Příručka inventurníka DANTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka inventurníka DANTEM"

Transkript

1 Příručka inventurníka DANTEM Interní pravidla a postupy Verze: 2.18 Platnost od: Zodpovědná osoba: Pavla Hennerová

2 Závazná pravidla pro výkon práce Toto jsou závazná pravidla, která musí dodržovat každý zaměstnanec a smluvní partner společnosti DANTEM vykonávající činost inventuru zboží nebo majetku a další s tím spojené činosti (dále jen pracovník) při své práci v prostorách klienta společnosti DANTEM nebo třetí osoby a v bezprostřední souvislosti s touto prací (např. při dopravě na místo a z místa práce). 1. Povinnosti pracovníka a) Pracovník je povinen konat sjednanou práci osobně. b) Pracovník je povinen řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek společnosti DANTEM i majetek klienta společnosti DANTEM před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. c) Pracovník není oprávněn jakkoli zavazovat společnost DANTEM, tj. uzavírat jeho jménem jakékoli právní úkony. d) Pracovník je povinen ihned informovat zaměstnavatele o zahájení konkurzu, úpadku, insolvenčního nebo exekučního řízení zahájeného proti jeho osobě. e) Pracovník je povinen vést evidence jím odpracovaných hodin za účelem dodržení zákonných limitů maximálního počtu odpracovaných hodin za kalendářní rok a to jak u dohody o provedení práce, tak u dohody o pracovní činnosti. Pracovník je povinen společnost DANTEM upozornit na skutečnost, že by vzhledem k obvyklému rozsahu úkolů mohlo dojít k překročení tohoto limitu s dostatečným předstihem (minimálně 20 hodin před dosažením limitu). 2. Odměna za vykonanou práci a) Pracovník souhlasí s tím, že mu bude odměna zasílána na účet, který písemně sdělí společnosti DANTEM. Pokud pracovník bankovní účet nemá, souhlasí s tím, že si jej zřídí, předá informace nezbytné k vyplacení odměny (číslo účtu, kód banky apod.) společnosti DANTEM. Pracovník souhlasí s tím, že odměna nebude vyplácena v hotovosti. Společnost DANTEM nezasílá výplatu na zahraniční bankovní účty. b) Výplatní termín zaměstnavatele je 15. den následujícím po měsíci, za který se odměna poskytuje. Odměna je splatná k poslednímu dni v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzda poskytuje. Společnost DANTEM provede srážky z odměny v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. c) Při zrušení výkonu práce hodinu a méně před jejím samotným začátkem ze strany společnosti DANTEM, společnost může proplatit předpokládanou odměnu až ve výši 3 hodin práce. d) Pracovníkovi nebude umožněn výkon práce (a ani mu nebude proplacen jako celek či jeho část) bez pracovní či jiné smlouvy se společností DANTEM, která platí k zahájení a po celou dobu výkonu práce. 3. Obecná pravidla a) V případě, že za pracovníka neodvádí sociální a zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát, a zároveň jeho mzda nedosáhne v kalendářním měsíci zákonem danou výši pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, je pracovník povinen si zdravotní pojištění zaplatit v jeho minimální výši sám. b) Pracovník souhlasí, že na žádost společnosti DANTEM jí poskytne citlivé a osobní údaje (dle zákona č. 101/2000 Sb.). Společnost DANTEM je oprávněna tyto údaje poskytnout svým smluvním partnerům (současným nebo budoucím) nebo i svým klientům (současným či potenciálním) v přímé souvislosti se smluvními závazky či za účelem plynoucím z předmětu jejího podnikání. Společnost DANTEM není oprávněna tyto údaje užívat nebo poskytovat třetím stranám za jiným účelem než-li, který plyne z jeho předmětu podnikání. Jedná se zejména o tyto údaje: a) fotografie resp. jiný zobrazující prostředek b) jméno, příjmení, akademické tituly c) datum narození d) rodné číslo e) státní příslušnost f) údaje o dosaženém vzdělání a relevantních odborných kurzech a ostatních vzdělávacích aktivitách (včetně místa absolvování, specializace, doby jejich trvání apod.) g) zvláštní znalosti, např. schopnost programovat v některém programovacím jazyku apod. h) jazykové znalosti, včetně jejich stupně i) telefonické spojení j) telefonické spojení na osobu blízkou c) Před prvním zahájením výkonu práce musí pracovník doložit následující: - originál nebo kopii platného výpisu z rejstříků trestů - kopii zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství - cizinci musí doložit dokumenty požadované úřadem práce k jejich registraci (např. kopii rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu) d) V případě posílání dokumentů (např. potvrzení o studiu, výpis z rejstříku testů apod.) je pracovník povinen tyto dokumenty poslat naskenované prostřednictvím u anebo originály (kopie) poštou. Prohlášení poplatníka daně musí pracovník doručit nebo poslat v originále, jinak nebude možné slevu uplatnit. Zasílání fotografií těchto dokumentů není přípustné a

3 nebude akceptováno. Není dovoleno tyto dokumenty posílat po jiných pracovnících, např. vedoucí inventury, kolega apod. Formulář Prohlášení poplatníka daně včetně příslušných dokumentů (např. potvrzení o studiu) musí být doručen vždy do 15. dne v měsíci, aby byl platný pro daný měsíc. V případě pozdějšího doručení budou změny promítnuty do následujícího měsíce. e) Při změně prohlášení poplatníka daně je pracovník povinen vyplnit formulář a tento dokument doručit do 15. dne v měsíci. Formulář prohlášení poplatníka je ke stažení na adrese: f) Pracovník souhlasí, že mu společnost DANTEM může veškeré písemnosti doručovat na jeho ovou adresu, kterou uvede v osobní kartě. Pokud si pracovník změní ovou adresu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit. g) Při změně čísla účtu je pracovník povinen vyplnit formulář Výplata na účet. Tento formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a poslat buď naskenovaný prostřednictvím u anebo originál poštou. Formulář je třeba poslat do posledního kalendářního dne v měsíci, za který má být vyplacena odměna poslána na změněný účet. Formulář,,Výplata na účet je ke stažení na adrese: Závazná pravidla pro práci u klienta 1. Nadřízený pracovník Pracovník je povinen dbát pokynů svého nadřízeného (vedoucího projektu, vedoucího inventury). Pouze ten určuje způsob provádění práce, její rozvržení, ukončení a úkoluje jednotlivé pracovníky. Přijímat pokyny od zástupců klienta, pokud se nejedná o bezpečnostní pokyny, je možné pouze na základě souhlasu nadřízeného. 2. Bezpečnostní pokyny, překážky v práci a) Pracovník je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny svého nadřízeného, případně zástupců klienta či třetích osob zodpovědných za provoz pracoviště. Jedná se zejména o pokyny týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Pokud má pracovník jakýkoli dotaz či připomínku týkající se dané práce, překážek zabraňujících mu v práci nebo okolností ovlivňujících bezpečnost nebo zdraví při práci, je povinen okamžitě kontaktovat svého nadřízeného. b) Pracovník bere na vědomí, že prostory společnosti DANTEM a prostory klienta mohou být monitorovány kamerovým systémem se záznamem c) Pokud se pracovník v průběhu výkonu práce zraní, má povinnost to neprodleně oznámit vedoucímu inventury, který toto zranění zapíše jako pracovní úraz. Zároveň provede u zraněného pracovníka zkoušku na přítomnost alkoholu. d) Pokud pracovník pracuje ve ztíženém prostředí, tj. v prostředí pod 4 C nebo v prostředí nad 32 C, bude zde nepřetržitě pracovat max.2 hodiny, poté bude mít nárok na 10 minut pauzu mimo toto prostředí anebo vystřídání jiným pracovníkem. Celkem pracovník nesmí pracovat ve stíženém prostředí více než 4 hodiny (s náležitou přestávkou po 2 hodinách práce) - poté bude vystřídám jiným pracovníkem. e) Pracovník je povinen před použitím pracovního vybavení jej zkontrolovat, zda není poškozené (např. schůdky, terminal). Pracovník nebude manipulovat s vybavením jinak než dle pokynů nadřízeného a tak, aby neohrozil sebe ani jiné pracovníky, např. nebude terminálem svítit do očí apod. 3. Kvalita odváděné práce přesnost Při inventuře a mobilním sběru dat je nejdůležitějším faktorem přesnost, teprve poté je důležitá efektivita práce. Pracovník je tedy povinen pracovat tak, aby jím pořízené výsledky byly co nejpřesnější, je povinen pečlivě dodržovat všechny kontrolní mechanizmy a v případě jakékoli pochybnosti musí kontaktovat svého nadřízeného. 4. Kontakt se zástupci klienta a) Společnost DANTEM často vystupuje jako nezávislý kontrolní orgán, pracovníkům je tedy zakázáno sdělovat zástupcům klienta jakékoli podrobnosti o prováděné práci, jejím účelu, mzdových či jiných podmínkách a navazovat jakékoli soukromé kontakty. To platí i v případech, je-li rozhovoru pracovníka s jinými pracovníky přítomen zástupce klienta. Veškeré informace smí zástupcům klienta poskytovat pouze vedoucí daného projektu (např. vedoucí inventury), v případě jakýchkoli dotazů ze strany zástupců klienta je pracovník povinen požádat je o kontaktování svého nadřízeného. b) Je přísně zakázáno přijímat od zástupců klienta jakékoli dary, byť se jedná o reklamní předměty, vyřazené zboží, zboží určené k likvidaci či k vyhození. Jen samotný fakt přijetí daru může nezávislost poskytované služby v očích klienta či auditora zcela zpochybnit. c) Pracovník může být vyzván k osobní prohlídce ze strany klienta (zpravidla obsahy kapes nebo příručních zavazadel či tašek). Pracovník je povinen se prohlídce se podrobit.

4 5. Pracovní vybavení a) Každý pracovník je povinen po celou dobu práce nosit firemní pracovní oděv DANTEM (tričko, košile nebo vesta), který mu byl k tomu účelu vydán, není-li stanoveno nadřízeným jinak. Pokud mu byl pracovní oděv zapůjčen na delší dobu, je pracovník povinen oděv udržovat v čistotě. DANTEM nabízí možnost vyprání zapůjčených triček. Pokud by si pracovník chtěl tričko nechat vyprat, tak je třeba ho donést na recepci na pobočku DANTEMu v pracovní době od 8:00 do 16:00. Vyprané tričko bude připraveno následující týden na pobočce v pracovní době. Pokud pracovníkovi nebyl vydán firemní pracovní oděv, je povinen po celou dobu práce nosit vlastní černé tričko bez potisku, není-li stanoveno nadřízeným jinak. b) Pracovní oděv musí být doplněn dlouhými kalhotami (u žen možno též dlouhou sukní), přednostně tmavé barvy. Krátké kalhoty či krátké sukně (tj. nad kolena) nejsou přípustné. Pracovník je povinen při práci používat pevnou obuv s plnou špičkou a patou. c) Pracovníkovi není dovoleno nosit pokrývku hlavy v průběhu výkonu práce. Výjimkou mohou být teplotní (zima, horko) nebo náboženské důvody (v případě obecně uznávaných vyznání). d) Byl-li pracovníkovi vydán pracovní průkaz (jmenovka), je pracovník povinen tento průkaz mít při práci připevněn na pracovním oděvu na viditelném místě (není-li stanoveno nadřízeným jinak) a po skončení práce jej uchovávat pro další pracovní použití. e) Používá-li pracovník elektronické vybavení pro svou práci (přenosný terminál, notebook, mobil, apod.), je povinen používat jej výhradně za účelem vykonání práce. f) Pracovník je dále povinen vyvarovat se neodborné manipulaci vedoucí k poškození vybavení a v případě nefunkčního vybavení kontaktovat svého nadřízeného. 6. Obecná pravidla a) Při práci i v průběhu přestávek je pracovník povinen zdržet se jakýchkoli emocionálních projevů a hovoru, který není nezbytný pro správné vykonání práce. Při práci je zakázáno jíst, požívat jakékoli alkoholické nápoje nebo psychotropní, návykové či omamné látky nebo jedy a kouřit. O přestávkách je pracovníkovi dovoleno kouřit a jíst pouze po dohodě s nadřízeným, a to výhradně na klientem určených místech. Veškeré tekutiny musí být v uzavíratelných obalech a jejich konzumace je možná pouze na místech k tomu vyhrazených klientem. Při práci je zakázáno používat mobilní telefon k jiným než pracovním účelům, což platí i pro psaní textových zpráv. Dále je při práci zakázáno poslouchat hudbu ve sluchátkách pomocí přenosných přehrávačů hudby (mobil, mp3 player, walkman apod.). b) Je doporučeno, aby si pracovník s sebou na inventuru nosil jen opravdu nezbytné cennosti, doklady, peníze, klíče a v žádném případě je nenechával ve společných prostorech, které jsou bez dozoru, ale měl je stále při sobě. Pozor, batůžky či ledvinky nejsou klientem v pracovním prostoru se zbožím povoleny. Společnost DANTEM nemůže přebírat věci do úschovy ani ručit za jejich případnou ztrátu. c) Pracovník nesmí opustit pracovní místo, které mu bylo určeno vedoucím pracovníkem (s výjimkou krizové situace, např. po vyhlášení požáru). Zvláště není dovoleno chodit do zázemí a na toalety bez předchozího uvědomění nadřízeného pracovníka. Při porušení je pracovníkovi sníženo osobní ohodnocení. 7. Dochvilnost a) Při společném odjezdu na místo práce je pracovník povinen dostavit se tak, aby bylo možné vyjet ve stanovenou dobu. Maximální tolerované zpoždění je 5 minut, pokud si jej pracovník operativně domluví s osobou zodpovědnou za odjezd (vedoucí autobusu, vedoucí inventury). b) Při srazu přímo v místě práce je pracovník povinen dostavit se tak, aby bylo možné zahájit práci ve stanovenou dobu. Pokud se dostaví později, pohlíží se na to jako na méně kvalitní pracovní výkon. 8. Ukončení spolupráce při hrubém porušení pravidel Společnost DANTEM si vyhrazuje právo na okamžité ukončení spolupráce v případě, že pracovník hrubě poruší vnitřní pravidla plynoucí z Příručky inventurníka DANTEM, zákony ČR nebo pravidla stanovená klientem. Mezi tato porušení mimo jiné patří: a) práce pod vlivem alkoholu Na každé inventuře se provádí orientační dechová zkouška. Při opakovaném pozitivním výsledku této kontroly anebo při odmítnutí se podrobit dechové zkoušce bude pracovník vykázán z pracoviště a následně bude dán podnět k ukončení spolupráce. b) krádež (včetně konzumace nezakoupeného zboží) c) nevhodná manipulace se zbožím (např. zkoušení si oblečení, obuvi, používání testerů v parfumerii, manipulace která může vést k poškození zboží) d) přijímání darů od klienta

5 e) manipulace se zbožím, předměty či stroji, která ohrožuje bezpečnost pracovníků (např. jízda na nákupním košíku, shazování zboží) f) jakékoliv jiné chování, které může vést k poškození dobrého jména společnosti DANTEM, klienta nebo ohrožující bezpečnost pracovníků či výsledek inventury Závazná pravidla termín výkonu práce 1. U každého termínu výkonu práce je společností DANTEM stanovena lhůta (dále uzávěrka), do které může již přihlášený pracovník bez sankce zrušit svoji účast. Společnost DANTEM uzávěrku oznamuje obvykle spolu s přehledem nabízených akcí. Pokud není lhůta explicitně stanovena, platí uzávěrka 48 hodin. 2. Uzávěrka je vždy vztažena vůči začátku výkonu práce (odjezd nebo sraz na místě výkonu práce). Koordinátorky lidských zdrojů píší do SMS čas, do kterého se musí pracovník dostavit na místo srazu (např. příchod do 20:00). 3. Při příchodu na pracoviště musí mít pracovník připraven svůj průkaz s osobním číslem. Za začátek pracovní doby se považuje až okamžik načtení čárového kódu z průkazu vedoucím. To bude provedeno po převlečení do pracovního oděvu a odložení osobních věcí do šatny, avšak před školením BOZP. Konec pracovní doby je okamžik, kdy vedoucí načte čárový kód z průkazu pracovníka, jedná se o odchod z pracoviště, tedy doba před převlékáním a odchodem do šatny apod. 4. Zruší-li pracovník svoji účast později, nežli je stanovená uzávěrka, bude mu sníženo navýšení odměny a to ve výši až čtyřnásobku jeho standardní hrubé hodinové odměny za každý takový případ (např. při odměně 80Kč za odpracovanou hodinu bude celkové snížení navýšení odměny ve výši 4 x 80 = 320Kč). 5. Pokud pracovníkovi okolnosti nedovolují dostavit se k výkonu práce, na který se přihlásil, je vždy (i po uzávěrce) povinen oznámit zrušení své účasti em a to před zahájením výkonu práce. Při třetím porušení tohoto pravidla s ním společnost DANTEM ukončí spolupráci. 6. Snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce popsané v bodech 3. a 4. se nepoužijí v případě, kdy pracovník do 5 dnů od plánovaného začátku výkonu práce lékařskou zprávou prokáže, že se k výkonu práce nedostavil resp. včas neoznámil zrušení své účasti následkem nepředvídatelných zdravotních potíží (např. akutní onemocnění). Pro případ neoznámení zrušení účasti společnost DANTEM akceptuje pouze velmi vážné zdravotní potíže. Společnost DANTEM pracovníka k prokázání nemusí vyzývat. Společnost DANTEM má právo lékařskou zprávu přezkoumat a shledá-li ji neautentickou, bude snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce aplikovat. 7. Snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce popsané v bodech 3. a 4. se nepoužijí v případě, kdy pracovník na své náklady zajistí za sebe náhradu ve formě stejně kvalifikovaného pracovníka (základní kritérium je pracovní zkušenost často absolvování obdobného počtu inventur). Tato náhrada podléhá schválení zástupcem společnosti DANTEM. Oznámení o náhradě provede nejprve pracovník, který se odhlašuje ( em) a poté potvrdí i pracovník, který původního nahrazuje (opět em). Byla-li již odeslána potvrzovací sms odhlašujícímu se pracovníkovi, ten ji přepošle svému náhradníkovi. Bez těchto potvrzení společnost DANTEM nepovažuje nahlášení změny za provedené. 8. V případě, že pracovník nahlásí za sebe náhradu později než 24 hodin před plánovaným začátkem výkonu práce, bude mu jednorázově sníženo navýšení odměny za daný měsíc a to ve výši půl násobku jeho průměrné hodinové odměny za každý takový případ (např. při odměně 80Kč za odpracovanou hodinu bude celkové snížení navýšení odměny ve výši ½ x 80 = 40Kč). Výše standardní odměny pracovníka pro další inventury tím není ovlivněna. 9. Přihlašování se k výkonu práce, jeho změny, potvrzování a rušení musí pracovník provést pomocí u. Používané y jsou uvedeny v části Kontakty na společnost DANTEM v tomto dokumentu. 10. Společnost DANTEM nemůže zaručit délku výkonu práce. V případě, že pracovník potřebuje ukončit výkon práce v pevně stanovenou dobu, musí tuto skutečnost oznámit při přihlašování se k výkonu práce. Poskytování soukromých aut pro přepravu 1. Cesta na nástupní místo či na místo převzetí vybavení není považována za pracovní (a tedy není proplácena odměna za vykonanou práci). 2. Poskytovaná auta musí kromě standardní povinné výbavy mít: a) Dálniční známku pro ČR b) GPS c) Povinné ručení (zelená karta)

6 3. Pracovník je povinen poskytnout společnosti DANTEM kopii (sken) VTP, zelené karty k vozidlu a navíc dále upozornit na odlišnosti od standardního vozu (např. pohon na plyn, omezená nosnost apod.) Závazná pravidla řízení a používání vozidel 1. Každý řidič musí absolvovat školení řidičů před svou první jízdou pro společnost DANTEM. 2. Každý řidič musí doložit čestné prohlášení týkající se výpisu z bodového hodnocení. 3. Všichni pasažéři musí mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy. Povinností řidiče je tento fakt zkontrolovat. 4. Ve firemních vozidlech je zakázáno jíst. Řidič vozidla je povinen zajistit pořádek ve vozidle. 5. Řídit vozidlo obsazené dalšími pracovníky mohou pouze osoby s dostatečnou zkušeností. Další podmínkou je držení řidičského oprávnění po dobu delší než 2 roky nebo prokazatelné rozsáhlé zkušenosti s řízením vozidla ( a více najetých km). Pokud tyto podmínky pracovník nesplňuje, nesmí ostatní pracovníky vozit. Samostatně však firemní vozidlo řídit může (např. při převážení vybavení). 6. O každé jízdě je řidič povinen vyhotovit zápis do knihy jízd. Zkontrolujte stav počítadla kilometrů před jízdou a v případě neshody s předchozím zápisem informujte osobu odpovědnou za provoz vozidla. 7. V případě poruchy zapůjčeného soukromého vozidla společnost DANTEM proplácí náhradu cestovného majiteli vozidla zmenšenou o náklady vzniklé společnosti DANTEM. 8. Pravidla pro spánek / odpočinek řidiče: - řidič může mít v součtu řízení+práce na inventuře max 9h. Do součtu se nepočítá práce, kterou vykonává po posledním řízení (např. úklid techniky). - nejpozději jde spát tak, aby čas práce a řízení (tam i zpět) nepřesáhl 9h. Dle rozhodnutí vedoucího může jít i dříve. - po 8h odpočinku může začít znovu pracovat Pravidla pro pobyt řidiče: - v případě "denních" inventur (předpokládaný konec práce před 22h) může řidič zůstat v zázemí klienta a nespat. Nesmí ale vykonávat fyzicky náročnou činnost. Poslech hudby, film nebo čtení je ok. Pozor, stále platí pravidlo o vhodnosti chování na půdě klienta - vedoucí pracovník rozhodne v případě nejasností. - v případě "nočních" inventur, musí řidič být v autě nebo v obdobně "pohodlném" prostoru v zázemí klienta (ne na židli v jídelně). Poslech hudby je ok, čtení a sledování filmu ne. Plánování extra řidiče: - je předpoklad, že délka řízení a práce (bez úklidu) by byla v součtu více než 9h - na základě nařízení (HR) při zařazení na výkon práce. Např. několik dní práce po sobě. Povinnosti pracovníka na pozici vedoucího busu Každý pracovník, který spoluorganizuje přepravu v autobusech, se musí řídit pravidly pro vedoucího busu: Kontakty na společnost DANTEM Kontakt Použití Řešení jakýchkoli otázek spojených se mzdami, odměnami, odpracovanými hodinami. Řešení jakýchkoli otázek spojených se smlouvami, osobními či jinými údaji dokládanými společnosti DANTEM (např. číslo účtu, velký technický průkaz vozidla apod.) Řešení jakýchkoli otázek spojených s provozem aut (závady, poruchy apod.) Adresa pro odesílání informací z vyplněných formulářů o přepravě (pro vedoucího autobusu). Možnost předání informací negativní povahy přímo vedení firmy (např.

7 stížnost na přímého nadřízeného, řidiče apod.). Možnost předání návrhů na změnu či zlepšení pracovních postupů nebo jiných oblastí ve společnosti DANTEM. Obecné otázky na společnost DANTEM. y pro veškerou správu termínů výkonu práce (přihlašování, změny, rušení, potvrzení apod.) y jsou rozlišeny dle oblastí: iz-brn: Brno iz-plz: Plzeň iz-cbu : České Budějovice iz-hkr: Hradec Králové iz-li: Liberec iz-olm: Olomouc iz-ova: Ostrava iz-pce: Pardubice iz-pha: Praha iz-unl: Ústí nad Labem iz-bva: Bratislava iz-kce: Košice iz-bba: Bánská Bystrica iz-nra: Nitra Pro kontakt lze použít i telefony: (+420) , , ale pro řešení výše zmíněných bodů budete vyzváni k použití ové komunikace.

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Bezpečnost, ochrana majetku a osob

Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Bezpečnost, ochrana majetku a osob 1 OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 2 2. Vstup do objektů... 2 3. Ochrana majetku... 3 4. Požární ochrana... 3 5. Ochrana

Více

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob

PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Bezpečnost, ochrana majetku a osob PŘÍLOHA 5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Bezpečnost, ochrana majetku a osob OBSAH 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Vstup do objektů... 3 3 Ochrana majetku... 3 4 Požární ochrana... 4

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

TB EPOX s.r.o. KODEX ZAMĚSTNANCE

TB EPOX s.r.o. KODEX ZAMĚSTNANCE KODEX TB EPOX s.r.o. ZAMĚSTNANCE KODEX ZAMĚSTNANCE TB EPOX s.r.o. Úvod: Tento etický kodex zaměstnanců společnosti TB EPOX s.r.o. vymezuje a podporuje žádoucí standardy chování a jednání zaměstnanců jak

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 17. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD Směrnice DDD SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Vydání č.: 1 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Účinnost od: 01. 02. 2014. Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Číslo zakázky: 2/2012 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání

Více

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Servis kopírek

Příloha: XX. Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Servis kopírek Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Servis kopírek Datum zveřejnění: 30.8.2013 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 1. Specifikace zadavatele Servis

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Nabídka ke koupi v 4. kole. Č. j.: 7234/2016-NBÚ/71. Charakteristika majetku : Osobní automobil Škoda Superb

Nabídka ke koupi v 4. kole. Č. j.: 7234/2016-NBÚ/71. Charakteristika majetku : Osobní automobil Škoda Superb Nabídka ke koupi v 4. kole Č. j.: 7234/2016-NBÚ/71 Charakteristika majetku : Osobní automobil Škoda Superb V souladu s ustanovením 19 odst. 3 a 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

Více

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016.

D O H O D A. o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016. D O H O D A o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. MEA-V-10/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Blecha,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba Telefon Ondřej Neuman

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba  Telefon Ondřej Neuman Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov ID schránky v ISDS: 2umb8hk VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon Ondřej Neuman neuman@novybydzov.cz

Více

INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Informační řád o zjišťování údajů o statutárních auditorech, auditorských společnostech, asistentech auditora, auditorech z jiných členských zemí Evropské

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

ÚMČP /2016/OÚRI/Sle

ÚMČP /2016/OÚRI/Sle MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 STAROSTKA Váš dopis zn. Naše značka ÚMČP17 016693/2016/OÚRI/Sle Vyřizuje/linka Slezáková/295 Praha 10.11.2016 Výzva k podání nabídky Zadavatel, Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Obecné zadání: Regionální vzdělávací a informační středisko Vladař vypisuje zadání na dodávku služby na zajištění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM vyhrazené aktivita Práce na zkoušku Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje společensky účelné

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ Článek 1 Základní ustanovení 1) Knihovna FA VUT v Brně poskytuje základní informační a knihovní služby zdarma. 2) Poplatky jsou vybírány za registraci, upomínky a reprografické

Více

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči

Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na Příspěvek na zapracování Pracoviště Úřadu práce ČR: Žádost o příspěvek na zapracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 1)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD , IČO: , DIČ: CZ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD , IČO: , DIČ: CZ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva /

SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / SMLOUVA O REPREZENTACI uzavřená dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále také jako reprezentační smlouva nebo smlouva / 1. Český svaz tanečního sportu Spolek vedený u Městského soudu

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: Nákup vícemístného osobního automobilu Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 Výzva pro předložení nabídek k veřejné

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy města Brna, a.s. Křížkovského 247, 664 34 Kuřim IČ: 60713356 výběrové řízení k uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti v k. ú. Kníničky PODMÍNKY výběrového řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Článek 1 Účel výběrového

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace

1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace 1. Standard 11 - Rizikové a nouzové situace Kritérium 11a Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany, zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j.

Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. Podmínky výběrového řízení na prodej pohledávek za úpadcem EGERIUS Group a.s., přihlášených do konkursního řízení č.j. 29 K 23/2003 Společnost KORADO, a.s., se sídlem Česká Třebová, Bří Hubálků 869, PSČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 27 Vnitřní řád školní družiny Č.j.: Vypracoval: Schválil: Mgr. Jiří Zeman, zástupce ředitele školy Mgr. Břetislav

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA (dále také jen penzion nebo ubytovatel ) UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA provozovaného: Ing. Mira Anna Barsa IČO: 62290819 DIČ: CZ 6153281398 se sídlem / místem podnikání Velká Hradební 763/39 1. Podmínky

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

4.1. Držitel karty je oprávněn:

4.1. Držitel karty je oprávněn: II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí, přenosné

Více

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

,, r, v STATNI POZEMKOVY. 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Sídlo: Husinecká STATNI POZEMKOVY,, r, v URAD 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vyhlašuje v souladu s 13 zákona Č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů o Státním pozemkovém

Více

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU

Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU V Praze 20.12.2004 Sekr..../2004 Směrnice rektora č. 1/2005 o uzavírání, rozvazování a změnách pracovních poměrů na AMU S platností od 1.1.2005 vydávám tuto směrnici o uzavírání, rozvazování a změnách

Více

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016

D O H O D A. o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 D O H O D A o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. NAA-S-84/2016 uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující osoba: Mgr. Petr Hlavizna, ředitel Kontaktního

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více