PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:"

Transkript

1 CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ VZPÌRU. První prací cyklus bez prádla: 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Uzavøete dvíøka. 3. Do komory pro prací prostøedky dejte trochu pracího prostøedku (asi 30 ml). 4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programù). 5. Praèku zapnìte. Tím se z praèky vypustí voda, která v ní mohla zùstat po pøezkoušení u výrobce. BÌŽNÉ PRANÍ: 1. Otevøete vodovodní kohoutek. 2. Roztøiïte prádlo podle druhu tkaniny a barvy a vložte do praèky (viz Pøíprava prádla ). 3. Uzavøete dvíøka. 4. Pøidejte prací prostøedek, popøípadì další pøísady (viz Prací prostøedky a pøísady ). 5. Zvolte program, teplotu a speciální funkce (viz tabulku programù). Dbejte na to, abyste program nastavili pøesnì na zaèátek. Jinak se první èást programu neprovede: prací výsledky nebudou tak dobré jako po provedení celého programu. 6. Praèku zapnìte. 16

2 OBSAH CZ PRAÈKA A JEJÍ DOPLÒKY STRANA 18 INSTALACE STRANA 19 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 21 BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY STRANA 21 STÌHOVÁNÍ A PØEPRAVA PRAÈKY STRANA 21 PØÍPRAVA PRÁDLA STRANA 22 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY STRANA 23 TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) STRANA 24 BARVENÍ STRANA 25 JAK VYJMOUT FILTR STRANA 25 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU STRANA 26 JE-LI PRAÈKA UMÍSTÌNA V MÍSTNOSTI VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU STRANA 26 PÉÈE A ÚDRŽBA STRANA 27 JAK ODSTRANIT ZÁVADU STRANA 28 SERVIS STRANA 28 17

3 PRAÈKA A JEJÍ DOPLÒKY 1. Pracovní deska 2. Ovládací panel 3. Násypka na prací prostøedky 4. Servisní štítek (na vnitøní stranì dvíøek) 5. Dvíøka 6. Držadlo dvíøek - Otevøít: zatáhnìte za držadlo - Zavøít: silnìjším tlakem zatlaète na dveøe (uzávìr zaklapne) 7. Filtr (za dvíøky vnitøního prostoru). 18

4 . t PØEPRAVNÍ ŠROUBY Praèka je vybavena dvìma pøepravními šrouby a jednou pøepravní vzpìrou, která chrání její vnitøek pøed poškozením pøi pøepravì. Pøed uvedením praèky do provozu je bezpodmíneènì nutné pøepravní šrouby a pøepravní vzpìru odstranit. Praèka se dodává se dvìma šrouby a pøepravní vzpìrou. 1. Vyšroubujte èerný šroub (A) šroubovákem. B 2. Vyšroubujte šroub (B) na èervené pøepravní vzpìøe. 3. Silnìjším tahem za èervené držadlo vytáhnìte celou pøepravní vzpìru (C) a odložte ji stranou. C Šrouby a vzpìru si uschovejte pro budoucí použití. Poznámka: pøed pøepravou praèky opìt namontujte pøepravní šrouby a vzpìru podle výše uvedeného postupu v opaèném poøadí. Ke správné montáži pøepravních šroubù a vzpìry je nutné odstranit horní desku praèky, a to po odpojení praèky od pøívodu vody a elektøiny. INSTALACE Praèku umístìte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti. Zkontrolujte, zda praèka stojí všemi ètyømi nožièkami pevnì na podlaze a zda je dokonale vyvážená (použijte vodováhu). Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle potøeby menší nerovnosti seøízením vyrovnávací nožièky (nedávejte kousky døeva, lepenky apod.). Seøiïte nožièky: Seøiïte pravou nožièku otáèením ruky tak, aby se všechny ètyøi nožièky správnì dotýkaly zemì. V pøípadì, že praèka bude stát na døevìné podlaze, je tøeba její váhu rozložit pomocí pøekližkové desky o rozmìrech 60 x 60 cm a tloušt'ce minimálnì 3 cm. Pøekližkovou desku pøipevnìte k podlaze. PØÍVOD VODY Pøívod vody: pouze studená voda. Vodovodní kohoutek: 3/4 hadicová pøípojka se závitem. Tlak vody (v rozvodu): kpa (1-10 bar). PØÍVODNÍ HADICE Opatrnì našroubujte pøívodní hadici na vodovodní kohoutek. Otevøete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotìsnost spojení praèky a vodovodního kohoutku. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své délce zalomená nebo promáèknutá. INSTALACE A Jestliže je délka hadice nedostateèná, nahraïte ji tlakovou hadicí dostateèné délky (vyhovující EN pro tlak minimálnì 1000 kpa). Pravidelnì kontrolujte, zda pøívodní hadice nepuchøí nebo nepraská a v pøípadì potøeby ji vymìòte. Praèku je možné pøipojit i bez zpìtného ventilu. Dbejte na dodržení všech zvláštních místních pøedpisù o pøipojení k vodovodní instalaci. 19

5 ODPADNÍ HADICE Pøipojení odpadní hadice k odvodu. 1. Sejmìte odpadní hadici z levého držáku; viz šipka (A). Dùležité upozornìní: Nikdy neuvolòujte spoj odpadní hadice; viz šipka (B), jinak by voda mohla vytéci na podlahu (a horkou vodou byste se mohli opaøit) a normální plnicí a vypouštìcí funkce praèky by nebylo možno zaruèit. 2. Odpadní hadici pøipojte k sifonu nebo ji zavìste pomocí oblouku ve tvaru U pøes okraj umyvadla nebo vany. Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná. 3. Minimální výška odpadu: 60 cm. Maximální výška oblouku ve tvaru U : 90 cm. 4. Potøebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevnìte svorkami na hadice s utahovacími šrouby. Maximální celková délka odpadní hadice je 2,5 m. Dùležité upozornìní: Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde v celé své délce zalomená. Dbejte na to, aby pøi zapnutí spotøebièe nespadla. INSTALACE PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Dodržujte pøedpisy místního rozvodného podniku. Pøipojení k elektrické síti musí být provedeno pomocí správnì instalované, uzemnìné a izolované zásuvky. Rozvod musí být uzemnìn. Výrobce odmítá veškerou odpovìdnost za poškození zdraví osob nebo zvíøat a škody na majetku, k nimž došlo v dùsledku nedodržení výše uvedených pokynù. Údaje o napìtí, pøíkonu a jištìní jsou uvedeny na vnitøní stranì dvíøek. Pøívodní kabel mùže za originální kabel vymìnit pouze kvalifikovaný elektrikáø. Praèka odpovídá evropským bezpeènostním pøedpisùm smìrnice è. 73/23/EHS, 89/336/ EHS a 93/68/EHS. Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky. 20

6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ Balení Obal je oznaèen recyklaèním symbolem, který znamená, že je 100% recyklovatelný. Výrobek Praèka byla vyrobena z recyklovatelného materiálu. Pøestane-li vám sloužit, naložte s ní v souladu s pøedpisy na ochranu životního prostøedí. Znemožnìte její nové uvedení do provozu: vytáhnìte ji ze zásuvky a odøíznìte pøívodní kabel, aby spotøebiè nemohl být pøipojen k síti. Ekologické tipy - Vodu a energii využijete nejlépe pøi plné náplni praèky (v závislosti na volbì programu). - Málo nebo støednì zašpinìné prádlo nevyžaduje pøedpírku. - Na lehce zašpinìné prádlo staèí program s nízkou teplotou nebo krátký program. - Pøi praní menšího množství prádla stisknìte tlaèítko Lehce zneèištìné / Polovièní náplò (je-li jím váš model vybaven) a snižte množství pracího prostøedku. - Nepøekraèujte výrobci doporuèené dávky na obalu pracích prostøedkù. - Bìlidlo nebo èistiè skvrn používejte jen pokud je to zcela nevyhnutelné. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Praèku používejte jen v domácnosti a jen k úèelu, ke kterému je urèena. Pøipojení k vodovodnímu a elektrickému rozvodu musí být provedeno podle pokynù výrobce a podle bezpeènostních pøedpisù místního rozvodného a vodárenského podniku (viz Instalace ). Døíve než se pustíte do èištìní a údržby, praèku vypnìte nebo ji odpojte od sítì. Není-li praèka v provozu, vždy ji odpojte od elektrické sítì a uzavøete pøívod vody. Nejdou-li dvíøka otevøít, nikdy to nezkoušejte násilím. Nedovolte dìtem, aby si s praèkou hrály, nebo aby si hrály uvnitø praèky. Nezatìžujte dvíøka žádnými pøedmìty. Obalové materiály mohou být pro dìti nebezpeèné. Odstraòte obalový materiál z jejich dosahu (plastové sáèky, polystyrén, apod.). Praèka odpovídá evropským bezpeènostním pøedpisùm smìrnice è. 73/23/EHS, 89/336/ EHS a 93/68/EHS. STÌHOVÁNÍ A PØEPRAVA PRAÈKY 1. Vytáhnìte pøívodní kabel ze zásuvky. 2. Uzavøete pøívod vody. 3. Odpojte pøívodní a odpadní hadici. 4. Odstraòte zbytky vody z hadic a z praèky (viz Jak vypustit zbylou vodu ). 5. Namontujte bezpeènostní pøepravní šrouby a vzpìru (viz Instalace ). 21

7 PØÍPRAVA PRÁDLA 1. Roztøiïte prádlo podle: Druhu tkaniny / symbolu na visaèce Bavlna, smìsová vlákna, snadná údržba/jemné, vlna. Barevné Oddìlte barevné kusy od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášt'. Velikosti prádla Perte dohromady prádlo rùzných rozmìrù, zvýšíte tak prací úèinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží. Jemnosti prádla Jemné prádlo perte samostatnì. Používejte speciální programy pro vlnu, kterou lze prát v praèce, pro záclony nebo jiné jemné tkaniny. Ze záclon odstraòte kroužky nebo vložte záclony s kroužky do látkového sáèku. Perte jen prádlo, které je urèeno k praní v praèce. Prádlo malých rozmìrù (npø. nylonové punèochy a pásky), nebo prádlo s háèky (npø. podprsenky), perte ve speciálních sáècích nebo v povlaku se zipem. 2. Nezapomeòte vyprázdnit všechny kapsy Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit prádlo i vnitøek praèky. 3. Sepnutí odìvù Zapnìte zdrhovadla, háèky i poutka. Volné pásky a tkanice je tøeba svázat. VKLÁDÁNÍ PRÁDLA 1. Otevøete dvíøka. 2. Prádlo vkládejte do bubnu volnì po jednotlivých kusech. Buben nepøeplòujte. 3. Uzavøete dvíøka. DOPORUÈENÉ MNOŽSTVÍ PRÁDLA Viz pøehled programù. Poznámka: pøetížení praèky snižuje úèinnost praní a prádlo se více maèká

8 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY VÝBÌR VHODNÉHO PRACÍHO PROSTØEDKU Druh pracího prostøedku závisí na: druhu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné látky, vlna); Poznámka: na vlnu a hedvábí používejte pouze speciální prací prostøedky. barvì; teplotì praní; míøe a druhu zneèištìní. Poznámka: Pøípadné bìlavé zbytky prášku na tmavých tkaninách jsou zpùsobeny nerozpustnými pracími složkami obsaženými v moderních bezfosfátových pracích prostøedcích. Objeví-li se, látku vytøepejte nebo okartáèujte, pøípadnì použijte pøíštì tekuté prací prostøedky. Prací prostøedky a pøísady uchovávejte na bezpeèném a suchém místì mimo dosah dìtí. Používejte pouze prací prostøedky urèené do automatických praèek pro domácnosti. Používáte-li prostøedky proti vodnímu kameni, barvy nebo bìlidla, ovìøte si, zda jsou vhodné pro praèky. Prostøedky proti vodnímu kameni mohou obsahovat složky, které by mohly poškodit souèásti praèky. V praèce nepoužívejte rozpouštìdla (napø. terpentýn, benzín, atd.). V praèce neperte látky ošetøené rozpouštìdly nebo hoølavými tekutinami. ÈIŠTÌNÍ SKVRN Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se vìtšinou odstraní bìhem programu ve fázi pùsobení enzymù. K odstranìní skvrn od èerveného vína, kávy, èaje, trávy, ovoce apod. je tøeba pøidat na hlavní praní do násypky na prací prostøedky do komory prostøedek na biologické odstraòování skvrn. Zvlášt' odolné skvrny je tøeba odstranit pøed praním èistièem skvrn. DÁVKOVÁNÍ PRACÍCH PROSTØEDKÙ Nepøekraèujte výrobcem doporuèené dávky uvedené na obalu pracího prostøedku. Množství pracího prostøedku závisí na: míøe a druhu zneèištìní; množství prádla; - plná náplò: podle pokynù výrobce; - polovièní náplò: 3/4 dávky doporuèené pro bìžnou náplò; - minimální náplò (asi 1 kg): polovina dávky doporuèené pro plnou náplò; tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si informace u vodárenského podniku): u mìkké vody je tøeba ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostøedku. Poznámka: Pøílišné množství pracího prostøedku mùže zpùsobit nadbyteènou tvorbu pìny, která snižuje úèinnost praní. Pøi nedostateèném množství pracího prostøedku je prádlo po vyprání zašedlé. Na topných tìlesech a na bubnu se také usazuje vodní kámen. Pøi použití chlórového bìlidla se pozornì øiïte návodem na bìlení. Pøekroèením dávky bìlidla mùžete prádlo poškodit. TVRDOST VODY TVRDOST VODY VLASTNOSTI NÌMECKÉ STUPNÌ dh FRANCOUZSKÉ STUPNÌ fh ANGLICKÉ STUPNÌ eh nad mìkká støední tvrdá velmi tvrdá nad nad 37 23

9 PRACÍ PROSTØEDKY A PØÍSADY PØIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTØEDKÙ A DALŠÍCH PØÍSAD 1. Vysuòte násypku pro prací prostøedky. 2. Pøidání pracího prostøedku. Programy s pøedpírkou a hlavním praním. Hlavní prací program bez pøedpírky. Pøidejte prostøedky na zmìkèení tkanin a avivážní prostøedky, jen po znaèku MAX na komoøe Chlórové bìlidlo dejte pouze ke znaèce MAX. Èistiè skvrn. Prostøedek ke zmìkèování vody (pro vodu se stupnìm tvrdosti 4). Škrobení. V nádobì zhruba s 1 litrem vody rozpust'te/zøeïte škrob, v prášku nebo tekutý. Naplòte praèku prádlem, zavøete dvíøka, zvolte Máchání a odstøeïování a spust'te. Když se praèka zaène naplòovat, nalijte rozpuštìný škrob do komory násypky na prací prostøedky. Hned poté komoru spláchnìte asi pùl litrem vody. Poznámky: Používáte-li vysoce koncentrované prací prostøedky, vložte pøímo do bubnu pøiložený dávkovaè s práškem. Usnadníte tím rovnomìrné rozpuštìní pracího prášku (týká se jen programù bez pøedpírky). Tekuté prací prostøedky mùžete použít pro hlavní praní, jestliže perete bez pøedpírky. Pro pøedpírku mùžete také používat tekuté prací prostøedky, ale pro hlavní program musíte použít práškový prací prostøedek. Odmìøte správnou dávku koncentrovaného prostøedku na zmìkèení tkanin a zøeïte jej vodou až na maximální objem oznaèený v komoøe pro zmìkèovací prostøedky. Násypka na prací prostøedky s 3 komorami. 3. Násypku øádnì uzavøete (musí zaklapnout). Násypka na prací prostøedky s 4 komorami. TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) Tekuté bìlidlo je možné použít dvìma zpùsoby (hypochloran). UPOZORNÌNÍ: v praèce, která nemá zvláštní dávkovací komoru na bìlidlo, je možné použít pouze pøedbìlovací metodu (viz bod 2). 1. Tradièní zpùsob: Bìlidlo pøidejte do komory na bìlidlo. Do komory na prací prostøedek pro hlavní praní pøidejte prací prostøedek. Zvolte program a teplotu a zapnìte praèku. Praèka automaticky ve vhodné dobì vypustí oba prostøedky do prací láznì, prací prostøedek do hlavního praní a bìlidlo bìhem druhého máchacího cyklu. 24

10 TEKUTÉ BÌLIDLO (CHLORNAN) 2. Pøedbìlovací metoda: Prádlo s tìžko odstranitelnými skvrnami je možné v praèce pøed spuštìním bìžného pracího programu PØEDBÌLIT. Bìlidlo zøeïte v menší nádobì mimo praèku asi s 1 l vody. Pro modely vybavené volièem teploty: Programový voliè nastavte na program 4. Voliè teploty nastavte na Min. Pozor: bìlení je možné jen pøi praní ve studené vodì, jinak by se Vaše prádlo i praèka mohly poškodit. Pro modely bez volièe teploty: Nastavte programový voliè na program 5. Stisknìte tlaèítko speciální funkce praní za studena (pokud je model touto funkcí vybaven). Pozor: bìlení je možné jen pøi praní ve studené vodì, jinak by se Vaše prádlo i praèka mohly poškodit. Zøedìné bìlidlo nalijte do komory a praèku spust'te. Po tomto praní s pøedbìlením spust'te bìžný program, pøi kterém mùžete vyprat i jiné, nebìlitelné prádlo. Do komory pøidejte prací prostøedek a spust'te prací program. Pøi tomto druhém praní mùže staèit prací program s nižší teplotou (napø. 40 C), nebot' prádlo již prošlo pøedbìlením. Tak je možné ušetøit energii. Poznámka: Bìlidlo používejte jen na tkaniny, které se mohou bìlit. BARVENÍ Bìžnì prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovaèe a soli. Barvivo, ustalovaè a sùl nasypte pøímo do prázdného bubnu a teprve pak naplòte praèku prádlem. Používejte pouze výrobky vhodné do automatických praèek. Øiïte se pokyny výrobce. Na plastových nebo gumových èástech praèky mohou barviva a bìlidla zanechat skvrny. KDY VYJMOUT FILTR Filtr zkontrolujte a vyèistìte alespoò dvakrát až tøikrát roènì. Jestliže praèka nevypouští vodu nebo neodstøeïuje tak, jak má. Jestliže se èerpadlo ucpalo nìjakým pøedmìtem (knoflíkem, mincí, spínacím špendlíkem). Dùležité upozornìní: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. JAK VYJMOUT FILTR 1. Praèku vypnìte a vodu vypust'te (viz odstavec Vypouštìní zbylé vody ). 2. Pomocí mince otevøete kryt filtru 3. Pod filtr postavte vhodnou nádobu. 4. Pomalu otáèejte filtrem proti smìru hodinových ruèièek, nevytahujte ho ale úplnì (použijte-li na uchopení držáku filtru kleštì, bude šroubování jednodušší). 5. Poèkejte, až vyteèe všechna voda. 6. Pak filtr úplnì vyšroubujte a vytáhnìte. 7. Zbavte filtr všech cizích pøedmìtù. 8. Pøesvìdèete se, že rotor èerpadla se volnì pohybuje. 9. Zasuòte filtr zpìt na místo a zašroubujte ve smìru hodinových ruèièek, až zaklapne. JAK VYJMOUT FILTR 10. Do násypky na prací prostøedky nalijte 1/2 l vody a pøesvìdète se, že voda z filtru nevytéká. 11. Kryt uzavøete

11 JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU KDY VYPOUŠTÌT ZBYLOU VODU Jestliže je filtr nutné èistit bìhem programu. Poznámka: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. Pøi pøepravì nebo stìhování praèky. Je-li praèka umístìna v místnosti, kde mohou teploty klesnout pod bod mrazu. V takovém pøípadì je tøeba vypouštìt zbylou vodu po každém praní. 6. Poèkejte, až proud pøestane. 7. Odpadní hadici opìt upevnìte na zadní stranu praèky (viz šipka B), jinak hrozí nebezpeèí prosakování, a normální plnicí a vypouštìcí funkce není možné zaruèit. 8. Odpadní hadici vymìòte za oblouk ve tvaru U a upevnìte ho. JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU 1. Praèku vypnìte. 2. Praèku odpojte od sítì. 3. Uvolnìte spojku odpadní hadice na zadní èásti praèky (viz šipka A a B). 4. Nádobu vhodné velikosti umístìte vedle praèky. Poznámka: po správném vypuštìní zùstane v praèce až 1 litr vody, ale pøi zastavení bìhem programu mùže být v praèce až 20 litrù vody a pøi zablokování èerpadla dokonce až 40 litrù. 5. Odpadní hadici skloòte do vhodné nádoby a nechte vodu odtéci. Poznámka: pøed vypuštìním vody se pøesvìdèete, že voda už vychladla. Vypust'te zbylou vodu z praèky a z pøívodní hadice po každém praní. 1. Praèku vypnìte. JE-LI PRAÈKA UMÍSTÌNA V MÍSTNOSTI VYSTAVENÉ TEPLOTÁM POD BODEM MRAZU 2. Praèku odpojte od sítì. 3. Uzavøete vodovodní kohout, uvolnìte pøívodní hadici od praèky a nechte vodu vytéci. 4. Otevøete filtr, nechte vodu odtéci a pak jej zase zavøete. Poznámka: pøed novým praním znovu rukou našroubujte pøívodní hadici k praèce. Zkontrolujte vodotìsnost pøipojení praèky úplným otevøením vodovodního kohoutu. 26

12 PÉÈE A ÚDRŽBA VNÌJŠÍ PLOCHY A OVLÁDACÍ PANEL K èištìní používejte bìžné èisticí prostøedky pro domácnost (nepoužívejte prostøedky s drsnými èásticemi). Osušte mìkkým hadøíkem. K èištìní dílù z plastických hmot nepoužívejte prostøedky na benzínové nebo ropné bázi. NÁSYPKA NA PRACÍ PROSTØEDKY 1. Stlaèením uvolòovací páèky odjistìte a vyjmìte násypku. 2. Vyjmìte sifon z komory na zmìkèovadlo. 3. Všechny èásti omyjte pod tekoucí vodou mìkkou houbou. 4. Vra te je zpìt na místo, zasuòte násypku, až zaklapne. TÌSNÌNÍ DVÍØEK Tìsnìní otøete podle potøeby vlhkým hadøíkem. Pravidelnì kontrolujte, zda v záhybech tìsnìní neuvízly neèistoty nebo cizí pøedmìty. 1 2 Násypka na prací prostøedky s 3 komorami. SÍTKOVÉ FILTRY HADIC Pravidelnì je kontrolujte a èistìte 1. Uzavøete vodovodní kohout. 2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu. 3. Vyjmìte sítkový filtr z pøívodní hadice a vyèistìte ho. 4. Vrat'te sítkový filtr na místo a pøišroubujte hadici ke kohoutu. 5. Odšroubujte hadici od praèky. 6. Kleštìmi vyjmìte sítkový filtr z ventilu praèky a vyèistìte ho. 7. Vrat'te sítkový filtr na místo a pøišroubujte hadici k praèce. 8. Otevøete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotìsnost spojení. Násypka na prací prostøedky s 4 komorami. FILTR NA CIZÍ PØEDMÌTY Filtr kontrolujte nejménì dvakrát až tøikrát roènì, a je-li to nutné, vyèistìte ho (viz Jak vyjmout filtr ). 27

13 JAK ODSTRANIT ZÁVADU Praèka nezaèala prát. Je pøívodní kabel správnì zapojený do zásuvky? Je v poøádku pojistka na rozvodu ve Vaší domácnosti? Nedošlo k výpadku proudu? Nezapomnìli jste otevøít pøívod vody? Pøitéká voda? Jsou dvíøka zavøená? Zvolili jste program? Je praèka zapnutá? Praèka je bez vody nebo jí pøitéká jen málo. Je pøívod vody úplnì otevøený? Není pøívodní hadice zalomená? Není filtr hadice zanesený? (Viz Péèe a údržba ). Není pøívodní hadice zamrzlá? Voda po praní neodtéká. Je odpadní hadice správnì nasazená? (Viz Instalace ). Není zanesený filtr? (Viz Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou vodu ). Není odpadní hadice zamrzlá? Není stisknuté tlaèítko Zastavení s vodou v bubnu? Jestliže ano, stisknìte ho ještì jednou a program bude pokraèovat vypouštìním a odstøeïováním. Po praní zùstávají v násypce zbytky pracích prostøedkù a pøísad. Je sifon správnì nasazený? Sifon je tøeba zatlaèit dolù, až k zarážkám. Není sifon ucpaný? Vyjmìte sifon a vyèistìte ho pod tekoucí vodou. Nepøitéká do praèky málo vody? (Viz výše odstavec Praèka je bez vody nebo jí pøitéká jen málo ). Viz též Prací prostøedky a pøísady a Péèe a údržba. Praèka pøi odstøeïování vibruje. Je praèka dobøe vyvážená a stojí na podlaze pevnì všemi ètyømi nožièkami? (Viz Instalace ). Jsou odmontovány pøepravní šrouby a pøepravní vzpìra? Pøed uvedením praèky do provozu je nutné ochranné pøepravní šrouby a vzpìru odstranit (Viz Instalace ). Prádlo je špatnì odstøedìné. Není zablokované obìžné kolo èerpadla? (Viz Jak vyjmout filtr / Jak vypustit zbylou vodu ). Špatné prací výsledky. Dbejte na to, abyste program vždy pøesnì nastavili na zaèátek, jinak se první èást programu neprovede (a dojde k omezenému naplnìní vodou, ohøívání i praní). Praèka neodstøeïuje. Není stisknuté tlaèítko bez odstøeïování? Jestliže ano, stisknìte ho znovu a program bude pokraèovat odstøeïováním. SERVIS Pøedtím, než se obrátíte na servis: 1. Pokuste se opravit závadu sami (Viz Jak odstranit závadu ). 2. Znovu spust'te program, zda se závada projeví znovu. 3. Jestliže závada trvá, zavolejte do servisu a uveïte: V èem závada spoèívá. Pøesné oznaèení modelu praèky. Servisní kód (èíslo za slovem SERVICE). Servisní štítek je na vnitøní stranì dvíøek. Vaši úplnou adresu. Vaše telefonní èíslo s pøedvolbou. Telefonní èísla a adresy servisù jsou uvedeny na záruèním listu, nebo se mùžete obrátit na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. 28

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

WFLI 2440 EU B-437-01

WFLI 2440 EU B-437-01 WFLI 2440 EU B-437-01 Obsah Návod k použití Pokyny pro likvidaci..................... 5 Likvidace obalů....................... 5 Likvidace starého spotřebiče............. 5 Ochrana životního prostředí

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více