***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ 2002/0124(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (16182/2003 C6-0112/ /0124(COD)) Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Zpravodaj: Manuel Medina Ortega PR\ doc PE v01-00

2 Legenda Vysvětlivky k označení legislativních postupů * Postup konzultace většina odevzdaných hlasů **I Postup spolupráce (první čtení) většina odevzdaných hlasů **II Postup spolupráce (druhé čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného postoje *** Postup souhlasu většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o EU ***I Postup spolurozhodování (první čtení) většina odevzdaných hlasů ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného postoje ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu (Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. PE v /16 PR\ doc

3 OBSAH Strana NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU... 5 PR\ doc 3/16 PE v01-00

4 PE v /16 PR\ doc

5 NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (16182/2003 C6-0112/ /0124(COD)) (Postup spolurozhodování: druhé čtení) Evropský parlament, s ohledem na společný postoj Rady (16182/2003 C6-0112/2004), s ohledem na stanovisko v prvním čtení 1 k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2002)0244) 2 s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES, s ohledem na článek 62 jednacího řádu, s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2004), 1. pozměňuje společný postoj způsobem uvedeným níže; 2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 1 Bod odůvodnění 3A (nový) (3a) Nároky na náhradu škody v důsledku nehody způsobené přípojným vozidlem jsou často neúspěšné, neboť, přestože je známa poznávací značka přípojného vozidla, není možné identifikovat řidiče ani pojišťovnu přípojného vozidla. Je tedy nezbytné harmonizovat příslušná opatření v členských státech a považovat přípojné vozidlo za vozidlo s vlastnostmi motorového vozidla. K tomuto účelu je nezbytná definice přípojného vozidla. 1 P6_TA(2003) Úř. věst. C 227 E, , s PR\ doc 5/16 PE v01-00

6 Pozměňovací návrh 2 Bod odůvodnění 7A (nový) (7a) Vozidla, která jsou provozována na veřejných silnicích jen ve velmi omezené míře spadají také mezi typy vozidel uvedené v čl. 4 písm. b) směrnice 72/166/EHS. Zde patří zejména přípojná vozidla používaná v zemědělství a v lesnictví, která nevyžadují registraci a samohybná vozidla pro veřejné práce. Nevztahuje se na ně povinnost označení doplňkovou poznávací značkou. Pozměňovací návrh 3 Bod odůvodnění 7B (nový) (7b) Náklady na vymáhání nároků jsou z pravidla neoddělitelnou součástí jakékoli náhrady škody. Tvoří součást škod a pokrývají náklady poškozeného v důsledku dopravní nehody (výdaje na telefon, poštovné atd.), léčebné výlohy, náklady na odborné technické služby a náklady na mimosoudní právní poradenství, náklady na právní zastoupení a soudní výlohy. Tyto náklady by měly být proplaceny, jsou-li nezbytné a odpovídající. V případě nehody v zahraničí jsou tyto náklady téměř nevyhnutelné. Pozměňovací návrh 4 Bod odůvodnění 8A (nový) (8a) Přehodnocení čl. 1 odst. 2 směrnice 84/5/EHS je, téměř po dvaceti letech, velice opožděné. Neomezené krytí je zavrhováno částí pojišťovacího průmyslu na základě tvrzení, že zahrnuje výrazná technická účetní rizika. Minimální částka pro pojištění škody na zdraví musí být vypočítána tak, aby se zajistila dostatečná ochrana poškozených, kteří utrpěli velice těžká zranění. Výskyt dvou či více velice PE v /16 PR\ doc

7 těžkých zranění v rámci jedné nehody by měl být mimořádně vzácný. Minimální pojistná částka 5 milionů EUR za každou nehodu se jeví jako dostatečná. Minimální pojistná částka za škodu na majetku musí zohlednit případy, kdy může dojít ke škodě v rozsáhlém měřítku. V každém případě se jeví minimální částka 2 miliony EUR jako dostatečná. Pozměňovací návrh 5 Bod odůvodnění 16 (16) Škody na zdraví a věcné škody, jež utrpí chodci, cyklisté a jiní nemotorizovaní uživatelé pozemních komunikací, kteří jsou většinou nejslabšími účastníky nehody, by měly být pokryty povinným pojištěním vozidla zúčastněného na nehodě, pokud mají nárok na náhradu škody v souladu s vnitrostátním občanským právem. Toto ustanovení nepředjímá občanskoprávní odpovědnost nebo úroveň náhrady za škodu vzniklou v důsledku konkrétní nehody podle vnitrostátních právních předpisů. zrušuje se Pozměňovací návrh 6 Bod odůvodnění 21A (nový) (21a) Období, v rámci kterého mohou poškození v důsledku nehody žádat náhradu škody, se v zemích Evropské unie výrazně liší. Promlčecí lhůta stanovená zákonem se liší od jednoho roku (Španělsko), přes dva roky (Itálie), tři roky (Německo, Rakousko, Finsko a Portugalsko), pět let (Belgie, Nizozemsko a Dánsko) a deset let (Francie) až po 30 let (Lucembursko). Počátek promlčecí lhůty se navíc může lišit na základě objektivních nebo subjektivních kritérií. Z tohoto důvodu se jeví zavedení jednotné promlčecí lhůty jako vhodné. Pravomoc PR\ doc 7/16 PE v01-00

8 Společenství zavádět přímé právo jednat zahrnuje právo stanovit promlčecí lhůtu. Lhůta 4 let od data, kdy došlo k nehodě, se jeví jako vhodná. Pozměňovací návrh 7 Bod odůvodnění 22 (22) S cílem zdokonalit ochranu jakékoli osoby poškozené v důsledku dopravní nehody motorového vozidla by se měl postup odůvodněné nabídky stanovený ve směrnici 2000/26/ES rozšířit na jakýkoli typ dopravní nehody motorového vozidla. Aby tento mechanismus mohl řádně fungovat aniž by docházelo k duplikaci struktury požadované touto směrnicí, měli by mít zástupci jmenovaní pojišťovnami pro specifické účely této směrnice také možnost přebírat odpovědnost za nehody způsobené dopravními vozidly. Tento postup je v souladu se systémem kanceláří vydávajícími zelené karty stanoveným ve směrnici 72/166/ES pro náhradu škody v souvislosti s nehodami způsobenými vozidly s obvyklým stanovištěm na území jiného členského státu. zrušuje se Pozměňovací návrh 8 Bod odůvodnění 23A (nový) (23a) Přípojné vozidlo představuje zvláštní zdroj nebezpečí, jiný než jaký představují tažná vozidla. Z tohoto důvodu se jeví vhodné považovat tahač za rovnocenný motorovému vozidlu pro účely všech opatření, včetně těch, která se vztahují na povinné ručení. PE v /16 PR\ doc

9 Pozměňovací návrh 9 Bod odůvodnění 23B (nový) (23b) Podle čl. 11 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech 1, poškozené strany mohou zahájit soudní řízení proti poskytovateli pojištění občanskoprávní odpovědnosti v členském státě, v němž mají bydliště. 1 Úř. věst. L 12, , s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1496/2002 (Úř. věst. L 225, , s.13). Pozměňovací návrh 10 Bod odůvodnění 23C (nový) (23c) V mnoha členských státech dokumentace k nehodě uložená a shromažďovaná na policii, u státního zástupce nebo v jiných orgánech není poskytnuta včas poškozeným v důsledku dopravní nehody a pojišťovnám, pokud je jim vůbec poskytnuta. V důsledku toho dochází ke zpoždění při nahrazování škod. Zřízení centrální kanceláře se jeví jako jediné řešení pro některé členské státy. Pozměňovací návrh 11 ČLÁNEK 1 BOD 1 (nový) Čl. 1. bod 1 (směrnice 72/166/EHS) -1. V článku 1 by měl být bod 1 nahrazen následujícím textem: Pro účely této směrnice: 1. vozidlem se rozumí jakékoli motorové vozidlo určené k pohybu po souši s mechanickým pohonem, nepohybující se PR\ doc 9/16 PE v01-00

10 však po kolejích; 1a. přípojným vozidlem se rozumí jakýkoli přívěs nebo jednonápravová či vícenápravová vozidla s povolenou maximální nosností vyšší než 750 kg, které je určeno k tažení za motorovým vozidlem, ať již připojené či nepřipojené. Pozměňovací návrh 12 ČLÁNEK 1 BOD 2 Čl. 2. odst. 1 (směrnice 72/166/EHS) (2) V čl. 2, je odst. 1 nahrazen textem: 1. Členské státy upustí od vykonávání kontrol pojištění pro případ občanskoprávní odpovědnosti u vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu jakož i na vozidla s obvyklým stanovištěm na území třetí země, ale vstupující z území jiného členského státu. Lze povolit pouze nesoustavné kontroly, které nejsou diskriminační a provádějí se v rámci kontroly, která není zaměřena výlučně na ověřování pojištění. (2) V čl. 2, je odst. 1 nahrazen textem: 1. Členské státy upustí od vykonávání kontrol pojištění pro případ občanskoprávní odpovědnosti u vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území jiného členského státu jakož i na vozidla s obvyklým stanovištěm na území třetí země, ale vstupující z území jiného členského státu. Lze povolit pouze nesoustavné kontroly, které nejsou diskriminační a provádějí se v rámci policejní kontroly. Pozměňovací návrh 13 ČLÁNEK 1 BOD 3 (b) Čl. 4. bod b (směrnice 72/166/EHS) (b) v bodě (b), je druhý pododstavec nahrazen textem: V takovém případě členské státy zajistí, aby s vozidly uvedenými v prvním pododstavci tohoto bodu bylo zacházeno stejným způsobem jako s vozidly, pro které nebyla splněna pojistná povinnost podle čl. 3 odst. 1. Orgán pro odškodnění členského státu, v němž došlo k nehodě, tak bude mít nárok vůči záručnímu fondu podle čl. 1 odst. 4 směrnice 84/5/EHS v členském státě, kde má vozidlo své obvyklé stanoviště. (b) bod (b) je nahrazen textem: (b) určité typy vozidel nebo vozidla, která nejsou určená k cestování po veřejných silnicích; taková vozidla musí být stanovena jednotlivými členskými státy a musí být označena zvláštní poznávací značkou; příslušné členské státy informují další členské státy a Komisi o těchto vozidlech a jejich poznávacích značkách. PE v /16 PR\ doc

11 Po uplynutí pěti let ode dne vstupu v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004 / /ES/, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel *, členské státy poskytnou Komisi zprávu o provádění a praktickém uplatňování tohoto bodu. Jakmile Komise tyto zprávy přezkoumá a pokud tak uzná za vhodné, předá návrhy na nahrazení nebo zrušení této výjimky. V druhém případě si ostatní členské státy zachovají právo vyžadovat od řidiče takového vozidla, které cestuje po území tohoto státu, aby předložil důkaz o pojištění vozidla platného v tomto státě. Řidič je povinen nosit u sebe potvrzení o pojištění a předložit je, je-li o to požádán. * Úř. věst. L, s.. ; Pozměňovací návrh 14 ČLÁNEK 2 Čl. 1. odst. 1 (směrnice 84/5/EHS) 1. Pojištění stanovené v čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS musí povinně pokrývat škodu na majetku a újmu na zdraví. 1. Pojištění stanovené v čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS musí povinně pokrývat škodu na majetku a újmu na zdraví, a nezbytné a odpovídající náklady na vymáhání nároků. Pozměňovací návrh 15 ČLÁNEK 2 Čl. 1. odst. 2. body (a) a (b) (směrnice 84/5/EHS) a) u škody na zdraví, EUR na každého poškozeného; členské státy mohou místo této částky stanovit minimální částku EUR na každý nárok, bez ohledu na počet poškozených; a) u škody na zdraví, EUR na každého poškozeného; b) při věcné škodě, EUR na každý nárok bez ohledu na počet poškozených. PR\ doc 11/16 PE v01-00

12 b) při věcné škodě, EUR na každý nárok. Členské státy mohou od Komise požadovat přechodné období maximálně 5 let počínající...* pro úpravu minimálních částek na částky stanovené v bodech (a) a (b). * přechodné období pro tuto upravující směrnici. Pozměňovací návrh 16 ARTICLE 2 Čl.1. odst. 3. pododstavec 1 (směrnice 84/5/EHS) 3. Částky uvedené v odstavci 2 se přezkoumají každých pět let, aby se zohlednily změny Evropského indexu spotřebitelských cen (EISC), jak je uvedeno v nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen. První přezkoumání proběhne pět let po vstupu v platnost směrnice 2004/ /ES. 3. Pět let po vypršení pětiletého přechodného období stanoveného v odstavci 2 by měly být částky stanoveného v tomto odstavci přehodnoceny a zvýšeny na základě návrhu Komise a s ohledem na zkušenosti získané při aplikaci těchto částek. Pozměňovací návrh 17 ČLÁNEK 2 Čl. 1. odst. 6. pododstavec 2 (směrnice 84/5/EHS) Pokud však subjekt zaplatil náhradu za závažnou škodu na zdraví poškozeného v důsledku stejné nehody, při které byla způsobena věcná škoda nezjištěným vozidlem, členský stát nesmí vyloučit uhrazení náhrady věcné škody na základě toho, že totožnost vozidla nebyla zjištěna. Nicméně členské státy mohou stanovit spoluúčast poškozeného za věcnou škodu do výše 500 EUR. Tato možnost neplatí v případě, kdy v důsledku téže nehody poškozený utrpěl psychickou újmu, která vyžadovala hospitalizaci. PE v /16 PR\ doc

13 Pozměňovací návrh 18 ČLÁNEK 4 BOD 2 Článek 1a (směrnice 90/232/EHS) (2) vkládá se nový článek, který zní: zrušuje se Článek 1a Pojištění podle čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS kryje škodu na zdraví a věcnou škodu utrpěnou chodci, cyklisty a dalšími nemotorizovanými uživateli pozemních komunikací, kteří, v důsledku nehody, jejímž účastníkem bylo motorové vozidlo, mají nárok na náhradu v souladu s vnitrostátními občanskoprávními předpisy. Tento článek se nedotýká ani občanskoprávní odpovědnosti, ani výše náhrady škody. Pozměňovací návrh 19 ČLÁNEK 4 BOD 3 Článek 2 odrážka 1 (směrnice 90/232/EHS) pokrývaly, na základě jediného pojistného a během celé doby trvání smlouvy, celé území Společenství, včetně případného období, během kterého zůstane vozidlo v jiných členských státech po dobu trvání smlouvy; a pokrývaly, na základě jediného pojistného a během celé doby trvání smlouvy, celé území Společenství, včetně případného období, během kterého zůstane vozidlo v jiných členských státech po dobu trvání smlouvy; je-li to v souladu s příslušnými národními zákony, které toto umožňují; a Pozměňovací návrh 20 ČLÁNEK 4 BOD 4 Čl. 4a odst. 1 (směrnice 90/232/EHS) 1. Odchylně od druhé odrážky čl. 2 písm. d) směrnice 88/357/EHS, pokud je vozidlo dovezeno z jednoho členského státu do jiného, členský stát, kde se nachází riziko, se pokládá za cílový členský stát, a to bezprostředně ode dne, kdy bylo vozidlo dodáno, poskytnuto nebo odesláno kupujícímu po maximální dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém 1. Odchylně od druhé odrážky čl. 2 písm. d) směrnice 88/357/EHS, pokud je vozidlo zasláno z jednoho členského státu do jiného, členský stát, kde se nachází riziko, je možné pokládat za cílový členský stát, a to bezprostředně jakmile je vozidlo dodáno, poskytnuto nebo odesláno kupujícímu po maximální dobu třiceti dnů, přestože vozidlo nebylo v cílovém PR\ doc 13/16 PE v01-00

14 členském státě řádně registrováno. členském státě řádně registrováno. Pozměňovací návrh 21 ČLÁNEK 4 BOD 4 Článek 4b (směrnice 90/232/EHS) Členské státy zajistí právo pojištěnce kdykoli požádat o vystavení výkazu uvádějícího jím uplatněné nároky v rámci odpovědnosti za škody nebo skutečnost, že žádné takové nároky neuplatnil, ve vztahu k vozidlu nebo vozidlům krytým pojistnou smlouvou, alespoň v průběhu předchozích pěti let smluvního vztahu. Pojišťovna nebo orgán případně ustanovený členským státem za účelem poskytování povinného pojištění nebo vystavování uvedených výkazů vystaví tento výkaz pojištěnci do patnácti dnů od podání žádosti. Členské státy zajistí, aby během období platnosti pojišťovací smlouvy vztahující se na pojištěné vozidlo, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS, a během tří měsíců po ukončení, měl majitel pojistky možnost získat na požádání zprávu vztahující se na úhrady z pojistky nebo nulové nároky z pojistky v souvislosti z vozidlem pojištěním v rámci této smlouvy. Zpráva musí zahrnovat veškeré pojistné události v rámci dané smlouvy od jejího počátku, pojišťovatel však může výpis omezit pouze na období předcházejících pěti let, překračuje-li smluvní vztah toto období. Pozměňovací návrh 22 ČLÁNEK 4 BOD 4 Čl. 4d odst. 1a (nový) (směrnice 90/232/EHS) Toto právo zaniká po uplynutí čtyř let. Promlčecí lhůta běží ode dne, kdy došlo k nehodě. Pozměňovací návrh 23 ČLÁNEK 4 BOD 4 Článek 4e (směrnice 90/232/EHS) Členské státy zavedou postup stanovený v čl. 4 odst. 6 směrnice 2000/26/ES pro likvidaci škod vzniklých z případné nehody způsobené vozidlem krytým pojištěním podle ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS. Členské státy zavedou postup stanovený v čl. 4 odst. 6 směrnice 2000/26/ES pro likvidaci škod vzniklých z případné nehody způsobené vozidlem krytým pojištěním podle ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS. V případě nehod, jež lze likvidovat PE v /16 PR\ doc

15 prostřednictvím soustavy národních kanceláří pojistitelů podle čl. 2 odst. 2 směrnice 72/166/EHS, členské státy zavedou stejný postup jako v čl. 4 odst. 6 směrnice 2000/26/ES. Pro účely použití tohoto postupu se jakýmkoli odkazem na pojišťovny rozumí odkaz na národní kanceláře pojistitelů vymezené v čl. 1 odst. 3 směrnice 72/166/EHS. Pozměňovací návrh 24 ČLÁNEK 5 BOD 1 (nový) Bod odůvodnění 16a (nový) (směrnice 2000/26/ES) -1. Vkládá se nový bod odůvodnění 16a: (16a) Podle čl. 11 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst 1. písm. b) nařízení (ES) č. 44/2001*,mohou poškozené strany zahájit soudní řízení proti poskytovateli pojištění občanskoprávní odpovědnosti v členském státě, ve které mají bydliště. * Úř. věst. L 12, , s.1 Pozměňovací návrh 25 ČLÁNEK 5 BOD 1A (nový) Čl. 4. odst. 6. bod (a) (směrnice 2000/26/ES) -1a. V čl. 4 odst. 6 se nahrazuje bod (a): (a) pojišťovna jednotlivce, který způsobil nehodu nebo zástupce jeho pojistné události, je povinen učinit nabídku přiměřené kompenzace, která zahrnuje proplacení nezbytných a odpovídajících nákladů na vymáhaní náhrady v případě, že nebyla popřena vina a byly vyčísleny škody, nebo Pozměňovací návrh 26 ČLÁNEK 5 BOD 2A (nový) Článek 6a (nový) (směrnice 2000/26/ES) PR\ doc 15/16 PE v01-00

16 2a. Vkládá se článek 6a: Článek 6a Centrální orgán Členské státy přijmou všechna vhodná opatření, aby zplnomocnily stanovený orgán, aby byl bez prodlení informován o všech dopravních nehodách vedených v policejních zápisech, ve stejnou dobu jako soudní orgány. Tento orgán bez prodlení poskytne kopii každému pojišťovateli nebo právnímu zástupci zainteresovanému v případu nehody. Není-li vozidlo pojištěno, předá dokument bez prodlení záručnímu fondu, nebo je-li pojištěno u zahraničního pojišťovatele předá jej národní kanceláři pojišťovatelů. Pozměňovací návrh 27 ČLÁNEK 5A (nový) Článek 5 a Opatření týkající se přípojných vozidel Opatření vztahující se na motorová vozidla ve směrnicích 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS, 90/232/EHS a 2000/26/ES platí mutatis mutandis pro přípojná vozidla. PE v /16 PR\ doc

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) SN 1977/04. Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SURE

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) SN 1977/04. Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SURE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 4. května 2004 (20.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0124 (COD) SN 1977/04 SURE PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne 26. dubna 2004

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (EU) č. 181/2011 Systém ASPI - stav k 28.4.2015 do částky 41/2015 Sb. a 17/2015 Sb.m.s. - RA704 32011R0181 - o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě - poslední stav textu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1).

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (v konsolidované směrnici 2009/103/ES čl. 3 odst. 1). IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 60/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP)

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. (Text s významem pro EHP) 28.2.2011 Úřední věstník Evropské unie L 55/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 30. července 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 266. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 267. Úplné znění

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 21. prosince 2004 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Společný postoj přijatý Radou dne

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s.

C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 2005L0036 CS 24.03.2011 006.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ze

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT ETS 12 CODEC 405 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk, 7. září 2005 (OR. en) 2002/0061 (COD) LEX 637 PE-CONS 3627/05 ETS 12 CODEC 405 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/ES ZE DNE 6. ČERVENCE 2005

Více

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců SMĚRNICE RADY 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více