PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:"

Transkript

1 CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ VZPÌRU. První prací cyklus bez prádla: 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Uzavøete dvíøka. 3. Do komory pro prací prostøedky dejte trochu pracího prostøedku (asi 30 ml). 4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programù). 5. Praèku zapnìte. Tím se z praèky vypustí voda, která v ní mohla zùstat po pøezkoušení u výrobce. BÌŽNÉ PRANÍ: 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Roztøiïte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do praèky (viz Pøíprava prádla ). 3. Uzavøete dvíøka. 4. Pøidejte prací prostøedek, popøípadì další pøísady (viz Prací prostøedky a pøísady ). 5. Zvolte program, teplotu a speciální funkce (viz tabulku programù). Dbejte na to, abyste program nastavili pøesnì na zaèátek. Jinak se první èást programu neprovede: prací výsledky nebudou tak dobré jako po provedení celého programu. 6. Praèku zapnìte. 16

2 OBSAH CZ PRAÈKA A JEJÍ DOPLÒKY STRANA 18 INSTALACE STRANA 19 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 21 BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY STRANA 21 STÌHOVÁNÍ A PØEPRAVA PRAÈKY STRANA 21 PØÍPRAVA PRÁDLA STRANA 22 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY STRANA 23 TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) STRANA 24 BARVENÍ STRANA 25 JAK VYJMOUT FILTR STRANA 25 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU STRANA 26 JE-LI PRAÈKA UMÍSTÌNA V MÍSTNOSTI VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU STRANA 26 PÉÈE A ÚDRŽBA STRANA 27 JAK ODSTRANIT ZÁVADU STRANA 28 SERVIS STRANA 28 17

3 PRAÈKA A JEJÍ DOPLÒKY 1. Pracovní deska 2. Ovládací panel 3. Násypka na prací prostøedky 4. Servisní štítek (na vnitøní stranì dvíøek) 5. Dvíøka 6. Držadlo dvíøek - Otevøít: zatáhnìte za držadlo - Zavøít: silnìjším tlakem zatlaète na dveøe (uzávìr zaklapne) 7. Filtr (za dvíøky vnitøního prostoru). 18

4 . t PØEPRAVNÍ ŠROUBY Praèka je vybavena dvìma pøepravními šrouby a jednou pøepravní vzpìrou, která chrání její vnitøek pøed poškozením pøi pøepravì. Pøed uvedením praèky do provozu je bezpodmíneènì nutné pøepravní šrouby a pøepravní vzpìru odstranit. Praèka se dodává se dvìma šrouby a pøepravní vzpìrou. 1. Vyšroubujte èerný šroub (A) šroubovákem. B 2. Vyšroubujte šroub (B) na èervené pøepravní vzpìøe. 3. Silnìjším tahem za èervené držadlo vytáhnìte celou pøepravní vzpìru (C) a odložte ji stranou. C Šrouby a vzpìru si uschovejte pro budoucí použití. Poznámka: pøed pøepravou praèky opìt namontujte pøepravní šrouby a vzpìru podle výše uvedeného postupu v opaèném poøadí. Ke správné montáži pøepravních šroubù a vzpìry je nutné odstranit horní desku praèky, a to po odpojení praèky od pøívodu vody a elektøiny. INSTALACE Praèku umístìte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti. Zkontrolujte, zda praèka stojí všemi ètyømi nožièkami pevnì na podlaze a zda je dokonale vyvážená (použijte vodováhu). Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle potøeby menší nerovnosti seøízením vyrovnávací nožièky (nedávejte kousky døeva, lepenky apod.). Seøiïte nožièky: Seøiïte pravou nožièku otáèením ruky tak, aby se všechny ètyøi nožièky správnì dotýkaly zemì. V pøípadì, že praèka bude stát na døevìné podlaze, je tøeba její váhu rozložit pomocí pøekližkové desky o rozmìrech 60 x 60 cm a tloušt'ce minimálnì 3 cm. Pøekližkovou desku pøipevnìte k podlaze. PØÍVOD VODY Pøívod vody: pouze studená voda. Vodovodní kohoutek: 3/4 hadicová pøípojka se závitem. Tlak vody (v rozvodu): kpa (1-10 bar). PØÍVODNÍ HADICE Opatrnì našroubujte pøívodní hadici na vodovodní kohoutek. Otevøete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotìsnost spojení praèky a vodovodního kohoutku. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své délce zalomená nebo promáèknutá. INSTALACE A Jestliže je délka hadice nedostateèná, nahraïte ji tlakovou hadicí dostateèné délky (vyhovující EN pro tlak minimálnì 1000 kpa). Pravidelnì kontrolujte, zda pøívodní hadice nepuchøí nebo nepraská a v pøípadì potøeby ji vymìòte. Praèku je možné pøipojit i bez zpìtného ventilu. Dbejte na dodržení všech zvláštních místních pøedpisù o pøipojení k vodovodní instalaci. 19

5 ODPADNÍ HADICE Pøipojení odpadní hadice k odvodu. 1. Sejmìte odpadní hadici z levého držáku; viz šipka (A). Dùležité upozornìní: Nikdy neuvolòujte spoj odpadní hadice; viz šipka (B), jinak by voda mohla vytéci na podlahu (a horkou vodou byste se mohli opaøit) a normální plnicí a vypouštìcí funkce praèky by nebylo možno zaruèit. 2. Odpadní hadici pøipojte k sifonu nebo ji zavìste pomocí oblouku ve tvaru U pøes okraj umyvadla nebo vany. Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná. 3. Minimální výška odpadu: 60 cm. Maximální výška oblouku ve tvaru U : 90 cm. 4. Potøebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevnìte svorkami na hadice s utahovacími šrouby. Maximální celková délka odpadní hadice je 2,5 m. Dùležité upozornìní: Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své délce zalomená. Dbejte na to, aby pøi zapnutí spotøebièe nespadla. INSTALACE PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Dodržujte pøedpisy místního rozvodného podniku. Pøipojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí správnì instalované, uzemnìné a izolované zásuvky. Rozvod musí být uzemnìn. Výrobce odmítá veškerou odpovìdnost za poškození zdraví osob nebo zvíøat a škody na majetku, k nimž došlo v dùsledku nedodržení výše uvedených pokynù. Údaje o napìtí, pøíkonu a jištìní jsou uvedeny na vnitøní stranì dvíøek. Pøívodní kabel mùže za originální kabel vymìnit pouze kvalifikovaný elektrikáø. Praèka odpovídá evropským bezpeènostním pøedpisùm smìrnice è. 73/23/EHS, 89/336/ EHS a 93/68/EHS. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. 20

6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Balení Obal je oznaèen recyklaèním symbolem, který znamená, že je 100% recyklovatelný. Výrobek Praèka byla vyrobena z recyklovatelného materiálu. Pøestane-li vám sloužit, naložte s ní v souladu s pøedpisy na ochranu životního prostøedí. Znemožnìte její nové uvedení do provozu: vytáhnìte ji ze zásuvky a odøíznìte pøívodní kabel, aby spotøebiè nemohl být pøipojen k síti. Ekologické tipy - Vodu a energii využijete nejlépe pøi plné náplni praèky (v závislosti na volbì programu). - Málo nebo støednì zašpinìné prádlo nevyžaduje pøedpírku. - Na lehce zašpinìné prádlo staèí program s nízkou teplotou nebo krátký program. - Pøi praní menšího množství prádla stisknìte tlaèítko Lehce zneèištìné / Polovièní náplò (je-li jím váš model vybaven) a snižte množství pracího prostøedku. - Nepøekraèujte výrobci doporuèené dávky na obalu pracích prostøedkù. - Bìlidlo nebo èistiè skvrn používejte jen pokud je to zcela nevyhnutelné. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Praèku používejte jen v domácnosti a jen k úèelu, ke kterému je urèena. Pøipojení k vodovodnímu a elektrickému rozvodu musí být provedeno podle pokynù výrobce a podle bezpeènostních pøedpisù místního rozvodného a vodárenského podniku (viz Instalace ). Døíve než se pustíte do èištìní a údržby, praèku vypnìte nebo ji odpojte od sítì. Není-li praèka v provozu, vždy ji odpojte od elektrické sítì a uzavøete pøívod vody. Nejdou-li dvíøka otevøít, nikdy to nezkoušejte násilím. Nedovolte dìtem, aby si s praèkou hrály, nebo aby si hrály uvnitø praèky. Nezatìžujte dvíøka žádnými pøedmìty. Obalové materiály mohou být pro dìti nebezpeèné. Odstraòte obalový materiál z jejich dosahu (plastové sáèky, polystyrén, apod.). Praèka odpovídá evropským bezpeènostním pøedpisùm smìrnice è. 73/23/EHS, 89/336/ EHS a 93/68/EHS. STÌHOVÁNÍ A PØEPRAVA PRAÈKY 1. Vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky. 2. Uzavøete pøívod vody. 3. Odpojte pøívodní a odpadní hadici. 4. Odstraòte zbytky vody z hadic a z praèky (viz Jak vypustit zbylou vodu ). 5. Namontujte bezpeènostní pøepravní šrouby a vzpìru (viz Instalace ). 21

7 PØÍPRAVA PRÁDLA 1. Roztøiïte prádlo podle: Druhu tkaniny / symbolu na visaèce Bavlna, smìsová vlákna, snadná údržba/jemné, vlna. Barevné Oddìlte barevné kusy od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášt'. Velikosti prádla Perte dohromady prádlo rùzných rozmìrù, zvýšíte tak prací úèinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží. Jemnosti prádla Jemné prádlo perte samostatnì. Používejte speciální programy pro vlnu, kterou lze prát v praèce, pro záclony nebo jiné jemné tkaniny. Ze záclon odstraòte kroužky nebo vložte záclony s kroužky do látkového sáèku. Perte jen prádlo, které je urèeno k praní v praèce. Prádlo malých rozmìrù (npø. nylonové punèochy a pásky), nebo prádlo s háèky (npø. podprsenky), perte ve speciálních sáècích nebo v povlaku se zipem. 2. Nezapomeòte vyprázdnit všechny kapsy Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit prádlo i vnitøek praèky. 3. Sepnutí odìvù Zapnìte zdrhovadla, háèky i poutka. Volné pásky a tkanice je tøeba svázat. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA 1. Otevøete dvíøka. 2. Prádlo vkládejte do bubnu volnì po jednotlivých kusech. Buben nepøeplòujte. 3. Uzavøete dvíøka. DOPORUÈENÉ MNOŽSTVÍ PRÁDLA Viz pøehled programù. Poznámka: pøetížení praèky snižuje úèinnost praní a prádlo se více maèká

8 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY VÝBÌR VHODNÉHO PRACÍHO PROSTØEDKU Druh pracího prostøedku závisí na: druhu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné látky, vlna); Poznámka: na vlnu a hedvábí používejte pouze speciální prací prostøedky. barvì; teplotì praní; míøe a druhu zneèištìní. Poznámka: Pøípadné bìlavé zbytky prášku na tmavých tkaninách jsou zpùsobeny nerozpustnými pracími složkami obsaženými v moderních bezfosfátových pracích prostøedcích. Objeví-li se, látku vytøepejte nebo okartáèujte, pøípadnì použijte pøíštì tekuté prací prostøedky. Prací prostøedky a pøísady uchovávejte na bezpeèném a suchém místì mimo dosah dìtí. Používejte pouze prací prostøedky urèené do automatických praèek pro domácnosti. Používáte-li prostøedky proti vodnímu kameni, barvy nebo bìlidla, ovìøte si, zda jsou vhodné pro praèky. Prostøedky proti vodnímu kameni mohou obsahovat složky, které by mohly poškodit souèásti praèky. V praèce nepoužívejte rozpouštìdla (napø. terpentýn, benzín, atd.). V praèce neperte látky ošetøené rozpouštìdly nebo hoølavými tekutinami. ÈIŠTÌNÍ SKVRN Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se vìtšinou odstraní bìhem programu ve fázi pùsobení enzymù. K odstranìní skvrn od èerveného vína, kávy, èaje, trávy, ovoce apod. je tøeba pøidat na hlavní praní do násypky na prací prostøedky do komory prostøedek na biologické odstraòování skvrn. Zvlášt' odolné skvrny je tøeba odstranit pøed praním èistièem skvrn. DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTØEDKÙ Nepøekraèujte výrobcem doporuèené dávky uvedené na obalu pracího prostøedku. Množství pracího prostøedku závisí na: míøe a druhu zneèištìní; množství prádla; - plná náplò: podle pokynù výrobce; - polovièní náplò: 3/4 dávky doporuèené pro bìžnou náplò; - minimální náplò (asi 1 kg): polovina dávky doporuèené pro plnou náplò; tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si informace u vodárenského podniku): u mìkké vody je tøeba ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostøedku. Poznámka: Pøílišné množství pracího prostøedku mùže zpùsobit nadbyteènou tvorbu pìny, která snižuje úèinnost praní. Pøi nedostateèném množství pracího prostøedku je prádlo po vyprání zašedlé. Na topných tìlesech a na bubnu se také usazuje vodní kámen. Pøi použití chlórového bìlidla se pozornì øiïte návodem na bìlení. Pøekroèením dávky bìlidla mùžete prádlo poškodit. TVRDOST VODY TVRDOST VODY VLASTNOSTI NÌMECKÉ STUPNÌ dh FRANCOUZSKÉ STUPNÌ fh ANGLICKÉ STUPNÌ eh nad mìkká støední tvrdá velmi tvrdá nad nad 37 23

9 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY PØIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTØEDKÙ A DALŠÍCH PØÍSAD 1. Vysuòte násypku pro prací prostøedky. 2. Pøidání pracího prostøedku. Programy s pøedpírkou a hlavním praním. Hlavní prací program bez pøedpírky. Pøidejte prostøedky na zmìkèení tkanin a avivážní prostøedky, jen po znaèku MAX na komoøe Chlórové bìlidlo dejte pouze ke znaèce MAX. Èistiè skvrn. Prostøedek ke zmìkèování vody (pro vodu se stupnìm tvrdosti 4). Škrobení. V nádobì zhruba s 1 litrem vody rozpust'te/zøeïte škrob, v prášku nebo tekutý. Naplòte praèku prádlem, zavøete dvíøka, zvolte Máchání a odstøeïování a spust'te. Když se praèka zaène naplòovat, nalijte rozpuštìný škrob do komory násypky na prací prostøedky. Hned poté komoru spláchnìte asi pùl litrem vody. Poznámky: Používáte-li vysoce koncentrované prací prostøedky, vložte pøímo do bubnu pøiložený dávkovaè s práškem. Usnadníte tím rovnomìrné rozpuštìní pracího prášku (týká se jen programù bez pøedpírky). Tekuté prací prostøedky mùžete použít pro hlavní praní, jestliže perete bez pøedpírky. Pro pøedpírku mùžete také používat tekuté prací prostøedky, ale pro hlavní program musíte použít práškový prací prostøedek. Odmìøte správnou dávku koncentrovaného prostøedku na zmìkèení tkanin a zøeïte jej vodou až na maximální objem oznaèený v komoøe pro zmìkèovací prostøedky. Násypka na prací prostøedky s 3 komorami. 3. Násypku øádnì uzavøete (musí zaklapnout). Násypka na prací prostøedky s 4 komorami. TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) Tekuté bìlidlo je možné použít dvìma zpùsoby (hypochloran). UPOZORNÌNÍ: v praèce, která nemá zvláštní dávkovací komoru na bìlidlo, je možné použít pouze pøedbìlovací metodu (viz bod 2). 1. Tradièní zpùsob: Bìlidlo pøidejte do komory na bìlidlo. Do komory na prací prostøedek pro hlavní praní pøidejte prací prostøedek. Zvolte program a teplotu a zapnìte praèku. Praèka automaticky ve vhodné dobì vypustí oba prostøedky do prací láznì, prací prostøedek do hlavního praní a bìlidlo bìhem druhého máchacího cyklu. 24

10 TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) 2. Pøedbìlovací metoda: Prádlo s tìžko odstranitelnými skvrnami je možné v praèce pøed spuštìním bìžného pracího programu PØEDBÌLIT. Bìlidlo zøeïte v menší nádobì mimo praèku asi s 1 l vody. Pro modely vybavené volièem teploty: Programový voliè nastavte na program 4. Voliè teploty nastavte na Min. Pozor: bìlení je možné jen pøi praní ve studené vodì, jinak by se Vaše prádlo i praèka mohly poškodit. Pro modely bez volièe teploty: Nastavte programový voliè na program 5. Stisknìte tlaèítko speciální funkce praní za studena (pokud je model touto funkcí vybaven). Pozor: bìlení je možné jen pøi praní ve studené vodì, jinak by se Vaše prádlo i praèka mohly poškodit. Zøedìné bìlidlo nalijte do komory a praèku spust'te. Po tomto praní s pøedbìlením spust'te bìžný program, pøi kterém mùžete vyprat i jiné, nebìlitelné prádlo. Do komory pøidejte prací prostøedek a spust'te prací program. Pøi tomto druhém praní mùže staèit prací program s nižší teplotou (napø. 40 C), nebot' prádlo již prošlo pøedbìlením. Tak je možné ušetøit energii. Poznámka: Bìlidlo používejte jen na tkaniny, které se mohou bìlit. BARVENÍ Bìžnì prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovaèe a soli. Barvivo, ustalovaè a sùl nasypte pøímo do prázdného bubnu a teprve pak naplòte praèku prádlem. Používejte pouze výrobky vhodné do automatických praèek. Øiïte se pokyny výrobce. Na plastových nebo gumových èástech praèky mohou barviva a bìlidla zanechat skvrny. KDY VYJMOUT FILTR Filtr zkontrolujte a vyèistìte alespoò dvakrát až tøikrát roènì. Jestliže praèka nevypouští vodu nebo neodstøeïuje tak, jak má. Jestliže se èerpadlo ucpalo nìjakým pøedmìtem (knoflíkem, mincí, spínacím špendlíkem). Dùležité upozornìní: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. JAK VYJMOUT FILTR 1. Praèku vypnìte a vodu vypust'te (viz odstavec Vypouštìní zbylé vody ). 2. Pomocí mince otevøete kryt filtru 3. Pod filtr postavte vhodnou nádobu. 4. Pomalu otáèejte filtrem proti smìru hodinových ruèièek, nevytahujte ho ale úplnì (použijte-li na uchopení držáku filtru kleštì, bude šroubování jednodušší). 5. Poèkejte, až vyteèe všechna voda. 6. Pak filtr úplnì vyšroubujte a vytáhnìte. 7. Zbavte filtr všech cizích pøedmìtù. 8. Pøesvìdèete se, že rotor èerpadla se volnì pohybuje. 9. Zasuòte filtr zpìt na místo a zašroubujte ve smìru hodinových ruèièek, až zaklapne. JAK VYJMOUT FILTR 10. Do násypky na prací prostøedky nalijte 1/2 l vody a pøesvìdète se, že voda z filtru nevytéká. 11. Kryt uzavøete

11 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU KDY VYPOUŠTÌT ZBYLOU VODU Jestliže je filtr nutné èistit bìhem programu. Poznámka: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. Pøi pøepravì nebo stìhování praèky. Je-li praèka umístìna v místnosti, kde mohou teploty klesnout pod bod mrazu. V takovém pøípadì je tøeba vypouštìt zbylou vodu po každém praní. 6. Poèkejte, až proud pøestane. 7. Odpadní hadici opìt upevnìte na zadní stranu praèky (viz šipka B), jinak hrozí nebezpeèí prosakování, a normální plnicí a vypouštìcí funkce není možné zaruèit. 8. Odpadní hadici vymìòte za oblouk ve tvaru U a upevnìte ho. JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU 1. Praèku vypnìte. 2. Praèku odpojte od sítì. 3. Uvolnìte spojku odpadní hadice na zadní èásti praèky (viz šipka A a B). 4. Nádobu vhodné velikosti umístìte vedle praèky. Poznámka: po správném vypuštìní zùstane v praèce až 1 litr vody, ale pøi zastavení bìhem programu mùže být v praèce až 20 litrù vody a pøi zablokování èerpadla dokonce až 40 litrù. 5. Odpadní hadici skloòte do vhodné nádoby a nechte vodu odtéci. Poznámka: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. Vypust'te zbylou vodu z praèky a z pøívodní hadice po každém praní. 1. Praèku vypnìte. JE-LI PRAÈKA UMÍSTÌNA V MÍSTNOSTI VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU 2. Praèku odpojte od sítì. 3. Uzavøete vodovodní kohout, uvolnìte pøívodní hadici od praèky a nechte vodu vytéci. 4. Otevøete filtr, nechte vodu odtéci a pak jej zase zavøete. Poznámka: pøed novým praním znovu rukou našroubujte pøívodní hadici k praèce. Zkontrolujte vodotìsnost pøipojení praèky úplným otevøením vodovodního kohoutu. 26

12 PÉÈE A ÚDRŽBA VNÌJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL K èištìní používejte bìžné èisticí prostøedky pro domácnost (nepoužívejte prostøedky s drsnými èásticemi). Osušte mìkkým hadøíkem. K èištìní dílù z plastických hmot nepoužívejte prostøedky na benzínové nebo ropné bázi. NÁSYPKA NA PRACÍ PROSTØEDKY 1. Stlaèením uvolòovací páèky odjistìte a vyjmìte násypku. 2. Vyjmìte sifon z komory na zmìkèovadlo. 3. Všechny èásti omyjte pod tekoucí vodou mìkkou houbou. 4. Vra te je zpìt na místo, zasuòte násypku, až zaklapne. TÌSNÌNÍ DVÍØEK Tìsnìní otøete podle potøeby vlhkým hadøíkem. Pravidelnì kontrolujte, zda v záhybech tìsnìní neuvízly neèistoty nebo cizí pøedmìty. 1 2 Násypka na prací prostøedky s 3 komorami. SÍTKOVÉ FILTRY HADIC Pravidelnì je kontrolujte a èistìte 1. Uzavøete vodovodní kohout. 2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu. 3. Vyjmìte sítkový filtr z pøívodní hadice a vyèistìte ho. 4. Vrat'te sítkový filtr na místo a pøišroubujte hadici ke kohoutu. 5. Odšroubujte hadici od praèky. 6. Kleštìmi vyjmìte sítkový filtr z ventilu praèky a vyèistìte ho. 7. Vrat'te sítkový filtr na místo a pøišroubujte hadici k praèce. 8. Otevøete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotìsnost spojení. Násypka na prací prostøedky s 4 komorami. FILTR NA CIZÍ PØEDMÌTY Filtr kontrolujte nejménì dvakrát až tøikrát roènì, a je-li to nutné, vyèistìte ho (viz Jak vyjmout filtr ). 27

13 JAK ODSTRANIT ZÁVADU Praèka nezaèala prát. Je pøívodní kabel správnì zapojený do zásuvky? Je v poøádku pojistka na rozvodu ve Vaší domácnosti? Nedošlo k výpadku proudu? Nezapomnìli jste otevøít pøívod vody? Pøitéká voda? Jsou dvíøka zavøená? Zvolili jste program? Je praèka zapnutá? Praèka je bez vody nebo jí pøitéká jen málo. Je pøívod vody úplnì otevøený? Není pøívodní hadice zalomená? Není filtr hadice zanesený? (Viz Péèe a údržba ). Není pøívodní hadice zamrzlá? Voda po praní neodtéká. Je odpadní hadice správnì nasazená? (Viz Instalace ). Není zanesený filtr? (Viz Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou vodu ). Není odpadní hadice zamrzlá? Není stisknuté tlaèítko Zastavení s vodou v bubnu? Jestliže ano, stisknìte ho ještì jednou a program bude pokraèovat vypouštìním a odstøeïováním. Po praní zùstávají v násypce zbytky pracích prostøedkù a pøísad. Je sifon správnì nasazený? Sifon je tøeba zatlaèit dolù, až k zarážkám. Není sifon ucpaný? Vyjmìte sifon a vyèistìte ho pod tekoucí vodou. Nepøitéká do praèky málo vody? (Viz výše odstavec Praèka je bez vody nebo jí pøitéká jen málo ). Viz též Prací prostøedky a pøísady a Péèe a údržba. Praèka pøi odstøeïování vibruje. Je praèka dobøe vyvážená a stojí na podlaze pevnì všemi ètyømi nožièkami? (Viz Instalace ). Jsou odmontovány pøepravní šrouby a pøepravní vzpìra? Pøed uvedením praèky do provozu je nutné ochranné pøepravní šrouby a vzpìru odstranit (Viz Instalace ). Prádlo je špatnì odstøedìné. Není zablokované obìžné kolo èerpadla? (Viz Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou vodu ). Špatné prací výsledky. Dbejte na to, abyste program vždy pøesnì nastavili na zaèátek, jinak se první èást programu neprovede (a dojde k omezenému naplnìní vodou, ohøívání i praní). Praèka neodstøeïuje. Není stisknuté tlaèítko bez odstøeïování? Jestliže ano, stisknìte ho znovu a program bude pokraèovat odstøeïováním. SERVIS Pøedtím, než se obrátíte na servis: 1. Pokuste se opravit závadu sami (Viz Jak odstranit závadu ). 2. Znovu spust'te program, zda se závada projeví znovu. 3. Jestliže závada trvá, zavolejte do servisu a uveïte: V èem závada spoèívá. Pøesné oznaèení modelu praèky. Servisní kód (èíslo za slovem SERVICE). Servisní štítek je na vnitøní stranì dvíøek. Vaši úplnou adresu. Vaše telefonní èíslo s pøedvolbou. Telefonní èísla a adresy servisù jsou uvedeny na záruèním listu, nebo se mùžete obrátit na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. 28

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA PØÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTØEDKY

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L84610. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele LAVAMAT 60800 Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

LAVAMAT 52610. Praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 52610. Praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 52610 Praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte je

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W NÁVOD K POUŽITÍ Automatická praèka T 845 V 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZMÌRY NAPÁJECÍ NAPÌTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PØÍKON TLAK VODY Pøipojení vody Výška Šíøka Hloubka Minimální Maximální 850 mm 397 mm 600

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

ÖKO-LAVAMAT 88840 update

ÖKO-LAVAMAT 88840 update ÖKO-LAVAMAT 88840 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

LAVAMAT LAVALOGIC 1620

LAVAMAT LAVALOGIC 1620 LAVAMAT LAVALOGIC 1620 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC

LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC Automatická praèka Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším na odstavec "Bezpeènost

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

LAVAMAT 84610. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 84610. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 84610 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

ÖKO-LAVAMAT 86730 update

ÖKO-LAVAMAT 86730 update ÖKO-LAVAMAT 8670 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

ÖKO-LAVAMAT 70630 update

ÖKO-LAVAMAT 70630 update ÖKO-LAVAMAT 70630 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 1083CV

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 1083CV NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 1083CV 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10/11 Rady

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

LAVAMAT 42230 ELECTRONIC. Ekologická automatická praèka Návod k použití

LAVAMAT 42230 ELECTRONIC. Ekologická automatická praèka Návod k použití LAVAMAT 42230 ELECTRONIC Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V ZANUSSI AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V 146 4582 00-02/03 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...3 Dùležitá upozornìní...3 Použití...3 Nebezpeèí zamrznutí...3

Více

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV4IN1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

Praèka se sušièkou WDS 1045 TX

Praèka se sušièkou WDS 1045 TX Praèka se sušièkou WDS 045 TX Obsah Obsah... 2 Obecné poznámky... 3 Vybalení... 4 Vyrovnání... 4 Instalace... 4 Instalace praèky napojené na horkou a studenou vodu... 4 Instalace praèky napojené pouze

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 44080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 65080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

ÖKO-LAVAMAT 88830 update

ÖKO-LAVAMAT 88830 update ÖKO-LAVAMAT 8880 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI Návod k použití PRAÈKA Èesky,1 AQGF 129 PI Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 4-5 Ovládací panel

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 50770 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

7. Prùvodce pracími programy (str. 4) 8. Péèe a údržba (str. 11) 9. Problémy a jejich øešení (str. 8 a 9) 10. Technické údaje (str.

7. Prùvodce pracími programy (str. 4) 8. Péèe a údržba (str. 11) 9. Problémy a jejich øešení (str. 8 a 9) 10. Technické údaje (str. Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak tajemství nejlépe vypraného prádla, a také,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV44080IW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH B1WTV3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3568764

Vaše uživatelský manuál BOSCH B1WTV3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3568764 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

LAVAMAT 48580 aqua control LAVAMAT 48380 aqua control

LAVAMAT 48580 aqua control LAVAMAT 48380 aqua control LAVAMAT 48580 aqua control LAVAMAT 48380 aqua control Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele PERFEKT IN FORM UND FUNKTION 2 OBSAH Informace pro uživatele... 4 Dùležitá upozornìní...

Více

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH

3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH 3cs10253.fm Page 1 Thursday, March 11, 2004 7:02 PM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU ČIŠTĚNÍ

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

FAVORIT 86080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 86080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 86080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WDI1440 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656288

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WDI1440 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656288 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAVORIT 60860. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 60860. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 60860 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WE 105 X

Praèka. Návod k instalaci a použití WE 105 X Praèka Návod k instalaci a použití WE 105 X Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

bezpeèná ARGHERITA 2000 Praèka Tajemství krásného prádla Margherita 2000 a se snadnou obsluhou AL 109 X Tøída A pøi 40 C Cashmere Gold

bezpeèná ARGHERITA 2000 Praèka Tajemství krásného prádla Margherita 2000 a se snadnou obsluhou AL 109 X Tøída A pøi 40 C Cashmere Gold M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 109 X CZ Tøída A pøi 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold První praèka,

Více

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek znaèky Ariston. Tato automatická praèka se sušièkou je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. Seznámíte se tak

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Návod k instalaci a použití AT 64. Praèka plnìná vrchem

Návod k instalaci a použití AT 64. Praèka plnìná vrchem AT 64 CS Praèka plnìná vrchem Struèný prùvodce Obsahuje 12 témat, se kterými se øádnì seznamte. Obsahuje mnoho drobných rad pro lepší praní s menší námahou a pøi zachování dlouhé životnosti Vaší praèky.

Více

RAINBOW LIFEGARD DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK. Pøíruèka pro montáž a užívání dávkovaèe pevných látek.

RAINBOW LIFEGARD DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK. Pøíruèka pro montáž a užívání dávkovaèe pevných látek. RAINBOW LIFEGARD DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK Pøíruèka pro montáž a užívání dávkovaèe pevných látek. DÁVKOVAÈ PEVNÝCH LÁTEK RAINBOW LIFEGARD Dávkovaè chlóru / bromu No: 320 Charakteristika: Není tøeba zvláštního

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ 31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY TEKUTÉ BĚLIDLO (CHLORNAN) BARVENÍ PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY TEKUTÉ BĚLIDLO (CHLORNAN) BARVENÍ PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU 3cz10001.fm5 Page 17 Wednesday, September 5, 2001 5:08 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY TEKUTÉ

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

WD 104 T. Automatická praèka se sušièkou. Návod k instalaci a obsluze

WD 104 T. Automatická praèka se sušièkou. Návod k instalaci a obsluze WD 104 T Automatická praèka se sušièkou Návod k instalaci a obsluze WD 104 T CZ Automatická pračka se sušičkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody.

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody. AQ7F 29 U Instalace! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WOL1650PL http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655871

Vaše uživatelský manuál BOSCH WOL1650PL http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655871 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

AB 95. Návod k instalaci a obsluze. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. Pračka. Bezpečná. a se snadnou obsluhou

AB 95. Návod k instalaci a obsluze. Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších. Pračka. Bezpečná. a se snadnou obsluhou M ARGHERITA AB 95 Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledků výsledkù Návod k instalaci a obsluze CZ Margherita Pračka Bezpečná a se snadnou obsluhou M ARGHERITA Dùležitá upozornìní Vážený

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Návod k obsluze, údržbì a instalaci Návod na obsluhu, údržbu a ištaláciu Modely: LC - 17 AD LC - 17 ADX CH 33 OBSAH Instalace...2 Všeobecný popis... 3 Uvedení do provozu...

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389

RPR - Wterm s.r.o. 739 91 Jablunkov, Školní 389 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

WITL 105. Pračka. Návod k instalaci a použití

WITL 105. Pračka. Návod k instalaci a použití WITL 105 Pračka Návod k instalaci a použití WITL 105 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy.

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. Kávovar -2- ÈESKY Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøed prvním pou itím pøístroje si peèlivì

Více

Praèka plnìná vrchem. Návod k instalaci a použití WT 50

Praèka plnìná vrchem. Návod k instalaci a použití WT 50 Praèka plnìná vrchem WT 50 CZ Struèný prùvodce Zde najdete 12 témat, které jsou dále objasnìny na stránkách tohoto návodu. Pøeètìte si je, seznamte se s nimi, pobavte se: odhalíte mnoho drobných tajemství

Více

Tajemství látek. Praèka plnìná vrchem. s jednoduchou. obsluhou. ATD 104 Návod k instalaci 40 C. Dokonalé. dokonale vyprat prádlo již pøi 40 C

Tajemství látek. Praèka plnìná vrchem. s jednoduchou. obsluhou. ATD 104 Návod k instalaci 40 C. Dokonalé. dokonale vyprat prádlo již pøi 40 C Tajemství látek Rady Consigli pro per lepší lavare praní meglio ATD 104 Návod k instalaci CS a použití Tøída A pøi 40 C První praèka umožòující dokonale vyprat prádlo již pøi 40 C Praèka plnìná vrchem

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni.

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni. NÁVOD K POUŽITÍ AHS AM.E Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy 12/98

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více