MZDY 2009 verze ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDY 2009 verze 13.00. ze dne 1.2.2009"

Transkript

1 MZDY 2009 verze ze dne Postup reinstalace: Reinstalujete v období 01/09 po měsíční uzávěrce za období 12/08 na verzi obvyklým způsobem. Změny od verze Matriční soubory Průběh pracovního poměru Roční uzávěrka 2008 převedla položku PPV podle převodní tabulky na nový číselník PPV. Překontrolujte. Roční uzávěrka 2008 převedla u všech zaměstnanců položku Činnosti na nový číselník (váže na Oznámení o nástupu do zaměstnání). Překontrolujte a u zaměstnanců, kteří jsou členy s.r.o, komanditisty nebo členy družstva opravte v souladu s popisem k Oznámení. Roční uzávěrka 2008 převedla údaje v matričním souboru důchody a slevy na nový číselník podle převodní tabulky. Překontrolujte. Do matričního souboru průběhu pracovního poměru lze zadávat stejný typ PPV, pokud má různé pořadí (např. 111/01, 111/02) v případě, že pracovník nastupuje opětovně do zaměstnání a podmínky pracovní smlouvy a pro odvody jsou stejné. Opraveno názvosloví Vynětí. Pro prodlouženou mateřskou dovolenou nad 3 roky věku dítěte používejte vynětí typu Další mateřská dovolená. Osobní údaje Místo přechodného bydliště uvádíte kontaktní adresu, u cizinců adresu místa pobytu v ČR Mzdové údaje Novou položku Zaměstnání malého rozsahu označíte mezerníkem [X] v případě, že pracovník vykonává zaměstnání malého rozsahu, tj. do hodnoty přepínače pro zaměstnání malého rozsahu Koruny (pro rok 2009 je 2000 Kč). V tomto případě uvedete do položky Sjednaný příjem sjednanou částku, která je nižšší než 2000, může být i 0, pokud příjem nebyl sjednán při zaměstnání v rozsahu alespoň v hodnotě přepínače Zaměstnání malého rozsahu Dny (15). V případě že je sjednán měsíční příjem alespoň 2000, položku neoznačíte [ ], a do položky Sjednaný příjem uvedete hodnotu alespoň 2000 Kč. Pozor, od roku 2009 program tuto vazbu kontroluje, protože je zaměstnavatel podle 95 odst. 1) písm.b) zákona č. 187/2006 Sb. povinen vést výši sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu. Projděte všechny zaměstnance a opravte na příslušné hodnoty ve vazbě na PPV tak, aby PPV odpovídalo zaměstnání malého rozsahu, pokud je použijete ( Např. PPV 111 nemůže být zaměstnání malého rozsahu, požijte PPV 122. Důchody a slevy Roční uzávěrka za rok 2008 převedla důchody a slevy na nový číselník Důchody a slevy, který najdete v Číselníky vlastní. Opravovat nastavení číselníku přísluší pouze metodikovi modulu. Údaje z tohoto matričního souboru se přenášejí do Oznámení o nástupu do zaměstnání. Překontrolujte. Průměry sociální Pro rok 2009 vypočítáváme průměr sociální pro dávky v metodice podle zákona o nemocenském

2 pojištění. Pokud máte osoby na peněžité pomoci v mateřství, jimž vyplácíte i v roce 2009 pokračování z roku 2008, doplňte jim mimořádně v období 01/09 do položky Redukovaný pro PPM průměr, jímž budete platit PPM v roce 2009 při negativním pořízení. K tomuto účelu můžete použít sestavu Průměry sociální, která počítá průměry na dávky, které pokračují v roce 2009 z roku 2008 v metodice 2008 s upravenými limity pro rok Ostatní položky nevyužíváte, jsou jen pro Vaši informaci. Doplněna položka Redukovaný průměr pro náhradu. Program dosazuje do položky Průměr při pořízení nemocenských Roční uzávěrka 2008 naplnila novou položku Redukovaný průměr pro náhradu, která je určena pro výpočet náhrady za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Vypočítává se podle 192 zákoníku práce z průměrného hodinového výdělku redukovaného dle předpisů o nemocenském pojištění. Mění se při každém přepočtu pracovněprávního průměru hodinového, tj. zpravidla čtvrtletně. Pořízení V menu Nemocenské 2008 budete pořízovat pokračování dočasných pracovních neschopností, které přecházejí z roku Nezapomeňte, že se v tomto případě upravují průměry podle nových limitů. K tomuto účelu můžete použít sestavu Průměry sociální, která počítá průměry na dávky, které pokračují v roce 2009 z roku 2008 v metodice 2008 s upravenými limity pro rok U každého nemocného pracovníka sestavu vytvoříte za rozhodné období, z něhož byl vypočten denní vyměřovací základ při počátku nemoci, pokud DVZ překročil 550 Kč. V menu Nemocenské 2009 budete zadávat dočasné pracovní neschopnosti, které vznikly nově v roce Znovu připomínám, nemocenské jsou nádoba křehká, proto, když se zamotáte, raději Esc ukončete pořízení dokladu a začněte znovu. Do formuláře byly doplněny údaje o kalendářních a pracovních dnech náhrady, kalendářních a pracovních dnech nemocenského, které platí OSSZ, výši náhrady a jejích úpravách.. Položka Snížení snižuje DM 260 (krácení náhrady), položka Zvýšení je bonus, který poskytujete zaměstnanci dle Vašich vnitřních předpisů a ukládá se do pořízených dat s DM 261 ( má oba odvody a daň). Hrubé mzdy Nově se vypočítává DM 1111 Hrubá mzda celkem a to dle příznaku nápočtu v číselníku Druhy mezd Nápočty-Základy pro výpočty Kč Koruny Hrubá mzda celkem. Zahrnuje hrubou mzdu (za práci), náhrady a jiné sloužky mzdy (např. benefity), které jsou zaměstnanci poskytovány. Pokud Vám nebude vyhovovat standardní nastavení, můžete si nápočet upravit. Doporučuji ještě před konečným zpracováním čistých mezd za 01/09, aby po celé období roku 2009 položka zahrnovala stejné složky mzdy. Čisté mzdy Změna výpočtu odvodů na sociální pojištění z důvodu platnosti zákona o nemocenském pojištění. Změna výpočtu odvodů na všeobecné zdravotní pojištění (DM 195,197 Neplacené volno), odvod do minimální mzdy a jiné drobné úpravy. Opraven nápočet odvodu na VZP do základu daně v případě, že má zaměstnanec celý měsíc neplacené volno. Opravena chyba při výpočtu základů daně při dopočtu zdravotního pojištění v případě, že zaměstnanec nemá žádný příjem. Výpočet slev při zpracování daní se provádí dle nového číselníku Důchody a slevy. POZOR - uplatnění slevy zadáváte do položek Od-Do, jinak evidujete pouze datum nároku a v Poznámce č.

3 výměru. Zaúčtování Sestavy Sestavy - Matriční soubory Do sestavy 3.1.S. Průměry sociální byla doplněna položka RPN redukovaný průměr pro náhrady. Do sestavy Karta zaměstnance byla doplněna položka RPN redukovaný průměr pro náhrady. Dále byla doplněna na kartu i položka Sjednaný příjem. Tím byly tyto položky doplněny i do úplného mzdového listu v Mzdový list. Nová sestava 3.1.C. Opis údajů pro Oznámení o nástupu, kde si můžete překontrolovat položky nutné pro korektní vyplnění Oznámení o nástupu do zaměstnání. Sestavy - Hrubé mzdy Nemoci a náhrady Nemocenské dávky opis pokračování nemocí z roku Sociální události a náhrady nová sestava pro opis nemocí a náhrad v roce 2009 Sestavy - Čisté mzdy Do menu Telegram výplatnice byly doplněny nové výplatnice pro rok Můžete upravovat v Formuláře výplatnic dle svých potřeb. Sestavy Odvody sestavy odvodů pro sociální zabezpečení byly upraveny: Přehled o vyměřovacích základech a odvodech rozšířena o Základ pro důchodové pojištění a Odvod na důchodové pojištění Přehled pro OSSZ nová. Po výběru menu se zobrazí vyplněný formulář pro sestavu. Ikonou Tisknout odešlete formulář k tisku. Po vytištění použijete tlačítko Zavřít nad středem formuláře nebo (x) a vrátíte se do programu MZDY Souhrnný přehled dávek a náhrad do posledního sloupce byla doplněna náhrada mzdy za nemoc Potvrzení o náhradě za ztrátu na výdělku - stejná Příloha k žádosti o dávky nová. Před doplňováním údajů pro tuto sestavu doporučuji si pro zaměstnance vytvořit sestavu Podpůrčí doba. Při vyplňování rozhodného období doplňte poslední měsíc, program zobrazí 12 měsíců zpět Soubor pro Přehled pro OSSZ Soubor pro Oznámení o nástupu do zaměstnání Při zpracování sestavy se doplní do položky Průměrná mzda částka korun za rok

4 2008 v období 12/08 Sestavy ostatní Sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech 2009 dle vzoru č. 17. Při výběru této volby se zobrazí seznam zaměstnanců, v němž najdete příslušného zaměstnance pro tisk potvrzení. Stiskem klávesy F2 načtete do zobrazeného formuláře hodnoty z matričního souboru a ročního souboru. Doporučuji předem ukončit slevy a zvýhodnění. V případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení na celý rok 2009, doplníte do položky na zdaňovací období =2009. Pokud zaměstnanec skončil pracovní poměr v průběhu roku 2009, tuto položku nevyplňujete. V Potvrzení se zobrazí jednotlivé měsíce, za než zaměstnanec podepsal daňové prohlášení dle záznamu v MS Mzdových údajů. Klávesou F3 přenesete doplněné údaje do tiskového formuláře a po doplnění vstupních údajů můžete pro tisk formuláře použít ikonu Tisknout. Formulář je pro jiný tisk příliš velký. Tlačítkem Zavřít nad středem formuláře se po vytištění vrátíte do programu MZDY. Sestava Přehled o potvrzení o zdanitelných příjmech sloupce opraveny v návaznosti na formulář v Potvrzení. Sestava Souhrnný přehled plateb doplněna o novou položku v Sociálním zabezpečení: ½ náhrady = položka SocPojKor=8542 v intrvalech DM. Upraveny intervaly pro sestavu. Sestava , 2. Potvrzení roční za loňský rok již neobsahuje údaje o příjmech od předchozích zaměstnavatelů vzhledem k tomu, že na potvrzení o příjmu se již neuvádí vlastní odvod zaměstnance na sociální a všeobecné zdravotní pojištění. Zaměstnanec si musí obstarat samostatná potvrzení od všech zaměstnavatelů v období. Pozor na chybu, kterou Vám již nemohu odstranit: Zaměstnanci, kteří měli celý měsíc neplacené volno a odváděli celý odvod na všeobecné zdravotní pojištění, nemají tento odvod započten v tomto potvrzení. Doporučuji tomuto typu zaměstnanců vystavit potvrzení dle mzdového listu. Sestava ,4. Potvrzení čtvrtletní - do potvrzení se zahrnuje i náhrada mzdy DM 260 (i do ročního potvrzení) v roce 2009 Sestavy a Potvrzení o trvání zaměstnání a výši základu, z něhož bylo sraženo pojistné pro migrující milionáře Sestava Podklad pro ELDP obsahuje ve zvláštním sloupci Vyloučená doba po skončení pracovněprávního vztahu s DM Dbejte na to, abyste správně pořizovali nemoc po skončení pracovněprávního vztahu DM 402 pokračování z roku POZOR do ELDP v programu ATILLA se tyto vyloučené doby nenačítají, ELDP musíte doplnit ručně. Pokud jde o nemoc, která vznikla po skončení pracovního vztahu v roce 2009, už ji na ELDP neuvádíte. Sleduje OSSZ. Soubor POZOR, nově jdou do souboru pro ELDP i důchodci, protože vedete ELDP pro předčasné starobní důchodce a důchodce, kteří pobírali nebo pobírají cizí důchod. Ty, které nepotřebujete, v ATILLOVI vymažete. Sestava Podpůrčí doba - období dle výběru od - do z předchozího roku a roku zpracování - v roce 2009 bude obsahovat jak pokračování nemocenských z roku 2008, tak nové nemoci z Sestava Nemocenské dávky období dle výběru z roku zpracování v roce 2009 bude obsahovat jak pokračování nemocenských z roku 2008, tak nové nemoci z Sestava Neodpracované dny a hodiny - položka ZVS je nahrazena položkou Náhrada (při nemoci). Sestava Průměry pracovněprávní obsahuje novou položku RPN redukovaný průměr pro náhrady Sestava Průměry sociální se vypočte za rozhodné období v metodice roku 2008 s limity pro rok Výběr období byl prodloužen až do roku 2003, od kdy máme v ročním souboru DM Sestava Podrobné průměrné výdělky včetně náhrad doplněn sloupec Benefity Sestavy , 2. Roční zúčtování daně za rok 2008 odpovídají formuláři _13 Výpočet daně a daňového zvýhodnění Sestava Zápočtový list obsahuje dočasné pracovní neschopnosti včetně pracovních a nepracovních úrazů. Použijte formulář pro rok 2009 do doby dokončení sestav Zápočtový list a Potvrzení pro ÚP.

5 Uzávěrka měsíční Doplněn výpočet položky RPN Redukovaný průměr pro náhrady. Roční zúčtování Roční uzávěrka doplní do souboru pro roční zúčtování položky z ročního souboru z období 12/08 (je nezbytné, aby byl na disku přítomen v příslušném adresáři) a z matričního souboru z období 01/09 dopočte slevy na dani za rok 2008 s přepínači z období 12/08). Proto doporučuji před spuštěním měsíční uzávěrky překontrolovat nastavení matričního souboru Důchody a slevy, ušetříte si mnoho práce. Roční uzávěrka rovněž doplní do souboru pro RZ Vámi uplatněné daňové zvýhodnění na děti zaměstnance. Pokud měl zaměstnanec předchozího zaměstnavatele nebo jste slevu uplatnili špatně (dali jste nižší (protože pokud jste dali vyšší, máte chybu a nelze opravit v RZ)), opravte ř. 23 ve formuláři RZ. Opět nezapomeňte na uložení vratky daně do aktuálního PPV, a vždy do stejného PPV, pokud provádíte opravu. Uzávěrka za rok 2008 Než pustíte uzávěrku za rok 2008: 1. Udělejte zálohu Záloha s výběrem (archivujte všechny nabídnuté položky) 2. Překontrolujte, případně nastavte v Přepínače nastavení přepínačů pro rok 2009: Doplňte údaje o zápise do obchodního rejstříku, pokud nemáte vyplněno Rozhodněte se pro variantu výpočtu náhrady za svátek při negativním pořízení dle vašich vnitřních předpisů v části Pořízení a hrubé mzdy Opravte v části Zpracování Čisté mzdy Pracovní doba Položku Denní pracovní doba na hodnotu stanovenou ve Vaší organizaci jako základní pracovní doba. V části Průměry pracovněprávní překontrolujte Typ výpočtu denního průměru dle Vašich vnitřních předpisů, a Nastavení rozhodného období (všichni předcházející čtvrtletí), pokud všichni Vaši zaměstnanci nepracují v kontech pracovní doby. V části Pojištění opravte účet pro odvody na SP, doplňte Váš nový Variabilní symbol, který jste obdrželi v lednu 2009 od OSSZ. Dále doplňte Název a Kód OSSZ, pod kterou spadáte. V části ostatní zatrhněte přepínač Nad 50 ZPS, pokud zaměstnáváte více než 50% zaměstnanců se zdravotním pojištění, u vybraných PPV se pak bude uplatňovat odpočet na VZP. POZOR, 99% podniků bude mít NEZATRŽENO. Uložte klávesou F2. 3. Otevřete nabídku Plánovací kalendář a překontrolujte, zda je upravena pracovní doba dle nastavení v přepínači Denní pracovní doba. Uložte klávesou F2, čímž vypočtete všem zaměstnancům pracovní dobu dle jejich harmonogramů. 4. Překontrolujte, zda verze doplnila nové či aktualizované číselníky (Důchody a slevy, Položky výplatnice, Pracovněprávní vztahy, Řádky mzdového listu, Sazby sociálního pojištění, Sazby zdravotního pojištění, Výdělečné činnosti) 5. Překontrolujte matriční soubory (Důchody a slevy, Pracovní doba). V případě, že budete nastavovat nové turnusové režimy nebo opravovat údaje v MS Pracovní doba, proveďte znovu 3. Přepočet plánovacích kalendářů. 6. Spusťte roční uzávěrku Uzavření roku 2008

6 Uzávěrka provede: Převod PPV, výdělečných činností a důchodů a slev na metodiku Pro korektní převod PPV budete potřebovat opis Vašich číselníku Pracovněprávní vztahy z období 12/08. Proto před započetím uzávěrkových prací nastavte období 12/08, proveďte opis číselníku Pracovněprávní vztahy, změnou zpracovávaného období se nastavte zpět do období 01/09. Rovněž si připravte tento text, zejména stať o určení typu pracovněprávního vztahu, typu odvodu na SP a typu odvodu na ZP a do opisu číselníku si určete nový PPV pro rok V roční uzávěrce již máte připravenou tabulku pro převod, kterou si však musíte zaktualizovat na Vaše podmínky. Pozor na PPV 123, 523, 723, 823 v číselníku roku Pokud nejste firma, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se ZP, neměl by se typ odvodu 3 (na posledním místě v PPV) na zdravotní pojištění s odpočtem na ZP ve Vašem podniku vyskytovat. Převod PPV se provede dle převodní tabulky, kterou můžete sami před spuštěním roční uzávěrky aktualizovat v nabídce Seznam pro převod PPV. PPV 2008 Název Pracovní poměr s dopočtem ZP 114 Pracovní poměr bez dopočtu ZP 117 Pracovní poměr, z dopočtu pracovník 123 Pracovní poměr s odpočtem ZP PPV 2009 Název Pracovní poměr s dopočtem na VZP 114 Pracovní poměr bez dopočtu na VZP 111 Pracovní poměr s dopočtem na VZP 123 Pracovní poměr s odpočtem VZP 50% ZP 214 Souběžný pracovní poměr 214 Souběžný pracovní poměr 344 Příležitostné zaměstnání (Kč) 356 Krátkodobé zaměstnání bez odvodu na SP 348 Příležitostné zaměstnání (dny, Kč) 366 Krátkodobé zaměstnání s odvody 446 Dohoda o provedení práce 435 Dohoda o provedení práce 511 Smlouva na výzvu organizace s dopočtem ZP 517 Smlouva na výzvu organizace, z dopočtu pracovník 522 Smlouva na výzvu organizace s odvodem nad Smlouva na výzvu organizace s odpočtem Nad Učni a studenti praktický výcvik 521 Zaměstnání malého rozsahu s dopočtem VZP 521 Zaměstnání malého rozsahu s dopočtem VZP 522 Zaměstnání malého rozsahu 523 Zaměstnání malého rozsahu s odpočtem VZP-50% ZP 145 Učni praktický výcvik 635 Dohoda o pracovní činnosti 622 Dohoda o pracovní činnosti 623 Dohoda o pracovní činnosti s odpočtem ZP 711 Společník s.r.o. s dopočtem ZP 623 Dohoda o pracovní činnosti s odpočtem VZP-50% ZP 771 Společník s.r.o. s dopočtem na VZP

7 714 Společník s.r.o. bez dopočtu ZP 717 Společník s.r.o. z dopočtu pracovník 722 Společník s.r.o. s odvodem nad Společník s.r.o. s odpočtem a odvodem nad Společník s.r.o. 771 Společník s.r.o. s dopočtem na VZP 777 Společník s.r.o. 777 Společník s.r.o. 811 Člen družstva s dopočtem ZP 811 Předseda družstva s dopočtem na VZP 814 Člen družstva bez dopočtu ZP 874 Člen družstva, odměna určena předem 817 Člen družstva z dopočtu pracovník 822 Člen družstva s odvodem nad Člen družstva s odpočtem a odvodem nad Domácký pracovník s dopočtem ZP 922 Domácký pracovník bez dopočtu 811 Předseda družstva s dopočtem na VZP 844 Člen představenstva družstva, odměna určena dodatečně 844 Člen představenstva družstva, odměna určena dodatečně 911 Domácký pracovník s dopočtem ZP 914 Domácký pracovník bez dopočtu ZP Do volných řádků doplňte vlastní PPV. V programu přidejte nový řádek klávesou F5. V dolní části nabídky Vám program nabídne volbu pro vyčištění matričního souboru. Zatržením políčka ANO dáte programu pokyn, aby z matričního souboru odstranil všechny zaměstnance, jimž skončil pracovní poměr před rokem 2008 ( tj. do ) a všechny pracovně právní vztahy, které skončily před rokem POZOR, rovněž sloučí PPV se stejným pořadím do nového PPV podle převodního můstku. Typ PPV s! v názvu je připravena pro změnu, nepoužívejte. Převod Výdělečných činností dle následujícího převodního můstku: Původní Nová Popis <prázdná>, 0 nebo 5 1 První pracovní poměr 1 2 Druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele 2 3 Třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele A 4 Čtvrtý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele B 5 Pátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele C 6 Šestý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

8 3 A Dohoda o pracovní činnosti 6 B Druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele D C Třetí dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele E D Čtvrtá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele F E Pátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele G F Šestá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele H G Sedmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele I H Osmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele J I Devátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele K J Desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele 4 K Dobrovolný pracovník pečovatelské služby 7 S Společník (pozor, po převodu nutno upravit) = S společník R=jednatel 8 O Člen družstva ( 5 písm. a) bod 4 ZNP) (pozor, po převodu nutno upravit) = O člen družstva s odměnou mimo pracovní vztah, P člen družstva bez pracovní smlouvy, který odvádí jen důchodové pojištění 9 L Domácký zaměstnanec Jiné 0 Neuvedeno (např. dohody o provedení práce) Převod Důchodů a slev dle následujícího převodního můstku: Původní Nové (OSSZ) Kód v MS 0 3 ČID ID 50 2 P - ZTP-P Starobní důchod 49 4 S Student 83 6 X ZP (Pro oznámení o OZP) 88 7 Y ZP těžší (Pro oznámení o OZP) ID Vdovský důchod A Cizí charakteru starobního B Cizí charakteru plně invalidního 66 Výpočet průměrů na sociální dávky dle metodiky Výpočet RPN Redukovaného průměrů pro náhrady dle metodiky 2009.

9 Nápočet položek pro Roční zúčtování. POZOR v každém případě vytiskněte protokoly z roční uzávěrky, budete je potřebovat pro kontrolu matričního souboru a aktualizaci činností typu O,P,R,S. Servis V rámci nabídky 5.0.D. Servisní přepočet pracovněprávních průměrů se provede i přepočet položky Redukovaný průměr pro náhrady v MS sociálních průměrů V nabídce Hromadná změna PPV provedete převod PPV u jednotlivých pracovníků, kteří nezapadli do převodního můstku PPV. Příklad: Zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu jednoho roku na práci podle potřeb organizace. Doporučuji převést tento typ zaměstnanců na PPV 522, protože se jedná o zaměstnání malého rozsahu se Sjednaným příjmem = 0. Zaměstnance přihlásíte na nemocenské pojištění až v měsíci, kdy dosáhne příjmu nejméně 2000,- Kč. Nastavení Přepínače Nastavení přepínačů pro rok 2009 najdete v příloze. Vytiskněte a založte k dokumentaci. Plánovací kalendář Překontrolujte svátky v roce 2009 a uložte klávesou F2. Doplní se plánovací kalendář pro rok 2009 všem aktivním zaměstnancům v matričním souboru. Formuláře výplatnic Přidány nové formuláře výplatnic pro rok 2009 Intervaly druhů mezd V příloze najdete nastavení intervalů DM pro rok Je staronové, proto tisk založte pro vlastní kontrolu. Pokud provádíte vlastní úpravy, poznačte do tisku. Můžete opravovat i v období 01/09. Číselníky vlastní Číselník Sazby sociálního pojištění, POZOR změna typu SP, prostudujte dokumentaci. Číselník Sazby zdravotního pojištění, POZOR změna typu ZP, prostudujte dokumentaci. Číselník Pracovněprávní vztahy rekonstruován ve vazbě na změny odvodů na SP a VZP Číselník Výdělečné činnosti dle metodiky k Oznámení o nástupu do zaměstnání, ukončení zaměstnání, změny

10 Číselník Druhy mezd aktualizován na metodiku roku 2009, Číselník Položky výplatnice je aktualizován pro výplatnice Číselník Řádky mzdového listu je aktualizován pro rok 2009 v rámci nové metodiky výpočtu odvodů na SP. Číselník Důchody a slevy nový, uživateli přístupný pouze seznam, ostatní položky nastavuje metodik modulu Různé Program ATILLA ver s Oznámením o nástupu do zaměstnání (ukončení zaměstnání, opravy) bude na webu během tohoto týdne, pusťte si občas program, aby se mohla provést automatická aktualizace. Pošleme Vám přes AutoVer upozornění. Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Prosím, abyste mi telefonovali od zapnutého počítače, pokud budete mít telefonický dotaz nebo připomínku. Jsem Vám k dispozici každé pondělí na tel.čísle Můžete samozřejmě telefonovat kdykoliv, pokud nezvednu telefon, nenechávejte mi vzkaz, zpravidla na ně nereflektuji. Nejlépe, pokud mi pošlete mail na s popisem problému. V případě, že nebudu mít dostatek informací, požádám Vás mailem, abyste mi zatelefonovali. Děkuji za pochopení a doufám, že budeme i nadále perfektně spolupracovat jako dosud. Helena Plavecká

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV mzdy 2b Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV verze z 19.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů pro příklady zpracování stavů u PPV (neschopenek, OČR, PPM, ) 1) Výpočet vyměřovacích základů pro nemocenské

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a)

Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2009 (verze 7.61 a 7.61a) Mzdy za leden 2009 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.61. Na starších verzích, nelze od roku 2009 zpracovávat mzdy! Pokud se po spuštění

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy pro zaměstnavatele přináší od 1.8.2009 zákon 221/2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Modul RLZ - nepřítomnosti

Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Školící materiál pro samostudium 13.10.2011 Pavelkova Romana Datum tisku 16.12.2011 2 Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Obsah Úvod... 3 Nepřítomnosti... 4 Pořízení

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy J. Osvaldová CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Zákon 89/1995 Sb. 19 odst. 2 Nová klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Nahrazuje dosavadní KZAM-R Platnost od

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance.

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance. Příjmení, jméno a rodné číslo - vyplňte u vyživovaných osob (dětí a manželky) Poznámka - text k dané slevě na dani (např. stupeň invalidity, škola...) Pozor!!! slevy na dani se neuplatní, pokud není ve

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Popis práce s evidencí docházky

Popis práce s evidencí docházky Popis práce s evidencí docházky Jednou z novinek v programu Mzdy Profi pro rok 2012 je nová evidence docházky, navázaná na evidenci pracovních neschopností a mzdové listy. V tomto textu se dozvíte, jak

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 Použití režimu přenesení daňové povinnosti v programu OZO 2012 (nově upravené vydání) 1) Legislativa Režim přenesení daňové povinnosti dle 92a zákona o DPH se použije v případě plnění pro jiného plátce

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více