Příručka inventurníka DANTEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka inventurníka DANTEM"

Transkript

1 Příručka inventurníka DANTEM Interní pravidla a postupy Verze: 2.18 Platnost od: Zodpovědná osoba: Pavla Hennerová

2 Závazná pravidla pro výkon práce Toto jsou závazná pravidla, která musí dodržovat každý zaměstnanec a smluvní partner společnosti DANTEM vykonávající činost inventuru zboží nebo majetku a další s tím spojené činosti (dále jen pracovník) při své práci v prostorách klienta společnosti DANTEM nebo třetí osoby a v bezprostřední souvislosti s touto prací (např. při dopravě na místo a z místa práce). 1. Povinnosti pracovníka a) Pracovník je povinen konat sjednanou práci osobně. b) Pracovník je povinen řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek společnosti DANTEM i majetek klienta společnosti DANTEM před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. c) Pracovník není oprávněn jakkoli zavazovat společnost DANTEM, tj. uzavírat jeho jménem jakékoli právní úkony. d) Pracovník je povinen ihned informovat zaměstnavatele o zahájení konkurzu, úpadku, insolvenčního nebo exekučního řízení zahájeného proti jeho osobě. e) Pracovník je povinen vést evidence jím odpracovaných hodin za účelem dodržení zákonných limitů maximálního počtu odpracovaných hodin za kalendářní rok a to jak u dohody o provedení práce, tak u dohody o pracovní činnosti. Pracovník je povinen společnost DANTEM upozornit na skutečnost, že by vzhledem k obvyklému rozsahu úkolů mohlo dojít k překročení tohoto limitu s dostatečným předstihem (minimálně 20 hodin před dosažením limitu). 2. Odměna za vykonanou práci a) Pracovník souhlasí s tím, že mu bude odměna zasílána na účet, který písemně sdělí společnosti DANTEM. Pokud pracovník bankovní účet nemá, souhlasí s tím, že si jej zřídí, předá informace nezbytné k vyplacení odměny (číslo účtu, kód banky apod.) společnosti DANTEM. Pracovník souhlasí s tím, že odměna nebude vyplácena v hotovosti. Společnost DANTEM nezasílá výplatu na zahraniční bankovní účty. b) Výplatní termín zaměstnavatele je 15. den následujícím po měsíci, za který se odměna poskytuje. Odměna je splatná k poslednímu dni v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzda poskytuje. Společnost DANTEM provede srážky z odměny v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. c) Při zrušení výkonu práce hodinu a méně před jejím samotným začátkem ze strany společnosti DANTEM, společnost může proplatit předpokládanou odměnu až ve výši 3 hodin práce. d) Pracovníkovi nebude umožněn výkon práce (a ani mu nebude proplacen jako celek či jeho část) bez pracovní či jiné smlouvy se společností DANTEM, která platí k zahájení a po celou dobu výkonu práce. 3. Obecná pravidla a) V případě, že za pracovníka neodvádí sociální a zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát, a zároveň jeho mzda nedosáhne v kalendářním měsíci zákonem danou výši pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, je pracovník povinen si zdravotní pojištění zaplatit v jeho minimální výši sám. b) Pracovník souhlasí, že na žádost společnosti DANTEM jí poskytne citlivé a osobní údaje (dle zákona č. 101/2000 Sb.). Společnost DANTEM je oprávněna tyto údaje poskytnout svým smluvním partnerům (současným nebo budoucím) nebo i svým klientům (současným či potenciálním) v přímé souvislosti se smluvními závazky či za účelem plynoucím z předmětu jejího podnikání. Společnost DANTEM není oprávněna tyto údaje užívat nebo poskytovat třetím stranám za jiným účelem než-li, který plyne z jeho předmětu podnikání. Jedná se zejména o tyto údaje: a) fotografie resp. jiný zobrazující prostředek b) jméno, příjmení, akademické tituly c) datum narození d) rodné číslo e) státní příslušnost f) údaje o dosaženém vzdělání a relevantních odborných kurzech a ostatních vzdělávacích aktivitách (včetně místa absolvování, specializace, doby jejich trvání apod.) g) zvláštní znalosti, např. schopnost programovat v některém programovacím jazyku apod. h) jazykové znalosti, včetně jejich stupně i) telefonické spojení j) telefonické spojení na osobu blízkou c) Před prvním zahájením výkonu práce musí pracovník doložit následující: - originál nebo kopii platného výpisu z rejstříků trestů - kopii zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství - cizinci musí doložit dokumenty požadované úřadem práce k jejich registraci (např. kopii rozhodnutí o udělení povolení k trvalému pobytu) d) V případě posílání dokumentů (např. potvrzení o studiu, výpis z rejstříku testů apod.) je pracovník povinen tyto dokumenty poslat naskenované prostřednictvím u anebo originály (kopie) poštou. Prohlášení poplatníka daně musí pracovník doručit nebo poslat v originále, jinak nebude možné slevu uplatnit. Zasílání fotografií těchto dokumentů není přípustné a

3 nebude akceptováno. Není dovoleno tyto dokumenty posílat po jiných pracovnících, např. vedoucí inventury, kolega apod. Formulář Prohlášení poplatníka daně včetně příslušných dokumentů (např. potvrzení o studiu) musí být doručen vždy do 15. dne v měsíci, aby byl platný pro daný měsíc. V případě pozdějšího doručení budou změny promítnuty do následujícího měsíce. e) Při změně prohlášení poplatníka daně je pracovník povinen vyplnit formulář a tento dokument doručit do 15. dne v měsíci. Formulář prohlášení poplatníka je ke stažení na adrese: f) Pracovník souhlasí, že mu společnost DANTEM může veškeré písemnosti doručovat na jeho ovou adresu, kterou uvede v osobní kartě. Pokud si pracovník změní ovou adresu, je povinen toto neprodleně písemně oznámit. g) Při změně čísla účtu je pracovník povinen vyplnit formulář Výplata na účet. Tento formulář je třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a poslat buď naskenovaný prostřednictvím u anebo originál poštou. Formulář je třeba poslat do posledního kalendářního dne v měsíci, za který má být vyplacena odměna poslána na změněný účet. Formulář,,Výplata na účet je ke stažení na adrese: Závazná pravidla pro práci u klienta 1. Nadřízený pracovník Pracovník je povinen dbát pokynů svého nadřízeného (vedoucího projektu, vedoucího inventury). Pouze ten určuje způsob provádění práce, její rozvržení, ukončení a úkoluje jednotlivé pracovníky. Přijímat pokyny od zástupců klienta, pokud se nejedná o bezpečnostní pokyny, je možné pouze na základě souhlasu nadřízeného. 2. Bezpečnostní pokyny, překážky v práci a) Pracovník je povinen dodržovat bezpečnostní pokyny svého nadřízeného, případně zástupců klienta či třetích osob zodpovědných za provoz pracoviště. Jedná se zejména o pokyny týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Pokud má pracovník jakýkoli dotaz či připomínku týkající se dané práce, překážek zabraňujících mu v práci nebo okolností ovlivňujících bezpečnost nebo zdraví při práci, je povinen okamžitě kontaktovat svého nadřízeného. b) Pracovník bere na vědomí, že prostory společnosti DANTEM a prostory klienta mohou být monitorovány kamerovým systémem se záznamem c) Pokud se pracovník v průběhu výkonu práce zraní, má povinnost to neprodleně oznámit vedoucímu inventury, který toto zranění zapíše jako pracovní úraz. Zároveň provede u zraněného pracovníka zkoušku na přítomnost alkoholu. d) Pokud pracovník pracuje ve ztíženém prostředí, tj. v prostředí pod 4 C nebo v prostředí nad 32 C, bude zde nepřetržitě pracovat max.2 hodiny, poté bude mít nárok na 10 minut pauzu mimo toto prostředí anebo vystřídání jiným pracovníkem. Celkem pracovník nesmí pracovat ve stíženém prostředí více než 4 hodiny (s náležitou přestávkou po 2 hodinách práce) - poté bude vystřídám jiným pracovníkem. e) Pracovník je povinen před použitím pracovního vybavení jej zkontrolovat, zda není poškozené (např. schůdky, terminal). Pracovník nebude manipulovat s vybavením jinak než dle pokynů nadřízeného a tak, aby neohrozil sebe ani jiné pracovníky, např. nebude terminálem svítit do očí apod. 3. Kvalita odváděné práce přesnost Při inventuře a mobilním sběru dat je nejdůležitějším faktorem přesnost, teprve poté je důležitá efektivita práce. Pracovník je tedy povinen pracovat tak, aby jím pořízené výsledky byly co nejpřesnější, je povinen pečlivě dodržovat všechny kontrolní mechanizmy a v případě jakékoli pochybnosti musí kontaktovat svého nadřízeného. 4. Kontakt se zástupci klienta a) Společnost DANTEM často vystupuje jako nezávislý kontrolní orgán, pracovníkům je tedy zakázáno sdělovat zástupcům klienta jakékoli podrobnosti o prováděné práci, jejím účelu, mzdových či jiných podmínkách a navazovat jakékoli soukromé kontakty. To platí i v případech, je-li rozhovoru pracovníka s jinými pracovníky přítomen zástupce klienta. Veškeré informace smí zástupcům klienta poskytovat pouze vedoucí daného projektu (např. vedoucí inventury), v případě jakýchkoli dotazů ze strany zástupců klienta je pracovník povinen požádat je o kontaktování svého nadřízeného. b) Je přísně zakázáno přijímat od zástupců klienta jakékoli dary, byť se jedná o reklamní předměty, vyřazené zboží, zboží určené k likvidaci či k vyhození. Jen samotný fakt přijetí daru může nezávislost poskytované služby v očích klienta či auditora zcela zpochybnit. c) Pracovník může být vyzván k osobní prohlídce ze strany klienta (zpravidla obsahy kapes nebo příručních zavazadel či tašek). Pracovník je povinen se prohlídce se podrobit.

4 5. Pracovní vybavení a) Každý pracovník je povinen po celou dobu práce nosit firemní pracovní oděv DANTEM (tričko, košile nebo vesta), který mu byl k tomu účelu vydán, není-li stanoveno nadřízeným jinak. Pokud mu byl pracovní oděv zapůjčen na delší dobu, je pracovník povinen oděv udržovat v čistotě. DANTEM nabízí možnost vyprání zapůjčených triček. Pokud by si pracovník chtěl tričko nechat vyprat, tak je třeba ho donést na recepci na pobočku DANTEMu v pracovní době od 8:00 do 16:00. Vyprané tričko bude připraveno následující týden na pobočce v pracovní době. Pokud pracovníkovi nebyl vydán firemní pracovní oděv, je povinen po celou dobu práce nosit vlastní černé tričko bez potisku, není-li stanoveno nadřízeným jinak. b) Pracovní oděv musí být doplněn dlouhými kalhotami (u žen možno též dlouhou sukní), přednostně tmavé barvy. Krátké kalhoty či krátké sukně (tj. nad kolena) nejsou přípustné. Pracovník je povinen při práci používat pevnou obuv s plnou špičkou a patou. c) Pracovníkovi není dovoleno nosit pokrývku hlavy v průběhu výkonu práce. Výjimkou mohou být teplotní (zima, horko) nebo náboženské důvody (v případě obecně uznávaných vyznání). d) Byl-li pracovníkovi vydán pracovní průkaz (jmenovka), je pracovník povinen tento průkaz mít při práci připevněn na pracovním oděvu na viditelném místě (není-li stanoveno nadřízeným jinak) a po skončení práce jej uchovávat pro další pracovní použití. e) Používá-li pracovník elektronické vybavení pro svou práci (přenosný terminál, notebook, mobil, apod.), je povinen používat jej výhradně za účelem vykonání práce. f) Pracovník je dále povinen vyvarovat se neodborné manipulaci vedoucí k poškození vybavení a v případě nefunkčního vybavení kontaktovat svého nadřízeného. 6. Obecná pravidla a) Při práci i v průběhu přestávek je pracovník povinen zdržet se jakýchkoli emocionálních projevů a hovoru, který není nezbytný pro správné vykonání práce. Při práci je zakázáno jíst, požívat jakékoli alkoholické nápoje nebo psychotropní, návykové či omamné látky nebo jedy a kouřit. O přestávkách je pracovníkovi dovoleno kouřit a jíst pouze po dohodě s nadřízeným, a to výhradně na klientem určených místech. Veškeré tekutiny musí být v uzavíratelných obalech a jejich konzumace je možná pouze na místech k tomu vyhrazených klientem. Při práci je zakázáno používat mobilní telefon k jiným než pracovním účelům, což platí i pro psaní textových zpráv. Dále je při práci zakázáno poslouchat hudbu ve sluchátkách pomocí přenosných přehrávačů hudby (mobil, mp3 player, walkman apod.). b) Je doporučeno, aby si pracovník s sebou na inventuru nosil jen opravdu nezbytné cennosti, doklady, peníze, klíče a v žádném případě je nenechával ve společných prostorech, které jsou bez dozoru, ale měl je stále při sobě. Pozor, batůžky či ledvinky nejsou klientem v pracovním prostoru se zbožím povoleny. Společnost DANTEM nemůže přebírat věci do úschovy ani ručit za jejich případnou ztrátu. c) Pracovník nesmí opustit pracovní místo, které mu bylo určeno vedoucím pracovníkem (s výjimkou krizové situace, např. po vyhlášení požáru). Zvláště není dovoleno chodit do zázemí a na toalety bez předchozího uvědomění nadřízeného pracovníka. Při porušení je pracovníkovi sníženo osobní ohodnocení. 7. Dochvilnost a) Při společném odjezdu na místo práce je pracovník povinen dostavit se tak, aby bylo možné vyjet ve stanovenou dobu. Maximální tolerované zpoždění je 5 minut, pokud si jej pracovník operativně domluví s osobou zodpovědnou za odjezd (vedoucí autobusu, vedoucí inventury). b) Při srazu přímo v místě práce je pracovník povinen dostavit se tak, aby bylo možné zahájit práci ve stanovenou dobu. Pokud se dostaví později, pohlíží se na to jako na méně kvalitní pracovní výkon. 8. Ukončení spolupráce při hrubém porušení pravidel Společnost DANTEM si vyhrazuje právo na okamžité ukončení spolupráce v případě, že pracovník hrubě poruší vnitřní pravidla plynoucí z Příručky inventurníka DANTEM, zákony ČR nebo pravidla stanovená klientem. Mezi tato porušení mimo jiné patří: a) práce pod vlivem alkoholu Na každé inventuře se provádí orientační dechová zkouška. Při opakovaném pozitivním výsledku této kontroly anebo při odmítnutí se podrobit dechové zkoušce bude pracovník vykázán z pracoviště a následně bude dán podnět k ukončení spolupráce. b) krádež (včetně konzumace nezakoupeného zboží) c) nevhodná manipulace se zbožím (např. zkoušení si oblečení, obuvi, používání testerů v parfumerii, manipulace která může vést k poškození zboží) d) přijímání darů od klienta

5 e) manipulace se zbožím, předměty či stroji, která ohrožuje bezpečnost pracovníků (např. jízda na nákupním košíku, shazování zboží) f) jakékoliv jiné chování, které může vést k poškození dobrého jména společnosti DANTEM, klienta nebo ohrožující bezpečnost pracovníků či výsledek inventury Závazná pravidla termín výkonu práce 1. U každého termínu výkonu práce je společností DANTEM stanovena lhůta (dále uzávěrka), do které může již přihlášený pracovník bez sankce zrušit svoji účast. Společnost DANTEM uzávěrku oznamuje obvykle spolu s přehledem nabízených akcí. Pokud není lhůta explicitně stanovena, platí uzávěrka 48 hodin. 2. Uzávěrka je vždy vztažena vůči začátku výkonu práce (odjezd nebo sraz na místě výkonu práce). Koordinátorky lidských zdrojů píší do SMS čas, do kterého se musí pracovník dostavit na místo srazu (např. příchod do 20:00). 3. Při příchodu na pracoviště musí mít pracovník připraven svůj průkaz s osobním číslem. Za začátek pracovní doby se považuje až okamžik načtení čárového kódu z průkazu vedoucím. To bude provedeno po převlečení do pracovního oděvu a odložení osobních věcí do šatny, avšak před školením BOZP. Konec pracovní doby je okamžik, kdy vedoucí načte čárový kód z průkazu pracovníka, jedná se o odchod z pracoviště, tedy doba před převlékáním a odchodem do šatny apod. 4. Zruší-li pracovník svoji účast později, nežli je stanovená uzávěrka, bude mu sníženo navýšení odměny a to ve výši až čtyřnásobku jeho standardní hrubé hodinové odměny za každý takový případ (např. při odměně 80Kč za odpracovanou hodinu bude celkové snížení navýšení odměny ve výši 4 x 80 = 320Kč). 5. Pokud pracovníkovi okolnosti nedovolují dostavit se k výkonu práce, na který se přihlásil, je vždy (i po uzávěrce) povinen oznámit zrušení své účasti em a to před zahájením výkonu práce. Při třetím porušení tohoto pravidla s ním společnost DANTEM ukončí spolupráci. 6. Snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce popsané v bodech 3. a 4. se nepoužijí v případě, kdy pracovník do 5 dnů od plánovaného začátku výkonu práce lékařskou zprávou prokáže, že se k výkonu práce nedostavil resp. včas neoznámil zrušení své účasti následkem nepředvídatelných zdravotních potíží (např. akutní onemocnění). Pro případ neoznámení zrušení účasti společnost DANTEM akceptuje pouze velmi vážné zdravotní potíže. Společnost DANTEM pracovníka k prokázání nemusí vyzývat. Společnost DANTEM má právo lékařskou zprávu přezkoumat a shledá-li ji neautentickou, bude snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce aplikovat. 7. Snížení navýšení odměny resp. ukončení spolupráce popsané v bodech 3. a 4. se nepoužijí v případě, kdy pracovník na své náklady zajistí za sebe náhradu ve formě stejně kvalifikovaného pracovníka (základní kritérium je pracovní zkušenost často absolvování obdobného počtu inventur). Tato náhrada podléhá schválení zástupcem společnosti DANTEM. Oznámení o náhradě provede nejprve pracovník, který se odhlašuje ( em) a poté potvrdí i pracovník, který původního nahrazuje (opět em). Byla-li již odeslána potvrzovací sms odhlašujícímu se pracovníkovi, ten ji přepošle svému náhradníkovi. Bez těchto potvrzení společnost DANTEM nepovažuje nahlášení změny za provedené. 8. V případě, že pracovník nahlásí za sebe náhradu později než 24 hodin před plánovaným začátkem výkonu práce, bude mu jednorázově sníženo navýšení odměny za daný měsíc a to ve výši půl násobku jeho průměrné hodinové odměny za každý takový případ (např. při odměně 80Kč za odpracovanou hodinu bude celkové snížení navýšení odměny ve výši ½ x 80 = 40Kč). Výše standardní odměny pracovníka pro další inventury tím není ovlivněna. 9. Přihlašování se k výkonu práce, jeho změny, potvrzování a rušení musí pracovník provést pomocí u. Používané y jsou uvedeny v části Kontakty na společnost DANTEM v tomto dokumentu. 10. Společnost DANTEM nemůže zaručit délku výkonu práce. V případě, že pracovník potřebuje ukončit výkon práce v pevně stanovenou dobu, musí tuto skutečnost oznámit při přihlašování se k výkonu práce. Poskytování soukromých aut pro přepravu 1. Cesta na nástupní místo či na místo převzetí vybavení není považována za pracovní (a tedy není proplácena odměna za vykonanou práci). 2. Poskytovaná auta musí kromě standardní povinné výbavy mít: a) Dálniční známku pro ČR b) GPS c) Povinné ručení (zelená karta)

6 3. Pracovník je povinen poskytnout společnosti DANTEM kopii (sken) VTP, zelené karty k vozidlu a navíc dále upozornit na odlišnosti od standardního vozu (např. pohon na plyn, omezená nosnost apod.) Závazná pravidla řízení a používání vozidel 1. Každý řidič musí absolvovat školení řidičů před svou první jízdou pro společnost DANTEM. 2. Každý řidič musí doložit čestné prohlášení týkající se výpisu z bodového hodnocení. 3. Všichni pasažéři musí mít při jízdě zapnuté bezpečnostní pásy. Povinností řidiče je tento fakt zkontrolovat. 4. Ve firemních vozidlech je zakázáno jíst. Řidič vozidla je povinen zajistit pořádek ve vozidle. 5. Řídit vozidlo obsazené dalšími pracovníky mohou pouze osoby s dostatečnou zkušeností. Další podmínkou je držení řidičského oprávnění po dobu delší než 2 roky nebo prokazatelné rozsáhlé zkušenosti s řízením vozidla ( a více najetých km). Pokud tyto podmínky pracovník nesplňuje, nesmí ostatní pracovníky vozit. Samostatně však firemní vozidlo řídit může (např. při převážení vybavení). 6. O každé jízdě je řidič povinen vyhotovit zápis do knihy jízd. Zkontrolujte stav počítadla kilometrů před jízdou a v případě neshody s předchozím zápisem informujte osobu odpovědnou za provoz vozidla. 7. V případě poruchy zapůjčeného soukromého vozidla společnost DANTEM proplácí náhradu cestovného majiteli vozidla zmenšenou o náklady vzniklé společnosti DANTEM. 8. Pravidla pro spánek / odpočinek řidiče: - řidič může mít v součtu řízení+práce na inventuře max 9h. Do součtu se nepočítá práce, kterou vykonává po posledním řízení (např. úklid techniky). - nejpozději jde spát tak, aby čas práce a řízení (tam i zpět) nepřesáhl 9h. Dle rozhodnutí vedoucího může jít i dříve. - po 8h odpočinku může začít znovu pracovat Pravidla pro pobyt řidiče: - v případě "denních" inventur (předpokládaný konec práce před 22h) může řidič zůstat v zázemí klienta a nespat. Nesmí ale vykonávat fyzicky náročnou činnost. Poslech hudby, film nebo čtení je ok. Pozor, stále platí pravidlo o vhodnosti chování na půdě klienta - vedoucí pracovník rozhodne v případě nejasností. - v případě "nočních" inventur, musí řidič být v autě nebo v obdobně "pohodlném" prostoru v zázemí klienta (ne na židli v jídelně). Poslech hudby je ok, čtení a sledování filmu ne. Plánování extra řidiče: - je předpoklad, že délka řízení a práce (bez úklidu) by byla v součtu více než 9h - na základě nařízení (HR) při zařazení na výkon práce. Např. několik dní práce po sobě. Povinnosti pracovníka na pozici vedoucího busu Každý pracovník, který spoluorganizuje přepravu v autobusech, se musí řídit pravidly pro vedoucího busu: Kontakty na společnost DANTEM Kontakt Použití Řešení jakýchkoli otázek spojených se mzdami, odměnami, odpracovanými hodinami. Řešení jakýchkoli otázek spojených se smlouvami, osobními či jinými údaji dokládanými společnosti DANTEM (např. číslo účtu, velký technický průkaz vozidla apod.) Řešení jakýchkoli otázek spojených s provozem aut (závady, poruchy apod.) Adresa pro odesílání informací z vyplněných formulářů o přepravě (pro vedoucího autobusu). Možnost předání informací negativní povahy přímo vedení firmy (např.

7 stížnost na přímého nadřízeného, řidiče apod.). Možnost předání návrhů na změnu či zlepšení pracovních postupů nebo jiných oblastí ve společnosti DANTEM. Obecné otázky na společnost DANTEM. y pro veškerou správu termínů výkonu práce (přihlašování, změny, rušení, potvrzení apod.) y jsou rozlišeny dle oblastí: iz-brn: Brno iz-plz: Plzeň iz-cbu : České Budějovice iz-hkr: Hradec Králové iz-li: Liberec iz-olm: Olomouc iz-ova: Ostrava iz-pce: Pardubice iz-pha: Praha iz-unl: Ústí nad Labem iz-bva: Bratislava iz-kce: Košice iz-bba: Bánská Bystrica iz-nra: Nitra Pro kontakt lze použít i telefony: (+420) , , ale pro řešení výše zmíněných bodů budete vyzváni k použití ové komunikace.

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010

PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 PRACOVNÍ ŘÁD s platností od 1.5.2010 vydaný vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku se souhlasem Základní organizace Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s. OBSAH

Více

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A-12-001 Datum účinnosti: 13.2.2012 Datum platnosti: 13.2.2012 Nahrazuje: A-08-018 Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost:

Více

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2

P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI. L I V E T E L E C O M a. s. V e r z e 1. 2 P R A C O V N Í ŘÁD S P O L EČNOSTI V e r z e 1. 2 Pracovní řád se vydává na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále ZP). Jako zvláštní druh vnitřního předpisu rozvádí ustanovení

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2015 1/2015 SMĚRNICE tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 2. 2015, pracovní řád Účinnost ode dne 1. 3. 2015 (s výjimkou

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD

část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/1. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1 /2013 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 16.4. 2013 Školská rada schválila dne: 22.4. 2013 PaedDr. Zdeněk Mrkos, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. ŠKOLNÍ ŘÁD-Dodatek č. 5 Č.j.: 5 /2011 Vypracoval: Mgr. Švihel Jaroslav zástupce ředitele Schválil:

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Pracovní řád Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Pracovní poměr III. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr IV. Pracovní doba a doba odpočinku V. Bezpečnost a ochrana

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 -

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky-Smolina ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - 1 - I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013

Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD. platný od 1. 9. 2013 Střední škola umělecká a řemeslná (SŠUAŘ), Nový Zlíchov 1, Praha 5 ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2013 1 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Součásti SŠUAŘ Některé základní pojmy Práva a povinnosti žáků

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014 Organizační řád školy Směrnice č.: 02 "Školní řád" strana 1 z počtu 43 Základní škola Valašské Meziříčí Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 45211353 SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že

Více