Příručka inventurníka DANTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka inventurníka DANTEM"

Transkript

1 Příručka inventurníka DANTEM Interní pravidla a postupy Verze: 2.18 Platnost od: Zodpovědná osoba: Pavla Hennerová

2 Závazná pravidla pro výkon práce Toto jsou závazná pravidla, která musí dodržovat každý zaměstnanec a smluvní partner společnosti DANTEM vykonávající činost inventuru zboží nebo majetku a další s tím spojené činosti (dále jen pracovník) při své práci v prostorách klienta společnosti DANTEM nebo třetí osoby a v bezprostřední souvislosti s touto prací (např. při dopravě na místo a z místa práce). 1. Povinnosti pracovníka a) Pracovník je povinen konat sjednanou práci osobně. b) Pracovník je povinen řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek společnosti DANTEM i majetek klienta společnosti DANTEM před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. c) Pracovník není oprávněn jakkoli zavazovat společnost DANTEM, tj. uzavírat jeho jménem jakékoli právní úkony. d) Pracovník je povinen ihned informovat zaměstnavatele o zahájení konkurzu, úpadku, insolvenčního nebo exekučního řízení zahájeného proti jeho osobě. e) Pracovník je povinen vést evidence jím odpracovaných hodin za účelem dodržení zákonných limitů maximálního počtu odpracovaných hodin za kalendářní rok a to jak u dohody o provedení práce, tak u dohody o pracovní činnosti. Pracovník je povinen společnost DANTEM upozornit na skutečnost, že by vzhledem k obvyklému rozsahu úkolů mohlo dojít k překročení tohoto limitu s dostatečným předstihem (minimálně 20 hodin před dosažením limitu). 2. Odměna za vykonanou práci a) Pracovník souhlasí s tím, že mu bude odměna zasílána na účet, který písemně sdělí společnosti DANTEM. Pokud pracovník bankovní účet nemá, souhlasí s tím, že si jej zřídí, předá informace nezbytné k vyplacení odměny (číslo účtu, kód banky apod.) společnosti DANTEM. Pracovník souhlasí s tím, že odměna nebude vyplácena v hotovosti. Společnost DANTEM nezasílá výplatu na zahraniční bankovní účty. b) Výplatní termín zaměstnavatele je 15. den následujícím po měsíci, za který se odměna poskytuje. Odměna je splatná k poslednímu dni v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzda poskytuje. Společnost DANTEM provede srážky z odměny v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. c) Při zrušení výkonu práce hodinu a méně před jejím samotným začátkem ze strany společnosti DANTEM, společnost může proplatit předpokládanou odměnu až ve výši 3 hodin práce. d) Pracovníkovi nebude umožněn výkon práce (a ani mu nebude proplacen jako celek či jeho část) bez pracovní či jiné smlouvy se společností DANTEM, která platí k zahájení a po celou dobu výkonu práce. 3. Obecná pravidla a) V případě, že za pracovníka neodvádí sociální a zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát, a zároveň jeho mzda nedosáhne v kalendářním měsíci zákonem danou výši pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, je pracovník povinen si zdravotní pojištění zaplatit v jeho minimální výši sám. b) Pracovník souhlasí, že na žádost společnosti DANTEM jí poskytne citlivé a osobní údaje (dle zákona č. 101/2000 Sb.). Společnost DANTEM je oprávněna tyto údaje poskytnout svým smluvním partnerům (současným nebo budoucím) nebo i svým klientům (současným či potenciálním) v přímé souvislosti se smluvními závazky či za účelem plynoucím z předmětu jejího podnikání. Společnost DANTEM není oprávněna tyto údaje užívat nebo poskytovat třetím stranám za jiným účelem než-li, který plyne z jeho předmětu podnikání. Jedná se zejména o tyto údaje: a) fotografie resp. jiný zobrazující prostředek b) jméno, příjmení, akademické tituly c) datum narození d) rodné číslo e) státní příslušnost f) údaje o dosaženém vzdělání a relevantních odborných kurzech a ostatních vzdělávacích aktivitách (včetně místa absolvování, specializace, doby jejich trvání apod.) g) zvláštní znalosti, např. schopnost programovat v některém programovacím jazyku apod. h) jazykové znalosti, včetně jejich stupně i) telefonické spojení j) telefonické spojení na osobu blízkou c) Před prvním zahájením výkonu práce musí pracovník doložit následující: - originál nebo kopii platného výpisu z rejstříků trestů - kopii zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství - cizinci musí doložit dokumenty požadované úřadem práce k jejich registraci (např. kopii rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu) d) V případě posílání dokumentů (např. potvrzení o studiu, výpis z rejstříku testů apod.) je pracovník povinen tyto dokumenty poslat naskenované prostřednictvím u anebo originály (kopie) poštou. Prohlášení poplatníka daně musí pracovník doručit nebo poslat v originále, jinak nebude možné slevu uplatnit. Zasílání fotografií těchto dokumentů není přípustné a

3 nebude akceptováno. Není dovoleno tyto dokumenty posílat po jiných pracovnících, např. vedoucí inventury, kolega apod. Formulář Prohlášení poplatníka daně včetně příslušných dokumentů (např. potvrzení o studiu) musí být doručen vždy do 15. dne v měsíci, aby byl platný pro daný měsíc. V případě pozdějšího doručení budou změny promítnuty do následujícího měsíce. e) Při změně prohlášení poplatníka daně je pracovník povinen vyplnit formulář a tento dokument doručit do 15. dne v měsíci. Formulář prohlášení poplatníka je ke stažení na adrese: f) Pracovník souhlasí, že mu společnost DANTEM může veškeré písemnosti doručovat na jeho ovou adresu, kterou uvede v osobní kartě. Pokud si pracovník změní ovou adresu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit. g) Při změně čísla účtu je pracovník povinen vyplnit formulář Výplata na účet. Tento formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a poslat buď naskenovaný prostřednictvím u anebo originál poštou. Formulář je třeba poslat do posledního kalendářního dne v měsíci, za který má být vyplacena odměna poslána na změněný účet. Formulář,,Výplata na účet je ke stažení na adrese: Závazná pravidla pro práci u klienta 1. Nadřízený pracovník Pracovník je povinen dbát pokynů svého nadřízeného (vedoucího projektu, vedoucího inventury). Pouze ten určuje způsob provádění práce, její rozvržení, ukončení a úkoluje jednotlivé pracovníky. Přijímat pokyny od zástupců klienta, pokud se nejedná o bezpečnostní pokyny, je možné pouze na základě souhlasu nadřízeného. 2. Bezpečnostní pokyny, překážky v práci a) Pracovník je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny svého nadřízeného, případně zástupců klienta či třetích osob zodpovědných za provoz pracoviště. Jedná se zejména o pokyny týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Pokud má pracovník jakýkoli dotaz či připomínku týkající se dané práce, překážek zabraňujících mu v práci nebo okolností ovlivňujících bezpečnost nebo zdraví při práci, je povinen okamžitě kontaktovat svého nadřízeného. b) Pracovník bere na vědomí, že prostory společnosti DANTEM a prostory klienta mohou být monitorovány kamerovým systémem se záznamem c) Pokud se pracovník v průběhu výkonu práce zraní, má povinnost to neprodleně oznámit vedoucímu inventury, který toto zranění zapíše jako pracovní úraz. Zároveň provede u zraněného pracovníka zkoušku na přítomnost alkoholu. d) Pokud pracovník pracuje ve ztíženém prostředí, tj. v prostředí pod 4 C nebo v prostředí nad 32 C, bude zde nepřetržitě pracovat max.2 hodiny, poté bude mít nárok na 10 minut pauzu mimo toto prostředí anebo vystřídání jiným pracovníkem. Celkem pracovník nesmí pracovat ve stíženém prostředí více než 4 hodiny (s náležitou přestávkou po 2 hodinách práce) - poté bude vystřídám jiným pracovníkem. e) Pracovník je povinen před použitím pracovního vybavení jej zkontrolovat, zda není poškozené (např. schůdky, terminal). Pracovník nebude manipulovat s vybavením jinak než dle pokynů nadřízeného a tak, aby neohrozil sebe ani jiné pracovníky, např. nebude terminálem svítit do očí apod. 3. Kvalita odváděné práce přesnost Při inventuře a mobilním sběru dat je nejdůležitějším faktorem přesnost, teprve poté je důležitá efektivita práce. Pracovník je tedy povinen pracovat tak, aby jím pořízené výsledky byly co nejpřesnější, je povinen pečlivě dodržovat všechny kontrolní mechanizmy a v případě jakékoli pochybnosti musí kontaktovat svého nadřízeného. 4. Kontakt se zástupci klienta a) Společnost DANTEM často vystupuje jako nezávislý kontrolní orgán, pracovníkům je tedy zakázáno sdělovat zástupcům klienta jakékoli podrobnosti o prováděné práci, jejím účelu, mzdových či jiných podmínkách a navazovat jakékoli soukromé kontakty. To platí i v případech, je-li rozhovoru pracovníka s jinými pracovníky přítomen zástupce klienta. Veškeré informace smí zástupcům klienta poskytovat pouze vedoucí daného projektu (např. vedoucí inventury), v případě jakýchkoli dotazů ze strany zástupců klienta je pracovník povinen požádat je o kontaktování svého nadřízeného. b) Je přísně zakázáno přijímat od zástupců klienta jakékoli dary, byť se jedná o reklamní předměty, vyřazené zboží, zboží určené k likvidaci či k vyhození. Jen samotný fakt přijetí daru může nezávislost poskytované služby v očích klienta či auditora zcela zpochybnit. c) Pracovník může být vyzván k osobní prohlídce ze strany klienta (zpravidla obsahy kapes nebo příručních zavazadel či tašek). Pracovník je povinen se prohlídce se podrobit.

4 5. Pracovní vybavení a) Každý pracovník je povinen po celou dobu práce nosit firemní pracovní oděv DANTEM (tričko, košile nebo vesta), který mu byl k tomu účelu vydán, není-li stanoveno nadřízeným jinak. Pokud mu byl pracovní oděv zapůjčen na delší dobu, je pracovník povinen oděv udržovat v čistotě. DANTEM nabízí možnost vyprání zapůjčených triček. Pokud by si pracovník chtěl tričko nechat vyprat, tak je třeba ho donést na recepci na pobočku DANTEMu v pracovní době od 8:00 do 16:00. Vyprané tričko bude připraveno následující týden na pobočce v pracovní době. Pokud pracovníkovi nebyl vydán firemní pracovní oděv, je povinen po celou dobu práce nosit vlastní černé tričko bez potisku, není-li stanoveno nadřízeným jinak. b) Pracovní oděv musí být doplněn dlouhými kalhotami (u žen možno též dlouhou sukní), přednostně tmavé barvy. Krátké kalhoty či krátké sukně (tj. nad kolena) nejsou přípustné. Pracovník je povinen při práci používat pevnou obuv s plnou špičkou a patou. c) Pracovníkovi není dovoleno nosit pokrývku hlavy v průběhu výkonu práce. Výjimkou mohou být teplotní (zima, horko) nebo náboženské důvody (v případě obecně uznávaných vyznání). d) Byl-li pracovníkovi vydán pracovní průkaz (jmenovka), je pracovník povinen tento průkaz mít při práci připevněn na pracovním oděvu na viditelném místě (není-li stanoveno nadřízeným jinak) a po skončení práce jej uchovávat pro další pracovní použití. e) Používá-li pracovník elektronické vybavení pro svou práci (přenosný terminál, notebook, mobil, apod.), je povinen používat jej výhradně za účelem vykonání práce. f) Pracovník je dále povinen vyvarovat se neodborné manipulaci vedoucí k poškození vybavení a v případě nefunkčního vybavení kontaktovat svého nadřízeného. 6. Obecná pravidla a) Při práci i v průběhu přestávek je pracovník povinen zdržet se jakýchkoli emocionálních projevů a hovoru, který není nezbytný pro správné vykonání práce. Při práci je zakázáno jíst, požívat jakékoli alkoholické nápoje nebo psychotropní, návykové či omamné látky nebo jedy a kouřit. O přestávkách je pracovníkovi dovoleno kouřit a jíst pouze po dohodě s nadřízeným, a to výhradně na klientem určených místech. Veškeré tekutiny musí být v uzavíratelných obalech a jejich konzumace je možná pouze na místech k tomu vyhrazených klientem. Při práci je zakázáno používat mobilní telefon k jiným než pracovním účelům, což platí i pro psaní textových zpráv. Dále je při práci zakázáno poslouchat hudbu ve sluchátkách pomocí přenosných přehrávačů hudby (mobil, mp3 player, walkman apod.). b) Je doporučeno, aby si pracovník s sebou na inventuru nosil jen opravdu nezbytné cennosti, doklady, peníze, klíče a v žádném případě je nenechával ve společných prostorech, které jsou bez dozoru, ale měl je stále při sobě. Pozor, batůžky či ledvinky nejsou klientem v pracovním prostoru se zbožím povoleny. Společnost DANTEM nemůže přebírat věci do úschovy ani ručit za jejich případnou ztrátu. c) Pracovník nesmí opustit pracovní místo, které mu bylo určeno vedoucím pracovníkem (s výjimkou krizové situace, např. po vyhlášení požáru). Zvláště není dovoleno chodit do zázemí a na toalety bez předchozího uvědomění nadřízeného pracovníka. Při porušení je pracovníkovi sníženo osobní ohodnocení. 7. Dochvilnost a) Při společném odjezdu na místo práce je pracovník povinen dostavit se tak, aby bylo možné vyjet ve stanovenou dobu. Maximální tolerované zpoždění je 5 minut, pokud si jej pracovník operativně domluví s osobou zodpovědnou za odjezd (vedoucí autobusu, vedoucí inventury). b) Při srazu přímo v místě práce je pracovník povinen dostavit se tak, aby bylo možné zahájit práci ve stanovenou dobu. Pokud se dostaví později, pohlíží se na to jako na méně kvalitní pracovní výkon. 8. Ukončení spolupráce při hrubém porušení pravidel Společnost DANTEM si vyhrazuje právo na okamžité ukončení spolupráce v případě, že pracovník hrubě poruší vnitřní pravidla plynoucí z Příručky inventurníka DANTEM, zákony ČR nebo pravidla stanovená klientem. Mezi tato porušení mimo jiné patří: a) práce pod vlivem alkoholu Na každé inventuře se provádí orientační dechová zkouška. Při opakovaném pozitivním výsledku této kontroly anebo při odmítnutí se podrobit dechové zkoušce bude pracovník vykázán z pracoviště a následně bude dán podnět k ukončení spolupráce. b) krádež (včetně konzumace nezakoupeného zboží) c) nevhodná manipulace se zbožím (např. zkoušení si oblečení, obuvi, používání testerů v parfumerii, manipulace která může vést k poškození zboží) d) přijímání darů od klienta

5 e) manipulace se zbožím, předměty či stroji, která ohrožuje bezpečnost pracovníků (např. jízda na nákupním košíku, shazování zboží) f) jakékoliv jiné chování, které může vést k poškození dobrého jména společnosti DANTEM, klienta nebo ohrožující bezpečnost pracovníků či výsledek inventury Závazná pravidla termín výkonu práce 1. U každého termínu výkonu práce je společností DANTEM stanovena lhůta (dále uzávěrka), do které může již přihlášený pracovník bez sankce zrušit svoji účast. Společnost DANTEM uzávěrku oznamuje obvykle spolu s přehledem nabízených akcí. Pokud není lhůta explicitně stanovena, platí uzávěrka 48 hodin. 2. Uzávěrka je vždy vztažena vůči začátku výkonu práce (odjezd nebo sraz na místě výkonu práce). Koordinátorky lidských zdrojů píší do SMS čas, do kterého se musí pracovník dostavit na místo srazu (např. příchod do 20:00). 3. Při příchodu na pracoviště musí mít pracovník připraven svůj průkaz s osobním číslem. Za začátek pracovní doby se považuje až okamžik načtení čárového kódu z průkazu vedoucím. To bude provedeno po převlečení do pracovního oděvu a odložení osobních věcí do šatny, avšak před školením BOZP. Konec pracovní doby je okamžik, kdy vedoucí načte čárový kód z průkazu pracovníka, jedná se o odchod z pracoviště, tedy doba před převlékáním a odchodem do šatny apod. 4. Zruší-li pracovník svoji účast později, nežli je stanovená uzávěrka, bude mu sníženo navýšení odměny a to ve výši až čtyřnásobku jeho standardní hrubé hodinové odměny za každý takový případ (např. při odměně 80Kč za odpracovanou hodinu bude celkové snížení navýšení odměny ve výši 4 x 80 = 320Kč). 5. Pokud pracovníkovi okolnosti nedovolují dostavit se k výkonu práce, na který se přihlásil, je vždy (i po uzávěrce) povinen oznámit zrušení své účasti em a to před zahájením výkonu práce. Při třetím porušení tohoto pravidla s ním společnost DANTEM ukončí spolupráci. 6. Snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce popsané v bodech 3. a 4. se nepoužijí v případě, kdy pracovník do 5 dnů od plánovaného začátku výkonu práce lékařskou zprávou prokáže, že se k výkonu práce nedostavil resp. včas neoznámil zrušení své účasti následkem nepředvídatelných zdravotních potíží (např. akutní onemocnění). Pro případ neoznámení zrušení účasti společnost DANTEM akceptuje pouze velmi vážné zdravotní potíže. Společnost DANTEM pracovníka k prokázání nemusí vyzývat. Společnost DANTEM má právo lékařskou zprávu přezkoumat a shledá-li ji neautentickou, bude snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce aplikovat. 7. Snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce popsané v bodech 3. a 4. se nepoužijí v případě, kdy pracovník na své náklady zajistí za sebe náhradu ve formě stejně kvalifikovaného pracovníka (základní kritérium je pracovní zkušenost často absolvování obdobného počtu inventur). Tato náhrada podléhá schválení zástupcem společnosti DANTEM. Oznámení o náhradě provede nejprve pracovník, který se odhlašuje ( em) a poté potvrdí i pracovník, který původního nahrazuje (opět em). Byla-li již odeslána potvrzovací sms odhlašujícímu se pracovníkovi, ten ji přepošle svému náhradníkovi. Bez těchto potvrzení společnost DANTEM nepovažuje nahlášení změny za provedené. 8. V případě, že pracovník nahlásí za sebe náhradu později než 24 hodin před plánovaným začátkem výkonu práce, bude mu jednorázově sníženo navýšení odměny za daný měsíc a to ve výši půl násobku jeho průměrné hodinové odměny za každý takový případ (např. při odměně 80Kč za odpracovanou hodinu bude celkové snížení navýšení odměny ve výši ½ x 80 = 40Kč). Výše standardní odměny pracovníka pro další inventury tím není ovlivněna. 9. Přihlašování se k výkonu práce, jeho změny, potvrzování a rušení musí pracovník provést pomocí u. Používané y jsou uvedeny v části Kontakty na společnost DANTEM v tomto dokumentu. 10. Společnost DANTEM nemůže zaručit délku výkonu práce. V případě, že pracovník potřebuje ukončit výkon práce v pevně stanovenou dobu, musí tuto skutečnost oznámit při přihlašování se k výkonu práce. Poskytování soukromých aut pro přepravu 1. Cesta na nástupní místo či na místo převzetí vybavení není považována za pracovní (a tedy není proplácena odměna za vykonanou práci). 2. Poskytovaná auta musí kromě standardní povinné výbavy mít: a) Dálniční známku pro ČR b) GPS c) Povinné ručení (zelená karta)

6 3. Pracovník je povinen poskytnout společnosti DANTEM kopii (sken) VTP, zelené karty k vozidlu a navíc dále upozornit na odlišnosti od standardního vozu (např. pohon na plyn, omezená nosnost apod.) Závazná pravidla řízení a používání vozidel 1. Každý řidič musí absolvovat školení řidičů před svou první jízdou pro společnost DANTEM. 2. Každý řidič musí doložit čestné prohlášení týkající se výpisu z bodového hodnocení. 3. Všichni pasažéři musí mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy. Povinností řidiče je tento fakt zkontrolovat. 4. Ve firemních vozidlech je zakázáno jíst. Řidič vozidla je povinen zajistit pořádek ve vozidle. 5. Řídit vozidlo obsazené dalšími pracovníky mohou pouze osoby s dostatečnou zkušeností. Další podmínkou je držení řidičského oprávnění po dobu delší než 2 roky nebo prokazatelné rozsáhlé zkušenosti s řízením vozidla ( a více najetých km). Pokud tyto podmínky pracovník nesplňuje, nesmí ostatní pracovníky vozit. Samostatně však firemní vozidlo řídit může (např. při převážení vybavení). 6. O každé jízdě je řidič povinen vyhotovit zápis do knihy jízd. Zkontrolujte stav počítadla kilometrů před jízdou a v případě neshody s předchozím zápisem informujte osobu odpovědnou za provoz vozidla. 7. V případě poruchy zapůjčeného soukromého vozidla společnost DANTEM proplácí náhradu cestovného majiteli vozidla zmenšenou o náklady vzniklé společnosti DANTEM. 8. Pravidla pro spánek / odpočinek řidiče: - řidič může mít v součtu řízení+práce na inventuře max 9h. Do součtu se nepočítá práce, kterou vykonává po posledním řízení (např. úklid techniky). - nejpozději jde spát tak, aby čas práce a řízení (tam i zpět) nepřesáhl 9h. Dle rozhodnutí vedoucího může jít i dříve. - po 8h odpočinku může začít znovu pracovat Pravidla pro pobyt řidiče: - v případě "denních" inventur (předpokládaný konec práce před 22h) může řidič zůstat v zázemí klienta a nespat. Nesmí ale vykonávat fyzicky náročnou činnost. Poslech hudby, film nebo čtení je ok. Pozor, stále platí pravidlo o vhodnosti chování na půdě klienta - vedoucí pracovník rozhodne v případě nejasností. - v případě "nočních" inventur, musí řidič být v autě nebo v obdobně "pohodlném" prostoru v zázemí klienta (ne na židli v jídelně). Poslech hudby je ok, čtení a sledování filmu ne. Plánování extra řidiče: - je předpoklad, že délka řízení a práce (bez úklidu) by byla v součtu více než 9h - na základě nařízení (HR) při zařazení na výkon práce. Např. několik dní práce po sobě. Povinnosti pracovníka na pozici vedoucího busu Každý pracovník, který spoluorganizuje přepravu v autobusech, se musí řídit pravidly pro vedoucího busu: Kontakty na společnost DANTEM Kontakt Použití Řešení jakýchkoli otázek spojených se mzdami, odměnami, odpracovanými hodinami. Řešení jakýchkoli otázek spojených se smlouvami, osobními či jinými údaji dokládanými společnosti DANTEM (např. číslo účtu, velký technický průkaz vozidla apod.) Řešení jakýchkoli otázek spojených s provozem aut (závady, poruchy apod.) Adresa pro odesílání informací z vyplněných formulářů o přepravě (pro vedoucího autobusu). Možnost předání informací negativní povahy přímo vedení firmy (např.

7 stížnost na přímého nadřízeného, řidiče apod.). Možnost předání návrhů na změnu či zlepšení pracovních postupů nebo jiných oblastí ve společnosti DANTEM. Obecné otázky na společnost DANTEM. y pro veškerou správu termínů výkonu práce (přihlašování, změny, rušení, potvrzení apod.) y jsou rozlišeny dle oblastí: iz-brn: Brno iz-plz: Plzeň iz-cbu : České Budějovice iz-hkr: Hradec Králové iz-li: Liberec iz-olm: Olomouc iz-ova: Ostrava iz-pce: Pardubice iz-pha: Praha iz-unl: Ústí nad Labem iz-bva: Bratislava iz-kce: Košice iz-bba: Bánská Bystrica iz-nra: Nitra Pro kontakt lze použít i telefony: (+420) , , ale pro řešení výše zmíněných bodů budete vyzváni k použití ové komunikace.

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Číslo zakázky: 2/2012 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno-Kohoutovice schválené Radou

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD Směrnice DDD SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Vydání č.: 1 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Účinnost od: 01. 02. 2014. Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA (dále také jen penzion nebo ubytovatel ) UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA provozovaného: Ing. Mira Anna Barsa IČO: 62290819 DIČ: CZ 6153281398 se sídlem / místem podnikání Velká Hradební 763/39 1. Podmínky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 1)

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Reklamační řád. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 IČ: 49454587; DIČ: CZ49454587 Reklamační řád Platný od 1. 8. 2012 Obsah 1 Rozsah

Více

Dodávka licencí Microsoft Select

Dodávka licencí Microsoft Select VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 2.6.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více