Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat"

Transkript

1 Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: - 73/23/EHS z (nízké napìtí) a následující zmìny - 89/336/EHS z (elektromagnetická kompatibila) a následující zmìny 1. Opatrnì odstraòte obal. 2. Pokud by výjimeènì došlo pøi pøepravì k poškození pøístroje, nepoužívejte jej bez pøedchozí domluvy s dodavatelem. 3. Myèku nádobí smí používat pouze dospìlé osoby a slouží výhradnì pro mytí nádobí v domácnosti. 4. Dodržujte laskavì následující základní pravidla: - Nikdy se pøístroje nedotýkejte a neobsluhujte jej mokrýma rukama a nikdy k nìmu nepøistupujte bez obuvi, je-li podlaha mokrá. - Použití vícenásobných zástrèek, adaptérù nebo prodlužovacích šòùr se nedoporuèuje. - Pøi instalaci dbejte na to, aby sí ový pøívod nebyl zalomený nebo nebezpeèným zpùsobem uskøípnutý. - V pøípadì závady, pøi opravách a èištìní pøístroj odpojte od pøívodu el.energie. 5. Zabraòte dìtem v pøístupu k èistícím pøípravkùm a otevøené myèce nádobí. 6.Pøístroj nesmí být v žádném pøípadì instalován ve venkovních prostorách, a to ani pod pøístøeškem. Vystavovat myèku nádobí dešti a povìtrnostním vlivùm je nebezpeèné. 7. Bìhem procesu mytí a bezprostøednì po nìm se nedotýkejte topných tìles. 8. Neopírejte se o otevøená dvíøka myèky a nesedejte si na nì, mohlo by dojít k pøevrácení pøístroje. 9. Pokud se vyskytnou závady, uzavøete ihned pøívod vody a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Proètìte si odstavec Máte problém? Pokud byste øešení nenašli, obra te se na nejbliší servis. 10. Opravy myèky nádobí smí provádìt pouze autorizovaný odborník. 11. Pøed likvidací pøístroje, který dosloužil, odøíznìte kabel a odstraòte zámek. Pro zajištìní trvalé ÚÈINNOSTI a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. Myèka nádobí zblízka (ovládací panel) B E D A A B C Tlaèítko ZAP/VYP Kontrolka ZAP/VYP Držadlo pro otevírání dvíøek D E C Voliè programù Tlaèítko Economy 55 o C 1 CZ

2 Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) E F G J H I L K E Horní koš I Dolní ostøikovací rameno F Horní ostøikovací rameno J Víèko nádobky na sùl G Výškové pøestavení koše K Vložka filtru H Dolní koš L Nádržka na mycí a oplachovací pøípravek Šíøka Hloubka Výška Objem Pøípojka - tlak vody Provozní napìtí Výkon Pojistka Technické údaje 60 cm 60 cm 85 cm 12 jídelních souprav 20 kpa 1 MPa (0,2 10 bar) viz typový štítek viz typový štítek viz typový štítek CZ 2

3 Sùl... Sùl Tvrdost vody je na rùzných místech odlišná. Èím vyšší je obsah minerálù, tím je voda tvrdší. Pokud byste do myèky nádobí napouštìli tvrdou vodu, zùstávaly by na nádobí usazeniny. Vápno se z vody odstraòuje speciální solí, která se dávkuje do odvápòovaèe v myèce nádobí. Dávkování soli do odvápòovaèe Používejte pouze speciální sùl pro myèky nádobí. Nádržka je umístìna pod dolním košem a plní se takto: 1. Vyjmìte dolní koš a odšroubujte zátku nádržky. 2. Jestliže plníte nádržku solí poprvé, musíte ji nejprve naplnit vodou. 3. Pomocí trychtýøe vsypte dovnitø asi 2 kg soli. Je normální, že trochu vody pøitom vyteèe. 4. Zátku znovu peèlivì našroubujte. Nádržku na sùl musíte znovu naplnit po každých asi 30 mycích cyklech. Nastavení spotøeby soli Myèka nádobí je upravena pro nastavení spotøeby soli podle tvrdosti vody tak, aby její spotøeba byla optimalizována na minimum a nastavení bylo možné provést individuálnì. Pøi nastavení postupujte podle následujících pokynù: 1) Odšroubujte zátku zásobníku na sùl. 2) Na okraji nádržky je šipka (viz obrázek). Pokud je to nutné, otoète šipkou ze znaménka - proti smìru pohybu hodinových ruèièek na znaèku + podle tvrdosti pøitékající vody. Doporuèujeme provést nastavení takto: Tvrdost vody fh dh mmol/l Voliè polohy Spotøeba soli (g/mytí) Používání (mytí/2 kg) ,7 / 0 / ,8 4,4 4,5 8, MED > 50 > 89 > 8, Pozor: Abyste zabránili rezavìní, mìli byste sùl doplòovat krátce pøed tím, než budete mýt nádobí. 3 CZ

4 Mycí a oplachovací pøípravky... Mycí pøípravky Použití specifických pøípravkù pro myèky nádobí zajiš uje optimální výsledky. Mycí pøípravek nalijte do myèky pøed mytím nádobí podle pokynù uvedených v odstavci Tabulka programù. Nádobka na mycí pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Dávkování mycího pøípravku Stisknìte tlaèítko B a otevøete tak víèko A. Mycí pøípravek nalijte do dvou nádobek C a D, až po okraj. Po naplnìní znovu pøitisknìte víèko tak, aby zaklaplo. A Oplachovací pøípravek Použití oplachovacích pøípravkù napomáhá sušení a propùjèuje nádobí bájeèný lesk. Nádobka na oplachovací pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Naplnit ji znovu musíte asi po 80 mytích nádobí (u modelù vybavených ukazatelem doplòování se oplachovací pøípravek doplní, jakmile se rozsvítí kontrolka). Plnìní oplachovacího pøípravku Otoète víèko C na nádržce na oplachovací pøípravek doleva: pøi doplòování dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Oplachovací pøípravek mùžete dávkovat regulátorem F (pomocí šroubováku), umístìným pod víèkem C. Je možné 6 rùzných nastavení, standardnì je pøístroj pøednastaven na polohu 4. D 22 gr. 8 gr. C Dùležité: Správné dávkování oplachovacího pøípravku umožòuje optimální sušení. Pokud by na umytém nádobí zùstávaly kapky vody nebo skvrny, je nutno dávkovaè nastavit na vyšší hodnotu. Pokud na nádobí zùstávají bílé stopy, je nutno dávkovaè nastavit na nižší hodnotu. B Nyní je na trhu také mycí pøípravek v tabletách. V tomto pøípadì vložte jednu tabletu do nádobky D a uzavøete víèko. C Zkušebny provádìjící srovnávací testy by mìly dodržovat množství uvedené v Tabulce programù. Pozor: Abyste si usnadnili zavírání nádobky, oèistìte pøed uzavøením její hrany od event. zbytkù mycího pøípravku. F CZ 4

5 Vkládání nádobí Otøete z nádobí vìtší zbytky jídla døíve, než je vložíte do košù. Došlo by k zanesení filtru a tím snížení mycího úèinku. Silnì zneèištìné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmù byste mìli pøedem nechat odmoèit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Koše vytáhnìte úplnì ven. Usnadníte si tak roztøídìní nádobí. Dolní koš Horní koš Co patøí do dolního koše Do dolního koše je vhodné ukládat nádobí, které se myje obtížnìji, jako hrnce, pánve, poklièky, ploché i hluboké talíøe - viz obrázek vpravo. Servírovací mísy a velké poklièky byste mìli ukládat po stranì a to tak, aby se horní ostøikovací rameno mohlo volnì otáèet. - Hrnce, mísy na salát apod. je nutno ukládat vždy obrácenì, tj. dnem vzhùru. - Vysoké nádobí byste mìli ukládat šikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. 12 souprav jídelního náèiní (pøi testech dle IEC- EN 50242: horní koš v horní poloze) Nìkteré èásti dolního koše lze sklopit (viz obr. B). Získáte tak místo pro vìtší množství nádobí a mùžete tak lépe rozložit vìtší hrnce a pánve. Koš na pøíbory je možné rozdìlit na dvì èásti (viz obr. A). Pøi malém množství pøíborù tak mùžete jednu polovinu koše vyjmout. Získáte tak místo na hrnce. Kromì toho mùžete koš umístit do horního koše. Obr. A - Pøíbory ukládejte do koše na pøíbory držadly smìrem dolù. Je-li koš na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùžete do nich zasunout jednotlivé lžièky. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vložit vodorovnì dopøedu do horního koše. Obr. B Co patøí do horního koše Do horního koše vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, šálky na èaj a kávu, podšálky, ale i talíøe, ploché misky, málo zašpinìné nízké hrnce a pánve. - Jemné, event. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl pøevrátit. Jak nastavit horní koš Výšku horního koše mùžete nastavit do jedné z dvou poloh koše (horní a spodní). Abyste nastavili koš, odklopte zarážky zajiš ující vodítka a koš vytáhnìte ven. Nasaïte koš zpìt zadními koleèky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuòte tak, aby se do vodítek nasadila i pøední koleèka. Uzavøete západky, aby se koš zajistil na svém místì (viz obr. F). 1 2 Obr. F CZ

6 Uvedení pøístroje do provozu Nastavení programu mytí 1. Zkontrolujte, zda je vidlice sí ového pøívodu zasunuta do zásuvky. 2. Ubezpeète se, že vodovodní kohoutek je úplnì otevøený. 3. Myèku naplòte nádobím (viz odstavec Ukládání nádobí ) 4. Nalijte do myèky mycí pøípravek (viz odstavec Sùl, mycí pøípravek, oplachovací pøípravek ) 5. Otoète volièem programù na panelu tak daleko vpravo, až šipka bude souhlasit se symbolem nebo èíslem požadovaného programu. 6. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP (ON/OFF). Rozsvítí se kontrolka a program se spustí. Zrušení, event. zmìna programu Upozornìní: Program mytí, který je již v chodu, mùžete zmìnit pouze krátce po jeho zaèátku. Mycí pøípravek by mohl být již vypláchnut a mytí již mohlo probìhnout. V tomto pøípadì musíte mycí pøípravek znovu doplnit (viz odstavec Naplnìní mycího pøípravku ). Tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) myèku vypnìte - kontrolka zhasne. Voliè programù otoète vpravo až na požadovaný program (viz odstavec Nastavení programu mytí ) a myèku znovu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF). Pokud potøebujete do myèky pøidat nádobí Proces mytí mùžete zastavit tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a vložit dovnitø nádobí, na které jste zapomnìli. Po dalším stisknutí tohoto tlaèítka bude program pokraèovat od místa, na kterém jste ho pøerušili. Konec programu mytí Program mytí skonèil v okamžiku, kdy se voliè programù, pomalu se otáèející bìhem celého procesu, zastavil na znaèce STOP (viz obrázek). Disketa na volièi zhasne. Myèku vypnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a otevøete dvíøka. Horké nádobí, choulostivé na náraz, ponechejte nìkolik minut chladnout a dosušit. STOP Tlaèítka pro zmìnu programu Tlaèítko ECONOMY 55 o C Tlaèítko (viz Panel obslužných prvkù zblízka - písmeno E ) použijte pøed intenzivním nebo normálním programem, jestliže chcete snížit teplotu mytí z 65 o C na 55 o C. CZ 6

7 Tabulka programù Program Pokyny pro výbìr programu Popis vlastního mytí Pøípravek pro pøedmývání +mytí Oplachovací pøípravek 1) Intenzivní program Silnì zašpinìné nádobí, jako hrnce a pánve. (není vhodné pro choulostivé nádobí). Pøedmývání horkou vodou Pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 8+22 g * 2) Normální program (IEC EN 50242) Normálnì zašpinìné nádobí a hrnce. Program pro denní mytí. 2 pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 8+22 g * 3) Oplachování Nádobí, které se jen opláchne a osuší Opláchnutí horkou vodou 70 C Sušení * 4) Rychlé mytí Krátký úsporný program pro lehce zašpinìné a ihned po použití myté nádobí. Bez sušení Krátký mycí cyklus pøi 65 C Oplachování studenou vodou 22 g 5) Oplachování Pøedmývání nádobí, které bude umyto pozdìji po úplném naplnìní myèky Krátké mytí studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytkù jídla. 7 CZ

8 Jak ušetøit - Myèku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplnìná. Ušetøíte tak drahou energii. Zapnìte event. program Namáèení, abyste zabránili nepøíjemným pachùm a zasychání zbytkù jídla. - Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho zneèištìní. - Dávkujte správné množství mycích pøípravkù: Vìtší množství mycího pøípravu neumyje nádobí lépe. Pouze zatìžuje životní progradí. - Pøed vkládáním nádobí do myèky je nemusíte oplachovat. Jak udržet myèku v dokonalém stavu Po každém mytí Po každém mytí uzavøete pøívod vody a nechte dvíøka myèky trochu pootevøená. Myèka zùstane suchá a nedojde ke vzniku nepøíjemného zápachu. Vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky Pøed každým èištìním event. ošetøováním vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Nepoužívejte rozpouštìdla nebo drsné èistící prostøedky Vnìjší èásti myèky neumývejte rozpouštìdly nebo drsnými èistícími pøípravky. Používejte vlažný slabý mýdlový roztok. Event. skvrny na vnitøních èástech otøete hadøíkem navlhèeným vodou a trochou octa nebo použijte speciální pøípravek pro myèky nádobí. Pøed dovolenou Pøed delší nepøítomností, napø. pøed dovolenou, doporuèujeme provést jedno mytí bez vloženého nádobí. Potom vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky a uzavøete vodovodní kohout. Dvíøka myèky nechte pootevøená. Šetøíte tím nejen tìsnìní, ale zabráníte vzniku nepøíjemného zápachu. Pøi stìhování Pøi stìhování byste mìli myèku pøepravovat pokud možno ve svislé poloze, v nejhorším pøípadì ji mùžete naklonit šikmo dozadu. Tìsnìní Pøíèinou zápachu v myèce bývají zbytky jídla, které zùstaly v tìsnìní. Mìli byste je proto pravidelnì umývat vlhkou houbou. CZ 8

9 Údržba a péèe o zaøízení Filtr Abyste dosáhli optimálních výsledkù pøi mytí, musíte pravidelnì èistit filtr. Díky filtrùm nezùstávají v odtoku zbytky jídel, voda se vyèistí a mùže být recirkulována. Z tohoto dùvodu byste mìli po každém mytí vyèistit vložku filtru a polokruhový filtr A. Vložku filtru vytáhnìte za držátko nahoru a zbytky jídel opláchnìte pod tekoucí vodou. Nejménì jednou týdnì byste mìli dùkladnì vyèistit celou filtraèní jednotku, tj. polokruhový filtr A a mikrofiltr B. Pøi èištìní mùžete použít kartáèek. Obì èásti spojte podle obrázku a celou filtraèní jednotku lehkým tlakem zasuòte znovu do myèky. Myèka nádobí se nesmí používat bez filtru. Neodborné, event. nesprávné nasazení filtru mùže ovlivnit výsledek mytí nebo dokonce poškodit myèku. Èištìní ostøikovacích ramen Otvory, pøíp. záøezy v ostøikovacích ramenech mohou být ucpány zbytky jídel, mìli byste je proto pravidelnì èistit a kontrolovat (viz odstavec Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) - písmeno F - I ). A Èištìní filtru na pøítoku vody Èistìte pravidelnì filtr pøitékající vody, umístìný na výstupu z vodovodního kohoutku (viz obr. 2 pod odstavcem Instalace ). Kohoutek uzavøete. Odšroubujte hadici, vyjmìte filtr a vyèistìte jej opatrnì pod tekoucí vodou. Potom filtr znovu nasaïte a hadici pøišroubujte. B Máte problém? Než se s pøípadnou poruchou nebo špatnou funkcí myèky obrátíte na servis, zkontrolujte si, zda jste pøi zapnutí pøístroje na nìco nezapomnìli. Myèka se nezapne Zkontrolujte, zda - je vidlice sí ového pøívodu správnì zasunuta v zásuvce; - nedošlo k výpadku proudu; - jsou správnì zavøená dvíøka; - zda tlaèítko ZAP/VYP je nastaveno na ZAP; - je otevøený vodovodní kohoutek. Do myèky nevtéká voda Zkontrolujte, zda - je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; - nebyl pøerušen pøívod vody, event. není pøíliš nízký tlak; - hadice není stlaèená; - filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Nádobí je matné, event. jsou na nìm stopy vápna Zkontrolujte, zda - je zátka nádržky na sùl správnì uzavøená; - je správnì nastavený dávkovaè oplachovacího pøípravku. Pokud by myèka nádobí pøes všechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obra te se na nejbližší autorizovací servis. Uvádìjte vždy následující údaje: - druh závady - èíslo modelu (Mod....), sériové èíslo (S/N...). Obì èísla jsou uvedena na typovém štítku, umístìném na stranì vnitøní èásti dvíøek. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly. Nádobí není èisté Vložili jste do nádobky správné množství mycího prostøedku? Je zvolený mycí cyklus vhodný pro vložené nádobí? Je filtr a mikrofiltr èistý? Mùže se ostøikovací rameno volnì otáèet? Voda neodtéká Zkontrolujte, zda - není stlaèená odtoková hadice 9 CZ

10 Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùže boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek možno umístit vpravo i vlevo. Tuto myèku je možno vestavìt pod pracovní desku, a proto se k ní dodává montážní sada spolu s návodem k montáži. Vyrovnání Myèku vyrovnejte pomocí podstavcù tak, aby stála vodorovnì. Pøitahováním nebo uvolòováním podstavcù mùžete upravit i její výšku. Pøístroj v žádném pøípadì nesmí mít sklon vìtší než 2. Správné vyrovnání zaruèuje správnou funkci. Pøipojení na pøívod studené vody Pøítokovou hadici pøišrou-bujte pomocí závitového spoje 3/4 (rozmìr pro plyn) na pøívod studené vody a dbejte na to, aby pevnì držel na kohoutku (viz obr. 1/A). Nìkteré modely jsou vybaveny zaøízením ACQUABLOCK (viz obr. 1/B). U tìch je filtr již osazen v závitovém spoji. Pøipojení na pøívod teplé vody Myèku mùžete pøipojit na pøívod teplé vody (ohøívací zaøízení), která nepøesáhne teplotu 60 C. V takovém pøípadì se program mytí zkrátí asi o 15 minut a úèinek je o nìco menší. Pøipojení na pøívod teplé vody se provede stejným zpùsobem, jako u studené vody. Pøipojení na odpad Odpadní hadici zasuòte do odpadního potrubí prùmìru min. 4 cm, nebo ji vložte do døezu. V tomto pøípadì použijte pøiložený oblouk z plastiku (viz obrázek), abyste zabránili zaškrcení hadice. Konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm a nesmí být ponoøen do vody. Pozor: Speciální oblouk z plastiku musí být uchycen pevnì na zeï, aby se zabránilo sklouznutí odtokové hadice a tím vytékání vody mimo odpadní potrubí. A Pokud by bylo pøívodní potrubí nové nebo pokud nebylo delší dobu v provozu, ponechejte vodu vytékat tak dlouho, dokud není dokonale èistá. Tímto preventivním opatøením zabráníte tomu, aby pøípadné zbytky neèistot ucpaly pøítokové vedení a došlo k event. poškození myèky. Pøipojení na pøívod el. energie Vidlici sí ového pøívodu zapojte do uzemnìné zásuvky (uzemnìní pøístroje je bezpeènostním požadavkem pøedepsaným zákonnou normou). Ubezpeète se, že hodnoty napìtí a kmitoètu sítì odpovídají údajùm uvedeným na typovém štítku (umístìný proti dvíøkám) a že el. výkon sítì, na kterou je pøístroj pøipojen, odpovídá jeho špièkové spotøebì, uvedené rovnìž na typovém štítku. Pokud by zásuvka, na kterou má být myèka pøipojena, nebyla vhodná pro danou vidlici, mìli byste vidlici radìji nechat nahradit vhodným typem, než používat adaptéry nebo odboèky, které se mohou propálit nebo pøehøát. Pokud je sí ový pøívod poškozen, obra te se na autorizované servisní støedisko, kde jej vymìní za nový. CZ 10

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 5000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/902742 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

myèky dvoupláš ové 217

myèky dvoupláš ové 217 myèky dvoupláš ové 217 Myèka skla dvoupláš ová S021 Rozmìry (š x h x v)... 420 x 470 x 585 mm Max.výška skla... 210 mm Rozmìr koše... 350x350x120 mm Mycí cyklus... 2 min h 210 Objem vany / bojleru... 11

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Řešení potíží. myčky nádobí. Otázky, které Vám pomohou určit, zda má Vaše myčka závadu

Řešení potíží. myčky nádobí. Otázky, které Vám pomohou určit, zda má Vaše myčka závadu Řešení potíží myčky nádobí Otázky, které Vám pomohou určit, zda má Vaše myčka závadu Ohřívá myčka nádobí vodu? Na konci mycího cyklu standardního programu se v myčce nádobí nachází pára. Na konci mycího

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C5 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04 NÁVOD K POUŽITÍ 5122 TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. DM-200 IHB 0197 Rev. 2014.04.04 Díky za zakoupení monitoru krevního tlaku DM-200. Monitor krevního tlaku DM-200 používá oscilometrickou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky.

Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky. PŘEDMLUVA Nedodržení pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze může ovlivnit bezpečnost provozu přístroje a vede k okamžitému propadnutí záruky. Varovná upozornění obsažená v tomto návodu k obsluze obsahují

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více