Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec/Srpen Obsah: Právo aktuálně > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? > Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nově od 1. srpna Daně aktuálně > Povodně a daně Ekonomika aktuálně > Jak na opravy chyb minulých období v účetnictví? Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner > Koná se valná hromada v každé s.r.o.? Václav Vlk, Rödl & Partner Praha Úvodem > V následujícím textu se dozvíte, zda je valná hromada nejvyšším orgánem skutečně každé společnosti s ručením omezeným, zda musí jednatel jediného společníka pozvat na valnou hromadu a sepsat o takové valné hromadě zápis. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, stanoví pro společnost s ručením omezeným na první pohled vcelku jednoznačně první věta 125 odst. 1 obchodního zákoníku. Pozorný čtenář, který si povšiml nadpisu tohoto příspěvku, však již jistě tuší, že věc nebude tak jednoduchá. Malou nápovědou může být samo označení valná hromada. Evokuje totiž, že se na valné hromadě shromáždí společníci. Ostatně, víte že podle českého práva může mít společnost s ručením omezeným až padesát společníků? Vedle společností s několika společníky nejsou však, jak dobře známo, žádnou výjimkou společnosti se společníkem jediným. Ani v takovém případě nedbáme na příbuznost slova hromada se slovem shromáždit se a necháme i jediného společníka účastnit se valné hromady? Odpověď nalezneme v 132 obchodního zákoníku. Má-li společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento společník. Ačkoli je toto pravidlo obsaženo v obchodním zákoníku od samého počátku jeho účinnosti, praxe po celých více než dvacet let často chybuje. Jednatelé zvou jediného společníka na valnou hromadu a sepisují zápisy z valných hromad, kterých se účastnil právě jediný společník a tak dále. Pokud má společnost jediného společníka, lhostejno zda osobu fyzickou či právnickou, není na místě o valné hromadě v takové společnosti vůbec hovořit. Valná hromada v takových společnostech prostě není, nesvolává se, neschází se. Působnost valné hromady vykonává jediný společník. Zákon mu ukládá, aby svá rozhodnutí učinil v písemné formě. Je vhodné takový dokument nadepsat například rozhodnutí jediného společníka či rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. O valnou hromadu se však, opakujeme, nejedná. Tam, kde se ve vícečlenných společnostech o rozhodnutí valné hromady sepisuje notářský zápis (nejčastěji změna společenské smlouvy či zvýšení či snížení základního kapitálu), musí být pořízen i o rozhodnutí jediného společníka. 1

2 Právo aktuálně > Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nově od 1. srpna Eva Blechová, Rödl & Partner Praha Úvodem Písemné rozhodnutí jediného společníka má být doručeno jednateli společnosti. Zákon počítá také s doručením takového rozhodnutí dozorčí radě, ale ta je, jak dobře víme, v českých společnostech s ručením omezeným úkazem vskutku raritním. Obchodní zákoník uvádí, že jediný společník je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování jediného společníka účastnil i jednatel společnosti. Jediný společník před tím, než rozhodnutí v předepsané písemné formě učiní, obvykle vyzve jednatele, aby se k předpokládanému rozhodnutí vyjádřil. Nic mu však nebrání, aby rozhodnutí učinil bez jakékoli konzultace se statutárním orgánem společnosti. Doplňme, že výše uvedené platí obdobně i pro akciovou společnost. Pokud má jediného akcionáře, nekoná se ani tam valná hromada a jediný společník rozhodne svým písemným rozhodnutím. Zákon o obchodních korporacích, který by měl být od 1. ledna 2014 jedním z nástupců současného obchodního zákoníku, sice přináší desítky velmi významných změn v oblasti práva obchodních společností, pravidlo, že působnost valné hromady v jednočlenné společnosti vykonává její společník, však nemění. I po Novém roce 2014 tak bude platit, že ve společnostech s ručením omezeným (a v akciových společnost rovněž), které mají jen jediného společníka, se valná hromada nekoná. Kontakt pro další informace: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Zdroj: morguefile.com > Dne 31. května 2013 podepsal prezident republiky zákon, kterým se mění zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění dosavadních změn a doplňků (dál jen zákoník práce ). Tímto krokem byl završen poměrně dlouho (více než 8 měsíců) trvající proces projednávání návrhu zákona, přestože se týkal prakticky jen jedné otázky a jednoho paragrafu, a to konkrétně uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. To platí i přesto, že okruh řešené problematiky se v průběhu projednávání rozšířil ještě o další bod, kterým je zkrácení doby nepřetržitého odpočinku pro zaměstnance od 18 let věku z dosavadních 12 hodin na 11 hodin. Jde však ve srovnání se shora uvedenou základní změnou o otázku nepodstatnou, a proto jí nebude v tomto článku věnována další pozornost. Schválený zákon, kterým se změnil zákoník práce v úpravě sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, byl publikován v částce 70 Sbírky zákonů dne pod číslem 155/2013 Sb. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna Změna úpravy doby určité byla netrpělivě očekávána nejen zaměstnavateli, kterým současný stav přinejmenším komplikoval přijímání zkušených a vyškolených zaměstnanců jen na dobu aktuální potřeby, a to zejména tehdy, jednalo-li se o sezónní práce, ale i občany, kteří z jakéhokoliv důvodu chtěli být zaměstnáni v pracovním poměru právě jen po určitou dobu v roce, ovšem opakovaně. Právní úprava pracovních poměrů na dobu určitou platná do 31. července 2013 Dřívější právní úprava (platná od ledna 2012 do konce července 2013) byla sice tehdy přijata se zdůvodněním, že je v zájmu zaměstnanců a jejich ochrany před nejistotou řetězení krátkodobých zaměstnání, ovšem jak to tak bývá, když se právní úprava provádí od stolu a jen s upnutím se na jeden cíl, nakonec se ukázalo, že nevyhovuje prakticky ani jednomu z účastníků pracovněprávního vztahu, tedy nejen zaměstnavatelům, ale ani mnohým zaměstnancům. Nezanedbatelná byla mimo jiné i skutečnost, že tato právní úprava ve svém důsledku snižovala zaměstnatelnost osob, jejichž práci/ službu zaměstnavatelé potřebují jen po určitou část roku (pár měsíců), ovšem pravidelně každý rok, tedy opakovaně jen po dobu určitou. Podle tehdejších pravidel však mohli tímto způsobem zaměstnavatelé pokrýt své potřeby nanejvýš 2

3 Právo aktuálně Vydání: Červenec/Srpen roky a pak byli nuceni hledat a opětovně vyškolovat a zaučovat nové zaměstnance, s nimiž by v dalších nejvýše 3 letech opět uzavírali pracovní poměry na dobu určitou v trvání vždy jen pár měsíců. Připomeňme, že podle tehdejší právní úpravy, obsažené v 39 zákoníku práce, nesměla sjednaná doba určitá trvání pracovního poměru přesáhnout 3 roky s tím, že u stejného zaměstnavatele mohla být doba určitá (a to i kratší než 3letá) opakovaně sjednávána nebo prodlužována celkem nejvýše 3 (tedy po prvním sjednání doby určité ještě nejvýše 2 ). Další pracovní poměr na dobu určitou bylo možné pak uzavřít až po uplynutí 3 let ode dne, kdy skončil poslední pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. Pro běžnou podnikatelskou sféru pak z uvedeného pravidla neplatila žádná výjimka. Problémy tak nastávaly nejen u sezónních prací (zejména v zemědělství nebo ve stavebnictví), ale i v dalších případech, jako jsou opakující se nebo navazující zástupy za rodiče čerpající mateřskou a/nebo rodičovskou dovolenou či za dlouhodobě nemocné zaměstnance. Tato právní úprava byla kritizována i z hlediska omezení konkurenceschopnosti našich podnikatelských subjektů, neboť jim bránila v tom, aby zaměstnávaly zaměstnance flexibilně, podle požadavků trhu. Jak vyplývá z důvodové zprávy k novele zákoníku práce, nutí současná úprava zaměstnavatele v řadě případů bez racionálního důvodu k rozvázání pracovních poměrů, na jejichž trvání by měli zájem oba jeho účastníci. Tím dochází mj. k omezení konkurenceschopností českých podnikatelských subjektů. Varianta zaměstnávání agenturních zaměstnanců řešila problém jen částečně a mnohdy na úkor kmenových a tudíž kvalifikovaných zaměstnanců, nehledě na to, že agenturní zaměstnanci jsou pro zaměstnavatele zpravidla dražší. Pro úplnost je však třeba konstatovat, že nová úprava pracovních poměrů na dobu určitou se sjednávání pracovních smluv zaměstnanců s agenturami práce nijak nedotkne. Řetězení pracovních poměrů a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr V této souvislosti je vhodné zmínit možnost, kterou zaměstnavatelé mohli i při dřívější právní úpravě, kterou bylo omezeno řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, využít (a budou ji moci využívat i poté, co vstoupila v účinnost shora uvedená poslední novela zákoníku práce). Touto možností je využití institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, to je dohody o pracovní činnosti a/nebo dohody o provedení práce (dál jen dohody ), neboť omezující úprava v 39 zákoníku práce se na tyto dohody nevztahuje. Konečně citované ustanovení 39 výslovně hovoří jen o pracovních poměrech. Nelze tedy ani považovat za nedovolenou a nezákonnou situaci, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem v průběhu až 3 let 3 pracovní poměr na dobu určitou a po skončení poslední ze sjednané doby určité trvání pracovního poměru pak v době dalších 3 let se stejným zaměstnancem uzavře některou z dohod, a to v průběhu takového 3letého období opakovaně, ať již na dobu (jakkoli) určitou nebo neurčitou. Nic nebrání zaměstnavateli, aby po tomto 3letém období pokrytém řadou dohod se stejným zaměstnancem uzavřel opět pracovní poměry na dobu určitou (ve smyslu pravidel dle 39 zákoníku práce). Ovšem i využívání dohod má svá pravidla spočívající zejména v omezení rozsahu, v jakém zaměstnanci mohou na obě dohody pro zaměstnavatele konat práci. Proto je třeba jen uvítat, že nová pravidla, která přinesla již schválená novela zákoníku práce, odstraní potíže, které zaměstnavatelům působí přikazující právní úprava, a to alespoň pro určité okruhy prací a zaměstnanců. Nová pravidla pracovního poměru na dobu určitou V čem tedy nová částečně liberující právní úprava konkrétně spočívá? Do 39 byl vložen nový odstavec (označený číslem 4) tohoto znění: 4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví a) bližší vymezení těchto důvodů, b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat, d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.. V podstatě se do 39 zákoníku práce vrací právní úprava výjimek z obecné právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou v případech vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo z důvodů spočívajících ve zvláštní povaze práce. Co musí učinit zaměstnavatel, aby mohl novou právní úpravu využít? Předně si uvědomit, že se nová úprava týká výlučně případů, kdy jsou dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. Tyto vážné důvody, jakož i okruh zaměstnanců, kterých se v jejich důsledku zvláštní postup týká, musí být zaměstnavatel schopen vymezit, a to buď v kolektivní smlouvě uzavřené 3

4 Daně aktuálně s odborovou organizací, která u něj působí, anebo ve vnitřním předpisu, pokud u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí. Přijatá změna v citovaném 39 zákoníku práce by měla představovat předně možnost zaměstnávat na neomezenou dobu určitou sezónní zaměstnance, aniž by bylo nutné dodržovat dobu 3 let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou. V úvahu však mohou přijít i další důvody a situace pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou, které budou spočívat v provozních důvodech zaměstnavatele nebo ve zvláštní povaze práce zaměstnance. Lze mít zato, že za vážným provozním důvodem by mohla být například i nutnost zajistit výkon určitých prací po dobu, kdy kmenoví zaměstnanci jsou dlouhodobě nepřítomni v práci pro překážku na jejich straně (například z důvodu mateřské/rodičovské dovolené nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti). V zájmu ochrany zaměstnanců citovaná úprava v 39 zákoníku práce výslovně stanoví, že nové podmínky může zaměstnavatel využít jen v případě, že půjde o důvody, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby se zaměstnancem sjednal pracovní poměr na dobu neurčitou a dále určuje povinné náležitosti dohody zaměstnavatele a odborové organizace nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele (nepůsobí-li u něj odborová organizace) o vážných provozních důvodech. Těmito povinnými náležitostmi dohody/vnitřního předpisu konkrétně jsou: > bližší popis vážných důvodů umožňujících odchýlení se od obecné úpravy, > určení okruhu zaměstnanců, kterých se má jiný postup (zvláštní úprava) týkat, > popis jiného postupu zaměstnavatele při opakování pracovních poměrů na dobu určitou, > stanovení omezující podmínky, že jiný postup zaměstnavatele musí být přiměřený vážným důvodům na jeho straně, > doba, na kterou se dohoda uzavírá nebo vydává vnitřní předpis (resp. jeho účinnost). Ještě je třeba dodat, že i když podle našich zkušeností není obvyklé, aby zaměstnavatelé poskytovali zaměstnancům s pracovním poměrem na dobu určitou jiné, respektive menší výhody než těm, které zaměstnávají na dobu neurčitou, zdůrazňuje důvodová zpráva a komentáře vydávané k poslední novele zákoníku práce právě i nezbytnost poskytovat oběma skupinám zaměstnanců stejné benefity. Týká se to například prodloužení délky dovolené nad zákoníkem práce stanovený minimální rozsah nebo příspěvek zaměstnavatele na stravování a podobně. Věříme, že uvedenou změnu právní úpravy, která nesporně může přispět ke zpružnění trhu práce a konkurenceschopnosti, budou zaměstnavatelé využívat ke svému prospěchu a že tato úprava posílí rovněž ochranu a jistotu zaměstnanců a jejich odůvodněné zájmy. Kontakt pro další informace: JUDr. Eva Blechová Advokátka/Associate Partner Tel.: > Povodně a daně Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha Úvodem > V souvislosti s nedávno proběhlými povodněmi ministr financí vydal v červnu 2013 rozhodnutí, kterým se snaží zmírnit dopady této události na daňové subjekty. Současně Generální finanční ředitelství vydalo informaci k dani darovací v případě poskytnutí bezúplatné pomoci osobám postiženým povodněmi. Rozhodnutí ministra financí ke zmírnění dopadů povodní na daňové subjekty Ve snaze zmírnit dopady nedávno proběhlých povodní převážně na podnikatele ministerstvo financí připravilo několik opatření. Tato jsou realizována formou rozhodnutí ministra financí. Podle tohoto rozhodnutí je prominuto: 1. Úhrada daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Výše skutečné škody musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je tento majetek pojištěn. Není-li tomu tak, musí být přiložen posudek znalce. Posudky poplatník předloží současně s podáním daňového přiznání; 2. Úhrada daně z příjmů fyzických osob poměrně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu podle ustanovení 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů"), nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období nebo období, za které se podává 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Červenec/Srpen 2013 daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy podle ustanovení 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Výše skutečné škody musí být doložena posudkem pojišťovny v případě, že je tento majetek pojištěn, není-li pojištěn, posudkem znalce. Posudky poplatník předloží současně s daňovým přiznáním; 3. Příslušenství daně z příjmů fyzických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle ustanovení 38a zákona o daních z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013; 4. Příslušenství daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu, je-li poplatníkovi povoleno posečkání úhrady této daně v důsledku mimořádné události a poplatník tuto daň zaplatí do 31. října Vzhledem k tomu, že úlevy stanovené v rozhodnutí jsou vázány na řadu podmínek, je nutné bez odkladu posoudit, zda daňový subjekt má na danou úlevu nárok a připravit potřebné dokumenty k doložení tohoto nároku, jsou-li vyžadovány. Poskytnutí bezúplatné pomoci osobám postiženým povodněmi Generální finanční ředitelství v souvislosti s povodněmi vydalo informaci k některým daňovým souvislostem poskytnutí bezúplatné pomoci těmto osobám postiženým povodněmi. Podle této informace bezúplatně poskytovaná materiální pomoc právnickými nebo fyzickými osobami, včetně poskytování služeb nebo zapůjčení techniky, je osvobozena od daně darovací, protože se jedná o poskytnutí majetku na humanitární nebo charitativní účel. Daňové přiznání k dani darovací se v tomto případě nepodává. Kontakt pro další informace: Ing. Václav Olšanský Daňový poradce Tel.: > Jak na opravy chyb minulých období v účetnictví? Jaroslav Dubský, Jan Čadílek, Rödl & Partner Praha Úvodem > Změna právních předpisů upravujících účetnictví podnikatelů se dotýká mimo jiné i oprav významných chyb, kterých se účetní jednotka dopustila v minulých letech. Na tuto novelizaci je třeba správně reagovat. S účinností od 1. ledna 2013 dochází v českých účetních předpisech ke změně v postupu oprav chyb minulých období. Tato změna má za následek to, že významné účetní chyby, kterých se účetní jednotka dopustila někdy v minulých letech, se již neúčtují a zároveň také nevykazují v rámci nákladů a výnosů běžného účetního období, ale o jejich výši se příslušně upraví výsledek hospodaření minulých let. Doposud se tedy významné opravy nákladů a výnosů minulých let zachycovaly na účtech 5. a 6. třídy, avšak od 1. ledna 2013 již pomocí zvláštního účtu ve skupině 42. Nový postup je možné využít pro účetní období, které započalo nejdříve 1. ledna Konkrétní právní úprava Zdroj: morguefile.com Způsob opravy minulých let nově vymezuje 15a vyhlášky č. 500/2002 Sb, který mimo jiné říká, že položka A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje rozdíly ze změn účetních metod a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Nový postup účtování uvedených transakcí lze najít v novele Českých účetních standardů pro podnikatele (dále jen ČÚS ), a to ČÚS č. 2, bod (okamžik zaúčtování změn metod), ČÚS č. 3, bod 3.1. (první účtování o odložené dani), ČÚS č. 18, bod (sledování jiného výsledku hospodaření minulých let na analytických účtech) a ČÚS č. 19, body 2.1, , , 4.7.2, 5

6 Ekonomika aktuálně a 6.1.b. (nemožnost účtování důsledků významných oprav výnosů a nákladů a změn metod do nákladů a výnosů běžného období). Cílem níže uvedeného příkladu není jen ilustrovat uvedená ustanovení v praxi, ale také ustanovení 4 odst. 5 citované vyhlášky, která požaduje úpravu srovnávacích údajů tak, aby tyto údaje byly srovnatelné s údaji vykazovanými v běžném období. Úpravy srovnávacích údajů nejsou zdaleka tak zřejmé, a to zejména proto, že konkrétnější úprava k tomuto požadavku chybí. Při účtování proti výsledku hospodaření minulých let (konkrétně jinému výsledku hospodaření minulých let) je třeba brát v potaz současně úpravu srovnávacích údajů v účetní závěrce. Tento postup se nazývá retrospektivní účtování. V tomto případě však nepůjde o zásah do uzavřených účetních období a do schválených účetních závěrek. Veškeré účtování a úpravy budou provedeny v běžném období a v účetní závěrce za běžné období. Chyby a nedostatky účetnictví Jak bylo již zmíněno, k opravám minulých období přistoupí účetní jednotka pouze v případě, jedná-li se o chybu významnou. Jaká výše chyby je významná, se jednoznačně nedá vyčíst z žádné právní úpravy. Rozhodnutí o významnosti má v kompetenci pouze sama účetní jednotka. Ta by měla případnou zpětnou úpravu účetních zápisů pečlivě zvážit a v případě auditované účetní jednotky prodiskutovat též s auditorem, který vydal výrok k účetní závěrce, jež má být předmětem oprav. Každá chyba a opomenutí v účetní jednotce je individuální a nelze tedy taxativně vyjmenovat, co všechno může být v rámci chyb minulých období opravováno. Pro představu zde uvádíme alespoň některé možné chyby a opomenutí, u kterých je za předpokladu významnosti třeba provést úpravu. Jedná se například o následující situace: > zařazení a následné odepisování zatím nedokončené investice (např. stroje) do dokončených investic v případě, kdy ještě stroj není prakticky používán, > nezaúčtování nevyfakturované dodávky (např. služeb) na účet Dohadné účty pasivní a souvztažně do nákladů, > nevytvoření rezervy či nevyúčtování jejího čerpání, > nevytvoření či nerozpuštění opravných položek. Příklad na opravu chyby z roku 2012 Předpoklady situace: sazba daně z příjmů právnických osob je 20 %, účetní období je kalendářní rok. Výkazy i účtování jsou uvedeny v tisících Kč. Chybu považujeme za významnou. V druhé polovině roku 2013, po schválení účetní závěrky valnou hromadou, účetní jednotka zjistila opomenutí zaúčtování a zdanění tržeb z prodeje služeb ve výši 100 tis. Kč. Pro ilustraci se nejprve podívejme na vybrané údaje z výkazů za rok 2012 a také na to, jak by vypadaly výkazy v roce 2013, kdyby chyba nebyla zjištěna: Výkaz zisku a ztráty 2012 Běžné období Min. období Tržby z prodeje služeb Daň z příjmů splatná Zisk po zdanění Rozvaha 2012 Běžné období Min. období Pohledávky z obchodního styku Ner. zisk minulých let Výsledek hospodaření běž. úč. obd Daňový závazek Výkaz zisku a ztráty 2013 Běžné období Min. období Tržby z prodeje služeb Daň z příjmů splatná Zisk po zdanění Rozvaha 2013 Běžné období Min. období Pohledávky z obchodního styku Ner. zisk minulých let Výsledek hospodaření běž. úč. obd Daňový závazek Řešení případu V situaci, kdy účetní jednotka zjistí v roce 2013 chybu, je třeba: > zaúčtovat opravu chyby, dodatečnou daň a související úrok z prodlení, > podat dodatečné daňové přiznání a zaplatit dodatečnou daň a také vyměřený úrok z prodlení, > vše správně zohlednit ve své účetní závěrce. Zaúčtování opravy chyb může vypadat následovně: Popis Částka Má dáti Dal Doúčtování výnosu roku Dodatečná daň z DPPO Předpis úroku z prodlení (ilustrativně) Platba dodatečné daně Úhrada pohledávky Účet s označením považujeme za jiný výsledek hospodaření minulých let, jež má svůj vlastní řádek v rozvaze. První dvě účetní operace je třeba zaúčtovat již k 1. lednu 2013 nebo k prvnímu dni měsíce následujícího po posledním uzavřeném měsíci (např ), to znamená, že jdeme do minulosti tak daleko, jak je to jen možné. V podstatě se jedná o korekci počátečního zůstatku účtu nerozděleného zisku a příslušných protiúčtů. 6

7 Rödl & Partner Intern Vydání: Červenec/Srpen 2013 Srovnatelnost údajů Po zaúčtování výše uvedených účetních operací však práce na opravě chyby nekončí. Je třeba splnit požadavek účetních předpisů a to, aby údaje uvedené ve sloupci minulé období byly srovnatelné s údaji běžného období. Musíme tedy upravit údaje minulého období tak, jako kdyby k účetní chybě vůbec nedošlo. Tržby z prodeje služeb jako údaj minulého období již nemůže mít hodnotu tis. Kč, ale musí být upraven na správné číslo o 100 tis. Kč vyšší. Poté budou naplněny požadavky účetních předpisů, protože až teď je jasné, že meziroční nárůst výnosů byl tis. Kč a nikoli tis. Kč. Všechny ostatní položky je třeba opravit analogicky. Výjimku tvoří jiný výsledek hospodaření minulých let. Zde nebudeme upravovat nerozdělený zisk minulých let na výši odpovídající stavu, jako kdyby k chybě vůbec nedošlo, ale korekci provedeme separátně do jiného výsledku hospodaření minulých let v běžném období. Poté bude zřejmé, že se nejedná o nerozdělený zisk minulých let, kterým se zabývá valná hromada, ale že jde o položku, které se valná hromada ještě věnovat nemohla. V účetní závěrce za rok 2012, kterou valná hromada schvalovala, se totiž nic takového neobjevilo. Výkaz zisku a ztráty 2013 Běžné období Min. období (upraveno) Tržby z prodeje služeb Úrok z prodlení -2 - Daň z příjmů splatná Zisk po zdanění budou analogické jako v předchozím případě. Korekce srovnávacích údajů se však bude lišit, protože se již nebude upravovat zisk roku Chyba z roku 2011, popřípadě dříve, bude mít vliv na jiný výsledek hospodaření minulých let, který uvádíme ve srovnávacím sloupci, jež představuje rok Ve výsledovce ve srovnávacích údajích za rok 2012 není však co opravovat. Opět je třeba upravit výkaz o změnách vlastního kapitálu a také opravu chyby popsat v příloze účetní závěrky. Další použití položky Jiný výsledek hospodaření minulých let Použití účtu Jiný výsledek hospodaření minulých let k účelům jako je například vyplacení podílů na zisku, úhradě ztrát minulých let apod., je nutné stejně jako u ostatních položek skupiny účtů 42 schválení valnou hromadou účetní jednotky. Závěrem Provedení zaúčtování chyb minulých let, především opomenutých výnosů a nákladů (po jejich identifikaci a řádném odsouhlasení v rámci dané účetní jednotky) by nemělo činit v praxi větší problémy. Naproti tomu se jako daleko obtížnější jeví správná úprava srovnávacích údajů. Obecně však platí jednoduché pravidlo, které říká, že upravené srovnávací údaje by měly vypadat tak, jak by vypadaly předchozí účetní závěrky, kdyby k chybám vůbec nedošlo. Kontakt pro další informace: Rozvaha 2013 Běžné období Min. období (upraveno) Pohledávky z obchodního styku Ner. zisk minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let 80 0 Výsledek hospodaření běž. úč. obd Daňový závazek Při sestavování výkazů je zapotřebí sloupec minulého účetního období označit tak, aby bylo zřejmé, že obsahuje upravené údaje oproti údajům, které byly uvedeny v běžném období výkazů sestavených za rok Po úpravách výkazů platí analogický postup pro úpravu výkazu o změnách vlastního kapitálu. Opravu chyby bude v neposlední řadě nutné popsat v příloze účetní závěrky. Opravy chyb z let 2011 a starší Uvažujme situaci, že v průběhu roku 2013 jsme zjistili chybu jako v předchozím příkladu, vyjma toho, že tržba z prodeje služeb, která nebyla zaúčtována, se uskutečnila v roce 2011, popřípadě dříve. Postupy opravy chyby Ing. Jaroslav Dubský, FCCA Auditor/Associate Partner Tel.: > Lidé u Rödl & Partner Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Společnost Rödl & Partner jmenovala nové associate partnery Jaroslav Dubský a Miroslav Kocman jsou novými associate partnery společnosti Rödl & Partner, kteří byli do těchto pozic jmenováni u příležitosti celosvětového setkání Rödl & Partner 7

8 Mandantenbrief Rödl & Partner Intern Forum Going Global 2013 konaném v červnu letošního roku v Norimberku. Ing. Jaroslav Dubský, FCCA Auditor U společnosti Rödl & Partner působí jako vedoucí auditorského týmu, jež se specializuje na audity a prověrky účetních závěrek dle IFRS, HGB a českých účetních předpisů. Jeho významným zaměřením jsou mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. Jmenování na pozici Associate Partner mne osobně velmi potěšilo, a to i s ohledem na mé poměrně krátké působení u Rödl & Partner. Ocenění vnímám jako výraz důvěry a zhodnocení mé práce v oblasti auditu a poradenství, současně jej však považuji za zavazující a jako velkou výzvu do budoucna. Poděkování za podporu patří i všem mým kolegům, hodnotí Jaroslav Dubský. Jaroslav Dubský je absolventem Vysoké školy ekonomické v oboru ekonomika zahraničního obchodu a držitelem titulu FCCA, který získal u britské Asociace certifikovaných účetních znalců. Ing. Miroslav Kocman, LL.M. Miroslav Kocman působí ve společnosti Rödl & Partner od roku 2011, poslední rok jako týmový vedoucí. Věnuje se zejména přípravě daňových stanovisek v oblasti daně z příjmů a DPH, daňovým auditům, due diligence a daňové problematice přeshraničních obchodních transakcí. Jmenování associate partnerem beru zejména jako uznání dosavadní práce celého našeho týmu. Spolupráce s kolegy, kteří odvádí každý den stoprocentní výkon, je pro mě velkou motivací v úsilí o to, aby daňové oddělení Rödl & Partner posílilo svou pozici mezi špičkovými poradenskými firmami v České republice, říká ke svému jmenování Miroslav Kocman. Miroslav Kocman vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a je absolventem postgraduálního programu mezinárodního daňového práva na Wirtschaftsuniversität Wien. V pozici Associate Partner je v současné době v pobočkách Rödl & Partner Česká republika čtrnáct poradců, a to zejména z řad právníků, auditorů, daňových a podnikových poradců. Jmenování svých kolegů novými associate partnery chápu jako ocenění jejich profesních i osobních kvalit, jež jsou pro naši kancelář obrovským přínosem, uzavírá Petr Novotný, managing partner společnosti Rödl & Partner v České republice. Představujeme nové senior associate Rödl & Partner V červnu letošního roku byli jmenování noví senior associate společnosti Rödl & Partner. Z řad poradců Rödl & Partner Česká republika jmenovací dekret do této pozice přijali kolegové z pražské i brněnské pobočky: > Ing. Jiří Holcman, auditor, Rödl & Partner Brno > Ing. Zuzana Hošková, HR Manager, Rödl & Partner Praha > Mgr. Jitka Ivičičová, advokátka, Rödl & Partner Brno > Ing. Dita Kaválková (roz. Malíková), daňová poradkyně, Rödl & Partner Praha > Ing. Milan Mareš, daňový poradce a vedoucí daňového týmu, Rödl & Partner Brno > Dita Řezáčová, vedoucí finanční účtárny, Rödl & Partner Brno > Ing. Libor Šmejkal, auditor, Rödl & Partner Praha S novými kolegy se počet senior associate v České republice zvýšil na dvacet dva. -jsv- Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Červenec/Srpen 2013, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, V Praze dne 12. prosince 2013 mládeže a tělovýchovy Č.j. MSMT-42683/2013 Pokyn ministerstva k provedení 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 příspěvkový řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Únor 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Řidiči pozor: častá finta s osobou blízkou končí Daně aktuálně

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prevence rizik na pracovišti. Plníte své povinnosti zodpovědně?

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 12. ČERVNA 2014 PODĚBRADY PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 ČTYŘI AUDITOŘI A TŘI DAŇOVÍ PORADCI NABÍZEJÍ ZA NAŠÍ

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červenec / Srpen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Právo krátce > Účinná lítost aneb jak zabránit

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve světle

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 Transfery 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Interpretace Národní účetní rady I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů

Interpretace Národní účetní rady I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů Interpretace Národní účetní rady I 30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období (nahrazuje I 11) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více