb minulých let, především opomenutých výnosů a nákladů (po jejich identifikaci a řádném odsouhlasení v rámci dané účetní jednotky) by nemělo činit v praxi větší problémy. Naproti tomu se jako daleko obtížnější jeví správná úprava srovnávacích údajů. Obecně však platí jednoduché pravidlo, které říká, že upravené srovnávací údaje by měly vypadat tak, jak by vypadaly předchozí účetní závěrky, kdyby k chybám vůbec nedošlo. Kontakt pro další informace: Rozvaha 2013 Běžné období Min. období (upraveno) Pohledávky z obchodního styku Ner. zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 80 0 Výsledek hospodaření běž. úč. obd Daňový závazek Při sestavování výkazů je zapotřebí sloupec minulého účetního období označit tak, aby bylo zřejmé, že obsahuje upravené údaje oproti údajům, které byly uvedeny v běžném období výkazů sestavených za rok Po úpravách výkazů platí analogický postup pro úpravu výkazu o změnách vlastního kapitálu. Opravu chyby bude v neposlední řadě nutné popsat v příloze účetní závěrky. Opravy chyb z let 2011 a starší Uvažujme situaci, že v průběhu roku 2013 jsme zjistili chybu jako v předchozím příkladu, vyjma toho, že tržba z prodeje služeb, která nebyla zaúčtována, se uskutečnila v roce 2011, popřípadě dříve. Postupy opravy chyby Ing. Jaroslav Dubský, FCCA Auditor/Associate Partner Tel.: > Lidé u Rödl & Partner Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Společnost Rödl & Partner jmenovala nové associate partnery Jaroslav Dubský a Miroslav Kocman jsou novými associate partnery společnosti Rödl & Partner, kteří byli do těchto pozic jmenováni u příležitosti celosvětového setkání Rödl & Partner 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Forum Going Global 2013 konaném v červnu letošního roku v Norimberku. Ing. Jaroslav Dubský, FCCA Auditor U společnosti Rödl & Partner působí jako vedoucí auditorského týmu, jež se specializuje na audity a prověrky účetních závěrek dle IFRS, HGB a českých účetních předpisů. Jeho významným zaměřením jsou mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. Jmenování na pozici Associate Partner mne osobně velmi potěšilo, a to i s ohledem na mé poměrně krátké působení u Rödl & Partner. Ocenění vnímám jako výraz důvěry a zhodnocení mé práce v oblasti auditu a poradenství, současně jej však považuji za zavazující a jako velkou výzvu do budoucna. Poděkování za podporu patří i všem mým kolegům, hodnotí Jaroslav Dubský. Jaroslav Dubský je absolventem Vysoké školy ekonomické v oboru ekonomika zahraničního obchodu a držitelem titulu FCCA, který získal u britské Asociace certifikovaných účetních znalců. Ing. Miroslav Kocman, LL.M. Miroslav Kocman působí ve společnosti Rödl & Partner od roku 2011, poslední rok jako týmový vedoucí. Věnuje se zejména přípravě daňových stanovisek v oblasti daně z příjmů a DPH, daňovým auditům, due diligence a daňové problematice přeshraničních obchodních transakcí. Jmenování associate partnerem beru zejména jako uznání dosavadní práce celého našeho týmu. Spolupráce s kolegy, kteří odvádí každý den stoprocentní výkon, je pro mě velkou motivací v úsilí o to, aby daňové oddělení Rödl & Partner posílilo svou pozici mezi špičkovými poradenskými firmami v České republice, říká ke svému jmenování Miroslav Kocman. Miroslav Kocman vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a je absolventem postgraduálního programu mezinárodního daňového práva na Wirtschaftsuniversität Wien. V pozici Associate Partner je v současné době v pobočkách Rödl & Partner Česká republika čtrnáct poradců, a to zejména z řad právníků, auditorů, daňových a podnikových poradců. Jmenování svých kolegů novými associate partnery chápu jako ocenění jejich profesních i osobních kvalit, jež jsou pro naši kancelář obrovským přínosem, uzavírá Petr Novotný, managing partner společnosti Rödl & Partner v České republice. Představujeme nové senior associate Rödl & Partner V červnu letošního roku byli jmenování noví senior associate společnosti Rödl & Partner. Z řad poradců Rödl & Partner Česká republika jmenovací dekret do této pozice přijali kolegové z pražské i brněnské pobočky: > Ing. Jiří Holcman, auditor, Rödl & Partner Brno > Ing. Zuzana Hošková, HR Manager, Rödl & Partner Praha > Mgr. Jitka Ivičičová, advokátka, Rödl & Partner Brno > Ing. Dita Kaválková (roz. Malíková), daňová poradkyně, Rödl & Partner Praha > Ing. Milan Mareš, daňový poradce a vedoucí daňového týmu, Rödl & Partner Brno > Dita Řezáčová, vedoucí finanční účtárny, Rödl & Partner Brno > Ing. Libor Šmejkal, auditor, Rödl & Partner Praha S novými kolegy se počet senior associate v České republice zvýšil na dvacet dva. -jsv- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Červenec/Srpen 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Slovo věc aneb znáte jeho význam? > Výprosa,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 9/2013 c.k. 28 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 28 Kalendář povinností v září 2013 29-31 Účtování a daně zkreslení daňové povinnosti z důvodu

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah AUDITOR 6/2010 Obsah AKTUALITY Připomínkové řízení k návrhům aplikačních doložek a auditorských standardů...3 Setkání auditorů a asistentů v Českých Budějovicích (Libuše Šnajdrová)...5 Prioritní téma nové

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz

Právo aktuálně. Evropská novela obchodního zákoníku. Obsah: Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Vydání Bøezen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací z Fondu Vysočina Právo aktuálně Evropská novela obchodního zákoníku Daně aktuálně Daòová reforma u daně z pøíjmù právnických osob

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více