Pedagogická oblast. Zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická oblast. Zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb."

Transkript

1 Pedagogická oblast Zodpovídá za plnění cílů předškolního vzdělávání Zodpovídá za vypracování školního vzdělávací programu v souladu s RVP PV Zpracovává podle rámcové struktury vlastní hodnocení školy, stanovuje kriteria hodnocení, evaluační standardy, metodiku vlastního hodnocení školy a hodnotící škálu Odpovídá za spolupráci se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými i právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí. Odpovídá za naplnění práv a povinností zákonných zástupců dětí daných školským zákonem a dalších právních předpisů i vnitřního řádu školy Odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň předškolního vzdělávání: Řídí vypracování třídních vzdělávacích programů ve spolupráci s ostatními pedagogy Zodpovídá za realizaci a naplnění školního vzdělávacího programu Zodpovídá za přípravu a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami / individuálně integrované, s odkladem školní docházky/ Zpracovává školní řád a další dokumenty vztahující se k řízení školy Řídí, kontroluje a hodnotí práci pedagogických pracovníků a výsledky předškolního vzdělávání u dětí Stanoví v dohodě se zřizovatelem místo,termín a dobu podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je. Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Při přijímání musí postupovat v souladu se správním řádem. O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Může po předchozím písemném upozornění oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s 35, odst.1, školského zákona Stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v mateřské škole, způsob a rozsah stravování dítěte. Zajišťuje, aby počet zapsaných dětí byl v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Odpovídá za organizační členění mateřské školy na třídy Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č.552/1991 Sb o státní kontrole ve znění Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speiciálními potřebami a dětí,žáků a studentů nadaných Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1

2 Zodpovídá za to, že počet zapsaných dětí je v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s ohledem na pedagogické, hygienické a organizační podmínky školy Vykonává přímou pedagogickou činnost v rozsahu stanoveném nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vytváří podmínky pro výkon školní inspekce Stanovuje počet učitelů a dalších pracovníků školy vzhledem k naplňování cílů předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu, k péči a ochraně zdraví dětí a jejich bezpečností, k provozní mateřské školy a pracovní době zaměstnanců Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠ T Nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Zákon č. 552/1992 Sb. o státní kontrole ve znění Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace o ČŠI a výkonu inspekční činnosti Zákon č. 262/2006 S., zákoník práce Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 2

3 Stanovuje organizaci a podmínky provozu mateřské školy Stanovuje po projednání se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu školy V péči o zdraví dětí, a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj spolupracuje s PPP a pediatrem popř. SPC Organizuje zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání Zabezpečuje, aby dítě bylo vydáno rodičům,zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám (pověření musí být průkazné,písemné) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č.258/20 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhl.č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění. Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 875 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.občanského zákoníku Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve 3

4 Musí zabezpečit dítě, jestliže není vyzvednuto rodiči, zákonnými zástupci či pověřenými osobami do konce provozní doby školy Zřizuje v rámci doplňkové činnosti zájmové kroužky, kterých se mohou zúčastnit i děti které mateřskou školu nenavštěvují Vytváří podmínky pro systém další vzdělávání pedagogických pracovníků: Stanoví pedagogickým pracovníkům povinnost dalšího vzdělávání, kterým si prohlubují kvalifikaci popř.zvyšují Přispívá k naplňování karierního systému pedagogických pracovníků. Spolupracuje podle potřeby s dalšími vzdělávacími institucemi, organizacemi,veřejností Odpovídá za informovanost zákonných zástupců dítěte o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání. Zajišťuje, aby bylo naplněno právo zákonných zástupců na informace a poradenskou pomoc školy. Zajišťuje, aby zákonní zástupci dítěte v souladu se svým právem se vyjadřovali ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.aby jejich vyjádřením byla věnována dostatečná pozornost znění Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte, ve znění Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 775 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění Zák.č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění Vyhl.č. 317/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 214 a násl. spolky Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 775 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 214 a násl. 4

5 Vytváří podmínky pro činnost občanského sdružení rodičů a přátel školy Svolává a řídí pedagogické a provozní porady Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociální právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů Odpovídá za podání žádosti o změnu v zařazení ve školské rejstříku Vydává organizační řád školy a provozní řád Vydává směrnici o poskytování informací v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění Řeší podněty a stížnosti Vyhl.364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Úřední list 150/1958 U.L., vládní vyhláška ze dne o vyřizování stížností a podnětů pracujících Oblast řízení školního stravování Určí podrobnosti provozu školní jídelny : způsob placení stravného,odhlašování, formu evidence strávníků, hospodaření se zbytky provozní řád jídelny a školní kuchyně zavádění systému kontrolních a kritických bodů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 5

6 Zodpovídá za to, že školní jídelna sosržuje výživové normamy, průměrnou spotřebou potravin a rozpětí finančních normativů na nákup potravin, stanovuje výši finančních normativů na nákup potravin,kterou určí v rámci stanoveného rozpětí podle místně dosahovaných cen potravin Stanovuje plnou cenu jídla Kontroluje dodržování výživových norem podle skupin strávníků,kvalitu a kvantitu jídla Zodpovídá za dodržování hygienických předpisů vyplývající ze zákona a. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění Personální zajištění osoby zdravotně způsobilé a uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní hygieny, používání OOP K přípravě pokrmů používat pouze zdravotně nezávadné suroviny odpovídající zákonu o potravinách a zákonu o veterinární péči Používat technologické postupy,které zabezpečí zdravotní nezávadnost pokrmů Zajistit aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům a splňovaly výživové požadavky Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování 24 zákona č. 258/2000 Sb. Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Nařízení Evropského parlamenta a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů Zodpovídá za splnění požadavku vybavení školní kuchyně Zásobování vodou a odstraňování odpadních vod Prostorové podmínky a vybavení Podmínky pro hygienické zařízení pro zaměstnance Sklad potravin a ostatní skladovací prostory Úklidové komory a sklady odpadu 23, odst.3, zákona č. 258/2000 Sb.. Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech 6

7 Oblast pracovně právní ( personální) a mzdová Zabezpečuje personální obsazení mateřské školy (možnost i na základě výběrového řízení) Přijímá pracovníky do pracovního poměru Uzavírá a ukončuje pracovní poměry a vztahy založené pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce Stanoví pracovní dobu pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům v návaznosti na provozní dobu školy Stanoví pracovní náplně zaměstnanců v souladu s pracovním řádem Jmenuje a odvolává svoji zástupkyni a vedoucí pracovníky školy (vedoucí školní jídelny,školnici apod.) Určuje zaměstnancům nástup dovolené na zotavenou podle plánu dovolených Rozhoduje o přesunu čerpání dovolené z doby prázdnin na dobu během školního roku Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Nař.vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Vyhláška č. 263/2007 Sb.,pracovní řád 7

8 v opodstatněných případech Nařizuje práci přesčas a poskytuje po projednání se zaměstnancem náhradní volno Vysílá pracovníky na pracovní cesty Poskytuje pracovní volno při krátkodobých překážkách v práci za strany pracovníka a při překážkách z důvodu obecného zájmu, při překážkách organizace Zodpovídá za správnost evidence osobních spisů: Jejich aktualizaci a archivaci Pro potřeby nemocenského a sociálního pojištění Pro daňové účely Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění Zák.č. 495/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve změně Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci 8

9 provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon a. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č.187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Zabezpečuje vydávání potvrzení o zaměstnání pracovníka Vypracovává žádosti o předstihové řízení Posuzuje kvalifikaci pracovníka a v návaznosti je zařazuje do příslušných funkcí,platových tříd a platových stupňů. Rozhoduje o zápočtu doby předcházející praxe pro účely platového zařazení Vyhotovuje platové (mzdové) výměry i další výměry související s platovými náležitostmi pracovníků Rozhoduje o platových postupech Přiznává nenárokové složky mezd ( platů) Přiznává náhrady za nevyčerpanou dovolenou a za pracovní volno při překážkách v práci Stanoví výši odměny za práce na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Zabezpečuje výpočet a výplaty mezd (platů) všech pracovníků Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č. 526/1990 Sb o cenách ve znění 9

10 Zodpovídá za řádné vedení agendy a podkladů souvisejících se mzdovou agendou Sráží a odvádí zálohy na daň ze závislé činnosti a daň zvláštní sazbou Sráží a odvádí sociální pojistné ( nemocenské, důchodové, zaměstnanosti) Sráží a odvádí zdravotní pojistné Platí zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Nař.vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě Zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 10

11 z povolání Plní povinnosti plátců pojistného na zdravotní pojištění Plní povinnosti plátců pojistného na sociální pojištění Zabezpečuje vytváření FKSP : Zásady pro tvorbu a využití FKSP Rozpočet Čerpání v souladu s rozpočtem ( stravování pracovníků, zlepšování pracovního prostředí, půjčky a návratné sociální výpomoci, nenávratné sociální výpomoci, rekreace, dary, apod.) Dbá na ochranu osobních údajů (zaměstnanců i dětí) v souladu s ustanovením zák.č. 110/2000 Sb. zaměstnaců Zákon a. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Zákon č. 110/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Oblast ekonomická Zodpovídá za hospodaření školy s rozpočtovými prostředky a vlastními finančními fondy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění Zodpovídá za efektivní využívání finančních prostředků Řeší doplňkovou činnost školy Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Vyhláška č. 150/1991 Sb o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 11

12 Stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání Odpovídá za prominutí popř. snížení úplaty za předškolní vzdělávání Zodpovídá za sestavení rozpočtu a jeho čerpání Vydává vlastní vnitřní směrnice týkající se: náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů, časové rozlišení, zákaz kompetence, podpisové a ověřovací úrovně, evidence majetku a způsob účtování, plán účetních odpisů,rozdělení hlavní a doplňkové činnosti, inventarizace majetku,manka škody,likvidace, archivace,fondy organizace, seznam účetních knih,skladová evidence,evidence pohledávek,evidence závazků,pokladní limity a vedení pokladny,kalkulace nákladů na doplňkovou činnost,apod. Vydává vnitřní platový řád Zákon č. 455/1991 Sb.,Živnostenský zákon, ve znění Zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník , 325 sluežbnost bytu 220 a násl. nájem, podnájem Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Zákon č. 117/1995/Sb.. o státní sociální podpoře, ve znění Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Nař.vl. č. 564/2006 Sb., o platových službách Vyhl.č. 65/2005 Sb., o krajských normativech Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění Zákon č. 320//2001 Sb. o finanční kontrole ve znění 12

13 Plní úkoly,které vyplývají ze zákona č 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů musí vytvářet a udržovat vnitřní kontrolní systém, plní funkci příkazce operace Vydává směrnici o vnitřní řídící kontrole Vydává spisový a skartační řád Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění Zákon č. 495/2004 Sb., o archivní a spisové službě ve znění Vyhl.č.646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Zodpovídá za vedení účetnictví, zpracování účetních knih a výkazů, účetních závěrek Zodpovídá za zpracování zprávy o hospodaření školy (rozborové zprávy) Podle pokynů zřizovatele Předkládá FÚ daňové přiznání za doplňkovou činnost Provádí roční fyzickou a dokladovou inventuru Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/20029Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Zabezpečuje kompletní a včasné zpracování statistických výkazů podle stanovených termínů a ve Zákon č.564/1990 Sb. ve znění pozdějších 13

14 stanoveném rozsahu Komunikace s úřady prostřednictvím datových schránek Přijímá dary od fyzických i právnických osob pro mateřskou školu na základě darovací smlouvy Řeší daňové přiznání k dani darovací předpisů Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění Vyhláška č... Sb. kterou se stanoví program statistických zjišťování na rok... Zákon č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2055 a násl. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění Oblast obchodní činnosti ( možná jinak nazvat) Uzavírá kupní smlouvy např. na dodávku tepla,teplé vody,vodné,stočné,elektřiny,plynu, dodávky potravin, čistících potřeb, apod.) Uzavírá smlouvy o dílo např. revize výtahů, sportovního nářadí,opravy, programového vybavení, rekonstrukce apod. Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník 492 cena 2079 koupě 2080 kupní cena 1724 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník 492 cena 2586 a násl. cena díla 1724 a násl. Uzavírá nájemní smlouvy na pronájem např. školnického bytu, nevyužitých prostor školy apod. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2201 a násl. Ů179 a násl. služebnost bytu Stanovuje ceny služeb a zboží v rámci doplňkové činnosti školy na základě kalkulace nákladů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 14

15 v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 492 cena Vyhlašuje výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a plní úkoly dané tímto zákonem Zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázek Vyhl.č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení podle jejich ekonomické výhodnosti Oblast péče o majetek a materiálně technické zabezpečení Pečuje o svěřený majetek Eviduje majetek (evidenční karty DHM,DNM,DDNM,DDHM,rejstříky a soubory) Zabezpečuje: Drobnou údržbu a opravy budov a zařízení, včetně školní zahradu Revize Projekty rekonstrukce a staveb Odstraňuje a likviduje provozní havárie Rekonstrukce, popř. dílčí rekonstrukce Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Zákon č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, ve znění Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických 15

16 Vydává směrnici k ochraně majetku Řeší otázky odpovědnosti za škodu u zaměstnanců, sjednává dohody o hmotné odpovědnosti požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavební řád ( stavební zákon), ve znění Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Sjednává pojištění podnikatelských rizik organizace (pojištění odpovědnosti) Pojištění majetku, pojištění budovy Zřizuje a provozuje signalizační zabezpečovací systém budovy Objednává, nakupuje, popř. i dováží: Vybavení interiéru ( nábytek, a další zařízení, stroje a technické vybavení) Materiál čistící,výtvarný,kancelářský, k údržbě i potraviny Učební pomůcky,hračky,knihy,časopisy Nař.vlády a. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 16

17 předpisů Oblast péče o zdraví, BOZP, požární prevence, krizové řízení Sjednává smluvně se zdravotním zařízením vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců Zpracovává návrh kategorizace prací Plní povinnosti vyplývající ze zákona o požární prevenci Zodpovídá za funkčnost a připravenost požární techniky, vede evidenci požární techniky Požární evakuační plán Poplachové směrnice Řád ohlašovny požáru Požární řád Organizační směrnice požární ochrany Dokumentace o požárech Jmenuje požární hlídku a požárního preventistu Vede požární knihu Zodpovídá za proškolení pracovníků v požární prevenci Na úsek BOZP zodpovídá: Za vytváření podmínek pro bezpečný výkon práce Ochrana zdraví a bezpečnosti dětí i zaměstnanců Odpovídá za proškolení zaměstnanců pověřených úkoly BOZP a pracovníků nových, ve znění Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách Vyhláška Mzd.č. 89/2001 Sb.,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s asbestem a biologickými činiteli Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění, Nař. vlády č. 172/2001 Sb. o provedení zákona o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek k požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Zákon č. 251/2005 Sb.,o inspekci práce Zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění další 17

18 Odpovídá za seznámení dětí s pravidly BOZP Evidence školních a pracovních úrazů Statistika úrazovosti a předcházení úrazům Vyhodnocování a odstraňování příčin úrazů,vypořádání náhrad Dbá, aby byl zajištěn nezávadný stav objektů a technických zařízení, odpovídá za provádění požadovaných kontrol a revizí Zajišťuje pravidelné provádění prověrek BOZP, realizuje plán ozdravných opatření Vydává traumatologický plán Vydává seznam OOP, zajišťuje jejich přidělení pracovníkům školy Jmenuje bezpečnostního technika Přijímá opatření k ochraně proti alkoholismu a toxikománii včetně kouření a kontroluje jejich plnění Zajišťuje nákup a kontroluje používání OOP podmínek BOZP Nař.vlády č. 178//2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení, přístrojů a nářadí Nař. vlády č. 494/2001 Sb.,kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č.j /98-26 Plní povinnosti vedoucího organizace vyplývající ze zákona a. 240/2000 sb. O krizovém řízení Zodpovídá za připravenost na řešení krizových situací Zpracovává plány krizové připravenosti a seznamuje pracovníky školy s jejich úkoly Zákon č. 240/2000 Sb. krizový zákon ve znění Vyhláška č. 281/2001, kterou se provádí 9 odst.3 písm.a) zákona č. 240//2000 Sb. Vyhláška MV a. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18

19 Oblast organizační a komunikační s rodiči s dětmi se zaměstnanci mateřské školy zřizovatelem,orgány státní správy a samosprávy ČŠI Správou sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny Finanční úřady Živnostenské úřady Dalšími vzdělávacími institucemi např. ZŠ,PPP,SPC,PedfUK,Spgš Hygienickou službou Dodavateli služeb a zboží Řemeslníky, stavebníky,instalatéry,malíři,zedníky apod. Kontrolními orgány BOZP a PO Pojišťovnami Kooperativou,Českou pojišťovnou apod. Komunikuje s počítačem.. K této části neméně důležité nenajdu příslušnou legislativní normu snad jen slušné chování, morální a etickou toleranci a pochopení, spolupráci,umění jednat Organizovat smysluplně veškeré činnosti i čas. Motto: Ředitelka je statutárním orgánem školy.v právních vztazích zastupuje mateřskou školu příspěvkovou organizaci a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 19

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

- 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více