Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání zastupitelstva obce Skrchov"

Transkript

1 Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena byla v 18:05 hod., pítomno 5 zastupitel ze 7, omluveni zastupitel a zastupitel. Starostka obce pivítala všechny pítomné, konstatovala že zasedání bylo ádn oznámeno na úední desce a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Kopie oznámení o konání zasedání je uvedena v píloze zápisu. Výsledky hlasování uvádny vždy v poadí: pro návrh - proti návrhu - zdržel se Návrh zapisovatele: zastupitel Návrh ovovatel: zastupitel, zastupitel Návrh programu schze: 1. Rozpotové opatení.4/ Zpráva o kontrole hospodaení obce za r Revize a zakoupení hasicích pístroj 4. Uzavení smlouvy s mstem Letovice o poskytování požární ochrany 5. Revize plynu, elektiny a plynových kamen 6. Odsouhlasení zpracování požárního ádu 7. Žádost Telurie o ešení problému oteveného ohn a vypouštní raketové a jiné pyrotechniky 8. Schválení výše odmn pro dohody o pracovní innosti 9. Zaazení majetku do evidence 10. Oprava veejného osvtlení 11. Mobiliá obce 12. Smlouva o dílo k projektu pestavby budovy OÚ 13. Rzné 1. Rozpotové opatení.4/2008 Starostka obce informovala zastupitele o poteb pijetí rozpotového opatení, které zohlední: Na stran píjm navýšení o ,-K - úhrada náklad za poízení zmny.2 územního plánu Na stran výdaj: navýšení položky drobného majetku o 3.000,-K peútování lenského píspvku mikroregionu Letovicko na jinou položku peútování dan z píjm na jinou položku navýšení položky odmny o 3.000,-K navýšení prostedk urených k vypoádání majetkových vztah pozemk vodovodu o ,.K lenský píspvek Svazku vodovod a kanalizací 2.000,-K navýšení prostedk na opravy veejného osvtlení o ,-K navýšení prostedk na svoz a uložení komunálního odpadu o 5.000,-K navýšení poštovného o 2.000,-K 1 stránka z 5

2 Rozpotové opatení.4/2008 je uvedeno v píloze zápisu. Usnesení.26/1: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje rozpotové opatení.4/ Zpráva o kontrole hospodaení obce za r Starostka obce informovala zastupitele o dílí kontrole hospodaení obce za r. 2008, která probhla Zjevné chyby zjištny nebyly, nedostatky zjištné pi kontrole za r byly napraveny. Výhrady byly k zaútování píspvku na mikroregion a zaútování dan z píjmu. Zápis o dílí kontrole hospodaení obce za r.2008 je uveden v píloze zápisu. 3. Revize a zakoupení hasicích pístroj Starostka obce informovala zastupitele o doporuení požárního technika provést revizi hasicího pístroje v obecní knihovn, a zakoupit další dva hasicí pístroje do sklepa a klubovny. Usnesení.26/3: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zámr poízení 2 kus hasicích pístroj v celkové cen do 4 000,-K a zajištní revize stávajícího hasicího pístroje. 4. Uzavení smlouvy s mstem Letovice o poskytování požární ochrany Starostka obce informovala zastupitele o skutenosti, že vzhledem k nefunknosti místní požární jednotky nemá obec zajištnu požární ochranu. Situaci lze ešit uzavením smlouvy o poskytování požární ochrany s nkterou sousední obcí nebo mstem - v úvahu pipadají v prvé ad Letovice. Na dotaz zastupitele jaké závazky by z této smlouvy vyplývaly pro obec odpovdla, že to dosud není známo - vyplyne to z jednání s Letovicemi. V prbhu projednávání tohoto bodu programu pišel v 18:25 zastupitel. Usnesení.26/4: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zámr požádat msto Letovice o zajištní požární ochrany. 5. Revize plynu, elektiny a plynových kamen Starostka obce upozornila na potebu provedení revizí rozvodu plynu a elektiny, a jednotlivých plynových kamen.revize rozvodu plynu by mla stát cca 1 200,-K, elektiny cca 2 000,-K, revize 6 ks plynových kamen tžko odhadnout, ale je pedpoklad že celková ástka za revize bude do 5 000,-K. Usnesení.26/5: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zajištní revize elektiny, plynu a plynových kamen. 2 stránka z 5

3 6. Odsouhlasení zpracování požárního ádu Starostka obce informovala zastupitele o jednání s požárním technikem, který zpracovává požární smrnice pro Telurii, a který by mohl zpracovat požární ád i pro obec. Výhodou spoleného zpracovatele požárních smrnic je možnost sladní požárního ádu obce i Telurie. Usnesení.26/6: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zpracování požárního ádu obce požárním technikem. 7. Žádost Telurie o ešení problému oteveného ohn a vypouštní raketové a jiné pyrotechniky V návaznosti na pedchozí bod jednání informovala starostka o žádosti editele Telurie, ve které žádá obec o ešení problematiky rozdlávání oteveného ohn a používání zábavné pyrotechniky v bezprostedním okolí areálu závodu. Vzhledem k tomu, že pi revizi hromosvod byly na stechách budov v areálu podniku nalezeny zbytky zábavné pyrotechniky, považuje situaci za vážnou. Starostka upozornila, že k vypouštní petard z prostoru za budovou OÚ došlo okolo 21:45. Zastupitelé, kteí jsou leny sdružení ESO Skrchov s k tomu vyjádili, že na schzi sdružení se již díve dohodli, že ve sportovním areálu pyrotechniku používat nebudou. Jediné co v rámci programu probhlo, byla ukázka raketomodeláské tehniky. Starostka obce uzavela diskuzi k tomuto budu s tím, že bude nutno ve spolupráci s Telurií vytýit ochranné pásmo a vydat vyhlášku omezující používání pyrotechniky v obci. 8. Schválení výše odmn pro dohody o pracovní innosti a) Starostka obce informovala zastupitele o upozornní pracovník provádjících kontrolu hospodaení obce, že odmny pro dohody o pracovní innosti atd. by mly být každý rok schváleny zastupitelstvem. V r.2008 jsou obcí vypláceny tyto odmny: msín: starostka 2.500,-K místostarosta 2.000,-K knihovna 390,-K kronika, rozhlas 390,-K správa sít 390,-K ron: výbor pro obanské záležitosti 2x300,-K zapisovatel 800,-K Usnesení.26/8 a): Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje msíní odmny starostce 2.500,-K, místostarostovi 2.000,-K, msíní odmny pro dohody o pracovní innosti - vedení hnihovny 390,-K, vedení kroniky a hlášení v obecním rozhlase 390,-K, správa poítaové sít 390,-K, roní odmnu lenm výboru pro obanské záležitosti po 300,-K a roní odmnu zapisovateli 800,-K 3 stránka z 5

4 b) Starostka obce navrhla mimoádnou odmnu úetní obce za úast na kontrole hospodaení obce ve výši 1.000,-K, a mimoádnou odmnu paní XY za umytí oken a úklid budovy obecního úadu ve výši 1.200,-K. Usnesení.26/8 b): Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje mimoádnou odmnu úetní obce ve výši 1.000,-K a mimoádnou odmnu paní XY ve výši 1.200,-K. 9. Zaazení majetku do evidence Starostka obce informovala zastupitele, že vzhledem k tomu že je schváleno zaazování majetku do evidence od hodnoty 1.000,-K, není možno zaadit do evidence pedmt trvalého užívání poizený za nižší cenu - nap. mobilní telefon za 1,-K. Proto navrhuje snížení této hranice. Usnesení.26/9: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje zaazení majetku delší užitné hodnoty do evidence od hodnoty 1,-K. 10. Oprava veejného osvtlení Místostarosta informoval zastupitele o tom, bylo jednáno s panem XY z Kunštátu, který je ochoten provádt údržbu veejného osvtlení v obci. Pi návštv obce upozornil na vhodnost nahrazení 3 svítidel na vjezdu do obce o píkonu 250W standartními svítidly o píkonu 70W, piemž nabídl jejich náhradu repasovanými svítidly za cca K za kus + montážní práce. Lze pedpokládat, že náklady za výmnu svítidel se na úspoe spoteby vrátí obci do 1,5 roku. Usnesení.26/10: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje výmnu tí svítidel veejného osvtlení 250W na vjezdu do obce za repasovaná svtla 70W. 11. Mobiliá obce Starostka obce informovala zastupitele o dotaci mikroregionu Letovicko ve výši cca ,-K, kterou hodlá využít pedevším na zakoupení kontejner na sklo a plasty. K dotaci hodlá pidružit i prostedky pvodn urené k pronájmu tchto kontejner - pronájem nebyl dosud realizován z dvodu úspory tchto prostedk. Starostka pedložila zastupitelm k úvaze otázku, zda poídit po dvou kontejnerech na sklo a plasty, tyto umístit ve Skrchov i na Borové, nebo zakoupit po jednom kontejneru a poídit ješt dv nádoby na posypový materiál. Po diskuzi došlo mezi zastupiteli ke shod v tom, že bude lépe zakoupit po dvou kontejnerech pro Skrchov i Borovou. 12. Smlouva o dílo k projektu pestavby budovy OÚ Starostka obce informovala zastupitele o postupu pi chystané pestavby budovy OÚ, kdy byla podána žádost o stavební povolení na MÚ Letovice. Projekt pestavby budovy zpracovala projekní kancelá STAPRO z Boskovic, která zaslala obci smlouvu o dílo - zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, cena díla je stanovena dohodou ve výši ,-K + DPH. 4 stránka z 5

5 Kopie smlouvy je uvedena v píloze zápisu. Usnesení.26/12: Zastupitelstvo obce Skrchov schvaluje smlouvu o dílo - zpracování projektové dokumentace akce: Stavební úpravy multifunkního domu obce Skrchov, Skrchov 19 mezi obcí Skrchov a projekní kanceláí STAPRO, Kpt. Jaroše 37, Boskovice Rzné Starostka obce informovala zastupitele o tom, že: a) Technické služby Letovice budou vyvážet pouze komunální odpad uložený v popelnicích, nebudou odvážet odpad uložený v igelitoých pytlích - pracovníci musí pytel vložit do popelnice, hrozí roztržení pytle a rozsypání odpadu. Krom toho bude teba zvážit výši píspvku obyvatel na svoz a uložení odpadu - náklady za rok dosahují cca ,-K, na poplatcích se vybere polovina. b) Na píští zastupitelstvo by chtla pozvat kronikáe obce. c) Kontrolní a finanní komise by se mly sejít alespo 2x do roka d) Byl zmnn tarif za elektrickou pípojku budovy OÚ, pipojení bylo sníženo ze 40A na 25A. e) Bude teba provést dkladnou inventarizaci majetku obce, nejlépe v prbhu záí Schze byla ukonena v 20:06, pítomno 6 zastupitel ze 7. Pílohy zápisu: 1. Prezenní listina 2. Kopie oznámení o svolání schze 3. Výpis pijatých usnesení 4. Rozpotové opatení 4/ Zápis o dílí kontrole hospodaení obce za r Žádost Telurie o ešení problematiky oteveného ohn a zábavné pyrotechniky 7. Smlouva o dílo k projektu pestavby budovy OÚ Ovovatelé zápisu: zastupitel... zastupitel... Starostka obce:... Zápis vyhotovil dne zastupitel... 5 stránka z 5

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 115 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 8. 7. 2009 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí MUDr. Eva Štíbrová pan Miroslav

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více