PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:"

Transkript

1 CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ VZPÌRU. První prací cyklus bez prádla: 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Uzavøete dvíøka. 3. Do komory pro prací prostøedky dejte trochu pracího prostøedku (asi 30 ml). 4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programù). 5. Praèku zapnìte. Tím se z praèky vypustí voda, která v ní mohla zùstat po pøezkoušení u výrobce. BÌŽNÉ PRANÍ: 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Roztøiïte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do praèky (viz Pøíprava prádla ). 3. Uzavøete dvíøka. 4. Pøidejte prací prostøedek, popøípadì další pøísady (viz Prací prostøedky a pøísady ). 5. Zvolte program, teplotu a speciální funkce (viz tabulku programù). Dbejte na to, abyste program nastavili pøesnì na zaèátek. Jinak se první èást programu neprovede: prací výsledky nebudou tak dobré jako po provedení celého programu. 6. Praèku zapnìte. 16

2 OBSAH CZ PRAÈKA A JEJÍ DOPLÒKY STRANA 18 INSTALACE STRANA 19 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 21 BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY STRANA 21 STÌHOVÁNÍ A PØEPRAVA PRAÈKY STRANA 21 PØÍPRAVA PRÁDLA STRANA 22 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY STRANA 23 TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) STRANA 24 BARVENÍ STRANA 25 JAK VYJMOUT FILTR STRANA 25 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU STRANA 26 JE-LI PRAÈKA UMÍSTÌNA V MÍSTNOSTI VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU STRANA 26 PÉÈE A ÚDRŽBA STRANA 27 JAK ODSTRANIT ZÁVADU STRANA 28 SERVIS STRANA 28 17

3 PRAÈKA A JEJÍ DOPLÒKY 1. Pracovní deska 2. Ovládací panel 3. Násypka na prací prostøedky 4. Servisní štítek (na vnitøní stranì dvíøek) 5. Dvíøka 6. Držadlo dvíøek - Otevøít: zatáhnìte za držadlo - Zavøít: silnìjším tlakem zatlaète na dveøe (uzávìr zaklapne) 7. Filtr (za dvíøky vnitøního prostoru). 18

4 . t PØEPRAVNÍ ŠROUBY Praèka je vybavena dvìma pøepravními šrouby a jednou pøepravní vzpìrou, která chrání její vnitøek pøed poškozením pøi pøepravì. Pøed uvedením praèky do provozu je bezpodmíneènì nutné pøepravní šrouby a pøepravní vzpìru odstranit. Praèka se dodává se dvìma šrouby a pøepravní vzpìrou. 1. Vyšroubujte èerný šroub (A) šroubovákem. B 2. Vyšroubujte šroub (B) na èervené pøepravní vzpìøe. 3. Silnìjším tahem za èervené držadlo vytáhnìte celou pøepravní vzpìru (C) a odložte ji stranou. C Šrouby a vzpìru si uschovejte pro budoucí použití. Poznámka: pøed pøepravou praèky opìt namontujte pøepravní šrouby a vzpìru podle výše uvedeného postupu v opaèném poøadí. Ke správné montáži pøepravních šroubù a vzpìry je nutné odstranit horní desku praèky, a to po odpojení praèky od pøívodu vody a elektøiny. INSTALACE Praèku umístìte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti. Zkontrolujte, zda praèka stojí všemi ètyømi nožièkami pevnì na podlaze a zda je dokonale vyvážená (použijte vodováhu). Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle potøeby menší nerovnosti seøízením vyrovnávací nožièky (nedávejte kousky døeva, lepenky apod.). Seøiïte nožièky: Seøiïte pravou nožièku otáèením ruky tak, aby se všechny ètyøi nožièky správnì dotýkaly zemì. V pøípadì, že praèka bude stát na døevìné podlaze, je tøeba její váhu rozložit pomocí pøekližkové desky o rozmìrech 60 x 60 cm a tloušt'ce minimálnì 3 cm. Pøekližkovou desku pøipevnìte k podlaze. PØÍVOD VODY Pøívod vody: pouze studená voda. Vodovodní kohoutek: 3/4 hadicová pøípojka se závitem. Tlak vody (v rozvodu): kpa (1-10 bar). PØÍVODNÍ HADICE Opatrnì našroubujte pøívodní hadici na vodovodní kohoutek. Otevøete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotìsnost spojení praèky a vodovodního kohoutku. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své délce zalomená nebo promáèknutá. INSTALACE A Jestliže je délka hadice nedostateèná, nahraïte ji tlakovou hadicí dostateèné délky (vyhovující EN pro tlak minimálnì 1000 kpa). Pravidelnì kontrolujte, zda pøívodní hadice nepuchøí nebo nepraská a v pøípadì potøeby ji vymìòte. Praèku je možné pøipojit i bez zpìtného ventilu. Dbejte na dodržení všech zvláštních místních pøedpisù o pøipojení k vodovodní instalaci. 19

5 ODPADNÍ HADICE Pøipojení odpadní hadice k odvodu. 1. Sejmìte odpadní hadici z levého držáku; viz šipka (A). Dùležité upozornìní: Nikdy neuvolòujte spoj odpadní hadice; viz šipka (B), jinak by voda mohla vytéci na podlahu (a horkou vodou byste se mohli opaøit) a normální plnicí a vypouštìcí funkce praèky by nebylo možno zaruèit. 2. Odpadní hadici pøipojte k sifonu nebo ji zavìste pomocí oblouku ve tvaru U pøes okraj umyvadla nebo vany. Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná. 3. Minimální výška odpadu: 60 cm. Maximální výška oblouku ve tvaru U : 90 cm. 4. Potøebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevnìte svorkami na hadice s utahovacími šrouby. Maximální celková délka odpadní hadice je 2,5 m. Dùležité upozornìní: Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své délce zalomená. Dbejte na to, aby pøi zapnutí spotøebièe nespadla. INSTALACE PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Dodržujte pøedpisy místního rozvodného podniku. Pøipojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí správnì instalované, uzemnìné a izolované zásuvky. Rozvod musí být uzemnìn. Výrobce odmítá veškerou odpovìdnost za poškození zdraví osob nebo zvíøat a škody na majetku, k nimž došlo v dùsledku nedodržení výše uvedených pokynù. Údaje o napìtí, pøíkonu a jištìní jsou uvedeny na vnitøní stranì dvíøek. Pøívodní kabel mùže za originální kabel vymìnit pouze kvalifikovaný elektrikáø. Praèka odpovídá evropským bezpeènostním pøedpisùm smìrnice è. 73/23/EHS, 89/336/ EHS a 93/68/EHS. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. 20

6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Balení Obal je oznaèen recyklaèním symbolem, který znamená, že je 100% recyklovatelný. Výrobek Praèka byla vyrobena z recyklovatelného materiálu. Pøestane-li vám sloužit, naložte s ní v souladu s pøedpisy na ochranu životního prostøedí. Znemožnìte její nové uvedení do provozu: vytáhnìte ji ze zásuvky a odøíznìte pøívodní kabel, aby spotøebiè nemohl být pøipojen k síti. Ekologické tipy - Vodu a energii využijete nejlépe pøi plné náplni praèky (v závislosti na volbì programu). - Málo nebo støednì zašpinìné prádlo nevyžaduje pøedpírku. - Na lehce zašpinìné prádlo staèí program s nízkou teplotou nebo krátký program. - Pøi praní menšího množství prádla stisknìte tlaèítko Lehce zneèištìné / Polovièní náplò (je-li jím váš model vybaven) a snižte množství pracího prostøedku. - Nepøekraèujte výrobci doporuèené dávky na obalu pracích prostøedkù. - Bìlidlo nebo èistiè skvrn používejte jen pokud je to zcela nevyhnutelné. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Praèku používejte jen v domácnosti a jen k úèelu, ke kterému je urèena. Pøipojení k vodovodnímu a elektrickému rozvodu musí být provedeno podle pokynù výrobce a podle bezpeènostních pøedpisù místního rozvodného a vodárenského podniku (viz Instalace ). Døíve než se pustíte do èištìní a údržby, praèku vypnìte nebo ji odpojte od sítì. Není-li praèka v provozu, vždy ji odpojte od elektrické sítì a uzavøete pøívod vody. Nejdou-li dvíøka otevøít, nikdy to nezkoušejte násilím. Nedovolte dìtem, aby si s praèkou hrály, nebo aby si hrály uvnitø praèky. Nezatìžujte dvíøka žádnými pøedmìty. Obalové materiály mohou být pro dìti nebezpeèné. Odstraòte obalový materiál z jejich dosahu (plastové sáèky, polystyrén, apod.). Praèka odpovídá evropským bezpeènostním pøedpisùm smìrnice è. 73/23/EHS, 89/336/ EHS a 93/68/EHS. STÌHOVÁNÍ A PØEPRAVA PRAÈKY 1. Vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky. 2. Uzavøete pøívod vody. 3. Odpojte pøívodní a odpadní hadici. 4. Odstraòte zbytky vody z hadic a z praèky (viz Jak vypustit zbylou vodu ). 5. Namontujte bezpeènostní pøepravní šrouby a vzpìru (viz Instalace ). 21

7 PØÍPRAVA PRÁDLA 1. Roztøiïte prádlo podle: Druhu tkaniny / symbolu na visaèce Bavlna, smìsová vlákna, snadná údržba/jemné, vlna. Barevné Oddìlte barevné kusy od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášt'. Velikosti prádla Perte dohromady prádlo rùzných rozmìrù, zvýšíte tak prací úèinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží. Jemnosti prádla Jemné prádlo perte samostatnì. Používejte speciální programy pro vlnu, kterou lze prát v praèce, pro záclony nebo jiné jemné tkaniny. Ze záclon odstraòte kroužky nebo vložte záclony s kroužky do látkového sáèku. Perte jen prádlo, které je urèeno k praní v praèce. Prádlo malých rozmìrù (npø. nylonové punèochy a pásky), nebo prádlo s háèky (npø. podprsenky), perte ve speciálních sáècích nebo v povlaku se zipem. 2. Nezapomeòte vyprázdnit všechny kapsy Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit prádlo i vnitøek praèky. 3. Sepnutí odìvù Zapnìte zdrhovadla, háèky i poutka. Volné pásky a tkanice je tøeba svázat. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA 1. Otevøete dvíøka. 2. Prádlo vkládejte do bubnu volnì po jednotlivých kusech. Buben nepøeplòujte. 3. Uzavøete dvíøka. DOPORUÈENÉ MNOŽSTVÍ PRÁDLA Viz pøehled programù. Poznámka: pøetížení praèky snižuje úèinnost praní a prádlo se více maèká

8 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY VÝBÌR VHODNÉHO PRACÍHO PROSTØEDKU Druh pracího prostøedku závisí na: druhu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné látky, vlna); Poznámka: na vlnu a hedvábí používejte pouze speciální prací prostøedky. barvì; teplotì praní; míøe a druhu zneèištìní. Poznámka: Pøípadné bìlavé zbytky prášku na tmavých tkaninách jsou zpùsobeny nerozpustnými pracími složkami obsaženými v moderních bezfosfátových pracích prostøedcích. Objeví-li se, látku vytøepejte nebo okartáèujte, pøípadnì použijte pøíštì tekuté prací prostøedky. Prací prostøedky a pøísady uchovávejte na bezpeèném a suchém místì mimo dosah dìtí. Používejte pouze prací prostøedky urèené do automatických praèek pro domácnosti. Používáte-li prostøedky proti vodnímu kameni, barvy nebo bìlidla, ovìøte si, zda jsou vhodné pro praèky. Prostøedky proti vodnímu kameni mohou obsahovat složky, které by mohly poškodit souèásti praèky. V praèce nepoužívejte rozpouštìdla (napø. terpentýn, benzín, atd.). V praèce neperte látky ošetøené rozpouštìdly nebo hoølavými tekutinami. ÈIŠTÌNÍ SKVRN Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se vìtšinou odstraní bìhem programu ve fázi pùsobení enzymù. K odstranìní skvrn od èerveného vína, kávy, èaje, trávy, ovoce apod. je tøeba pøidat na hlavní praní do násypky na prací prostøedky do komory prostøedek na biologické odstraòování skvrn. Zvlášt' odolné skvrny je tøeba odstranit pøed praním èistièem skvrn. DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTØEDKÙ Nepøekraèujte výrobcem doporuèené dávky uvedené na obalu pracího prostøedku. Množství pracího prostøedku závisí na: míøe a druhu zneèištìní; množství prádla; - plná náplò: podle pokynù výrobce; - polovièní náplò: 3/4 dávky doporuèené pro bìžnou náplò; - minimální náplò (asi 1 kg): polovina dávky doporuèené pro plnou náplò; tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si informace u vodárenského podniku): u mìkké vody je tøeba ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostøedku. Poznámka: Pøílišné množství pracího prostøedku mùže zpùsobit nadbyteènou tvorbu pìny, která snižuje úèinnost praní. Pøi nedostateèném množství pracího prostøedku je prádlo po vyprání zašedlé. Na topných tìlesech a na bubnu se také usazuje vodní kámen. Pøi použití chlórového bìlidla se pozornì øiïte návodem na bìlení. Pøekroèením dávky bìlidla mùžete prádlo poškodit. TVRDOST VODY TVRDOST VODY VLASTNOSTI NÌMECKÉ STUPNÌ dh FRANCOUZSKÉ STUPNÌ fh ANGLICKÉ STUPNÌ eh nad mìkká støední tvrdá velmi tvrdá nad nad 37 23

9 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY PØIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTØEDKÙ A DALŠÍCH PØÍSAD 1. Vysuòte násypku pro prací prostøedky. 2. Pøidání pracího prostøedku. Programy s pøedpírkou a hlavním praním. Hlavní prací program bez pøedpírky. Pøidejte prostøedky na zmìkèení tkanin a avivážní prostøedky, jen po znaèku MAX na komoøe Chlórové bìlidlo dejte pouze ke znaèce MAX. Èistiè skvrn. Prostøedek ke zmìkèování vody (pro vodu se stupnìm tvrdosti 4). Škrobení. V nádobì zhruba s 1 litrem vody rozpust'te/zøeïte škrob, v prášku nebo tekutý. Naplòte praèku prádlem, zavøete dvíøka, zvolte Máchání a odstøeïování a spust'te. Když se praèka zaène naplòovat, nalijte rozpuštìný škrob do komory násypky na prací prostøedky. Hned poté komoru spláchnìte asi pùl litrem vody. Poznámky: Používáte-li vysoce koncentrované prací prostøedky, vložte pøímo do bubnu pøiložený dávkovaè s práškem. Usnadníte tím rovnomìrné rozpuštìní pracího prášku (týká se jen programù bez pøedpírky). Tekuté prací prostøedky mùžete použít pro hlavní praní, jestliže perete bez pøedpírky. Pro pøedpírku mùžete také používat tekuté prací prostøedky, ale pro hlavní program musíte použít práškový prací prostøedek. Odmìøte správnou dávku koncentrovaného prostøedku na zmìkèení tkanin a zøeïte jej vodou až na maximální objem oznaèený v komoøe pro zmìkèovací prostøedky. Násypka na prací prostøedky s 3 komorami. 3. Násypku øádnì uzavøete (musí zaklapnout). Násypka na prací prostøedky s 4 komorami. TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) Tekuté bìlidlo je možné použít dvìma zpùsoby (hypochloran). UPOZORNÌNÍ: v praèce, která nemá zvláštní dávkovací komoru na bìlidlo, je možné použít pouze pøedbìlovací metodu (viz bod 2). 1. Tradièní zpùsob: Bìlidlo pøidejte do komory na bìlidlo. Do komory na prací prostøedek pro hlavní praní pøidejte prací prostøedek. Zvolte program a teplotu a zapnìte praèku. Praèka automaticky ve vhodné dobì vypustí oba prostøedky do prací láznì, prací prostøedek do hlavního praní a bìlidlo bìhem druhého máchacího cyklu. 24

10 TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) 2. Pøedbìlovací metoda: Prádlo s tìžko odstranitelnými skvrnami je možné v praèce pøed spuštìním bìžného pracího programu PØEDBÌLIT. Bìlidlo zøeïte v menší nádobì mimo praèku asi s 1 l vody. Pro modely vybavené volièem teploty: Programový voliè nastavte na program 4. Voliè teploty nastavte na Min. Pozor: bìlení je možné jen pøi praní ve studené vodì, jinak by se Vaše prádlo i praèka mohly poškodit. Pro modely bez volièe teploty: Nastavte programový voliè na program 5. Stisknìte tlaèítko speciální funkce praní za studena (pokud je model touto funkcí vybaven). Pozor: bìlení je možné jen pøi praní ve studené vodì, jinak by se Vaše prádlo i praèka mohly poškodit. Zøedìné bìlidlo nalijte do komory a praèku spust'te. Po tomto praní s pøedbìlením spust'te bìžný program, pøi kterém mùžete vyprat i jiné, nebìlitelné prádlo. Do komory pøidejte prací prostøedek a spust'te prací program. Pøi tomto druhém praní mùže staèit prací program s nižší teplotou (napø. 40 C), nebot' prádlo již prošlo pøedbìlením. Tak je možné ušetøit energii. Poznámka: Bìlidlo používejte jen na tkaniny, které se mohou bìlit. BARVENÍ Bìžnì prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovaèe a soli. Barvivo, ustalovaè a sùl nasypte pøímo do prázdného bubnu a teprve pak naplòte praèku prádlem. Používejte pouze výrobky vhodné do automatických praèek. Øiïte se pokyny výrobce. Na plastových nebo gumových èástech praèky mohou barviva a bìlidla zanechat skvrny. KDY VYJMOUT FILTR Filtr zkontrolujte a vyèistìte alespoò dvakrát až tøikrát roènì. Jestliže praèka nevypouští vodu nebo neodstøeïuje tak, jak má. Jestliže se èerpadlo ucpalo nìjakým pøedmìtem (knoflíkem, mincí, spínacím špendlíkem). Dùležité upozornìní: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. JAK VYJMOUT FILTR 1. Praèku vypnìte a vodu vypust'te (viz odstavec Vypouštìní zbylé vody ). 2. Pomocí mince otevøete kryt filtru 3. Pod filtr postavte vhodnou nádobu. 4. Pomalu otáèejte filtrem proti smìru hodinových ruèièek, nevytahujte ho ale úplnì (použijte-li na uchopení držáku filtru kleštì, bude šroubování jednodušší). 5. Poèkejte, až vyteèe všechna voda. 6. Pak filtr úplnì vyšroubujte a vytáhnìte. 7. Zbavte filtr všech cizích pøedmìtù. 8. Pøesvìdèete se, že rotor èerpadla se volnì pohybuje. 9. Zasuòte filtr zpìt na místo a zašroubujte ve smìru hodinových ruèièek, až zaklapne. JAK VYJMOUT FILTR 10. Do násypky na prací prostøedky nalijte 1/2 l vody a pøesvìdète se, že voda z filtru nevytéká. 11. Kryt uzavøete

11 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU KDY VYPOUŠTÌT ZBYLOU VODU Jestliže je filtr nutné èistit bìhem programu. Poznámka: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. Pøi pøepravì nebo stìhování praèky. Je-li praèka umístìna v místnosti, kde mohou teploty klesnout pod bod mrazu. V takovém pøípadì je tøeba vypouštìt zbylou vodu po každém praní. 6. Poèkejte, až proud pøestane. 7. Odpadní hadici opìt upevnìte na zadní stranu praèky (viz šipka B), jinak hrozí nebezpeèí prosakování, a normální plnicí a vypouštìcí funkce není možné zaruèit. 8. Odpadní hadici vymìòte za oblouk ve tvaru U a upevnìte ho. JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU 1. Praèku vypnìte. 2. Praèku odpojte od sítì. 3. Uvolnìte spojku odpadní hadice na zadní èásti praèky (viz šipka A a B). 4. Nádobu vhodné velikosti umístìte vedle praèky. Poznámka: po správném vypuštìní zùstane v praèce až 1 litr vody, ale pøi zastavení bìhem programu mùže být v praèce až 20 litrù vody a pøi zablokování èerpadla dokonce až 40 litrù. 5. Odpadní hadici skloòte do vhodné nádoby a nechte vodu odtéci. Poznámka: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. Vypust'te zbylou vodu z praèky a z pøívodní hadice po každém praní. 1. Praèku vypnìte. JE-LI PRAÈKA UMÍSTÌNA V MÍSTNOSTI VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU 2. Praèku odpojte od sítì. 3. Uzavøete vodovodní kohout, uvolnìte pøívodní hadici od praèky a nechte vodu vytéci. 4. Otevøete filtr, nechte vodu odtéci a pak jej zase zavøete. Poznámka: pøed novým praním znovu rukou našroubujte pøívodní hadici k praèce. Zkontrolujte vodotìsnost pøipojení praèky úplným otevøením vodovodního kohoutu. 26

12 PÉÈE A ÚDRŽBA VNÌJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL K èištìní používejte bìžné èisticí prostøedky pro domácnost (nepoužívejte prostøedky s drsnými èásticemi). Osušte mìkkým hadøíkem. K èištìní dílù z plastických hmot nepoužívejte prostøedky na benzínové nebo ropné bázi. NÁSYPKA NA PRACÍ PROSTØEDKY 1. Stlaèením uvolòovací páèky odjistìte a vyjmìte násypku. 2. Vyjmìte sifon z komory na zmìkèovadlo. 3. Všechny èásti omyjte pod tekoucí vodou mìkkou houbou. 4. Vra te je zpìt na místo, zasuòte násypku, až zaklapne. TÌSNÌNÍ DVÍØEK Tìsnìní otøete podle potøeby vlhkým hadøíkem. Pravidelnì kontrolujte, zda v záhybech tìsnìní neuvízly neèistoty nebo cizí pøedmìty. 1 2 Násypka na prací prostøedky s 3 komorami. SÍTKOVÉ FILTRY HADIC Pravidelnì je kontrolujte a èistìte 1. Uzavøete vodovodní kohout. 2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu. 3. Vyjmìte sítkový filtr z pøívodní hadice a vyèistìte ho. 4. Vrat'te sítkový filtr na místo a pøišroubujte hadici ke kohoutu. 5. Odšroubujte hadici od praèky. 6. Kleštìmi vyjmìte sítkový filtr z ventilu praèky a vyèistìte ho. 7. Vrat'te sítkový filtr na místo a pøišroubujte hadici k praèce. 8. Otevøete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotìsnost spojení. Násypka na prací prostøedky s 4 komorami. FILTR NA CIZÍ PØEDMÌTY Filtr kontrolujte nejménì dvakrát až tøikrát roènì, a je-li to nutné, vyèistìte ho (viz Jak vyjmout filtr ). 27

13 JAK ODSTRANIT ZÁVADU Praèka nezaèala prát. Je pøívodní kabel správnì zapojený do zásuvky? Je v poøádku pojistka na rozvodu ve Vaší domácnosti? Nedošlo k výpadku proudu? Nezapomnìli jste otevøít pøívod vody? Pøitéká voda? Jsou dvíøka zavøená? Zvolili jste program? Je praèka zapnutá? Praèka je bez vody nebo jí pøitéká jen málo. Je pøívod vody úplnì otevøený? Není pøívodní hadice zalomená? Není filtr hadice zanesený? (Viz Péèe a údržba ). Není pøívodní hadice zamrzlá? Voda po praní neodtéká. Je odpadní hadice správnì nasazená? (Viz Instalace ). Není zanesený filtr? (Viz Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou vodu ). Není odpadní hadice zamrzlá? Není stisknuté tlaèítko Zastavení s vodou v bubnu? Jestliže ano, stisknìte ho ještì jednou a program bude pokraèovat vypouštìním a odstøeïováním. Po praní zùstávají v násypce zbytky pracích prostøedkù a pøísad. Je sifon správnì nasazený? Sifon je tøeba zatlaèit dolù, až k zarážkám. Není sifon ucpaný? Vyjmìte sifon a vyèistìte ho pod tekoucí vodou. Nepøitéká do praèky málo vody? (Viz výše odstavec Praèka je bez vody nebo jí pøitéká jen málo ). Viz též Prací prostøedky a pøísady a Péèe a údržba. Praèka pøi odstøeïování vibruje. Je praèka dobøe vyvážená a stojí na podlaze pevnì všemi ètyømi nožièkami? (Viz Instalace ). Jsou odmontovány pøepravní šrouby a pøepravní vzpìra? Pøed uvedením praèky do provozu je nutné ochranné pøepravní šrouby a vzpìru odstranit (Viz Instalace ). Prádlo je špatnì odstøedìné. Není zablokované obìžné kolo èerpadla? (Viz Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou vodu ). Špatné prací výsledky. Dbejte na to, abyste program vždy pøesnì nastavili na zaèátek, jinak se první èást programu neprovede (a dojde k omezenému naplnìní vodou, ohøívání i praní). Praèka neodstøeïuje. Není stisknuté tlaèítko bez odstøeïování? Jestliže ano, stisknìte ho znovu a program bude pokraèovat odstøeïováním. SERVIS Pøedtím, než se obrátíte na servis: 1. Pokuste se opravit závadu sami (Viz Jak odstranit závadu ). 2. Znovu spust'te program, zda se závada projeví znovu. 3. Jestliže závada trvá, zavolejte do servisu a uveïte: V èem závada spoèívá. Pøesné oznaèení modelu praèky. Servisní kód (èíslo za slovem SERVICE). Servisní štítek je na vnitøní stranì dvíøek. Vaši úplnou adresu. Vaše telefonní èíslo s pøedvolbou. Telefonní èísla a adresy servisù jsou uvedeny na záruèním listu, nebo se mùžete obrátit na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. 28

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE IFU_Alpha_electr_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 9:32 AM OBSAH PŘED POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRANÍ PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA

KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA KAŽDODENNÍ REFERENCE PŘÍRUČKA CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL. Abyste získali komplexnější podporu, zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register. Před použitím přístroje

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Model 90000 Model 100000. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest. 300 Seriest. Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest

Model 90000 Model 100000. Sprintt 500 Seriest Classict 450 Seriest. 300 Seriest. Quattrot 500 Seriest Sprintt 475 Seriest en bg cs et hr hu lt lv pl ro ru sl Operator s Manual Èíñòðóêöèè çà åêñïëîàòàöèÿ Návod k obsluze Kasutusjuhend Priruènik za operatora Kezelési útmutató Naudojimo instrukcija Operatora rokasgrāmata Instrukcja

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

TABULKA PROGRAMŮ. a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený start. např.: D. Volič rychlosti odstředění

TABULKA PROGRAMŮ. a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený start. např.: D. Volič rychlosti odstředění CZ TABULKA PROGRAMŮ A. Volič programu Pračka je vybavena automatickými F bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí B. Časový displej J H B a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, C. Tlačítko Odložený

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY -

Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Sudová tavicí zaøízení BM 200 se zubovým èerpadlem - Pneumatika EASY - Návod k provozu Czech Vydání 05/06 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Upozornìní Tento návod k provozu platí pro celou konstrukèní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

BEZPEČNOST A ZÁKLADNÍ UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOST A ZÁKLADNÍ UPOZORNĚNÍ URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení.

Úvod. Zvolíte-li PC Camera Mode (Režim PC-fotoaparátu), systém provede automatickou konfiguraci následujících zaøízení. Obsah Úvod Správná péèe 1 Karta SmartMedia 1 Baterie 1 Obsah balení 1 Seznámení se s fotoaparátem Pøední strana 1 Zadní strana 2 Pøíprava fotoaparátu k použití Pøipevnìní øemene 2 Vložení baterií 2 Vložení

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B8920-1-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRAČKA BWF1DT82 I II III IV V Návod k obsluze pračky BWF1DT82 Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti a byl vyvinut k praní textilií. Důležité: před použitím pračky

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Instalaèní instrukce

Instalaèní instrukce CZ Instalaèní instrukce Topný kabel deviflex DTIP 18 je urèený na: - hlavní vytápìní v betonových podlahách - ochranu venkovních prostor pøed náledím - ochranu okapových žlabù a svodù pøed zamrznutím Ž

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU

ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU OBSAH Obklady a dlažby, pøírodní kámen 1 Mramor 3 4 Vinyl a linoleum 5 Laminát Parkety 5 Interiér 7 9 Sanita 11 Kuchynì Textil 13 Zahrada 15 Air Care 16 OBKLADY

Více

Návod k údržbě oděvů a informace

Návod k údržbě oděvů a informace Návod k údržbě oděvů a informace o službách zákazníkům www.orsay.com Rady k údržbě Vašich oděvů ORSAY navrhuje módní a cenově atraktivní outfity, které ženám pomáhají vyjádřit jejich osobnost. V tomto

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage

Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Øídicí jednotka pro ruèní práškovou støíkací pistoli Vantage Návod k provozu - Czech - Vydání 10/06 Tento dokument podléhá zmìnám bez pøedchozího upozornìní. Nejnovìjší verzi najdete na adrese http://emanuals.nordson.com/finishing.

Více

Pokyny pro majitele pračky

Pokyny pro majitele pračky Pokyny pro majitele pračky P1453 (V/C/S) P1253 (V/C/S) P1053 (V/C/S) P853 (V/C/S) Bezpečnostní opatření...................... 2 Instalace pračky.......................... 3 Rozbalení pračky..........................

Více

prací prostředek pro dětské prádlo

prací prostředek pro dětské prádlo prací prostředek pro dětské prádlo 2,4 kg 4,5 kg 15 kg BATOLE Kvalitní prací prášek českého výrobce, určený převážně na prádlo přicházející do styku s dětskou pokožkou, která je nejvíce vystavena rizikům

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje

Více

Hadicové cívky øady SD a XD

Hadicové cívky øady SD a XD Pokyny Hadicové cívky øady SD a XD 3A233N CS Slouží k dávkování vzduchu, vody, nemrznoucí kapaliny, rozpouštìdla do ostøikovaèe èelního skla, pøevodovkové kapaliny, oleje a maziva. Urèeno pouze k profesionálnímu

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více