Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat"

Transkript

1 Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: - 73/23/EHS z (nízké napìtí) a následující zmìny - 89/336/EHS z (elektromagnetická kompatibila) a následující zmìny 1. Opatrnì odstraòte obal. 2. Pokud by výjimeènì došlo pøi pøepravì k poškození pøístroje, nepoužívejte jej bez pøedchozí domluvy s dodavatelem. 3. Myèku nádobí smí používat pouze dospìlé osoby a slouží výhradnì pro mytí nádobí v domácnosti. 4. Dodržujte laskavì následující základní pravidla: - Nikdy se pøístroje nedotýkejte a neobsluhujte jej mokrýma rukama a nikdy k nìmu nepøistupujte bez obuvi, je-li podlaha mokrá. - Použití vícenásobných zástrèek, adaptérù nebo prodlužovacích šòùr se nedoporuèuje. - Pøi instalaci dbejte na to, aby sí ový pøívod nebyl zalomený nebo nebezpeèným zpùsobem uskøípnutý. - V pøípadì závady, pøi opravách a èištìní pøístroj odpojte od pøívodu el.energie. 5. Zabraòte dìtem v pøístupu k èistícím pøípravkùm a otevøené myèce nádobí. 6.Pøístroj nesmí být v žádném pøípadì instalován ve venkovních prostorách, a to ani pod pøístøeškem. Vystavovat myèku nádobí dešti a povìtrnostním vlivùm je nebezpeèné. 7. Bìhem procesu mytí a bezprostøednì po nìm se nedotýkejte topných tìles. 8. Neopírejte se o otevøená dvíøka myèky a nesedejte si na nì, mohlo by dojít k pøevrácení pøístroje. 9. Pokud se vyskytnou závady, uzavøete ihned pøívod vody a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Proètìte si odstavec Máte problém? Pokud byste øešení nenašli, obra te se na nejbliší servis. 10. Opravy myèky nádobí smí provádìt pouze autorizovaný odborník. 11. Pøed likvidací pøístroje, který dosloužil, odøíznìte kabel a odstraòte zámek. Pro zajištìní trvalé ÚÈINNOSTI a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. Myèka nádobí zblízka (ovládací panel) B E D A A B C Tlaèítko ZAP/VYP Kontrolka ZAP/VYP Držadlo pro otevírání dvíøek D E C Voliè programù Tlaèítko Economy 55 o C 1 CZ

2 Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) E F G J H I L K E Horní koš I Dolní ostøikovací rameno F Horní ostøikovací rameno J Víèko nádobky na sùl G Výškové pøestavení koše K Vložka filtru H Dolní koš L Nádržka na mycí a oplachovací pøípravek Šíøka Hloubka Výška Objem Pøípojka - tlak vody Provozní napìtí Výkon Pojistka Technické údaje 60 cm 60 cm 85 cm 12 jídelních souprav 20 kpa 1 MPa (0,2 10 bar) viz typový štítek viz typový štítek viz typový štítek CZ 2

3 Sùl... Sùl Tvrdost vody je na rùzných místech odlišná. Èím vyšší je obsah minerálù, tím je voda tvrdší. Pokud byste do myèky nádobí napouštìli tvrdou vodu, zùstávaly by na nádobí usazeniny. Vápno se z vody odstraòuje speciální solí, která se dávkuje do odvápòovaèe v myèce nádobí. Dávkování soli do odvápòovaèe Používejte pouze speciální sùl pro myèky nádobí. Nádržka je umístìna pod dolním košem a plní se takto: 1. Vyjmìte dolní koš a odšroubujte zátku nádržky. 2. Jestliže plníte nádržku solí poprvé, musíte ji nejprve naplnit vodou. 3. Pomocí trychtýøe vsypte dovnitø asi 2 kg soli. Je normální, že trochu vody pøitom vyteèe. 4. Zátku znovu peèlivì našroubujte. Nádržku na sùl musíte znovu naplnit po každých asi 30 mycích cyklech. Nastavení spotøeby soli Myèka nádobí je upravena pro nastavení spotøeby soli podle tvrdosti vody tak, aby její spotøeba byla optimalizována na minimum a nastavení bylo možné provést individuálnì. Pøi nastavení postupujte podle následujících pokynù: 1) Odšroubujte zátku zásobníku na sùl. 2) Na okraji nádržky je šipka (viz obrázek). Pokud je to nutné, otoète šipkou ze znaménka - proti smìru pohybu hodinových ruèièek na znaèku + podle tvrdosti pøitékající vody. Doporuèujeme provést nastavení takto: Tvrdost vody fh dh mmol/l Voliè polohy Spotøeba soli (g/mytí) Používání (mytí/2 kg) ,7 / 0 / ,8 4,4 4,5 8, MED > 50 > 89 > 8, Pozor: Abyste zabránili rezavìní, mìli byste sùl doplòovat krátce pøed tím, než budete mýt nádobí. 3 CZ

4 Mycí a oplachovací pøípravky... Mycí pøípravky Použití specifických pøípravkù pro myèky nádobí zajiš uje optimální výsledky. Mycí pøípravek nalijte do myèky pøed mytím nádobí podle pokynù uvedených v odstavci Tabulka programù. Nádobka na mycí pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Dávkování mycího pøípravku Stisknìte tlaèítko B a otevøete tak víèko A. Mycí pøípravek nalijte do dvou nádobek C a D, až po okraj. Po naplnìní znovu pøitisknìte víèko tak, aby zaklaplo. A Oplachovací pøípravek Použití oplachovacích pøípravkù napomáhá sušení a propùjèuje nádobí bájeèný lesk. Nádobka na oplachovací pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Naplnit ji znovu musíte asi po 80 mytích nádobí (u modelù vybavených ukazatelem doplòování se oplachovací pøípravek doplní, jakmile se rozsvítí kontrolka). Plnìní oplachovacího pøípravku Otoète víèko C na nádržce na oplachovací pøípravek doleva: pøi doplòování dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Oplachovací pøípravek mùžete dávkovat regulátorem F (pomocí šroubováku), umístìným pod víèkem C. Je možné 6 rùzných nastavení, standardnì je pøístroj pøednastaven na polohu 4. D 22 gr. 8 gr. C Dùležité: Správné dávkování oplachovacího pøípravku umožòuje optimální sušení. Pokud by na umytém nádobí zùstávaly kapky vody nebo skvrny, je nutno dávkovaè nastavit na vyšší hodnotu. Pokud na nádobí zùstávají bílé stopy, je nutno dávkovaè nastavit na nižší hodnotu. B Nyní je na trhu také mycí pøípravek v tabletách. V tomto pøípadì vložte jednu tabletu do nádobky D a uzavøete víèko. C Zkušebny provádìjící srovnávací testy by mìly dodržovat množství uvedené v Tabulce programù. Pozor: Abyste si usnadnili zavírání nádobky, oèistìte pøed uzavøením její hrany od event. zbytkù mycího pøípravku. F CZ 4

5 Vkládání nádobí Otøete z nádobí vìtší zbytky jídla døíve, než je vložíte do košù. Došlo by k zanesení filtru a tím snížení mycího úèinku. Silnì zneèištìné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmù byste mìli pøedem nechat odmoèit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Koše vytáhnìte úplnì ven. Usnadníte si tak roztøídìní nádobí. Dolní koš Horní koš Co patøí do dolního koše Do dolního koše je vhodné ukládat nádobí, které se myje obtížnìji, jako hrnce, pánve, poklièky, ploché i hluboké talíøe - viz obrázek vpravo. Servírovací mísy a velké poklièky byste mìli ukládat po stranì a to tak, aby se horní ostøikovací rameno mohlo volnì otáèet. - Hrnce, mísy na salát apod. je nutno ukládat vždy obrácenì, tj. dnem vzhùru. - Vysoké nádobí byste mìli ukládat šikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. 12 souprav jídelního náèiní (pøi testech dle IEC- EN 50242: horní koš v horní poloze) Nìkteré èásti dolního koše lze sklopit (viz obr. B). Získáte tak místo pro vìtší množství nádobí a mùžete tak lépe rozložit vìtší hrnce a pánve. Koš na pøíbory je možné rozdìlit na dvì èásti (viz obr. A). Pøi malém množství pøíborù tak mùžete jednu polovinu koše vyjmout. Získáte tak místo na hrnce. Kromì toho mùžete koš umístit do horního koše. Obr. A - Pøíbory ukládejte do koše na pøíbory držadly smìrem dolù. Je-li koš na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùžete do nich zasunout jednotlivé lžièky. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vložit vodorovnì dopøedu do horního koše. Obr. B Co patøí do horního koše Do horního koše vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, šálky na èaj a kávu, podšálky, ale i talíøe, ploché misky, málo zašpinìné nízké hrnce a pánve. - Jemné, event. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl pøevrátit. Jak nastavit horní koš Výšku horního koše mùžete nastavit do jedné z dvou poloh koše (horní a spodní). Abyste nastavili koš, odklopte zarážky zajiš ující vodítka a koš vytáhnìte ven. Nasaïte koš zpìt zadními koleèky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuòte tak, aby se do vodítek nasadila i pøední koleèka. Uzavøete západky, aby se koš zajistil na svém místì (viz obr. F). 1 2 Obr. F CZ

6 Uvedení pøístroje do provozu Nastavení programu mytí 1. Zkontrolujte, zda je vidlice sí ového pøívodu zasunuta do zásuvky. 2. Ubezpeète se, že vodovodní kohoutek je úplnì otevøený. 3. Myèku naplòte nádobím (viz odstavec Ukládání nádobí ) 4. Nalijte do myèky mycí pøípravek (viz odstavec Sùl, mycí pøípravek, oplachovací pøípravek ) 5. Otoète volièem programù na panelu tak daleko vpravo, až šipka bude souhlasit se symbolem nebo èíslem požadovaného programu. 6. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP (ON/OFF). Rozsvítí se kontrolka a program se spustí. Zrušení, event. zmìna programu Upozornìní: Program mytí, který je již v chodu, mùžete zmìnit pouze krátce po jeho zaèátku. Mycí pøípravek by mohl být již vypláchnut a mytí již mohlo probìhnout. V tomto pøípadì musíte mycí pøípravek znovu doplnit (viz odstavec Naplnìní mycího pøípravku ). Tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) myèku vypnìte - kontrolka zhasne. Voliè programù otoète vpravo až na požadovaný program (viz odstavec Nastavení programu mytí ) a myèku znovu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF). Pokud potøebujete do myèky pøidat nádobí Proces mytí mùžete zastavit tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a vložit dovnitø nádobí, na které jste zapomnìli. Po dalším stisknutí tohoto tlaèítka bude program pokraèovat od místa, na kterém jste ho pøerušili. Konec programu mytí Program mytí skonèil v okamžiku, kdy se voliè programù, pomalu se otáèející bìhem celého procesu, zastavil na znaèce STOP (viz obrázek). Disketa na volièi zhasne. Myèku vypnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a otevøete dvíøka. Horké nádobí, choulostivé na náraz, ponechejte nìkolik minut chladnout a dosušit. STOP Tlaèítka pro zmìnu programu Tlaèítko ECONOMY 55 o C Tlaèítko (viz Panel obslužných prvkù zblízka - písmeno E ) použijte pøed intenzivním nebo normálním programem, jestliže chcete snížit teplotu mytí z 65 o C na 55 o C. CZ 6

7 Tabulka programù Program Pokyny pro výbìr programu Popis vlastního mytí Pøípravek pro pøedmývání +mytí Oplachovací pøípravek 1) Intenzivní program Silnì zašpinìné nádobí, jako hrnce a pánve. (není vhodné pro choulostivé nádobí). Pøedmývání horkou vodou Pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 8+22 g * 2) Normální program (IEC EN 50242) Normálnì zašpinìné nádobí a hrnce. Program pro denní mytí. 2 pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 8+22 g * 3) Oplachování Nádobí, které se jen opláchne a osuší Opláchnutí horkou vodou 70 C Sušení * 4) Rychlé mytí Krátký úsporný program pro lehce zašpinìné a ihned po použití myté nádobí. Bez sušení Krátký mycí cyklus pøi 65 C Oplachování studenou vodou 22 g 5) Oplachování Pøedmývání nádobí, které bude umyto pozdìji po úplném naplnìní myèky Krátké mytí studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytkù jídla. 7 CZ

8 Jak ušetøit - Myèku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplnìná. Ušetøíte tak drahou energii. Zapnìte event. program Namáèení, abyste zabránili nepøíjemným pachùm a zasychání zbytkù jídla. - Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho zneèištìní. - Dávkujte správné množství mycích pøípravkù: Vìtší množství mycího pøípravu neumyje nádobí lépe. Pouze zatìžuje životní progradí. - Pøed vkládáním nádobí do myèky je nemusíte oplachovat. Jak udržet myèku v dokonalém stavu Po každém mytí Po každém mytí uzavøete pøívod vody a nechte dvíøka myèky trochu pootevøená. Myèka zùstane suchá a nedojde ke vzniku nepøíjemného zápachu. Vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky Pøed každým èištìním event. ošetøováním vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Nepoužívejte rozpouštìdla nebo drsné èistící prostøedky Vnìjší èásti myèky neumývejte rozpouštìdly nebo drsnými èistícími pøípravky. Používejte vlažný slabý mýdlový roztok. Event. skvrny na vnitøních èástech otøete hadøíkem navlhèeným vodou a trochou octa nebo použijte speciální pøípravek pro myèky nádobí. Pøed dovolenou Pøed delší nepøítomností, napø. pøed dovolenou, doporuèujeme provést jedno mytí bez vloženého nádobí. Potom vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky a uzavøete vodovodní kohout. Dvíøka myèky nechte pootevøená. Šetøíte tím nejen tìsnìní, ale zabráníte vzniku nepøíjemného zápachu. Pøi stìhování Pøi stìhování byste mìli myèku pøepravovat pokud možno ve svislé poloze, v nejhorším pøípadì ji mùžete naklonit šikmo dozadu. Tìsnìní Pøíèinou zápachu v myèce bývají zbytky jídla, které zùstaly v tìsnìní. Mìli byste je proto pravidelnì umývat vlhkou houbou. CZ 8

9 Údržba a péèe o zaøízení Filtr Abyste dosáhli optimálních výsledkù pøi mytí, musíte pravidelnì èistit filtr. Díky filtrùm nezùstávají v odtoku zbytky jídel, voda se vyèistí a mùže být recirkulována. Z tohoto dùvodu byste mìli po každém mytí vyèistit vložku filtru a polokruhový filtr A. Vložku filtru vytáhnìte za držátko nahoru a zbytky jídel opláchnìte pod tekoucí vodou. Nejménì jednou týdnì byste mìli dùkladnì vyèistit celou filtraèní jednotku, tj. polokruhový filtr A a mikrofiltr B. Pøi èištìní mùžete použít kartáèek. Obì èásti spojte podle obrázku a celou filtraèní jednotku lehkým tlakem zasuòte znovu do myèky. Myèka nádobí se nesmí používat bez filtru. Neodborné, event. nesprávné nasazení filtru mùže ovlivnit výsledek mytí nebo dokonce poškodit myèku. Èištìní ostøikovacích ramen Otvory, pøíp. záøezy v ostøikovacích ramenech mohou být ucpány zbytky jídel, mìli byste je proto pravidelnì èistit a kontrolovat (viz odstavec Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) - písmeno F - I ). A Èištìní filtru na pøítoku vody Èistìte pravidelnì filtr pøitékající vody, umístìný na výstupu z vodovodního kohoutku (viz obr. 2 pod odstavcem Instalace ). Kohoutek uzavøete. Odšroubujte hadici, vyjmìte filtr a vyèistìte jej opatrnì pod tekoucí vodou. Potom filtr znovu nasaïte a hadici pøišroubujte. B Máte problém? Než se s pøípadnou poruchou nebo špatnou funkcí myèky obrátíte na servis, zkontrolujte si, zda jste pøi zapnutí pøístroje na nìco nezapomnìli. Myèka se nezapne Zkontrolujte, zda - je vidlice sí ového pøívodu správnì zasunuta v zásuvce; - nedošlo k výpadku proudu; - jsou správnì zavøená dvíøka; - zda tlaèítko ZAP/VYP je nastaveno na ZAP; - je otevøený vodovodní kohoutek. Do myèky nevtéká voda Zkontrolujte, zda - je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; - nebyl pøerušen pøívod vody, event. není pøíliš nízký tlak; - hadice není stlaèená; - filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Nádobí je matné, event. jsou na nìm stopy vápna Zkontrolujte, zda - je zátka nádržky na sùl správnì uzavøená; - je správnì nastavený dávkovaè oplachovacího pøípravku. Pokud by myèka nádobí pøes všechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obra te se na nejbližší autorizovací servis. Uvádìjte vždy následující údaje: - druh závady - èíslo modelu (Mod....), sériové èíslo (S/N...). Obì èísla jsou uvedena na typovém štítku, umístìném na stranì vnitøní èásti dvíøek. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly. Nádobí není èisté Vložili jste do nádobky správné množství mycího prostøedku? Je zvolený mycí cyklus vhodný pro vložené nádobí? Je filtr a mikrofiltr èistý? Mùže se ostøikovací rameno volnì otáèet? Voda neodtéká Zkontrolujte, zda - není stlaèená odtoková hadice 9 CZ

10 Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùže boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek možno umístit vpravo i vlevo. Tuto myèku je možno vestavìt pod pracovní desku, a proto se k ní dodává montážní sada spolu s návodem k montáži. Vyrovnání Myèku vyrovnejte pomocí podstavcù tak, aby stála vodorovnì. Pøitahováním nebo uvolòováním podstavcù mùžete upravit i její výšku. Pøístroj v žádném pøípadì nesmí mít sklon vìtší než 2. Správné vyrovnání zaruèuje správnou funkci. Pøipojení na pøívod studené vody Pøítokovou hadici pøišrou-bujte pomocí závitového spoje 3/4 (rozmìr pro plyn) na pøívod studené vody a dbejte na to, aby pevnì držel na kohoutku (viz obr. 1/A). Nìkteré modely jsou vybaveny zaøízením ACQUABLOCK (viz obr. 1/B). U tìch je filtr již osazen v závitovém spoji. Pøipojení na pøívod teplé vody Myèku mùžete pøipojit na pøívod teplé vody (ohøívací zaøízení), která nepøesáhne teplotu 60 C. V takovém pøípadì se program mytí zkrátí asi o 15 minut a úèinek je o nìco menší. Pøipojení na pøívod teplé vody se provede stejným zpùsobem, jako u studené vody. Pøipojení na odpad Odpadní hadici zasuòte do odpadního potrubí prùmìru min. 4 cm, nebo ji vložte do døezu. V tomto pøípadì použijte pøiložený oblouk z plastiku (viz obrázek), abyste zabránili zaškrcení hadice. Konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm a nesmí být ponoøen do vody. Pozor: Speciální oblouk z plastiku musí být uchycen pevnì na zeï, aby se zabránilo sklouznutí odtokové hadice a tím vytékání vody mimo odpadní potrubí. A Pokud by bylo pøívodní potrubí nové nebo pokud nebylo delší dobu v provozu, ponechejte vodu vytékat tak dlouho, dokud není dokonale èistá. Tímto preventivním opatøením zabráníte tomu, aby pøípadné zbytky neèistot ucpaly pøítokové vedení a došlo k event. poškození myèky. Pøipojení na pøívod el. energie Vidlici sí ového pøívodu zapojte do uzemnìné zásuvky (uzemnìní pøístroje je bezpeènostním požadavkem pøedepsaným zákonnou normou). Ubezpeète se, že hodnoty napìtí a kmitoètu sítì odpovídají údajùm uvedeným na typovém štítku (umístìný proti dvíøkám) a že el. výkon sítì, na kterou je pøístroj pøipojen, odpovídá jeho špièkové spotøebì, uvedené rovnìž na typovém štítku. Pokud by zásuvka, na kterou má být myèka pøipojena, nebyla vhodná pro danou vidlici, mìli byste vidlici radìji nechat nahradit vhodným typem, než používat adaptéry nebo odboèky, které se mohou propálit nebo pøehøát. Pokud je sí ový pøívod poškozen, obra te se na autorizované servisní støedisko, kde jej vymìní za nový. CZ 10

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60010 VI Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Návod k použití. Obsah LST 216 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LST 216 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 1 LST 216 Obsah Instalace, 2-3 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 65080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 65080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Návod k použití. Obsah DFG 262 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah DFG 262 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 1 SL Slovenian,37 BG Áúëãàðñêè,13 SK Slovenèina,49 HU Magyar, 25 SR Ñðïñêè, 61 Obsah Instalace, 2-3 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti

Více

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 44080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 44080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 50770. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 50770 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV44080IW http://cs.yourpdfguides.com/dref/813328 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV44080IW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

FAVORIT 86080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 86080 i. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 86080 i Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH

UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH UntitledBook2.book Page 18 Wednesday, June 11, 2003 3:01 PM OBSAH PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA PØÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTØEDKY

Více

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1

AEG-ELECTROLUX FAV4IN1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV4IN1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

FAVORIT 60860. Myèka nádobí. Informace pro uživatele

FAVORIT 60860. Myèka nádobí. Informace pro uživatele FAVORIT 60860 Myèka nádobí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU. Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU. Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu ELEKTRONICKÉ MYÈKY NÁDOBÍ ELEKTRONICKÉ UMÝVAÈKY RIADU Návod k obsluze a instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu MC 4 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí "Haló! Já jsem Vaše myèka nádobí. Avšak pøed

Více

FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 50870 Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40W http://cs.yourpdfguides.com/dref/613859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele

LAVAMAT 60800. Automatická praèka chránící životní prostøedí. Informace pro uživatele LAVAMAT 60800 Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí

FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí FAVORIT 60870 Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy.

Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. Kávovar -2- ÈESKY Dìkujeme Vám, e jste si vybrali pøístroj ze sortimentu znaèky Moulinex. Tento pøístroj je urèen výhradnì k pøípravì kávy. BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Pøed prvním pou itím pøístroje si peèlivì

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

LAVAMAT 52610. Praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 52610. Praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 52610 Praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací. Pøedejte je

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LD 44 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 37 LD 44 Obsah Instalace, 38-39 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V

AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V ZANUSSI AUTOMATICKÁ PRAÈKA AUTOMATICKÁ PRÁÈKA TE 825 V 146 4582 00-02/03 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE OBSAH INFORMACE PRO UŽIVATELE...3 Dùležitá upozornìní...3 Použití...3 Nebezpeèí zamrznutí...3

Více

LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC

LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC LAVAMAT W 1260 ELECTRONIC Automatická praèka Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším na odstavec "Bezpeènost

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L84610 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811674 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L84610. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ÖKO-LAVAMAT 88830 update

ÖKO-LAVAMAT 88830 update ÖKO-LAVAMAT 8880 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

Ionic-CARE OCEAN H4 - strana 2 -

Ionic-CARE OCEAN H4 - strana 2 - NÁVOD K OBSLUZE ÚVOD Blahopøejeme vám ke koupi kombinovaného zvlhèovaèe vzduchu Ionic-CARE OCEAN H4. Tato uživatelská pøíruèka poukazuje na vlastnosti pøístroje a popisuje jeho provoz vèetnì bezpeènostních

Více

ÖKO-LAVAMAT 86730 update

ÖKO-LAVAMAT 86730 update ÖKO-LAVAMAT 8670 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W

NÁVOD K POUŽITÍ 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ. Automatická praèka T 845 V. 850 mm 397 mm 600 mm. Šíøka Hloubka. 230 V / 50 Hz 2300 W NÁVOD K POUŽITÍ Automatická praèka T 845 V 1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZMÌRY NAPÁJECÍ NAPÌTÍ /FREKVENCE MAXIMÁLNÍ PØÍKON TLAK VODY Pøipojení vody Výška Šíøka Hloubka Minimální Maximální 850 mm 397 mm 600

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ÖKO-LAVAMAT 70630 update

ÖKO-LAVAMAT 70630 update ÖKO-LAVAMAT 70630 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ÖKO-LAVAMAT 88840 update

ÖKO-LAVAMAT 88840 update ÖKO-LAVAMAT 88840 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele 1 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Pøeètìte si laskavì peèlivì tyto informace pro uživatele. Dbejte pøedevším

Více

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI Návod k použití PRAÈKA Èesky,1 AQGF 129 PI Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 4-5 Ovládací panel

Více

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití

LAVAMAT 41020. Ekologická automatická praèka. Návod k použití LAVAMAT 41020 Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by spotøebiè musel

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

na mytí a oplach nabízíme prostøedky firmy Johnson Diversey

na mytí a oplach nabízíme prostøedky firmy Johnson Diversey Základní charakteristika myèky skla Široká øada podstolových myèek skla se ètvercovými koši 35x35 nebo 40x40 cm. Mo nost volby mezi rùznými ovládacími panely, 1 èi 2-pláš ovým provedením, se systémem zaruèené

Více

LAVAMAT 42230 ELECTRONIC. Ekologická automatická praèka Návod k použití

LAVAMAT 42230 ELECTRONIC. Ekologická automatická praèka Návod k použití LAVAMAT 42230 ELECTRONIC Ekologická automatická praèka Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Vážená zákaznice, vážený zákazníku, uschovejte tento návod k použití se spotøebièem. Pokud by

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

bezpeèná ARGHERITA 2000 Praèka Tajemství krásného prádla Margherita 2000 a se snadnou obsluhou AL 109 X Tøída A pøi 40 C Cashmere Gold

bezpeèná ARGHERITA 2000 Praèka Tajemství krásného prádla Margherita 2000 a se snadnou obsluhou AL 109 X Tøída A pøi 40 C Cashmere Gold M ARGHERITA Tajemství krásného prádla Jak dosáhnout lepších výsledkù Návod k instalaci a obsluze AL 109 X CZ Tøída A pøi 40 C První praèka, která perfektnì pere pøi pouhých 40 C Cashmere Gold První praèka,

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.

Montážní návod. Stojatý zásobník SE-1. Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik. Montážní návod Stojatý zásobník Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. Tel.

Více

Návod k obsluze VERSALIO

Návod k obsluze VERSALIO Návod k obsluze VERSALIO 1. POPIS PØÍSTROJE 1 2 3 5 6 7 8 9 - Kryt komory filtru - Protipachový filtr - Èasovaè nebo záslepka (v závislosti na modelu) - Rukoje víka - Víko - ritovací koš s úchyty - Vylévací

Více

XP 90 G. Vaøidlová deska. Návod k instalaci a pou ití

XP 90 G. Vaøidlová deska. Návod k instalaci a pou ití XP 90 G Vaøidlová deska Návod k instalaci a pou ití Vá ený zákazníku, návod, který jste obdr el k na emu výrobku, vychází z v eobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mù e dojít k situaci,

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití

Myčka nádobí CDS 220. Návod k použití Myčka nádobí CDS 220 Návod k použití 1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali spotřebiče Candy; kvalitní myčky, které zaručují kvalitní provoz a spolehlivost. Společnost Candy vyrábí široký sortiment domácích

Více

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni.

AHS AM.E. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 12/98 - ****** - GB. www.merloni. NÁVOD K POUŽITÍ AHS AM.E Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732) 6611 - Italy 12/98

Více

Myčky nádobí. Umývačky riadu

Myčky nádobí. Umývačky riadu Myčky nádobí Umývačky riadu CZ Myčky nádobí šíře 5 cm Umývačky riadu o šírke 5 cm 1LF-52 1LF-53I/IN/X/P/PN Návod k používání a nastavení programů Návod na použitie a nastavenie programov MC 1A CZ Děkujeme

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, obsluhu a údržbu MYČKY NÁDOBÍ S ČELNÍM OTVÍRÁNÍM MODEL: FI 50 Obr. 1 A = přívod vody E = přívod elektrické energie D = odpadní hadice R = připojovací svorkovnice Obr.

Více

F G H E D J C B K L A M 1 2

F G H E D J C B K L A M 1 2 CG 6600 d Kaffee-Espresso-Vollautomat g Fully Automatic Espresso Maker s Kaffe-espresso helautomat q Täysin automaattinen espressokahviasema c Zcela automatický automat na espresso o Automat do kawy espresso

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86

Návod k obsluze Skartovací stroj S16.86 Skartovací stroj S16.86 Strana 1 Skartovací stroj S16.86 Obsah Návod k obsluze...5-9 Porucha... 10 Technické údaje... 11 Pozor! Pøed použitím stroje vìnujte pozornost následujícím upozornìním: Pøed použitím

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Návod k obsluze, údržbì a instalaci Návod na obsluhu, údržbu a ištaláciu Modely: LC - 17 AD LC - 17 ADX CH 33 OBSAH Instalace...2 Všeobecný popis... 3 Uvedení do provozu...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

Návod k obsluze. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 4324175-10/98. Pøedpis 89/336/CEE 73/23/CEE

Návod k obsluze. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 4324175-10/98. Pøedpis 89/336/CEE 73/23/CEE Pøedpis 89/336/CEE 73/23/CEE Návod k obsluze Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com Via Aristide Merloni, 47-60044 Fabriano - tel. (0732)

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 17M70

NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 17M70 NÁVOD K POUŽITÍ Mikrovlnná trouba MODEL: AMM 17M70 Pøed použitím mikrovlnné trouby si peèlivì prostudujte informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod si poté uschovejte na bezpeèném místì pro pozdìjší

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV60850IB http://cs.yourpdfguides.com/dref/614954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV60850IB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415

1/5 1 MQ 3-45 A-O-A BVBP. Výrobní è.: 96515415 Pozice Poèet Popis 1 MQ 3-45 A-O-A VP Pozn.: obr. výrobku se mùže lišit od skuteè. výrobku Výrobní è.: 96515415 Kompletní jednotka Èerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje èerpadlo, motor,

Více