MZDY 2009 verze ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDY 2009 verze 13.00. ze dne 1.2.2009"

Transkript

1 MZDY 2009 verze ze dne Postup reinstalace: Reinstalujete v období 01/09 po měsíční uzávěrce za období 12/08 na verzi obvyklým způsobem. Změny od verze Matriční soubory Průběh pracovního poměru Roční uzávěrka 2008 převedla položku PPV podle převodní tabulky na nový číselník PPV. Překontrolujte. Roční uzávěrka 2008 převedla u všech zaměstnanců položku Činnosti na nový číselník (váže na Oznámení o nástupu do zaměstnání). Překontrolujte a u zaměstnanců, kteří jsou členy s.r.o, komanditisty nebo členy družstva opravte v souladu s popisem k Oznámení. Roční uzávěrka 2008 převedla údaje v matričním souboru důchody a slevy na nový číselník podle převodní tabulky. Překontrolujte. Do matričního souboru průběhu pracovního poměru lze zadávat stejný typ PPV, pokud má různé pořadí (např. 111/01, 111/02) v případě, že pracovník nastupuje opětovně do zaměstnání a podmínky pracovní smlouvy a pro odvody jsou stejné. Opraveno názvosloví Vynětí. Pro prodlouženou mateřskou dovolenou nad 3 roky věku dítěte používejte vynětí typu Další mateřská dovolená. Osobní údaje Místo přechodného bydliště uvádíte kontaktní adresu, u cizinců adresu místa pobytu v ČR Mzdové údaje Novou položku Zaměstnání malého rozsahu označíte mezerníkem [X] v případě, že pracovník vykonává zaměstnání malého rozsahu, tj. do hodnoty přepínače pro zaměstnání malého rozsahu Koruny (pro rok 2009 je 2000 Kč). V tomto případě uvedete do položky Sjednaný příjem sjednanou částku, která je nižšší než 2000, může být i 0, pokud příjem nebyl sjednán při zaměstnání v rozsahu alespoň v hodnotě přepínače Zaměstnání malého rozsahu Dny (15). V případě že je sjednán měsíční příjem alespoň 2000, položku neoznačíte [ ], a do položky Sjednaný příjem uvedete hodnotu alespoň 2000 Kč. Pozor, od roku 2009 program tuto vazbu kontroluje, protože je zaměstnavatel podle 95 odst. 1) písm.b) zákona č. 187/2006 Sb. povinen vést výši sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu. Projděte všechny zaměstnance a opravte na příslušné hodnoty ve vazbě na PPV tak, aby PPV odpovídalo zaměstnání malého rozsahu, pokud je použijete ( Např. PPV 111 nemůže být zaměstnání malého rozsahu, požijte PPV 122. Důchody a slevy Roční uzávěrka za rok 2008 převedla důchody a slevy na nový číselník Důchody a slevy, který najdete v Číselníky vlastní. Opravovat nastavení číselníku přísluší pouze metodikovi modulu. Údaje z tohoto matričního souboru se přenášejí do Oznámení o nástupu do zaměstnání. Překontrolujte. Průměry sociální Pro rok 2009 vypočítáváme průměr sociální pro dávky v metodice podle zákona o nemocenském

2 pojištění. Pokud máte osoby na peněžité pomoci v mateřství, jimž vyplácíte i v roce 2009 pokračování z roku 2008, doplňte jim mimořádně v období 01/09 do položky Redukovaný pro PPM průměr, jímž budete platit PPM v roce 2009 při negativním pořízení. K tomuto účelu můžete použít sestavu Průměry sociální, která počítá průměry na dávky, které pokračují v roce 2009 z roku 2008 v metodice 2008 s upravenými limity pro rok Ostatní položky nevyužíváte, jsou jen pro Vaši informaci. Doplněna položka Redukovaný průměr pro náhradu. Program dosazuje do položky Průměr při pořízení nemocenských Roční uzávěrka 2008 naplnila novou položku Redukovaný průměr pro náhradu, která je určena pro výpočet náhrady za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Vypočítává se podle 192 zákoníku práce z průměrného hodinového výdělku redukovaného dle předpisů o nemocenském pojištění. Mění se při každém přepočtu pracovněprávního průměru hodinového, tj. zpravidla čtvrtletně. Pořízení V menu Nemocenské 2008 budete pořízovat pokračování dočasných pracovních neschopností, které přecházejí z roku Nezapomeňte, že se v tomto případě upravují průměry podle nových limitů. K tomuto účelu můžete použít sestavu Průměry sociální, která počítá průměry na dávky, které pokračují v roce 2009 z roku 2008 v metodice 2008 s upravenými limity pro rok U každého nemocného pracovníka sestavu vytvoříte za rozhodné období, z něhož byl vypočten denní vyměřovací základ při počátku nemoci, pokud DVZ překročil 550 Kč. V menu Nemocenské 2009 budete zadávat dočasné pracovní neschopnosti, které vznikly nově v roce Znovu připomínám, nemocenské jsou nádoba křehká, proto, když se zamotáte, raději Esc ukončete pořízení dokladu a začněte znovu. Do formuláře byly doplněny údaje o kalendářních a pracovních dnech náhrady, kalendářních a pracovních dnech nemocenského, které platí OSSZ, výši náhrady a jejích úpravách.. Položka Snížení snižuje DM 260 (krácení náhrady), položka Zvýšení je bonus, který poskytujete zaměstnanci dle Vašich vnitřních předpisů a ukládá se do pořízených dat s DM 261 ( má oba odvody a daň). Hrubé mzdy Nově se vypočítává DM 1111 Hrubá mzda celkem a to dle příznaku nápočtu v číselníku Druhy mezd Nápočty-Základy pro výpočty Kč Koruny Hrubá mzda celkem. Zahrnuje hrubou mzdu (za práci), náhrady a jiné sloužky mzdy (např. benefity), které jsou zaměstnanci poskytovány. Pokud Vám nebude vyhovovat standardní nastavení, můžete si nápočet upravit. Doporučuji ještě před konečným zpracováním čistých mezd za 01/09, aby po celé období roku 2009 položka zahrnovala stejné složky mzdy. Čisté mzdy Změna výpočtu odvodů na sociální pojištění z důvodu platnosti zákona o nemocenském pojištění. Změna výpočtu odvodů na všeobecné zdravotní pojištění (DM 195,197 Neplacené volno), odvod do minimální mzdy a jiné drobné úpravy. Opraven nápočet odvodu na VZP do základu daně v případě, že má zaměstnanec celý měsíc neplacené volno. Opravena chyba při výpočtu základů daně při dopočtu zdravotního pojištění v případě, že zaměstnanec nemá žádný příjem. Výpočet slev při zpracování daní se provádí dle nového číselníku Důchody a slevy. POZOR - uplatnění slevy zadáváte do položek Od-Do, jinak evidujete pouze datum nároku a v Poznámce č.

3 výměru. Zaúčtování Sestavy Sestavy - Matriční soubory Do sestavy 3.1.S. Průměry sociální byla doplněna položka RPN redukovaný průměr pro náhrady. Do sestavy Karta zaměstnance byla doplněna položka RPN redukovaný průměr pro náhrady. Dále byla doplněna na kartu i položka Sjednaný příjem. Tím byly tyto položky doplněny i do úplného mzdového listu v Mzdový list. Nová sestava 3.1.C. Opis údajů pro Oznámení o nástupu, kde si můžete překontrolovat položky nutné pro korektní vyplnění Oznámení o nástupu do zaměstnání. Sestavy - Hrubé mzdy Nemoci a náhrady Nemocenské dávky opis pokračování nemocí z roku Sociální události a náhrady nová sestava pro opis nemocí a náhrad v roce 2009 Sestavy - Čisté mzdy Do menu Telegram výplatnice byly doplněny nové výplatnice pro rok Můžete upravovat v Formuláře výplatnic dle svých potřeb. Sestavy Odvody sestavy odvodů pro sociální zabezpečení byly upraveny: Přehled o vyměřovacích základech a odvodech rozšířena o Základ pro důchodové pojištění a Odvod na důchodové pojištění Přehled pro OSSZ nová. Po výběru menu se zobrazí vyplněný formulář pro sestavu. Ikonou Tisknout odešlete formulář k tisku. Po vytištění použijete tlačítko Zavřít nad středem formuláře nebo (x) a vrátíte se do programu MZDY Souhrnný přehled dávek a náhrad do posledního sloupce byla doplněna náhrada mzdy za nemoc Potvrzení o náhradě za ztrátu na výdělku - stejná Příloha k žádosti o dávky nová. Před doplňováním údajů pro tuto sestavu doporučuji si pro zaměstnance vytvořit sestavu Podpůrčí doba. Při vyplňování rozhodného období doplňte poslední měsíc, program zobrazí 12 měsíců zpět Soubor pro Přehled pro OSSZ Soubor pro Oznámení o nástupu do zaměstnání Při zpracování sestavy se doplní do položky Průměrná mzda částka korun za rok

4 2008 v období 12/08 Sestavy ostatní Sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech 2009 dle vzoru č. 17. Při výběru této volby se zobrazí seznam zaměstnanců, v němž najdete příslušného zaměstnance pro tisk potvrzení. Stiskem klávesy F2 načtete do zobrazeného formuláře hodnoty z matričního souboru a ročního souboru. Doporučuji předem ukončit slevy a zvýhodnění. V případě, že zaměstnanec podepsal prohlášení na celý rok 2009, doplníte do položky na zdaňovací období =2009. Pokud zaměstnanec skončil pracovní poměr v průběhu roku 2009, tuto položku nevyplňujete. V Potvrzení se zobrazí jednotlivé měsíce, za než zaměstnanec podepsal daňové prohlášení dle záznamu v MS Mzdových údajů. Klávesou F3 přenesete doplněné údaje do tiskového formuláře a po doplnění vstupních údajů můžete pro tisk formuláře použít ikonu Tisknout. Formulář je pro jiný tisk příliš velký. Tlačítkem Zavřít nad středem formuláře se po vytištění vrátíte do programu MZDY. Sestava Přehled o potvrzení o zdanitelných příjmech sloupce opraveny v návaznosti na formulář v Potvrzení. Sestava Souhrnný přehled plateb doplněna o novou položku v Sociálním zabezpečení: ½ náhrady = položka SocPojKor=8542 v intrvalech DM. Upraveny intervaly pro sestavu. Sestava , 2. Potvrzení roční za loňský rok již neobsahuje údaje o příjmech od předchozích zaměstnavatelů vzhledem k tomu, že na potvrzení o příjmu se již neuvádí vlastní odvod zaměstnance na sociální a všeobecné zdravotní pojištění. Zaměstnanec si musí obstarat samostatná potvrzení od všech zaměstnavatelů v období. Pozor na chybu, kterou Vám již nemohu odstranit: Zaměstnanci, kteří měli celý měsíc neplacené volno a odváděli celý odvod na všeobecné zdravotní pojištění, nemají tento odvod započten v tomto potvrzení. Doporučuji tomuto typu zaměstnanců vystavit potvrzení dle mzdového listu. Sestava ,4. Potvrzení čtvrtletní - do potvrzení se zahrnuje i náhrada mzdy DM 260 (i do ročního potvrzení) v roce 2009 Sestavy a Potvrzení o trvání zaměstnání a výši základu, z něhož bylo sraženo pojistné pro migrující milionáře Sestava Podklad pro ELDP obsahuje ve zvláštním sloupci Vyloučená doba po skončení pracovněprávního vztahu s DM Dbejte na to, abyste správně pořizovali nemoc po skončení pracovněprávního vztahu DM 402 pokračování z roku POZOR do ELDP v programu ATILLA se tyto vyloučené doby nenačítají, ELDP musíte doplnit ručně. Pokud jde o nemoc, která vznikla po skončení pracovního vztahu v roce 2009, už ji na ELDP neuvádíte. Sleduje OSSZ. Soubor POZOR, nově jdou do souboru pro ELDP i důchodci, protože vedete ELDP pro předčasné starobní důchodce a důchodce, kteří pobírali nebo pobírají cizí důchod. Ty, které nepotřebujete, v ATILLOVI vymažete. Sestava Podpůrčí doba - období dle výběru od - do z předchozího roku a roku zpracování - v roce 2009 bude obsahovat jak pokračování nemocenských z roku 2008, tak nové nemoci z Sestava Nemocenské dávky období dle výběru z roku zpracování v roce 2009 bude obsahovat jak pokračování nemocenských z roku 2008, tak nové nemoci z Sestava Neodpracované dny a hodiny - položka ZVS je nahrazena položkou Náhrada (při nemoci). Sestava Průměry pracovněprávní obsahuje novou položku RPN redukovaný průměr pro náhrady Sestava Průměry sociální se vypočte za rozhodné období v metodice roku 2008 s limity pro rok Výběr období byl prodloužen až do roku 2003, od kdy máme v ročním souboru DM Sestava Podrobné průměrné výdělky včetně náhrad doplněn sloupec Benefity Sestavy , 2. Roční zúčtování daně za rok 2008 odpovídají formuláři _13 Výpočet daně a daňového zvýhodnění Sestava Zápočtový list obsahuje dočasné pracovní neschopnosti včetně pracovních a nepracovních úrazů. Použijte formulář pro rok 2009 do doby dokončení sestav Zápočtový list a Potvrzení pro ÚP.

5 Uzávěrka měsíční Doplněn výpočet položky RPN Redukovaný průměr pro náhrady. Roční zúčtování Roční uzávěrka doplní do souboru pro roční zúčtování položky z ročního souboru z období 12/08 (je nezbytné, aby byl na disku přítomen v příslušném adresáři) a z matričního souboru z období 01/09 dopočte slevy na dani za rok 2008 s přepínači z období 12/08). Proto doporučuji před spuštěním měsíční uzávěrky překontrolovat nastavení matričního souboru Důchody a slevy, ušetříte si mnoho práce. Roční uzávěrka rovněž doplní do souboru pro RZ Vámi uplatněné daňové zvýhodnění na děti zaměstnance. Pokud měl zaměstnanec předchozího zaměstnavatele nebo jste slevu uplatnili špatně (dali jste nižší (protože pokud jste dali vyšší, máte chybu a nelze opravit v RZ)), opravte ř. 23 ve formuláři RZ. Opět nezapomeňte na uložení vratky daně do aktuálního PPV, a vždy do stejného PPV, pokud provádíte opravu. Uzávěrka za rok 2008 Než pustíte uzávěrku za rok 2008: 1. Udělejte zálohu Záloha s výběrem (archivujte všechny nabídnuté položky) 2. Překontrolujte, případně nastavte v Přepínače nastavení přepínačů pro rok 2009: Doplňte údaje o zápise do obchodního rejstříku, pokud nemáte vyplněno Rozhodněte se pro variantu výpočtu náhrady za svátek při negativním pořízení dle vašich vnitřních předpisů v části Pořízení a hrubé mzdy Opravte v části Zpracování Čisté mzdy Pracovní doba Položku Denní pracovní doba na hodnotu stanovenou ve Vaší organizaci jako základní pracovní doba. V části Průměry pracovněprávní překontrolujte Typ výpočtu denního průměru dle Vašich vnitřních předpisů, a Nastavení rozhodného období (všichni předcházející čtvrtletí), pokud všichni Vaši zaměstnanci nepracují v kontech pracovní doby. V části Pojištění opravte účet pro odvody na SP, doplňte Váš nový Variabilní symbol, který jste obdrželi v lednu 2009 od OSSZ. Dále doplňte Název a Kód OSSZ, pod kterou spadáte. V části ostatní zatrhněte přepínač Nad 50 ZPS, pokud zaměstnáváte více než 50% zaměstnanců se zdravotním pojištění, u vybraných PPV se pak bude uplatňovat odpočet na VZP. POZOR, 99% podniků bude mít NEZATRŽENO. Uložte klávesou F2. 3. Otevřete nabídku Plánovací kalendář a překontrolujte, zda je upravena pracovní doba dle nastavení v přepínači Denní pracovní doba. Uložte klávesou F2, čímž vypočtete všem zaměstnancům pracovní dobu dle jejich harmonogramů. 4. Překontrolujte, zda verze doplnila nové či aktualizované číselníky (Důchody a slevy, Položky výplatnice, Pracovněprávní vztahy, Řádky mzdového listu, Sazby sociálního pojištění, Sazby zdravotního pojištění, Výdělečné činnosti) 5. Překontrolujte matriční soubory (Důchody a slevy, Pracovní doba). V případě, že budete nastavovat nové turnusové režimy nebo opravovat údaje v MS Pracovní doba, proveďte znovu 3. Přepočet plánovacích kalendářů. 6. Spusťte roční uzávěrku Uzavření roku 2008

6 Uzávěrka provede: Převod PPV, výdělečných činností a důchodů a slev na metodiku Pro korektní převod PPV budete potřebovat opis Vašich číselníku Pracovněprávní vztahy z období 12/08. Proto před započetím uzávěrkových prací nastavte období 12/08, proveďte opis číselníku Pracovněprávní vztahy, změnou zpracovávaného období se nastavte zpět do období 01/09. Rovněž si připravte tento text, zejména stať o určení typu pracovněprávního vztahu, typu odvodu na SP a typu odvodu na ZP a do opisu číselníku si určete nový PPV pro rok V roční uzávěrce již máte připravenou tabulku pro převod, kterou si však musíte zaktualizovat na Vaše podmínky. Pozor na PPV 123, 523, 723, 823 v číselníku roku Pokud nejste firma, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se ZP, neměl by se typ odvodu 3 (na posledním místě v PPV) na zdravotní pojištění s odpočtem na ZP ve Vašem podniku vyskytovat. Převod PPV se provede dle převodní tabulky, kterou můžete sami před spuštěním roční uzávěrky aktualizovat v nabídce Seznam pro převod PPV. PPV 2008 Název Pracovní poměr s dopočtem ZP 114 Pracovní poměr bez dopočtu ZP 117 Pracovní poměr, z dopočtu pracovník 123 Pracovní poměr s odpočtem ZP PPV 2009 Název Pracovní poměr s dopočtem na VZP 114 Pracovní poměr bez dopočtu na VZP 111 Pracovní poměr s dopočtem na VZP 123 Pracovní poměr s odpočtem VZP 50% ZP 214 Souběžný pracovní poměr 214 Souběžný pracovní poměr 344 Příležitostné zaměstnání (Kč) 356 Krátkodobé zaměstnání bez odvodu na SP 348 Příležitostné zaměstnání (dny, Kč) 366 Krátkodobé zaměstnání s odvody 446 Dohoda o provedení práce 435 Dohoda o provedení práce 511 Smlouva na výzvu organizace s dopočtem ZP 517 Smlouva na výzvu organizace, z dopočtu pracovník 522 Smlouva na výzvu organizace s odvodem nad Smlouva na výzvu organizace s odpočtem Nad Učni a studenti praktický výcvik 521 Zaměstnání malého rozsahu s dopočtem VZP 521 Zaměstnání malého rozsahu s dopočtem VZP 522 Zaměstnání malého rozsahu 523 Zaměstnání malého rozsahu s odpočtem VZP-50% ZP 145 Učni praktický výcvik 635 Dohoda o pracovní činnosti 622 Dohoda o pracovní činnosti 623 Dohoda o pracovní činnosti s odpočtem ZP 711 Společník s.r.o. s dopočtem ZP 623 Dohoda o pracovní činnosti s odpočtem VZP-50% ZP 771 Společník s.r.o. s dopočtem na VZP

7 714 Společník s.r.o. bez dopočtu ZP 717 Společník s.r.o. z dopočtu pracovník 722 Společník s.r.o. s odvodem nad Společník s.r.o. s odpočtem a odvodem nad Společník s.r.o. 771 Společník s.r.o. s dopočtem na VZP 777 Společník s.r.o. 777 Společník s.r.o. 811 Člen družstva s dopočtem ZP 811 Předseda družstva s dopočtem na VZP 814 Člen družstva bez dopočtu ZP 874 Člen družstva, odměna určena předem 817 Člen družstva z dopočtu pracovník 822 Člen družstva s odvodem nad Člen družstva s odpočtem a odvodem nad Domácký pracovník s dopočtem ZP 922 Domácký pracovník bez dopočtu 811 Předseda družstva s dopočtem na VZP 844 Člen představenstva družstva, odměna určena dodatečně 844 Člen představenstva družstva, odměna určena dodatečně 911 Domácký pracovník s dopočtem ZP 914 Domácký pracovník bez dopočtu ZP Do volných řádků doplňte vlastní PPV. V programu přidejte nový řádek klávesou F5. V dolní části nabídky Vám program nabídne volbu pro vyčištění matričního souboru. Zatržením políčka ANO dáte programu pokyn, aby z matričního souboru odstranil všechny zaměstnance, jimž skončil pracovní poměr před rokem 2008 ( tj. do ) a všechny pracovně právní vztahy, které skončily před rokem POZOR, rovněž sloučí PPV se stejným pořadím do nového PPV podle převodního můstku. Typ PPV s! v názvu je připravena pro změnu, nepoužívejte. Převod Výdělečných činností dle následujícího převodního můstku: Původní Nová Popis <prázdná>, 0 nebo 5 1 První pracovní poměr 1 2 Druhý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele 2 3 Třetí pracovní poměr u téhož zaměstnavatele A 4 Čtvrtý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele B 5 Pátý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele C 6 Šestý pracovní poměr u téhož zaměstnavatele

8 3 A Dohoda o pracovní činnosti 6 B Druhá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele D C Třetí dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele E D Čtvrtá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele F E Pátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele G F Šestá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele H G Sedmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele I H Osmá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele J I Devátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele K J Desátá dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele 4 K Dobrovolný pracovník pečovatelské služby 7 S Společník (pozor, po převodu nutno upravit) = S společník R=jednatel 8 O Člen družstva ( 5 písm. a) bod 4 ZNP) (pozor, po převodu nutno upravit) = O člen družstva s odměnou mimo pracovní vztah, P člen družstva bez pracovní smlouvy, který odvádí jen důchodové pojištění 9 L Domácký zaměstnanec Jiné 0 Neuvedeno (např. dohody o provedení práce) Převod Důchodů a slev dle následujícího převodního můstku: Původní Nové (OSSZ) Kód v MS 0 3 ČID ID 50 2 P - ZTP-P Starobní důchod 49 4 S Student 83 6 X ZP (Pro oznámení o OZP) 88 7 Y ZP těžší (Pro oznámení o OZP) ID Vdovský důchod A Cizí charakteru starobního B Cizí charakteru plně invalidního 66 Výpočet průměrů na sociální dávky dle metodiky Výpočet RPN Redukovaného průměrů pro náhrady dle metodiky 2009.

9 Nápočet položek pro Roční zúčtování. POZOR v každém případě vytiskněte protokoly z roční uzávěrky, budete je potřebovat pro kontrolu matričního souboru a aktualizaci činností typu O,P,R,S. Servis V rámci nabídky 5.0.D. Servisní přepočet pracovněprávních průměrů se provede i přepočet položky Redukovaný průměr pro náhrady v MS sociálních průměrů V nabídce Hromadná změna PPV provedete převod PPV u jednotlivých pracovníků, kteří nezapadli do převodního můstku PPV. Příklad: Zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu jednoho roku na práci podle potřeb organizace. Doporučuji převést tento typ zaměstnanců na PPV 522, protože se jedná o zaměstnání malého rozsahu se Sjednaným příjmem = 0. Zaměstnance přihlásíte na nemocenské pojištění až v měsíci, kdy dosáhne příjmu nejméně 2000,- Kč. Nastavení Přepínače Nastavení přepínačů pro rok 2009 najdete v příloze. Vytiskněte a založte k dokumentaci. Plánovací kalendář Překontrolujte svátky v roce 2009 a uložte klávesou F2. Doplní se plánovací kalendář pro rok 2009 všem aktivním zaměstnancům v matričním souboru. Formuláře výplatnic Přidány nové formuláře výplatnic pro rok 2009 Intervaly druhů mezd V příloze najdete nastavení intervalů DM pro rok Je staronové, proto tisk založte pro vlastní kontrolu. Pokud provádíte vlastní úpravy, poznačte do tisku. Můžete opravovat i v období 01/09. Číselníky vlastní Číselník Sazby sociálního pojištění, POZOR změna typu SP, prostudujte dokumentaci. Číselník Sazby zdravotního pojištění, POZOR změna typu ZP, prostudujte dokumentaci. Číselník Pracovněprávní vztahy rekonstruován ve vazbě na změny odvodů na SP a VZP Číselník Výdělečné činnosti dle metodiky k Oznámení o nástupu do zaměstnání, ukončení zaměstnání, změny

10 Číselník Druhy mezd aktualizován na metodiku roku 2009, Číselník Položky výplatnice je aktualizován pro výplatnice Číselník Řádky mzdového listu je aktualizován pro rok 2009 v rámci nové metodiky výpočtu odvodů na SP. Číselník Důchody a slevy nový, uživateli přístupný pouze seznam, ostatní položky nastavuje metodik modulu Různé Program ATILLA ver s Oznámením o nástupu do zaměstnání (ukončení zaměstnání, opravy) bude na webu během tohoto týdne, pusťte si občas program, aby se mohla provést automatická aktualizace. Pošleme Vám přes AutoVer upozornění. Děkuji Vám jménem kolektivu autorů za spolupráci a pochopení při odstraňování chyb. Prosím, abyste mi telefonovali od zapnutého počítače, pokud budete mít telefonický dotaz nebo připomínku. Jsem Vám k dispozici každé pondělí na tel.čísle Můžete samozřejmě telefonovat kdykoliv, pokud nezvednu telefon, nenechávejte mi vzkaz, zpravidla na ně nereflektuji. Nejlépe, pokud mi pošlete mail na s popisem problému. V případě, že nebudu mít dostatek informací, požádám Vás mailem, abyste mi zatelefonovali. Děkuji za pochopení a doufám, že budeme i nadále perfektně spolupracovat jako dosud. Helena Plavecká

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy...

O B S A H Úvodní informace... 2 Úvodní obrazovka... 4 Hlavní nabídka firmy a její okruhy... 6 Agenda Zaměstnanci... 7 Agenda Mzdy... O B S A H 1. Úvodní informace... 2 1.1 Instalace... 2 1.2 Spuštění programu... 2 1.3 Aktualizace (update)... 2 1.4 Demoverze, plná verze... 2 1.5 Výbava počítače... 3 2. Úvodní obrazovka... 4 2.1 Založení/zrušení

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel.

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. MacMZDY & WinMZDY Uživatelská příručka verze 10.2.1 / 2004 MATTES AD spol. s.r.o. RNDr. Jiří Glac Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. 603 468742 ÚVOD

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE březen 2015 Vážení uživatelé, legislativní změny právních předpisů, které nabyly účinnosti 1. 1. 2015, vyvolaly nutnost

Více

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

INES - MZDY. Spuštění programu Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES.

INES - MZDY. Spuštění programu Program se spustí spouštěcím souborem INES.BAT, který se nachází na disku C: ve složce INES. 1 INES - MZDY Úvod Tato příručka je určena pro koncové uživatele programu INES Upozornění pro uživatele Za zavedená data a správnost výpočtu mezd i nadále zodpovídají příslušní pracovníci mzdové účtárny.

Více

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE BULLETIN pro uživatele informačního systému JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE prosinec 2014 Vážení uživatelé, dne 21. 11. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 267/2014 Sb. zásadní novela zákona o daních

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23

kompletní ekonomický systém AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví AKTUALIZOVANÁ Rozdílová dokumentace STEREO 23 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Rozdílová

Více