Pedagogická oblast. Zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická oblast. Zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb."

Transkript

1 Pedagogická oblast Zodpovídá za plnění cílů předškolního vzdělávání Zodpovídá za vypracování školního vzdělávací programu v souladu s RVP PV Zpracovává podle rámcové struktury vlastní hodnocení školy, stanovuje kriteria hodnocení, evaluační standardy, metodiku vlastního hodnocení školy a hodnotící škálu Odpovídá za spolupráci se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými i právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí. Odpovídá za naplnění práv a povinností zákonných zástupců dětí daných školským zákonem a dalších právních předpisů i vnitřního řádu školy Odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň předškolního vzdělávání: Řídí vypracování třídních vzdělávacích programů ve spolupráci s ostatními pedagogy Zodpovídá za realizaci a naplnění školního vzdělávacího programu Zodpovídá za přípravu a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami / individuálně integrované, s odkladem školní docházky/ Zpracovává školní řád a další dokumenty vztahující se k řízení školy Řídí, kontroluje a hodnotí práci pedagogických pracovníků a výsledky předškolního vzdělávání u dětí Stanoví v dohodě se zřizovatelem místo,termín a dobu podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je. Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Při přijímání musí postupovat v souladu se správním řádem. O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Může po předchozím písemném upozornění oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s 35, odst.1, školského zákona Stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v mateřské škole, způsob a rozsah stravování dítěte. Zajišťuje, aby počet zapsaných dětí byl v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Odpovídá za organizační členění mateřské školy na třídy Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č.552/1991 Sb o státní kontrole ve znění Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speiciálními potřebami a dětí,žáků a studentů nadaných Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1

2 Zodpovídá za to, že počet zapsaných dětí je v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s ohledem na pedagogické, hygienické a organizační podmínky školy Vykonává přímou pedagogickou činnost v rozsahu stanoveném nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vytváří podmínky pro výkon školní inspekce Stanovuje počet učitelů a dalších pracovníků školy vzhledem k naplňování cílů předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu, k péči a ochraně zdraví dětí a jejich bezpečností, k provozní mateřské školy a pracovní době zaměstnanců Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠ T Nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Zákon č. 552/1992 Sb. o státní kontrole ve znění Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace o ČŠI a výkonu inspekční činnosti Zákon č. 262/2006 S., zákoník práce Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 2

3 Stanovuje organizaci a podmínky provozu mateřské školy Stanovuje po projednání se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu školy V péči o zdraví dětí, a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj spolupracuje s PPP a pediatrem popř. SPC Organizuje zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání Zabezpečuje, aby dítě bylo vydáno rodičům,zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám (pověření musí být průkazné,písemné) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č.258/20 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhl.č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění. Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 875 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.občanského zákoníku Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve 3

4 Musí zabezpečit dítě, jestliže není vyzvednuto rodiči, zákonnými zástupci či pověřenými osobami do konce provozní doby školy Zřizuje v rámci doplňkové činnosti zájmové kroužky, kterých se mohou zúčastnit i děti které mateřskou školu nenavštěvují Vytváří podmínky pro systém další vzdělávání pedagogických pracovníků: Stanoví pedagogickým pracovníkům povinnost dalšího vzdělávání, kterým si prohlubují kvalifikaci popř.zvyšují Přispívá k naplňování karierního systému pedagogických pracovníků. Spolupracuje podle potřeby s dalšími vzdělávacími institucemi, organizacemi,veřejností Odpovídá za informovanost zákonných zástupců dítěte o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání. Zajišťuje, aby bylo naplněno právo zákonných zástupců na informace a poradenskou pomoc školy. Zajišťuje, aby zákonní zástupci dítěte v souladu se svým právem se vyjadřovali ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.aby jejich vyjádřením byla věnována dostatečná pozornost znění Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte, ve znění Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 775 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění Zák.č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění Vyhl.č. 317/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 214 a násl. spolky Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 775 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 214 a násl. 4

5 Vytváří podmínky pro činnost občanského sdružení rodičů a přátel školy Svolává a řídí pedagogické a provozní porady Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociální právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů Odpovídá za podání žádosti o změnu v zařazení ve školské rejstříku Vydává organizační řád školy a provozní řád Vydává směrnici o poskytování informací v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění Řeší podněty a stížnosti Vyhl.364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Úřední list 150/1958 U.L., vládní vyhláška ze dne o vyřizování stížností a podnětů pracujících Oblast řízení školního stravování Určí podrobnosti provozu školní jídelny : způsob placení stravného,odhlašování, formu evidence strávníků, hospodaření se zbytky provozní řád jídelny a školní kuchyně zavádění systému kontrolních a kritických bodů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 5

6 Zodpovídá za to, že školní jídelna sosržuje výživové normamy, průměrnou spotřebou potravin a rozpětí finančních normativů na nákup potravin, stanovuje výši finančních normativů na nákup potravin,kterou určí v rámci stanoveného rozpětí podle místně dosahovaných cen potravin Stanovuje plnou cenu jídla Kontroluje dodržování výživových norem podle skupin strávníků,kvalitu a kvantitu jídla Zodpovídá za dodržování hygienických předpisů vyplývající ze zákona a. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění Personální zajištění osoby zdravotně způsobilé a uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní hygieny, používání OOP K přípravě pokrmů používat pouze zdravotně nezávadné suroviny odpovídající zákonu o potravinách a zákonu o veterinární péči Používat technologické postupy,které zabezpečí zdravotní nezávadnost pokrmů Zajistit aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům a splňovaly výživové požadavky Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování 24 zákona č. 258/2000 Sb. Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Nařízení Evropského parlamenta a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů Zodpovídá za splnění požadavku vybavení školní kuchyně Zásobování vodou a odstraňování odpadních vod Prostorové podmínky a vybavení Podmínky pro hygienické zařízení pro zaměstnance Sklad potravin a ostatní skladovací prostory Úklidové komory a sklady odpadu 23, odst.3, zákona č. 258/2000 Sb.. Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech 6

7 Oblast pracovně právní ( personální) a mzdová Zabezpečuje personální obsazení mateřské školy (možnost i na základě výběrového řízení) Přijímá pracovníky do pracovního poměru Uzavírá a ukončuje pracovní poměry a vztahy založené pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce Stanoví pracovní dobu pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům v návaznosti na provozní dobu školy Stanoví pracovní náplně zaměstnanců v souladu s pracovním řádem Jmenuje a odvolává svoji zástupkyni a vedoucí pracovníky školy (vedoucí školní jídelny,školnici apod.) Určuje zaměstnancům nástup dovolené na zotavenou podle plánu dovolených Rozhoduje o přesunu čerpání dovolené z doby prázdnin na dobu během školního roku Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Nař.vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Vyhláška č. 263/2007 Sb.,pracovní řád 7

8 v opodstatněných případech Nařizuje práci přesčas a poskytuje po projednání se zaměstnancem náhradní volno Vysílá pracovníky na pracovní cesty Poskytuje pracovní volno při krátkodobých překážkách v práci za strany pracovníka a při překážkách z důvodu obecného zájmu, při překážkách organizace Zodpovídá za správnost evidence osobních spisů: Jejich aktualizaci a archivaci Pro potřeby nemocenského a sociálního pojištění Pro daňové účely Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění Zák.č. 495/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve změně Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci 8

9 provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon a. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č.187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Zabezpečuje vydávání potvrzení o zaměstnání pracovníka Vypracovává žádosti o předstihové řízení Posuzuje kvalifikaci pracovníka a v návaznosti je zařazuje do příslušných funkcí,platových tříd a platových stupňů. Rozhoduje o zápočtu doby předcházející praxe pro účely platového zařazení Vyhotovuje platové (mzdové) výměry i další výměry související s platovými náležitostmi pracovníků Rozhoduje o platových postupech Přiznává nenárokové složky mezd ( platů) Přiznává náhrady za nevyčerpanou dovolenou a za pracovní volno při překážkách v práci Stanoví výši odměny za práce na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Zabezpečuje výpočet a výplaty mezd (platů) všech pracovníků Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č. 526/1990 Sb o cenách ve znění 9

10 Zodpovídá za řádné vedení agendy a podkladů souvisejících se mzdovou agendou Sráží a odvádí zálohy na daň ze závislé činnosti a daň zvláštní sazbou Sráží a odvádí sociální pojistné ( nemocenské, důchodové, zaměstnanosti) Sráží a odvádí zdravotní pojistné Platí zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Nař.vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě Zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 10

11 z povolání Plní povinnosti plátců pojistného na zdravotní pojištění Plní povinnosti plátců pojistného na sociální pojištění Zabezpečuje vytváření FKSP : Zásady pro tvorbu a využití FKSP Rozpočet Čerpání v souladu s rozpočtem ( stravování pracovníků, zlepšování pracovního prostředí, půjčky a návratné sociální výpomoci, nenávratné sociální výpomoci, rekreace, dary, apod.) Dbá na ochranu osobních údajů (zaměstnanců i dětí) v souladu s ustanovením zák.č. 110/2000 Sb. zaměstnaců Zákon a. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Zákon č. 110/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Oblast ekonomická Zodpovídá za hospodaření školy s rozpočtovými prostředky a vlastními finančními fondy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění Zodpovídá za efektivní využívání finančních prostředků Řeší doplňkovou činnost školy Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Vyhláška č. 150/1991 Sb o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 11

12 Stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání Odpovídá za prominutí popř. snížení úplaty za předškolní vzdělávání Zodpovídá za sestavení rozpočtu a jeho čerpání Vydává vlastní vnitřní směrnice týkající se: náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů, časové rozlišení, zákaz kompetence, podpisové a ověřovací úrovně, evidence majetku a způsob účtování, plán účetních odpisů,rozdělení hlavní a doplňkové činnosti, inventarizace majetku,manka škody,likvidace, archivace,fondy organizace, seznam účetních knih,skladová evidence,evidence pohledávek,evidence závazků,pokladní limity a vedení pokladny,kalkulace nákladů na doplňkovou činnost,apod. Vydává vnitřní platový řád Zákon č. 455/1991 Sb.,Živnostenský zákon, ve znění Zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník , 325 sluežbnost bytu 220 a násl. nájem, podnájem Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Zákon č. 117/1995/Sb.. o státní sociální podpoře, ve znění Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Nař.vl. č. 564/2006 Sb., o platových službách Vyhl.č. 65/2005 Sb., o krajských normativech Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění Zákon č. 320//2001 Sb. o finanční kontrole ve znění 12

13 Plní úkoly,které vyplývají ze zákona č 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů musí vytvářet a udržovat vnitřní kontrolní systém, plní funkci příkazce operace Vydává směrnici o vnitřní řídící kontrole Vydává spisový a skartační řád Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění Zákon č. 495/2004 Sb., o archivní a spisové službě ve znění Vyhl.č.646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Zodpovídá za vedení účetnictví, zpracování účetních knih a výkazů, účetních závěrek Zodpovídá za zpracování zprávy o hospodaření školy (rozborové zprávy) Podle pokynů zřizovatele Předkládá FÚ daňové přiznání za doplňkovou činnost Provádí roční fyzickou a dokladovou inventuru Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/20029Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Zabezpečuje kompletní a včasné zpracování statistických výkazů podle stanovených termínů a ve Zákon č.564/1990 Sb. ve znění pozdějších 13

14 stanoveném rozsahu Komunikace s úřady prostřednictvím datových schránek Přijímá dary od fyzických i právnických osob pro mateřskou školu na základě darovací smlouvy Řeší daňové přiznání k dani darovací předpisů Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění Vyhláška č... Sb. kterou se stanoví program statistických zjišťování na rok... Zákon č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2055 a násl. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění Oblast obchodní činnosti ( možná jinak nazvat) Uzavírá kupní smlouvy např. na dodávku tepla,teplé vody,vodné,stočné,elektřiny,plynu, dodávky potravin, čistících potřeb, apod.) Uzavírá smlouvy o dílo např. revize výtahů, sportovního nářadí,opravy, programového vybavení, rekonstrukce apod. Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník 492 cena 2079 koupě 2080 kupní cena 1724 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník 492 cena 2586 a násl. cena díla 1724 a násl. Uzavírá nájemní smlouvy na pronájem např. školnického bytu, nevyužitých prostor školy apod. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2201 a násl. Ů179 a násl. služebnost bytu Stanovuje ceny služeb a zboží v rámci doplňkové činnosti školy na základě kalkulace nákladů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 14

15 v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 492 cena Vyhlašuje výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a plní úkoly dané tímto zákonem Zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázek Vyhl.č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení podle jejich ekonomické výhodnosti Oblast péče o majetek a materiálně technické zabezpečení Pečuje o svěřený majetek Eviduje majetek (evidenční karty DHM,DNM,DDNM,DDHM,rejstříky a soubory) Zabezpečuje: Drobnou údržbu a opravy budov a zařízení, včetně školní zahradu Revize Projekty rekonstrukce a staveb Odstraňuje a likviduje provozní havárie Rekonstrukce, popř. dílčí rekonstrukce Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Zákon č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, ve znění Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických 15

16 Vydává směrnici k ochraně majetku Řeší otázky odpovědnosti za škodu u zaměstnanců, sjednává dohody o hmotné odpovědnosti požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavební řád ( stavební zákon), ve znění Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Sjednává pojištění podnikatelských rizik organizace (pojištění odpovědnosti) Pojištění majetku, pojištění budovy Zřizuje a provozuje signalizační zabezpečovací systém budovy Objednává, nakupuje, popř. i dováží: Vybavení interiéru ( nábytek, a další zařízení, stroje a technické vybavení) Materiál čistící,výtvarný,kancelářský, k údržbě i potraviny Učební pomůcky,hračky,knihy,časopisy Nař.vlády a. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 16

17 předpisů Oblast péče o zdraví, BOZP, požární prevence, krizové řízení Sjednává smluvně se zdravotním zařízením vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců Zpracovává návrh kategorizace prací Plní povinnosti vyplývající ze zákona o požární prevenci Zodpovídá za funkčnost a připravenost požární techniky, vede evidenci požární techniky Požární evakuační plán Poplachové směrnice Řád ohlašovny požáru Požární řád Organizační směrnice požární ochrany Dokumentace o požárech Jmenuje požární hlídku a požárního preventistu Vede požární knihu Zodpovídá za proškolení pracovníků v požární prevenci Na úsek BOZP zodpovídá: Za vytváření podmínek pro bezpečný výkon práce Ochrana zdraví a bezpečnosti dětí i zaměstnanců Odpovídá za proškolení zaměstnanců pověřených úkoly BOZP a pracovníků nových, ve znění Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách Vyhláška Mzd.č. 89/2001 Sb.,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s asbestem a biologickými činiteli Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění, Nař. vlády č. 172/2001 Sb. o provedení zákona o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek k požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Zákon č. 251/2005 Sb.,o inspekci práce Zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění další 17

18 Odpovídá za seznámení dětí s pravidly BOZP Evidence školních a pracovních úrazů Statistika úrazovosti a předcházení úrazům Vyhodnocování a odstraňování příčin úrazů,vypořádání náhrad Dbá, aby byl zajištěn nezávadný stav objektů a technických zařízení, odpovídá za provádění požadovaných kontrol a revizí Zajišťuje pravidelné provádění prověrek BOZP, realizuje plán ozdravných opatření Vydává traumatologický plán Vydává seznam OOP, zajišťuje jejich přidělení pracovníkům školy Jmenuje bezpečnostního technika Přijímá opatření k ochraně proti alkoholismu a toxikománii včetně kouření a kontroluje jejich plnění Zajišťuje nákup a kontroluje používání OOP podmínek BOZP Nař.vlády č. 178//2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení, přístrojů a nářadí Nař. vlády č. 494/2001 Sb.,kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č.j /98-26 Plní povinnosti vedoucího organizace vyplývající ze zákona a. 240/2000 sb. O krizovém řízení Zodpovídá za připravenost na řešení krizových situací Zpracovává plány krizové připravenosti a seznamuje pracovníky školy s jejich úkoly Zákon č. 240/2000 Sb. krizový zákon ve znění Vyhláška č. 281/2001, kterou se provádí 9 odst.3 písm.a) zákona č. 240//2000 Sb. Vyhláška MV a. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18

19 Oblast organizační a komunikační s rodiči s dětmi se zaměstnanci mateřské školy zřizovatelem,orgány státní správy a samosprávy ČŠI Správou sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny Finanční úřady Živnostenské úřady Dalšími vzdělávacími institucemi např. ZŠ,PPP,SPC,PedfUK,Spgš Hygienickou službou Dodavateli služeb a zboží Řemeslníky, stavebníky,instalatéry,malíři,zedníky apod. Kontrolními orgány BOZP a PO Pojišťovnami Kooperativou,Českou pojišťovnou apod. Komunikuje s počítačem.. K této části neméně důležité nenajdu příslušnou legislativní normu snad jen slušné chování, morální a etickou toleranci a pochopení, spolupráci,umění jednat Organizovat smysluplně veškeré činnosti i čas. Motto: Ředitelka je statutárním orgánem školy.v právních vztazích zastupuje mateřskou školu příspěvkovou organizaci a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 19

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Směrnici o poskytování informací

Směrnici o poskytování informací Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, vydává ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s pokynem MŠMT ČR č.j.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OPLETALOVA Směrnice č. 11 Účinnost od 1.9.2013 do 31.8.2014 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - OBSAH T e x t čís. strany A. Úvodní ustanovení 2 1. Ustanovení o organizačním řádu 2 2. Základní ustanovení o organizaci 2 3.

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS

LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS 1. Základní předpisy ve stavebnictví Zák. 183/2006 Sb. Zák. o územním plánování a stavebním řádu Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Slušovice, okres Zlín. Školní 222, 763 15 Slušovice. Identifikátor školy: 600 114 252 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Slušovice, okres Zlín Školní 222, 763 15 Slušovice Identifikátor školy: 600 114 252 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35. Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou. Identifikátor školy: 650 069 722 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou Identifikátor školy: 650 069 722 Termín

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více