Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat"

Transkript

1 Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím ES: - 73/23/EHS z (nízké napìtí) a následující zmìny - 89/336/EHS z (elektromagnetická kompatibila) a následující zmìny 1. Opatrnì odstraòte obal. 2. Pokud by výjimeènì došlo pøi pøepravì k poškození pøístroje, nepoužívejte jej bez pøedchozí domluvy s dodavatelem. 3. Myèku nádobí smí používat pouze dospìlé osoby a slouží výhradnì pro mytí nádobí v domácnosti. 4. Dodržujte laskavì následující základní pravidla: - Nikdy se pøístroje nedotýkejte a neobsluhujte jej mokrýma rukama a nikdy k nìmu nepøistupujte bez obuvi, je-li podlaha mokrá. - Použití vícenásobných zástrèek, adaptérù nebo prodlužovacích šòùr se nedoporuèuje. - Pøi instalaci dbejte na to, aby sí ový pøívod nebyl zalomený nebo nebezpeèným zpùsobem uskøípnutý. - V pøípadì závady, pøi opravách a èištìní pøístroj odpojte od pøívodu el.energie. 5. Zabraòte dìtem v pøístupu k èistícím pøípravkùm a otevøené myèce nádobí. 6.Pøístroj nesmí být v žádném pøípadì instalován ve venkovních prostorách, a to ani pod pøístøeškem. Vystavovat myèku nádobí dešti a povìtrnostním vlivùm je nebezpeèné. 7. Bìhem procesu mytí a bezprostøednì po nìm se nedotýkejte topných tìles. 8. Neopírejte se o otevøená dvíøka myèky a nesedejte si na nì, mohlo by dojít k pøevrácení pøístroje. 9. Pokud se vyskytnou závady, uzavøete ihned pøívod vody a vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Proètìte si odstavec Máte problém? Pokud byste øešení nenašli, obra te se na nejbliší servis. 10. Opravy myèky nádobí smí provádìt pouze autorizovaný odborník. 11. Pøed likvidací pøístroje, který dosloužil, odøíznìte kabel a odstraòte zámek. Pro zajištìní trvalé ÚÈINNOSTI a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: Obracejte se pouze na servisní støedisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. Myèka nádobí zblízka (ovládací panel) B E D A A B C Tlaèítko ZAP/VYP Kontrolka ZAP/VYP Držadlo pro otevírání dvíøek D E C Voliè programù Tlaèítko Economy 55 o C 1 CZ

2 Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) E F G J H I L K E Horní koš I Dolní ostøikovací rameno F Horní ostøikovací rameno J Víèko nádobky na sùl G Výškové pøestavení koše K Vložka filtru H Dolní koš L Nádržka na mycí a oplachovací pøípravek Šíøka Hloubka Výška Objem Pøípojka - tlak vody Provozní napìtí Výkon Pojistka Technické údaje 60 cm 60 cm 85 cm 12 jídelních souprav 20 kpa 1 MPa (0,2 10 bar) viz typový štítek viz typový štítek viz typový štítek CZ 2

3 Sùl... Sùl Tvrdost vody je na rùzných místech odlišná. Èím vyšší je obsah minerálù, tím je voda tvrdší. Pokud byste do myèky nádobí napouštìli tvrdou vodu, zùstávaly by na nádobí usazeniny. Vápno se z vody odstraòuje speciální solí, která se dávkuje do odvápòovaèe v myèce nádobí. Dávkování soli do odvápòovaèe Používejte pouze speciální sùl pro myèky nádobí. Nádržka je umístìna pod dolním košem a plní se takto: 1. Vyjmìte dolní koš a odšroubujte zátku nádržky. 2. Jestliže plníte nádržku solí poprvé, musíte ji nejprve naplnit vodou. 3. Pomocí trychtýøe vsypte dovnitø asi 2 kg soli. Je normální, že trochu vody pøitom vyteèe. 4. Zátku znovu peèlivì našroubujte. Nádržku na sùl musíte znovu naplnit po každých asi 30 mycích cyklech. Nastavení spotøeby soli Myèka nádobí je upravena pro nastavení spotøeby soli podle tvrdosti vody tak, aby její spotøeba byla optimalizována na minimum a nastavení bylo možné provést individuálnì. Pøi nastavení postupujte podle následujících pokynù: 1) Odšroubujte zátku zásobníku na sùl. 2) Na okraji nádržky je šipka (viz obrázek). Pokud je to nutné, otoète šipkou ze znaménka - proti smìru pohybu hodinových ruèièek na znaèku + podle tvrdosti pøitékající vody. Doporuèujeme provést nastavení takto: Tvrdost vody fh dh mmol/l Voliè polohy Spotøeba soli (g/mytí) Používání (mytí/2 kg) ,7 / 0 / ,8 4,4 4,5 8, MED > 50 > 89 > 8, Pozor: Abyste zabránili rezavìní, mìli byste sùl doplòovat krátce pøed tím, než budete mýt nádobí. 3 CZ

4 Mycí a oplachovací pøípravky... Mycí pøípravky Použití specifických pøípravkù pro myèky nádobí zajiš uje optimální výsledky. Mycí pøípravek nalijte do myèky pøed mytím nádobí podle pokynù uvedených v odstavci Tabulka programù. Nádobka na mycí pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Dávkování mycího pøípravku Stisknìte tlaèítko B a otevøete tak víèko A. Mycí pøípravek nalijte do dvou nádobek C a D, až po okraj. Po naplnìní znovu pøitisknìte víèko tak, aby zaklaplo. A Oplachovací pøípravek Použití oplachovacích pøípravkù napomáhá sušení a propùjèuje nádobí bájeèný lesk. Nádobka na oplachovací pøípravek je umístìna na vnitøní stranì dvíøek. Naplnit ji znovu musíte asi po 80 mytích nádobí (u modelù vybavených ukazatelem doplòování se oplachovací pøípravek doplní, jakmile se rozsvítí kontrolka). Plnìní oplachovacího pøípravku Otoète víèko C na nádržce na oplachovací pøípravek doleva: pøi doplòování dbejte na to, aby pøípravek nepøetékal. Oplachovací pøípravek mùžete dávkovat regulátorem F (pomocí šroubováku), umístìným pod víèkem C. Je možné 6 rùzných nastavení, standardnì je pøístroj pøednastaven na polohu 4. D 22 gr. 8 gr. C Dùležité: Správné dávkování oplachovacího pøípravku umožòuje optimální sušení. Pokud by na umytém nádobí zùstávaly kapky vody nebo skvrny, je nutno dávkovaè nastavit na vyšší hodnotu. Pokud na nádobí zùstávají bílé stopy, je nutno dávkovaè nastavit na nižší hodnotu. B Nyní je na trhu také mycí pøípravek v tabletách. V tomto pøípadì vložte jednu tabletu do nádobky D a uzavøete víèko. C Zkušebny provádìjící srovnávací testy by mìly dodržovat množství uvedené v Tabulce programù. Pozor: Abyste si usnadnili zavírání nádobky, oèistìte pøed uzavøením její hrany od event. zbytkù mycího pøípravku. F CZ 4

5 Vkládání nádobí Otøete z nádobí vìtší zbytky jídla døíve, než je vložíte do košù. Došlo by k zanesení filtru a tím snížení mycího úèinku. Silnì zneèištìné hrnce a pánve se zaschlými zbytky pokrmù byste mìli pøedem nechat odmoèit. Zabráníte tím tomu, aby se proces mytí nemusel znovu opakovat. Koše vytáhnìte úplnì ven. Usnadníte si tak roztøídìní nádobí. Dolní koš Horní koš Co patøí do dolního koše Do dolního koše je vhodné ukládat nádobí, které se myje obtížnìji, jako hrnce, pánve, poklièky, ploché i hluboké talíøe - viz obrázek vpravo. Servírovací mísy a velké poklièky byste mìli ukládat po stranì a to tak, aby se horní ostøikovací rameno mohlo volnì otáèet. - Hrnce, mísy na salát apod. je nutno ukládat vždy obrácenì, tj. dnem vzhùru. - Vysoké nádobí byste mìli ukládat šikmo tak, aby voda mohla lépe odtékat. 12 souprav jídelního náèiní (pøi testech dle IEC- EN 50242: horní koš v horní poloze) Nìkteré èásti dolního koše lze sklopit (viz obr. B). Získáte tak místo pro vìtší množství nádobí a mùžete tak lépe rozložit vìtší hrnce a pánve. Koš na pøíbory je možné rozdìlit na dvì èásti (viz obr. A). Pøi malém množství pøíborù tak mùžete jednu polovinu koše vyjmout. Získáte tak místo na hrnce. Kromì toho mùžete koš umístit do horního koše. Obr. A - Pøíbory ukládejte do koše na pøíbory držadly smìrem dolù. Je-li koš na pøíbory opatøen po stranách záøezy, mùžete do nich zasunout jednotlivé lžièky. Velmi dlouhé pøíbory je nutno vložit vodorovnì dopøedu do horního koše. Obr. B Co patøí do horního koše Do horního koše vkládejte choulostivé a jemné nádobí, jako jsou sklenice, šálky na èaj a kávu, podšálky, ale i talíøe, ploché misky, málo zašpinìné nízké hrnce a pánve. - Jemné, event. lehké nádobí ukládejte tak, aby je proud vody nemohl pøevrátit. Jak nastavit horní koš Výšku horního koše mùžete nastavit do jedné z dvou poloh koše (horní a spodní). Abyste nastavili koš, odklopte zarážky zajiš ující vodítka a koš vytáhnìte ven. Nasaïte koš zpìt zadními koleèky do horní nebo spodní pozice a pak jej zasuòte tak, aby se do vodítek nasadila i pøední koleèka. Uzavøete západky, aby se koš zajistil na svém místì (viz obr. F). 1 2 Obr. F CZ

6 Uvedení pøístroje do provozu Nastavení programu mytí 1. Zkontrolujte, zda je vidlice sí ového pøívodu zasunuta do zásuvky. 2. Ubezpeète se, že vodovodní kohoutek je úplnì otevøený. 3. Myèku naplòte nádobím (viz odstavec Ukládání nádobí ) 4. Nalijte do myèky mycí pøípravek (viz odstavec Sùl, mycí pøípravek, oplachovací pøípravek ) 5. Otoète volièem programù na panelu tak daleko vpravo, až šipka bude souhlasit se symbolem nebo èíslem požadovaného programu. 6. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP (ON/OFF). Rozsvítí se kontrolka a program se spustí. Zrušení, event. zmìna programu Upozornìní: Program mytí, který je již v chodu, mùžete zmìnit pouze krátce po jeho zaèátku. Mycí pøípravek by mohl být již vypláchnut a mytí již mohlo probìhnout. V tomto pøípadì musíte mycí pøípravek znovu doplnit (viz odstavec Naplnìní mycího pøípravku ). Tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) myèku vypnìte - kontrolka zhasne. Voliè programù otoète vpravo až na požadovaný program (viz odstavec Nastavení programu mytí ) a myèku znovu zapnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF). Pokud potøebujete do myèky pøidat nádobí Proces mytí mùžete zastavit tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a vložit dovnitø nádobí, na které jste zapomnìli. Po dalším stisknutí tohoto tlaèítka bude program pokraèovat od místa, na kterém jste ho pøerušili. Konec programu mytí Program mytí skonèil v okamžiku, kdy se voliè programù, pomalu se otáèející bìhem celého procesu, zastavil na znaèce STOP (viz obrázek). Disketa na volièi zhasne. Myèku vypnìte tlaèítkem ZAP/VYP (ON/OFF) a otevøete dvíøka. Horké nádobí, choulostivé na náraz, ponechejte nìkolik minut chladnout a dosušit. STOP Tlaèítka pro zmìnu programu Tlaèítko ECONOMY 55 o C Tlaèítko (viz Panel obslužných prvkù zblízka - písmeno E ) použijte pøed intenzivním nebo normálním programem, jestliže chcete snížit teplotu mytí z 65 o C na 55 o C. CZ 6

7 Tabulka programù Program Pokyny pro výbìr programu Popis vlastního mytí Pøípravek pro pøedmývání +mytí Oplachovací pøípravek 1) Intenzivní program Silnì zašpinìné nádobí, jako hrnce a pánve. (není vhodné pro choulostivé nádobí). Pøedmývání horkou vodou Pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 8+22 g * 2) Normální program (IEC EN 50242) Normálnì zašpinìné nádobí a hrnce. Program pro denní mytí. 2 pøedmývání studenou vodou Prodloužené mytí pøi 65 C Oplachování horkou vodou 70 C Sušení 8+22 g * 3) Oplachování Nádobí, které se jen opláchne a osuší Opláchnutí horkou vodou 70 C Sušení * 4) Rychlé mytí Krátký úsporný program pro lehce zašpinìné a ihned po použití myté nádobí. Bez sušení Krátký mycí cyklus pøi 65 C Oplachování studenou vodou 22 g 5) Oplachování Pøedmývání nádobí, které bude umyto pozdìji po úplném naplnìní myèky Krátké mytí studenou vodou, aby se zabránilo zaschnutí zbytkù jídla. 7 CZ

8 Jak ušetøit - Myèku nádobí zapínejte teprve tehdy, je-li naplnìná. Ušetøíte tak drahou energii. Zapnìte event. program Namáèení, abyste zabránili nepøíjemným pachùm a zasychání zbytkù jídla. - Vybírejte vhodné programy: Volba programu závisí na druhu nádobí a jeho zneèištìní. - Dávkujte správné množství mycích pøípravkù: Vìtší množství mycího pøípravu neumyje nádobí lépe. Pouze zatìžuje životní progradí. - Pøed vkládáním nádobí do myèky je nemusíte oplachovat. Jak udržet myèku v dokonalém stavu Po každém mytí Po každém mytí uzavøete pøívod vody a nechte dvíøka myèky trochu pootevøená. Myèka zùstane suchá a nedojde ke vzniku nepøíjemného zápachu. Vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky Pøed každým èištìním event. ošetøováním vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky. Nepoužívejte rozpouštìdla nebo drsné èistící prostøedky Vnìjší èásti myèky neumývejte rozpouštìdly nebo drsnými èistícími pøípravky. Používejte vlažný slabý mýdlový roztok. Event. skvrny na vnitøních èástech otøete hadøíkem navlhèeným vodou a trochou octa nebo použijte speciální pøípravek pro myèky nádobí. Pøed dovolenou Pøed delší nepøítomností, napø. pøed dovolenou, doporuèujeme provést jedno mytí bez vloženého nádobí. Potom vytáhnìte vidlici sí ového pøívodu ze zásuvky a uzavøete vodovodní kohout. Dvíøka myèky nechte pootevøená. Šetøíte tím nejen tìsnìní, ale zabráníte vzniku nepøíjemného zápachu. Pøi stìhování Pøi stìhování byste mìli myèku pøepravovat pokud možno ve svislé poloze, v nejhorším pøípadì ji mùžete naklonit šikmo dozadu. Tìsnìní Pøíèinou zápachu v myèce bývají zbytky jídla, které zùstaly v tìsnìní. Mìli byste je proto pravidelnì umývat vlhkou houbou. CZ 8

9 Údržba a péèe o zaøízení Filtr Abyste dosáhli optimálních výsledkù pøi mytí, musíte pravidelnì èistit filtr. Díky filtrùm nezùstávají v odtoku zbytky jídel, voda se vyèistí a mùže být recirkulována. Z tohoto dùvodu byste mìli po každém mytí vyèistit vložku filtru a polokruhový filtr A. Vložku filtru vytáhnìte za držátko nahoru a zbytky jídel opláchnìte pod tekoucí vodou. Nejménì jednou týdnì byste mìli dùkladnì vyèistit celou filtraèní jednotku, tj. polokruhový filtr A a mikrofiltr B. Pøi èištìní mùžete použít kartáèek. Obì èásti spojte podle obrázku a celou filtraèní jednotku lehkým tlakem zasuòte znovu do myèky. Myèka nádobí se nesmí používat bez filtru. Neodborné, event. nesprávné nasazení filtru mùže ovlivnit výsledek mytí nebo dokonce poškodit myèku. Èištìní ostøikovacích ramen Otvory, pøíp. záøezy v ostøikovacích ramenech mohou být ucpány zbytky jídel, mìli byste je proto pravidelnì èistit a kontrolovat (viz odstavec Myèka nádobí zblízka (vnitøní prostor) - písmeno F - I ). A Èištìní filtru na pøítoku vody Èistìte pravidelnì filtr pøitékající vody, umístìný na výstupu z vodovodního kohoutku (viz obr. 2 pod odstavcem Instalace ). Kohoutek uzavøete. Odšroubujte hadici, vyjmìte filtr a vyèistìte jej opatrnì pod tekoucí vodou. Potom filtr znovu nasaïte a hadici pøišroubujte. B Máte problém? Než se s pøípadnou poruchou nebo špatnou funkcí myèky obrátíte na servis, zkontrolujte si, zda jste pøi zapnutí pøístroje na nìco nezapomnìli. Myèka se nezapne Zkontrolujte, zda - je vidlice sí ového pøívodu správnì zasunuta v zásuvce; - nedošlo k výpadku proudu; - jsou správnì zavøená dvíøka; - zda tlaèítko ZAP/VYP je nastaveno na ZAP; - je otevøený vodovodní kohoutek. Do myèky nevtéká voda Zkontrolujte, zda - je vodovodní kohoutek otevøený a je správnì pøipojená hadice; - nebyl pøerušen pøívod vody, event. není pøíliš nízký tlak; - hadice není stlaèená; - filtr na pøívodu hadice není ucpaný. Nádobí je matné, event. jsou na nìm stopy vápna Zkontrolujte, zda - je zátka nádržky na sùl správnì uzavøená; - je správnì nastavený dávkovaè oplachovacího pøípravku. Pokud by myèka nádobí pøes všechny provedené kontroly nefungovala, nebo pokud byste nemohli závadu odstranit, obra te se na nejbližší autorizovací servis. Uvádìjte vždy následující údaje: - druh závady - èíslo modelu (Mod....), sériové èíslo (S/N...). Obì èísla jsou uvedena na typovém štítku, umístìném na stranì vnitøní èásti dvíøek. Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkùm v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly. Nádobí není èisté Vložili jste do nádobky správné množství mycího prostøedku? Je zvolený mycí cyklus vhodný pro vložené nádobí? Je filtr a mikrofiltr èistý? Mùže se ostøikovací rameno volnì otáèet? Voda neodtéká Zkontrolujte, zda - není stlaèená odtoková hadice 9 CZ

10 Instalace Umístìní Myèku postavte na urèené místo. Pøístroj se mùže boèními stìnami nebo zadní stranou opírat o sousední nábytek nebo stìnu. Myèka nádobí je vybavena pøívodní a odtokovou hadicí, které je podle podmínek možno umístit vpravo i vlevo. Tuto myèku je možno vestavìt pod pracovní desku, a proto se k ní dodává montážní sada spolu s návodem k montáži. Vyrovnání Myèku vyrovnejte pomocí podstavcù tak, aby stála vodorovnì. Pøitahováním nebo uvolòováním podstavcù mùžete upravit i její výšku. Pøístroj v žádném pøípadì nesmí mít sklon vìtší než 2. Správné vyrovnání zaruèuje správnou funkci. Pøipojení na pøívod studené vody Pøítokovou hadici pøišrou-bujte pomocí závitového spoje 3/4 (rozmìr pro plyn) na pøívod studené vody a dbejte na to, aby pevnì držel na kohoutku (viz obr. 1/A). Nìkteré modely jsou vybaveny zaøízením ACQUABLOCK (viz obr. 1/B). U tìch je filtr již osazen v závitovém spoji. Pøipojení na pøívod teplé vody Myèku mùžete pøipojit na pøívod teplé vody (ohøívací zaøízení), která nepøesáhne teplotu 60 C. V takovém pøípadì se program mytí zkrátí asi o 15 minut a úèinek je o nìco menší. Pøipojení na pøívod teplé vody se provede stejným zpùsobem, jako u studené vody. Pøipojení na odpad Odpadní hadici zasuòte do odpadního potrubí prùmìru min. 4 cm, nebo ji vložte do døezu. V tomto pøípadì použijte pøiložený oblouk z plastiku (viz obrázek), abyste zabránili zaškrcení hadice. Konec hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm a nesmí být ponoøen do vody. Pozor: Speciální oblouk z plastiku musí být uchycen pevnì na zeï, aby se zabránilo sklouznutí odtokové hadice a tím vytékání vody mimo odpadní potrubí. A Pokud by bylo pøívodní potrubí nové nebo pokud nebylo delší dobu v provozu, ponechejte vodu vytékat tak dlouho, dokud není dokonale èistá. Tímto preventivním opatøením zabráníte tomu, aby pøípadné zbytky neèistot ucpaly pøítokové vedení a došlo k event. poškození myèky. Pøipojení na pøívod el. energie Vidlici sí ového pøívodu zapojte do uzemnìné zásuvky (uzemnìní pøístroje je bezpeènostním požadavkem pøedepsaným zákonnou normou). Ubezpeète se, že hodnoty napìtí a kmitoètu sítì odpovídají údajùm uvedeným na typovém štítku (umístìný proti dvíøkám) a že el. výkon sítì, na kterou je pøístroj pøipojen, odpovídá jeho špièkové spotøebì, uvedené rovnìž na typovém štítku. Pokud by zásuvka, na kterou má být myèka pøipojena, nebyla vhodná pro danou vidlici, mìli byste vidlici radìji nechat nahradit vhodným typem, než používat adaptéry nebo odboèky, které se mohou propálit nebo pøehøát. Pokud je sí ový pøívod poškozen, obra te se na autorizované servisní støedisko, kde jej vymìní za nový. CZ 10

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace DDW-M1211 DDW-M1212 15 15 15 LIKVIDACE VÝROBKU Nevyhazujte tento výrobek do netříděného domovního odpadu. Při likvidaci výrobku je nutné ho zlikvidovat v rámci speciálních nařízení příslušné země. Bezpečnostní

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ

Více