Pedagogická oblast. Zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogická oblast. Zák.č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb."

Transkript

1 Pedagogická oblast Zodpovídá za plnění cílů předškolního vzdělávání Zodpovídá za vypracování školního vzdělávací programu v souladu s RVP PV Zpracovává podle rámcové struktury vlastní hodnocení školy, stanovuje kriteria hodnocení, evaluační standardy, metodiku vlastního hodnocení školy a hodnotící škálu Odpovídá za spolupráci se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými i právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí. Odpovídá za naplnění práv a povinností zákonných zástupců dětí daných školským zákonem a dalších právních předpisů i vnitřního řádu školy Odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň předškolního vzdělávání: Řídí vypracování třídních vzdělávacích programů ve spolupráci s ostatními pedagogy Zodpovídá za realizaci a naplnění školního vzdělávacího programu Zodpovídá za přípravu a realizaci individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami / individuálně integrované, s odkladem školní docházky/ Zpracovává školní řád a další dokumenty vztahující se k řízení školy Řídí, kontroluje a hodnotí práci pedagogických pracovníků a výsledky předškolního vzdělávání u dětí Stanoví v dohodě se zřizovatelem místo,termín a dobu podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je. Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte. Při přijímání musí postupovat v souladu se správním řádem. O přijetí dětí se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Může po předchozím písemném upozornění oznámit zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s 35, odst.1, školského zákona Stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v mateřské škole, způsob a rozsah stravování dítěte. Zajišťuje, aby počet zapsaných dětí byl v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Odpovídá za organizační členění mateřské školy na třídy Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č.552/1991 Sb o státní kontrole ve znění Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speiciálními potřebami a dětí,žáků a studentů nadaných Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1

2 Zodpovídá za to, že počet zapsaných dětí je v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s ohledem na pedagogické, hygienické a organizační podmínky školy Vykonává přímou pedagogickou činnost v rozsahu stanoveném nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vytváří podmínky pro výkon školní inspekce Stanovuje počet učitelů a dalších pracovníků školy vzhledem k naplňování cílů předškolního vzdělávání a školního vzdělávacího programu, k péči a ochraně zdraví dětí a jejich bezpečností, k provozní mateřské školy a pracovní době zaměstnanců Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Vyhl. č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠ T Nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Zákon č. 552/1992 Sb. o státní kontrole ve znění Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace o ČŠI a výkonu inspekční činnosti Zákon č. 262/2006 S., zákoník práce Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 2

3 Stanovuje organizaci a podmínky provozu mateřské školy Stanovuje po projednání se zřizovatelem rozsah omezení nebo přerušení provozu školy V péči o zdraví dětí, a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj spolupracuje s PPP a pediatrem popř. SPC Organizuje zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání Zabezpečuje, aby dítě bylo vydáno rodičům,zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám (pověření musí být průkazné,písemné) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Nař. vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné a přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č.258/20 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Vyhl.č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění. Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 875 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.občanského zákoníku Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve 3

4 Musí zabezpečit dítě, jestliže není vyzvednuto rodiči, zákonnými zástupci či pověřenými osobami do konce provozní doby školy Zřizuje v rámci doplňkové činnosti zájmové kroužky, kterých se mohou zúčastnit i děti které mateřskou školu nenavštěvují Vytváří podmínky pro systém další vzdělávání pedagogických pracovníků: Stanoví pedagogickým pracovníkům povinnost dalšího vzdělávání, kterým si prohlubují kvalifikaci popř.zvyšují Přispívá k naplňování karierního systému pedagogických pracovníků. Spolupracuje podle potřeby s dalšími vzdělávacími institucemi, organizacemi,veřejností Odpovídá za informovanost zákonných zástupců dítěte o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání. Zajišťuje, aby bylo naplněno právo zákonných zástupců na informace a poradenskou pomoc školy. Zajišťuje, aby zákonní zástupci dítěte v souladu se svým právem se vyjadřovali ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.aby jejich vyjádřením byla věnována dostatečná pozornost znění Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte, ve znění Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 775 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění Zák.č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění Vyhl.č. 317/2006 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a karierním systému pedagogických pracovníků Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 214 a násl. spolky Vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 775 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 214 a násl. 4

5 Vytváří podmínky pro činnost občanského sdružení rodičů a přátel školy Svolává a řídí pedagogické a provozní porady Zodpovídá za vedení pedagogické dokumentace Plní úkoly vyplývající ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociální právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů Odpovídá za podání žádosti o změnu v zařazení ve školské rejstříku Vydává organizační řád školy a provozní řád Vydává směrnici o poskytování informací v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění Řeší podněty a stížnosti Vyhl.364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů Úřední list 150/1958 U.L., vládní vyhláška ze dne o vyřizování stížností a podnětů pracujících Oblast řízení školního stravování Určí podrobnosti provozu školní jídelny : způsob placení stravného,odhlašování, formu evidence strávníků, hospodaření se zbytky provozní řád jídelny a školní kuchyně zavádění systému kontrolních a kritických bodů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 5

6 Zodpovídá za to, že školní jídelna sosržuje výživové normamy, průměrnou spotřebou potravin a rozpětí finančních normativů na nákup potravin, stanovuje výši finančních normativů na nákup potravin,kterou určí v rámci stanoveného rozpětí podle místně dosahovaných cen potravin Stanovuje plnou cenu jídla Kontroluje dodržování výživových norem podle skupin strávníků,kvalitu a kvantitu jídla Zodpovídá za dodržování hygienických předpisů vyplývající ze zákona a. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění Personální zajištění osoby zdravotně způsobilé a uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní hygieny, používání OOP K přípravě pokrmů používat pouze zdravotně nezávadné suroviny odpovídající zákonu o potravinách a zákonu o veterinární péči Používat technologické postupy,které zabezpečí zdravotní nezávadnost pokrmů Zajistit aby podávané pokrmy vyhovovaly mikrobiologickým a chemickým požadavkům a splňovaly výživové požadavky Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhl.č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územně samosprávnými celky Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování 24 zákona č. 258/2000 Sb. Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Nařízení Evropského parlamenta a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů Zodpovídá za splnění požadavku vybavení školní kuchyně Zásobování vodou a odstraňování odpadních vod Prostorové podmínky a vybavení Podmínky pro hygienické zařízení pro zaměstnance Sklad potravin a ostatní skladovací prostory Úklidové komory a sklady odpadu 23, odst.3, zákona č. 258/2000 Sb.. Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl.č. 107/2005 Sb., o školním stravování Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech 6

7 Oblast pracovně právní ( personální) a mzdová Zabezpečuje personální obsazení mateřské školy (možnost i na základě výběrového řízení) Přijímá pracovníky do pracovního poměru Uzavírá a ukončuje pracovní poměry a vztahy založené pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce Stanoví pracovní dobu pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům v návaznosti na provozní dobu školy Stanoví pracovní náplně zaměstnanců v souladu s pracovním řádem Jmenuje a odvolává svoji zástupkyni a vedoucí pracovníky školy (vedoucí školní jídelny,školnici apod.) Určuje zaměstnancům nástup dovolené na zotavenou podle plánu dovolených Rozhoduje o přesunu čerpání dovolené z doby prázdnin na dobu během školního roku Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Nař.vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Vyhláška č. 263/2007 Sb.,pracovní řád 7

8 v opodstatněných případech Nařizuje práci přesčas a poskytuje po projednání se zaměstnancem náhradní volno Vysílá pracovníky na pracovní cesty Poskytuje pracovní volno při krátkodobých překážkách v práci za strany pracovníka a při překážkách z důvodu obecného zájmu, při překážkách organizace Zodpovídá za správnost evidence osobních spisů: Jejich aktualizaci a archivaci Pro potřeby nemocenského a sociálního pojištění Pro daňové účely Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění Zák.č. 495/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve změně Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci 8

9 provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon a. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č.187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Zabezpečuje vydávání potvrzení o zaměstnání pracovníka Vypracovává žádosti o předstihové řízení Posuzuje kvalifikaci pracovníka a v návaznosti je zařazuje do příslušných funkcí,platových tříd a platových stupňů. Rozhoduje o zápočtu doby předcházející praxe pro účely platového zařazení Vyhotovuje platové (mzdové) výměry i další výměry související s platovými náležitostmi pracovníků Rozhoduje o platových postupech Přiznává nenárokové složky mezd ( platů) Přiznává náhrady za nevyčerpanou dovolenou a za pracovní volno při překážkách v práci Stanoví výši odměny za práce na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce Zabezpečuje výpočet a výplaty mezd (platů) všech pracovníků Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č. 526/1990 Sb o cenách ve znění 9

10 Zodpovídá za řádné vedení agendy a podkladů souvisejících se mzdovou agendou Sráží a odvádí zálohy na daň ze závislé činnosti a daň zvláštní sazbou Sráží a odvádí sociální pojistné ( nemocenské, důchodové, zaměstnanosti) Sráží a odvádí zdravotní pojistné Platí zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci Nař.vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě Zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 10

11 z povolání Plní povinnosti plátců pojistného na zdravotní pojištění Plní povinnosti plátců pojistného na sociální pojištění Zabezpečuje vytváření FKSP : Zásady pro tvorbu a využití FKSP Rozpočet Čerpání v souladu s rozpočtem ( stravování pracovníků, zlepšování pracovního prostředí, půjčky a návratné sociální výpomoci, nenávratné sociální výpomoci, rekreace, dary, apod.) Dbá na ochranu osobních údajů (zaměstnanců i dětí) v souladu s ustanovením zák.č. 110/2000 Sb. zaměstnaců Zákon a. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění Zákon č. 550/1991 Sb.o všeobecném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci provádění sociálního zabezpečení ve znění Zákon č. 589/1992 Sb o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění Zákon č. 187/2006 Sb.,o nemocenském pojištění Vyhláška MF č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Zákon č. 110/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Oblast ekonomická Zodpovídá za hospodaření školy s rozpočtovými prostředky a vlastními finančními fondy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění Zodpovídá za efektivní využívání finančních prostředků Řeší doplňkovou činnost školy Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Vyhláška č. 150/1991 Sb o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 11

12 Stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání Odpovídá za prominutí popř. snížení úplaty za předškolní vzdělávání Zodpovídá za sestavení rozpočtu a jeho čerpání Vydává vlastní vnitřní směrnice týkající se: náležitosti účetních dokladů, oběh účetních dokladů, časové rozlišení, zákaz kompetence, podpisové a ověřovací úrovně, evidence majetku a způsob účtování, plán účetních odpisů,rozdělení hlavní a doplňkové činnosti, inventarizace majetku,manka škody,likvidace, archivace,fondy organizace, seznam účetních knih,skladová evidence,evidence pohledávek,evidence závazků,pokladní limity a vedení pokladny,kalkulace nákladů na doplňkovou činnost,apod. Vydává vnitřní platový řád Zákon č. 455/1991 Sb.,Živnostenský zákon, ve znění Zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník , 325 sluežbnost bytu 220 a násl. nájem, podnájem Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Vyhl.č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Zákon č. 117/1995/Sb.. o státní sociální podpoře, ve znění Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákon č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění Nař.vl. č. 564/2006 Sb., o platových službách Vyhl.č. 65/2005 Sb., o krajských normativech Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění Zákon č. 320//2001 Sb. o finanční kontrole ve znění 12

13 Plní úkoly,které vyplývají ze zákona č 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů musí vytvářet a udržovat vnitřní kontrolní systém, plní funkci příkazce operace Vydává směrnici o vnitřní řídící kontrole Vydává spisový a skartační řád Nař.vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění Zákon č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění Zákon č. 495/2004 Sb., o archivní a spisové službě ve znění Vyhl.č.646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Zodpovídá za vedení účetnictví, zpracování účetních knih a výkazů, účetních závěrek Zodpovídá za zpracování zprávy o hospodaření školy (rozborové zprávy) Podle pokynů zřizovatele Předkládá FÚ daňové přiznání za doplňkovou činnost Provádí roční fyzickou a dokladovou inventuru Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/2009 Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků Zákon č. 586/1992 Sb o dani z příjmu ve znění Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Vyhláška č. 410/20029Sb,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví Zabezpečuje kompletní a včasné zpracování statistických výkazů podle stanovených termínů a ve Zákon č.564/1990 Sb. ve znění pozdějších 13

14 stanoveném rozsahu Komunikace s úřady prostřednictvím datových schránek Přijímá dary od fyzických i právnických osob pro mateřskou školu na základě darovací smlouvy Řeší daňové přiznání k dani darovací předpisů Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě ve znění Vyhláška č... Sb. kterou se stanoví program statistických zjišťování na rok... Zákon č. 300/2008 Sb.,o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 2055 a násl. Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění Oblast obchodní činnosti ( možná jinak nazvat) Uzavírá kupní smlouvy např. na dodávku tepla,teplé vody,vodné,stočné,elektřiny,plynu, dodávky potravin, čistících potřeb, apod.) Uzavírá smlouvy o dílo např. revize výtahů, sportovního nářadí,opravy, programového vybavení, rekonstrukce apod. Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník 492 cena 2079 koupě 2080 kupní cena 1724 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občasnký zákoník 492 cena 2586 a násl. cena díla 1724 a násl. Uzavírá nájemní smlouvy na pronájem např. školnického bytu, nevyužitých prostor školy apod. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 2201 a násl. Ů179 a násl. služebnost bytu Stanovuje ceny služeb a zboží v rámci doplňkové činnosti školy na základě kalkulace nákladů Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 14

15 v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 492 cena Vyhlašuje výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a plní úkoly dané tímto zákonem Zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázek Vyhl.č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení podle jejich ekonomické výhodnosti Oblast péče o majetek a materiálně technické zabezpečení Pečuje o svěřený majetek Eviduje majetek (evidenční karty DHM,DNM,DDNM,DDHM,rejstříky a soubory) Zabezpečuje: Drobnou údržbu a opravy budov a zařízení, včetně školní zahradu Revize Projekty rekonstrukce a staveb Odstraňuje a likviduje provozní havárie Rekonstrukce, popř. dílčí rekonstrukce Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění Zákon č. 563/1991 Sb o účetnictví ve znění, Zákon č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, ve znění Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických 15

16 Vydává směrnici k ochraně majetku Řeší otázky odpovědnosti za škodu u zaměstnanců, sjednává dohody o hmotné odpovědnosti požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavební řád ( stavební zákon), ve znění Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Sjednává pojištění podnikatelských rizik organizace (pojištění odpovědnosti) Pojištění majetku, pojištění budovy Zřizuje a provozuje signalizační zabezpečovací systém budovy Objednává, nakupuje, popř. i dováží: Vybavení interiéru ( nábytek, a další zařízení, stroje a technické vybavení) Materiál čistící,výtvarný,kancelářský, k údržbě i potraviny Učební pomůcky,hračky,knihy,časopisy Nař.vlády a. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění Vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 16

17 předpisů Oblast péče o zdraví, BOZP, požární prevence, krizové řízení Sjednává smluvně se zdravotním zařízením vstupní a preventivní prohlídky zaměstnanců Zpracovává návrh kategorizace prací Plní povinnosti vyplývající ze zákona o požární prevenci Zodpovídá za funkčnost a připravenost požární techniky, vede evidenci požární techniky Požární evakuační plán Poplachové směrnice Řád ohlašovny požáru Požární řád Organizační směrnice požární ochrany Dokumentace o požárech Jmenuje požární hlídku a požárního preventistu Vede požární knihu Zodpovídá za proškolení pracovníků v požární prevenci Na úsek BOZP zodpovídá: Za vytváření podmínek pro bezpečný výkon práce Ochrana zdraví a bezpečnosti dětí i zaměstnanců Odpovídá za proškolení zaměstnanců pověřených úkoly BOZP a pracovníků nových, ve znění Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách Vyhláška Mzd.č. 89/2001 Sb.,kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s asbestem a biologickými činiteli Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění, Nař. vlády č. 172/2001 Sb. o provedení zákona o požární ochraně Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek k požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Zákon č. 251/2005 Sb.,o inspekci práce Zákon č. 309/2006 Sb.,o zajištění další 17

18 Odpovídá za seznámení dětí s pravidly BOZP Evidence školních a pracovních úrazů Statistika úrazovosti a předcházení úrazům Vyhodnocování a odstraňování příčin úrazů,vypořádání náhrad Dbá, aby byl zajištěn nezávadný stav objektů a technických zařízení, odpovídá za provádění požadovaných kontrol a revizí Zajišťuje pravidelné provádění prověrek BOZP, realizuje plán ozdravných opatření Vydává traumatologický plán Vydává seznam OOP, zajišťuje jejich přidělení pracovníkům školy Jmenuje bezpečnostního technika Přijímá opatření k ochraně proti alkoholismu a toxikománii včetně kouření a kontroluje jejich plnění Zajišťuje nákup a kontroluje používání OOP podmínek BOZP Nař.vlády č. 178//2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nař. vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,technických zařízení, přístrojů a nářadí Nař. vlády č. 494/2001 Sb.,kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j / Metodický návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v regionálním školství č.j /98-26 Plní povinnosti vedoucího organizace vyplývající ze zákona a. 240/2000 sb. O krizovém řízení Zodpovídá za připravenost na řešení krizových situací Zpracovává plány krizové připravenosti a seznamuje pracovníky školy s jejich úkoly Zákon č. 240/2000 Sb. krizový zákon ve znění Vyhláška č. 281/2001, kterou se provádí 9 odst.3 písm.a) zákona č. 240//2000 Sb. Vyhláška MV a. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18

19 Oblast organizační a komunikační s rodiči s dětmi se zaměstnanci mateřské školy zřizovatelem,orgány státní správy a samosprávy ČŠI Správou sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny Finanční úřady Živnostenské úřady Dalšími vzdělávacími institucemi např. ZŠ,PPP,SPC,PedfUK,Spgš Hygienickou službou Dodavateli služeb a zboží Řemeslníky, stavebníky,instalatéry,malíři,zedníky apod. Kontrolními orgány BOZP a PO Pojišťovnami Kooperativou,Českou pojišťovnou apod. Komunikuje s počítačem.. K této části neméně důležité nenajdu příslušnou legislativní normu snad jen slušné chování, morální a etickou toleranci a pochopení, spolupráci,umění jednat Organizovat smysluplně veškeré činnosti i čas. Motto: Ředitelka je statutárním orgánem školy.v právních vztazích zastupuje mateřskou školu příspěvkovou organizaci a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 19

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah 1. Obecná ustanovení... 1 2. Působnost a zásady směrnice... 1 3. Předmět činnosti... 1 4. Organizační členění... 1 5. Vnitřní předpisy a směrnice...

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

OBSAH. Úvodní slovo 3

OBSAH. Úvodní slovo 3 OBSAH Úvodní slovo 3 ZÁKON č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Část první - Obecná ustanovení 23 Předmět úpravy 23 Vzdělávací programy 26 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb,příspěvková organizace Organizační řád MŠ s dodatky Účinnost od:.1.9.2010 Spisový znak: Skartační znak: Změny:19.12.2011,10.10.2012,1.9.2013,1.9.2016

Více

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE

Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE Základní škola a Mateřská škola České Velenice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ VELENICE V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vyhláškou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL. Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov Loučovice 231 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát PROTOKOL Základní škola Loučovice, okres Český Krumlov 382 76 Loučovice 231 Identifikátor školy: 600 059 138 Termín kontroly na místě: 18.-21. říjen 2004 Čj.:

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah 1 Úvodní ustanovení... 1 2 Údaje o zařízení... 1 3 Předmět činnosti... 2 4 Organizační členění...

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.: MŠČ/34/2010 Název školského zařízení: MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE ČAPKOVA 802/10, OKRES BLANSKO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO : 75024209, TEL.: 516 474 126 vydává 1. Společná ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Č.J.:

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

Zřizovací listina - MATEŘ SKÁ ŠKOLA - příspěvkové organizace. Evidenční č. zřizovací listiny: 2/2002. Město Bakov nad Jizerou

Zřizovací listina - MATEŘ SKÁ ŠKOLA - příspěvkové organizace. Evidenční č. zřizovací listiny: 2/2002. Město Bakov nad Jizerou Zřizovací listina Evidenční č. zřizovací listiny: 2/2002 příspěvkové organizace - MATEŘ SKÁ ŠKOLA - Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO 003237418 Zřizovací listina

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k NÁVRH příloha č. 3 Z 18 Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: MAL 01/2016 Vypracoval: Schválil: Monika Čacká RMČ Pedagogická rada projednala dne 31.8.2016 Řád nabývá platnosti ode dne: 1.9.2016 Řád nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2016 Změny v řádu jsou prováděny

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více