Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, Kojetín, IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957"

Transkript

1 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, Kojetín, IČ: ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

2 2 Počet zapsaných strávníků v roce strávníků v roce strávníků z toho: žáci MŠ žáci ZŠ + I.stupeň gymnázia žáci II.stupeň gymnázia žáci OU Křenovice 3 3 zaměstnanci ŠJ cizí strávníci Počet uvařených jídel: v roce 2010 počet porcí v roce 2011 počet porcí z toho: přesnídávka oběd odpolední svačina Z uvedených údajů vyplývá, že se celkově snížil počet zapsaných strávníků. Snížil se počet uvařených porcí obědů v porovnání s rokem 2010 o K navýšení došlo pouze u odebraných přesnídávek a odpoledních svačin dětí v MŠ. Finanční norma tj. cena potravin platná od do pro hlavní činnost: žáci MŠ 3 až 6 let 6,-- Kč přesnídávka 14,-- Kč oběd 6,-- Kč svačina žáci MŠ 7let 6,-- Kč přesnídávka 17,-- Kč oběd 6,-- Kč svačina žáci ZŠ I.stupeň 7 až 10 let 17,-- Kč oběd žáci ZŠ II.stupeň 11 až 14 let 20,-- Kč oběd studenti III.stupeň 15 až 18 let 22,-- Kč oběd zaměstnanci ŠJ 22,-- Kč oběd Kalkulovaná cena věcné režie 10,-- Kč porce Kalkulovaná cena mzdová režie 21,-- Kč porce Finanční norma cena potravin platná od do pro doplňkovou činnost: dospělí při závodním stravování a cizí strávníci při konzumaci obědů v jídelně (20%DPH): při prodeji do vlastních nádob (10%DPH): cena potravin / bez DPH/ 20,20 Kč 20,20 Kč mzdová režie / bez DPH/ 21,-- Kč 21,-- Kč věcná režie /bez DPH/ 10,-- Kč 10,-- Kč zisk /bez DPH/ 2,10 Kč 3,30 Kč Cena celkem bez DPH 53,30 Kč 54,50 Kč DPH 10,70 Kč 5,50 Kč Cena celkem včetně DPH 64,-- Kč 60,-- Kč Kalkulace cen stravného byla v roce 2011 v doplňkové činnosti /u cizích strávníků/ upravena tak, aby odpovídala novele zákona č.235/2004 o dani z přidané hodnoty účinné ke dni a skutečným nákladům roku 2010.

3 3 V roce 2011 pracovalo ve ŠJ celkem 16 zaměstnanců s následujícími úvazky: hrazeno ze státního rozpočtu (odbor školství KÚ OK) 9,2 úvazku hrazeno z příspěvku na provoz od Města Kojetína stálí zaměstnanci 0,8 úvazku dohoda o pracovní činnosti (údržbář) 20 hodin měsíčně dohoda o pracovní činnosti (dozor velká jídelna) dle měs. výkazu hrazeno z doplňkové činnosti (mzdová režie) 1,8 úvazku Údaje o finančním hospodaření Školní jídelny Kojetín za rok 2011: Celkem náklady 7, ,-Kč Příspěvek na provoz od zřizovatele ,-Kč Dotace na mzdy z KÚ Olomouckého kraje 2, ,-Kč Celkem výnosy (včetně dotací) 7, ,-Kč Výsledek hospodaření k ,-Kč Výsledek z hlavní činnosti (zhoršený) ,- Kč Výsledek z doplňkové činnosti (zisk) ,- Kč Zisk z doplňkové činnosti byl použit na pokrytí zvýšených nákladů činnosti hlavní. Rovněž na pokrytí nákladů v hlavní činnosti byl částečně použit investiční fond ve výši ,09 Kč. V prosinci 2011 byl navýšen zřizovatelem příspěvek na provoz o ,- Kč. Tato nepříznivá situace vznikla v době, kdy ředitelem školní jídelny byl jmenován Ing. Michal Šindler. Jeho působení v organizaci přineslo nespokojenost mezi strávníky a jejich značný úbytek. Činnost Školní jídelny Kojetín, příspěvkové organizace se na základě úplného znění zřizovací listiny dělí na hlavní a doplňkovou. Hlavní činnost je stravování žáků tří základních škol, mateřské školy, I. a II. stupně gymnázia a zaměstnanců školní jídelny. Doplňkovou činností je vaření obědů pro cizí strávníky. Do skupiny cizích strávníků je zahrnuto závodní stravování pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení na základě uzavřených smluv o poskytování závodního stravování. Dále sem patří stravování důchodců, zaměstnanců zdravotnických zařízení a dalších občanů města. Smlouvy o závodním stravování jsou každoročně na základě kalkulace cen stravného nebo změny DPH obnovovány všem smluvním stranám. V průběhu roku je možné na žádost odběratele smlouvu změnit nebo po sjednané tříměsíční výpovědní době zrušit. V roce 2011 zůstala školní jídelna plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. V praxi to znamená, že příspěvková organizace překročila stanovený limit ,- Kč obratu v příslušném období v rámci doplňkové činnosti. Do sledovaného obratu školní jídelny nevstupují výnosy z hlavní činnosti (tj. dotace a příspěvky poskytnuté zřizovatelem a částky zaplacené za stravování žáků), které jsou od daně z přidané hodnoty osvobozené. Školní jídelna je účetní jednotkou účtující v soustavě podvojného účetnictví a nemá žádná zdanitelná plnění mimo území České republiky. K dani z přidané hodnoty je registrována u Finančního úřadu v Přerově ve čtvrtletním zdaňovacím období s daňovým identifikačním číslem CZ V roce 2011 bylo ve školní jídelně provedeno několik kontrol. První kontrola byla provedena v červnu 2011 kontrolorkou FO MěÚ Kojetín. Cílem kontroly bylo dodržování finanční normy při nákupech a spotřebě potravin. Kontrolou bylo zjištěno, že nefungovalo finanční řízení a zejména komunikace a spolupráce mezi ředitelem a zaměstnanci. Sestavování jídelníčků nebylo vyvážené, neprobíhalo soustavné, plynulé a ekonomicky

4 4 výhodné zásobování. Nedostatky se negativně odrážely na kvalitě jídel a spokojenosti strávníků, a následně také na celkovém hospodaření organizace. V červenci 2011 byla provedena kontrola kontrolním výborem ZM. Kontrola byla zaměřena na vnitřní směrnice a jejich dodržování, manažerské dovednosti, dodržování finančních stravovacích normativů, výběr dodavatelů. Kontrola zjistila nedostatečnou řídící práci vedoucího organizace. Nedostatečné manažerské dovednosti a funkce, absenci v komunikaci, chybějící praxe obdobném zařízení, nedostatečný přehled ve vztahu k zákonným normám, týkajících se provozu organizace. Poslední kontrola proběhla v září 2011 a byla zaměřena na dodržování platných předpisů, hospodaření s veřejnými finančními prostředky a majetkem zřizovatele, vedení účetnictví v roce Kontrolu provedla kontrolorka FO MěÚ Kojetín. Kontrola neshledala žádné nedostatky. Školní jídelna splňuje veškeré požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhlášku 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a Vyhlášku 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní jídelna se při zpracování potravin a výrobě pokrmů řídí vypracovanými postupy založenými na zásadách HCCP. Je prováděn pravidelný audit systému HCCP s prověřováním znalostí zaměstnankyň školní jídelny na toto téma. Pokračovalo se ve vaření dvou druhů jídel. Možnost výběru měli žáci II. stupně, gymnázia a dospělí strávníci. Díky dostatečnému strojovému vybavení a provedení celkové rekonstrukce v roce 2005 se nám dařilo tento úkol zvládat. V roce 2011 bylo vydáno obědů č. II. z celkového počtu obědů. Z uvedeného je patrno, že strávníci možnost výběru využívali v plné míře. Dvě pracovnice na poloviční úvazek hrazené z příspěvku od zřizovatele vydávaly v malé výdejně v přízemí obědy 140 žákům I. stupně. Při zahájení školního roku v měsíci září nebyl řešen žádný problém se skupinovým příchodem žáků školní družiny. Provoz jídelny byl plynulý, v průběhu roku nebyl řešen žádný pozdní příchod žáků na odpolední vyučování v důsledku výdeje obědů. Dozor nad žáky při výdeji oběda ve velké jídelně byl zajištěn pracovnicí školní jídelny. Při vaření a výdeji jídel nám i nadále pomáhali v rámci odborného výcviku žáci OU Křenovice oboru kuchařské práce. Jejich odborný výcvik probíhal v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č.12/2005sb., o středním vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR 73/2005Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, podle vzdělávací koncepce školy, schválených učebních plánů a učebních osnov, pod vedením instruktora (vedoucí kuchařky). Na začátku roku 2011 ve druhém pololetí školního roku pokračovali dva žáci 2. ročníku a dva žáci 3. ročníku. Jeden žák 2. ročníku od září pokračuje jako žák 3. ročníku, druhý žák ukončil studium. Jeden žák 2. ročníku nastoupil na odborný výcvik v září. Jejich docházka je bohužel nepravidelná. Rok od roku je s žáky OU Křenovice, co se týká docházky, více problémů a práce s nimi je náročnější. Každým rokem při dni otevřených dveří v měsíci prosinci na OU Křenovice se tito žáci pod hlavičkou Školní jídelna Kojetín prezentují na výstavce vlastnoručně vyrobeným výrobkem z kuchařského umění. Spolupráce s vedením OU Křenovice je velmi dobrá, jen absence žáků je velká. Problematika stravování v návaznosti na školy a MŠ v Kojetíně byla vždy řešena v rámci plánu práce Komise školství a kultury RM Kojetín. V roce 2011 v podstatě tato spolupráce nefungovala, mimo spolupráci s ředitelkou MŠ. V únoru 2011 došlo ke změně ve vedení školní jídelny, do funkce nastoupil nový ředitel. Vlivem působení ředitele se situace ve

5 5 školní jídelně velmi zhoršila. Kvalita a pestrost podávané stravy neodpovídala zásadám zdravé výživy, nedodržovaly se výživové normy pro předškolní a školní mládež. Při objednávání potravin nebylo využíváno aktuálních nabídek. Jídelníčky byly často na poslední chvíli měněny v důsledku nedostatku potravin na skladě. Nedostatky se negativně odrazily na kvalitě jídel a následně na celkovém hospodaření organizace. Strávníci byli nespokojeni, řešilo se několik stížností. Došlo k značnému úbytku strávníků. Finanční bilance měla zápornou hodnotu. Tato nepříznivá situace se stupňovala, negativních ohlasů přibývalo. Výsledkem byla rezignace ředitele k Řízením organizace byla od srpna do prosince pověřena ekonomka organizace. Postupně se podařilo upravit finanční bilanci ze záporné hodnoty na kladnou, získat zpět část strávníků. Rok 2011 byl pro pracovníky školní jídelny velmi náročný, museli se vyrovnat s negativními ohlasy ze strany strávníků a celkovou situací, která se vytvářela kolem školní jídelny. Veškerá činnost školní jídelny byla průběžně sledována, kontrolována a řízena zřizovatelem. Díky dobré spolupráci s vedením města, s odborem VVŠK a finančním odborem MěÚ se podařily vzniklé problémy vyřešit v průběhu roku. Ráda bych touto cestou poděkovala zřizovateli za spolupráci a pochopení během celého roku V Kojetíně dne Soňa Pospíšilová zástupce ředitele

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIB-501/11-B o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - R O K 2 0 1 4

Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - R O K 2 0 1 4 Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany V Ý R O Č N Í Z P R Á V A - R O K 2 0 1 4 1 1. Charakteristika Školní jídelny MADORET Lanškroun, B. Smetany Název školní jídelny: Školní jídelna MADORET Lanškroun,

Více

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI

STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Vnitřní směrnice pro strávníky, pro zákonné zástupce strávníků STRAVOVÁNÍ V ORGANIZACI Č.j.: 78/07 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č.j. ČŠIH-1001/10-H. Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č.j. ČŠIH-1001/10-H. Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č.j. ČŠIH-1001/10-H Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují IČO: 71 003

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1105/09-12. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1105/09-12 Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace Adresa: Tučapy 116, 683 01 Rousínov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr.

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Loučanská 1112/3, Praha Radotín Adresa: Radotín, Loučanská 1112/3 Identifikátor školy: 661

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno - INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální soukromé gymnázium Integra, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno Identifikátor školy:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: 01. 04. 2010 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, 700 30 Ostrava - Zábřeh ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2003 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Předkládá: Mgr. Václav Štencel Projednáno v Radě školy dne 19.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-126/09-13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-126/09-13 Název školy: 1. anglická mateřská škola s. r. o. Adresa: Neředínská 170/8, 779 00 Olomouc Identifikátor: 691 000 247 IČ: 27

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIL-234/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIL-234/12-L o státní a veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více